Volume 2, No 9

http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com
http://allburmamonksalliance.com

Volume 2, No 5
Volume 2, No 10
721th stMarch
May 2011
2011

ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ USCB က ၾကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာျပည္အေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ABMA မွ
ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဂ်ဳိးဇက္ယြန္း တုိ႔ကုိ
ေတြ႔ရစဥ္(အေပၚပုံ)၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့္ အေမရိကန္
ဒု-လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ ဂ်ဳိးဇက္ ယြန္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္။ (ေအာက္ပုံ)

“အမွ ာ းကု ိ
ဝန္ ခ ံ ရ ဲ တ ဲ ့
သတၱ ိ က
သာမည၊
အမွ န ္ က ု ိ
လက္ ခ ံ ရ ဲ တ ဲ ့
သတိ ၱ သ ာ
အဓိ က ”
(အရွ င ္ ဆ ႏၵ ာ ဓိ က )

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ဒီမိုကေရစီစနစ္န႔ဲ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါေတာ့မယ္လို႔ ေျပာဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္၍ အာဏာလႊဲယူၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ စစ္တပ္
အေရၿခံဳ အာဏာရွင္ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ဒီမုိကေရစီအမည္ခံ အစိုးရသစ္မ်ားရဲ႕ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆင့္ဆင့္မ်ားရဲ႕
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားဟာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္ကအတုိင္းပင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ မမွန္မကန္ လုပ္ေနမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္
အႏုိင္က်င့္ခံေနရမႈမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္မ်ားလည္းမရိွ၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ

ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္းမရိွပဲ

တုိင္းျပည္အႏွ႔ံအျပားရိွ ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေတာင္ မေရွာင္ပဲ ထင္တိုင္းႀကဲၿပီး ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္ ခံေနရတဲ့
အတြက္ အစိုးရသစ္ကလည္း မည္သုိ႔မွ် ထူးျခားမလာသလုိ ပို၍ပင္ ဖိႏွိပ္ေတာ့မယ္ ထင္ရာစုိင္းေတာ့မယ္ဆုိတာကို ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရ ဗဟုိအ
လုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေမာင္ဦးရဲ႕ေျပာစကားေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္က ျဖစ္ရပ္န႔၊ဲ နယ္ေတြက လုပရ
္ ပ္မ်ားက သက္ေသျပေနပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္ဦးစီးတဲ့ ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ နာေပ်ာ္ဘြယ္ မိန္႔ခြန္းေျပာခ်က္န႔ဲ စက္ဆုတ္ရံရ
ြ ွာဖြယ္ လုပ္ရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ၾကားေန
သိလွ်က္န႔ဲ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ဘီလူးဇာတ္ကို ကျပသူရဲ႕ အျပစ္လို႔ေတာ့ မဆိုသာေတာ့ပါဘူး။ အဖိႏွိပ္ခံ
အငတ္ခံၿပီး ၾကည့္ေနသူမ်ားရဲ႕ အျပစ္သာပဲျဖစ္ၾကပါေတာ့မည္။ ေျမြေပြးဟာ အေရခြံလဲၿပီး ဘယ္လုိပင္ အေရခြံေတြ အထပ္ထပ္ ေျပာင္းလဲေနပါ
ေသာ္လည္း ေျမြေပြးဟာ ေျမြေပြးပါပဲ။ ေရေျမြ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လုိပင္ အေပ်ာ့ဆြဲ အခ်ိဳသတ္ မိန္႔ခြန္းေတြေခၽြေနလည္း
စီးပြားေရးဆုိသည္္မွာလည္း သာေပါင္းညာစားသမားေတြသာ အဆင္ေျပ ေခ်ာ့ေမြ႔ေနၾကၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းမစားခ်င္ၾကပဲ တပိုင္တႏိုင္
လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကတဲ့

ျပည္သူမ်ားမွာေတာ့ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္စုိးမႈမ်ားကို အ့ံႀကိတ္ ဇြတ္မွိတ္ခံေနၾကရၿပီး နင္းျပားဘဝမွာပဲ

နစ္မြန္းေနၾကရဆဲပါပဲ။
အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ဓာတ္ ရိွမယ္ဆုိရင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျပင္ဆင္ စုေဆာင္းၿပီးေနၿပီပဲ။ စီးပြားေရးမ်ားကုိ လုပ္ႏိုင္သူမွန္သ
မွ်ကုိ အားလုံး ေစ်းၿပိဳင္စနစ္န႔ဲ လုပ္ခြင့္ေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတာေတြကိုလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ပါလွ်က္န႔ဲ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံျပကာ
ျပန္လည္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ ဖိႏွိပ္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးစုံကုိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနၾကတာဟာ အင္မတန္ ရြံရွာဘြယ္ေကာင္းေနပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ မ်က္ႏွာျပေကာင္းရုံ နာမည္ေကာင္းေလး ရရုံေလာက္ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး မျဖစ္စေလာက္ ဆိတ္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ရုံေလး လြတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆုိတာကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသုံးျပဳကာ လွည့္စားဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတာကလည္း အင္မတန္မွ စက္ဆုတဖ
္ ြယ္ လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ။
ကုိယ့္တုိင္းျပည္ရိွ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ ခံစားေနၾကရတဲ့ အေျခအေနမွန္မ်ားကို မေလ့လာ မသုံးသပ္ မငဲ့ညွာ မစာနာပဲ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး
အာဏာတခုအတြက္ မက္တြယ္၊ အုပ္စုတခုအတြက္ ငဲ့ကြက္၍ လုပ္ကုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးဟာ ျပည္သူမ်ားလုိလားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တခု မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားလိုလား ေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ အခြင့္အေရး အစစ္အမွန္ဆုိတာလည္း အာဏာရွင္မ်ားထံမွ ဘယ္လုိမွ
ေပၚထြက္လာဖို႔ မျမင္ပါဘူး။
ဆရာဦးစိန္ဝင္းေျပာသလုိ “အာဏာရွင္ဆိုတာ အာဏာကို ဘယ္ေတာ့မွ လြယ္လြယ္ကူကူန႔ဲ လႊဲေပးရိုး ထုံးစံမရိွဘူး” ဆိုသလိုပဲ ဘယ္ေတာ့မွ
လြယ္ကူစြာ ရႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ေလးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေကာင္းရဲ႕လုိ႔ အခ်ိန္ေတြကို ေစာင့္စားၿပီး ဆုံးမၾသဝါ
ဒမ်ား အခါခါေပးေနေပမယ့္ အဝီစိငရဲျပည္သာ ေရာက္သြားတယ္.. ဘယ္လိုမွ ဆုံးမလို႔ မရႏိုင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ေဒဝဒတ္ လူလိမ္လူေကာက္လုိပဲ ယေန႔
ႀကံ့ဖြတ္န႔ဲ အာဏာရူးမ်ားကုိလည္း ေပ်ာ့ေျပာင္းလာႏိုးႏိုး ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားရင္းနဲ႔ တုိင္းျပည္မွာ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရိွၿပီး အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔
ၾကြယ္ဝ ျပည့္စုံၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြ လူငယ္ေတြ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သံယံဇာတရင္းျမစ္ေတြအားလုံး လုံးပါးပါးရင္း အခ်ိန္ေတြသာ တုိက္စားကုန္ပါၿပီ။
ဒီထက္ပို၍ စြန္႔လႊတ္ၿပီး အခ်ိန္ေတြ အကုန္ခံဖို႔ မသင့္ၾကေတာ့ပါဘူး။ လုိခ်င္တာကို လက္ျဖန္႔ေတာင္းၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစမယ့္အစား ရတဲ့နည္းနဲ႔
ႀကိဳးပမ္းၿပီး ယူၾကဖုိ႔ရန္သာပဲ ရိွၾကပါေတာ့သည္္။
တဗုိလ္ဆင္းၿပီး တဗိုလ္တက္လာလို႔ သက္သာေျပာင္းလဲလာေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ အာဏာရွင္ေခတ္ထဲမွာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္လွတ့ဲ
ကိစၥတရပ္ပါ။ သင္တန္း စေပးကထဲကုိက မတရားတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ၊ မဟုတ္မမွန္တ့ဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကုိ အရိုးစြဲေအာင္ ရုိက္သြင္းခံထား
ရၿပီး အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အတုယူကာ လက္ဆင့္ကမ္း တက္လာၾကလာတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ အထံကေန မွန္ကန္တရားမွ်မႈမ်ား
လြတ္လပ္မႈမ်ားဆုိတာကုိ ေတာင္းယူေနရုံန႔ေ
ဲ တာ့ မည္သုိ႔မွ အသာတၾကည္ေပးလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားတခုခု
ရိွလာခဲ့ရင္ပဲ လူထုအေပၚ ငဲ့ညွာမႈကင္းစြာနဲ႔ လူထုၾကားထဲ ဗုံးခြျဲ ပတာမ်ိဳး၊ သတ္ျဖတ္ျပတာမ်ိဳးေတြလုပ္ၿပီး တုိင္းျပည္မေအးခ်မ္းေသးဘူးဆုိတ့ဲ
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစုံကို ရက္စက္ယတ
ု ္မာစြာ လုပ္ျပေနတာေတြကိုက ရိုးသားတဲ့ အရင္းခံစိတ္ဓာတ္ေတြ မရိွဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေနပါသည္။
အခ်ိန္ေတြၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
ပါ

ေျခာက္ခန္းပေပ်ာက္ဖုိ႔

လူမ်ိဳးစုေတြ

အိမ္ၿခံေျမေနရာေတြ

အခ်ိန္နီးကပ္လာေနပါသည္။

လယ္ေျမေတြပါ

ဘယ္လုိပင္

တိုင္းတပါးလက္ထဲေရာက္ၿပီး

ဒီမုိကေရစီအေရၿခံဳထားေပမယ့္လည္း

ဘာသာတရားမ်ား

တေျဖးေျဖးနဲ႔

ဘီလူးရုပ္

ပဲ ေပၚလြင္လာေနပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈန႔ဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈဆိုတာ ဘယ္လုိမွ အိပ္မက္ မက္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တ့ဲ
အရာေတြအျဖစ္ တေန႔တျခား ထင္ရွားလာေနပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိး
တက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီအေရၿခံဳေအာက္မွာ အာဏာရွင္ေခတ္က အတိုငး္ ပဲ
ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားနဲ႔

လြတ္လပ္မႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

လိုလားသူမ်ားအေနနဲ႔

မိမိတို႔

ကြယ္ေပ်ာက္ၿမဲ ကြယ္ေပ်ာက္လွ်က္ ရိွေန

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

အာဏာရွင္မ်ားက

ေပး

လာမယ့္အခ်ိန္၊ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ ေသြးခြဲၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မ်ားကို တန္ဖိုးမဲ့စြာ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေနမယ့္အစား မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရယူႏိုင္ရန္ ဖန္တီးၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ကိုက္ လက္လြတ္မခံပဲ ရယူႏုိင္ေအာင္ ဒီမုိကေရစီ
လုိလားသူမ်ားအားလုံး

ေရႊျပည္ေတာ္

ေမွ်ာ္တုိင္းေဝး

မျဖစ္ရေလေအာင္

ဘက္ေပါင္းစုံမွ

ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္

လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္တ့ဲ ဘဝမ်ားကိုပါ ရယူခံစားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာရွင္

Volume 2, No 9

Page 3

လုပ္ႏိင
ု ္ေတာ့လတၱံ႔၊ ေတ - တဏွာေယာက်္ား
သင္,လက္သမား၏၊ သဗၺာ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔

ဖာသုကာ - ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိမ္၏
အျခင္တို႔ကို၊ ဘဂၢါ - ငါသည္ ခ်ိဳးဖ်က္ အပ္ကုန္ၿပီ၊

ဂဟကုဋံ - အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ အိမ္၏အထြဋ္ ေမး။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေစတီမ်ားကို ပူေဇာ္
ဒီကေန႔ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ဘုရားရွင္ တို႔ကို၊ ဝိသခၤတံ - ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ၿပီ။ ေမ ငါ၏၊ ကန္ေတာ့ရာ၌ မည္က့ဲသို႔ အာရံုျပဳရပါမည္နည္း။
ပြင့္ေတာ္မူခ့တ
ဲ ့ဲ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ယခုလုိ စိတၱံ - စိတ္သည္၊ ဝိသခၤါရံ - ျပဳျခင္းကင္းေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားမ်ားကို တကူးတက သြား
“အေနကဇာတင္”ကုသုိလ္ပဲြပူေဇာ္က်င္းပၾကတာ နိဗၺာန္သို႔၊ ဂတံ - အာရံုျပဳေသာအားျဖင့္ ေရာက္ၿပီ။ ေရာက္ဖူးေျမာ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္ ကိုးကြယ္ထား
တဏွာနံ - တဏွာတို႔၏၊ ခယံ - ကုန္ရာကုန္ ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ျခင္းတြင္ မည္သည္
ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရဟတၱ ဖိုလ္သို႔၊ အဇၩဂါ - က ပို၍ အက်ိဳးရွိပါသနည္း။

လုိ႔ ထင္တယ္။

“ဟုတ္လား...?”

ေရာက္ေလၿပီ။

“ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား”
“အခုလုိ ဘုရားအေနကဇာ တင္တယ္
ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ရွင္း
ျပရမယ္ဆုိရင္...
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္
သိဒၶတၳမင္းသားက သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ကုိးႏွစ္မွာ
ေတာထြက္ေတာ္မူခ့ၿဲ ပီး ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္
တုိင္တုိင္

က်င့္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ

ဘုရား

အျဖစ္သုိ႔

ေရာက္ရွိေတာ္မူခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ဘုရား

အျဖစ္ကုိ ေရာက္တာနဲ႕ ပထမဆံုး ဝမ္းေျမာက္
ဝမ္းသာက်ဴးရင့္ခ့ဲတာက“အေနကဇာတိ သံသာရံ”
အစခ်ီတ့ဲ ဂါထာျဖစ္တယ္။

“အိမ္ေဆာက္သမား သင္ေယာက္်ားကို
ဘဝမ်ားစြာ သံသရာတြင္

ဂဟကာရံ ဂေဝသေႏၲာ၊ ဒုကၡာဇာတိ ပုနပၸဳနံ
ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုနေဂတံ နကာဟသိ
သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ဂဟကူဋံ ဝိသခၤတံ
ဝိသခၤါရဂတံ စိတၱံ၊ တဏွာနံ ခယ မဇၥ်ဂါ။
အဲဒီ ဥဒါန္း ( ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ) ဂါထာပါဠိေတာ္ရဲ႕

ေစေတာပဏိဓိ ေဟတံု ဟိ၊

မေတြ႔ရပဲ ဇာတိထဲတင
ြ ္

သတၱာ ဂစၧႏၲိ သုဂၢတႎ။

ဆင္းရဲခဲ့ရ အႀကိမ္ႀကိမ္။
အိမ္ေဆာက္သမား အို ေယာက္်ား

ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္အရ မည္သည့္ ရုပ္ပြား
ေတာ္၊ေစတီေတာ္ကုိမဆုိ ရုပ္ပြား၊ ေစတီေလာက္
သာ

ေနာင္ခါတဖန္ အိမ္ေဆာက္ရန္ကို
မႀကံစည္ႏွင့္ မရေတာ့။

စိတ္အာရံုမထားပဲ

သက္ေတာ္ထင္ရွား

ျမတ္စြာဘုရားကို ထင္ျမင္လာေအာင္ အာရုံျပဳရပါ
မည္။ မည္သည့္ေနရာေဒသက ရုပ္ပြားဆင္းတု၊
ေစတီေတာ္ ဟူသမွ်ကုိျဖစ္ေစ အကယ္၍ အလြန္

ေခါင္ေလ်ာက္ ရက္မ ဟူသမွ်ကို
ၿဖိဳခ် ဖ်က္ခ်ိဳး ပစ္လိုက္ၿပီ။

ၾကည္ညိဳစြာ အာရံုျပဳႏိုင္ပါက သက္ေတာ္ထင္ရွား
ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရေသာအက်ိဳးႏွင့္ ရုပ္ပြား
ေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို ဖူးျမင္ရေသာ အက်ိဳး
သည္ တန္းတူပင္ရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။

ငါ၏ စိတ္လွ်င္

အနက္ အဓိပၸာယ္ ကေတာ့ …

ျပဳျပင္ ကင္းရာ ေရာက္ခ့ဲပါ၍

ယသၼာ - အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ပုနပၸဳနံ - အ

တဏွာ ကုန္ခမ္းၿပီတကား။”

ဖန္တလဲလဲ၊ ဇာတိ - ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသည္၊

တိ႒ေႏၲ နိဗၺဳေတစာပိ၊
သေမ စိေတၱ သမံ ဖလံ။

ငါသည္ လွည့္ပတ္ ရွာေဖြခဲ့။

ခုကား သင့္ကို ငါ ေတြ႔ၿပီ။

အေနကဇာတိ သံသာရံ၊ သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺိသံ

ေျဖ။

ဒုကၡာ - ပင္ပန္းဆင္းရဲ ၿငိဳျငင္ျခင္းျဖစ္ရေပ၏။ တ

အႀ ကံ ေ ပး အဖ ြ ဲ ႕
ဦ း ပညာ ေဇာတ၊ ဦး ရ ာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥ တၱ မ သိ ရ ီ

သၼာ - ထိုသို႔ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း
ေၾကာင့္၊ ဂဟကာရံ - ခႏၶာအိမ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အဲသလုိ ဘုရားရွင္ ဘုရားျဖစ္စမွာ က်ဴးရင့္ေတာ္မူ

တာ ဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ

ေဆာက္လုပ္၍လာေသာ တဏွာ ေယာက်္ား သင္ ခဲ့တ့ဲ ထုံးကုိ ႏွလုံးမူၿပီးေတာ့ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္

ဦ း န ႏၵ မ ာလ ာ

လက္သမားကို၊ ဂေဝသေႏၲာ - ဉာဏ္ျဖင့္ေမႊ၍ ရွာ ေတြ စတင္ပူေဇာ္ၾကတဲ့ အခါနဲ႔ အခုလုိ ဘုရားျဖစ္

အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရ းမွ ဴ း

ဲ ့ဲ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေတြမွာ ဘုရားရွင္
ေဖြအပ္ေသာ ငါသည္၊ အနိဗၺိသံ အနိဗၺိသေႏၲာ - ေတာ္မူခ့တ
သင့္ကို

