You are on page 1of 54

BAŞBAKANLIK

I lÖifc* D E V L E T P L A N L A M A TEŞKİLATI
\ DPT #
%«L.«^^^ MÜSTEŞARLIĞI

2009-2011 D Ö N E M İ
YATIRIM PROGRAMI
HAZIRLAMA R E H B E R İ

TEMMUZ 2008
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.

I. AMAÇ ve KAPSAM 1
Amaç 1
Kapsam 1
II. GENEL ÇERÇEVE 1
Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı (2007-2013) 1
Orta Vadeli Program (2009-2011) ve Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011) 1
İ d a r e Stratejik P l a n ı ve Performans P r o g r a m ı 2
III 2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI ve ÖNCELİKLER 2
Genel Ö n c e l i k l e r 2
S e k t ö r e l , B ö l g e s e l ve Proje B a z ı n d a Ö n c e l i k l e r 2
Sektörel Öncelikler 2
Bölgesel Öncelikler 2
Proje Bazında Öncelikler 3
Alt S e k t ö r Ö n c e l i k l e r i 3
IV YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR 8
Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları 8
Genel Esaslar 9
Ö z e l Nitelikli Esaslar 12
Proje N u m a r a s ı , A d ı ve K a r a k t e r i s t i ğ i 12
Proje T u t a r ı , K ü m ü l a t i f Harcama ve Y a t ı r ı m Ö d e n e ğ i Teklifi 13
D ı ş Kredi ve Hibe ile Y ü r ü t ü l e c e k Y a t ı r ı m Projeleri 13
G A P Eylem P l a n ı ve Ö n c e l i k l i B ö l g e s e l Ekonomik K a l k ı n m a ve Sosyal G e l i ş m e Projeleri 13
A B F o n l a r ı ile Finanse Edilecek Projeler 14
Finansal Kiralama 14
Kamulaştırma 14
T a ş ı t l a r ve İş Makineleri 15
İ d a m e ve Yenileme Y a t ı r ı m l a r ı 15
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Y a t ı r ı m l a n 15
E ğ i t i m , S a ğ l ı k , Konut ve Sosyal A l t y a p ı 16
Ü n i v e r s i t e l e r i n E ğ i t i m , S a ğ l ı k ve A r a ş t ı r m a - G e l i ş t i r m e Projeleri 16
Organize Sanayi B ö l g e l e r i ve K ü ç ü k Sanayi Siteleri 16
D ö n e r Sermaye Gelirleri Olan K u r u l u ş l a r ve Fonlar 16
Sosyal G ü v e n l i k Kurumlan 17
D ü z e n l e y i c i ve Denetleyici Kurumlar 17
Mahalli İ d a r e l e r 17
TABLOLAR Sayfa No,

Tablo-1 2009-2011 Dönemi Yatırım Teklifleri ö z e t Tablosu 18


Tablo-2 Yatırım Projeleri Listesi 19
Tablo-3 GAP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırım Projeleri Listesi 20
Tablo-4 2009 Yılı Yatırım Projelerinin Stratejik Plan ve Performans
Programı İle İlişkisi 21
Tablo-5 2007 ve 2008 Yılları Yatırım Ödenek ve Harcamalan 22
Tablo-6 İdame ve Yenileme Yatınmları 23
Tablo-7 Proje izleme Formu 24
Tablo-8 Halen işlemde Olan Dış Proje Kredileri 25
Tablo-9 Dış Kredi Sağlanması İstenen Projeler 26
Tablo-10 Taşıt Listesi 27
Tablo-11 2009-2011 Dönemi Yılı Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi 28
Tablo-12 Kamulaştırma Harcamalannın Proje Bazında Dağılımı 29
Tablo-13 Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri 30
Tablo-14 Kamu-Özel işbirliği Yöntemi ile Yapılan veya Yapılması Düşünülen
Projeler 31

EKLER

EK-1 Fizibilite Raporu Formatı 32


EK-2 Proje Teklif Formu 35
EK-3 Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu Formatı 36
EK-4 Araştırma -Geliştirme Yatınm Talepleri Bilgi Formu 37
EK-5 Araştırma Destek Programları izleme Formu 38
EK-6 Kalkınmada öncelikli Yöreler Listesi 39
EK-7 Bölgesel Gelişme Planları Kapsamındaki iller Listesi 39
EK-8 Düzey 2 (İBBS 2) İstatistiki Bölge Birimleri Kapsamında Yer Alan iller 40
EK-9 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (I Sayılı Cetvel) 2009-
2011 Dönemi ö d e n e k Teklif Tavanları 41
EK-10 Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri (II Sayılı Cetvel) 2009-2011 Dönemi
Ödenek Teklif Tavanlan 42
EK-11 GAP Eylem Planı İlave ö d e n e k Teklif Tavanlan 47
EK-12 Döner Sermayeli Kuruluşların 2009-2011 Dönemi ö d e n e k Teklif
Tavanları 48
EK-13 KİT'lerin 2009-2011 Dönemi ö d e n e k Teklif Tavanlan 49
EK-14 Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların 2009-2011 Dönemi Ödenek
Teklif Tavanlan 49
EK-15 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 2009-2011 Dönemi Ödenek Teklif
Tavanları 49
EK-16 İller Bankasının 2009-2011 Dönemi Ödenek Teklif Tavanları 49
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
MÜSTEŞARLIĞI

SAYI : B.02.1.DPT.0.08.05-24/2881 Ankara


KONU: 2009-2011 D ö n e m i 15 / 07 / 2 0 0 8
Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE-2008 /1

Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı ile, v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n refah ve m u t l u l u ğ u n u n a r t ı r ı l m a s ı temel


a m a c ı ç e r ç e v e s i n d e , "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini
tamamlamış bir Türkiye" vizyonu ortaya k o n u l m u ş , bu vizyon d o ğ r u l t u s u n d a 2007-2013 d ö n e m i n d e
uygulanacak p o l i t i k a l a r ı n ç e r ç e v e s i ve temel ö n c e l i k l e r b e l i r l e n m i ş t i r .

Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı n d a ortaya konulan politika ve ö n c e l i k l e r , 2007-2013 d ö n e m i için


h a z ı r l a n a c a k her t ü r l ü plan, program, y a t ı r ı m p r o g r a m ı ve strateji ç a l ı ş m a s ı n d a esas a l ı n a c a k t ı r .

Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı ile uyumlu bir ş e k i l d e h a z ı r l a n a r a k y a y ı m l a n a n 2009-2011 d ö n e m i


Orta Vadeli P r o g r a m ı n d a yer alan a m a ç , politika ve ö n c e l i k l e r ile, yine a y n ı d ö n e m için h a z ı r l a n a n
Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali ç e r ç e v e ve b ü t ç e tahminleri; 2009 Yılı P r o g r a m ı , B ü t ç e s i
ve Y a t ı r ı m P r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n a temel t e ş k i l edecektir. A y r ı c a , Orta Vadeli Programla uyumlu olmak
k a y d ı y l a , kamu idarelerinin stratejik p l a n l a r ı da program ve b ü t ç e ç a l ı ş m a l a r ı n d a dikkate a l ı n a c a k t ı r .

Ekonomide s a ğ l a n a n g ü v e n ve i s t i k r a r ı n korunması, ekonomik b ü y ü m e n i n k a l k ı n m a


s ü r e c i n i n sosyal boyutunu da dikkate alacak ş e k i l d e y ü k s e k ve s ü r d ü r ü l e b i l i r k ı l ı n m a s ı , i s t i h d a m ı n
a r t ı r ı l m a s ı , kamu hizmetlerinin h ı z ve kalitesinin y ü k s e l t i l m e s i temel p o l i t i k a s ı d o ğ r u l t u s u n d a kamu
yatırım ödeneklerinin kullanımında e t k i n l i ğ i n ve v e r i m l i l i ğ i n a r t ı r ı l m a s ı ö n c e l i k l i hedeflerimiz
arasındadır.

Bu hedef d o ğ r u l t u s u n d a , bir taraftan kamu y a t ı r ı m l a r ı n a a y r ı l a n kaynaklar ö n c e l i k l i sosyal


i h t i y a ç l a r ı giderecek ve ü r e t k e n faaliyetleri destekleyecek nitelikteki ö n c e l i k l i alt y a p ı a l a n l a r ı n a
y ö n l e n d i r i l e c e k , d i ğ e r taraftan kamu y a t ı r ı m l a r ı n ı n etkin, verimli ve z a m a n ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e ,
mevcut sermaye stokunun daha etkin k u l l a n ı l m a s ı n a ö z e n g ö s t e r i l e c e k t i r .

Bu ç e r ç e v e d e , 2009-2011 d ö n e m i y a t ı r ı m p r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n d a ; e ğ i t i m , s a ğ l ı k , teknolojik
a r a ş t ı r m a , u l a ş t ı r m a , i ç m e suyu ile bilgi ve i l e t i ş i m teknolojileri y a t ı r ı m l a r ı n a ö n c e l i k verilecektir. Bu
ç e r ç e v e d e İ s t a n b u l B i l i ş i m Vadisi Projesi ö z e l ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r .

Kamu y a t ı r ı m l a r ı ; b a ş t a G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi olmak ü z e r e . D o ğ u Anadolu Projesi,


Konya O v a s ı Projesi ve d i ğ e r t ü m b ö l g e l e r d e k i b ö l g e s e l ekonomik k a l k ı n m a ve sosyal g e l i ş m e ile
b ö l g e l e r a r a s ı g e l i ş m i ş l i k f a r k l a r ı n ı n a z a l t ı l m a s ı n d a etkili bir a r a ç olarak k u l l a n ı l a c a k , A B ' y e ü y e l i k
y ö n ü n d e ortaya konulan politika ve ö n c e l i k l e r i n hayata g e ç i r i l m e s i için s ü r d ü r ü l e n ç a l ı ş m a l a r ı n
g e r e k t i r d i ğ i y a t ı r ı m l a r h ı z l a n d ı r ı l a c a k t ı r . Bu kapsamda, s a ğ l a n a n ilave kaynaklar da dikkate a l ı n a r a k ,
G A P Eylem P l a n ı ve d i ğ e r b ö l g e s e l ekonomik k a l k ı n m a ve sosyal g e l i ş m e p r o g r a m l a r ı k a p s a m ı n d a k i
projelere ö z e l ö n e m verilecektir.

İÜ
Proje b a z ı n d a ö d e n e k teklif ve tahsislerinde, s e k t ö r e l ve b ö l g e s e l ö n c e l i k l e r i n y a n ı sıra devam
eden projelerden; k ı s a s ü r e d e tamamlanarak ekonomiye k a z a n d ı r ı l a b i l e c e k , u y g u l a m a s ı n d a ö n e m l i
fiziki g e r ç e k l e ş m e s a ğ l a n m ı ş , d ı ş f i n a n s m a n ı s a ğ l a n a r a k o n a y l a n m ı ş , b a ş l a t ı l m ı ş bulunan d i ğ e r
projelerle b a ğ l a n t ı l ı veya e ş z a m a n l ı olarak y ü r ü t ü l m e s i ve t a m a m l a n m a s ı gereken projelere ö n c e l i k
verilecektir.

B ü t ü n kamu k u r u l u ş l a r ı , 2009-2011 d ö n e m i y a t ı n m tekliflerini Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı ve


Orta Vadeli Programda yer alan a m a ç ve ö n c e l i k l e r ile ilişkisini kurarak yapacaklar, a y r ı c a yeni y a t ı r ı m
tekliflerini ayrıntılı s e k t ö r ç a l ı ş m a l a r ı ile nitelikli y a p ı l a b i l i r l i k e t ü t ve analizlerine d a y a n d ı r a c a k l a r d ı r .

Kamu y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a devam eden ö n c e l i k l i projelerin yeterli kaynak tahsisi ile


z a m a n ı n d a t a m a m l a n m a s ı hedefi d o ğ r u l t u s u n d a , acil ve zorunlu haller d ı ş ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i bir
y ı l d a n fazla s ü r e c e k yeni proje teklifinde bulunulmayacak, mevcut kamu sabit sermaye stokundan
etkin ve yeterli kapasitede y a r a r l a n ı l m a s ı n ı s a ğ l a y a c a k b a k ı m ve o n a r ı m l a r ı n z a m a n ı n d a
g e r ç e k l e ş t i r i l e b i l m e s i için yeterli ö d e n e k teklifinde b u l u n u l a c a k t ı r . Kamu k a y n a k l a r ı n ı n kısıtlı o l d u ğ u
g e r ç e ğ i de g ö z ö n ü n d e bulundurularak kamu a l t y a p ı y a t ı r ı m l a r ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n d e ö z e l s e k t ö r
k a t ı l ı m ı n ı i ç e r e n modellerden azami oranda y a r a r l a n ı l a c a k t ı r .

B ü t ü n y a t ı r ı m c ı kamu k u r u l u ş l a n n ı n , yukanda belirtilen hususlan dikkate alarak, Orta Vadeli


P r o g r a m ı n temel a m a ç l a r ı ve ö n c e l i k l e r i , Orta Vadeli Mali Planda ve "2009-2011 D ö n e m i Y a t ı r ı m
P r o g r a m ı H a z ı r l a m a Rehberi" ekinde belirtilen y a t ı r ı m teklif tavanlan, ö n c e l i k l e r ve esaslar ile uyumlu
olmak ü z e r e , 2009-2011 d ö n e m i n i kapsayan ü ç yıllık perspektifle h a z ı r l a y a c a k l a r ı y a t ı r ı m tekliflerini
Temmuz a y ı sonuna kadar Devlet Planlama T e ş k i l a t ı M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r m e l e r i n i ö n e m l e arz ve
rica ederim.

Nazım EKREN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

EK: 2009-2011 D ö n e m i Y a t ı n m P r o g r a m ı H a z ı r l a m a Rehberi

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

- B a ş b a k a n l ı k ve B a ğ l ı K u r u l u ş l a r ı - C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı Genel S e k r e t e r l i ğ i
- Devlet B a k a n l ı ğ ı ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı i ı k i a n ,
B a ğ l ı ve İlgili K u r u l u ş l a n
- B a k a n l ı k l a r , B a ğ l ı ve İlgili K u r u l u ş l a n
- Y ü k s e k Ö ğ r e t i m Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı
- Genel ve Ö z e l B ü t ç e l i K u r u l u ş l a r
- D ü z e n l e y i c i ve Denetleyici Kurumlar
- D ö n e r Sermayeli K u r u l u ş l a r
- Sosyal G ü v e n l i k K u r u m l a r ı
- K İ T ' l e r ve B a ğ l ı O r t a k l ı k l a n
- Valilikler
- Mahalli İ d a r e l e r
2009-2011 DÖNEMİ
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
I. AMAÇ ve KAPSAM
Amaç

1. Bu rehberin a m a c ı , 2009-2011 d ö n e m i y a t ı r ı m p r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n a esas olmak ü z e r e ,


kamu y a t ı r ı m ö n c e l i k l e r i n i ve 5018 sayılı Kamu Mali Y ö n e t i m i ve Kontrol Kanununun 1 6 ' n c ı maddesine
uygun ş e k i l d e ; kamu idarelerince u y u l m a s ı gereken genel ilkeleri, nesnel ve ö l ç ü l e b i l i r s t a n d a r t l a r ı ,
hesaplama y ö n t e m l e r i n i , bunlara ilişkin olarak k u l l a n ı l a c a k cetvel ve tablo ö r n e k l e r i n i ve d i ğ e r bilgileri
ortaya k o y m a k t ı r .

Kapsam

2. Y a t ı r ı m Genelgesi ve Y a t ı r ı m P r o g r a m ı H a z ı r l a m a Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli I S a y ı l ı


Cetvelde belirtilen Genel B ü t ç e K a p s a m ı n d a k i İ d a r e l e r i , II S a y ı l ı Cetvelde belirtilen ö z e l B ü t ç e
K a p s a m ı n d a k i İ d a r e l e r i , III S a y ı l ı Cetvelde belirtilen D ü z e n l e y i c i ve Denetleyici K u r u m l a r ı , IV S a y ı l ı
Cetvelde belirtilen Sosyal G ü v e n l i k K u r u m l a r ı n ı , Kamu İktisadi T e ş e b b ü s l e r i n i ( K İ T ' l e r ) ve Ö z e l l e ş t i r m e
K a p s a m ı n d a k i K u r u l u ş l a r ı (kamu p a y ı y ü z d e 50'den fazla olanlar), D ö n e r Sermayeli K u r u l u ş l a r ı , İller
B a n k a s ı n ı , Fon İ d a r e l e r i n i , d ı ş finansman ile proje y ü r ü t e n Mahalli İ d a r e l e r i ve d i ğ e r kamu k u r u l u ş l a r ı n ı
kapsamaktadır.

II. GENEL ÇERÇEVE


Dokuzuncu Kalkmma Planı (2007-2013)

3. Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı 2007-2013 d ö n e m i n d e Program, B ü t ç e ve Y a t ı r ı m P r o g r a m ı


h a z ı r l ı k ve uygulama ç a l ı ş m a l a r ı n ı n temel politika ç e r ç e v e s i n i o l u ş t u r a c a k t ı r .

Orta Vadeli Program (2009-2011) ve Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)

4. Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı ' n d a yer alan hedef ve politika ve ö n c e l i k l e r l e uyumlu olmak


ü z e r e ; makro p o l i t i k a l a r ı , ilkeleri, hedef ve g ö s t e r g e n i t e l i ğ i n d e k i temel ekonomik b ü y ü k l ü k l e r i
kapsayacak ş e k i l d e Devlet Planlama T e ş k i l a t ı M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n ve 2009-2011
d ö n e m i n i kapsayan ö r t a Vadeli Program 2008/13834 sayılı Bakanlar Kurulu K a r a r ı olarak 28 Haziran
2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede y a y ı m l a n m ı ş t ı r . Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak
ü z e r e , 2009-2011 d ö n e m i n e ilişkin b ü t ç e b ü y ü k l ü k l e r i n i , genel b ü t ç e l i ve ö z e l b ü t ç e l i kamu idarelerinin
ö d e n e k teklif t a v a n l a r ı n ı kapsayan ve Maliye B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n Orta Vadeli Mali Plan ise
2008/31 s a y ı l ı Y ü k s e k Planlama Kurulu K a r a r ı olarak 8 Temmuz 2008 tarih ve 26930 sayılı M ü k e r r e r
Resmi Gazetede y a y ı m l a n m ı ş b u l u n m a k t a d ı r . Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan,
k u r u l u ş l a r ı n ü ç yıllık perspektifle y a p a c a k l a r ı Program, B ü t ç e ve Y a t ı r ı m P r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n a esas
t e ş k i l edecektir.

5. B ü t ü n y a t ı r ı m c ı kamu k u r u l u ş l a r ı , y a t ı r ı m tekliflerini Orta Vadeli P r o g r a m ' ı n temel a m a ç l a r ı


ve ö n c e l i k l e r i , Orta Vadeli Mali Planda ve Y a t ı r ı m P r o g r a m ı H a z ı r l a m a Rehberinde belirtilen y a t ı r ı m
teklif t a v a n l a r ı , ö n c e l i k l e r ve esaslarla uyumlu olmak ü z e r e h a z ı r l a y a c a k l a r ve D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a
göndereceklerdir.

6. Y a t ı n m teklif t a v a n l a r ı , cari fiyatlarla (yılı f i y a t l a r ı y l a ) olmak ü z e r e 2009-2011 d ö n e m i n i


kapsayan ü ç y ı l için verilmektedir. K u r u l u ş l a r y a t ı r ı m proje s t o k l a r ı n ı n y ü r ü t ü l m e s i n d e , ileriki y ı l l a r a ait
g ö s t e r g e n i t e l i ğ i n d e k i teklif t a v a n l a r ı n ı da ö z e l l i k l e dikkate a l a c a k l a r d ı r .
idare Stratejik Planı ve Performans Programı

7. İ d a r e stratejii< p i a n ı n ı h a z ı r i a m ı ş oian l<uruiuşlar, 2009 yılı y a t ı r ı m tekliflerinde, Orta Vadeli


Programda ver alan politika ve ö n c e l i k l e r l e uyumlu olmak k a y d ı y l a , stratejik p l a n l a r ı n d a ve performans
p r o g r a m l a r ı n d a k i a m a ç , hedef ve performans g ö s t e r g e l e r i n i dikkate a l a c a k l a r d ı r .

III. 2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI VE


ÖNCELİKLER
Genel Öncelikler

8. 2009-2011 d ö n e m i n d e , Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir ş e k i l d e , kamu
kesimi y a t ı r ı m l a r ı ö n c e l i k l i sosyal i h t i y a ç l a r ı giderecek ve ü r e t k e n faaliyetleri destekleyecek nitelikteki
alt y a p ı y a y ö n l e n d i r i l e c e k t i r .

9. Kamu y a t ı r ı m l a n b ö l g e s e l k a l k ı n m a n ı n s a ğ l a n m a s ı n d a ve b ö l g e l e r a r a s ı g e l i ş m i ş l i k
f a r k l a n n ı n a z a l t ı l m a s ı n d a etkili bir a r a ç olarak k u l l a n ı l a c a k , y a t ı n m tahsislerinde mevcut b ö l g e s e l
planlar ve programlar k a p s a m ı n d a k i illerin ve ö z e l l i k l e ş e h i r merkezlerinin g e l i ş m e s i n i h ı z l a n d ı n c ı
ekonomik ve sosyal a l t y a p ı y a t ı n m l a r ı ile insan kaynaklan ve istihdam ağırlıklı projelere ö n c e l i k
verilecektir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin, uygulanmakta olan b ö l g e s e l planlar ile uyumlu o l m a s ı
gözetilecektir.

10. K ı r s a l kesimde k a l k ı n m a n ı n h ı z l a n d ı n i m a s ı a m a c ı y l a , kamu y a t ı n m l a n ve hizmetlerinin


sunumunda, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile d i ğ e r g e l i ş m e ve ç e v r e s i n e hizmet sunma
kapasitesi bulunan merkezi y e r l e ş i m birimlerine ö n c e l i k verilmek suretiyle bu y e r l e ş i m l e r i n a l t y a p ı l a r ı
i y i l e ş t i r i l e c e k ve k a y n a k l a r ı n etkin k u l l a n ı m ı s a ğ l a n a c a k t ı r .

11. Ü l k e m i z i n AB'ye ü y e l i ğ i y ö n ü n d e ortaya konulan plan ve programlarda yer alan politika ve


ö n c e l i k l e r i n hayata g e ç i r i l m e s i için s ü r d ü r ü l e n ç a l ı ş m a l a n n g e r e k t i r d i ğ i y a t ı n m l a r h ı z l a n d ı r ı l a c a k t ı r .

12. Kamu a l t y a p ı y a t ı n m l a n n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n d e ö z e l s e k t ö r k a t ı l ı m ı n ı i ç e r e n modellerden


azami oranda y a r a r l a n ı l a c a k t ı r .

13. Kamu y a t ı r ı m teklif ve k a r a r l a r ı , s a ğ l ı k l ı sorun analizlerini i ç e r e n s e k t ö r e l ve b ö l g e s e l


ç a l ı ş m a l a r a , planlara ve nitelikli y a p ı l a b i l i r l i k e t ü t ve analizlerine d a y a n d ı n l a c a k t ı r .

Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler

14. S e k t ö r e l Ö n c e l i k l e r : 2009-2011 d ö n e m i kamu y a t ı n m tahsislerinde e ğ i t i m , s a ğ l ı k ,


teknolojik a r a ş t ı r m a , u l a ş t ı r m a , i ç m e suyu ile Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu e-devlet ve bilgi ve
i l e t i ş i m teknolojilerinin g e l i ş t i r i l m e s i n e y ö n e l i k a l t y a p ı y a t ı n m l a n n a ö n c e l i k verilecektir.

15. B ö l g e s e l Ö n c e l i k l e r : Kamu y a t ı n m l a n , yenilenebilir enerji ve tanmsal a l t y a p ı y ı


g ü ç l e n d i r m e y e o d a k l ı G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi b a ş t a olmak ü z e r e . D o ğ u Anadolu Projesi, Konya
O v a s ı Projesi ve d i ğ e r t ü m b ö l g e l e r d e k i b ö l g e s e l ekonomik k a l k ı n m a ve sosyal g e l i ş m e ile
b ö l g e l e r a r a s ı g e l i ş m i ş l i k f a r k l a n n ı n a z a l t ı l m a s ı n d a etkili bir a r a ç olarak k u l l a n ı l a c a k t ı r .

ilgili olan b ü t ü n s e k t ö r ve alt s e k t ö r l e r d e , ü l k e n i n orta ve d o ğ u s u n d a belirli n ü f u s b ü y ü k l ü ğ ü n e


u l a ş m ı ş , d o ğ u d a n b a t ı y a g ö ç ü kendine y ö n l e n d i r e b i l e c e k , ç e v r e illerin sosyo-ekonomik g e l i ş m e s i n i
h ı z l a n d ı r m a potansiyeline sahip; D i y a r b a k ı r , E l a z ı ğ , Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, IVlalatya,
Samsun, Sivas, Ş a n l ı u r f a , Trabzon, Van illeri ve bu illerin cazibe merkezi konumundaki ş e h i r
merkezlerinin sosyal ve fiziki a l t y a p ı y a t ı r ı m l a r ı n a ö n c e l i k verilecektir. G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi A n a
P l a n ı (GAP), D o ğ u Anadolu Projesi A n a P l a n ı (DAP), D o ğ u Karadeniz B ö l g e s e l G e l i ş m e P l a n ı
(DOKAP), Zonguldak, B a r t ı n , K a r a b ü k B ö l g e s e l G e l i ş m e Raporu (ZBK) ve Y e ş i l ı r m a k Havza G e l i ş i m
Projesi ( Y H G P ) k a p s a m ı n d a s ö z konusu p l a n l a r ı n a m a ç ve ö n c e l i k l e r i dahilindeki y a t ı r ı m l a r ile Konya
O v a s ı Projesi (KOP) k a p s a m ı n d a k i y a t ı r ı m l a r a ö n c e l i k verilecektir.

K u r u l u ş l a r , y a t ı r ı m tekliflerinde, 18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazetede


y a y ı m l a n a n Ö n c e l i k l i B ö l g e s e l K a l k ı n m a ve Sosyal G e l i ş m e Projeleri h a k k ı n d a k i 2008/11 sayılı
B a ş b a k a n l ı k Genelgesi ile eki G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi Eylem P l a n ı n d a (2008-2012) belirtilen
h u s u s l a r ı ö z e l l i k l e dikkate a l a c a k l a r d ı r .

16. Proje B a z ı n d a Ö n c e l i k l e r : 2009-2011 d ö n e m i y a t ı r ı m teklif t a v a n l a r ı ç e r ç e v e s i n d e


y a p ı l a c a k proje b a z ı n d a k i ö d e n e k tekliflerinde s e k t ö r e l ve b ö l g e s e l ö n c e l i k l e r i n y a n ı s ı r a devam eden
projelerden;

- 2009 yılı i ç i n d e tamamlanarak ekonomiye k a z a n d ı r ı l a b i l e c e k projelere,


- U y g u l a m a s ı n d a ö n e m l i fiziki g e r ç e k l e ş m e s a ğ l a n m ı ş projelere,
- Y a t ı r ı m P r o g r a m ı n d a yer alan ve d ı ş f i n a n s m a n ı s a ğ l a n a n projelerden ö n e m l i oranda fiziki
g e r ç e k l e ş m e s a ğ l a n m ı ş projelere,
- B a ş l a t ı l m ı ş bulunan d i ğ e r projelerle b a ğ l a n t ı l ı veya e ş z a m a n l ı olarak y ü r ü t ü l m e s i ve
t a m a m l a n m a s ı gereken projelere,
- Mevcut sermaye stokunun daha etkin k u l l a n ı l m a s ı n a ve k o r u n m a s ı n a y ö n e l i k idame-yenileme,
b a k ı m - o n a r ı m , rehabilitasyon ve modernizasyon t ü r ü y a t ı r ı m projelerine,
- Afetlerin ö n l e n m e s i ve afet h a s a r l a r ı n ı n telafisine y ö n e l i k projelere,
- AB'ye ü y e l i k y ö n ü n d e ortaya konulan politika ve ö n c e l i k l e r i n hayata g e ç i r i l m e s i için s ü r d ü r ü l e n
ç a l ı ş m a l a r ı n g e r e k t i r d i ğ i projelere,
- e - D ö n ü ş ü m T ü r k i y e Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere ve İ s t a n b u l B i l i ş i m
Vadisi Projesine

a ğ ı r l ı k verilecektir.

Alt Sektör Öncelikleri

17. K u r u l u ş l a r , y a t ı r ı m p r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n d a da devam ettirilecek r a s y o n e l l e ş t i r m e faaliyeti


ç e r ç e v e s i n d e y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a k i proje stokunun ö n c e l i k l e n d i r i l m e s i n d e , y u k a r ı d a verilen genel
s e k t ö r e l , b ö l g e s e l ve proje b a z ı n d a ö n c e l i k l e r i n y a n ı sıra a ş a ğ ı d a k i alt s e k t ö r b a z ı n d a k i kriter ve
ö n c e l i k l e r i dikkate a l a c a k l a r d ı r .

• Tarım / Sulama sektöründe; proje stokunun r a s y o n e l l e ş t i r i l m e s i n e ilişkin ç a l ı ş m a l a r a


devam edilecek, bu kapsamda mevcut projeler yeniden ö n c e l i k l e n d i r i l e c e k , ö n c e l i k l i projelere
yeterli kaynak tahsis edilecek, y a p ı l a b i l i r l i ğ i n i ve ö n c e l i ğ i n i y i t i r m i ş projelerin tasfiye edilmesi
veya iz ö d e n e ğ e ç e k i l m e s i y ö n ü n d e tedbirler a l ı n a r a k stokun ç o k y ü k s e k olan ortalama
tamamlanma s ü r e s i d ü ş ü r ü l e c e k t i r .

D S İ Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a yer alan B ü y ü k Su İşi projelerinden 2009


y ı l ı n d a t ü m ü y l e bitirilecek, kredili y ü r ü t ü l e n , d e p o l a m a s ı t a m a m l a n m ı ş veya d e p o l a m a s ı z ,
t ü m ü y l e ihaleli i l e r l e m i ş sulama projeleri, b a r a j ı 2009 y ı l ı n d a tamamlanacak projeler ile t a ş k ı n
projeleri birinci ö n c e l i k l i projeler olarak d e ğ e r l e n d i r i l e c e k ve ö d e n e k teklifleri bu husus g ö z
ö n ü n e alınarak yapılacaktır.

2008 Yılı Y a t ı r ı m P r o g r a m ı n d a yer alan ancak teknik ve/veya ekonomik a ç ı d a n


y a p ı l a b i l i r l i ğ i n i y i t i r m i ş (su k a y n a ğ ı y e t e r s i z l i ğ i olan, ö n e m l i zemin problemi g ö r ü l e n , fizibilite
e t ü d ü yetersiz y a p ı l m ı ş olan, Ç E D ' i olumsuz ç ı k a n vb.) b ü y ü k veya k ü ç ü k su işi projeleri ile
2008 yılı sonuna kadar ihale e d i l m e m i ş K ü ç ü k S u İşleri toplu projesi k a p s a m ı n d a k i işler
yeniden d e ğ e r l e n d i r i l e r e k , gerekli g ö r ü l e n l e r a y r ı c a listelenecek ve y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a n
ç ı k a r ı l m a k ü z e r e teklif edilecektir.
D S İ Genei İ V İ ü d ü r i ü ğ ü n c e ; büyül< su işi projelerine dair gerçel<ieştirilecei< yıiiıl< fizil<i liedefier
(suiama, taşl<ın l<oruma, bitiriiecel< baraj, vb.) proje b a z ı n d a ; küçük su işi projelerine dair yıllık
fiziki hedefler ise ( t a ş k ı n , t a ş k ı n - r u s u b a t , sulama, vb.) faaliyet b a z ı n d a ve her iki fiziki hedef
seti bu rehber ekinde yer alan ö d e n e k teklif tavanlan d o ğ r u l t u s u n d a belirlenerek y a t ı n m
teklifleri ile birlikte g ö n d e r i l e c e k t i r .

T o p l u l a ş t ı n I m ı ş proje n i t e l i ğ i n d e k i " K ü ç ü k S u İşleri" projesi k a p s a m ı n d a yer alan, ancak daha


ö n c e k i y ı l l a r d a t a m a m l a n m ı ş olan alt projelerin; karakteristik, proje t u t a r ı ve k ü m ü l a t i f
h a r c a m a s ı " K ü ç ü k S u İşleri" projesi t o p l a m ı n d a n d ü ş ü l e r e k , proje, 2008 yılı uygulama
p r o g r a m ı n d a yer alan projelerle sınırlı olacak ş e k i l d e teklif edilecektir. A y r ı c a , proje
k a p s a m ı n d a yer alan faaliyetlerin proje adetleri, faaliyetlerin y a n ı n d a belirtilecektir.

• Tarım / Su Ürünleri sektöründe; D L H İ Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n y a t ı n m p r o g r a m ı n d a fiziki


g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 6 0 ' ı n ü s t ü n d e olup k ı s a s ü r e d e tamamlanarak ekonomiye
kazandıniması gerekli g ö r ü l e n b a l ı k ç ı bannaklan projelerine ö d e n e k tekliflerinde birinci
derecede ö n c e l i k verilecektir. Fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 6 0 ' ı n a l t ı n d a olan b a l ı k ç ı b a r ı n a k l a r ı
projelerine ö d e n e k teklifi y a p ı l ı r k e n , b a l ı k ç ı l ı k s e k t ö r ü n ü n b ö l g e ekonomisindeki yeri, projenin
tamamlanma s ü r e s i ve mevcut bannaklara olan u z a k l ı ğ ı dikkate a l ı n a r a k projeler kendi
aralannda ö n c e l i k l e n d i r i l e c e k t i r .

• Madencilik sektöründe; enerji s e k t ö r ü ve imalat sanayiine girdi temin eden ü r e t i m e


y ö n e l i k projelere; petrol, d o ğ a l g a i ve jeotermal kaynaklar ile rezervi t ü k e n m e k t e olan ve arz
g ü v e n l i ğ i n i n s a ğ l a n m a s ı a ç ı s ı n d a n ö n e m arz eden madenlerin a r a n m a s ı n a y ö n e l i k projelere;
madenlerin i ş l e n e r e k ü r ü n haline getirilmesine y ö n e l i k projeler ile ü r e t i l e n cevherlerin t ü k e t i c i
talepleri d o ğ r u l t u s u n d a kalitesinin i y i l e ş t i r i l m e s i n e y ö n e l i k projelere ö n e m ve ö n c e l i k
verilecektir.

• İmalat sektörlerinde; genel olarak ü r e t i m i n idamesine y ö n e l i k projelere, AB'ye uyum ve


u l u s l a r a r a s ı y ü k ü m l ü l ü k l e r i m i z a ç ı s ı n d a n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i gerekli olan projelere ve y u r t i ç i
hammaddenin d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n e y ö n e l i k ekonomik olan projelere birinci derecede ö n c e l i k
verilecektir.

Ö z e l l e ş t i r m e kapsam ve p r o g r a m ı n d a k i k u r u l u ş l a n n acil olmayan işleri ile 2008 Yılı Y a t ı n m


P r o g r a m ı n d a yer alan, y a p ı l a b i l i r l i ğ i devam eden, ancak ihalesi y a p ı l m a m ı ş ve ö z e l l e ş t i r m e
ö n c e s i n d e y a p ı l m a s ı zorunlu olmayan yeni işler ise ikinci derecede ö n c e l i k l i projeler olarak iz
ö d e n e k l e y a t ı r ı m p r o g r a m ı n a teklif edilecektir.

Ö n c e l i ğ i bulunmayan i n ş a a t projeleri, kamunun imalat sanayiinden ç e k i l m e k t e o l m a s ı ve/veya


ö z e l s e k t ö r ü n a y n ı konuda faaliyette b u l u n m a s ı nedeniyle ö n c e l i ğ i n i y i t i r m i ş projelere ve
y a t ı r ı m c ı k u r u l u ş a ç ı s ı n d a n ö n c e l i ğ i n i y i t i r m i ş projelere y a t ı r ı m p r o g r a m ı tekliflerinde yer
verilmeyecektir.

• Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, T ü r k i y e ' n i n genel enerji i h t i y a ç


projeksiyonuna uygun olarak h a z ı r l a n m ı ş ve Elektrik P i y a s a s ı Kanununun ortaya k o y d u ğ u
esaslara uygun, g ü v e n i l i r hammadde kaynaklanna ve erken geri d ö n ü ş o r a n ı n a sahip
projelerle, g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i d i ğ e r projelerin hayata g e ç i r i l m e s i n i n ö n ş a r t ı n i t e l i ğ i n d e olan
veya b u n l a r ı n kapasite/verimini a r t ı r a c a k olan projelere ö n c e l i k verilecektir.

• Ulaştırma / Otoyol sektöründe; devam eden y a t ı r ı m projelerinden K e m e r h i s a r - P o z a n t ı


Otoyolu ve fiziki g e r ç e k l e ş m e s i % 9 0 ' ı n ü z e r i n d e bulunan otoyol ve b a ğ l a n t ı yolu projeleri ile,
mevcut otoyol sisteminin k o r u n m a s ı n ı ve etkin k u l l a n ı m ı n ı s a ğ l a y a c a k ; ü s t y a p ı i y i l e ş t i r m e ,
trafik g ü v e n l i ğ i , k ö p r ü ve v i y a d ü k l e r i n o n a r ı m ı ve İ s t a n b u l Ç e v r e Y o l l a r ı ü z e r i n d e k i v i y a d ü k ve
k ö p r ü l e r i n depreme k a r ş ı g ü ç l e n d i r i l m e s i n e y ö n e l i k projelere ö n e m ve ö n c e l i k verilecektir.
• Ulaştırma / Karayolu sektöründe; k a r a y o l l a r ı n d a trafik g ü v e n l i ğ i ile ilgili yatırmalarla
ağırlık kontrol hizmetlerinin e t k i n l e ş t i r i l m e s i n e y ö n e l i k t e ç h i z a t ve d o n a n ı m l a r ı n s a ğ l a n m a s ı n a
ö n c e l i k verilecektir.

Devlet ve il yollan ile ilgili ö d e n e k tekliflerinde, Ankara-Samsun-Sarp, Y a l o v a - B u r s a - İ z m i r ,


Sivrihisar-Afyon-İzmir, Adapazarı-Bozüyük, Afyon-Dinar-Çardak, Kınalı-Tekirdağ-İpsala
g ü z e r g a h l a r ı n d a yer alan b ö l ü n m ü ş yol projeleri ile b i t ü m l ü s ı c a k k a n ş ı m kaplama (BSK), k ö p r ü
y a p ı m - o n a r ı m projelerine ö n c e l i k verilecektir.

Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n makine p a r k ı n d a acil b a k ı m ve kar m ü c a d e l e s i makineleri ihtiyacı


d ı ş ı n d a g e n i ş l e m e y e gidilmeyecek, b a k ı m - o n a r ı m hizmetlerinin ihaleli olarak y a p t ı r ı l m a s ı
benimsenecektir.

• Ulaştırma / Demiryolu sektöründe; Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı n d a yer alan, Ankara merkez


olmak ü z e r e Istanbul-Ankara-Sivas, A n k a r a - A f y o n k a r a h i s a r - İ z m i r , Ankara-Konya k o r i d o r l a r ı n d a n
o l u ş a n ç e k i r d e k a ğ ü z e r i n d e hızlı tren ile yolcu t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n a b a ş l a n ı l m a s ı politikası ç e r ç e v e s i n d e
ö d e n e k tekliflerinde A n k a r a - İ s t a n b u l , Ankara-Konya Hızlı Tren projelerine ö n c e l i k verilecektir.

A y r ı c a , demiryolu yenilemeleri için ray temini ve yol mekanizasyon yatırımlarına ve demiryolu


işletmeciliğinde maliyet d ü ş ü r ü c ü etki yapabilecek tedbirlerin gerektirdiği yatırımlara ö n c e l i k
verilecektir.

• Ulaştırma / Denizyolu sektöründe; b a ş t a Ege B ö l g e s i olmak ü z e r e p l a n l a m a s ı y a p ı l a n


b ü y ü k kapasiteli ana l i m a n l a r ı n hayata g e ç i r i l m e s i için gereken yatırımlara ve ç a l ı ş m a l a r a ö n c e l i k
verilecektir. Kıyılar Master Planı öncelikli olarak t a m a m l a n a c a k t ı r .

• Ulaştırma / Havayolu sektöründe; u l a ş t ı r m a s e k t ö r ü içinde d i ğ e r projelerle uyumlu ve


t a m a m l a y ı c ı projeler ile hava trafik k o n t r o l ü hizmetlerinin modernize edilmesine y ö n e l i k projelere
ö n c e l i k verilecektir.

• Ulaştırma / Boruhattı sektöründe; sanayi k u l l a n ı m potansiyeli y ü k s e k , ç e v r e s o r u n l a r ı


bulunan ve n ü f u s y o ğ u n l u ğ u fazla y ö r e l e r e e r i ş i m e ö n c e l i k verilecektir. D o ğ a l gaz iletim ve d a ğ ı t ı m
y a t ı n m l a n n ı n e ş z a m a n l ı olarak y ü r ü t ü l m e s i ve planlanan s ü r e d e bitirilmesi için bu mahiyetteki
projelere ö d e n e k tahsisinde ö n e m verilecektir.

• Ulaştırma / Haberleşme sektöründe; posta hizmetlerinde etkinliği, sürati ve g ü v e n i artıncı


otomasyon, mekanizasyon ile bilgi ve iletişim teknolojisi ağırlıklı projelere ö n c e l i k verilecektir.
TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine y ö n e l i k projelere ö n c e l i k verilecek, sosyal tesis gibi
yeni inşaat işleri başlatılmayacaktır.

• Turizm sektöründe; mevcut sistemin k o r u n m a s ı n ı ve etkin kullanımını s a ğ l a m a k a m a c ı y l a


a t ı k s u a r ı t m a tesisleri, derin deniz d e ş a r j l a n , katı atıkların i m h a s ı , temiz su ihtiyaçlarını
k a r ş ı l a m a y a y ö n e l i k y a t ı n m l a n n ivedilikle t a m a m l a n m a s ı n a ö n c e l i k verilecektir.

• Eğitim / İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul t ü r ü
itibarıyla ülke genelindeki derslik b a ş ı n a d ü ş e n ö ğ r e n c i sayısı ile okulun y a p ı l a c a ğ ı b ö l g e d e k i (il­
lice) derslik b a ş ı n a d ü ş e n ö ğ r e n c i sayısı dikkate alınacaktır.

Y a t ı n m tekliflerinde fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 75 ve daha ü z e r i n d e olan projeler ile 2009 yılında


bitirilecek projelere ve deprem riski y ü k s e k olan b ö l g e l e r d e n b a ş l a m a k ü z e r e okullann depreme
karşı g ü ç l e n d i r i l m e s i n e y ö n e l i k projelere ö n c e l i k verilecektir.

Daha ö n c e k i y ı l l a r d a sari ihale izni v e r i l m i ş projeler için ö n g ö r ü l e n ö d e n e k l e r y a t ı r ı m


tekliflerinde ö n c e l i k l i olarak dikkate a l ı n a c a k t ı r . En fazla g ö ç alan ve deprem b ö l g e s i n d e yer
alan il ve i l ç e l e r d e fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 50 ve daha ü z e r i n d e olan projelerin 2009 y ı l ı n d a
bitirilmesine ö n c e l i k verilecektir. Bu kapsama girmeyen projelerde ö d e n e k teklifi fiziki
g e r ç e k l e ş m e s i n i n y ü k s e k l i ğ i esas a l ı n a r a k belirlenecektir. T ü m projelerin fiziki g e r ç e k l e ş m e
seviyeleri y a t ı r ı m teklifleri i ç i n d e yer a l a c a k t ı r . Zorunlu haller d ı ş ı n d a ö z e l projelere ve ö z e l
imalata yer verilmeyecektir. Derslik i h t i y a c ı n ı n acilen k a r ş ı l a n m a s ı a m a c ı y l a yeni proje
tekliflerinde zorunlu haller d ı ş ı n d a ö ğ r e t i m binalan d ı ş ı n d a ek tesis teklif edilmeyecek, y a t ı n m
p r o g r a m ı n d a devam eden projelerde ise ö ğ r e t i m b i n a l a r ı d ı ş ı n d a kalan ve e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m
hizmetlerini aksatmayacak ü n i t e l e r i n y a p ı m ı n a ö ğ r e t i m binalan hizmete a l ı n d ı k t a n sonra
b a ş l a n a c a k t ı r . Y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a yer almakla birlikte y a p ı m ı n a i h t i y a ç k a l m a m ı ş veya
g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n d e ö n e m l i zorluklarla k a r ş ı l a ş ı l a n projeler y a t ı n m p r o g r a m ı n d a n ç ı k a r ı l m a k
ü z e r e teklif edilecektir.

Milli E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n c a y ü r ü t ü l e n " e - Y a t ı n m Projesi" ile tespit edilen y a t ı n m i h t i y a c ı n a g ö r e


okul y a p ı m ı n d a ö n c e l i k l i il ve ilçeler s ı r a l a n a c a k ve yeni proje teklifleri s e ç i m l e r i n e esas
o l u ş t u r a n kriterleri de g ö s t e r e c e k ş e k i l d e h a z ı r l a n a c a k t ı r .

• Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2009 y ı l ı n d a


tamamlanarak hizmete a l ı n a b i l e c e k projelere, fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 75'in ü z e r i n d e olan
projelere ve afet h a s a r l a r ı n ı n telafisine y ö n e l i k olarak b a ş l a t ı l m ı ş projelere ö d e n e k tekliflerinde
birinci derecede ö n c e l i k verilecektir.

B a ş t a r e k t ö r l ü k b i n a s ı olmak ü z e r e idari binalarla ilgili projelerden 2009 y ı l ı n d a bitecek olanlar


d ı ş ı n d a k i projeler; e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m faaliyetine a ç ı l m ı ş ancak yeterli ö ğ r e n c i ve ö ğ r e t i m
e l e m a n ı bulunmayan e ğ i t i m birimlerine ait i n ş a a t projeleri; kampus ve/veya meskun alan
d ı ş ı n d a i n ş a a t ı n a b a ş l a n a n ancak a l t y a p ı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, u l a ş ı m , ç e v r e
d ü z e n l e m e s i vs.) b u l u n m a m a s ı nedeniyle y a t ı n m ve i ş l e t m e maliyeti y ü k s e k olacak projeler;
e n s t i t ü , uygulama ve a r a ş t ı r m a merkezleri ve birimleri ( ö r n e ğ i n uygulama otelleri), kongre
merkezleri, konferans salonianna ait projelerden 2009 y ı l ı n d a tamamlanabilecek olanlar h a r i ç
d i ğ e r projeler; uzun vadeli i h t i y a ç l a r a g ö r e p r o j e l e n d i r i l m i ş ancak k ı s m e n tamamlanarak
hizmete a ç ı l m ı ş ya da tamamlanan k ı s m ı (veya b l o k l a r ı ) mevcut ö ğ r e n c i ve ö ğ r e t i m
e l e m a n l a r ı için k ı s a vadede yeterli olan projeler; kamu kurum ve k u r u l u ş l a r ı n a ait binalarda
tahsis ya da kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden e ğ i t i m birimlerine ait projeler ikinci
derecede ö n c e l i k l i projeler olarak y a t ı r ı m p r o g r a m ı n a iz ö d e n e k l e teklif edilecektir. M o d ü l e r
tarzda p r o j e l e n d i r i l m e m i ş olan projeler, m o d ü l e r tarzda i n ş a edilebilir hale getirilecektir.

2007/12701 sayılı 2008 Yılı P r o g r a m ı n ı n U y g u l a n m a s ı , Koordinasyonu ve İ z l e n m e s i n e Dair


K a r a r ı n 1 3 ' ü n c ü maddesi g e r e ğ i n c e "Maliye B a k a n l ı ğ ı M ü s t e ş a r ı k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e Devlet
Planlama T e ş k i l a t ı M ü s t e ş a n , Y ü k s e k ö ğ r e n i m Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel M ü d ü r ü , ilgili
ü n i v e r s i t e n i n k u r u l d u ğ u ildeki Vali ve Belediye B a ş k a n ı ile Ü n i v e r s i t e n i n R e k t ö r ü n d e n
m ü t e ş e k k i l Kurul" 2006 y ı l ı n d a kurulan 15, 2007 y ı l ı n d a kurulan 17 ve 2008 y ı l ı n d a kurulan 9
yeni devlet ü n i v e r s i t e s i n i n kampus yeri s e ç i m i n i tamamlamadan ve s ö z konusu ü n i v e r s i t e l e r i n
kampus p l a n l a r ı ve uzun vadeli ü n i v e r s i t e g e l i ş i m planlan h a z ı r l a n m a d a n , bu ü n i v e r s i t e l e r için
2009 y ı l ı n d a tahsis edilmesi ö n g ö r ü l e n ö d e n e k l e r i n i n ş a a t işleri için k u l l a n ı l m a s ı n a izin
verilmeyecektir.

• Eğitim / Kültür sektöründe; k ü l t ü r v a r l ı k l a n n ı n k o r u n m a s ı , restorasyonu ve b a k ı m - o n a n m ı


ile ilgili projelere ö n c e l i k verilecektir. K ü l t ü r ve Turizm B a k a n l ı ğ ı n a b a ğ l ı m ü z e l e r i n b a k ı m -
onanm, t e ş h i r - t a n z i m ve g ü v e n l i ğ i n i n a r t ı n i m a s ı n a y ö n e l i k projeler desteklenecektir.

K ü l t ü r ve Turizm B a k a n l ı ğ ı n ı n y a t ı n m p r o g r a m ı n d a yer alan k ü l t ü r merkezi projelerinin bir


program ç e r ç e v e s i n d e ö n c e l i k l e n d i r i l e r e k t a m a m l a n m a s ı s a ğ l a n a c a k t ı r . Bu a m a ç l a , i n ş a a t ı
devam eden k ü l t ü r merkezi projelerinden fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 50'nin ü z e r i n d e olanlar
"kent n i t e l i ğ i n d e " olma, ü n i v e r s i t e y e ve fazla n ü f u s a sahip olma ö l ç ü t l e r i n e g ö r e
s ı n ı f l a n d ı r ı l a r a k ö d e n e k tahsis edilecek, bu niteliklere sahip olmayan ve i n ş a a t ı n a
b a ş l a n m a m ı ş projeler y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a iz ö d e n e k l e yer a l a c a k t ı r .
Yurt i ç i n d e ve yurt d ı ş ı n d a bulunan k ü l t ü r v a r l ı k l a r ı m ı z ı n tespiti ve envanterinin ç ı k a r ı l a r a k ,
bilgisayar o r t a m ı n a a k t a r ı l m a s ı n a y ö n e l i k y a t ı r ı m l a r a ö n c e l i k verilecektir.

• Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; 2009 y ı l ı n d a veya k ı s a s ü r e d e


tamamlanabilecek spor a l t y a p ı tesisleri b a ş t a olmak ü z e r e , fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 75'in
ü z e r i n d e olan, b ö l g e , n ü f u s , sporcu s a y ı s ı , y a y g ı n spor talebi, b ö l g e d e k i mevcut spor tesisleri,
ç o k a m a ç l ı spor tesisi o l m a s ı vb. f a k t ö r l e r i dikkate alan projelere, ö ğ r e n c i s a y ı s ı 8 0 0 ' ü n
ü z e r i n d e olan ve a y n ı e ğ i t i m b ö l g e s i n d e kamu kurum ve k u r u l u ş l a r ı n a ait spor salonu
bulunmayan okullann spor salonlanna. K a l k ı n m a d a Ö n c e l i k l i Y ö r e l e r d e olup fiziki
g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 50'nin ü z e r i n d e olan ve k ı s a s ü r e d e tamamlanabilecek projelere ve
ü l k e m i z d e d ü z e n l e n e c e k olan spor o r g a n i z a s y o n l a r ı n d a k u l l a n ı l a c a k tesislerin onanm ve
ikmalini gerektiren projelere birinci derecede ö n c e l i k verilecektir.

Muhtelif y ı l l a r d a y a t ı n m p r o g r a m ı n a a l ı n m ı ş , halen ihaleleri y a p ı l a m a m ı ş veya yeterli ö d e n e k


tahsis e d i l e m e d i ğ i için i n ş a a t l a n s ü r d ü r ü l e m e y e n projeler iz ö d e n e k ile y a t ı n m p r o g r a m ı n a
teklif edilecektir. Y a p ı l a b i l i r l i ğ i n i ve ö n c e l i ğ i n i k a y b e t m i ş olan projeler ise teklif edilmeyecektir.

• Sağlık sektöründe; fiziki g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 75'in ü z e r i n d e olan projeler, fiziki


g e r ç e k l e ş m e s i y ü z d e 75'in ü z e r i n d e olmamakla beraber koruyucu ve birinci basamak
hizmetlerine y ö n e l i k projeler, i n ş a a t ı tamamlanan birimlerin d o n a n ı m i h t i y a ç l a n ile ilgili
projeler, depreme k a r ş ı g ü ç l e n d i r m e projeleri, b ö l g e s e l farklılıkları a z a l t ı c ı mahiyetteki projeler
ve d ı ş kredisi s a ğ l a n m ı ş projeler ö n c e l i k l i projeler olarak dikkate a l ı n a c a k t ı r .

Ç o k d ü ş ü k kapasiteyle k u l l a n ı l a n ve e t k i n l i ğ i n i k a y b e t m i ş hastanelerin b u l u n d u ğ u illerdeki


h e n ü z i n ş a a t ı b a ş l a m a m ı ş hastane projeleri, ç e v r e s i n d e d ü ş ü k kapasiteyle k u l l a n ı l a n s a ğ l ı k
birimlerinin mevcudiyetine r a ğ m e n a y n ı mahalde bulunan m ü k e r r e r l i ğ e ve israfa yol
a ç a b i l e c e k nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir. İ n ş a a t ve d o n a n ı m i h t i y a ç l a r ı k a r ş ı l a n a r a k
faaliyete g e ç m i ş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni m a k i n e - t e ç h i z a t ve d o n a n ı m a l ı m ı n a
y ö n e l i k projelere kendi ö z gelirlerinden kaynak a y n i m a s ı ve bu kurumlann d ö n e r sermaye
gelirleri ile k a r ş ı l a y a b i l e c e k l e r i maliyetteki projeler için Genel B ü t ç e d e n ö d e n e k talebinde
bulunmamalan e s a s t ı r . Ancak, ö ğ r e n c i k o n t e n j a n l a n n ı a r t ı r m a potansiyeli bulunan ü n i v e r s i t e
tıp f a k ü l t e l e r i , kontenjan artışı ile b a ğ l a n t ı l ı y a t ı n m l a n n a ö d e n e k talebinde bulunabileceklerdir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Genel İdare sektöründe; idari hizmet b i n a s ı projelerinde ö n e m l i


oranda fiziki g e r ç e k l e ş m e y e sahip projelere ö n c e l i k verilecektir.

S e k t ö r k a p s a m ı n d a y ü r ü t ü l e n otomasyon projeleri birbirleriyle koordinasyon i ç e r i s i n d e


y ü r ü t ü l e c e k ; veri t a b a n ı , bilgisayar a l t y a p ı s ı ve işlev b a k ı m ı n d a n benzerlik g ö s t e r e n ve ortak
y ö n l e r i bulunan projelerin birbirleriyle b ü t ü n l ü k i ç e r i s i n d e g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i için gerekli
çalışmalar yapılacaktır

G e ç m i ş y a t ı n m p r o g r a m l a r ı n d a iz bedel ile yer alan projelere yeni bir g e l i ş m e olma hali


d ı ş ı n d a 2009 y ı l ı n d a da iz ö d e n e k l e y a t ı n m p r o g r a m ı n d a yer verilecek, y a p ı m ı n a
b a ş l a n a m a y a n ve a r s a s ı temin e d i l e m e m i ş projeler teklif edilmeyecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Güvenlik Hizmetleri sektöründe; v a t a n d a ş memnuniyetini esas


alan, hizmet sunumunda s ü r a t i ve kaliteyi a r t ı r a c a k otomasyon projeleri ile delilden s a n ı ğ a
u l a ş ı l m a s ı n ı temin edecek kriminal alt y a p ı projelerine ö n c e l i k verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / İçmesuyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; y ü r ü t ü c ü k u r u l u ş u


mahalli idareler olan d ı ş kredili i ç m e s u y u ve kanalizasyon projelerinde kredisi son ü ç y ı l
i ç e r i s i n d e temin e d i l e m e m i ş olanlar yeniden d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r .
• Diğer Kamu Hizmetleri / Kırsal Alan Planlaması sektöründe; isl<an projelerinde y a t ı n m
p r o g r a m ı n d a yer alan g e c i k m i ş projelere ve özellikle yerleri k a m u l a ş t ı r ı l a n l a n n i s k a n ı n a ö n c e l i k
verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Belediye Hizmetleri sektöründe; İller B a n k a s ı Genel


M ü d ü r l ü ğ ü n c e y ü r ü t ü l e n katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri ile bu Rehberin 15'inci
maddesinde belirtilen ş e h i r merkezlerinin kentsel ve ç e v r e s e l altyapı projelerine ö n c e l i k
verilecektir. Belediye d ı ş kredili y a t ı r ı m projelerinde itfaiye ve acil m ü d a h a l e aracı alımı ve d o ğ a l
afetlerle m ü c a d e l e projeleri gibi kent esenliği ve g ü v e n l i ğ i projelerine ö n c e l i k tanınacaktır.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Yerleşme-Şehlrleşme sektöründe; y a t ı n m p r o g r a m ı n a yeni O S B


projesi a l ı n m a s ı n d a ; il genelindeki mevcut OSB'lerde parsellerin en az y ü z d e 75'inde i n ş a a t a veya
ü r e t i m e b a ş l a n m ı ş o l u n m a s ı şartı a r a n a c a k t ı r . Bu k o ş u l , ihtisas O S B projelerinde a r a n m a y a c a k t ı r .
Y a t ı n m p r o g r a m ı n a a l ı n a c a k O S B projelerinin s e ç i l m e s i n d e , ulusal ve b ö l g e s e l stratejiler ve
öncelikler g ö z ö n ü n d e bulundurularak illerin sanayi potansiyeline g ö r e d e ğ e r l e n d i r m e y a p ı l a c a k ve
ihtisas O S B projelerine ö n c e l i k verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Çevre sektöründe; 2009 yılında tamamlanacak projelere; d o ğ a l


kaynaklann etkin k u l l a n ı m ı n a y ö n e l i k projelere; uluslararası t a a h h ü t l e r ( s ö z l e ş m e ve protokoller)
nedeniyle devam edilen ve y ö n e t i m altyapısını o l u ş t u r m a y a y ö n e l i k projelere (veri t a b a n ı ,
a r a ş t ı r m a , ö l ç m e izleme sistemleri vb) ö n c e l i k verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Esnaf, Sanatkar ve Küçük Sanayi sektöründe; y a t ı n m p r o g r a m ı n a


yeni K S S projesi a l ı n m a s ı n d a ; n ü f u s u ve esnaf-sanatkar sayısı daha fazla olan y e r l e ş i m yerlerinde
olanlara, ç e v r e s e l ve planlı k e n t l e ş m e a ç ı s ı n d a n zorunluluk arz edenlere ve ihtisas k ü ç ü k sanayi
sitesi niteliğinde olanlara ö n c e l i k verilecektir. K O S G E B ' i n , K O B İ politikalannın geliştirilmesine katkı
s a ğ l a y a c a k nitelikteki a r a ş t ı r m a projelerine ö n c e l i k verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Teknolojik Araştırma sektöründe; g e l e c e ğ e y ö n e l i k olarak


nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil n ü k l e e r teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri,
sanayi politikasının ö n c e l i k v e r e c e ğ i s e k t ö r l e r d e k i araştırmalar, yerli k a y n a k l a r ı n katma d e ğ e r e
d ö n ü ş t ü r ü l m e s i n i a m a ç l a y a n Ar-Ge faaliyetleri, a ş ı ve anti-serum b a ş t a olmak ü z e r e y a ş a m
kalitesinin y ü k s e l t i l m e s i n e y ö n e l i k s a ğ l ı k a r a ş t ı r m a l a r ı , bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve
uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektöründe; b ö l g e s e l ihtiyaçlar g ö z


ö n ü n d e bulundurularak, yeni projelerde; toplum merkezlerine, s u ç a itilmiş ç o c u k l a r a y ö n e l i k
koruma b a k ı m ve rehabilitasyon merkezi projelerine ve istihdam edilebilirliğin a r t t ı n i m a s ı n a y ö n e l i k
olarak aktif i ş g ü c ü politikalanna ö n c e l i k verilecek; y a t ı n m p r o g r a m ı n a sosyal hizmetler a l a n ı n d a
a l ı n a c a k yeni projelerin il ö z e l idareleri eliyle y ü r ü t ü l m e s i ve devam etmekte olan projelerden
rehabilitasyon merkezi karakterinde olanlann bitirilmesi s a ğ l a n a c a k t ı r .

IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK


ESASLAR

Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları

18. Kamu y a t ı n m l a n n ı n etkin, verimli ve z a m a n ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n i hedefleyen


rasyonalizasyon ç a l ı ş m a l a n n a 2009-2011 d ö n e m i n d e de devam edilecek, b ü t ç e kısıtı dikkate a l ı n a r a k ,
belirlenen ö n c e l i k l e r ç e r ç e v e s i n d e kamu proje stoku g ö z d e n g e ç i r i l e c e k , ö n c e l i ğ i n i k a y b e t m i ş faaliyet
ve projeler tasfiye edilecektir. Y a t ı r ı m p r o g r a m ı n ı n rasyonalizasyonu ç a l ı ş m a l a r ı ç e r ç e v e s i n d e , y a t ı r ı m
p r o g r a m ı n a her y ı l azalan oranda yeni proje a l ı n a r a k ve y a t ı r ı m l a r ı n b ü t ç e i ç i n d e k i p a y ı artırılacaktır.
D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı gerekli g ö r d ü ğ ü taktirde y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a yer alan projelerin ortalama
tamamlanma s ü r e s i n i azaltma y ö n ü n d e i h t i y a ç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

19. Kamu projelerinin h a z ı r l a n m a s ı , analizi, s e ç i m i , programa a l ı n m a s ı , u y g u l a n m a s ı , izlenmesi ve


d e ğ e r l e n d i r i l m e s i s ü r e c i ile ilgili olarak a l ı n a c a k y a p ı s a l ö n l e m l e r ile proje stokunun verimli y a p ı s ı n ı n
gelecekte b o z u l m a m a s ı y ö n ü n d e bir ortam oluşturulacaktır. Bu kapsamda, uygulama a ş a m a s ı n d a bulunan
kamu projelerinin d ü z e n l i olarak izlenmesi, d e ğ e r l e n d i r i l m e s i ve d e ğ e r l e n d i r m e s o n u ç l a n n d a n hareketle
projelere stratejik m ü d a h a l e l e r i n z a m a n ı n d a y a p ı l a b i l m e s i için gerek DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı d ü z e y i n d e gerekse
y a t ı n m c ı kamu k u r u l u ş l a n d ü z e y i n d e g ü n c e l teknolojiyle uyumlu ve il b a z ı n d a izlemeyi de s a ğ l a y a c a k bir
sistemin o l u ş t u r u l m a s ı ve geliştirilmesi için gerekli ç a l ı ş m a l a r sürdürülecektir.

20. Güncelliğini yitirmiş projeler k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit


fiyatlarla y ü z d e 30'u a ş a n oranda artış o l m a s ı halinde DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n g ü n c e l k e ş f e dayanan
yeni yapılabilirlik e t ü d ü istenecek ve proje h a k k ı n d a k i nihai karar bu e t ü d e dayandırılacaktır.

21. 2008 yılında önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği için ihmal edilebilir bir ö d e n e k seviyesiyle
durdurulan projelere (toplu projelerin d e t a y ı n d a k i alt projeler ve ana projelerin k a p s a m ı n d a k i alt işler dahil)
yeni bir g e l i ş m e olma hali d ı ş ı n d a 2009 yılında da iz ö d e n e k tahsis edilecektir.

22. Kuruluşlar, g e ç m i ş yıllarda r a s y o n e l l e ş t i r m e faaliyeti k a p s a m ı n d a y a t ı n m programından


ç ı k a n l a n projelerin y a t ı r ı m p r o g r a m ı n a a l ı n m a s ı n a y ö n e l i k taleplerde b u l u n m a y a c a k l a r d ı r .

23. Acil ve ç o k zorunlu haller d ı ş ı n d a yatırım p r o g r a m ı n a ç o k yıllı yeni proje a l ı n m a y a c a k t ı r .


Getirilen bu s ı n ı r l a m a y a yatırım p r o g r a m ı uygulama s ü r e c i n d e de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin
y a t ı n m p r o g r a m ı n a a l ı n m a s ı n d a ise azami ö l ç ü d e seçici olunacaktır.

24. 2009 yılında zorunlu haller d ı ş ı n d a , k a y n a ğ ı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi
sağlık, savunma ve g ü v e n l i k a ç ı s ı n d a n ö z e l nitelikli taşıtlar d ı ş ı n d a taşıt alımı y a p ı l m a y a c a k t ı r .

25. 2009 yılında kamu hizmet b i n a l a r ı n a y a p ı l a c a k ö d e n e k tahsislerinde, ö n e m l i oranda fiziki


g e r ç e k l e ş m e s i bulunan projelere ö n c e l i k verilecektir. Ç o k zorunlu haller d ı ş ı n d a idari nitelikli kamu hizmet
binaları ile mevcut kamu hizmet binalarının b ü y ü k b a k ı m ve o n a r ı m l a n için ö d e n e k tahsis edilmeyecektir.

26. 2009 yılında, g ü v e n l i k nedeni ve işin y ü r ü t ü l m e s i a ç ı s ı n d a n mutlak zorunluluk b u l u n m a s ı hali


d ı ş ı n d a lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis y a t ı n m ı
b a ş l a t ı l m a y a c a k t ı r . Ç o k zorunlu haller d ı ş ı n d a mevcut tesislerin b a k ı m ve o n a r ı m l a r ı için ö d e n e k tahsis
edilmeyecektir.

27. Y a t ı r ı m p r o g r a m l a r ı n d a ihaleli olarak devam eden d ı ş kredili projeler a r a s ı n d a n s e k t ö r e l a ç ı d a n


öncelikli, d ı ş kredi kullanımları ö n e m l i bir seviyeye g e l m i ş , ö n ü m ü z d e k i bir veya iki yıl içinde
tamamlanabilecek nitelikte olan d ı ş kredili projelere ö n c e l i k verilecek, bu projeler z a m a n ı n d a bitirilecek
ş e k i l d e yeterli tahsis yapılacaktır.

Genel Esaslar

28. Proje maliyeti 5 Milyon YTL ve üzerinde olan yeni y a t ı n m projesi tekliflerinde EK-1'de yer
alan format ç e r ç e v e s i n d e , projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal g e r e k ç e s i n i n , yapılabilirliğinin,
ö n c e l i ğ i n i n ve ç e v r e y e etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya k o n u l d u ğ u ayrıntılı
Fizibilite Raporunun h a z ı r t a n m a s ı zorunludur. Kesin projeye d a y a n d ı r ı l m a k şartıyla h a z ı r l a n a c a k aynntılı
Fizibilite Raporu ve ilgili m e v z u a t ı n gerektirmesi durumunda Ç e v r e s e l Etki D e ğ e r l e n d i r m e s i ( Ç E D ) Olumlu
Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım p r o g r a m ı n a teklif edilmeyecektir.

29. Ancak, proje maliyetine b a k ı l m a z s ı z ı n , toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş


toplulaştırılmış projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı,
restorasyon, hizmet binası, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması.
iskan, afet hasarlarının telafisi şel<linde olan her türlü yeni y a t ı n m projesi teklifleri için Fizibilite Raporu
yerine g e ç m e k ü z e r e EK-2'de yer alan Proje Teklif Formu doldurulacaktır. 2008 Yılı Yatırım
Programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerden çok yıllık olanların 2009 yılı ödenek
teklifleri; proje ile ilgili gerçekleşme durumu, tamamlanan alt proje sayısı, ulaşılan hedefler gibi
toplulaştırılmış projenin genel performansını açıklayan bilgiler ile birlikte yapılacaktır.

30. A r a ş t ı r m a Destek P r o g r a m ı b a ş v u r u s u için EK-3'de yer alan formata uygun olarak "Araştımna
Destek P r o g r a m ı Yapılabilirlik Raporu" h a z ı r l a n m a s ı gerekmektedir.

31. Yeni y a t ı n m projesi niteliğini haiz olmayan, g e ç m i ş yıllarda t a m a m l a n m ı ş bazı projelerin kesin
hesap f a r k l a n n ı n ö d e n m e s i veya ö z e l gelirlerin yıl içinde d i ğ e r projelerle ilişkilendirilmesini s a ğ l a m a k
a m a c ı y l a teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Raporu
veya Proje Teklif Formu h a z ı r l a n m a s ı n a gerek b u l u n m a m a k t a d ı r .

32. D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı , projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun g e r e k t i ğ i n d e


ayrıntılı Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir. Proje maliyeti veya özelliği g e r e ğ i aynntılı Fizibilite Raporu
veya Proje Teklif Formu bulunmayan ve DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n incelenerek o n a y l a n m a m ı ş projeler
yatınm programına alınmayacaktır.

33. Fizibilite R a p o r l a n n ı n , d e ğ e r l e n d i r m e s ü r e c i n i n a l a c a ğ ı s ü r e g ö z ö n ü n d e bulundurularak,


projenin b a ş l a t ı l m a s ı n ı n d ü ş ü n ü l d ü ğ ü y a t ı n m p r o g r a m ı d ö n e m i n d e n en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha
halinde ve elektronik ortamda DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a ( pydad(^dpt.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

34. Kuruluşlar, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Y a t ı n m Genelgesinde
belirtilen y a t ı n m teklif tavanlan ve proje öncelikleri ç e r ç e v e s i n d e 2009-2011 döneminde
g e r ç e k l e ş t i r e b i l e c e k l e r i fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte
DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r e c e k l e r d i r .

35. Kuruluşlar, y a t ı n m teklif t a v a n ı içinde kalmak k a y d ı y l a , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
k a p s a m ı n d a sari ihalesini y a p t ı k l a n projeleri ve bunlar için 2009-2011 d ö n e m i n d e her yıl için tahsis
edilmesi gereken asgari ö d e n e k m i k t a n n ı belirtecekler, proje b a z ı n d a k i ö d e n e k tekliflerinde ve
i h t i y a ç l a n n ı n belirlenmesinde bu hususlan dikkate alacaklardır.

36. Kuruluşlar; projelerinin y ü r ü t ü l m e s i s ı r a s ı n d a ortaya ç ı k a n h a b e r l e ş m e , akaryakıt, malzeme


a l ı m l a n vb. harcamalann projeyi ilgilendiren k ı s m ı için ö d e n e k talebinde bulunacaklar; ancak d i ğ e r
hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacaklan bu t ü r cari nitelikteki harcamalar ile projelerin kredi anapara geri
ö d e m e l e r i ve i ş l e t m e d ö n e m i faiz ö d e m e l e r i gibi y a t ı n m t a n ı m ı n a uymayan harcamalara y a t ı n m
tekliflerinde yer vermeyeceklerdir.

37. Yatırımlarla bağlantılı k a m u l a ş t ı r m a teklifleri toplam ö d e n e k teklif t a v a n ı içinde yer almakla


birlikte y a t ı n m ö d e n e k tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak a y r ı c a verilecektir.

38. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinin; " y a p ı m işlerinde arsa
temin edilmeden, mülkiyet, k a m u l a ş t ı r m a ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama
projeleri y a p ı l m a d a n ihaleye ç ı k ı l a m a z " ve 4934 sayılı B a z ı Kanunlarda Değişiklik Y a p ı l m a s ı H a k k ı n d a
Kanunun 38'inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesine eklenen "Arsa temini,
m ü l k i y e t ve k a m u l a ş t ı r m a işlemlerinin t a m a m l a n m a s ı şartı baraj, b ü y ü k sulama, petrol ve d o ğ a l g a z boru
hattı projelerinde aranmaz." ibaresinin amir h ü k ü m l e r i n i dikkate alarak ö d e n e k teklifinde b u l u n a c a k l a r d ı r .

39. Ulusal kaynaklarla gerçekleştirilebilecek kamu projeleri için d ı ş finansman a r a y ı ş ı n a


girilmeyecek, d ı ş finansmana ihtiyaç duyulan zorunlu durumlarda ise nihai d ı ş finansman kararı alternatif
finansman kaynaklan a r a s ı n d a y a p ı l a c a k karşılaştırmalı d e ğ e r l e n d i r m e y e d a y a n d ı n l a c a k t ı r . Kamu yatırım
p r o g r a m ı y l a ilişkilendirilmesi gereken b ü t ü n projelere (çeşitli vurtiçi veva yurtdışı hibe k a y n a k l a r ı dahil) d ı ş
finansman k a y n a k l a r ı n ı n k u l l a n d ı n i m a s ı n d a "Yıllık Y a t ı n m P r o g r a m ı n d a Yer Alan Projelere D ı ş Finansman
S a ğ l a n m a s ı n a İlişkin Esas ve Usullere Dair T e b l i ğ " d e yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin
finansman maliyeti dikkate a l ı n a r a k proje öncelikleri a ç ı s ı n d a n DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı g ö r ü ş ü n e , d ı ş finansman
i m k a n ı n ı n genel b ü y ü k l ü ğ ü konusunda ise Hazine M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n g ö r ü ş ü n e b a ş v u r u l a c a k t ı r . K a y n a ğ ı ne
olursa olsun DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n olumlu g ö r ü ş verilmeyen ve y a t ı n m p r o g r a m ı y l a ilişkisi
kurulmayan hiçbir y a t ı n m projesi için d ı ş finansman a r a y ı ş ı n a b a ş l a n m a y a c a k ve uluslararası t a a h h ü d e
girilmeyecektir.

40. Ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m ı n d a k i kuruluşlar; 2009-2011 d ö n e m i y a t ı n m tekliflerini, özellikle yeni


b a ş l a y a c a k projeleri ve yeni y a p ı l a c a k ihaleleri dikkate alarak ö z e l l e ş t i r m e p r o g r a m ı n a uygun olarak
y a p a c a k l a r d ı r . S ö z konusu teklifler, ö z e l l e ş t i r m e p r o g r a m ı n a uygunluk a ç ı s ı n d a n y a p ı l a c a k d e ğ e r l e n d i r m e
ile beraber Ö z e l l e ş t i r m e idaresi B a ş k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a iletilecektir.

41. Y a t ı r ı m l a n Bayındırlık ve İskan B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n y ü r ü t ü l m e k t e olan k u r u l u ş l a r y a t ı n m


tekliflerini a d ı g e ç e n B a k a n l ı k g ö r ü ş ü n ü alarak DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a ileteceklerdir.

42. Valilikler, 2009 Yılı P r o g r a m ı n d a ele a l ı n m a s ı n ı gerekli g ö r d ü k l e r i öncelik, tedbir ve faaliyetler


ile y a t ı n m p r o g r a m ı y l a ilgili g ö r d ü k l e r i ö n e m l i hususlan, en g e ç A ğ u s t o s a y ı sonuna kadar,
ikisCStdot.aov.tr adresine g ö n d e r e c e k l e r d i r . Valilikler, kamu k u r u l u ş l a n n ı n yatırım projeleri ile ilgili
tekliflerini ise, bunlar h a k k ı n d a il koordinasyon k u r u l l a r ı n d a o l u ş a n valilik g ö r ü ş l e r i ile birliktş d o ğ r u d a n ilgili
y a t ı n m c ı k u r u l u ş a ileteceklerdir.

43. 2009-2011 d ö n e m i y a t ı n m ve tedbir tekliflerinin DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k ö n


d e ğ e r l e n d i r m e s i n d e n sonra k u r u l u ş l a n n yetkili ü s t d ü z e y temsilcileriyle tedbir ve proje d ü z e y i n d e
g ö r ü ş m e l e r d ü z e n l e n e c e k t i r . K u r u l u ş l a r devam eden ö n e m l i tedbir ve projelerin uygulama d u r u m l a n n ı ,
d a r b o ğ a z l a r ı n ı , yeni tedbir ve y a t ı n m projelerinin g e r e k ç e l e r i n i ve d e ğ e r l e n d i r m e y e ışık tutacak ayrıntılı
bilgileri verecek ş e k i l d e g ö r ü ş m e l e r e katılacaklardır.

44.2009-2011 d ö n e m i y a t ı n m teklifleri 2009 yılı fiyatlarıyla ve Bin YTL b a z ı n d a hazırlanacaktır.


2009 yılı kur değeri, g ö s t e r g e niteliğinde olmak ü z e r e , yıllık ortalama 1 ABD Doları = 1.4357 YTL olarak
kullanılacaktır.

45. Bilgisayar alt y a p ı s ı imkan veren kuruluşlar y a t ı n m tekliflerini elektronik ortamda da [disket
veya e-posta ile (pydad@dpt.gov.tr) adresine ] ulaştıracaklardır.

46. Y a t ı n m teklifleri, " Y a t ı n m Projeleri Listesi" (Tablo-2) ve "2008 Yılı Y a t ı r ı m P r o g r a m ı " ö r n e k


a l ı n a r a k d ü z e n l e n e c e k t i r . Proje listelerinde " E t ü t - P r o j e İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler"
a y n m ı y a p ı l a c a k , aynca her b ö l ü m "2009'da Bitenler" ve "2009'dan Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.

47. Tablo-1'e g ö r e h a z ı r l a n a c a k "2009-2011 D ö n e m i Y a t ı n m Teklifleri Ö z e t Tablosu" tekliflerin


b a ş ı n d a yer alacaktır.

48. Proje listelerinde, 2009-2011 d ö n e m i yatırım ö d e n e k teklifinin fonlardan veya d i ğ e r ek


kaynaklardan k a r ş ı l a n m a s ı ö n g ö r ü l e n k ı s m ı Tablo-2'de her proje için toplam ö d e n e ğ i n altında parantez
içinde belirtilecektir. Bu miktariar 2009 yılı s o n r a s ı y a t ı n m h a r c a m a l a n n ı n tespitinde g ö z ö n ü n e alınacaktır.

49. G A P Eylem Planı k a p s a m ı n d a projelere tahsis edilen ilave kaynaklann proje b a z ı n d a k i


ayrıntısı Tablo-3'te verilecektir.

50. Tablo-4'te 2009 yılı y a t ı n m projelerinin t ü m ü idare stratejik planı ve performans p r o g r a m ı ile
ilişkilendirilecektir.

51. Proje tutan 5 Milyon YTL'nin ü z e r i n d e olan devam eden projelerin uygulama durumlan ile ilgili
aynntılı bilgiler Tablo-7'de verilecektir.

52. 2009-2011 d ö n e m i y a t ı r ı m tekliflerinin d e ğ e r i e n d i r i l m e s i n e y a r d ı m c ı olmak ü z e r e , 2007 yılı


kesin ve 2008 yılı tahmini harcama bilgileri, 2008 Yılı Y a t ı n m P r o g r a m ı n d a yer alan t ü m projeler için
Tablo-5'te verilecektir. A y r ı c a , proje b a z ı n d a fiziki g e r ç e k l e ş m e d u a ı m l a n ve gerekli g ö r ü l e c e k d i ğ e r
açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile biriikte DPT M ü s t e ş a r i i ğ ı n a iletilecektir.

53. Y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat e d i l m i ş projelerde;
her alt kalem için yer, karakteristik, b a ş l a m a - b i t i ş tarihi, proje tutan, 2008 yılı sonuna kadar tahmini
k ü m ü l a t i f harcama, 2009 yılı y a t ı n m ı teklifi gibi, b a ğ ı m s ı z bir proje için verilen t ü m özellikler belirtilmiş
olacaktır.

54. Kuruluşlar; y a t ı n m tekliflerini DPT M ü s t e ş a r i i ğ ı n a proje d ö k ü m ü n ü belirieyerek


göndereceklerdir. Program Karamameleri g e r e ğ i n c e detay p r o g r a m l a r ı , y a t ı r ı m programının
y a y ı m l a n m a s ı n ı m ü t e a k i p ilgili Bakan o n a y ı y l a veya DPT M ü s t e ş a r i i ğ ı n ı n g ö r ü ş ü ü z e r i n e daha sonra
kesinlik kazanan projeler de dahil olmak ü z e r e toplu projelerin ayrıntısındaki b ü t ü n projelerin d ö k ü m ü
y a p ı l a r a k DPT M ü s t e ş a r i i ğ ı n a gönderilecektir.

55. K u r u l u ş l a r d o ğ a l afetlerie ilgili hazıriık, e ğ i t i m , yeniden y a p ı m , plan hazıriiğı gibi proje


tekliflerini, proje a d ı n ı n sonuna D o ğ a l Afet (DA) kodu yazarak, g ü ç l e n d i n n e ile ilgili tekliflerini proje a d ı n ı n
sonuna D o ğ a l Afet - G ü ç l e n d i m n e (DA-G) kodu yazarak g ö n d e r e c e k l e r d i r .

56. Kuruluşlar, G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi Ana Planı, D o ğ u Anadolu Projesi Ana P l a n ı , D o ğ u


Karadeniz B ö l g e s e l G e l i ş m e P l a n ı , Zonguldak, Bartın, K a r a b ü k B ö l g e s e l G e l i ş m e R a p o r i a r ı , Erzurum-
P a l a n d ö k e n K ı ş Sporlan Meri<ezi ve Turizm Master P l a n ı , Y e ş i l ı n n a k Havza G e l i ş i m Projesi ve Konya
O v a s ı Projesi k a p s a m ı n d a k i illerde yer alan projelerini proje a d ı n ı n sonuna sırasıyla (GAP), (DAP),
(DOKAP), (ZBK), (EP), (YHGP) ve (KOP) k ı s a l t m a l a n n ı ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu
b ö l g e l e r için m ü m k ü n o l d u ğ u ö l ç ü d e ayn projeler olarak teklif edilecektir ( B a k ı n ı z EK-6 ve EK-7).

57. B ö l g e istatistiklerinin t o p l a n m a s ı , geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin


y a p ı l m a s ı ve b ö l g e s e l politikaların ç e r ç e v e s i n i n belirienmesi ve A B B ö l g e s e l istatistik Sistemine uygun
karşılaştınlabilir istatistiki veri t a b a n ı o l u ş t u r u l m a s ı a m a c ı y l a , 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı
Bakanlar Kurulu Karan ile İstatistiki B ö l g e Birimleri S ı n ı f l a n d ı r m a s ı ( İ B B S ) t a n ı m l a n m ı ş t ı r (EK-8). Bu
b a ğ l a m d a , y a t ı n m p r o g r a m ı n d a yeri birden fazla il veya "muhtelif olarak yer alan kamu y a t ı n m l a n da dahil
olmak ü z e r e , kamu y a t ı n m l a n n ı n D ü z e y 2'ye (lBBS-2) g ö r e d a ğ ı l ı m ı n ı n y a p ı l m a s ı gerekmektedir.
Kuruluşlar, y a t ı n m teklifleri içinde yer alan, birden fazla ili ilgilendiren ve/veya muhtelif iller k a p s a m ı n d a yer
alan y a t ı n m projelerinin il b a z ı n d a dağılımını Tablo-2 f o r m a t ı n d a ek olarak vereceklerdir.

58. Kuruluşlar, y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a yer alan veya almayan projelerinden Y a p - i ş l e t - D e v r e t , Yap-


işlet ve benzeri modellerie g e r ç e k l e ş t i r m e y i d ü ş ü n d ü k l e r i projelerini T a b l o - 1 4 ' ü doldurarak bildireceklerdir.

Özel Nitelikli Esaslar

Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği

59. Devam eden projelerin proje n u m a r a l a r ı Resmi Gazetede y a y ı m l a n a n "2008 Yılı Y a t ı n m


Projeleri" listesine ve sonradan bu listede y a p ı l a n d ü z e l t m e l e r e g ö r e y a z ı l a c a k t ı r . Yeni projelerin
n u m a r a l a r ı D P T M ü s t e ş a r i i ğ ı t a r a f ı n d a n verilecektir.

60. Y a t ı r ı m listelerinde "Proje A d ı " s ü t u n u n a ana proje a d ı y a z ı l a c a k ; yeni proje a d l a r ı


belirlenirken k ı s a ifadeler k u l l a n ı l a c a k , proje a d l a n n ı n birbirinden a y ı r t edilebilir o l m a s ı n a ö z e n
gösterilecektir.

61. Projenin ü n i t e l e r i veya harcama kalemleri a y r ı c a belirtilecek, bunlara ait parasal d e ğ e r i e r


parantez i ç i n d e g ö s t e r i l e c e k ve bu alt b ö l ü m l e r ana projeden a y r ı bir proje n u m a r a s ı a l m a y a c a k t ı r .

62. Y a t ı r ı m listesinin "Karakteristik" s ü t u n u n d a ü r e t i m konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve


nicelik olarak t a n ı m ı m ü m k ü n o l d u ğ u ö l ç ü d e standart olarak y a z ı l a c a k t ı r . Tevsi projeleri için ise
mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile s a ğ l a n a c a k ek hizmet belirtilecektir. Proje
k a r a k t e r i s t i ğ i n d e verilen bilgiler projenin son durumunu y a n s ı t a c a k t ı r .

Proje Tutan, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi

63. Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan "2008 Sonuna Kadar Tahmini K ü m ü l a t i f Harcama" ve
"Proje Tutan" 2009 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için g e ç m i ş y ı l l a r a ait harcamalar Tablo-13'te
verilen d e f l a t ö r l e r l e 2009 yılı f i y a t l a r ı n a d ö n ü ş t ü r ü l e c e k t i r . D i ğ e r tablolarda yer alan 2009 vıiı yatırım
ödeneği teklifi ile 2009 yılından sonraki yıllara ait vatırım harcama tahminleri yine 2009 yılı
fiyatları ile verilecektir. 2009 sonrası için belirlenecek yatırım harcama tahminlerinin, söz
konusu yıllara ait kuruluş yatırım tavanları ile uyumlu olmasına özen gösterilecektir. 2009
s o n r a s ı y a t ı r ı m t a v a n l a r ı cari fiyatlarla o l d u ğ u n d a n , Tablo-13'te yer alan d e f l a t ö r l e r l e 2009 yılı
f i y a t l a r ı n a ç e v r i l e r e k dikkate a l ı n a c a k t ı r .

Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri

64. Proje listelerinde d ı ş para k ı s m ı ikiye a y r ı l a r a k d ı ş kredi ve ö z k a y n a k ile k a r ş ı l a n a c a k


miktarlar ayn ayn belirtilecektir. Tablolann "kredi" k ı s m ı n d a , halen i ş l e m e k t e olan d ı ş kredilerin
k u l l a n ı m miktarlan ve yeni proje tekliflerine ait d ı ş kredilerin muhtemel k u l l a n ı m miktarlan y a z ı l a c a k t ı r .
D ı ş kredi k u i l a n ı m l a n y a t ı r ı m t u t a r l a r ı n a mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği k a p s a m ı n d a k i
y a r d ı m l a r da dahil olmak ü z e r e hibe ş e k l i n d e (AB fonlanndan temin edilecek fonlar dahil) temin edilen
d ı ş finansmanla y a p ı l a c a k y a t ı n m projeleri teklifte proje a y n n t ı l a r ı y l a yer alacak, hibe miktan ö d e n e k
t o p l a m ı n a dahil edilmeyecek, ancak iç para g e r e ğ i (KDV, G ü m r ü k Vergisi, h a r ç l a r gibi harcamalar için)
olan ö d e n e k , toplama dahil e d i l m i ş olarak g ö s t e r i l e c e k t i r .

65. Y a t ı n m p r o g r a m ı n d a yer alan projelerde D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n uygun g ö r ü ş ü a l ı n m a d a n d ı ş


kredi i ş l e m l e r i b a ş l a t ı l m a y a c a k t ı r . D ı ş kredi k u l l a n ı l a n projelerin kredi uygulama durumu; d ı ş kredi
a n l a ş m a s ı y a p ı l m ı ş , k u l l a n ı m a h a z ı r duruma g e l m i ş , fakat h e n ü z k u l l a n ı m ı b a ş l a m a m ı ş projeler de
belirtilerek Tablo-8'de verilecektir. Bu tabloda, kredileri k u l l a n ı l m ı ş ve geri ö d e m e a ş a m a s ı b a ş l a m ı ş
olan projeler için 2009 y ı l ı n d a ö d e n e c e k olan ana para ile faiz m i k t a r l a r ı ilgili s a t ı r l a r d a a y r ı c a
belirtilecektir. D ı ş kredi aranan projeler için ise Tablo-9 d o l d u r u l a c a k t ı r .

66. D ı ş kredilere ait g e ç m i ş yıl kur farklan 2009-2011 d ö n e m i ö d e n e k talebi i ç i n d e yer


almayacak, y a t ı n m ı n t a m a m l a n m a s ı n d a n sonra toplam proje tutanna eklenerek sabit k ı y m e t l e r e dahil
edilecektir.

67. Y a t ı n m p r o g r a m ı n d a yer alarak d ı ş krediyle f i n a n s m a n ı d ü ş ü n ü l e n projelerin maliyet


r e v i z y o n l a r ı D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k t ı r . Projelerin gerekli ö d e n e k r e v i z y o n l a r ı ise d ı ş
kredi temin i ş l e m l e r i n i n t a m a m l a n m a s ı n d a n sonra g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k t i r . Projelerin d ı ş kredili olarak
f i n a n s m a n ı n d a 28.3.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu F i n a n s m a n ı ve B o r ç Y ö n e t i m i n i n D ü z e n l e n m e s i
H a k k ı n d a Kanun ve ilgili y ö n e t m e l i k l e r i n d e yer alan esas ve usuller g e ç e r l i o l a c a k t ı r .

68. Y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a yer a l d ı ğ ı halde y a t ı r ı m t a v a n ı n a dahil edilmeyen projelerin teklif ve


takibi bu Genelgedeki esaslar ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l a c a k t ı r .

GAP Eylem Plam ve Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme


Projeleri

69. 26 M a y ı s 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede y a y ı m l a n a n 5763 sayılı İş


Kanunu ve B a z ı Kanunlarda D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı H a k k ı n d a Kanunda y a p ı l a n d ü z e n l e m e l e r l e
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran
bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için 2009-
2011 döneminde öngörülen miktarlar Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan kuruluş bütçe teklif
tavanlarına dahil edilmiştir. Orta Vadeli Mali Plan'da ve bu Rehber'in ekindeki tablolarda belirtilen
2009-2001 d ö n e m i sermaye gideri ve sermaye transferi teklif t a v a n l a r ı n a dahil edilen t u t a r l a r ı n G A P
Eylem P l a n ı için olan k ı s m ı EK-11'de k u r u l u ş b a z ı n d a aynca belirtilmiştir.

70. K u r u l u ş l a r , E K - 9 ve EK-10'daki teklif tavanlanna dahil olan, ancak EK-11'de aynca


belirtilen G A P Eylem P l a n ı için ö n g ö r ü l e n ilave teklif t a v a n l a n n ı n proje b a z ı n d a k i d a ğ ı l ı m ı n ı Tablo-3'te
belirteceklerdir. EK-11'in dipnotunda belirtilen Cari Gider, Cari Transfer ve B o r ç Verme tertiplerindeki
tutarlardan y a t ı n m projeleri ile ilgili olan teklifler D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a , y a t ı n m projeleri ile ilgili olmayan
teklifler ise Maliye B a k a n l ı ğ ı n a iletilecektir.

71. K u r u l u ş l a r , G A P Eylem P l a n ı için ö n g ö r ü l e n ve EK-11' de verilen tutarlann gerek Orta


Vadeli Mali Plan'da gerekse bu Rehber'deki teklif t a v a n l a r ı n a dahil o l d u ğ u hususunu ö n e m l e g ö z
önünde bulunduracaklardır.

72. K u r u l u ş l a r , g e ç m i ş y ı l l a r d a y a t ı n m programlannda mutad olarak G A P projeleri için tahsis


ettikleri ö d e n e k l e r d e n azaltmaya gitmeksizin. EK-11'de verilen tavanlan, s ö z konusu projelerin mutad
ö d e n e k l e r i n e ilave olarak dikkate a l a c a k l a r d ı r .

AB Fonları ile Finanse Edilecek Projeler

73. 2007-2009 d ö n e m i K a t ı l ı m Ö n c e s i Mali İşbirliği (IPA) p r o g r a m l a m a s ı k a p s a m ı n d a karara


b a ğ l a n m ı ş olan projeler, proje sahibi k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n y a t ı n m p r o g r a m ı y l a i l i ş k i l e n d i r i l m e k ü z e r e ,
e ş finansman k a r ş ı l ı ğ ı ö d e n e k talepleri ile birlikte D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r i l e c e k t i r .

Finansal Kiralama

74. Finansal kiralama y ö n t e m i y l e y a p ı l a n y a t ı r ı m l a r d a n finans tipi kiralamalara y a t ı r ı m


p r o g r a m ı n d a yer verilecektir. Finans tipi ( s a t ı ş tipi) kiralamaya konu olan y a t ı n m m a l ı n ı n toplam
d e ğ e r i , k i r a l a m a n ı n b a ş l a y a c a ğ ı ilk yılın y a t ı n m p r o g r a m ı n d a y ı l ö d e n e ğ i olarak belirtilecektir. Ancak,
s ö z konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki y ı l l a r d a herhangi bir ö d e n e k g ö s t e r i l m e y e c e k t i r .
Finansal kiralamada k u r u l u ş u n y a t ı n m b ü t ç e s i n d e n k i r a l a m a n ı n b a ş l a d ı ğ ı yıl herhangi bir nakdi
harcama y a p ı l m a m a k l a birlikte bu g ö s t e r i m d e n a m a ç , o d e ğ e r d e bir y a t ı n m m a l ı n ı n k u r u l u ş u n sabit
sermaye stokuna k a t ı l m ı ş o l d u ğ u n u n g ö r ü l e b i l m e s i d i r . Faaliyet tipi finansal kiralama y a t ı n m l a n n a
y a t ı r ı m p r o g r a m l a r ı n d a yer verilmeyecektir.

Kamulaştırma

75. 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı K a m u l a ş t ı r m a Kanununun 3 ' ü n c ü maddesine 24.04.2001


tarihli ve 4650 sayılı Kanunla eklenen son f ı k r a n ı n amir h ü k m ü u y a r ı n c a , yeterli ö d e n e k temin
edilmeden k a m u l a ş t ı r m a i ş l e m i n e b a ş l a n a m a y a c a ğ ı n d a n , k a m u l a ş t ı r m a ö d e n e k teklifleri projelerin
g e r ç e k k a m u l a ş t ı r m a i h t i y a c ı n ı y a n s ı t a c a k ş e k i l d e proje b a z ı n d a y a p ı l a c a k t ı r (Tablo-12).

* ' Finans Tipi ( S a t ı ş Tipi) Kiralama ; İlgili t ü m riskleri ve i < a z a n ç l a n k i r a c ı y a devreden s ö z l e ş m e l e r d i r . Finansal kiralama konusu
m a l ı n m ü l k i y e t i kiraya veren ş i r k e t e aittir. Ancak, taraflar s ö z l e ş m e d e , s ö z l e ş m e s ü r e s i sonunda k i r a c ı n ı n m a l ı n m ü l k i y e t i n i s a t ı n
alma h a k k ı n a sahip o l a c a ğ ı n ı k a r a r l a ş t ı r a b i l i r l e r . Herhangi bir k i r a l a m a n ı n Finans tipi kiralama s a y ı l a b i l m e s i İçin a ş a ğ ı d a k i d ö r t
kriterden en az birini s a ğ l a m a s ı gerekmektedir.
1) Kira a n l a ş m a s ı , v a r l ı k ü z e r i n d e k i m ü l k i y e t h a k k ı n ı n kira a n l a ş m a s ı n ı n sonunda k i r a c ı y a devrini ö n g ö r ü r .
2) Kira a n l a ş m a s ı , k i r a c ı y a kira s ü r e s i n i n sonunda v a r l ı ğ ı o tarihte beklenen normal f i y a t ı n ı n o l d u k ç a a l t ı n d a bir fiyatla
s a t ı n alma s e ç e n e ğ i verir.
3) Kira s ü r e s i , kiralanan v a r l ı ğ ı n tahmini ekonomik ö m r ü n ü n y ü z d e 75'ini veya daha f a z l a s ı n ı kapsar.
4) Asgari kira ö d e m e l e r i n i n ( b a k ı m , sigorta ve emlak vergileri gibi d ö n e m giderleri h a r i ç ) kira a n l a ş m a s ı n ı n
b a ş l a n g ı c ı n d a k i b u g ü n k ü d e ğ e r i v a r l ı ğ ı n normal piyasa d e ğ e r i n i n y ü z d e 9 0 ' ı n a e ş i t veya b ü y ü k t ü r .

Faaliyet Tipi Kiralama ( İ ş l e t m e KiralamasO: Finans tipi kiralama s ı n ı f ı n a girmeyen her t ü r kiralama faaliyet tipi k i r a l a m a d ı r .
Faaliyet tipi kiralamada, v a r l ı ğ ı n m ü l k i y e t i n e sahip olmaktan d o l a y ı ortaya ç ı k a n b ü t ü n riskler kiraya verene aittir. A n l a ş m a d a
b e l i r l e n m i ş olan kira t u t a r ı k i r a c ı a ç ı s ı n d a n bir faaliyet gideridir.
Taşıtlar ve İş Makineleri

76. K u r u l u ş l a r ı n t a ş ı t a l ı m ı tel<lifleri ayn ayn projelerin i ç i n d e d e ğ i l , a y r ı ve tek bir proje


halinde g ö s t e r i l e c e k , karakteristik k ı s m ı n a "2009-2011 D ö n e m i Tahmini T a ş ı t A l ı m Bedelleri Listesi
(Tablo-11)" esas a l ı n a r a k , k a r ş ı l ı ğ ı n d a yer alan sıra n u m a r a s ı ve fiyatı y a z ı l a c a k t ı r . Teklif edilecek t a ş ı t
s a y ı l a n belirlenirken, tahmini t a ş ı t a l ı m bedellerinin her t ü r l ü vergi ö n c e s i bedeller o l d u ğ u dikkate
a l ı n a c a k t ı r . A y n c a , t a ş ı t a l ı m ı talebinde bulunan her k u r u l u ş Tablo-10'u dolduracak, sahip o l d u ğ u
a r a ç l a r ı tip ve s a y ı olarak g ö s t e r e c e k ve talep ettiği a r a ç l a r ı ne a m a ç l a i s t e d i ğ i n i belirtecektir.

77. İş makineleri teklifinde, mevcut a r a ç l a n n adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile
son iki y ı l d a k i yıllık ortalama ç a l ı ş m a saatleri de talep ile birlikte verilecektir.

İdame ve Yenileme Yatırımları

78. Herhangi bir b a ğ ı m s ı z proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme
y a t ı n m l a n Tablo-6 formunda h a z ı r l a n a c a k t ı r . İ d a m e ve yenileme y a t ı n m ı d ö n e m i ç i n d e a ş ı n a n ,
eskiyen, y ı p r a n a n veya hasar g ö r e n tesislerin k o r u n m a s ı için ü r e t i m ve hizmet kapasitesi veya
ö z e l l i k l e r i d e ğ i ş t i r i l m e d e n bir yıl i ç i n d e b a ş l a n ı p bitirilen y a t ı n m n i t e l i ğ i n d e d i r . Bu itibarla k u r u l u ş l a r ,
idame ve yenileme y a t ı n m tekliflerini h a z ı r l a r k e n yukanda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve
yenileme niteliği t a ş ı m a y a n harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yatırımları

79. Bilgi toplumuna g e ç i ş s ü r e c i n i n h ı z l a n d ı n i m a s ı , ekonomide e t k i n l i ğ i n ve v e r i m l i l i ğ i n


a r t ı n i m a s ı ve rekabet g ü c ü y ü k s e k bir ekonomik y a p ı n ı n o l u ş t u r u l m a s ı n ı s a ğ l a m a k ü z e r e , bilgi ve
iletişim teknolojisi y a t ı n m l a n n a ö n c e l i k verilecektir. Kamunun e-devlet uygulamalanna g e ç i ş i n i
h ı z l a n d ı r m a k ü z e r e h a z ı r l a y a c a ğ ı bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde temel hedef, kamunun kendi
i ç i n d e bilgi p a y l a ş ı m ı n ı n , birlikte ç a l ı ş a b i l i r l i ğ i n , etkinlik ve ş e f f a f l ı ğ ı n s a ğ l a n m a s ı ile v a t a n d a ş l a r a ve
iş d ü n y a s ı n a elektronik ortamda sunulacak entegre e d i l m i ş hizmetlerin y a y g ı n l a ş t ı n i m a s ı d ı r .
H a z ı r l a n a c a k projelerin e - D ö n ü ş ü m T ü r k i y e Projesi ve buna b a ğ l ı Bilgi Toplumu Stratejisiyle uyumlu
o l m a s ı , v a t a n d a ş o d a k l ı y a k l a ş ı m l a iş s ü r e ç l e r i n i n ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir
tasanm o l u ş t u r u l m a s ı ve g e r ç e k ç i ekonomik ve sosyal analizlere d a y a n d ı n i m a s ı e s a s t ı r .

80. Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim internet


adresinde yer alan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu"nda belirtilen
esaslara g ö r e h a z ı r l a n a r a k teklif edilecektir. K ı l a v u z d a yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen
bilgi ve i l e t i ş i m teknolojisi projeleri d e ğ e r l e n d i r m e y e a l ı n m a y a c a k t ı r .

81. Bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinden "uygulama y a z ı l ı m ı g e l i ş t i r m e " b i l e ş e n i


i ç e r e n l e r d e n toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İ l e t i ş i m Teknolojisi Projeleri H a z ı r l a m a K ı l a v u z u n d a
ifade edilen miktan g e ç e n projeler için belirlenen kalite s t a n d a r d ı seviyelerine uygunluk z o r u n l u l u ğ u
bulunmaktadır.

82. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem P l a n ı 76 no.lu "Bilgi Sistemleri O l a ğ a n ü s t ü Durum Y ö n e t i m


Merkezi" eylemi k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k ç a l ı ş m a l a r belli bir a ş a m a y a gelinceye kadar, bilgi
sistemlerinin b ü t ü n l ü ğ ü n ü n , g ü v e n l i ğ i n i n ve s ü r e k l i l i ğ i n i n s a ğ l a n m a s ı a m a c ı y l a m ü n f e r i t olarak "felaket
merkezi k u r u l m a s ı " benzeri b i l e ş e n l e r i i ç e r e n y a t ı r ı m l a r b a ş l a t ı l m a y a c a k t ı r . Bahsedilen eylem
k a p s a m ı n d a y a p ı l a c a k ç a l ı ş m a l a r dikkate a l ı n a r a k felaket merkezi k u r u l m a s ı n a y ö n e l i k y a t ı n m l a r
k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n revize edilecektir.

83. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem P l a n ı 72 no.lu "Ortak Ç a ğ n Merkezi" eylemi k a p s a m ı n d a


kamu kurumlan t a r a f ı n d a n ayn a y r ı k u r u l m a s ı planlanan elektronik hizmetlere ilişkin ç a ğ n
merkezlerinin tek çatı a l t ı n d a t o p l a n m a s ı a m a ç l a n m a k t a d ı r . Bu nedenle, kurumlar t a r a f ı n d a n teklif
edilecek " ç a ğ r ı merkezi kurmaya" y ö n e l i k b i l e ş e n l e r i ç e r e n y a t ı r ı m projeleri, T Ü R K S A T A . Ş . t a r a f ı n d a n
kurulacak olan "Ortak Ç a ğ r ı Merkezi" ile entegrasyonu s a ğ l a y a c a k ş e k i l d e h a z ı r l a n a c a k t ı r .
Eğitim, Sağlılf, Konut ve Sosyai Aityapı

84. E ğ i t i m , sağlıl<, konut ve sosyal a l t y a p ı s e k t ö r l e r i n d e fizibilite e t ü d ü ve/veya projesi olmayan


teklifler e t ü t - p r o j e olarak dikkate a l ı n a c a k t ı r . Daha ö n c e k i y ı l l a r d a e t ü t - p r o j e ö d e n e ğ i a l m ı ş , fizibilite
e t ü d ü ve mimari uygulama projesi t a m a m l a n m ı ş olan projelerin y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a i n ş a a t ö d e n e ğ i
alabilmesi için arsa durumu, k a m u l a ş t ı r m a teklifi, fizibilite e t ü d ü ve/veya proje ve k e ş i f ö z e t i n i n
y a k l a ş ı k maliyet h e s a b ı n ı n ö d e n e k teklifine eklenmesi gerekmektedir.

85. il b a z ı n d a i l k ö ğ r e t i m derslik ihtiyacı bildirilirken, her ilde hangi y e r l e ş i m l e r e k a ç birim


okulun i n ş a e d i l e c e ğ i ve bu o k u l l a r ı n nitelikleri h a k k ı n d a ek bilgi verilecektir.

86. Zorunlu haller d ı ş ı n d a il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde
bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili i l ç e d e k i b ü t ü n lise ve dengi okullar
ö ğ r e n c i l e r i n e hizmet verecek ş e k i l d e ele a l ı n a c a k , her okul t ü r ü için a y r ı ö ğ r e n c i pansiyonu teklifi
yapılmayacaktır.

Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri

87. Ü n i v e r s i t e l e r e ait y a t ı r ı m tekliflerinin Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı k a n a l ı y l a D P T


M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a u l a ş t ı r ı l m a s ı e s a s t ı r . Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı n c a ü n i v e r s i t e l e r için y a p ı l a c a k
olan d e ğ e r l e n d i r m e s o n u ç l a r ı n ı n , bu Genelge ile istenen her t ü r l ü bilgi, belge ve f o r m l a r ı kapsayacak
ş e k i l d e D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a iletilmesi, ö z e l l i k l e " Y a t ı r ı m Teklifleri Ö z e t Tablosu"nun (Tablo-1)
ü n i v e r s i t e l e r için E ğ i t i m ( y ü k s e k ö ğ r e t i m , kültür, s p o r ) , S a ğ l ı k ve A r a ş t ı r m a - G e l i ş t i r m e projeleri olarak
a y r ı a y r ı d ü z e n l e n i p g ö n d e r i l m e s i gerekmektedir.

88. D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı t a r a f ı n d a n b a z ı kamu kurum ve k u r u l u ş l a r ı ile ü n i v e r s i t e l e r e g ö n d e r i l e n


proje ç a ğ r ı s ı k a p s a m ı n d a yer alan a r a ş t ı r m a a l t y a p ı s ı ve a r a ş t ı r m a c ı insan g ü c ü y e t i ş t i r m e proje
ö n e r i l e r i a l ı n m ı ş olup, K a l k ı n m a P l a n ı , ö r t a Vadeli Program ve Yıllık Program a m a ç , ilke ve p o l i t i k a l a r ı
ile s e k t ö r e l ö n c e l i k l e r dikkate a l ı n a r a k , projeler d e ğ e r l e n d i r i l e c e k ve uygun g ö r ü l e n l e r desteklenecektir.

89. 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 s a y ı l ı Resmi Gazetede y a y ı m l a n a n Y ü k s e k ö ğ r e t i m


K u r u m l a r ı Bilimsel A r a ş t ı r m a Projeleri H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i ğ i n 12'nci maddesi u y a r ı n c a y ü k s e k ö ğ r e t i m
k u r u m l a r ı , ö z e l ö d e n e k l e k a r ş ı l a n a c a k y a t ı r ı m nitelikli bilimsel a r a ş t ı r m a projeleriyle ilgili tekliflerini de
A r a ş t ı r m a - G e l i ş t i r m e S e k t ö r ü teklifi i ç i n d e D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a s u n a c a k l a r d ı r .

90. Kamu k u r u l u ş l a n ve ü n i v e r s i t e l e r t a r a f ı n d a n 2009 y ı l ı n d a devam edecek her proje için E K -


4'te yer alan " A r a ş t ı r m a - G e l i ş t i r m e Y a t ı r ı m Talepleri Bilgi Formu" ve A r a ş t ı r m a Destek P r o g r a m l a r ı için
EK-5'te yer alan " A r a ş t ı r m a Destek P r o g r a m l a r ı İ z l e m e Formu" d o l d u r u l a c a k t ı r .

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

91. organize Sanayi B ö l g e l e r i ve K ü ç ü k Sanayi Siteleri ile ilgili y a t ı r ı m teklifleri, projenin yer
a l a c a ğ ı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki d i ğ e r Ö S B ve K S S projelerine
ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri i ç e r e n Ö S B ve K S S Bilgilendirme R a p o r l a r ı ile birlikte D P T
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a iletilecektir. Ö S B ve K S S projelerinin ö d e n e k l e r i b ü t ç e n i n " B o r ç Verme" tertibinden
k a r ş ı l a n d ı ğ ı için sermaye gideri ve sermaye transferi k a p s a m ı n d a k i ö d e n e k teklif t a v a n l a r ı n a dahil
edilmeyecektir.

Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar

92. D ö n e r sermayeden y a p ı l a c a k olan y a t ı r ı m l a r , d ö n e r sermaye m e v z u a t ı n a a y k ı n


d ü ş m e y e c e k ş e k i l d e teklif edilecektir. D ö n e r sermaye gelirleri olan k u r u l u ş l a r , y a t ı r ı m teklifleri ile
birlikte 2009-2011 d ö n e m i d ö n e r sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna g ö r e , d ö n e r
sermaye geliri elde eden S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n a b a ğ l ı devlet hastaneleri ile ü n i v e r s i t e hastaneleri de bir
ö n c e k i y ı l d ö n e r sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki y ı l d ö n e r sermaye gelir ve harcama tahminlerini
ve bunun i ç i n d e n y a t ı n m l a r d a l<ullanmayı talep edecekleri miktarlan teklif ü s t e l e r i n d e belirteceklerdir.
Ç e ş i t l i k u r u l u ş l a n n ö z k a y n a k gelirlerinin k u l l a n ı m ı n d a da a y n ı esaslara u y u l a c a k t ı r .

93. Tasfiye e d i l m i ş fonlardan ö d e n e k talebinde b u l u n u l m a y a c a k t ı r . Ancak, faaliyetleri s ü r e n


fonlardan yararlanan k u r u l u ş l a r ı n projeleri bu Genelge'deki esaslar ç e r ç e v e s i n d e D P T IVlüsteşarlığına
g ö n d e r i l m e y e devam edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumları

94. 5018 sayılı Kamu Mali Y ö n e t i m i ve Kontrol Kanunu'na ekli IV S a y ı l ı Cetvel k a p s a m ı n d a


yer alan sosyal g ü v e n l i k k u r u m l a r ı , ö d e n e k teklif t a v a n l a r ı n a uygun olarak y a t ı r ı m tekliflerini D P T
Müsteşarlığına göndereceklerdir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

95. 5018 s a y ı l ı Kamu Mali Y ö n e t i m i ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi g e r e ğ i n c e , İli


S a y ı l ı Cetvel k a p s a m ı n d a k i d ü z e n l e y i c i ve denetleyici kurumlar y a t ı n m nitelikli projelerini bilgi için
y a t ı n m p r o g r a m ı ile i l i ş k i l e n d i r i l m e k ü z e r e D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a ileteceklerdir.

Mahalli İdareler

96. Mahalli idarelerin d ı ş kredili projelerinin belirlenmesinde, d ı ş b o r ç limitleri i ç i n d e k a l ı n m a s ı


e s a s t ı r . Mahalli idarelerin d ı ş finansman (kredi ve/veya hibe) k u l l a n ı m ı s ö z konusu olan projeleri,
y a t ı r ı m p r o g r a m ı n a bu Genelge'de yer alan usul ve esaslar ç e r ç e v e s i n d e teklif edilecektir.

97. Mahalli idareler, tekliflerinde k u l l a n d ı k t a n veya kullanacaktan d ı ş kredi t u t a r l a n n ı d ö v i z


olarak da ifade edecekler, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-8 ve Tablo-9'u d o l d u r a c a k l a r d ı r . D ı ş kredi
k u l l a n ı m ı n d a n d o ğ a c a k y ü k ü m l ü l ü k l e r ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

98. K ö y l e r i n A l t y a p ı s ı n ı n Desteklenmesi ( K Ö Y D E Ş ) ve Belediyelerin A l t y a p ı s ı n ı n


Desteklenmesi ( B E L D E S ) projelerine aynlacak ö d e n e k b ü y ü k l ü ğ ü n ü n tespitinde ve iller b a z ı n d a
d a ğ ı l ı m ı n d a uygulanmakta olan projelerin harcama ve fiziki g e r ç e k l e ş m e bilgileri dikkate a l ı n a c a k t ı r .
Buna g ö r e ;

- 2008 yılı K Ö Y D E Ş Projesi k a p s a m ı n d a uygulanan projelere ilişkin harcama ve fiziki


g e r ç e k l e ş m e bilgileri 2008/13 sayılı Y ü k s e k Planlama Kurulu (YPK) karannda belirtilen sorumlu
k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n , a y l ı k olarak http://koydes.dpt.gov.tr adresinde k u l l a n ı r n a a ç ı l a n K Ö Y D E Ş
İ z l e m e Bilgi Sistemine ( İ B S ) girilecek ve bu bilgiler dikkate a l ı n m a k suretiyle Î B S ' d e bulunan k ö y
a l t y a p ı envanter bilgileri. A r a l ı k a y ı i ç i n d e nihai olarak g ü n c e l l e n e c e k t i r . İçişleri B a k a n l ı ğ ı Mahalli
İ d a r e l e r Genel M ü d ü r l ü ğ ü n c e ( M İ G M ) h a z ı r l a n a c a k yıllık d e ğ e r l e n d i r m e s o n u ç l a n , rapor halinde en
g e ç A r a l ı k a y ı sonuna kadar Maliye B a k a n l ı ğ ı n a ve D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r i l e c e k t i r .

