‫درنگ در رنگ‬

‫گزیدة شعر جوان بلخ‬

‫نام کتاب‪ :‬درنگ در رنگ‬
‫گزیدة شعر جوان بلخ‬

‫ـــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫ناشر‪ :‬رادیو صدای آزادی شمال‬
‫طرح روی جلد و صفحه آرایی‪ :‬س‪ .‬هوشنگ‬
‫ویراستار‪ :‬محمد صادق عصیان‬
‫شماره گان‪ 3000 :‬جلد‬
‫مسؤول برنامه‪ :‬آرزو آّبی‬

‫‪.1‬ابراهیم امینی‬
‫‪.2‬سهراب سیرت‬
‫‪.3‬بنفشه ارنواز‬
‫‪.4‬حسن آذرمهر‬
‫‪.5‬حسین آرش‬
‫‪.6‬حیدر احمدی‬
‫‪.7‬حکیم علی پور‬
‫‪.8‬فیاض ویرا‬
‫‪.9‬عنایت الله شهیر‬
‫‪.10‬فردوس برین‬
‫‪.11‬علی افتخاری‬
‫‪.12‬گمنام حسینی‬
‫‪.13‬منیر غفوری‬
‫‪.14‬ذبیدالله خوشه چین‬
‫‪.15‬والنتینا بشردوست‬
‫‪.16‬نصیر ندیم‬
‫‪.17‬اختر سهیل‬
‫‪.18‬آیدا سادات موسوی‬
‫‪.19‬هاشم همدم‬
‫‪.20‬محمود الله سیّدی‬

‫درنگ در رنگ نام گزیدة آثار ‪ 20‬تن‬
‫از جوانانی شاعر است که در برنامة «سرود و ستاره» ـ‬
‫یکی از برنامه های رادیو صدای آزادی شما ل ـ از میان‬
‫‪ 36‬تن از اشتراک کننده انتخاب شده اند‪.‬‬
‫برنامــة «ســرود و ســتاره»‪ ،‬کــه در چوکات رادیــو صــدای‬
‫آزادی شمال فعالیــــت میکنــــد‪ .‬در اواخــــر ســــال ‪1386‬‬
‫خورشیدی تصــمیم گرفــت تــا رقابتــی را میان شاعرانــی‬
‫جوان در بلخ راه اندازی نماید‪.‬‬
‫در ‪ 12‬برنامــة نخســت‪ 36 ،‬تــن از شاعران اشتراک‬
‫کننده بـه رقابـت پرداختنـد‪ .‬در نتیجـة گزینـش داور برنامـه‪،‬‬
‫‪ 12‬تـن از ایـن شاعران کـه آثار خوب ارایـه کرده بودنـد بـه‬
‫دور دوم برنامه راه یافتند‪.‬‬
‫در ‪ 12‬برنامـة دور دوم‪ ،‬داور مکلفیـت داشـت تـا ‪ 3‬تـن‬
‫از شاعران برتر را ـ که یکی آن باید از میان بانوان میبود‬
‫ــ انتخاب نموده و ایـن سـلسله را بـه پایان برسـاند‪ .‬کـه از‬
‫ایـــــن میان ( حیدر احمدی‪ ،‬فیاض ویرا‪ ،‬بنفشـــــه ارنواز‪،‬‬
‫ســهراب ســیرت‪ ،‬حســین آرش‪ ،‬حســن آذرمهــر‪ ،‬ابراهیــم‬
‫امینــی‪ ،‬والنتینــا بشردوســت‪ ،‬عنایــت الله شهیــر‪ ،‬منیــر‬
‫غفوری‪ ،‬فردوس بریـن‪ ،‬ذبیدالله خوشـه چیـن)‪ ،‬سـه اثـر از‬
‫(ابراهیم امینی‪ ،‬سهراب سیرت‪ ،‬بنفشه ارنواز) به عنوان‬
‫سه اثر برتر این برنامه انتخاب گردید‪ .‬امیدوارم با انتشار‬
‫ایـن گزینـه خدمتـی در فرهنـگ و ادبیات پارسـی دری شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫در فرجام لزم میدانــم کــه از جناب اســتاد محمــد‬
‫صـادق عصـیان ــ کـه در قسـمت داوری ایـن برنامـه بـا مـا‬
‫همکار بودنـد ــ و جناب عنایـت الله خلیـق ــ کـه در بخـش‬
‫های مختلف ایـــن برنامـــه همکاری نمودنـــد‪ ،‬صـــمیمانه‬
‫سپاسگزاری نمایم‪.‬‬
‫آرزو آبی‪ ،‬مسؤول برنامة سرود و ستاره‬

‫کاشی و نقاشی عشق‬

‫کاخ شکوهمنـــد شعرپارســـی‪،‬کـــه برج و باره یـــی از‬
‫حماســه‪ ،‬رنــگ و رویایــی ازعرفان وکاشــی و نقاشیــی از‬
‫عشق دارد‪ ،‬از بی بدیل بنا های برین و مرمرین است‪ ،‬که‬
‫بـا خلقیـت خاص و خدا گونـه و بـا شگفـت آورتریـن شگرد‬
‫وشیوه بــه دســتان بلوریــن خیال و خلوص شاعران مــا بر‬
‫زمین زرین و زیبای عاطفه و احساس شرقی پی افگنده‬
‫شده است‪.‬‬
‫ایـــن گهواره گوهرآگیـــن باورهای ناب ونایاب کـــه از‬
‫جلل وجاذب ـۀ جادویــی بر خورداراســت‪ ،‬درطــی بیشتــر از‬
‫هزار سـال عمـر پربار خویـش همواره ازگنـد وگزنـد روزگار‬
‫در امان مانده و خاک و خشت این ایوان آیینه گون بیشتر‬
‫ازپیش با جانمایه های جاودانه گی رشته و سرشته شده‬
‫است‪.‬‬
‫ســپهبدان ســترگی‪ ،‬ماننــد‪:‬رودکــی و رابعــه‪ ،‬دقیقــی و‬
‫فردوسـی‪ ،‬سـنایی و عطار‪ ،‬نظامـی و ناصـرخسرو‪ ،‬مولنـا‬
‫و ســعدی و حافــظ و بیدل و‪ ...‬کــه همــه از قله های بــی‬
‫همال و بـی زوال گیتـی انـد و بشریـت بـه شعـر و شهامـت‬
‫شان فخر می ورزد‪ ،‬به پاسداری ابدی ازاین حریم منور و‬
‫مینویی قد و قیام کرده اند‪.‬‬
‫ادامــه ایــن جریان جاودانــه گــی وایــن خــط خطیــر را‬
‫فرزندان فرزانـۀ ایـن فرهیختـه گان بـا فروغناک تریـن جلوه‬
‫هــا و جرقــه هــا جاری شده انــد و درفشهای همیشــه در‬
‫اهتزاز نیاکان خویـش را ــ کـه هویـت هویدا اسـت ــ ازشانـۀ‬
‫شوریده گی و شعله وری خویش فرو نگذاشته اند‪.‬‬
‫شعـر معاصـر پارسـی در افغانسـتان کـه از چنان پیشینـۀ‬
‫پر عظمت و تکیه گاه استوار برخوردار است‪ .‬سالها پیش‬
‫از امروز با شکل گیری فضای نوین اجتماعی و فرهنگی‬
‫در کشور و بــا توجــه بــه نیاز و ضرورت زمان‪ ،‬کــه جریان‬
‫شعـر سـرایی بـه شیوه های مکتـب هندی و تقلیـد ازکار‬
‫شاعران پیشیـن بـه ابتذال و بـه بنبسـت کشیده شده بود‪،‬‬

‫بوجود آمـــد‪ .‬و بـــا گذشـــت زمان و تلشهای روز افزون‬
‫شاعران نواندیش و باورمند به تحول و پویایی‪ ،‬سرشت و‬
‫ســرنوشت شعــر پارســی دری دگرگون گشــت و بــا مایــه‬
‫گرفتـن از جریانهای نویـن و فراورده های نـو آییـن ادبیات‬
‫منطقــه و جهان و نیــز بــا درک و دریافــت نیازهای عصــر‬
‫حاضر و با هنجار گریزی ها و هنجار شکنی های ارزشمند‬
‫و ایجاد تنوع و تازه گی‪ ،‬هم درساخت و پرداخت و هم در‬
‫درونمایـه و محتوای شعـر‪ ،‬زمینـۀ شکـل گیری جریان شعـر‬
‫معاصر‪ ،‬آنگونه که شایسته و باسیته است‪ ،‬فراهم گردید‪.‬‬
‫طوری که در یک نگاه کلی وگذرا به سیر شعر معاصر در‬
‫مـی یابیـم‪ ،‬شاعران مـا ازیـک طرف بـا اسـتفاده از تنپوشـه‬
‫های کهــن شعــر پارســی آثاری بــا حال و هوای امروزی‬
‫آفریده انــد و از جانــب دیگــر بــا بــه کاربســتن قالبهــا و‬
‫شکلهای تازه پیریزی شدۀ شعری‪ -‬نیمایـــی‪ ،‬ســـپید و‪...‬ــــ‬
‫ازهمان ســــپیده دم ابداع ایــــن شکلهای شعری شعــــر‬
‫سروده اند‪.‬‬
‫و بدینگونه شعر معاصر ما روز تا روز پله های پویایی را‬
‫پیموده و پرمایـه تـر گردیده و درپهلوی ایـن کـه اصـالت و‬
‫صلبت دیرین سال خود را نگهداشته‪ ،‬تن به تقاضای تازه‬
‫گی و تحول سپرده و به بار و بالنده گی همه جانبه دست‬
‫یافته است‪.‬‬
‫شعــر امروز بلخ کــه شگوفاتریــن شاخــۀ ایــن درخــت‬
‫تنومنـد و همیشـه پدرام اسـت‪ ،‬پیوسـته شگوفـه های رنـگ‬
‫رنــگ را بــه شگفتــن نشســته و بهاری از برگ وبار را بــه‬
‫ارمغان آورده است‪.‬‬
‫شعـر معاصـر بلخ کـه محصـول شیفتـه گـی و شوریده‬
‫گـی سـه نسـل ازسـخنسرایان بـا درک و بـا درایـت مـا را در‬
‫بر میگیرد‪ ،‬کارنامـه شعری ایـن سـه دسـته از شاعران کـه‬
‫از نظر زمانی به دنبال هم راه افتاده اند به قول مشهور‪،‬‬
‫حریر و ابریشم و پرنیان را مانند است‪.‬‬