ျမင္ႏိုင္

ဉာဏ္မ႑ိဳင္ကို

မပိုင္ရေသး ပြင့္ေတာ္မူလာၿပီဆုိတ့ဲသေဘာကုိ

အာရုံယူကာ

ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္၊ အေနကဇာတိ သံသာရံ - အေနကဇာတင္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။
ဘဝမ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး၊ သႏၶာဝိႆံ - ကဲ ဒီေန႔ျပဳသမွ် ကုသုိလ္ေစတနာေတြေၾကာင့္ မိမိ
သံသရာ၌က်င္လည္၍ ေျပးခဲ့ရေလၿပီ။ ဂဟကာရ တုိ႔ ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ိဳးစုံတုိ႔
က - ခႏၶာအိမ္ကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္လာ ရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းမွန္ တရားခံကုိ ကုိယ္တုိင္

ေသာ တဏွာ ေယာက်္ား လက္သမား၊ တြံ - သင္ ကုိယ္က် ျမင္ႏုိင္ၾကၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဆင္းရဲျခင္းရဲ႕
တဏွာေယာက်္ားကို ၊ ဒိေ႒ာ - ပညာစကၡဳသဗၺညဳ အေၾကာင္းမွန္တရားခံကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ကုိယ္

ျဖင့္ ယခုငါသည္ ျမင္အပ္ၿပီးေသာ သူသည္၊ အသိ က် တြန္းလွန္ ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္ၾကၿပီးသကာလ အစစ္
- ျဖစ္၏။ ပုန-တဖန္၊ ေဂဟံ - အတၱေဘာတည္း အမွန္ ၿငိမ္းေအးမႈ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိခံစားႏုိင္
ဟူေသာ ခႏၶာအိမ္ကို၊ န ကာဟသိ - သင္မျပဳ ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဦ း ဇ နက

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမ န္ မ ာ ႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပ ါ င္ း စု
အဖ ြ ဲ ႕ ႀကီ း

အယ္ ဒ ီ တ ာအဖ ြ ဲ ႕
ဓမၼ ေ ဃာ သက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave
မင္ း သ စ္
ကြ န ္ ျ ပ ဴ တာ စာစီ ၊ စ ာ ရိ ု က ္
ABMA

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ဘာမဟုတ္ ညာမဟုတ္န႔ဲ
ငါဗုဒၶဘုရား ကိုေတာင္မွ
ကိုယ္ေတာ့္အဖို႔ကေတာ့

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ အၾကားမွာ...ေရာင္းစားခံရ
စီးပြားေရးမ်က္စိ စူးရွတ့ဲ

ဒီေကာင္ေတြက ဉာဏ္လည္းမရွိ

ဥေရာပ စူပါမားကတ္မွာ

ဒီလိုဥေရာပမွာ

အမွန္လဲ မသိ

ၿငိမ္သက္စြာ စံပယ္တာကမွ

မင္းက ဘာလာလုပ္သလဲတဲ့

ကတိလဲ မတည္

အႏၱရာယ္ခပ္သိမ္း၊ ကင္းေပ်ာက္ၿငိမ္းၿပီး

ဗုဒၶက ေမးေတာ္မူတယ္။

အပလီ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔

သိန္းသန္းမက တန္ဖိုးတက္

အဝီစိအိုးကလဲ ပုတ္ေစာ္နံ

ဗုဒၶ ဗုဒၶ ဆိုၿပီး

ကိုယ္ေတာ္ မသိလို႔ေနာ္

ႏိုင္ငံကိုလဲ မေလးစား

ႏႈတ္ဟလို႔ အႁမြက္ခံရဦးမယ္။

ကိုယ္ေတာ္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိရင္

ကေလးကလားစိတ္ဓါတ္န႔ဲ

စိတ္လက္မသာ ရွိေတာ္မမူပါနဲ႔ ဘုရား။

ပူေဇမိ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔

သိပ္ၿပီးညစ္ပတ္ၾကပါတယ္။

ရွိခိုးခံရမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ေတြ လုပ္သမွ်နဲ႔ေတာ့

ဒါေပမယ့္

ဗုဒၶ ဗုဒၶ အခ်ဳပ္ကမတက္

မမွန္တာေတြေျပာ၊ မမွန္တာေတြေဟာေနရ

စစ္တပ္ဆိုတာ ျပည္သူကိုအႏိုင္က်င့္ဖို႔

ဒုကၡဖက္ရရင္

ကိုယ္ေတာ္က ဗုေဒၶါတ,မိၿပီး

ေျမႇာက္ပင့္အားေပး

မုခ် မသက္မသာျဖစ္ေနရမွာပါ။

ေျပးႂကြခ်င္မွာ ေသခ်ာတယ္။

ဓားေသြးခိုင္းထားတဲ့

မမွန္တာေတြ ေျပာေတာ့လဲ

အ႐ိုင္းမ်ားရဲ႕ ခိုလံႈရာ

တပည့္ေတာ္ ငပါမႊားက

သံသရာတေၾကာမွာ

ဗိုလ္တကာတို႔ရဲ႕ ဘုရင္ပါဘုရား။

တရားခ်တယ္မထင္ပါနဲ႔

အဖန္တရာ ေမာေနဦးမွာကိုး ဘုရာ့။

ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္တပ္ဆိုတာ

တိုင္းျပည္က ဒကာဒကာမအေပါင္း

ပစ္ခတ္ဖို႔န႔ဲ ညစ္ပတ္ဖို႔ပဲ သိတာမဟုတ္လား။

အေထာင္းခံရတာ မ်ားလြန္းလို႔
ျပားျပားေမွာက္ ေနရင္းက

လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္က

တရားေပါက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္

ျပည္သူေတြကေတာ့ တက္တက္မဲြ

ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ

ၾကားလို႔မွ မေလ်ာ္ေအာင္

ရဟန္းေကာင္းေတြက ခြက္လက္စဲြ

အရွင္ဘုရား…။ ။

ေအာ္ဒါေတြထုတ္ မေတာ္တာေတြလုပ္ေနေတာ့

ဒင္းတို႔တေတြက သဘက္သရဲ

ဗုဒၶကိုႀကိဳးတုပ္

လက္နက္ပဲ အဓိက

အခ်ဳပ္ထဲသြင္းရင္ မခက္ပါလား။

လက္နက္ပဲ ပဓာန
လက္နက္စိုးမိုးတဲ့ စစ္ဝါဒပါ။

(ဧၿပီ ၁၂၊ ၂ဝဝဝ)
ေရႊေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္းမွ

Volume 2, No 9

Page 5

ျမတ္ဗုဒၶ၏ မီးျပတိုက္ ..
ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္

ဘုရားအေလာင္းေတာ္

ေမြးဖြားေတာ္မူသည့္ေန႔၊

သဗၺၫုတ ဉာဏ္ေတာ္ၾကီးကို ရရွိေတာ္မူသည့္ေန႔၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္
ေတာ္မူသည့္ ေန႔ဟူသည့္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အတြက္
အထြဋ္အျမတ္ထားရာ အထူးျခားဆံုး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ယင္း ကဆုန္
လျပည့္ေန႔ ဗုဒၶေန႔ ကို 1999 ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာကုလသမဂၢ၏ ေန႔တစ္ေန႔ အျဖစ္ျဖင့္ အေထြ
ေထြညီလာခံၾကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ အသိမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၄င္း အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္
ကဆုန္လျပည့္ေန႔သို႔ ေရာက္တုိင္း ကုလသမဂၢ ဗုဒၶေန႔အခမ္းအနားသို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံမွ သဝဏ္လႊာမ်ားေပးပို႔ေလ့ရွိသည္။ ယခင္အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တို႔၏ အစဥ္အဆက္က ဗုဒၶဘာသာ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္
တို႔၏ စြမ္းပကားေတာ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကျပီး ယင္းတရားေတာ္မ်ား၏ လူမႈက႑ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔၌ အက်ိဳးေက်းဇူးသက္ေရာက္ပံုမ်ားကိုလည္း
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ယခုတဖန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္က ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ ေဂါတမဗုဒၶ၏ မိန္႔ဆိုခ်က္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရေသာ
ၾကီးမားလွသည့္ ကမၻာ့ျပႆနာၾကီးတို႔ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ တည့္မတ္ေပးသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းၫႊန္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု
ဖြင့္ဟလာသူကေတာ့ ယေန႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြငး္ ေရးမႈခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္းစကားကို ကုလသမဂၢ၏ ဗုဒၶေန႔
အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ ေပးပို႔ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ တင္ျပလိုသည္မွာ တန္ဖိုးကိုသိသူမွာ မိမိတန္ဖိုးသိသည့္အေလ်ာက္ သူ႕ေနရာနဲ႔သူ အသံုး
တည့္ေအာင္ အသံုးခ်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ မသိသူေတြက ေက်ာ္ခြသြားျပီး သိသူမ်ားက ေဖၚစားသြားသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ေလသည္။
အရာဝတၳဳတစ္ခု၏ တန္ဖိုးဆိုသည္မွာ မိမိထံမွ ေပးလိုက္ရသည့္ သတ္မွတ္တန္ေၾကးထက္ သံုးစြဲသူ ကာယကံရွင္ပုဂၢိဳလ္၏ တန္ဖိုးသိစိတ္
အေပၚ၌သာ မ်ားစြာအေျခခံေပသည္။ ျမက္ကိုသာ စားတတ္သည့္ သားသမင္ေရွ႕ေမွာက္၌ အဖိုးမ်ားစြာထိုက္တန္သည့္ စိန္ေက်ာက္ ရတနာပံုၾကီးကို
စုပံုထားေသာ္လည္း ၄င္းသားသမင္က တန္ဖိုးထားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအ
ဝင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ အဖြဲ႔အသီးသီး၊ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုၾကီးတို႔အၾကား ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္
ျပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ သေဘာေပါက္ နားလည္ကာ တန္ဖိုးထားသကဲ့သို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးခဲ့ၾက
ပါလွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ား ခံစားေနၾကရသည့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခ့ၾဲ ကေပလိမ့္မည္။
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ စကားထဲတြင္ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မတရားသိမ္းပိုက္လိုမႈ ေလာဘ၊ အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့ျပီး ရက္စက္ၾကမ္း
ၾကဳတ္မႈ ေဒါသ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈတို႔ကို မသိတတ္မႈ ေမာဟတို႔ကို အားမေပးသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အ
လွန္ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈတို႔ဖက္ဆီသို႔ ဦးတည္ေစျပီး မလိုလားအပ္သည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ျပႆနာမ်ိဳးစံုႏွင့္
တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မတရားအႏိုင္က်င့္မႈ ရက္စက္ၾကမ္းႂကဳတ္မႈတို႔ကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီး ေနလို
လလို ထြန္းလင္း ေတာက္ပေနပါသည္ဟု တစ္မ်ိဳး၊ ေရႊေရာင္ေတြတဝင္းဝင္း ေတာက္ေျပာင္ေနသည့္ ေစတီပုထိုးတို႔ျဖင့္ ၾကြယ္ဝလွပါသည့္ ျမန္ျပည္ၾကီး
ဟုဆိုသည္ကတစ္ဖံု ဝင့္ႂကြားစရာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု တစ္ပံုတပင္ အရိပ္အာဝါသမ်ား၏ ေအာက္က ျမန္မာျပည္သူအမ်ား ယေန႔ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ခံစားေစခ်င္သည့္ အရသာမ်ိဳး ခံစားေနၾကရပါျပီေလာ။ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမပါပဲ မည္သည့္ဘာသာ မည္သည့္အယူဝါဒ
ရွိပါသည္ဟု တံဆိပ္ခတ္ရံုမွ်ျဖင့္ အရာအရာ ျပည့္စံုသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
လူသားတို႔ကို ကိုးကြယ္ရာတစ္ခုမွ အျခားကိုးကြယ္ရာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲေစဖို႔ မရည္ရြယ္ပဲ သီလျဖင့္ လူသားတို႔ စည္းကမ္းရွိဖို႔ ၊ သမာဓိျဖင့္
လူသားတို႔ စိတ္ခ်မ္းသားဖို႔ ၊ ပညာျဖင့္ အရွိကို အရွိအတိုင္း အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္ျပီး လူအသိစိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့တ
္ င္ဖို႔ကိုသာ ရည္ရြယ္ထားသည့္
ဗုဒၶဝါဒသည္ မိမိ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း ၊ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမွတဆင့္ လူသားတို႔၏ဘဝကို
ျမႇင့္တင္ဖို႔ကိုသာ ရည္ရြယ္သည္။ ပညာျဖင့္ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခမ္းမသိႏိုင္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါ၏ ျပဳလုပ္ ေျပာဆို ေတြးေတာၾကံဆမႈမ်ားသည္သာ
အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ငါဟူသည့္ အတၱအစြဲက ၾကီးပြားေနဦးမည္သာ။ အတၱအစြဲၾကီးသူတစ္ေယာက္အဖို႔ မီးျပတိုက္ကို ရန္သူဟု အျမင္မွားသည့္ မာလိမ္မႈးကဲ့
သို႔ တရားနည္းလမ္းတက် လမ္းၫႊန္ျပသူမ်ားကိုလည္း ရန္သူတစ္ေယာက္ပမာ ဆက္ဆံဦးမည္သာျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မူဝါဒေကာင္းမ်ားသည္ အျပည့္အဝ ရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်င့္ၾကံ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ
ပုဂၢိဳလ္ပိုင္းမွ အားနည္းလွ်က္ရွိေနပါသည္ဟုဆိုက ဝန္ခံၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ အုပ္စုတစ္ခု အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခုစသည္တို႔တြင္ မူ ႏွင့္
လူသီးျခား

ရပ္တည္၍

မရႏိုင္ေပ။

မူႏွင့လ
္ ူ

ႏွစ္ခုလံုး

ညီမွ်စြာ

ယွဥ္တြဲသြားႏိုင္ပါမွသာလွ်င္

တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ

ေကာင္းမြန္သည့္ လူႏွင့္မူစနစ္တို႔ေအာက္၌ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ —

အရွင္ဥကၠ႒

ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္..။
ဒီမိုေဝယံ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

လက္ရိွ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ အတူတူပဲမုိ႔
အေျပာင္းအလဲေတြကို မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြမွာ မၾကာေသး ႏိုင္ငံေတြက သတိန႔ဲ ႀကိဳဆိုၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ထား ဏာမရိွပါဘူး။
ခင္က ေပၚေပါက္ခ့ဲတ့ဲ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို တာေတြကိုေတာင္ နည္းနည္းပါးပါး ေလ်ာ့ေပးခဲ့
ဆန္႔က်င္တ့ဲ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ အာရွတုိက္က ၾကပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ဟာ

ျမန္မာနဲ႔ တရုပ္တုိ႔လုိ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလား
တူ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေပၚေပါက္လာေတာ့ မလား
ဆုိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ရိွခ့ၾဲ ကပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အာရွအျမင္န႔ဲ ၾကည့္ရင္ ဒီတခုတည္းတင္ မ
ကပါဘူး။ အာဏာရွင္ေတြ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေျပာင္း
လဲသြားၾကသလဲ ဆုိတာကိုပါ ၾကည့္ၾကပါတယ္။
လက္ရိွ ျမန္မာအစိုးရဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္း
ေဆာင္ေတြ ဆုိေပမယ့္ ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္က ပုဂၢိဳလ္
တခ်ိဳ႕ ေျပာေနၾကသလုိ ဒီ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္း
ေဆာင္ေတြဟာ

လြတ္လပ္မႈကုိ

လိုလားၾကသူ

ေတြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္မယ့္သူေတြပါပဲလုိ႔ တ
ထစ္ခ် ေျပာလို႔မရပါဘူး။

တပည့္ရင္းျဖစ္တာေၾကာင့္
ဒါေပမယ့္

မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအားလုံး

တိုး ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔

တက္တ့ဲ အျမင္ရိွတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လစ္ ႏိုင္ငံေရး

လူသာ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းမယ္။ အေတြးအေခၚ
ေတြကေတာ့

အတူတူပဲ

ဆုိတာ

ေျပာလို႔ရပါ

တယ္” ။

သန္းေရႊက

သူ႔ရဲ႕ဆရာအရင္း

ယားေခါင္းေဆာင္ ဘာရွာအာဆပ္ ဆုိရင္လည္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္လူလို႔
အေဖလက္က အာဏာလႊဲေျပာင္း ယူခ်ိန္က အ

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက

သမၼတ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရး ျခြြတ္ၿခံဳက်မႈက
ေပၚေပါက္လာခဲ့တ့ဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကုိ
ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္န႔ခ
ဲ ်ီတ့ဲ ျပည္သူေတြ
ကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တာဟာ ဒီကေန႔ ဆီးရီးယား
အစိုးရရဲ႕ ကုိင္တြယ္ပုံအတိုင္းပါပဲ။ ျမန္မာအစိုးရက
တပါတီစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး လြတ္လပ္တ့ဲ ေရြး

သိုလ္ေတြတက္တ့ဲ အေနအထားကေန စၿပီးေတာ့

တနည္းအားျဖင့္ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲေတြပဲ။ သူတို႔မွာ

သူ႔အေနနဲ႔

ဆရာဝန္ဘ႔ြဲရ ပညာတတ္ တေယာက္ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ က်ေနာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရင္ ရႏိုင္ပါတယ္”။

လည္း ဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကေပါ့ေလ။ ဒီ စစ္တကၠ လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ေလ။ အဲဒီေတာ့ လြယ္လြယ္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့

ဦးေဌးေအာင္က

“ဦးသိနး္ စိန္က

သူလို႔ တခ်ိန္က ယူဆခဲ့ၾကတာပါပဲ။ တခါ ဆီးရီး ခိုင္းတဲ့အတုိင္း ေပးတဲ့အမိန္႔အတုိင္းေတာ့ သူက

“အခု ဒီစစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆုိေပမယ့္ ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္ႏွင္းသူေတြ ျဖစ္

ရိုက္သြင္းခဲ့တာေတြက သူတုိ႔မွာ စြဲေနတာရိွတယ္

စစ္ေရး

ခဲ့သူပါ။ သူ႔ကုိလည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္မယ့္ လည္းျဖစ္တ့ဲ ပုံစံရိွေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ

သေဘာတူပါတယ္။ ေဒါက္တာအာဆပ္ပါ အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူေတြကို ရက္

အရ ဒီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ကေနၿပီးေတာ့

ေလ့လာသုံးသပ္သူ

ေရး တကၠသိုလ္ LLSE က ပညာတတ္ေျမာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဒီအခ်က္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး ေလ့လာ ကဒါဖီရဲ႕သားေရာ

