You are on page 1of 3

1

Ajuntament de Banyoles
Àrea de Joventut

BASES QUE REGIRAN EL CONCURS DE CÒMIC DE L’ÀREA DE


JOVENTUT

1. Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria d’un concurs obert a
totes les persones en edats compreses entre els 11 i els 20 anys, amb la
finalitat d’encarregar el disseny i la confecció d’un còmic per contribuir en la
campanya de prevenció de violència entre els joves a Banyoles
2. Es preveu una categoria segons l’edat del/la concursant d’11 a 20 anys.
3. La persona guanyadora del concurs s’haurà de comprometre a realitzar
gratuïtament, en cas que s’escaigui, el seguiment de l’edició del còmic.
4. La persona guanyadora es compromet a transmetre gratuïtament el dret de
reproducció del còmic previst en l’article 18 de la Llei de Propietat
Intel·lectual amb fins exclusius de divulgació (RDL 1/1996, del 12 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com la
Llei 23/2006, del 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual, aprovat pel RDL 1/1996)
5. L’Ajuntament de Banyoles es reserva el dret d’organitzar diverses
exposicions obertes al públic amb totes les obres presentades.

Format i tècnica del còmic

1. La temàtica del còmic es relacionarà amb les conductes de violència de les quals
els joves poden ser-ne víctima o botxí. Es valorarà que el còmic convidi a la
reflexió de l’espectador i que el missatge d’alguna forma sigui preventiu.

2. Característiques: les obres seran d’un mínim de quatre vinyetes i un màxim


d’una pàgina, en blanc i negre o color, de mida DIN A4 o proporcional. L’estil de
còmic serà lliure.

3. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres i hauran de ser


originals i inèdites. Així mateix, el guió haurà d’estar escrit en llengua catalana.

Presentació dels projectes

1. En qualsevol dels dos formats caldrà preservar les dades personals que
identifiquin al/la concursant en un document a part (ja sigui en format paper o
en digital). En aquest sentit, les obres no podran ser signades.

2. Hi haurà dos formes diferents per enviar-les:

a. En format paper. Les dades del concursant (nom, cognoms, DNI,


adreça, telèfon i adreça de correu electrònic) aniran dins un sobre
tancat, en el qual hi haurà de constar el títol del còmic, la categoria i
el pseudònim de l’autor/a.
b. En format digital. Es podran enviar a la següent adreça:
joventut@ajbanyoles.org. Es podran presentar en format TIFF, JPEG
o PDF. En el mateix correu es remetran, com arxiu word adjunt, les
dades personals i en un altre a part el títol, pseudònim, categoria i el
còmic.

C/ Josep Tarradellas, 16 Telèfon: 972 58.32.11 Administració i contacte:


17820 – Banyoles (Girona) Pg. Indústria, 25 Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50
correu-e: joventut@ajbanyoles.org 17820 – Banyoles Fax: 972 58.35.40
2
Ajuntament de Banyoles
Àrea de Joventut

3. L’autor/a guanyador/a haurà de realitzar, si s’escau, les modificacions i el


seguiment del disseny gràfic necessaris a fi que es pugui editar el còmic.

Condicions i terminis de presentació

1. Les propostes de còmic s’hauran de presentar abans del divendres 31


d’octubre de 2008.
2. S’hauran de lliurar a l’Espai Jove. c/ Josep Tarradellas, 16. 17820-
BANYOLES, en horari de tardes de 15h a 20h o bé a l’adreça electrònica:
joventut@ajbanyoles.org, acompanyant presentació de la instància facilitada
per l’Àrea de Joventut.

Acceptació de les bases del concurs

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Premi

1. Es concedirà un premi pel guanyador/a de 200€ i un segon premi pel finalista


de 100€.
2. Els dos còmics guanyadors es publicaran a la revista 3+1 (revista dels alumnes
dels IES) emmarcats dins la campanya de prevenció de les violències entre els
joves.
3. Els autors/ o les autores de les obres guanyadores es comprometen a autoritzar
la seva reproducció a efectes de divulgació mitjançant tots els suports que
cregui convenient l’Ajuntament.

Composició del jurat

El Jurat del concurs estarà integrat per representants, tècnics de l’Ajuntament de


Banyoles i professionals del disseny.

El Jurat del concurs estarà integrat pels següents membres:

• President: El Regidor de Joventut


• Vocals: La Tècnica de Joventut
La Tècnica de Prevenció de violències
Un expert en la matèria
• Secretari: El de la Corporació o personal en qui delegui.

Veredicte del Jurat

1. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dijous dia 13 de


novembre de 2008, a les 19.30h, a l’Espai Jove (Josep Tarradellas, 16) i
mitjançant la publicació de la resolució al taulell d’anuncis de la Casa
Consistorial i la Biblioteca Municipal.
2. Totes les incidències i reclamacions que es presentin seran resoltes pel Jurat.

C/ Josep Tarradellas, 16 Telèfon: 972 58.32.11 Administració i contacte:


17820 – Banyoles (Girona) Pg. Indústria, 25 Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50
correu-e: joventut@ajbanyoles.org 17820 – Banyoles Fax: 972 58.35.40
3
Ajuntament de Banyoles
Àrea de Joventut

3. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el Jurat es reserva el


dret de declarar desert el concurs.
4. La resta d’obres no premiades s’hauran de retirar de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament en el termini de tres mesos, comptat a partir de la data de
finalització del concurs. En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles vetllarà per
la perfecta conservació de totes les obres presentades durant el temps que
estiguin sota la seva tutela, però no es farà responsable del possible
deteriorament que puguin patir un cop finalitzat el termini de recollida
d’aquestes obres.
5. Les despeses de remissió de les obres, en cas que es produeixin, aniran a càrrec
de l’autor/autora concursant.

C/ Josep Tarradellas, 16 Telèfon: 972 58.32.11 Administració i contacte:


17820 – Banyoles (Girona) Pg. Indústria, 25 Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50
correu-e: joventut@ajbanyoles.org 17820 – Banyoles Fax: 972 58.35.40