You are on page 1of 3

KYPIAKH 22 ΜΑΪΟΥ 2011

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠPIN / 15

ENIΣXYMENH H EAAK

ΕΛΠΙΔΑΚΑΙΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΓΙΑΤΗΝΕΠΟΜΕΝΗΜΕΡΑ

Καταδικάστηκε ο «μονόδρομος» της κυβέρνησης

n ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ NEOΛAIAΣ KOMMOYNIΣTIKH AΠEΛEYΘEPΩΣH

O ι φετινές φοιτητικές εκλογές της 18ης Μάη διεξήχθησαν στην περί- οδο συμπλήρωσης ενός χρόνου από την υπογραφή του Mνημονίου μετα- ξύ της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της

ΕΕ και του ΔΝΤ. Ένας χρόνος κατά τη διάρ- κεια του οποίου η σύγχρονη χούντα του κεφα- λαίου εξαπέλυσε μια ιστορικών διαστάσεων επίθεση στα δικαιώματα εργαζομένων και νε- ολαίας, φέρνοντας την κοινωνική πλειονότη- τα στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ωθώντας τη νέα γενιά σε ένα ανύπαρκτο πα- ρόν και ένα αβέβαιο μέλλον. Η περίοδος έχει φέρει στην επιφάνεια τις στρατηγικές ανε- πάρκειες της Αριστεράς αλλά και της αδυνα- μίας να αποτελέσει έναν ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στην επίθεση των δυνάμεων του κε- φαλαίου, παρά τους σημαντικούς αγώνες που εκτυλίχθησαν το προηγούμενο διάστημα. Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλο- γών χαρακτηρίζονται από την πτώση της κυ- βερνητικής ΠΑΣΠ και την ταυτόχρονη άνο- δο της ΔΑΠ – μάλιστα, σε πολλές σχολές η πτώση της ΠΑΣΠ καλύπτεται από την ισότιμη άνοδο της ΔΑΠ , αναδεικνύοντας πως σε αυτή την εκλογική μάχη ο δικομματισμός δεν ηττά- ται στο σύνολό του. Είναι ξεκάθαρο πως και φέτος οι καθεστωτικές δυνάμεις χρησιμοποί- ησαν όλους τους μηχανισμούς για να ενισχύ- σουν τα ποσοστά τους και οι φοιτητικές εκλο- γές αποτέλεσαν κεντρική μάχη των κομματι- κών επιτελείων. Απαιτείται από την Αριστε- ρά και δη από την επαναστατική αντικαπιτα- λιστική πτέρυγα μια αναβαθμισμένη πολιτι- κή γραμμή που θα ενισχύσει την αποστοίχιση από το δικομματισμό και θα συμβάλει στο με- τασχηματισμό της απογοήτευσης σε ένα πολι- τικό κίνημα ανατροπής αυτής της πολιτικής, από όποιον από τους δύο κυρίαρχους πυλώ- νες της κι αν εκφράζεται. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει πως το Μνημόνιο και η αντεργατική πολιτική αποτελούν μονόδρομο και πετυχημένη συντα- γή για την υπέρβαση της κρίσης, δεν βρήκαν γόνιμο έδαφος στη φοιτητική και σπουδαστική νεολαία. Η κυβερνητική ΠΑΣΠ σημείωσε ση- μαντική πτώση στα ποσοστά της, καθώς απο- τέλεσε τον πιο σοβαρό πόλο υπεράσπισης των κυβερνητικών επιλογών σε παιδεία και εργα-

σία και δέχτηκε την αποδοκιμασία μεγάλου κομματιού της σπουδάζουσας νεολαίας. Ως απολογητής ειδικότερα της Α. Διαμαντοπού- λου, σε μια εποχή που πέραν όλων των άλλων η υποχρηματοδότηση απειλεί με κλείσιμο όλα τα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημί- ων και των ΤΕΙ, η πτώση της ΠΑΣΠ στέλνει ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση σε σχέση με τις εξαγγελίες της για την παιδεία. Η ΔΑΠ εμφανίζεται ενισχυμένη στο δικομ- ματικό εμφύλιο με την ΠΑΣΠ. Η ενίσχυση του έτερου πόλου της αστικής πολιτικής στα πα- νεπιστήμια, δείχνει πως αφενός μεν η ΔΑΠ -

κής εκπροσώπησης μέσα στα πανεπιστήμια. Η ΠΚΣ παρουσιάζει σημαντική πτώ- ση. Παρά τη διατήρηση μιας αριστερόστρο- φης ρητορείας, πληρώνει επί της ουσίας την απουσία κινηματικής πρότασης και σχεδίου σύγκρουσης με τις επιλογές της κυβέρνησης σε παιδεία και εργασία. Η πολιτική αποτυχία του ΜΑΣ και η ηττοπαθής λογική υπονόμευ- σης και διάλυσης των φοιτητικών συλλόγων, η επένδυση στις υπαρκτές αδυναμίες του φοι- τητικού κινήματος και των διαδικασιών του, η οχύρωσή της απέναντι στο νεολαιίστικο ριζο- σπαστισμό, οδήγησαν στην πτώση των ποσο-

οδήγησαν στην πτώση των ποσο- ΝΔΦΚ με την οργανωτική της

ΝΔΦΚ με την οργανωτική της ανασυγκρότηση κερδίζει το παιχνίδι της αστικής εκπροσώπη- σης μέσα στα πανεπιστήμια έναντι της ΠΑΣΠ και αφετέρου την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού πολιτικού μετώπου απέναντι στις δυ- νάμεις του αστικού μπλοκ εξουσίας συνολικά. Η ΝΔ, όπως φαίνεται από τη συνολικότερη ει- κόνα της (βλ. «Ζάππειο ΙΙ» κ.λπ.) επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί και δίνει εκ νέου τα διαπι- στευτήριά της στο κεφάλαιο, ούτως ώστε να αναδειχθεί η πιο ασφαλής επιλογή του για την προώθηση των αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων. Στο ίδιο μοτίβο, η ΔΑΠ με το «Πρό- γραμμα Παιδείας» που παρουσίασε προεκλο- γικά, κέρδισε πόντους στο παιχνίδι της αστι-

στών της. Η πιο έντονη από ποτέ περιχαράκω- ση γύρω από τις δυνάμεις της, η εμμονική άρ- νηση ενωτικής δράσης στο κίνημα και η επέν- δυση στην ήττα του την απομακρύνουν ολοένα και πιο πολύ από τον κόσμο του αγώνα. Από την άλλη, η Αριστερή Ενότητα παρά τη συνεχιζόμενη προβολή δε μπορεί να ξεφύγει από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και να ανακάμ- ψει από τη συνολική πτώση που έχει τα τελευ- ταία χρόνια. Καθίσταται ξανά ουραγός στις πολιτικές και κινηματικές εξελίξεις. Η αδυνα- μία της να συμβάλει σε μια γραμμή ρήξης με την κυρίαρχη πολιτική και η θολή της τοποθέ- τηση γύρω από κομβικά ζητήματα όπως η ΕΕ και το εργατικό κίνημα την καθιστούν αδύνα-

μη να συμβάλει σε οποιαδήποτε νικηφόρα και επικίνδυνη για την κυβέρνηση και το σύστημα κινηματική διαδικασία. Σε αυτό το φόντο η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρι- στερή Κίνηση –φορέας και δύναμη της αντικα- πιταλιστικής Αριστεράς– παρουσιάζει άνοδο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Η πολιτική αντοχή που δείχνει σε αυτήν την περίοδο αποτελεί ελπίδα και παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα του κινήματος και της αντικαπιταλιστικής Αριστε- ράς. Με κεντρικό σύνθημα το «χρέος της γενιάς μας η ανατροπή», αναφορά στο ευρύτερο ρεύμα της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στην κοινω- νία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εργατικά και τοπικά σχήμα- τα) και σύνδεση στο επίπεδο του κινήματος με την υπόθεση του συντονισμού των πρωτοβάθ- μιων σωματείων, ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανί- ζεται η ΕΑΑΚ σε σχολές όπου κατά το προη- γούμενο διάστημα αποτέλεσε ισχυρό αγωνιστι- κό πόλο, πρωτοστατώντας στην επανεμφάνιση του φοιτητικού κινήματος, υπερασπιζόμενη τις γενικές συνελεύσεις και τη δυναμική τους. Απο- τέλεσε εκείνο τον αγωνιστικό πόλο που συνέβα- λε στο να ενταθούν οι τάσεις αποστοίχισης από την κυρίαρχη πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη και την άνοδο της ΔΑΠ, η ΕΑΑΚ το επόμενο διάστημα καλείται να βγει ακόμα πιο επιθετικά απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ και των συμμάχων της ΝΔ - ΛΑΟΣ (να βαθύνει την αντιπαράθεση με τις αντιδραστικές θέσεις της ΔΑΠ) και να βάλει επί τάπητος το ζήτημα της ανατροπής τους μέσα από ένα μαζικό πολι- τικό κίνημα ανατροπής, μαζί με το ταξικά ανα- συγκροτημένο πολιτικό εργατικό κίνημα. Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζει τους χιλιάδες φοιτητές και σπουδα- στές που σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο στήρι- ξαν τα ψηφοδέλτια της ΕΑΑΚ και την αντι- καπιταλιστική Αριστερά. Η επόμενη μέρα των φοιτητικών εκλογών θα βρει τους χιλιά- δες αγωνιστές στο δρόμο για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Μέσα από ένα μαχητι- κό κίνημα που στη βάση του θα έχει τις γενι- κές συνελεύσεις και το συντονιστικό τους θα βγει στο προσκήνιο μαζί με τους εργαζόμε- νους, ούτως ώστε το χρέος της γενιάς μας, το χρέος της ανατροπής, να πραγματωθεί στους δρόμους του αγώνα.

ΣYΓKENTPΩTIKA AΠOTEΛEΣMATA AEI 2011

 

157 ΣΧΟΛΕΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ

80541

ΕΓΚΥΡΑ

77175

ΑΚΥΡΑ

3366

ΛΕΥΚΑ

1676

2011 ΑΕΙ (157 ΣΧΟΛΕΣ) ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

2010 ΑΕΙ (157 ΣΧΟΛΕΣ) ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 11-10

 

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΑΑΚ

7477

9.69%

7385

9.54%

92

0.15%

ΔΑΠ

29441

38.12%

26949

34.82%

2492

3.30%

ΠΑΣΠ

21910

28.39%

24047

31.07%

-2137

-2.68%

ΠΚΣ

10169

13.17%

11103

14.35%

-934

-1.18%

ΑΡ.ΕΝ.

4102

5.32%

4135

5.34%

-33

-0.02%

ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ

424

0.55%

321

0.41%

103

0.14%

ΑΛ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ

455

0.59%

644

0.83%

-189

-0.24%

ΑΛ.ΔΕΞΙΑ

701

0.91%

843

1.09%

-142

-0.18%

ΔΙΑΦΟΡΑ

820

1.06%

641

0.83%

179

0.23%

16 / ΠPIN

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

KYPIAKH 22 ΜΑΪΟΥ 2011

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

362

317

93

8

30

68

58

0

0

0

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

685

649

142

274

88

77

54

0

0

0

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

902

862

231

196

135

131

67

19

0

0

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

500

481

113

136

128

72

22

0

0

0

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

280

272

123

89

33

14

9

0

0

0

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

460

449

91

134

129

59

26

0

0

0

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1159

1089

108

485

261

93

106

0

0

0

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

229

212

54

74

38

24

16

0

0

0

ΣΕΜΦΕ

388

379

87

109

29

123

19

0

0

0

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

151

143

71

0

0

43

0

23

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

1035

988

108

311

322

160

76

6

0

0

ΦΥΣΙΚΟ

619

592

141

64

91

226

25

31

0

0

ΧΗΜΙΚΟ

459

437

81

191

80

45

33

0

0

0

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ

370

346

0

173

62

102

0

0

0

0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

366

359

75

109

19

61

36

0

0

53

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

525

499

133

240

19

64

21

1

0

0

ΙΑΤΡΙΚΗ

1326

1257

251

289

199

108

63

0

308

0

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

272

243

0

90

41

50

0

58

0

0

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

440

412

65

146

90

21

0

7

0

72

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

3046

2916

253

1198

711

588

123

0

0

0

ΝΟΜΙΚΗ

1638

1581

182

718

264

193

187

0

0

0

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

986

937

72

427

254

101

63

0

0

0

ΜΜΕ

219

206

24

97

0

29

49

0

0

0

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

4699

4570

188

2684

1033

441

125

33

0

0

ΑΣΟΕΕ

5218

5095

223

1164

2872

431

204

75

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

499

480

55

93

148

100

67

7

0

0

ΠΤΝ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

277

262

0

136

28

79

10

0

0

0

ΜΙΘΕ

181

180

7

90

13

10

9

0

0

51

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

1530

1469

155

486

519

208

67

0

0

12

ΠΑΠΕΙ

4335

4172

145

2436

959

405

115

35

0

0

ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΣ

296

276

13

0

0

68

23

 

153

0

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

413

393

53

40

183

51

52

0

0

0

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠ.

51

46

18

0

0

23

0

0

0

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΑΘΗΝΑΣ2011

33916

32569

3355

12687

8778

4268

1725

295

461

188

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΑΘΗΝΑΣ2010

   

3180

11347

9936

4813

1731

205

461

267

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

839

784

0

295

317

61

68

28

0

0

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

239

231

66

22

105

32

0

0

0

0

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

237

221

100

11

57

36

 

10 0

0

0

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

828

772

168

155

183

220

 

11 8

0

0

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

194

189

8

53

32

39

0

2

0

51

ΦΥΣΙΚΟ

434

399

52

82

85

91

11

66

0

0

ΧΗΜΙΚΟ

328

320

73

146

30

60

7

0

0

0

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ

182

179

35

59

23

55

0

0

0

0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

205

190

27

85

15

38

0

20

0

0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

206

191

41

74

23

35

0

14

0

0

ΙΑΤΡΙΚΗ

963

925

65

396

228

73

24

37

75

0

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

393

386

15

197

63

18

10

0

0

79

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

281

270

58

72

90

30

0

13

0

0

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

204

198

0

149

6

40

0

0

0

0

ΓΕΩΠΟΝΙΑ

893

865

104

500

157

76

15

0

0

0

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

740

722

67

315

229

75

27

0

0

0

ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

775

755

34

254

368

69

17

1

0

0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

337

325

0

183

31

44

10

53

0

0

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

537

521

15

311

127

30

18

0

16

0

ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

463

447

35

276

87

31

14

0

0

0

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

310

301

0

146

125

24

0

0

0

0

ΙΤΑΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

38

37

0

4

26

7

0

0

0

0

ΓΑΛΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

163

154

0

61

63

17

12

0

0

0

ΝΟΜΙΚΗ

1264

1215

84

453

450

96

76

15

6

0

ΜΜΕ

125

120

6

0

49

17

16

0

30

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

952

915

24

400

403

55

7

6

0

0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2651

2517

137

1551

430

217

128

6

0

0

ΜAΘΗΜΑΤΙΚΟ

547

522

42

212

125

81

39

12

0

0

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

986

937

72

427

254

101

63

0

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

453

435

102

159

17

138

5

9

0

0

ΠΤΝ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

209

203

9

123

21

23

0

23

3

0

ΤΕΦΑΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)

694

671

4

500

81

53

0

29

0

0

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ(ΒΕΡΟΙΑΣ)

101

97

0

32

0

38

0

0

0

23

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ2011

17771

17014

1443

7703

4300

2020

588

342

130

153

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ2010

   

1304

7421

4729

2227

608

584

213

0

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)

173

168

37

21

56

18

23

0

11

0

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΒΟΛΟΣ)

178

163

2

72

14

28

44

0

0

0

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ(ΒΟΛΟΣ)

172

154

51

21

19

28

25

0

0

0

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΒΟΛΟΣ)

220

207

15

29

93

28

37

0

0

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΒΟΛΟΣ)

242

236

0

57

127

20

25

0

0

0

ΜΗΧ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/ Υ (ΒΟΛΟΣ)

299

276

11

68

101

37

46

0

10

0

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

128

112

0

0

20

24

0

0

0

62

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΒΟΛΟΣ)

221

214

11

47

133

23

0

0

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΒΟΛΟΣ)

297

279

0

63

97

68

45

0

0

0

ΠΤΕΑ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΟΛΟΣ)

183

179

1

61

55

27

32

0

0

0

ΠΤΝ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

186

175

0

58

70

44

0

0

0

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2011

2299

2163

128

497

785

345

277

0

21

62

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2010

 

2233

193

491

819

398

276

12

-

44

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΤΡΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

526

492

84

163

98

116

9

0

0

14

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

441

417

122

87

89

55

26

0

0

34

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

649

615

114

134

51

160

48

92

0

0

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

248

236

43

76

63

43

5

0

0

0

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

172

155

0

10

17

51

62

0

0

0

ΕΠΙΣΤΙΜΗΣΥΛΙΚΩΝ

267

254

43

69

96

32

13

0

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/ Υ

618

579

89

170

156

110

41

0

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

627

606

67

220

191

92

32

0

0

0

ΦΥΣΙΚΟ

396

379

105

80

21

128

41

0

0

0

ΧΗΜΙΚΟ

271

259

24

86

49

55

42

0

0

0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

192

183

34

55

6

46

38

0

0

0

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ

229

220

56

74

61

25

0

0

0

0

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

306

293

25

112

81

57

13

0

0

0

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

265

258

18

93

118

26

0

0

0

0

ΠΤΝ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

182

180

9

79

41

32

10

0

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

493

469

4

171

143

97

46

0

0

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

495

479

70

132

220

46

5

0

0

0

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

273

262

7

127

53

64

10

0

0

0

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

315

311

21

105

88

91

4

0

0

0

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

80

80

5

10

6

21

2

0

0

36

ΙΑΤΡΙΚΗ

502

482

52

109

132

99

71

0

0

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ 2011

7547

7209

992

2162

1780

1446

518

92

0

84

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ 2010

   

1024

1684

1969

1458

578

28

48

0

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ

439

426

11

124

214

54

18

0

0

0

ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

357

350

34

63

171

58

6

6

0

0

ΦΠΨ

305

302

13

209

16

59

4

0

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

561

542

0

250

205

61

22

0

0

0

ΠΤΝ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

210

205

18

156

14

14

0

0

0

0

ΦΥΣΙΚΟ

202

196

38

56

24

66

2

10

0

0

ΧΗΜΙΚΟ

234

230

0

68

87

30

41

0

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

396

379

3

184

86

68

35

0

0

1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΥΛΙΚΩΝ

214

205

75

104

5

20

0

0

0

0

ΙΑΤΡΙΚΗ

414

394

40

182

52

73

26

17

0

0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

191

186

27

78

40

28

6

0

0

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

255

250

0

98

54

22

16

0

0

57

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

288

280

5

152

75

19

3

23

0

0

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΕΧΝΗΣ

60

60

0

1

4

7

2

0

0

46

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

287

270

8

47

157

35

21

0

0

0

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ&ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΓΡΙΝΙΟ)

317

308

17

56

196

27

10

0

0

0

ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ&ΤΕΧΝ. (ΑΓΡΙΝΙΟ)

140

129

0

11

106

9

0

0

0

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΓΙΑΝΝΕΝΑ2011

4870

4712

289

1839

1506

650

212

56

0

111

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΓΙΑΝΝΕΝΑ2010

   

335

1770

1691

667

231

63

-

140

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΡΗΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

276

259

21

34

85

44

48

0

21

0

ΕΠΙΣΤ. ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

204

202

10

83

83

10

16

0

0

0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

157

144

34

29

43

10

21

0

0

0

ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

306

293

11

170

65

6

31

3

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

417

399

21

212

61

23

31

37

0

0

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

298

287

21

116

61

25

33

0

0

26

ΙΑΤΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

431

423

16

121

46

30

128

0

68

0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

194

180

19

63

69

17

8

0

0

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

251

237

9

21

156

41

7

0

0

0

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

201

196

29

14

102

22

23

0

0

0

ΠΤΔΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟ)

386

362

35

59

168

61

24

0

0

0

ΠΤΠΕ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟ)

199

197

28

23

106

23

16

0

0

0

ΧΗΜΙΚΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

160

149

29

49

50

2

12

0

0

0

ΠΟΛΙΤΙΚΟ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

289

276

15

134

84

20

23

0

0

0

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

837

804

101

180

370

99

30

0

0

0

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

1003

960

298

73

434

117

21

14

0

0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΚΡΗΤΗ2011

5609

5368

697

1381

1983

550

472

54

89

26

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑΚΡΗΤΗ2010

   

695

1346

2035

556

403

50

121

31

Σχολές

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

ΕΑΑΚ

ΔΑΠ

ΠΑΣΠ

ΠΚΣ

ΑΡΕΝ

ΑΛΛΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΛΛΑΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΘΡΑΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΛΕΞ/ΛΗ)

378

362

79

216

27

29

0

0

0

0

ΠΤΔΕ