You are on page 1of 1

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN (Để G.

viên Quản nhiệm phổ biến cho học sinh)


DANH SÁCH DỰ THI TNPT NGÀY 02.06.2011 LỚP 12.D2
#N/A HỘI ĐỒNG THI 10 Ngô Quyền TB
STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SỐ BD PH.THI HỘI ĐỒNG THI
1 Lª TuÊn Anh 09/09/93 Hµ Nam 180123 006 THPT Nguyễn Thượng Hiền
2 Vâ NguyÔn TuÊn Anh 16/09/93 B×nh ThuËn 180301 013 THPT Nguyễn Thượng Hiền
3 Vâ NguyÔn Thanh B×nh 10/08/93 L©m §ång 180440 019 THPT Nguyễn Thượng Hiền
4 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Ch©u 15/04/93 B×nh ThuËn 180517 022 THPT Nguyễn Thượng Hiền
5 NguyÔn ThÞ DiÖu Chi 26/12/93 §¾k L¾k 180537 023 THPT Nguyễn Thượng Hiền
6 Ph¹m Thïy D−¬ng 14/09/93 B×nh D−¬ng 180933 039 THPT Nguyễn Chí Thanh
7 Mai Anh §µo 12/05/93 §ång Th¸p 180957 040 THPT Nguyễn Chí Thanh
8 Hå Xu©n §¹i 06/07/93 Hµ TÜnh 180974 041 THPT Nguyễn Chí Thanh
9 NguyÔn Thµnh §¹t 25/10/93 TP. Hå ChÝ Minh
181015 043 THPT Nguyễn Chí Thanh
10 Vò Quúnh Giao 12/10/93 §ång Nai 181186 050 THPT Nguyễn Chí Thanh
11 NguyÔn ThÞ HiÕu 21/09/93 B×nh D−¬ng 181494 063 THPT Nguyễn Thái Bình
12 NguyÔn Phóc HiÓn 02/09/93 TP. Hå ChÝ Minh
181538 065 THPT Nguyễn Thái Bình
13 Cao ThÞ Thóy Hoa 12/06/93 S«ng BÐ 181557 065 THPT Nguyễn Thái Bình
14 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 13/03/93 L©m §ång 181584 066 THPT Nguyễn Thái Bình
15 §µo Lª Hoµng 07/12/93 B×nh §Þnh 181598 067 THPT Nguyễn Thái Bình
16 NguyÔn §øc Thanh Hoµng 21/09/93 S«ng BÐ 181627 068 THPT Nguyễn Thái Bình
17 §ç Phan M¹nh Hïng 05/12/93 Bµ RÞa - Vòng Tµu
181889 079 THPT Nguyễn Thái Bình
18 Lª ThÞ Thanh Lan 20/02/93 B×nh D−¬ng 182287 096 THCS Ngô Sĩ Liên TB
19 Phïng ViÖt Linh 06/11/93 §ång Nai 182431 102 THCS Ngô Sĩ Liên TB
20 NguyÔn Hå Xu©n Mai 04/07/93 S«ng BÐ 182671 112 THCS Ngô Sĩ Liên TB
21 TriÖu Hoµng Mü 29/06/93 B×nh D−¬ng 182841 119 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
22 NguyÔn Hå V©n Nam 25/09/93 §ång Nai 182894 121 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
23 NguyÔn B¶o Ng©n 12/12/93 Qu¶ng Ng·i 182959 124 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
24 NguyÔn Träng NghÜa 02/02/93 S«ng BÐ 183016 126 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
25 L−u Mü Ngäc 16/09/93 B×nh Ph−íc 183064 128 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
26 Huúnh H¹nh Nguyªn 13/10/93 CÇn Th¬ 183142 131 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
27 Lª Träng Nh©n 13/01/93 Long An 183242 136 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
28 NguyÔn ThiÖn Nh©n 16/04/93 S«ng BÐ 183253 136 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
29 §ç Méng Nhi 26/06/93 S«ng BÐ 183299 138 THCS Lý Thường Kiệt 2 TB
30 NguyÔn Huúnh Thïy Nhiªn 01/01/93 §ång Nai 183373 141 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
31 Ng« ThÞ Hång Nhung 21/11/93 S«ng BÐ 183387 142 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
32 Hãa C«ng Hoµng Phong 11/05/93 §¾k L¾k 183564 149 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
33 NguyÔn Duy Phong 07/04/93 Gia Lai 183574 149 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
34 NguyÔn Lª QuÕ Ph−¬ng 31/07/93 S«ng BÐ 183756 157 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
35 Kim Xu©n Quang 14/10/93 S«ng BÐ 183862 161 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
36 Ph¹m Minh Quang 22/12/92 Hµ Néi 183876 162 THCS Phạm Ngọc Thạch TB
37 Huúnh Quèc 21/12/93 §ång Nai 183926 164 THCS Trường Chinh TB
38 NguyÔn Phó SÜ 06/03/93 S«ng BÐ 184076 170 THCS Trường Chinh TB
39 Hoµng Duy T©n 21/01/93 S«ng BÐ 184243 177 THCS Trường Chinh TB
40 Lª Th¹ch Th¶o 16/04/93 S«ng BÐ 184469 187 THCS Tân Bình TB
41 NguyÔn §×nh CÈm Th¹ch 10/03/93 §µ N½ng 184572 191 THCS Tân Bình TB
42 Ph¹m V¨n Th«ng 02/02/93 S«ng BÐ 184763 199 THCS Tân Bình TB
43 NguyÔn ThÞ Trang 13/02/93 Thanh Hãa 185185 217 THCS Hoàng Hoa Thám TB
44 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 07/08/93 Th¸i B×nh 185190 217 THCS Hoàng Hoa Thám TB
45 Ph¹m Vò Tó Uyªn 27/11/93 §¾k L¾k 185908 247 THCS Ngô Quyền TB