သူတုိ႔ စိတ္ထဲမွာေပါ့ေနာ္ သူတို႔ကို အေတြးအေခၚ

ျမန္မာ့

သား ဆိတ္အယ္အစၥလမ္ ဆုိရင္ လန္ဒန္ စီးပြား ကေတာ့ ဒီ အထက္က ေပးတဲ့အမိန္႔၊ အထူးသျဖင့္

ေျပာင္းအလဲ လုပ္မယ့္သူလို႔ အမ်ားက ထင္ေၾကး

ဦးေဌးေအာင္ကလည္း

အေျပာင္းအလဲေတြ

မလြယ္ကူဘူးလို႔

ဗ်ားႏိုင္ငံက အာဏာရွင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ကဒါဖီ ရဲ႕ ေထာက္ျပပါတယ္။

ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လစ္ဗ်ားက ဗိုလ္မွဴးႀကီး
သူ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕

ေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ေက်ညာခဲ့ပါတယ္။ တႏွစ္နီးပါး
တကယ္ေတာ့

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္သစ္ ေလာက္

ကာလအတြင္းမွာ

လြတ္လပ္ခြင့္တခ်ိဳ႕

ဦးသိန္းစိန္ဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို လုိလားသူ တ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ တ လည္းေရာက္ေရာ အရိွန္ျပင္းလွတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ ႏိုး
ေယာက္အျဖစ္

ႀတိဂံေဒသတုိင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ထမႈကို စစ္တပ္က ထိမ္းခ်ဳပ္ပါေတာ့တယ္။ လူ

တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခု ႏွစ္ကေန ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ေတြရာနဲ႔ခ်ီအဖမ္းခံရၿပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ၿဲ ပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရပါတယ္။
မႏွစ္က
ႏိုင္ငံကို

ၾသဂုတ္လအတြင္း

ေျမာက္ကုိရီးယား တႏွစ္ၾကာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးပါတယ္။

သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အဲဒီ လြတ္လပ္မွ်တမႈရိွၿပီးႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြ

ခရီးစဥ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ခ်ဳံ ကို သတင္းယူခြင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ဦး အီးကို ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို
ေဆာင္ဖုိ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ကို လက္လႊဲ တုိးျမႇင့္မယ္လို႔ ႀကံဳးဝါး ေျပာဆိုခ့ဲသူပါ။
ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့
တဲ့

အသက္

၇၈

ႏွစ္အရြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

သန္းေရႊက အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းစိန္ကို
သူ႔ထက္ ႏုပ်ိဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အစားထုိး
လိုက္တာပါ။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း လြတ္လပ္ခြင့္
ေတြ

ေပးေတာ့မယ့္

ေျခြခ့ေ
ဲ တာ့

သေဘာမ်ိဳး

အထူးသျဖင့္

အီးယူလုိ

မိန္႔ခြန္းေတြ
အေနာက္

ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕ NLD ပါတီကို ပံုေအာ မဲထည့္ခ့ၾဲ ကေတာ့

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဆက္ၿပီး

ႏွိမ္နင္းပါေတာ့တယ္။

ႏိုင္ငံတကာက

ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ခ့ဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခ့ၾဲ ကေပမယ့္ စစ္အစိုးရက
တာမ်ိဳး၊ တုိင္းျပည္မွာ အၾကပ္အတည္း ဆုိက္ရင္ ဖြ႔ဲစည္းပုံ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အာဏာသိမ္းခြင့္ ေပး
ထားတဲ့အခ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္က ျပင္မယ့္ လကၡ

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို

ေရးဆြဲၿပီး

Volume 2, No 9

Page 7

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြက္ အထူး

ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ေၾကညာ
လုိက္ေတာ့

ေလသံေတြ

ေပ်ာ့သြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ရံပံုေငြ

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္
ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရး စည္းရုံးခြင့္ေတြ လူထုန႔ဲ ေတြ႔ဆုံခြင့္

ျမတ္ႏုိး

ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ တခါ
ျပန္ဖမ္းၿပီး ေနအိမအ
္ က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားလုိက္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရဘာပဲ

လုပ္လုပ္

ပြင္႔လင္းထင္သာ

ျမင္သာမရိွလို႔ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ မရတာပါ။

ၿပီးေတာ့ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ၂ဝဝ၃

ဒါကိုသိသိႀကီးနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ေနာက္

ခုႏွစ္မွာ တခါျပန္ဖမ္းပါတယ္။

အစိုးရမတက္ခင္ အထူးရံပံုေငြ ဥပေဒ ဆိုတာႀကီး ထုတ္ျပီး သံသယေတြပြားေအာင္ ထပ္လုပ္
ဒါေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ မႏွစ္က ႏိုင္ဝင္ဘာလ
အတြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ျပန္လႊတ္ေပး

လုိက္တာဟာ ဒီအစိုးရအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔
ေသခ်ာေနၿပီလုိ႔ အျပတ္ေျပာဖုိ႔ ေစာေနပါေသးတယ္။
ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔လည္း လက္ရိွအေျခေနသစ္ တခု
ကို အေကာင္းျမင္ေနတာဟာ သမုိင္းေနာက္ေၾကာင္း
ကို ျပန္ၾကည့္ဖို႔ လုိပါတယ္။

လိုက္ျပန္တာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တေလ်ာက္လုးံ မွာ စစ္တပ္က အမ်ားဆံုး
ပါဝင္ပါတ္သက္ခ႔ဲပါတယ္။

စစ္တပ္

အေကာင္းဆံုးအရာကေတာ႔

ပါဝင္ပါတ္သက္ျပီးေနာက္ပိုင္း

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

သူတို႔

တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးပါ။

လက္ညိုးထိုးျပလို႔
၁၉၈၈

ေနာက္ပိုင္း

စစ္ေကာင္စီကထုတ္ျပန္တ႔ဲ တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္း
သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမျပိဳကြဲေရး၊

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး

ဆိုျပီးထည့္ထား

ပါတယ္။ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျပီး လြတ္လပ္ေရး မဆံုးရံူးေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မွ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ျမဲမယ္ ဆိုတ႔အ
ဲ စြဲကိုလည္း ျပည္သူလူထုကို အထူးသျဖင္႔ စစ္သည္
ေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲကိုရိုက္သြင္းထားပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာ တႏိုငင
္ ံကိုတႏိုင္ငံက

စစ္အင္အားနဲ႔က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ဖို႕ ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။

အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈

ႏိုင္ငံတကာကလည္း လက္မခံပါဘူး။ စစ္ေရးအရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပီး ႀကည္းေရေလအင္အား

ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့စ
ဲ ဥ္က ဦးေနဝင္း မရိွေတာ့ရင္ျဖင့္

ေတြန႔ဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ျဖစ္မွာမ်ိဳးထက္ စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအရသာ ဝါးျမိဳႏိုင္တ႔ဲ အႏၱရယ္က ပိုမ်ားလာ

အေျပာင္းအလဲေတြ

ျမန္မာ့အေရး

တဲ႔ အေႀကာင္း ေခတ္သစ္ေလ႔လာသူေတြကလည္း ဆိုပါတယ္။ ေတာင္န႔ေ
ဲ ျမာက္ကိုရီးယားေတာင္

ေလ့လာသူေတြက သုံးသပ္ ေျပာဆိုခ့ၾဲ ကဖူးပါတယ္။

ျဖစ္ေတာ့မွာပဲလုိ႔

တဂ်ိန္းဂ်ိန္းရန္စျပီး စစ္ျဖစ္ခါနီးအထိ အေျခအေနေတြျဖစ္ခ႔ဲေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ လက္ေလ်ာ႔

ဒါေပမယ့္ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အလွည့္ ေရာက္

ညိွႏိုင္းႀကတာခ်ည္းပါပဲ။

လာတဲ့အခါမွာလည္း ဦးေနဝင္းထက္ေတာင္ ပိုၿပီး ဖိႏွပ္
ရက္စက္ခ့ၾဲ ကတာပါပဲ။ အလားတူ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ
ေတာ့ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလို မဖိႏွိပ္ႏိုင္ပါဘူး။
သူ႕ထက္ပို မဆုိးႏိုင္ပါဘူးလုိ႔ တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
တခ်ိဳ႕ကလည္း

အေျပာင္းအလဲေတြ

စတင္ေနၿပီလုိ႔

ဆုိၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢက ေလ့လာ
သူေတြၾကားမွာ ေျပာေနၾကတာပါ။ အဲ တခ်ိဳ႕ေျပာ
ၾကသလို စစ္တပ္ထဲမွာ အကြဲအၿပဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္
တယ္ ဆုိတာကလည္း ေလာေလာဆယ္အထိ ဘာ
အရိပ္ လကၡဏာမွ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာ အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ အုပ္စိုးလာတဲ႔ စစ္အစိုးရက ၂ဝဝ၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒပါ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေနပါ
တယ္။ အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ သတင္းစာေတြကေန ေႀကညာတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္
တမ္းဆိုတာနဲ႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အသံုးစရိတ္ေတြကို အာဏာလြဲ
မေပးရေသးတဲ႔

စစ္အစိုးရက

ထုတ္ျပန္လိုက္ရာမွာလဲ

၂ဝ၁ဝႏိုဝင္ဘာ

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလို႔

လြတ္ေတာ္ေတြေခၚသမၼတေတာင္ ေရြးျပီးေနတာမို႔ တကယ္ဆို ေနာက္အစိုးရက လြတ္ေတာ္ကို
တင္ျပအသိေပးျပီး အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာေတြကို ထုတ္ျပန္သင့္တာပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)ရက္
ေန႔ရက္စြဲန႔ဲ စစ္ေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူဳးႀကီး လက္မွတ္န႔ဲ ထုတ္ျပန္လိုက္တ႔ဲ ဒီ အသံုးစရိတ္
စာရင္းမွာ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္က်ပ္ကုေဋ(၆၇၇၂)မွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္က က်ပ္ကုေဋ
(၁၃၁၈)ေက်ာ္ေနလို႔ (၂ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရိွေနပါတယ္။ ျပီးရင္ စြမ္းအင္။ ဘ႑ာအခြန္၊ လ်ွပ္စစ္၊
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မူဝန္ႀကီးဌာနေတြက အစဥ္လိုက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း

ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈေတြကုိ ေလ်ာ့ေပးတာဟာ အတုအ
ေယာင္

အေျပာင္းအလဲေတြကို

ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အသိအမွတ္ျပဳရာ

ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးက အနည္းဆံုးပါ။ စစ္အစိုးရက လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္
ေရရွည္စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳး စိတ္ဝင္စားပံုမရပါဘူး။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း

ထူးျခားတာက အဲဒီဥပေဒနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အ

အထူးသျဖင့္ အီးယူႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့သမုိင္း

တြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အထူးရံပံုေငြဥပေဒဆိုတာထည့္ျပီး ျပဌာန္းထားတာပါပဲ။

ေၾကာင္းက ခါးသီးစရာ သခၤန္းစာေတြကို မေလ့လာ

အဲဒီေငြေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သံုးစြဲခြင္႔ရိွျပီး လိုအပ္ခ်က္ကို သမၼတက ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳ

ေသးသ၍ စစ္အစိုးရရဲ႕ သြားၿမဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း

ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရန္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ဖိုန႔ဲ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု ဥပေဒကို ကာ

အားေပးမိသလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒီအတုိင္းဆိုရင္ ျမန္မာ

ကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ဖ႔ို အေႀကာင္းျပခ်က္န႔မ
ဲ ို႔ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းကမွ ေမးျမန္းျခင္း တင္

ျပည္သူေတြ ဆက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ခံရဖို႔ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္လို႔

ျပေစျခင္း စာရင္းစစ္ေဆးမႈခံယူေစျခင္း မရိွေစရလို႔လဲ ပါပါေသးတယ္။ သမၼတ တဦးထဲကို သာ

ဘာတစ္လစ္တနာက သုံးသပ္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ႏွစ္စဥ္ရွင္းလင္းတင္ျပရမယ္လို႔လဲ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အေျခအေန အရ ၂ဝ၁ဝ

(ေမလ၊၁၆-ရက္၊ တနလၤာေန႔နံနက္၊ RFA သတင္းတြင္
ထုတ္လႊင့္ခ့ေ
ဲ သာ

ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ

ဆြီးဒင္

လူမ်ိဳး သတင္းေထာက္ ဘာတစ္လစ္တနာ၏ အာရွ
ေဝါစထရိဂ်ာနယ္မွာ

ေရးသားခဲ့ေသာ

ဘာသာျပန္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္။)

ေဆာင္းပါး။

ေရြးေကာက္ပြဲကို

အရပ္သားအစိုးရပါလို႕

ႏိုင္ငံတကာကို

ျပခ်င္လို႔

လုပ္ေပးလိုက္ရေပမယ့္

စစ္တပ္ရဲ႕မျပီးျပတ္ေသးတဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ေရာ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ရပ္တန္႔
သြားမွာကို ေႀကာင္႔ႀကတာေရာနဲ႔ ဒီဥပေဒကို ခပ္ျမန္ျမန္ျပဌာန္းလိုကတ
္ ာပဲ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။
သူတို႔ႀကံစီေနတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္း၊ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္၊ တာေဝးပစ္
ဒံုးပ်ံစတဲ႔ မျပီးျပတ္ေသးတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသက္ဆက္ႏိုင္ဖို႕ စစ္တပ္နဲ႕ႀကံဖံ႔ႀြ ကီးစိုးတဲ႔
လြတ္ေတာ္၊ သူတို႔ကိုကာကြယ္ေပးမယ့္ သမၼတအဖြ႔၊ဲ စိတ္ခ်ရတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ စသျဖင႔္

Page 8

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

အားလံုးအကြက္ခ်စီစဥ္ထားျပီးသားပါ။

{ဘိုညိဳ (ညီပုေလး) ေရးေပးတဲ့ "၆ဝ" စာအုပ္အတြက္ စာမူ ျဖစ္ပါတယ္။ မာယာမွာ

စစ္တပ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဘာပဲဝယ္ဝယ္ ပစၥည္း

အရင္ ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္ ဘိုညိဳ ေရ.......}

ဝယ္ယူမႈ ညြန္ႀကားေရးမႉးရံုး (ကကဝယ္) က တဆင႔္ဝယ္ရပါ
တယ္။ သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဥပမာ ရိကၡာ၊
စစ္ဝတ္၊ ခဲယမ္း၊ လက္နက္၊ ယာဥ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကာကြယ္ေရး
ဝန္ႀကီး ဌာနကို တင္ျပတဲ႔အခါ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးနဲ႕ ထုခြဲေရာင္းခ်
ေရး ေကာ္မတီက တဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ကကဝယ္က
လိုတ႔ဲပစၥည္း တင္ဒါေခၚ ေစ်းႏုန္း တင္သြင္းခိုင္း၊ တင္ဒါကိုစိစစ္
ဆိုင္ရာက႑ အသီးသီးက ပညာရွင္ေတြက နမူနာတင္ျပလာတဲ႔
ပစၥည္းေတြကို သင္႔မသင္႔ ကိုက္မကိုက္ စစ္ေဆးမွတ္ခ်က္ျပန္ပု႔ိ
အထက္ကို တင္ျပ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးနဲ႔ ထုခြဲ ေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မ
တီက အတည္ျပဳမွ ဝယ္ခြင္႔ရတာပါ ဝယ္တ႔ဲအခါ ႏိုင္ငံျခားေငြ
ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္းသံုးေငြျဖစ္ျဖစ္ စနစ္တက် ေငြလြဲေျပာင္း ဝယ္ရပါ

၁၉၉ဝ ခု၊ ဧၿပီလထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ခံုရံုး အမွတ္ (၄) က ၿငိမ္းခ်မ္းပါ ၉ ဦးကို
အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ဆိုတာ အဲဒီ
အခ်ိန္က ၾကမ္းခင္းေစ်း ၇ ႏွစ္ ရွိတာေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ေတာ့ ပိုျမင့္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ နွစ္အေတာ္ၾကာ ေနခဲ့ဖူးတယ္။ နွစ္အေတာ္ၾကာ ဆိုတာကို
ေတာ့ လိပ္ျပာမလံုမလဲ ျဖစ္မိပါရဲ႔။

တယ္။ ပစၥည္းေရာက္ရိွလာတဲ႔အခါ သက္ဆိုင္ရာ ညြန္ႀကားေရးမႉး
ရံုးက စစ္ေဆးအတည္ျပဳ စာရင္းသြင္းျပီးမွ ေထာက္(၄)လို႔ေခၚတဲ႔
တပ္မေတာ္ ပစၥည္းထုတ္ေပးပံုစံေျပစာနဲ႔ ျပန္ထုတ္ေပးျပီး ေအာက္
ေျခအဆင္႔ဆင္႔ထိ ခြဲေဝအသံုးျပဳရတဲ႔ စနစ္ ရိွျပီးသားပါ။
သီးသန္႔ရံပံုေငြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သံုးတဲ႔အခါ
မွာလည္ စစ္တပ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရဆိုေပမယ့္ အထူးသီးသန႔္
စီမံကိန္းေတြအတြက္ ျပဌာန္းထားတာမ်ားတာမို႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ
ထဲမွာေတာင္ မဆိုင္သူမသိေစတဲ႔ စနစ္န႔ဲ သြားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး
ႀကီးအေနနဲ႔ ႀသဇာအာဏာခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တပ္တြင္းစည္းလံုး

ႏိုင္ငံေရးျပစ္မန
ႈ ႔ဲ က်ခံရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက အ
လြန္ဆိုးဝါးတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္တခု ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေထာင္ဝင္
စာ လာေတြ႔ရင္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာ္ေတြ ေတြ႔ခြင့္မရွိဘူး။ အိမ္ေထာင္စု
ဇယား ပံုစံ ၁ဝ ထဲမွာ ပါတဲ့ မိသားစုဝင္မွသာ ေတြ႔ခြင့္ရမတဲ့။ ႏိုငင
္ ံေရးျပစ္ဒဏ္ခံရ
သူေတြကို ႏိုင္ငံေရးသတင္း မၾကားရေအာင္၊ စားေရးေသာက္ေရး ခက္ခဲၿပီး စိတ္
ဓါတ္က်ဆင္းေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာျဖတ္၊ ႏိုင္ငံေရးသင္းသတ္တ့ဲ နည္းေတြထဲက
တခုပါပဲ။

ေရးထက္တပည့္ေမြးဆရာေမြးခြဲျခားဆက္ဆံေရးစနစ္က်င႔္သံုးေန
တာ ႀကာပါျပီ။

မႏၱေလးကေန အင္းစိန္ေထာင္ကို ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုက ဘယ္လိုလုပ္ ခဏခဏ

အထူးရံပံုေငြဥပေဒပုဒ္မ-၃အရ လိုအပ္ေသာ ေငြေႀကး

လာေတြ႔ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ အဆိုးထဲက အေကာင္းတခု ၾကံဳရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရ႔ဲ

ပမာဏကို သမၼတရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္န႔ဲ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ္

