JURNAL TEKNOLOGI, 38(E) JUN.

2003: 65²74

© UNIVERSITI TEKNOLO GI MALAYSIA

AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN DI KALANGAN

GURU-GURU SEKOLAH KEBANGS AAN KAMPUNG MELAYU,

KULAI JOHOR. SATU TINJAUAN

YAHYA BUNTAT

1

& ZAINUDDIN MASROM

2

ABSTRAK. KAJIAN BERBENTUK TIN JAUAN I NI DILAKUKAN UNTUK MELI HAT AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN

DI KALANGAN 48 ORANG RESPONDEN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGS AAN KAMPUNG MELAYU, KULAI, JOHOR.

ASPEK ETIKA PROFESIO N PERGURUAN YANG DILIHAT DALAM KAJIAN INI ADALAH PERKARA Y ANG BERKAITAN DENGAN

TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP PELAJAR, TAN GGUNGJAWAB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA,

TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION DAN TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU

BAPA. MAKLUMAT KAJIA N DIPEROLEHI MELALUI SOAL SELIDIK YANG DIEDARKAN KEPADA RES PONDEN DAN DIANALISIS

DALAM BENTUK KEKERAP AN DAN PERATUSAN. HASIL KAJIAN MENDAPATI GURU-GURU SEKOLAH INI KESELURUHANNYA

TELAH MENGAMALKAN ET IKA PROFESION PERGURUAN DALAM ASPEK YANG DIKAJI. BERDASARKAN DAPATAN KAJIAN

INI BEBERAPA CAD ANGAN DIKEMUKAKAN UNTUK MENINGKATKAN LAG I TAHAP AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN

DI KALANGAN GURU-GURU SECARA AMNYA.

KATA KUNCI: ETIKA PROFESION PERGURUAN, MARTABAT PROFESION

1.0 PENGENALAN

MATLAMAT UTAMA PENDI DIKAN DI MALAYSIA IALAH UNTUK MENAMPUNG KEPERLUAN TENAGA

KERJA DAN MENCAPAI PERPADUAN NEGARA MELA LUI PERKEMBANGAN INDIVIDU YANG BERSEPADU

DAN MENYELURUH DARI SELARAS DENGAN

SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK (JERI)

FALSAFAH PENDIDIKAN FPK INI, PARA

KEBANGSAAN (FPK). BA GI MENYEMPURNAKAN HASRAT

GURU TELAH DIAMANAHKAN UNTUK MENJALANKAN TA NGGUNGJAWAB SEBAGAI PENDIDIK BUKAN

SAHAJA DARI SEGI PEN YEBARAN ILMU BAHKAN DALAM PEMBENTUKAN SA HSIAH ANAK DIDIKNYA.

GENERASI YANG BERILM U DAN BERAKHLAK TING GI DAPAT MELAHIRKAN BANGSA YANG

BERTAMADUN. PIHAK PENTADBIR DAN AGAR GURU

PERANCANG SENTIASA MENGHARAPKAN

MEMPUNYAI CITA-CITA UNGGUL IAITU MEMBINA MASYARAKAT YAN G BERTAMADUN TINGGI.

APABILA FPK DI HAYATI , GURU HARUS SEDAR BAHAWA MEREKA SEBENAR NYA MEMIKUL

TANGGUNGJAWAB YANG A MAT BERAT. GURU PERLU MENCURAHKAN ILMU SAMA ADA PELAJARNYA

MAHU ATAU TIDAK MAHU MENERIMANYA. DI SAMPING ITU, MEREKA HARUS PEKA DENGAN

PERUBAHAN SEMASA DAN MASALAH

MENYESUAIKANNYA SECA RA BIJAK BAGI MENANGANI

PENGAJARAN DAN PEMBE LAJARAN TERUTAMA YAN G BERKAITAN DENGAN DISIPLIN PELAJAR. PADA

AMNYA, GURU PERLU PA KAR ATAU PROFESIONAL DALAM SEGALA BIDANG. UNTUK MENJADI GURU

YANG PROFESIONAL, SESEORANG GURU ITU HARUS MENEKANKAN TIGA ASPEK PENTING DALAM

DIRINYA IAITU KEPAKA RAN, PENGETAHUAN DAN PEMBENTUKAN SAHSIAH (ROBIAH, 1998).

1&2

FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSI TI TEKNOLOGI MALAYSI A, SKUDAI, JOHOR. TEL: 607-5534411 E-MAIL:

YAHYA@FP.UTM.MY

JT38E[5B].PMD 65 02/16/2007, 21:3066 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM

MEREKA BUKAN SAHAJA ILMU, MALAH

BERKEMAHIRAN MENGAJA R DAN MENGEMBANGKAN

SIKAP, TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN DI RI HARUS DIBENTUK KE ARAH PROFESIONAL.

TELAH MENCADANGKAN SUPAYA PEMBENTUKAN DIADAKAN ETIKA PROFE SION PERGURUAN (EPP) BAGI TATASUSILA GURU. SEM UA GURU YANG TELAH MEMPEROLEHI SIJIL PERGURUAN PERLU MEMATUHINYA. ETIKA PROFESION PERG URUAN (EPP) HARUS DIKAJI SEMULA (NAJIB. 1977).KEMENTERIAN PENDIDIKAN TELAH BERUSAHA SE JAK DARI DAHULU LAGI UNTUK MENJADIKAN BIDANG PERGURUAN INI SEBAGAI SATU KERJAYA LAPORAN SURUHANJAYA YANG PROFESIONAL. 1971). DALAM USAHA UNTUK MEMASTIKAN MARTABAT TERPELIHARA DAN TIDAK TERPINGGIR DALAM PERUBAHAN ARUS ZAMAN. DIRAJA MENGENAI PERKHIDMATAN PERGURUAN MALAYSIA BARAT (LAPO RAN AZIZ. PENCAPAIAN MATLAMAT PENDIDIKAN BERKAIT RAPAT DENGAN KESEDARA N GURU TERHADAP . PENGAMALAN EPP DI KALANGAN GURU-GURU ADALAH PENTING DEMI MENJAMIN MARTABAT PROFESION PERGURUAN KEJAYAAN DAN SENTIASA DIPANDANG MULIA DI MATA MASYARAKAT. NAMUN BEGITU SEHINGGA KE HARI INI KITA MASIH LAGI MENDENGAR BERITABERI TA YANG TIDAK MENYENANGKAN BAIK DARI SEGI TINDAKAN ATAU HUKUMAN TERHADAP PELAJAR YANG MELAMPA U MAHUPUN SALAH LAKU GURU SENDIRI YANG MENCALAR KEWI BAWAAN PROFESION PERGURUAN PENDIDIKAN TERUS INI.

DENGAN MENYEDARI BETAPA BESARNYA TANGGUN GJAWAB MEMBIMBING . YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEBOLEHAN.. ANAK MUDA UNTUK MENCAPAI KEMAJUAN SEPENU H-PENUHNYA. HASI L KAJIAN INI KELAK DIHARAPKAN DAPAT MEMBER I GAMBARAN TERHADAP AMALAN EPP DI SEKOLAH DAN JUGA DAPAT MENGE NAL PASTI PELBAGAI USAHA YANG DAPAT MEMBANTU PARA GURU .. YANG TA AT SETIA.. YAKIN BAHAWA TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN IALAH BERUSAHA MENUJU KE ARAH PEMBE NTUKAN WARGANEGARA Y ANG BERILMU.. MAKA DENGA N INI KAMI MENERIMA TATASUSILA BERIKUT SEBAGAI PANDUAN. ´KAMI GURU MALAYSIA.TANGGUNGJAWABNYA SEB AGAI PENDIDIK SELARAS DENGAN EPP YANG TE LAH DIMAKTUBKAN DALAM BENTUK IKRAR TERCETAK DI HALAMAN HADAPAN BUKU PERSEDIA AN MENGAJAR SEPERTI BERIKUT. SEPANJANG PE NGETAHUAN PENGKAJI.. GURU SESUNGGUHNYA MEMPUNYAI BEBAN YANG BERAT UNTUK DIJ AYAKAN. KAJIAN MENGENAI PENGALAMAN EPP DI KALANGAN GURU-GURU DI NEGARA INI ADALAH TERLALU SEDIKIT. PENGKAJI MERASAKAN PERLU MENE RUSKAN USAHA INI BAGI MENAMBAHKAN HASIL DAPATAN KAJIAN.. DARI PENYATAAN IKRAR DAN KOD EPP DI ATAS.

0 OBJEKTIF KAJIAN SECARA AMNYA KAJIAN INI INGIN MENGETAHUI SEJAUH MANAKAH GURU-GURU SRK KG.MENGAMALKAN EPP SECA RA BERTERUSAN. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARANYA. MELAYU.0 METODOLOGI . MELAYU KULAI BERTANGGUNGJAW AB MELAKSANAKAN A MALAN EPP YANG DISARANKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA. JT38E[5B].PMD 66 02/16/2007. (IV) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. SECARA KHUSUS OBJEKTIF KAJI AN INI ADALAH UNTUK MENINJAU. 2. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJARNYA. MELAYU. MELAYU. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 67 (I) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAW AT DAN PROFESIONNYA. (III) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. (II) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. 3. MELAYU.

SERAM AI 48 ORANG GURU YANG TERPILIH DIJADIKAN SAMPEL DALAM KAJIAN INI UNTUK MEMBERI RESPON KEPADA SOAL SELIDIK YANG DIEDARKAN.0 KEPUTUSAN KAJIAN BERIKUT DI BENTANGKAN DAPATAN KAJIAN. 4. BAHAGIAN B PULA MENGANDUNGI 25 ITEM YANG DIPECAHKAN KEPADA EMPAT ASPEK BERDASARKAN KEPADA O BJEKTIF KAJIAN YANG INGIN DIKAJI.5 FOR WINDOWS DAN DIANALISIS DALAM BENTUK KEKERAP AN DAN PERATUSAN. KERJA-KERJA PENGUMPULAN DATA DIKENDALIKAN SENDIRI OLEH PENYELIDIK. SOAL SELIDIK DI BAHAG IKAN KEPADA DUA BAHA GIAN IAITU BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B. 4. SAMPEL-SAMPEL INI DIPILIH SECARA RAWAK MUDAH YA NG DILAKUKAN KE ATAS POPULASI. JOHOR. BAHAGIAN A MENGANDUN GI ITEM-ITEM DEMOGRAFI RESPO NDEN. AMALAN ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB GURUGURU INI DIUKUR MENGGUNAKAN SKALA LI KERT YANG MEMPUNYAI SETUJU HINGGA SKALA DARIPADA 1 ² TIDAK 5 ² AMAT SETUJU. PEMILIHAN SAMPEL KAJIAN ADALAH KREJCIE DAN BERPANDUKAN FORMULA YANG DIPERKENALKAN OLEH MORGAN (1970).POPULASI DALAM KAJIAN INI ADALAH GURU-GURU SRK KG. MELAYU KULAI. DATA-DATA YANG DIPEROLEHI DIPROSES MENGGUNAKAN SPSS 7.1 MAKLUMAT RESPONDEN .

SERAMAI 30 (62.2% MEMPUNYAI LAIN-LAIN KESELURUHAN RESPONDE N JUGA MENYATAKAN MEREKA TELAH DIDEDAHKA N SECARA LANGSUNG TERHADAP ETIKA PROFE SION PERGURUAN (EPP). DARI JUMLAH TERSEBUT DIDA PATI SERAMAI 38 ORANG (79.5%) RESPONDEN ADALAH TERD IRI DARIPADA GURU LELAKI DAN 18 ORANG (37.5% ORANG RESPONDEN MEMP UNYAI PENGALAM AN MENGAJAR MELEBIHI 11 TAHUN. DARI SEGI TARAF PENDIDIKAN SERAMAI 83. MANAKALA KELAYAKAN.5%) ADALAH GURU PEREMPUA N. JT38E[5B]. 21:3068 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM OBJEKTIF KAJIAN 1: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP PELAJARNYA JADUAL 1 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP PELAJAR TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU . 4.PMD 67 02/16/2007. 4.6% RESPONDEN BERPENGALAMAN MENGAJAR ANTARA 5 HI NGGA 10 TAHUN. DARI SEGI PENGALAMAN MENGAJ AR SEBANYAK 37.3% SAMPEL MEMPUNYAI SIJIL PERG URUAN ASAS.8%) ADALAH MEREKA YANG MASIH BUJANG.2% BERPENGALAMAN MENGAJ AR MELEBIHI 21 TAHUN DAN 41.2%) ADALAH TERDIRI DARIPADA MEREKA YANG TELAH BERKE LUARGA DAN SELEBIHNY A IAITU SERAMAI 10 (20.

16% 89.8% KS TS TP S AS 17 SAYA MEMBIMBING PELAJAR MENGEMBA NGKAN ² ² 6 18 24 POTENSI INTELEK MERE KA ² 6 42 .9% KS TS TP S AS 9 KEPENTINGAN PELAJA R LEBIH PENTING 2 ² 1 24 21 DARI PADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI 2 1 45 4.KS TS TP S AS 4 SAYA HARUS BERSEDI A MENGADAKAN 1 2 2 15 28 KELAS TAMBAHAN UNTUK KEPENTINGAN 3 2 43 MURIDNYA 6.25% 4.1% 97.6% KS TS TP S AS 8 SAYA SENTIASA MEMBIMBING PELAJAR ² ² 1 14 33 MENGEMBANGKAN POTENS I ROHANI MEREKA ² 1 47 2.16% 2.08% 93.

5% BERDASARKAN JADUAL 1 .12. PURATA PERATUSAN BAGI ASPEK TANGGUNGJA WAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESIO N MENUNJUKKAN LEBIH KURANG (86. OBJEKTIF KAJIAN 2: TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION BERDASARKAN JADUAL 2 .5%).5% 87.8% PURATA 1.5% 92.5% KS TS TP S AS 20 MAKLUMAT PELAJAR ADALAH SULIT DAN TAK 1 1 1 13 32 PERLU DIHEBOH -HEBOHKAN 2 1 45 4.4 2.2 44.08% 93. KAJIAN INI MENDAPA TI BAHAWA PURATA KESELURUHAN DALAM AS PEK TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP PELAJAR MENUNJUKKAN BAHAWA KESELURUHAN RESPONDE N MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG TINGGI TERHADAP PELAJARNYA IAITU DENGAN MENDAPAT PERATUSAN PERSETUJUA N (92.8%) RESPONDEN MEMBERI PERSETUJUAN BAHAWA MEREKA MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG TINGGI TERHADAP RAKAN .4 2.16% 2.9% 4.

2% 95. 12.58% 79. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 69 JADUAL 2 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 1 SAYA BERPAKAIAN KE MAS DAN RAPI ² ² 2 16 30 MENGIKUT LANDASAN AG AMA ² 2 46 4.PMD 68 02/16/2007.8% KS TS TP S AS 2 SAYA BERBANGGA DIBERI KENAIKAN PANGKAT 1 2 7 16 22 BERDASARKAN KECEKAPA N SAYA 3 7 38 6.1% KS TS TP S AS 3 SAYA SERING MEMOHON UNTUK MENGIKUTI ² ² 12 12 24 KURSUS DALAM PERKHID MATAN ² 12 36 . DAN 1 YANG JT38E[5B].25% 14.SEJAWAT DAN PROFESIO N. PERKARA INI DISOKONG DENGAN DAPATAN ITEM 14.

6% KS TS TP S AS 14 SAYA SENTIASA MEN GAMALKAN TINGKAH LAKU ² ² ² 21 27 BERMORAL DALAM PROFE SION PERGURUAN ² ² 48 100% KS TS TP S AS 16 SIKAP AMANAH SANGAT PENTING UNTUK ² ² 7 14 27 MENGURUSKAN KEWANGAN SEKOLAH ² 7 41 .25% 75% KS TS TP S AS 12 SAYA SELALU BEUSA HA UNTUK ² ² 1 19 28 MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN ² 1 47 2% 98% KS TS TP S AS 13 ADALAH TIDAK WAJA R UNTUK MENEGUR RAKAN 2 1 1 14 30 SEJAWAT SECARA TIDAK SOPAN 3 1 44 6.25% 2% 91.

8% 86.25% 18.7% 75% PURATA 2.08% 6.5% KS TS TP S AS 18 HUBUNGAN INTERPERSONEL YANG BAIK DI 1 2 9 15 21 KALANGAN GURU-GURU MENJAMIN 3 9 36 KEBERKESANAN P&P 6.5% 85.14.2% 91. 21:3070 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM JADUAL 3 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA TAK TAK BIL ITEM SOALAN SE TUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 5 SEBAGAI MENGHADIRI MESYUARAT PIBG ² 1 3 24 20 WALAU SEBAGAI AHLI BIASA 1 3 44 2. WALAUPUN BEGITU TERDAPAT PERATUSAN YANG AGAK RENDAH BAG I ITEM 3 DAN 18 DENGAN PERATUSAN SEBANYA K 75%. JT38E[5B].PMD 69 02/16/2007.6% .3% 10.8% MASING-MASING MENDAPAT PERATUSAN YANG TINGGI.

KS TS TP S AS 7 SAYA BERSIKAP ADIL TANPA MENGIRA ² ² 1 20 27 AGAMA BANGSA DAN KET URUNAN ² 1 47 2% 98% KS TS TP S AS 10 SAYA BERSIKAP ADIL TANPA MENGIRA 2 ² 3 20 23 LATAR BELAKANG DAN K EDUDUKAN KELUARGA 2 3 43 4.25% 89.7% 81.16% 6.3% KS TS TP S AS 23 SAYA AKAN MENERAP KAN NILAI TAAT SETIA KEPADA 2 ² 2 15 29 .6% KS TS TP S AS 11 SAYA MEMBERIKAN S EPENUH PERHATIAN 2 1 2 26 17 DALAM PENGAJARAN TAN PA MENGIRA KAUM 3 2 43 6.1% 89. ² ² 9 12 27 AGAR MENGHARGAI HARTA AWAM ² 9 39 18.25% 4.6% KS TS TP S AS 15 SAYA SERING MENASIHATI PELAJAR S AYA.

6% KS TS TP S AS 24 DALAM [PROSES P&P SAYA ² ² 1 14 33 MEMENTINGKAN NILAI-NILAI MORAL] ² 1 47 2% 98% PURATA 0. MEMBE RIKAN KOMITMEN YANG TINGGI BERHUBUNG DENGAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGAR A.62% 92.6 1% 6.2% OBJEKTIF KAJIAN 3: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP MASYARAKAT DA N NEGARA BERDASARKAN DAPATAN RESPONDEN KAJIAN YANG DITUNJUKKAN DALAM JADUAL 3. INI DIBUKTIKAN DENGAN KESEMUA ITEM SOALAN MENDAPAT JT38E[5B].PMD 70 02/16/2007.2% 91.NEGARA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN 2 2 44 PEMBELAJARAN DI KELA S 4. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 71 .2% 4.4 3 44.

MANAKALA BAGI KESELURUHAN DAPATAN PULA PURATA PERATUSA N MENUNJUKKAN SEJUMLAH 92. MENDAPAT PERSETUJUAN 100% DARIPADA RESPONDEN. RESPONDEN MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG BAIK TERHADAP IBU BA PA DENGAN PERATUSAN SEBANYAK 95. JADUAL 4 PULA MELAPO RKAN AMALAN TANGGUNGJAWAB RESPONDEN TERHADAP IBU BAPA. DAN 25. PERSETUJUAN KESELURU HAN BAGI ITEM-ITEM TERTENTU SEPERT I ITEM 22. SECARA AM NYA MEMANG RESPONDEN MEMPUNYAI AMALAN DAN SIKAP TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA PELAJAR HUBUNGAN ANTARA PIHAK BAGI MERAPATKAN SEKOLAH DAN JUGA MAS YARAKAT. DARI PADA ANALISIS KAJIAN YANG DIJALANKAN. OBJEKTIF KAJIAN 4: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP IBU BAPA JADUAL 4 TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU BAPA TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 6 SAYA AKAN MEMAKLUM KAN KEPADA IBU BAPA ² ² 1 18 29 .2%.2% RESPONDEN BERSETUJU MEREKA MENGAMALKAN PERLAKUA N BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT D AN NEGARA.PERATUSAN MELEBIHI 8 0 PERSETUJUAN RESPONDE N.

25% 2% 91.PELAJAR SEKIRANYA AN AK MEREKA TIDAK HADIR ² 1 47 KE SEKOLAH SELAMA TI GA HARI BERTURUT-TURUT 2% 98% KS TS TP S AS 19 SAYA SEDIA BERBIN CANG DENGAN IBU BAPA ² ² ² 20 28 BAGI MEMBANTU MENANG ANI MASALAH ANAK ² ² 48 YANG SERING MELANGGAR DISIPLIN SEKOLAH 100% KS TS TP S AS 21 SAYA ADA MELUANGK AN SEDIKIT MASA UNTUK 1 2 1 24 20 BERKUNJUNG KE RUMAH KELUARGA PELAJAR 3 1 44 BAGI MERAPATKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN 6.6% KS TS TP S AS 22 SAYA SEDIA MELAPO RKAN MASALAH SALAH ² ² ² 17 31 LAKU PELAJAR KEPADA IBU BAPA MEREKA ² ² 48% .

7 45.4% 95.9% 1. KG. KULAI JOHOR INI TELAH MENGAMALKAN ETIKA PROFESION PERGURUAN TERHADAP PELAJAR.4 0.UNTUK DIAMBIL TINDAKAN SEGERA 100% KS TS TP S AS 23 SAYA MENJADI PENG GANTI IBU BAPA DI 2 2 3 14 27 SEKOLAH 4 3 41 8.PMD 71 02/16/2007. 21:3072 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM 5.5% PURATA 1.2% JT38E[5B].25% 85. YANG MERANGKUMI ASPEK TANGGUNGJAWAB GURU TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA. MELAYU.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN BERDASARKAN DAPATAN DAPATLAH DISIMPULKAN KAJIAN YANG DIPEROLE HI DALAM KAJIAN INI BAHAWA GURU-GURU DI SRK. .3% 6.6 2. TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN SER TA TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU BAPA.

2% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP IBU BAPA. HASI L KAJIAN INI MENGGAMBARKAN BAHAWA GURUGURU SANGAT MENGAMBIL BERAT TERHADAP PELAJAR-PELAJARNYA KERANA MEREKA PERCAYA TUGAS MENDIDIK PARA PELAJA R ADALAH AMAT BERAT DAN TIDAK BOLE H DIAMBIL SAMBIL LEWA SAHAJA.DAPATAN KAJIAN INI MENUNJUKKAN SERAMAI 92. DAN KATANYA LAGI DUA GOLONGAN MANUSIA YANG PENTING DAN BERPENGARUH DALAM MASYARAKAT IALAH GURU DAN PEMERINTAH NEGARA.8% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGUR UAN DAN 95. NAMUN KEDAPATAN JUGA SEGELINTIR GURU BERTINDAK DAN BERPELAKUAN TIDAK WA JAR TERHADAP PARA PE LAJARNYA YANG SEDIKI T SEBANYAK TELAH .5% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP PELAJAR.6% GURU BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA. INI BERSESUAIAN DENG AN KENYATAAN IMAM GHAZALI (1980) DALAM BUKU IHYA ULUMIDDIN YANG BERBUNYI ´DAN R OSAKLAH PEMIMPIN KERANA GURU YANG JAHATµ. 91. WALAUPUN DAPATAN KAJ IAN INI SECARA KESEL URUHAN MENUNJUKKAN GURUGURU TELAH MENGAMALKAN ETIKA PROFESION PERGURUAN SE PERTI YANG DIHARAPKAN OLEH PIHAK KEMENTERIAN PENDIDIKAN. 86.

KENAPAKAH PERKARA INI BOLEH BERLAKU? DAN SIAPAKAH YANG HA RUS DIPERSALAHKAN DA LAM HAL INI? BAGI MENINGKATKAN LAGI AMALAN ETIKA PROFESION PERGURUAN YANG TELAH DIAMALKAN OLEH GURU-GURU TERSEBUT. (II) PIHAK PENTADBIR JUGA HENDAKLAH SENTI ASA MEMBERI PERHATIAN DAN JUGA MEMASTIKAN GURU SENTIASA SEDAR AKAN PERA NANNYA DAN TANGGUNGJAWAB MEREKA DALAM PROSES PENGAJA RAN DAN PEMBELAJARAN .MENCEMARKAN NAMA BAI K PROFESION PERGURUA N. PENGKAJI MENCADANGKAN AGAR: (I) PIHAK PENTADBIR HENDAKLAH MENERUSKAN MURNI SEPERTI USAHA MENYEMAI NILAI-NILAI SIKAP KASIH SAYANG KEPADA SELURUH KELUAR GA DI SEKOLAH MELIPUTI GURU-GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH SERTA PARA PELAJARNYA. AGAMA DAN STATUS EKONOMI DI KALANGAN PELAJARNYA. (III) GURU PERLU PRIHATIN TERHADAP PELAJ AR DAN JUGA BERSIKAP ADIL KEPADA SEMUA PELAJAR SERTA MEWUJUDKAN SUA SANA MUHIBAH TANPA MELIHAT KEPADA PERBEZAAN KAUM. (IV) GURU PERLU SENTIASA MENUNJUKKAN SAHSIAH YANG BAIK DAN BOLEH MENJADI MODEL KEPADA PELAJAR KERANA SETIAP TI NGKAH LAKU SESEORANG MUDAH MENJADI GURU ITU .

NAJIB TUN RAZAK. KUALA LUMPUR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 73 RUJUKAN ALIAS BABA. W. INDONESIA: PERCETAKAN MENARA KUDUS. PUSAT PERKEMBANGAN K URIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. V. SELAIN IBU BAPA DI RUMAH. KREJCIE. 197 1. 1970. GURULAH ORANG YANG PALING DEKAT DENGAN PARA PE LAJAR.IKUTAN PADA PELAJARN YA. JT38E[5B]. & D. CABARAN. BANGI: UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.PMD 72 02/16/2007. EDUCATIONAL AND PSYC HOLOGICAL MEASUREMENT. 1996. UTUSAN MALAYSIA. 1990. 1980. R. KOD ETIKA PERGURUAN KITA SUDAH PROFESIONAL. 30(3): 607-610. 07 MEI 1995. 1991. RASHIDI AZIZAN & ABD ULLAH MOHD. PENGESANAN BUD AYA SEKOLAH. MOHD MAJID KONTING. 1997. HAMAID. FALSAFAH DA N STRATEGI DALAM PENDIDIKAN GURU: . I HYA ULUMIDDIN. 1994. NILAI DAN ETIKA PROFESIONAL DALAM PERKHIDMATAN PENDIDI KAN. PENGURUSAN PENDIDIKAN 05(02): 29-39. STATISTIK PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL. NOOR. IMAM GHAZALI. MORGAN. JURNAL PENDIDIKAN 35: 34. ASNAH ABD. KAEDAH PENYELI DIKAN PENDIDIKAN. DETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH ACTIVITIES.

1994. PENDIDIKAN DI MALAYSIA: SEJARAH. HOW TO CONDUCT YOUR OWN SURVEY. Kod Etika dalam bentuk dokumen. & D. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. PEMIKIRAN DALAM PENDIDIKAN. DILLMAN. 2. ± Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. 1998. KAJANG: MASA ENTERPRISE. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. ± Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. SUFEAN HUSSIN. A. 1992. P. ± Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.PEMBENTUKAN GURU YAN G UNGGUL. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. SALANT. KEPENTINGAN ETIKA GU RU Posted by I N D A H Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. PENDIDIKAN DAN WAWASAN 2020. 1993. Kod etika dianggap penting kerana: 1. 4. TAJUL ARIFFIN NOORDI N & NOR·AINI DAN. ROBIAH SIDIN. SISTEM DAN FALSAFAH. ± Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. 3. INC. . SHAH ALAM: FAJAR BAKTI. KUALA LUMP UR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. KUALA LUMPUR: ARENA ULMU.

d n memelih un j ¤¨¤ ¥ n y n dibe i d l m menj l n n e hubun ¤ ¤¥   ¦ e t memu u t n ni ¡ ¤¡ b be m d n men e t n tn hli d l m i (INTAN. tindakan yang boleh diambil termasuk memecat. katanya pada sidang akhbar di pejabat BPA Perak di sini. ¤¤ ¤ ¤¤   ¥ ¤ ¤ ¤¥ ¤¢ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¡ ¤   ¥  ¦ ¤¢ ¡¤¡ ¤¤ £ ¡ §£ ¦ ¤ ¤ ¥ ¤¢ ¤  ¥ ¤¤ ¤¤ ¤   ¦ ¢ ¤ ¤ ¥¤ ¤¢¤ ¤ ¡¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¢ ¤¢¥ ¤¡    ¥ ¥ £¢ £ ¤ ¤¦ ¤ ¤¢ ¤   ¥ ¤¢ ¥¥ ¤ ¢ ¦ ¤¢ ¥ ¤  ¡¤  £¢ ¡   ¤¦ ¤ ¤   ¢ ¤¢ © ¤  ¡ ¤¥ £ ¤¢ . 2010 under Berita Tempatan by Pinvader o o o o 0digg Share IPOH: Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk T. ti n nil i-nil i y n ¤ entin d l m e ebu h e e c y   ¥ ¤ ni m l n n tu ¡ ¤¥ eti d t men e l. biadap dan menyentuh isu perkauman sehingga menimbulkan rasa kemarahan pengadu dan rakyat. http://utusan-malaysia-online. . menggantung atau mengenakan tindakan disiplin kepada individu yang terbabit. Murugiah berkata BPA sedang memantau semua aduan yang diterima itu dan tidak akan teragak -agak untuk mengesyorkan tindakan sewajarnya diambil oleh jabatan atau agensi terbabit bagi membendung masalah itu. Katanya. 1991).5. katanya. Beliau berkata masalah salah laku penjawat awam terutama yang bertugas di barisan hadapan tersebut disedari meningkatkan berdasarkan peningkatan aduan yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam (BPA). BPA menerima lebih 60 aduan dari seluruh negara setiap bulan yang membabitkan penjawat awam bersikap kasar.± en .Murugiah pada Isnin menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan kes membabitkan penjawat awam berlaku biadap dan bersikap perkauman terhadap orang ramai. Mene u i ¤ ¦ d eti . ± Membu ¤ m t m y t untu men h y ti t n ¦ ¤ ¤ ¤ ¤¦ ¤ b u uy n ¤ ¤¥ lu 6. u ud t menin ¤ ¤ t nl i imej ¢ e i n e u u n ec un j ¤¨¤ ¥  ¤ ¥¥ ¤ hit m ¥ ¤ utih d n ¤ ¡¤ mi. d n be t d n meny e j me u ¤¢¤¦   n u u d l m menc ¥ ¦¥ ¤ i m tl m t end idi ¤¥  £ ¤ ¡ ¡ n d n ne i. Aduan terhadap kes seumpama itu menimbulkan kemarahan kaum dan ia boleh digunakan sebagai isu untuk menyebabkan perbalahan di kalangan pemimpin politik.com/aduan-babit-penjawat-awam-biadapmakin-meningkat-murugiah Aduan Babit Penjawat Awam Biadap Makin Meningkat± Murugiah Posted on the November 29th.

Sebagai guru. Anak-anak apatah lagi. liat semacam terutama jika tahu telah ada perancangan untuk ke mana-mana. bangun sedikit lewat berbanding hari biasa. kata mereka. Satu guru mengajar satu murid. Mengajar Ada juga ibu bapa yang berdisiplin mengikuti arahan sekolah atau pihak kementerian. Selepas lima hari bekerja dan bersekolah.jururawat di sebuah hospital di sini yang mengeluarkan kata-kata kesat dan bersifat perkauman terhadap satu keluarga. Sabtu dan Ahad bagi kebanyakan ibu bapa adalah masa untuk bersama anak-anak biar pun dalam keadaan mana sekali pun. Ada juga murid tidak ke sekolah pada hari Sabtu kerana terikat dengan jadual ibu bapa. Seorang teman menitip catatan sekolah hari Sabtu di Facebooknya. Guru-guru tak tahulah pula. mahu mencuci baju sekolah sekali gus pada pagi Sabtu. Lalu anak-anaknya diberi µpengecualian¶ hadir ke sekolah atas alasan itu. Raza 1 BERSEKOLAH pada hari Sabtu bukan berita gembira bagi murid dan juga ibu bapa. Bila dapat pekeliling anak-anak perlu bersekolah pada Sabtu ada yang kelat wajah. kehadiran Sabtu dan Ahad sememangnya ditunggu-tunggu. tentunya sahabat itu amat arif perihal kehadiran murid setiap kali sekolah ganti diadakan pada Sabtu. maka anak-anak terpaksa akur. Kalau diberi cuti maka jangan minta diganti. Bukan mudah menyakinkan anak supaya bersekolah pada   Menurutny s tu c n toh kes y ng d ter        BPA ialah aduan pada 10 Nov lepas yang membabitkan seorang . Boleh saja diandaikan ramai ibu bapa yang tidak peka tentang sekolah ganti pada hari Sabtu. Itulah hari untuk membasuh baju sekolah. kasut sekolah. BERNAMA  ARKIB : 23/01/2011 Ponteng sekolah sebab cikgu tak mengajar Oleh Noraini Abd. Bagi mereka cukuplah lima hari anak-anak bersekolah pagi dan petang (belum dicampur tuisyen pada waktu malam). Ada juga yang merungut setiap kali dimaklumkan tentang jadual persekolahan pada Sabtu. Beliau berkata isu seperti itu menimbulkan masalah apabila berlaku campur tangan ahli politik. Dia yang juga seorang guru bertanya mungkinkah sekolah hari Sabtu ganti cuti Tahun Baru Cina akan mengulangi sejarah satu kelas satu murid. Beliau menasihati penjawat awam supaya lebih peka berhubung isu berkaitan dan berusaha sebaik mungkin memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan mereka. Oleh kerana ibu bapa telah membuat perancangan awal untuk bercuti atau menghadiri kenduri kahwin dan pelbagai majlis lagi. Murugiah berkata kebanyakan kes yang dilaporkan membabitkan penjawat awam beruniform dan yang berurusan setiap masa bersama pelanggan seperti anggota polis kakitangan hospital dan sekolah. Ada ibu-bapa yang sengaja tidak mahu anaknya ke sekolah pada hari Sabtu. Pasti kelas yang selalunya penuh dan riuh dengan pelbagai tata laku murid-murid agak sepi lantaran ramai yang ponteng. Maka µberperanglah¶ memujuk anak-anak bersekolah pada pagi Sabtu. Alasannya mudah.

Dalam luahan terbarunya. Terap nilai-nilai kejiranan. apa kata wujudkan sedikit kelainan bagi hari persekolahan setiap Sabtu. Lalu apabila disuruh ke sekolah pada hari Sabtu tentu alasan tersebut meniti di bibir anak-anak. tentu ada rasa bosan. Nak buat bising takut cikgu ada di depan. Selain aktiviti biasa seperti merentas desa atau bersukan. pencemaran. Kalau masuk kelas pun cikgu suruh buat kerja sendiri. menyebabkan saya jeran mahu mengunjungi pejabat-pejabat yang berkaitan dengan tuntutan geran rumah ibu mertuanya. tidak salah jika Sabtu dijadikan hari untuk mengenali alam semula jadi tanpa perlu pergi jauh. tentu tertanya-tanya apa kesudahannya.hari Sabtu. nak baca buku. bekerjasama dan kenal-mengenali supaya persekolahan hari Sabtu menjadi umpama acara yang ditunggu-tunggu. Yang pasti bersekolah pada Sabtu bagi menggantikan cuti peristiwa yang diambil oleh sekolah untuk menyambung cuti pendek sememangnya perlu. Lalu termeterailah persetujuan bersama mengizinkan anak ponteng sekolah walaupun secara diam. kebersihan dan keselamatan. Mereka (anak-anak) ada alasan tersendiri untuk ponteng kelas. µµApa jadi dengan kerja mereka? Bagaimana pula duit minyak dan tol untuk berulang-alik ke Putrajaya? Siapa pula yang hendak menguruskan anak-anak mereka? Adakah berbaloi berulang-alik tanpa mengetahui bilakah perkara tersebut dapat diselesaikan. µµSebabnya selepas pergi ke pejabat Tanah Seremban. saya diminta merujuk perkara itu kepada Wisma Persekutuan. Aktiviti berkumpulan yang mencabar minda murid -murid sekali gus memberi nafas baru dalam pembelajaran secara tidak formal mesti dicetuskan oleh guru-guru. Ibu bapa pula apabila dengar cikgu tidak mengajar dan anak-anak tidak diajar maka cairlah hati mereka. µµTerlalu banyak µselepas itu¶ dan µselepas itu¶. Alasan yang sering diberi cikgu tak mengajar. Apatah lagi jika adik beradik yang bersekolah di tempat lain tidak bersekolah. saya kena kembali ke pejabat tanah dan ke Putrajaya semula. 2 Bagi yang mengikuti kisah seorang pembaca yang terpaksa turun naik pejabat tanah dari Seremban ke Putrajaya dua minggu lepas. Bila buat kerja sendiri faham-fahamlah. saling bantu-membantu. Saya diberitahu selepas ke Wisma Persekutuan. Tetapi sebagai guru yang berhadapan dengan cabaran dunia inovatif dan kreatif. Tetapi bagaimana pula orang susah atau orang kampung yang terpaksa berulang-alik ke pejabat-pejabat berkenaan yang bukan terletak di dalam satu negeri. . Apa kata Sabtu juga dijadikan hari untuk mengeratkan hubungan warga sekolah dengan penduduk di kawasan kejiranan terdekat. Proses itu tidak berakhir di situ. semestinya bukan itu pilihan mereka. Berulang-alik µµBayangkan saya yang mempunyai sedikit wang berlebihan boleh menggunakan khidmat peguam untuk menyelesaikan masalah tersebut. dia memberitahu akhirnya µnasib¶ geran rumah ibu mertuanya diserahkan ke tangan peguam. Jadikan kawasan sekeliling sekolah untuk bercakap tentang keindahan alam.

Tan Sri Mohd." katanya. seharusnya ideologi politik yang dipegang ditinggalkan di luar kelas dan fokus pada tugas mendidik. pindaan ini seharusnya dikaji semula. para guru seharusnya sedar batas-batas yang perlu dipatuhi jika mereka mahu berkecimpung dalam politik.µµSaya juga tertanya-tanya sampai bila jabatan kerajaan masih terikat dan diikat dengan kerenah birokrasi ciptaan manusia. ap µµAdakah kerana saya rakyat marhaen maka mereka tidak kisah untuk buat begitu. Sementara itu Pengerusi Persatuan Guru-Guru Bersara Kedah (Cawangan Kulim/Bandar Bharu) Mohd. "Jika mereka berada di dalam kelas. pindaan itu berlandaskan hakikat bahawa guru suatu masa dahulu memainkan peranan penting sebagai pemimpin masyarakat dalam sejarah politik negara. guru mempunyai tugas penting di sekolah untuk mendidik anak bangsa dan perlu bijak menyeimbangkan tugas sebagai pendidik dan berpolitik. Beliau berkata demikian ketika mengulas pindaan Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang membenarkan Pegawai Pendidikan Perkhidmatan Siswazah Gred DG41 hingga DG48 melibatkan diri dalam politik mulai 1 Ogos ini.¶¶ http://www. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN).Golongan guru yang kini mendapat 'tiket' untuk bergiat aktif dalam politik dinasihatkan supaya menggunakannya secara profesional agar tugas mendidik sentiasa menjadi keutamaan mereka. Sidek Hassan.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0123&pub=utusan_malaysia&sec=Rencan a&pg=re_11. Langkah itu perlu kerana guru merupakan golongan yang amat berpengaruh dan lebih diyakini dalam masyarakat. Mohd. "Jika terdapat bukti adanya guru yang berpolitik di dalam kelas. Jika Piagam Pelanggan menuntut segala urusan berkepentingan orang ramai diselesaikan secepat mungkin dengan mengetepikan kerenah birokrasi. Khir Hassan berkata. . Ali bagaimanapun mencadangkan agar Kementerian Pelajaran memantau penyertaan guru-guru yang menyertai politik setiap masa supaya mereka tidak lari daripada menjalankan tanggungjawab se bagai pendidik. Profesor Madya Datuk Mohd. "Tidak salah jika guru aktif dalam politik namun mereka perlu berwaspada agar tugas sebagai guru tidak diabaikan. kenapa pula kakitangan awam masih bersik sambil lewa. Ali Hassan berkata. Menurut Ketua Setiausaha Negara.htm&arc=hive ARKIB : 29/07/2010 Guru dinasihat guna tiket secara profesional KUALA LUMPUR 28 Julai .utusan." katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.com.

Fatimah memberitahu. Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). pengetua dan guru besar sekolah perlu menyelia dan memantau dengan rapi setiap guru supaya mereka tidak berpolitik di dalam kelas. PTK. "Guru merupakan kelompok manusia yang ada di mana-mana sahaja dalam komuniti masyarakat dan sentiasa berkhidmat serta menyumbang bakti secara ikhlas dan terarah untuk tujuan kebaikan. Habis/// Perkhidmatan Awam ISU." katanya. CUEPACS DAN BERBAGAI LAGI. "Jika wujud. guru merupakan seseorang yang mempunyai ketokohan dan kepimpinan yang jelas dan merupakan aset kepada parti politik. "Pelajar percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh guru mereka kerana separuh daripada masa para pelajar dihabiskan dengan guru. SKIM PERKHIDMATAN. penyertaan guru dalam politik secara tidak langsung membolehkan mereka menjadi wakil kerajaan mendampingi rakyat. Menurutnya. satu tindakan tegas harus diambil sebagai pengajaran kepada guru-guru lain.ISU PERKHI DM A TAN A WAM M AL AYSI A SEP ER TI JPA." katanya kepada pemberita selepas menghadiri Persidangan Antarabangsa: Perspektif Pembangunan Inklusif: Melingkungi Kepelbagaian dan Mencipta Masyarakat Yang Sensitif Kecacatan di Kuching hari ini. guru-guru yang aktif berpolitik juga perlu bertanggungjawab dan tidak menyebarkan dakyah politik dengan memburukkan imej kerajaan kepada pelajar di sekolah. SPA. "Jangan rosakkan minda pelajar dengan politik yang menyimpang dan memecahbelahkan negara. pembabitan itu dijangka mengubah senario politik negara terutamanya dalam menentukan hala tuju kemajuan negara. Sementara itu Menteri di Pejabat Ketua Menteri. 29 JUNE 2007 Dewan Rakyat: 200 aduan salah laku guru Berita Harian Laporan Magendran Rajagopal dan Norliza Wasilan . Datin Fatimah Abdullah berkata."Saya juga dulu pernah bergiat aktif dalam politik namun hanya aktif di peringkat cawangan kerana tidak mahu tugas sebagai guru terjejas. Tambahnya. Mohamed Sabri Mohamed Arsad pula berkata." katanya.

22 guru dibuang kerja. senamuak (22 kes). Sesi itu membolehkan mereka membuat penyesuaian diri sebelum dibenarkan menyertai semula sistem organisasi. Timbalan Menterinya. Menjawab soalan Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar (BN-Larut) mengenai guru dari Semenanjung yang menolak untuk mengajar ke kawasan pedalaman. berkata daripada jumlah itu. 88 pegawai dan kakitangan kementerian dirujuk kepada cawangan itu untuk tujuan kaunseling. Noh berkata. menerusi Bahagian Sumber Manusia di Cawangan Kaunseling dan Keutuhan. dibebaskan (empat kes). Datuk Noh Omar. Noh berkata mereka yang enggan mengikut arahan dianggap sebagai ingkar perintah. . pelanggaran tatakelakuan tidak jujur.5 peratus)." katanya. Noh berkata. jenayah syariah (tujuh pera tus) dan keterhutangan serius (satu peratus). Mengenai usaha kementerian memartabat profesyen perguruan. turun pangkat (dua kes) dan tangguh gaji (satu kes). "Sehingga 30 April lalu. selesai secara pentadbiran (lima kes). kecurian (enam peratus). 81 kes diselesaikan dengan mengenakan tindakan sewajarnya berdasarkan kesalahan.5 peratus). tidak amanah dan ingkar perintah (10. daripada jumlah itu. Antara kesalahan ialah tidak hadir bertugas (37 peratus).81 kes termasuk jenayah syariah. terbabit dalam rasuah dan disiasat Badan Pencegah Rasuah (15 peratus). hutang selesai dalam lima bulan KUALA LUMPUR: Kementerian Pelajaran menerima 200 aduan berhubung pelbagai salah laku guru di seluruh negara sejak Januari lalu hingga 15 Mei tahun ini. terutama di Sabah dan Sarawak. cabul dan gangguan seksual (17 peratus). penyalahgunaan dadah (9. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Datuk Mat Yasir Kasran (BN -Sabak Bernam) yang ingin mengetahui jumlah guru yang terbabit pelbagai kesalahan dan jenis tindakan. Pencegahan dan Pemulihan) bagi memastikan tahap profesionalisme guru. pihaknya mengguna pakai Program 3P (Perkembangan. diberi amaran (10 kes). turun gaji dan lucut hak emolumen (masing-masing 17 kes).

" katanya. Biarpun guru mempunyai objektif dan niat murni untuk mendidik pelajar. oleh itu. Jika guru mempunyai masalah kesihatan dan keselamatan dalam keluarga dan membuat rayuan. kena berendam dalam air kolam ikan kotor selama sejam kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam mangkuk tandas. emosi. Tuaran ditampar kerana an tidak menyiapkan kerja di rumah dan 200 pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan dekat Sibu. kita sedia pertimbangkan. Noh berkata. kita sedia maklum semua kakitangan. "Ada negeri yang guru lebih. ada yang kurang. "Kementerian akan menentukan penempatan mereka kerana lebih tahu keperluan guru.com/2007/06/dewan -rakyat-200-aduan-salah-laku-guru. adalah suatu tindakan keterlaluan serta memalukan warga guru yang mengutamakan prosedur dan garis panduan salah laku pelajar di sekolah. Kes dakwaan 22 murid Tahun Empat Sekolah Kebangsa Gayang. http://perkhidmatanawam. Mengenai jumlah guru di sekolah yang tidak seimbang.html 23 JULY 2007 Guru mesti didik bukan dera pelajar Berita Harian ISU mengenai segelintir guru melepas geram kepada pelajar dengan tindakan tanpa mengikut peraturan dan menjejaskan nama baik dan etika profesionalisme dalam akhbar sejak akhir akhir ini. pelaksanaan tindakan mesti rasional dan berfokus sahsiah dan selaras konsep Jeri iaitu keseimbangan dari segi jasmani. termasuk guru adalah penjawat awam yang perlu menurut perintah dan berkhidmat untuk negara. menarik perhatian. rohani dan intelektual yang ingin diterapkan kepada pelajar." katanya. ini mungkin disebabkan kita terlalu mengikut kehendak guru yang mahu kementerian membuat pertimbangan semula berhubung penempatan mereka sebelum ini.blogspot."Guru tidak mahu bertugas apabila surat bertugas dikeluarkan dianggap ingkar perintah kerana membabitkan arahan bertugas. ada daerah kurang dan ada yang lebih. . kementerian berkuasa menentukan penempatan guru di sesebuah sekolah untuk mengajar.

Umpamanya. Guru harus menerima risiko diancam pelajar. Apatah lagi kini pelajar terdedah kepada persekitaran dan media yang memerlukan guru cakna dan waras dalam tindakan. menyedarkan pelajar bahawa mereka menjadi harapan ibu bapa untuk mengubah nasib sendiri dan keluarga. Jangan nila setitik rosak susu sebelanga. mengasuh dan membentuk manusia yang bakal menjadi warganegara berprinsipkan Rukun Negara. berbuat salah dan silap tetapi manusia yang bernama guru menerima tanggungjawab mendidik. Malah. Usaha mendidik dan membangunkan nilai manusia tidak semudah membina bangunan. mengajar. bangsa dan negara. Rasionalnya mereka budak yang nakal.blogspot. guru mesti berpegang pada nilai murni. Apakah insurans dan cagaran yang ditanggung oleh guru seperti itu dalam usaha ke rajaan menerap nilai murni dan modal insan. Pelajar akan berasa dihargai jika guru sering berdamping dan menasihati pelajar nakal. http://perkhidmatanawam. Sekali gus guru disanjung kerana maruah dan disiplin keilmuan. Biar apapun bebanan tugas dan disiplin pelajar yang dihadapi. Memang tidak dinafikan salah laku dan disiplin pelajar merunsingkan semua pihak.com/2007/07/guru -mesti-didik-bukan-dera-pelajar. kenderaan dicalar atau dibocorkan tayar atau paling menyusahkan guru apabila kes mahkamah membabitkan guru. Mereka belajar pelbagai ilmu dan kemahiran serta nilai di sekolah agar menjadi ahli masyarakat mulia dan berguna kepada agama. Guru harus banyak bersabar dan tabah menghadapi kerenah pelajar dewasa ini. Zaman guru bengis dan tidak mesra pelajar sudah berlalu. malah penyakit kulit antara kesan jangka panjang. Guru wajar dihormati bukan ditakuti.html . tindakan tatatertib juga adalah prosedur dan etika dalam perkhidmatan awam menanti guru yang melepas geram ketika bertugas.Tindakan menampar dan merendam dalam air kolam busuk amat berbahaya dan terdedah kepada gigitan serangga dan binatang bisa.

di saat seluruh dunia bimbang akan p enyebaran virus influenza A (H1N1).NUGERAH Industri Muzik (AIM) kali ke-16 baru sahaja melabuhkan sauhnya. Mereka dikerah bertugas siang dan malam semata-mata bagi mengawal penyebaran wabak ini kepada rakyat Malaysia. Di sudut yang lain. Selayaknya para doktor dan jururawat diberi penghormatan yang sebesar-besarnya atas jasa bakti menyelamatkan seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira kaum dan ikutan agama daripada dijangkiti penyakit berbahaya ini. Anugerah Bintang Popular dan AIM ke-16. Malah yang afdal. Kecuaian yang mungkin dilakukan oleh sesetengah pengamal perubatan tidak wajar dijadikan alasan untuk memperlekehkan mereka. Perkara serupa juga berlaku ketika negara diserang virus JE dan virus Nipah. apabila mereka dipertanggungjawabkan dengan tugas memeriksa setiap pelawat yang tiba di pintu masuk utama negara. Artis-artis yang ditabalkan sebagai pemenang dalam kategori masing-masing pulang dengan hadiah-hadiah lumayan yang ditawarkan oleh pihak penganjur. sehingga ada di kalangan mereka yang turut dijangkiti virus itu. Sebagai manusia biasa yang tidak maksum. Malah artis seperti Datuk Siti Nurhaliza. malah sering dipersalahkan atas kelemahan dan kecuaian yang berlaku. menanggung risiko kemungkinan dijangkiti wabak itu. Lihat sahaja ketika ini. penyanyi nombor satu negara telah meraih sebanyak lebih daripada 150 anugerah seni dalam dan luar negara hasil daripada nyanyiannya yang berjaya menghibur para pendengar. para doktor berkorban nyawa. Mungkin tidak ramai yang prihatin apabila para doktor dan jururawat sentiasa berada di barisan hadapan setiap kali negara dilanda wabak penyakit yang merungsingkan semua. segala kelemahan dan kecuaian yang berlaku diganti dengan usaha-usaha penambah baikkan untuk manfaat bersama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: ''Semua anak Adam melakukan kesalahan dan . Meet Uncle Hussain juga tidak kurang hebatnya apabila telah mengungguli tiga anugerah hiburan berprestij tahun ini iaitu Anu gerah Juara Lagu (AJL) ke-23. semua perlu sedar bahawa kekurangan dan kealpaan merupakan sifat semula jadi manusia. doktor yang bergadai nyawa siang dan malam menyelamatkan nyawa ribuan manusia jarang diberi penghormatan sebesar itu. Terbaru. Tomok pula dianugerahkan dengan ganjaran RM1 juta kerana memenangi pertandingan One In A Million. sehingga seolah-olah segala jasa bakti kepada negara dilupakan begitu sahaja. Pengiktirafan demi pengiktirafan dihamparkan kepada golongan artis atas jasa menghi burkan pelbagai lapisan masyarakat tidak kira tua mahu pun muda. Para doktor dan jururawat jugalah yang bertungkus-lumus menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia.

Ibu bapa juga wajar memainkan peranan sebagai pendidik kepada anak ketika mereka di rumah.sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. bersama berganding bahu memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku. Adalah lebih manis jika cadangan-cadangan penambahbaikkan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu agar perkara serupa tidak berulang kembali. Oleh itu. Amalan menuding jari menyalahkan orang lain tidak akan memberi apa-apa kebaikan untuk kejayaan bersama. Malah jika diteliti. Semua ini berlaku kerana faktor persekitaran yang turut menyumbang kepada masalah yang berlaku. Johor Bahru UMO . Sering kali dilaporkan berita murid membelasah guru dan tidak kurang juga terdapat laporan-laporan yang melibatkan salah laku guru. Ini kerana tugas memberi pendidikan tidak hanya terbatas kepada guru di sekolah sepenuhnya. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyatakan isu betul dan salah. ALI MUHAMAD DON Pensyarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Kampus Bandaraya. sebaliknya marilah kita seluruh warga negara atas prinsip One Malaysia. Amalan solat berjemaah bersama seluruh ahli keluarga selain dapat merapatkan hubungan dengan Allah SWT juga mampu menjadi mekanisme terbaik kepada pendidikan anak -anak. Setiap kali pelajar dihukum kerana kenakalan anak -anak. MOHD. membakar diri untuk kebahagiaan orang lain selayaknya dihayati dengan rasa tanggungjawab bersama. mer eka lebih lama berada di rumah berbanding di sekolah yang hanya memakan masa lebih kurang tujuh hingga lapan jam sahaja sehari. berhenti daripada melakukan kesalahan itu.'' Golongan guru juga sering menerima nasib yang sama. Ibu bapa juga disaran menjadi contoh teladan terbaik kepada anak -anak dengan sentiasa melakukan ketaatan dan kebajikan. mereka dihujani dengan pelbagai tohmahan dan kata -kata nista. Masyarakat kelihatan alpa dengan cabaran dunia pendidikan masa kini yang jauh berbeza daripada zaman lalu. ungkapan guru umpama lilin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful