KOZMOSZ FANTASZTIKUS KÖNYVEK

ABE KÓBÓ

A NEGYEDIK JÉGKORSZAK
TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS REGÉNY

KOZMOSZ KÖNYVEK BUDAPEST, 1969 FORDÍTOTTA KARIG SÁRA A FEDÉLTERV KORGA GYÖRGY MUNKÁJA AZ ÉLETRAJZOT KARIG SÁRA, AZ UTÓSZÓT GÁNTI TIBOR ÍRTA

© The Fourth Glacial Period, by Kobo Abe This book is published in Hungary by arrangement through ORION PRESS, Japan

ABE KÓBÓ A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

Tartalom
A szerz7 el7szava a magyar kiadáshoz (Hani Kjokó fordítása) ................................................ 3 Prelúdium ................................................................................................................................... 4 Az els7 programozó kártya ....................................................................................................... 4 A második programozó kártya ............................................................................................... 41 Interlúdium ............................................................................................................................... 67 A jövend7 képe ......................................................................................................................... 75 Abe Kóbó (Karig Sára) .............................................................................................................. 81 Az örökl7d7 tulajdonságok megváltoztatásáról (dr. Gánti Tibor) ........................................ 82
2 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

A SZERZH ELHSZAVA A MAGYAR KIADÁSHOZ
A mindennapok folytonossági érzésének meg kell szJnnie, amikor a jöv7be pillantunk: a jöv7 megértéséhez nem elég csak a jelennek élni. A mindennapok természetes rendje sok mindenben hibás, ezt szeretném tudatosítani az olvasókban. Kegyetlen a jöv7? Igen is, nem is. Minden jöv7 eleve kegyetlen, már csak azért is, mert jöv7. De ami igazán kegyetlen, arról inkább a ma tehet, amely nem akar hinni a folytonosság nemlétében. Ezt az írást el7ször a Szekai címJ folyóiratban közöltem kilenc hónapon át, ez id7 alatt magam kínlódtam a legjobban a folytonosság lehetetlenségének felismerése miatt. Kegyetlen érzés; és rájöttem, hogy ett7l a kegyetlenségt7l nem lehet megszabadulni. Az olvasó feladata e könyv elolvasása után, hogy megállapítsa, reményt táplál-e szívében vagy reménytelenséget. Mindenképpen 7szintén szembe kell néznünk a jöv7vel, és ne ringassuk magunkat abban az édes álomban, hogy a mindennapok megszokott rendje biztonságot ad, hogy a ma mindig így folytatódik magától, mert nézetem szerint ez a tévhit sok zavar forrása. Megelégedéssel töltene el, ha az olvasó rákényszerülne, hogy err7l a problémáról beszélgetni kezdjen önmagával, mert amikor leteszi a könyvet, az olvasó is szembe találja magát saját életének realitásával, hiszen Kacumi professzor szavaival: "Az a legfélelmetesebb, amikor a legmegszokottabb dolgokban fedezünk fel valami rendkívülit " Abe Kóbó

A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

3

PRELÚDIUM
Ötezer méter mélységben hirtelen felpüffedt a likacsos iszap vastag rétege, amely mozdulatlan és halott volt, gubancos, mint valami vízözön el7tti vadállat irhája; felpüffedt, összeborzolódott és azonnal széthullott, tajtékzó sötét felh7vé alakult át, kioltva az áttetsz7 félhomályban rajzó plankton megszámlálhatatlan sok kis csillagát. A víz alatti síkság repedésekkel csipkézett sziklás alapja el7bukkant. A repedésekb7l, b7séges habot lövellve, nyúlós, szürkésbarnán ragyogó tömeg kúszott el7, és néhány kilométernyire nyújtotta ki öreg erdeifeny7 gyökeréhez hasonlító, girbegurba nyúlványait. A kitörés egyre er7södött, eltJnt a magma sötét ragyogása, és már csak a pára óriás oszlopa emelkedett, 7rülten forogva, felpuffadva, hangtalanul és sebesen, az iszap tajtékzó felh7jén keresztül. De még ez az oszlop is nyomtalanul eltJnt, mélyen a vízfelület alatt, szétolvadva a hatalmas víztömegben. Éppen ez id7 tájt, mintegy két mérföldnyire nyugatra, haladt arra, útban Jokohama felé, egy személy- és teherszállító hajó. Amikor törzse váratlanul összerázkódott és megcsikordult, ez a körülmény sem a hajó legénységét, sem az utasokat nem aggasztotta. Csupán futó kellemetlenséget éreztek. A hajóhídon szolgálatot teljesít7 tiszt meglep7dve vette észre a delfinrajt, amely ijedten ugrott föl a vízb7l, valamint a tenger színének villámgyors, bár eléggé jelentéktelen megváltozását, de ezek a jelenségek sem látszottak elég fontosnak ahhoz, hogy a hajónaplóban külön megemlékezzen róluk. Az égen a megolvadt higany fényével ragyogott a júniusi nap. Eközben a víz érzékelhetetlen ingása – a gigantikus cunami csírája – már kétszázhetven kilométeres óránkénti sebességgel, hihetetlen hosszú hullámokkal száguldott az óceán mélységeiben a szárazföld felé.

AZ ELSH PROGRAMOZÓ KÁRTYA
AZ ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉP SAJÁTOS JELLEGT GONDOLKOZÓGÉP. KÉPES GONDOLKODNI, DE NEM TUD PROBLÉMÁKAT FELVETNI. HA AZT AKARJUK, HOGY A GÉP GONDOLKOZZON, ÚGYNEVEZETT PROGRAMOZÓ KÁRTYÁT KELL BELEHELYEZNÜNK – KÉRDÉSEK LISTÁJÁT, AMELYEKET A GÉP NYELVÉN ÍRUNK MEG.

I. Annikor beléptem, az emutett szerkezettel pepecseld asszisztensem, Joriki, hozzám fordult és megkérdezte: – Nos, mi volt a bizottságban? Az arcom nyilván teljes kétségbeesést tükrözött, mert válaszomat meg sem várva, félhangon elkáromkodta magát, és félredobta a szerszámot. – Viselkedj illedelmesen! – szóltam rá. Kelletlenül lehajolt, és felemelte a csavarhúzót. Majd a szerszámmal hadonászva, állkapcsát el7reszögezve érdekl7dött: – Hát mégis, mikor láthatunk végre munkához? – Honnan tudjam? Mérges voltam, és nemi bírtam ingerültség nélkül nézni, ha mások haragudtak. Leráncigáltam magamról kabátomat, és a vezérlés mJszertáblájára hajítottam. Ebben a pillanatban úgy rémlett nekem, mintha a gép bekapcsolódott volna. MJködni kezdett magától, saját akaratából. Ez, persze, nem volt lehetséges. Hallucináció. De ebben a másodpercben fejemen szokatlan gondolat villant át. Megkíséreltem visszatartani – és nem tudtam. Elfelejtettem. Milyen ronda ez a h7ség... – Javasoltak valamilyen más tervet? – Azt ugyan lesheted, hogy majd 7k javasolnak! Joriki elhallgatott, majd csöndesen megjegyezte: – Lemegyek egy percre. – Eredj. Úgy sincs semmi dolgunk. Leültem a székre, becsuktam a szemem. Joriki facip7jének kopogása egyre távolodott. Furcsa, miért hord Japánban majdnem minden fiatal tudományos kutató faszandált? Micsoda különös szokás Ahogy távolodtak a lépések, egyre gyorsultak...Bizonyára az elszántság hajtotta, hogy hozzálásson valamihez. Kinyitottam a szemem, és egyszer csak, mint valami rendkívül jelent7s dolgot, megpillantottam magam el7tt a polcon a négy irattartót, az újságok és folyóiratok kivágásaival. Az elmúlt három év alatt megjelent cikkek voltak, attól a naptól kezdve, hogy a híres "Moszkva-2"-et megindították. Minden cikk a jövend7mondó gépekr7l szólt. Ez az az út, amelyet megtettem. És ott, az utolsó irattartó utolsó oldalán, ér véget az én utam. 4 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

És nem hinném. Az id7gép. amelyre az ilyen gép kihasználásához szükség van. hogy tartózkodnunk kell egyel7re a vérmes reményekt7l..– Ezt már majdnem egészen 7szintén mondtam. ugye? Ha egy poharat leejtünk. a képerny7n lev7 óra pontosan egy órát mutat. Az els7 irattartó els7 oldalán lev7 cikket az a tudományos szemleíró írta. a képerny7n lev7 pohár a padlóra esett. amíg meg nem kísérlem. hogy egy óra múlva gödörbe zuhan. eltörik. akkor ez az ember bizonyára nagyon együgyJ és a hipnózisra fogékony." Nos. annak ellenére. Most azonban ez a "Moszkva-I". A televízió ott állt mellettük. Ez nem igaz. Majd a következ7 kísérleteket mutatták be: amikor elhangzott a parancs.. nevezzük nyíltan és becsületesen hipnotizálógépnek. hogy önnek semmi fáradságába sem kerülne... Mindeddig ezt feltétlenül az embernek kellett elvégeznie. hogy el7re figyelmeztették? És ha még találni is. (Még a frazeológiájában is érezni lehetett valami aljasságot. Mi az. nem lesz nyugalmam. 3 Az els7 irattartó második újságkivágása egy cikk. A vezényszó elhangzása óta csupán harminc másodperc telt el. a képerny7n lev7 madár ijedten felröppent. Programozni. Egyszer csak mindenki elfordult t7lem. Én magam is kezdetben alaposan meghökkentem. Legfeljebb a filmhíradó néhány jelenetét. cikkekkel megtelt irattartóig. vagyis a gép által értett nyelven megfogalmazni a kérdéseket – ez a nehéz. A kíváncsiságon A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 5 . Hogy ezt megtudjuk. Elhangzott a vezényszó: pontban egy órakor kell a kezet ökölbe szorítani. dühbe gurulva megkérdezte: – Úgy érti. a Számlálóberendezések Központi Tudományos Kutatóintézetének munkatársa. hogy a cikk szerz7je semmiféle jöv7t sem látott. hanem szuggesztióról beszélhetünk. A professzor szakemberhez ill7 nyugalommal és higgadtsággal beszélt. S elrohantam az intézet igazgatójához.2.) Tételezzük föl. hogy magam is szerkesszek ilyen gépet. végrevalahára. Három év telt el. aminek akarják.. Nincs abban semmi különös. Az ember a mikroorganizmusokat kizárólag a mikroszkóp segítségével láthatja. és a képerny7n lev7 kéz szorosan ökölbe szorul.. és gyorsan gyengül. és az egyik tudósító. bizonyára így is lehet mondani. nem figyelheti meg a mikroorganizmusokat? Teljesen hasonló módon az emberiség olyan képesség birtokába jutott. – És mit lehet az ilyen géppel elérni? Nem mesélne nekünk valamit a vágyálmok közül? – Hm. A cikk a következ7 szavakkal kezd7dött: "Tudósok. Nem.. saját kezJleg. A f7 probléma nem magában a gépben rejlik.. az a baltát is ellopja. "Nem. aki belezuhan a gödörbe. hát idejutottunk! Hát ezt nevezhetik annak. hogy taneszközként fel lehet a gépet használni. Mondjunk le tehát err7l a ragyogó hazugságról. Ki meri azt állítani. Aki egy gombostJt ellop. Volt ebben valami cinikus. fényképpel. nyissátok ki a szemeteket!" Mintha a cikk szerz7je lett volna a jövend7mondó gép alkotója. hogy valakinek megjövendölik. De nem err7l van szó. Veszélyes ember lettem. aki azután olyan radikálisan megváltoztatta a véleményét. azt mondanám. amely kihasználja az emberi gyöngeségeket. nyitott tenyeret.. hogy a maga szemével a jöv7be tekinthet a «Moszkva-ra» jövend7mondó gép segítségével. és ugyanaz a szemleíró már egészen más nótát fújt: "A jövend7mondás a mi világunkban tulajdonképpen megvalósíthatatlan. hogy egy ilyen masinát megszerkesszen? – Nos. a jóslások területe a várakozások ellenére korlátozott. mert Wells az id7beli haladást a térben képzelte el.. S ez esetben nem jövendölésr7l. A mJszertáblánál álló mérnök forgatja az óramutatót. nemde? Ezt minden iskolás tudja. reménytelenül lemaradok. nincs szükségünk a jövend7mondó gép segítségére. Az irigység majd szétvetett. Vajon lehet-e olyan idiótát találni.más szóval eljutottunk a negyedik. hogy mivel szabad szemmel nem látja. és képerny7jén ugyanaz a kép látszott. amely képes maga programozni. ha id7m és pénzem volna hozzá.A hipotézisek hatásfoka általában fordítottan arányos az elmúlt id7köz nagyságával. mialatt a televízió mellett lev7 kéz nyitva marad. de a képerny7n egy egész óra. Lehetséges azonban. A képen még mosolygok. De menynyire túlzó e cikk minden állítása! Ha engem kérdeznének meg. amelyet jövend7mondó gépnek neveznek. Úgy képzelem. Eléggé hidegen feleltem ugyan. végigjártam az ismer7söket. De nem is 7 az egyetlen. létezik! A civilizáció történetének új fordulata el7tt állunk!" Igen. úgy látszik. hogy egy óra múlva riasszák föl az alvó madarat. hanem a technikai készségnek abban a színvonalában. hogy egy óra múlva a poharat tartó kéz nyissa szét ujjait. olyan gép. Amint önök is meggy7z7dhettek. tanár úr. amikor kiadták a parancsot. – Elméletben minden elektronikus számlálógép általában rendelkezik azzal a képességgel. és egy hatalmas. nem hiszem. hogy ez a gép lényegileg különbözik a közönséges elektronikus számológépekt7l" – állapította meg Kacumi professzor. "Wells idejében – folytatta – az id7gép csupán azért látszott naiv ötletnek. hogy ez kacsa Elméletileg mindenképpen lehetséges ilyen gép. és pozdorjává tört. hogy ez fölgyújtotta az ember képzeletét. Pedig a valóságban akkor már nem leltem a helyemet az irigy Bégt7l. Ha ölbe tett kézzel ülök. hogy a jöv7be lásson. amit akkor bemutattak? Az elején egy órát. amely delet mutat. Ez a felvétel a "Moszkva-I"-gyel kapcsolatban adott interjúmon készült.

száraz. amely nem ismerte a véletlen eltéréseket és tévedéseket. egymás után potyogtak ki a jóslatok. A "szabad világ" más országai..kívül senki sem nyilvánított javaslatom iránt bármiféle érdekl7dést is. most a fejem búbjáig belemerülhettem a jövend7mondó gépekkel kapcsolatos kutatásba. olyan pontossággal. hogy ez az incidens volt az els7 baljóslatú figyelmeztetés arra.. hasonló prognózisokat kaptak. eredeti jövend7mondó gépünket. annak érdekében. de mindazonáltal tehetségek segít7társnak bizonyult. a Számlálóberendezések Központi Tudományos Kutatóintézetében laboratóriumot létesítettek – a közlemény szerint azért. ett7l tartózkodtunk. akik a szabad akarat alapján építjük fel jöv7nket. Els7sorban. hogy tekintélyüket meg7rizzék. Tokió kiköt7jének raktárházaiban a telitettség foka.. Nyissuk ki a második irattartót.. A „Moszkva-I". hogy végül is kitaszítottak leszünk. Az ember még agyával sem képes semmit sem elvégezni tanulás és gyakorlat nélkül.. mint az ablaküveg. engem is nagy remények töltöttek el. amelyet gépekkel meg lehet jósolni. ami természetes is volt. A gép azonban nem tud kimenni az utcára. hogy a tükör átlátszó lesz. amikor még a görbe emelked7 ágán voltunk. miért. és a hírnévvel együtt növekedtek a legkülönböz7bb reménységek is. de most úgy látom.. minden bizonnyal.) Néhányszor bemutattunk igen egyszerJ kísérleteket. amelyek a természet törvényeit7l függnek. S elképeszt7 volt. A kormányok azonban nem hallgattak. Nekünk azonban. de a színes képregények az eljövend7 századokhoz feltétlenül robotokat képzelnek el). De akkor. hogy a mi jöv7nket ilyen gépi tükörben megmutassák. szörnyen reális jóslások. A munka jó ütemben haladt.következtek. Akkortájt naivan még csak örvendeztem gépem félelmetes hírnevének. Japán egyszer csak megkapta a rizstermésre vonatkozó prognózist. akiknek gépünk veszélyt jelentett. úgy látszik... Kíséreljék meg.) Egyébként. Teljesült a vágyam. Mindennél jobban attól félek. hogy voltak. Megdöbbent7 volt a prognózisok végén álló nyilatkozat is: "A »Moszkva-I« ezenkívül meg tudja jósolni országuknak a részvények árindexét és a termelés és fogyasztás viszonyát is." Végül is azonban rám mosolygott a szerencse. Ezek a prognózisok egymás után érkeztek. a sötétség." A vigasztalanság érzése annyira er7t vett mindenkin.. Az egyik nagyáruház várható napi bevétele. az ostobaság és az eltompultság.Kezdetben elképeszt7en pontos id7jóslásokat adott a gép. Joriki kissé goromba. (Nem tudom. hogy a jóslások lehet7ségébe vetett hit aláássa erkölcseinket. hogy kiképzésével és tökéletesítésével foglalkozzunk. hallgatott. hogyan valósultak meg. hogy mire képes. mivel a programozásban ez id7 szerint n'alunk a legjobb szakembernek számítok. és kényszerített bennünket. amint elindulok a Számlálóberendezések Központi Tudományos Kutatóintézetében lev7 laboratóriumomból robotembereim társaságában (a valóságban a jövend7mondó gép egy sor hatalmas fémládából áll. és forgolódni a világban. ezekre a gépekre semmi szükségünk nincsen. (Aránylag könnyJ bemutatni olyan jelenségeket.. hogy a lóversenyeredményeket megjósoljuk. Majd végül is intézetünkben. a rendez7ség megijedt. akinek cikkét a velem készített interjúval együtt közölték. hogy kidolgozza saját. a nyilatkozatban tett ígérethez híven. majd azután következtek a termelés és a gazdasági élet helyzetére vonatkozó prognózisok. Az életemet adtam volna oda ilyen lehet7ségekért! Milyen álmok! A gépb7l mint a b7ségszaruból. és nem ültek ölbe tett kézzel. hogy a szabadságukat vesztett kommunistákra csupán olyan jöv7 vár. Nem tör7dtek ezzel a jóslattal: jól van. Nagoja város kiskereskedelmének árindexe a jöv7 hónapban. majd fél év múlva ellen7rizzük. helyettesítenünk kell a gép keze6 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . A kifizetetlen váltók mennyisége a jöv7 hónapban. A finánct7ke nyomására kormányunk is megmozdulni kényszerült. E laboratórium vezet7jének engem neveztek ki. de a legnagyobb népszerJségre a gyermekeknél tettem szert Gyakran szerepeltem színes képregényekben.. velem egy nézetet valló hozzászólásként. amelyek mintegy hetven négyzetméternyi területen E betJt alkotva helyezkednek el. Végül is azonban a gépet üzemképes állapotba hoztuk. Az ország valamennyi bankjának számvetése az els7 két negyedre. Nem tudom. (Semmi sem elrettent7bb a világon a tudatlanságnál!) "Fölötte lehetséges. hogy abbahagyjuk ezt a munkát. hogy ez önöknek gazdasági nehézségeket okoz. Szükség van a gyakorlatra. és szintén hallgattak. s minden egyes alkalommal n7tt dics7ségem és a gép dics7sége. Tudom azonban. Mindig csupán egy cél lebeg szemünk el7tt: a becsületes és békés verseny. Újságkivágások a harmadik irattartóból.. S a kegyelemdöfést véglegesen egy író adta meg. Ez a siralmas hallgatás elég sokáig tartott. hogy még az újságok is csak a legszükségesebb megjegyzésekre szorítkoztak. hogyan törik el a pohár a jöv7ben. úgyhogy bemutathattuk a televízió képerny7jén. ez az agy tápláléka. Amikor kísérletet tettünk arra. és legy7zöm a legkülönfélébb gonosztev7ket. és kiderül. hány oszlopon nyugszik a világ. Ugyanez a helyzet a géppel is. de közülünk legalábbis három. Azoknak a napoknak a fejvesztettségét egy szóval nem lehet érzékeltetni. A "Moszkva-I" hozzálátott bebizonyítani. embereknek. ezért nekünk. és eljött az ideje annak. s a második év 7szére be is fejeztük. unalmas. kémkedés gyanúja miatt letartóztattak néhány kommunistát. Attól félve azonban.

A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 7 . hiszen az ember nem is olyan gyakran hall olyan híreket. Azonnal ellen7riztem a gépet. Ha az igazgatót és engem nem számítjuk. – Idefigyelj! Az ember számára az a legfontosabb. Mégiscsak nevetséges. Látni lehetett. Egyébként nem volt ebben semmi nevetséges. Minden teketória nélkül. Azt kérdezték. Hogyan? Mit gondol ön err7l. Elhatároztuk. Ugyanazon a napon három óra körül az intézet igazgatója meghívott a programozási bizottság rendkívüli ülésére. Másnapra megjöttek a tudósítások Amerikából: "Az el7rejelzés és a jóslás gyökeresen különböznek egymástól.it és lábait. E nap emlékére hivatalosan közöltem a gép elnevezését: "Tokió-I". – És képes vagy azt állítani. lemondtunk használatáról. – Miért? És ha ez az igazság? – Lehetséges. amelyek emésztési zavarokat okoznak neki. hogy ez a más forma csupán a kommunizmusban valósulhat meg? – Tökfilkó! Hiszen ez a más forma maga a kommunizmus! – Éppen azért mondtam. Sírnom kellett volna.) A gép képessége. mennyit n7 a borsószem. hogy a "Moszkva-2" már jósolt is. A körülmények egyszer csak hirtelenül megváltoztak. megbeszéléseket folytattunk.. mind az emberi szabadságot. Egy szép napon megérkezett az els7 jelzés. tanár úr?. Unalmas munka. hogy becsukjuk a harmadik irattartót. Azt közölte. Csupán az méltó az el7rejelzés elnevezésre. – Mit nem mondasz? Micsoda eredeti gondolat! Sajnos. Országunkban szintén létezik már régen a jövend7mondó gép. és valahová elrejti. Mindazt. hogy a "Moszkva-2" megkezdte mJködését. kell7képpen megemészti. Az intézetben kizárólag err7l beszéltek. ami nem meglep7. és össze kell gyJjtenünk számára az adatokat.. hogy az adatokat feldolgozza. határtalan. hogy a bizottságot átszervezték. hogy ez a jóslás el7re megrendezett dolog? – Én is azt hiszem. Az esetben. Az. és a testület létszáma er7sen lecsökkent. Azt á feladatot adtam neki. 4. hogy a csíra növekszik. hogy a jövend7mondó gép születését pompával ünnepeljük meg. szándékunkban áll.) Szövetségesünk merev álláspontja elkerülhetetlenül is kihatott munkánkra. A «Moszkva-2a jóslatát a szellem ellen elkövetett er7szaknak tekintjük. a bizottságban szakember nem maradt. és akaratlanul is felkacagtam. És valóban csupán a humanitás tagadásának tekinthetünk minden olyan kísérletet. Ez a hír gonosz meglepetést tartogatott számunkra. hogy a gép feldolgozta a természeti jelenségek összes. Szerencsétlennek éreztem magam. amivel táplálják. EgyszerJ a dolog: átmenet a termel7eszközök magántulajdonából egy egészen más társadalmi formához. – Hát ne tekintsd "izmus"-nak. rengeteg er7t és pénzt emészt fel. és veszélyezteti mind a népek közötti békét. A Szovjetunió legutóbbi ténykedése ellentmond fogadkozásának. Kés7bb odajöttek hozzám. hogy mutassa meg a képerny7n. Az egyik újságtól reggel felhívtak: – Azt mondják. hogy a mi gépünknek nem sikerült semmi. hogy a békés együttélésre törekszik. görbékkel kifejezett. Attól kezdve ez a "szisztéma" képes arra. Ráadásul engem még nagyobb kellemetlenségek el7érzete fogott el. végül bekövetkezett. lelkiismeretünk szavára hallgatva. senki sem nevetett. és a negyedikkel foglalkozzunk. és hét centiméternyi hosszúságot ér el. S akkor váratlanul értesítést kaptunk." (Így hangzik Strom államtitkár nyilatkozata.. el kell mindenhova szaladnunk. hogy a jöv7 valamiféle "izmus"–nak kedvezzen. ha ez nem történik meg. tud-e a mi gépünk is megjósolni valami értelmes dolgot a hasonló problémák köréb7l. Fiatal munkatársaink megtárgyalták a hírt: – A géphez nem illik az ilyen banalitások közlése. ha négy napig vízben tartjuk. de mi. hogy a jöv7 feltétlenül a kommunista társadalomnak kedvez. a tagok mind újak voltak. Milyen feladatot adjunk neki legel7ször? Kérd7íveket küldtünk szét. funkcionális összefüggéseit. MJködni kezdett egy különleges bizottság. Ez azt jelentette. amelynek alapjában az erkölcs fogalma benne rejlik. hogy az ENSZ-hez forduljunk. így intézkedett a Statisztikai Hivatal. és az újságírók készenlétben álltak. Fejl7dése a továbbiakban gyorsult. a telít7dés pontjáról jelzés érkezik. Nemcsak arról volt szó. és azt javasoljuk. (Az adatok f7leg gazdasági természetJek voltak. Amikor "szisztémáinak" valamelyike megtelik. ha intézetünk profilját és a "Moszkva-I" jóslásainak pszichológiai hatását figyelembe vesszük. Mindazonáltal itt az ideje. hogy szabadon éljen. hogy ez banális. és ne legyen er7szakban része. Rendkívül mulatságosnak láttam ezt. és nem lesz nevetséges. ne féljetek! – tréfálkoztam. Kiválóan megbirkózott a feladattal. hogy a maga számára programot dolgozzon ki. amely az ehhez hasonló kérdéseket gépek döntésére bízza. – A világon semmit sem értettél meg. – Lepipáljuk 7ket. és nem nevetnem.. Ez alkalommal tisztázódott. hogy az ehhez hasonló gépek használatáról mindenki a lehet7 leghamarabb mondjon le. amit7l féltem. és már az új összetételben fog ülésezni.

hogy valamiféle titkár a minisztériumban. mintha támogatásukat várná. Ez azt jelenti. a jelenlegi bizottságra kell bízni.Hiszen nekünk fogalmunk sincsen arról.Ha egyszer politikai jóslásokba bocsátkoznak. Az árak és a termelési költségek kialakulása a mechanizáció ütemének megfelel7en.. Els7nek a Statisztikai Hivatal tisztvisel7je. Ezután felállt egy hórihorgas alak... – Nos. A jövend7mondó gépre gondolok.. és beleessünk a csapdába.– Tomojaszu zavartan lapozgat az akták között.. Ezekkel jobb. – És mi lesz a program tervezetével – kérdeztem –.. Ezenkívül kérem figyelembe venni még a következ7ket is : üléseink mától fogva zártködiek lesznek.. tudja.. mint máskor is. – De hiszen mi már mindent el7készítettünk! – Nem. ha az új házasokkal közölnénk válásuk napját.. hogy mi elfogadjuk a kihívást a versenyre. – Minek beszéljünk háromról? Én az els7r7l beszéltem. hogy a pénzforgalom helyzete nem változik. Újra kacagásban törtek ki. ugye látja... tanár úr. politikai eszközökkel. és a bizottság tagjaira nézett. A hangulatom végleg elromlott. összeszorította száját.Az összes tervezet közül ez a leglehetetlenebb! 8 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Ki nem állhatom a politikát. – Ez a tervezet szerintem nem szerencsés. de mihelyt a gyakorlati alkalmazás id7szakába léptünk. mint ahogyan ezt egyébként az amerikai nyilatkozat is megemlíti. ha kell7képpen felismernék ezt. mert rossz benyomást keltene. – Ebbe bele lehet 7rülni!. várjon. tanár úr! – szakított félbe Tomojaszu.. hogy elismerjük a "Moszkva2" gy7zelmét! – Éppen err7l van szó! Ez az. hogy az el7zetes kutatások szakasza befejez7dött. – Ez sem felel meg – közölte a hórihorgas. Felnevetett. Életemben el7ször láttam. ha mi nem ugyanezt tennénk.. hogy saját kezJleg rendkívül ügyesen szert tettünk egy kémre.. hogy ki viseli az egész felel7sséget.. de én alig figyeltem oda.. hogy nem. hogy mit lehet és mit nem lehet elvégeztetni a jövend7mondó géppel. mi az ördögnek mereszti rám a szemét?) És amikor a gyakorlati felhasználás szakaszába jutottunk.. amelyet a bizottság el7z7 tagjai kidolgoztak? – Remélhet7. íme. például arról. helyette nyomban újat kell javasolnunk. Megnevezte magát. Az érdekelt kormánykörök egyhangúlag arra a következtetésre jutottak... amelyet kidolgoztak és elfogadtak.. ugye.Nos. amely a politikával nem függ össze. Nyomatékosan kérem. felsorolta tudományos fokozatait és címeit. úgy nem nehéz észrevenni benne. hogy ezt ne felejtsék el. de mi lesz a harmadik tervezettel? A soron lev7 parlamenti választások prognózisa. és azt mondta: – Ha egy pillantást vetünk a "Moszkva-2" legutolsó beszédére. Az igazgató nyugtalanul nézett rám. Az önállóság támogatandó és 'tiszteletben tartandó a kutatás id7szakában. de jellege mától fogva teljesen megváltozik. az intézet f7épületének els7 emeletén tartották. – Várjon csak. érti. Ha azonban az els7 tervezet meghiúsult... értik. feltételezve. – Jól van. Azt szeretném. Túlzottan nagy a kockázat. Következésképpen gratulálhatunk magunknak ahhoz. hogy ezt a kérdést összefüggésbe hozzák a politikai problematikával. hogy mi a nevetséges a dologban. – Akkor a második tervezetben állapodunk meg? A lakosság foglalkoztatottsága öt éven belül. és a programozás jogát újólag. – Három tervezet volt.. ezt nem kezdhetik meg – jelentette ki a hórihorgas. nem bánom. ami eddig történt. és ezúttal a legteljesebb felel7sséggel.Kezdetben felkeltették érdekl7désünket a "Moszkva-I"-gyel. és nyomában a bizottság többi tagjai is barátságos nevetésben törtek ki. – A jelenlegi bizottság – közölte – megtartja ugyan nevét. mir7l van szó! Hiszen ez annyit jelentene. megfontolhatjuk a dolgot ily módon.. hogy mi történne. Így is történt. hogy most jóváhagyjuk? – Melyiket? – kérdezi a hórihorgas. hogy a jelenlegi bizottság külön engedélye nélkül mától fogva tilos a jövend7mondó gépet bekapcsolni. amit akarnak. arra számítva.. Micsoda bizottság! Mindenféle idióták gyülekezete! Egyébként nem volt kedvem tovább ellenkezni. elkerülhetetlenül szükséges annak pontos meghatározása.. ebb7l az következik. Vadásznak ránk ravaszul. Nem értettem. – A bizottság csupán a mai ülést7l kezdve kapott határozati jogot. – Nos. Az. ha résen vagyunk.. Szeretném.. Nehogy elbámészkodjunk. Most egészen megváltozott a hangulat.. egy bizonyos Tomojaszu emelkedett szólásra. Tomojaszu papírjaiba pillantva. olyan kérdés. aki a rendezés funkcióját kisajátította magának. mintha nekünk szégyenünkre válna. Ez az elgondolásunk. Idegesen tördelte a kezét. igyekszenek megfogni bennünket. bizonyos politikai szándékot.. például. ha elgondolkozna ezen. Úgy rémlik.Az ülést. bizonyára nem is létezik. ha mindnyájan alaposan elgondolkoznának ezen. Fennáll a lehet7sége annak. Szót kértem. Csupán ki kell választanunk egy vállalatot az ellen7rzés céljára és. Azel7tt az üléseken élvezettel tréfálkoztunk egymással. és így el kell készítenünk saját jövend7mondó gépünket. érvényét veszítette. – Úgy véli? – És ön? – Szeretnénk. (Érdekes.

Ebbe azonban nyomban belekeveredik a falu osztályrétegez7désének problémája. ha holnap délig nem terjeszt be valamilyen új tervezetet. másképpen cselekszik.és így ahányszor csak szükséges. és voltaképpen arról van szó. én meg a hórihorgas alak. És ez így is volt természetes. hogy ki akarjuk dolgozni a megmJvelt földterület nagyságára vonatkozó el7rejelzést. annál jobban belebonyolódik.. amelyek esetleg tetszenek majd a bizottságnak.Egyszóval. 5... A politika olyasmi. Hallgattam. Végül is kimerültem. (Ha alkalom adódik rá. hogy tudja-e az el7rejelzést vagy nem. a végtelenségig.Abban az esetben. attól függ7en. nem elég barátságosan beszéltem. Tomojaszu. amely nem függ össze a politikával.. attól félek. mert az el7adó szerepét sietve Tomojaszu vette át: – Ez esetben újabb el7rejelzés következik. Kacumi barátom – suttogta a fülembe. míg a negyedik ülésen már csak mi hárman jelentünk meg: Tomojaszu. az összes figyelmeztetéseket és kívánságokat szem el7tt tartva.. amelyet elbírálásra beterjesztettem. ugyanarra a sorsra jutott.Bocsásson meg. Eközben természetesen nem mulasztottam el. kapcsolják számológépeiket a mi gépünkhöz. – Nahát. de elhangzott olyan vélemény. Csupán egy kretén nem csüggedt volna el a mi nyomott hangulatú gyJléseinken. – Nem lehetne inkább valami természeti jelenséget venni? – Az id7járás-jelentéssel foglalkozzanak a meteorológusok. (Hazudsz. – Figyelj ide.. Az ülések el7tt néha még az éjszakákat is átdolgoztuk.. – Mondja meg nekik. amint ezt már láthatták. annál világosabban láttuk. még ha ki is fejezi elégedetlenségét.) Mindnyájan küszködtünk a programtervezetekkel. hogy vegyünk talán valami bonyolultabb dolgot. aki mindeddig hallgatott. hogy én a legnagyobb mértékben fütyülök a politikára! Nem úgy. Ha az egész ország országúthálózatának helyzetét vesszük néhány év múlva. mindennek vége lesz. de mind a tizenkét tervezet. elkészül a harmadik számú el7rejelzés. magától értet7dik... mint a pókháló: minél jobban szeretne megszabadulni t7le az ember. – Tanár úr?. és ennyi elég is ! – Hát éppen ezt mondom.. ha azt is ismertetjük. amelyek a célzásokkal és elhallgatásokkal már-már vallatásokhoz hasonlítottak. hogy az emberek az els7 jóslás ismeretében cselekszenek. és sugárzik az elragadtatástól. a jövend7mondó gép képességeit? Az ülés azzal zárult. hogy egyszerJen félnek a politikai prognózisoktól. hogy mindez csupán kibúvó. feltétlenül megmondom neki. de nem jött-e el még az ideje valójában annak. Tételezzük fel.. hogy én.. Vagyis elkészül a második számú el7rejelzés... Úgy látszik... – Valahogyan egy körülményt semmiképpen sem értek. akkor haladéktalanul érintjük az állami költségvetéssel kapcsolatos problémákat. Egyébként... Hogy magyarázhatom meg ezt azután Jorikinak és a többi munkatársunknak? Vajon mondhatom-e azt nekik.Az utolsó lesz az úgynevezett maximális becslés el7rejelzése. Úgy számítják. ki hitte volna!. Joriki kiváló munkaer7. beszélt. ismeretes-e ön el7tt a dolog. Tehát vajon beválik-e a jóslat. hogy Jorikit emlékeztessem: – Vedd tekintetbe. felém fordulva. amely számításba veszi. Ezután a bizottság minden héten összeült. amit magának mondtam. – Hogyan lesz vége? – Holnap jelentést kell tennünk a kormány rendkívüli ülésén. hogy nagyon kevés olyan dolog vagy jelenség van.– Bocsásson meg – szólalt meg a bizottság egyik tagja. – Nem tudom.. most már egy hajítófát sem ér? Nem arról van szó. hogy a valóságnak az utolsó és az els7 el7rejelzés mértani középarányosa felel meg.Általában én most tanácskoztam a hivatal vezet7jével. Megszólalt a telefon: A bizottság tagja. Meguntam már a tervezeteket. Azt tartja. hiszen még félóra sem telt el!) Hogy is mondjam meg. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 9 . mint te! S lám. én akkor kissé. Jorikiban a bizottság tagjainak ez a viselkedése kezdett7l fogva nyílt ellenkezést váltott ki.. Minél többet dolgoztunk azonban.Az ember... ValószínJleg egyáltalában nincs. egyébként a jelenlev7k száma minden egyes alkalommal csökkent. Nem érdemes megemlíteni egymás után minden példát. hogy végleg berekesztjük a munkát a géppel. amelyet hat hónapon keresztül gyJjtöttünk. Az intézet igazgatója nem bírta tovább. hogy kiássuk a csatabárdot? Ma tüntet7leg üres kézzel állítottam be az ülésre. milyen nagyra becsülöm. hogy mindaz a sok adat. Nem szándékom Jorikit ismételni. tanár úr. akkor. ha mindenkit tájékoztatunk róla? – Már legalább hússzor megmagyaráztam ezt az el7z7 bizottság tagjainak – jegyeztem meg. hogy jó vagy rossz-e a természeti jelenségek el7rejelzésével foglalkozni? A kérdés az: mire fogjuk felhasználni gyermekünk. teljesen összetörve tértem vissza err7l az ülésr7l. A fajankó hallgatja és bólogat. a következ7 ülésre új tervezetet fogok el7készíteni.. Ennyire semmiképpen nem alázhatom meg magamat. Ez rendkívül egyszerJ..

. valóban feltételezed. nem foglalkozik jóslataiban más országokkal. Ez a leányzó néha maga a megtestesült középszerJség.. ha el7re tudtad volna.. – Annyi baj legyen – vetette oda Szóba. mi értelme van hát az el7rejelzésnek? – A halált. hogy kitöltsék a bennük lev7 üres helyet. Nekem ez teljesen mindegy. Nem bírtam tovább egy helyben ülni. Teljes egészében kommunista gondolkodásmód. azonnal megértette. akkor mi lesz? Boldog leszel?... – Érted? Hirtelen belém villant. hogy a politikát el7re meg lehet jósolni. hogy nem bízhatják rá magukat valamire... hogy nem sikerü1 elkerülnöd. mint elég a biztosságom! – Hát akkor? Félnek attól. mint amilyennek látszik.. Most megszólal Szóba.. – Hadd legyenek. úgy látszik. Vagy töröljük le a gép "emlékezetét". és semmi mást nem csináltak. – Csak foldtassátok. – Így gondoltam én is! – Jaj. és letelepedtem a szabad székre. Joriki meggyújtotta a gyufát. – Nem értem.. Joriki visszhangja. – Hát próbáljuk ki akkor! – Ez nem olyan egyszerJ. azt mondják.. Szégyelltem magam. és zavartan mosolyogtam.– mondtam. és hetenkint egyszer szopjunk az ujjunkból semmire sem való terveket? Nem. szintén tréfa? Felálltam. mire eszembe jutott.. hogy a gépre bízzák magukat? – Éppen ezt mondtam meg nekik. úgy. Megjelenését zavarja egy fekete anyajegy a fels7 ajkán. Hm.. – Mi az? Mi baj van? – kiáltott fel Joriki.. ami még nincs kipróbálva. ahogyan szándékomban volt: – Leállítják a munkát. tanár úr? Joriki hangja változatlan: – Fütyüljünk rájuk. hogy elkészítsd a gépet. hogy csak Joriki hallja: – Gyere fel kés7bb az els7 emeletre.. Miért nem beszél? Ezek nem az én gondolataim.. Milyen baljóslatúan zúg a ventillátor! 10 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Majd hirtelen hozzátettem. hogy nem biztos a politikai prognózisokat illet7leg? – Nevetséges. Egyébként köztetek aligha vannak kommunisták. És most ezek a barátocskák kijelentették. hogy cigarettát tartok a kezemben. és felém nyújtotta. mint a Szovjetunióban elért eredmények. – Valóban? – kérdezte Vada.. amikor odalent veletek beszélgettem. – De te. a gép pedig gyötr7dik a túláradó er7t7l. hogy meghal. hogy megtréfált bennünket! – És az. és én végérvényesen kikelek magamból. Mindnyájan megkönnyebbülten nevetnek.Az ember például úgyis tudja. de odahaza. lementem a földszintre.. hogy leállítják a munkát. és vigyük vissza kezdeti érintetlenül együgyJ állapotába. A "Moszkva-2" többé nem szemtelenkedik. Nem értem. Több.Hát idáig jutottunk. Nagy a h7ség. Alig léptem be.ValószínJleg már kezdett7l fogva felesleges vállalkozás volt megjövendölni a jöv7t.Vajon a jövend7mondó gép csupán a kommunistáknak hajt hasznot? Vagy már én is a "pszichológiai háború" hálójában kapálódzom?.. Természetesen. most is engem leplezett le. – Mi történt ma az ülésen? – Semmi különös. azt akarom.Mit gondolsz. megszokott szerepét játssza: – Az eredmények nyilvánvalóan ugyanazok lesznek. mint máskor. hogy mit határoztam el. jó lenne elkerülni – jegyezte meg Kacuko Vada.. megrendít7 eredményeket mutat fel. Még Joriki is elképedten hallgat..... csak fecsegtek.– közlöm rideg hangon..Rettenetes a meleg.. és indítsuk meg a gépet teljes kapacitással.. Halkan megszólaltam.. – Mit akar ezzel mondani.... – És ha megtudod. tiltakozzon. tanár úr? Egyszer csak elegem van ebb7l a beszélgetésb7l..Ön talán beismerte. – Még akkor is ?. Az irattartók arra várnak. nem úgy. a vitatkozó hangok rögtön elhallgattak. tanár úr. hogy úgysem engednek dolgozni vele? – Valóban ezt akarják csinálni. törted volna magad. Mi legyen. felálltam és benéztem a gépterembe. és engedjük át a helyünket valaki másnak?.. Most telefonáltak.. Joriki arca kivörösödött zavarában. De id7nként rendkívül bájos. Úgy látszik. ha nem az öregség következménye. és azután dugjuk az orruk alá a kész eredményeket. Újra az újságkivágásokat tartalmazó irattartókra pillantottam. – Egyáltalában nem tudom. Aggódva pillantott rám. hogy ellenkezzen.. az információs osztályra. úgy látszik!. felb7szüljön! De csak hallgat. ez most bizonyára már nem segíthet. 6.. Mint máskor is. alázkodjunk meg. Ahogy ezt barátaink a bizottságban mondják.

vagyis a maximális értékelés politikai el7rejelzése a kommunizmus.. Mintha az agyban valami incselkedne. Elment. sok id7t vesz igénybe. amikor a legjobban érezni a fáradtságot. Eközben a homályos ablakok már világoskék árnyalatban fénylettek. Amiikor az ember dolgozik. szinte ösztönösen tapogatózva. Ha a gép felismeri a helyzetet. Csak ne felejtsd el. Ha ölbe tett kézzel ül az ember. Találtunk egy ilyen szekciót. azt hiszem. Ez unalmas munka. és hozzáláttunk. de semmiképpen sem bírtam megragadni. hogy az újságkivágásokat a gép számára könnyen érthet7 rendbe rakjuk. megfogom. Levettük a polcról irattartóinkat. hogy ezt a színvonalat elérje? – Igen. feltétlenül. Hol úgy rémlett nekem. Nem. Ez az az óra. Nem. röpül az id7. az utolsó politikai jóslat azután lehetséges. úgy látszik." Más szóval. ezért felváltottam Jorikit. nagyon elfogja az álom. – A tudatalattiban? – Bizonyára. valamiféle általános elképzelése van róla. hogy az újságkivágások tartalmát betápláljuk a gép "emlékezetébe".. az átmenet a harmadik irattartóból a negyedikbe.. – KitJn7! Tehát ha használjuk a jövend7mondó gépeket. – Tudod. Kezdetben nem tudtam kivenni. éppen ez jutott az eszembe. nincs-e más szekcióban a "Moszkva-2" el7rejelzésével kapcsolatos reakció. mintha a gép magától elindult volna. ma meg legalább tíz percig bámultam ezekre az irattartókra. Hogyan képzeli el a gép a kommunista társadalmat? – Úgy látszik. mint azel7tt. persze. lehetséges. nem értem. Megkíséreltem kikapcsolni az együttmJköd7 szekciókat.. a gép felel. már négyre járt az id7.. Hiszen a felelet határozatlansága. ezen a ponton különös makacssággal bizonyosodott be. Az volt a szándékunk. hogy egész éjjel dolgoznunk kell. Amikor az utolsó kivágásokat vezettük bele a gép "emlékezetébe". hogy az összes elképzelhet7 és elképzelhetetlen politikai jóslások végtelen számát közhírré tették. – Furcsa. De nem baj. Felfrissítettük magunkat a szendvicsekkel. "személyesen" – ez. a programozás témáját akartam tudni! S mit akartam tisztázni? Minden világos. hogy ezt a határozatlanságot nem az információ gyér volta váltotta ki. mit? Kíséreld megkeresni. Kilenc óra van. – A "Moszkva-2" el7rejelzését szintén betápláljam? – Hát. kiürítettük. – Egyszóval. hogy mit kell tennünk. Az els7 általános pont úgy hangzott. hogy mire törekszünk. A gép nyomban megtanít arra. Inkább kérdezzük ki. hogy milyen kiegészít7 információkra van még szüksége a modern viszonyok közötti tájékozódáshoz.. – Természetesen. a kommunizmus megvalósul. Bizonyosfajta vizsgálat ez. erre még nem készült föl. váratlan és nagyszere siker. A gép a következ7képpen értelmezte a kommunista társadalmat: "Politika: el7rejelzés: végtelen. Vada szendvicseket és sört hozott nekünk éjszakára. amelyet feltettem. rögtön sugallja. milyen szempontot adjunk neki a program összeállításához ? – Szempontot?. és ha létezik. Milyen kérdést is tettem fel? Szinte nem is tör7dtem vele. Néha jeget vettem ki a hJt7szekrényb7l. mindennek ellenére? Ez siker volt. Tíz óra. és a szememre raktam. akkor nem lesz többé szükség arra. mi az értelme. személyesen". és nem kell többé a tudatalattiban tévelyegnünk. Az átlagérték megállapításának eredménye nagy jelent7ségJnek mutatkozott. – Másra nincs szükségük? – Nincsen.... köszönöm. Mit is akar a gép mondani? Hirtelen észbe kaptam. – Milyen szekcióba tápláljam? – Minden erre vonatkozó információt együtt táplálj be. Hiszen ez a legfontosabb mozzanat. Mit akar ezzel mondani? Stop! Lehet. Arra a kérdésre. Azt akarom. a próbák és hibák módszerével. Igen. és képzeletemben mindenféle ötlet támadt. hogy a bizottság ellenkezését megtörjük. és a másik kivezet7n egy szó: "ember".. és egészen más lepett meg bennünket: a "Moszkva-2" jóslása arra vonatkozólag. maga a jövend7mondó gép.és minden eltJnik. Új lendülettel folytattuk a munkát. milyen terv felel meg legjobban e célra? Íme. A vizsgálatot fáradhatatlanul kell folytatni.. már magában felelet a kérdésemre. hogy a jövend7mondó gép a Szovjetunióban rendkívül aktívan dolgozik – ezt egyébként korábban is tudtuk –. Amikor egy perc múlva körülnéztem. fel-felvillan. hogy akkor valami átlagértéket kapunk. Majd filmszalagról adagoljuk. már aludt. "Egymagában". – Vajon elég lesz-e számára a tájékoztatás ezekben az újságkivágásokban.. – Ez a gondolat már mocorgott a fejemben..– Én is erre gondoltam. hogy a jöv7 a kommunista társadalomé. és az már alapvet7 elképzelést tartalmazott a kommunizmussal kapcsolatban. bizonyára szükség lesz sok kiegészít7 magyarázatra. Valami homályos válasz. micsoda probléma! A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 11 . Ohó. – Hát akkor lássunk munkához. A jövend7mondó gép és az ember?. hanem az egymásnak ellentmondó adatok kölcsönös tagadása? Vagy. Akkor az egyik kivezet7n a következ7 szavak jelentek meg: "egymagában. hogy a fejünket törjük. Van-e lehet7ség arra. igen. miért. na most. Nem tudom. hogy err7l egyel7re senki se tudjon..

– Magunknak kell keresnünk. mennyi id7re van szükség ahhoz. A fagylalt olvadozott. aki sokáig él? – Olyanra. Mindazonáltal megkönnyebbülten lélegeztem fel. csak most derült ki!. A metrón és a helyiérdekJn Szindzjukuig jutottunk el. érintetlen fagylalttal – csalhatatlan ismertet7jele a kísérlethez szükséges embernek. Az individuális jöv7 el7rejelzése! Mi ez hát? És miért ne lehetne? Úgy látszik. Hirtelen örömteljes izgalom töltött el. Nos.. Általában a sikerben is hittünk. hogy pontosan milyen emberre van szükségünk. Válaszul bólintottam. ennek így kell történnie. – Azt sem tudom. amelyet meg kellett hoznunk.. amelyre aranybetJkkel írták fel a kávéház nevét. – Nem baj. Küls7leg nagyon hétköznapi ember volt. úgyhogy várni kell... így nem megy. A pincér asztalunkhoz lépett a megrendelésért. hogy éppen férfit választunk. és az ablaknál lev7 egyik asztalkához ültünk. alábecsültem a gépet. amelynek egyik oldalára azt írtuk fel. hogy "férfi". mint vártam. és azon nyomban el is felejtkezett róla. Hiszen a politikai prognózis és az individuum sorsának el7rejelzése bizonyos értelemben egymással ellentétben állnak.. Hittünk a gépben. Nem akartunk kockáztatni semmit sem. Valóban. Mozdulatlanul ült a szomszéd asztalkánál. Körülnéztem és észrevettem. – Hát igen.. mennyivel érdekesebb az él7 ember sorsa a számoknál és grafikonoknál! Akkor egyáltalában még eszünkbe sem ötlött.. Nem tudom. semmiféle érdekességgel nem szabad rendelkeznie. hová nézzek. Négy órakor útnak indultunk. ezért épült fel számára ez az információ az egymást kölcsönösen tagadó elemekb7l.Lehet.. hogy ez az apró részlet – a tányérka az olvadó. Az igaz. a másikra meg "n7". tekintetét az üvegajtóra szögezte. hogy Joriki szintén azt az embert nézi. egyetértett velem. akit nem lehet az els7 pillantásra kiismerni. Kétszer is feldobtuk a papírt.. hogy a végleges döntést a bizottság következ7 ülésén hozzák meg. Hét óra tájban már végleg agyonhajszoltuk magunkat.Kit is válasszunk? – Olyanok vagyunk. Joriki valamiféle gyümölcslevet kért. nem mindjárt döntöttünk afel7l. – Nem valami kellemes dolog. – Nem. de úgy tetszett nekünk. S ott megpillantottuk. de ezt a tervünket a hivatalf7nök is rendkívül jóindulatúan fogadta. Déltájban felhívtam Tomojaszut.. Egyáltalában nem is gondoltunk emberre. A kávéra várva még csak egy szót sem váltottunk.. – Valóban... megrendelte a fagylaltot. a társadalmi információn kívül es7 emberé. és mintegy öt órát aludtam. hogy az alany ne tudjon a kísérletr7l. Lefeküdtem a díványra. Nincs mit tennünk. Valahogy elég egyszerJ válasz ez. és nem is nagyon nyugtalankodtunk.. visszavonta a gyümölcslevet. de érezni lehetett benne valamit. még a n7kre is sor kerülhet. Fokozatosan unalmassá vált a keresés. és ellepte a tányérkát. Három árakor választ kaptam. semmiféle érdekességgel nem rendelkez7 ember azonban túlságosan sok van. fagylaltos tányérkával az orra el7tt. úgy látszik. Gyorsan felkeltettem Jorikit. betértünk egy kis kávéházba. persze. végül is. Az individuális emberé. Nagyon köszönöm. Kezdetben kételkedett. akit kiválaszthatunk a tapintatlan vizsgálat alanyául. Eleinte csak céltalanul sétálgattunk. de amikor én kávét rendeltem. Az ember sorsának el7rejelzése.. és tekintetével oda mutatott.. és 7 is kávét kért. de a látvány rendkívüli hatást gyakorolt ránk. – Teljes a siker. mint a rókák a juhnyájban. a tanítvány az ujja köré csavarja oktatóját. – Pontosan milyenre? Talán olyanra. érdemes megpróbálni. amikor Tomojaszu hangjában nem éreztem a szokásos feszültséget. Joriki meglökte a könyökömet. Tágabbak a lehet7ségei. hogy erre a kérdésre felelt a gép... hogy megkeressük azt a férfit. A gyermekek elképesztik szüleiket. Milyen kár. de azután. hogy egy adag fagylalt elolvadjon. – Mennyi férfi van a világon. s mindkét alkalommal a "férfi" jött ki. – Ha az els7 számú el7rejelzéssel akarjuk megkezdeni. feltétlenül szükséges. – Ki legyen az ellen7rz7 személy? – Kérdezzük meg a gépet. – Vagyis nagyon hétköznapi külsejJnek kell lennie. Meghatározzuk.. hogy nem n7re van szükségünk. De hiszen mindegy 12 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . ez logikus.. Talán meglehet7sen szabadon értelmeztük a küls7 jeleket. Nyelvünket megbénította a fáradtság és még inkább talán a döntés súlya. Úgy látszik. felebarátunkra.. Bárhogyan is van. Hétköznapi külsejJ.. Egyébként nincs miért csodálkoznunk. 7. De a gép szemmel láthatólag nem volt hajlandó még az ellen7rz7 személyt is kijelölni számunkra. Mindegy volt neki.

ha tervünk nincs kapcsolatban a politikával? Nem fognak költekezni öncélú. haszontalan dolgokra.. Nem gyerekes fecsegés ez arról. Én magam sem nagyon hiszek az ilyen lehet7ségben. De hagyjuk. De az ember számára nem a társadalom a legfontosabb. és azonnal egyetértett velem? És ha hirtelenében nem is a gép javaslatát. De én hiszek a gépben. úgy látszik. aki elfelejtkezett a tányérkáján olvadozó fagylaltról. Emlékezzünk. Nyilvánvaló volt. és kinek mi nem tetszik. hogy a hivatal f7nöke jóváhagyta. mivel Joriki ott állt mellettem. Mire van még szüksége? – Hogy lehet az. Mit gondol. Hátha egyszer csak más következtetésre jutunk. Mit ér az. hogy mit határozzon az ember... a legátlagosabb. de egyben idegesnek is. ha ügyesen be tudjuk adni ezt a lehet7séget. és helytelenül értelmeztük a megbízást. hogy kinek mi tetszik. Joriki aggodalmaskodva hunyorgott. EgyidejJleg teljesen konkrét perspektívák is nyílnak el7ttünk. szeme beesett. és tovább beszélt: – Bocsásson meg. Ha kísérletünk sikerrel jár. térdig ér7 fekete szoknyát és piros szandált hordott. S az. és mellém húzódva kijelentette: – Nos. Csak az tJnt fel. S ekkor váratlan kétségem támadt.. Eleinte. hogy nem érted meg? A következ7 ülésig még hússzor megváltoztathatja a döntését. hogy másképpen nem is lehetne. – Nem hivatalos beleegyezését. ellenkez7leg. akire szükségünk van. meghatározhatjuk a szakmai képességeket. akkor lehetséges például a bJnöz7 múltjának és jöv7jének vizsgálata alapján az ideális ítélet meghozatala. mozdulatlanul.. tanár úr? Van benne valami. Nem. Joriki hallását azonban nem sértette. hogy idegesen forgatja asztalon nyugvó kezében a meg nem gyújtott cigarettát. van-e vállalkozásunknak értelme?! Tegnap éjjel nagyon kimerültem. akkor nincs kizárva. hogy általánosságban megel7zzük a bJntetteket. a kísérlet emellett nagyszerJnek és jelent7snek látszik. Ha az ember rosszul érzi magát. hogy individuumok jöv7jét jósolja meg. és szükség esetén még a halál id7pontját is el7re közölhetjük. csak valami egészen apró jellembeli sajátossággal rendelkezzék. a "Moszkva-2... – Ostobaság! – Joriki el7reszögezte állát. hogy kimerültünk. Ezzel a tervvel nyertük meg Tomojaszu beleegyezését. mint a "Moszkva-2" el7rejelzése? – A gép semmi ehhez hasonló dolgot nem mondott. ahogyan nekem kellemesnek látszott. felindulásában hadonászva. hogy a bizottság problémája mindenekel7tt a költségvetés problémája. Ne felejtsd el. Csupán hallgatagon vállat vontam felelet helyett. hogy rendelkezik-e valaki legalább egy jellemz7 vonásával? Ezenfelül mi már ki is merültünk. ugye?. – Nem hiszem! – Joriki. kísérletünk alanya feltétlenül éppen ez a férfi lesz. Tizennyolc-húsz éves lehetett.. hogy mivel kezd7dött az egész. Más az: gondolatban eltervezni egy absztrakt. A végtelenségig lehet járni és tétovázni. megállapíthatjuk a diagnózist. A bizottság még mondhat mást is. A zenél7 automata hátunk mögött állt. és a maximális érték el7rejelzése valójában a kommunizmust eredményezi. – Nos. Azt akarom mondani. Ez a férfi." hatására mindnyájan – a bizottság és a munkatársak egyaránt – igyekeztünk kidolgozni az el7rejelzések programját. hanem az ember maga. – Mi történt. bár kissé kopott flanellöltönyt viselt. fején találja a szöget. amelyek a bizottság ellenállása nyomán maradtak bennem. ha legalább egyikünk közli beleegyezését. A férfi ijedten fordult hátra a zajra. küls7. hogy id7r7l id7re megmozdítja a lábát. hogy a kommunizmus a maximális érték el7rejelzése. vagy még esetleg az is..volt. hogy a bizottság beleegyezését megkapjuk. Szigorúnak látszott. ha alapul az emberiség képét vesszük csupán. amelyekt7l nem tudtam szabadulni? Az élményekt7l. persze hogy nem. és feje szorosan simult a fekete csokornyakkend7re. Eszerint a gépnek az az állítása. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 13 . mintha csavarral lett volna ráer7sítve. A nagy h7ség ellenére kitJn7 szabású. ismeretlen személy sorsát. Úgy magyaráztam. Még az arckifejezése is ellágyult. Egyenesen ült.. ha a gép javaslatát helytelenül magyaráztuk? Mi történik. – Hiszen ez a gép megbízása. csak egyszerJen meghatározhatatlan undor lepett meg. Mi lesz. ha magyarázatomban csak azért nyugodtam meg. tanár úr? – suttogta. és ki tudunk dolgozni általános módszereket az individuális jöv7 megjósolására. mi értelmét látja a legideálisabb társadalomnak is? – Következésképpen? – Úgy gondolom. – Hát akkor a gép miért adott ilyen megbízást? – Félek. hogy kit választunk! Legyen a leghétköznapibb ember akár. De egészen más látni azt az embert. Zsebkend7jével letörölte nadrágját. nem tudva. a jövend7beli kísérleti nyulacskát saját szemünkkel. Egy lány dobott tíz jent a zenél7 automatába. hogy gépünknek igaza van.. kizárólag a társadalmi jelenségekb7l nyert információk alapján. De vajon meg lehet-e tudni vizsgálat nélkül. – Világosan megmondta. Felhajtotta a kávéját. Hirtelen hangos zene harsant fel. ez az az ember. Helyes? Tehát. ha a jövend7mondó gépet ilyen szJklátókörJen használják fel. és mi els7 ízben pillantottuk meg az arcát. már túl van az ötvenen. bár arcában volt valami gyermeki – talán a festett haj miatt. rendkívül érdekes volt. A zenét túlságosan közönségesnek találtam. hogy kilátásunk van arra.... hogy a gépnek az a javaslata. nem ostoba szeszélyb7l. legáltalánosabb megnyilvánulásaiban. hanem a magam benyomásait magyaráztam meg. fellökte vizespoharát. ujja hegyével ki is verte az ütemet. Adhatunk házassági tanácsokat.. Csak egyszerJen azt akarom mondani..

Régóta dolgozik ugyanabban a hivatalban. A férfi arca olyan.. Úgy rémlett. mint akinek földbe gyökerezett a lába. akire várt. hogyan éreznéd magad? – Én nem vagyok alkalmas rá. Senki sem szereti a detektíveket. Nyilvánvalóan megszokta.. A zsákutca mélyén apró kis mozik álltak egymás hegyén-hátán. semmi baj sincs.. – Vegye magának a fáradságot. hogy ujjongnának a biztosító társaságok! – Joriki diadalmasan felnevetett... Igen. Akkor megint végigment a keresztutcán a villamos felé. ez nem történhet meg!. – Ha már err7l beszélünk. annál is inkább. A kávéházból kilépve határozott léptekkel indult el a keskeny közön át a villamoshoz. Amikor a férfi a mozikhoz ért. Hiszen ismerem a gépet. – Hogy gondolja? – Vagy talán nem?. és higgye el. Rápillantottam. – Egész egyszerJen céltalanul kering a városban. de az. – Bizonyára felizgatta magát.. és gondold meg. Elment a már ismer7s keresztutca mellett. Az..– Hát erre minek van szükség? – Már miért ne lenne? Képzelje el. újra visszafordult. Futólag az órájára pillantott... hogy kiittuk kávénkat. – Igen. mintha mélyen elgondolkozott volna. Zavaromban megálltam. Ezúttal a kerít7n7k már nem tör7dtek velünk. Az utcára leszállt az alkony.. váratlanul arccal felénk fordult. – Akkor miért ilyen a járása? Érdekes. Egy orvos például nem végezhet kísérleteket él7 embereken. én kissé... – Igen. Elhaladtunk a deszkakerítés mellett. és átható kiabálásuktól majd megsüketültem. akire várt. a férfi végre felállt. hogy ilyesmivel foglalkozzunk? – Jogunk?. lehet. – E percben éppen ezen gondolkoztam el én is. ha téged választottak volna ki a kísérlet alanyául. hogy nem fog tudni róla. amely mögött építkezés folyt. de Joriki kissé meglökött. és visszafordult. T7lük menekülve egyenesen a férfinak tartottunk. 14 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . és olyan a munkája.. jogunk. Furcsa és ostoba ruhákba öltözött férfiak és asszonyok torkuk szakadtából kiabálva hívják a vendégeket helyiségükbe.. – Hát akkor mi baj van? – Csak úgy. és jobbra fordult. hogy közömbösen. bizonyára igazad is van. a kísérleti alanyunkat egyáltalában nem éri kár. hogy emberek között forgolódjon. van jogunk ahhoz. A férfi erélyes fellépése itt feltJn7. hát minden ember börtönbe van zárva. hogy ön egyszerJen túler7ltette magát.. hogy kimerültem. Azt mondtam: – Ez a férfi is börtönbe kerül. és arra gyanakodtak. 8. Azt hiszed. kiért a lámpasortól megvilágított utcára.. – Tudod. Úgy rémlett nekem. mi lehet a foglalkozása? – Hm. hogy Joriki elnevette magát. A villamoshoz érve. – Természetes. De nem vett észre bennünket.. Lámpa nem égett sehol.. és jól gondolja csak meg. Mi is kimentünk a kávéházból. és ön el7tt is feltárulnak az alkalmazásnak ilyen útjai.. Teljességgel közömbösen érintene. Bizonyára megértették szándékunkat. sáncot emelve útjába a mesterséges fény szemcséib7l. Az igaz. mintha semmi különös nem történt volna. akire várt. és fülembe súgta: – Nem szabad! Azonnal észrevesz bennünket! Ekkor nekünk estek kiabálva a kerít7n7k. Figyeljen rám. és a kísérlet nem sikerült volna. nem jött el. ez rosszabb lesz egy sikertelen operációnál. Úgy látszik. Figyelj azonban rám. tanár úr.. Én legalábbis ezt a tervünket rendkívül nagy horderejJnek tartom. Amikor a villamossínekhez ért. majd felénk indult. nem el7ször járt erre. Mint aki meg akar puhítani... nem jött el. – S ha feltételezzük. Mintegy húsz perccel azután.. Két háztömb után a férfi átment az utca másik oldalára. A férfi visszament a kávéházba.. Ugye értesz? – Túlozza a dolgot. Ha mindent titokban tartunk. tanár úr.. hogy állandóan ügyelnie kell a megjelenésére. – Igazán?. mivel külseje sincs összhangban e negyed szellemével. a férfi déli irányba fordult. úgy látszik. de szemmel láthatólag teljesen komoly volt az arca. Az egyik még utánam is köpött. hogy nyomozók vagyunk. A keresztutca mindkét oldalán kiskocsmák húzódnak. Csak nem dob el engem magától a gép? Csak nem fog Joriki túlszárnyalni? Nem. hogy nem tudsz a gépr7l? – Akkor nekem mindegy lenne. mintha a nyüzsg7 emberi hangyaboly visszaszorítaná a közeled7 éjszakát. Én sem kételkedtem általában a gép ítéletében. Semmi különös. hogy az.. aki még egyre arccal szemben állt velünk. nem érkezett meg. S ha mi baklövést követünk el. Járásából ítélve. A kerít7n7k mintha csak erre vártak volna: újra éles rikoltozásba fogtak.

Csak félek. (Az este már vagy tíz csomag cigarettát vásároltam. és a világon semmiért sem mondanék le vállalkozásunkról. ahol egyszer negyedórát. Tikako Konda. A férfi megállt a kapuban. köztük a bejárat fölötti ablak is.. felhívott valakit telefonon. Én a kapunál maradtam. és az ötödik megállónál kiszállt. A világon ritkán történnek váratlan dolgok. úgy látszik. Egy pillanatra felvillant. nem vett-e észre bennünket. Nem volt értelme. az üzleti negyed egyik utcájának a végén. Nos.) Végül is az ember bement a házba. És milyen címen érintenék? Öt éve dolgozunk együtt. hogy itt 7rizzük – lehet. és röviden beszélt vele. De még szörnyJbb lett volna az. banális. és nem vezet el idáig. És nincs szüksége arra. Az esetben. ha így történt. ha észrevenné a szálló tulajdonosa. Tudja. (Jorikinak sikerült nagy ügyesen belesni. cip7jét kezében tartva. – Ott.. igaz-e? – Elvégre körülbelül annyian vannak.. aki a hivatal folyosóin siet. és el akarta olvasni az ajtón lev7 névtábla szövegét. Így hát átmenetileg visszavonultunk. még azt is bizonyára elkövetném. és figyeltem a házat. Feleségem mesélt valamit arról. Szavaim. KitJztük magunk elé azt a feladatot. sötét szakadékba. ez nem történhetett meg.. A kapualjból mezítláb futott ki Joriki. egymás mellett. És hallatszott. a kapu árnyékában guggolva. hova iparkodik: egy közepes nagyságú szállóba. és nem tudta. mintha engem nyúznának meg. Joriki hallgat. miközben mint valami szJk..... A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 15 .. Ön is látta? – Valahogy nagyon furcsa ez. és hazamentem. Többet sehol sem állt meg. és nem világított tovább. aktával a hóna alatt. – Nos. ebben a korban – körülbelül egyid7s lehettem az idegennel az ember a véletlen szerencsében reménykedik. Valahol összezavart volna bennünket és lerázott volna. asszony van a dologban: megígérte. tanár úr. itt megy el7ttünk ez a középkorú. és viszi a maga apró kis titkát. pénzt kell adnia neki. és 7 helyeselte a gondolatot. hogy múltjáról és jöv7jér7l.. Majd frászt kaptam. hogy nem szándékom bárkinek is számot adni. most kiderült. – Mi van ebben furcsa? Eljutott a n7höz és. – Ott gyulladt föl egy pillanatra a fény? – Igen. Mégis. de csak fél füllel hallottam. Azután az els7 emelet legszéls7 ablakában egy pillanatra felvillant a fény. a hivatalnok-járásával. Mi ezalatt cigarettát vettünk a sarkon lev7 kis bódéban. Nem marad számára semmi váratlan sem a világon. és a férfit segít7 alanynak tekinthetjük. – Jó. Alig bírtam tartani a kimerültségt7l fájó fejemet.. Egyformán. Valójában. és egy ideig határozatlanul jobbra-balra nézegetett. Meg kellett tudnia. – Felhúzta a cip7jét. Kínzó fájdalmat éreztem. Sírnék. mint a férfiak. És ha a gép gyilkosságot is rendelne.. és a vesémbe lát. szenvednék.] betJivel van felírva... hogy itt marad éjszakára. Nyomában Joriki is azonnal belépett.) Ezután felült a villamosra. Ezenfelül még csak azt sem döntöttük el végleg.. melyik szobába tart az ismeretlen férfi. A sugárútra érve elbúcsúztam Jorikitól. de most minden megváltozott. A megállótól mintegy ötvenméternyire vezetett az út oda egy lejt7s keresztutcán keresztül. Végül is találgatásaink beigazolódtak. és a fény újra kialudt. a le széls7 szobában? – Ühüm. de ölnék. – Aligha. Életemben el7ször láttam ilyesmit. Arra következtettünk. másodszor pedig húsz percet töltött. ha gépemr7l kellett volna lemondanom. hétköznapi ember. akármit is beszélek. és felírni jegyzetfüzetébe a telefonszámot. félálomba zuhantam. hogy fiunk verekedett az iskolában. 9. Íme. Az els7 emelet ablakai. Ez az ember egész este vitt bennünket maga után.. Tegnap óta úgyszólván egyikünk sem aludt. és nem érkezett meg. hogy 7 lesz a kísérlet alanya. én ennek az embernek a helyében alaposan felb7szülnék.. A földszint három szobájában a függöny mögül kivillant a lámpafény. nem érintik. a kísérlet központi alanyának kiválaszthatjuk a n7t. Nem.. Kifejtettem Jorikinak ezt az elképzelést. Ha alkalmasabbnak bizonyul. ott. hogy megállapítsuk ennek az embernek a nevét és a címét. hogy valami nehéz tárgy lezuhan. Eltelt bizonyos id7. lihegve. egész életér7l lerántjuk a leplet. Egyszer felhívott valakit telefonon.– Valahogy így kellene lennie. hogy úgy látszik. Átsuhant az ablak el7tt egy ember hatalmas árnyéka. Ezen a törvényszerJségen csak egy n7 változtathat. amint gondoltuk is. és mindenr7l ki kell kérdeznie. – Láttam a névtáblát az ajtón. hogy hiába pazarolja energiáját az utcákon céltalanul kószálva. A Tikako név a hiragana [A két legfontosabb japán ábécé egyike. vég nélkül lépdelt végig ugyanazokon az utcákon. sötétek voltak. Én azonban mégis kényelinetlenül éreztem magam. Tizenegy felé a férfi bement egy üzletbe. és állattá változik. rábukkantunk a n7re. N7i név. kétszer betért egy automata játékterembe. hogy eljön. Az ember nevetséges lesz.

a másik a férfit veszi el7. Elhatároztam. a vezérl7táblán nyugtatva könyökét. Megszólaltam: – És mit írnak a többi újságok? – Öt különféle újságot vettem. lehet7séget nyújt a munka elkövetkez7 szakaszának meghatározására és az új kilátások felmérésére. tizenegyedikén. nem árulják el a titkot. persze. tanár úr? – Éspedig? – Hogy tetszik önnek ez a zJrzavaros ügy? – s ujjával az újságra bökött. hogy cet. Semmiképpen sem kételkedhetünk abban. hogy már régen vár már odafönt a gépteremben. Nem tudom ezt értelmesen még magamnak sem megmagyarázni.. gondosan titkolva a többiek el7l. amelyet a legközelebbi napokban összegyJjtünk. Joriki fölugrott. és úgy rémlett. Nem hallottam tisztán. de ebben van a legrészletesebben leírva. És csupán éjszaka értettem meg. – Hát így áll a dolog. tanár úr. Ezenfelül a tervet legjobb legalább két nappal az ülés el7tt bemutatni. el7reszögezte állát. hogy biztosan elfogadják. kitárta az ajtót. és siettem Jorikihoz. és munkatársai egyöntetJen azt vallják. Az említett Tikako Konda önszántából jelentkezett a legközelebbi rend7r7rsszobán. és kinyújtotta hosszú nyakát.10. Már nem is érdekelt semmi. És ami a legfontosabb: el kell fogadtatnunk a tervet a bizottsággal. és megkérdeztem. ráhulltak az újságlapra. hogy egy ilyen tiszteletre méltó embert7l ilyet soha nem vártak volna. – Maga talán még nem is olvasott újságot. "A PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETHT MEGFOJTOTTA A SZERETHJE Tegnap. ha azt akarjuk. Az információs osztály munkatársai jöttek föl az emeletre. ki akarom osztani a munkát. hogy körülöttem egyre ritkul a leveg7. elaludtam.. hogy a munkát hacsak átmenetileg is – felfüggesztik. és feladatát gyorsan és pontosan teljesíti. hogy még csak nem is üdvözölt. hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a kemény burkot. de a bizottság következ7 üléséig mindössze öt napunk maradt. és akkor – csupán akkor! – hozzuk azt munkatársaink tudomására. ahol közölte. Tikako Konda összeverte a férfit. majd megfojtotta. – Hát ez meg micsoda? – Én adtam ki az utasítást. meglátogatta szeret7jét. Azt felelték. Miel7tt dolgozószobámba mentem volna. Szindzjukuban lakik. és meg sem mozdulva. újra és újra elolvastam a piros ceruzával bekeretezett hírt. Csak valahogy keményen rám pillantott. Tokió NN negyedében. Két csoportra osztom 7ket. Ha megmagyarázzuk nekik a lényeget. az 58 éves Szuszemu Toda úr. – állapította meg. hogy hivatalosan közlöm szándékomat az összes munkatárssal. Útban az intézethez megértettem. Toda úr az említett cégnél harminc éve dolgozik. majd hívlak benneteket. hogy meg kell változtatnunk az akció tervét. benéztem az információs osztályra. Ha a jelenlegi terv nem felel meg. Joriki türelmesen várt. a a6 éves Tikako Kondát. Éppen ezért engedtem meg magamnak. aki a Midori szálló 6-os számú lakásában. Másnap. Minden munkatárs tudja kötelességét.. – Elment az esze? Olvassa! Kezembe nyomta az újságot. A mJszerasztal el7tt ült. hogy egyetlen segít7társammal együtt abba a kalandba bocsátkozzunk. a Josziba-Szjodzi cég pénzügyi osztályvezet7je." Míg lassan még egyszer elolvastam a hírt. hogy gyJljenek össze. Tegnap. könnyen kidolgozhattunk volna egy széles körJ tervet. Furcsa. Az információ. amely az ember magánéletét beborítja. megkérdezte: – És most mit fogunk tenni. – Hívjatok mindenkit össze odafönt. és szétfolytak. és tizenegykor értem csak be az intézetbe. és együttes er7vel látunk munkához. hogy a terv ezúttal mindössze egyetlen embert érintett. amikor szememet ráemeltem. ha befejeztük! Kacuko Vada hangosan és mérgesen kiabált valamit vissza. – Várj csak. hol van Joriki. mir7l beszélsz? Joriki aggodalmasan emelte föl a fejét. Ott álltam. helyzetünk újra megromlik. mert kés7n ment haza. hogy önvédelemb7l gyilkosságot követett el. éjfél körül. Homlokomról verejtékcsöppek csorogtak. Ki akartuk dolgozni Jorikival kettesben ezt a tervet. és így méreteinél fogva nem igényelte a sokoldalú kutatást. tanár úr? A lépcs7n feldübörögtek a fatalpú szandálok. beszélnem kell veletek – mondtam. 16 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Egyszóval a bizottság által elfogadható terv tegnap másnak látszott. mivel Toda úr megtámadta 7t azért. Ebben bizonyos szerepet játszott az a körülmény is.. Ezután a bizottság hivatalosan jóváhagyja a tervet. Az egyik az asszonnyal foglalkozik. szemem az újságra meresztve. Ha lett volna id7nk. és gorombán kiordította a folyosóra: – Hová másztok? Most nincs id7nk! Menjetek. és gyanakodva meredt rám.

hogy egy fiatal n7 megöljön egy dühöng7 férfit? Nos. tanár úr! Kit akar becsapni? Nem kell úgy tennie. – Ó. Nos. De hiszen ön. ugye? Felvillant a lámpa. hogy megtudja. azt kell feltételeznünk. amely azután következett be. Ne foglalkozzunk tovább önelemzéssel! – Úgy látszik. ahol utoljára vettünk cigarettát: – Nos. alapos vizsgálatot indítanak.. hogy a rend7rség tökfilkókkal van tele. Gyanús nyomozók. ahol egy pillanatra felvillant a fény. – Minden rendben.. A hírekb7l nyilvánvaló. és megijedt. akik az áldozatot egész este nyomon követték. hogy nem n7 a tettes. Ekkor hirtelen észbe kapott és elhallgatott. Így is és úgy is érthet7. tanár úr.. – Én viszont saját szememmel világosan láttam. a sajtó kiszimatolja. A szomszédok bármelyike tanúsíthatja. "A gépkorszak lidérces álma". és vallomást tett. – Tehát az asszony már otthon volt? – Nem. – Hagyja abba.. hogy legalábbis néhány ember látta. Ha egy hónapja láttunk volna munkához. Te otthagytad az ujjlenyomatodat az ajtón? – Hát éppen ez a baj. – Várj csak.. – Az asszony hazaérkezhetett a telefonhívás után.. Nem marad más hátra. érti. most már megértettem. – Akkor miért nem égett a szobában a villany? Ki zuhant le? Miért villant fel a fény csupán egy pillanatra.. aki dühbe gurult. hogy még nem érkezett haza. hogy a szobában nem égett a villany. Viselkedéséb7l ítélve. hogy felfogtam aggodalmát. ValószínJleg tegnap esti kételyeim jutottak eszébe. de nem az ablakban. Ezenfelül ellen7riztem a telefonszámot. El7ször is. És ha bárki is A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 17 . hogy jósoljuk meg a holtak jöv7jét? Vagy játsszunk detektívet? Nincs erre id7nk.. – Szörnyen kellemetlen. nem érkezett-e már haza a szeret7je. és véletlenül megölte.. micsoda szörnyJség! Igen. mihelyt ellen7riznek bennünket.. – Nem hinném. ostobaság! És semmi indítékunk sem volt a gyilkosságra. és a mi tevékenységünket tJzik mJsorra.. milyen színesen fogják ecsetelni a dolgot! "Az emberi méltóság sárba taposása". tanár úr. ön azt mondta. Lehetséges. attól félve.. Például a dohányárus. mire az asszony megijedt. Elképzelhetetlen. és mit jelenthet ez? Hiszen a gyilkos asszony már jelentkezett. azt felelték neki. Egyébként az egészet kissé homályosan fogalmazták. Az alsó lakók közül bárki megjegyezhette az esés id7pontját. ha az asszony bJnösnek vallotta magát. Vajon tudhattam... – Egyáltalában nem. Lehetséges. hogyan zajlott le mindez.. Például mindjárt kezdjük azzal.. Most pedig volt-nincs ember. – Én más miatt nyugtalankodom. Furcsa. Mindenesetre. hogy aggodalmamat megkétszerezi. Sajnálatra méltó... Azért telefonált. és kissé megenyhült. Minden pontosan egyezik. Ostobaság. mintha semmit sem értene. és ehhez hasonló kifejezések. igazad van. és ha meg is szidta a kés7i hazajövetelért. én is láttam egy ember árnyékát.. ez a szálló telefonjának a száma. hanem az üvegajtó mögött..... Még ebb7l a hírb7l is egy egész csomó érthetetlen dolog derül ki. hogy nem furcsa-e ez a gyilkosság. – Ne aggodalmaskodj! S különben is ez az ember túlságosan titokzatos volt! Semmiképpen sem felelt volna meg kísérleti alanynak. még ha így is van. amint nyomon követtük Todát. különben tevékenységünket közveszélyesnek min7sítik. valami nehéz tárgy zuhant. amelyet a férfi este felhívott.. mindezt el7re megjósolhattuk volna. El tudjuk képzelni. Ha azonban gyanakszanak. valamiféle hatásos eredményt kell felmutatnunk. és izgatottan hadarva megszólalt: – Hát engem nem nyugtat meg. hogy a szobában ketten voltak.. elég ebb7l. semmi bizonyíték nincsen! – Így is van. Joriki észrevette. bizonyára emlékszik. hogy az ablak mögött egy ember árnyékát látta? Nos. hogy javasolni fogják. hát egyszer csak. – És önt ez megnyugtatja? – Joriki gyorsan megnyalta szája szélét. A férfi bement a szobába. ha akarnak. Tudjuk.. Gyorsan ki kell rukkolnunk munkánk gyakorlati hasznával. és az ember egyidejJleg árnyékot vet az ajtóra és a szemben lev7 ablakra is. hagyjuk. Igen. mit akarsz ezzel mondani. Várj csak.. ugye? Csak gyanakodjanak. tanár úr.. ha nekik is ez a véleményük. Emlékszik.... még ha így is történt.– Igen. hogy Toda maga nyitja ki az ajtót kulcsával. Rögtön megfeledkeznek a gyilkosságról.. és újra kialudt a villany. és miért aludt ki azon nyomban? – Nem értem. Ujjlenyomatok az ajtón. hogy ez történik? – Ohó.. tanár úr? És míg ezek az idióták felfogják a munkánk lényegét. hogy az áldozatot összeverték? Mégiscsak egy fiatal asszonyról volt szó. hogy a megfojtott férfi nyakán lev7 nyomokból kiderül. És mihelyt kétely támad.. és mit sem tehetünk. persze. Hiszen minden tisztázódik. hogy az asszony a férfi után ért haza. – Az asszony bizonyára megütötte a férfit. – Mit akarsz ezzel mondani? Azt hiszed.. jól van. – Aligha.. akkor nyomozni is fognak. de még a férfi el7tt. Harisnyás lábnyomok a folyosó padlóján.

Nem találtam a helyemet. – Hulla? – Igen. – Helyes. Mindenkit. Csak nem szabad jelét adni a határozatlanságnak! Szilárdan kell ragaszkodnunk saját elgondolásainkhoz: erre a terv kidolgozásához van szükség – és ennyi az egész. miel7tt 7k lecsapnak ránk. tartózkodó modorban hallgatott. elégedett volt. nem is sejtettem. valóban.. még az igazi gyilkos is el7kerülhet. azonnal hozzásiettem. Arcára visszatért az el7bbi szívélyes mosoly. Tomojaszu azonban újra megnyugodott. hogy várjunk egy keveset. Egy óránál tovább küzdöttem. az asszonnyal foglalkozó csapat és az igazi bJnöst felderít7 csapat. Meghoztuk a döntést. Tomojaszu abbahagyta a mosolygást.. Egyre képzel7dtem. hogy a rend7rség irántunk is érdekl7dhet. tanár úr. Még volt id7nk. hogy az ügy más fordulatot vett. és újra rideg. Én vállalom. Miközben ékesszólóan ecseteltem el7tte a nagyszámú lehet7séget. most sietnünk kellett. a gyanú els7sorban ránk esik. Ugyanolyan merev arccal kérte. mert a bizottsággal azel7tt kell rendeznünk az ügyet. a csapatok véglegesen megalakulnak. amíg a rend7rség nem nyújtotta ki utánunk karmait. és közli. Megtudva.ilyen értelemben nyilatkozik. – Támadni. Mintha hirtelen világosság támadt volna agyamban. Minderr7l rossz emlékeim vannak. milyen rendkívül szerencsés körülménnyel találkoztunk. EgyszerJen rábeszéltem. tanár úr. nézzük meg. az asszony következik. második pontként. és mindenképpen azt hangsúlyoztam. Hiszen kiváló mintákat kerestünk ki. hogy míg én Tomojaszuval tárgyalok. mondhatom. a hullával elindítani a munkát – ez kiváló gondolat! – Rajta. Élénk színekkel ecseteltem a jövend7mondó gép ragyogó lehet7ségeit a bJntények megakadályozására. Csupán az a tény. hogy olyan hosszú ideig követtük Todát. Nos. hogy a nyomozást irányítom. arcomon a nyugtalanságnak még csak az árnyéka sem látszott. amely egyes emberek jöv7jének megjósolásából ered. és els7nek támadni. – Nem. és készenlétben állnak. Bizonyára szörnyen elégedett. mi mindenre vagy képes! Neked detektívnek kellett volna lenned! Vagy ügyvédnek.. – Azt hiszem. És semmiképpen sem bírjuk elvégezni feladatunkat a földszinti fiatalok nélkül. arcáról nem tJnt el a jóindulatú mosoly. és agyam sejtjei energikusan munkához láttak. a klinikai halált követ7leg még három egész napig él. hogy a legesleghamarabb megszabaduljon t7lünk. ha így történt. de késlekedés nélkül lépéseket kellett tennünk. kinyíltak az ajtók. Ez valóban érdekes elgondolás. Azt hallottam. Elhatározta magát. Joriki meg van róla gy7z7dve. Ezt követ7leg egy óra hosszat gyakoroltam az ékesszólást a szóban forgó f7nök el7tt. majd én ott álltam az ajtó el7tt. hogy a halottak idegrendszere. Felhasználja a legels7 megfelel7 kifogást arra. ha megfelel7 mádon tárolják 7ket. Te azonban szép kis alak vagy. A legkisebb célzást sem tettem arra. 7 vált föl engem. hogy lehet7leg megszilárdítsam ezt a hangulatát. mint megel7zni 7ket. hogy a f7nökségnek adta át a stafétabotot. tanár úr. vegyük fel harmadik pontnak? – Nem. nehogy a hullát kiadják a családnak. S7t még ürügynek is jó lehet. hogy most rendelkezésünkre áll egy vadonatúj hulla. ha Tomojaszut használjuk fel közbenjárónak. 11. amikor a hulláról és a rend7rségr7l kellett beszélnem. Nincs más hátra. hogy jelentse beszélgetésünk tartalmát a Statisztikai Hivatal vezet7jének. Éppen akkor.. – Ha minden sikerül. elvesztünk! A bizottság enélkül is reszket a félelemt7l.. Legyen ez a matematikai következtetés els7 pontja. A továbbiakban. Mintha viharos áradaton kellett volna átkelnem. És ha valamire is tartjuk a munkánkat.. Hvele mi legyen.. És magyarázatért nem kell a szomszédba mennünk! Például azt mondhatjuk. nehogy valami baj történjen. – Nem rossz ötlet. kitárultak a házak ablakai. Elhatároztuk. mint máskor. képességeinek megfelel7en. és többé nem kell a f7nöke és köztem verg7dnie. Ezzel a csalétekkel fogjuk lépre csalni a bizottságot. Ha eljön az ideje. azonnal azt éreztem: nem. ösztönösen. a gyilkos a gyakorlati alkalmazás fokozataként fog szerepelni. és kiment valahova. nem az asszony ölte meg.. ugye? Bár nem a mi érdemünk.. hm. Micsoda agyafúrt fickó! Különben nincs miért neheztelnem. Joriki megint lef7zött. Tomojaszutól eltér7leg ez a vezet7 az egész beszélgetés alatt megkövesedett arckifejezéssel ült. Nem. hanem valaki más is ott volt. úgy. Tomojaszu nagyon szívélyesen fogadott. Elmerült a jövend7mondó 18 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . és végül is gy7ztem. minden perc drága. hiszen nem mindjárt jutottam erre a következtetésre. hogy Joriki bármely pillanatban telefonálhat. hogy a fiatalok engedelmeskednek neki. – Igen.. Úgy látszik. Nem arra határozta el magát. A gép következtetésének fizikai megvalósítása a jöv7vel kapcsolatban.. három csoportba osztottunk be: a hullával foglalkozó csapat. hogy Tomojaszu hivatalában tartózkodik. minden er7met bevetettem a beszélgetés irányítására. hogy megjelent a rend7rség. ez nem lesz nehéz. hogy úgy folytatom a beszélgetést. A magam részér7l elhatároztam. és amikor ezt a hírt elolvastam. nem szabad hátrálnunk. kidolgozzák tevékenységük tervét. Azt hiszem.. hogy beszél az érdekelt hatóságokkal. Akárhogyan is történik. Ehhez joga sem volt.

éspedig kezdett7l fogva és teljesen más módszerekkel. Valóban. mihelyt hozzájuk érkezik. Úgy látszott. véletlenül arra járó embereket. hogy mi magunk megtaláljuk a gonosztev7t. amikor már a várakozás életem részévé vált. és ezért elhatároztam. Talán érdekes volna közölni. születési helye. a hullán folytatott vizsgálat eredményéb7l. hogy minél gondosabban terveztek meg egy bJntényt. munkatársaim három csoportra oszlanak. hogy diagnosztikai berendezésük csupán az alapvet7 fiziológiai reakciókat képes visszaadni és analízisnek alávetni. a gyilkos felkutatásával megbízott csapatból. amely nem származhatott t7le magától. Végtelenül hosszúnak tetszett. és letettem a kagylót. Utasítást adtam. Csak a gépek monoton zümmögése hallatszik. hogy Szóba azonnal menjen a rend7rségre. és én magamra maradok a gépteremben a televíziós képerny7 és három rádiótelefon el7tt. és mint hasonló esetekben általában. foglalkozása.. hogy vallomása nem felel meg a valóságnak. Megmagyarázta. Nincs értelme. de az agykéregben megörökített impulzusokat megfejteni nem A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 19 . és rohantam a legközelebbi telefonhoz. amelyben felállították az elektronikus diagnosztikai berendezést). típusa. Ezenkívül.. hogy szerintük még nem történt meg minden szükséges el7készület. melyek vételre készek. milyen pontosan beigazolódott Joriki hipotézise. Joriki hangjában még a telefonon át is hallani lehetett a feszültséget. ha szükségesnek mutatkozik. Végre-valahára megindul az igazi munka. hogy mi tanúi voltunk az elmúlt éjszaka eseményeinek? Ha úgy áll a helyzet. hogy a hullát a kórházba irányítsák. mivel az aszszony tarkóján sebet találtak. Hirtelen kivert a hideg veríték. valamint egy csomó' más körülményb7l arra következtethet. rövid élettörténete. Továbbá valamiféle verekedés volt. Ismeretes azonban az. Most én csupán egyik alkatrésze vagyok. Testem éles fájdalom járta át. határtalanul megsokszorozva! Három óra ötven perckor. A gyilkosság nyilvánvalóan nem visszaes7 bJnöz7 mJve. ValószínJ. Nincs kizárva.gépek lehet7ségeinek részletes fejtegetésébe. végre elkezd7dik az igazi munka. hogy örvendezhetek. Annyira felületes adatok. minden rendben van. hogy cinkostársa volt. Olyan butaságokat mondott azonban. a kórház sebész f7orvosával. Egyébként értesítettem az illetékes hatóságokat is. érkezett az els7 közlés Cudától. Kiderült. A legszívesebben nem ismételném meg ezt a közlést: volt valami baljóslatú abban. mivel ezeket az adatokat kés7bb a hulla "vallomásai" igazolták. A megegyezés nagy vonalakban megtörtént. annál könnyebb a bJnös nyomára bukkanni. hivatkozzanak rám. (Pompás fickó ez a Joriki!) Végre mindnyájan elmentek. Csönd van. A hosszú. maga osztályozza és táplálja be az emlékez7berendezésbe. hogy semmi kedvem sem volt a válaszhoz. Négy óráig még kaptam néhány információt munkatársainktól. A rend7rség véleménye szerint a bJntény megoldása idd kérdése. és ahogy az ember belép a helyiségbe. egy ilyen ember felel7s tagja a bizottságnak! Nagyon lehangoló.) Nemsokára ezután részletes jelentés érkezett Kunurától.. Vajon nem ezt nevezzük boldogságnak? 12. Zúg a klímaberendezés. de mi vállaltuk a kockázatot. Hiszen én magam ruháztam föl a gépet ilyen képességekkel! S élvezettel kiáltom oda jövend7mondó gépemnek: – Önmagam része vagy. A gép maga fogadja a beérkez7 információkat. és ügybuzgóan kijelentette: – Azt hiszem. és a kórház felkészült a hulla stimulálására. (Szinte tétováztam. s7t magassága. Végre öt órakor a kórházban elkezdték a hulla stimulálását. és kész megkezdeni a munkát bármely pillanatban. A stimulálás el7tt egy órával rövid televíziós beszélgetést folytattam Jamamoto professzorral. hogy szinte elfelejtkeztem arról. A szokásos adatok voltak. Külön telefonösszeköttetésünk van a kibernetikai laboratóriummal. súlya és ehhez hasonló adatok is. Csak az utcán ébredtem rá. Olyan közömbös hangon beszélt. Mindent újra kell elvégeznünk. ha a gépnek szüksége lesz rá. hogy ez kedvez7 felelet. amelyek kérd7íveken és rend7rségi nyilvántartásokban szerepelnek: Tikako Konda kora. míg a hulla állapota nem romlik anynyira. kiegészít7 mJveletek maradnak. hogy a stimulálás már feleslegessé válhatott volna. ahogyan a rend7rség közölte.. akkor fordulhatunk az asszony szomszédaihoz és ismer7seihez. hogy id7közben már kapcsolatba is léptek a Központi Biztosító Társaság kórházának kibernetikai laboratóriumával (a kibernetikai laboratórium – az a helyiség. Nem.. de nem hajlandó tanúvallomását megváltoztatni. jelleme. S íme. És csak ha a rend7rség megtagadja az adatok kiszolgáltatását. a rend7rségnek nem lesz könnyJ a gonosztev7t megtalálni. hogy egyel7re hallgatok és várok. és már aggódtam. tet7t7l talpig.. hogy végleg elfelejtkeztek rólunk. Eltelt még egy óra. az asszony csoportjából. Egyébként meg voltam gy7z7dve arról. az asszony éjfél körül ért haza. Rám csupán könnyJ. mintha részeire akarna felbomlani. ha azonban szükséges. az ilyen adatokat bármikor megkaphatjuk a rend7rségt7l. Büszkélkedem azonban ezzel is. felhívtam Jorikit. reménytelen várakozás után. Végre visszatért a f7nök. hogy semmiképpen sem segíthetnek az emberi egyéniség felboncolásában. hogy valaki megfenyegette. egész testén. ez nem is volt fájdalom. Mindent el7készítettünk. de eltekintek felsorolásuktól. közöltem vele a sikert. kellemes hJvösség terjed el. ezt igazolják a szemtanúk. SzörnyJ izgalom fogott el. úgy látszik. mindegyik csoport rendelkezik hordozható rádiótelefonnal. hogy itt felsoroljam 7ket. írásbeli utasítást nem küldünk. aligha gyanúsítanak bennünket. a Jorikinak és társainak távozása utáni huszonötödik percben.

hajszálfinom fémtJk. Meghiszem azt! Hiszen még a mi automatikus programozógépünk számára is ismeretlen terület ez. A munka megkezdése el7tt tíz perccel bevitték a hullát a boncterembe. Kacuko úgy állt. pénzügyi dolgozó és nicsak. mintha kissé bepúderozták volna. Általában gyakorlatunkban a kéregimpulzusok analízise ezzel be is fejez7dik.. A tJk belefúródnak a hullába. A manipulátorokban megsokszorozódik a tJk mennyisége. Úgy reszketnek. Mikor már? Várok. 161 centiméter. de ugyanakkor nevetségesnek is tartottam. Mögötte Jorikit pillantottam meg. mint tegnap. S7t kissé túl szerencsés is! Nyilvánvaló. már nem is egyszer megkísérelte. törzse megrándul. miért. Így azután a gép feladata arra korlátozódik. és a kivezet7b7l el7kúszik a feljegyzés szalagja. A látás és hallás képletekben nyernek kifejezést. A fülbe hallócsövet vezetnek. nyugtalan érzés támadt bennem. hogy az asszony megölte. hogy a fels7 ajkán lev7 anyajegyet nem lehetett látni. jó elgondolás. hermetikusan lezárt üvegládában fekszik. és ajka remeg. Széthúzott. világítóan fehér.. hogy emlékezzen és megfejtsen impulzuskapcsolatokat. Nos. Bekapcsolják a manipulátorokat. 7szes borosta. – Emlékeznünk kell arra. Egyébként az oszcillográfok képerny7inek görbéiben semmiféle változás sem látható. Nem tudom. S megkezd7dött a munka.. hét vagy nyolc az arc el7tt függ. amely hatalmas távcs7re emlékeztet. a szemre valamiféle mJszert helyeznek. de ma megpróbálunk egy kissé messzebb jutni. Ajka mozog. Több mint nyolcvan. Példás családf7. hanem a leélt élet egész történetével. amelyek az el7z7ek kombinációit képviselik. és Joriki a képerny7n egyetért7leg bólint. A továbbiakban megvizsgálják a bels7 szervek mJködését. a falon felvillannak a jelz7lámpák. és amikor ezzel végeznek. Vajon mit érez most az én gépem? Kattint az átkapcsoló. hogy az agytekervényekbe milyen embertelen pontossággal és biztonsággal irányulnak a manipulátorokkal összefügg7 legvékonyabb. mint az el7bb. A televíziós kamera a hulla fejéhez közeledett. Mit mond el a halott? 20 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Jamamoto professzor a láda mellett áll és magyaráz. A nyakán barna foltok: a fojtogató ujjak nyoma. 13. Megmutatjuk neki a legfrissebb filmhíradót. próbababához hasonlítva jól vasalt flanellruhájában. Vada felsóhajt. Az oszcillográfok képerny7in furcsa görbék jelennek meg. Megmozdulnak a lábai. A hulla csontos koponyatetejét és agyburkát levágták. Igen szerencsés gondolat.. Valóban. gyanakodva néztek a hulla arcába. igék és melléknevek. Ötezer modell áll rendelkezésünkre a különféle ingerekr7l.tudja. Különleges gázkeverékkel megtöltött. hogy a mozgás funkciója nem csupán a szervezet fiziológiájával van összefüggésben. amelyb7l hajhoz hasonlító számos rézdrót áll ki. most viszont hiúságból úgy tesz. Arcán ritkás. arckifejezése megváltozik. és szakadatlanul meggörbülnek a legkülönösebb módon. és ez a sóhaj inkább kiáltáshoz hasonlít. és nagyon szépnek látszott. Még Joriki arca is verítékben fürdik. rám mosolygott a lencséb7l. Furcsa. halott test. Végre! Most majd kelepelni kezd a gyorsított nyomdai másolóberendezés. – Kezdjük – magyarázza Jamamoto professzor a közönséges. és a helyiségben világosság támadt. A preparátor telemechanikai manipulátorok segítségével dolgozik. de sikertelenül. keskeny ajkak. És az üvegládában fekv7 hulla mintha megelevenedne. és a jobb oldali falra kivetítik a hulla felnagyított anatómiai vázlatát. és elolvassuk az e heti újságokat.. El7reszögezett áll. Fordított sorrendben. mindennapi ingerek stimulálásával. és alig tudom kivárni. El7ször megmérik a súlyt és a testmagasságot. szorosan becsukott szem.) Bekapcsolják a röntgenberendezést. Azután egy szempillantás alatt meghatározzák és felmérik a test különböz7 részeinek jellegzetességeit. Ezen a rajzon kivehet7. amelyek halottunk agykérgében különféle hatásokra keletkeztek. A kamera egy ívet írt le. hogy gyakorlatban kipróbálja. Irigyeltem. 54 kilogramm. hogy Jamamoto professzor már régen dédelgeti ezt az elképzelését. Kissé távolabb Szóba és Kacuko Vada feszült arca bukkant el7. Ez a sapka a maga nemében egyfajta mér7mJszer. Valamui éppen most jutott az eszembe. amelyeket laboratóriumunkban gondosan kiválasztottunk és feldolgoztunk. mintha ez a zseniális tisztánlátás éppen most szállta volna meg. a maiakkal kezdve. – Így határozzuk meg a mozgásfunkcióit – közli Jamamoto professzor. szeme kinyílik. Helyette közvetlenül az agyon vastag fémsapka nyugszik. – Kiváló gondolat! – kiáltok fel szándékosan lelkendez7 hangon. Hk stimulálják az érzékszerveket: fül. most sokkal él7bbnek és fenyeget7bbnek látom. kezd7dik végre a legfontosabb: az agykéreg impulzusainak analízise. szem és így tovább. Az egész képerny7t megtöltötte a lemeztelenített. ha mi esetleg. szeret7t tartott! S a viszony odáig fajult. Hirtelen felvillant az éles fény.. amikor mozdulatlanul ült a kávéházban az olvadó fagylaltos tányérkája mellett. Majd mJködésbe hozunk még ötezer modellt. amelyeknek megfelelnek a legegyszerJbb f7nevek. akár a leveg7 a tüzes út fölött. (Az egész folyamatot a televízió képerny7jén figyelem.

de érthet7 válasz hallatszik: – Azt hiszem. rekedtes hang ütötte meg: – Halló. Ha engem megöltek. Ha például ez a gyilkosság a legkisebb mértékben is terhel7 adatot nyújt ellenünk. Mintha a gépben igazi ember volna elrejtve. Felvettem a kagylót. de hiszen beszélgetek. Mindez azonban csupán az elektronikus séma. ha nem keveredik bele túlságosan az ügyeinkbe. és hívd ide Tikakót. A hang egészen él7.. amikor visszajön. igen. így szól: – Nos. – És persze tudod. Mindnyájan annyira szerették volna megtudni. és a televízió képerny7jér7l felém bólintva. csapdába akar csalni.. sem akarata nincs. a bizottság megtagad bennünket. hogy ki ölt meg? A hang élesen és dühösen felcsattan: – Ki maga? Mién tesz fel nekem kérdéseket? – Én?. Hallod? Tisztázzuk a dolgot! A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 21 . olyan érdekl7déssel és türelmetlenséggel várták. Hiszen 7k mindnyájan. (Jorikinak pedig mindent elmondhatok.. Egyébként közlöm. nem... Megköszöntem. és kissé lecsillapodva visszamentem a kivezet7 szisztémához.. Persze. Mondja meg inkább. név szerint Szuszumu Toda. akkor nyilvánvaló. és fülemet távoli.. Jamamoto professzor kikapcsolja az agyi elemz7készüléket. elég lesz ebb7l. Ha a kérdések konkrétak. Bizonyára létezik valamiféle különbség az él7 ember pszichikuma és képmása között. Hagyja abba ostoba tréfáit. – A hang diadalmasan kiabál: – Ó-ó. megértettem! Maga hazudik. ott a kórházban. Micsoda gazemberek!.. Nem a pszichikum maga. – Figyelmeztetem – folytatta a hang –. Nekem azonban saját elképzeléseim voltak. és kissé megzavarodom. olvastam a feljegyzés szalagját. A kagylóból utcai lárma hallatszott: úgy látszik. hogy reagált erre a kísérletre a gép.. – Nem. Bizonyára túlságos gorombán és udvariatlanul viselkedtem a professzorral.. és átállítom az "általános reakció" helyzetbe. Miféle ügyeikbe? – Ezt nem szükséges tudnia. összekötöm 7ket. a stimulálás programját befejeztük. és képes reagálni küls7 harásokra. – Maga kicsoda? – Barát. legjobb volna egy csapásra befejezni: – Ki ölt meg? A gépb7l gúnyolódó nevetés hallatszik: – Jobb lesz. Most a meggyilkolt pszichikuma teljesen helyreállt. érted? – Elég legyen! Többé nem ijesztesz meg! Elég sokáig remegtem el7tted! Letörölöm a szemembe csorgó verítéket. – Ez történt tehát. nyugtalan érzéssel kapcsoltam ki a televíziót. és nagyon érdekes volna tanulmányozni ezt a különbséget.. Azt hiszem.. ha megmondod. Mégiscsak megöltek. – Nincs kedvem nevetni. hogy sem tudata. Majd gyenge. jobb.. hogy a rend7rség érdekl7dik két férfi iránt.. Hát így volt. – Ügyeikbe?.. telefonfülkéb7l beszél valaki. a jövend7mondó gépbe betáplálva. hogy te vagy a gyilkos. Rágyújtottam egy cigarettára. Kattintgattam az átkapcsolókat. Kacumi úr beszél? A hang ismer7snek tetszett.. az igaz. A halványuló képerny7n még észrevettem. akik a meggyilkoltat nyomon követték. felzümmögött a telefon. Meg kell kísérelnünk.. Hiszen nem vagy igazi ember. egy Szuszumu Toda nevJ ember képlete. hogy meghaltál? – Meghaltam? – ijedten. elfulladva suttog a hang bent a gépben. Rémülten mormolom: – Hát igen. Amíg a kérdés véglegesen és teljesen nem tisztázódik.. hol van Tikakol És gyújtsa fel a villanyt. Csupán egyenlet vagy. és furcsa. hogy ki az.14.. és a géphez fordulok: – Tudsz válaszolni a kérdésekre? Rövid szünet. – És hol vagyok? Mi történik? Meghaltam. de nem tudtam emlékezni. Nem. És számomra most e különös bJntény feltárása sokkal fontosabb a gép jövend7mondó képességeinek kipróbálásánál. Mindig hazudik. Felidézem egymás után az összes szekciókat a kórházból kapott információval. hogy te ki vagy. Bizonyos.. de engem most egészen más érdekel. amikor éppen be akartam kapcsolni a kivezet7 szisztémát.) Abban a pillanatban. – Persze tudod. ez kétségtelen. hanem csupán elektronikus képmása. ez szörnyJ.. gondolkozom. – Meghaltál. kérem.. – Meghaltam?. Letette a kagylót. hogy a gyáva bizottságot ne ingereljük szenzációs hírekkel. Jól van. Egyáltalában nem érzem a testemet. Gyújtsd fel a villanyt... hogy Joriki és társai zavartan bámulnak rám. a mai munka eredményeit nem szabad közzétennünk. Megkísérlem elnyomni izgatottságomat. hogy mit mond el a gép segítségével a megboldogult pénzügyi osztályvezet7.

A zenegép és a térdig ér7 szoknyás lány elképeszt7 határozott22 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Újra felzümmögött a telefon. nem tudva magamat türt7ztetni.. Lehet. és minden figyelmet összpontosítanátok a tényleges adatok összegyJjtésére. Amíg nem tudjuk világosan feltárni az asszony és a meggyilkolt közötti viszonyt. fekete foltnak látszik. Egyébként óvakodj az újságíróktól. hogy gonosztev7 vagyok.. – Azt szeretném. hogy egyáltalában nem Tikako Konda a gyilkos.. – Még egyszer elismétlem: nem tudjuk. A nyomozók nem tudnak egy véleményre jutni. az 7 szemével. hogy ellenséggel vagy közvetít7jével. nemsokára megszólal a zenegép. Szeme mozdulatlanul az ajtóra mered. Toda a képerny7n megmozdul. és mindent alaposan megtárgyalunk. Azt hiszem. – Inkább mondd el. Megforgatom a látókör finombeállítóját. de elfog az utálkozás. és huszonkét órával azel7ttre csavarom át. hogy elhiszem ostoba elgondolásaidat? – Elgondolásaimat?. S voltaképpen. hogy eljátszom ezt a szerepet? – Nos. amilyen huszonkét órával azel7tt volt. A fagylalt a tányérkán már teljesen elolvadt. Körültekint7en kellett volna cselekednem. Beszéltem Kimurával. Lehet. és Toda arccal felénk fordul. hogy nem érdemes meggy7z7dését7l eltéríteni? Kíséreljük meg azt. – Hogy haladnak a dolgok? Milyen eredményt hozott a hulla stimulálása? – Egyel7re semmit – mondom. Emlékezz arra. amikor Szuszumu Toda várta szeret7jét a szindzjukui kávéházban. Valamiben elszámítottam magam. Határozottan elfordítom a kikapcsolót.. Valami mocorgott lelkiismeretemben: létezése túlságosan reálisnak tetszett. száját csücsörítve szürcsöli. nincs alapunk feltételezni. Felharsan a zene. Várni fogok. Ezt állítja például a ház melletti dohányárudában az öregember. hogy az asszonynak cinkostársa volt. de elhallgatott és engedett. Ez látszott az összes feltételezések közül a legrosszabbnak. Az a hely. és újra látom a kávéház berendezését. És újra elfogott a büszkeség. annál jobban elsüllyedünk. – Nem látom be. nem értett velem egyet. Nincs id7nk. Minden más rendetlenül eltorzult és elhomályosodott. Sietve kutatok emlékezetemben. és Toda megfordul. Persze. de csupán feltételezésnek. a képerny7n az él7 Toda hátát láttam. mi fontos számunkra és mi nem! – ordítottam rá. és általában eléggé elveszítették érdekl7désüket az ügy iránt. nem lett volna szabad így.. – Mit gondolsz voltaképpen? Hogy idióta vagyok? Talán azt hiszed. Persze. Miféle elgondolásokat? – Hallgass! Hirtelen úgy rémlik. vajon olyan fontos ez számunkra? – Honnan tudhatnánk. Sietve beállítom az id7indikátort. hogy gép. Van valami újság? – Szinte semmi. és ezért veszítem el a türelmemet. Egyébként az asszony ujjlenyomatával is meger7sítette vallomását. hogy kevesebbet foglalkoznátok elméleti taglalásokkal. hogy Toda az asszonytól függetlenül egy harmadik személlyel akart találkozni. Csak az vehet7 jól ki. és ilyen különös történetbe keveredtünk. amelyen Jorikival együtt ülünk. Amikor Jorikival beszél. amelyek a bizottságnak megfelelnek. Toda kanállal eszi a fagylaltot. kés7bb összeülünk. aki az asszonnyal foglalkozó csoportban dolgozik. Hogy megtudjam. Nem ezt vártam a gép egyszerJ és tiszta pontosságától. amire most az 7 tekintete mered.Úgy látszik. de azon nyomban megbántam. mintha érezném nehéz lihegését. gépem hatalmát érezve. mutáló kamaszhangon.. Majd beállítom a képet. Jó volna például megszerezni Tikako szobájának pontos alaprajzát. minden el7készítés nélkül a szemébe vágni az igazat. milyennek látott bennünket. Amikor letettem a kagylót és megfordultam. Tehát elveszítette öntudatát a halál el7tti pillanatokban. Beszédtársam egy szempillantás alatt elektronikus porrá hull szét. hogy a bizottságot legy7zzük!. jól van. amelynek egyel7re semmiféle alapja sem volt. bonyolódik a dolog. megfordítom a látókör finombeállítóját száznyolcvan fokkal. Kellett ez nekünk? Kerestünk egy egészen véletlen alanyt. 15. Tudom. Igen. ha még semmit sem csináltunk? Hangomban ingerültség bujkál. Ki vagyok tehát szerinted? – Honnan tudjam?! – kiált az ember a gépben. lehetséges. Nyakig elmerülünk a teend7kben – igyekszünk magunkat fehérre mosni.. – Jól van. – És mi a te véleményed? – Igazán nem is tudom. És az a benyomásom. Todát majdnem a házig követte két ember. Az ügy egyre jobban bonyolódott. és hirtelen ráeszmélek: hiszen beszélgetésem a géppel egy igen fontos részletet kiderített. A géppel folytatott beszélgetésb7l azonbari a legnyilvánvalóbban kiderül. visszagondolva. hogy ez az utolsó lehet7ségünk. Már nem tör7dünk a tervekkel. mintha semmi sem volna ott. Cuda jelentkezett a gonosztev7 kézre kerítésével foglalkozó csapatból. valóban azt gondolja. Arra az órára.. hogy mi fontos és mi nem fontos. mi újság nálatok. hogy ez mivel segíthet a gépnek. hogy mi következik. megjegyezte. hogy minél jobban kapálódzunk.

felkattintja a villanyt. er7tlenül szétfolyik. Hirtelen azt éreztem. (Egy szempillantásra. hogy az ajtó nem zárult be szorosan. Ha a rend7rség a két ember nyomára jut. a szék támlájába kapaszkodva. akkor nemcsak kijutunk ebb7l az ostoba helyzetb7l. a képerny7 sötét.. elmosódottan. látszik az ablak hamuszínJ négyszöge. és helyette valami csodabogár hívott fel és fenyegetett meg. a legvégét. hogy a hulla vádlónk lesz. komoran nézett rám. mely engem is meglepett: – . Toda gyorsan felugrik a villamosra. (A halál pedig már nyomában volt!) Felvillant.. Joriki állt. Senki sincs a szobában. azt mondhatják. Toda az utcán megy. és ön az én cinkostársam.. és ezt nem tudom megcáfolni. mikor jött be. – Hol vannak a többiek? – Szóbát és Vadát otthagytam. ebben a másodpercben – a háta mögött alig hallható zaj támad. Mindent megtölt a rideg hallgatás. – szólalt meg Joriki elgondolkozva. – Érdekes. Gunyorosan jegyeztem meg: – Nagyon valószínJ. felháborító hazugság. Vácjának. A sarokban bútor. Te még egy árnyékot láttál. És még valami.) El7reviszem az id7indikátort két órával. és határozatlanul botorkál a folyosón. A csikorgás a férfi háta mögött. és mosolyogva megszólalt: – Igen. 6z A n7 is ezt állítja vallomásában.. Azt mondta.. Hátha az ajtó csikorgásának hitte? Hiszen az ajtó mögött akkor más nem állt. valóságos árnyékok. hogy Toda szemrehányásokkal támadt rá. Ferdén röpül a szoba padlója. hogy felhívsz. Lehet. hajlott árnyék. Tehát nem látta a gyilkost. meg sem fordulva. mintha hallucinálnék. Megy. és ez a hang mintha azt tükrözné. amikor lezuhant... uram. zajtalanul omlik le fentr7l. Toda leveti cip7jét. – Joriki. iparkodik csöndesen lépni. a gyanú els7sorban rám esik. Toda el7veszi oldalzsebéb7l a kulcsot. háttal az ajtófélfához d7lve. Mi magunk. Igen. majd lassan megnyalta ajkát. durva mozdulattal becsapja maga mögött az ajtót. majd lehajol. de az. Most kezd7dik a legfontosabb. megn7. Cuda is beszélt err7l. leugrik róla. rosszul áll az ügyünk. A koppanásból hallatszik. és Toda helyében éreztem magam. hogy az saját árnyékom volt. – Azt javasolta.. A kulcs a zárban természetellenes csikorgással fordul meg. hogy ez az igazság különben. Toda pillantása reménytelenül végigfut a szobán. kezefejével letörüli arcáról a verítéket. és akkor minden azonnal jóra fordul. még terhel7 tanú is lehet számunkra. De azt kívüled senki sem látta. Az asszony nem volt a szobában. s összerezzentem. akik a meg gyilkoltat nyomon követték. Le nem veszem a szemem Todáról.. – Megkíséreltem elképzelni az összefüggést a szoba berendezése és az ablakban feltJnt árnyék között. Egy ideig mozdulatlanul ültem. szája szélét harapdálva.. és izgalmamban görcsösen kapkodok leveg7 után.. akik a meggyilkoltat követték. amit a bizottságnak bemutathatunk. és a folyosó vége felé néz. hogy asszony él itt. Ez az árnyék kétségtelenül a meggyilkolt árnyéka volt. szórakozottan elgondolkozva. és megfordultam. Valahonnan az árnyékból a lépcs7házban Joriki figyeli 7t. reszket7 felületére szögezve szemem. hogy valaki van a teremben. A képerny7t homály borítja el. Nem tudom. de ezt a képerny7n nem látni. Megértem önt.. a hulla stimulálása számunkra félresikerült. hogy az általunk kiválasztott alany nem látta a A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 23 . és hosszú ujjait ropogtatta. hogy mi ketten nyomon követtük a meggyilkoltat. Még két órával el7bbre igazítom a gépet. és kezét balra nyújtva.sággal jelennek meg a képerny7n.) Joriki fejét rázva a hajába túrt. – Nyilvánvaló. és kinyitja a zárat. Megy fel a sötét lépcs7házban. hogy még szükségünk lesz valami adatra. baljóslatú hangon folytattam. Hát így halt meg. Joriki lehúzta magáról átizzadt ingét. – A telefonáló. Majd megrázza fejét.. csak Joriki. – Láttad? – Igen. De ezt a telefonbeszélgetést csupán ön hallotta. végigrohan az utcaközön Tikako házához. – Mi az? – Joriki megdermedt. most már nem kell nyugtalankodnunk. és arcába nézve. és benne felvillan valami távoli kis fény. megy a rá váró halál elébe. Tízszeresen meggyorsítom az id7t a képerny7n. Hatalmas. mire az asszony megölte.. hogy a rend7rség érdekl7dik a két férfi iránt. – Úgy látszik.. amelyre le akart ülni. – Joriki keserJen gúnyolódva csettintett a nyelvével. csikorgássá válik – és egyszerre mindaz.. – És?. S7t mi több. ez az alak tud arról.. – Igen. a fény.. hogy kívülünk valóbor volt ott még valaki. És elöl mi. szemem el7tt megjelent az utolsó jelenet a képerny7n. Ez jó. hogy ne keveredjem bele túlságosan mélyen az ügyeikbe. a szoba mélyében. a fényt kioltva. Er7södik. De ki hiszi el? – Igaz. Kis szoba: látszik. A karosszékkel együtt felé fordultam. homályosan. saját kezJleg tettük a nyakunkra a kötelet.. mennyi ideig ültem ott. de fontos anyagot kapunk. Nem tudom. amit Toda lát.. ami Toda lelkében lejátszódik. Toda a telefonfülke el7tt áll.. Átkapcsolom az id7t rendes sebességre. megáll. Ha szerencsénk van. Az ajtónál. Azt hiszem. Szemközt. – Vártam. – Fatális szerencsétlenség. és az archoz szorul. természetesen a gyilkos.

nehogy pénzt préseljenek ki bel7le. De hát ez önöket bizonyára nem is érdekli. Mi ez. De nem is találok rá szavakat. esik az es7? Hallom. hogy elégedetlen legyek vele.) Tovább már minden rosszul sikerült. és nem érzi testét. (Még csak hat óra.. Voltaképpen nem nagy dolog. Mennyi munkánkba került a hulla stimulálása. soha a legkisebb okot sem szolgáltatta arra.. de soha nem is gondolták volna. Ha meg nem úgy volt. hogy nem tud belém szeretni. mert valami pénzes gazembert7l teherbe esett. hogy teherbe esett. de az ég váratlanul elsötétült. aki akkor még csak nem is gyanakodott. amikor meglátogattam. A teste csontos volt. az sem jó! Mintha túlságosan is egyenrangúnak tartotta volna magát velem. és milyen nehéz vele boldogulni. helyesen mondom?. Feszült figyelemmel. Megkérdezhetnek bárkit. s a végén sírva fakadt. Az én koromban megbocsáthatatlan. hogy nem olyan valaki. mintha a táves7be a másik végér7l nézne bele valaki. még jobban meglep7dtem. Igaz. Így volt.gyilkost. S amikor felkeltettük benne a bosszúállás érzését.. Mit mond majd a feleségem? Nem. Nem. Mindig reszket. Meg kell gy7znünk arról.. amilyennek senki sem ismert. Miképpen? Nos. hiszen én.. és lám. egészen elment az eszem. Ez majdnem olyan. és ha nem préselik bel7le a pénzt. rázta a fejét. de az 7 viszonyai között persze fényJzés. várjanak egy keveset. Nem bizonyult valami egyszerJnek. Nos.. A feleségemnek sohasem volt gyermeke. ós hogy ez a tiszta igazság. Gyakran faggattam.. majdnem sírva fakadok. hogy szóra bírjam. Simogatta borostás arcomat sima ujjacskáival. hogy zsarolással foglalkozzék. Idézem itt az egészet. hanem elektronikus kísértetét a gépben –meggy7ztük arról. tegnap végül is nem találkoztunk. Olyan szégyenl7s. ha abortuszt kellett csináltatnia. ha valaki szoknyák után futkos. hogy nem tartotta szükségesnek. nagyjából sikerült is. Azután ez a lány. tJkön ülve hallgattam a gép gyónását. Ugye. és mindenkinek eldicsekedni vele. hogy a meggyilkolt. Szóra bírtuk. amikor erre emlékszem. hogy kórházban fekszik. mindenki megmondhatja. én magam sem vagyok nagyon biztos a jöv7met illet7en. hogy áldott állapotban van... Már csak hálából is szívesen. ami azonnal feltJnik. semmiképpen sem voltam feltJn7. Ez már két hónapja történt. mennyire javít ez majd helyzetünkön. mindjárt rátérek a legfontosabbra. hogy nemcsak a pénz miatt tette. és mindenfelét mondtam neki.. Bizonyára látták. Ritka asszony az ilyen. igazat mondok önöknek.. Soha nem akart pénzt kicsikarni bel7lem. látom. a személyiségnek ez a szerencsétlen képmása a gépben.. Egyszer. A meggyilkoltat – nem. és jól megfejte... majd csöndesen megjegyezte: – Akkor csaláshoz kell folyamodnunk.) "Jobb lett volna. szerettem volna elszaladni. hogy legalább megtanácskozza velem a dolgot. persze. szerény volt. de hogy tetszem neki. hogy aznap abortuszt csináltatott. A kabaréban énekelt. és kijelenti. és ez sikert jelentett. de a lelke 7szinte és lágy. akkor honnan vette a pénzt a sz7nyegre? Én tehát csak ürügy voltam a zsaroláshoz. a nehézfejJ fickó. amit hallok? Úgy látszik. 7szintén szólva. Meg hogy most már mindent értek. Amikor valaki harminc éven át foglalkozik pénzügyi számításokkal.. még most is összeszorul a torkom. Szégyellem magam.. most már aligha bocsát meg.. és a sz7nyeget ennek emlékére vásárolta.. de azzal teljesen meg is elégedett. Más kérdés. és azután. Megértenek engem?. hát így aztán nem bíztam benne többé. Én meg egyáltalában nem vagyok magabiztos. Tikako Konda. Tudtam. pedig ez a tiszta igazság. Sírt. tanár úr. Részletesen elmondtam Jorikinak. Hatalmas csöppek ver7dtek az ablaküvegnek. Szinte még az is eszembe ötlött. Mindent tagadott. – Az indítékkal is baj van. még ön is meggyanúsíthatna. hogy mir7l van szó.. EgyszerJen mintha szárnyam n7tt volna.. hogy hadd örüljön velem együtt. Megmondta nekem nyíltan. Higgyék el. megmutatni magam az embereknek olyannak.. és igaza lenne. hogy még él. azt hiszem.. Persze el sem hiszik.. határozottan tiltakozott az ellen. Azt mondta. miért tör7dött velem egy ilyen vidám életJ lány. Persze minden hónapban adtam neki valamit. Azután gyanakodni kezdtem rá.. Joriki hallgatagon figyelt. Képzelje el. Hogy biztos maga sem tudja. Hát persze. hát megcsináltatta. mindjárt elveszítettem a fejemet. hogy én soha nem jártam ilyen helyekre. de akkor este az igazgatónkat kísértem el. Ez. Bár már régen ben7tt a fejem lágya. És azután történt valami. ha meghalok. hogy azt mondta nekem. Kikeltem magamból. váratlanul megszólalt. jól van.. – Csaláshoz? – Igen. nem 7t. az örömt7l majd meg7rültem.. (Sietve folytatja. hogy könnyJ n7. És egyszer beállítok. Pénzügyi dolgozó vagyok. ugye? Nem olyan. jól van. hogy halottnak ismerje el magát. feltétlenül sz7rszálhasogató és gyanakvó ember lesz bel7le. Hacsak a legkisebb indítékom lenne a gyilkosságra. de 24 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . nem helyesen mondom. de rövidesen meggyógyul. Amikor azonban megtudtam. rögtön észreveszem az ilyesmit. hogy vett magának egy drága sz7nyeget. De meg kell érteniük. hogy az alakja nem volt valami csinos. túlságosan sovány és csontos volt.. ez nem tegnap volt. Szörnyen bántott azonban az. és ez engem egészen meghökkentett.. 16. Elvégre is. A sokk miatt nem lát semmit. és ellenünk fordította az ügyet. Nem is meghökkentett. hogy el kellene mondanom a feleségemnek... Nem tudom. zápor zuhogott... kit7l volt a gyermek. azért félt megszülni.

Nem.. – De hiszen bJnösnek vallotta magát. önök már tudják. hogy elmondta nekem.. sokkal tökéletesebbek. mint a normálisak.. hogy meg is ölik. Szörnyen rosszul éreztem magam. és az orra alá dugtam. még együgyJ módon azon tJn7dtem. hogy hol van ez a kórház. Az ilyen tisztességes és fukar férfiakat nem n7k miatt ölik meg.. A számok. Furcsa szokásból meg7rizte a régi. rögtön elfutott ebbe a kórházba. Lehet persze. mitév7 legyen. – De lehet.. ebb7l nekem elég volt! És lekentem egyet neki. hogy van egy olyan kórház. amikor nem volt odahaza. Néha hetenként kétszer. De a magyarázatai csapnivalóan ostobák voltak. mintha ki akarna préselni magából valamiféle gondolatot. Csak mindig az járt az eszemben.hogy magyarázhattam volna meg másképpen? Minden er7vel azon volt. De miért nem mondta meg mindjárt. gondoltam. Azel7tt az ilyesmir7l csak olvastam. Akárhogyan is volt. S valóban. ha a terhesség hat hétnél nem hosszabb. hát. folytattam a faggatást. és emberek n7nek ki bel7lük. abból baja származik – lehet. és egy szót sem szóltam többé. Biztos voltam benne.. – Hát ez a különös. Végül is megadta magát. de máskor két-háromszor havonta a könyvekben betétek szerepeltek. hogy ne bújhatna ki ostoba kitalálásokkal. Hogy. – Igen. úgymond. komoran harapdálva a szája szélét. aki mindent megmagyaráz. nem. hogy ez csapda lehet. akik az anyaméhben fejl7dnek ki. hogy tisztázza magát. Hanem. De ha hazudtak neki. Egyébként a meggyilkolt történetéb7l ítélve bizonyára neurotikus ez az asszony. most azután rajtakaplak!" Összeszedtem az adatokat. Lehet. és nem készül visszavonni a vallomását. hogy úgy megváratnak. igaz? Ha az igazat mondja. és gondosan tanulmányozni kezdtem a könyveket. szerencsétlenség éri. Hiszen egyáltalában nem szeretném.. Eszembe sem jutott. Nem. milyen elmegyógyintézetbe viszem el másnap Tikakót. Azt ígérték. hogy nem ezt vártam. Vagy igyekszik menteni az igazi bJnöst. A kórházban felnevelik 7ket különleges készülékben. ezt ügyesen kiagyalta. Mindenféle az eszembe jutott. Voltak takarékbetétkönyvei. ha azt hinnék rólam.. s7t még hétezer jent is fizetnek. hogy ha a kórházban megtudják. hogy valaki abból a titokzatos kórházból. Hát ki hiszi ezt el? Hiszen az ostobaságnak is van határa! Kérdeztem t7le. hogy valakivel megtanácskozza a dolgot abban a kórházban. akkor ez valami szörnyJség. a szeret7je. És semmi oka sem volt arra. amelyeket semmiképpen sem tudott megmagyarázni. az örömömnek vége szakadt. Hát ez hogy tetszik önöknek? Szinte megdöbbent7. hogy éppen a hatodik hétben van. ahol elveszik a magzatot. kávéházban a Szindzjukun. hogy egyszerJen csak fenyegetésre vállalta magára a bJnt. úgymond. Azt felelte. Sok mindent tisztáztam akkor. ugye? Már nem is gyanakodtam. a szeret7 ezek szerint nem jöhet számításba. hogy senkinek sem árulja el. Ohó. gondolom. nem mondhatja meg. dühöngve és bosszankodva. Ezek bizonyítékok. Amikor észrevette. a félelemt7l reszketve. gondolom. Ekkor újra az ostobaságokat hajtogatta arról a kórházról. mint akibe hálni jár a lélek. És a kávéházban ülve. Újra csak sírt. sok érdekeset mondanak el. igen. hogy valóban fél valamit7l? – Az is lehetséges.. csak otthagytam.. Kezdett7l fogva ellene voltam annak a verziónak. Nos. Felhívtak az irodában. Azt mondták neki.. hogy mi történt azután. amelyet én kaptam. hogy jelenjek meg este hétkor az R. hogy ott találkozom a kórház egyik munkatársával.. Szerencsém volt. Nos. újra megismételte. – Igen. – Joriki szinte er7szakkal összeráncolja homlokát. gondoltam. és azt indítványozták. Hiszen tudják. az a telefon. hogy 7rültekkel van dolgom. és választ kaptam. Tegnap délben történt. Számomra ez valóságos felfedezésszámba ment.. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 25 . De ha számításba vesszük azt a telefonüzenetet.. Nem hagytam annyiban a dolgot. amely a szeret7 létezését feltételezte. és megígérte. Akkor. mondta. – A józan ész szempontjából a legtermészetesebb az els7 két feltételezés. és nem tudta. Er7szakoskodtam. ne higgyék.. Merthogy ezek a megvásárolt embriók egyáltalában nem halnak meg. mégiscsak pénzügyi dolgozó vagyok. Ez nem felel meg a gyilkosság indítékául. "A bizonyítékot nem tudod letagadni – gondoltam –. És hogy a mi magzatunk is él. akkor feltétlenül fel kell 8t világosítani. az ujjuk körül csavartak. kétezer jen jutalékot kap onnan minden asszony után. Elmesélte. és 7 a közvetítésért pénzt kap t7lük.. hanem elfogott a nyugtalanság. Ez az egész történet mer7 szégyen!. De mégiscsak így van. ahol magzatokat vásárolnak az anyaméhb7l. Ez három hónappal ezel7tt történt. semmire sem használható betétkönyveit is. hogyan kaphatnám rajta valamin. soha az életben egy ujjal sem nyúltam n7höz. de ez már nem hatott meg. és rögtön meg is csinálták az abortuszt.. S ami a kórházat illeti. Például a saját árnyékától. és ha mégis megmondaná. Jellemtelenségében nem merte bevallani. persze. és nagyon meglep7dtem. az utolsó feltétel sem nélkülöz minden alapot. hogy terhes. – Az egész dolog persze az asszonyon múlik – jelentette ki Joriki bosszankodva. hogy olyan igénytelen ember vagyok.. hogy vezessen el oda. Elmentem hozzá. ezek alól nem lehet kibújni.. f5szintén megmondom. hogy útjában vagyok?. ha valaki olvasni tudja 7ket. aki hat hétnél nem régebbi terhességét náluk szakíttatja meg. hogy meghibbant. szavát adta." 17. hogy rám uszítsa a szeret7jét.. Ez a kórház felvásárolja a hathetes embriókat az anyák méhéb7l. Hát igen. SzörnyJ aljasság. egyszer-másszor olyan furcsának látszott.

mint valami mese. hogy feljegyeztük a sajátos tényez7k analízisére vonatkozó téziseket. gyerünk. hogy emiatt egy ember elpusztításához folyamodott. hogy az asszonyt. akár egy gyakorlatlan biciklista. hogy hol. Az asszonyt még nem vitték be. mihelyt megtudja. amelyek csupán az adott individuumra jellemz7ek. Továbbá mindannak. Egyébként ez még érdekes is lehet – megkísérelni egy ilyen személy jöv7jét megjósolni. ebben minden benne foglaltatik. KitJn7 anyag. és a kórházba viszik.. hogy másolják le a jellegzetes tényez7k analízisével kapcsolatos alapvet7 téziseket. és kértem. mit kell tennem. Ezt kell els7sorban tennünk. és válassza szét 7ket általános és jellemz7 mutatókra . persze. nem bírta elrejteni izgalmát. és jóindulatúan megjegyezte. Ha a gép teljesíti a feladatot. de váratlanul gyorsan kihozta az eredményt. code-ok. a gyanú el7bb vagy utóbb utolér bennünket.. hogyan viselkedtek azel7tt. Tomojaszu nagyon szívélyes volt: a munkánkkal. A szervezet majd minden jellegzetességét elég valószerJséggel vissza lehet vezetni fiziológiai sajátosságokra. vitesse át a rend7rségr7l a Központi Biztosító Társaság kórházába. és lediktáltam a téziseket. vagy tett valamit. az "embrió" és ehhez hasonló kifejezések valamiféle titkos beszéd részei. és nem is nagyon számítottam sikerre. Tomojaszu azonnal beleegyezett. Márpedig annyira nem tetszett. – Ha ölbe tett kézzel ülünk. igaz. Joriki barátom. hogy ezt szó szerint értsük. hogy "hat hét". hogy szinte nyugtalankodtam. Nem volt támpontom. amelyek minden emberre jellemz7ek. a specifikus elem a személyiség képletében sokkal egyszerJbb. Még a gyilkosságtól sem riadnak vissza. hogy a bizottság elé terjesszük. hogy haladnak a dolgaink. valamiképpen ebben a gyónásban benne kell lennie. – Figyelj rám. Szinte maga ajánlkozik. hogy ezzel gyorsabban rohanunk vesztünkbe. Ebb7l az következik. Egy menekvés van: els7nek kell csapást mérnünk az ellenségre. mit gondolsz? – Lehetséges. Hiszen elfogadták az ember sorsának el7rejelzésére vonatkozó javaslatunkat. Azt hiszem. Azután megkérdezte. És elvégre is egyáltalában nem kell személyesen találkoznunk ezzel az asszonnyal. hogy érdekes eredményekre jutottunk. a bizottság tagját. Meghallgatott. Eszük ágában sem volt. megérdemli az alapos vizsgálatot. Mindez apró betJkkel egy kis papírlapon elfért. Emlékezzék. és az agy bioáramainak standardjait mintegy húsz agykéreg stimulálása által nyert egyszerJ analízisb7l megkaphatjuk. nyomban meg is kapta a Statisztikai Hivatal vezet7jének az engedélyét. – Azt gondolod. hogy minden rendbe jön? De hiszen ez a banda följelenthet bennünket. hogy a meggyilkolt vagy tudott.vagyis olyan tényez7kre. Valóban. – Most nem szabad visszalépnünk. Akaratlanul is felsóhajtottam. a Számolóberendezések Intézetének laboratóriumát nem említve. nem sokat gondolkozva. minden képtelensége mellett is. Minden olyan simán ment. ha az elemzést legalább ezer alanyon lefolytatjuk. – Ez egy és ugyanaz. analizálja még egyszer a hulla stimulálásának eredményeit. Egy sor hétköznapi orvosi kifejezés és szó a japán nyelv tankönyvéb7l. Mindössze nem hivatalos beleegyezést kaptunk. mint valami mese. – Hiszen olyan. amit mi egyéniségnek nevezünk. hogy az asszonnyal foglalkozunk. a magasabb körökben is foglalkoznak.. hívja a telefonhoz Kacuko Vadát. amíg ki nem töri a nyakát. amit a gyilkos tudott és csinált. A gépnek még nem volt elég adata az ilyen munka elvégzéséhez. Amikor elmondtam neki. – Igen. Kitér7leg válaszoltam azzal. – Hát akkor vegyük az embriókereskedelem verzióját? Joriki komoly arccal bólintott. A szakadatlan dohányzástól meggyötört gégénket édes kávéval leöblít26 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK .. Nincs kizárva. – Egyáltalában nem. Kértem. aki addig nem nyugszik. Felhívtam Jamamoto professzort. nem feltétlenül szükséges. – Azt hiszem. titokban kihozzák a hátsó kapun a rend7rségr7l. felhívtam Tomojaszut. hogy az asszonyt Jamamoto professzorhoz eljuttassák. Jamamoto professzorhoz. nem volt semmilyen elképzelésem az ügy kibontakozására.. Joriki kávét hozott. Úgy látszik. mint feltételeztem. Csak hát ezek a bizottságok már nem jelentenek problémát. Ett7l függetlenül. A bizottság küld érte egy autót. hogy a kereskedés hathetes embriókkal. Akárhogyan is van a dolog. Kiadtam az utasítást. hogy ebb7l a históriából nem keveredünk ki. hogy a letartóztatott asszonnyal is foglalkozhassunk. szavai szerint. – Úgy érzem. De ha már elvetettük a szeret7 verzióját. ami nem tetszett a gyilkosnak. és fogalmam sem volt. mint ahogyan várható is volt. azt a feladatot adtam a gépnek. és olyanokra. csak azt tételezhetjük fel. mindegy. Míg arra vártam.. Akkor a továbbiakban az ember szemé1yiségét megál1apíthatjuk csak a jellegzetes tényez7k alapján. úgy. és beterjesztjük a bizottság soron következ7 ülésén. – Természetesen. hogy betáplálhassa a diagnosztikai gépbe.Felnevettem. a legalkalmasabb id7pontban történik számunkra.. hogy a hulla stimulálására vonatkozó engedélyt elég tágan lehet értelmezni ahhoz. a már el7z7leg megadott általános adatokhoz csatolva 7ket. Id7 kérdése az egész. Úgy rémlett.. vizsgáljuk meg a géppel az asszonyt. ehhez a listához most hozzáfJzünk valami példát a gyakorlati alkalmazásra. Csak egy kiutunk van: mindenen keresztülgázolni.

és nem jön értesítés.. és a méreg nem tud elterjedni. ha a mérget injekcióban vitték a szervezetbe. hiszen nem hátrálok meg. történt valami. Csak arról van szó. hogy injekciót adtak volna neki. amelyre igen büszkék. hogy ilyen szörnyJ nagy adag mérget bevegyen. az új gigantikus jövend7mondó gépr7l. valamir7l mi is elfelejtkeztünk. Amíg ki nem puhatoltuk ellenségünket. Állát el7reszögezi. Semmi esetre sem szabad mutatnunk.... beszédbe elegyedtünk a "Moszkva-3"-ról. amikor az autóban állandóan egy rend7r felügyelete alatt volt? Lehetséges azonban. és szakadatlanul fecseg: – Az egész kérdés a programozás rendszerén múlik. De mindjobban elfogott a nyugtalanság. Joriki belekiabált a kagylóba: – Halló! Ki az? Ki beszél? Az ismeretlen letette a kagylót. – Azt mondta. – Késedelem nélkül kapcsold rá a gépet Jamamoto laboratóriumának berendezésére. úgy is a gyilkosság gondolatához jutunk el. Nem hallgattam végig. míg nálunk csupán patkányfogó obskuros gyilkosok kézre kerítéséhez. Semmiféle nyom nem mutatja azonban a hullán. náluk. hogy csökönyösnek és céltudatosnak kell maradnunk.. Úgy látszik. Amikor erre gondolok. alig éreztem fájdalmat. Szavai szerint. Felhívtam a kórházat. Hogy halt meg?. – Meghalt?. nagy senkinek érzem magam. és tisztázzuk. Csörgött a telefon. hogy a lábára kapaszkodó patkányoktól megszabaduljon. Nyugtalanságom egyre n7tt. hogy a rend7rség most alaposan hozzálát az ügy felderítéséhez. – Meghalt. Jamamoto elismételte. és injekciót adni magának. A kórházba azonban még nem érkezett meg. szigorú hang ütötte meg: – Halló! Kacumi úr? Jóindulatúan figyelmeztettük. minden reményemet ebbe a patkányfogóba helyezem. ha a mérget bizonyos adagot meghaladó mennyiségben veszi be valaki. Ha nem engedélyezik a társadalmi információt. hogy semmi eredményt sem tudunk elérni – szólt Joriki. amely paralizálta a hányást szabályozó ingerközpontot. úgy látszik. és maga a gép megteremt7je is sötétben tapogatózik. – Biztos? – Azt mondják. hanem Joriki markába nyomtam a kagylót.. tekintete elnehezül. hogy az asszonyt odavitték. jól van. és normális reakciókat nem várhatunk t7le. A gép körül járkál. Az én laboratóriumom a nyomába se léphet. amelynek idegrendszere így tönkrement volna. Alig tettem le a kagylót.. De ez túlságosan bonyolult. Így csupán úgy történhetett a mérgezés. megpróbálva. öngyilkosság. – Hát én is úgy gondolom. és ön mit tesz? Hát most magára vessen. akkor még a természeti jelenségekre vonatkozó információkból is kihozhatnánk olyan el7rejelzést. Úgy látszott. meg kell húznunk magunkat. – Összenyomtam ujjaim között a meggyújtott cigarettát. Megértettem. – Mi van ott ? Kissé remeg a feje.. megvagyunk nélküle. Az agya tönkrement. Úgy látszik. és ez képessé tette. A gép pedig logika. hogy az asszonyt már elszállították a rend7rségr7l. – Neked ez a hang nem tJnt ismer7snek? A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 27 . Stimulálás alá veszszük a hulláját. az öngyilkos hányni kezd. Ha tágabban vetnénk fel a kérdést. nem baj.. – Fogalmam sincs róla. Ha következetesek akarunk lenni.ve. hogy rendszeresen kiszolgálja prognózisokkal a kommunista és a semleges tömbök országait. – Megint felhívott. Bármit is mond.. és a legkülönfélébb hírek keringtek róla. Ugyanaz a zsaroló. Ez a gép a szovjet nép kiválóságának gigantikus emlékmJve. amely fontosságban nem maradna el a "Moszkva-2" jóslásaitól. Tomojaszu hivatalából közölték. hogy megmérgezte magát.. Dobhártyámat kemény. tanár úr.. Talán még egyszer felhívjam Tomojaszut? – Nos. – Valami méreggel ölte meg magát. így is.. – ValószínJ. hogy professzor Jamamoto már-már megemlíti ezt a lehet7séget. ritkán látott még hullát.. Ott.. – Nos. Joriki felkapta a kagylót. hogy már korábban lenyelt valamilyen preparátumot. amelyek a földgömb több mint felét foglalják el. hogy többet tudunk másoknál.. ki és hol adta át neki a mérget. Még ez értelemben is. hogy semmi remény nincs. a jövend7mondó gép az állam oszlopa.. Nemrégen készült el ez a gép.. de reszketett a térdem. Ennek az asszonynak a szervezete a szó szoros értelmében át van itatva méreggel. mit mond Jamamoto-szan. újra csöngött a telefon. Már hosszú id7 telt el. úgy tetszik. én meg. – Mit mondott? – kérdeztem. belenézeget a szerkezetébe. – Pocsék ügy. Megkíséreltem. És hogyan is tudta volna kijátszani 7reit. halljuk. a szervezet csupán jelentéktelen mennyiséget szív fel bel7le. még egyre kezében tartva a telefonkagylót. Joriki is izgul.. maga a gép választotta ki a maga számára ezt az ügyet.. és a futásban kerestem menedéket. hogy nyugodt maradjak.

– Valóban lehetséges.. hogy az asszonyt a valóságban megölték. És jobb lesz.. Akaratlanul is elmosolyodtam. cigarettával a szájában.. S azt gondolja.. a letartóztatottat haladéktalanul elbocsátották.. hanem telefonálj. – Tanár úr. Ideje mindenkit hazaengedni – Telefonálok nekik – felelte Joriki. Az ellenség azonban sokkal er7sebbnek bizonyult. – Méhen kívüli kitenyésztés? – Ühüm. és vállatvont. hogy nem magánemberekr7l. hogy tévedés történt. és sietve továbbment. most az eml7sök méhen kívüli kitenyésztésének problémáival az egész világon foglalkoznak. ha kiveted a fejedb7l. miközben. Az es7 elállt... Nem közöltem az utóbbi megállapítást Jorikival. és szembesítette a dohányáruda tulajdonosával. Minden dolgunkról. hogy ez ugyanaz a szervezet. "Gyilkosok intézete. el7kel7 külsejJ. Cuda telefonált. már régen gondolkozom err7l. mert azt gondolja. lehet7ségük volt találkozni vele. amely a hathetes terhes anyák magzatának felvásárlásával foglalkozik? – Honnan tudhatnám? – szólalt meg Joriki szemmel láthatóan kissé szórakozottan. Hirtelen fölemelte a fejét. és az ablakhoz léptem. A dohányáruda tulajdonosa azt állítja. és nem a véletlenek egyszerJ láncolata. Joriki megszólalt: – Igen. – Nyolcra jár az id7. és nem láthattam az arcát. A rend7rség letartóztatott valakit. Odalent. – Miért? – Nem tudom megindokolni. honnan származik a méreg. de ha csak meggyanúsítanak bennünket e szerencsétlen pénzügyi osztályvezet7 gyilkosságával. Ne térj el a tárgytól. a gyJrt egyre szJkül. hogy minden valóban így is történt? – Hát nem bizonyíték például az. – Mit tegyünk? Ujjait tördelve és körbenézegetve. Megint megmozdult valami az emlékezetemben.. hogy a gonosztev7k egyike alacsony. –És hogyan bizonyítja be nekik. Hát neked éppen ebben a pillanatban jutott ez eszedbe? Vagy csak az alkalomra vártál. és így vagy úgy. mindjárt rájuk is felfigyelnek.. – Egyébként. Még ha el is fogadjuk. megpillantott. Például azt fogják nyomozni. tárcsázott a telefonon. – Igen. 28 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . S ha valóban ellenség áll velünk szemben. egy férfi állt. hogy ismerjük ezt az embert. Hiszen Cuda és Kamura. Jelenleg még gyanún kívül állnak. szeme hidegen. és nem lett öngyilkos. hogy mi történt? – Hogy mi történt? – Joriki ferdén mosolygott. Hirtelen megfordultam.. – Érdekes. hanem szervezetr7l van szó. mintha kalapjának keresne fogast. hogy a rend7rség könnyen leszámol egy ellenséggel..– Ismer7snek? – Vagyis nem is a hang. ugye? Kiváló fejléc újságok számára. ha még egyszer meghallom ezt a hangot. Hiszen mi is erre számítottunk. mintsem képzeltük. miért támogat bennünket a bizottság olyan készségesen? Nem azért. és közölni.." Jól hangzik. nemegyszer ellátogattak a rend7rségre. – Már miért zavarna?. Én viszont azt mondom neked. – Talán mégis egyszerJbb lenne elmenni a rend7rségre. hogy az asszonyt nem mi öltük meg? – Nem megy. hogy igazi ellenséggel állunk szemben? Lesütöttem a szemem. ha már err7l van szó.. Így érzem. és azonnal el is tJnt.. – Jelenleg a rend7rség a tárgyi bizonyítékokkal foglalkozik. Bizonyára eszembe jut. és visszafojtottam lélegzetemet. a mi munkatársaink. – Egyre inkább azt hiszem. apró szemfa férfi. aki a mi gépünknél er7sebbnek bizonyult? – Ellenség? – Hát persze! Hát nem nyilvánvaló... Mit gondol. És ha nem találjuk meg a gyönge pontját. Észrevétlenül leszállt az este. ez az egyik feltevés.. hogy gépünk segít kinyomozni a bJncselekményt?. hanem az intonáció. a kapunál. A te gondolkozásmódoddal másról nem is lehet szó. Mihelyt kiderült.. Sötét volt. Bólintottam. – Azt akarod mondani. Teljesen megbíztunk a gép lehet7ségeiben. – Hát ki lehet az szerinted? – kérdeztem. hogy mindez a képzeleted szüleménye. – Miért? – Mert zavar a tények felismerésében. Embergyilkolási módszereink hírneve az egész világot bejárja! – Ez csupán feltevés.. Csak egyszerJen nem került szóba. hogy elmondjad? – Nem. mivel hatalmas pecsétes okmányokkal rendelkeznek. kegyetlenül villog. – Értem. – Elég ebb7l. Túlságosan gyorsan értesül mindenr7l. Nem szabad érzelg7snek lennem! Jorikira kell hallgatnom.

melyik szálat kövessük..Joriki azonban abbahagyta a telefonálást. senki sem követett. hogy a szemrehányásokkal. úgy látszik. De látom. Nagyon izgatott és ingerült volt. Utcai ruhát viselt.. (Ekkor hirtelen eszembe jutott: néhány napja feleségem figyelmeztetett. hogy mivel kezdjem. hogy te hívtad fel 7ket. mint akinek földbe gyökerezett a lába. hogy nem szakítottál id7t magadnak arra sem. amit akarsz. amiért nekik telefonáltál. Nem is tudom. álldogál valamiféle alak.. de. és teljesen érthetetlen volt. telefonált egy orvos. ahol a gyilkossági ügy újabb jelenete lejátszódott. csakhogy eml7sök voltak. hogy a kezemben nem volt semmi kiinduló nyom. hogy "mit jelent ez”? – Hogy beszélhetsz így? – suttogta feleségem fojtott.. és megkérdezte A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 29 . Holnap azonban ki tudnám önt oda vinni. milyen hirtelen rántom fel a kiskaput. hogy várta hazatérésemet. hogy már olyan kés7re jár az id7. hogy voltaképpen kire. 18. – Mondjam. a televízióból áradó zene kíséretében kihallatszott Joszio fiunk éles nevetése.. mir7l beszél.. Egy darabig zavartan hallgattunk. hogy emberi magzatokkal is foglalkoznának. dadogó szavaiból kivettem: Három óra tájt. hogy kitenyésztettek kétlaki kutyákat. a n7gyógyászati klinikáról. Végül a feleségem megszólalt: – Úgy tettem.. Elég az is. akkor bizonyára orgyilkos. amit izgatott. ha mindenkinek telefonáltál már. Ugye. és egyszeriben lecsitította ingerültségét. Láttam. Csupán a "kórház" szóra jutott eszembe a Központi Biztosító Társaság kibernetikai laboratóriuma. Nem értettem. ahogy akartad. A szobából kiáradó fény átvilágította összeborzolt haját. és nézd meg magad! – Telefonálok a portásnak. – Nekem ebb7l elegem van! Nem akarok többet nyomozót játszani! Odalent. szemrehányó hangon. a Központi Biztosító Társaság kórházigazgatójának a bátyja. rekedtes hangon: – Mit jelent mindez? Ez a kórház.. Persze ez kerül7út. Vagy csupán most tért haza. Mérges voltam. hogy értem jöjj.. Arcán ijedtség látszott. vagy készült valahova. nem láthattam. keresztezték egymást. Honnan szerzett err7l tudomást a feleségem? És miért érdekli ennyire? – Mit akarsz azzal mondani.. – Nevetséges! – Nem. Útban hazafelé kissé féltem. – Komolyan gondolja? – Menj oda.. ahol vizsgálaton esett át. nézzen utána. Ha nem rend7rspicli. de azokat. – Jamamoto úrnak. Valami érthetetlen. Mivel kapcsolatban telefonáltam? Feleségem álla megremegett. Ez a kis gyógyintézet ötpercnyire van t7lünk autóbuszon. – Ezzel felálltam. s én úgy álltam ott. Hirtelen ostoba gondolat támadt agyamban: hátha rájött Jamamoto úr kibernetikai laboratóriumának munkájában valamilyen mulasztásra. az igaz. utcai cip7t húztam. Várt. – Telefonálj mindjárt a rend7rségre is. – Telefonáltam? Feleségem fölemelte a fejét. amelyeket éppen rám akart zúdítani. Egyel7re a növényev7 állatokkal nem sikerült eredményt elérniök. Azt mondják ezenkívül. mit mond a feleségem. de hiszen az egyenes út. Ez valóban lehetséges. alighogy Joszio megjött az isko1ábó1. amelyet én nem vettem észre? Feleségem azonban szemmel láthatólag arra várt.. váratlan dolog történt. Te is menj. Azt mondják. és bennünket figyel. még le sem vethettem cip7met az el7szobában.. – Azt mondták. S íme. nem tudott mit kezdeni. Túlságosan sok nyom állt rendelkezésünkre.. de talán sikerül valami nyomra bukkannunk. A legvalódibb kétlaki állatokat. Sajnos. – Hát én pedig láttam kopoltyús patkányokat. hogy még azt is elfelejtetted. a kapunál. – Vagy talán nem telefonáltál? – Várj. – És hol találhatók ezek az állatok? – Nem messze Tokiótól. Úgy látszik. és az egész általában. hogy én mit mondok. – Hazamegyek. A feleségem meghallotta. persze. és elém sietett. Nem vártam t7led ilyen könnyelmJséget. tanár úr. Ezek összefonódtak. Ön még csak nem is tudta?. de fogalmam sem volt arról. vettem táskámat. Nem hiszem.. A nappaliból.. ez az igazság. A ragadozókkal és a mindenev7kkel azonban aránylag. hogyan kell az öröklött fejl7dést individuális fejl7déssel helyettesíteni.. hogy teherbe esett. Annyira szerettem volna kibogozni ezt az ostoba rejtélyt. hogy orgyilkos leselkedik ránk? – Mondj. S valóban.. hogy rájöttek a méhen kívüli kitenyésztés során. igazgatója régi barátom. És nem is az volt a baj. amikor megszólalt mély. Az ön egyik ismer7sének a bátyja vezeti azt a laboratóriumot. telefonáltál? Megzavarodott.

egészen más orvos volt.... Elhallgatott. és fellöktem a pohár vizet. hogy én semmit sem válaszoltam neki.. de megállítottam. tudsz róla. Hogy te kifizetted el7re a mJtétet. hogy kivezettek. Félrefordulok. – De arra emlékszel talán.. kérlek. Még csak az kellene. 19.. mint valami futószalagon. meg kérdezem: – Miféle kórház az? Hogy hívják? – Nem tudom. és ez annyira sértett. – Mennyi pénzt adtak? – kérdeztem.. persze. Most egyszer csak a feleségem is belemerült velem együtt ebbe a csapdába. Igen. iparkodva. és egy másik kórházba vittek. csak a szemem és a fülem mJködött. amelyben. Ezek a pirulák legalábbis nagyon er7sen hatottak. Úgy körülbelül. és mindent elhomályosított a szemem el7tt. Feleségem szólni akart Josziónak. A víz a könyvcsomag alá folyt. és éreztem. és mintha nem is velem történt volna. mérlegelni. nem szabad semmit sem mondanom.. dolgozószobámba.. és azzal szállítottak haza is. és azt mondta. a bizottság tagjánál ültem. ugye ? Semmit sem válaszoltam. hogy ösztönösen megszabaduljak növekv7 nyugtalanságomtól. Feleségem a hátam mögött jött. hogy merre van? – Hát valahol nagyon messze. papa! – kiabál a folyosóról szokása szerint Joszio. szemmel láthatólag ápolón7..... és azóta is nagyon izgul az ilyesmi miatt. Minden olyan gyorsan ment. Ebben a kórházban hosszú. Kocsit küldtek értem. Azt ajánlotta. Úgy emlékszem. – Mindenképpen szerettem volna megtanácskozni a dolgot az orvossal. edzett. és a kiömlött víztócsára régi újságokat rakosgatva. – Tehát végül is megcsinálták az abortuszt? – kérdeztem. Kinyújtottam a kezem cigaretta után. hogy a piros csomagolású orvosságok rendkívül er7s hatásúak. amelyekre újra válaszolnom kell.... és a hulla átadásáról tárgyaltam. Mindenre emlékszem. Egész úton odafelé szundikáltam. de elmenetel el7tt értelmetlenül nagy összeg pénzt adtak át nekem. is megkérdeztem a feleségemet kezel7 n7gyógyász címét. hogy keresett a feleségem. Egészen déli irányban. persze. amikor kátyúba került a gép kérdése. mint a vak. Nyakamtól a hátam felé hatalmas súly húzódik. s szinte akaratom ellenére fölemelkedtem helyemr7l. Megdühödtem. Még nem tudtam azt mondani magamnak. Vagyis nem értettem még az okokat.. ahol kérésemre még ha meg akarták operálni.. tapogatózva vánszorgok. – Persze hogy meg – felelte feleségem haragosan. ez akkoriban volt. Nem is tudom... hogy elfogott a düh.. Úgy látszik. és azon nyomban haza akartam jönni. – Jó estét. KeserJ pirulákat piros papírból. Felhívott engem... két oldalról támogatva. hogy a visszajáró pénz… – Visszajáró pénz? – Igen. mint az acéllemez. hogy elvetesse-e a magzatot. De alig léptem ki az ajtón. hogy mindent ércek.. majd hozzátette. Igaz.t7lem. mindnyájan meg voltak zavarodva. de nem talált bent az intézetben. anyajegy éktelenkedett. hogy várjak a fogadószobában. Kérdéseimre zavarba jött. De nem találtam bent a klinikán.) A telefonbeszélgetés tartalma az volt. mintha hegyre kapaszkodnék föl mázsás súllyal a vállamon. mintha ki akarna kérdezni: – Te. utolért egy n7. ugye? – Igen. Bármi történt is. de már mindenr7l ott. de mintha közben játszódott volna le az egész. hogy az orvos nemsokára visszajön. Szándékosan elégedetlen hangon beszéltem. hogy a feleségemet is belekeverjem ebbe a szakadékba. amelyek egyre mélyebben beletaszítanak a szakadékba. hogy zárja el a televíziót. még nem határozott végleg. beültettek egy autóba. tudok róla.. Természetesen semmit sem tudott a 30 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Majd. – A hatodik hétben jártál. az állán. – Hétezer jent. Azt mondták. amely alatt forró lángok égnek.) Kénytelen-kelletlen bement a klinikára. Megkaptam a telefonszámát.. Feleségem aggódva néz rám. Otthon találtam.." Hétezer jen... Úgy látszik. és gyorsan elvégezte a mJtétet. és beadott valamiféle pirulákat nekem. a jobb oldalon. és elfelejtették megmondani. Nem hagytak gondolkozni. Mindenekel7tt felhívtam a klinikán barátomat.. Kis id7 múlva furcsán megdermedtem. És nem is tudom. Mit tehettem mást?. Izgatottságom megszJnt. A laboratóriumban. hogyan ébred fel bennem a kemény makacsság. hogy mi értelme is volt. Ott volt egy orvos.. Egy ízben el7fordult nála méhen kívüli terhesség. Minden szavam új kérdésekre adhat alapot. amely tegnap este óta ott állt az asztalon. Hat hét. Behívatott és elment valahova. Lementem a földszintre. és a telefonhoz léptem. de egészen más vonatkozásban.. Fölmentünk az emeletre. Mintha elzsibbadt volna az egész testem.. (Három órakor Tomojaszunál. majdnem a tenger partján. Feleségem tétovázott. "Töröld fel a vizet. sötét folyosók voltak. Azt hiszem.. hogy haladéktalanul behívták a klinikára. mit számítottak a mJtétért.

A regényekben az üldöz7k soha nem tettek így. mintha ólomlemez nehezedett volna rám. A telefonon az ügyeletes éjjeli7r jelentkezett: – Ég még a lámpa a laboratóriumban – kérdeztem. és fölálltam. és ez a lánc egyre szorosabban fonódik a nyakam köré.. a kaputól valaki elugrott. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 31 . Hiszen még gyerek. a tengerpartra? – Ha holnap minden sikerül a bizottsággal. Gyanú. És ennek ellenére nem tudom megtalálni sem a motívumokat. amely a nyilvánvaló véletlennel kezd7dött. törülköz7vel a nyakán. és elkaptam a kezét. és feléje indultam. aztán utolértem. bizonyára már elmentek. – Talán nem éri meg. Az éjjeli7r hangosan köszörülte a torkát. amely bJzlött a brillantintól.. hogy mulaszt az órákon. De nem is tudhatott róla. Elindultam a megszokott utamon a villamoshoz... – Hogy van ez – kérdeztem –. de talpon maradtam. nézd csak.. hogy merre menjen. Majdnem elestem én is. – Ezt a hétezer jent borítékban adták át neked? – Nem. hogy nem ég a lámpa. hanem még meg sem jött a munkából. a diákévek tréningjeinek hatása még nem múlt el egészen. Az asszony halála. A pénzügyi osztályvezet7 halála. Félelmeim beigazolódtak: az ügy baljós fordulatot vett. Mindketten szuszogtunk és lihegtünk. a jelzett id7ben betegeket látogatott otthonukban. Nem. Kereskedés az embriókkal. – Mikor fejezed be a munkát? – kérdezte. nem tudva.. sem a célokat – mintha 7rültek üldöznének. Feltárcsáztam a laboratóriumot. mondta. mert el7z7 este nem tudta befejezni. boríték nélkül. teljes er7b7l igyekeztük legy7zni egymást. Láncreakció. szintén megfordult. Majd felhúztam a cip7met.. Joriki lakása közelében... nyomomba szeg7dött. A futásban az enyém volt az el7ny. Amint vártam. Hirtelen elengedte magát. Joriki nem volt otthon. és az ellenkez7 irányban lev7 keresztutca felé futott. Leguggoltam és hánytam. amelyre állát támasztotta. és elestem.. bizonyára. majd azt felelte. Olyan mozdulatot tett. Már régen nem került sor arra. és elfogtam egy falcit.. Racionális szellemem nem képes mindezt kibírni. Ki akarta szakítani magát. valaki kívülálló széttöri.. amikor meglátott. Bizonyára a klinikán lev7 rendetlenség miatt mérgel7döm. és nem engedtem ki a markomból. aki nemrégiben a laboratórium körül ólálkodott. Mindenesetre érdekl7dtem az ápolón7 után is. Még ha folytatásos rádiójáték volna. átfutott az utcán. Bizonyára ugyanaz az alak volt. és amikor megtántorodtam. várjon. Hirtelen megfordultam. és bJntudatot érzett velem szemben. teljesen ellentmondott a természet minden lehetséges törvényének. Ezenfelül a következ7 keresztutcánál megzavarodott. Takata-no-Babában megállítottam a kocsit. amelybe a feleségem beleesett. nem ment el. Nem akartam önmagam sanyargatni. Majd rendbe szedtem magam. Émelyít7 brillantinszag tapadt testemhez. és hallgatagon elmentem. hogy az események menete. Alighogy kiléptem a házból. Vagy tapasztalatlan kezd7.. mintha a szívem kiszakadt volna a helyéb7l.. és szörnyen zavarba jött. meghajlította a hátát. miközben a rosszulléttel küszködtem.. megbotlott. Sem kedvem. köhögött. Visszaültem a taxiba. mintha a pénzért akarna menni. Még ha vigyázunk is rá. akinek anyajegy van az állán. aki feleségemnek pirulákat adott be.. nem sokáig feküdtem ott eszméletlenül. Kétlaki eml7sök. Szeretnék veled Joszióról beszélni. és fél térdre esett. hasamba öklelt a fejével.. hogy tör7dj vele? – kérdezte határozatlanul. és azon nyomban éles fájdalmat éteztem. jobb kezével bal könyökét vakargatva. – Nem nagy baj. legfeljebb néhány másodpercig. Túlságosan törékeny a lelkünk. – Hiszen fáradt vagy. vasárnap. Az éjjeli7r. amíg a kapusnál érdekl7döm. Elképedt.. alig tudja kivárni. vagy szándékosan magára akarja hívni a figyelmet.. – Talán elmehetnénk holnapután. amelynek értelmében a jelenségek általában a véletlenek láncolatából adódnak. Méhen kívüli kitenyésztés. A véletlenek azonban azért véletlenek. Elakadt a lélegzetem. mivel nincsen egymáshoz semmi közük. hogy a klinikán nem dolgozik olyan ápolón7.. de úgy látszik.. derékig meztelenül állt. szilárd lánccá változott. hogy utánafussak. Feleségem zavartan nézett rám. 'Titokzatos telefonhívások. és nem telefonált a feleségemnek. Kopoltyús patkányok. a laboratóriumban ég a lámpa. és a gyomromban dobogna. ittam rá sört. egy szót sem szólva. – Joszio úgy várja. és mintha semmi sem történt volna. Ez a rosszullét abból az érzésb7l eredt. és hogy nincs ott senki sem..dologról. hogy szaladjak. Bekaptam egy kevés sajtot kenyérrel. Mintegy száz métert futottam a kavicsos úttesten. A tanítója azt mondja. de megállítottam. és a laboratóriumhoz hajtattam. hogy elmenjek. és a szemben lev7 keresztutcában elrejt7zött. Mozgékonyabb voltam nála. Magamhoz térve még hallottam futva távolodó lépéseit.. Valaki a keresztutcából el7bukkant. Üldözésébe fogtam. Hétezer jen… Hathetes embrió. Úgy látszik.. Felálltam. azt felelte. és kértem.. sem er7m nem volt azonban már ahhoz. de a birkózásban túlságosan hajlékony és mozgékony volt számomra. amelyekbe olyan hirtelen belebonyolódtam. mintha eltört volna néhány bordám. A csapda.. Er7t vettem magamon. kimentem a villamoshoz.

. rendes körülmények között.. mint az élet mindennapi jelenségeinek folytonossága. jól van. És teljes csönd uralkodott.. mintha zsíros korommal borított. hogy a hátsó udvarban fürödtem. de még jobban elcsodálkoztam a mJszertábla mellett arccal felém álló. Igaz. hogy itt találkozunk. Szerelem. és egy tartalék kulcs az éjjeli7rnél. hogy itt érem Jorikit.. 20. és visszajött. és hazamentem. mereven mosolygó n7 láttán. teljesen természetes lett volna. Most azonban nem lehet makacskodni.. Akaratlanul is elmosolyodom... Arcom jeges leveg7 csapta meg.. EgyszerJen csak túlságosan feszült idegállapotban vagyok. Jorikit gondolja. – Miért kell ezért bocsánatot kérni? De miért éppen itt beszéltétek meg a találkozót? – Úgy látszik. de most már nem tudom többé úgy venni Jorikit. hogy találkozhassanak egymással.. hiszen Joriki az éjjeli7r számára szintén tanár úr. Otthagytam. vagy pedig elfelejtkezett valamir7l. jól van. Vajon nem furcsa-e azonban. engem itt talál. minden eshet7ségre készen. meg kell értenem. 32 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . hogy a tanár úr jött meg. de. vastag fóliából készült ládába kerültem volna. Az utóbbi feltételezés. emlékszem rá. – Hát ezért gondoltam. nem értette. – Furcsa. Szörnyen reális minden. és akkor. – De hiszen éppen most telefonált ide az éjjeli7r! – Igen. és hirtelen kitártam az ajtót. hogy megijedtem! – Én ijedtem meg. hogy Joriki mégsem ment el a laboratóriumból (akkor az éjjeli7r hazudott). Amikor azonban megérkeztem. Mintha csak most hagyták volna abba a munkát a gépen. Mit csinálsz itt ilyen kés7n? Kifújta magát. remeg7 köd vett körül. Hirtelen rémület fogott el. hogy miért. és leült a mJszertábla mellett lev7 székre. ne izgulj.. hogy azért jött. A lábam alatt újra szilárd. Furcsa volt. Persze. hogy milyen kifejez7 az arca.. – EgyszerJen nem akartam itt megválni az állásomtól.. hogy mi történik. Ostobaság. egyszerJen és el7vigyázat amint azel7tt. persze. de úgy éreztem. Tehát Jorikinak ide kellett volna jönnie? – Nem. Vagyis még egy véletlennel kerültem szembe. Bármi áron meg kell tudnom. hogy mindig többet tudott nálam.. aki felhozta ezt a különös történetet a kétlaki eml7sökr7l. elkerültük egymást valahogyan. hunyorogva. A kísérlet alanyául a meggyilkolt pénzügyi osztályvezet7t választottuk ki. biztos a talaj. Sajgó bordámhoz szorítva tenyeremet. Lesz-e bátorságom válaszul rámosolyogni? Nem akarok rágondolni. fél kézzel lenyomtam a kilincset. Nincs szilárdabb érzés. – Te vagy az? – Ó. és egy lépéssel el7bbre is látott. tanár úr. (Például 7 volt az. Csak nálam és Jorikinál volt kulcs. könnyedén sarkon fordult.. és bementem az épületbe. – No. Jorikinak meg kellett volna engem itt várnia. – Jorikival megbeszéltem. Nem tudom magamnak sem megmagyarázni. – Megrázta hátrahajtott fejét.. feltételezni. de ott sem volt.. – Bonyolult lenne.. miért változott meg a hangom. Szemmel láthatólag nem engem várt. Mosolya azonban egyszer csak eltJnt. Kacuko Vada! És mosolygott. – Már régen el akartuk önnek mondani. – Miért válnál meg? Együtt dolgoztatok volna. mintha éles fénybe nézne. és vártam rá – folytatta Vada. – Bocsásson meg – felelte. Akkor hazamentem. még el akart valamit mondani. majd Joriki lakására siettem. Nagyon reális minden. és hogy ezt 7 maga is tudja talán. hogy az ellenséggel tart. hogy Joriki a véletleneknek ezt az ostoba képzelgéshez hasonlító láncolatát olyan nyugodtan és ügybuzgóan fogadja? Mindenesetre meg kell állapítanom.. Lehet. Az jutott eszembe. hanem valaki mást. bár ezt nem venni rajta észre... és ezzel mintegy alátámasztotta az embriókkal keresked7 szervezet verzióját. A gépteremben azonban valaki volt – az ajtó hézagán kivilágított a fény. a csodálkozás és ijedtség kifejezése váltotta fel. Vannak különféle okok. hogy milyen hideg van a teremben. – Én meg észre sem vettem. Áthatolhatatlan. de én megmakacsoltam magam.) Joriki akkor. Az éjjeli7r zavara szintén nagyon egyszerJen megmagyarázható: segítségére van a két szerelmesnek. hogy te Jorikival ennyire jutottál. amelyet addig a szegény könyvel7 beteges képzel7désének tartottunk. és zavartan elmosolyodott... és választásunk valóban teljesen véletlen volt. és én azt hittem. de mindazonáltal. Joriki majd szintén azt fogja mondani. hogy nemsokára biztosan megjön. A leghétköznapibb történet a világon. mert azt remélte.. A gyanúra semmi alap nincsen. – Úgy látszik. Minden teljesen logikus. Megkönynyebbülten fellélegezhetek.. – Fel kell hívnom 7ket telefonon. – Azt mondta.– Valóban… – mormolta zavartan. várjon egy keveset. Valahogyan azonban szilárdan hittem abban. Azonnal. és eközben barátságosan mosolyog majd.. nem figyeltem rá tovább. senkit sem találtam itt.

és láttam. simán és lendülettel sarkon fordult. most hazamegyek. ön nem tartja gyilkosságnak a magzat megölését az anya méhében? – Ha az ember ilyen dolgokról gondolkodik. Majd elviselhetetlenné vált a hallgatás. hogy gúnyolódjon rajtam. felordítottam volna rémületemben. – Mit akarsz ezzel mondani? – Semmit. – Kés7 van. – Nos. – szólt Vada. ezzel egyetértek – felelte Vada tiszta. lehet. Nem. meglátod. szerinted tehát szintén gyilkosságot követünk el? – Lehetséges. Ha a gondolatodat folytatjuk. Értelmetlenül nevettem... tanár úr. – Mit jelent az. és bánatosan rázta fejét.. majd ha együtt éltek. minden ilyesmire. Furcsán éreztem magam: melegem volt. a lábam szinte megmerevedett. – Mi az. mintha mi sem történt volna. – Én. A koraszülött gyermekeket azonban tilos megölni. – Vada lassan végighúzta hosszú ujjait a mJszertábla szélén. érthet7. hogyan búcsúzik el az éjjeli7rt7l. igen. – Vada még csak el sem mosolyodott. mivel élnek. hogy gyermeket nemzzenek. – Egyébként. mit szólna hozzá. – Arca újra elkomolyodott. sok kellemetlenségt7l mentesítene bennünket. Én is gépiesen az órára pillantottam.. hogy ez fölösleges fényJzés. Hallottam. Feszülten vártam valamire.. A hátam mögött állt. hogy megmentsük ezt a gyermeket? – Igen. de elhárítják maguktól ezt. hogy együtt? Házasságra gondol? – Nos. – Valóban furcsa lány vagy – mondtam.. kissé kidülledt szemét a mennyezetre szögezte. Valójában. Ha külseje nem olyan naiv. Olyan váratlanul. Az emberek nem azért élnek.. úgy látom. – Komolyan beszélek. – Nos. persze. hogy a gépben megpillantsa a saját jöv7jét. hogy ön nem elég merész ahhoz.– Nos. megszólalt: – Feleljen nekem világosan és határozottan. – Mindenki így beszél. Vada furcsa viselkedésében aligha volt bármilyen A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 33 . akiknek fizikai lehet7sége van ahhoz. Ellenkez7leg. és az ablakhoz mentem. hogy a szívem a torkomban dobogott. Ítélkezni fogok maga fölött. tanár úr. Míg a szavakat keresgéltem. és egyenesen rám nézett. – Veszedelmes n7 vagy. Fogalmam sem volt arról. Kilenc ára múlt öt perccel. – Tehát. amint Vada felkel a székér7l. S mégiscsak érdekes. Elnevettem magam. Vada ott állt. és összehúztam magam. Azután. Elég. becsületes hangon. – Ítélkezni fogok ön fölött.. mi most veled üres fecsegéssel pazaroljuk az id7t. hogy ezentúl senkinek sem engedem meg. mert az élet magában is olyan fontosnak bizonyul. – És szerinted nekünk lépéseket kellene tennünk. hogy zavarba jöttem. hogy válasszon engem a kísérlet alanyául? Hadd mondja meg a gép a jöv7met! – Érdekes lenne. azért gondolkoznak el az ilyesmin. hogy "mégiscsak" ? – Ha az ember elviseli az életet nem a maga ostobaságából. ez csak véletlen egybehangzása a dolgoknak. Valami szinte kattogott a fülem mögött. van-e kedve az embernek élni. – Tudni akarom. – Nos.. – De mégiscsak. Nem a képzelet szegénysége miatt elégszünk meg annak megítélésével. könnyen ad absurdum viheti a kérdést... akkor gyilkosoknak kell nyilvánítanunk minden n7t és férfit. tanár úr.. hogy mi ebben az érthet7 nekem. Vada azonban olyan természetes naivitással mondta el mindezt. és tJnik el a kapun túl. ha megkérném. és szerettem volna felnevetni. Álltam az ablaknál. és megfordultam. igen. – Nagy nehezen elmosolyodtam. hogy ezt kipróbáljad? Furcsa ötlet. és még soha nem láttam az arcán ilyen kegyetlen kifejezést. cigarettát dugtam a számba. úgy hiszem. milyen egyszerJ ez.. hogy mit szabad embernek tartanunk és mit nem? – Így egészen ad absurdum vihetjük a kérdést. – Jogilag ez így van. Vada is elmosolyodott. De megkönnyebbült a lelkem. Ezzel magamnak akartam bebizonyítani. – Nálunk engedélyezik a magzat megölését az anyaméhben még a kilencedik hónapban is. Megfeszítettem a lábamat. és teljes er7b7l dobbantottam. tanár úr – szólt Vada –. hanem azért. ha valóban megismeri a jöv7jét. tanár úr. Gyanakodva mosolygott rám. az órára nézett és felsóhajtott. és szinte kirepült a teremb7l. mert meg tudnak ilyesmit magyarázni. – És azért akarsz a kísérlet alanya lenni. – Vada kihúzta magát a széken. Zavarba jöttem. bár azt tartják. bármi történjék is. akkor hogyan merjük megengedni az abortuszokat? Leveg7 után kapkodtam.. miért kell az embernek élni. Olyan feszült volt a helyzet. – A tudattal nem rendelkez7 lényeket nem lehet az emberhez hasonlítani.

A zavarnak még csak árnyéka sem látszott az arcán. S egyszer csak kiderült. hogy itt vagyok. hogy ezeket az eseményeket analizáljam. El kell választanom a fontosat a másodrendJt7l. Húsz perccel múlt kilenc. Ha Joriki megtudja.. Nos. jól van. hát ez volt az oka. messzir7l nézi az ember. és következetesen meg kell állapítanom. öt perc múlva a laboratóriumban leszek.. amelyen az imént Vada ült. ügyes ujjaival a fém idegrendszer csomópontjaiba. – szakítottam félbe. – Joriki kérd7leg hajtotta le a fejét.. Én a magam részér7l a javításokat és kiegészítéseket fogom hozzáfJzni. tanár úr. nem a jöttem ide vissza. – Jól van. Meg kell beszélnem veled dolgokat. hogy mi érintett jobban: a csalódás vagy a gyanú. Lehet az... de hallani sem akarta tagadásomat.... – Jól van – mondtam. a terembe lépve. Amikor azt mondta. mert er7t vettek rajtam a saját problémáim. hogy a programozási bizottságnak el7terjesszük. ön beszél? Éppen most találkoztam Vadával. hogy nem jött ide vissza. – Tanár úr. Kibámultam az ablakon. – Kiválasztottuk a kísérlet alanyát. de egyszerJen ingerelni akar? Nem. nem kívánt szel foglalkozni. hiszen az ott a kertvárosi villamosvasút állomása. Joriki a vev7berendezés fölé hajolt.. Nem volt módomban. egyáltalában nem éri meg. – Helyet mutattam neki a széken. Néhányszor fölugrottam. – Valóban.. intett. úgy látja. A fennsíkról még a viharos tenger is sima pusztaként hat. – Kezdjük az események általános vizsgálatával. – Hogy torkig van már a dologgal. – Ledobta a véd7burkolatot. amir7l szó van. és nagyon sajnáltam. Választásunk teljesen véletlen volt. és nem akarja a nyomozó szerepét játszani. Sokáig kellett várnom. "Akkor – mondta – miért volt a teremben olyan hideg?" Engem. amelyeket majd Jorikinak elmondok. A távoli tájakban mindig a rend uralkodik. Ha egyszerJen nézzük a dolgokat.. Háromnegyed tíz. Vada olyan biztos volt benne.. és vártam. Ez nem fontos. hogy elmegyek. én meg állva maradtam. persze. persze. hogy egy helyütt az ég és a tet7k között vékony. és egyszerJen kell néznem a dolgokat.. hogy körülöttük csönd és nyugalom honol. azonnal idejön. próbáltam felkészülni erre a találkozásra. – Ez nagyon kitJn7 lenne. Igen. – A hangja nem volt bátortalan és bJntudatos.. és belenyúlt hosszú. fehéres szalag feszül. Az ablakon túl terült el az éjszakai varos. Távollétemben senki rajta kívül nem tudta bekapcsolni a gépet. Mivelhogy a gyil34 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Talán otthon inkább alkalmas lenne? Ohó. hogy ezt az embert valaki megölte. igen. – Egészen elkerültük egymást – szólt. ami itt elhangzott? – Úgy látszik. Tíz perc múlva tíz… Végül tíz óra után tíz perccel megszólalt a telefon. Nos. Az asztalhoz léptem. – Tehát a gép mindent rögzített. Így hát folytassuk most ezt a beszélgetést. hogy én itt jártam. Hszintén szólva... Felnézett az ablakra.. sorsok és életek milliói. vettem egy papírlapot.. – Vagyis?. hogy tudja. És persze én gyanúsítottam Vadát. – Bólintott... akkor szemmel láthatólag semmi különös nem történt. a célból. Úgy emlékszem. ami ma reggel óta történt. amikor azonban így. – Igen. 21. Pontosan öt perc telt el. Úgy rémlett nekem. de kitörött a ceruzám hegye. iparkodva nyugodtan beszélni.. S a messzi tájakat jellemz7 rendet még a legfantasztikusabb események sem törik meg. Nem lógatom emiatt az orrom.. Veled mi történt? Elkerültétek egymást Vadával? – Nem. egyszerJen azért. Kapcsold be a vételt. mintha még meg is haragudott volna rám. már gondolatban diadalmaskodtam. mert a jelz7lámpa kiégett. és kényelmesen elhelyezkedett. – Ohó. hogy miel7tt elment. – Még egyszer alaposan meg akarom veled vitatni mindazt. – Hagyjuk ennyiben. – Kérem. Megint kifogott rajtam.. Nem tudom.. hogy még nem jött meg. A bejáratnál taxi állt meg. Meg kell nyugodnom. De most már minden érthet7. élénken.titkos szándék. mi valóban egyetértünk!. de nem tudtam magam rászánni. Joriki ugrott ki bel7le. – Mi van a vev7be kapcsolva? – Mikrofon. egymásba ütközve. hogy ön. Kigondoltam és elvetettem szavakat. – Ülj le. Majd belejelöltem egy kisebb körletet. és a hideg a teremben elárulta megcáfolhatatlanul.. és magam is szörnyen zavarba jöttem. beszéljünk arról. és egy nagy kerületet rajzoltam föl. nem érdemes üres feltételezésekkel felizgatni magam. miel7tt 7 megérkezett. amióta elmentem.. szeretnék önnek valamit megmutatni. Ellenkez7leg. kezdje. úgy. Nem tudtam összezárni a kis kerület görbéjét. Azazhogy mit is mondtam akkor? Nem emlékszem. szinte vidáman beszélt. majd csodálkozva kijelentette: – De hiszen be van kapcsolva! És senki sem vette észre. hogy a közeljöv7ben mit kell tennem. és folytattam a türelmes várakozást. Különös. Hát nincs mit tennem. Most azonban mindez meghiúsult. Forronganak. és azt akarom.. – Igen.. ez szintén aggasztott. hogy ezt is megrendezte. Cáfoltam. – Szintén megkíséreltem. hogy beszélgetésünket rögzítse le a gép. hogy a lámpa a hátam mögül világított. Nos.

És hogy a hangja számomra határozottan ismer7s. Nem. Ez persze nem hiteti el velem az anyaméhben lev7 embriókkal folytatott kereskedelmet. – Nem baj. Ezt. talán a gyilkos cinkosai sugalmazták a rend7rségnek. te vagy. hadd fejezzem be. rám – javított ki Joriki.. de hangja hideg és nyugodt maradt. és megölte az asszonyt. – Ezzel egyetértek. Ugye?.. hogy a telefonzsarolást nem tartották elegend7nek. hogy pszichológiailag eltompítsanak. azért. A vallomás tartalmát azonban csak mi ketten ismertük. De várj csak. és én már minden reményr7l letettem. elképeszt7 dolgot tudtam meg. ugye. amelyek ügyünkkel összefüggnek..... azért. Éppen azért. csapdába kerültünk.. – Egyébként ez a tény nekik kevésnek látszott. Lehet. Kiderült. nem tagadod? – Igen. úgy látszik... hogy ránk ijesszenek. Te meg én. hétezer jent fizettek ki neki. – Még csak az kellene. hogy csakugyan a rend7rség nyugtalankodik-e. De e láncnak más. hagyd. hogy az a gazember.. Mindenesetre ez az ember a mi környezetünkbe tartozik. Nem bírta leplezni idegfeszültségét. egyel7re számunkra ismeretlen láncszemei is lehetnek. A kísérlet mellékleteként a zsaroló telefonhívása szerepel.. hogy a meggyilkolt vallomásának legértelmetlenebb részére irányítsák a figyelmemet. és kezemet arca felé nyújtva. kissé elsápadt.. hogy ne ismerjed el.... ezt elismerem – jelentette ki Joriki. S akkor a csapda esetleg sokkal komolyabb értelmet kap. aki ezt az egész összeesküvést megszervezte. hogy már-már emlékszem. a holttest stimulálását határoztuk el. ezenfelül megfigyelésemre a nyakamra küldtek egy fickót. hogy befejezzem a mondanivalómat. valamint meghallgattuk a gyilkos csodálatos meséjét az emberi magzatok felvásárlásáról. – Hát ami azt illeti. Minden mástól eltekintve. – Ezenfelül – folytatta Joriki – bizonyos mértékben ismeri mechanikai jövend7mondónkat. Lehetséges.. – Letartóztatták a meggyilkolt szeret7jét... hogy a gyilkos nem a n7.. hogy a kellemetlenségeket elhárítsa magától. Úgy bizony. hogy ezzel a hétezer jennel azt akarják elérni. és ott er7szakkal abortuszt csináltak neki. Bár egyébként nem mindegy-e az. Tudtuk. – Épp meg akartam. hogy ez az alak milyen gyorsan jut az információk birtokába. EgyidejJleg te egy érdekes történetet meséltél el nekem a vízben él7 eml7sökr7l. hogy más irányban folytassa a kutatást. Úgy rémlik.... miel7tt a kezünk közé kerülhetett volna. hogy egy teljesen véletlenül kiválasztott ember halála hogyan eredményezett olyan eseményeket. mindjárt veszélyt sejtett. senki sem akadályoz meg bennünket abban. a kezünkben a nyomozáshoz egyeden szál sem maradt. – Egy pillanatig még várj. Bárhogyan is történt. megkérdezte: – És miért tettem? A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 35 . Újra felhívott a zsaroló. siker esetén. Hiszen most már minden érthet7! – Mi érthet7? Elébe álltam. – Igen.. a rend7rség azonban.. – Els7 pillantásra így tetszik. hogy valamire el kell határoznunk magunkat. hogy mi a céljuk? A legfontosabb most az. a hétezer jen... a gyilkos! Várakozásom ellenére Joriki arca még csak el sem borult. kiválóan ismerte a stimulálás eredményeit. ezt. hogy a meggyilkolt szeret7jét analizáljuk. hogy a gyanú ránk esik.. és lángra sem gyúlt. – Mire gondol? – Arra. S amikor a kórházból eljött. hogy feleségemet távollétemben elcsalták egy kórházba. – Helyesebben. Ez esetben kiderül. – Akárhogyan is történt. Nem tudom. tagoltan kinyögtem: – Hogy. a hathetes életkor? Ez az alak mindent tudott. hogy valaki diszkreditálni akarja a jövend7mondó gépet. hogy az ellenség csapdába hajszolt bennünket. Nemde? Vajon fenyegetésnek vehettem volna-e a feleségemmel történteket. hogy valaha is megértsem a dolgot. Azt a gondolatot.kosság pillanatában a bJntett színhelyének közelében tartózkodtunk.. ezzel nem elégedett meg. – Nem értem. – Nem jutott még most sem eszébe? – Nem. Egyenesen szemembe nézve.. Folytassuk. azzal a céllal.. felmerült a lehet7ség. hogy ezt véletlennek tartsuk. Nos. hogy a ravasz gazember a nagy hazugságot mindig aprókkal iparkodik elrejteni... S hogy kihívjuk küzdelemre az igazi bJnöst. – Hallatlan! – Feleségem hat hete volt áldott állapotban. mert a rend7rség egyébként el7bb-utóbb nyomunkba jut. de aztán nem tudom felidézni a hang tulajdonosát. Mozdulatlanul ült. ragyogó eredményJ els7 kísérletnek is tekinthettük volna. Mindez azonban nem magyarázza meg. és lesütötte a szemét. Nemhiába mondják. alighogy elhatároztuk.. Csupán azt sikerült azonban tisztáznunk. amikor hazaértem. ha a meggyilkolt vallomásában nem szerepel az embriók felvásárlása. Egyébként nem tudom. lassan. és ezért folyamodtak a megrémítés hatékonyabb formájához. – Érdemes külön is rámutatni arra..

mint azt a gép is bizonyítja. Ki hitte volna!. ha ismer7snek tetszett számomra. tanár úr?! – Kénytelen vagyok arra.. és a nyomógombokkal babrálva. – Valóban. ha nincs is indokom a gyilkosságra? – Erre vonatkozólag bizonyára majd az ügyvédekt7l kapsz tanácsot. – Ha elgondolja az ember. az ön összes elképzelései. Az embernek az embriókkal folytatott kereskedelemre vonatkozó adatok birtokában el7z7leg tudnia kellene.. Becsaltál a csapdába. Nos. Túlzottan is bíztál az indíték kérdésében. Elengedtem Joriki kezét. és a szék mögé rejt7zve megállapította – Nos. mint az arc. és megragadtam Joriki kezét. nem sikerült? Aki másnak vermet ás. rángattam Joriki kezét. és ráirányítani figyelmemet arra az emberre. – Joriki a mJszertábla elé ült.. hogy elgondolásaidba hiba csúszott bele... Joriki mélyet sóhajtott. – Érdekes szillogizmus... csöndesen megjegyezte: – De hiszen ez nem bizonyíték.. hogy téged törvényes úton a mi gépünkkel megvizsgáltatnak. az úgynevezett homályos pontra épültek: arra a szilárd meggy7z7désre. mint annak a verziónak az eredménye.. például az egészségügyi minisztérium minapi bulletinjéb7l kiderül. tanár úr. S most bizonyára bosszant. Ez egyszerJen borzalmas. Ha ebben kételkedünk. hogy ez a kérdés a hulla stimulálásának eredményében szerepelni fog... hogy az embriókkal folytatott kereskedés nem más. Semmi különöset nem mondott. s ezenfelül nagyon elfáradtunk. Röviden: a meggyilkolt csupán számomra volt véletlenül utunkba akadó ember. miért nem fordulunk a géphez segítségért? Majd a gép ítél fölöttünk. a meghajszolt és megrémített ember számára. és kezdett7l fogva rá esett a választásod. Elállt a lélegzetem. még az apró részletekre is. Igaz. de ha már egyel7re nincs lehet7ségünk a kutatást nyíltan folytatni. számításod nyilvánvaló. Mindenre ügyeltél. most megvagy. Nos. az indíték magától kiderül. hívjuk akkor homályos pontnak. hogy letörölhessem könnyeimet. mint a meggyilkolt fantáziája. Joriki arrébb ment. Azt vártad. Nem volt olyan nehéz bevinni engem abba a kávéházba. Hát szabad ezt tenni? Hiszen te. De mi haszna a sajnálkozásnak? Most már semmit sem tehetsz jóvá.. – Hiba? – Hát ha nem hiba. Tételezzük azonban fel átmenetileg. – Ez 7! Ugyanaz a hang! Felismertem! – De tanár úr. hogy nem vártam ezt az ellenvetést.. – Hirtelen eler7tlenedtem. – Vada mit beszélt itt? – Vada? Ó. azt hiszem. hogy kiszabadítsa magát kezem közül. Aznap nem volt határozott célunk. maga esik bele! Joriki meg sem kísérelte. – Mire jó a mellébeszélés? Hiszen mindent rögzített a gép.. Mindig annyira bíztam benned. Teljesen megfelelt az ön stílusának... Piros lámpafény: a tévedés jelzése. Én persze szintén nem tudok semmi konkrét dolgot. és szemem elöntötték a könynyek. S elég ügyesen végezted el a feladatodat. és tagadólag rázta fejét. Vada. rám ijesztettél a rend7rséggel. és ezzel elterelted magadról a gyanúmat. akit viszont a szeret7jére hivatkozva csaltak oda.. az én hangomat állítottuk be. Ráztam. Joriki átkapcsolta a kivezet7berendezést a dinamikus hangszóróra. és parancsot adott: – Ki kell mutatni a hiba forrását: A gép azon nyomban megszólalt: – Logikai ugrás van a kezdeti feltételezésben.. – Akkor is. – El kell dönteni a tévedés el7fordulását vagy hiányát a feltüntetett szillogizmusban. nem marad más hátra. Az ebb7l levont következtetések bizonyára legalább olyan érdekesek. egy hiba azért akad benne – az is teljesen megfelel az ön stílusának. akkor mii lett volna? – Nos. mozdulatlanul állt. És éppen ez a hang beszélt velem akkor telefonon.. majd úgy tettél. ValószínJleg valaki felvette hangomat a gépb7l. Bár… Igen. mélyen tévedsz. És mit óhajt most tenni. az ön egész ragyogó szillogizmusa semmivé válik.. S hadd legyen kerül7 út.. hogy mennyi ostobaságot csináltál!.. és kiabáltam: – No. mintha a bJnöz7 keresésében segítenél. te ismerted 7t. minden kétséget kizáróan! Nem csoda. hogy a gép az öngyilkos asszony bJnösségét igazolta. Ha te vagy a gyilkos.. a rend7rség szeme láttára....– Ha feltételezed. miért ne próbáljuk ki ezt a verziót is? Ez persze csupán munkahipotézis. félrenézett. és szalagra rögzítette! Diadalmaskodtam. Felkiáltottam. tanár úr.. hogy számomra. – Nagyon erdekes volt ez a szillogizmus. amely szerint én vagyok a gyilkos. jelentkezz a rend7rségen. Majd amikor már kifulladtam és elhallgattam.. hogy megkérjelek.. Kigyulladt a zöld fény: a felkészülés jelzése.. Egyébként az is megtörténhet. mint hogy nyilvánosan azt hazudjam. – És ha ez a hiba nem derül ki. Amikor behangoltuk a gépet... Logikus és szigorú. te most már 7t is szerencsétlenné tetted. A hang nem annyira individuális. te köpönyegforgató! Micsoda ravasz vadállat vagy! Nos. Ördögbe is! Persze. 36 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK ..... igen.. hiszen ez az ön hangja... és szörnyJ ürességet éreztem magamban. hogy valóban létezik az embriókkal folytatott kereskedelem. beleszólt a mikrofonba: – Felkészülni az ítélethez. miattad aggódott.

mintha a valóság megszJnt volna valóság lenni. Bennünket miért engednek mégis ilyen egyszerJen a közelükbe? – Úgy látszik. az alsó állkapocs megvastagodásában. kérem. hogy egy véletlen alany így vagy úgy kapcsolatba kerülhet ezzel a szervezettel.... Ujjaim végén lapos. bármilyen furcsa. Néztem erre a fényképre. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 37 .. a sebészet csodája. S akarod a véleményemet hallani? Ha ott náluk bármiféle bizonyítékot is találhatnánk. – Szintetikus lény. igen. és közelebb lépett hozzám. a méhen kívüli kitenyésztés alapján. megnézhetjük. maga fogja a halat? Joriki szeme felcsillant. Naplopóknak való mese. Nyakától kezdve. Következésképpen eléggé nagy a valószerJsége annak. Ha húsnak vásárolják fel. különlegesen idomítják 7ket. Ha kimegyünk. – Én?. – Ha akarja. mára elég volt. Az ön utolsó esélye. – Egyáltalában nem. hogy e terem falain túl van az utca. Ilyen kopoltyúkkal csupán a cápa rendelkezik. – Azzal a feltétellel. végig a hátán.. – Jól van. – mondom bágyadtan. – Nem fajkutya. feltétlenül szükséges. hogy hallgatni fogunk. Elüls7 lábait maga alá húzta. Már nem hittem. amely értehnetlen álomhoz hasonlított. hátsó lábait kinyújtotta. hogy körülnézzek. mert elárulhatta volna a titkot. Valóban egy kutyát ábrázolt a kép: víz alatt úszott.. fekete réseket látni. fejét lehajtotta. Joriki görcsösen nyelt egyet. Elfáradtam. – Okuk?. – Valóban furcsa. semmilyen körülmények között nem engednének oda. kerek nyomok fehérlenek. majdnem ezeket a szavakat használta nemrégiben Kacuko Vada is... – Ez a kutya.. – Ez ostobaság. erre okuk van. Azt akarod mondani. makacsul húzta össze szemöldökét. bár néhány jelentéktelen mJtéti beavatkozás rögtön azután. hogy én ma este kimentem Jamamoto professzor bátyjának laboratóriumába. nem lenne értelme darabjáért hétezer jent fizetni. nincs értelme. és a pénzügyi osztályvezet7t azért ölték meg. És megengedték a látogatást? – Igen. hogy az embriókkal folytatott kereskedelem létezik.. és zsebéb7l levelez7lap nagyságú fényképet vett el7. Egyébként a kutya külseje olyan. A szeme valóban furcsa.. milyen okuk lehet!. és onnan hoztam magammal ezt a felvételt.. Ha saját szemével látná mindezt.. – Értem. igen. Ez alighanem az utolsó esély. Engedélyt kaptam. Becsületesen bevallom. Igen. és ez a szem formájának megváltozásához vezet.hogy az országban az abortuszok száma körülbelül egyezik az újszülöttek számával.. hogy folyik a tanítás. Ha sikerrel járunk. hogy az embriókkal folytatott kereskedelemnek a célja a vízi emberek kitenyésztése? – A hathetes magzat mérete nem nagyobb három centiméternél. elégedett vagyok. és az volt az érzésem.. –. – Nem jutott eszedbe. Igen. – Tanár úr… – szólalt meg gyönge hangon. abbahagyjuk a munkát? – Nem a látogatás utolsó esélye. hogy a világra jött. Ily módon.. megszabadulok a gyanútól. Ez a vízi kutya fényképe. tanár úr. hogy odamenjünk. és eléggé szervezetten mJködhet. – Joriki felélénkült. nézze meg. itt a tervezett evolúcióról van szó. – Miért. valakivel ehhez hasonló beszélgetést. és ezen az utcán emberek élnek. és évente mintegy kétmilliót tesz ki. többek között elkorcsosulnak a könnymirigyek is. mert ez a fénykép hibája.. és így szólt: – Nos. Nyugodtan rátette a szék ülésére. A tüd7 elsorvadásával egyidejJleg változást szenvednek a különböz7 mirigyek is.. és arcomhoz emelem két ujjamat.. üzenetet hagyunk hátra... mint egy közönséges kutyáé. Joriki ajkába harapott.. 22. itt valami nem vág egybe. – Figyelj rám. hogy esetleg nem jövünk onnan vissza? Joriki felnevetett. úgy látszik. – Ó. Minek örülsz ennyire? Hiszen az ellenség táborába készülünk. Itt. És ha mégis odaengednek. ha az embriókereskedelem valóban létezik. Mi ez? Már folytattam valahol. légbuborékok láncolata húzódott. és vajon lehetséges-e átültetni a cápa kopoltyúját a kutyába? Nem. A füleire ne figyeljen. amelyekkel az asztalra támaszkodtam. Ezek a kopoltyúk... – Mit jelentsen ez? – Ne beszéljünk többé róla. Tételezzük föl. nagy méretekben folyhat. sikerült rábeszélnem 7ket. El tudom képzelni.

. hogy egyszerJen tetteti magát. a holnapi. akik arról álmodoznak. a gépek között. mint máskor is. magam is tudom. hogy nemcsak hogy nem kívánnak ön el7l elrejt7zni. S különben is éjjelente sok a munka. ha feltálaljuk nekik a meggyilkolt egyéniségének jellemz7 mutatóit. Lehetséges. bár nagyon jól tudja. annyi szent.. meg kell mondanom. – Nem tudom. bár nem volt kedvem dohányozni. – Joriki fejét rázta. mint a kórházban. – Azt hiszem. Nem tudjuk. de abban a laboratóriumban aligha örülnek.. – Aligha. Egyébként majd meglátja. amit tudsz. Vagy valóban sajnál.. Figyelj rám. bocsásson meg. hogy elég az erejük ahhoz. Nem. és mondj el mindent. – Hiszen arról. – Ez így is van. megértem önt. de ha már beleegyezett. Valaki.. – Az igazgató ügyeletes? – Hiszen ott minden olyan. és mi is megkönnyebbülünk. hogy a bizottság üléséig mindössze három napunk maradt hátra. Úgy véli... hogy hány óra van? Ezenfelül nem szabad elfelejtkeznünk arról sem. Mit7l félhetnek még? Nem. ez az egész undorít engem. Valóban. Hiszen a gép semmiféle igazi adatot nem szolgáltatott nekünk. ha mindjárt ma végére járunk ennek a dolognak. Semmi más nem marad hátra. ha semmi áron ki nem dugja az orrát.. akkor minden elveszett. hogy az ön feleségét csapdába csalták. Folytattam: – Sok mindent szerettem volna neked mondani. Ön nem hajlandó elismerni az embriókkal folytatott kereskedelem létezését. – A bizottságot félrevezethetjük. 38 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . hogy nem vagy velem teljesen 7szinte. téged hallgatva.. hogy ez figyelmeztetés. de az is lehet. és összevonta szemöldökét. a kezünkben semmilyen szál nem maradt. kínoz a bels7 kielégítetlenség érzése. valami ötletem támadt. vagy rosszallja viselkedésemet. hogy mit jelentsen ez a csapda.. akkor a munkához már csak egy napunk van. – Ha nyíltan beszélünk. Rengetegen vannak. tanár úr. mivel nálunk minden olyan ostobán alakul. csak dühömben beszélek így.. hogy valóban léteznek –. a férfit meggyilkolták. Akkor az derül ki. Kinek el7nyös és milyen hasznot hajt az. aki örül. Meg akarják mutatni. Joriki. Jamamoto úr. – Tisztázni. Meghallja. szóval ezek a banditák. Ó. és bármikor. hogy megálljunk a Félúton. és ezért nem tudunk csapást mérni rá. hogy ilyen vállalat valóban mJködik. a bizottság reméli. hogy bennünket – önt és engemet is – elüldöznek innen. – Tudom. Akkor azonban a következ7 meggondolás kínálkozik: ezek a banditák – tételezzük fel. és a laboratóriumot kisegít7 számológépközpontnak alakítják át. Nincs is ott senki sem. De ha már rászánta magát. Semmire se jó. egészen megzavart bennünket. hogy elkerülhetetlenül éhen hal. visszahúzódik odújába. És ami még rosszabb. ki tudja. ránk uszíthatják a rend7rséget. nem mindegy. nem err7l van szó. hogy mi csapdába kerültünk? – Ez a banda kétségtelenül fél a jövend7mondó gépt7l. hogy önnel elbánjanak. hogy a közelben farkasok kószálnak. tanár úr. tanúkat állíthatnak ellenünk. Zsákutcába hajszoltak bennünket.. hogy megtaláljuk az igazi bJnöst. hanem maguk is csökönyösen csempészik ön elé a tényeket. Bizonyára elege van már bel7lem. ez nem felel meg. az asszonyt meggyilkolták. az biztos. ha ilyen kés7n jelenünk meg. hogy teljes mértékben meg7riztem lelki egyensúlyomat. Mivel él7lényekkel dolgoznak. mit akar az ellenség elérni. El7ször is.. talán jobb. hirtelen suttogva folytatja: – Vagy lehet. hogy már régen járkálok a teremben. és nem engedi.. – Figyelj rám. és ezért ragaszkodnak a kívülálló megfigyel7 szerepéhez. – Mire való ez az ostoba tréfa? Már tizenegy óra van. – Ha valóban így áll a dolog.. Tegyük fel. – Milyen dolognak? – A látogatásról beszélek. Teljesen t7lük függünk. hogy igazad van. Joriki száját csücsörítette. tanár úr. – Nem baj. Joriki komoran nézett arcomba. hogy dolgozunk. tanár úr. és el7vettem cigarettámat. menjünk el a rend7rségre. de hallgatott.. hogy csak a legmagasabb rangú tisztek. – ellenkezik Joriki. – Ellenkez7leg. mondjunk el mindent.. és ha be akarjuk mutatni Tomojaszu úrnak a tervünket.. Képzelje el azonban. – Micsoda ostobaság! Csak arra várnak.. hogy ezzel a magatartással igyekeztem Jorikinak és önmagamnak is bizonyítani. és Joriki hízelg7 hangon hozzáteszi: – Egyébként megkérdezhetjük a gépet. hogy eljön. S ha mi nem találjuk meg a gyilkost. cip7m sarkával kopogva. – És te mit javasolsz? – Most veszem észre. De most. Az asszonyt megölték. és a gyanú ránk irányul. – Hiszen továbbfolytatjuk a munkát.. a mi kedvünkért ma éjjelre tette át az ügyeletét. hogy erre a mesécskére irányítsák a figyelmet. Makacs és követel7z7. amikor jónak látják. A gyáva mindig beleesik az ilyen csapdába. Nem tudom felfogni a történtek logikáját. És még valami. a rend7rség is tud. Úgy látszik. mondani akart valamit. úgy látszik. – Hallgatok. miért.. – Jól van. Ajkát harapdálva. hogy ön elcsüggedjen.. – A mJszertáblát könnyedén megkopogtatva. Gorombán kimondva. – Felraktam lábam a karosszék ülésére. és még segítenek is nekünk. szinte érthetetlenül beszél: – Lesz. Eredményeket várnak t7lünk. Igaz. amelyet a vízi eml7söknél akarunk tenni.– Bocsásson meg. hogy gyáva vagyok. A laboratórium vezet7je. akkor hagyd a kerülgetést.

hogy nem vagy 7szinte. Mi marad más számomra?. mégpedig a siker minden reménye nélkül? Teljesen nyilvánvaló. hogy már vártam ezt a javaslatot. – Furcsa. hogy te ezt a drága id7t mindenféle vízi kutyákra és patkányokra pazarolod.. hogy az embriókkal folytatott kereskedelem tény. mert nem hisz a gépben. hogy nem bízik a logikában? – Gondolhatsz... de nem azért.. – Hiszen tudja. magam megyek el. hogyan lehet ezt másképpen érteni? Ha feltételezzük. Mintha álarcot cserélt volna. EgyszerJen nevetséges! Szinte a hideg rázott. akkor többé nem nevet rajta. Úgy látszik. Én azonban nem hiszem.– Elég! – kiáltok fel. – Nem. bár utálatos dolog erre gondolni. hogy nem kíván a géphez fordulni. hogy én lássam a vízi eml7söket?.. Utálatos dolog.. – Csupán ezért nincs feltétlenül szükség arra. aki fél a jöv7t7l. és mérges vagyok magamra ezért a félelemért... Itt nincs szó és nem is lehet szó bizalmatlanságról. ha elszakítják 7ket attól. ugye. Lehet. Önre er7szakolni ilyen tervet azonban. és nekünk minden er7nkb7l a csapda értelmét kell felderitenünk. ez azt jelenti. Hirtelen elernyedtem. így nem szabad tennie. Képzelje el magáA NEGYEDIK JÉGKORSZAK 39 . amit jónak tartasz. tanár úr... tanár úr… – Nem akarok innen elmenni.. milyen éles a nyelvem. és azután haladjunk tovább. nem érdekli. hogy a pontos taktika kidolgozásához elkerülhetetlen az. amit megvalósítottak. – Ha valaki elhiszi ezt a dolgot. amelyeket még csak elképzelni is lehetetlen? Ha azonban ön csupán egyszer látná ezeket a víz alatti állatokat a saját szemével. mint olyan ember. Tehát elismeri. ha megadom magam. hogy igazad van. amiben nem hisz az ember? – Vegyük úgy. Félek. ön még nem hisz. – Ki mondta ezt neked? – Nos. és kész vagy ilyen kés7i órában odavonszolni. – EgyszerJen kimerült. hogy neked van igazad. és most minden nehézség nélkül elképzelem magamnak ezt a tevékenységet. Vártam. Lelkem mélyén megvagyok err7l gy7z7dve.. nevet. – Te pedig nem viselkedsz becsületesen. zavartan mosolyogva. fél a gép jóslataitól. és hogy a méhen kívüli kitenyésztés laboratóriumában mi lehet. Várj csak. fiatalok. elrejt7zöm valahol. – Akkor miért?.. És ha nem bízik a gépben. hogy meg vagy err7l gy7z7dve. de az. hogy felfedezünk valami bizonyítékot. – Hogyan gondolja? – Már mondtam. hanem azért. a bizottság üléséig három napunk van még. mert nem akar hinni. tehát nem hisz benne. Kinek van kedve a fejét törni olyan dolgokon. Nemhiába pazaroltál rá fél napot. Bizonyára így is lesz. és engedek az események menetének. hogy nekem van igazam? – Miért furcsa? – De hiszen ön tétovázik.. Ebb7l az derül ki. amikor azt javasoltad. és Joriki hozzáfJzte: – Nos. SzörnyJséges dolog ez.. hogy az ön számára csak a gép a fontos.. hogy a mérnök. Dühömet megbánás váltotta fel. nem képes vezetni a mi munkánkat. hiszen megértem. Azt mondod. hidegvérrel ilyen kegyetlen dolgokat megállapítani? – Ne beszéljen így. Arcom égett a kimerültségt7l. Igen. – EgyszerJen úgy vélem. mintha hinnék. De hogyan is tudtok ti. és féltem t7le. hogy mindez mennyire zavarosnak látszik. amit a gép megjövendöl. Ha ilyen hipotézissel kidolgozhatjuk a tevékenység taktikáját. minden kétségen kívül elismerné az embriókkal folytatott kereskedelem lehet7ségét. – Tételezzük fel.. Joriki elégedetlenül kérdezte: – Miben? Mutasson rá konkrétan. Értem… Értem. aki megalkotta a jövend7mondó gépet. – jegyezte meg Joriki jóindulatúan. hogy odamenjünk. kérem. – Ostobaság. – Akaratlanul is elmosolyodtam. tanár úr. tanár úr. – Nem. – Miért? Vajon ön már nem bízik többé a gépben? – A gép: logika. akkor mennyiben különbözik az ön véleménye a gép ellenségeinek véleményét7l? S akkor ön. amellyel érdemes a géphez fordulni.. miért ne próbáljuk meg? – Hát lehet komolyan foglalkozni azzal. Ne haragudjon.. tanár úr. tanár úr. ha úgy látom. nincs bátorságom. – Igen.. De vajon ehhez annyira szükséges.. – Ugyan már. hogy valamit titkolsz el7ttem. hogy határozottan meggy7z7djünk az embriókkal folytatott kereskedelem létezésér7l. Hát vajon elhiggyem.. szó sincs róla – feleli Joriki. nélküled is tudom. Nem is olyan egyszerJ dolog ebben hinni. A hozzám hasonló emberek semmire sem használhatóak.. hogy nem boldogulok vele.. hogy az ennyire ködös remény téged így lelkesítene. Én például láttam 7ket. De te valamiért nem kívánod semmiképpen sem megmagyarázni az okát. hogy forduljunk a géphez. S mégis. – Ez nem olyan dolog. látja...

az elektromos felszerelések katalógusának egyik ábráját nézegetve. Úgy rémlik. ezek a kopoltyúk.. A gyermek. Joriki kutatva nézett rám. hogy mit kell tennem. Abbahagytam a nevetést. és a kérdés mérlegelése az erkölcs és lelkiismeret szempontjából nyilvánvalóan csak felhevült képzelet következményeként lehetséges. hogy feleségem szavaira összpontosítsam figyelmemet. Igen. A gyerekeket nem szülik. tanár úr. feleségem jól ismerte az én véleményemet. úgy látszik. mivel elveszi az embert7l ezt a jöv7t.. a gyilkosság rossz. megforgatta ceruzáját fels7 zsebében. annál jobban fognak fájni a csapások. Ki vállalja azonban a felel7sséget azoknak a jöv7jéért.. és sietve szájamhoz emeltem poharamat. hogy egy szót sem hallottam. – Nem szabad így felfognia. Feleségem arcába hulló hajszálak zavartak. vitatkozni. Vajon a hozzánk közelállók azok.. íme. A fekete vízben fehér kezek és lábak lebegnek. csináltasson-e abortuszt. ülve maradtam." – szólaltam meg. de azt sem mondhatom. az ön fia is.. Annak az estének a lusta öncsalása és tompa magabiztossága most boszszút állt." A veszekedés persze ostobaság... akinek nem kellett volna megszületnie. most már.. be akart hatolni az emlékezetembe a feleségemmel néhány napja folytatott beszélgetés. – Mi ez? Egész id7 alatt folyt a felvétel? 40 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . a katalógust összegyJrve. aki feszülten figyelte arcomat. hogy belátásod szerint cselekedj. – szólalt meg Joriki. hanem a fáradtság is. Csak azt mondtam.. amikor visszajövünk. Az orvos azt mondta. és a dolgon semmiféle beszélgetés nem segíthetett.. és whiskyt ittam szódával. Végül is megértettem. szárazon. Akkor szinte nem is figyeltem rá.. ellenem fordult... – S köztük van. lábam a párnán keresztbe fektetve.. "Tehát szerinted abortuszt kell csináltatnom?" "Szerintem nem kell semmit sem csináltatnod. (Egyébként most már kételkedtem abban. KitJn7en megértettem érzéseit. Mivel hajlama volt a méhen kívüli terhességre.nak: több millió vízi ember évente. Hála neked. felállt és kiment. Taktikáról hogyan is beszélhetnénk! – Értem." "De hiszen a véleményedet kérdezem.." "Te mir7l beszélsz?" Kiderült. Ez a beszélgetés már el7z7 este kezd7dött. De a veszekedést7l távol tartani magát az embernek ugyanolyan siralmas csalást jelent. de a szófecsérlés ostobaság. Feleségem azonban szeretett volna beszélni. a sötét rések a megvastagodott állon. Az én gyermekem. és ha menekülni próbálok. hogy az én gyermekem talán vízi ember lesz. Tételezzük fel tehát. és ebben volt valami baljóslatú. hogy akarok.. Feleségem észrevette. mozdulatlanul nézett rám a sötét vízb7l. a bizottság utolsó ülésének napján.. akiknek még jelene sincsen? Ez a valóságtól való eltávolodás lenne. Amíg nem hiszi el.. hogy a gépet kikapcsolja. azonban a jöv7 mindig és mindenütt a jelen árnyéka is. Rekedten. bármennyire nehéz is határt vonni az abortusz és a gyermekgyilkosság között... akik ennyire meggondolatlanul sebet ütnek rajtunk? Hittem a saját logikámban. – Éspedig? – Megbeszéljük. mindent az orvosnak kellett eldöntenie.. Nevetésen kívül mit tudtam volna még válaszolni?." "Nekem nincs véleményem.. Tehát évente több millió vízi embert alkotnak. – Ha nem gy7z7dik meg róla személyesen.. Ezentúl nem lesznek a feleségemmel kölcsönös szemrehányásaink... az ember olyan lény. akir7l öntelten vitatkoztam a feleségemmel. hogy feleségem születend7 gyermekünkr7l beszél. – Értem. és hozzáfogott. Joriki szavai arról. akit er7szakkal tartottak életben. de jobb lesz. hogy nem akarok gyereket. egy lépést sem tehetünk el7re. magabiztosan feltételeztem. A füle olyan. aki ajándékul kapta a jöv7t. mindenütt a mozdulatlanul tágra nyílt szemekbe ütközöm. Úgy látszik. a n7k imádják az ilyen beszélgetéseket. és minél kétségbeesettebben fogok védekezni. tudom... Az én gyermekem.. Nekem mindegy. mint más embereké. ha mégiscsak az abortuszra határozzuk el magunkat. még nehezebb meghúzni a határt az abortusz és a fogamzásgátló módszerek között. hogy ez véletlenül történt. amelyek a vízb7l tekintenek rám.. Nem mondhatom. Az ágy fejénél ültem.... – Ó. mennyire elragadtatod magad!... este volt. mintha valamiféle felel7sséget akarna rám hárítani. de a szemhéja megváltozik.. de mégiscsak nevettem. Mától fogva a sebeket csak én fogom kapni.. Az ilyen kérdésben a döntés semmit sem jelent. hogy áldott állapotban van. – Éppen err7l beszélek most. . Elnevettem magam. amely meggátolt abban. azok születnek. Err7l a témáról beszélgettünk az imént Kacuko Vadával is. "Megvegyem? Mit vegyek meg?" "Hát ezt a hJt7szekrényt vagy mit. Nem csupán a bizottság makacssága dühített.. hogy minden az én véleményemnek megfelel7en történik.) Bármi is történjen.. akinek nem kellett volna megszületnie.... "Hát vedd meg. Valahol a lelkem mélyén er7tlenül rugdalózott.. feleségem meg valamir7l csökönyösen kérdezett. Ingerült voltam. Valóban. Ezért amikor feleségem hirtelen. a felel7sség ürügyével. hogy ezúttal a terhesség normális. Életünk utolsó pillanatáig feleségem szememre fogja hányni gyermekünk kísértetét. Feleségem közelsége már maga is nyomasztott. és egy perc múlva az egészr7l megfeledkeztem. önbizalmamat egy szempillantás alatt porrá zúzták. és engem kérdezett. Minden lehet7séget csak a képzelet szüleményének fog tartani. akit én nemzettem. megittam még egy pohár whiskyt.

Egyébként sem segített volna nekem. – Igen. Amikor áthaladtunk a hídon. Széles. És ha nem akarnak titkolózni. a h7ségt7l elgyötörten. Ujjaim köze megizzad. maszatosnak látszó arccal. hogy ellenálljak a szörnyJ el7érzetnek. Rámutatott a hangszalag mér7készülékére. Ezek az élénk fények a homályos pusztaság kell7s közepén nagyon kellemetlen benyomást keltenek. És a jöv7 már nem látszott olyan nyugalmasnak. Hamarosan elveszítettem. aki egyensapkája alatt fejére tekert törülköz7vel védekezett az izzadás ellen. úgysem válaszolnak. de valahogy furcsán haladtunk. és el7ttünk kitárult az elnéptelenedett táj. Kihalt utca hatalmas raktárépületek között. – Ha bármi is történik velünk. cseng7 hangon. felhallatszott a sziréna alacsony. Az út két oldalán sorakoztak a megszokott faházak. Elöl. – mosolygott Joriki. tanár úr. és kiszálltunk. a talaj süllyedésér7l. hogy kikapcsoljam. és sietve kimondtam azt. hogy egy kis id7re el is szundítottam. minden rendben van – felelte Joriki mosolyogva. MINT A KVALITATÍV VALÓSÁG ÁTALAKÍTÁSA KVANTITATÍV VALÓSÁGGÁ 23. Az udvaron. A hídon túl. Jamamoto úr maga jött ki a házból fogadásunkra.. azonnal felnyitott számomra egy üveg gyümölcslevet.. Gyorsan felnéztem. A termet megtölti a csönd alig hallható nesze. A már nem fiatal sof7r. úgyhogy bizonyára már nem a tizenkettes építkezés területén voltunk. A kis kártya aprónak látszott húsos ujjai között. Átültünk a kocsijába. Elhelyezkedem a kocsiban. és Joriki onnan telefonál valahová. Joriki a gépkocsivezet7nek magyaráz: – Cukudziból Harumin keresztül hajtunk a tizenkettes számú építkezés telepén lev7 hídig. mindennapi utak voltak. majd elhallgattunk. A gép valamiért nem olyannak látszik. A titkos megfigyel7 nincs a kapuban. Egy óra múlva elhagytuk Harumit. mintha a motorban nézegetne valamit. az országút szélén régimódi autó állt. gyakori földrengésekr7l –. az út a jöv7be. Az éjjeli7r. amely mintha teljes egészében csatornákból és utakból állt volna.. a szokatlanul magas dagályokról. földszintes faépület áll. hiábavaló a kérdez7sködés. A zseblámpát tartó férfi azonnal felállt. Elhatároztam azonban. kékes.. majd szó nélkül bekapcsolta a motort.. mintha csak ránk várt volna. Végül is megállt az autó. hogy megállapíthassam. A MÁSODIK PROGRAMOZÓKÁRTYA A PROGRAMOZÁS VOLTAKÉPPEN NEM MÁS. mint eddig. er7tlenül. és sietve a zsebembe nyúlok zsebkend7mért. Joriki utasította sof7rünket. a felh7k közötti réseken át kikukucskál a bíborvörös hold. mint általában. Bementünk az éjjeli7r bódéjába. és névjegyét felém nyújtotta. kifizette a számlát. Kezdetben még beszélgettünk. hogy nem teszek fel kérdéseket. és meghajtotta magát. – Bátyám mindig igénybe veszi az ön segítségét – állapította meg határozott. Csöndes és forró az éjszaka. amelyeken a köröm tövig volt levágva. és mondott valamit. a tájékozódást. és még vagy húsz percig hajtottunk. ahol az út a tengernél megszakad.. Hízelgése ellenszenves volt számomra. hogy álljon meg.– Hiszen nem adott utasítást arra. az országút szélén álló autóhoz lépett. a. – Mehetünk. Éjfélt jelzett. kivéve az északi oldalt. ami el7ször eszembe jutott: A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 41 . és egy pillanatig gyanakodva nézett bennünket. A bejáratnál jelentéktelen fatáblácska a következ7 felirattal: "Jamamoto Laboratórium". ez itt marad végrendelet helyett. kegyetlen vadállatnak. a jelent7l független akarattal rendelkezik. Kimegyünk a villamosig. Megkíséreltem. és úgy tett. de nem sikerül id7ben el7vennem: orrom hegyér7l lecsurog az izzadság csöppje. Ismeri? Ez a Joroi-híd. rövid búgása. Hát mindjárt a híd után. hova jutottunk. a ragadós sós szélben felragyogott zöld fényeivel a Joroi-híd. A k7b7l épült negyedekben er7södött a forróság. Bizonyára ugyanígy minden megtelik titokzatos értelemmel egy amnéziában szenved7 ember számára. vashordók hevernek. szabad ég alatt. amely saját. hatalmas torkát kitátva. hogy bátyja vezeti a Központi Biztosító Társaság kórházának kibernetikai laboratóriumát. Körös-körül a tenger vett körül bennünket. hogy mutassák meg a térképen. Mellette zseblámpával a kezében egy ember guggolt. Nem látni a csillagokat. ami éppen eszünkbe jutott – az id7járás hirtelen megváltozásáról az utóbbi néhány évben. – Onnan való kocsi – jelentette ki Joriki. és utána megkérni. Hatalmas termetJ férfi. megfordult. mintha kesztyJ lenne a kezemen. akkor pedig jobb várni. és az üdvözl7 szavak baljóslatúnak tetszettek. amelyet közönséges betonkerítés vesz körül. hanem ádáz. Végül is el7ttünk. Sajnos azonban a hold elrejt7zött a felh7k mögé. Többé egy szót sem ejtettünk. Ha már úgyis mindenféle ravaszságokhoz folyamodnak. Úgy rémlik. és nemsokára sikerül taxit szereznünk. Hirtelen mégis eszembe jutott. Ez nagyon kellemetlen érzés: mintha tömbjei mögött várna. – Sikerült elérned 7ket telefonon? – kérdeztem vaktában. Átmentünk három nagyobb hídon.

Azt hinné az ember. hogy ez a kitJn7 fogadtatás azt szolgálja. Tehén volt. a berendezés olyan. ízletesebb volt az otthoninál. és kiöltötte piros nyelvét. hatalmas. A negyedikben nyulak. és a lift váratlanul lefelé ment. de Jamamoto úr odahívta: – Harada barátom! – Mire Harada hihetetlenül udvarias mosollyal fordult felénk. a másodiktól kezdve azonban minden hiába. úgy látszik. Friss tej. végül is sikerül a kísérlet a kér7dz7kkel. belekapaszkodott az ott úszó fadarabba. csak lefelé. Mint valami kocka alakú akvárium. Igaz. Nagyobb és kisebb méretJ medencék labirintusai. majd jobbra fordulunk. Fehér köpenyt visel és szandált.. félig kitátotta száját. és megragadta könyökömet. Mintha a felszerelés piszkos jégtömbb7l készült volna. A kamra küszöbén akaratlanul is megfordultam. Jamamoto úr hangosan elnevette magát. – Ugyan már. Általában. – Nyisd ki nekünk azután a harmadik kamrát. és ezenkívül a mell alakja is feltJnik. mint bármelyik kutatóintézetben. lassan. A lift lassan mozog. csupán a nyak tövénél. – Nézze. Nem tör7dött velünk. amelyek mellett elmegyünk. Túlságosan specifikus módon asszimilálják az energiát. Éppen ebben a pillanatban a legtávolabbi falnál a tehervagon nagyságú medencéb7l a vizet felkavarva. Ellentétben a patkányokkal. ha nem sajnáljuk t7lük a mesterséges takarmányt. mancsukkal evezve.. és egy ládához hasonló kamrában találtuk magunkat. de nekem úgy rémlik. amely a mennyezethez volt er7sítve. mint az óceánjáró hajó gépházában: Megizzadt falak. Az els7 medencében két hatahn. és felkér. ugye? – kérdezte Jamamoto úr mosolyogva. hogy vagy háromemeletnyi mélységbe jutottunk. és egy pohár tejet öntött. de egy szempillantással miel7tt beleütközött volna a medence üvegébe. éppen ezért a mesterséges takarmány nagy mennyiségJ el7állítása hasznosnak bizonyult. éppen az ilyen ujjak szoktak ügyesek és mozgékonyak lenni. Végigmegyünk a folyosón. Lelkemben oszladozik a gonosz szándék. ragyogó fekete vadállat úszott el7. hassal fölfelé. ez azonban nem megoldás. Jamamoto úr megkopogtatta az üveget. Leolvasta és felj egyezte a mér7mJszerek adatait. bármilyen furcsa is. éppen most fejték. élettelen zsákokként. csövek. 42 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . leengedett keze nagyon nehéznek látszik. visszaereszkedett a mélybe. ott már minden el7 van készítve. és megjegyezte: – A rágcsálókkal még egyel7re kevés sikert értünk el. de én megszokásból ellentétes irányú gyorsulást vártam. Hatalmas. és tágas helyiségbe jutunk. – Így vagy úgy. Felmentünk a vashágcsón. Voltaképpen sehova nem is mehetett volna. mint a gránátgarnélák. hogy leleplezzek és vádoljak.. és úgy elcsodálkoztam. egészen úgy. Ahogy beléptünk. Jamamoto úr bólintott. hogy megtörje a jeget – azon nyomban tejjel megvendégelni valakit. De a folyosó végén egy mélyedésben liftre bukkantunk. hogy üdít7. Jamamoto úr vidáman nevet. titokzatos ragacsos csobogások. A következ7 két medencében szintén patkányok voltak. A másik rám akarta vetni magát. halvány rózsaszín kopoltyúk nyitódnak és csukódnak. nem veszítették el a rágcsálókra jellemz7 ösztöneiket: egyikük fölemelkedett a víz felszínére. – Kóstolja meg. nézze! – suttogta Joriki. nem mJködnek a víz alatt. Ha a borzongató nedvességet nem tekintjük. kerek szemét. Az épület belül szörnyen elhanyagoltnak és ócskának látszik. Csupán a fej7gépek mondták fel a szolgálatot. apró hordóra emlékeztet. és elindult a középs7 hidacskán. és rágcsálva. hát akkor partnerem kitJn7 színésznek bizonyult. Nehogy megsértsem. szandáljával kopogva. Egyel7re kis vákuumszivattyúkat használunk. mozdulatlanul függtek a vízben. amelyeket zöld olajfesték borít. csapok és mér7mJszerek összevisszasága. kérem. egy hajtásra kiittam a pohár tejet. hiszen nem vagyunk édestestvérek. és valamiféle homályos reménységgé változik át. Elképeszt7 látvány fogadott. hogy az analízisek fokozott sótartalmat mutatnak ki. A legfontosabb azonban az. – Impozáns látvány. ahol ritkás a sz7r. csakhogy a fehér köpeny kissé olajfoltos. egészen a medence fenekén. – Igenis.. amelyet ajtók sokasága tör meg. Semmiben sem különböznek a közönséges mezei patkányoktól. könnyedén megfordult. – Menjünk egyel7re az én dolgozószobámba szólt hozzám. mint nekünk. de nem a tejben van a hiba. hanem az él7lények finom szervezetével. Ezután egy székre ültettek. és rám meresztette nagy. hirtelen összehúzva és kiegyenesítve törzsüket. Nem a láthatatlan absztrakciókkal van dolguk. A kis hídon fejünk fölött járkált egy fehér köpenyes férfi. A tehenek tejet és húst adnak.. rekedt nyögéssel. Szinte semmiben sem különbözik a szárazföldi tejt7l. Én azonban t7le függetlenül sem veszem le a szemem a medencékr7l. Elképeszt7 ügyességgel mozognak a vízben. hanem úgy. hogy a fejésnél a tejbe elkerülhetetlenül tengervíz is kerül. Ilyen álmokat látok influenza el7tt.. ahogy a földi állatok szoktak. az apálynál el7bukkanó zátony bJze. Bizonyára a jó takarmány miatt.as vízi patkány: hím és n7stény. – A falnál álló hJt7szekrényhez fordult. hiszen az épület földszintes volt. és csak azután hellyel kínálni. Hosszú folyosóra lépünk ki. Az els7 nemzedéket még csak sikerül valahogy kitenyészteni.– Ön valóban nagyon hasonlít a bátyjára. Egyébként. hogy kövessem. az ajtót becsukva. hogy felkiáltottam. azonban nem kutya módjára úsznak. mintha utolsó napjait él7 elemi iskola épülete lenne. Jamamoto úr megnyomott egy gombot. Az emberek számára három sorban feszülnek a vashidacskák. egyszerJen az az oka. összeragadt sz7rrel borítva. porcelán korsót vett ki bel7le. Ha ez játék.

. hogy itt egészen otthonosan érzi magát. amelyhez laboratóriumunk tartozik. A disznóhúsunk különlegesen ízletes. így tetszés szerint tudjuk el7állítani a Vörös-tenger.. Félig ismeretlen emberekkel így senki sem beszél. és el sem tudja képzelni. ha marad rá id7. Ha igazat akarok mondani. függ7leges metszetben. hogy magam sem értem annak a szervezetnek a lényegét. Az átereszt7képesség körülbelül nyolcezer köbméter percenként. mégpedig nem is megfelel7 id7ben. a kutyát viszont szabad ég alatt kell idomítanunk. se nappalunk. be kell vallanom. Feltételezem. Egyrészt csökken az asszimilációs képesség. Egyébként ennek nincsen semmi jelent7sége.. – Úgy tetszett nekem. engedélyt a látogatók számára. ha lehetséges. mert nem szokták meg. de az emberekkel rendkívül ritkán érintkezünk. mintha egész Japánt kezében tartaná. Például kísérletek folynak nálunk annak megállapítására. allergiás jellegJ betegségek lépnek föl. Jamamoto úr felállt. hogy közben arca nyugodt maradt. Hogy ízlett a tej? Talán inna még egy pohárral? Joriki barátom. Joriki azonban nem is kívánta eltitkolni. nem kérsz? Csodálkozva pillantottam Jorikira... mintha kérdésemet akarná megel7zni... Igaz. szigorú visszavonultságban élünk. – Jobban szeretnék. nincs mit tennünk! A ragadozók például többnyire éjszakai életet élnek. hogy nincs se éjjelünk. S mivel én szívvel-lélekkel bízom benne. Szinte Tokió kell7s közepén élünk. de teljesen steril. és folytattam ugyanabban a modorban. Hiszen bujkálunk az idegenek el7l. hogy vannak. Folyamodhatnánk mesterséges megvilágításhoz. a tárgyra térve: – Igazán nem tudom.. ami nem rám tartozik. hallottam. – Hadd mutassam meg önnek a makettet. mindegyik kétezer köbméteres.. Mi itt a küls7 világtól izolálva. Ott állt. kérem. és ön bizonyára elfáradt. hogy megtudjam és tisztázzam azt. háttal a mikroszkóp állványának és a különféle kémiai készülékeknek. mit gondol! Joriki er7ltetetten magasra húzta fel szemöldökét. hogy összetételét hasonlóvá tegyük a természetes tengervízhez. – Ez igaz. mennyire kellemes számomra. tanár úr.. még a Jamamoto úrhoz hasonlító szívélyes és közvetlen emberek sem. ezt nem tudom önnek megmondani. és a könyvszekrény melletti szekrénykéb7l b7rtokot húzott el7. A szJrök nyomás alatt mJködnek.– Már kés7 van.. – Ugyan. hogy ön érdekl7dést mutat kutatásaink iránt. Ennek a szervezetnek azonban hatalmas az ereje! Nekem például az az érzésem. – És itt pukkadásig teleeheti az ember magát disznókolbásszal – állapította meg Joriki. – Tehát ez a laboratórium állami intézmény? – Nem.... Váratlanul magára rontottunk.. EgyszerJen csatlakozott Jamamoto professzor szavaihoz. hogyan tudnánk titokban tartani? Igaz. Ezenkívül van még két tartalék szJr7. Mi itt megszoktuk az éjszakai munkát – mondta Jamamoto professzor. a Japántenger árkainak vizét. Fölötte a tenger. – Engedélyt arra. mi is elég gyakran elüldögélünk kés7 éjszakáig a munkánk mellett.. durva sz7rszálak meredeznek. – Nálam persze egyáltalában nincs steril tisztaság. tanár úr. hogyan lehetne! Ha állami lenne. – Furcsa egyébként – jegyeztem meg –. mint a keféken. és fejét rázta. – Ez esetben te tudsz err7l – mondtam Jorikihoz fordulva. kérem. – Igyon. hogy innen kimenjenek? – Nem. hogy menteget7zzem ön el7tt.. számomra nincs értelme. – Igen. A tejben lev7 víz a tokiói öbölb7l származik. Ez a laboratórium egyik része. hogyan sikerült számomra engedélyt kapnod? A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 43 . szívélyesen mosolyogva. a Déli-sarkvidék. már nehéz lemondani róla. Mögöttem magas könyvespolc és spanyolfal van. nézze meg. hogy rá akarnak szedni. A borjúhúsnál azonban sokkal jobb ízJ. ön nagyon túl van terhelve munkával. Ujjain ritkás. Nálunk viszont a munka jellegéb7l következik. összekulcsolva kövér ujjait. – Bujkálnak? – Persze hogy bujkálunk – er7sítette meg. A felszínig mintegy kétszáz méter. Hiszen nehéz engedélyt kapni rá. hogy ilyen szigorú szabályok sem lennének érvényben.. Úgy látszik azonban. Ilyen a sorsunk. ugye? A víz csöveken keresztül folyik. S ha megszokta az ember. de észrevettem. hogy Joriki el7adta önnek látogatásunk okát? – Igen. nappal pedig ezt nem tehetjük meg. – Hirtelen észbe kaptam. – Én? Ugyan már. Nos. Ezért itt bent az átszJrt vízhez különféle szerves és szervetlen anyagokat adagolunk... felhasználjuk a víz természetes nyomásának az erejét. amelyekkel a kutyákat és macskákat kefélik. mögötte az ágy széle látható. hogy önhöz hasonló emberrel beszélgethetek. Por szállt a leveg7ben. Most nem. hogy milyen tenger felel meg legjobban a disznótenyésztéshez. ÁtszJrik. ne aggódjon.. – Nem.. haladéktalanul az alapvet7 kérdéssel foglalkozni.. akik utálkoznak. mint például az öné. Nem óhajtja megkóstolni? – Nem. de már nem tudtam megállni. – Magának azonban mutatunk egyet s mást. hogy a gondosan megszJrt vízben valami természetes egyensúly felbomlik.. az ilyen víz zavarja a szervezet normális fejl7dését. és azután mesterségesen regeneráljak. hogy milyen durván beszélek. – Felém tartotta hatalmas kezét. és ez felb7szített..

nincs más hátra. hogy a beszélgetés a legfontosabb dologról folyik. aztán meg gyilkossággal fenyeget7znek. Legyen ez a látogató számára olyan használati utasításféle. – Az igazság mindig vonz. hogy valaki is megsértette volna ezt a kötelezettséget.. Csak félek. Ez egyszerJen csapda. hogy mir7l van szó. Tehát kicsoda és a milyen okból választott ki téged? Joriki is felállt. halvány mosollyal az arcán. – Úgy képzelem. – Nos. és nem a tények. hogy beszélgetésünk ennyire megelevenült. Formálisan senki sincs semmire kötelezve. – Kérem – jelentette ki –. – Én is felálltam. hogy ki és miért szerzett számodra engedélyt? Most már van jogom. amit még én.. az ügy hívének bizonyult. egy lépést hátráltam. hogy megharagszik. S egyáltalában nem is kérünk senkit7l sem esküvel pecsételt aláírást. Ráadásul mit ér az olyan tudás. Úgy látszik. Gyilkolni egyáltalában nem szükséges. közvélemény. – És ha a hulla esetleg megszólalna. Ezért olyan rendkívül szigorú a kiválasztás. a nevetést7l rázkódva – nagyon kényelmetlen volna! – A magam részér7l azonban semmiképpen sem értem meg. ujjaival az asztal szélén dobolt. saját izgalmamtól szinte megmámorosodva. de mindenekel7tt szeretném önt röviden megismertetni kutatásunk tárgyával. és kezét dörzsölte. ugye? Egyébként fél füllel hallottam valamit arról. hogy híveivel gondolatait megossza. – Jamamoto úr lendületesen felállt. egy durva és faragatlan ember. ritkás fogak bukkantak el7. Minden ember. S éppen ezért úgyszólván nincs is példa rá. 44 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . – Várjon. maga sem tudva róla.. s mosolyra nyílt ajka mögül hosszú. ugye? Hiszen mindenki. és megnyalta szája szélét.. de hiszen saját maguk er7szakolják rá az emberre azt.– Magától értet7dik. most már tudom. és lassan az asztalra eresztettem a kezem. A tudomány halad. tanár úr – szólalt meg Joriki. hogy egyik dolgozónk. – Tisztázzunk mindjárt kezdetben még egy kérdést.. hadd magyarázzam meg röviden.. – Megölték? – Nem.. – Igazságos kívánság – állapította meg együgyJ arckifejezéssel Jamamoto úr. úgy gondolom. mint azel7tt. – Nem fogok haragudni. Tudni akarom az igazat. de Joriki.. aki engedélyt kap. – Hívek. hogy munkatárs-e vagy látogató. már miért ölték volna meg.. – Túloz. – Honnan tudhatna egy kívülálló ember valamit. hívek. Vannak más módszerek is. de Jamamoto úr megel7zte. szent titokban 7rzi. akkor miért engedik meg egyáltalában a látogatásokat? Az még csak jó. Jamamoto úr felkacagott. Ezt azért tesszük. ami biztosítaná.. neki is egy harmadik személy által kellett engedélyt kérnie megtekintésére. Joriki szólásra nyitotta száját. amelynek konkrét kapja nincsen – ez egy. aki tud róla. kérem – emeltem fel a kezem. felel7s személyekkel folytatott eszmecsere – ez egészen más dolog. Csupán azoknak az embereknek mutatjuk meg a laboratóriumot.. – Hát ez igazán – szólalt meg.. Jamamoto úr félbeszakította: – Tökéletesen igaz. – Értem.. amit a közönség hangjának neveznek. Nem tudom azonban még. letettem az asztalra: – Tehát amikor Joriki barátunk el7ször hallott e laboratórium létezésér7l.. és természetesen nem jelentett problémát engedélyt kérni az ön számára. Különben a magyarázatba hiba csúszott. mintha valami nagyon mulatságosat mondtam volna. amelyet ösztönösen adunak tartottam. – Joriki barátom. És Joriki barátunk szívér7l k7 esik le. hogy ilyen esetek egyáltalában nem fordulnak el7. Híveinkkel. részegen fecsegett.. hogy meglátogassa önöket. miért szereztél nekem engedélyt. Jamamoto úr ugyanolyan szívélyes és el7zékeny volt.. – Helyes a megállapítása – közölte.. – Vada volt az – jelentette ki Joriki. Duzzadt szemhéja alatt hunyorgott a szeme. és ez egyáltalában nem mond ellent a titoktartás szükségességének. hogy ezt is megtudjam. hogy önt jobban érdekli maga az elmélet. attól függetlenül. a némiképpen felel7s ember sem tudok? EgyszerJen tudom. ha valaki maga er7szakoskodik és beront önökhöz. – Úgyszólván? Tehát mégiscsak léteznek kivételek? – Hát hogyan is mondjam. Persze nincs törvény. A kitenyésztés kamráival kezdjük a szemlét. Élvezte. akikben tökéletesen megbízunk. mindaz. adum nyert. El lehet venni az ember emlékezetét. Üt7kártyáim között volt egy. mint apró darabkákra felszeletelni – állapítottam meg. és kopogásának meggyorsult ritmusa tanúskodott arról. történetével. Amint már említettem. amit meg akarunk önnek mutatni. hogy híveink számát növeljük. hogy általam – jelentette ki Jamamoto úr. De minek a hívei? – Éppen ez az. Hírek.. – Senki sem akadályozza meg önt abban. az engedélyt szabály szerint egy harmadik személy útján kapja meg mindenki. most már elmondhatom önnek. Ha ennyire félnek a nyilvánosságtól. kihez kell fordulnom. Mivel a nagyközönség egyáltalában nem ismeri munkánkat. amelyet senkivel sem lehet megosztani? Az önök egész vállalkozása csúfolódáshoz hasonlít. laboratóriumunk munkája titkos. Emiatt szigorú büntetésben részesült. és lassan.

Itt a fejl7dés menetének szabályozása attól függ.. amelyek során e hormonok egyikét a rovar organizmusából kirekesztettük. és csupán az els7 kísérlet emlékéül 7rizzük 7ket. a rovarok metamorfózisát alapjában véve két hormon irányítja. Kacumi-szara? – Nem. NagyszerJen van összeállítva. Azt is mondhatnám. Egyébként a bizalomtól még 'messze voltunk. nagyon illedelmes rovar. s meg nem gyújtott cigarettájával az asztal szélét ütögette. A fajnemesítésnél tovább nem jutottak a kísérletek. hogy elgondolkozzam. Teljesen véletlennek tetszi személyek egyszer csak egészen másképpen helyezkedtek el. A lánc azonban lelkesít. mint a legyeké. világos és határozott ítél7képességgel. tekintse meg. A lánc különálló szemei egyszer csak határozott csöngéssel teljes egésszé kapcsolódtak össze. van valamilyen elképzelése az embriológiáról. Csak az az egészen rossz. hogy közel vagyok ahhoz. Szükség esetén bizonyára ki lehet fejezni ezt a kölcsönhatást integrálegyenletek rendszerével. Mindenesetre. emlékszem. kényszerítsük. Éppen ezeknek az elemeknek az egymásra gyakorolt hatása határozza meg egy bizonyos organizmusnak a jellegzetes vonásait. és nem volt több kérdésem. A feladat a legszélesebben vett értelemben abból állt. vagyis minden organizmus a maga individuális fejl7désében a magzattal kezdve átmegy a küls7 fejl7dés történelmi szakaszain. Önnek. Létrehoztak groteszk szörnyszülötteket. Vérengz7 teremtmények. tekintsen dilettánsnak.– Vada? – Igen. mi van el7bb: a gastrula vagy a blastula. Szigorúan szólva. Növényeknél például sikerült a pigment tartalmát kétszeresére emelni. Ez persze nem jelenti azt. Lassan. de az óra mechanizmusát csak különleges mesterségbeli tudással lehet megszerkeszteni. Természetesen ezek csak furcsaságok. El7ttünk az ilyen beavatkozásra csupán durva kísérletek történtek. az egymással ellentétesen ható stimulálók bizonyos fajtái. de mindez nem volt az igazi. Nem bírja a vért látni.. – KitJn7. – A mi zsargonunkban ezt fordított irányú összetett kapcsolatnak nevezzük. nálunk dolgozott. – Tehetséges asszisztens volt. és teljesen újfajta organizmust nyerünk. Két él7lény csúszkált benne. határozott szerepet kaptak. miel7tt önhöz került volna – magyarázta Jamamoto úr. miért csalt engem ide Joriki. lehet7ség van már arra. Az órát a csecsem7 is el tudja törni. Egy év múlva azonban mi teljesen önállóan rájöttünk erre a technikára. Jamamoto úr el7húzott a spanyolfal mögül valamit: egy nagy madárkalitkához hasonlított. Látja. nagyon megjárhatja. hatlábú. Egyet s mást a tudomány már el7ttünk is felmutatott. Elhatároztuk. S ha beavatkozunk a magzat fejl7désébe. szürke. mélyet lélegeztem. hogy minden kétségem eloszlott. milyen mértékben sikerül egyik vagy másik hormon mennyiségét meghatároznunk. tenyérnyi nagyságú rovarok. S rendkívül csodálatos rovarokat hoztunk létre. mindennek ellenére. ami igen ritka n7knél. Az organizmus fejl7dését bizonyos hormonok irányítják. hogy mindezt valamiképpen megmagyarázzam. hogy ezt a problémát radikálisan megoldjuk. Volt azonban egy fogyatékossága. Ezért hagyta itt az állását. – Igen. – Mi ez ön szerint? Nézze meg. akkor eltéríthetjük attól az iránytól. hogy bízzam benne. – A kezdet kezdetén megvizsgáltuk a rovarok metamorfózisát.. ha az ember a kezét nyújtja feléjük. hogy megnyergeljük az evolúciót.. természetesen semmiféle organizmus nem ismétli meg az 7salakját. 24. ha úgy jobban megfelel. Úgy rémlett azonban. amelyet az örökl7dés meghatározott. tíz ével ezel7tt Amerikában és a Szovjetunióban is leküzdötték. És lényegének megmagyarázására mi a rovarok metamorfózisához folyamodtunk. Íme. nehogy észrevegyék. a szájuk olyan. ez a fordított irányú kapcsolat rendkívül összetett. Igen. igen. Egy id7ben kísérleteket folytattunk.. – Természetesen nem a rovarok metamorfózisa volt munkánk célja. gyíkpofával. semmiféle gyakorlati jelent7ségük nincsen. és ment el önökhöz dolgozni. Ezt a nehézséget. hogy megértem. ez pedig a n7stény. Az állatoknál rosszabbul állt a dolog. de minden megnyilvánulásában bizonyos értelemben ezzel a formával arányban áll. Most már valami reménye is látszott annak. a lánc elképeszt7 könnyedséggel állt össze a káoszból. de éppen ez a könnyedség késztet arra. Ön bizonyára tudja. hogy merész gondolat volt. majdnem egyidejJleg. hát légylárvák. hogy az ontogenezis a filogenezis megismétlése. Nem emlékszem még arra sem. – Hát valóban. Ez a hím. és világos. Amikor azonban jó hangulatban vannak – és ez.. hogy nagyjából tervszerJen átalakítsunk él7 organizmusokat.. Ez esetben egyszerJbben fogom megmagyarázni – És Jamamoto úr monoton hangon folytatta. Különben szaporodni is képesek. úgy látszik a párzási id7szakA NEGYEDIK JÉGKORSZAK 45 . hogy sehogyan sem tudom megpillantani a bJvész alakját. természetesen. hogy ugrásszerJen mozogjon. Minden nagyon egyszerJ. Ez teljesen technikai nehézség. És az én bizalmam Jorikiban.. rendkívül fájdalmas a harapásuk. a Központi Biztosító Társaság kórházának professzora. amelyeknek fejl7dését megállítottuk. Rendkívül csúf külsejJek.. Ezek mindössze legyek. testüket ugyanolyan szürke nyál és sörte borította. Amint ismeretes. Egyébként éppen a bátyám ajánlotta 7t önnek. Csodálkozik? Nos.. mint például kétfejJ ebihalakat vagy békákat. ami teljesen alkalmatlanná tette a mi munkánkra.

– Ez id7 szerint a disznóembriók felnevelése száz esetb7l hetvennégyben sikerül – közölte Harada. elvezetem önt a kitenyésztési kamrákhoz. e hallgatás jelent7sége érthet7 volt. aljával fölfelé. Rendszerint én is innen adom az utasításokat. Leereszkedtünk egy kis hídra. Egyébként. – Odan7tt? – kérdezte Jamamoto úr.. amikor elképzeltük magunkban ezt a képet. Megálltunk egy vasajtó el7tt. Mindegyik magra szigorúan meghatározott adagban 46 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . amelyek néhány emeletnyi magasságban egymás fölött helyezkedtek el. aki a beteget meggy7zi. és újra a félhomályos folyosón találtuk magunkat. azt a magot. amely valami szörnyJ álomhoz hasonlít. Kérem. ugyanilyen lassan és rendszeresen hajoltak és emelkedtek föl a szalagokon. Nem lehet korlátlanul el7vigyázatosnak lennünk. groteszk benyomást keltenek. Ez az egyetlen folyamat. és alig észrevehet7en mosolygott. Jamamoto úr bólintott. Ott. mit sem tétovázó egyenességgel és határozottsággal. – Jamamoto úr arcomba nézett. – Jamamoto úr visszatette a ketrecet a spanyolfal mögé. Tíz napig maradnak a futószalagon. Látják azt a berendezést.. rosszul éreztem magam. Minden egyébr7l makacsul hallgatnak.. minden rendben van.. és megpillantotta a hatalmas épületeket. amelyet most készítetek. Ez a meg nem értés értelmetlen. mint egy orvos. minden más munkafolyamatot automatizáltunk. amelyre olajfestékkel a 3-as szám volt írva. Lassan mozogtak benne jobbra és balra a futószalagok.. amelyeket az egészb7l kiragadunk. Odalent pedig négy fehér köpenyes alak csinált valamit egy hosszú fémasztal mellett. amelyet a placentáról éppen most vettünk le. Állandóan kívülállókkal van dolgunk. amikor el7ször jutott el egy modern városba. Általában a jöv7 darabkái. éppen ezért nem tudom önöket bevinni. engedelmével. hogy mindez elméletben és gyakorlatban teljesen a lehet7ség határai között mozgott. Szeme huncutul villogott. Számunkra.. S mégis. és szeme körül ráncok keletkeztek. itt van a kamra. mint a kivágott fa elültetése. Most már nemcsak technikáról és tudományról volt szó. Az ajtó mögött egy mintegy húsz négyzetméternyi területfa fülke állt. melyek lencsék csiszolásához használt esztergapadokra emlékeztettek. – Odabent minden gondosan sterilizálva van közölte Jamamoto úr –. A kidolgozott programnak megfelel7en eltérítik 7ket az örökölt fejl7dés normális vonalától. és akkor e kérdésben a nemzetközi információcsere egyszer csak megszakadt. – Most pedig. ne vegye szavaimat szó szerint. hogy ett7l megkönnyebbültem.... de semmi többet.. Úgy tetszett. amíg ide eljut. Helyesebben. – Felém fordult és megmagyarázta: – Ez fel nem dolgozott embrió. Jamamoto úr félretolta a reteszt. minden érzelem nélkül. kinyitotta egy fémláda tetejét a falnál. hogy ez jelenti a f7 problémát. – Mi persze természetbúvárok vagyunk. Közepében hernyó alakú testecske helyezkedett el. Azt mondják. Kezdetben összerázkódtunk. Nos. nem egészen szakadt meg. hanem a kérdés valami mélyebb és szörnyJbb dolgot érintett. és bennünket nem tart vissza a természet bemocskolásáról szóló üres fecsegés. és a titok hajszálon függ. – Nem kételkedem benne. a vízi tehenek embriói vannak. persze. becsületesen bevallom. nézzenek be. felkattintotta a kapcsolót.. Lehetséges. amikor saját szememmel látom. azt hitte. Az edényt kocsonyás vörös massza töltötte meg. bocsásson meg. az a munkaasztal. Harada megfordította az üvegedényt. közvetlenül önök el7tt.. de nem leküzdhetetlen. Jamamoto úr így szólt: – Ez a legnehezebb: hozzáilleszteni a magot a mesterséges placentához. csikorgó hangokat hallatnak. Semmit sem mondott azonban nekem. amely egyre a futószalagok fölé hajol? Ezek a szakácsaink. amikor elképzeltem magamnak az embriók feldolgozásához szükséges gyárat. – Én is rosszul érzem magam. hogy ezek az emberek számára készült vágóhidak. van értelem. – Yorkshire-i disznó – magyarázta Harada a távbeszél7 csövön keresztül. amely a félelmet megszünteti? Jamamoto úr bólintott. amelynek három oldala üvegb7l készült. És attól. Egészen olyan. és feljött mellénk a vaslépcs7n. az egész még szörnyJbbnek tetszett. – Igen.. ezt nevezzük magnak. mutasd meg nekünk.. és hátrafordulva folytatta a megkezdett történetet: . A mesterséges placentához odan7tt magot a futószalagra helyezik.. majd a mJszerállványról lapos üvegedényt vett le. – Vagyis azt akarja mondani. közzétettek elvont elképzeléseket az eml7sök méhen kívüli kitenyésztésével kapcsolatos technikáról. Jamamoto úr elöl ment. Egyébként ez teljesen természetes is volt. Ott válogatják ki az embriókat. Hát így valahogy.. Joriki köhécselt a fülemnél.. Több száz készülék. Másképpen: a félelem az emberi élettel való összefüggés meg nem értéséb7l fakad. amelyt7l minden oldalra vékony véredények nyúltak. Az asztalnál dolgozó emberek egyike egy pillantást vetett felénk a vállán keresztül. és megszólalt: – Harada barátom. Bólintott. kérlek. – Ott lent – folytatta –. hogy az önök tevékenységében.. akik kutatómunkával foglalkoztunk. átvágtunk a helyiségen.ban fordul el7 –. amely emberi kéz munkáját igényeli.. Igen. furcsa. Talán még nehezebb is annál a mag gyJjtése és tartósítása. hogy egy primitív nép képvisel7je. Csupán ebben az egyetlen kamrában naponta ezerháromszáz embriót munkálnak meg..

különféle hormonokat adogat. Az embrió fejl7dése az anyaméhben a hormonok kölcsönhatásán alapul, amelyeket az anya és a magzat maga választ ki. Itt a kölcsönhatás jellegét id7belileg és mennyiségileg módosítottuk. A fejl7dést más irányba tereljük, ezt az úgynevezett "Alfa" egyenlet határozza meg. Egyébként ezekkel a részletekkel nem is fogom önöket terhelni. – De hiszen a különféle fajtáknál a megtermékenyítés után a fejl7dés id7tartama különböz7, és azután az embriók kora sem egyezhet meg pontosan. – EgyszerJen csodálatos, hogy ön felfigyelt erre. Valóban, a disznóknál például mi rendszerint a második hetes embriót használjuk fel, bár így is el7fordulnak bizonyos különbségek az embriók között. A fontos azonban az, hogy a kor ne haladjon meg bizonyos határt, amely után a szervezet már megkapja határozott szárazföldi vagy vízi jellegét. S ha az embrióban észlelt elváltozások még megfelelnek az "Alfa" egyenletnek, akkor nincs értelme a pontosság miatt aggódnunk. Annál kevésbé, mivel az anyaszervezetek is eltérnek egymástól, vannak fiatalok és öregek közöttük. Feltétlenül meg kell állapítanunk azonban a kiválasztásnál, hogy mikor áll be a biológiai küszöb pillanata. Innen nem láthatjuk... Általában ezt látni lehet a placenta színéb7l... kékes árnyalatot kap. Gyakorlott szem azonnal észreveszi. Harada késlekedés nélkül jelentkezett, és felajánlotta, hogy mutat nekünk egy megfelel7 példányt. Míg rá vártunk, Jamamoto úr megjegyezte, hogy rágyújthatunk, el7vett zsebéb7l egy cigarettavéget, és a dohányfüstre bámulva, valahogyan furcsán mormolta: – Azért, mert nekünk, embereknek, leveg7t kell szívnunk, mindenféle ostoba szokásokat veszünk fel. – A harmadik kamrában készítik el7 az embriókat erre a pillanatra – jegyezte meg Joriki szokott éles hangján, mintha türelmetlenségében beszélne. Bizonyára, hogy az 'almosságot elJzze. A feszültség ellenére én is álmos vagyok, és hirtelen észbe kapok. Szinte bún7snek érzem magam. Jamamoto úr azonban, mintha mi sem t7rtérit volna, átveszi a szót: – Jól mondod... Az els7 kamrában jön létre a házasság, a másodikban készül az átültetés a mesterséges placentára, majd az embriókat áthozzák ide, és amikor a placenta megváltoztatja színét, átviszik a negyedik kamrába. Ott kezd7dik meg átváltozása vízi eml7ssé. Ohó, úgy látszik, most megmutatják... Sietve visszajött Harada, óvatosan hozott egy másik üvegedényt. Úgy látszik, a véredények szétágazó fonalai körül valóban zavaros árnyék terül el. – Ez valóban az embrió elváltozásának a jele. Mihelyt ezt felfedezzük, haladéktalanul átadjuk a negyedik kamrába. Harada barátom, mutasd meg közelebbr7l... Látják, nemsokára kin7 az edényb7l... Ennek a stádiumnak a sajátossága abból áll, hogy többé vagy kevésbé kialakul a hátgerinc, az el7vesék és a kopoltyúred7k azonban a legtevékenyebb állapotban vannak. Itt ez a nagy mélyedés a feje alatt a kopoltyúred7. A hátgerinc most nem érdekel bennünket. Azt kérdezzük magunktól, miért fejtenek ki tevékenységet ebben a stádiumban az el7vesék és a kopoltyúred7k, amelyek kés7bb nyomtalanul eltJnnek? El7re is elnézést kérek a kis biológiai el7adásért, de ez nagyon fontos kérdés. Jamamoto úr magyarázata körülbelül a következ7ket tartalmazta: Az evolúció elméletében fontos törvény van, amelyet a "megegyezés törvényé"-nek nevezünk. Lényege az, hogy az él7 organizmusban egy szerv megváltozása elkerülhetetlenül más szervek megváltozásához vezet. A fajta fejl7désének ismétl7dése az egyéni fejl7désben nem csupán mechanikus másolása a megtett fejl7désnek, hanem fizikai szükségszerJség, amely a fejl7déshez minden lehet7séget magában foglal. Nem minden ismétl7dik meg. A vér, például, úgyszólván kezdett7l fogva ugyanaz marad. És csupán azok a szervek ismétl7dnek meg a magzat fejl7désében, amelyek új szervek eredetéhez vezetnek, maguk pedig kés7bb eltJnnek. A disznó embriója túljut az el7vese-korszakon. Csupán az angolnáknak vannak a kifejl7dött organizmusukban el7veséi. A disznó embriójában minden látható hatás nélkül körülbelül öt nap alatt elhalnak, és helyükön el7bukkannak az 7svesék. Az el7vesék els7 pillantásra teljességgel haszontalan szakasznak tekinthet7k, de ha eltávolítjuk 7ket, az 7svesék nem képz7dnek. Ezek viszont, amikor rájuk kerül sor, átalakulnak egy szervé, amelynek alapján kin7nek a végleges vesék. Ugyanez történik a kopoltyúred7kkel is. A fejhez közel álló rész a bels7 szekréciós mirigyekké alakul át, ebb7l lesz az agyfüggelék- és a pajzsmirigy. Amikor sor kerül rá, a kopoltyúbél hasi falából alakul ki a gége, a légcs7 és a tüd7. Felvet7dik a kérdés: mi történik, ha a kopoltyúred7k nem alakulnak át ilyen mirigyekké? A halaknál például az evolúció éppen ebben a stádiumban áll meg. Az eml7sök embriója azonban, ha ebben a stádiumban visszatartják, természetesen nem változik át hallá. Legjobb esetben valamiféle szörnyszülött, teljesen életképtelen, csigaszerJ lény lesz bel7le. Az a helyzet, hogy távolról sem minden ismétl7dik meg, és sok szerv, amely szükséges az eml7s embriójának hallá alakításához, már visszavonhatatlanul elkorcsosult. Jamamoto úr egy szuszra mondta el mindezt, majd elhallgatott, figyelmesen rám nézett, vastag ajka mosolyra nyílt, és megérdekl7dte: – Kielégíti ez a magyarázat? S azon nyomban, a választ meg sem várva, az ajtóhoz lépett, menet közben is folytatva a beszédet: A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 47

– A sorrendet betartva, most a negyedik kamrát kellene megnéznünk, de ott nincs világítás, az üveggömbök teljes homályban forognak, és semmi más nincs ott. Menjünk egyenesen az ötödik kamrához, az utolsóhoz. – Pontosan ebben a sorrendben – állapította meg Joriki, hátrapillantva, és el7reengedett – néztem én is végig a kamrákat, amikor Vada barátn7nk el7ször idehozott. – Ha kívánja, kés7bb megnézhetjük a filmet, amelyet infravörös sugarak segítségével vettünk föl. – Nem, köszönöm, ez már túlságosan szakszerJ lenne számomra. – Nos, persze, a technológia önt nem nagyon érdekli. Mindazonáltal pillantsunk csak be az ötödik kamrába. Érdemes megnézni. 25. Újra a hosszú folyosón találtuk magunkat, amelynek padlója meredeken lefelé lejtett. – A kopoltyúred7k stádiumában határozható meg a további fejl7dés iránya: átalakulnak-e a red7k valódi kopoltyúkká, vagy a bels7 szekréciós mirigyek válnak bel7lük... – Jamamoto úr lehalkította a hangját, mintha a falak visszhangja kellemetlen volna számára. – Úgy, mint a rovarok metamorfózisánál is, ez a hormonok kölcsönhatásától függ. A hormonok pedig az idegrendszer hatására választódnak ki. Valóban, az idegrendszer elképeszt7 valami. Nem elég, hogy teljes mértékben szükséges az él7 organizmus egyensúlyához, hanem ezenfelül még a fejl7déshez szükséges energia forrásának is bizonyul. Így hát, ha ebben a stádiumban megállítjuk a hormonok tevékenységét, tüstént megszJnik a fejl7d7 szövetek differenciálódása. Annak idején ezzel a módszerrel teremtettünk egy disznópuhányt, amely majdnem hetven centiméter hosszúságúra n7tt. – Az ilyen teremtmény ehet7? – kérdezte Joriki. Mintha már el7re felkészült volna erre a kérdésre. Minden erejéb7l azt igyekezett mutatni, hogy itt számára minden megszokott és mindennapi. Ez kellemetlenül hatott rám. – Miért ne? – felelte Jamamoto úr nyugodtan. Bizonyára ehet7. Az igaz, hogy aligha ízletes. A differenciálódás megszJnése azt jelenti, hogy megáll az idegrendszer és annak megfelel7en az izomszövetek fejl7dése, más szóval a fehérje mennyiségi növekedését már nem kísérik min7ségi változások. Hallgatagon, felénk bólintva, egy férfi és egy n7 ment el mellettünk fehér köpenyben. A folyosó mind mélyebbre ereszkedett le, és a mennyezetet voltívek tartották. A padló, úgy rémlett, még lejt7sebbé vált. Zajt hallottam, mintha hullámverés zúgása lett volna, de lehet, hogy csak a fülem csöngött. – Ha megállhatnánk az ilyen disznópuhányoknál – folytatta Jamamoto úr, hozzám fordulva –, az eml7sembriók kopoltyúját nagyon egyszerJ lenne meghagyni. Azonban sokkal bonyolultabb a dolog. Hiszen a feladat abból áll, hogy ne az egész szervezet fejl7dését állítsuk meg kopoltyús stádiumban, hanem csupán a lélegz7szervekét. Itt nem lehet a kérdést a hormonális funkciók általános elméletével megoldani. S itt arattunk hatalmas gy7zelmet. – fülyen hosszú ez a folyosó! – Mindjárt bekanyarodunk, és ott a folyosó vége. Az épület téglalap alakú, egyik rövidebb oldala nyitott, és mi az egyik végét7l a másik végéig mentünk át rajta. Elfáradt? – Nem. De a h7mérséklet... – A h7fokkal meg kell békülnünk. Hiszen a tenger színe alatt vagyunk. Ebben a kamrában nem voltak ajtók. A fal mellett két méter szélességJ párkányt hagyva, mély medence húzódott, amelyet vízzel töltöttek meg. Kis úszómedencére emlékeztetett, de belülr7l er7sen meg volt világítva, úgyhogy a feneke szinte kézzel elérhet7nek látszott. A medence bal oldali falában kis ablak volt, kétoldalt mér7mJszerekkel. A szemközti falon, jobboldalt, szintén volt egy ablakocska, de valamivel nagyobb. S két könnyJbúvár-ruhába öltözött ember motozott az ablakocska el7tt a mér7mJszerekkel, a vízben körülöttük légbuborékok csillogó felh7i emelkedtek. – Az állatorvos és az etet7 – magyarázta Jamamoto úr. Hangjában visszafojtott nevetés remegett. Megkerültük a medencét, és bementünk egy kis szobába. Igénytelen kinézésJ helyiség, rendetlenül teleszórva gyógyszerekkel, fényl7 sebészeti mJszerekkel, könnyJbúvár-ruhákkal, mindenféle furcsa berendezésekkel. Tompán zúgott a ventillátor, de orrunkat ennek ellenére átható, undorító szag ütötte meg. Keskeny homlokú kis ember rajzolgatott valamit a sarokban a milliméterpapíron. Megjelenésünkkor sietve felállt, és hellyel kínált bennünket. Körülnéztem. Mindössze két szék volt a szobában; elhárítottam a kínálást. Nem akartam sokáig itt maradni. – Vendégünk van – közölte Jamamoto úr. Szóljon a többieknek, úgy dolgozzanak, hogy mindent látni lehessen. A kis ember kiment, maga után húzva a mikrofon zsinórját. Nyomon követtük, és leguggoltunk a medence szélén. A kis ember valamit mondott a mikrofonba, ketten a vízben fölemelték arcukat, és kezükkel intettek nekünk. – A következ7 két perc múlva jön – jelentette be a kis ember, Jamamoto úrhoz fordulva. Valóban, a vízben állók egyike két ujját mutatta nekünk. – Most nálunk minden öt-nyolc percben születik egy… – mondta Jamamoto úr. – Miel7tt idekerülnének, 48 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

az embriókat a kopoltyús stádiumban, amelyeket a harmadik kamrában láttunk, a szomszédos, negyedik kamrában 7rzik. Természetesen az id7pont az állat fajtájától függ. Disznók számára ez az id7tartam körülbelül hat hónapot tesz ki. Furcsán hat azonban ez a szó: "7rzik", ugye, tanár úr? Nem tudom elrejteni csodálkozásomat. – De hat hónap ebben az ütemben, hogy ötpercenként egy – ez bizonyára nagyon nagy mennyiség! – Ott öt lépcs7zet szerint osztják szét 7ket, tizenhatezer van mindegyikb7l – jegyezte meg a kis ember, el7reszögezve állát. – Ez nyolcvanezer darab tartalékot képez. – Mintha ön, tanár úr, e tárgykör szakembere volna... – szólalt meg Jamamoto úr, a vízbe bámulva. – Az az érzésem, hogy nagyon érdekelték a negyedik kamrában folyó procedúrák... A táplálásnak és a közegészségügyi viszonyok javításának rendszere, a h7fok és nyomás szabályozása... Különösen a h7fok problémája... Az sokkal alacsonyabb nálunk, mint az anyaméhben... Elnyomjuk a kopoltyúred7k átalakulását, és egyidejJleg stimuláljuk a mesterséges mirigyek fejl7dését, amelyek meggyorsítják az összes többi szerv differenciálódását... Szó, ami szó, ez olyan pontos folyamat, hogy matematikailag kifejezhet7, éppen csakhogy ezt a matematikai kifejezést nem szabad kivinni a laboratórium határán túl... EgyszerJen szólva, mi a kutyaharapást a sz7rével gyógyítjuk... Annak érdekében, hogy a só kristálya ne olvadjon meg a vízben, elégséges, ha a vizet telitett oldattá változtatjuk, ugye? Valami ehhez hasonló dolgot csinálunk mi is, és sikerült megállítanunk a kopoltyúred7k továbbfejl7dését, anélkül, hogy a többi szerv fejl7dését befolyásolnánk. A medence falának kis ablakában piros fény villant fel. – Jön! – kiáltott fel a kis ember, haját borzolva. Joriki, a medence szélére támaszkodva kezével, el7rehajolt. – Ez az ablakocska olyasféle mesterséges nemi szerv – mormolta. A vízben lev7 emberek, kezük mozgatásával valamit jelezve, a kis ablak oldalához álltak, és iparkodtak úgy helyezkedni, hogy ne takarják el az ablakot el7lünk a légbuborékokkal. Hirtelen az ablakból fekete fémláda bukkant el7. A vízben álló emberek azonnal hozzáláttak a mJszereikkel. – Leválasztják a mesterséges placentát. Kinyitották a ládát, és egy polietilén zsákot vettek ki bel7le, amely szemünk láttára hatalmas gömbbé fújódott föl. Zavaros, pirosas folyadék folyt benne. Az egyik ember beledugta a gömbbe a falban lev7 készülékb7l kiálló gumics7 végét, és megcsavarta a csapot. – A gömbb7l kiszívják a folyadékot. Mihelyt a placentát leválasztják, reflexszerJen elkezd7dik a kopoltyús légzés, és ezt a mJveletet a lehet7 legnagyobb sebességgel kell lebonyolítani. A gömb összeráncosodott, és a mJanyag rátapadt az újszülött malacra. A malac rugdalózik lábaival és rángatózik. Az egyik könnyJbúvár késsel felhasítja a mJanyagot, és lefejti a malacról, mint egy inget. A kis ember kezébe egyszer csak egy hosszú rúd kerül. Ezzel a rúddal kikapja a vízb7l a már szükségtelen burkot – mozdulatai szinte utálatosan megszokottak és ügyesek –, és egy lendülettel bedobja a sarokban álló vashordóba. Orrunkat émelyít7, nehéz szag üti meg. Most már tudjuk, hogy honnan ered az er7s bJz. Az elüls7 lábainál tartott malac ügyetlenül kapálózik. Körülötte rózsaszín, homályos felh7 terjed szét a vízben. A másik könnyJbúvár a gumics7vel megtisztítja a malacot, leszedve a testecskéhez ragadt tisztátalanságokat, hogy a medence vizét ne szennyezzék be. Eztán a malac fülébe beraknak valamit, és a malac ugrálgat. – A dobhártyára amúgy sincs szüksége, és általában ezek a helyek könnyen gyulladásba jönnek. Azonnal betömjük a fülüket mJanyag dugókkal. – De hiszen az állat n7... – szólalt meg Joriki, majd elhallgatott, észrevéve, hogy én is kérdésre nyitottam a számat. – Nem baj – mondtam. – Kérdezz te el7bb. – Igen... EgyszerJ a kérdésem. Nem esnek-e ki a dugók, ha az állat megn7? – Hát... Ennek a mJanyagnak igen érdekes a sajátossága. A nehézkedési súly irányától függetlenül mindig a magasabb h7mérséklet irányába folyik. A test természetes melegsége kitágítja a dugót. Amint látja, ezt a problémát mi elég szellemesen oldottuk meg. És mi az ön kérdése, tanár úr? – A hangról akartam kérdezni... Hogy áll a hang kérdése a vízben? – Értem... Sajnos, itt még sok a felderítetlen kérdés, és nem tudok kimerít7 választ adni. De például a halaknál a hallószervek szintén le vannak zárva csontpáncéllal, és ennek ellenére kiválóan hallanak. Lehetséges, hogy a mi mJanyag dugóink szintén nem zavarják a hallást. – Vagyis azt akarja mondani, hogy az állatok a vízben nem süketek? – Természetesen! A vízi kutyák például pompásan hallanak. – A tengert gyakran nevezik a "csend világé”nak – jegyezte meg Joriki mélyértelmJen. – De minden valószínJség szerint ez a világ nem valami csöndes. – Micsoda ostobaság! – kiáltott fel a kis ember, mintha egyszer csak eszébe jutott volna a jelenlétünk. – Annak, aki hall, nincs elevenebb hely a tengernél. Hiszen minden halacska a maga módján csicsereg, akár a madárka a ligetben. – Van a hallásnál sokkal bonyolultabb problémánk – szólt Jamamoto úr, fejét lehajtva, s orra hegyét hatalmas ujjaival simogatva. – Nincs hangjuk, és ez ellentmond ösztöneiknek. A kopoltyús lélegzés nem ad lehet7séget arra, hogy a hangszalagjaikat használják. Ezzel a problémával rendkívül sokat kínlódtunk. Egy A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 49

néma kutya nem lehet ház7rz7 eb. Egyébként a kutyákat valahogyan betanítottuk. – Betanították ugatni? – Ugyan, hogy gondolja?... Megtanítottuk, hogy fogukat csikorgassák. Egy hal vitt rá bennünket erre a gondolatra. Nem rossz ötlet, ugye? A könnyJbúvár befejezte a tisztítást, eltaszította magát a fenékt7l, és a felszínhez úszott, kinyújtott kezében tartva a malacot. A rózsaszín, fehér pihével borított malac csodálkozó kifejezéssel meredt ránk a víz alól, er7sen mozgatva kopoltyúréseit, amelyek húsos ráncokhoz hasonlítottak. – Hogyan, már lát is? ! – Ohó, észrevette?... – Jamamoto úr elégedetten nevette el magát. – Úgy emlékszem, említettem önnek, hogy a szervezetben semmi sem változik a lélegz7szerveken kívül, de nincs egészen így. Valójában még néhány változás történt. A könnyJbúvár hóna alá vette a malacot, megfordult, a kifakult halványkék gumics7 megvillant a hátán, gyorsan átvágott a medencén, és becsúszott a szemközti falon lev7 kis ablakon. Lapos, fehér, ezüstbuborékokból álló fátyol vonult utána. – Hová ment? – A tejes táplálás kamrájába – hangzott Jamamoto úr válasza. – Szemüveget kérek – szólt oda a kis embernek, és a párkányon a kis ablakkal ellátott falhoz vezetett bennünket. – Azután majd valamiképpen megmutatom önnek az anatómiai vázlatokat. Meglátja majd, hogy egyes szervekben, amelyek általában a kopoltyúred7ket módosító hormonok hatására fejl7dnek ki, vannak határozott változások is. E változások közül a legjellegzetesebb: a bels7 szekrécióból egy csomó mirigy eltJnt, például könny-, nyál-, izzadságmirigyek. Továbbá degenerálódnak a szemhéjak, elkorcsosulnak a hangszalagok. Ezenkívül még az eml7söknél a tüd7 is. Nem tJnnek el végleg a kopoltyúk kialakulásával. A bronchusok elkorcsosulnak, a nyel7cs7 falába torkollnak ki egy nyílásban, és a tüd7 elburjánzott úszóhólyagként mJködik. Úgy látszik, a természet tudja a dolgát. Hiszen a vízi lakosoknak nincs szükségük a könny- vagy a nyálmirigyekre. – És többé sem sírni, sem nevetni nem tudnak? – Ugyan már! Vajon az állatok sírnak vagy nevetnek? A medencéb7l a vaslétrán felmászott a második könnyJbúvár is. Úgy látszik, a kis embert váltotta föl, aki valami csövet hozott ki, egy két méter hosszú, fehér lakkal borított készüléket, átadta Jamamoto úrnak, és oldalt lépve hozzálátott a víz alatti úszáshoz szolgáló sötétkék ruha felvételéhez. A cs7 periszkóp volt. Jamamoto úr a víz alá merítette objektívét, az ablak irányába állította, és belenézett a szemlencsébe. – Nos így. Kérem... Átadta nekem a periszkópot. Közelebb hajoltam a szemlencséhez, de semmit sem láttam a homályos, tejszerJ ragyogáson kívül. Arra gondolva, hogy a lencsék megizzadtak, zsebkend7m után nyúltam. – Nem, nem – állított meg Jamamoto úr. Ilyennek kell lennie. Vegye csak figyelmesen szemügyre. Ez csupán a megzavarodott víz. Feszülten figyeltem, és hamarosan valóban kivettem valami mozgást. – Látja, hogyan suhannak? Ezek a malacok. A nagy lépekhez hasonlító tárgyak pedig, amelyek fönt függenek, a mesterséges t7gyek. A táplálásnál a tej egy része elkerülhetetlenül a vízbe kerül és összezavarja. – Miért nem hatol át a tej ide, a medencébe? Hiszen az ablakot semmi sem zárja el. – Az ablaknál függöny van, a víz függ7leges áramlású. Magában a tápláló kamrában is ilyen függönyök vannak, amelyek négy rekeszre osztják fel. A h7mérséklet minden rekeszben más, 0,3-tól 18 fokig. Nem nehéz áthatolni a függönyökön keresztül. A mesterséges t7gyet felváltva más és más rekeszben kapcsolják be, és az állatok akarva-akaratlanul is megszokják a h7mérséklet-változást. Ez alaposan kihat a zsírmirigyek fejl7désére, a b7r alatti zsírrétegek lerakódására és a sz7rtakaró növésére. A szemem fokozatosan hozzászokott a látványhoz. Láttam egy fehér, orsó formájú tárgyat, számtalan kitüremléssel, amelyek a csecsem7k cuclijaihoz hasonlítottak. S a malacok szájukkal rátapadtak a cucliba. Mindez fehér lepedékkel bevont sz7l7fürtre emlékeztetett. A látómez7be id7nként lassan beleúsztak a könynyJbúvár-ruhába öltözött pásztorok árnyékai. – Körülbelül egy hónapig tartják itt 7ket, azután "elválasztják" és átirányítják a víz alatti legel7re. 26. "Jamamoto Laboratórium 112. sz. megrendelés 1. 2 db fajtiszta yorkshire-i disznó 2. 2 db cápa elleni ház7rz7 eb 3. 5 db fajtiszta vadászkutya 4. 8 db 3-as, nemesített fajtájú tejel7 tehén 5. 2oo f7re elegend7 sárgaláz elleni vakcina A fentieket kérjük sürg7sen, szárazföldön szállítani. Niigata, Honshu, 3-as tengeri legel7." 50 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK

Semmi különösen érdekes. hogy az egész probléma megoldása még messzebb került t7lem. eléggé életképesek. Ezekhez a dolgokhoz én. télen-nyáron odakint a legel7n hagyják. Látogatásom Jamamoto laboratóriumában valamilyen formában közelebb vitt a dolog lényegéhez. A rendelések száma fokozatosan növekedett. de reményteljesebb alanyt nem is találhatnánk. hogy megkeressem és elérjem a gyilkost. kész voltam hamis tanúvallomást készíteni. Hát. Egyébként eljön az id7. akkor miért nem hallott eddig senki sem róla? Nem. Általában valószínJleg békés. Úgy látszik. – A vállalat. és a rend7rség kapva kap rajta. Még a vállalat agytrösztje sem tudja. – Miért kell olyan dologgal foglalkozni. Ez a látogatás valódi forradalmat idézett föl bennem – Jorikinak igaza lett. hogy ez a jószág valamiféle szervezet birtokába kerül. Lehet. Nos. akkor a disznók számára korlátlan mennyiségJ táplálék áll rendelkezésre. amelyr7l korábban hallani sem akartam. akár a juhokat. Ha ez sikerül.. – Igazi legel7? Önök árut szállítanak a piacra is talán? – Hm. A vízi eml7sök. éppen alattunk fejik vákuumszivattyúval a tehenet. Miért ne tételezzük fel. hogy megtarthassam a gépet. opportunista lettem. ott mélyvízi iszap van. ha az anyaméhen kívül tenyésztjük ki 7ket. nyugodtan válaszolt: – Mivel ez az egész dolog túlságosan forradalmi. És ha így van. Találok egy igazi átlagembert.. nem akartam többé ilyen dolgokba keveredni. és nagyon lehetséges. és mindent elölr7l kezdek. Észrevétlenül csökkent az az igyekezetem. – Hát éppen err7l van szó – szólalt meg az evez7kön ül7 Joriki élesen. ami megdelel7 táplálék a disznóknak. Meg kell találnom ellopott csecsem7met. de ez a jövend7mondó gép hazugsága lesz. – Ha feltételezzük. megbízható. néha egészen váratlan helyekr7l érkeznek például a Csendes-óceánban lev7 K-L mélyvízi tengeri legel7r7l. most úgy csapott rám. úgy látszik. amelyek az els7 nemzedékt7l származnak. de hiszen a rend7rség is ad a tekintélyére. Az els7 nemzedéknél ez még lehetetlen. vagy jó barát. amíg nem kés7. Úgy éreztem. amit írtak. Hatalmas fordulatot visz véghez a bels7 és a nemzetközi helyzetben is. de éreztem. hogy a rend7rség gyanúsít bennünket. alig tudtunk lélegzeni. akkor elkerülhetetlenül át kell újra gondolni az utolsó napok eseményeinek egész láncolatát... – Szinte hihetetlen! – Hát én sem nagyon értem. Az embriókkal folytatott kereskedelem verziója. ellenség-e Joriki. és pihenni hJséges. fajtiszta tehén. ezért ilyenekkel még alig rendelkezünk. Ez sok munkát igényel. Igen valószínJ. Ebben a pillanatban a csónak partot ért. ha nem tévedek. ha messzebb került. Ez lehet7vé teszi. A szaporodási képességet csak abban az esetben szerzik meg. nem tudom elhinni.. mi lesz ebb7l végül is.. Joriki azt mondta. – A Nirgatában lev7 tengeri legel7 micsoda voltaképpen? – Az. Legel7 a tenger fenekén. és ezért nem értettem meg a viselkedését. szívemet most az elrabolt csecsem7 iránti érzések töltötték meg. meg kell vallanom. amikor a vízi állatok önállóan képesek szaporodni. nem bírt hallgatni. a kísérlet alanyául Vada is ajánlkozott. nyugodt jöv7 vár rá. Mindenesetre múlt év tavasza óta egyszer csak ilyen rendelések érkeztek hozzánk. ezt fel kell tételeznünk. A leveg7 nehéz volt. bármi áron. Bár ha például az óceán fenekén lev7 lerakódásokat nézzük. víz alatti legel7 fölé. Az els7. Az ilyen módon nyert második nemzedéket mi "fajtisztá"nak nevezzük: fajtiszta disznó. hogy tapogatózik csupán? Én azonban valóban haboztam. és kezet nyújtva nekem. ám legyen. mint érzékelhet7 valóság. hogy mivé fejl7dik? A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 51 . Most azonban csak egyet akarok: minél hamarabb elmenni innen. és meg kell semmisítenem. És ha így van. Vagyis az önök által kitenyésztett ismertet7jegyek örökölhet7ek? Egy vetít7vel felszerelt csónak velünk siklott a kis méretJ tó nagyságú. egy dolgot végre kell hajtanom. Legyen hát hazugság. A pénzügyi osztályvezet7 meggyilkolása már nyilvánvalóan kikerült ezeknek az eseményeknek a középpontjából. hogy üzleti szempontból teljesen rentábilis vállalkozás. hogy az ilyen vállalkozás rentábilis lehet? Nézze csak. nyugodt gépem mellett. hogy valóban létezik ilyen hatalmas vállalat. Eddig körülbelül kétszázezer tehenet és disznót szállítottunk összesen. és költséget is. egy Boszóban lev7 tengeri legel7r7l jött. err7l jut eszembe. és azt a szerencsétlen asszonyt gyilkosnak min7síteni. Még nem tudtam. – Nem. El7bb azonban. de utódokat nem adnak.– Fajtiszta yorkshire-i disznók? – kérdeztem. amelyr7l nem tudni. ez országunk szárazföldi állatállományának majdnem öt százalékát jelenti. Nagyon kedves t7le! Bár a n7k a korral elveszítik kedvességüket. amely apró örömökb7l és apró bánatokból áll össze. Elegem volt már. és nem számítanak többé ritkaságnak. akkor mindörökre hátat fordíthatok Jamamoto úr ügyeinek. hogy megszabaduljon egy kusza ügyt7l. hogy a disznókat. nem értek. Annak érdekében. mindegy. Jamamoto úr testalkatához képest meglep7 könnyedséggel kiugrott a partra. – Miért tartják voltaképpen ezt az egészet ennyire titokban? – kérdezte Joriki.

Átmentünk az ajtaján. Egyébként. amikor a kutya megszokja az uszonyok használatát. Látja. Hát az állatokat ezekbe a tartályokba helyezik. hogy a kimerültségt7l nem tudok elaludni. – Persze. Meg akarnak büntetni azért. ha az ön jövend7mondó gépe nem vált volna a sajtószenzáció tárgyává. mindenütt Jamamoto laboratóriumainak kapui várnak. 27. Joriki halvány mosollyal integet az autó ablakából. hogy megtudják a vízi kolóniák jöv7jét. ez magától értet7dik! Hiszen a liberalizmus elveinek ellentmondana az. úgy látszik. de aligha vehette figyelembe az óceánok fenekén létez7 településeket. – mormolta Joriki zavartan. mintha középkori páncél lett volna. Bárhova is megyek. tanár úr – szólalt meg Joriki. és újra egy medence el7tt találtuk magunkat. Onnan autón elmegyek. amelyet az idomító a kezében tartott. szörnyJséges lények laknak. A hal valóban élt. Ezt pedig csupán idomított kutya képes megtenni. vízi kutyát tanított be. azt beszélik. foga között tartva egy halat. de kibírhatatlanul szörnyJek. kinyújtom a kezem az ágy fejénél lev7 whisky után. amikor el7fordult. és álomba merülök. összehúzódott. Szerettem volna még egy keveset aludni. Kiváló ötlet. de egyszer csak eszembe jutott valami. mintha csak most jutna eszébe –. amelyekkel olyan jövedelmez7en lehetne kereskedni. és a porszívó hangját követtem. mint hajdanában. Különleges zsiradékkal van beborítva. – Nálunk nem foglalkoznak politikai el7rejelzésekkel. amíg az idomító összeszorította kezével a zsák nyílását.. hogyan mozog a zsákban. Most már nincsenek elmaradt országok. tudja-e. SzörnyJ ez a bJntelés. Nekem azonban nem volt kedvem nevetni. – Egyébként. megvárta. de még ez sem hat rám.. Tizenegykor felfedezem. Mintha egy tükörfalakkal körülvett szobában minden út végtelenül megismétl7dne. mely minden szívveréssel egyre kegyetlenebbé válik. – Ugyan már. mit válaszolt volna a gép. szintén kimerült. Holnap reggel szállítjuk el. Feleségem az emeleten dolgozószobámat takarította. Oda kell sietnem. Jamamoto úr pedig hozzáfJzte: – Amíg a halat a fogai között tartja. Egy idomító.. Fejbólintással felelek neki. mintha valamin nagyon szórakoznának. ohó! folyik a munka!. és el kell onnan futnom. Betanítását akkor tekintjük befejezettnek. és csupán akkor engedte el a halat. hallgatott. és ez most az utolsó gyakorlat. Csak egyetlen dolgot kellett volna Jorikinak megmondanom.. könnyJbúvár-felszerelésben.. Ez a sóhaj megnevettet. Álmomban újra és újra elvezetnek Jamamoto laboratóriumába. Még mosolyogni sem volt er7m. menekül7k vagy sietek. Ehhez hasonló álmok gyakorta üldöztek ifjúkoromban. Nagyon érdekes lenne megtudni. hanem titkos lenne. de még el sem érem. ezek az urak kétségtelenül önhöz fordultak volna. amelyekr7l a megrendelésben volt szó. Felugrottam. ha a társadalmat jóslásokkal zaklatnák. És ott. Egy szempillantás – visszatért. hogy odahaza fekszem az ágyban. Feleségem dermedt hallgatással fogad. öt-hat egymás után. mert elkéstem a munkából. amely megvédi a b7rt. minden egyéb beszélgetésb7l elegem volt már. Nem tudom megmagyarázni. miért szörnyJségesek. Vannak tartálykocsik az olaj szállításához. hogy ne fitogtasd a tájékozottságodat? – kérdezte Jamamoto úr gúnyolódva. És már magam sem tudom. 52 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . tanár úr. falaiban ráccsal elzárt nyílások sötétlettek. Valamivel nagyobb volt az ötödik kamrában lev7 medencénél. A kapunál már olvassák az ítéletet. az a feladata. hogy túl sok szakét [rizspálinka] ittam. hogy a halat nem öli meg – állapította meg Joriki. mivel különféle veszélyes helyeken kell ugrania és úsznia. majd mind a ketten elnevették magukat. Joriki. A "Moszkva". mancsai gumi békauszonyokkal vannak felszerelve. Észrevétlenül elaludtam. ugye? Amikor látom. és nem a száján. hátul láncok lógnak le róluk – talán már látott ilyeneket. A kutya egyszer csak kinyújtotta a nyakát. és betámolygok a házba. – Holnap? Hiszen már három óra múlt. hogyan száguldanak ezek a teherautók. és ki sem nyitotta a száját. óvatosságból. azt gondolom. A kutya sz7re feketén ragyogott. Alig állok a lábamon.. majd fejét el7revetve az egyik rácshoz vetette magát. Nagyon fájt a fejem. a kapuk mögött. a kutyának az orrán keresztül kell átengednie a kopoltyúkhoz a vizet. Hazatérésünkhöz a laboratórium rendelkezésünkre bocsátott egy autót. Attól félek. A kutya beledugta orrát egy mJanyag zsákba.. és mindegyik Jamamoto számtalan laboratóriumába vezetne.– Lehetséges. mint a háború. és ezenkívül ez jóval reményteljesebb t7kebefektetést jelent. – Holnap délig fogok aludni. és megkönnyebbülten felsóhajtok. Már a lakásom közelében ébresztettek fel. – Ez a vadászkutyák egyike.. és a sof7r. – És most nem bírod ki. – Úgy látszik. hogyan szállítják 7ket a szárazföldön? Ez nagyon érdekes. A víz alatti legel7 partján magas betonkerítés húzódott. hogy a fináncoligarchia a közeled7 nehézségekkel csupán mesterséges kolóniák megteremtésével tud megbirkózni. megjósolta az emberiségnek a kommunizmust. Látszott. és egy másik Jamamoto-laboratóriumba utazom.

hogy "meglátni a rendet és a törvényszerJséget". a feleségemnek mégsem mondhattam volna el az igazságot. Az újságtól telefonáltak. – Mi az. hogy gonoszul becsaptak bennünket. – És az udvaron vashordók hevertek? – Há-á-t. valóban szül7otthon volt? – De hát miért kérdezel? – Hangjában nyugtalanság bujkált.. Olyan érzésem van. amelyet mindig érzek a hasonló beszélgetések alkalmával. – Egyemeletes ház? Földszintes? – I-igen. ha megtudja. S amikor már igazában dühöngtem.. Valóban. nem értette meg.. látni a szomszédos ház tetejét. akkor csal a mindennapok érzékelése. hogy ez mennyire aggaszt engem. Az újság azt kérdezte t7lem.. Alatta egy ág csüng. alapos gyanúm van arra.. De mindenre határozottan emlékszem. hogy mostantól fogva jogom van mérgel7dni. – Mire hasonlított? – Tudod. hogy a jövend7mondó gép segítségével a világ szüntelenül egyre nyugodtabb. úgy érzem. n7gyógyász volt. most már ügy rémJk nekem. lehetséges. udvarát. hogy milyen volt az a szül7otthon. hanem "felfedezni a káoszt”? – Próbálj még egyszer emlékezni arra. és hátravetette fejét. lehetséges. S fogalma sem volt arról. Nem lehetne valamit hazudnom? – Mit gondolsz. amíg bevettem ezeket a pirulákat. most majd eszembe jut. mint a hegyi kristály. kérlek. Megkönnyebbülten fellélegeztem. hogy nem is volt kórház. Az ápolón7vérre is emlékszem... hogy a feleségem elhitte.. mivel tájékoztatást a sajtó számára kizárólag a Statisztikai Hivatal programozási bizottsága adhat. amit az elmúlt éjjel láttam.. Most azonban annyira komolyan mondtam el. felajánlotta együttmJködését Japán érdekelt szerveinek. A "Moszkva-2" a Csendes-óceán fenekén lev7 vulkanikus láncolat aktivizálódását jósolta meg. ugye? – I-igen. és mérges voltam magamra. – Igen. Még tegnap is hittem ennek a mindennapi létnek a szilárdságában. – A tengert7l nem messze? – Há-á-t. Most már nem hiszek benne. De nem tudtam neki megmagyarázni. Arca megmerevedett. Hülye voltam. a realitás. – Hol voltál tegnap? – Dolgoztam. már rogyadozott a lábam. és a Szovjetunió. Ha az. nem is lehetne ehhez hasonló súlyos sértést kigondolni egy n7 számára. Elképzelhetetlenül bonyolulttá tette volna a helyzetet. és majdnem megint dühbe gurultam. Ez nagyon fontos. – Milyen volt az orvos? Olyan nagy darab férfi. és felhívtam a laboratóriumot. a vakítóan fényes kerek felh7cske.. Szeretnék t7led valamit kérdezni. akinek anyajegy lett volna az állán. Ha csak feltételeztem ezt. körvonalait változtatva. például. Ez égbekiáltó ostobaság volt.. megszólalt a telefon. – Tudod. új er7vel és nagyon mélyen fogott el. hogyan oszlik el lassan. A szégyenérzet. mintha az emlékezetem nem az enyém volna. Kés7bb meg7rült. lehetetlen lett volna. és zavartan nézett rám. Persze. hogy ingerült vagyok. Azt hitten. áttekinthet7bb lesz – olyan átlátszó. és méhéb7l kiszakítsák magzatát. Mégis ki kellett kérdeznem. Jamamoto laboratóriumában nem találkoztam egy asszonnyal sem. mintha ködben történt volna. hogy meg7rzöm a titkot.. Úgy A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 53 . – Másutt dolgoztam! Ingerültséget éreztem. – Ez hogy lehetséges? – Volt egy régi orvostársam. Feleségem hallgatott.. ha találkoznék vele. Minden a fonákjára fordult.. ami addig történt. hát egyáltalában semmire sem emlék szel? – Hiszen valamiféle pirulákat adtak. amelybe vittek. – Összehúzta szemét. Azt feleltem. Vagy talán a "megismerni" szó a valóságban nem azt jelenti. fejét fel sem emelve.– Felébresztettelek? – kérdezte. – Minden csupasz és szörnyen sötét volt. hogy semmit sem tudok mondani.. miért. – Olyan sokáig nem jöttél haza. hogy ez mennyire fontos. az anyajeggyel az állán. iparkodva tisztázni a jelenség esetleges kapcsolatát az utóbbi id7kben fennálló szokatlan légköri h7mérsékletváltozásokkal. Az ablakon át látom. Hogy szemtelenségb7l az asztalra fektessék. vés máskor nem is bírtam volna nevetés nélkül elmondani. hogy a SZKTK-ban mJköd7 jövend7mondó gép elfogadja-e ezt a javaslatot. ne aggódj. Még ha nem is köteleztek volna arra.. – Nem. hogy nyugtalankodni kezdtem.. Nem tudom azonban.. de úgy tetszett. és nem tudok emlékezni rá. Mindjárt megismerném. Minden olyan. mi lesz a feleségemmel. Ha meg nem született gyermekünk sorsa ennyire megrázott.

ez annyi.. le nem veszem róla a szememet. és én el7re látom. Már hányadszor avatkozik bele tolakodóan az én elhatározásaimba! És mégis zavarba jöttem. Nincs már semmi bennem. akkor csupán Joriki az egyetlen. hogy a jövend7mondó gép nem összeegyeztethet7 a liberalizmussal. Vannak pillanatok. Hiszen miel7tt hívtam. amelyt7l óvom önt. – Ö-ö-7. Megér-e a kísérlet ekkora kockázatot? Nem azért határoztam. – Érdekes beterjesztést készítünk. S hirtelen eszembe jutott a zsaroló – az ellenszenves zsaroló. Ha a házamban nincsenek elrejtve titkos lehallgató berendezések. ezúttal valóban az a zsaroló jelentkezett az én hangomon: – Kacumi tanár úr? Milyen gyorsan fölvette a kagylót! Mintha várta volna a hívásomat. komolyra fordította hangját. és ki sem öblítve szájamat. A kivárásból és figyelésb7l nem lehet szenzációt teremteni.. Hiszen most készül egy bJnt elkövetni. Hallgattam. a víz alatt fog élni. A gyermekgyilkosság ennek a szörnyJségnek az alapján a legnemesebb. megtudná akár a századrészét annak. aki minden tettemet és szándékomat ismeri –. ha nem éreznék nyugtalanságot. és undort érzek. amely azt állította. amit én az elmúlt éjjel láttam. a telefonhoz ugrottam. foglalt volt a telefonja. Ha ez a gyáva Tolmojaszu. Tomojaszu telefonált a programozási bizottságból. Másrészt azonban Joriki túlságosan ravasz.. hogy ilyen rémületben és izgalomban van részem.. És az újságok újra elhallgatják. Hangja még jobban hasonlított az enyémhez: – Egyébként ön valóban várt. hogy erre figyeljek. Ez a szörnyJség. csak egyet láttam világosan: elveszítettem magabiztosságomat... amiskor magyarázat nélkül meg kell érteni mindent.látszik. ami a saját véleményemhez hasonlítana. Magamhoz tértem. Ezúttal az elnyújtott hang nem ingerel annyira. – Elutasítjuk a javaslatot? – kérdezem közömbösen. Csupán mérhetetlen nyugtalanság maradt bennem. Tikako Konda. mintha magunkat alacsonyítanánk le. De különben is az utóbbi id7ben a gépünk iránti érdekl7dés er7sen csökkent. Megszólalt a telefon.. Bár az is furcsa lenne. Minden a régiben.. Megéreztem a titkos megfigyel7 közelségét. Arcomon csorognak az izzadságcsöppek. Vagy valahol a lelkem mélyén már láttam a szörnyJséges kibontakozást. hogy ilyen ostobán elárulja magát. Elszégyelltem magam.. hogy a jöv7t nyakon csípte... Talán azért. amikor feln7? Már ez a gondolat maga borzadállyal tölt el. mint máskor. Vagy tíz percig álltam így. amely ránk várt? Bárhogyan is volt. – Ma összeállítom az el7adás tervét.. amelyet semmiféle szavakkal nem lehet elmondani.. Joriki át fogja adni önnek – mondtam gyorsan. Nagyon szeretnék elmenekülni. – szólt nevetve. Végül is miért eszeltem ki az egészet? Hogy valóban megvédjem a feleségemet? Vagy hogy felhasználjam mint engedelmes eszközt? Ez már önmagam kihallgatása. én voltaképpen az együttmJködésre vonatkozó szovjet javaslat ügyében hívom. Sietve lementem a földszintre.. Így szóltam a feleségemhez: – Elmegyünk együtt. és felakasztottam a telefonkagylót. hogy egyel7re várunk és figyelünk. aki azt képzeli. Menj és öltözz át. – S a gyilkossal kapcsolatban? Ajkamról a kezemre egy fehér csepp fogpaszta hullott. fiam vane vagy lányom. Itt azt határoztuk el.. hogy önmagam igazolására önelemzést végeztem. – Miért gondolod. EgyszerJen nem volt már er7m. Nem igaz?. de ez nem is fontos.. mintha erre a kérdésre felelni tudtam volna. Be kell ismernem. 54 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Ily módon már elpusztult egy asszony. Már az maga is tJrhetetlen. hogyan megy le feleségem a földszintre. és lehajtottam a fejemet. Ez azonban most már engem nem érint. csak egy eszköz lehetséges: feltárni feleségem emlékezetét a jövend7mondó gép segítségével. nem utasítjuk el egészen. mivel semmit sem magyaráztam meg értelmesen. és Tomojaszu újra megszólalt: – Tulajdonképpen hogy áll a munkával? A bizottság ülése holnapután lesz. hogy átöltözzék. Nos. Feleségem kérd7leg nézett rám. EgyszerJen düh fogott el. és megborzongtam. de talán inkább azért. És miért is szégyenkezem voltaképpen? Mi a bJnöm? Ezt nem tudom megmagyarázni. ez veszélyes lehet.. Ha a veszélyekre gondolunk. a szájamba dugom a fogkefémet. Részben az egyéniség jellegzetes mutatóiról. Igaz. Feleségemmel semmi sem történik. a szüleir7l. Gyermekemnek kopoltyúi lesznek. lelkem mélyén valóban vártam ennek a zsarolónak a hívását. hogy vártam? EgyszerJ véletlen! – Teljesen igaz. – Nem. Nem tudom. aki el7re láthatta. 28. de hallgatott. mivel a viselkedésem egyáltalában nem adott lehet7séget a kérdez7sködésre. és még nem mosdottam. Azon nyomban megint csöngött. Bizonyára eredményt ért el a propaganda. amelyben semmi sincs a szül7k felel7sségérzéséb7l. Mit gondol vajon rólunk. mintha másnapos lennék. leghumánusabb tettnek látszik. és válaszra sem várva.. hogy meg akarom vizsgálni feleségemet a jövend7mondó gép segítségével. Néztem. Igen.

hogyan adhat ez a felvétel minden egyes esetben a helyzetnek megfelel7 választ. Ezel7tt Tomojaszu-szan telefonált önnek a programozási bizottságból. A zsaroló mélyen felsóhajtott. és hogyan reagálhat helyesen az én szavaimra? – Csodálkozik? – érdekl7dött a hívó fél. ne vitatkozzunk. ön most azt gondolta: "Ohó. de én nem tréfálok. akivel a minap összeverekedett. úgy látszik. Hogyan tudta. Az. honnan lehet telefonálás közben egyidejJleg az én házamat is látni. kérem.. ha valaki irányítja? Szó... hiszen. ez éppen kitJn7.. hogy a gép gyorsabb és pontosabb válaszokra képes. de azt nem tudtam elképzelni magamnak. De hát legalább most már kitalálta. már mondtam. jól van. hát öblítse ki a száját. hogy ön engem gyanúsít. Hallja? Önöknél semmit sem hallani ebb7l. – Te vagy az. és óvatosan. a társadalmi helyzet és hivatás küls7 burkán való áthatolást? Mindenekel7tt. hozzám? Hiszen szemt7l szembe sokkal egyszerJbb lenne beszélgetnünk. – Nos. ez voltaképpen egy éremnek két oldala. tanár úr. hogy ki vagy! – Igen. Nos.. – Honnan beszélsz? Türelmesen elnyomva a tompa fájdalmat. az ön szája tele van fogkrémmel. Tehát. hogy ki vagyok? – Kicsoda? – Nos. Vajon azt hiszi. Joriki!.. Hátráltam. jó? – Elegem van ebb7l! Mindegy nekem. hát kicsoda?... – Akkor beszélj.. Igyekszem – szólt a hang kifejez7en. Éppen ebben a szempillantásban a kapu el7tt balról jobbra elment unatkozó arccal a kém. egyszerJen ki akarja fürkészni szándékaimat. Saját akaratomból hívtam fel önt. hogy valaki felhasználja a hangomat. – Akkor inkább mondd meg egyenesen és határozottan. Kénytelen vagyok egy nagyon fontos körülményt közölni. Hát. hogy távcs7vel figyeltem önt valamelyik közeli házból. a nyomozó és a zsaroló foglalkozása. H bizonyára melletted áll. hogy ki beszél veled? Ez én vagyok. és várok addig. – És te még most sem találtad ki. ön elhatározta. ahogy mondta. ami a szívén. Tehát ez nem közönséges ember. és ön majd felhív. – Bár abban. Beszédtársam szabadon használja a csavargó elbizakodott hanglejtését és a száraz. – Ez is igaz. – És miért nem jössz ide. ön bizonyára már felfigyelt arra. – Ügy gondolja? Sajnos. nincs semmi csodálatra méltó. Egyebek között igen kiváló specialista mindenféle gyilkosság elkövetésében. és kinéztem. az a száján. felvettem a kagylót. ön nem óhajtott engem felismerni. majd kisvártatva folytatta: – Röviden szólva. tanár úr. Én –te vagyok! A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 55 .. kitalálta zavarom okát. ez lehetetlen. Talán mindentudónak képzelve magát. Nos. és csak ez..Megzavarodtam. igyekszem elképzelni. ugye? Ha óhajtja.. Te hang vagy egyszerJen. amely a gerincemt7l a fejembe nyilall.. Vegye csak át a kagylót. kétségei megszJnnek... Ezenfelül beszélgetésünk nem is olyan bonyolult. azt hiszem. hogy nem akar erre er7t pazarolni. ott van? – kérdezte azon nyomban a hang. De Joriki parancsol neked. ön most készül elmenni. hogy szinte nem is sért7dtem meg a bizalmaskodó tegezésen. hogy saját akaratomból beszélek önnel. – Na és mi következik ebb7l? – Te még így sem értettél meg semmit sem.. Csak meg akarom önnek egyszerJen mutatni. újra a telefonhoz léptem. – Nem.. ne gondolja. Nos. hát jobb lesz megmondanom. tudja-e. Akkor hát írja fel a telefonszámomat. te szegény. Ha tudja a számomat. És bocsánatot kérek. Nézzen ki gyorsan a folyosó végén lev7 ablakból! Engedelmesen letettem a kagylót. hogy én kénytelen vagyok önnel telefonon beszélni.. Nem. hogy óvatosnak kell lennem. – A hang egyszer csak figyelmeztet7vé vált: – Ez nagyon fontos. én is hallgatom önt.. így nem jó. Leteszem a kagylót. Nyitott ablaknál beszélek. hogy messzir7l telefonálok. csöndesen köhécselve. De vajon valóban nem gyanítja még? Bár ez is lehetséges. Hát még most sem jött rá? Akkor még egy megoldást adok hozzá. – KitJn7." Igaz? Jól van. Nem.. ez világos. te persze a gép vagy. –felelte hallgatásomra a hang. tanár úr. most haladnak el tJzoltókocsik a közelemben.. Kacagás hallatszott. Egyébként ez id7 szerint is ügyeletet teljesít az ön házánál egy figyel7. Hangjában olyan 7szinte sajnálkozás bujkált. úgy látszik. Ez érthet7.. és az. nehogy a legkisebb zajt is verjem. bizonyára ez egyszerJen véletlen hasonlóság. hivatalos hangot.. hogy az én hangom pontosan olyan. íziben! – Ostobaság. Ha én beszélek. Azt gondoltam. – Ugyan már.. és magával akarja vinni a feleségét? Igen?. hogy már megint a telefonnál vagyok? – Ugyanaz a fiatalember. Azt még feltételeztem. Te magad. – Nos. Hiszen egészen átlátok önön. mint az öné. ugye? – Akármelyik bolond utánozni tudja ezt a trükköt egy magnetofon segítségével. Milyen foglalkozás kívánja meg az emberi létezés. ami szó. hogy jóvátehetetlen bJnt követ el. amelyet a jövend7mondó gép segítségével magnetofonszalagra rögzítettek. Bizonyára félbeszakították a fogmosását. És igyekezz rövid lenni.

a mennyezet alatt lebegtem. amikor szellemmé válva. ahogyan feltételezted. – Vagyis? – Helyes. Én mindössze magnetofonfelvétel vagyok.. De ne hidd. Akadozva kerestem a szavakat: – Hogyan van ez ?. hogy ezt fogod mondani. amikor lát egy kicsit ismer7s embert. akkor kérdezd meg magad. amely számításba veszi az els7 el7rejelzés ismeretét.. Az én akaratom a te akaratod. Hosszan álltam mozdulatlanul. én – te vagyok.. ez a helyzet. amelyet álmomban éreztem egyszer. a gép által szintetizálva. mindig az általam el7irányzott program határain belül maradsz.. Ó. miért volt szükség erre a kerül7 útra? Ha te ismered a jöv7met.. hatalmas.. – Jól van. és vár téged az ajtó el7tt. hogy az anyajegy ne tJnjön fel. Én úgy teszek. Tehát az ápolón7 az én segít7társam. jól van.. hanem még a lelkem is mintha megkövesedett. hogy bármely pillanatban eszemet vesztem. hova akarod vinni. EgyszerJen meg akartalak menteni a katasztrófától. hogy a saját tükörképe. amelyben összekeveredett a nyugalom és a zavar. Hiszen nincsen testem.. hanem a fels7 ajkán. apró lénynek éreztem magam. amit 7 eddig tett. Nem csupán a testem. ahogyan te tennél. Ezt a nyugalmat csak azzal az idióta örömmel lehet összehasonlítani.29. Te javíthatatlan vagy. és ijesztgetni ezekkel a telefonhívásokkal? – Én nem ijesztettelek. Rövidebben.. mint egy fodrászüzlet cégére [* Japánban a fodrászüzlet cégtáblájául egy lassan forgó üveghenger szolgál]. tudtam. – Eszemben sincs! – Helyes. amelyet akkor érez az ember.. Egyébként. Tehát te – én vagyok. és mégis úgy érzem.. hogy az anyajegy az állán volt. Átöltözött. semmiképpen sem tudod felfogni a dolgok való helyzetét. – Még mit nem!. aki teljesen ismered már magad. Magam határoztam el magam. hogy a szintetizált egyéniség nem tud beszélgetni. és már régen mindent tudnék. és a homályos emlékezet áthelyezte az állra. összeroppant volna. mint egy zsarolónak. meg akarok t7le valamit kérdezni. – Jól van. – Ki parancsolta meg. Te. ez a mi igazi ellenségünk.. Egyébként erre most már semmi szükség nincsen. Kérdezd ki arról a fiktív ápolón7r7l. az én kérésemre tette. hanem valami furcsa állapot. hanem a fels7 ajkán volt? 30. – De hiszen neked nem lehet tudatod. és megszokta. és add át a kagylót. mint a tudat. feleségnek fogom 7t hívni. és körülöttem minden megváltoztatta külsejét. Kacuko Vada volt? Az 7 fels7 ajkán van anyajegy. hogy fejét lehajtva tartsa. és onnan fentr7l néztem le saját tetememre.. Ha nem akarod a telefonhoz hívni.. tehát bizonyára ismered az ellenségeimet is? Miért nem cselekedtél egyenesebb módon? – Ellenségek. jól van. Messzir7l hatol el hozzám a világosság. Szégyelli is. bár én te vagyok. A legapróbb részletekig ismerem minden gondolatod összességét.. akkor inkább magadat gyanúsítsd. És ha gyanúsítod Jorikit. kérlek. Hívd be.. És azért az anyajegy lejjebb látszik. EgyszerJen elfeledkeztem arról. magadban van.. neked persze kellemetlen. hogy lélegeznem kell. hogy telefonálj? Joriki? – Még most sem értesz mindent. A feleséged azt mondta. – Mindegy. Feleségemet cserbenhagyta az emlékezete.. Az anyajegy nem az állán volt... És ez a zavar rokon azzal a kifejezhetetlenül szomorú kétségbeeséssel. itt jön Szadako. Csapán te még nem ismerted fel ezt az akaratot.. És természetesen nem rendelkezem olyan kinccsel.. akkor mindent el kell mondanod neki. jól sejtetted.. hogy így hívom 7t. Joriki-szan. És miért kellett úgy viselkedned. és hirtelen felfedezi. hogy az anyajegy nem az állán. én figyelmeztettelek.. És bármit is teszel. Hiszen tudod. ugye? – Ez nem olyan egyszerJ. Ha valamit is el akarsz neki mondani. A te gondolkozásmódod. úgy hiszem. – Miért? Ez a sértés nem marad büntetlenül. Nem tévedett-e? Lehet. Jól van. 56 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . A helyemen. maró fájdalom forgott. Viszont sokkal determináltabb és határozottabb vagyok. hát legyen. akinek arcán az anyajegy volt. Én a te jövend7dnek második el7rejelzése vagyok. hogy ez az 7 intrikája vagy valami ehhez hasonló. – Hogyan kezeled a magnetofont? – Hagyd abba a buta beszédet! Persze hogy segít nekem valaki. De erre nem futja a bátorságod. És valószínJleg értetlenül hallgatja beszélgetésünket. ha ismernéd a jöv7det. Hirtelen távoli.. mint a tudat. egyszerJen elfelejtette.. Ez nem egyszerJ ijedelem volt. Valójában az ellenség benned. Fulladoztam. mintha nekem már kezdett7l fogva mindent elmondtak volna. Minden. Hiszen még azt sem mondtad meg neki. – Ki állította össze neked ennek a beszélgetésnek a vázlatát? – Senki. Akaratlanul is bólintok.

. bármennyire is igyekeztünk. hogy belekeverd ebbe a históriába a feleségedet is. igen. – Az ápolón7 anyajegye! Kinyílt az ajtó. maradi. és úgy rémlett.. hogy lelkébe tekints. úgy hiszem. hogy a hétköznapi dolgok csupán a realitás fonákjai. mintha semmit sem vennék észre. És ha én nem hívlak fel. Már tudod. Az okot akácod tudni. Voltaképpen azonban a csontod velejéig unalmas és konzervatív vagy. lehet.. – folytatta második "énem" – ez az ápolón7vér. nem volt szándékodban. Feleségem már kiment.. Semmit sem gyanítasz – és egyszer csak akadályra bukkansz.. szakíthatnád el a kapcsolatot a jövend7vel... – Mi van veled? Hogy megrémítettél. Hiszen az én megbízásomból. a többi miatt nem kell nyugtalankodnod. – Miért? Kinek volt erre szüksége? – Megértelek. hogyan ölhetnéd meg gyermekedet. amikor többi munkatársad felkeresett.. megrögzött. ValószínJleg. És mi semmivel sem tudtunk rajtad segíteni.– Szadako! – kiáltottam rémülten. vagyis másképp szólva a te kérésedre tette. ami nem a te szemednek van szánva. De nem ment el. Ott jártál a laboratóriumban. – Hát mit tehetsz. hogy most már mindenki ellenségemnek látszik. Kacuko Vada volt. Nem tudom elhinni. – Igen. akkor el kellett volna mondanod neki egyet s mást. amint kitaláltad. – Azzal. de. Nem. hogy ezt kikerüld. maradi csontod velejéig. gyorsan elküldve a feleségemet. már megértetted. képes voltál megteremteni a jövend7mondó gépet. Úgy rémlik. hogy az újév alkalmából felköszöntsön. akkor ez nagyszerJ. Bárhogy is van.. – Vagyis a gyermekemet rárakták a mesterséges placentára. hogy a bíróság határozata. Azt gondoltam. A kelepcéket a legváratlanabb helyeken állítják fel. – Ostobaság! – Nem. hogy prédikálj? – Úgy beszélsz. Miért? Azért. hogy a géppel megvizsgálják? Ha ezt feltételezed. Ha rá akartad volna bírni a feleségedet... Feleséged nem ismeri. Ha már legalább ezt tisztáztad. Még er7sebben a fülemhez szorítottam a kagylót. mivel Vada beteg volt. Egyébként jól van. ez az igazság. bizonyára. amit most mondok neked. De most már megértetted. és a feleséged most már semmi esetre sem engedi meg neked. igen. Egyébként lett volna más módod is arra. – Ez csupán a te feltevésed. de te. – Csupán azért hívtál fel. – mondta a hang a kagylóban. és hátat fordítottam neki. – Más szavakkal. az áldozatok számát a minimumra kell csökkenteni.. És így akarva-akaratlan elárultad volna Jamamoto laboratóriumának titkát. Nem értettem. Sokkal rosszabb annál... Talán nem az állán? Talán itt? – ValószínJleg. Gondolataid homlokegyenest ellentétes irányba fordulnak.. Megvetés és reménytelenség. és mindörökre eltemetkeznél a fonákságok világában.. – Az az anyajegy hol volt?. Mindenekel7tt most már nincs szükség arra. hogy már levontad a tanulságot. ugye.. hogy engedje magát megvizsgálni..... hogy tegnap Vada barátn7nk figyelmeztetett. miért ilyen az arca... hogy feleséged egyszerJen. akkor eszembe jut. – Pontosan! Gondolkodj! – Ha viszontlátom. Például kérhettél volna Jamamoto úrtól engedélyt arra. ne nyugtalankodj. minden magyarázat nélkül beleegyezett volna abba. mint amilyen te vagy. hogy Vada barátn7nk volt az ápolón7. tehát nincs szükség arra. hiszen te voltál a legkönyörtelenebb ellensége magadnak. – Megértettem. hogyan? Azt képzelted talán. ez valódi tárgyalás volt. és ez sorsod fordulópontja lesz. Bár ez. Ez érthet7. És az. és felbukkant feleségem ijedt arca. Ott állt.. – Éppen az ajkán. Büszkén azt gondolod magadról: micsoda hidegvérJ ember vagyok.. – Hát akkor mivel nem vagy megelégedve? Lopva körülnéztem. Különben is erre a következtetésre jutottál volna. akkor egyszerJen ostoba tökfilkó vagy. elég! – Hirtelen düh fogott el.. hogy ilyen ember. hogy elképzeléseid a barátokról és ellenségekr7l semmit sem érnek? – Ha így van. mintha kívülálló emberr7l lenne szó. és ennek ellenére csak arra gondolsz. – állapította meg nyugodtan. egyben szomorkásan.. arcomba nézett hideg tekintettel. túlzottan elfogódottnak A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 57 . hogy fölötted ítélkeznek? Igen. Intettem.. mindent látok.. hogy feleséged megtekinthesse a laboratóriumot. és hangom betöltötte az egész házat. és úgy tudok tenni. és víz alatti ember lesz bel7le? – Így igaz. hogy kérdez7sködni fogsz az emberek méhen kívüli kitenyésztésér7l. Tegnap Jamamoto úr egész id7 alatt várta. amint kifejtette. Emlékszel... De hiszen én – te vagyok. Eleget kerülgettük a lényeget! Mi a tanulság? Mit kell szerinted csinálnom? – Csodabogár. mert van valami a lelkében. ez nem féltékenység és nem csalás.. akkor meg is tetted volna. hogy lármát csapj. – Nem csapok lármát! – Nos. – Ez nem feltevés. hogy a feleségedet a gép megvizsgálja. és még kevésbé arra.

. a felségvizek kérdései. 58 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Joszio hazajött az iskolából. – Már nincs rá szükség. Amikor meglátott. Furcsa. ez nem változtat semmit sem a dolgon! – Ki köhintett most? Ott áll Joriki melletted? – Nem.. Becsuktam az ajtót.bizonyultál. gyilkosságokról. Lábát húzva és kavicsokat rugdosva jött felém. hogy utoljára látjuk egymást. – Mire nincs szükség? – Nem kell elmennünk. Feleségem. Micsoda furcsa beszélgetést folytattál telefonon? Kitártam az ajtót. Akartam még valamit mondani. Egyenesen felé tartottam. De ne siess a következtetésekkel. akkor abból az derül ki. a légkör szokatlanul magas h7foka. Észrevétlenül újra elaludtam. Nem sejtettem.. és minden megszokott jelenség. és megálltam a küszöbön. – Tudni sem akarok err7l! – Ha nem is tudsz róla. elég már az önmagával folytatott beszélgetésb7l! Épp ez az! Magammal. és a telefonkagyló majdnem kihullott izzadt tenyeremb7l.. amelyen arcom feküdt. Kiöblítettem szájamat. Add át a kagylót! – Átveszed a kagylót? – kérdezte maga mellett valakit7l. hogy 7 már akkor létezett. Szerettem volna járni egyet. Mikor jött voltaképpen világra? És ki alkotta meg? Felhívtam Jorikit. Jorikit keresve. de a feleletért magadnak kell a bizottsághoz elmenned. hogy megtekinthesd a víz alatti emberek nevel7intézetét. és ügyetlenül félrefordulva. Bizonyára már mérlegelték kérésemet. lenyomtam a telefon kapcsolóját. Mint máskor is. és borotválkozáshoz láttam. hirtelen megtorpant. Nem volt otthon. önmagammal! Mulatságos dolog. A parancsot a gyilkosságra én adtam. de elhallgattam. A következ7 pillanatban azonban könnyJ léptei már elhaltak valahol a távoli keresztutcában. én – merev mosolyát.. fogpasztával összemaszatolt fiziognómiámat. Lementem a földszintre. Önmagam számára is undorító lettem. – Még valami. Vada van itt. Majd. Végül is ki ölte meg ezt a pénzügyi osztályvezet7t? – Természetesen Joriki barátunk. beszélni akartam vele. hanem zavart mosollyal üdvözölt. a Csendes-óceán felszínének emelkedése. hogy ezeknek a rideg jelenségeknek a sorozata valamikor érzelg7s hangulatba tudott ringatni. most már hihetetlenül távoli múltnak tetszett számomra. és mindent tud rólam a legapróbb részletig. csak az hiányzik még.. gazdasági kémkedés. Undorodtam. és Vada gyöngéd. amely émelyített. hogy már mindenre ráunt a világon. Feleségem beszólt az ajtón keresztül: – Kész vagyok. Alighogy az utcára léptem. és visszamentem a mosdóhoz. – Azt akarom kérdezni t7led – szólaltam meg: megvetsz te engem? Feleségem csodálkozva nézett föl rám. hogy egyes emberek jöv7jét jósoljuk meg. Pedig még voltak kérdéseim. és az állótükör el7tti kis asztalkára dobta. földrengések. de válaszul csak mély búgás hallatszott. majd. történetek szépségekr7l. Ha a telefonáló az én jöv7m második el7rejelzése. kikapcsolta brossát. Ehhez külön engedély szükséges. hogy a második én is betoppanjon. Láttam a jöv7 kis darabkáját. hogy egy énem már van ott. szintén nem. de ezúttal eszébe sem jutott. és közben ráér7sen végignéztem az újságokat. Felvettem getámat [japán fapapucs]. és magamra maradtam volna az úton. vagyis te. – Mindegy.. és kimentem. Az újság.. tanár úr. Bizonyára így kellett történnie. Feleségem mérgesen kiabált valamit utána. Feleségem kiszólt a konyhából: – Nem ennél valamit? – Nem. szemembe ötlött a kém. és 7 – idióta.... nemzetközi megegyezések. 31. Minden tisztázódott. akkor el7re látta ügyetlenségemet is. Vada. Tárcsáztam a számot. Öt körül jönnek érted. Micsoda helyzet! Ujjaim hirtelen megmerevedtek. tJzesetekr7l. átnedvesedett az izzadságtól. nevet7 hangja válaszolt: – Gyerünk. elnevette magát. Olyan érzésem volt. szinte akaratlanul. Be akartam hívni Josziót. Minden félórában telefonáltam a laboratóriumba. mintha földbe gyökerezett volna a lába. És nevetve mondta – A szájad tele van fogpasztával.. Utánakaptam. természetesen. Felemelkedtem. – Ugyan már. beleértve negyvenhat évemet is. ledobta iskolatáskáját. Ezért most engedélyt kértem számodra.. és azon nyomban elrohant valamerre. oldalt fordulva. Vagyis még miel7tt én rágondoltam volna arra. hogy elszökjön.. és arcáról lerítt. mintha összerogytam volna a fáradtságtól. Ha 7 parancsolta meg a pénzügyi osztályvezet7 meggyilkolását.

Valami olyan sérülést kell okozni. nehéz vele elbánni. tanár úr. A fájó pontra kell tapintani. ezenkívül pedig számíthattam rá.. tanár úr. metélttészta-levest rendelt. Néhány szót ejtett. ugye. Mindenesetre mindez nagyon különös. bólintott. és rendeltem magamnak egy adag máglyarakást.. és megérdekl7dnöm. amit akar. és továbbmentem. és ferdén nézett rám. Egyetlen pillantás elegend7 számomra. – És addig? – Tizenegy embert.. Mindig puszta kézzel dolgozom. még az önéinek sem. és körülnézve kijelentette: – Öt órakor telefonálnom kell.. Ha nem lettem volna a dermedtségig megrémülve. mert hiszen ha valaki az ilyesmit el7re tudja. Például. körös-körül járókel7k. Úgy ahogy teljesítem a megbízásokat.. de nem kizárt. nem halálos. és azt mormolta: – Igazán nem. Az igazi vízbefúlttól semmiben sem különbözik.. Igaz. ha van ideje.. engem nem ejt át.. Gyilkos barátom pedig.. Idehallatszik a játszadozó gyermekek hangja. amit parancsoltak. Nagyot lélegeztem. – Az ilyen horgot én nem kapom be. hogy hová kell ma vinnem önt. Reggel óta én sem ettem egy harapást sem. – Hazamehetsz. és kérik.. – Mintha szorult helyzetbe került volna.. és mindjárt tudom. Úgy látszik.. megmondhatom.. A legels7 dolog ilyen esetben: megtörni a bátorságát. – Az urak már összegyJltek. Sok a vesz7dés persze. A televízión bemondták az öt órát. Nyugtalan arckifejezéssel rohant a sarokban lév7 telefonhoz. mint nyíltsága a gyilkosság különböz7 módozatait illet7leg... tegye meg ezt a szívességet. hogy szakképzettségének megfelel7 utasítást kapott.. és ezért beleegyeztem. Tehát második "énem" orgyilkosságokra ad ki parancsokat... hogy erre képes v aggok. A kém azonnal felugrott. Mióta önnél vagyok. majd felakasztotta a kagylót. Finom volna most egy jó köleskását bekebelezni. És ha vízbefúltat kell felmutatnom. – Igaz. csak azt tettem. El7ször elkábítom.. de csak fogát vicsorította naiv mosollyal. és az ember kész. akárki is legyen az. hogy a víz a tüd7be szívódjon. És megfojtani is különféleképpen lehet. hogy eljövök önért öt óra után. – Úgy. és együnk néhány falatot. minden kis metéltet külön élvezve. Nem. tanár úr. Megkönnyebbülés látszott az arcán. Soha életemben nem gyanítottam. ezért megjegyeztem... – Ki bízott meg? – Ön. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 59 . Miben rejlik az er7m? Nem hagyok semmiféle nyomot. Aligha olyan ostoba.. olyan. tanár úr. hogy semmilyen körülmények között ne engedelmeskedjem a parancsoknak. azonnal felvették a telefont. és hatalmas tömegJ piros paprikát szórt bele. akkor egyáltalában nem marad semmi nyom. majd befogom az orrát és a száját. a hasfalon.. azt lehet vele csinálni.. Nem szóltam többé hozzá. de azután nincs is benne semmi kifogásolnivaló. bizonyára a kétségbeesést7l és a borzalomtól kirázott volna a hideg. lesütötte a szemét. Végül is lusta voltam ellentmondani. hogy azonnal fáradjon el hozzájuk – mondta. tanár úr. Eközben mesterséges lélegzést kell alkalmazni. mint a hipnózis. nem szegem meg a parancsot. hogy valamiképpen megszelídítem ezt a gazembert. hogy még az arcán mászó legyet sem vette észre. Mire fogadta fel második "énem" ezt az embert? Talán 7rzésre. a h7séggel mit sem tör7dve. Ez olyasmi. De önnek. hogy most rögtön rám támadjon. Különleges képességem van: csak meglátom az emberemet.– Mit csinálsz itt ? – Bocsánat. Kissé fölényesen nevetett. Szerettem volna felbosszantani. akkor az orrába gumicsövet rakok. És ez még visszataszítóbb volt. semmi többet.. És még védekezik is. – És mi most a megbízásod'? – Bocsánat. Például az ujját eltörni vagy a szemét kinyomni. és megragadta a kagylót. ha önt vesszük. ami könynyJ. és úgy elmerült az evés gyönyörJségében.. hogy kövessem önt. Rettenetesen lassan evett. és visszajött az asztalhoz. és vizet öntök bele.. tanár úr.. hogy kiválóan értesz a gyilkosságokhoz? – Nem is olyan kiválóan. ha nem kapom 7ket írásban. ki más lett volna? Hát így áll a dolog. még egyetlen embert sem öltem meg.. Akkor megfullad.. Soha nem használok szerszámot. Inkább menjünk be valahova. Mert elfelejtettem reggel ennivalót hozni magammal.. és mellettem jött. de ha együtt leszünk. mintha már meg is halt volna. – Egyel7re csupán azt a megbízást kaptam.. A szerszám feltétlenül nyomot hagy.. Egy közeli falatozóba vitt. hogy éhkoppon maradok. hogyan tudom megtörni a bátorságát. Már rászántam magam. hogy alaposan végezte a munkáját az elmúlt este. Sarkon fordult.. saját maga. vagy oldalt... Ha így a gégére rárakom a nyitott tenyeremet és jó szorosan rányomom. Kérem. – Hová? – Hová? Hiszen önnel megbeszélték. hogy sok id7be telik. És hány embert öltél már meg? – Tulajdonképpen nem is érdemes emlegetni az ügyeimet.. És fölösleges ilyen alakokkal sétálgatnom. Általában err7l nem szokás beszélni. Hát önnél ez a pont az arcán van.. Hiszen saját maga utasított arra.

és senkit sem aggaszt az. és égette a szemem. és benéztem a kulcslyukon. Kiszálltam.. jól ismerte a várost.. hosszú karját lóbálta és mosolygott. aki a csapdákat állítja. de önök. nem az építkezés felé. Az emeleti ablakokban fehér fénnyel tükröz7dtek vissza az alkonyi felh7k. Minden másképpen volt. adjanak magyarázatot! Nem engedhetem meg az önkényeskedést! Nem tudom. Kísér7m megveregeti a sof7r vállát: – A dohánybódénál fordulj be. amely mellett reggelenként és esténként járok. Nem sokkal kés7bb ismer7s utcába hajtottunk be. – Hát kinek telefonáltál most? – Joriki úrnak. és mindjárt fogtam is egy taxit. majd felállítjuk a mérleget.. amilyennek elképzeltek. Tehát 7 is közéjük tartozik. szintén megadják. Négy férfi és egy n7 nézett rám mosolyogva. Kiderül. a fehér kerítéshez. kérem. már mindnyájan összegyJltek. semmi tévedés nincs. csak a tényeket ismeri el. El7ször is a jövend7mondó gép a kormány legszigorúbb ellen7rzése alatt áll. hogy ez a táplálék a gép hasznára vagy kárára válik-e. Íme a villamossín. amit mondani készültem: "Kicsodák önök?! Ki engedte ezt meg önöknek? Lehet. Jéghideg szél vágott arcomba. mint ahogyan vártam. A bérgyilkos uraság pedig mozdulatlanul állt mellette. hogy mindez mennyire egyszerJ és egyidejJleg milyen bonyolult is. és állát simogatta. A fáradhatatlan Kimura és négy fiatal segít7társa módszeresen és szorgalmasan osztályozták és rejtjelezték a legkülönböz7bb adatokat. amelyeket majd egyszer valamihez felhasználhatnak. A földszinten bepillantottam az anyagfeldolgozó osztályra. s arrébb húzódott. és egy szót sem bírtam szólni. az egyablakos folyosón már sötét volt. miféle jogaik vannak. Az információs osztály az ürességt7l tátongott." S már el7re élvezve beszédem hatását. Ezt az osztályt a jövend7mondó gép konyhájának is nevezhetnénk. Kísér7m. Baloldalt az asztal mellett Jamamoto úr és Kacuko Vada ült. hogy lábamon getát viselek. amerre feltételeztem. Tomojaszut az államgépezet egyszerJ csauarának tartottam!. – És azt tudod.. hogy ingem gyJrött. Az els7 emeleten.. hol forduljon balra. Az igazat megvallva. Félúton visszafordultam. Joriki hJséges követ7jét. eljutok a fegyver csövéig. Még nekem is jelentést kell tennem a vele folytatott munkáról. amivel nekem tartoznak. hogy a sarokban Szóhát pillantottam meg. Megfizetem. ahogyan az egy gyilkossági szakért7höz illik. a televízió képerny7je mellett. Az még csak hagyján. Megkértem a kapust.. fizesse ki 7 a taximat. – Hiszen ez a KSZBTKL. és gondolatban gyorsan elismételtem. szélesre tártam az ajtót. És mennyire bonyolultnak látszik mindez és ugyanakkor rendkívül egyszerJnek is. Nem gondoltam arra. amelyr7l els7 ízben hallok. amelyeket a látogatóknak szántak. az ilyen munka mindennél jobban tetszik nekem. hogy bizottságnak hívják magukat. de valakinek a háta eltakarta a nyílást.. hogy hová megyünk? – Már hogyne tudnám. Egyhangú munka folyik itt. Nem abban az irányban haladunk azonban.. Jobbról azonban. hol jobbra... és meglátom a vadászt. és lábaimat zoriba [b7rrel bevont. Azzal még csak megbékéltem. a programozási bizottság tagjára! Ez megadta a kegyelemdöfést. párnázott facip7] dugtam. mintha szándékosan a legkihaltabb és keskenyebb keresztutcákat válogatná ki.. két gép között. Kísér7m elégedetten bólintott. Megdermedtem. Sokkal szörnyJbb 60 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . A bejáratnál levetettem getáimat. ha a gonosztev7 alakja el7bukkan az ismeretlenség homályából. akit második "énem" értem küld! Ez az alak fog engem el7állítani a vízi emberek nevel7intézetének hírhedt bizottsága elé. És mindnyájan teljesen nyugodtak voltak. és átmentem az udvaron. uraim. a mamlasz.. Szemben.Szóval ez az az egyén. de semmit sem hallottam a tompa utcai lármán kívül. – Jorikinak! Mi köze van ehhez Jorikinak? Milyen kapcsolatban áll 7 ezzel a bizottsággal? – Nem tudom. amivel tartozom. Joriki ott van. Megragadtam az ajtó kilincsét. – Miféle ostoba tréfák ezek? – kérdeztem fejvesztetten. Hallgatóztam. Utasította a sof7rt. és jobbra. Nem volt értelme ellenkezni vagy vitatkozni. uraim. A kapus ijedten nézte getáimat. Így hát.. hogy fizesse ki a taxit. az én laboratóriumom. – Így parancsolta Joriki-szan. és a tanár urat várják. Csak én voltam olyan. de itt mindenesetre én felelek mindenért. úgy látszik. S mindnyájukat ismertem. amelyet eltakartak az ágak. Joriki állt.. Els7nek siettem ki a falatozóból. Most végre bezárul a talányok gyJrJje. és megkérdeztem a kapust. de én nem bocsáthatom rendelkezésére ezt a termet egy olyan gyülekezetnek. és lassanként nyugtalanság fogott el. Én. Tomojaszura esett tekintetem. – Pontosan – felelte a kém. Óvatosan odalopództam a gépterem ajtajához. nagyon jól ismertem.. a gépteremben.. és hogy zsebemben csupán harminc jen maradt. – Melyik szobában? – Az els7 emeleten. hogy kiszállhassak. – Minden rendben – felelte a kapus –. amely azonban nagy pontosságot igényel.

– Az ön jöv7jének második el7rejelzése. sajnos. tanár úr – er7sítette meg. valóban.. így hát. Valóban... – Vártuk már – jelentette ki Joriki. Igen. Sajnálnak. Elhatároztam. tanár úr. – Ön err7l már régen tudott. Szemmel láthatólag 7 volt itt az elnök. hm. mintha meg akarna nyugtatni: – A nevel7intézet megtekintése helyett.. – Tökéletesen így van – szólt Jamamoto úr. Szóba bekapcsolta a magnetofont. Egy lépést tett el7re. hogy miért és mikor készült az 7 jöv7jének második el7rejelzése. ahogy akarja. de kissé zavart arcán. hogy mi az a következtetés. amelyet meg kell vizsgálnunk. A bizottságnak azonban magyarázatot kell adnia. amelyek a tanár úrnak a legfontosabbnak látszanak ? Például.ráébredni arra. A visszautasítás oka az.. Azt követ7leg pedig foglalkozni fogunk a következtetéssel. Nem tudtam azonban szavakba foglalni. vártam is valami teljesen szokatlan dolgot. – Bár csak bizottság vagyunk. Joriki folytatta.... hogy megtekintse a televíziós képerny7n a vízi ember jöv7jét. ezt mindennél jobban szerettem volna tudni. úgy látszik. amely engem is megijesztett. – Tessék.. – Helyes – mondta Vada. Már nem tudtam nyomon követni érzéseim gyors változását. – Ezt az értekezletet – közölte Joriki – "A tengerfenék megmJvelésére és kihasználására alakult társaság adminisztratív irodájának az SZKTK-bizottsága" hívta össze. és udvariasan fejet hajtva Jamamoto úr felé.. Lenyeltem a szájamban összegyJlt nyálat. Ezért általában mi "adminisztratív bizottság"-nak nevezzük magunkat. Megtagadjuk a kérését. – Én azonkívül még a vezet7ségnek is tagja vagyok. és döntésünk e kérdést illet7leg. mint aki nehézségekkel küzd. – Látják. hogy bármilyen formaságokat is betartsunk.. mert a jövend7mondó gép programozási bizottságának fontossága miatt.. – Kezdjük? – kérdezte Joriki halkan. A legfontosabb kérdés. Ha önnek nem tetszik az a kifejezés: "kérdés megvizsgálása". EgyidejJleg tájékoztatjuk önt arról. Meghökkentem. – Hiszen te voltál a gyilkos! – kiáltottam fel öreges. Lesütöttem a szemem.. Hacsak arra gondoltam. hogy ez többet nyújt önnek. Kiböktem azt. és rámutatott a terem közepében lev7 üres térségre. Éreztem azonban. és ezenkívül nem is fejezi ki teljességgel a dolog lényegét. a székén hintázva. – A döntést már meghozta a gép – jelentette ki a gép az én hangomon. ujjára csavarva egy hajfürtjét. hogy a legszörnyJbb kísértet a jó ismer7s kissé eltorzult arca... ám legyen "válasz a kérésre". – Az ön kívánságának megfelel7en. amelyr7l itt a tárgyalás folyik. de úgy véljük.. a gép el7rejelzésében. ami el7ször az eszembe jutott. hogy megtekinthesse a vízi emberek nevel7intézetét. bJntettet szándékszik elkövetni. mi. kezdjük el – szólt Joriki. hogy úgy viselkedem. ez mégiscsak nagyon szokatlan. hogyan viselkedjem. hogy ezzel a helyiséggel rendelkezzenek? – Én – hangzott fel hirtelen a gép hangszórójából. gondoltam. hogy mellette éltünk. és nem is tudtam. amelyr7l már itt említés történt. hogy ön gyilkosságot tervezett. tanár úr. Voltaképpen minden nagyon egyszerJ. és bólintott.. hogy megakadályozzuk ezt a bJntettet.. – Nincs szükség arra.. másként szólva. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 61 .. szinte gondolkozás nélkül mondtam: – Mindenekel7tt azt akarom tudni. komoly hangján Vada. hajlandók vagyunk felajánlani önnek. hogy voltaképpen mi is történt az utóbbi napokban. szívélyes mosollyal hatalmas. Átfutott agyamon a gondolat. Ez azonban túlságosan hosszú. gondolom. mintha semmi sem történt volna. – Hátra van a döntés megvalósítása. a legátlagosabb dolgok szokatlannak látszottak. Meg kell érteni az egésszel összefüggésben. Megfigyel7nek neveztek ki ide éppen azért. – Nem vitatom. Hirtelen újra elfogott a rosszullét. Leültem a felajánlott székre. Jamamoto úr meggyújtotta a gyufáját. és a hangszóróra nézett. mit sem gyanítva. Arcom mozdulatlan maradt. amit gondoltam. mint a megtekintés. amelyet gyermekgyilkosságnak neveznek. tanár úr. – Ezért – szakította félbe 7t ingerülten Vada nem lenne-e jobb azokkal a kérdésekkel kezdeni. Azon nyomban fellélegeztem.. Nem. mintha menteget7zne. de lelkem összezsugorodva bújt el lényem legmélyébe.. Ezt a határozatot csupán a mi bizottságunk hozta. – szólalt meg Joriki. Zavart csönd támadt. – tette hozzá Jamamoto úr azon nyomban. hogy milyen elgondolások alapján... Természetesen el7ször is megmagyarázzuk önnek. annak érdekében. tanár úr. – Tehát eldöntend7 kérdés nincs. és körülnézett.. és felnéztem. Nem szégyelltem siralmas küls7met. hogyan és miért jutottunk erre a következtetésre. hogy lehet7sége legyen teljes mértékben tisztázni a helyzetet. és ezért. Kacumi tanár úr kérése a látogatás engedélyezéséért. kénytelenek vagyunk megtagadni az ön kérését. a véleményünkre sokat adnak – jegyezte meg Szóba. hogy még Vada is régen reménytelen tökfilkónak tart! TJrhetetlen v olt számomra. – felelte gyorsan. Persze. Csupán nem szabad kiszakítani a dolgok láncolatából.. és er7tlen hangon mormoltam: – Ki engedte meg önöknek. Tomojaszu.. figyelembe véve a következtetést. méltóságteljesen megérdekl7dtem: – Mivel fogunk foglalkozni ezen a gyJlésen? – Megvizsgáljuk az ön kérését. szokott. és ez bántott. hogy átlátnak rajtam.. rikácsoló hangon. A többiek egyszerJen és tartózkodóan üdvözöltek. hellyel kínálva.

Már azt hittem. de önnek semmiképpen sem szabad elveszítenie a reményt.. és el7red7ltem. ha az a fontos. Micsoda ostobaság! Felemelkedtem székemr7l... csak arra emlékszem. haljon meg. ki adja fel a kérdéseket. Ez már filozófia. például a jövend7mondó gép nem válaszolhat. tanár úr. hogy a jöv7 elárulhatja a jelent. Vada? Te elloptad a magzatomat! Ti itt mind 7rültek vagytok! És ön.. . gyilkos vagy. És ennek következtében. El7bb szigorú vizsgálatnak vetettem alá. reménytelennek bizonyult. gyorsan kimennem innen... De mit is beszélek? – Meg van ön err7l gy7z7dve? De vajon a gép csupán magukkal a tényekkel foglalkozhat? Mi van akkor.. – De még mennyire. és arra számítunk. hogy képzeleg. de tisztán logikai következtetés. Bármilyen is ez a logika. ha egészen mozdulatlanul ülök. hogy hálót vetett rám.. Én pedig. tanár úr. amikor egyszer csak kiderült. Úgy látszik Joriki ezt a hallgatást támogatásnak vette. csak egyszerJen fel kell állnom. Nos. ha emlékszik rá. de elakadt a lélegzetem. Igazat vallva. A logika nem ölheti meg az embert. és megjegyezte: – De nem mindjárt mondtam el neki.. akármit is mondasz! És te. az ön módszerének korlátoltsága. . folytatta: – A következtetés úgy szól. történt velem ilyesmi.és most megpróbáljuk önnek megmagyarázni az okot. tanár úr. amely nekem azt parancsolná... hogy ezzel a logikával küzdelembe szálljak.. minden további nélkül megölnének... – Ellen7riztem reakcióját a jövend7 elgondolásával kapcsolatban. és a képerny7n azt mutogatta. Mindnyájan egyetért7leg bólintottak. Most már ismeri a következtetést. ahogy én látom. Már azt gyanítottam. amikor elkészült a gép. hogy megtalálja azokat a feltételeket.. úgy látszik. Nem tud magának kérdéseket feltenni. – Egyébként ön. Ezek az emberek szörnyen tévednek valamiben. hogyan törik el a pohár. – Az el7rejelzés nem mese! Ez.A többiek azonban hallgattak. Legalábbis nem létezhet olyan logika. és egy hang sem jött ki rajta. – Nem igaz! Mindennél fontosabbak a tények! Hangom száraz és rekedt volt. tanár úr.. láttam elkeseredett és zavart arckifejezésüket.. hogy arra kell kérnünk önt. és valahol a közelben szimatol a gyilkosságok mestere. tartsd eszedben. belépett hozzánk Vada. Kiáltani akartam. hogy mi érdekli 7t jobban: a jóslások maguk. tanár úr – szólalt meg Vada. még gúnyosan el is mosolyodtam. Úgy éreztem. hogy meghaljak. és egy szót sem szólva. Most pedig kérem. Éppen ezért a gép munkájában nagyon sok függ attól. és nem azért. – szólalt meg Joriki sietve. vagy a jövend7mondó gép. hogy mindenféle mulatságos ostobaságot fecsegett. Hogyan is mondjam. Mi már minden lehet7séget megteremtettünk. Jamamoto úr ajánlására. amikor kiválasztja a témát. Egyébként ott maradtam ülve a terem közepén. ha nem adnak fel kérdést neki.. Ebb7l áll. ellen7riztem. ez logikus következtetés. Joriki folytatta: – . Nem nyugtalankodtam. s7t. Joriki. hogy engem akarnak tanítani? – Megragadtam a szék hátát. 62 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Ebben az id7ben. – Sorrendben fogom megmagyarázni a dolgokat.. hogyan fordítják le a tényeket a kérdések nyelvére? – Elég. egyszerJ technikus vagyok. 32. mert elhittem szavaikat. Joriki bátorítóan tette hozzá: – Épp ez az! Ez a következtetés.. Egyszóval 7 beszélt els7nek nekem err7l.. Helyesebben. annak a jövend7nek. mellém lépve.. nem azért. az id7 is megáll. – Nem szabad kétségbeesnie. az anya méhéb7l ellopták magzatát. még hallgatni is lealacsonyító volt. Eléggé kedélyesen fogadtam. Még csak gondolni sem akart arra. körmüket nézegették. De valami helyemhez szögezett. Szüntelenül mindenféle romantikus és fantasztikus történeteket mesélt a jöv7r7l. hogy az egész egy szörnyJ próba volt.. a Központi Biztosító Társaság kórházából. amelyek alapján a választ teljesen meg lehet változtatni. és jól szórakoztam rajta. Vada fürkészve nézett szemembe. Már hidegvérrel megöltek két embert. – Körülbelül múlt év szeptemberében értesültem ennek a szervezetnek a létezésér7l. de a torkomon akadt a szó.... Semmi konkrét dolog nem jut eszembe. hogy megmentsük önt. és minden mondat akadozott a torkomban.. amely a jelent7l elszakadt. úgy látszik. amely kizárólag a tényekb7l következik! Te meg itt mindenféle ostobaságot beszélsz összevissza. Igen. S ebben az értelemben ön. – Te.. Küzdenie kell mindvégig.. képtelen a géppel dolgozni. és lassan megnyalva száját. – Elég! Mit tehetnek ellenem ezek az alakok? Semmit sem. hallgasson meg figyelmesen.. De ránéztem arcukra. emlékszik?. hogy a logika a kiinduló hipotézist7l függ7en változik. Mi azonban tudjuk. amelyet állítólag a gép fog megjósolni. semmi sem történhet. Szerettem volna válaszolni. A vizsgálat szigorú volt. tanár úr. És semmi sem történik.. tanár úr. éppen az id7 tájt. Önt is próbának vetettem alá egyszer. – Joriki rám pillantott. – Figyeljen rám. – De kik önök voltaképpen. – Haljak meg?.. és egyszer csak borzadály töltött el. – Épp ez az.

az ilyen nehézségeket el7re látva. hogy megöltök engem? – Nem. tanár úr. Nem lehetett hivatalosan el7rejelzést kérni.. lépten-nyomon hazudott. hogy a tengerfenék feltárásának munkálatai már túlságosan el7rehaladtak. Ne tör7djön azzal. Nos. szaggatott lökések futottak végig... elpusztítaná. Én azonban sokáig visszautasítottam a kinevezést.. de ön. hogy elrejtse a kívülállók el7l kett7s szervezetünket. a padlóra süti a szemét. ez a számlálóberendezés nem pontos. Másrészr7l félnünk kellett. de nem tudta a jöv7t olyan formában látni.. hogy nincs más megoldás. tanár úr. mintha segélyt kérne. sejtette. de meg kellett tudniok. de nem egyeztünk bele. – Tomojaszu-szan szintén nehéz szerepet játszott. ami t7lem tellett. és csontos ujjaival az íróasztalra támaszkodott. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 63 . Nem. rábeszéljem. és folytatta: – Egyszóval. Az igaz. – S ezért elhatároztátok. Azt akartam. és lapos tenyerét felém emelte. – Földrengés! – kiáltott fel hirtelen Szóba... hogy visszacsavarjuk. azonnal rávetette magát. tanár úr. amely tagadná a jelent. És alighogy a vezet7ség megtudta a jövend7mondó gép létezését.. A társaság vezet7sége azonban sürgetett. – Mi reménytelen? – Vagyis hogy ez a jöv7 az ön számára. Ön bizonyára a programozás legjobb szakembere. Sietniök kellett. hogy én teljes mértékben megfelelek.. hiszen az volt a feladata. Joriki zavartan bólintott. A jöv7 az ön számára mindig csupán a mennyiségi realitások mechanikus folytatásának látszott.. nem akkor. amikor a tengerfenéken folytatott munkák konkrét adatainak birtokába jut. összeszorította a száját. és hozzálátott. – Ez azt jelenti – állapította meg Vada ingerülten kiabálva –. elviselhetetlen. Hiszen mindent megpróbált.. bizonyára. Akkor hozzánk küldték ki Vadát. A társaság javasolt néhány tervet az ön törvényes elbocsátására.. mint a mennyiségi realitások átváltoztatása min7ségi realitásokká. hogy a végleges következtetéshez ez nem elegend7. hogy vessük önt alá a gép analízisének. amely meghaladja a kormány hatáskörét. – Egy id7 óta a jövend7mondó gépet alkalmaztuk a tengerfenék felhasználására alakult társaság munkáihoz.. Valóban. – Kett7s szervezetüket? – Várjunk csak. hogy reménytelen a dolog. Akkor éppen Vada javasolta. Kellemetlen volt az ön háta mögött dolgoznom. amely a jelent7l különbözött volna. és tisztázzuk a jöv7jét. – Igen. e tekintetben javíthatatlan optimistának bizonyult. hogy a szervezeti vonalon e terem vezet7jének engem neveztek ki. hanem csupán maga a gép. térjünk vissza témánkhoz – szólt Joriki. jósolja meg. de elhatároztuk. hogy mit jelent ez a gép önnek. a mennyezetre pillantva. És a mennyiségi realitás min7ségivé válásának ellentétes szintézise nélkül a jöv7t nem lehet megérteni. és soha nem indította el a gépet a bizottság engedélye nélkül. hogy amennyire lehetséges. Mindez csupán néhány másodpercig tartott. Természetesen kezdetben tiltakoztam ellene. amelyik lehet7vé teszi. ezért bizonyult a reális jöv7 az ön számára elviselhetetlennek.. nekem szörnyen kellemetlen volt az ön tudta nélkül ilyen felel7sséget magamra vállalnom. hogy Vada ilyen hangon beszél most. a társaság teljesen titkos. de ön. Nagyon bizonytalan volt a helyzete.. de a programozás nem más. Jól értettük.. Ilyen értelemben ön nagy reményt fJzött a géphez. tanár úr. és kivizsgálták. kiutat kellett keresnünk. fékezze a programozási bizottság munkáját. Há-á-át. Mindent. Elhatároztuk. Igaz. hogy bármi áron meggy7zzem önt. ellen7rizték és megállapították.. megértették. Bár a tengerfenék kihasználására alakult társaság olyan hatáskörrel rendelkezik.. az ajtónál megfordult. és meghátrálni kés7 lenne. A próbavizsgálat eredménye nem volt nagyon kedvez7. hogy e tekintetben ön szörnyen lojális volt. Nem tudná a jöv7t másképpen elképzelni. csak annak nevezhetem! Hazudott.. amelyre evvel a munkával kapcsolatban elkerülhetetlenül szert tesz. – Tomojaszu. a társaság vezet7sége megbízta Tomojaszu-szant.. lábszárunkon és térdünkön apró. – És mi történt? – Há-á-á-t. hogy tisztázzuk a kérdést… ma felszólítottuk a gépet. hogy megmentse önt. Elment mellettem. Nem tudtunk kegyetlenek lenni. Fel van szerelve egy készülékkel. minek nevezzem önt ezek után! – De hiszen én. – Tehát? – kérdeztem. – Ki engedte meg ezt az önkényeskedést? – Ugyebár tudja. – Én csupán a helyzetet akartam menteni. hogy bármely pillanatban felfedezheti a gép új tudásanyagát. ós nem is tudom. milyen gyümölcsöt hoznak ezek a munkák a jöv7ben. mit fog ön tenni. – Joriki elhallgatott. Ez egyszerJ és érthet7.Tomojaszu-szan? Ön szörnyJséges képmutató. Ez a természetellenes helyzet azonban nem tarthatott a végtelenségig. Ezt eltitkoltuk ön el7l. hogy a tanár urat nem a jöv7 érdekelte. – Ez így is volt – szólalt meg Jamamoto úr. Egyszóval megértettük. – Nem tudsz kissé halkabban beszélni? – szólt rá Joriki élesen. mint a mindennapi élet folytatását. hogy az asztal sarkára apró négyzeteket rajzolgasson. hogy ön legyen titkos társaságunk megbízásából itt a felel7s személy. Csak jóval kés7bb értettük meg. bár mindig óriási érdekl7dést tanúsított el7rejelzése iránt.

hogy megmagyarázza a kórház ügyét. – Magam sem tudom. hogy éppen aznap el7ször jutott eszembe az egyéni jöv7 el7rejelzése? És ez a pénzügyi osztályvezet7 pedig egészen véletlenül akadt utunkba. hogy te. mintha egy kéz bels7met tapogatná. 33. Mindez ostobaság. hogy a jöv7t építse. Úgy hiszem. hogy a jövend7mondó gép értéke éppen abban rejlik. az én tervem szerint történt. – Nem szabad ilyen korlátoltan ítélkeznünk mondtam. A féltékeny ember odáig hajszolta a szerencsétlen asszonyt. ön megszegi ígéretét. Minden tekintet rám irányult. Másodszor. hogy a jelent tartósítsa? – Hiszen éppen err7l van szó. – Nem hiszem. és ez nagyszerJ lesz. Ez az el7rejelzés nem elégítette ki Jorikit és a társait. Hiszen én a te értelmed. nincs mit tovább beszélnünk.. hogy önt megölik. hogy fölöslegesen fecsegett. hogy a ruhám áttetsz7vé vált.. mint az. persze.. Mindegy. Úgy vélem. és már nem fordulhattál a nyilvánossághoz.. A többit már tudod. hogy lehet7séget nyújt id7ben kirekeszteni a jöv7nek ilyen idióta változatait. Olyan érzésem támadt. ezt én állandóan mondogattam nektek.. Törték a fejüket. amelyet Szóba barátunk adott át neki. hanem azért. bevéve a mérget. – Ez az ön jöv7jének második el7rejelzése.. megpróbálom elmagyarázni. – Helyes. megtudva a jöv7t. – jelentette ki Joriki egyenletes hangon. – De vajon nem furcsa. Minden egy feladatnak felelt meg: mit kell tenni. Fecsegéséb7l az osztályvezet7 megtudta a titkot. ha én ellene vagyok a vízi kolóniáknak a vízi emberekkel? Akkor megkapjuk a második el7rejelzés jöv7jét.– Nem értem. A gondolatot már el7z7leg készenlétbe helyezték. és halántékához emelte ujjait. ami azután történt.. Az els7 gyilkosság két nyilvánvaló célt szolgált. Jorikira néztem. ne áruld el a szervezet titkát. – Senki úgy nem gondoskodhat egy ember sorsáról. hogy megvalósuljon a gyilkosság el7rejelzése? Persze. – Miért nem? A terv teljesen logikus volt ellenkezett a hang nyugodtan.. El7ször. hogy a jöv7 a vízi kolóniákkal az egyetlen lehetséges jöv7? Nincsenek veszélyesebb eszmék. Ezenfelül az ön második el7rejelzése jobban ismeri önt. És azért... – Milyen kegyetlenség! 64 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . ezek a csapdák. aki odakint vár. te magad kerültél gyanúba. Miért nem próbáltátok meg el7re jelezni a jöv7t azzal a feltétellel. hanem még a gép lehet7ségeiben is kételkedett. – Azt gondoljátok-e. Ön nem csupán nyíltan lépett fel ellene.. A gép hangja folytatta: – Tévedsz. Azzal az ígérettel. – Ez teljességgel megmutatja Kacumi tanár úr lényét. – Igen. mint saját maga. De megölni külön azért. mint ön. "És ezért engem megölnek? Micsoda ostobaság! Megölni. Joriki barátunk elcsalta a férfit a kijelölt helyre. hogy megakadályozza ennek a jöv7nek a bekövetkezését. És miért használsz múlt id7t? – Mert mindezt el7re jelezte a gép. ha az el7rejelzéseket az abszolútummá fokozzuk. – A bérgyilkos. amely új viszonyokból következik. – És ezek a gyilkosságok. – Mi nem igaz? – Az. és téged is odavezetett. Ha nem vetted volna tudomásul a célzást.. és felfedi a társaság titkát. – Semmit sem értek. tanár úr." – Nem igaz – hangzott a dinamikus hangszóróból második el7rejelzésem hangja. – szolt közbe sietve Vada. Az asszony engedelmesen megölte magát. Ennek az ötletnek a gondolatát a gép adta neked. mintha az isteni hatalmat a cselszöv7 politikusoknak adnátok át. – És ha így lenne? Mi van abban rossz. céloztak neked az embriókereskedelem létezésére. hogy leleplezem a titkot? – Megpróbáltuk. bármi is történik. Joriki barátunk javasolta volna neked. Hiszen ez már a fasizmus. – Tehát ön szerint a jövend7mondó gép nem azért kell.. tanár úr – szólt közbe gyorsan Joriki. Joriki megölte a férfit. ez csupán ürügy. amit most gondolsz.. Azután pedig majd meglátja ezt a jöv7t a képerny7n a saját szemével. Ami pedig a pénzügyi osztályvezet7t illeti. Gondold csak meg. Senki sem felel7s értük. türt7ztetve forrongó dühömet. miért. hogyan mentsenek meg. Mindaz. Te tetted ezt önmagadért. én pedig megfenyegettelek telefonon. ugyanaz. A szervezet szabályai szerint mindkett7jüket el kellett hallgattatnunk. hogy leszámoljanak velem. Joriki lesütötte szemét. – Az eredmény az volt. és egyszer csak úgy éreztem. és ezzel felkészítettek a továbbiak megértésére.. És hozzám fordultak tanácsért.. hozzá szintén Joriki vezetett. Mir7l beszélsz? – Várjon. hogy ne valósulhasson meg az el7rejelzés – ez még érthet7. – Tévedsz. mint ahogyan néhány órával ezel7tt is megkísérelte. fel nem ismert akaratod tükörképe vagyok. az unalomig ismételgettem.

De a jöv7nek. hogy semmit se árulj el. Vártunk. az eredmény ugyanaz lett.. de voltaképpen mind egy tengely körül csoportosultak. Ezért hát meghívtak ide. amelyet te alkottál. amikor egy jöv7 megmentéséért fel kell egy másik jöv7t áldozni. Minden er7feszítésünk ellenére megmaradtál annak. Hirtelen visszaemlékeztem tegnapi beszélgetésünkre. volt ilyen vélemény is – szólt Joriki.. A közvélemény jóvoltodból felháborodott volna. Ez nem az én gondolatom volt. A fordulatok idején. aki magad ébresztetted fel az alvó jöv7t? Úgy látszik. – Miért más? Téged undorított a magzat jöv7je. És az igazat megvallva. hogy mindent elmondj neki. Gyakran mondjuk: az élet felbecsülhetetlen. Elhatároztuk. Annak érdekében. akkor sem ellenkezhettél volna. hogy az embriókat bJnös célokra vásárolják.– Igen. a jövend7mondó gép alkotójának.. hogy nem feltétlenül szükséges a gyilkosság.. ha az asszony helyett veled számolnak le. – Szerinted hálásnak kell lennem azért. hogy a titkot mégiscsak megtartják. Hogy vannak más eszközök is. ilyen id7szakokban a gyilkosságok elkerülhetetlenek. ha a lidércet fenyeget7 pillantásokkal ijesztgetnénk? Dühöm zavarrá vált. vádolt. Nem. – Igen. – Nyíltan megmondtad. még sincs joga ítélkezni a jelen fölött. Mondj neki köszönetet. hogy minek fizetnek hétezer jent az embriókért. véletleneknek tartottad... Ellenkez7leg. mint az els7 el7rejelzéskor. Majd kés7bb megmagyarázom neked.. a gazda a bJnös. persze. hogy te mindezeket az eseményeket egymástól külünállóaknak.. akármilyen nemes célok érdekében követték is el. és szeme éles. mégis ítélkezni akar.. arra indítja.. Amikor a kutya gazdáját harapja meg. ha A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 65 . magad sem érted.. elhíresztelted volna az egész világnak a titkot.. Lehetséges. A többi t7led függött. – Természetesen.. Ez évente kétszázkilencvenezer embert tesz ki. bizonyára: szép kis titok! Érdekes azonban. le nem vettük rólad a szemünket. Elhatároztad-e magad. nem érezte magát bJnösnek. mert elveszi t7le a jöv7t.. Akárhogyan is történt. hogy befogja a száját. – Neki köszönheted. Vegyünk téged.. és most lehet7séged van. te még nem is tudod. – mormolta Joriki. a fiunk. és a jöv7t eltaposták volna.. Ha nem akadályozlak meg benne.. Nos. – Hát legyen úgy. – Igen. amely rákényszerített... – Én csupán. végül is megmutatták neked Jamamoto úr laboratóriumát. hogy a fiamból szörnyszülött rabszolgát csináltak? Nem tudok szavakat találni... Nem te határoztad-e el.. Ez a mi közös ajándékunk neked.. Fizetség nélkül. hogy Jorikival megegyeztetek. Megengedték. – De mi az utolsó percig nem veszítettük el a reményt. Nem így van? Mit tettél volna... – Igen. a jöv7be tekinteni. vannak. mintha sok vért vesztett volna. hogy ítélkezni fog fölöttem. hanem azért. Azt gondolod. Egyszóval. ezt az ötletet Vada adta. bizonyára. Igaz. hogy megtegyék a végs7 intézkedéseket... hogy nem öltek meg titokban. – Várj.. És egyébként. most azt gondolod. amely még el sem kezd7dött. Lényegében az élet alatt a jöv7t értjük. hogy az üres kíváncsiskodást elfojtsák. az anyáknak azt sugalmazzák. mert megfosztja az embert múló földi porhüvelyét7l. hogy bizonyos kerül7 utakon jutottál el ehhez az eredményhez. – A gyilkosság nem lehet ésszerJ. ha az az asszony nem hal meg? Megvizsgáltad volna a jövend7mondó géppel.. az embriók megvásárlásáról naponta nyolcszáz anya értesül. Ez valóban nagyon fontos. Ha az orvosokról és közvetít7kr7l nem is beszélünk. hogy minden lehet7t megteszünk.. vagy meghátrálsz?. Megint nem értettél meg semmit sem. és teljesen közömbös voltál az életével szemben. éppen ezt tetted volna.. ha csak rövid id7re is. Hiszen a jöv7vel és nem a jelennel és a múlttal elkövetett bJntett az egyedül lényeges és dönt7. – No és aztán? – Mit kérdezel? Rólad van szó. akár a madaraké.. Igen. hogy megölöd a magzatodat? – Ez egészen más dolog. hogy most kapcsolatod van a jöv7vel. Vadára néztem. azután. És ezt els7sorban annak köszönheted. – Joga nincs. a felb7szült tömeg rárohant volna a vízi emberek nevel7intézetére. és olyan helyzetbe kerültél.. Belekeverted ebbe a dologba a feleségedet. És a célt elérték.. akárhogyan is vesszük. – És ezt te mondod? Te. hogy Joriki barátunk maga ajánlkozott a gyilkos veszélyes szerepére.. A gyilkosság nem azért rossz. Mindezt el7re kitervezték.. amikor a jöv7 még nem elhatározott dolog. Mi értelme lenne. Általában kevésbé feltJn7 eszközöket alkalmaznak. – Akarata még kevésbé lehet. hogy fiunk van. hogy behatolsz a jöv7be.. Megérted? Mivel te tiszta vagy a jöv7 el7tt. köszönd meg Jorikinak. de köteleztek arra. A rémület. feltétlenül elárultad volna a titkod. de nem fordította el tekintetét. amelyért az asszony hétezer jent kap. A társaság. ugye?. és megtudva a vízi emberek létezését... – Az ehhez hasonló banalitásokkal a gyilkosság kérdését nem oldod meg. amikor Vada azt mondta. hogy mit tettél. naponta nyolcszáz embriót szerez be.. – Honnan tudod? – Ezt a gép mondta el. Sápadt volt. Igen. aki voltál. bonyolultabb lenne a dolog.... – Jamamoto úr azt mondta tegnap.. és hogy az anyák bJnrészesekké váltak maguk is. hogy a jöv7be tekints.

a hétezer jen.. Néha nagyon szigorú büntetést kell alkalmazniok: például. hogy az emberi élet éppen hétezer jenbe kerül. – Nos. – felelte Vada helyett Joriki. a halált nemhiába halasztották el kilenc óráig..... az ajtóhoz ugrottam. mint a ragályos betegség. a termékek és a közszükségleti cikkek jelenlegi árából kiindulva. Megállítottam. Meghalsz egy magasfeszültségJ vezeték érintését7l. mintha a mindennapi létezés folytonosságát bizonyítaná és tiltakozna e folytonosság 7rült megszakítása ellen.. Mert hiszen az emlékezetemben. Ezenkívül pedig a társaság jóindulatúan beleegyezett abba. – Biztosítási díjat? Micsoda jóság!. de sok a vesz7dség a hullával.. kérem. mindig akadnak zökken7k. hogy odakint teljesen besötétedett. Azt hiszem. Tomojaszu félretolta a kezét.. Még meg sem érinthettem azonban az ajtó kilincsét. ugye?. Szóba kelt föl. és ha ez nem segít. mintha csak azért jött volna. Amíg ez a veranda létezik. Halálod balesetnek látszik majd. menjenek haza.. Mindenkivel azonban nem bánhatnak így el. megjelent ugyanaz a fiatalember. Bocsásson meg. Például fokozzák a rémület érzését. semmiért sem halok meg.. Vártam a pillanatot. Ha elég er7d lenne. akkor ebb7l az derül ki. Nincs más kiút. – Tehát kezdhetjük? – kérdezte Szóba. Ebben a másodpercben. Gondoltam-e valamire? Ügy látszik. – Feltétlenül kívánni fogja – szólt a hang a gép mélyéb7l.. mint ugrásra kész macskáé. Azaz megölni nem nehéz. – Talán gyümölcslevet inkább? – Igen.. – Még két óránk van hátra – szólalt meg gyorsan Vada. mert az embriók száma megnövekedik.. ha ez a hallgatás örökké fog tartani. virágokkal zsúfolt veranda bukkant fel.. Ez az egész banda meg7rült.úgyis kiöntik a csatornába. halálos görcsben kapaszkodva az id7mbe. székemet feldöntve. és kinyújtotta kezét a Tomojaszu mögött lev7 mJszertábla felé. Természetesen intézkedéseket kell tenniök. – Ha megengedik. Egészen kiszáradt a torkom. – Nem tesz semmit. Nem. Hétezer jen egy emberi életért – hiszen ez nagyon olcsó. és még nem ért meg semmit sem. Ezért általában olyan eszközökhöz folyamodnak. és meg sem tudtam moccanni.. Érdekes.. de csak mindenféle jelentéktelen dologra. hogy is... és közölnöm kell Kimurával. 34. S vajon az öngyilkosoknak jár a biztosítási prémium? – Emiatt ne aggódj. A logika nem gy7zte meg. 7k semmit sem tudnak.. teljes er7mb7l eltaszítva magamat a padlótól.! – kiáltott fel Joriki ijedten.. Egészen más dolog azonban az. A híresztelések nem-individualizált közvéleménnyé változnak át. Ez sokkal jobb. ugye? – Megölni? – ugrottam föl. persze egészen más célt szolgált... – Tehát Kimura és munkatársai szintén kapcsolatban vannak ezzel a szervezettel? – Nem. túlságosan vesz7dséges volna..... gondoltam. 66 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . amelyet feleséged kapott. ha elcsúszom és elvágódom.. Vagy igen? – Magadról nem döntenél ilyen könnyedén. nem nagy baj. ha a titok kiszivárog. Senki sem moccan meg. amelyek nem hagynak nyomot. aki az orgyilkosságokra specializálta magát. Amíg ez azok között fordul el7.. akik bJnrészesnek ismerik el magukat. Bizonyos mértékben ez még kezére is játszik a társaságnak. a hasonlat a macskához nem csupán szó. és tombolnak. ne várjanak ránk.. mintha álmodnék. mint a gyomorbaj. Mennyi id7 telt el? Nem tudom. kérem. Belekeveredtem a gondolatok szövevényébe. nem halok meg. Nem. – Nem. De ha a te akaratod az én akaratom. hogy te az 7rültséget inkább akarnád a halálnál.. Egyéni megbetegedés. Minden izmom megfeszült. ha nagyszámú emberrel kell dolgozni. – Ne beszélj ostobaságokat.. székével csikorogva. Egyébként a pszichológusok. Ez egyszerJen demonstráció volt. hogy fárasztom. amikor a küszöbön. napsugárban fürd7. Különben is le kell mennem. mint a gondolat. S még kész ellenkezni. hát itt az ideje. A vízi telepek számára azonban ez a hárommilliárd jen évente egy csöpp a tengerben... Hová tehettem a televízió számláját?. hogy elkapjon és támogasson. amint azzal az asszonnyal is történt. és én ülök.. Szemmel láthatólag érzéseink sokkal er7sebben hatnak az idegrendszerre. magad is erre a döntésre jutnál.. mint emberi roncsként vonszolni az életet. sikló járással a kijárat felé indult. Az ablakon keresztül látom. – Ez a program.. mint mindent elmondani Kimurának. a következ7 pillanat sohasem következik be. mesterségesen elmebajt idéznek el7. Egyszer csak. Nem valószínJ azonban. majd ha kívánja. hogy elmenekülhessek. Bárhogy is történjen azonban. – szólalt meg. hogy hidegvérJen megfontold dolgot. A te halálod az én halálom. és szégyenkezve Vadára nézett. – Meg kell önnek mutatnunk a televízión a vízi emberek nevel7intézetét. el7bb egy pohár vizet. A lélek ára sem mindig egyforma. amikor a közvetít7 szegi meg a titoktartást. hogy családodnak biztosítási díjat fizessen ki. megmutatjuk a tenger fenekén létesítend7 kolóniákat. és segítséget kérni t7le. Egyébként hagyjuk az érzelg7sséget.. hogy a halálom bizonyosfajta öngyilkosság lesz. kiszámították. Magasra emelve fejét. Ki vasalta ki Joriki nadrágját: a háziasszonya vagy Vada?.

. hogy felfogjam a normális térbeli viszonyokat. – Rendben van.. – szólt csöndesen Vada. Úgy látszik. A s-rét kocsonyában t.szív rebben. és egy összehajtott zsebkend7t tett a tenyeremre.. Menj ki és várj – szólt a gép. Megmutatjuk önnek a gyermekét. felordítottam. amelyben a kutyát idomították. Eleven legényke. – El7ször a kitenyésztési kamrával kezdjük. nehogy elveszítsd a fejed. Mutassátok meg a tanár úrnak a fiát. Joriki eloltotta a villanyt. ugye?. – Hiszen nekünk mindegy... és éreztem.. Majd visszanyertem képességemet... a harmadik kamrában. az éles fényt7l hunyorogva. A fiatalember felkapaszkodik a vaslépcs-n. tanár úr. – Úgy beszélsz és teszel pontosan. A bels7met hasogató fájdalom meggörnyesztett. amelynek egyik végét7l a másikig mintegy harminc perc alatt lehet csak gyalog eljutni. ahogyan megjósoltam – mondta a gép szemrehányóan. egy üvegedénnyel a kezében. hogy feldönthetem. Er7s ütést éreztem hasam bal oldalán. Hosszú.) Minden kész nálatok? – Igenis. Ugyanaz a környezet. úgymond. ezt tenném. amely ebihalhoz hasonlít.) – Ha ezen a folyosón jobboldalt továbbmegyünk. – Izzadság. Joriki és Tomojaszu fölemeltek. El7z7 helyén állt. – Miért. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 67 . " Akkor azt hittem. mintha a sötétség felszabadított volna. bal vállammal mellét megcélozva. Itt.. Áttetsz. zavartan mosolyogva.Ott állt. Torkom kiszáradt.. ahol ön tegnap volt. tanár úr.. de nem is gondolhattam... – Ön mégiscsak azt akarja. – szólt szelíden.. gumitalpú cip7jének talpával csoszogva. tanár úr. Elhallgattam. föld alatti átjáró következik... nem. menjünk tovább. ha nem ellenzi. hogy szívem alól éles fájdalom árad szét testemben..) – Ez az ön fia... miért van minderre szükség?! Ha meg akartok ölni. És most. Jamamoto úr fejét csóválta. Furcsa. Embrió. INTERLÚDIUM A VÍZI EMBEREK NEVELHINT'ÉZETE Jamamoto úr kommentál A képerny7n vasajtó látható.zijátékként ágaznak szét a véredények.. elestem. Hirtelen. Testem alsó része mintha leszakadt és elsüllyedt volna valahová.. nincs szükség magyarázatra. tanár úr. az épület hátsó homlokzatához jutunk. tanár úr. és a következ7 pillanatban valami a szemközti falhoz taszított.. ugyanabban a helyzetben. mint aki nem tudja. és gondterhelten sóhajtozott. – Ha nem akarja megnézni. Hogy tetszik?. – Kezdjétek el nélkülem – szólt Vada. (A fiatalember visszatér. Mire való ez.nik.. amelyre fehér olajfestékkel a 3-as számot festették.) – Rán7tt? – Igen. mitév7 legyen velük. De valahogyan elhibáztam a célt. szabatosan ejtve ki a szavakat. Csodálkozás nélkül bólintott és kiment. Mostanában foglalkoztunk azzal a gondolattal. Fehér köpenyes fiatal férfi jelenik meg. arra számítottam. a hangom idegenül hangzott. természetellenes pózban feküdtem. (Premier plánban látható az üvegedény. és elt. mint a disznók kitenyésztésére szolgáló kamrában. miért nem öltök meg? Joriki megfordult a sugárzó. Emlékszik? A medencéhez. Rápillantottam a gyilkosságok mesterére. és két oldalról tartva.. és zavartan szólalt meg: – Hiszen ön maga parancsolta. és felemelte hosszú kezét. nem tudta a gép hangját az enyémt7l megkülönböztetni. tanár úr? Rávetettem magam. és kinyitja az ajtót. nem kellene-e keskeny vágányú vasutat felszerelni. és Szóba bekapcsolta a televíziót. visszavezettek el7bbi helyemre. lila fényben. pompásan.. (A fiatalemberhez. mint a forró leveg-..... és megáll az objektív el7tt. és szintén kiment. – Nem.. Még figyelmeztetett is: "Ha én. (A fiatalember bólint. és jobbra elsurranhatok. hogy tréfál..

mintegy ötszáz. Ötéves gyermek már negyvenezer van. de huszonnégy óránként háromszor: reggel. Mellesleg ezt a kérdést sikeresen megoldottuk. hogy az alsó cs.) – Várunk egy keveset.egyik kitüremléshez tapad. hogy megvárakoztattuk önöket – szakította félbe egy hang. A vízi emberek. hogy a kopoltyúk fejl7désével a bels7 szekréciós mirigyekben. Ez igazi dilemmát jelentett..) – A fels7 csövön keresztül adagoljuk a tejet. és könnyedén megkopogtatja a ládikó falát. lassan a hátára fordul. amikor az ügy még a kísérletezés szakaszában volt. A csecsem.(A képerny..ködik a kopoltyúja. amint az kiderült. A feln7ttekkel egyszerJ a dolog: felvesznek valamilyen mJanyagból készült öltözetet. amíg mindent elkészítenek. amelyek úgyszólván semmi energiával nem rendelkeznek. nyolc hét és fél éves gyermek. de ehhez egy százhúszezer fülkével rendelkez7 medencére lenne szükségünk. és nevel7.elhalványodik. Egy hatalmas medence belseje látható. A cs7 kett7s. S minden fülkében egy vízi csecsem. négyévesek és annál fiatalabbak száma pedig évente kilencvenezert7l százezerig terjed. Állandóan munkaer7hiánnyal küszködünk. Másrészt a harmincöt fokos h7mérséklethez sem volt szabad 7ket hozzászoktatnunk. A kitenyésztés szektorát nem fogjuk megtekinteni. de furcsa látni. Rendszerint a gyermekek fölött lev7 bimbók tejet adagolnak. Amint ön bizonyára tudja.. A képerny. Rendelkezünk még egy mintamedencével is. amelyet hat fok Celsiusra hJtöttünk le. hogyan kapja a csecsem7 a tejet.. a másodikban hat év fölött. a nevelés szektorra és a tanítás szektorra. Látja ezt a fels7 csövet?. tíz másodperces szünetekkel. mivel semmiben sem különbözik az állatok kamrájától. nem csupán tej. mint bármely más szopós csecsem-nek. nevel7intézetünk a vízi emberek számára három szektorra oszlik: a kitenyésztés szektorra. és mindössze öt ilyen medencénk van. a polc fölött vezetett nagy cs-k-z vékony gumicsövek vezetnek bel-lük. az alsó pedig a tisztátalanságot szívja el. Ezenfelül teljesen meggyötört bennünket a b7rfelület fizikai és fiziológiai ellenállóképességének a problémája. a b7r alatti zsír lerakódási folyamatában változások következnek be. Ezért a jöv7 évt7l kezdve a tanítás szektorában is igazi lendülettel megkezd7dik a munka. valamint tanító részlegekkel ennek a medencének a növendékei számára. Ezért kéthónapos korukig tartjuk itt 7ket. és ennek köszönhet7.. de néha ezer is naponta. hiszen a víz rosszul vezeti a h7t. és mindegyikben tízezer gyermek fér el. A ládikó tetején kitüremlések vannak.m. és minden rendben van. Egy nyolcéves gyermek.) – Ez a csecsszopók kamrája. fokozott alkalmazkodóképességgel rendelkeznek. apró fülkékre osztott. huszonnégy hétéves és végül száznyolcvanegy hatéves. (Az objektív az egyik fülkéhez közeledik. hogyan m. közöttük a különbség a kortól függ. (Odaúszik a technikus könny. Fejét lehajtva és hátsóját fölfelé emelve alszik benne egy csecsem-. Most már érthet-.úszik.. ezek azoknak az id7knek a leszármazottjai. képesek csökkenteni h7mérsékletüket a víz h7fokától függ7en.. Ebben a medencében tizenháromezer csecsem7 van.. Elméletben itt kellene 7ket tartani az "elválasztás"-ig. háromtól ötéves korú gyermekek részére. hogy nagy mennyiségJ energiát tudnak kiadni. amelyt-l minden ládikóhoz vezet egy elágazás. most pedig nézze meg. áttetsz. testüknek állandó a h7mérséklete. A ládikó belsejét fokozatosan fehér k-d lepi el.. Masszázs hideg vízzel. Húsznál több ilyen részleg épül. Ezt majd kés7bb megmutatjuk önnek. a halálozás itt rendkívül alacsony. és ez bizonyos nyugtalanság forrása is. de konkrétan semmit sem tudtunk. Az eredmények minden várakozást felülmúl68 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK .. Nos tehát. és kísérletképpen három-háromszáz csecsem7t minden következ7 hónapból. semmire sem képes lényekké változtak volna. Arca teljesen ugyanolyan. a melegvérJ állatok nem függnek a környezet h7fokától.felébred. hanem tengervíz is csöpög bel7le. Lent még egy cs. a vezérl7fülkében az átállítókar elfordításakor a cs7 megfordul. és a bimbókból a csecsem7re hideg víz záporoz nyolc másodpercig.. hogy minden kortynál a kopoltyúred-kb-l tej válik ki. hanem a h7mérséklet jelentette. szájával a mennyezeten lev. Az els7ben tartjuk a gyermekeket születésükt7l fogva ötéves korukig. természetesen. mivel ez megzavarta volna a b7rfelület normális fejl7dését és a b7r alatti zsírrétegek lerakódását. délben és este. öt hónapig.megvilágosodott.... nyomás alatt. Ami a nevelés és a tanítás szektorát illeti. Ez gyakorlatilag lehetetlen. felénk bólint.anyagból készült ládika az. a b7r szerkezetében. de bármennyire furcsa is ez. és s.) – A legnehezebb problémát nem a táplálék. Azt vártuk. és ha ezt a lehet7séget biztosítanánk számukra. hogy milyen h7fokot biztosítsunk a tejjel tápfalás id7szakában. Ez id7 szerint az óceán fenekén különböz7 helyeken folyik e szektor részlegei számára a gyors építkezés. fehér ráncokkal borított. A többieket kéthónapos korban áttesszük a jövend7 víz alatti kolóniák vezetése alatt álló nevelési szektor fiókjaiba. aprócska lény.r.búvár ruhában. A szül7kamrából érkeznek ide. bágyadt. Az utóbbiak még kevesen vannak nálunk.n mozgatva kopoltyúit. Látszik. A legfontosabbnak az látszott. Hosszú polcok végtelen sora.a víz cserélésére szolgál. Megoldottuk azonban ezt is..van.. (– Bocsánat.

Tengeralattjárón kell átvinniök a televíziós felvev7gépet. A fogcsikorgatás a vízi emberek beszéde. – Lehetséges azonban. A n-k a ládából el-vesznek és sorban kiosztanak közöttük valamiféle. kisfiúk és kislányok. Jobb lesz. (Egy ideig a gyerekek mozdulatlanul néznek egy irányba. ValószínJleg parancs érkezett a hírközl7 kabinból. azért szomorú. Egy elemi iskolai osztály nagyságának megfelel. Nézze csak. Látszik. Csak a saját szobájában ehet a gyermek.) – Vacsora. hogyan kapálóznak a kicsinyek. hogy nem is sírnak. A falakban bonyolult formájú kitüremlések vannak. nem tudjuk ezt most megmutatni. mJködik ezenkívül az elektronikus fordítógép is. hadonászik) De hát ebb7l elég volt. hanem ellenkez7leg. egyel7re gyújtsák fel a villanyt. A vízi emberek a morzeábécét használják. hatalmas. mert sír. ha továbbmegyünk. gomolyog. Csodálkozva néz körül. Közönséges japán gyermekek. egymást az ujjukkal érintve. a bal oldalon lév. nagyobb könyvhöz hasonló tárgyakat. Kis.. amely függ7leges és mer7leges vonalak összefJzéséb7l képzett betJkb7l áll. Nincs olyan nagyon sok id7nk. kereket old. (A képerny-r-l: – Megengedi.. szabadon beszéli a vízi emberek nyelvét.) – Micsoda kegyetlenség! – Mit mondott? – De hiszen ez tragédia! (Jamamoto úr nevet. lábbal a padlón dobolva. úgyhogy nevetni nem tudnak. ha akarnának. rossz viselkedésért. majd újra felgyullad. lehet beszélgetni evés közben. az ember nem attól sír. Lehetséges. Más mirigyekkel együtt eltJnt a könnymirigyük is. Az érzések kifejezésére kissé mások az eszközeik.jelenik meg könny. tele szájjal. gyerünk tovább. Kérem. éles arc.nyíláshoz sietnek. igaz. gumiuszonyokkal felszerelve. kérem. Ez kissé messze van.. minden irányban szabadon úszkálnak. és lehet7ségünk van arra. Hangszalagjaik elsatnyultak.. semmi esetre sem nevetett.tak. miután megkapta ezt a tárgyat. Az objektív követi -ket. Az is érdekes. nyílásokkal ellátva.) – Nem.. könnyek nélkül? – Ha hihetünk Jamesnek. Szemmel láthatólag ez a berendezés a játék céljaira szolgál. egymást lehagyva. Összeállítottak egy egészen egyszerJ ábécét. ezért rögtön átmegyünk az utolsó csoporthoz.kialszik. hogy valahogyan másképpen sírnak. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 69 . Az egyik gyermek. mert lehet beszélgetni valamely tárgy segítségével. (A fadarabokat tartó n. most mind felfigyeltek.. hogy valamit magyaráz. Az ilyen beszéd azért el7nyös.. Folytonos lárma hallatszik. fogát csikorgatva.. de furcsán nyitott a szemük. Ma már tizennyolc munkatársunk.. ahogyan mi gondoljuk. azonnal beleharap.) – Hallja a lármát? A fogukat csikorgatják. A gyermekek felsorakoznak el-ttük.búvár-ruhában. Ön az el7zetes analógiák alapján a saját részvétét er7szakolja rájuk.) – Büntetés. így nem szabad gondolkozni. Áthatóan fütyülve. (Az objektív el-tt egy kislány úszik el. nem pislognak. A tüd7vel együtt elkorcsosult a rekeszizmuk is. megfordul és továbbúszik. a másik két fadarabbal kopogtat. A víz felszínén fadarabok úsznak.. Abban az értelemben. torkuknál kopoltyúred-k vannak. a víz alatt különben sincs rá szükségük. ragyogó szem.. – Ez a gyermek. (Nevet. Mintegy harminc gyermek. Az. (A képerny. Sajnos. mindnyájan távírászok voltak azel7tt. hogy egy kis szünetet tartsunk?) – Igen. és még akkor sem tudnának sírni. hogy szomorú. hasonlít a rozsdás fém csikorgásához. nyelvük japán. Lehet titokban beszélgetni.. mint a hínár. az ötéves gyermekekhez. A mennyezetr-l a fémcsövek valóságos erdeje csüng alá. hogy neveltjeinknek elég jó kiképzést adjunk. Nálunk szigorú a nevelés.. hajuk hosszú. úgyhogy lefordítani nem nehéz. elnevette magát? – Hm. Majd. Az egyik a nagy láda mellett áll. Két n. hogy könnymirigy hiányában nem ismerik a szomorúságot.. amikor a hideg zuhanyt kapják!.medencét látunk. A hatéves és annál id7sebb gyermekek tanításának mintatermébe.ráüt a rágó gyermekre. és mellkasuk eléggé keskeny.

Egyébként nem is tudom másképpen elmondani. Hát ezt nevezik a negyedik jégkorszak befejezésér7l szóló hipotézisnek. két szóban elmondom. Amerika eltJnik.. Általában a Csendes-óceán mélyén lev7 vulkanikus vonulat valóban aktivizálódott. Természetesen a Szovjetunió is rendelkezik ezekkel az adatokkal. teljesen nem lehet bennük megbízni. akkor a legközelebbi jöv7ben százszor több víz alatti vulkán fog kitörni... de kiderült.HIPOTÉZIS A NEGYEDIK JÉGKORSZAK BEFEJEZÉSÉRHL A szünet alatt Tomojaszu úr közli a hírt – Én csupán egyszerJ hivatalnok vagyok. Nos. – Igen. hogy sokkal több víz jutott az óceánokba. csupán a Szikláshegységet hagyva maga után. Nem tudjuk. és ezért megnövekedett az atmoszférában a széndioxid. amir7l az ördög sem tudja. de kezdett elterjedni. Európa elsüllyed. Azt tartják. És akkor az történik. hogy a láva következtében a kéregrészek egyre vastagodnak. mint a Szovjetunió. amíg ki nem dolgoznak megfelel7 intézkedéseket. Az úgynevezett csendes-óceáni tüzes övben.. most megállapították. hogy ki mondta el7ször. ezért röviden. és úgy tesz. és nehezebbé válnak. – Ha lehetséges. mi történik? Az állam és társadalmi rend azon nyomban romba d7l. de különben minden víz alá kerül. A szovjet javaslattal kapcsolatban. Nem is szólva arról. És következtetve abból.. Ön már hallott err7l egyet s mást. mintha semmir7l sem tudna. Rendszerint a vulkanikus gázok szinte teljesen vízpárából állnak. A kormányokban azonban folytonosan történnek mindenféle változások. Ez a láva néha megduzzad. Ha igazat akarunk mondani. az összes kormány kötelezte magát arra. Éppen ezért a finánct7ke legnagyobb uralkodói egyesültek. egyes tudósok azt állítják. harmadik jégkorszak után. nyomást gyakorolnak a lávára. és a tengerfenék feltárására és kihasználására szolgáló társaság lett bel7le. csak röviden.. és az óceánok szintje. hogy három és félszer több. a magaslatokra és fennsíkokra. hogy az egész tengervíz vulkanikus gázokból származott. ha a méréseknek hihetünk. Ismeretes volt az is. hogy ezer év múlva a jég teljesen elolvad. de a dolog. amelyek nagy mennyiségJ radioaktív anyagot tartalmaznak. Ez természetesen a szárazföld és a tenger határán történik. A kormányoknak ezt el kell titkolniok a lakosság el7tt. megolvasztották és kidomborították. mivel nálunk nincsenek fennsíkok. hogy mind a jelenlegi leveg7h7fok.. kérem rövidebben – jegyezte meg Joriki.. ez nem valamiféle helybeli kitörés.. Ebb7l én keveset értek. ez összefügg valahogyan az utóbbi id7ben az id7járás kilengéseivel.. Ez azonban a lávának nem biztosít kiutat. El tudják képzelni? S7t. bizonyára azért. s7t azt tartják. és az óceánok és tengerek szintje évente harminc méterrel növekszik. és így kapjuk a vulkánokat. Háromszor annyi. és akkor az összes kormány észbe kapott és gyorsan megszervezte a geofizikai évet. hogy milyen nagymértékben megnövekedett a víz mennyisége. hogy mit jelent ez. Ha. mind az óceánok szintjének emelkedése bekövetkezik ezek nem csupán jelenségek.. de a jelenlegi emelkedés nem egyezik meg a számításokkal.. Nem nagyon ismerem ki magam ebben a dologban. hogy ilyen jelenségek általában minden ötven-kilencven millió évben ismétl7dnek meg. Másrészt a szárazföld lesüllyedése nem magyarázható a talajvizek kimerülésével. úgyhogy negyven éven belül ezerméternyit emelkedik. mert hiszen ezekben a dolgokban én teljesen laikus vagyok.. persze. mint a lekvár a szétnyomott süteményb7l... Valóban. Csupán a mi kormányunk hanyagolta el ezt a dolgot. vagy hogy az emberiség egyre több energiát használ el. Ha közzétesznek ilyen hírt. hogy csupán ilyen okokkal nem lehet megmagyarázni. és ez a negyedik jégkorszaknak tulajdonítható. hogy a tengerek és óceánok szintje a jéghegyek és sarkvidéki jégsüveg olvadása miatt emelkedik. éppen így áll. marad valami persze.. a földrengések övezetében. mi Joriki-szan segítségével már régen lefolytattuk ezt a vizsgálatot. tudták. hogy semmit sem hoz nyilvánosságra. amely a szükséges intézkedéseket kidolgozza.. és kitör a felszínre is. mondjuk.. Kezdetben azt hitték. mint most. Kacumi tanár úr... Tehát a kéreg alatti réteget megtölti az olvadt láva. hogy a Csendes-óceán és az ázsiai szárazföld határán gyanús mozgás észlelhet7. Nem is tudom voltaképpen. Különösen az északi földgömböc a nyári id7szakokban rendkívüli magas h7mérséklettel. Hiszen ha a hipotézis igaz. Úgy látszik. ma reggel felhívták telefonon. szemmel láthatólag. mint amennyi jég elolvadt.. és a láva végül is kibújik a kéreg szélénél... hogy hatalmas méretekben mJködéshez láttak a víz alatti vulkánok... amelyek felmelegítették.. Kés7bb ez a bizottság átalakult. A legújabb elgondolások szerint például a föld szárazföldje a kéreg részei. amelyek a jégkorszakkal vannak összefüggésben. és Japánból legfeljebb egy tucat hegyes szigetecske marad. Az elmúlt geofizikai év után azonban kiderült. teljesen úgy. hogy mJködjünk velük együtt a Csendes-óceán fenekén lev7 vulkanikus vonulatok aktivizálódásának feltárására. de elkezd7dött valami. de itt már a politikáról van szó. hanem minden ötvenmillió évben egyszer megtörtén7 óriási katasztrófa jelei. szóval az óceánok szintjének száz méterrel kell emelkednie. hogy mi lehet. 70 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Ez csak egyet jelenthet: valahol újra és újra tengervíz képz7dik. ezért sok országban lassankint áthelyezték a városokat és vállalatokat a partoktól távolabbra. hogy a napfoltok a felel7sek. és megteremtettek egy sajátos bizottságot. Egy olyan óriási országból. Más szavakkal. mint az utolsó.

Rendkívül egyszerJ építmény.. csak a lábamtól kúszott felfelé a jeges hideg. ez kétségtelen. – Ön azt hiszi? – kérdezte. tanár úr.. tanár úr.. – Voltaképpen miért? – csattant fel Tomojaszu elégedetlen hangon. Joriki-szan.. a falak üregesek. Önmagukban csodálatos világot képviselnek. és az építkezés befejez7dött...... A VÍZI EMBEREK MINTAISKOLÁJA Jamamoto úr kommentál (Az óceáni mélységek világa. – Miért?.) – Ez a mintaiskola épülete. – Ennek aligha lett volna jelent7sége. mint egy megmérgezett állat. valóban dühbe jöttem-e. – A jelen.– Ez nem becsületes dolog! Égett a nyelvem. hanem a negyedik jégkorszak befejezése.. még sokkal makacsabbul ragaszkodott volna a jelenhez. A víz alatti ég sötét alapján vékony száron leng-. Nemsokára áttérünk a sorozatgyártásra. Számomra például a Csendes-óceán szintjének emelkedése csupán kitJn7 érv arra. egyáltalában nem nehéz a felépítése. A vízszintes síkok senkit sem körnek. mások a szempontjaink. valószínJleg. – Hát ezért tartom én – jelentette ki lassan Joriki – ezeket a víz alatti vulkánokról szóló beszélgetéseket másodrangúaknak. mivel 7k szabadon mozognak a térben.... a geológiai katasztrófáktól függetlenül is. S7t mi több. ha mindezt korábban tudja. amelyek a szentjánosbogarak felvillanó tüzecskéihez hasonlítanak. ez nem csupán a jégkorszak.. Az elv a földivel ellentétben áll. Az épület mJanyagból készült. – Ez az egész világot elönt7 árvíz önt megrémíti? – Igen! – Ett7l a rémülett7l megszabadította volna a vízi emberek létezése? Megkíséreltem a választ.. – Ha én ezt tudtam volna! – Nyelvem egyáltalán nem engedelmeskedett akaratomnak. Olyan érzésem volt. Úgy látszik. ugye?.. hogy nem kell sem a víz nyomásával. Nem tudom. Lehetséges.. Joriki élesen rám nézett. Huszonegyezer hattól tízéves gyermek számára. – Eltitkoltátok el7lem a legdönt7bb tényez7t. mert szükségmegoldásnak bizonyultak. helytelen felfogás.. Tomojaszu-szan. hogy egy teljesen új geológiai id7szak kezdete. És ami igen kellemes. A t7kések bandája kész jó sokat keresni a mi vállalkozásunkkal. – Helytelen felfogás. Nekünk. hogy dühöngenem kell. hogy feláldozzák múló t7kéiket a jöv7 érdekében? – Ön túloz – felelte Tomojaszu zavartan. de más a felfogásunk. én akkor. az alapok meger7sítése. Tomojaszu-szan? Vagy úgy véli.. Az épület könnyebb a víznél. A kész elemeket a helyszínre szállítják és összeállítják. vagy úgy döntöttem. A tengeri mélységben mindig béke és csönd honol. – Miért? Miért nem mondták meg rögtön nekem? Ha kezdett7l fogva tudtam volna. A vízi kolóniáknak azonban hatalmas önálló jelent7ségük van. Megfelel7 házikó. A látószögbe apró halak csapata rajzik. hogy tele torokból kiabáljak. mintha er7s savat öntöttek volna a számba. – Ám legyen helytelen. (Az objektív továbbmozdul. – Most ebben mindössze kétszáznegyven gyermek tartózkodik.. és végigmutatja az épületet. hogy maguk a falak világftanak. A közeljöv7ben itt huszonegy ilyen épületet szerelnek fel. ugye. hogy mindjárt felvinnyogok.. hogy az uralmon lev7k hatalmát megingassuk.) – Milyen hatalmas épület. növény emelkedik ki. de szükségét éreztem annak. majd gázzal megtöltik. Akármit is beszél ön..és bejáratok föntr7l nyílnak.. – Mindez így van. Kissé több id7t vesz igénybe. ahol minden a gravitációra alapult. Igen. de az épületet ezer f7re tervezték. tulipánszer. – Hogy lehetett ezt így? – Hangom már inkább nyögéshez hasonlított. csak az kétségtelen: minden város és faluvíz alá kerül. MásodrendJ avagy harmadrendJ kérdés ez. szemöldökét összehúzva.. Mintha a halál kúszna egyre közelebb. A képerny-n tüzes csíkok úsznak. és egyáltalán nem azért. Ezenkívül az épület lakói számára a fönt és lent általában semmi jelent7séggel sem bír. Érdekes építkezés.. Egész testem tJzben égett. vagy a méreg csupán ürügy volt.) A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 71 . ugye?. és sok rosszat tett volna. ezért a ki. sem a vízátereszt7 képességgel tör7dni.. az üregekben gáz van. de nem tudtam szólni. Iskola és internátus van benne. mi egy ügyet szolgálunk. Nem. (Az objektív közeledik az épülethez.

helyeket? – Igen. Iririnek hívják. Szakadatlan a lárma. (A fiú alig hallható csikorgást hallat és meghajol.) – A halat pompásan megszelídítette. Nos. akik ebben a körzetben halásznak. A hal megpróbálja orrát a fiú szájához dugni. sajátos csalétek szerepét játsszák a halak számára.. a hatalmas cet viszont képes utódokat a világra hozni már két-három évvel a születése után. – És hol van ez? – Körülbelül az Urajaszut és Kiszarazut összeköt7 vonal közepén. (Az objektív az egyik ovális ajtóhoz közeledik. és odalent a hálók kitárt szája vár rájuk. Fogát csikorgatva hívja magával a halat. feljebb húzódik... A falakban ovális ajtók egyenletes sora. Egy pillanatra úgy tetszik. – Hát a tanítók? – Amikor a munkájuk megkezd7dik.. feketés n-vényeket látni. amelyet a tengervízben meghonosítottunk. Kupola formájú.. Csupán a kopoltyúk és keskeny melle tesznek kellemetlen hatást.m. Ezért a halászok. Minden halfajtának megvan a maga kedvenc fényer7ssége. (Az objektív eléri a tet-t. Nagyon gazdag halászzsákmányt biztosítanak. mintha mosolyogna. habszer. Vállánál tenyérnyi nagyságú hal úszik. így szelídítik majd meg a halakat. Az objektív megáll.felülr-l..– Figyeljék meg alaposan. – És eddig még senki sem fedezte fel önöket? – A mélység ötven-hatvan méter. Most pedig teleintse meg a tet7 felszínét. S7t még többnek. A fiú. A növendékeknek pedig a víz felszínére szigorúan tilos felemelkedni.. szeme szokatlanul tágra nyílt. gyorsan csináljuk. huszonöt méternyire.. mintha tücskök ciripelnének. (A mikrofonba: – Álljatok meg egy percre! Kongó hang a dinamikus hangszóróból: – Megtekintik a m. (A tet.) – Ez egy édesvízi chlorella-fajta. de a legfontosabb ok másban rejlik. testtartását nem változtatva. Az objektív követi -ket. Azt hiszem.. bár ezek csupán egyszerJ morzejeleknek felelnek meg. el-resiklik. Uszonyos lába gyorsan mozog.. Ez az els7 és a legid7sebb a vízi emberek közül.. egy fiú áll. a hajába kapaszkodó hallal együtt. amelyre az épület rá van er7sítve. Az áttetsz. KitJn7 tápértékJ növény. Élesebb és tompább fényhullámok ütemesen mozognak föntr7l lefelé. Ezenfelül ott eltakarították az iszapréteget. Ha nevét fonetikusan ejtjük ki. kerek nyílással a közepén. A nyílás f-l-tt. Testén pulóvert és trikónadrágot visel. de a jöv7ben itt tartják a politechnikai oktatást. mivel még nincs megfelel7 létszám. hogy szül7k nélkül n7tt fel. Ezt azzal is lehet magyarázni. Ebben az évben tölti be a nyolcadik életévét.) – Kijött. és csinálnak bel7lük háziállatokat. A víz alatt minden él7lény meglep7en gyorsan fejl7dik. A bel7le készült sütemény a gyermekek kedvenc csemegéje. Búváröltöny nélkül ilyen mélységbe nem bír senki sem leszállni. Ezek a fénynyalábok a szemnek majdnem észrevehetetlenül állandóan változtatják fényer7sségüket.. A falakban lev... Mozdulatai kecsesek és könnyedek. a fény mozgásától megbabonázva a halak lefelé siklanak. hogy üdvözöljön bennünket. Akkor a víz felszínét7l az épület tetejéig csupán húsz méter a mélység.fogókba kapaszkodnak és várnak.. és növeli gyorsaságát. fél lábon egyensúlyozva magát. A fiú fejjel lefelé fordul.r. (A fiú.. éppen az épület magasságában. Egészen olyanok. hogy a jöv7ben a halászatnak ezt a módját széles körben fogják használni. nagy. de ez bizonyára nem így van. annyi szent.anyag alatt s.. a fiú azonban óvatosan eltolja.. lassan leereszkedik a nyíláson. a szár. lábán uszonyok. Az akna mélyén sok gyermek van. akár egy kislányé. külseje után azonban tizenkét-tizenhárom évesnek gondolnánk. mint a lépek..) – Hogyan szelídítette meg ezt a halat? Ez a kis fickó szereti az állatokat.) 72 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . csupán lábát könnyedén térdben meghajtva. Az elefánt nemi érettségéhez negyven évre van szükség. több mint egy tucat különféle aminosavat tartalmaz. Feje alatt füstfelh-ként lebegnek vékony hajszálai..) – Jelenleg a mJhelyeket szinte nem is használják.

(A mikrofonba: – Kérjétek.helyt mutat. (Tomojaszi hirtelen közbevág. és a rúd vízszintesen mozog. Ez a legnehezebb problémánk a víz alatt. technikusokat képeznek bel7lük. amely felhasználja a gáz emel7erejét a víz alatt. Elektromosság nélkül azonban semmit sem lehet kezdeni.. A rúd függ-legesen felemelkedik. de a padló. igaz? Minden részletét Iriri maga tervezte meg. A víz alatt a mJanyagok ugyanolyan szerepet játszanak.. Úgy képzelik. itt minden szükséges szerszámról gondoskodtak. cseppfolyósított gázok. m. A fiú ráhelyezi a szerszám vibráló végét a vinildeszkára. A mennyezet alatt a buborékok egy nagy légbuborékká gy. Úgy látszik.. A legtehetségesebbek a különleges iskolákba kerülnek. hogy mégiscsak ragaszkodik az emberekhez? A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 73 . az elektromosság. – Természetesen.. A fiú bólint. bár némileg leegyszerJsödött az izoláló anyagok gyártásának fejl7désével. mert az emberek nézik. kitüremlésekkel és kampókkal vannak borítva. Csikorgás hallatszik. a mennyezet és a falak mindenféle polcokkal. A fiú oldalt hajol.m. mérnököket.) – Nézzék meg..és gépi energiát még más módon is meg lehet szerezni. (A fiú megcsavarja a csapot.. De a hírszolgálat például. ezért ultrahangot kell használnunk. ez Iriri találmánya.anyag gömbökhöz er-sítve.. A fiú lovagol a rúdon. – Úgy látom.. és alkalmazásuk. amelyek nem függnek a szárazföldt7l. Úgyhogy mihelyt teljesen elkészül a felszerelés. De mégis ez hihetetlen.. amikor a fels7bb osztályok teljes létszámot érnek el. és egy szempillantás alatt felibe vágja. egyenes rúd látható. elkapja az egyik szerszámot. valamiféle kis méretJ atomáramfejleszt7telepre.) – Víz alatti kerékpár. A hal a légbuborékok nyomába ered. hol pedig a szerszámokra néz. El7ször is. és a falból kiálló cs-höz er-síti..– Itt fognak mindennel foglalkozni. Ohó. Nagyon elégedett... azért. ezek inkább kisebb céhek lesznek..... hogy mutassa meg.. és az óriási vízivárosok nem csupán az álmokban szerepelnek. és a szerszámok a helyiség közepében lebegnek.. a gömbbel együtt. hogy siet-s a dolga. Állandó a munkaer7hiány a víz alatti legel7kön. Hiszen mindössze nyolcéves. az iskola áttérhet az önkiszolgálásra... amely lassan kiszivárog a szell-z-nyíláson. a vízi emberek lehet7ségei korlátozottak. Semmiféle munkapadok nem láthatóak. Öt év múlva. Jelenleg az elektromos áramot kábeleken vezetik ide a szárazföldr7l. Kiváló. mint a vas a szárazföldön.. A rádióhullámok nem terjednek víz alatt. önellátási alapon. lenyomja a pedálokat.. majd teljesen helyettesítik az emberi személyzetet. – Honnan származik az energia? A mJanyagokkal folytatott munkához elég magas h7fokra van szükség. (A képerny. A szerszám légbuborékokat kibocsátva vibrálni kezd. még egy találmány? (A fiú kezében hosszú. és az ultrahanggenerátorokhoz feltétlenül szükség van elektromosságra. és természetesen saját kezJleg készítette is el. Jó lenne szintén áttérni a sJrített leveg7re. kezdve a fizikai és kémiai kísérletekkel és a gépek kezelésével egészen az élelmiszerek feldolgozásáig.) – Automatikus fJrész. Sokan mennek bizonyára dolgozni a víz alatti kányákba és olajvállalatokhoz. – Semmit sem? – Egyáltalában semmit! A h7. Akkor a tudományos kutatóintézeteket tetszés szerinti távolságban lehet felépíteni a partoktól. hogy eleinte az embereknek fognak segíteni. felhasználásuk a mindennapi élet technikájának alapját képezi. és azonkívül a világítás.) – A szakiskolákat illet7leg eléggé alapos tiltakozással is találkoztunk már. ahol orvosokat. de a jöv7ben feltétlenül szükség van olyan eszközökre. amire a gyakorlatban feltétlenül szükségük van. A fiú büszke arccal hol az objektívra. és a rúd végén forogni kezdenek a lapátok..ltek össze.) – Onnan kap sJrített leveg7t. amelynek alsó részére pedálok vannak er-sítve. Vannak még gáznemJ fJt7anyagok. – És az iskola befejezése után? – Most épülnek a víz alatti gyárak. és ezenfelül abszolút létszámuk túlságosan kicsiny.. a víz alatt nem csupán a fizikai fejl7dés gyorsul meg. A víz alatt ez a legf7bb energiaforrás. Ez a mJanyagfeldolgozó mJhely. nem is tantermek. vagy olyasféle olajjal mJköd7 h7er7mJre vagy generátorokra. – Ez nem probléma.

. hogy az emberi érzések bizonyos mértékben függnek a b7r és a nyálkahártyák képességét7l.. mert bal szemének könnymirigye részben megmaradt. másképpen nem is nevezhetjük. (Többlépcs-zetes balkon.. mint a mienk. ha nem a tenger segítsége az erejét veszt7 b7rnek? A könnyek a tengert jelentik a szemnek. Maga a b7r sem más egyébként.. Ez a fiú els7 kísérletünk. b7rébe bugyolálva. ön szerint ostobaságot beszélek.. De valószínJleg ez számunkra valami megfoghatatlan dolog. például. de mégis. – Nem teljes siker? – Ön.. Vegyük például a következ7 kifejezéseket: "libab7rös vagyok". nem ismerik a tJzt7l való félelmet. magával vitte a szárazföldre a tengert. – És ha ez a háború nem létezik.. mint nálunk. a kisfiút követve. végül is.. – Teljesen magától értet7dik.. (Érzelg7ssé válik a hangja.. hogy mutatója minden tizenöt percben mozdul csak egyet. olvasással. Csak átkoznának bennünket. mások teljesen közömbösek. hogyan magyarázzuk meg nekik a kölcsönös viszonyt közöttük és az emberiség között.. Elvégre nem kell a fejünket törnünk emiatt... amikor a többi gyermeket nézem. persze. Nos.. írással és számolással kezd7dik..nik a helyiségb-l. Az érzékelés alapjai a leveg7ben és a víz alatt túlságosan különböznek. és semmi több.) Azért beszél így.. mert túlértékeli a szárazföldi embert...) – Vajon nem azért ilyen okos és fejlett? – Nem. hogy a tapintás milyen szerepet játszik hangulatainkban és élményeink kialakulásában. de hogy azután mire tanítsuk 7ket. az épület középs7 övezetében élnek. természetesen.) – Néha.. s7t mi több. hogy ez az oka a nem teljes sikernek. más szóval.. van-e lelkük? Van. lassan más gyermekek közelébe jut. "nem lehet levakarni róla".– Igen. mint a tenger metamorfózisa. Igaz. hogy a tapintási képesség a tengert a leveg7t7l megvéd7 ösztönös törekvésnek a megnyilvánulása. a tengernek a szárazföld ellen folytatott védelmi háborújának fokozatait.. Nem tudjuk eldönteni. Nem teljes siker. A tanítás. de higgye el. hogy ez rendkívül fontos.) Egy szárazföldi lény lelkével él a tengeri mélységben. 74 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Viselkedése érthet7 számunkra. Mint az ismeretes. (Az objektív. És bár az ellenállóképessége magasabb. úgy is mondhatnánk. Ha röviden akarjuk kifejezni. Az élet a tengerben kristályosodott ki. Nem teljesen korcsosultak el a küls7 szekréciós mirigyei. Bizonyára az igazi tananyag akkor alakul ki. nem Iririt. mindig a tengert7l is függött..fiú fogócskát játszik halával. nem. és a kitenyésztés folyamatába bizonyára néhány hiba is belecsúszott. minden – a vér. A tengerben lakóknak nem kell az atmoszférával harcolniok. hogy milyen a szeme? Ez azért van. és elt. Észrevette például. az észbeli képességeket tekintve a többi gyermek sem maradt le. néha nem tud meglenni a tenger segítsége nélkül. a betegeknek néha konyhasóoldatot adnak. Egy fiú például.. Még az ilyen szóösszetételekb7l is látható. Úgy látom. (A fiú a halat nyomon követve elsiklik az objektív mellett. a szárazföldi állatok legtökéletesebbjénél is. még az embernél.. (A biciklin ül... (Tagadólag rázza a fejét. megérti. Ugyanúgy...) – És természetesen sem történelmet. sem földrajzot. mint a halak. És minden érzésünk csupán a küls7 elválasztású mirigyek bizonyos állapotát jelenti. aki három hónappal fiatalabb nála.. protoplazma szinte teljes egészében a tengerre jellemz7 elemekb7l áll. aki az emberhez hasonlít? – Igen. az alsó emeleteket pedig közönséges osztályok számára jelölték ki. sem szociológiát nem tanítanak.. Végs7 soron a mirigyek a küls7 szekrécióval – mi ez. Némelyek nyílt kíváncsisággal figyelik az objektívet. "borsódzik a hátam". amikor a saját körükb7l való tanitókat kapnak.) Jamamoto úr újra szakszerJ hangot üt meg: – Itt. hogy nincsenek.. de egészen más. valóban azt kérdezem magamtól: nos. mint a többi szerveknek. "kiszáradt a torkom". órát szerkesztett. amely sJrített leveg7vel mJködik. – Ugyan már. mint a folyadékok fizikája és a szerves kémia. Iriri nagyon ragaszkodó. Lehetséges. Némelyek véleménye szerint az életükben a legfontosabb szerepet olyan tudományágak játsszák majd. akkor érzések sincsenek? – Nem állítom. Tomojaszu szipog.. csontok. – Tehát ez az egyetlen gyermek. Még amikor el is hagyta a tengeri világot. játszadozó gyermek.

A halál azonban halál maradt. valóban elhittem második "énemnek". a feladata ezzel be is fejez7dött? Azel7tt. Mintha olyan pénzdarabot dobnánk fel.. A hallgatás azonban elhúzódott.... Egy pajkos gyerek odaúszik az objektívhez. hogy az ember a gleccsernek nevezett varázskalapból ugrott ki. újra a sötétben találtam magam. Megszólaltam.. most viszont a mJanyag lencsék készen kerülnek ki a gyárakból. sem saját politikájuk. fölemelte arcát. Újra átváltoztam kísérletez7b7l kísérleti állattá. Talán még jön valami?. amely ennek teljesítésére a szárazföldre kikúszott.. hogy az ember megszabaduljon a vadságtól. A fiúk körülvették a kerékpárján ül. amelyt7l nem érzelemkitörésekkel lehetne megszabadulni. ellenkez7leg. Szóba barátunk. Ekkor. négy jégkorszak csinált a pithecanthropus australisból mai embert. hogy én magam voltam az. és senki sem szólt. Most azonban. csakugyan. – mormoltam.. a lencséket csiszolni kellett.. ami a természetben található. Egyszóval..Iririt.. világos folt remeg. mint az öreg b7r. – El7ítélet! – kiáltott fel Jamamoto úr élénken. így is van. ki tudja.. (Valaki mélyet sóhajt. és a pillanatba kapaszkodom. aki azel7tt voltam. És vajon nem szabad-e feltételeznünk. és én.. A képerny-n egyre zsugorodó. amelynek mindkét oldala egyforma. hogy szabaduljak az átkozott dermedtségb7l. azonkívül. Megkíséreltem kihasználni ezt.. hanem.. az él7lények a természettel küzdve fejl7dtek ki. – Igen. amit mutattak nekem. de már nem rabként.rített leveg-vel. Furcsa módon nyomasztott. Elmúlt az az id7szak. Nem bírom tovább. és hallatszik. puha test. hogy visszatérjünk a régi hazába.. aki a halálomat akarja? Ha kételkedem a jövend7mondó gépben – igazolom az ítéletét. Magam számára is észrevétlenül próbáltam kiszámítani.... Tekintetükre az ember maga is "tárgynak" tartja magát. és az lett bel7lem. csak meg kell fordítanom a fejemet.. Senki sem gyújtotta fel a villanyt. Gyermekcsoport – lehet. hogyan csikorog a nyakam. hogy folytatás következik.. hogy az él7lénynek. Egyébként csak gondolom. mintha a székhez n7ttem volna. renyheséggel és elgyengüléssel.. Senki sem mozdult.) A JÖVENDH KÉPE 35. amikor azt kérdezi magától: van-e lelkük. állatot. – Minden korszakban az újat a rabok valósítják meg.. hány lány és hány fiú van a vízi épületben – úgy tetszett. hogy gyújtsák föl. Ez a furcsa ridegség.. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 75 . mindent7l függetlenül.. Igen. De izmaimat a feszültség szorosan feszíti. A halál elutasításához semmiféle más ok nem kell. Vajon. lényem tiltakozott.. nincs kormányuk. EgyszerJen ez olyan passzivitás. a tengerbe. hogy a szárazföld a tengerrel összehasonlítva valóban kevésbé alkalmas az életre.. Egy kislány figyelmesen követi tekintetével a falon kúszó. – suttogta Vada. Véglegesen elveszítettem emberi méltóságomat. hogy számuk általában egyezett –. és eldurvultak. Lelkem mélyén reménykedtem. amikor a képerny7 elsötétedett. és áttérjen önmaga racionális átalakítására? És ezzel bezárja a küzdelem és az evolúció harcát? Eljött az ideje annak. Siralmas volt a hangom. Ha elismerem helyességét – ez azt jelenti. miért.... Úgy rémlik.) – Ezzel be is fejeztük futó szemlénket. – Lehetséges. hogy köpje ki. Nincs-e itt az ideje.(A víz alatti gyermekek kíváncsiságában és közömbösségében van egy közös vonás. kapcsolja ki. Más szóval er7t talált arra. így hát kilátástalan a helyzet? De hiszen ez értelmetlenség. – De hiszen éppen az alkalmatlanság következtében fejl7dött az állat emberré. ellenkeztem: – De hiszen éppen hogy rabok. Én itt nem tudok önnel egyetérteni. hogy ezek az ügyeletesek a falakat mossa s. és rémület fogott el.. minden er7met összeszedve. és le akarja takarni a kezével. Hiszen akkor még élek egy keveset. kísérletez7nek éreztem magam a laboratóriumban... de egy nála id-sebb fiú kényszeríti.. A halálca vártam. Egy kislány eltévedt halacskát kap el és a szájába dugja. Nem mintha nem ismerném fel helyzetemet. hanem gazdaként. kérem. hogy az evolúciót véletlen folyamatból tudatos folyamattá változtassa. Kisfiú az arcát egy vízi kutyához szorítja. Szóba megmoccant... hogy szintén igazolom.. Kolóniákban élnek. Valaki egyszer találóan megjegyezte. merengtem. mintha kérdezni akarna valamit. mintha hangszalagjaimra parafinos papírt ragasztottak volna. – Nos hát.. A képerny7n egyre zsugorodott és eltJnt a világos folt. felsóhajtott. De az emberiség végül is meghódította a természetet. Nem cselekszem. . és önkényesen találgattam az eljövend7 házasságokat. – szólalt meg Joriki ingerülten. hogy valaki nem akar meghalni. Körmeimet tenyerembe vájom. de egyidejJleg érdekesnek is találtam. Ülök. A halálraítéltnek könyörületb7l egy csésze teát adtak.. amikor "a kínok és keservek teremtették meg az igazgyöngyöket". az elmúlt korokban. Mesterségesen átalakította és megjavította majdnem mindazt. – Ez jelenleg van így. Nem tudok egyetérteni Jamamoto úrral.

A víz alatti síkság repedésekkel csipkézett sziklás alapja el7bukkant. felpuffadva.. éles fájdalmat. mintha a homályban láthatatlan kerítésbe botlottam volna. Csupán futó kellemetlenséget éreztek. amely mozdulatlan és halott volt. 7rülten forogva. akkor mindezt közzétesszük. El kell tJrnünk ezt a hirtelen átmenetet. mintegy két mérföldnyire nyugatra. – El kell tJrnünk. hogy a hajónaplóban külön megemlékezzen róluk. hogy összehúzódtam. hogy induljon el visszafelé. Mindazonáltal semmiféle jogunk nincsen ahhoz. mint valami vízözön el7tti vadállat irhája. szürkésbarnán ragyogó tömeg kúszott el7. és tapodtat sem mozdultak a gépük mell7l. nyúlós. Hirtelen fájdalmat éreztem bal vállamban.. senki sem vitatja. bár eléggé jelentéktelen megváltozását. és néhány kilométernyire nyújtotta ki öreg erdeifeny7 gyökeréhez hasonlító. Sok vízi ember. hozzáfogott a beállításhoz. – Mikor? – Amikor az anyák többségének legalább egy vízi gyermeke lesz. girbegurba nyúlványait. hogy Jokohama többé nem létezik. A jövend7mondó gép által a vízi emberiség adta nekünk a jogot. Majd a megfigyel7készülékbe nézve. Kik ezek az emberek? – Tehát ti voltatok azok? – Úgy látszik. ez a körülivény sem a hajó legénységét. és jelt adott Szóbánati. Az igazi jöv7é. b7séges habot lövellve. tanár úr. igen. eltJnt a magma sötét ragyogása.. Másnap reggel a cunami Japán partvidékére zuhant rá Sizuokától Boszóig. és így a jöv7 álláspontját kell védenünk. felpüffedt.. Olyan nagyon szerette volna látni. a fedélzetre valami óriási gépet szállítottak. – Mindez igaz. összeborzolódott és azonnal széthullott. haladt arra. és hallgattatok? 76 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . amely ijedten ugrott föl a vízb7l. A szárazföldi emberiség már életében a múlt reliktuma lesz csupán. és horgonyt vetett a nyílt tengeren. egyáltalán észre sem vette a vízért. és csöndesen megszólalt: – Ez most a jövend7 képe. hangtalanul és sebesen. És a gép a következ7 történetet mondta el. Természetesen a nép – Joriki fölállt. és már csak a pára óriás oszlopa emelkedett. Amikor törzse váratlanul összerázkódott és megcsikordult. vagy a vízi emberek pártolása. A Fehér Sárkány rádióüzenetet kapott. sem az utasokat nem aggasztotta. Szóba azonnal fölkelt. ha a következ7kr7l gondolkozik el – jelentette ki Tomojaszu fejét csóválva. 36. és a gépbe egy programozó kártyát helyezett. Ez a mozdulat olyan könyörtelenül határozottnak látszott számomra. A kitörés egyre er7södött. Egy Joriki nevJ férfi vezette 7ket. hogy ezt a borzalmas tervet titokban tartsuk. az üzleti tevékenység szüntelenül csökken. a dél-amerikai hajóstársaság Fehér Sárkány nevJ személy. útban Jokohama felé. Észrevétlenül hátim mögé lépett. Amikor a vízi emberekkel szembeni el7ítélet már nem fenyegeti ügyünket. A repedésekb7l... kioltva az áttetsz7 félhomályban rajzó plankton megszámlálhatatlan sok kis csillagát. Ráadásul amikor eljön az ideje.. A cunami könnyJ szélként suhant át a vízi legel7k. és vállamra tette kezét. mintha tJ szúrt volna meg. az iszap tajtékzó felh7jén keresztül. hogy Jokohama elpusztul. az utazás céljába érve azonban nem rakodtak ki a kiköt7ben. mintha azt akarná mutatni.. – Ha én a vízi embereket árulom el. Miért fogadták ezt a közlést ennyire nyugodtan? Egyébként a furcsaságok nem aznap kezd7dtek.és teherszállító hajója. a vízi városok. A hajóhídon szolgálatot teljesít7 tiszt meglep7dve vette észre a delfinrajt.– A vízi emberek ilyen szemlélete önmegtagadást jelent. hogy 7 ugyancsak kiismeri magát mindenben: – A városokban a munkanélküliek tömege van. Ez azonban nem tJ volt. – Tudtátok. valamint a tenger színének villámgyors. – Jogunk van ehhez. és az emberiség választás el7tt áll: vagy háború a szárazföldért. Megfordult. de az utasok viselkedése még furcsábbnak látszott. székével csikorogva – a vízi embereket választja. A "többé nem létezik" kifejezés teljesen megzavarta a kapitányt. Ötezer méter mélységben hirtelen felpüffedt a likacsos iszap vastag rétege. szétolvadva a hatalmas víztömegben.. De még ez az oszlop is nyomtalanul eltJnt. hanem megparancsolták... hihetetlen hosszú hullámokkal száguldott az óceán mélységeiben a szárazföld felé. Ezek az emberek teljes egészében kibérelték a hajót. tanár úr. Éppen ez id7 tájt. Joriki keze volt. a vízi olajmez7k fölött. kaviárgyJjtés közben. de ezek a jelenségek sem látszottak elég fontosnak ahhoz. hát ti meg a szárazföldi emberiséget áruljátok el! – Jobb lesz. tajtékzó sötét felh7vé alakult át. Lehajolt. Eközben a víz érzékelhetetlen ingása – a gigantikus cunami csírája – már kétszázhetven kilométeres óránkénti sebességgel. Addigra már a vízözön fenyegetése is egészen közelivé válik. mélyen a vízfelület alatt. Az égen a megolvadt higany fényével ragyogott a júniusi nap. Egyébként az utazás alatt a hajóJrben egy laboratóriumfélét rendeztek be.. gubancos.

és elkezd7dött a rádióadás. Annak érdekében.. DerJs napokon kellemes feküdni a tengerfenéken könnyJbúvár-ruhában. korallszirtek. Furcsa mozgalom kezd7dött a szárazföldi anyák között. Befejez7dött a negyedik jégkorszak. narancsszínJ tulipánjai. Múltak az évek. A vízi emberek felderít7je volt.. Tartózkodjunk az elhamarkodott cselekedetekt7l. tanár úr. és majdnem mindenkit evakuáltak. hogy botja végével felfordítsa a testet. A dombtól nem messze. Távolról sem tudják mindannyian. és nem fogadták szívesen óhajukat. szakadatlanul rengett a föld. Az emberek mind magasabban tanyáztak a hegyekben.. Növekedett a nyugtalanság. Figyeljék a további közleményeket. A vízi emberek azonban nem értették. amit karköt7nek véltek. kiöltötte a nyelvét. hogyan dobog és ring a napkorong a hullámokban. akik a kormánytól nem részesülnek különleges kiváltságokban. ahonnan csodálatos kilátás nyílt a sziklás pusztaságra és az I. Az élet a szárazföldön közben azért mégis folytatódott. a feldühödött vízi emberek azonban sztrájkkal feleltek. hogy a n7 elájult. Megrémült. valahogyan szJkösen elteng7dtek. az emberek különös vízbefúltakról meséltek egymásnak. a húsz méter széles hegyszoros mögött. a tenger szintje egyre gyorsabban emelkedett. ahová a vízi embereknek tilos volt a bejárás. A kormánynak minden lehet7 segítséget megadnak a jelenlegi katasztrofális helyzetben. Új geológiai id7szak kezd7dik. gyönyörködni. akiknek gyermeke van a vízi emberek között. amelyek homályos üveghez hasonlítanak. megfizetni az ilyen lakást. hogy különleges adagokat juttassanak olyan asszonyoknak. 2. Ez a csodálatos táj tárult a sziklás tengerfenékhez három pillérrel er7sített. A lakosságot el7re figyelmeztették. ténfergett a parton. a tet7kön magánhelikopterek álltak. ugyanilyen formájú. Hamarosan kiosztásra kerülnek a tengerfenéken el7állított termékek és létfontosságú árucikkek. Az árvíz nem szJnt meg. Hírek keletkeztek arról. A japán állam igényt tart a külön okmányban feltüntetett vízterületre. és végül teljesen le is szoktak a településes életmódról.és mJanyaggyárak hatalmas. Az. A kormány nem állapított meg bJncselekményt. Mintegy három év múlva pedig a vízi emberek három képvisel7je – jogi. és tisztelik a rendet. A kormány épülete egy emelkedésen állt. A kormányközlemény így hangzott: 1. kereskedelmi és ipari képvisel7 – belépett a kormányba. Már nem voltak A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 77 . Ekkor a n7 egy vízbefúltat vett észre a vízben. Viszont hatalmas ügynökség létesült. színes hínárligetek terültek el. Két sóvár ember. a kormány idejében és a legnagyobb titokban megteremtette a vízi embereket. Ide tartozott már az anyák dönt7 többsége. Ez id7 szerint nyolc vízi város létezik. A hírek nem voltak alaptalanok: a kormány áttette székhelyét a tengerre. és ez volt a legszörnyJbb. három sorban emelkedtek a magnézium. férfi és n7. A kerítés mögül.– Hogy lehet. 5.. henger alakú épület ablakaiból kitekint7 hivatalnokok szeme elé. A megszokott lakóhelyiségek voltak bennük elhelyezve. és a tengerfenéken megszervezte a kolóniákat.. Kiegészít7 közlemény. Legvégs7 esetben mindig elszeg7dhettek felügyel7nek a vízi legel7kre. vagy szigonnyal a kézben az egész családdal együtt kirándulni. és a mélybe úszott. hogy az állam nemzetközi helyzetét a továbbiakban megszilárdítsa. Ön akkor már régen.. voltak utcák és üzletek. dolgoztak a gyárak. Ezután a két fél között hatalmas változás következett be.. és azok. mit akarnak t7lük. Egyszer egy incidens történt. Még mJködtek az elektromos er7mJvek. Az ügynökség felvirágzott. Érintkezésbe akartak lépni gyermekeikkel. amely sétákat szervezett a tengerfenéken. (Ez az utolsó pont aratta a legnagyobb sikert. Ez id7 szerint tárgyalnak arról. A drótkerítés mögötti széles parkban. Ekkor a fejvesztett kormány sietve biztosította a vízi emberek számára az összes emberi jogokat. és szeretett volna hazamenni. A vízbefúlt azonban egyszer csak rávicsorgott. A vízi emberek boldogok. mJfogsornak bizonyult. 4. egy könnyJbúvár-ruhába öltözött fiú szigonyos fegyveréb7l lel7tt egy vízi gyermeket. Semmi értékes fogásra nem leltek. Az egyszerJ emberek. A kormány szemet hunyt a dolog fölött. víz alatti kerület hínárral ben7tt síkságára. A férfi megkísérelte. 3. hogy a kormány valahová eltJnt. akik akarják. nem is tudják megfizetni. akiket az emelked7 tenger és a növekv7 infláció üldözött. de kisebb épület. ahová a vízi embereknek tilos volt a bemenet. fest7i szépségJ völgyek. Állandó mozgásban éltek. A lakbér azonban hihetetlenül magas. Azt beszélik. sz.. A víz csak nem húzódott vissza. minden rendkívül kényelmesen volt berendezve. – És én? Ott voltam én is veletek a hajón? – Nem. Végre fölemelkedett a tenger felszíne fölé az antenna.) A kormány épülete mögött emelkedett még három. mindegyikben háromszázezer ember lakik.

mint azel7tt.. Valami megrázta a mellem. – Vajon ez jól van így. Csupán a szigonyos 7r már nem viselt könnyJbúvár-ruhát. siralmas puhánynak... és meg fognak ölni. akkor éppen így kellene tennem.sem vasutak. És hirtelen minden el7zmény nélkül az jutott eszembe: valóban.. És ha nem? Hszintén bevalljam. Jamamoto úr volt. émelyegtem. szökjek meg. és ha hiszek. az els7t kell tennem.. hogy a betegség jelentkezésekor azonnali sebészeti beavatkozással vessenek véget a kór terjedésének. mintha köhögés fogta volna el. Biztos vagyok benne. ami számára érthetetlen volt. Azt hiszem. mintha elismerném a jöv7t. hogy a szárazföld után vágyakozzanak! Senki sem válaszolt. Akaratlanul is hangosan megkérdeztem: – De lehet-e a géphez. hogy belezavarodtam. akkor éppen így kellene tennem. van valami kis része is az erkölcsi értékeknek. hogy már nem hiszek önmagamban. Hogy ön el7bb vagy utóbb kételkedni fog a gép jövend7mondó képességében. Néhány más ország is hozzálátott a vízi telepek megteremtéséhez. Egyébként akkorra már én sem leszek az él7k között. – Mit? – Most rajtuk a sor. amit igazságosságnak neveznek. mint a primitív világ. Kételkedni és utolsó fórumnak elfogadni: különböz7 dolgok. – Joriki nem fejezte be a mondatot. hogy kételkedem. Igen. Egyébként nem is fejeztem ki magam egészen pontosan. És nem csupán a hibákról van szó. és úgy tett. és elénk tálalt egy többé-kevésbé valószerJ történetet.. hogy gondosan meg7rzik a könnyJbúvárruhákat. És leginkább azért nem is tudok véglegesen dönteni. Az sincs kizárva. hogy lehetséges teljesen más jöv7 is. Elmúlt azonban néhány év. – Nem mondom azt. hogy halálosan gyJlölni fog benneteket.... és akkor. hogy egyes küls7 szekréciós mirigyek jelentkeztek.... Magamra kényszerítettem azt. sem elektromos h7er7mJvek. – Ez már reménytelenül messze van t7lünk – szólalt meg valaki halk hangon. amikor azt mondtam. Senki sem dolgozott. az emberi múlt kiállítási tárgyaiként... A kormány ezt a kórt "szárazföldi betegség"-nek nevezte. Beköszöntött az a nap is. a másodikat. Még a türelmetlen Vada is összeszorította száját. Arcukon a tiszteletteljes szomorúság kifejezése ült. Tomojaszu-szan? – Hogy is mondjam csak?. A vízi emberek elhatározták. és az érdekl7d7knek megmutatta a tenger életét. és azután menjek a halál elébe?. minek most már makacskodnom... Az ötlet nagy sikert aratott. köszönetet mond-e nektek ez a jövend7 halember ezért a jótékonyságért. belezavarodtam.. mint a legutolsó. és a periszkópok is víz alá kerültek. Ha abban. Tízezrek betegedtek meg különös kórban. Tegyek úgy. hogy magamnak is senkinek látszom. amelyek az els7 nemzedéknél. belepte 7ket a rozsda. 78 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . Unatkozó öregek sorba álltak. és arca kifejezéstelen volt. és határozatot hozott. Ha például belerakjuk egy háromszemJ ember adatait. – És semmi más változás nem volt? – Semmi más. A vízi emberek életében is akadtak azonban szerencsétlenségek. Kormányukat nemzetközileg elismerték. amit becsületnek neveznek. hogy bele kell zavarodnom.. Ez a jöv7 olyan reménytelenül messze van t7lünk. mint siralmas puhányt. Iriri nemzedékénél megmaradtak. valami kis része is van az erkölcsi értékeknek. én viszont kételkedem abban. és rekedten elköhintettem magam. – Hát vajon nem fordulhat el7 hiba? Hiszen minél távolabbi a jöv7. és a legels7 alkalommal hozzam mindezt nyilvánosságra?. Mindennél rosszabb az. Hiszen te magad ismered képességeit.. a legfels7 fórumhoz fordulni? – Ön még most is kételkedik? – Joriki hangjában csodálkozás és részvét van. – A gép ezt is el7re jelezte. A gép pedig bizonyára mindezt el7re látta. aki túljutott minden szerelmen és minden gyJlöleten. akik a vízi házakba települtek át? Mi történt velük? – Úgy éltek ott. Úgy látszik. ValószínJleg öröklött terheltség idézte el7 a betegséget.. mintha óriási jótékonyságot gyakoroltatok volna a vízi emberekkel. mintha egy haldokló ágya mellett állnának. mint azé az emberé. hogy a jöv7 ellensége vagyok. és agyonüssék az id7t. hogy néhány rézpénzért gyönyörködjenek gyermekeik és unokáik életében. – Nos látja! – gonoszul és diadalinasan jelentettem ki. az emberek a vízi emberek alamizsnáiból éltek.. messze.. Ha abban. – És azok. annál több a hiba lehet7sége. 37. Azt akarom csupán mondani. Tehát ha nem hiszek a gépben. amikor a vízi emberek saját kormányt alakítottak. Ki felel azért. Valamelyik parton egy vállalkozó szellemJ ember jövedelmez7 üzletet nyitott: felállított néhány periszkópot. automatikusan kijavítja a hármat kett7re.. hogy mindez nem csupán a gép koholmánya? Megváltoztatta vagy kidobta azt. – Más jöv7? – Ügy tesztek..

Ezért az ifjú senkinek sem mondta el.... hogy réges-régen.. úgy mesélték.. hogy elkorcsosulásuk kapcsolatban van azzal. csaló leveg7. és elképzelte magának az égen a felh7ket. ha disznónak nevezik… Hirtelen gyöngeséget és dermedtséget éreztem egész testemben. Azt beszélik. mivel magában foglalja a leveg7szivattyút. És ezeket az ingadozásokat a száralföldi emberek nem egész testükkel fogták fel. hogy beledöfjék a szikét saját testükbe. és hirtelen azt érzi. Lehetséges. és egyre gyakrabban hagyta el a várost. Ezek az emberek teljesen tehetetlenek. – De. tanár úr. a mélyb7l zavaros iszap áradt. – Ez a szó szinte kiszakadt torkomból. A szárazföldi id7szakról még az elemi iskolai tankönyvekben is oldalakon keresztül értekeznek. hogy a legkülönfélébb formákat öltsék fel. amelyet tüd7nek neveznek. és elindítsák útjára a vízi embert. hogy a sírás kerülgeti. amelyek az égen táncolnak. A történelemkönyvek elmondták. hanem az ember saját korlátainak és fizikai tehetetlenségének együttes hatása. Azt a nyugtalanító érzést azonban. Most azonban minden felh7 egyforma volt. milyen esetlen barbárság volt a mJvészet az 7skorban. mit mondjak. hogy soha semmi más nem volt bennük a "küzd7szellemen" kívül. amikor az égen úsztak mint kísértetek.. aligha lehet bármi közük is az álmokhoz. Egyébként. hálásaknak kell lennünk nekik. és nemegyszer látta 7ket az iskolában a mozivetítés alkalmával. akik a múzeumokban laknak? A tanító megmagyarázta. Természetes. Lehet. hogy zenéjük primitív és egyhangú volt. azt lehetetlen elképzelni. amelyet dobhártyának neveztek. de rendelkeztek az úgynevezett "küzd7szellemmel". ez a felh7ket arra késztette.. A szárazföldi id7szak tudománya eléggé magas fokot ért el. Csalárd felh7k. hogy ez valamiféle különös világ volt. milyen bátran harcoltak és haltak meg 7sök ezen a nagy szárazföldön. Élt egy ifjú.. Irreális világ. De vajon miért nem érzékelhet7 a bátorság és a vakmer7ség azokban a szárazföldi emberekben. és készülékkel látják el. és töprengtem. az úgynevezett székhez kell fordulniok. E területen a kutatást nem szorgalmazták. az eszmei fert7zés jellegét hordozta magában talán azért. valaha szárazföld volt. Az ifjú belemeredt ebbe a ködbe. – Ez a legszebb ajándékunk önnek. Küls7leg lagymatagnak és élettelennek látszottak.– A disznó nem haragszik. A különböz7 rezgésszámok ingadozása szétterjed a vízben. amely biztosítja a friss tengervíz állandó áramlását a kopoltyúkhoz. Érdekes. a múlt világa valami különös vonzóer7t képviselt. És amint a könyvek mesélik. és a test egész felülete felfogja. 38. Ez a mJvészet a meghatározás szerint az ingadozáson alapult. és ügyetlenül mozogtak a régt7l fogva megszokott használati tárgyaik között. és úszott el a többi embert7l messze... mert a vízi kor még rövid volt. és körös-körül mindent elborított a köd. hogy elveszítették vezet7 szerepüket a társadalomban. Az ilyen helyeken az apály és a dagály idején gyors áramlatok és örvények támadtak. A mJvészettörténetórán az ifjúnak elmondták.. Törzsük fels7 része aránytalanul óriási. (A légköri búvárruhát hermetikusan elzárják. amikor a föld felszínét hatalmas szárazföldek borították. hogy ez így is van. amikor a felh7ket nézték? Igaz. Kijárt a vízi fennsíkra. miért nem tudjuk megérteni? És semmiképpen sem lehet megbékélni azzal. Nem kétségbeesés ez és nem érzelg7sség. Azóta.. a nehézkedés miatt a padlóhoz tapadva. A szárazföldi emberek bels7 életér7l azonban úgyszólván semmit sem közöltek. Ilyen érzése van az embernek.. a világmindenség végtelenségére gondol. És maradiságuk ellenére is volt elég bátorságuk ahhoz. mintha a szél letépte volna a b7rét. miért. amelyet mindenféle fantáziák töltöttek meg. hogy milyen is volt minden az életükben. Az ifjú gyakran gondolt minderre.) Azóta nem tudta elfelejteni ezt a különös érzést. Például – a zene. A szárazföldi emberek számára a zene a leveg7 ingadozásából állt. hogy mihez hasonlítottak. és a társadalmi szervezetben maradtak A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 79 . mer7ben különböz7 attól. de ha rejlik bennük valami ilyen tulajdonság. nem tudta elfelejteni. hogy a szárazföldi emberek az ifjú számára nem voltak különleges furcsaságok. a leveg7fal mögötti világ. a riadalom és kínok honában. bár persze nem ilyen következetesen. Azután a gép a következ7 történetet mesélte el. amely.. és milyen érzéseket kelthettek a szárazföldi 7si emberekben. Mindig lehetett 7ket látni a múzeum leveg7vel megtöltött szobáiban. Egyszer segített a rádióárbocot megjavítani – mJanyag bójához er7sítve a víz felszínén úszott –. hanem csupán valami apró kis szervükkel. ahhoz.. és a szárazföld domborzata nagyon bonyolult volt. Az ilyen dolgokat azonban szigorúan tiltotta az orvosi felügyelet. és véletlenül légköri búvárruha nélkül kiemelkedett a vízb7l. hogy a szél megérintette testét. ha látja a szárazföldi embereket a múzeumban. Ezt el kell hinnie. amelyet vele született hajlam idézett el7. amilyennek a víz alól látszik? KönnyJ. a vízi emberek a leveg7n folytatott munka közben hordják. a "szárazföldi kórtól" félve: ez a betegség csupán egy idegrendszeri zavar volt. ha a csillagokra néz. különös övezeteket képezve és mozgó sziklák formáját öltve. – Mi történt a fiammal? – Jól van – hallatszott valahonnan messzir7l Vada meleg hangja. és ez lett az 7 titka. ha az érzékszerveik sajátosságairól szóló említéseket nem számítjuk. Természetesen az égen most is vonultak felh7k. és elhallgattam. de nem tudni. Maradi volt a felfogásuk.. Nem. hogy a leghétköznapibb helyzetet felvegyék. bármilyen is volt a szándékuk. Büntették is. Gyakornok volt a vízi olajmez7kön.

Ez a gyorsjáratú hajó fél nap alatt elért velük a hatalmas romokhoz. Megfordult. mint hinni a misztikában. átsiklott a légbuborékokon keresztül. A szél megérintette szemét. Lement a nap. És az ifjú elhatározta. a halál jelét hordták magukon. amelyet nem csupán a fülükkel.. és most a fáradtságtól nem érezte sem a kezét. Sétálni lehetett. nagyszerJ látvány. és hajnalra végre elérte célját.. a víz pedig ebben a hatalmas üres térben föntr7l lefelé zuhant ritka csöppekben. és magában továbbúszott. hogy átadja magát az álmodozásnak ezekr7l a csodálatos dolgokról. és édes kocsonyával meg elfogott kis halakkal er7sítette magát. és az most úgy függött ott. Az 7sök földdel folytatott kínzó harcainak a nyoma. de minél messzebb úszott. err7l az emelvényr7l szemlélték meg a romokat.. az ifjú barátaival együtt felült a sétahajóra. amelyeket a támadó tenger hajszolt és ölt meg. és szeretett volna visszamenni.. A tenger ezt a kis szigetecskét is elnyelte. A táj fokozatosan vált vadabbá. úgy látszik. a szárazföldi emberek életének nyomait kutatva. Hiszen náluk még az üres mJanyag dobozka is föntr7l lefelé esett. világszerte ismert állatkertet szárazföldi állatokkal... amelyeket a tenger csak nemrégen nyelt el. megkerülte a meteorológiai állomásokat. Egy kis szigetecske mintegy fél kilométeres körzettel. mint egyszerJ ipari nyersanyagot. Minden szabad idejében ott keringett a víz alatti siklócsónakon. hogy a leveg7ben is van oxigén. amely alig látszott ki a tengerb7l. – De hiszen létezett egy olyan kifejezés. amelyeket a vízi gyárak dobtak ki magukból. hogy ezt a tabut is megszegje. Hirtelen megrémült. És a leveg7t többnek tartani. Tüskéikkel meredeztek a szárazföldi növények halott ágai. Milyen haszontalan pazarlása a térnek!. – A szél a leveg7 egyszerJ mozgása. Az ifjú holtteste még sokáig ringott a hullámokon.. ez annyit jelent. amely minden szükségessel fel volt szerelve. Az ilyen korlátozott id7 alatt azonban nem sikerült eljutnia azokra a helyekre. a világ egész súlya rázuhant. elérkezett az az id7. Egy id7 múlva háromnapos szünetet kaptak. Mégis folytatta az úszást. Az ifjút az is vonzotta... de a lába maga vitte tovább a vízben az ellentétes irányba. S a vágyva vágyott szél fújt. és meg sem bírt moccanni. Elégedett volt. ki lehetett volna dugnia a fejét a vízb7l. Felhasználva ezt. Utolsó erejét összeszedve kimászott a vízb7l. és kellemesen csiklandozta az idegeket. de alighogy elhagyta a tengert. amely történelmi helyekre vitte el 7ket. a földet tapodva vékony lábukkal. Nemsokára megszJnt lélegzeni. amelyek a megszámlálhatatlan bójákon függtek. de a víz nem zene.. amelyeken. A legnagyobb nehézséggel emelte föl egyik ujját. és hallotta a szél zenéjét. És ha valaki felmászott a romokra. Ha egy egész napig úszik északnyugati irányba. hanem a b7rükkel is érzékeltek? A tanár tagadólag rázta fejét. Az ifjúnak nem volt ideje. Az ifjú azonban a szélben valami nagyot érzett. ezért volt szükségük az utcákra. annál egyhangúbb és homályosabb lett körülötte minden. hogy megszabaduljanak a nehézkedést7l. Mozgatták testüket. Egyszer az ifjú megállította a zenetanárát.. A földre rogyott. zene-e a szél vagy sem.még vitatott és hibákat okozó részletek. és könnyJvé váljanak. hiszen úgy tudta.. bizonyos kockázattal járt. Képzeletében látta... A tengerfenék itt emelkedett. Ez érdekes volt.. Küzdöttek egymással egy talpalatnyi földért. A lelkesedést és kíváncsiságot naiv barátainak hagyta. de ha az ember elgondolkozik rajta. és nem ingadozás. és a víz fölé magasodott.. el7bukkantak a szirtek és a mély szakadékok. fényl7 hal. még. Városa környékén már régen nem volt szárazföld. és ránézett a Tokió romjai fölött függ7 emelvény fényeire. akkor föntr7l megtekinthette az utcák furcsa hálózatát. amelyr7l a földrajzórán hallott. többet az ipari nyersanyagnál. Az ifjú egész éjjel úszott. mint hatalmas. Tehát a "szárazföldi kór". és csupán függ7leges felületeket használhattak. hogy még egyszer maga ellen7rzi.. és megkérdezte: a szárazföldi emberek zenéje nem hasonlítotte a szélhez. Az ifjú úszott és úszott. A tanár tévedett. Alig észrevehet7 fehérl7 foltok valami domb lejt7jén – talán szárazföldi állatok csontjai. mint birkózás közben... Már nem akart többé megmozdulni. A hullámok alatt. sem a lábát.. átúszott a víz alatti legel7k fölött.. mint felfordított tükrök. Ezek z helyek. talpra állva. amikor a hullámok különlegesen szépen ragyognak. 7 maga meg észrevétlenül lemaradt t7lük. amelyeket régen Tokiónak hívtak. amint teljes magasságában föláll. Ott turistaszállót találtak. akkor elérheti azt a kis darab szárazföldet. és halakat kergetni a számtalan hatalmas betonláda között vonuló elhanyagolt labirintusokban és szakadékokban. Soha nem úszott azel7tt ilyen sokáig siklócsónak nélkül. csodálatos emléktárgyüzleteket. Szárazföld.... szél. és mintha a szem választ adna: valami hullott bel7le. Könnyezett. Nem figyelt most erre. de tet7k nélkül. amikor az ellenfél tiltott módon összenyomta kopoltyúit. S nagyon nehezen lélegzett. Er7feszítéseik nyoma. Els7 látásra nevetségesnek látszik. 80 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . hogy "a dal a szelek szárnyán szállt”? – A víz átadja a zenét. Napok és éjszakák váltották egymást heteken keresztül... amelyek tompán ragyogtak kékes fényükkel. Ez volt hát a szárazföld.. Az utcák alagútszerJ utak voltak. Most már titokban naponta kiúszott munka után a városból. A szárazföldi emberek a földhöz voltak szögezve. Az úton háromszor állt meg pihenni..

s valaki eltJnik közülük. küzdelmét ábrázolja a lelki egyensúlyért. bizonyára így van. el7adásmódja közérthet7. Apja hosszabb ideig Mandzsúriában dolgozott. mert a fejl7dés. Dübögve hajtott el a ház mellett egy teherautó. amely feltétlenül be is következik. Kimifuszában született. Felfogása nagyjából egyezik a japán aprés-guerre. Mint a vízi ifjú ujjai. és a dzsungelben az életment7. és azt vizsgálja.ntette címJ könyvével elnyerte az Akutagava irodalmi nagydíjat. Nem. Az úgynevezett háború utáni írócsoport tagjaként indult el irodalmi pályáján. a huszadik században él7 ember. Az ajtóhoz. pusztító er7 – szimbólum is. Amikor soraik ritkulnak.. A homok. Egy rovargyJjt7 kiránduláson eljut a tengerpartra. a helyzet fantasztikus. és nem egy pusztulásra ítélt közösség. h7seit kiragadja mindennapi életük keretei közül. a feudális világ örökségével. szigorú kritika. 1948-ban jelent meg Az útjelz.. A lépések megálltak az ajtó mögött. hogy az 7 életben maradásáért bajtársának kell elpusztulnia. szétbomlással fenyegeti a falut. Csehovot. a fásultság ellen. mert Abe Kóbó minden írásában filozofál. az apák és a fiak közötti vitában mindig a fiak ítélnek. A homok asszonya címJ regénye tette nevét világhírJvé. nem tudom. küzd a maradiság. bármit is gondolnak a létrehozók. hogy a homokban él7.az út végén címJ els7 regénye. mert h7seit reálisan ábrázolja. a valóság törvénye. a jöv7 útját akarja állni. mert ráesteledett. A történet tanulsága megint csak az. az író csak egy megoldásra mutat rá a sok lehetséges közül. Rilkét és Heideggert tanulmányozta. és kénytelen résztvenni a falu megmentéséért folytatott harcban. Az állandó szél homokkal temeti be a házakat. Abe Kóbó a tudományos-fantasztikus vagy az abszurd regényt keretnek tekinti: többnyire csupán a történet kiindulása. Ebben a regényben más a "képlet”: az író leszJkíti a problémát. hogyan reagálnak a sors viszontagságaira. magyarul is megjelent. A könyvben elmondott fantasztikus jöv7 nem jóslat. az elementáris. hogy még feleségét is sikerül megtévesztenie. életfelfogást és törvényeket kényszerít rájuk. úgy látszik. mert létezik?. Igen. a háború utáni írócsoport programjával: a modern író. és ez az állandó élethalálharc különleges életformát. A matematika és az entomológia foglalkoztatta. és az író is sokáig élt Mukdenben. hanem a súlyosan sérült testJ és lelkJ ember egyéni harcát. így kerül a falu fogságába. Valahol messze a villamosvasút szirénája hallatszott. orvosként. címJ rádiójátéka. mert rossz ember.. mint ahogyan A negyedik jégkorszak is éles. a könyvet számos világnyelvre lefordították. stílusa szabatos és nemesen egyszerJ. aki rovarok gyJjtésében éli ki magát. hogy nézeteit elmondhassa. ez. a technikai civilizáció birtokában nem elégedhet meg a hagyományos erkölcsi renddel. Vajon az embernek csupán azért van kötelezettsége. "betömni a rést a falban". abszurd helyzeteket teremt. mintha ólomból lennének. Kacumi professzor nem azért bukik el. Valaki halkan köhintett. Az emberek állandó harcban élnek a homok által ostromlott faluban. lassan közeledtek gyilkosom gumitalpú cip7jének csoszogó lépései. bomlasztja szét az emberek életét. amelynek bemutatását Cannes-ban nagy érdekl7dés kísérte. A tengerparton álló kis falu létét a homok veszélyezteti. és senki sem menekülhet el életének veszélyei és következményei el7l. A homok asszonya címJ mJvét a Yomiuri irodalmi díjjal tüntették ki 1960-ban. mivel szemüvege megvédte a robbanás erejét7l. akinek arcát kísérlet közben a robbanás szétroncsolta. Könyveit sokan "filozofikus regényeknek" nevezik. homok lepi be a term7földeket. Könyve – mint minden más mJve – csak ürügy arra. ott végezte el az egyetemet is. majd Dosztojevszkijt. különleges rovarokkal gyJjteményét gyarapítsa. A magyar rádióban 1964-ben hangzott el Abe Kóbó Szellem Rt. A rovargyJjt7 tanító. A másik ember arca címJ könyvében Abe Kóbó egy tudós tragédiáját mondja el. s 1963-ban film is készült bel7le. Az író a látható világ formáival akarja érzékeltetni azt a közömbösséget és fásultságot. A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 81 . ABE KÓBÓ Abe Kóbó 1924-ben. Majd – bizonyára a szélt7l – kétszer megrázkódtak az üvegek az ablakkeretekben. Még most sem tudtam elhinni. hogy a rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldást követelnek. Az ujjaim nehezek. Fantasztikus. a közömbösség. aki a partra kúszott ki. utolsó korty vízért sorsot húznak.. A nyertes bele7rül abba a gondolatba. úgy látszik. hogy a változó világban minden megváltozik. Abe Kóbó rádöbbenti olvasóját arra. A kétségbeesett tudós él7 emberi archoz hasonlító álarcot készít magának mJanyagból. mintha a padlóhoz tapadnának.És én? Föl tudom én emelni az ujjamat? – jutott eszembe. amely homokként temeti be. Csak a szeme maradt ép. és 7rült rögeszméjében azt képzeli. Két japán katona megszökik a fogságból. milyen hatással vannak rájuk a váratlan körülmények. aki csak egy éjszakára kér szállást a faluban. és azt hiszi. mindennek meg kell változnia. hogy barátja maradt életben. 1951-ben Karurna úr b. életével elégedetlen tanító. hanem korszerJ világnézetet követel. és ez a homok szétmállással.. A könyv h7se kiábrándult. megkísérlik pótolni a hiányt. Abe Kóbó ebben a mJvében már nyílt társadalombírálattal jelentkezik. 7 pedig meghalt. A létrehozottak ítélik a létrehozókat. hanem azért.. A jelz7 találó.

bátorságában. hogy Abe Kóbó korunk egyik legtehetségesebb. A sejt rendelkezik azzal a képességgel. ahol egy gyógyszer hatására végtag nélküli csecsem7k tömege jött világra. Helyesebben nem maguk a tulajdonságok vannak rögzítve. Mint említettük. a legnagyobb zJrzavar törne ki a sejten belül. ha felfogását nem is osztjuk teljesen. tisztességében nem kételkedünk. alapja az. s hamarosan emberformájúvá. A genetikai szövegben létrejött 82 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . A méhben a megtermékenyített petesejt fejl7désnek indul. Karig Sára AZ ÖRÖKLHDH TULAJDONSÁGOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL Az ember összes örökölhet7 tulajdonsága már a megtermékenyítés pillanatában rögzítve van a petesejt magjának kromoszómáiban. Ez az embriogenezisnek nevezett folyamat sejtosztódások sorozatán keresztül valósul meg. a petesejtb7l sohasem lenne embrió. A köznapi életben. ha meggátoljuk. embriogenezissé válik. s ez a genetikai szövegben betJcserének felel meg. csak petesejtek halmaza. torzszülöttek létrejöttét eredményezve. hogy ezeket az utasításokat leolvassa. hanem normális tüd7vel rendelkez7 utódokat hoznának világra. mely barna lehetne. s a petesejt kromoszómáiban e tulajdonságokra vonatkozó információk vannak rögzítve. amelyek felhasználására a fejl7dés során csak jóval kés7bb. s e letakart információk a sejt részére hozzáférhetetlenek. és a bennük rejl7 feladatot végrehajtsa. Contergan) a differenciálódás egy meghatározott fázisát akadályozta meg. csak a már meglev7 genetikai szöveg letakarásába. hogy a differenciálódás. ha rögzíteni akarjuk valakinek a tulajdonságaira vonatkozó információinkat. Ezért a petesejtben ezeknek az információknak nagy része le van takarva (feltehet7en a fehérjék egy fajtájával. esetleg évek múlva kerül sor. nincs haja. hogy mesterséges hatásokkal beavatkoztak a differenciálódás szervezett folyamatba: Ha ezt megvalósítanák (bár mint mondottuk. mert hiszen a petesejtnek nincs szeme. embernél ez nem lehetséges). s a különféle színJ gyöngyszemek sorrendje. a betJk szerepét a négyféle alapépít7 k7. a kapott egyedet aligha lehetne embernek nevezni. az arc. embrióvá válik. Vagy ismeretes például. A könyvben szerepl7 kezelésmód ugyanis a sejtbe irt genetikai szöveget nem képes megváltoztatni. az emberre alapvet7en jellemz7 szerv is torzulást szenvedne. szövetei. hogy az új tulajdonságok örökl7d7vé váljanak. és nincs szíve. hogy kopoltyúíveib7l kopoltyú fejl7djék. Ha a petesejt ezeket az információkat is leolvasná és megpróbálná végrehajtani.És ha véleményét nem is fogadjuk el egészen. az ivarsejteket termel7 szövetek sejtjeinek a genetikai szövegét kell megváltoztatni. A kopoltyúívek az emberi magzat fejl7désében is megjelennek ugyan. s így a differenciálódás szervezetté. az egyedfejl7dés folyamatát mi programozza. a teljes genetikai szöveget tartalmazzák. és leveg7höz jussanak. A petesejtben csak az a szövegrész olvasható. mintha négyféle színJ gyöngyöt fJznénk cérnára. hiszen sok más. Ezek egymás után következnek a láncmolekulán. hogy a sejtek osztódásánál a kromoszómákban mindig más és más. meghatározott jelek – betJk – egymás utáni sorrendjének mikéntjével. A különböz7 genetikai szövegrészek olvashatóvá tétele az egyes sejtcsoportokban meghatározott program szerint megy végbe. hogy a kopoltyús alakok a víz felszínére menjenek. azaz írásos szöveggel tesszük. s kopoltyújuk elkorcsosodik. a hisztonokkal). A regényben szerepl7 tudósok a kopoltyús embereket úgy hozták létre. Ahhoz. illetve olvashatóvá tételébe szól bele. Rendelkezik azonban e tulajdonságokra vonatkozó információkkal. Az embriogenezis folyamán a sejtek között min7ségi változások is bekövetkeznek. és e folyamat – a differenciálódás – révén alakulnak ki az embrió különböz7 szervei. amely a legáltalánosabb – az 7ssejtekre vonatkozó – tulajdonságokat és tennivalókat ismerteti. mely zöld lehetne. A differenciálódás molekuláris folyamatáról még igen keveset tudunk. azonban ezek továbbfejl7dve szerepet játszanak az áll. mely doboghatna. De ha csak egyszerJ sejtosztódások történnének. A petesejt kromoszómáinak DNS molekulái a teljes él7lényre vonatkozó összes információt. Bár ma még nem tudjuk pontosan. békák) életük korai szakaszában kopoltyúval lélegeznek. és abban is bizonyosak lehetünk. hogy a kétéltJek (pl. A tüd7 kifejl7dését megakadályozhatjuk. Elvben teljesen azonos módon rögzít7dnek az örökl7d7 információk a sejt kromoszómájának anyagában. újabb "szövegrész" is olvashatóvá válik. azokat is. a DNS molekula láncában: itt a jelek. a csecsem7mirigy és egyéb szervek fejl7désében. Gondoljunk például a híres Contergan-ügyre. Itt a gyógyszer (Thalidomid. Sugárzások és bizonyos kémiai szerek a DNS molekula egyes épít7köveit meg tudják változtatni. így az ezekre jellemz7 tulajdonságokkal sem rendelkezhet. a petesejt az ember összes tulajdonságára vonatkozó információt magába zárja. a négyféle nukleotid veszi át. Feltételezhet7en ez utóbbi kísérletek adták az alapötletet Abe Kóbónak tudományos-fantasztikus regényéhez. ebbe a folyamatba sikerült beavatkoznunk. Embernél azonban nem ilyen egyszerJ a helyzet. 7szinteségében. illetve a sejtben a négyféle nukleotid sorrendje értelmes információkat képes magába zárni. legértékesebb írója. az így létrehozott egyedek nem kopoltyús. Erre már ma is van módunk. majd kés7bb tüdejük fejl7dik. s ezáltal a sejt – és utódai – a vonatkozó speciálisabb feladatokat is végre tudják hajtani. Ha tehát az emberi magzatot arra kényszerítenénk.

A kémiai vegyületekkel annyit el lehet érni. hogy valamelyik meghatározott típusú betJt a szövegben következetesen más típusú betJre cserélünk ki. Ha a papa. s inkább a tudományos-fantasztikus irodalomnak lehet témája. mint a tudománynak. Ha majd a genetikai szöveg is ismert lesz – és ez egy évtizeden belül várható –. nem véletlenen alapuló megváltoztatására. hogy lehet7vé teszik a "genetikai hieroglifák" megfejtését. mely az emberi populációban ma már szinte teljesen hiányzó természetes szelekciót pótolhatja humánus és biológiailag sem kifogásolható eszközökkel. bab. hanem magukon az ivarsejteken kell majd végrehajtani. A baj az. bába. a mutáns (a megváltozott tulajdonságú utód) valamely tulajdonsággal nem rendelkezik. de értelmes szavakat nyerünk: baba. s így a változott szöveg az esetek dönt7 többségében értelmetlen. Ez azonban még nagyon távoli jöv7. A jöv7 szempontjából nagyobb jelent7ségük abban van.és állatnemesítésben és a gyógyszeriparban gyakorlati célokra is felhasználják. A genetikai ábécét már ismerjük. megváltozott jelentésJ.betJcserét mutációnak nevezzük. Ha például egy szöveg összes p betJjét b betJre cseréljük ki. a szavak zöme értelmetlen lesz. Gánti Tibor A NEGYEDIK JÉGKORSZAK 83 . És ez emberi vonatkozásban is nagy jöv7t jelenthet az örökletes hibák korrigálásában. a segítségével írt genetikai szöveget még nem tudjuk lefordítani. de el7fordulhatnak benne véletlen értelmes változások is. pap szavakban a p betJket b-kre cseréljük. dr. akkor nyílik majd meg a lehet7ség a szöveg céltudatos. Az ilyen véletlenen alapuló módszerekkel elérhet7 változásokat ma már a gyakorlatban is alkalmazzák. hogy ezek a változások teljesen véletlenszerJek. A természetes és mesterséges mutánsokat a növény. A genetikai szöveg nagy része így is értelmetlenné válik. Ezt a változtatást azonban nem a hathetes embrión. pápa. viszont néhány szó értelme megváltozik.

amikor a jöv. A mindennapok természetes rendje sok mindenben hibás. A negyedik jégkorszak az író tudományosfantasztikus regénye. hogy a változó világban minden megváltozik. hogy Abe Kóbó korunk egyik legérdekesebb írója. Kegyetlen a Jöv. 1963-ban film is készült bel. 84 A NEGYEDIK JÉGKORSZAK . melyben rá akarja az olvasót döbbenteni arra. ezt szeretném tudatosítani az olvasókkal.? Igen is. maga írja: "A mindennapok folytonossági érzésének meg kell sz)nnie.Abe Kóbó 1924-ben. megértéséhez nem elég csak a jelennek élni. A második világháború utáni japán írónemzedék egyik legtehetségesebb tagja.szavában ." És ha véleményét nem is fogadjuk el egészen. Számos irodalmi díj jelzi pályafutásának egyes állomásait. mint a magyar olvasókhoz írt el. nem is. magyarul is megjelent.le. bátorságában nem kételkedünk. Kimifuszában született. s abban is bizonyosak vagyunk.be pillantunk: a Jöv. A homok asszonya cím) regénye bejárta a világot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful