Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. a Ti 20 2× 2× 0. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju.6mm. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. zvonom. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. 6 .Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2.6 mm.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. sa 2 P itd. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. obeleženi sa 1P. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica).

a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. sa dva zavrtnja M8xl8. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. postavljene u temeljne trake objekta. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. radi povezivanja oluka za uzemljenje. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Traku zavariti za metalnu kapu.8 mm. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. Ostavljena je cev 0. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. za provlačenje kabla kablovske televizije. 7 . postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. Ovi spustovi na visini 1. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. u dnevnoj i spavaćoj sobi. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. i ofarbana crvenom bojom. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju.

2-1.mora se imati sagalasnost projektanta. Sve radove pri izradi.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.razmak između njih je 10cm. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka. Sve utičnice postaviti na visini 0.5 mm2 za aluminijum.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda.kako u pogledu električnog rešenja. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.ako to nije moguće izbeći.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika. Sve prekidače postaviti na 1. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.8m od poda.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola.3-0.a 2. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola.5 mm2 za bakar. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.tako i u pogledu izbora materijala. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.8m.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.Presek provodnika je određen padom napona. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju.a u kolima termičkih potrošača 2.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka. 8 .ispitivanju i puštanju .5 mm2.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.5 mm2. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama. a ako su postavljeni paralelno. Za sve izmene i odstupanja od projekta.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.

9 .i to ispod maltera.kao što su kablovi tipa PP/R. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala.smeju se polagati i kablovi bez ispune.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.niti kao provodnik.bez obzira na način kojim se pričvršćuju. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.postavljati ispod gips-kartonskih ploča. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen. Pri horizontalnom polaganju. U suvim prostorijama.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.Izuzetno.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.

za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.76 hk = h -0.83∙0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.85m.2000.2× 4.Kostića. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) . N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.4× 3.MinelSchreder. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.Beograd.35m 10 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .7.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.85=2.92=0.2-0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.85=3.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.

2 = = 0.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.95 → (7. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.1)7.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2-0.57 lx N 7.35 ( 2.4 ) Фuk 17493 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.3× 3.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .2 = = 4.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.1)4.tj.1)N=(0.4lm ηf a ⋅b 4.85=3.83∙0. 3 ⋅ 3 . 11 .2 + 4.7.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.4 = = 7.9-1.76 hk = h -0.1)N=(0.96 – 4.2lm ηf a ⋅b 2 . nalaze se u granicama +/-10%.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.95 Est − E 251 .35 ( 4.4 Est − E 227 .9-1.15 – 8.57 ≈ 0.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.6 nalazim da je η =0.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .6 hk ( a + b ) 2.85=2. nalaze se u granicama +/-10%.2× 3.92=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.91 hk ( a + b ) 2.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.3 + 3.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.2 ⋅ 4.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.tj.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .27 lx N 4.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .2 ) Фuk 9684 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.4 = = 0.4 → (3.

85=2.4× 3.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.2× 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.6 hk ( a + b ) 2.6 nalazim da je η =0.83∙0.7.85=3.76 hk = h -0.4× 3.35 ( 2 + 4.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.1)N=(0.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .2-0.1)2. nalaze se u granicama +/-10%.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.9-1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.83 12 . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4 = = 0.92=0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.59 ≈ 0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.05 Est − E 58 .7.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .53 lx N 2.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.tj.

92=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2 ⋅ 2 i= = = 0. nalaze se u granicama +/-10%.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.1)N=(0.9-1.35m a ⋅b 1 .76 hk = h -0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.12 → Ns=1 13 .31 ne postoji vrednost za η .tj.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .2× 2× 3.85=3.92 f = f 1⋅ f 2 =0.2) Iz Priloga 5 za i=0.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.4 ⋅ 3. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.92 =0.1)N=(0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.1)1.92=0.2-0.85=3.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.31 hk ( a + b ) 2.83∙0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.83∙0.2-0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.17 lx N 1.85 hk ( a + b ) 2.9-1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.35 ( 5. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.85=2.4 + 3.6 odakle nalazim da je η =0.2 = = 0.7.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .76 hk = h -0.85=2.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.87 Est − E 64 .33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.35 (1.1)1.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.

2× 3.92 =0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.7 = = 1.1)N=(0.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .tj.2 = = 0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. nalaze se u granicama +/-10%.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.35 (1.2 + 2.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .85=3.85=2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .2 ) Iz Priloga 5 za i=0.2-0.7.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.92=0.1)1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.83∙0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.6 odakle nalazim da je η =0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .7% E 60 14 .14 lx N 1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.33 hk ( a + b ) 2.2× 2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 ⋅ 2 .33 ne postoji vrednost za η .12 Est − E 108 .76 hk = h -0.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.7lm ηf Фuk 833 .16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .9-1.16 Est − E 51 .16 Фiz 715 Ns=(09-1.72 lx N 1.

Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V 15 .Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.

Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.320 KW 16 .Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.kuhinji i dnevnoj sobi.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.6 m2 Snaga (KW) 1.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.8 časova noću i 2 časa po podne. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.šporet P=5000W.

270 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.240 KW 0.150 KW 0.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.390 KW .960 KW 0.390 KW 17 Snaga (KW) 0.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10. 1× 220V-22.210 KW 0.166 KW 0.540 KW 0.945 KW 0.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.470 KW 0.9A.320 KW 0.443 KW 0.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.61A.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.širina.4m2 Za prozor ÷ 4. 1× 220V-13.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.72m2 Za prozor ÷ 1.960 KW 0.945 KW 0.700 KW 1.širina.755 KW 0.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.360 KW 0.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.150 KW 0.

73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina. 1× 220V-22.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.širina.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .61A. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.

Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10.za ventilator. Četiri priključnice: za frižider. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11.

kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Osvetljenje u kuhinji. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13.ostavi. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.

09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .004% Strujno kolo broj 2.5m 2 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.0178 ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.odgovara presek provodnika od 0.26% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4. Dve priključnice u predsoblju l=4.za provodnike II gurpe od Cu.75mm2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.26% Strujno kolo broj 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5mm2.004% 1.

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.5mm2.5mm2.75mm2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.odgovara presek provodnika od 0.61% Strujno kolo broj 4.5mm2.61% 2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.5m 2 . Provera pada napona 22 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.za provodnike II gurpe od Cu.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.

5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.75mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.39% Strujno kolo broj 6.5 mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.36% Strujno kolo broj 5.36% 2.0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu.39% 1. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5m m .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m 2 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.

5mm2 Provera pada napona 24 .za provodnike II gurpe od Cu. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .24% Strujno kolo broj 7.0178 ⋅ = 0.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2. Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.75mm2.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.24% 2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.

5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.5m 2 .5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.13% 2.5mm 2 .36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .08% 2.odgovara presek provodnika od 0. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.5mm2.13% Strujno kolo broj 9.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.08% Strujno kolo broj 8.

15% 2.5mm2. Protočni bojler u kuhinji l =10.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.15% Strujno kolo broj 10.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .

5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .5m 2 .5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.75mm2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.5mm2.5mm2.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75% Strujno kolo broj 11.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.5mm2.77 % 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . 27 . Tri priključnice za frižider.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.77% Strujno kolo broj 12.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.75% 2.0178 ⋅ = 0.5m m .2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.odgovara presek provodnika od 0.

5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.69% 2.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.5mm .85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .69% Strujno kolo broj 13.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.5mm2.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.za provodnike II gurpe od Cu.0178 ⋅ = 0.

0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.48% Strujno kolo broj 15.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9. 29 .5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5mm2.0178 ⋅ = 0.5mm2.75mm2.29% 2. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.48% 1.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.za provodnike II gurpe od Cu.5m 2 .29% Strujno kolo broj 14.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.75mm2.

5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.55% 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.55% Strujno kolo broj 16.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5m 2 .5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .

2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .2m l =3.2m l =3.5mm2.2m 31 .2m l =3.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.odgovara presek provodnika od 0.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.13 % 2.5m 2 .5mm2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2. drugi automat pokriva narednih pet spratova.0178 ⋅ = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.2m l =3.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.

78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.2m P 1000 = = 4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.2m l =3.2m l =3. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5mm2.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.2m l =3.56% 32 .78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.78% 1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5mm2.56% 1. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.

51=59.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .84 cosφ=0.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.8 5⋅ 0.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.8 4 η=0.57A 33 .

na osnovu In=8.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.63% Definisanje PM.5mm 2 .lift i stepenišno osvetljenje. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.Unutrašnji deo napaja MRM.59%  = 1.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.0178 ⋅ ∆u =0.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola. U MRM1 je pored.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.63% 2. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).5mm PP −Y − 4 x 2.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.

03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.25 + = 0.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.Za grad Beograd K∞=0. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.odgovara presek provodnika od 6mm2.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.lift i stepenišno osvetljenje.25 = 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.za provodnike II gurpe od Cu.lifta i stepenišnog osvetljenja.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.78 = 1.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 . Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0. K(30o)=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.25 = 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.Za grad Beograd K∞=0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.25 + = 0.78 = 0.27 A 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga. K(30o)=0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.

368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .90 K(30o)=0.78 = 3.792 I = In 300 = = 378 . Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .13 = = 298 .25 = 0.90∙0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.25 + = 0.pa se nece posebno računati.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2. K(2)=0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.88 K= K(2)∙ K(30o)=0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.88=0.8 A K 0.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.78 = 0.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.

Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.166+1.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.6mm2.03+0.5m od poda .5 2. koje se postavljaju na visini h=0.98% Δu=4. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.u dnevnoj i spavaćoj sobi.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.68. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.u predsoblju i u dnevnoj sobi. Pošto zgrada ima 40 stanova.02+0. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde.77=4.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .pa je potrebno 40 parica. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.5mm.5mm.Priključnice se postavljaju na visini h=0. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .5m od poda. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.

5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.113 ) 2 + 0.004 + 0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .0178  +  = 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM. Z3 = + 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.35 2 = 0.71 + 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.338 Ω 2.185 Ω  2.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.35 2 = 0.185 ) 2 Z3=1. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.5 + 0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.0178  +  = 0.44 Ω 39 .71Ω Z2=0.613 Ω Z1=0.004 + 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.5 2.0178  +  = 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.25 Ω 3.35 2 =1.71Ω ≤ 1.613Ω > 0.004 ) + 0.44Ω < 3.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.92 Ω 3.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.5 + 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.

uzimajući u vidu faktore.25=0.52∙37032.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.130 > Nc =0.04∙Td1.25=3. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.0002-uslov nije ispunjen. B4).52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032. N E r = 1 − c .9m2 a =20m.Mala vrednost objekta C3 = 3. b = 20m.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0. C3.04∙361. koje biramo iz tabela (B1.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0. B2.04∙Td1.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1. C4. C1 = 1.9∙10-6=0.130 Nd=0. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3. B3.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .tako da je gromobranska instalacija neophodna.Teška evakuacija C4 = 5. C2.

ukupne dužine 80m .85Ω Rud2=k∙R=0. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.8mm.0002 =1− = 0. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .025 ⋅ 0.9).gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.85 + 13 . Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.85 ⋅ 13 . Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.85Ω R ⋅R 13 .85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.85 Rud=6. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.39=13.Za nivo zaštite I iz tabele 5.998 Nd 0.Usvajam osam spusnih vodova.39=13.9∙15.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0. odgovara nivo zaštite I.9∙15. 41 .

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

Kostić .5mm2 Kabal PP-Y 4× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1.MinelSchreder. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.2000.2002.Kostić.Beograd. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.ETF. (3) Miomir B.Beograd. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful