Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Dao Tao Access 2003

Giao Trinh Dao Tao Access 2003

Ratings: (0)|Views: 10,955|Likes:
Published by Vũ Minh Sơn

More info:

Published by: Vũ Minh Sơn on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG 
GIÁO TRÌNH MICROSOFT ACCESS 2003Biên so
ạn: 
TÔ HU
ỲNH THIÊN TRƯỜNG 
Trang 1
 
TRÖÔØNG TCN KYÕTHUAÄT CNG NGHEÄHUØNG VÖÔNGKHOA CNG NGHEÄTHNG TIN

 
GIÁO TNH
 
L
Ư 
U HÀNH N
ỘI BỘ
 --
NĂM
2008 --
 
 
TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG 
GIÁO TRÌNH MICROSOFT ACCESS 2003Biên so
ạn: 
TÔ HU
ỲNH THIÊN TRƯỜNG 
Trang 2
 
BÀI 01:
CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG
MICROSOFT ACCESS
 
I.
 
CÁC KHÁI NI
ỆM CƠ BẢN:
 
1)
 
D
ữ liệu l
à gì?
D
ữ liệu l
à nh
ững thông tin về các đối tượng
trong
cơ sở dữ liệu.
  Ví d
ụ:
 
 
Đối tượng Học sinh gồm có: họ tên, ngày sinh, phái, địa chỉ,
……….
 
Đối tượng Sách gồm có: t
ên sách, s
ố trang, tác giả, ngôn ngữ, …
……..
 
Đối tượng Hóa đơn
: mã hóa
đơn, nhân viên lập đơn, ngày lập đơn, …
…….
2)
 
Khái ni
ệm về cơ sở dữ liệu:
 
Cơ sở dữ liệu l
à m
ột tập hợp dữ liệu có quy luật, có cấu trúc nhất định (thường ở
d
ạng bảng) được lưu trữ tr
ên các thi
ết bị c
h
ứa tin nhằm phục vụ cho nhiều người sử 
d
ụng. Trong đó, mỗi bảng được dùng để lưu trữ một đối tượng cụ thể nào đó đồng thời
gi
ữa các bảng có thể có mối quan hệ với nhau.
  Vai trò c
ủa CSDL trong Hệ thống thông tin: Sau khi xác định được mô h
ình th
ực
th
ể 
-
ế 
t h
ợp th
ì vi
ệc tiếp theo l
à xây d
ựng cơ sở dữ liệu trên máy tính. Đây là mức
nh
ận thức logic về th
ành ph
 ần dữ liệu. V
ì th
ế y
êu c
 ầu cấu trúc của CSDL phải chuẩn v
àh
ợp lý về mặt ngữ nghĩa.
 
3)
 
Cơ sở dữ liệu quan hệ:
Là ý t
ưởng được tạo ra các cơ
s
ở dữ liệu dướ
i d
ạng bảng m
à nh
ững phần mềmứng dụng như Access, Foxpro... đang áp dụng. Mô h
ình CSDL quan h
ệ thiết kế, quản lý
d
ữ liệu dưới dạng bảng hai chiều gọi l
à các quan h
ệ nhằm phản ánh mối li
ên
ết thực
gi
ữa các đối tượng dữ liệu. Trong mô h
ình này có m
ột số kh
ái ni
ệm cơ bản như sau:
 
 
B
ảng (Table):
hay còn g
ọi l
à quan h
ệ bao gồm nhiều d
òng và nhi
 ều cột, trong
m
ột bảng phải có ít nhất một cột.
 
 
C
ột (Column)
: hay còn g
ọi là trường (Field)
n
ằm trong bảng với các thuộc tính
quan tr
ọng như: tên trường (Field Name), kiể 
u d
ữ liệu (Data Type), độ rộng
(Field Size). Trong m
ột bảng th
ì không th
ể có 2 cột tr
ùng tên nhau, trên m
ột
c
ột chỉ lưu một loại dữ liệu, thứ tự trước sau giữa các cột trong bảng l
à khôngquan tr
ọng.
  Ví d
ụ: Ta sử dụng bảng MÔNHỌC để lưu trữ thông tin về
c môn h
ọc
 MH Tên môn h
ọc
N
ội dung thiết kế bảng MÔN HỌC
 01 Phân tích Thi
ết kế 
Các c
ột
Tên c
ột
Ki
ểu dữ liệu
 
Độ rộng
 02
Cơ sở dữ liệu
Mã môn h
ọc
MA MH Chu
ỗi
203 Visual Basic Tên môn h
ọc
TEN MH Chu
ỗi
30
 
Dòng (Row): n
ằm trong bảng v
à trong m
ột bảng
thì không th
ể có 2 d
òng trùngl
ắp nhau về thông tin lưu trữ. Thứ tự trước sau của các d
òng trong b
ảng cũng
không quan tr
ọng.
 
 
Khóa chính (Primary Key): là m
ột hay nhiều trường trong một bảng m
à d
ữ liệu
t
ại các cột n
ày b
ắt buộc phải có đồng thời phải duy nhất không được tr
ùng l
ắp
(tính duy nh
ất của dữ liệu). Giá trị dữ liệu của khoá chính dùng để xác định duy
nh
ất các giá trị của các trường khác trong c
ùng m
ột d
òng.
 
TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG 
GIÁO TRÌNH MICROSOFT ACCESS 2003Biên so
ạn: 
TÔ HU
ỲNH THIÊN TRƯỜNG 
Trang 3
 
 
Khóa ngo
ại (Foreign Key):
m
ột hay nhiều trường trong một bảng m
à các
trường n
ày lá khoá chính c
ủa một bảng khác, do đó d
òng d
ữ liệu tại các cột
này b
ắt
bu
ộc phải tồn tại trong một bảng khác (tính tồn tại của dữ liệu)
  Ví d
ụ: Để lưu trữ v
à qu
ản lý thông tin của các học vi
ên ta c
 ần tổ chức các bảng đơn
gi
ản sau:
 
 
B
ảng MÔN HỌC: lưu trữ thông tin về
các môn h
ọc
 Tên môn h
ọc
Mã môn h
ọc
 Phân tích Thi
ết kế 
01
Cơ sở dữ liệu
02 Visual Basic 03
 
B
ảng SINH VIÊN: dùng để lưu trữ thông tin của các sinh vi
ên.Mã s
ố 
H
ọ v
à tên Ngày sinh Thông tin khác
 
 A01 Th
ị Ngọc Mai
27/07/1980 ………….. A02 Nguy
ễn Mai Phương
22/11/1981 …………..
 
B
ảng KẾT QUẢ THI: lưu trữ điểm thi từng môn cho các sinh vi
ênMã s
ố 
 
Điểm
Mã môn h
ọc
  A01 5.0 01 A01 6.5 03 A02 9.0 01 A02 8.5 02
Trong đó:
 
 
B
ảng MÔNHỌC có cột m
ã môn h
ọc là khoá chính, thông thường trong môn h
ìnhquan h
ệ ta
có th
ể viết bảng như sau:
MÔNH
ỌC (
Mã môn h
ọc
, Tên môn h
ọc)
 
(
Các Field được gạch chân trong bảng l
à khoá chính c
ủa bảng, để thể hiện phụ
thu
ộc h
àm trong b
ảng MÔNHỌC ta có thể viết:
Mã môn h
ọc
Tên môn h
ọc)
 
 
Trong b
ảng SINHVI
ÊN có c
ột m
ã s
ố l
àm khoá chính và có th
ể viết th
ành:
SINHVIÊN (Mã s
ố,
H
ọ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ ………)
 
(
Để biểu diễn phụ thuộc h
àm: Mã s
ố 
H
ọ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ
)
 
Trong b
ảng KẾTQUẢTHI có 2 cột m
ã s
v
à mã môn h
ọc
là khóa ngo
ại. Trong
b
ảng n
ày
ở cột M
ã s
ố chỉ cho phép chứa
các Mã sinh viên có trong b
ảngSINHVIÊN và tương tự ở cột M
ã môn h
ọc chỉ tồn tại các môn học có trong bảng
MÔNH
ỌC. Điều n
ày th
ị hiểu nhi
ên vì chúng ta ch
ỉ lưu trữ điểm thi của các sinh
viên có trong b
ảng SINHVI
ÊN.
ẾTQUẢTHI (
#Mã s
ố 
, #Mã môn h
ọc
 
 , Điểm
)4)
 
Các m
ối kết hợp (Relationship):
 
M
ối kết hợp l
à s
ự li
ên k 
ết hay ghép nối giữa 2 hay nhiều thực thể phản ánh chính
xác th
ực tế quản lý, để 
di
ễn đạt mối li
ên h
ệ giữa các thực thể ta sử dụng khái niệm mối
ết hợp. Mối kết hợp l
à s
ự diễn đạt về những li
ên k 
ết
n
ếu có giữa các loại thực thể khác
nhau và là ph
 ần tử trong mô h
ình t
ươ
ng
ứng với một mối quan hệ giữa các t
h
ực thể 
tham gia vào quan h
ệ đó.
M
ối k 
êt h
ợp được định danh bằng t
ên, th
ường là động từ hay
tính t
ừ mang ý nghĩa về mối quan hệ giữa các lớp đối tượng li
ên quan trong t
ổ chức.
B
ảng
 
Dòng
 
C
ột
 
Quan h
 

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trieuviem liked this
Tho Than Tho liked this
Đông Phạm liked this
cmtanphat liked this
Phan Dung liked this
Myle Dothi liked this
Phan Dung liked this
cmtanphat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->