bhakjanooooo, kaise ho saaalon, saaloon, kaise ho saloon ke baad aya hoon pravachan karne aya hun, jeevan kya

hai sirf ek khamba, khamba matlab lakdi, wo qawali nahin suni dekh tamasha lakdi ka, bhakjano, waise kaam to adhdhe se bhi chal jata hai,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful