PROIECTAREA DIDACTIC

Definiìii 

proces deliberativ de anticipare a activit ii didactice ´design pedagogic´ ´design al instruirii´ 

PROIECTAREA DIDACTIC .  .CONDI II  corelarea componentelor sale focalizarea pe competente accentuarea dimensiunii ac ionale in formarea personalitatii elevului gândirea finalit ilor astfel încât s fie i aplicabile pentru o perioad îndelungat în timp.

programelor colare Proiectarea e alonat .planurile de înv mânt .proiectul unei unit i de înv are .proiectul de lecìie .planificarea calendaristic : anual .Proiectarea global . semestrial .

PROIECTARE .

Înainte de proiectare analize (analize diagnostice) Motiva ia: -valoarea i utilitatea lec iei. Condi ii preliminare: -cuno tin elor anterioare despre con inut.caracteristicile psihosociale ale clasei . -deprinderi de gândire i înv are formate .

Proiectarea propriu-zis propriu anticiparea modul de desf urare a instruirii anticiparea performan elor a teptate elaborarea proiectului  .

Dup lec ie (analiz diagnostic ) evaluarea performan elor înregistrate de elevi în urma aplic rii proiectului. tirea proiect rii. realiz rii i evalu rii activit ii ce urmeaz a se desf ura preg .

psihostructura obiectivele clasei de elevi instruirii Cui con inutul Ce? Cum? De ce? Cât? timp ? predau metodologia didactic Unde? locul de desf urare Cu ce? mijloace Variabilele spa iului de instruire .

. Algoritmul proiect rii (Iucu. Cunoa terea resurselor i a condi iilor concrete . 2004) .disponibilit ile psihologice de înv are ale elevilor/studen ilor.starea de preg tire a elevilor / studen ilor.specificul particularit ilor de vârsta ale elevilor / studen ilor. Precizarea inten iilor urm rite 2.1. .

studen ii la finele activit ii. Definirea structurilor opera ionale: . pe care trebuie sa le probeze elevii.3. Organizarea con inutului procesului de instruire 4. a performantelor minim acceptate. .enun area comportamentelor observabile.

Obiectivarea ac iunilor de proiectare .6. . Stabilirea modalit ilor de evaluare: . 7. .formativ .predictiv .sumativ .

Proiectarea creativ normativ .

     Moment organizatoric Captarea aten iei Anun area temei si obiectivelor lec iei Verificarea / Reactualizarea elementelor anterior înv ate Prezentarea con inutului înv rii i dirijarea înv rii / Dirijarea înv ì rii Ob inerea performan ei Asigurarea conexiunii Evaluarea performan ei inverse Asigurarea reten iei i a transferului celor înv ate .

.

LEC IA MIXT Etape lec iei: Organizarea clasei pentru lectie /Momentul organizatoric Verificarea cunostintelor anterioare ( i a temei de acasa dac este cazul) Captarea aten iei Anuntarea subiectului i a obiectivelor lec iei Transmiterea i însu irea noilor cunostinte Fixarea cunostintelor Tema pentru acasa (dac este cazul) Aprecierea activit ii elevilor .

LECTIA DE COMUNICARE SI INSUSIRE DE NOI CUNOSTINTE Etapele lec iei: Momentul organizatoric Captarea aten iei Anuntarea subiectului i a obiectivelor Transmiterea i însu irea noilor cunostinte Fixarea cunostintelor Tema pentru acasa (dac este cazul) Aprecierea activit ii elevilor .

sub indrumarea profesorului. .LECTIA DE FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI . de munca independenta bazate pe textul programat. lectii de lucrari aplicate. lectii de munca cu ajutorul fiselor. lectiile practice in cabinetele scolare / laboratoare. lectiile de creatie.prin aplicarea cunostintelor asimilate de elevi in activitatea lor Momentele lec iei: Momentul organizatoric Reactualizarea cunostintelor necesare activitatii pe care o vor desfasura elevii Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei Efectuarea de catre elevi. a activitatii Stabilirea si analiza rezultatelor Formularea unor concluzii si aprecieri asupra modului de lucru Variante: lectii pe baza de exercitii aplicative.

sub indrumarea profesorului.LECTIA DE RECAPITULARE SI SISTEMATIZARE .in vederea fixarii si consolidarii lor prin reactualizarea acestora si stabilirea unor corelatii noi intre cunostinte Momentele lec iei: Momentul organizatoric Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei Efectuarea de catre elevi.se realizeaza pe baza unui plan de recapitulare Stabilirea si analiza rezultatelor Formularea unor concluzii si aprecieri asupra modului de lucru . a activitatii .

LECTIA DE VERIFICARE SI APRECIERE/EVALUARE -stabilirea performan elor elevilor. lectie de verificare si apreciere a priceperilor. lectie de verificare si apreciere a constintelor. cât i profesorilor Momentele lec iei: Momentul organizatoric Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei Efectuarea de catre elevi a cerin elor Stabilirea si analiza rezultatelor Formularea unor concluzii si aprecieri asupra modului de lucru Variante: lectie de verificare si apreciere a cunostintelor. priceperilor si a deprinderilor. . oferirea de informa ii utile atât elevilor.

Contactul cu noile informa ii i experien e. pentru a bun înìelegere èi o real leg tur cu practica. Însuèirea noìiunilor èi formarea deprinderilor Monitorizarea propriei în elegeri Reorganizarea cuno tin elor Aplicarea în contexte inedite Exprimarea noilor cuno tin e cu propriile cuvinte Realizarea sensului Reflec ie .Proiectarea lec iei pe cadrul ERR Cadrul înv rii Evocare Aspecte cognitive i metacognitive Întrebarea fundamental pentru profesor Cum îi voi face pe elevi s stabileasc scopuri pentru înv are èi soluìii pentru recuperare? Cum vor explora elevii con inutul predat. Reorganizarea cuno tin elor anterioare într-o schem nou . cu realitatea? Care sunt concluziile lec iei? Care este echivalentul lor în realitate? Spre ce alte cuno tin e se pot îndrepta elevii? Reactualizarea cuno tin elor anterioare.

Proiectarea unei lec ii pe cadrul SVI tiu Vreau s tiu Înv .

Achizi ie C. Reflecìii spre o mai bun proiectare a lecìiei èi spre o înv ìare activ . Orientare B.Proiectarea unei lec ii A-B-C Etape A. inedite. Evaluarea procesului i a rezultatelor. Aplica ie i transfer Indicatori Motivaìia èi utilitatea lecìiei Stabilirea managementului resurselor èi timpului Însu irea noilor cuno tin e i formarea deprinderilor Integrarea noilor cunoètinìe în contexte diferite.

. yAFECTIVE O1 «.PROIECTARE CLASIC PROIECT DE LEC IE DATA: CLASA: DISCIPLINA: UNITATEA DE ÎNV ARE: SUBIECTUL: TIPUL: LOCUL DESF UR RII: DURATA: OBIECTIVE DE REFERIN :/COMPETEN E SPECIFICE: OBIECTIVE OPERA IONALE/ COMPETEN E DERIVATE: yCOGNITIVE O1 ... yPSIHO-MOTORII O1 «.. STRATEGIA DIDACTIC (sau RESURSE PROCEDURALE SI MATERIALE): METODE I PROCEDEE FORME DE ORGANIZARE MIJLOACE DE ÎNV MÂNT BIBLIOGRAFIE: .

SCENARIUL DIDACTIC Momentele lec iei/ Dozare Ob. / comp Con inutul tiin ific Activitatea propun torului Activitatea elevului Resurse Forma de organizare Forme/ Mijloace de evaluare procedurale materiale .