အိမ္ေထာင္စု စာရင္းထဲမွာ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ ရဲ႔သား ေမာင္ေဇယ်ာက စာရင္းေပါက္

ဆိုတာ ပမာဏတို႔ အခ်ိန္ကာလတို႔ အတိုင္းအဆမရိွပဲ ျဖည့္

အင္းေပါက္ ျဖစ္ေနတယ္။ သူ မႏၱေလးေဆးရံုႀကီးမွာ ဓာတ္ခဲြခန္းမႉးအျဖစ္ လာၿပီး

ဆည္းခြင႔္ျပဳထားရာေရာက္ေႀကာင္း ပုဒ္မ-၄အရ ယင္းေငြသံုးတဲ႔

အမႈထမ္းေတာ့ ဧည့္စာရင္း ခဏခဏ မတိုင္ရေအာင္ သူ႔နာမည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေမးျမန္းျခင္းတင္ျပေစျခင္း စာရင္း စစ္

ေထာင္စု ဇယားထဲ ထည့္ခ့မ
ဲ ိလို႔ေလ။

ေဆးျခင္းမရိွေစရလို႔ျပဌာန္းထားျခင္းဟာျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကိုျပည္
သူေတြက တိုက္ရိုက္ေသာ္္၄င္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင္႔ေသာ္
၄င္းစစ္ေဆးေမးျမန္းခြင႔္

ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ

ဥပေဒအဂၤါရပ္န႔ဲ

မကိုက္ညီေႀကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳုပ္က မတ္လ(၄)
ရက္ေန႕ ရက္စြဲန႔ဲ ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေဝဖန္ထားပါတယ္။
၁၉၈၉ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ အရ အသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၈/၈၉ကို
၂၂-၃-၈၉

မွာ၊

၉ဝျပည့္ႏွစ္အတြက္

ထုတ္ျပန္ခ႔ဲဖူးတဲ႔အစဥ္အလာအရ
(၁၁)ရက္မွာ

ႀကိဳထုတ္တာဟာ

၄/၉ဝကို

ဒီႏွစ္အတြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

နအဖျပဌာန္းထားတဲ႔ ႀကိဳတင္

မဟုတ္ အျငင္းပြားစရာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘတ္ဂ်က္သာမဟုတ္ပဲ

တယ္။

သူ႔ေက်းဇူး

ကၽြန္ေတာ့္အေပၚရွိတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္

အေပၚတင္မကပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေပၚမွာ ရွိတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြ ေထာင္ဝင္
စာ လာႏိုင္သူက မလာႏိုင္သူကို ေဝမွ် ေႂကြးၾက စားၾကတာေလ။

၁၅-၃-၉ဝမွာ

ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟုတ္
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂

အင္းစိန္ေထာင္ ေထာင္ဝင္စာကို ေမာင္ေဇယ်ာ အခါအားေလ်ာ္စြာ လာၿပီးေတြ႔

ဘယ္ဘတ္

တေန႔ေတာ့ ေမာင္ေဇယ်ာ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔တာ မ်က္စိမ်က္နွာ သိပ္မ
ေကာင္းလွပါ။ အင္းစိန္မွာ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ရတာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီး ေပးဆပ္ရ
ေလ့ရွိတယ္။ မနက္ေစာေစာ ကတည္းက ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ေစာင့္ေပေတာ့။ ကံမ
ေကာင္း အေၾကာင္းမသင့္ရင္ တခါတေလ ညေနေစာင္းမွ ေတြ႔ၾကရတယ္။

ဂ်က္ျဖစ္ျဖစ္ လြတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးျပီးမွ အတည္ျပဳျပဌာန္း
သင္႔တာမ်ိဳးပါ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္တ႔ဲ လြတ္ေတာ္

အဲဒီေန႔က ေန႔လယ္ ၂ ခ်က္ေလာက္ ေတြ႔ရတာေတာင္မွ ေမာင္ေဇယ်ာ မ်က္နွာ

မွာမတင္ပဲ စစ္အစိုးရႀကိဳဆြဲထားတဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကို သူတ႔ို ပဲ

မသာမယာ ျဖစ္ေနလို႔ ေက်းဇူးရွင္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးရတယ္။ အဲဒီတုန္းက

တဖက္သတ္အတည္ျပဳျပီး ထုတ္ျပန္

ေမာင္ေဇယ်ာက လူပ်ိဳဘဝ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္ ေလာက္ပဲ ရွိလိမ့္ဦးမယ္။ ျဖဴျဖဴ

လိုက္တာဟာ အမ်ားအ

ျမင္မွာ မသင္႔ေတာ္ပါဘူး။ ဒါ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပါတ္သက္

ေဖာင္းေဖာင္းေလး

ဆက္ဆံတ႔အ
ဲ ခါမွာ

ေနာက္

ေမာင္ေဇယ်ာကို ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ၾကသူေတြ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးေတြ

တက္လာမယ့္ သမၼတဦးေဆာင္တ႔ဲ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက

စာနာစိတ္န႔ဲ ေမးၾက ျမန္းၾက စူးစမ္းၾကရင္း ဘဝတူခ်င္း ဝံသာႏုၾကတယ္။ တူအရြယ္၊

ယံုႀကည္လက္ ခံမူရႏိုင္ပါ႔မလားဆိုတ႔ဲ စိုးရိမ္းေႀကာင္႔ႀကမူေတြလဲ

သားအရြယ္၊ ေမာင္အရြယ္ျဖစ္တ့ဲ ေမာင္ေဇယ်ာကို ေန႔လည္စာ ေကၽြးလိုက္သတဲ့။

စီးပြားေရးအရ

ဘ႑ာေရးအရ

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕စိတ္ထဲ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာမယ့္သူေတြရဲ႕
စိတ္ထဲ စြဲေနဦးမွာ ျမင္ေနမိေႀကာင္းပါ။

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေလးတထုပ္န႔ဲ

အၾကာႀကီး

ေစာင့္ေနရွာတဲ့

Volume 2, No 9

Page 9

"လူေလး မင္းက ဘယ္သူ႔လာေတြ႔တာလဲ"
"ကိုၿငိမ္းခ်မ္းကို လာေတြ႔တာ"

အသည္းနာတယ္ဟ့ေ
ဲ နာ္

"ရန္ကုန္ကလား"

သူ႔လူနာဆီကို၊ ကုသခေႂကြးသြားေတာင္းရာက

"မဟုတ္ဘူး၊ မႏၱေလးက"

စိတ္ဆိုးမာန္းဆိုးနဲ႔ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ သြားဆရာဝန္ကို

"ဟုတ္လား၊ ဘာမႈန႔လ
ဲ "ဲ

သူ႔မိန္းမက ဆီးႀကိဳရင္း ေမးလိုက္ပါတယ္။
“ဘာျဖစ္လာတာလဲ၊ ရွင့္ေႂကြးရမလာဘူးမို႔လား”

"ႏိုင္ငံေရးမႈန႔၊ဲ ၁၇ (၁) ဆိုလား"

“မရခဲ့ဘူးကြ၊ ဒါထက္ပိုဆိုးတာက ငါစိုက္ေပးလိုက္တ့ဲ သြားေတြနဲ႔ ငါ့ကို

"ဘယ္ႏွႏွစ္ခ်ထားတာလဲ"

ျပန္အံႀကိတ္ျပလိုက္ေသးတယ္ေဟ့”

"၁ဝ နွစ္"

+++++

စကားဝိုင္းက ဒီတင္ရပ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပ
မယ့္ သူစားထားတဲ့ ထမင္းနဲ႔ ဟင္းေတြရဲ႕ မ်က္နွာ
ေရာ၊

မိသားစုဝင္လို

ေႏြးေထြးတဲ့

အေဒၚေတြ ေနာက္မျဖစ္ေအာင္

အေမႀကီးေတြကို စာနာေထာက္ထားတယ္ ထင္ပါ
ရဲ႕...

ေဆးခန္းကို လက္မွာဒဏ္ရာရတဲ ့လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္။
ဒီေတာ့ဆရာဝန္က.....

"ေဒၚေဒၚတို႔ကေရာ ဘယ္သူ႔လာေတြ႔တာလဲ"

"ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ"

"ဦး... ေလ၊ ... ၿမိဳ႔က အမတ္ေလာင္း"

"ကားတံခါးဆြဲပိတ္လိုက္တာ လက္ညႇပ္သြားလို ့"

"ဦး.... အင္အယ္ဒီက"

"ခင္ဗ်ားမူးေနရင္ေတာ့ဒီလို ့ခဏခဏျဖစ္ေနမွာပဲ"

"ကို... ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီက"

"ေနာက္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး ဆရာ"

ဒီမာွ ေမာင္ေဇယ်ာ သူ႔စကားကို ဒီမွာတင္ရပ္ၿပီး
ဒိျပင္အေၾကာင္းအရာေတြ

ဥပမာ

ရာသီဥတု

ပူျပင္းတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘတ္စ္ကားၾကပ္
တဲ့

အေၾကာင္း၊

ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း

"အရက္ျဖတ္မယ္ေပါ့"
"ကြ်န္ေတာ္ ကားတံခါးကိုျဖဳတ္ပစ္လိုက္ျပီဆရာ"

ဆရာ

+++++

ေမာင္ညိဳျပာလို ဓာတ္ခြဲခန္း အေတြ႔အၾကံဳ တခုခု
ေျပာရင္ ရရက္သားနဲ႔ သူ႔စကားဒီတင္မရပ္ဘူး။

"ဦးတို႔က ေထာင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ခ်ခံရသလဲ"
အဲဒီမွာ

ေမာင္ေဇယ်ာ

ကၽြန္ေတာ္န႔ေ
ဲ တြ႔ေတာ့

မ်က္စိပ်က္ မ်က္ႏွာပ်က္ ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ေပၚ
ေတာ့တာပဲ။
"အစ္ကို႔ ေထာင္ဝင္စာ လာေတြ႔ရတာ ကၽြန္ေတာ္
မ်က္နွာငယ္တယ္ဗ်ာ"

အသက္ရွည္ရွည္ ေနခ်င္စိတ္
လူနာ=

အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေလးမ်ား ရွိလားဆရာ?

ဆရာဝန္= အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ပါ...
လူနာ=

အဲဒါက တကယ္အသက္ရွည္ေစတယ္လား ဆရာ?

ဆရာဝန္= အသက္ေတာ့ မရွည္ပါဘူး။ အသက္ရွည္ရွည္ ေနခ်င္စိတ္ေတာ့
ထပ္ျဖစ္လာေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

"ဟ ဘာျဖစ္လို႔လဲက၊ြ ငါ ၾကမ္းပိုးသူခိုးမႈန႔ဲ က်တာ

+++++

မဟုတ္ဘူး"

"အစ္ကိုက ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္ပဲ က်တာ။ ကၽြန္ေတာ့္ မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း ဖြဟဲ့ လြဲပါေစ ဖယ္ပါ လာေတြ႔ရင္ သူ႔ခမ်ာ မ်က္ႏွာငယ္ရွာဦးေတာ့မယ္။
ကို ေန႔လည္စာ ေကၽြးလိုက္တ့ဲ မိသားစုေတြရဲ႕ ေစ...
ခင္ပြန္းေတြ

အစ္ကိုေတြ

ဆိုရင္

သံုးဆယ္၊ ေလးဆယ္ က်ထားၾကတာ"

ႏွစ္အစိတ္၊

တကယ္လို႔....
ကၽြနေ
္ တာ္က ေထာင္ထဲကို ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္

ေၾသာ္....

ေမာင္ေဇယ်ာ

ဝင္ရတယ္ ဆိုပါစို႔။ က်တဲ့ႏွစ္ကလည္း ႏွစ္အစိတ္

မ်က္ႏွာမငယ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ သံုးဆယ္ ဆိုပါစို႔။
ကၽြန္ေတာ္ ကိုင္းႀကီးႀကီး မနားခဲ့မိပါလား။
ဒီတႀကိမ္လည္း ေမာင္ေဇယ်ာသာ ေထာင္ဝင္စာ

ညီပုေလး
(မာယာ အြန္လုိင္းမဂၢဇင္းမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

Page 10

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြဟာ တျခားတဦးတေယာက္ဆီက နားေထာင္ဖုိ႔
အတြက္

အဆင္သင့္ရိွေနၾကတယ္။

ဒါေတြဟာ တကယ့္ကို တန္ဖိုးရိွတ့ဲ

အရာေတြပါ။
သတင္းေထာက္….

က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသတြင္းမွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြက

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အေနာက္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူေနမႈဘဝပုံစံလုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။
ေဒသတြင္းက ရုိးရာ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ဒီမုိကေရစီက ဆန္႔
က်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အဲဒီ ေမးခြန္းကို ေမးျဖစ္
ခဲ့တာပါ။
ဘီဘီစီ ပါရွန္းတီဗီဌ
ြ ာနမွ သတင္းေထာက္ အလီဟမီဒါနီ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိက
ေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းထဲကေန

စိတ္ဝင္စားစရာ ေမးျမန္းခန္း အခ်ိဳ႕ကို (၁၄-၅-၂ဝ၁၁) စေနညပိုင္း ဘီဘီစီ
အစီအစဥ္တြင္ ကိုရင္ေမာင္မွ ျပန္လည္ထုတ္ႏႈတ္တင္္ျပခ်က္မွာ…
သတင္းေထာက္……

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ …..

ဒီမုိကေရစီဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပုံစံ

တခုပါပဲ။ လူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို ထိန္းေက်ာင္း
ႏုိင္တ့ဲ စနစ္ေပါ့။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕

အေျခခံမူေတြအရ လြတ္လပ္မႈေပးရ

မယ့္ ေနရာေတြ ရိွပါတယ္။ တရားဥပေဒအတုိင္း စိုးမိုးမႈလည္း ရိွရမယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ျပင္ရမယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕

သူ႔အမည္ကို ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ေခါင္း အစဥ္အလာ အတုိင္း ေနလာတဲ့ ေနထိုင္မႈ ဘဝပုံစံေတြကို ေျပာင္းရမယ္

ေဆာင္တဦး အျဖစ္န႔ဲ အီရန္ အာဖဂန္နစၥတန္ တာဂ်စ္ကစၥတန္ စတဲ့ ႏိုင္ငံ ဆုိတ့ဲသေဘာ မသက္ေရာက္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီဟာ ဒို႔ ယဥ္ေက်းမႈန႔ဲ မကိုက္
ေတြမွာ သိၾကျမင္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တခါ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚ ခိုင္ခုိင္မာမာ ညီဘူးလုိ႔ ေျပာတာဟာ ဆင္ေျခေတြ ေပးေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ လြန္ခ့ဲ ၆ လ
ရပ္တည္သူ ေခါင္းေဆာင္တဦး အျဖစ္န႔ဲလည္း အေရွ႕ အလယ္ပုင
ိ ္းေဒသ တုန္းက တစုံတဦးကမ်ား အေရွ႕အလယ္ပုိင္းက လူငယ္ေတြဟာ ကမာၻ တ
တလႊားမွာ သူ႔ကုိ သိၾကပါတယ္။ အီရန္မွာ အစိုးရက အတုိက္အခံေခါင္း လႊားက တျခား လူငယ္ေတြလုပ
ိ ဲ လြတ္လပ္မႈန႔ဲ လုံၿခံဳမႈကို လုိခ်င္ၾကတယ္လို႔
ေဆာင္ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေနအိမ္မွာ အက်ဥ္းခ်ထားပါတယ္။ လူေတြက သူတုိ႔ ေျပာလာရင္ ယုံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အေရွ႕ အလယ္
ေတြရဲ႕ပါတီေတြထဲ ဝင္ၿပီး သူတို႔ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း ပိုင္းေဒသက ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးအေပၚ ရႈျမင္မႈဟာ တျခားေဒကနဲ႔ မတူဘူး
လဲေရးေတြ လုပ္လာမွာကို တားဆီးတဲ့ အေနနဲ႔ အခုလို လုပ္ထားတာပါ။

ဆိုတ့ဲ အျမင္ေတြက လႊမ္းမိုးေနတာကိုး။ အခုေတာ့ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသ

ျမန္မာျပည္မွာလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ကုိ ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူသားအားလုံးဟာ လြတ္လပ္မႈန႔ဲ လုံၿခံဳမႈကို လုိခ်င္ၾကတဲ့
ေနအိမ္မွာ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိအေျခေနခ်င္း တူခ့ဲတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ လူသားေတြခ်ည္းပဲဆုိတာကို အားလုံး သိသြားၾကပါၿပီ။
ေရး ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို သူ ဘယ္လို ျဖတ္သန္း တုိက္ပြဲဝင္ေနသလဲ သတင္းေထာက္….. ေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေနအိမ္ေတြ
ဆုိတာကို ေမးၾကည့္ရင္

က်ေနာ္တုိ႔ ပရိသတ္အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ထဲမွာပဲ အက်ဥ္းက်ခံ ေနၾကရတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြ ေခါင္း

ေကာင္းမွာမုိ႔လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအစီအစဥ္ကို လုပ္ျဖစ္တာပါ။

ေဆာင္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

သူတို႔အတြက္ ဘာေျပာသလဲ ဆုိ

တာကိုလည္း စိတ္ဝင္တစား ရိွၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ …. လြတ္လပ္မႈဆုိတ့ဲ အဓိပၸါယ္က က်မ အတြက္
ကေတာ့ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ ေနႏိုင္တာကုိ ဆုိလိုတာ

က်ေနာ္ ေမးခဲ့တယ္။

သူေျဖတဲ့ အေျဖကလည္း က်ေနာ့္ အတြက္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းကို ခံစားရ
ပါတယ္။

ပါ။ အဲသလုိ လြတ္လပ္မႈက လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္းမွာလည္း က်မ
ပိုင္ဆိုင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အခု လြတ္ေျမာက္လာတယ္ဆုိတာကေတာ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္……

က်မတုိ႔ဟာ

ဒီကမာၻတခုတည္းအေပၚမွာ

ရာအရ လြတ္လပ္လာတယ္။ က်မ အျပင္ကုိ သြားလုိ႔ရတယ္။ လူေတြနဲ႔ ေနေနၾကတဲ့သူေတြပါ။ လူသားမိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းတခုတည္းက လူသား
ေတြ႔လို႔

စကားေျပာလို႔ရတယ္။

ေျပာႏုိင္ၿပီေလ။

အခုလို

သတင္းေထာက္ေတြန႔လ
ဲ ည္း ေတြပါ။ က်မတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ

ျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္

အရင္က စိတ္ပိုင္း စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ လြတ္ေျမာက္ေနၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ကမၻာတလႊားမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ တုိက္ပြဲ

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးအရ လြတ္လပ္ေနတာေပါ့ေလ။

ဝင္ေနၾကတဲ့ သူေတြနဲ႔ က်မတုိ႔က အတူတူပါပဲ။ ဒီေတာ့ က်မ ရိုးသား

က်မအျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး တည္ၾကည္စြာနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မစြန္႔လႊတ္ပါနဲ႔။ သတၱိ
ေတာ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ပိုသိပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ဗဟုသုတ ေမြးၾကပါ။ ကရုဏာစိတ္ ထားၾကပါ။ က်မတို႔ အားလုံး အတူတူပဲ ဆိုတာကို
လည္း ၾကြယ္ဝၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိး အရင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သုံးဆယ္ မေမ့ၾကပါနဲ႔လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေလာက္က

လူငယ္ေတြလိုမ်ိဳး

ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ

တက္ၾကြလႈပ္ရွားတာမ်ိဳး လြတ္လပ္မႈရိွဖုိ႔န႔ဲ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာလိုမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕ အမီအခို

နည္းပါးသြားတာ၊ က်ဆင္းသြားတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈေတြဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြ
ဆက္သြယ္ေရးပုံစံေတြက အမ်ားႀကီး တုိးတက္လာတာကိုလည္း တဘက္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေမးျမန္းစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ရင္းျမစ္။ BBC

Volume 2, No 9

Page 11

တာကိုလည္းျပဌာန္းျပီးျပီ၊ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာႀကီး
ကိုလည္းလုပ္ျပခဲ့ျပီးျပီ၊

ေခတ္မွီတိုးတက္တ့ဲလႊတ္

ေတာ္ႀကီးကိုလည္း လံုျခံဳေရးအျပည္႕နဲ႕ က်င္းပျပီး
သြားျပီ၊ အရပ္သားတပိုင္း အေရခြံလဲ အစိုးရတခု
ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းျပီးခဲ့ျပီ ဆိုေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း
အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္(GeneralAmne
sty) ေပးဖို႕ လိုအပ္ေနျပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တခုကို
တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ

တကယ္တမ္း

တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံ လုပ္
မယ့္ ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့
သူေတြ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မွားယြင္းပ်က္စီးခဲ့တ့ဲ ႏုိင္ငံ
ေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး စနစ္ေတြေႀကာင့္ အျပစ္
လုပ္မိႀကတဲ့သူေတြကို တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္
ေရးမွာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႀကဖို႕တံခါးဖြင့္ေပးရမယ့္

အခ်ိန္ျဖစ္ေနျပီဆိုျပီး ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပက
ပါ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ အဓိက ေတာင္းဆိုေနတာက
အေထြေထြ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ခုအေရခြံလဲအစိုးရက ေပးလိုက္တာက
ဒီမိုကေရစီ
အစိုးရသစ္လို႔ ေခၚတဲ့သူကေခၚ ဒီမိုက
ေရစီအစိုးရသစ္လို႔ ေခၚတဲ့သူကေခၚ၊ ဦးသိန္းစိန္
အစိုးရ၊ သိန္းစိန္အစိုးရ ေခၚသူေတြကေခၚေနတဲ့

တကယ္လုပ္မွာလား။
ျမတ္ေရးကို

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ဘာပါလဲ။ဒါကိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လို႕ေခၚလို႕မရ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ

တကယ္လုပ္မွာလား၊

အေရးယူ

ပိတ္ဆို႕မွဳေတြကလည္း

သူတို႕ရဲ႕

အေပါင္းအပါေတြရဲ႕

စီးပြားေရး ခြင့္ ဆိုတာက အစိုးရတရပ္က အျပစ္္ က်ဴးလြန္
စစ္အစိုးရနဲ႕ ထားတဲ့ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို အျပစ္ကေန

အက်ိဳးစီးပြားကို ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို
တကယ္တမ္း ထိခိုက္ေနေတာ့ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕ ထားတာပါ။ က်ေနာ္တို႕တိုင္းျပည္လို စစ္အာဏာ
အစိုးရက
အမ်ားေမွ်ာ္လင့္
ေတာင့္တေနတဲ့
မွဳေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ရုတ္သိမ္းေပးေစခ်င္ေန ရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ အျပစ္မရွိပဲ ယံုႀကည္ခ်က္
“လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ဆိုတာႀကီးကို သူ႕ရဲ႕အမိန္႔
ျပီ၊ ေဒသတြင္းနဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစည္းအ ေႀကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ မတရားသျဖင့္ ဖမ္း
ေႀကျငာခ်က္အမွတ၂
္ ၈/၂ဝ၁၁ နဲ႕ေမလ ၁၆ရက္
ေဝးေတြ၊ ညီလာခံေတြမွာလည္း ညာဝါး လွည္႕ ဆီးေထာင္ခ်ထားခံရသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတ့ဲ တိုင္း
ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ က လက္မွတ္ေရးထိုး
စားေနရတာ ေမာလွျပီ။ ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံတ ျပည္တခုမွာဆိုရင္ေတာ့ ပိုလို႕ေတာင္ ေပးသင့္
ထုတ္ျပန္ျပလိုက္ပါျပီ။ ၂ဝဝ၈ စစ္အေျခခံဥပေဒ
ကာအထိ ႀသဇာသက္ေရာက္မွဳရွိေနတဲ့ ဒီမိုကေရ ေပးထိုက္တ့ဲ အရာတခုဆိုတာကေတာ့ သာမန္လူ
ပုဒ္မ ၂ဝ၄(ခ) အရ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ေတြးေခၚစဥ္းစားႏုိင္တ့က
ဲ ိစၥပါ။
စီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ရဲ႕ ေတြေတာင္
လံုျခံဳေရး ေကာင္စီလို႔ ေခၚတဲ့ စစ္ေကာင္စီရဲ႕
ေထာက္ခံမွဳရဖို႕ကိုလည္း သူ႕လက္ေဝခံ စီးပြား ေစတနာ ပါပါနဲ႕ လုပ္ရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အင္အားကို
သေဘာထားကို
ေတာင္းခံျပီးမွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေရးသမားေတြ၊ အင္ဂ်ီအို အမည္ခံစီးပြားရွာေနတဲ့ ပိုျပီးေတာင့္တင္းလာေစႏုိင္သလို၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
တျဖစ္လဲ သမၼတက ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ
သူေတြကို သံုး၊ လူထုအက်ိဳး၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေကာင္းမြန္လာတဲ့ ႏုိင္ငံ
တိုင္းျပည္ကို အေပၚဆံုးက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္
ထက္ အာဏာအရိုးအရင္းေလး ဝါးရလည္း မနည္း သားေကာင္းေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား
ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထား၊ သူတို႕ေတြ သံုး
ဘူး စစ္အစိုးရနဲ႕ပူးေပါင္းမွလို႕ ေတြးေခၚႀကတဲ့ ေကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး တိုးမ်ား ရရွိလာေစ
ေနႀက အသံုးအႏွံဳးအရဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သ
အခြင့္အေရးသမား ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို သံုးျပီး ႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက
ေဘာထားအမွန္ပါ။
ယူနီေဖာင္းေရာ-လူဝတ္လဲ
အေရးယူပိတ္ဆို႕မွဳေတြကို အျမန္ဆံုး ရုတ္သိမ္း က်ေနာ္တို႕တိုင္းျပည္မွာ ခုအုပ္ခ်ုဳပ္မယ့္ အစိုးရ
အစိုးရဟာ ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု
ေပးဖို႕ တဘက္လွည္႕နဲ႕ ေျပာခိုင္း ေအာ္ခိုင္းတာ ဟာလည္း အရင္တံုးက ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သ
ေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး
ေတြလုပ္ေနတာလည္း ႀကာပါျပီ။ အတိုင္းအတာ မား၊ ျပည္သူလူထုေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ညွင္း
အက်ဥ္းသားေတြအားလံုးကို
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ
တခုထိလည္း တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ သေဘာထား ဆဲ၊ ဖိစီးႏိွပ္စက္ခ့၊ဲ ရဟန္းသံဃာေတြကိုေတာင္
ခြင့္ ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုဖိအားေပးတာေတြကို ခံေန
ဲ ့ဲ အစိုးရပဲ
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာေအာင္လုပ္ႏုိင္လာခဲ့တယ္လို႕ေျပာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ခ့တ
ခဲ့ရတာႀကာပါျပီ။ သူတို႕ေတြအတြက္ သခြတ္ပင္
ျဖစ္ေနတာပါ။ ေျပာင္လိမ္ ေျပာင္စား လုပ္လိုက္
ရမွာပါပဲ။
က မီးတတက်ည္က်ည္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပါ။
တဲ့အစိုးရပါ။ က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ကေတာ့ ဓားျပ
ဒါေပမယ့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ဆို
တလခြဲ သက္တန္းရွိလာျပီျဖစ္တ့ဲ အေရခြံလဲ စစ္

Page 12
ဂိုဏ္းႀကီးလို႕ပဲ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

သေဘာထားပါတယ္။

အဲဒီလို ပိ

ျပားေနေအာင္

ဖိႏွိပ္ထားဖို႕ကို

စနစ္တက်

အစိုးရမ်ိဳးဆီက ဘာေတြမ်ား ရလာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ စစ္ဆင္ ေရးစီမံခ်က္ဆြဲထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဖိ
ႀကပါသလဲ။ ခု လပိုင္းအတြင္း အစိုးရ ဆိုတာရဲ႕ အဖြ၊ အေလွ်ာ့ အတင္း ကြ်မ္းက်င္ ေကာက္က်စ္
တိုင္းေဒသႀကီး၊

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္

ျပည္နယ္ေတြက

သူေတြ၊ ဝန္ႀကီးဆိုသူေတြ ဘာေတြမ်ား တိုင္းက်ိဳး ရွားသူ ေတြ၊ ျပည္ပအတိုက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႕
ျပည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ေနႀကပါသလဲ။စကိုင္းတိုင္းေဒ

ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္

သႀကီးရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ႀကံ႕ဖြံ႕လက္မရြံ႕အဖြဲ႕/ပါတီ)

မွာ

ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမယ္ဆိုတာကို

ကၽြန္ေတာ္အဆင္ေျပသြားတဲ့

နည္းလမ္းေလး

တစ္ခုပါ။

အဓိက

က မုံရြာျမိဳ႕ကလမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကို ဖယ္ရွား ထား စဥ္းစားပါတယ္။ အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရဟာ
ရွင္းလင္းပစ္ဖို႕အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔သတင္းရ

အက်ဥ္းသားေတြကို

ရွိထားပါျပီ။ က်န္ဝန္ႀကီး ဝန္ကေလးေတြကလည္း ႀကီးကတည္းက

လႊတ္ျပအံုးမယ္လို႔

ခန္႕မွန္းလို႕ရပါတယ္။

အေစာ
လႊတ္တ့ဲ

စစ္အစိုးရရဲ႕ နည္းလမ္းေဟာင္းႀကီးအတိုင္း လွည္႕ ေနရာမွာ ဘယ္လို ကလိန္က်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ
လည္ႀကည္႕ရွဳ စစ္ေဆး၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႊန္ ႀကည္႕ရမွာပါ။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာ
ႀကားတာေတြ

ျပည္သူလူထု သိမ္းျပီးခ်ိန္ကစျပီး

ေတြ႕ေနရပါတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ

အက်ဥ္းသား

ေတြရဲ႕တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ လူ႕အခြင့္ အေရး၊ ေတြကို လြတ္ျငိမ္းသက္သာ/သက္သာလြတ္ျငိမ္းစ
ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္
ေတြကိုေတာ့

အျခခံ

ဘာတခုမွ

တည္ေဆာက္မွဳ သျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့တာ ခုဆို ၁၅ႀကိမ္ ၁၆ ႀကိမ္

ျဖည္႕ဆည္း

တည္ ေလာက္ရွိပါျပီ။

ေဆာက္ေပးတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

က်ေနာ့အေနနဲ႔

၂ဝဝ၄

ဝန္ႀကီးဆိုသူတဦးက ေခတ္ျပိဳင္ဂ်ာနယ္(ပံုႏွိပ္)နဲ႔

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕

ခုႏွစ္ထဲမွာ

အင္တာနက္စာမ်က္

လည္း စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အစိုးရကို ထိခိုက္ ႏွာမွာ “စစ္အစိုးရ နဲ႕ သူ၏ဖမ္းလႊတ္ကစားနည္း”
မေရးသားဘူးဆိုရင္

ရွိပါတယ္လို႔

ခပ္တတည္နဲ႕ ဆိုတ့ဲေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးသား ေဖာ္

စာနယ္ဇင္းသမားေတြကို ရွငး္ ျပသြားျပီးပါျပီ။ ရွင္း ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
ရွင္း လင္းလင္းေျပာသြားတာပါ။
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေစ
တနာနဲ႕

ကူညီ

ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့သူေတြကို

သတိနဲ႕ေစာင့္ႀကည့္ မွတ္တမ္းရယူတာ၊ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မွဳကို အေႏွာက္အယွက္ေပးတာ၊ ဖမ္း
ဆီးတာ၊

အႏုိင္က်င့္

ဗိုလ္က်တာေတြကလည္း့

ႀကားေနျမင္ေနရတံုးပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူလူ
ထုအတြက္ ဘာတာဝန္ယူမွဳမွ မရွိသလို၊ နယ္စပ္
ေဒသေတြမွာေတာ့

ျပည္တြင္းစစ္မီးကို

အလွ်ံ

ညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေအာင္ ဖန္တည္း၊ လူမ်ိဳး
တံုး သတ္ျဖတ္ ညွင္းဆဲမွဳေတြ၊ မုဒိမ္းမွဳေတြကို
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲ၊ ျပည္သူလူထုကိုသူတို႔
ရဲ႕ေက်းရြာေတြ၊

လယ္ယာဥယာဥ္ျခံေျမေတြကေန

ေမာင္းထုတ္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဥစၥာပစၥည္းေတြကို
ဖ်က္ဆီး၊ လုယူေနႀကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဘိုးရွိတ့ဲ
လူသားရင္းျမစ္ေတြကိုအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ လုပ္
အားကိုမတန္တဆေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ရသူ တရားမ
ဝင္အလုပ္သမားေတြျဖစ္ေအာင္၊လူကုန္ကူး ေရာင္း
စားခံရေအာင္

တြန္းပို႕ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ

ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားအစိုးရပါလဲ။ ဒီမိုကေရစီ အစိုး

တကယ့္ျပည္သူ႕အစိုးရ

မဟုတ္တာကေတာ့

ေသခ်ာပါတယ္။ အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရဟာ စစ္အ
စိုးရသာျဖစ္ပါတယ္။အလြန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲပါ
တယ္။ အရာရာကုိ စစ္ဆင္ေရးတခုလို သေဘာ
ထားပါတယ္။ စစ္ပြဲအႏုိင္ရေရးကိုပဲ အဓိကထားပါ
တယ္။သူ႔အာဏာစက္

အသစ္အဆန္းတခုမဟုတ္ပါဘူး။

အေပၚကပံုအတိုင္း

အယ္ရာေတြ

တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု တက္ျပီးသံုးမရျဖစ္တတ္ပါ
တယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာ USB ကိုကြန္ျပဴတာကေန
ျဖဳတ္ျပီးေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္
ႀကည့္ပါ။
Run ( Windowkey+R ) မွာ regedit ကို
ရိုက္ထည္႔ျပီး Enter (or ) OK ေပးလိုကပ
္ ါ။

အႏွစ္သာရ တူတူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္အစိုးရက

Registry Editor တက္လာပါလိမ္႔မယ္။

အဲဒီနည္းကို ဆက္သံုးေနတံုးပါပဲ။သူတို႕ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြအားလံုးကို

လံုးဝခၽြင္းခ်က္မရွိ

လႊတ္မေပးရဲပါဘူး။ ဒါေႀကာင့္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္
ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားအမ်ားစု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentC
o n t r o l S e t C o n t r o l
ထိေရာက္ေအာင္သြားလိုက္ပါ။

သား မဆိုသေလာက္ထည့္ လႊတ္ေပးျပီး ႏုိင္ငံတ
ကာနဲ႔ျပည္သူလူထုကုိ လွည့္စား ကစားေနတာပါ။

Control ေပၚမွာ Right Click ေထာက္ျပီး New

စစ္အစိုးရဟာ၈၈ လို လူထု အေရးေတာ္ပံုႀကီးမ်ိဳး၊

မွာ Key ကို ေရြးလိုက္ပါ။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ေရႊဝါေရာင္ လူထုသံဃာ အံုႀကြမွဳမ်ိဳး
ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ျဖစ္ေပၚေပါက္ကြဲလာမွာကို သူ
တို႔ လံုးဝ ေႀကာက္ပါတယ္။ အျဖစ္မခံဘူးလို႔လည္း

အမည္ကို

StorageDevicePolicies

လို႔

ေပးလိုက္ပါ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားအမိန္႕ေပးထားျပီးျဖစ္မွာပါ။
ဒီတခါအဲဒီ လူထုအံုႀကြမွဳ ႀကီးမ်ိဳးထပ္ျဖစ္လာရင္

StorageDevicePolicies ကို Click လိုက္ျပီး

လည္း

ညာဘက္မွာ Right Click ေထာက္

သူတို႕စစ္အာဏာရွင္ေတြ

ေရွ႕သမုိင္းစာ

မ်က္ႏွာေတြေပၚက စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ကံႀကမၼာ
အတိုင္းလုိက္ႀကရေတာ့မွာကေတာ့

ေျမႀကီးလက္

ခတ္မလြဲနိင
ု ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္

New ကေန DWORD ကို Click ေပးျပီး
အမည္ကို WriteProtect လို႔ေပးလိုက္ပါ။

ကာကြယ္ဖို႕က အေရခြံလဲ စစ္အစိုးရရဲ႕ အဓိကအ
လုပ္ပါ။

လိမ္နည္းေပါင္းစံု

လိမ္ဆင္ေပါင္းစံုကို

သူတို႕ဇာတိအရျပသအသံုးျပဳပါလိမ့္မယ္။

စစ္သံ

ခြာဖိနပ္ကေန သံခြာတပ္ ပိန္းတန္းဖိနပ္ကို ေျပာင္း
စီးလာတာပဲကြာတာပါ။ အဲဒီဖိနပ္စီးျပီး အုပ္ခ်ဳပ္လို႔
မရေတာ့ဘူးလို႕ယူဆလာတဲ့တေန႕မွာ သူတို႔ စစ္
သံခြာဖိနပ္ကို ျပန္စီးဖို႕ႀကိဳးစားႀကပါလိမ့္ဦးမယ္။

ျဖန္႔က်က္တည္တန္႔ေရးအ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူလူထုက

အတိုင္းအတာတခုထိ

တဲ့အခါမွာ

အဲဒီေဆာင္းပါးကို အခုျပန္ေဖာ္ျပမယ္ဆိုရင္လည္း

အစိုးရတ

တြက္ကိုပဲ အဓိကထားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ သူ႕အာ ရပ္အျဖစ္ စစ္သံခြာဖိနပ္၊ သံခြာတပ္ပိန္းတမ္းဖိနပ္
ဏာကို

တစ္ခါတစ္ေလမွာကြန္ျပဴတာမွာ USB တပ္ဆင္

ျခိမ္းေျခာက္လာ ေတြကို ဘယ္သူမွျပန္မစီးနုိင္ရေအာင္ အျပီးတိုင္

ႏုိင္တ့ဲ သူေတြကို ေခါင္းမေဖာ္ရဲေအာင္ လုပ္ထားဖို႔၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ႀကဖို႕သာ။

WriteProtect မွာ Double click ( or ) Right
Click ေထာက္ Modify ကေန
Value ကို 0 ထည္႔ေပးလိုက္ပါ။
ျပီးလွ်င္ကြန္ျပဴတာကို

Restart

လုပ္ျပီးUSB

ျပန္တပ္ဆင္သံုးႀကည့္ပါကအဆင္ေျပတာ
ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။
အဆင္ေျပႀကပါေစ။
http://komyat.com/

Volume 2, No 9

Page 13

ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ႀကီးက
“အက်ဥ္းသားမ်ားအား

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊
ယင္းတို႔၏မိသားစုမ်ားအား
ေထာက္ထားညႇာတာေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း”
မဟာက႐ုဏာေတာ္စကားလံုးေတြကို

အမႊန္းတင္

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေပးလိုက္သလဲဆိုတာကေတာ့

ဆိုၿပီး
နိဒါန္းခ်ီၿပီး

ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား

ေသဒဏ္က်ခံေနရသူေတြက

ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္

ေျပာင္းၿပီး၊

ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြကိုေတာ့
ေလွ်ာ့ရက္အျပင္

(၁)

ႏွစ္

သာမန္ရရွိၿပီးျဖစ္တ့ဲ

ေလွ်ာ့ေပါ့ေစ….

တဲ့။

ကိုယ့္ရဲ႕

“မဟာဂ႐ုဏာေတာ္” ဟာ ဘယ္ေလာက္ “ေစးနဲ” တယ္ ဆိုတာ
မရွက္မရြံ႕

ထုတ္ျပ

ေၾကျငာလိုက္တယ္လို႔ပဲ

ဆိုရေတာ့မယ္

ထင္တယ္။ လြတ္ခြင့္ရသူေတြအတြကေ
္ တာ့ မုဒိတာ ပြားရပါတယ္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္

စစ္ေကာင္စီ

ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာလည္း

အာဏာသိမ္း

အုပ္ခ်ဳပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြ

အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘယ္လိုမဆို အခုထက္ေတာ့ ပိုၿပီး
ထုိက္ထိုက္တန္တန္

အက်ဳိးခံစားခြင့္

ရခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။

ျပည္သူလူထုက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံၿပီး တက္လာပါတယ္လို႔
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထုတ္ေဖာ္ခ့တ
ဲ ့ဲ သမၼတႀကီးလက္ထက္က်ေတာ့မွ
ေပးလိုက္တ့ဲ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာဆိုတာက

ေသဒဏ္သမားေတြ
ေထာင္ထဲမွာ

ႀကဳိးေပး

ေထာင္နန္းစံသြားၾက။

မသတ္ေတာ့ဘူး။

အႏွစ္

(၃ဝ)၊

(၅ဝ)၊

ေသတဲ့အထိ
(၁ဝဝ)

ေက်ာ္

ေထာက္သက္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့သူေတြ (၁) ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ေပး
လိုက္ၿပီ ဆိုတ့ဲ အဓိပၸါယ္ပါ။
ေၾသာ္…

ခမ်ာမွာ

ဒီေလာက္ပဲ

လုပ္ေပးႏိုင္ရွာပါကလားလို႔

က႐ုဏာသက္ရေတာ့မလိုပါပဲ။
ျမန္မာမႈနယ္ပယ္ရဲ႕

အလွဴခံ

အလွဴေပး

သံုးေလ့ရွိတ့စ
ဲ ကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။

ကိစၥေတြမွာ

“သဒၶါတတ္အား

နည္းမ်ားမဆို…” တဲ့။
ေပးတဲ့လူရဲ႕ “သဒၶါ” နဲ႔ “တတ္ႏုိင္အား” ညႇိၿပီး ေျပာတဲ့စကားပါ။
ဟုတ္တယ္ေလ။

စြမ္းေဆာင္ေပးတဲ့လူ၊

လွဴဒါန္းတဲ့လူက

ေစတနာ “သဒၶါ” ကလည္း အားႀကီးဦးမွ။ တတ္ႏိုင္တ့ဲ “စြမ္းအား”
လည္း ရွိဦးမွေပါ့။
ဘယ္ေလာက္ပဲ
၁၇၊၅၊၂ဝ၁၁ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္
အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္လာသူအခ်ိဳ႕ကုိေတြ႔ရစဥ္။

သဒၶါရွိေပမယ့္

ေပးႏိုင္ဦးမွကိုး။

ဒီလိုပဲ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္ေစကာမူ ေပးခ်င္ဦးမွကုိး။
အခုလည္း

သမၼတႀကီးရဲ႕

“သဒၶါ”

နဲ႔

“အာဏာ”

ကို

ခ်ိန္ညႇိဖို႔

ျဖစ္လာသလိုပါပဲ။
“သဒၶါကပဲ မြဲလို႔လား? အာဏာကပဲ နည္းလို႔လား?”

“သဒၶါလည္း မြဲ၊ အာဏာလည္း နည္းလို႔လား?”
ျပည္သူေတြေရြးလို႔ တက္လာရပါတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအတြက္ ထိေရာက္၊ ထိုက္တန္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္ရမယ္။ လုပ္ေပးႏိုင္ရမယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔ထက္ပိုၿပီး
ေထာက္ထားစရာ၊ ငဲ့ညႇာစရာ၊ အကန္႔အသတ္၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ရွိေနၿပီဆိုရင္ တစ္ေနရာရာမွာ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီဆိုတာ ထင္ရွားလာတာေပါ့။
သိသာလာတာေပါ့။
ဇာတ္ထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးက -

Page 14

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

“ဆင္းရဲသားအေပါင္းတို႔…. ငါကိုယ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးမားေသာ မဟာက႐ုဏာကို ရင္ဝယ္ပိုက္၍ ဆင္းရဲသားဟု
မွတ္ပံုတင္ ထင္ရွားရွိၿပီး ျဖစ္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းရန္ ငါ၏ စစ္ေသနာပတိ၊မူးမတ္ ဗိုလ္ပါတို႔န႔ဲ အေၾကအလည္ ညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္ၿပီး
သကာလ၊ ငါ၏ ေရႊေငြရတနာ ဘ႑ာေတာ္တိုက္ကို ဖြင့္လိုက္ၿပီ။ ဆင္းရဲသား တစ္အိမ္ေထာင္ ဆန္ လက္တစ္ဆုပ္စီ ရေစ…” ဆိုရင္
ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ရယ္ရမယ့္ ဟာသတစ္ပုဒ္ေပါ့။
အျပင္မွာေတာာ့ ဒါဟာ ငိုခ်င္းပါ။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးအတြက္ ငိုခ်င္းရွည္ႀကီးပါ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂ဝ၄ (ခ) ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာဝန္န႔ဲ လုပ္ပုင
ိ ္ခြင့္ပါ။
တစ္မ်ဳိးေျပာရင္ အခြင့္အာဏာ ဘ႑ာတိုက္ပါ။ ပုဒ္မ - ၂ဝ၄ (က) အရ သမၼတတစ္ဦးတည္းရဲ႕ အာဏာ (ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္)
ထက္ေတာင္ ပိုပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္န႔ဲ ေပးတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ပါ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာပါတဲ့
စစ္တပ္ကလာတဲ့ ကာခ်ဳပ္၊ ဒု-ကာခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ
ဒီေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္တာလားဆိုတာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။
“သဒၶါမမြေ
ဲ ပမယ့္ အာဏာနည္းလို႔လား?”
ဒါ့အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔မွာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ၁။

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အရွိတရားကို လံုးဝ မ်က္ကြယ္ျပဳတာ။

၂။

ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခ့ရ
ဲ ပါသည္ ဆိုၿပီး
ယခင္ န.အ.ဖ လက္ထက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့တ
ဲ ာေတြကို အခု အစိုးရသစ္အတြက္၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရသစ္ကပဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ လို
တာဝန္ယူေပးထားတာ။

၃။

တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ျပႆနာအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲျခားၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ပုဒ္မေတြတပ္၊ တရား႐ံုးအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ခြဲျခားၿပီး
အခ်ိန္ကာလျခား စစ္ေဆး၊ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ေရွ႕ေမွွာက္မွာမဟုတ္ပဲ စစ္ေဆး အျပစ္ေပး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္ရွိႏိုင္
ေလာက္မယ့္ သက္တမ္းထက္မကတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြနဲ႔ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္မထြက္ႏိုင္မယ့္ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ေပးထားခဲ့တာေတြ
အေပၚ (တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းအျဖစ္) ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္တာ။

ဆိုတ့ဲ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ထင္သာ ျမင္သာ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။
ေမးစရာ တစ္ခု ေပၚလာတာကေတာ့ “သမၼတႀကီး တကယ္ပဲ ဒီလို ယံုၾကည္ေနပါသလား?”
ျပည္သူလူထုရဲ႕ အျမင္၊ အေတြ႕ ခံစားေနရတာေတြနဲ႔ေတာ့ အမ်ားႀကီး ျခားနားေနပါတယ္။ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔
ကုိယ္စားလွယ္ဆိုတာကို ေရလဲ သံုးၿပီး ယခင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ေနတာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ သီလပ်က္၊ သမာဓိပ်က္၊ နာယကဂုဏ္ေတြ ပ်က္ယြင္း
လွတယ္ဆိုတာ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။
“မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာကတိ” တဲ့။ “ဆုိခဲေစ ၿမဲေစ” တဲ့။
သမၼတႀကီးရဲ႕ ပဏာမ မိန္႔ခြန္းေတြကို ျပန္ၿပီး ေအာက္ေမ့ၾကည့္ဖို႔ပါ။ မမွတ္မိရင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ဖို႔ပါ။
“မွန္တ့ဲ ေကာင္းတဲ့ ေစတနာေတြက ျပန္လွည့္ေျပာင္းရြဲ႕ မသြားေစလိုတ့ဲ ဆႏၵပါ။”
မိမိန႔ဲ သူတစ္ပါး အက်ဳိးမ်ားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တာပါ။
ဒီအခ်က္ေတြအရဆိုရင္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚ သဒၶါလည္း မြဲေနေလ်ာ့သလား။
တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ တကယ့္ ေစတနာမွန္န႔ဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ၾဲ ကတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား၊ ကိုယ့္ေသြးသား
ေတြကို အရင္အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္မွာ “အာဏာကို ထိပါးလာသူ၊ ဒို႔ရန္သူ” ဆိုတ့ဲ သေဘာထားေတြနဲ႔ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးရွာ၊ ႀကီးေလးတဲ့ မၾကားဘူးတဲ့
ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္၊ မိသားစုန႔ဲ ေဝးရာေထာင္ေတြကိုပို႔ ဆိုတ့ဲ အညႇဳိးတႀကီး အႏိုင့္အထက္ အေရးယူထားခဲ့တာေတြကေန ဒီေန႔အခါမွာ သမၼတႀကီးက
ကုစား ကယ္တင္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာမွန္မွန္န႔ဲ ရင္ၾကားေစ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ။ သမၼတႀကီးရဲ႕ဲ စကားနဲ႔ပဲ
ေျပာရရင္ “လူသာဓုေခၚ၊ နတ္သာဓုေခၚ” ျဖစ္မွာပါ။
စစ္အစိုးရရဲ႕

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္န႔ဲ

ဒီကေန႔

သမၼတဆိုတာနဲ႔

အႏွစ္သာရခ်င္း

ကြာျခားရမွာပါ။

အေတြးအေခၚေတြ၊

ရပ္တည္ခ်က္ေတြလည္း

ကြာျခားရမွာပါ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကို တစ္ပတ္႐ိုက္ၿပီး အာဏာရွင္စ႐ိုက္။ ဒါမွမဟုတ္။ အာဏာရွင္ရဲ႕ လက္ေဝခံစ႐ိုက္ကို ဇာတ္တိုက္
ေဆာင္ရြက္သလို ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းမွာစိုးရပါတယ္။ ေစတနာထက္မွ ကံတက္တယ္။ ေစတနာယုတ္ရင္ ကံငုတ္မယ္။ ကိုယ္ေရြးတဲ့ အတိုင္းပဲ။
အခုေတာ့ျဖင့္

သမၼတဆိုတ့ဲ

ထိပ္ဆံုးေနရာကေန၊

သမၼတရဲ႕

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြအရဆိုၿပီး

မဟာက႐ုဏာေတာ္

ျပဌာန္းခ်က္စကားလံုးႀကီးေတြ သံုးၿပီး ေပးလိုက္တ့ဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတာ က်ေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ေသဒဏ္က်သူေတြကို ေထာင္ထဲမွာမသတ္ဘူး။ ေသတဲ့အထိ ေနခြင့္ေပးလိုက္တယ္။
အျခားအႏွစ္ (၅ဝ) (၁ဝဝ) ေက်ာ္ ေထာင္ခ်ထားတဲ့ သူေတြကို ကၽြႏု္ပ္က (၁) ႏွစ္ေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတ့ဲ အျဖစ္မ်ဳိးကေတာ့ အဆင့္အတန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းျခားနားလြန္းလွတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ကမၻာရွားတဲ့ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာေပါ့။
“အျမင္မေလ်ာ္ ဆင္ေတာ္န႔ဲ ခေလာက္” လို႔ ဆိုရေတာ့မယ္…….။
“ၾကားဘူးေပါင္ ၊ ႀကံဳဘူးေပါင္ဗ်ာ..”။
(ျပင္ႏိုင္ ဆင္ႏိုင္ရွိဖို႔ပါ။)
ေအာင္သန္းေက်ာ္
(20-5-2011)

Volume 2, No 9
ေလာက္စား ထားရာေန

Page 15
ျဖစ္ေစသေတး ...။

ေစရာသြားေစႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ...
ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴေတာ္မူလတ္၏။

စားရမွာလည္း ... လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈတည္းေသာ သဲတရွပ္ရွပ္ ...။

အဓမၼၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္
မင္းၾတားႀကီး ေၾကာက္စာ
ေဂ်ာ္ဒီး
ေမ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၁
(စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ေႏွာင္း)

ဗုဒၶံ ... ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုမ်ားကို
ဗိုက္ေဖာက္၍ ဌာပနာ ယူပါ၏။

ဓမၼံ ... တရားေတာ္ျမတ္ကို မထီမ့ျဲ မင္ လုပ္ခ်င္ရာ
လုပ္ပါ၏။

၃။ ေဖႀကီးေပါက္ေဖာ္ ပေထြးေတာ္ ကုလား ႏွင့္

ပစ္ရမွာလည္း ... သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရႊ ေငြ

ေလာဘေခါင္အိုး မိတ္ဆိုးေဆြညစ္မ်ား ျပန္လည္

ေက်ာက္သံ ... သယံဇာတ ... တဝင္းဝင္း...။

ေပးသနားေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္ အစုစုကို

လည္ပင္းတနင္နင္ ... သားေရ တငင္ငင္န႔ဲ

ငါ့အိတ္ေထာင္တြင္း အျပည့္အတင္း

စံုလံုးကန္း ... ပါးစပ္ ပိတ္ ... ဘာ ... ယံ ... ညာ

ျဖည့္တင္းၿပီးသကာလ ... က်န္ရာမွ်ေဝ ... ငါ ...

... ယံ ... အကာအရံ ေပးေနေသာ ...

ခိုင္းေစသမွ် ေစသည့္ကၽြန္၊ ထြန္သည့္ႏြားမ်ား

အိမ္နီးခ်င္းဆိုး ... သူခိုးဓားျပ … ေလာဘအိုး ...

အ႐ိုးအရင္းမွ် လွ်က္ၾကေစရန္လည္း

အားလံုး ... ငါႏွင့္အတူ ... ကမၻာ႔အလည္ …

ရက္ရက္ေရာေရာ စြန္႔ၾကဲေတာ္မူလတ္၏ ...။

မ်က္ႏွာငယ္ ... တံေတြးခြက္ ပက္လက္ ...
ျဖစ္ေစသေတး...။

၄။ ထိုထိုေသာ အလွဴေပးရျခင္းအက်ဳိးငွာ
တိုင္းသားျပည္သူ ျငဴစူစိတ္ဝမ္း တစက္မွ်

၆။ ထိုေသာ ... ကာလ … ထိုဘဝ၌ …

မလန္းရေအာင္ ... ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ မွတ္ ...

အူေၾကာင္အူၾကား ကိုယ့္ဘာသာစကားကိုမွ် ...

သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲ ေထာင္သြင္း

အဓိပၸာယ္ နားမလည္ ... အမိန္႔ေတာ္ ေပါက္ကရ

အက်ဥ္းခ်ေစလ်က္ ... လြတ္ရက္မရွိ ... အႏွစ္

… ထုတ္တတ္လွေသာ ... “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”

၁ဝဝ ... ၅ဝ တိုင္ ... သံတိုင္ အခ်ဳပ္

ဆိုတာ ဘာမွန္း မသိရွာထေသာ ႐ူးေပါသြပ္ႏွမ္း …

ခိုင္ခိုင္တုတ္ခ့ေ
ဲ သာ ... ငါ … လုပ္ခ့သ
ဲ မွ်

သမၼတလူၾကမ္းအဖြ႔မ
ဲ ွ အကန္းမ်ားႏွင့္ အဖူးရေစ

အကုသိုလ္ အဝဝထက္ အဆ ... ရာေထာင္မက

...။

... ဝိဘာဂ ဝဋ္ေႂကြးကို ဘတလံုးတဝတည္း
ျပန္လည္ ခံစားရပါေစသား ...။ ေျမတြင္း
တူးေျမာင္း … လိုဏ္ေခါင္းသြယ္သြယ္ ... ၌ ...
ႏွစ္ေပါင္း ကုေဋကုဋာ ပိတ္ဆို႔ ခံေနရပါေစသား။

သံဃံ ... သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားကို ...
ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ ... တုတ္ႏွင့္႐ိုက္ ...
လူဝတ္လဲကာ ေထာင္ခ်ပါ၏။

၁။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊
ဘုရားသာသနာႏွစ္ ၂၅ဝဝ လြန္ေလၿပီးရကား ...
ဤ … အဓမၼ ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္၌ …
အဓမၼရာဇာ ၾကပ္ေျပးမင္းၾတားႀကီး ... ငါ ...
ျဖစ္ေတာ္မူလတ္၏ ...။

လိုဏ္ေခါင္းငရဲ .. အႏုျမဴ မီးက်ီးထဲ ... ၌ ... ရဲရဲ
ဖုတ္ကင္ ... တံက်င္လွ်ဳိခံဘဝမွ ...
မေလာက္ေလး မေလာက္စား ... တစကၠန္႔မွ်
ေလွ်ာ့ေပါ့ေလေၾကာင္း ... ေမာင္းထု ေၾကာ္ညာ ...

ထို … လိုဏ္ေခါင္းငရဲ ... အႏုျမဴ မီးက်ီးခဲတြင္

အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ... အရွက္ကင္းမဲ့ ...

ရဲရက
ဲ င္ခံရသကဲ့သို႔ တံက်င္လွ်ဳိေနရေသာ

လူပံုအလယ္ ... ငယ္ထိပ္ေပၚ…

ကာလ၌ ... ငါ ... သူတပါး အားျပဳခဲ့သလို ...

ေသးနဲ႔ပန္းျပသလို ... အေစာ္အကား ...

ငါ့မိသားစုကို ... စိတ္ေၾက ကိုယ္ႏြမ္း

မခံရပါလိုသေတး ...။

မပန္းေစလိုေရြ႕ ... ငါႏွင့္အတူ ...
ငါ့အသက္ႏွင့္တူေသာ ... မ်က္ေစ့ မ်က္ဆန္ ...
ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ ... ငါ့မယား ... ငါ့သမီး..
႐ႈမၿငီးသည့္ ... ေမ်ာက္ထီး ေမ်ာက္မ … ဘုစုခ႐ု
... ေျမးတစုအျပင္ ... ငါေစ ခိုင္းသမွ် ...
ေျမမက်ေအာင္… ေဘာင္းေတာ္ညိတ္ ...

ဤ … လိုဏ္ေခါင္းငရဲ ... အႏုျမဴ မီးက်ီးခဲထဲမွ
တမိနစ္ … တစကၠန္႔မွ် မဆိုထား ... ဘဝအသေခ်ၤ
... သိန္းသန္းကုေဋ ... ကုဋာ … လြတ္လမ္း
မရလိုပါသေတး...။

စိတ္ေတာ္သိ ... တပည့္လက္ပါးေစ …
၂။ ဤ ... ငါ မင္းၾကားႀကီး၏ ေဖႀကီးေပါက္ေဖာ္

ေဝေလေလတို႔ ...။ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ...

... ပေထြးေတာ္ ကုလားႏွင့္ အေဝးအနီး

ရြယ္ရြယ္လတ္လတ္ ... တေယာက္မက်န္ … ငါ၏

တိုင္းျပည္ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္မွ

အဖို႔ဘာဂ ... အကုသိုလ္အဝဝကို ... ငါႏွင့္ထပ္တူ

သားေရတျမားျမားက်ရွာေသာ ေလာဘေခါင္အိုး

... ခပ္သိမ္းအတူ ရပါေစသေတး ...။ အေရးအရာ

မိတ္ဆိုး ေဆြညစ္ သခင္သစ္တို႔အား ...

… ယူပါေစသေတး ...။

တိုင္းျပည္တဝွမ္း ေျမေပၚေျမေအာက္
လွန္ေလွာက္တူးဆြရသမွ် သယံဇာတ အဝဝကို
လည္းေကာင္း ...။ ျပည္သူျပည္သား
နယ္ျခားၿမိဳ႕စြန္ ... ျမစ္မေခ်ာင္းသြယ္ ... ရႊံ႕ဗြက္
အိုင္ငယ္ မက်န္ ကၽြန္သီးကၽြန္ခိုင္အျဖစ္ (ငါ့မယား
… ငါ့သားသမီး ... ငါ့ဥစၥာ ... မပါေရြ႕) က်ီးထိုး

၅။ ငါ၏ ... အမႈအကုသိုလ္ အစုစုေၾကာင့္ ... ဤ
… ဘဒၵကမၻာတြင္ ... ရွာကာမွရွား ႏိုင္ငံေရး

(ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္အနီး ... ဥပၸါတသႏၱိ
ေစတီေတာ္ ... တြင္း … ေအာက္ဘက္ ငရဲျပည္သို႔
မ်က္ႏွာမူေသာ ... အရပ္၌ … ေရးထိုးထားေသာ
... အဓမၼၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္ အဓမၼရာဇာ
မင္းၾတားႀကီး ေၾကာက္စာ)

(တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသူ ... ေၾကာက္စာဝန္ … ေဂ်ာ္ဒီး)

အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထေသာ ... အာဆီယံ
ဒုကၡအိုးေလး … ဘဝမွ ...
ဥကၠ႒ဆိုးေလးဘဝအျဖစ္ ... ေသမည့္ႏွစ္တြင္ ...

http://moemaka.blogspot.com/မွ

Page 16

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

www.citizenofburma.org,
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဆု႐ွင္

ပထမ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူ - စုစုေပါင္းမဲ၏

အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၄၃.၉၁ %
ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူ - ၂၅.၇၅ %
တတိယ မဲအမ်ားဆုံး - ၁၅.၃၆ %

ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည္။
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္

ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ

အစီအစဥ္၏ စတုတၴ မဲအမ်ားဆုံး - ၁ဝ.၃၇ %

ေနာက္ဆုံး ဆန္ခါတင္ ၅ ဦးစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ၿပီး
ေမလ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ညသန္းေကာင္ယံ
အခ်ိန္အထိ အင္တာနက္မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူ
ထံက ဆႏၵအရွိဆုံး မဲမ်ားကို လက္ခံခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံး

ပဥၥမ မဲအမ်ားဆုံး - ဝ.၃၉ % ျဖစ္ပါသည္။
ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္ ဝင္
ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ -

စုစုေပါင္း ၁။

စာရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

-

စုစုေပါင္းမဲ၏

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ကို Westwood ၄၁.၁ဝ %
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ေဒၚ႐ႈ

ျပည္တြင္းရွိ လူမႈလုပ္ငန္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စြမ္း

College – Prof. R. Hoo ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၂။ စင္ကာပူ - ၂၁.၈၆ %
စိစစ္ေရးအဖြ႔က

ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပး
၃။ ထိုင္းႏိုင္ငံ - ၆.၄၆ %
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၄။ ဂ်ပန္ - ၃.၁၆%

ေဆာင္သူမ်ားမွ ေနာက္ဆုံးဆန္ကာတင္ ၅ ဦး မဲေပးၾကသည့္ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း = ၄ဝ ႏိုင္ငံ

အနက္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူတဦးကို ေရြးခ်ယ္ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ = ၅။ ၾသစေၾတးလ် - ၃.ဝ၈ %
ၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ အစီအ ၂၅ဝ၂၂၈ မဲ
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံ - ၁.၁၃ % ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီး ေဒၚ႐ႈ ကို
အေမရိကန္ ဒုလက္ေထာက္

ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ရံုန႔ဲ မလုံေလာက္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ေရး အဖြ႔ဲ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္ ခရီးစတင္

2011-05-18

အေရွ႕အာရွန႔ဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်ဥ္းသားေတြကုိ

အေမရိကန္

အစိုးရက ေထာင္ဒဏ္ သက္တမ္း
အျမန္

ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔

ဒီဇင္ဘာလ

လို

ႏုိင္ငံျခား

အတြင္းက

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ

နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ယခုႏွစ္ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔က မစၥတာ

ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ က
ရက္ေန႔

ဒုလက္ေထာက္

ေရာက္ရွိခ့ျဲ ပီး စစ္အစုိးရ အရာရွိေတြန႔ဲ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေၾကာင္း A.I ေခၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္
ေမလ(၁၇)

ဆုိင္ရာ

ေရး ဝန္ၾကီး Joseph Yun ဟာျပီးခဲ့တ့ႏ
ဲ ွစ္

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရံု တင္မက ၊ ခၽြင္းခ်က္
မရွိ

ပစိဖိတ္ေဒသ

ဂ်ိဳးဇက္ယြန္းသည္ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ USCB က ၾကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္

မေန႔က

ျမန္မာျပည္အေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ေရြဝါေရာင္သံဃာ

ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆို လုိက္ပါတယ္။
ျမန္မာ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြက အက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္စီ
ေလွ်ာ့ေပးၿပီး ေသဒဏ္ က်ခံေနရသူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္း အျဖစ္
ေျပာင္းလဲ က်ခံေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္

ABMA

မွ

ဆရာေတာ္

ဦးပညာေဇာတက

“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံး လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိက

A.I အဖြဲ႔ရ့ဲ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အတြက္ပါ ျပစ္ဒဏ္

ေရစီေရးအတြက္ ဒီမုိအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတာကို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ ဒါဟာ ဘယ္လိုမွ လုံေလာက္တ့ဲ အတုိင္း

ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး မလႊတ္မ

အတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာရဲ့ လုိအပ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေရး

ခ်င္း ဆန္ရွင္မ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ျမန္

အက်ဥ္းသားေတြ

မာျပည္အေရးအတြက္

အထူးကိုယ္စားလွယ္တေယာက္

အေမရိကန္အေနျဖင့္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ

အားလုံး

ျပန္လႊတ္ေပးေရးပဲ

ျဖစ္ေၾကာင္း

အာရွွေရးရာ

ကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Benjamin Zawacki က ေျပာၾကားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္တ့ဲ ေသဒဏ္ေပး တရား
စီရင္ေရး စနစ္ကိုလည္း အျခား ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြ နည္းတူ အၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ႔
တိုက္တြန္းေၾကာင္း A.I အဖြဲ႔ရ့ဲ ေၾကညာခ်က္က ဆုိပါတယ္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အီလက္ထရြန္နစ္ ဥပေဒလိုမ်ဳိး မလိုလားအပ္တ့ဲ တင္းၾကပ္တ့ဲ
ဥေပေဒေတြ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ေဝဖန္မႈေတြ
အေပၚ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ဳးိေတြကိုပါ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ တရား စီရင္
ေရးမွာလည္း ေနာက္ကြယ္က ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ဳိး မပါပဲ လြတ္လပ္မႈ
ေပးသင့္ေၾကာင္း A.I အဖြဲ႔က ထပ္မံ တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။

ထားရွိရန္

သည့္ အကူအညီမ်ား မျဖတ္ေတာက္ပဲ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့
ေပးရန္” တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ယခု

ေမလ

၁၈ရက္မွ

၂၁ရက္အထိ

(၄)ရက္ၾကာခရီးစဥ္မွာ

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝဏၰေမာင္လြင္ အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္
တာဝန္ရွိသူေတြန႔ဲ

ေတြ႕ဆုံခ့ၿဲ ပီး

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ

ေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)
ပါတီ

ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေတြအျပင္

CRPP

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီန႔ဲပါ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့အေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ပါတယ္။

Volume 2, No 9

Page 17
ႀကံ့ခိုင္ေရးကိုသာ အာဏာလဲႊေၾကာင္း ဦးေမာင္ဦး ေျပာ

သတင္းသမားမ်ားရပ္တည္ခ်က္္မွန္ဖို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအား လြႊတ္ေတာ္သို႔ လဲႊျခင္းမဟုတ္ပဲ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ေမလ ၁၆ ရက္ ဒီကေန႔ စတင္ ဖြင့္ လဲႊအပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ဦးက
႔ ံုေျပာဆုိ
လွစ္လိုက္တ့ဲ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရ့ဲ သတင္းနဲ႔ စာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စေနေန႔တြင္ ေတြဆ
နယ္ဇင္း ရက္တိုသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁) ဖြင့္ပြဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
“ဘယ္လိုေျပာလဲဆိုရင္… က်ေနာ္တို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဟာ အစိုးရလည္းျဖစ္တယ္၊ ပါတီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။
လည္းျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာလႊဲေပးတယ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကို
“ကၽြန္မကေလ သတင္းေလာကက လူေတြက အမွန္တရားဖက္
လႊဲေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို လႊဲေပးတာတဲ့။ ရခိုင္ပါတီကို မဲေပးလိုက္လို႔
က ရပ္တည္ေပးရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ အမွန္တရားဖက္က
ဒီျပည္ေထာင္စု အစိုးရထဲမွာ ဘယ္ဝန္ႀကီးကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေတြ႔ရလို႔လဲလို႔ ေျပာေသးတယ္”
ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ေျပာခ်င္တာက တိုတုိေျပာမယ္၊ ကၽြန္မတို႔
ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္အမတ္
ဖက္က ရပ္တည္ေပးေစခ်င္တယ္။”
ဦးတက္ထြန္းေအာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။“ ဖိတ္တာက လႊတ္ေတာ္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အျမဲမွန္လို႔ မဟုတ္ဖူး။ ကၽြန္မ ဥကၠ႒ လာမယ္ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဖိတ္စာနဲ႔ ဖိတ္တာ။ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာတဲ့အခါ

တို႔ အမွန္တရားအတြက္ လုပ္ေနလို႔။ ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္က က်ေတာ့ သူက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ပါ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး
ကၽြန္မတို႔ရ့ဲ လူေတြက အေျခခံအားျဖင့္ ဆိုလို႔ရွိရင္ လူ႔အခြင့္အ လာတာပါတဲ့” ဟု သူက ဆုိသည္။
ေရး အတြက္ လုပ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတ့ဲ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးျဖစ္သူ ဦးေစာထြန္းစိန္၊ ျပည္နယ္အမတ္ ဦးတက္ထြန္းေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္
အလုပ္။ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္တာေၾကာင့္ အမွန္တရား ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာၾကီး ဦးေမာင္ျမလွႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမႉး
အတြက္ လုပ္တယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္တယ္။”

ဦးခင္ေမာင္လြင္လည္း စည္းေဝးတက္ခ့သ
ဲ ည္။ ဦးေမာင္ဦးႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ က်န္းမာ/

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ေထာက္ခံတ့ဲ စာ ပညာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္းႏွင့္ ခ်င္းေရးရာဝန္ၾကီး ဦးကိုႏိုင္လည္း လိုက္ပါ
နယ္ဇင္းေလာကက ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကၽြန္မ ေက်းဇူးလည္းတင္ လာခဲ့သည္။
ဲ သးသည္။
တယ္၊ သေဘာလည္းက်တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ရပ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေမာင္ဦးက ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကိုပါ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခ့ေ
ဲ ွာပါဖို႔ ခ်င္းျပည္နယ္က ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ပါ
တည္တ့ဲ ေနရာမွာ ေစာေစာက ေျပာသလိုေပါ့၊ အခ်က္အလက္ “ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးအဖြ႔မ
ဲ ဲ ထည့္သံုးလို႔ ရမလားဆိုၿပီး
ေတြကိုေတာ့ အမွားမေျပာရဘူး။ ဟိုဖက္ကို မႀကိဳက္လို႔ ဟိုဖက္ တယ္တ့။ဲ ခ်င္းေတြက စာတလံုးမွ မတတ္ပဲ ဒီဝန္ၾကီးအဖြ႔ထ
သူက ေျပာပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္က ဒီစကား ေျပာတာပါ” ဟု ကိုယ္တုိင္နားေထာင္ခ့ဲရသူ

က လူေတြအေၾကာင္း မဟုတ္တာေတြ မေျပာရဘူး။”
“ဒီဖက္ကို ႀကိဳက္လို႔ ဒီဖက္ကလူေတြအေၾကာင္းလည္း မဟုတ္
တဲ့ ေကာင္းေၾကာင္းခ်ည္းပဲ မေျပာရဘူး။ အဲဒါေတာ့ မွန္မွန္ကန္
ကန္ ေျပာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို အေျခခံၿပီးေတာ့ေတာ့ ကိုယ့္မူအ
ရ ရပ္တည္သြားသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။”

ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ျပန္ေျပာျပသည္။ ျပည္နယ္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥမ်ားကိုမူ ထည့္
သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိခ့ဟ
ဲ ု ဆုိသည္။ သူက ဆက္ၿပီး “အစည္းအေဝးထဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ခင္ေမာင္လြင္လည္း ရွိေနေသးတယ္။ သူက အရင္ မယက။ သူတို႔ ႀကံ့ခိုင္
ေရးပါတီ မဲရံႈးရတာဟာ မယကနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြက ကူညီမေပးလို႔ မဲရံႈးရတာဆိုၿပီး မင္း …
ထြက္သြား၊ မင္း … ဆင္းသြားဆိုၿပီး ေမာင္းထုတ္တာလည္း က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မ်က္စိန႔ဲ

“အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သတင္းေလာကနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွိလို႔ရွိရင္ ျမင္လိုက္ရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဦးေမာင္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ဖြ႔ဲစည္း
မွန္ကန္တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္။ မွန္ကန္တ့ဲ ရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုပါ မူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသ ျဖင့္ RNDP အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုအစိုး

တည္ခ်က္လည္း ရွိရမယ္။ အဲလို ကၽြန္မ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာ ရထံ တိုင္ၾကားသြားမည္ဟု သိရသည္။
ေျပာရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။”
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတြင္ ႀကံ့ဖံ႔ပ
ြ ါတီက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျပင္ ဝန္ၾကီးအမ်ားစု ပါဝင္ကာ ဗဟို
အဲဒီသင္တန္းကို
ဦးဝင္းတင္က

ဝါရင့္

ဦးစီးပို႔ခ်မွာ

သတင္းစာဆရာႀကီး
ျဖစ္ၿပီး၊

ဟံသာဝတီ အစိုးရတြင္လည္း အရပ္သား ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ႀကံ့ဖံ႔ြပါတီမွခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ေပါက္ေတာ

စာနယ္ဇင္းပညာ

ပို႔ခ်မဲ့ ၿမိဳ႕မွေန၍ RNDP က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ဲ ာ အားလံုး အေရြးခံခ့ဲရသည္။
အျခားပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ေၾကးမံု ဦးသာဘန္း၊ စာေရးဆရာ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္ခ့ရ
ဦးမိုးသူ၊ သတင္းစာဆရာ ဦးေအာင္ဝင့္ ေခၚ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊

ရင္းျမစ္။ ။မဇၥ်ိမ

ဖ်ာပံုနီလံုဦးနဲ႔ မံု႐ြာေအာင္ရွင္တို႔က ပို႔ခ်မွာပါ။
ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ သတင္းစာပညာ မိတ္ဆက္၊ ဂ်ာနယ္
အေၾကာင္း၊ အယ္ဒီတာနဲ႔ မဂၢဇင္းေလာက၊ ဘာသာျပန္ေဗဒ၊
သတင္းနဲ႔ သတင္းေရးသားနည္း၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္
ဇင္းက်င့္ဝတ္န႔ဲ citizen journalist လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္သူ႔ သတင္း
သမားအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ သင္ယူခြင့္ကိုေတာ့ NLD
လူငယ္ အဖြဲ႕ဝင္ထဲက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ ေခၚထားၿပီး
တိုင္းတတိုင္း၊ ျပည္နယ္တခုကို ၃ ေယာက္စီန႔ဲ ဌာနခ်ဳပ္က
လူငယ္ေတြ

တက္ခြင့္ရမယ္လို႔

သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

အခုဖြင့္လွစ္မ့ဲ သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း ရက္တိုသင္တန္း အမွတ္
စဥ္ (၁) မွာ သင္တန္းသား ၅ဝ ေက်ာ္ ရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ဒီေန႔မွပဲ အထိန္းသိမ္းခံကေန
လြတ္လာတာခင္ဗ်။ အဲဒီေတာ့
အျပင္က အေျခအေန
အကုန္လုံးကုိေတာ့ က်ေနာ္
မျမင္ေသးပါဘူး။ မျမင္ေသးေတာ့
အတိအက်ရယ္လို႔ မမွန္းႏုိင္ေပမယ့္
က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာ တခုကေတာ့
ေႁမြတေကာင္ အေရခြံလဲတယ္ဆုိတာ
ႀကီးထြားဖို႔အတြက္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။”
-အေမရိကန္အသံ VOA သို႔ ေျပာၾကားခ်က္
ေဇယ်ာေသာ္

Page 18

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ျမဝတီ န ယ္ စ ပ္ ၿ မိ ဳ ႕တြ င ္ ေပါက္ က ြ ဲ မ ႈ ျဖစ္ ပ ြ ာ း

ရထား ဗုံးကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၇ ဦး ဖမ္းဆီးထား

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမန္မာဖက္ျခမ္း ျမဝတီၿမိဳ႕က စာတိုက္န႔ဲ

Friday, 20 May 2011

ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆင္ေသ ဘူတာ အၾကား
ေမလ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္-မႏၲေလး အမွတ္ ၃ အဆန္ အျမန္လူစီးရထား
ေပၚ၌ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ ၇ ဦးကိုဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သတင္း
တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားမွာ အသက္ ၃၀
ႏွင့္ ၅၀ ၾကားရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားသည့္ ရထား၏ တြဲအမွတ္ ၃
တြင္ လိုက္ပါစီးနင္းလာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား ယေန႔ ညပိုင္း၌
ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသို႔ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုံၿခဳံေရးတုိးျမႇင့္

ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးဝင္းအတြင္းမွာ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၈
နာရီခြဲေလာက္က ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ RFA က စံုစမ္းသိရွိ
ရပါတယ္။
ျမဝတီၿမိဳ႕က ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ ျမဝတီေဒသခံ က RFA ကို ခုလိုေျပာပါတယ္။
“ရဲစခန္းနားက

ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး၊

ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး

႐ံုးမွာပါ၊

ဗံုးေပါက္တယ္၊ ဟုတ္က့ဲ မနက္က ဟုတ္က့ဲ အထိခိုက္ မရွိပါဘူး ဒီေန႔က

တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ

မိုးကလည္း နည္းနည္း႐ြာေတာ့ေလ။ လူေတြ သိပ္အျပင္မထြက္ၾကဘူး။”

ေၾကာင့္ ရထားေပၚပါ ခရီးသည္ ၂ ဦး ေသဆုံး၍ ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းႏွင့္

ျမဝတီၿမိဳ႕က ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမွာဗံုးေပါက္ကြဲတယ္လို႔ လူအမ်ား ေျပာဆို

လူနာမ်ားအား တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ကုသထား
ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရင္းျမစ္။ ဧရာဝတီ

ဗံုးက်ေတာ့ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ပစ္ဖို႔ မလြယ္ဘူးေလ။ ဗံုးကလည္း

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ဲ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတခုျဖစ္သည့္ မိုးညွင္း
ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) စခန္းမ်ားသို႔
ေလာင္ခ်ာျဖင့္

ေျပာပါတယ္။

အသံက အဲဒီေလာက္ မက်ယ္ဘူးေလ။”

ဧရာဝတီ Wednesday, 18 May 2011 19:10

အစိုးရတပ္မ်ားက

တတ္တ့ဲ လက္နက္ေတြအေၾကာင္း နားလည္သူ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံက အခုလို
“ျမဝတီၿမိဳ႕ထဲ အဲဒီ ဆက္သြယ္ေရး ေၾကးနန္း႐ံုးပဲ မိုင္းပဲ ေပါက္ကြဲတာ။

KIA တပ္မ်ား အျမင့္ဆံုး တပ္လွန္႔ထား

ယေန႔နံနက္တြင္

ေနၾကေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ မိုင္းကြဲတာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေပါက္ကြဲေစ

ပစ္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္

အျမင့္ဆံုး တပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ ေလာင္ခ်ာျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈစာရင္း
မသိရေသးေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ KIA အရာရွိႀကီးတဦးက ယေန႔
တြင္ ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒု ဥကၠ႒

ဒီေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူထိခိုက္တာမ်ိဳး မရွိပဲ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး အေဆာက္
အအံုေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ထိခိုက္ ပ်က္စီးတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက
ေျပာပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရ့ဲ အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမဝ
တီၿမိဳ႕တြင္း ဒီေပါက္ကြဲမႈဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ၊
ေပါက္ကြဲမႈန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ဖို႔ ျမဝတီခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး
႐ံုးကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ တာဝန္က် ရဲဝန္ထမ္းက အခုလို
ေျပာပါတယ္။
ရဲ။ ။“ဟုတ္က့ဲ အမိန္႔ရွိပါ ျမဝတီခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ံုးကပါ”

General Xu Caihou ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္

RFA။ ။ “ဟုတ္က့ဲ အစ္ကိုေရ ဒီလိုပါ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွာ မနက္က ဗံုးေပါက္ကြဲ

နယ္စပ္ အေျခစိုက္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္

တယ္လို႔ ၾကားလို႔ပါ။ အဲဒါ ဘယ္လို အေျခအေန ရွိပါသလဲခင္ဗ်။”

စစ္ေရး ျပန္လည္တင္းမာမႈျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ စစ္ေရး သံုးသပ္

ရဲ။ ။“လူထိခိုက္မႈေတာ့ မရွိဘူးခင္ဗ်။”

သူတဦးက ဆိုသည္။
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းကလည္း အစိုးရတပ္မ်ားက KIA ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစိုးရ တပ္
ဘက္ မွ ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ရွိ တပ္ရင္းမႉးတဦးႏွင့္ တျခားတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား
က်ဆံုး ခဲ့သည္။
ယခင္စစ္အစိုးရက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြ႔ဲစည္းေရး အစီ
အစဥ္ကို KIO အဖြဲ႔က ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ ျငင္း
ဆိုခ့ၿဲ ပီး ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ အစိုးရတပ္မ်ား မဝင္ရန္
သတိေပးထားခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးသို႔ စစ္အစိုးရ၏ ရဟတ္ယာဥ္တစင္း ပ်ံသန္း
ဝင္ေရာက္ခ့ဲသျဖင့္ သတိေပး ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေသးသည္။
KIO

အဖြဲ႔သည္

၁၉၉၄

ခုႏွစ္တြင္

အစိုးရႏွင့္

အပစ္ခတ္

တာဝန္က်ရဲဝန္ထမ္းက လူထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္းသာေျပာၾကားၿပီး ဖုန္းခ်
သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမဝတီၿမိဳ႕ေပၚက ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးတြင္းး ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ ၿမိဳ႕တြင္း လူအသြား အလာေတြ ခဏ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေပမဲ့
ေန႔လယ္ပိုင္းမွာေတာ့ ပံုမွန္ သြားလာေရာင္းဝယ္ေနၾကတယ္လို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕
ခံေတြက ေျပာပါတယ္။
ျမဝတီၿမိဳ႕ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့တ့ဲ ႏိုဝင္ဘာလ ၇
ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ဗိုလ္မႉးေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီေကဘီေအ
ခြဲထြကအ
္ ဖြဲ႕ေတြက လက္နက္ကိုင္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခ့ဲလို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕
တြင္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြဟာလည္း မၾကာ
ခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ထိုင္းျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအနီး ျမဝတီၿမိဳ႕ဖက္ျခမ္းမွာ မိုငး္ ေပါက္ကြဲခ့လ
ဲ ို႔

ရပ္စဲေရး

လူ၂

ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး

ဦး

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သလို

မတ္လ

ဲ ည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရး ျငင္းဆန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း
သေဘာတူခ့သ

ရက္ေန႔ကလည္း ျမဝတီၿမိဳ႕ေပၚ လွ်ပ္စစ္မီး ႐ံုးဝင္းအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ

အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ KIO အဖြဲ႔ကို ေသာင္းက်န္းသူဟု ျပန္လည္

ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။

သံုးႏႈံးခဲ့သည္။

ရင္းျမစ္။ RFA

Volume 2, No 9

Page 19

ကိုပါဖလားပြဲမွ
ႏႈတ္ထြက္လိုက္ေသာ
ဂ်ပန္ေဘာလံုးအသင္း
ဥေရာပမွ

ကစားသမားမ်ား

ျဖင့္ လံုေလာက္ေသာအသင္းကို ဖြ႔ဲစည္း
ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း အာ
ဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ကိုပါ
အေမရိက ဖလားပြဲမွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ

တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။
“အာဂ်င္တိုင္းသားေတြက

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾက
ခ်ိန္မာွ ဒီလိုျပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ရတာ
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္… ” ဟု
ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြ႔ဲခ်ဳပ္

ဥကၠ႒

ဂ်န္ဂ်ီ

အိုဂူရာ မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ကိုပါ အေမရိက ဖလားပြဲကစားဖို႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္တ့ဲ အသင္း
အင္အားမရွိတ့အ
ဲ တြက္...

ဒီအခြင့္အေရးကို

လက္ေျမွာက္လိုက္ယံုမွတပါး

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

တျခားေရြးခ်ယ္စရာ

မရွိေတာ့ပါဘူး…”

အေစာပိုင္း

ကာလမ်ားတြင္ ဂ်ပန္အား ကိုပါအေမရိက ဖလားပြဲအတြက္ ဧည့္သည္အသင္းအေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လ ၁၁ရက္ေန႔တြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငလွ်င္လႈပ္မႈႏွင့္ ဆူနာမီ ဒဏ္ခံခ့ဲရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေသာ ေဂ်လိဂ္အား ၆ပတ္ၾကာမွ် ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းႏွင့္
ထိုရပ္ဆုိင္းထားေသာ ပြဲမ်ားအား မူလပထမစီမံကိန္းေရးဆြဲထားေသာ ကစားပြဲမ်ား ရပ္နားေသာကာလ ဇူလိုင္လတြင္ ျပန္လည္ကစားရေတာ့မည္
ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ျပည္ တြင္းအသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကစားသမားမ်ားအား ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေစလႊတ္လိုျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြဲခ်ဳပ္မွ

ဥေရာပအေျခစိုက္ ကစားသမားမ်ားျဖင့္ အသင္းအား ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္ စီမံခ့ၾဲ ကသည္။
သို႔ေသာ္ ဥေရာပအသင္း ၁၅သင့္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြ႔ဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အထက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ

နည္းစနစ္ဒါရိုက္တာ

ဟီရိုမီ

ဟာရာမွ

ဥေရာပတခြင္ရွိ

အသင္းေပါင္း

၁၁သင္းႏွင့္

သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္

ဥေရာပအသင္းမ်ားမွ 2011-2012 ရာသီစခ်ိန္သည္ ယူရို ၂ဝ၁၂ေၾကာင့္ သာမာန္အခ်ိန္မ်ားထက္ေစာ၍စတင္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔၏ အဖြင့္ပြဲစဥ္မ်ားသည္
ကိုပါပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္

တိုက္ေနမည္ကို

ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

“စိတ္ခ်မ္းသာစရာကေတာ့

အသင္းကစားသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

သက္ဆိုင္ရာ

ကလပ္ေတြမွာ ထိပ္တန္းကစားသမားေတြျဖစ္ေနတာပါပဲ…” ဟု ဟာရာမွ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္နည္းျပ အယ္လ္ဘက္တို ဇက္ကာရိုနီ မွလည္း
“ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားရမွာပါ… ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကမာၻဖလားေျခစစ္ပြဲကို အျပည့္အဝ
အာရံုစိုက္ႏိုင္ပါေတာ့မယ္…” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

(News: http://mutdfan.com/)

လာမည့္ ဝင္ဘေလ ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္တြင္ ဘာစီလုိနာ အသင္းအား တိုက္စစ္ဖြင့္
ကစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ အသင္း မန္ေနဂ်ာ
ဆာအဲလက္စ္ ဖာဂူဆန္ ေျပာၾကား
မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ႏွင့္ ဘာစီလိုနာ တို႔သည္ လာမည့္ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ဘေလ
ကြင္းႀကီး၌ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ပြဲအျဖစ္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ကာ ဖာဂူဆန္က "ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
ဘယ္အသင္းကို မဆုိ ဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္တ့ဲ ကစားသမား ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ တုိက္စစ္ ကစားသမား
ေတြက ဘာစီလိုနာ အသင္းကို ျပႆနာေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လူတုိင္းကေတာ့
ဘာစီလိုနာကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တုိက္စစ္ ဆင္မယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ လူတုိင္းက ဘာစီလိုနာ
ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေၾကာင္းပဲ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ဟာ အခု
ဖိုင္နယ္မွာ ေရာက္ေနပါၿပီ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ငလ်င္ေဘးအတြက ္ ရီးရဲလ္ ရန္ပုံေငြပက
ဲြ စားမည္
၉ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ၿပီး ၃ဝဝ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရ႐ွိခ့ဲသည့္ စပိန္ႏုိင္ငံ ေလာ္ကာၿမိဳ႕ ငလ်င္ေဘးအတြက္ ရီးရဲလ္ အသင္းသည္ ေဒသခံ လက္ေ႐ြးစင္ အသင္းႏွင့္
ရန္ပုံေငြပြဲ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။အသင္း ဥကၠ႒ ပီရက္ဇ္ႏွင့္ ရီးရဲလ္ အသင္းသည္ ယေန႔တြင္ ေလာ္ကာၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္
ခံခ့ရ
ဲ ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။
ညေနပိုင္းတြင္ ရီးရဲလ္ အသင္းႏွင့္ ေဒသခံ လက္ေ႐ြးစင္ ကစားသမား မ်ားသည္ မာစီရာ အသင္း၏ ကြင္းတြင္ ရန္ပုံေငြပြဲ ကစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။
(News: http://www.myanmargoal.com/)

ဖာဂူဆန္လုပ္ေနတာေတြကို ေလးစားရသလို ဘာစီလုိနာနဲ႕ မန္ယူတို႕ ကစားၾကမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖိုင္နယ္ဆုိတာ
အိပ္မက္တစ္ခုလုိပါပဲ ဆုိတ့ဲ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမား
လီယြန္နယ္မက္ဆီ
ဘာကာအသင္း၏ အဓိကကစားသမား လီယြန္နယ္မက္ဆီက ေမလ 28 ရက္ေ္န႕တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ
ဝင္ဘေလကြင္း၌

အဂၤလန္ကလပ္အသင္း

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ႏွင့္

ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမည့္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ အိပ္မက္တစ္ခုကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ မက္ဆီအေနျဖင့္ မန္ယူအသင္းနည္းျပ ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္အေပၚ ေလးစားမႈအမ်ားအျပား
ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ စေကာ့လူမ်ိဳး ဖာဂူဆန္မွာ ထိပ္တန္းနည္းျပၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴး
ခဲ့သည္။
မက္ဆီက "ကၽြန္ေတာ္ ဖာဂူဆန္ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ေလးစားလွပါတယ္။ ကလပ္အသင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲ ဖလားေတြ တစ္ၾကိမ္ၿပီးတစ္ၾကိမ္ ရယူေနမယ္၊
ကစားသမားေတြနဲ႕ အသင္းကစားပံုေတြကို တုိးတက္ေစမယ္ဆုိရင္ ထိပ္တန္းနည္းျပ၊ ၾကီးက်ယ္တ့န
ဲ ည္းျပ၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီလို႕ ဆုိရမွာပါ။
မန္ယူအသင္းဟာ အင္အားေတာင့္တင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ ကစားမယ့္ပြဲကုိ သူတုိ႕ဖ်က္ဆီးဖို႕ ၾကိဳးစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပြဲကို သူတို႕ပြဲျဖစ္ေအာင္ပဲ
သူတုိ႕လုပ္ၾကမွာပါ။ မန္ယူအသင္းနဲ႕ ဆံုေနရတဲ့ ဒီပဟ
ြဲ ာ အိပ္မက္ဖုိင္နယ္တစ္ခုလိုပဲလို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုပဲ ထိပ္တန္း
အဆင့္နဲ႕ ကစားေနတဲ့ အသင္းပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တကယ့္ကို ေျပာင္ေျမာက္တ့ဲ ဗိုလ္လုပြဲတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။" ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
မက္ဆီကို ထာဝရအေကာင္းဆံုးကစားသမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ပီလီ၊ မာရာဒုိနာတုိ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေနမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္
လည္း မတူညီေသာ ေခတ္ကာလမွ ကစားသမားမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ခက္ခဲသည္မွာ ရွင္းလင္းပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ယင္းအေၾကာင္းနွင့္
ပတ္သက္၍ မက္ဆီက "ပီလီ၊ မာရာဒုိနာတုိ႕လုိ အဆင့္မ်ိဳးမွာ ရွိေနၿပီလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ မသိပါဘူး။ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးလံုးက တကယ့္ကုိ ၾကီးက်ယ္လွတ့ဲ
ကစားသမားၾကီးေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ နည္းေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံအသင္းနဲ႕ ရယူႏုိင္ခ့တ
ဲ ာေတြလဲ အမ်ားၾကီးပါ။ မတူညီတ့ဲ ေခတ္ကာလက ကစားသမားေတြကို
ႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ႕ဆုိတာ တကယ့္ကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း တကယ့္ကုိ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးေနတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ မွတ္တမ္းဝင္
အဓိကကစားသမားျဖစ္မွာပါ။ အဲလုိဆုိ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းဂုဏ္ယူေနမွာပါ။" ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

(News: http://mutdfan.com/)