- 2008 yılı B E L D E S Projesi k a p s a m ı n d a uygulanan projelere ilişkin harcama ve fiziki


g e r ç e k l e ş m e bilgileri, İller B a n k a s ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü n c e uygulanmakta olan proje bilgilerini de
kapsayacak ş e k i l d e , 2008/12 sayılı Y P K karannda belirtilen sorumlu k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n a y l ı k olarak
e-posta yoluyla {beldes@icisleri.gov.tr) M İ G M ' y e g ö n d e r i l e c e k t i r . Bu bilgiler dikkate a l ı n a r a k , M İ G M
t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a c a k yıllık d e ğ e r l e n d i r m e s o n u ç l a n , rapor halinde A r a l ı k a y ı sonuna kadar Maliye
B a k a n l ı ğ ı n a ve D P T M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r i l e c e k t i r . "
Tablo-1: 2009-2011 DÖNEMİ YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET T A B L O S U

KURULUŞ : ^ 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL


2009 YILI YATIRIM T E K L İ F İ
2008 S O N U N A
2010 YILI 2011 YILI
SEKTÖRÜ/ PROJE KADAR T A H M İ N İ
P R O J E TUTARI ETÜD-PROJE DEVAM EDEN YATIRIM T E K L İ F İ YATIRIM T E K L İ F İ
ALT S E K T Ö R Ü SAYISI KÜMÜLATİF YENİ PROJELER TOPLAM
İŞLERİ PROJELER (Toplam) (Toplam)
HARCAIVIA

TOPLAM
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

SEKTÖR

KURULUŞ : 2009 Yrlı FiyaUanyla, B i n Y T L

2008 SONUNA KADAR TAHMİNİ


PROJE TUTARI 2009 YATIRIMI 2010 YATIRIMI 2011 YATIRIMI
KÜMÜLATİF HARCAMA
YER IŞİN BAŞLAMA
PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK
(İL VE İLÇE) /BİTİŞ TARİHİ
DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ
TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM
KREDİ OZKAYNAK KREDİ OZKAYNAK KREDİ OZKAYNAK KREDİ OZKAYNAK KREDİ OZKAYNAK

(KURULUŞ) TOPLAMI

ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI

1
a) 2009'da Bitenler

b) 2009'dan Sonraya Kalanlar

DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI

I I I 1
a) 2009'da Bitenler

b)2009'clan£ lonraya Kalanlar

YENİ PROJELER TOPLAMI

1 1 1
a) 2009'da Bitenler

b) 2009'dan Sonraya Kalanlar

NOT : - "Özkaynak" bölümüne yatınm için kuruluşun dış proje kredisi dışındeki iç kaynaklardan karşıladığı dış harcama yazılacaktır.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamınde sari ihalesi yapılan projeler ve 2009-2011 döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecel(tir.
Tablo-3: GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (*)
SEKTÖR
KURULUŞ : BinYTL

2009 YATIRIMI 2010 YATIRIMI 2011 YATIRIMI

VER IŞIN BAŞLAMA /


P R O J E NO P R O J E ADI KARAKTERİSTİK
(İL V E İLÇE) BİTİŞ TARİHİ
DIŞ DIŞ DIŞ
TOPLAM TOPLAM TOPLAM
Sıra
KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK
No

(KURULUŞ) TOPLAMI

GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (Kunjluş Toplamı}

1.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (1. Proje İçin)

2.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (Z Proje İçin)

3.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (3. Proje İçin)

4. 1 1
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek ödenek (4. Pra^e İçin)

5.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek ödenek (5. Proje İçin)

GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (... Proje İçin)

GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (... Proje İçin)

(*) : - GAP Eylem Planı kapsamındaki her bir proje için toplam ödenekler projenin ilk satınnda, "GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek" alt satırda belirtilecektir.

- GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek kuruluş toplamı, GAP Eylem Planı İçin EK-11'de verilen ek ödenek teklif tavanıyla uyumlu olacaktır.

(Not) Sermaye Gideri, Sermaye Transferi ve Borç Verme tertiplerinden her birisi için bu tablo ayrıca doldurulacaktır.
Tablo- 4: 2009 YILI YATIRIM PROJELERİNİN STRATEJİK PLAN V E PERFORMANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ

SEKTÖR

KURULUŞ

P R O J E N İ N İ D A R E S T R A T E J İ K PLANI V E P E R F O R M A N S P R O G R A M I N D A İ L İ Ş K İ L İ O L D U Ğ U
PROJE NO P R O J E ADI

A M A Ç ^'^ H E D E F ^'^ PERFORMANS HEDEFr'

(1) 2009 yılı y a t ı r ı m projelerinin stratejik plan ve 2009 yılı performans p r o g r a m ı n d a yer alan ilgili a m a ç , hedef ve performans hedefi n u m a r a l a r ı / k o d l a r ı g ö s t e r i l e c e k t i r .

(2) Bir y a t ı n m projesi birden fazla stratejik a m a ç ve hedefle ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili t ü m a m a ç ve hedefler belirtilecektir.
Tablo- 5: 2007 ve 2008 YILLARI YATIRIM ÖDENEK VE HARCAMALARI

SEKTÖR

KURULUŞ

2007 Y İ Fiyatlar y l a , B i n Y T L 2008 Y i F i y a t l a r y l a . B i n Y T L

PROJE NO P R O J E ADI
2007 YILI 2007 YILI 2007 YILI H A R C A M A 2008 YILI 2008 YILI 2008 YILI S O N U HARCAMA TAHMİNİ
Ö D E N E Ğ İ (1) R E V İ Z E Ö D E N E Ğ İ (1) ( K E S İ N ) (1) PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEĞİ
İLK 6 A Y K E S İ N YIL S O N U T A H M İ N İ

(1) 2007 yılı fiyatlarıyla verilecektir.


Tablo-6 : İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI

SEKTÖR

KURULUŞ : 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL


TUTARI
İŞİN T Ü R Ü AÇIKLAMALAR
DIŞ TOPLAM
Tablo- 7: P R O J E İZLEME FORMU

SEKTÖR

PROJE SAHİBİ KURULUŞ

PROJENİN;

ADI

NUMARASI

YERİ

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ

KARAKTERİSTİĞİ

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)


P R O J E TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA
YILLAR GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ (*)
DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

PROGRAMA
GİRİŞ YILI

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞI)*100 Olarak verilecektir.


Tablo-8: HALEN İŞLEMDE OLAN DIŞ PROJE KREDİLERİ
2009 Yılı F i y a t l a r ı y l a , Bin Y T L

Sektörü
Kuruluş
p
Adı
R
Numarası
0
Yeri
J
Tutarı Dış
c
Toplam
N
Başlama/Bitiş
1

1 Tarihi
N
Karakteristiği

Bin $

Krediyi Veren Ülke veya Kuruluş


Başlamar/ürürlük
Tarihi
Türü
Tutarı
Vadesi/Ödemesiz
Dönemi
Faiz Oranı
Kredi Anlaşmasında
Belirtilmiş ise
Içpara/Kredi Oranı
Kredi Anlaşmasında 2001 2002 2003 2004 2005 2006İ 2007
Belirtilen Kullanım
Dilimleri 2008 2009 2010 2011

Kullanılan kısmının 2001 2002 2003 2004 2005 20061 2007


Yıllara Göre Dağılımı
Kullanılacak Kısmının 2008 2009 2010 2011
Yıllara Göre Dağılımı
2009'da Ana Para Geri Ödeme Tutan
2009'da Ödenecek Faiz Tutan
Projenin Son Durumu,
Darboğazları ve Çözüm
Önerileri
Tablo-9: DIŞ KREDİ SAĞLANMASI İSTENEN PROJELER

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör

Kuruluş

Adı

Numarası

Yeri

Tutarı Dış

Toplam

p 2009 2010 2011


R Yılı
0 ödeneği Dış
J
E Toplam
N
1
Başlama/Bitiş Tarihi
N

Karakteristiği

Son Durumu

Bin $
Kredinin Kullanım A m a c ı

Toplam Kredi ihtiyacı

- Temin Edilen

- Talep Edilen

Uygun Dış Kredi Alternatifleri

Düşünceler
Tablo-10: TAŞIT LİSTESİ (*)

SEKTÖR

KURULUŞ : 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

SIRA MEVCUT TALEP EDİLEN

NO TAŞITIN CİNSİ ADET MODELİ ADET TUTARI AÇIKLAMALAR

(*) Taşıt sayısı belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi azami satın alma bedelleri olduğu dikkate alınmalıdır.
Tablo-11: 2009-2011 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞITALIM BEDELLERİ LİSTESİ

Cari Fiyatlarla, YTL


Azami Satın Alma Bedeli
Sıra No Taşıtın Cinsi
2009 2010 2011
l-a(*) Binek otomobil 86 000 92 000 97 000
l-b(**) Binek otomobil 95 000 101 000 106 000
2- Binek otomobil 31000 33 000 35 000
3- Station-Wagon 32 000 34 000 36 000
4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 55 000 58 000 62 000
5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 50 000 53 000 56 000
6- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 73 000 78 000 83 000
7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 44 000 47 000 50 000
8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 56 000 60 000 63 000
9- Panel 43 000 46 000 48 000
10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 96 000 102 000 108 000
11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) 151 000 160 000 170 000
11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 345 000 367 000 388 000
12- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 56 000 60 000 63 000
13- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağıriığı en az 12.000 Kg) 83 000 88 000 93 000
14- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağıriığı en az 17.000 Kg) 101 000 108 000 114 000
15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 80 000 85 000 90 000
16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 85 000 90 000 95 000
17- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) 44 000 47 000 50 000
18- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 6 500 7 000 7 500
19- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 16 000 17 000 18 000
20- Bisiklet 1 500 1600 1 700
21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) - - -
21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) - - -
22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) - - -

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.
NOT: 1- Bu cetvelde gösterilen azamifiyatlardadeğişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakam yetkilidir.
2- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir.
3- İdarelerin edinebilecekleri taşılları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cimlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine değiştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
4- Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek 21-a,21-b ve 22 sıra nolu taşıtların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenir.
Tablo-12: KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI
SEKTÖR

KURULUŞ : 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL


2008 S O N U N A K A D A R KAMULAŞTIRMA TEKLİFİ
YER BAŞLAMA/BİTİŞ KAMULAŞTIRMA TAHMİNİ KÜMÜLATİF
PROJE NO P R O J E ADI KARAKTERİSTİK
(İL V E İ L Ç E ) TARİHİ TOPLAMI KAMULAŞTIRMA
HARCAMASI 2009 2010 2011

(KURULUŞ) TOPLAMI

DEVAM EDEN PROJELER

YENİ PROJELER
Tablo-13: K A M U S A B İ T S E R M A Y E YATIRIM V E D I Ş P A R A D E F L A T Ö R L E R İ (2009=1,0000000)

YILLAR
SEKTÖRLER DIŞ P A R A
TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK D. H İ Z M E T L E R DEFLATÖRÜ
1963 0.0000007 0.0000007 0.0000008 0.0000009 0.0000009 0.0000010 0,0000009 0,0000011 0,0000010 0.0000012 0.0000024
1964 0.0000008 0.0000007 0.0000008 0.0000010 0.0000009 0.0000010 0,0000009 0,0000012 0,0000010 0.0000013 0.0000024
1965 0.0000008 0.0000008 0.0000009 0.0O0O011 0.0000009 0.0000011 0,0000010 0,0000013 0,0000011 0.0000014 0.0000024
1966 0.0000009 0.0000008 0.0000009 0.0000012 0.0000010 0.0000011 0,0000011 0,0000013 0,0000012 0.0000015 0.0000024
1967 0.0000010 0.0000009 0.0000009 0.0000013 0.0000011 0.0000012 0,0000012 0,0000015 0,0000013 0.0000016 0.0000024
1968 0.0000010 0.0000009 0.0000010 0.0000013 0.0000011 0.0000013 0,0000012 0,0000015 0,0000013 0.0000017 0.0000024
1969 0.0000011 0.0000009 0.0000010 0.0000014 0.0000012 0.0000013 0,0000013 0,0000016 0,0000013 0.0000017 0.0000024
1970 0.0000011 0.0000010 0.0000011 0.0000014 0.0000013 0.0000014 0,0000014 0,0000017 0.0000014 0.0000018 0.0000030
1971 0.0000013 0.0000013 0.0000014 0.0000017 0.0000016 0.0000017 0,0000016 0,0000020 0.0000018 0.0000024 0.0000040
1972 0.0000015 0.0000014 0.0000016 0.0000021 0.0000018 0.0000020 0,0000018 0,0000023 0.0000021 0.0000027 0.0000039
1973 0.0000017 0.0000016 0.0000018 0.0000023 0.0000020 0.0000022 0,0000020 0,0000026 0,0000023 0.0000030 0.0000042
1974 0.0000021 0.0000020 0.0000022 0.0000024 0.0000025 0.0000028 0.0000025 0,0000031 0,0000027 0.0000036 0.0000043
1975 0.0000025 0.0000023 0.0000024 0.0000026 0.0000028 0,0000033 0.0000030 0,0000037 0,0000031 0.0000041 0.0000047
1976 0.0000030 0.0000027 0.0000028 0.0000030 0.0000033 0.0000043 0.0000036 0.0000044 0,0000037 0.0000051 0.0000060
1977 0.0000040 0.0000035 0.0000036 0.0000038 0.0000043 0,0000065 0.0000050 0,0000060 0,0000050 0.0000071 0.0000059
197S 0.0000059 0.0000051 0.0000053 0.0000057 0.0000065 0.0O00O92 0.0000072 0,0000087 0.0000073 0.0000104 0.0000085
1979 0.0000095 0.0000084 0.0000088 0.0OO0095 0.0000107 0,0000149 0.0000118 0,0000144 0,0000120 0.0000171 0.0000140
1980 0.0000200 0.0000174 0.0000188 0.0000206 0.0000223 0.0000307 0.0000250 0,0000304 0.0000255 0.0000373 0.0000285
1981 0.0000288 0.0000246 0.0000277 0.0000304 0.0000320 0,0000408 0.0000320 0,0000432 0,0000356 0.0000526 0.0000373
1982 0.0000365 0.0000317 0.0000359 0.0000380 0.0000384 0.0000513 0.0000404 0,0000547 0.0000445 0,0000668 0.0000525
1983 0.0000470 0.0000442 0.0000516 0.0000635 0.0000517 0,0000663 0.0000626 0,0000706 0,0000585 0.0000869 0.0000712
1984 0.0000706 0.0000696 0.0000805 0.0000828 0.0000784 0.0000953 0.0000785 0.0001004 0.0000891 0,0001184 0,0001100
1985 0.0000997 0.0001039 0.0001234 0.0001265 0.0001122 0,0001365 0.0001139 0,0001433 0.0001280 0.0001672 0.0001552
1986 0.0001392 0.0001577 0.0001934 0.0001974 0.0001665 0.0001904 0.0001586 0,0002000 0.0001819 0,0002336 0,0002347
1987 0.0002008 0.0002451 0.0003057 0.0002929 0.0002492 0,0002729 0,0002312 0,0002854 0.0002624 0.0003293 0.0003305
1988 0.0003964 0.0004612 0.0005544 0.0005319 0.0004689 0.0005098 0.0004520 0,0005269 0.0004958 0,0005863 0.0006873
1989 0.0005733 0.0006668 0.0008049 0.0007688 0.0006780 0,0007426 0,0006621 0,0007666 0.0007232 0.0008495 0.0008375
1990 0.0008674 0.0009880 0.0011853 0.0011220 0.0010046 0.0011148 0.0010241 0,0011421 0.0010940 0,0012365 0.0010704
1991 0.0015365 0.0016921 0.0019634 0.0018744 0.0017205 0,0018755 0,0017655 0,0019095 0,0018618 0.0020289 0.0017075
1992 00024286 0.0027239 0.0031879 0.0030565 0.0027697 0.0030022 0.0027614 0,0030741 0.0029474 0,0033221 0.0028384
1993 0.0042317 0.0045274 0.0050526 0.0049049 0.0046035 0,0048635 0,0046281 0,0049369 0,0048159 0.0061965 0.0041935
1994 0.0085523 0.0100384 0.0120612 0.0115627 0.0102070 0,0111290 0,0098582 0.0114922 0.0108296 0.0127107 0.0123997
1995 0.0144410 0.0173097 0.0209447 0.0202337 0.0176003 0,0189756 0,0163122 0.0197395 0.0183287 0.0223125 0.0236735
1996 0.0264126 0.0314482 0.0374830 0.0365839 0.0319762 0,0338508 0,0289506 0,0352685 0.0326650 0.0400072 0.0377372
1997 0.0502254 0.0570513 0.0659094 0.0640833 0.0580090 0,0614968 0,0552960 0,0632317 0.0600862 0.0689481 0.0605060
1998 0.0868081 0.0997554 01149145 0.1129735 0.1014300 0,1056103 0.0926445 0,1092523 0.1025585 0.1212959 0.1016104
1999 0.1304731 0.1507220 0.1741456 0.1713317 0.1532522 0,1594490 0.1390358 0,1651946 0.1546097 0.1842274 0.1476920
2000 0.1864367 0.2163646 0.2506457 0.2467569 0.2199968 0,2287422 0.1984102 0,2372966 0.2215086 0.2656768 0.2120386
2001 0.3027698 0.3627160 0.4276943 0.4229066 0.3688051 0,3817526 0.3192426 0,3995820 0.3663619 0.4593123 0.4098826
2002 0.4220726 0.4937968 0.5742775 0.5658765 0.5020864 0,5214935 0.4480146 0,5421217 0.5038869 0.6103048 0.6063700
2003 0.5101115 0.5780914 0.6598805 0.6471647 0.5877961 0,6133384 0,5463134 0,6317322 0.5980840 0.6913704 0.6184068
2004 0.5826651 0.6552377 0.7446303 0.7294691 0.6662375 0,6959576 0,6253868 0,7162441 0.6801489 0.7775629 0.7026862
2005 0.6218523 0.6739120 0.7493617 0.7300651 0,6852253 0,7196452 0,6743721 0,7316682 0.7108298 0.7695882 0.6854813
2006 0.7265014 0.7706096 0.8469540 0.8227257 0.7835462 0,8252891 0,7912441 0,8342291 0.8198895 0,8621658 0.7657660
2007 0.7687877 0.7890318 08498955 0.8213797 06022776 0,6492340 0,8465371 0,8499109 0.8520546 0.8519474 0.7981166
2008 0.9276585 0.9293666 0.9320382 0.9338134 0.9299651 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0.9276438
2009 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
2010 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1,0640000 1,0640000 1,0640000 1,0640000 1.0640000 1.0640000
2011 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1,1246480 1,1246480 1,1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480
AtıMama :
1. P r o j e h a n g i s e k t ö r d e y e r a l ı y o r s a o s e k t d r e alt y a t ı n m d e f l a t ö r d k u l l a n ı l a c a k , c a r i y ı l f i y a t l a r ı y l a o l a n h a r c a m a l a r ilgili y ı l ı n d e f l a t ö r ü n e b ö l ü n e r e k 2009 y ı l ı h y a t l a n n a d ö n ü ş t O r O l e c e k t i r .
2. K a m u s a b i t s e r m a y e y a h n m d e f l a t ö r l e r i s e k t ö r d e k i t o p l a m ( b i n a , m a k i n e - t e ç h j z a t v s . ) y a t ı n m h a r c a m a l a n i ç i n d i r .
3. C a r i fiyatlarla o l a n d ı ş para h a r c a m a l a n ( Y T L c i n s i n d e n ) , ilgili y ı l ı n d ı ş p a r a d e f l a t ö r ü n e b ö l ü n e r e k 2009 yıit f i y a t l a n n a d ö n ü ş t ü r ü l e c e k t i r .
4. 2009 y ı l ı k u r d e ğ e r i o l a r a N A B D D o l a n =1.4357 Y T L a l ı n a c a k t ı r (2010 y ı l ı l ; i n 1 A B D D o l a n = 1,5000 Y T L , 2011 y ı l ı i ç i n 1 A B D D o l a n = 1,5492 Y T L o l a r a k d i k k a t e a l ı n a c a k t ı r . )
5. 2005 y ı l ı n d a n itibaren D ı ş para d e f l a t ö r ü n ü n h e s a b ı n d a y a k ı t d ı ş ı ithalat fiyat e n d e k s i a r t ı ş h ı z ı k u l l a n ı l m ı ş h r .
Tablo-14: KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ İLE YAPILAN VEYA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER
(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL)

Projenin Adı Yeri Karal(teristiği Proje Tutan Uygulanan/Uygulanması Düşünülen


Yöntem (*)

(*) Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Kiralama, İşletme Halckı Devri vb. Yöntemler


PROJE MALİYETİ 5 M İ L Y O N YTL VE ÜZERİNDEKİ
KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI


A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje İle ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti)

B. ANA RAPOR

1. İÇİNDEKİLER (içindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmalar)

2. GİRİŞ (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi,


bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler)

3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI (projenin adı, amacı, türü, teknik içeriği,


bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı, proje
çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş
ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)
4. PROJENİN ARKA PLANI
i. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)
ii. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar
İÜ. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)
iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu
1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına
(politika, plan ve programlar) Uygunluğu
2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle
İlişkisi
3. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına
Uygunluğu
4. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı
5. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer
Çalışmalar

5. PROJENİN GEREKÇESİ'
i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi
• Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler
• Talebin geçmişteki büyüme eğilimi
• Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler
• Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları
ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
• Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler)
ve talep tahminleri ile ilişkisi
• Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.
• Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar
ve kullanılan yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.)

' Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi, trafik etüdü vb.
teknikler kullanılabilir.
6. MAL VEA/EYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI
i. Satış Programı
ii. Üretim Programı
ili. Pazarlama Stratejisi (fıyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)

7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI


i. Fiziksel ve coğrafi özellikler
• Coğrafi yerleşim
• İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)
• Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler
• Bitki örtüsü
• Su kaynakları
• Diğer doğal kaynaklar
ii. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına
erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz
şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama
olanakları vb.)
İÜ. Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler,
kültürel yapı)
iv. Kurumsal Yapılar
V. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi
vi. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi IVlaliyeti (kamulaştırma bedeli)

8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM


i. Kapasite Analizi ve Seçimi
ii. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi
İÜ. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve
Maliyeti
iv. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri,
arazi düzenleme, yerleşim düzeni vb.)
v. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım vb.)

9. PROJE GİRDİLERİ
i. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)
ii. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI


i. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
ii. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)
İÜ. İnsangücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI


i. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri
ii. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım
yöntemi vb.)
İÜ. Proje Uygulama Programı (Termin Planı)

12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ


i. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması
ii. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi
13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI
i. Toplam Yatırım Tutarı {iç ve dış para olarak)
1. Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)
2. Sabit Sermaye Yatırımı
• Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri
• Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri
• Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)
• Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)
• İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat
yapıları vb.)
• Çevre Koruma Giderleri
• Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler
• Makine-donanım giderleri
• Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri
• Montaj Giderleri
• Taşıt Araçları
• Genel Giderler
• İşletmeye Alma Giderleri
• Beklenmeyen Giderler
3. Yatırım Dönemi Faizleri
4. İşletme Sermayesi
ii. Yatırımın Yıllara Dağılımı
14. PROJENİN FİNANSMANI
i. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı
ii. Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)
İÜ. Finansman Kaynakları ve Koşulları
iv. Finansman Maliyeti
V. Finansman Planı

15. PROJE ANALİZİ


i. FİNANSAL A N A L İ Z
1. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi
2. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu
3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)
4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi
ii. E K O N O M İ K A N A L İ Z
1. Ekonomik Maliyetler
2. Ekonomik Faydalar
3. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)
4. Maliyet Etkinlik Analizi (karşılaştırmalı birim üretim ve
yatırım maliyeti)
5. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)
İÜ. SOSYAL A N A L İ Z
1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi
2. Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)
3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri
iv. DUYARLILIK ANALİZİ
V. RİSK ANALİZİ

16. EKLER
i. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)
F İ Z İ B İ L İ T E [RAPORU HAZIRLAN İV! ASI G E R E K M E Y E N *
K A M U YATIRIM P R O J E S İ T E K L İ F L E R İ İ Ç İ N

PROJE TEKLİF FORMU

1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ


• Adı:
. Yeri:
• Sel<törü:
• Projenin T ü r ü :
• Projeyi Y ü r ü t e c e l < K u r u m / K u r u l u ş :
• Projenin G e l i ş t i r i l m e s i n d e n Sorumlu Kişi ( a d ı , g ö r e v i , telefonu, e-posta adresi):
• Proje Fikrini Ö n e r e n K u r u m / K u r u l u ş ( a d ı , adresi, telefonu ve f a k s ı ) :

2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ


• Projenin G e r e k ç e s i (neden i h t i y a ç d u y u l d u ğ u ) :
• Projenin Hedef A l d ı ğ ı Kesim ve E t k i l e y e c e ğ i D i ğ e r Taraflar:
• Projenin Genel A m a c ı :
• Projenin Hedefleri:

3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI


• Projenin İlişkili O l d u ğ u ve/veya D a y a n d ı ğ ı Plan, Program, İ d a r e Stratejik P l a n ı ,
Performans P r o g r a m ı , Proje ve Etütler:
• Proje Fikrinin G e l i ş t i r i l m e s i n d e Uygulanan Y ö n t e m :
( i h t i y a ç analizi, sorun analizi, olanak e t ü d ü - f ı r s a t analizi, d i ğ e r )

4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER


• Beklenen S o n u ç l a n / Ç ı k t ı l a n :
• Projenin B i l e ş e n l e r i :
• Girdi İ h t i y a c ı (insan gücü, organizasyon, teknik y a r d ı m vb.)
• Proje Maliyeti (iç ve d ı ş para olarak):
• Y a t ı n m S o n r a s ı Gelir ve Giderler:
• Ö n g ö r ü l e n Finansman K a y n a k l a r ı (AB hibesi, kurum b ü t ç e s i , genel b ü t ç e vb.):
• Projenin Uygulama P l a n ı ( b a ş l a m a - b i t i ş tarihleri vb.):
• Projenin D a y a n d ı ğ ı V a r s a y ı m l a r ve K a r ş ı l a ş a b i l e c e ğ i Riskler:
• Projenin Y a p ı l a b i l i r l i ğ i ve S ü r d ü r ü l e b i l i r l i ğ i :

EK : K e ş i f Ö z e t i
Rehberin 29. maddesi kapsamındaki projeler için hazırlanacaktır.
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI
YAPILABİLİRLİK RAPORU FORMATI

1. PROGRAMIN TANIMI VE KAPSAMI


• Programın Adı
• Programın Türü
• Programın Bileşenleri
• Uygulama Süresi
• Program Paydaşları
o Program sahibi kımıluş
oHedef kitle ve/veya bölge
o Diğer paydaşlar
o Paydaşlann görev ve katkıları

2. PROGRAMIN ARKA PLANI


• Programın Dayandığı Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel)
• Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik, izleme vb.)
• Programın Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Program ve Projelerle İlişkisi
• Program Fikrinin Kaynağı
• Programla İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar
• Diğer Ülke Politika ve Programlanyla Karşılaştırma

3. PROGRAMIN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ


• Programın Gerekçesi (ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.)
• Programın Amacı
• Programın Hedefleri (somut ve ölçülebilir)

4. PROGRAMIN UYGULAMA STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ

5. PROGRAMIN ÇIKTILARI ve BEKLENEN ETKİLERİ


• Programın Kısa Vadeli Çıktıları
• Programın Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri)

6. PROGRAM YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI


• Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
• Program Organizasyonu ve Yönetim (karar alma, analiz, önceliklendirme ve seçim süreçleri vb.)
• Uygulama Planı (Termin)
• İzleme ve Değerlendirme Sistemi
I
7. PROGRAMIN MALİYETİ VE FİNANSMANI
• Öngörülen Toplam Harcama
• Öngörülen Harcama Planı
• Programın Finansmanı (Genel Bütçe, AB, vb.)
ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME YATIRIM TALEPLERİ BİLGİ FORMU (*)

Kuruluşun Adı

Projenin A d ı :

B a ş l a m a / B i t i ş Tarihi :

Proje Y ü r ü t ü c ü s ü

Proje K a p s a m ı n d a G e r ç e k l e ş t i r i l e n Faaliyetler. :

2009 Yılı İhtiyacı ve G e r e k ç e s i :

2010 Y ı l ı l h t i y a c ı ve G e r e k ç e s i

2011 Y ı l ı l h t i y a c ı ve G e r e k ç e s i :

(*) Devam eden Araştırma-Geliştirme projeleri için doldurulacaktır.


ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI
İZLEME FORMU
1. Programın Adı

2. Programın Genel Nitelikleri


2.1 Yürütücü kurum, hedef kitlesi, stiresi ve bütçe bilgileri
2.2 Desteklenen proje sayısı (program başladığından beri, yıllar itibariyle)
2.3 Desteklenen projelerin nitelikleri (ortalama süre, bütçe, destekleme oranı, teknolojik
alanlara göre dağılımı, özel sektör projeleri ise sanayi sektörlerine ve firma
büyüklüğüne göre dağılımı)
2.4 Desteklenen projelerde teknolojik açıdan başarı oranı
2.5 Program için belirlenen spesifik hedefler ve bu hedeflere ulaşma yolunda sağlanan
ilerleme

3. Programın bilimsel ve teknolojik yeteneklerin güçlendirilmesine etkileri nelerdir?


3.1 Makale sayısı, patent, ödül vb. istatistiklere katkısı
3.2 Atıf sayısı istatistiklerine katkısı
3.3 Program aracılığı ile üretilen bilimsel çıktılardan (makale, patent vs.) özel sektörün
faydalanma düzeyi

4. İnsan gücünün geliştirilmesine etkileri


4.1 Program kapsamında desteklenen projeler sayesinde yetiştirilen araştırmacıların
toplam sayısı, bu araştırmacıların alanlara göre dağılımı
4.2 Yurtdışında görev yapmakta iken kalıcı veya geçici süre faydalanılan yerli ve
yabancı araştırmacı sayısı
4.3 Projelerde görev alanlar içinde kariyerine araştırmacı olarak devam edenlerin sayısı
ve oranı nedir? Bu kişiler arasında ne kadarı akademisyen olarak görev almıştır?
Özel sektöre araştırmacı olarak geçiş yapanların sayısı ve oranı nedir? Ne kadarı
yurtdışında kariyerine devam etmiştir?

5. Yönlendirme ve koordinasyona etkileri


5.1 Desteklenen projelerin ne kadarı birden fazla sanayi ortağını, ne kadarı sanayi-
üniversite işbirliğini içermektedir? Yurtdışı ortaklıkların oram nedir?
5.2 Akademik nitelikli araştırma projeleri sonucu elde edilen "sonuçlar" sayesinde özel
sektörle ortaklık kurulmasını sağlayan proje sayısı ne düzeydedir?

6. Desteklenen firmalar üzerindeki etkileri


6.1 Projeler kapsamında firmalarda kaç Ar-Ge elemanının araştırma yeteneği artırılmıştır
ve ne kadarı projeler nedeniyle ilk olarak istihdam edilmiştir?
6.2 Teknolojik açıdan başanlı olan projeler hangi oranda ticarileştirilebilmiştir? Toplam
yeni ve iyileştirilmiş ürün sayısı kaçtır? Patent, faydalı model, vb. ne düzeydedir?
EK: 6

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ

1-ADIYAMAN 26- K A R S
2- A Ğ R I 27- K A S T A M O N U
3- A K S A R A Y 28- KIRIKKALE
4- A M A S Y A 29- K I R Ş E H İ R
5- A R D A H A N 30- K İ L İ S
6-ARTVİN 31-MALATYA
7-BARTIN 32- M A R D İ N
8- B A T M A N 33- M U Ş
9-BAYBURT 34-NEVŞEHİR
10-BİNGÖL 35- N İ Ğ D E
11-BİTLİS 36- O R D U
12- Ç A N A K K A L E 37- O S M A N İ Y E
(Bozcaada ve G ö k ç e a d a İlçeleri) 38- R İ Z E
13- Ç A N K I R I 39- S A M S U N
14-ÇORUM 40- S İ İ R T
15- D İ Y A R B A K I R 41-SİNOP
16-ELAZIĞ 42- S İ V A S
17-ERZİNCAN 43- Ş A N L I U R F A
18- E R Z U R U M 44- Ş I R N A K
19-GİRESUN 45- T O K A T
20- G Ü M Ü Ş H A N E 46- T R A B Z O N
21-HAKKARİ 47- T U N C E L İ
22- İ Ğ D I R 48- V A N
23- K A H R A M A N M A R A Ş 49- Y O Z G A T
24- K A R A B Ü K 50- Z O N G U L D A K
25- K A R A M A N

EK: 7

BÖLGESEL GELİŞME PLANLARI KAPSAMINDAKİ İLLER LİSTESİ

GAP DAP DOKAP ZBK YHGP


1-ADIYAMAN 1-AĞRI 1-ARTVİN 1-ZONGULDAK 1-AMASYA
2- B A T M A N 2- B İ N G Ö L 2-GİRESUN 2- BARTIN 2- Ç O R U M
3- D İ Y A R B A K I R 3- B İ T L İ S 3- G Ü M Ü Ş H A N E 3- K A R A B Ü K 3- S A M S U N
4- G A Z İ A N T E P 4- E L A Z I Ğ 4- O R D U 4-TOKAT
5- M A R D İ N 5- E R Z İ N C A N 5- R İ Z E
6- S İ İ R T 6- E R Z U R U M 6- T R A B Z O N
7- K İ L İ S 7- G Ü M Ü Ş H A N E
8- Ş A N L I U R F A 8- H A K K A R İ
9- Ş I R N A K 9- K A R S
10- M A L A T Y A
11- M U Ş
12- T U N C E L İ
13- V A N
14- B A Y B U R T
15- A R D A H A N
16- İ Ğ D I R
EK:8

DÜZEY 2 İBBS- 2) İSTATİSTİK!


BÖLGE Bl RİMLERİ KAPSAMINDA
YER ALAN İLLER

DÜZEY 2 BÖLGE KODU BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER

TR10 İstanbul
TR21 T e k i r d a ğ , Edirne, Kırklareli
TR22 Balıkesir, Ç a n a k k a l e
TR31 İzmir
TR32 A y d ı n , Denizli, M u ğ l a
TR33 Manisa, Afyon, K ü t a h y a , U ş a k
TR41 Bursa, Eskişefıir, Bilecik
TR42 Kocaeli, Sakarya, D ü z c e , Bolu, Yalova
TR51 Ankara
TR52 Konya, Karaman
TR61 Antalya, İ s p a r t a , Burdur
TR62 Adana, Mersin
TR63 Hatay, K a h r a m a n m a r a ş , Osmaniye
TR71 K ı r ı k k a l e , Aksaray, N i ğ d e , N e v ş e h i r , K ı r ş e h i r
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81 Zonguldak, K a r a b ü k , B a r t ı n
TR82 Kastamonu, Ç a n k ı n , Sinop
TR83 Samsun, Tokat, Ç o r u m , Amasya
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
TR90 Gümüşhane
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
TRA2 A ğ r ı , Kars, İğdır, Ardahan
TRB1 Malatya, E l a z ı ğ , B i n g ö l , Tunceli
TRB2 Van, M u ş , Bitlis, Hakkari
TRC1 Gaziantep, A d ı y a m a n , Kilis
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC3 Mardin, Batman, Ş ı r n a k , Siirt
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((I) SAYİLİ CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlaria, B i n Y T L

2009 2010 2011


KURUMLAR
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ

1 CUMHURBAŞKANLIĞI 18 044 19 045 23 691


2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 58 861 57143 71083
3 ANAYASA MAHKEMESİ 11 246 12 640 15 601
4 YARGITAY 2 648 2 925 3 638
5 DANIŞTAY 1490 1657 2 062
6 SAYIŞTAY 8 992 9 494 11810
7 BAŞBAKANLIK 38 430 123 26 385 140 32 822 154
8 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 29123 32476 40 398
9 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 386 430 536
10 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 184 206 256
11 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 920 1027 1277
12 BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU 243 270 337
13 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 18 042 471 768 20114 651 967 25021 754 815
14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 4 600 214 000 5131 226 840 6 383 250 068
15 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 1933 2155 2 681
16 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 28 709 32 016 39 827
17 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 5 485 6116 7 607
18 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 14171 15 803 19 658
19 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI 563 617 767
20 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMAUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 881 982 1220
21 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 368 410 510
22 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 964 2452 2 668
23 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. 74 898 82 084 96 842
24 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 552 616 766
25 ADALET BAKANLIĞI 164 089 182 987 227 626
26 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 20108 25 238 31394
27 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 52 830 17 782 58 675 20168 72 988 22 233
28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 102072 112815 140 335
29 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 265670 295 847 368 018
30 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 35 966 39 910 49 646
31 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 81 024 90 362 112 405
32 MALİYE BAKANLIĞI 85 462 535 526 95 255 640 694 118 492 794 420
33 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 53 369 356 69 514 403 74 032 445
34 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1613 418 61 311 1 835 647 69 539 2 311 205 76 669
35 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 106 308 45 030 112 807 61 352 140 326 85 039
36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 103 056 114 924 142 960
37 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 592 653 2696 174 3168 330
38 SAĞLIK BAKANLIĞI 755 140 5 014 881 953 5 687 1 013 706 6 270
39 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 848 896 68 415 946 617 71006 1 177 416 78 276
40 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLİĞİ 18 500 20631 25 664
41 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 169 351 84 893 163 984 90 326 198 280 95474
42 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 179 345 191 818 207198
43 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2 946 38196 3 284 40 723 4 085 43106
44 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 7 007 22 972 7 788 27 051 9 688 26 027
45 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 12443 593 13 876 672 17 261 741
46 DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 576 412 11 854 5 677 158 13 445 6 624 209 14 822
47 PETROL İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 645 718 894
48 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 120 242 74 253 156 096 92 980 183 878 101 126
49 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 118 707 88119 131 709 99 945 162 927 110179
50 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 722 16 423 20 430
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ TOPUMI 12 422103 1 740 205 14 264 204 2102 937 17 010 853 2459 854

NOT: Genei bütçe i(apsamındaki kamu İdarelerinin ödenek teklif tavanlarına, özel bütçeli idarelere yapılacak tiazine yardımları dahil edilmemiştir.
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYİLİ CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin Y T L

2009 2010 2011


K U R U M L A R
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ
1 Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M KURULU 3 000 3465 4 310
2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 41092 48 085 54 861
Yüksek Öğretim 12 000 13200 16418
Beden Eğitimi ve Spor 1082 1206 1501
Sağlık 5 000 8000 5000
Tekrıotojik Araştirma 23 010 25 678 31942
3 ORTA D O Ğ U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 34 097 37694 47090
Yüksek Öğretim 12000 13035 16418
Beden Eğitimi ve Spor 326 364 450
Teknolojik Araştırma 21 771 24 295 30222
4 H A C E T T E P E ÜNİVERSİTESİ 51 947 69 200 71677
YUksek Öğretim 12 000 13200 16418
mor 22 25 3)
Beden Eğitimi ve Spor »082 1206 1501
Sağlık 5000 7 000 6 746
Teknolojik Araştırma 33 844 37 769 46 982
5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32286 35 222 41 905
Yüksek Öğretim 11000 ))700 15)33
Beden Eğitimi ve Spor 4 345 4 848 6 031
Sağlık 2 000 2 000
Teknolojik Araştırma 14 941 16 673 20 741
6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 32 678 35 543 39 776
Yüksek Öğretim 10000 )0 700 13 848
Kültür 803 896 1 115
Beden Eğitimi ve Spor 978 1091 )357
Sağlık 4 000 4 000
Teknobjik Araştırma 16897 (8 856 23456
7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 35410 38823 48 913
Yükseköğretim 12000 12 700 164)8
Beden Eğitimi ve Spor 762 849 1056
Teknolojik Araştırma 22648 25274 3)439
8 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 18664 19730 25122
Yüksek Öğretim HOOO 11700 (5133
Kültür 65( 727 904
Beden Eğitimi ve Spor 761 849 1055
Teknolojik Araştırma 5 783 6454 8029
Afetler 469
9 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 33 861 32894 39 246
Yüksek Öğretim 13 000 13 700 17 272
Sağlık 18 000 16000 18000
Teknolojik Araştırma 2 861 3)94 3 973
10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 18 372 19 686 25148
Yüksek Öğretim (3 000 )3 700 17 702
Beden Eğitimi ve Spor 76) 849 1056
Teknolojik Araştınna 4 6H 5)38 6391
11 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 14 286 15112 19458
Yüksek Öğretim 13 000 )3 700 17 702
Kültür 1286 1412 1 756
12 E G E ÜNİVERSİTESİ 32 958 35172 39070
Yüksek Öğretim 10000 10 700 13 848
Kültür 500
Beden Eğitimi ve Spor 1955 2172 2 702
Sağlık 5000 5 000 1000
Teknolojik Araştırma 16503 17 300 2)52)
13 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22140 24 238 30 689
Yüksek Öğretim 10000 10 700 13 848
Beden Eğitimi ve Spor 1955 2172 2 702
Teknolojik Araştırma 10)85 11366 14 139
14 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 13 625 14 513 18674
Yüksek Öğrefim 12 000 12 700 16418
Kültür 217 243 302
Beden Eğitimi ve Spor 38) 424 528
Teknolojik Araştırma 1027 1 146 1426
15 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 16 205 16 392 20970
Yüksek Öğretim 11000 11 700 16133
Beden Eğitimi ve Spor 532 594 738
Sağlık 1000
Teknolojik Araştınna 3 673 4 099 5 098
16 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 27162 29 886 37 715
Yükseköğretim 10000 10 700 13 848
Kültür 229 305 379
Beden Eğitimi ve Spor 3041 3 378 4 203
Teknolojik Araştınna 13S92 15503 19 285
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYILI CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin Y T L

2009 2010 2011


ı/ıınııııı A D
K U R U M L A R
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ

17 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 26 360 28 260 34 651

YOksek Öğretim 15 000 15 700 20272

Beden Eğitimi ve Spor 271 303 376

Sağiik 1000 1000

Teknolojik Araştırma 10089 11257 14 003

18 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 21 046 24 658 26 771

Yijksek Öğretim 10000 10 700 13848

Beden Eğitimi ve Spor 1304 1455 1810

Sağlık 7 500 10 000 8 000

Teknolojik Araştınna 2243 2 503 3114

19 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 15617 17 001 21674

Yijksek öğretim 9717 10417 13 484

Beden Eğitimi ve Spor 2172 2 424 3016

Teknolojik Araştırma 3 727 4160 5 174

20 C U M H U R İ Y E T ÜNİVERSİTESİ 15446 17 525 18 362

Yüksek Öğretim 10 000 »0 700 (3 848

Beden Eğitimi ve Spor 630 797 992

Sağlık 3 000 4 000 1000

Teknolojik Araştınna 1816 2027 2 522

21 Ç U K U R O V A ÜNİVERSİTESİ 20 525 22445 28458

Yüksek Öğretim 10000 10 700 13 848

Beden Eğitimi ve Spor 271 303 376

Teknolojik Araştırma 10254 11442 (4 234

22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 23160 22 460 24 297

Yüksek Öğretim 11000 11 700 15133

Beden Eğitimi ve Spor 554 618 769

Sağlık 7 000 5000 2 000

Teknolojik Araştırma 4 606 5142 6 394

23 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 346 16432 21061

Yüksek Öğretim 12000 12 700 (64(8

Beden Eğitimi ve Spor 761 849 (066

Teknolojik Araştırma 2 585 2 884 3 587

24 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 26 784 27 270 29 550

Yüksek Öğretim 11000 11 700 15133

Beden Eğitimi ve Spor 4 001 4 465 5 554

Sağlık S 000 8000 5 000

Teknolojik Araştırma 2 733 3105 3 863

25 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 14172 14 425 18 399

yüksek Öğretim 8000 8 700 1(278

Beden Eğitimi ve Spor 1550 1682 2 092

Sağlık 1000

Teknolojik Araştınna 3 622 4 042 5029

26 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 21481 28 585 41 110

Yüksek Öğretim 8000 8 700 11278

Beden Eğitimi ve Spor 2 704 3 018 3 754

Sağlık 10000 16 000 25 000

Teknolojik Araştınna 777 867 1078

27 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 37 368 36 919 41 479

Yüksek Öğretim 17 270 16487 19 721

Beden Eğitimi ve Spor 869 969 (206

Sağlık 15 000 15000 15000

Teknolojik Araştınna 4 230 4 463 5 552

28 Y Ü Z Ü N C Ü YIL ÜNİVERSİTESİ 24 543 26421 38 419


Yüksek ÖgreSm 8000 8 700 11278

Seden Eğitimi ve Spor 869 969 (206

Sağlık 15 000 16 000 25000


Teknolojik Araştırma 674 752 935

29 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 20 776 19 577 22 252

Yüksek Öğretim 14 000 13200 15 563

Beden Eğitimi ve Spor 342 429 534

Sağlık 2 000 1000


Teknolojik Araştınna 4 434 4 948 6(55
30 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ E N S T İ T Ü S Ü 17 149 25426 31 504

Yüksek Öğretim 12000 20139 25 052

Beden Eğitimi ve Spor 1521 1697 2111

Sağlık 500 100


Teknolojik Araştırma 3127 3 490 4 341
31 G E B Z E YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 13 090 16940 21072

Yüksek Öğretim 10 000 13493 16 784

Beden Eğitimi ve Spor 978 1091 1357


Teknolojik Araştırma 2112 2 356 2 930
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYILI CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin Y T L

2009 2010 2011


K U R U M L A R
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ
32 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 48693 52477 49486
Yükseköğretim (9674 19 987 23 565
Beden Eğitimi ve Spot 3 283 3 669 4 900
Sağlık 25000 28 000 20 000
Teknolojik Araştımıa 736 821 1021
33 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTES 33550 30 010 30 511
Yüksek Öğretim 12 000 12 700 16418
Beden Eğitimi ve Spot 2499 2 789 3469
SBğhk 1S0O0 10000 5000
Teknobjik Araştırma 4 052 4 52» 5 624
34 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 21345 22 259 22 268
Yüksek Öğretim 9 500 10200 13 206
Beden Eğitimi ve Spot 1190 1328 1652
Sağlık 10000 10000 6500
Teknokyjik Araştırma 655 731 909
35 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 19853 20767 20990
Yüksek Öğretim 12 000 12 700 16418
Beden Eğitimi ve Spoı 869 969 1206
Sağlık 6000 6000 2 000
Teknokijik Araştırma 984 1098 1366
36 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 31 925 31070 39284
Yüksek Öğretim 10000 10 700 13 848
Beden Eğitimi ve Spor 2009 2232 2 776
Sağlık 18 000 16 000 20000
Teknolojik Araştırma 1916 2138 2659
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 28460 30433 33533
Yükseköğretim 11000 11700 15133
Beden Eğitimi ve Spoı 1412 1576 1961
Sağlık 15 000 16000 15 000
Teknolojik Araştırma 1038 1 157 1439
38 BALIKESİR ÜNİVERSİTES 18 331 28185 40695
Yüksek Öğretim 10000 10 700 13 848
Beden Eğitimi ve Spoı 1190 (328 1652
Sağlık 7000 16000 25000
Teknolojik Araştırma 141 157 195
39 KOCAELİ ÜNİVERSİTES 27 574 22 802 26619
Yüksek Öğretim (5000 15 700 20272
Beden Eğitimi ve Spot 3 244 3 619 4 502
Sağlık 8 000 2 000
Teknolojik Araştınna 1330 (483 1845
40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 16 905 20942 27 451
Yüksek Öğretim 12000 12 700 16418
Beden Eğitimi ve Spa 1630 1819 2 263
Sağlık 2000 5 000 7 000
Teknotojik Araştırma 1276 1423 1770
41 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 23456 25 210 31 911
Yüksek Öğretim 8000 8 700 11278
Sağlık 15 000 16 000 20000
Teknolojik Araştırma 456 510 633
42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTES 12 786 13 847 17 478
Yüksek Öğretim 9 000 9 700 12 563
Beden Eğitimi ve Spoı 1630 1819 2263
Sağlık 1000 1000 1000
Teknolojik Araştınna 1 157 1328 1652
43 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 32 925 32174 40 699
Yüksek Öğretim 11000 11700 15133
Beden Eğitimi ve Spoı 2199 2 548 3169
Sağlık 18 000 16000 20000
Teknotojik Araştınna 1726 1927 2 397
44 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTES 13 519 14 517 20187
Yükseköğretim 10 500 11200 14 690
Beden Eğitimi ve Spa 1622 1811 2252
Sağlık 500 506 2 000
Teknolojik Araştınna 897 1001 1245
45 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 31127 32 958 46837
Yüksek Öğretim 15000 15 700 20272
Beden Eğitimi ve Spor 435 485 604
Sağlık 15000 16000 25 000
Teknolojik Araştınna 693 773 961
46 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTES 22 446 30 036 42 m
Yüksek Öğretim 9 500 10200 13 206
Beden Eğitimi ve Spor 1955 2172 2 702
Sağlık 9 500 16 000 25000
Teknolojik Araştınna 1491 1664 2070
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYILI CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin YTL

2009 2010 2011


K U R U M L A R i
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ

47 N İ Ğ D E UNİVERSİTES 13 559 14 460 18 566


Yüksek Öğretim 11000 11 700 15133
Beder} Eğitimi ve Spor 2 019 2158 2 684
Teknobjik Araştırma 540 602 749
48 DUMLUPINAR U N İ V E R S İ T E S 26 321 23312 28 481
Yüksek Öğretim 14 000 14 700 18 987
Beden Eğitimi ve Spor 2 992 3 244 4 036
Seğiık 9000 5000 5000
Teknolojik Araştırma 330 368 458
49 GAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTES 23 290 24 546 23941
Yüksek Öğretim 6500 9 200 11291
Beden Eğitimi ve Spoı 2499 2 789 3469
Sağlık 10 000 10 000 6 000
Teknolojik Araştınna 2 291 2 557 3181
50 MUĞLA U N İ V E R S İ T E S 20 742 31878 45 330
Yüksek Öğretim 11 000 11700 15133
Beden Eğitimi ve Spor 1738 1940 2413
Sağlık 6000 16000 25000
Teknotojik Araştırma 2 005 2 238 2 784
51 KAHRAMANMARAŞ SUTÇU İMAM U N İ V E R S İ T E S 31255 33436 47 310
Yüksek Öğretim 12 000 12 700 16418
Beden Eğitimi ve Spoı 2390 2 654 3 302
Sağlık 15 000 16 000 25000
Teknotojik Araştınna 1865 2 082 2 590
52 KIRIKKALE U N İ V E R S İ T E S 20073 29 898 42 908
Yüksek Öğretim 12 000 12 700 16418
Beden Eğitimi ve Spor 651 727 904
Sağlık 7 000 16000 25 000
Teknolojik Araştırma 422 471 586
53 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNİVERSİTES 19817 22074 20 249
Yüksek Öğretim 9000 9 700 12 563
Beden Eğitimi ve Spoı 978 1091 1357
Sağlık 6000 7000 1000
Teknotojik Araştınna 3 839 4 283 5328
54 G A L A T A S A R A Y ÜNİVERSİTESİ 9 823 11 140 14171
İlköğretim ve Gen. Örtaöğretin 4 345 4 848 6 031
Yüksek Öğretim 4 500 5200 6 782
Beden Eğitimi ve Spor 978 1091 1357
55 AHİ EVRAN UNİVERSİTES 10 507 10 507 12 008
Yüksek Öğretim 10 500 10500 10 000
Beden Eğitimi ve Spor 7 7 8
Sağlık 2 000
56 KASTAMONU UNİVERSİTES 12 506 12 672 12 580
Yüksek Öğretim . 11000 11000 10500
Beden Eğitimi ve Spor 978 1091 1357
Küffür 628 581 723
57 D Ü Z C E UNİVERSİTES 18690 18 328 18652
Yüksek Öğretim 10 500 10 500 10000
Beden Eğitimi ve Spor 1 190 1328 1652
Sağlık 7000 6 500 7 000
58 MEHMET AKİF E R S O Y UNİVERSİTES 11000 11 000 11 811
59 UŞAK UNİVERSİTES 11 000 11000 10 500
60 RİZE UNİVERSİTES 11 000 11000 10 500
61 NAMIK KEMAL UNİVERSİTES 13 550 15 000 25 500
Yüksek Öğretim 11000 II 000 10500
Sağlık 2 550 4 000 15 000
62 ERZİNCAN UNİVERSİTES 11000 11000 16 237
Yüksek Öğretim 11000 11000 10500
Sağlık 5 737
63 A K S A R A Y UNİVERSİTES 11000 11000 10 500
G İ R E S U N UNİVERSİTES 12 600 13 500 20000
Yüksek Öğretim 10500 10 500 10 000
Sağlık 2 000 3 000 10 000
65 HİTİT UNİVERSİTES 10 500 10 500 20 000
Yüksek Öğretim 10 500 10 500 10 000
Sağlık 10000
66 B O Z O K UNİVERSİTES 11000 12 500 25 500
Yüksek Öğretim 11000 11000 10 500
Sağlık 1500 15 000
67 ADIYAMAN UNİVERSİTES 16 000 25000 38000
Yüksek Öğretim 16 000 13 000 13000
Sajlık 12000 25000
68 O R D U UNİVERSİTES 11 000 11000 16 500
Yüksek Öğretim 11000 11000 10 500
Sağlık 6 000
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYILI CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin YTL

2009 2010 2011


K I I R I I M İ A R
IVUKUMLAK
SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE
GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLERİ
69 A M A S Y A ÜNİVERSİTESİ 10500 10 500 10 000
70 KARAMANOĞLU M E H M E T B E Y ÜNİVERSİTESİ 6000 7 000 8 000
71 AĞRI İBRAHİM Ç E Ç E N ÜNİVERSİTESİ 5000 6 000 7 000
72 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
73 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5 000 12 000 13 000
74 N E V Ş E H İ R ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
75 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5 000 60OO 7 000
76 KİLİS YEDİ ARALIK ÜNİVERSİTESİ 5 600 12300 12 000
Yüksek Öğretim 5000 12 000 12000
Beden Eğitimi ve Spor 600 300
77 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
78 ARTVİN Ç O R U H ÜNİVERSİTESİ 6000 7 000 8 000
79 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 5000 6000 7 000
80 BİTLİS E R E N ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
81 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
82 OSMANİYE KORKUT A T A ÜNİVERSİTESİ 5 000 6000 7 000
83 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 6 000 7000 8 000
84 M U Ş A L P A R S L A N ÜNİVERSİTESİ 5 000 6 000 7 000
85 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5 000 12000 13000
86 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 5 000 10000 12 000
87 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 1000 3 000 6 000
88 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1 OOO 3 000 6 000
89 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 1000 3000 6 000
90 G Ü M Ü Ş H A N E ÜNİVERSİTESİ 1000 3000 6 000
91 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1000 3 000 6 000
92 İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1000 3000 6000
93 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 1000 6146 12933
94 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 1000 3 000 6 000
95 Y A L O V A ÜNİVERSİTESİ 1000 3 000 6 000
96 Ö Ğ R E N C İ S E Ç M E V E Y E R L E Ş T İ R M E MERKEZİ 5 000 18 522 23 040
97 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL V E TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 1390 1552 1930
98 TÜRKİYE V E ORTA D O Ğ U A M M E İDARESİ ENSTİTÜSÜ 937 740 921
99 TÜRKİYE BİLİMSEL V E TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 122820 537351 136 937 696 349 170 343 1 106 718
100 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 1082 1206 1501
101 TÜRKİYE A D A L E T AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 3802 4 243 5 278
102 YÜKSEK Ö Ğ R E N İ M KREDİ V E Y U R T U R KURUMU G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 123 139 136137 164 844
103 GENÇLİK V E S P O R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 102 379 29 636 124 626 33 613 150 586 37 055
104 D E V L E T TİYATROLARI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 3438 4036 5021
105 D E V L E T O P E R A V E BALESİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 816 2019 2512
106 ORMAN G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 71 560 79800 99267
107 VAKIFLAR G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 195 980 224 231 276489
108 HUDUT V E SAHİLLER SAĞLIK G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 75 876 80481 90000
109 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

110 TÜRK S T A N D A R T U R I E N S T İ T Ü S Ü 8 961 9 906 12 322


111 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 261 291 362
112 TÜRK PATENT E N S T İ T Ü S Ü 1086 1212 1508
113 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA E N S T İ T Ü S Ü 6487 7 239 9 0O5
114 TÜRKİYE A T O M ENERJİSİ KURUMU 21623 24129 30 016
115 SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 5975 6 667 8 294
116 KÜÇÜK V E ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME V E DEST. İD. BŞK. 7 873 8787 10 931
117 İHRACATI GELİŞTİRME ETÜO MERKEZİ
118 TÜRK İŞBİRLİĞİ V E KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 1993 711 2104 807 2 618 889
119 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI 7 322 13 040 7 700 14 790 9578 16 304
120 G A P BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 29 999 37 678 37 430
121 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
122 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 3 585 4001 4977
123 MADEN TETKİK V E ARAMA G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 101 907 76112 94 679
124 C E Z A V E İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURT. KUR. 492 202 549080 683 026
125 SİVİL HAVACILIK G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 644 718 894
126 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 937 950 1 183

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER TOPLAMI 2 966 838 580 738 3 311 385 745 559 4 077 341 1 160966

NOT: Yeni kuaılan üniversitelerin sermaye gideri tahsisleri; kampus yeri seçimi ilgili Komisyon tarafından, kampus planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları ise DPT tarafından
onaylandıktan sonra kullandırılacaktır,
EK-11
GAP EYLEM PLANI İLAVE ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (2009-2011) (1)
Cari Fiyatlarla, Bin YTL

2009 ' 2010 2011


KURUMLAR SERMAYE SERMAYE T O P L A M (2) SERMAYE SERMAYE T O P L A M (3) SERMAYE SERMAYE T O P L A M (4)
GİDERİ TRANSFERİ (SERM.GİD« SERM.TRANS.) GİDERİ TRANSFERİ (SERM.GİDt SERM.TRANS.) GİDERİ TRANSFERİ (SERM.GİD» SERM.TRANS.)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLİĞİ 194,040 194,040 263.808 263,808 257,629 257.629

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 595 595 2,041 2,041 2.157 2.157

SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18.415 18,415 19,097 19,097 18.489 18,489

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 129.188 129,188 180.451 180,451 252,231 252.231

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 485,100 485,100 344.098 344,098 242,474 242,474

SAĞLIK BAKANLIĞI 113,630 113,530 166,459 166,459 123,670 123,670

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 26,411 84,893 111,304 4,688 90,326 94,914 95,474 95,474

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 157.927 157,927 168,034 168,034 177,612 177,612

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ-KÜR) 37,010 37,010 39.379 39,379 41,623 41,623

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 2.156 2,156 3,441 3,441 0

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1,700.822 1,700,822 2,458,326 2,458,326 2.620,155 2,620,156

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 29,682 18.973 48,654 55.090 30,281 85,371 58,232 32,007 90,238

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 9,449 9,449 10.056 10.056 11,697 11,597

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 15,270 15,270 13.787 13,787 13,303 13,303

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5,000 5,000 3,500 3,500 3,000 3,000

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 26,220 26,220 24,016 24,016 15,790 15,790

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 7,000 7,000 16,000 16,000 24,500 24,500

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 0 6,000 6,000 6,000 6,000

KİLİS YEDİ ARALIK ÜNİVERSİTESİ 600 600 6,300 6,300 5,000 5.000

MARDİN ARTÜKLU ÜNİVERSİTESİ 0 6.000 6,000 6,000 6,000

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 0 4,000 4,000 5.000 5,000


-j
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0 3,145 3.145 6,933 6,933

YURT-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22,139 22,139 24,087 24,087 25,460 25,460

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9,848 9.848 21,266 21,266 22,136 22,136

KOSGEB BAŞKANLİĞİ 0 0 0
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLİĞİ 17162 17.162 24,537 24,537 21,085 21.085

TOPLAM 2,774.356 337,071 3,111,427 3,560,877 427.234 3,988,112 3,660,824 426,733 4,087,557

(1) GAP Eylem Planı kapsamında 5763 sayılı Kanunla sağlanan ve bu tabloda belirtilen ilave ödenek teklif tavanları, Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)'da ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (2009-2011 )'nde yer alan kuruluş teklif tavanlarına dahil
edilmiştir.
(2) 2009 yılmda GAP Eylem Planı için öngörülen toplam 3.290.894 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 3.111.427 Bin YTL'lik Sennaye Gideri ve Sermaye Transferi toplamı dışında kalan 179.467 Bin YTL'lik kısmı;
- Tanm ve Köyişleri Bakanlığının 25.603 Bin YTL Cari Gider ve 49.858 Bin YTL Borç Vemie.
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 4.292 Bin YTL Cari Gkler,
- KOSGEB Başkanlığının 32,340 Bin YTL Cari Transfer,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 67,375 Bin YTL Borç Verme
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kunjluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır. Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

(3) 2010 yılında GAP Eylem Planı için Öngörülen toplam 4.185.947 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 3.988.112 Bin YTL'lik Sermaye Gideri ve Semiaye Transferi toplamı dışında kalan 197.835 Bin YTL'lik kısmı;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 27,241 Bin YTL Cari Gider ve 53.048 Bin YTL Borç Verme,
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 5,141 Cari Gider,
- KOSGEB Başkanlığının 34,410 Bin YTL Cari Transfer,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 77 995 Bin YTL Borç Verme,
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kuruluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır. Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

(4) 2011 yılında GAP Eylem Planı için öngörülen toplam 4.266.054 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 4.087.557 Bin YTL'lik Sermaye Gideri ve Sermaye Transferi toplamı dışında kalan 178.497 Bin YTL'lik kısmı;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28.794 Bin YTL Cari Gider ve 56,072 Bin YTL Borç Verme,
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 5.431 Bin YTL Cari Gider,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 88,200 Bin YTL Borç Verme
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kuruluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

Cari Fiyatlarla, Bin YTL

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI


KURUMLAR
2009 2010 2011
1 ABANT İZZET BAYSAL İJNİVERSİTESİ 500 500 1000
2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 500 500 1000
3 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 500 500 1000
4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4 000 4 000 5 000
5 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10 000 11000 12 800
6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5 700 6 400 6 900
7 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1000 1000 2000
8 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD. 1 150 1 250 1350
9 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 750 1000 1000
10 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1000 1000 2 000
11 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 23 018 25 574 28 340
12 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 3 000 3 300 3 900
13 •.METEOROLOJİ İŞL.GN.MD. 9 000 10000 11000
14 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1000 1000 2 000
15 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11800 12 200 12 500
16 EGE ÜNİVERSİTESİ 4 000 4 200 5 000
17 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 000 3 000 4 000
18 FİRAT ÜNİVERSİTESİ 1000 1000 2 000
19 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 4500 5 000 5 000
20 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2000 2 000 3 000
21 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 200 200 1000
22 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 12 500 13 300 13 900
23 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 500 500 1000
24 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1500 1500 3 000
25 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 500 5 000 6 000
26 K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 500 500 1000
27 KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 1 500 1500 3 000
28 KİRİKKALE ÜNİ. 500 500 1000
29 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1000 1000 2 000
30 MALİYE BAKANLİĞİ (TASİŞ) 6 094 6400 6 700
31 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2 000 2 500 3 000
32 MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ (EĞİ. TEKN. GN. MD.) 1 910 2100 3 000
33 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1 500 2 000 2000
34 MİLLİ PİYANGO İD. GN. MD. 600 625 650
35 MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ 853 900 945
36 ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ 2000 2 500 3 000
37 ORMAN GN.MD. 21550 23 689 26 058
38 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 000 2 000 2 500
39 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1500 2 000 2 500
40 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2 000 2 500 3 000
41 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 750 1000 2 000
42 TAPU VE KADASTRO GN.MD. 1850 2 010 2100
43 TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 3 800 4 000 4 500
44 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 000 2 500 3 000
45 TRT GN.MD. 30000 30 000 25 000
46 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 6 000 6 000 6000
47 VAKİFLAR GN.MD. 16 734 17 805 18 820
48 YÜZÜNCÜ YİL ÜNİVERSİTESİ 500 500 1000
49 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV. 500 500 1000
50 SAĞLİK BAKANLİĞİ 411741 457 047 497 537
51 UB KARA ULAŞTIRMASI GN. MD. 17 000 17 000 15 000
TOPLAM 642 000 704 000 772 000
KİT'LERİN 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (*)
Cari Fiyatlarla, Bin YTL

YATİRİM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI


KURUIHLAR
2009 2010 2011
1 ÇAY İŞLETMELERİ GN.iyiD. 12 750 13 566 14 339

2 DEVLET MAUEME OFİSİ GN.MD. 9 000 9 576 10122

3 DHMİGN.IVİD. 240 000 256 360 269 916

4 ETİ l*VDEN İŞLETMELERİ GN.MD. 100 000 106 400 112 465

5 KİYİ EMNİYETİ GN.MD. 18 000 19152 20 244

6 MKEK GN.MD. 33 500 35 644 37 676

7 PTT GN.MD. 25 000 26 600 28116

8 T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD. 25 000 26 600 28116

9 TARİM İŞLETMELERİ GN. MD. 12 000 12 768 13496

10 T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD. 7 350 7 820 8 266

11 TEMSAN GN.MD, 1 000 1064 1 125

12 TKİ GN.MD. 65 000 69160 73102


13 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD. 24 500 26 068 27 554

14 TPAO GN.MD. 600 000 638 400 674 789

15 TÜDEMSAŞ GN.MD. 4 000 4 256 4 499

16 TÜLOMSAŞ GN.MD. 4 000 4 256 4 499


17 TIJVASAŞ GN.MD. 8 000 8 512 8 997
18 ET VE BALIK ÜRÜN. A Ş . GN.MD. 4 000 4 256 4 499

TOPLAM 1 193100 1 269 458 1 341 820


O -Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlan kapsamaktadır.
-TCDD, BOTAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ Genel Müdürlükleri 2009-2011 dönemi yatınmlan özelteştimie gelirleri de dikkate alınarak yatınm görüşmelerinde karara bağlanacak olup.
bu kunjluşlar yatınm tekliflerini ilitiyaçiarı doğrultusunda yapacaklardır.

EK-14
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞURIN 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANURI (*)
Cari Fiyatlarla, Bin YTL
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
KURUMLAR
2009 2010 2011
1 SÜMERHOLDİNG A.Ş. 200 200 208

2 T.ŞEKER FAB. A.Ş.GN.MD. 11997


3 TEDAŞ 550 000

TOPLAM 562197 200 208


(*) Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde oian kumluşlan kapsamaktadır.

EK-15
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin YTL
YATİRİM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2009 2010 2011


1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLİĞİ 77 861 48 047 85 082
2 İŞ-KURGN. MD. 7 050 7 050 7 050

TOPLAM 84911 55 097 92132

EK-16
İLLER BANKASININ 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

YATİRİM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI


KURUMLAR
2009 2010 2011
1 İLLER BANKASİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 770 000 795 000 1 140 000

TOPLAM 770 000 795 000 1 140 000