‫شاعران امروز بلخ‪ ،‬نبوغ و نیروی خود را در دیــــد و‬
‫دریافـت صـادقانه و ظرافـت و ظرفیـت خود را درشیوه و‬
‫شگرد پرداخت هنری و شاعرانه‪ ،‬پیوسته نشان داده اند‪.‬‬
‫بـه ویژه جریان پوینده و پرتحرک شعـر جوان در بلخ‪ ،‬کـه‬
‫شاعران جوان و خوش ســلیقۀ مــا بــا جدیــت و جگرآوری‬
‫تمام دسـت بـه هنجار شکنـی های شگفـت انگیـز زده انـد و‬
‫بـا قوت و قیامـت کـم سـابقه و بـا دیـد و دریافـت نوجویانـه‬
‫راه مــی کوبنــد‪ ،‬انصــافا ً در بســا موارد دســت آورد های‬
‫جالب و جذاب آنان مایه فخر و مباهات است‪.‬‬
‫ایـــــن جریان راه افتاده کـــــه در واقـــــع جوشیده و‬
‫خروشیده از دل جریان های شعری پیــــش از خود در بلخ‬
‫اسـت‪ ،‬هـم شمار آفرینشگران جوان در آن قابـل درنـگ‬
‫است و هم آفریده های شان قوی و پر رنگ‪.‬‬
‫همواره دیده شده اســت‪ ،‬کــه شاعران جوان مــا اندک‬
‫مجالی اگر در جهت بروز برازنده گی خود یافته اند‪ ،‬قوت‬
‫وقدرت خود را بـه نمایـش گذاشتـه انـد‪ ،‬گواه ایـن گفتـه را‬
‫در افتخارات فراوانـی بایـد جسـت کـه شاعران امروز بلخ‬
‫درهمایشهــــا و جشنواره های گوناگون شعری کســــب و‬
‫کمایی کرده اند‪.‬‬
‫و اینـک درتازه تریـن مجالی کـه برای شاعران مـا در‬
‫بلخ مهیــا و میســر گردیــد و آزمون شعــر جوان از جانــب‬
‫رادیو صدای شمال طی یک برنامۀ مفصل راه اندازی شد‪،‬‬
‫جوانان زیادی بــا ســرودهای ســبز و نغــز خویــش در آن‬
‫خوش درخشیدنــد و در واقــع کتاب دســت داشتــه حاصــل‬
‫همیــن آزمون اســت کــه درآن آثار برگزیدۀ شاعران جوان‬
‫شرکـــت کرده درایـــن کانکور‪ ،‬فراهـــم آمده وبـــه چاپ‬
‫رسیده است‪.‬‬
‫ایـن کتاب دربرگیرندۀ آفریده های بیسـت تـن ازشاعران‬
‫جوان حوزۀ ادبی بلخ است‪ ،‬که ازمیان آثار نزدیک به چهل‬
‫تـن ازسـراینده گان جوانـی برگزیده شده اسـت کـه درایـن‬
‫آزمون شعر‪ ،‬اشتراک ورزیده بودند‪.‬‬

‫در فرجام گذشته از آن که چنین حرکتها را ـ از هر دل‬
‫و دستی که بدر آیدــ در جهت معرفی و شناسانیدن شعر‬
‫امروز بلخ‪ ،‬بویژه شعـر جوان بلخ‪ ،‬ارزشمنـد مـی پندارم و‬
‫درخور ســتایش و ســپاس میدانــم‪ ،‬برای شاعران جوان‪،‬‬
‫بویژه عزیزانــی کــه برندۀ ایــن آزمون ادبــی شناختــه شده‬
‫اند‪ ،‬تبریک و تهنیت میگویم‪.‬‬
‫صادق عصیان‬
‫مزارشریف‬
‫سنبله ‪1387‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful