P. 1
Curs 12 PedagogieI Mata

Curs 12 PedagogieI Mata

|Views: 465|Likes:
Published by Liliana Mata

More info:

Published by: Liliana Mata on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2015

pdf

text

original

PEDAGOGIE I

Curs 12

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

II. Teoria şi metodologia curriculum-ului
2. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului (8 ore)
2.1 Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului 2.2 Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare 2.2.1. Finalităţile educaţiei a) Delimitări conceptuale b) Clasificare c) Operaţionalizarea obiectivelor 2.2.2. Conţinuturile educaţiei a) Concept şi componente b) Criterii de selecţie c) Documente curriculare d) Modalităţi de organizare Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei a) Concept şi componente
Concept

Definiţie: Conţinuturile integrează un ansamblu de „cunoştinţe, valori şi atitudini care se concretizează în programe de învăţământ şi sunt diferenţiate în funcţie de scopuri şi obiective stabilite de societate prin intermediul şcolii”. (Rassekh, S., Văideanu, G., apud C. Creţu, 1999, p. 212)

Categorii de conţinut:
conţinutul educaţional: are o sferă mai largă, deoarece include valorile promovate în cadrul şcolii, cât şi cele din afara şcolii specifice educaţiei informale, pe care elevii le asimilează prin metode şi mijloace mai puţin sistematizate decât cele didactice; conţinutul curricular: include numai valorile propuse de şcoală, în cadrul orarului şcolar (educaţia formală) şi din cadrul activităţilor extraşcolare organizate de şcoală (educaţia nonformală) (Creţu, C., 1999, p. 214)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei a) Concept şi componente
Componente
cunoştinţele: vizează achiziţiile din plan teoretic, concretizate în definiţii, reguli, legi, teorii deprinderile: sunt componente automatizate ale activităţii umane formate prin exerciţiu

Exemple
Analizarea impactului dezvoltării tehnologiilor asupra mediului şi societăţii
Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor

priceperile: reprezintă îmbinări ale deprinderilor şi cunoştinţelor, care asigură execuţia rapidă într-un domeniu de activitate

Formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei a) Concept şi componente
Componente
atitudinile: constituie poziţia internă adoptată de o persoană faţă de situaţia socială în care este pusă şi determină modul în care aceasta va răspunde şi acţiona

Exemple
evaluarea resurselor personale

valorile: exprimă preferinţe individuale socializate care definesc o persoană şi stau la baza caracterului acesteia comportamentele: reprezintă manifestarea obiectivă a acţiunii umane, sunt vizibile şi măsurabile

formarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat în planificarea carierei

utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei b) Criterii de selecţie
criterii filosofice: exprimă necesitatea realizării unei concordanţe între cerinţele sociale şi general-umane ale societăţii la un anumit moment şi conţinutul curricular; criterii ştiinţifice: se referă la concordanţa conţinutului învăţământului cu noile descoperiri ale ştiinţei şi tendinţele de dezvoltare ale acestuia;
criterii psihologice: exprimă necesitatea respectării particularităţilor de vârstă ale elevilor, ale nivelului de dezvoltare psihică; criterii pedagogice: necesită realizarea unui echilibru între cunoştinţele de cultură generală şi cele de specialitate, asigurarea continuităţii în învăţare prin sistematizarea conţinutului, accentuarea dimensiunii formative a învăţării (formarea capacităţilor intelectuale, a atitudinilor)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei c) Documente curriculare
Planul-cadru de învăţământ
are un caracter reglator strategic şi exprimă concepţia pedagogică, teoria curriculară care fundamentează ştiinţific procesul de învăţământ la nivel naţional; structurează conţinuturile învăţământului pe ani şcolari, pe profiluri de învăţământ, indicând numărul minimal şi sau maximal de ore pentru fiecare disciplină de învăţământ sau arie curriculară (Creţu, C., 1999, pp. 224-234)
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei c) Documente curriculare
Programa şcolară
redă sintetic conţinuturile învăţământului pe ani şcolari sau pe cicluri de învăţământ (Creţu, C., 1999, pp. 235-243); elementele componente - pentru învăţământul primar: obiective cadru, obiective de referinţă, conţinuturi, activităţi de învăţare, standarde curriculare de performanţă - pentru învăţământul gimnazial şi cel liceal: competenţe generale, competenţe specifice, conţinuturi, atitudini şi valori, sugestii metodologice

www.edu.ro
- Învăţământ preuniversitar - Învăţământ gimnazial - Programe şcolare - Tehnologii

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei c) Documente curriculare
Manualul şcolar
constituie un instrument de predare pentru profesor şi de învăţare pentru elev; detaliază şi concretizează conţinuturile învăţământului din programa şcolară pe capitole, subcapitole, lecţii; îndeplineşte mai multe funcţii (Nicola, I., 2002):
- de informare; - formativă: vizează posibilităţile pe care le oferă de prelucrare a informaţiilor, de aplicare a cunoştinţelor în practică; - de antrenare şi stimulare a proceselor şi capacităţilor psihice; - de autoinstruire răspunde la un set de exigenţe: - cerinţe de ordin ştiinţific: volumul informaţiilor, calitatea lor ştiinţifică, structura logică, evitarea erorilor ştiinţifice, a confuziilor, concordanţa dintre manual şi programa şcolară; - cerinţe psihologice: să corespundă particularităţilor de vârstă, să stimuleze creativitatea, să susţină atenţia, motivaţia; - cerinţe pedagogice: prelucrarea conţinuturilor după criteriile accesibilităţii, clarităţii, diferenţierii; să faciliteze studiul individual, dezvoltarea motivaţiei învăţării; - cerinţe de igienă: lizibilitatea textelor, calitatea hârtiei, a imprimării; - cerinţe estetice: calitatea tehnoredactării, a graficelor, ilustraţiilor, combinarea culorilor, aspectul copertei etc.; - cerinţe economice: rezistenţa în utilizare, costul manualului

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei d) Modalităţi de organizare
Monodisciplinaritatea:
este centrată pe obiectele de studiu independente; reprezintă forma tradiţională de selecţie, organizare şi realizare a conţinuturilor; oferă elevului siguranţa avansării lineare pe un traseu cognitiv bine delimitat

Interdisciplinaritatea:
vizează corelarea informaţiilor din domenii diferite şi prin metode de cercetare specifice; favorizează transferul de cunoştinţe şi rezolvarea de probleme noi; există mai multe modalităţi de realizare: interdisciplinaritatea unor domenii învecinate (ex: biologia şi chimia); interdisciplinaritatea problemelor abordate; transferul de metode sau de strategii de cunoaştere (ex: metodele analizei istorice); transferul de concepte (valorificarea conotaţiilor unui concept în domenii diferite)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

2.2.2. Conţinuturile educaţiei d) Modalităţi de organizare
Pluridisciplinaritatea:
temele sunt abordate de mai multe discipline, cu metodologii specifice; permite abordarea unui fenomen din perspective diferite

Transdisciplinaritatea:
este forma de întrepătrundere a mai multor discipline şi de coordonare a cercetărilor astfel încât să determine în timp, prin specializare, apariţia unui nou domeniu de cunoaştere; reprezintă o nouă abordare a învăţării şcolare, din perspectiva unei teme noi de studiu; favorizează viziunea globală, transferul cunoştinţelor în contexte diverse

Exemplu:
Tema “Relaţiile dintre membrii familiei” se studiază la disciplina Educaţie tehnologică, în clasa a VI-a. Această temă se poate studia şi la Disciplinele: - Limba şi literatura română - Cultură civică - Consiliere şi orientare.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

Bibliografie selectivă
Creţu, C. (1999). Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Editura Univ. „Al. I. Cuza”. Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: E.D.P. Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater. Moise, C. (1996). Concepte didactice fundamentale. Iaşi: Editura Ankarom. Nicola, I. (2002). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis. *** (2009). Programă şcolară. Educaţie tehnologică. Clasele a V-a – a VIII-a. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->