Tugasan Utama

Dr. Shahrir/Israh

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TUGASAN KOD KURSUS : TZ 10103 PROGRAM : PPG

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menhubungkaitkan dan menjelaskan teori-teori Kebangsaan dengan Reka bentuk Kurikulum. dan Falsafah Pendidkan

2. Menjelaskan kepentingan perancangan kurikulum terhadap pencapaian matlamat pendidikan Negara. 3. Mengenal pasti kronologi perubahan reka bentuk kurikulum dari awal hingga ke kurikulum sedia ada. 4. Mengenal pasti matlamat dalam perancangan pembinaan kurikulum. 5. Menilai dan menganalisa satu contoh kandungan kurikulum yang spesifik berdasarkan matlamat dan kandungannya. Kerja Kursus ini merangkumi Bab 1 hingga Bab 7.

TUGASAN (40%) 1. Bincangkan secara ringkas kronologi perubahan-perubahan kurikulum yang pernah digunakan di negara ini. Bincangkan mengapa perubahan-perubahan dilakukan terhadap kurikulum tersebut. Anda dikehendaki meneliti satu kurikulum sedia ada berdasarkan satu mata pelajaran yang spesifik. Berdasarkan kurikulum tersebut, anda dikehendaki meneliti kandungannya, matlamat kurikulum tersebut dan objektifnya. Bincangkan secara kritis berdasarkan penilaian anda terhadap kepentingan kurikulum tersebut dibina.

2.

1

Tugasan Utama

Dr. Shahrir/Israh

Panduan Pelaksanaan Tugasan 1. Tugasan anda perlu disediakan secara individu dan dilaksanakan dalam tempoh 4 minggu. 2. Format penulisan adalah seperti berikut; 2.1 Hasil tugasan perlu bertaip komputer dengan jenis tulisan Arial bersaiz 12 dan langkau satu baris setengah (1.5 spacing). Sumber Rujukan perlu dicatat mengikut format APA. Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabel dan dinomborkan mengikut urutan. Bahagian kulit luar hendaklah mengandungi maklumat berikut; Nama Pelatih Angka Giliran No. K/P No. Telefon Program Opsyen Kod/Nama Kursus Nama Pensyarah Tarikh Serahan : : : : : : : : :

2.2 2.3

2.4

3. Keseluruhan isi dan pengolahan hasil tugasan mestilah menunjukkan keaslian. 4. Format dan isi perlu jelas dan coheren. 5. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 6. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 40%.

Kriteria Pemarkahan Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan (Rubrik) yang disediakan.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful