DATA: 12.05.

2011 COALA CU CLASELE I-VIII B TINE TI CLASA: I ÎNV TOARE: Lalu Lumini a ARIA CURRICULAR : Limb i comunicare OBIECTUL: Limba i literatura român SUBIECTUL: Grupurile de litere TIPUL LEC IEI: Recapitularea i sistematizarea cuno tin elor OBIECTIVE DE REFERIN : 3.1. S identifice litere, grupuri de litere, cuvinte i enun uri în textul tip rit i în textul scris de mân ; 3.4. S citeasc în ritm propriu, corect un text cunoscut; 4.1. S scrie corect litere, silabe, cuvinte, propozi ii; 4.3. S utilizeze conven ii ale limbajului scris (.punctul, semnul întreb rii, scrierea cu majuscul ); OBIECTIVE OPERA IONALE: O1: s citeasc cuvinte sau propozi ii ; O2: s exeplifice cuvinte care con in grupurile de litere înv ate; O3: s despart în silabe cuvinte ce con in grupurile de litere înv ate; O4: s stabileasc ordinea logic a cuvintelor în propozi ie; O5: s completeze cuvinte cu grupul de litere potrivt; O6: s scrie corect propozi ii; STRATEGII DIDACTICE: METODE: conversa ia, explica ia, exerci iul, problematizarea, metoda fonetic analitico-sintetic , ciorchinele

MIJLOACE:plan e, machet -copac polistiren, imagini , fi e de lucru cu diferite sarcini, floricele, fluturi, albinu e FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual i pe grupe

Nr. Crt. 1. 2.

Etapele lec iei Moment organizatoric Reactualizarea structurilor înv ate anterior. Captarea aten iei.

Ob. Op.

Con inutul informa ional al lec iei Activitatea înv toarei Activitatea elevilor Elevii se preg tesc pentru începerea orei. Elevii vor prezenta i vor citi tema. Vor ie i pe rând la tabl pentru completarea rebusului. Citesc cuvântul ob inut pe vertical . Se asigur condi iile necesare desf ur rii activit ii în parametrii optimi. Se preg te te materialul didactic necesar. Verificarea temei pentru acas . Voi verifica tema cantitativ i calitativ Prezint elevilor plan a cu rebusul pe care ei trebuie s -l rezolve corect, dând r spunsul unor ghicitori.Solu ia rebusului pe verticala A-B: S G E A T A C I U P E R C A C E A S U R E C H E R E G I N A S I L I T O R 1) Din arc de m desprind eu zbor/Pân sus de tot, în nor. 2)Bisericu într-un picior Ghici ciuperc ce-i? 3)Tic-tac, tic-tac, m sor timpul i nu tac. 4) F r mine n-auzi bine. 5) Dac regele e so ul meu

Strategii didactice Forme de Metode Mijloace organizare

Evaluare

conversa ia exerci iul Conversa ia Explica ia

caiete de teme Plan cu rebus Imagini

frontal

aprecierea verbal

3.

Frontal

Exerci iul

4.

Anun area temei i a obiectivelor.

5.

Dirijarea consolid rii. Partea I.

spune-mi cum m numesc eu? 6) Elevul harnic sau«« Verificarea r spunsului corect se va face oral prin prezentarea unor imagini ce sugereaz cuvintele cheie ale rebusului. Voi anun a tema lec iei într-o manier accesibil elevilor. Ast zi vom recapitula grupurile de litere înv ate, vom scrie cuvinte în care se afl grupuri de litere, vom compune i scrie cuvinte i propozi ii cu acestea, iar pentru fiecare sarcin rezolvat corect ve i primi un simbol de prim var care are legatura cu o surpriza pregatita pentru voi. tiind c suntem în anotimpul de prim var , iar acest anotimp ne place foarte mult v-am preg tit o surpriz : -solicit unul dintre elevi s descopere surpriza aflat pe catedr ; -un cop cel din polistiren în care se afl câteva elemente ale prim verii; fiecare imagine are preg tite sarcini didactice ce vor fi supuse spre rezolvare elevilor. Depinde de r spunsurile voastre

Elevii sunt aten i.

Explica ia

Frontal

Elevii descoper surpriza i urm resc Explica ia indica iile date de înv toare în vederea desf ur rii activit ii. Conversa ia

Machet

Frontal

dac vom putea împodobi. Pentru fiecare r spuns corect vei primi flori, iar pentru sarcini mai dificile un fluture sau o albinu . -Sarcinile didactice vor fi propuse fie sub form de întrecere, elevii participând direct la joc sau individual fie pe grupe. Prima sarcina: 1.Se cere elevilor s numeasc i s identifice grupurile de litere înv ate, s scrie cuvinte care s le con in . 2. S alint m cuvintele: buchetrochiepapucicea c minge3. G se te cuvinte cu sens opus pentru: marirâdedeschiderepede-

Elevii vor ie i în fa a clasei i vor completa cuvinte cu grupurile de litere pe o plan de tip ciorchine structurat (Anexa 1).

Plans Ciorchine structurat. Frontal

Exerci iul Explica ia

Fiecare grup va primi câte o fis de lucru.

Se trece la lucrul pe grupe. Fiecare copil a primit o fi . 1.Citi i cuvintele i scrie i câte sunete i câte litere are cuvântul: Grupa 1: ghid-......sunete ......litere Grupa 2: ghem-....sunete ....litere Grupa 3: chem-....sunete ....litere Grupa 4: ochi- ....sunete ....litere 2. G si i grupul de litere potrivit: Grupa 1: pi___or veri_____t Grupa 2: pl ____re ____nion Grupa 3: reli____e ____tar Grupa 4: a____nd ure____

Elevii sunt împ r iti iîn 4 grupe a câte 5 . Vor lucra sarcinile pe fis pe grupe.

Exerci iul Problematizarea

Lucru pe grupe

3. Ordoneaz cuvintele: Grupa 1: unchiul ochelari Costache poart . Grupa 2: Neghini despre Voichi a cite te Grupa 3: cu Gheru se ghemul joac Grupa 4: Enache un caut i Ghi ghid

Dup ce diferitele sarcini au fost rezolvate grupele de elevi vor citi rezolv rile proprii, ceilalti fiind ate i pentru a aproba sau corecta eventualele gre eli

Expunerea

Se fac aprecieri asupra primei ore. Fiecare grup va primi floricele, albinute, fluturasi pentru r spunsurile corecte prezentate. Grupa care a acumulat cat mai multe stimulente este castigatoare. Activitate transdisciplinar : Împodobirea pomului primaverii-

Partea a II-a

Prima ora am lucrat diferite exerci ii care cuprindeau grupurile de litere inv ate, iar la ora de scriere vom scrie propozi ii care sa con in pe rând grupurile de litere înv ate. 1. Într-un bol sunt cuvinte ce con in grupuri de litere înv ate. Se vor alcatui propozi ii , se vor scrie la tabla i in caete. 2. Pe fi a 2 sunt scrise doua propozi ii pe care trebuie s le delimit m si apoi s le transcriem. Cecilia iAnghelauculesciuperci. Georgianacite teoghicitoare.

6. 7.

Evaluarea Încheierea lec iei

Voi dicta elevilor cuvinte, propozi ii. Se fac aprecieri frontale cu privire la modul de participare a elevilor la lec ie. Se trabileste tema pentru acas .

Elevii scriu dup dictare. Vor asculta aprecierile f cute. Vor nota tema pentru acas .

Exerci iul Explica ia

Caiet tip II

Frontal Individual frontal

Evaluare scris Aprecierea verbal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful