Cách h c ti ng Anh hi u qu Cách h c ti ng Anh hi u qu Mu n h c gi i m t ngôn ng nào ó thì b n c n ph i h c t t c các k n ng nh : Nghe, Nói, c, Vi t và n m c các khía c nh c n thi t nh t v ng, ng pháp, phát

âm«, và ti ng Anh c ng không ph i là m t ngo i l . N u b n th c s mu n h c t t ti ng Anh, t t nhiên b n có th làm c, quan tr ng là h c t p nghiêm túc và nói ti ng Anh càng nhi u càng t t. Nh ng bí quy t sau có th giúp b n h c ti ng Anh d dàng h n. c có th s d ng ti ng Anh t t, b n ph i n m ch c k n ng c. Hãy luôn mang theo m t cu n t i n bên mình b n có th tra c u t m i. Sau ó hãy vi t nh ng t ó ra m t cu n s tay và s d ng trong các cu c h i tho i. Khi s d ng th ng xuyên, b n s th y vi c h c t v ng tr nên d dàng h n nhi u. Sách, báo, t p chí là nh ng công c h u ích giúp b n h c t t ti ng Anh. N u m i b t u, b n có th c nh ng cu n sách dành cho tr em, b i t v ng khá n gi n nên b n có th hi u và áp d ng d dàng, ng th i chúng giúp b n có th nói ti ng Anh nhanh h n. N u ti ng Anh c a b n ang trình nâng cao, b n có th th c t p chí ho c báo in. Ti ng Anh trong ngu n này th ng khó h n, v i a d ng các ch và mang tính th thách h n. Khi m i b t u c, ng c g ng hi u t t c các t v ng b n g p. Thay vào ó, b n ch nên c g ng n m ý t ng quát c a bài c, nh ng t v ng khác trong câu s giúp b n hi u c i u ó. N u l n u không hi u thì b n có th c l i l n n a và tra c u ngh a trong t i n Vi t Vi t là k n ng quan tr ng giúp b n h c t t ti ng Anh. Khi vi t, b n có th luy n ti ng c ng hi u qu nh khi c, b i b ng ho t ng vi t b n s càng hi u c ngôn ng h n. luy n t p t t nh t, hãy vi t ti ng Anh hàng ngày nh vi t th cho b n bè ho c ch là nh ng l i nh n n gi n. B n có th vi t nh t ký b ng ti ng Anh v nh ng vi c x y ra trong ngày. B t âu b ng nh ng câu n gi n sau ó có th vi t câu dài h n và ph c t p h n khi ti ng Anh c a b n khá h n. Nói M t trong nh ng cách t t nh t h c ti ng Anh hi u qu là nói. Nói ti ng Anh càng nhi u càng t t, cho dù lúc ban u b n có th c m th y ng ng ng u. Ban u, b n hãy nghe nh ng o n h i tho i m u trong các tình hu ng hàng ngày sau ó ti n hành luy n t p, nh c l i. khi luy n t p, ti ng Anh c a b n s c c i thi n N u môi tr ng xung quanh b n u dùng ti ng Anh thì b n không có l a ch n nào khác ngoài vi c s d ng ti ng Anh. i u này s giúp b n b t u h c cách ngh b ng ti ng Anh, và d n d n c i thi n k n ng nói và các k n ng ngôn ng khác. N u không, hãy t t o ra môi tr ng nói ti ng Anh cho mình b ng cách th c hành nói v i b n cùng phòng, ng nghi p c quan, ho c tham gia m t l p h c ti ng Anh giao ti p «

Thay vào ó.« t t c u b ng ti ng Anh. C ng ng c g ng d ch sang ti ng m trong khi nghe. Nh ng càng nghe nhi u thì kh n ng hi u c a b n càng t ng lên. Có vô s các ph ng pháp h c khác nhau. Phim nh.Nghe Nghe hi u ti ng Anh là m t trong nh ng k n ng quan tr ng và khó n m v ng. Ngoài ra. M t s ch ng trình có m t l ng l n các trò ch i. n i mang n cho b n nh ng tr i nghi m thú v v i ngôn ng . hi u c. R t nhi u giáo viên ã s d ng ph ng pháp này trong các l p h c ti ng. S d ng các ch ng trình ph n m m và m ng Internet h c nhanh h n N u b n mu n h c ti ng Anh trong th i gian ng n thì các ch ng trình ph n m m và m ng Internet s là công c c l c cho b n. vi c vi t th i n t b ng ti ng Anh cho b n bè c ng là m t cách hay luy n t p và n m v ng ki n th c h n. ngh và hi u b ng ti ng Anh. b i vi c d ch s tr thành m t rào c n cho b n v sau này. i u quan tr ng ây là b n c n b ra m t l ng th i gian nh t nh h c. Tuy nhiên. ây là cách h c r t nhanh và hi u qu b i ng i h c c bao b c xung quanh b i m t môi tr ng ngôn ng . n i h h c c r t nhi u v v n hóa. sách báo và các công c h tr a d ng khác c ng giúp b n h c ti ng Anh m t cách nhanh chóng. còn có m t d ng hi u qu h n n a là ³ném´ h c viên vào m t th gi i c a nh ng ng i nói ti ng Anh. Ban u b n có th c m th y choán ng p và n n lòng khi không nghe c nhi u. m th c. ti vi ho c trên m ng Internet. N u không có th i gian nhi u.m t trong nh ng cách h c ã c ch ng minh là nhanh nh t. hãy tham gia m t l p h c ti ng Anh giao ti p nâng cao kh n ng s d ng ngôn ng c a mình c ng nh t o môi tr ng luy n ti ng cho riêng mình. B n có th nghe các ch ng trình ti ng Anh trên ài. VOA hay CNN. Cho dù là b n mu n h c nhanh ti ng Anh vì m c ích kinh doanh hay ch bi t thêm m t ngôn ng m i thì có th b n c ng không c n ph i ch i hàng tháng tr i làm quen. b n ch nghe. Cu i cùng. m i lúc và thích h p v i m i trình . Tuy nhiên. h không có cách nào khác ngoài vi c ph i s d ng ngôn ng ó giao ti p v i ng i xung quanh. Có m t s kênh b n có th tham kh o nh BBC. công c h tr h c t p có th giúp b n ti p thu ki n th c m t cách nhanh nh t. B n có th h c nhanh h n n a nh s tr giúp c a công c s n có trên m ng Internet hay tham gia các l p h c tr c tuy n. hi u và nói th ngôn ng m i này. nh ng ph ng pháp nào s là phù h p nh t v i b n và giúp b n h c nhanh h n? âu là cách h c ti ng Anh nhanh nh t? V y âu là cách h c ti ng Anh nhanh nh t? S d ng ph ng pháp ³ m chìm vào ngôn ng ´. sách báo và các công c khác Phim nh. có ngh a là nói ti ng Anh trong h u h t th i gian h c l p. b n có th tham kh o hình th c h c tr c tuy n Elearning có th h c m i n i. Xem phim b ng ti ng Anh s mang n cho b n ni m vui và s h ng . b n c n h c nghe h i tho i ti ng Anh càng nhi u càng t t.

Trong khi nghe ng i khác nói ti ng Anh b n s t c i thi n v n t v ng cho b n thân mình. u tiên là các ch ng trình c bi t dành cho ng i m i b t u h c. phong t c t p quán và th m chí s d ng c ngôn ng c ch di n t ý. i u quan tr ng nh t là b n c n ph i luy n t p th ng xuyên. V c b n. Cho dù b n tin hay không thì ài phát thanh c ng là công c tuy t v i cho vi c h c ngôn ng . c th là h c ti ng Anh. i u hi n nhiên là b n s tìm ki m và l a ch n nh ng ph ng pháp n gi n. Trong th gi i công ngh hi n i ngày nay. thì b n càng n m v ng và th c s làm ch ngôn ng càng nhanh. N u mu n h c ti ng Anh.thú v i ngôn ng . Giá tr c a ph ng pháp này i v i vi c h c ti ng Anh ch ng i tham gia không có s l a ch n nào khác ngoài vi c bu c ph i h c cách nói và s d ng ngôn ng m tm c nào ó Luy n t p tr c tuy n . c sách báo s giúp b n luy n c ngôn ng . ph ng pháp này g n v i vi c a nh ng ng i không nói ti ng Anh t i t i m t n i nào ó ch s d ng ti ng Anh làm ngôn ng giao ti p mà không ph i th ti ng nào khác. vi c h c ti ng Anh càng tr nên d dàng h n bao gi h t. Có r t nhi u cách h c thông minh mà b n có th tham kh o và áp d ng. ng pháp và cách s d ng các c u trúc câu. B n có th tìm th y nh ng o n video h c ti ng Anh tr c tuy n mi n phí trên m ng v a h c v a gi i trí. Ph ng pháp này th ng c s d ng v i doanh nhân. Giá tr c a ³s m chìm hoàn toàn vào ngôn ng ´ V i nh ng ng i mu n h c ti ng Anh trong kho ng th i gian ng n thì khái ni m ³ m chìm hoàn toàn´ có m t giá tr nh t nh. s th giãn trong h c t p Luy n t p càng nhi u càng t t T t nhiên. Vi c này giúp b n có th b sung v n t v ng ti ng Anh ng th i mang l i ni m h ng thú. Càng luy n t p nhi u. liên h v i d ch v y t . T ng ng i h c s tr i qua t ng b c v i nh ng bài h c a d ng nh cách t món n. d dàng và nhanh ***ng. chuyên gia th m chí là c giám c i u hành. Sau ây là m t s cách: Ngu n thông tin tr c tuy n H c tr c tuy n và các ngu n thông tin tr c tuy n a d ng s giúp b n l nh h i ti ng Anh m t cách d dàng. h i ng và r t nhi u các cách di n t khác trong th c ti n. n m ch c t v ng. h c thêm c nhi u t m i hát theo bài hát ó. B n có th t h c và nghe ti ng Anh qua các ch ng trình radio trên các trang web ti ng Anh Ti p c n t ng b c ây là h ng ti p c n c bi t trong h c ngo i ng . Có nh ng khóa h c c bi t mà nhi u ng i tham gia c m th y r t d dàng và h u ích. cho dù là b ng cách nào. H s c hoàn toàn m mình vào ngôn ng . th c n. B n có th v a nghe bài hát ti ng Anh.

Ch m ch luy n t p là cách t t nh t h c b t k m t k n ng nào.Luy n t p tr c tuy n là m t trong nh ng cách h c ti ng Anh r t d dàng và hi u qu . và ti ng Anh không ph i là ngo i l . n gi n nh vi c tham gia vào các di n àn hay vi t email cho b n bè. Có m t l ng l n nh ng trang web hay cho phép b n có th h c và luy n ti ng Anh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful