You are on page 1of 36
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT

PREDUZETNIPREDUZETNIČČKIKI

MENADMENADŽŽMENTMENT

PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KI KI MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT
R R ELEVANTNA ELEVANTNA PITANJA PITANJA * * F F unkcije unkcije menad menad ž
R R ELEVANTNA ELEVANTNA PITANJA PITANJA * * F F unkcije unkcije menad menad ž

RRELEVANTNAELEVANTNA PITANJAPITANJA

R R ELEVANTNA ELEVANTNA PITANJA PITANJA * * F F unkcije unkcije menad menad ž ž

** FFunkcijeunkcije menadmenadžžmenta,menta,

** StiloviStilovi menadmenadžžmentamenta,,

** PrincipiPrincipi efikasnogefikasnog menadmenadžžmentamenta,,

** ProblemiProblemi preduzetnikapreduzetnika uu pojedinimpojedinim fazamafazama razvojarazvoja biznisabiznisa ii nanaččiniini rereššavanjaavanja problema.problema.

M M ENAD ENAD Ž Ž MENT MENT * * Sposobnost Sposobnost (ve (ve š
M M ENAD ENAD Ž Ž MENT MENT * * Sposobnost Sposobnost (ve (ve š

MMENADENADŽŽMENTMENT

M M ENAD ENAD Ž Ž MENT MENT * * Sposobnost Sposobnost (ve (ve š š

** SposobnostSposobnost (ve(vešština)tina) preduzetnikapreduzetnika dada vodivodi ii motivimotiviššee ljudeljude (koji(koji susu angaangažžovaniovani uu biznisu)biznisu) takotako dada onioni ostvarujuostvaruju svojesvoje najboljenajbolje performanseperformanse uu kontekstukontekstu realizovanjarealizovanja definisanihdefinisanih ciljevaciljeva ii zadatakazadataka biznisabiznisa

FUNKCIJE FUNKCIJE MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Planiranje Planiranje , , *
FUNKCIJE FUNKCIJE MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Planiranje Planiranje , , *

FUNKCIJEFUNKCIJE MENADMENADŽŽMENTAMENTA

FUNKCIJE FUNKCIJE MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Planiranje Planiranje , , * *

** PlaniranjePlaniranje,, ** OrganizovanjeOrganizovanje,, ** VoVođđenjeenje,, ** KontrolaKontrola,, ** UpravljanjeUpravljanje ljudskimljudskim resursimaresursima

STILOVI STILOVI MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Autokratski Autokratski stil stil ,
STILOVI STILOVI MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Autokratski Autokratski stil stil ,

STILOVISTILOVI MENADMENADŽŽMENTAMENTA

STILOVI STILOVI MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Autokratski Autokratski stil stil , ,

** AutokratskiAutokratski stilstil,, ** ,,Benevolentno,,,,Benevolentno,, autokratskiautokratski stilstil,, ** KonsultativniKonsultativni stilstil,, ** ParticipativniParticipativni stilstil,, ** KonsenzusKonsenzus stilstil,, ** LaissezLaissez--fairfair stilstil

F F AKTORI AKTORI KOJI KOJI UTI UTI Č Č U U NA NA IZBOR
F F AKTORI AKTORI KOJI KOJI UTI UTI Č Č U U NA NA IZBOR

FFAKTORIAKTORI KOJIKOJI UTIUTIČČUU NANA IZBORIZBOR STILASTILA MENADMENADŽŽMENTAMENTA

NA IZBOR IZBOR STILA STILA MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * Priroda Priroda posla

** PrirodaPriroda poslaposla,, ** KarakteristikeKarakteristike ljudiljudi kojikoji sese kontrolikontroliššuu,, ** ZakonZakon veveććineine,, ** RaspoloRaspoložživoivo vremevreme zaza odluodluččivanjeivanje,, ** FazaFaza razvojarazvoja biznisabiznisa,,

P P RINCIPI RINCIPI EFIKASNOG EFIKASNOG MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * KIS
P P RINCIPI RINCIPI EFIKASNOG EFIKASNOG MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * KIS

PPRINCIPIRINCIPI EFIKASNOGEFIKASNOG MENADMENADŽŽMENTAMENTA

RINCIPI EFIKASNOG EFIKASNOG MENAD MENAD Ž Ž MENTA MENTA * * KIS KIS (keep (keep it

** KISKIS (keep(keep itit simple)simple) principprincip,, ** MOBMOB (management(management byby objectives)objectives) principprincip ** MOPMOP (management(management byby priorities)priorities) principprincip,, ** MotivacioniMotivacioni menadmenadžžmentment

SISTEM SISTEM MOTIVATORA MOTIVATORA * * Povezani Povezani sa sa zadovoljenjem zadovoljenjem odre odre đ
SISTEM SISTEM MOTIVATORA MOTIVATORA * * Povezani Povezani sa sa zadovoljenjem zadovoljenjem odre odre đ

SISTEMSISTEM MOTIVATORAMOTIVATORA

SISTEM SISTEM MOTIVATORA MOTIVATORA * * Povezani Povezani sa sa zadovoljenjem zadovoljenjem odre odre đ đ

** PovezaniPovezani sasa zadovoljenjemzadovoljenjem odreodređđenihenih potrebapotreba,, ** MotivatoriMotivatori sese morajumoraju tretiratitretirati kaokao nenešštoto pozitivnopozitivno,, ** UnapredUnapred poznatipoznati,, ** CiljeviCiljevi kojikoji sese žželeele ostvaritiostvariti morajumoraju bitibiti ostvariviostvarivi,, ** SistemSistem motivatoramotivatora sese menjamenja paralelnoparalelno sasa promenamapromenama potrebapotreba

F F AKTORI AKTORI USPEHA USPEHA U U POJEDINIM POJEDINIM FAZAMA FAZAMA PREDUZETNI PREDUZETNI Š
F F AKTORI AKTORI USPEHA USPEHA U U POJEDINIM POJEDINIM FAZAMA FAZAMA PREDUZETNI PREDUZETNI Š

FFAKTORIAKTORI USPEHAUSPEHA UU POJEDINIMPOJEDINIM FAZAMAFAZAMA PREDUZETNIPREDUZETNIŠŠTVATVA

FAZAMA FAZAMA PREDUZETNI PREDUZETNI Š Š TVA TVA * * Kreativnost Kreativnost --- --- Kriza Kriza

** KreativnostKreativnost

------

KrizaKriza liderstvaliderstva

** LiderstvoLiderstvo

------

KrizaKriza samostalnostisamostalnosti

** DelegiranjeDelegiranje

------

KrizaKriza upravljanjaupravljanja

** KoordinacijaKoordinacija ------

KrizaKriza birokratijebirokratije

** KooperacijaKooperacija

------

NovaNova krizakriza (???)(???)

RAST RAST KROZ KROZ KREATIVNOST KREATIVNOST * * Start Start - - up up preduzetnik,
RAST RAST KROZ KROZ KREATIVNOST KREATIVNOST * * Start Start - - up up preduzetnik,

RASTRAST KROZKROZ KREATIVNOSTKREATIVNOST

RAST RAST KROZ KROZ KREATIVNOST KREATIVNOST * * Start Start - - up up preduzetnik, preduzetnik,

** StartStart--upup preduzetnik,preduzetnik, ** LiderstvoLiderstvo jeje autokratsko,autokratsko, ** KomunikacijaKomunikacija uu jednomjednom pravcu,pravcu, ** PunoPuno jeje impovizovanja,impovizovanja, ** AliAli,, preduzepreduzeććee ipakipak raste,raste, ** ProcesiProcesi postajupostaju kompleksni,kompleksni, ** PotrebanPotreban jeje kvalitetankvalitetan menadmenadžžment.ment.

RAST RAST KROZ KROZ LIDERSTVO LIDERSTVO * Preduzetnik postaje lider, * Definiše strukture i odgovaraju
RAST RAST KROZ KROZ LIDERSTVO LIDERSTVO * Preduzetnik postaje lider, * Definiše strukture i odgovaraju

RASTRAST KROZKROZ LIDERSTVOLIDERSTVO

RAST RAST KROZ KROZ LIDERSTVO LIDERSTVO * Preduzetnik postaje lider, * Definiše strukture i odgovaraju ć

* Preduzetnik postaje lider,

* Definiše strukture i odgovarajuće procedure,

* On upravlja procesima,

* Upravljanje ljudima postaje izuzetno bitno,

* On treba znanja iz marketinga i finansija,

* Niži nivoi traže više odgovornosti,

* Preduzetnik nije u stanju da sve uradi sam.

RAST RAST KROZ KROZ DELEGIRANJE DELEGIRANJE * * Preduzetnik Preduzetnik po po č č inje
RAST RAST KROZ KROZ DELEGIRANJE DELEGIRANJE * * Preduzetnik Preduzetnik po po č č inje

RASTRAST KROZKROZ DELEGIRANJEDELEGIRANJE

RAST RAST KROZ KROZ DELEGIRANJE DELEGIRANJE * * Preduzetnik Preduzetnik po po č č inje inje

** PreduzetnikPreduzetnik popoččinjeinje dada delegiradelegira ovlaovlaššććenja,enja, ** ViViššee vremenavremena mumu ostajeostaje zaza inovativnoinovativno ii kreativnokreativno razmirazmiššljanje,ljanje, ** OnOn uuččii kakokako dada šširiiri biznisbiznis ii kakokako dada upravljaupravlja ekspanzijomekspanzijom biznisa,biznisa, ** UU određenomodređenom trenutkutrenutku onon pokupokuššavaava dada pojapojaččaa kontrolnukontrolnu funkciju.funkciju.

RAST RAST KROZ KROZ KOORDINACIJU KOORDINACIJU Ako Ako preduze preduze ć ć e e postaje
RAST RAST KROZ KROZ KOORDINACIJU KOORDINACIJU Ako Ako preduze preduze ć ć e e postaje

RASTRAST KROZKROZ KOORDINACIJUKOORDINACIJU

RAST RAST KROZ KROZ KOORDINACIJU KOORDINACIJU Ako Ako preduze preduze ć ć e e postaje postaje

AkoAko preduzepreduzeććee postajepostaje srednjesrednje veliveliććineine,, potrebnopotrebno jeje implementirati:implementirati:

** SistemSistem koordinacije,koordinacije, ** UvestiUvesti sistemsistem planiranja,planiranja, ** PlaniranjePlaniranje ljudskihljudskih resursa,resursa, ** BirokratijaBirokratija kucakuca nana vrata.vrata.

RAST RAST KROZ KROZ KOOPERACIJU KOOPERACIJU * * U U velikim velikim preduze preduze ć
RAST RAST KROZ KROZ KOOPERACIJU KOOPERACIJU * * U U velikim velikim preduze preduze ć

RASTRAST KROZKROZ KOOPERACIJUKOOPERACIJU

RAST RAST KROZ KROZ KOOPERACIJU KOOPERACIJU * * U U velikim velikim preduze preduze ć ć

** UU velikimvelikim preduzepreduzeććimaima kaokao problemproblem postavljapostavlja sese pitanjepitanje formiranjaformiranja timova,timova, kojikoji ććee uu svomsvom domenudomenu rereššavatiavati određeneodređene probleme.probleme.

ZLATNA PRAVILA * * Znati Znati u u kojoj kojoj fazi fazi se se nalazite,
ZLATNA PRAVILA * * Znati Znati u u kojoj kojoj fazi fazi se se nalazite,

ZLATNA PRAVILA

ZLATNA PRAVILA * * Znati Znati u u kojoj kojoj fazi fazi se se nalazite, nalazite,

** ZnatiZnati uu kojojkojoj fazifazi sese nalazite,nalazite, ** SvakaSvaka fazafaza uu razvijurazviju imaima specifispecifiččnana rereššenja,enja, ** SvakoSvako rereššenje,enje, samosamo popo sebi,sebi, kreirakreira novinovi potencijalnipotencijalni problem.problem.

P P ROBLEMI ROBLEMI PREDUZETNIKA PREDUZETNIKA U U POJEDINIM POJEDINIM FAZAMA FAZAMA RAZVOJA RAZVOJA BIZNISA
P P ROBLEMI ROBLEMI PREDUZETNIKA PREDUZETNIKA U U POJEDINIM POJEDINIM FAZAMA FAZAMA RAZVOJA RAZVOJA BIZNISA

PPROBLEMIROBLEMI PREDUZETNIKAPREDUZETNIKA UU POJEDINIMPOJEDINIM FAZAMAFAZAMA RAZVOJARAZVOJA BIZNISABIZNISA

POJEDINIM FAZAMA FAZAMA RAZVOJA RAZVOJA BIZNISA BIZNISA * Problemi u odnosima sa poslovnim partnerima, * Efikasna

* Problemi u odnosima sa poslovnim partnerima,

* Efikasna kontrola biznisa,

* Menadžment ljudskih resursa,

* Porodični biznis i problemi u funkcionisanju,

* Angažovanje konsultanata,

* Tranzicija preuzetničke u menadžersku firmu,

* Preduzetnička kultura.

O O DNOSI DNOSI SA SA POSLOVNIM POSLOVNIM PARTNERIMA PARTNERIMA * * ,, ,, Papirni,,
O O DNOSI DNOSI SA SA POSLOVNIM POSLOVNIM PARTNERIMA PARTNERIMA * * ,, ,, Papirni,,

OODNOSIDNOSI SASA POSLOVNIMPOSLOVNIM PARTNERIMAPARTNERIMA

DNOSI SA SA POSLOVNIM POSLOVNIM PARTNERIMA PARTNERIMA * * ,, ,, Papirni,, Papirni,, odbor odbor ,

** ,,,,Papirni,,Papirni,, odborodbor,, ** ,,Odbor,,Odbor verifikator,,verifikator,, ** SavetodavniSavetodavni odborodbor,, ** KadaKada firmafirma imaima viviššee vlasnika,vlasnika, upravniupravni odborodbor ččineine svisvi vlasnicivlasnici

S S AVETI AVETI I I SUGESTIJE SUGESTIJE * * Izabrati Izabrati dobre dobre partnere,
S S AVETI AVETI I I SUGESTIJE SUGESTIJE * * Izabrati Izabrati dobre dobre partnere,

SSAVETIAVETI II SUGESTIJESUGESTIJE

S S AVETI AVETI I I SUGESTIJE SUGESTIJE * * Izabrati Izabrati dobre dobre partnere, partnere,

** IzabratiIzabrati dobredobre partnere,partnere, aa nene samosamo dobredobre prijateljeprijatelje,, ** JasnoJasno razgranirazgraniččitiiti obavezeobaveze ii odgovornostiodgovornosti,, ** StruStruččnostnost ii talenattalenat--komplementarnikomplementarni kvalitetikvaliteti,, ** SaSaččinitiiniti ugovorugovor kojikoji trebatreba jasnojasno dada definidefinišše,e, šštata sese ddeeššavaava,, ukolikoukoliko sese jedanjedan odod partnerapartnera povupovuččee iziz biznisabiznisa,, ** DefinisanjeDefinisanje izvoraizvora finansiranjafinansiranja,, ** UspostavitiUspostaviti linijelinije komuniciranjakomuniciranja,, ** UtvrditiUtvrditi mehanizmemehanizme zaza rereššavanjeavanje konflikatakonflikata,, ** UtvrditiUtvrditi nanaččinin odluodluččivanjaivanja,, ** DefinisatiDefinisati stepenstepen posveposveććenostienosti posluposlu,, ** AngaAngažžovatiovati pravnikapravnika kojikoji trebatreba dada pripremipripremi ugovorugovor oo partnerstvupartnerstvu

K K AKO AKO EFIKASNO EFIKASNO KONTROLISATI KONTROLISATI BIZNIS BIZNIS * * Neformalni Neformalni sistemi
K K AKO AKO EFIKASNO EFIKASNO KONTROLISATI KONTROLISATI BIZNIS BIZNIS * * Neformalni Neformalni sistemi

KKAKOAKO EFIKASNOEFIKASNO KONTROLISATIKONTROLISATI BIZNISBIZNIS

EFIKASNO EFIKASNO KONTROLISATI KONTROLISATI BIZNIS BIZNIS * * Neformalni Neformalni sistemi sistemi kontrole

** NeformalniNeformalni sistemisistemi kontrolekontrole,, ii ** FormalniFormalni sistemisistemi kontrolekontrole

NEFORMALNI SISTEMI KONTROLE * * Harizmatsko Harizmatsko liderstvo liderstvo , , * * Neposredna Neposredna
NEFORMALNI SISTEMI KONTROLE * * Harizmatsko Harizmatsko liderstvo liderstvo , , * * Neposredna Neposredna

NEFORMALNI SISTEMI KONTROLE

NEFORMALNI SISTEMI KONTROLE * * Harizmatsko Harizmatsko liderstvo liderstvo , , * * Neposredna Neposredna kontrola

** HarizmatskoHarizmatsko liderstvoliderstvo,, ** NeposrednaNeposredna kontrolakontrola zaposelenihzaposelenih,, ** SistemSistem standardizovanihstandardizovanih proceduraprocedura,, ** SistemSistem vrednostivrednosti

F F ORMALNI ORMALNI SISTEMI SISTEMI KONTROLE KONTROLE * * Kreiranje Kreiranje organizacione organizacione strukture
F F ORMALNI ORMALNI SISTEMI SISTEMI KONTROLE KONTROLE * * Kreiranje Kreiranje organizacione organizacione strukture

FFORMALNIORMALNI SISTEMISISTEMI KONTROLEKONTROLE

F F ORMALNI ORMALNI SISTEMI SISTEMI KONTROLE KONTROLE * * Kreiranje Kreiranje organizacione organizacione strukture

** KreiranjeKreiranje organizacioneorganizacione strukturestrukture,, ** KreiranjeKreiranje odgovarajuodgovarajuććegeg informacionoginformacionog sistemasistema,, ** KreiranjeKreiranje sistemasistema motivacijamotivacija

MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT LJUDSKIH LJUDSKIH RESURSA RESURSA * * Biznis Biznis uspe
MENAD MENAD Ž Ž MENT MENT LJUDSKIH LJUDSKIH RESURSA RESURSA * * Biznis Biznis uspe

MENADMENADŽŽMENTMENT LJUDSKIHLJUDSKIH RESURSARESURSA

MENAD Ž Ž MENT MENT LJUDSKIH LJUDSKIH RESURSA RESURSA * * Biznis Biznis uspe uspe š

** BiznisBiznis uspeuspeššnimnim ččineine ljudiljudi,, ** NajuspeNajuspeššnijenije susu oneone firmefirme,, kojekoje imajuimaju najsposobnije,najsposobnije, najkreativnijenajkreativnije ii najenerginajenergiččnijenije ljudeljude,, ** KupciKupci kreirajukreiraju svojsvoj stavstav oo firmifirmi,, nana bazibazi proceneprocene vrednostivrednosti ljudiljudi,, kojikoji raderade uu firmifirmi

P P ROCES ROCES * * Definisanje Definisanje potreba potreba za za odre odre đ
P P ROCES ROCES * * Definisanje Definisanje potreba potreba za za odre odre đ

PPROCESROCES

P P ROCES ROCES * * Definisanje Definisanje potreba potreba za za odre odre đ đ

** DefinisanjeDefinisanje potrebapotreba zaza odreodređđenimenim poslomposlom,, ** DetaljanDetaljan opisopis poslaposla,, ** RazgovorRazgovor sasa potencijanimpotencijanim kandidatimakandidatima,, ** UpoznavanjeUpoznavanje novognovog saradnikasaradnika sasa poslomposlom,, kojikoji ććee obavljatiobavljati,, ** TreningTrening,, ** KontinuiranoKontinuirano prapraććenjeenje ii ocenjivanjeocenjivanje performansiperformansi,, ** MehanizmiMehanizmi nagranagrađđivanjaivanja,, ** PraPraććenjeenje napredovanjanapredovanja

P P ORODI ORODI Č Č NI NI BIZNIS BIZNIS * * Fuzija Fuzija porodi
P P ORODI ORODI Č Č NI NI BIZNIS BIZNIS * * Fuzija Fuzija porodi

PPORODIORODIČČNINI BIZNISBIZNIS

P P ORODI ORODI Č Č NI NI BIZNIS BIZNIS * * Fuzija Fuzija porodi porodi

** FuzijaFuzija porodiporodiččnognog ii poslovnogposlovnog sistemasistema (oba(oba sistemasistema susu baziranabazirana,, sasa razlirazliččitimitim fundamentima)fundamentima),, ** PosvePosveććenostenost posluposlu,, ** FleksibilnostFleksibilnost,, ** DugoroDugoroččnana orijentacijaorijentacija,, ** StabilnaStabilna poslovnaposlovna kulturakultura,, ** BrzoBrzo donodonoššenjeenje odlukaodluka,, ** VisokVisok stepenstepen pouzdanostipouzdanosti ii ponosaponosa,, ** RigidnostRigidnost,, ** LimitiranostLimitiranost uu procesuprocesu doladolaskaska dodo dodatnogdodatnog kapitalakapitala,, ** PitanjePitanje sukcesijesukcesije,, ** EmotivnaEmotivna pitanjapitanja,, ** LiderstvoLiderstvo

P P ORODICA ORODICA KAO KAO SISTEM SISTEM * * Emocije Emocije , , *
P P ORODICA ORODICA KAO KAO SISTEM SISTEM * * Emocije Emocije , , *

PPORODICAORODICA KAOKAO SISTEMSISTEM

P P ORODICA ORODICA KAO KAO SISTEM SISTEM * * Emocije Emocije , , * *

** EmocijeEmocije,, ** OkrenutOkrenut kaka unutra,unutra, posebnoposebno sese vrednujevrednuje lojalnost,lojalnost, brigabriga ii papažžnjanja zaza ččlanovelanove porodiceporodice,, ** KonzervativnaKonzervativna strukturastruktura,, ** IntencijaIntencija dada funkcionifunkcioniššee sasa minimalnimminimalnim promenamapromenama

P P OSLOVNI OSLOVNI SISTEM SISTEM * * Izvr Izvr š š enje enje poslova
P P OSLOVNI OSLOVNI SISTEM SISTEM * * Izvr Izvr š š enje enje poslova

PPOSLOVNIOSLOVNI SISTEMSISTEM

P P OSLOVNI OSLOVNI SISTEM SISTEM * * Izvr Izvr š š enje enje poslova poslova

** IzvrIzvrššenjeenje poslovaposlova,, ** UgovorniUgovorni odnosiodnosi (ljudi(ljudi prihvatajuprihvataju dada obavljajuobavljaju odreodređđeneene posloveposlove uzuz odreodređđenuenu nadoknadu)nadoknadu),, ** OrijentisanOrijentisan kaka spoljaspolja,, ** UU procesuprocesu odrodržžavanjaavanja nana trtržžiišštutu poslovniposlovni sistemsistem,, jeje zainteresovanzainteresovan zaza konstantnekonstantne promenepromene

P P ROBLEMI ROBLEMI I I KONFLIKTI KONFLIKTI U U PORODI PORODI Č Č NOM
P P ROBLEMI ROBLEMI I I KONFLIKTI KONFLIKTI U U PORODI PORODI Č Č NOM

PPROBLEMIROBLEMI II KONFLIKTIKONFLIKTI UU PORODIPORODIČČNOMNOM BIZNISUBIZNISU

KONFLIKTI U U PORODI PORODI Č Č NOM NOM BIZNISU BIZNISU * * Koga Koga zaposliti

** KogaKoga zaposlitizaposliti ii kogakoga unapreditiunaprediti (rojalisti(rojalističčkiki model,model, ravnopravnost,ravnopravnost, favorizovanjefavorizovanje zaposenihzaposenih kojikoji nisunisu ččlanovilanovi porodice)porodice),, ** PitanjePitanje nagranagrađđivanjaivanja,, ** PodelaPodela poslovaposlova,, ** PodelaPodela imovineimovine ii vlasnivlasnišštvatva,, ** DonoDonoššenjeenje poslovnihposlovnih odlukaodluka

K K ONSULTANTI ONSULTANTI U U BIZNISU BIZNISU * * Glavni Glavni uzrok uzrok propadanja
K K ONSULTANTI ONSULTANTI U U BIZNISU BIZNISU * * Glavni Glavni uzrok uzrok propadanja

KKONSULTANTIONSULTANTI UU BIZNISUBIZNISU

K K ONSULTANTI ONSULTANTI U U BIZNISU BIZNISU * * Glavni Glavni uzrok uzrok propadanja propadanja

** GlavniGlavni uzrokuzrok propadanjapropadanja najvenajveććegeg brojabroja firmifirmi jestejeste menadmenadžžmentment,, komekome nedostajenedostaje znanje,znanje, strustruččnostnost ii iskustvoiskustvo,, ** AsistencijaAsistencija uu domenudomenu raraččunovodstvenounovodstveno finansijskihfinansijskih uslugausluga,, ** OblastiOblasti konsaltinga:konsaltinga: marketing,marketing, finansije,finansije, organizacija,organizacija, menadmenadžžment,ment, pravnapravna regulativaregulativa,, ** PlaniranjaPlaniranja uu realizovanjurealizovanju reklamnihreklamnih aktivnostiaktivnosti ii predstavljanjapredstavljanja biznisabiznisa,, ** PrikupljanjePrikupljanje relevantnihrelevantnih informacijainformacija

R R ELEVANTNA ELEVANTNA PITANJA PITANJA KONSALTINGA KONSALTINGA * * U U kojim kojim oblastima
R R ELEVANTNA ELEVANTNA PITANJA PITANJA KONSALTINGA KONSALTINGA * * U U kojim kojim oblastima

RRELEVANTNAELEVANTNA PITANJAPITANJA KONSALTINGAKONSALTINGA

ELEVANTNA PITANJA PITANJA KONSALTINGA KONSALTINGA * * U U kojim kojim oblastima oblastima je je potreban

** UU kojimkojim oblastimaoblastima jeje potrebanpotreban konsultant?konsultant? ** KakveKakve susu konsultantskekonsultantske reference?reference? ** KolikaKolika jeje ffinansijskainansijska nadoknadanadoknada konsaltingakonsaltinga?? ** KakoKako jeje prihvatljivprihvatljivijeije strustruččnono angaangažžovanjeovanje,, uu stalnomstalnom radnomradnom odnosuodnosu iliili eksterneksternoo partnerstvopartnerstvo??

KONSULTANTSKA KONSULTANTSKA KORIST KORIST U U BIZNISU BIZNISU * * Predu Predu z z etnik
KONSULTANTSKA KONSULTANTSKA KORIST KORIST U U BIZNISU BIZNISU * * Predu Predu z z etnik

KONSULTANTSKAKONSULTANTSKA KORISTKORIST UU BIZNISUBIZNISU

KONSULTANTSKA KORIST KORIST U U BIZNISU BIZNISU * * Predu Predu z z etnik etnik ima

** PreduPreduzzetniketnik imaima ideju,ideju, aliali nene ii dovoljnodovoljno znanjaznanja (ve(vešštinetine)) uu određenimodređenim oblastimaoblastima biznisa,biznisa, ** PomoPomoćć uu definisanjudefinisanju konkretnihkonkretnih koraka,koraka, neophodnihneophodnih uu realizacijirealizaciji biznisbiznis ideje,ideje, ** GdeGde ii kakokako dodoććii dodo informacijinformacijaa (info(info kanalikanali ii loby)loby)?? ** KakoKako prilagoditiprilagoditi poslovanjeposlovanje uu razvojnimrazvojnim fazamafazama??

OTPOR OTPOR PREDUZETNIKA PREDUZETNIKA PREMA PREMA KONSULTANTU KONSULTANTU * * Skupi Skupi su. su. Nisu
OTPOR OTPOR PREDUZETNIKA PREDUZETNIKA PREMA PREMA KONSULTANTU KONSULTANTU * * Skupi Skupi su. su. Nisu

OTPOROTPOR PREDUZETNIKAPREDUZETNIKA PREMAPREMA KONSULTANTUKONSULTANTU

PREDUZETNIKA PREMA PREMA KONSULTANTU KONSULTANTU * * Skupi Skupi su. su. Nisu Nisu u u stanju

** SkupiSkupi su.su. NisuNisu uu stanjustanju dada ihih plateplate,, ** SumnjajuSumnjaju dada konsultantkonsultant posedujeposeduje specifispecifiččnana znanja,znanja, kojakoja susu znaznaččajnaajna ii odod koristikoristi zaza konkretankonkretan biznis,biznis, ** NemajuNemaju iskustvoiskustvo uu izboruizboru konsultanta,konsultanta, ** ImajuImaju otporotpor prilikomprilikom prupružžanjaanja detaljnihdetaljnih informacija,informacija, oo njihovomnjihovom biznisubiznisu konsultantimakonsultantima kaokao autsajderima,autsajderima, ** AkoAko pitajupitaju nenešštoto konsultanta,konsultanta, toto momožžee dada predstavljapredstavlja znakznak njihovenjihove nedovoljnenedovoljne kompetentnosti,kompetentnosti, ** ImaliImali susu iliili susu ččuli,uli, zaza lološšaa iskustvaiskustva uu raduradu sasa konsultantima.konsultantima.

TRANZICIJA TRANZICIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU
TRANZICIJA TRANZICIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU

TRANZICIJATRANZICIJA PREDUZETNIPREDUZETNIČČKEKE UU MENADMENADŽŽMENTSKUMENTSKU FIRMUFIRMU

KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU MENTSKU FIRMU FIRMU Ako Ako firma firma

AkoAko firmafirma svojimsvojim rezltatimarezltatima prevazilaziprevazilazi organizacionuorganizacionu infrastrukturu,infrastrukturu, preduzetnikpreduzetnik momožžee da:da:

** PresePreseččee daljidalji rastrast ii razvojrazvoj firmefirme,, ** DaDa prodaproda postojepostojeććuu firmufirmu,, ** DaDa sese osposobiosposobi zaza daljedalje vovođđenjeenje biznisabiznisa,, ** DaDa sese povupovuččee iziz biznisabiznisa ii pustipusti drugedruge dada upravljajuupravljaju firmomfirmom (da(da sese pomeripomeri nana mestomesto predsednikapredsednika kompanijekompanije -- S.JobsS.Jobs // AppleApple Co.)Co.)

TRANSFORMACIJA TRANSFORMACIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU
TRANSFORMACIJA TRANSFORMACIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU

TRANSFORMACIJATRANSFORMACIJA PREDUZETNIPREDUZETNIČČKEKE UU MENADMENADŽŽMENTSKUMENTSKU ORGANIZACIJUORGANIZACIJU

MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU MENTSKU ORGANIZACIJU ORGANIZACIJU P P odrazumeva odrazumeva prelaz: prelaz: * *

PPodrazumevaodrazumeva prelaz:prelaz:

** IzIz sspontanopontano upravljaneupravljane organizacijeorganizacije uu modelmodel organizovanjaorganizovanja sasa formalnimformalnim menadmenadžžmentommentom,, ** IzIz modelamodela uu komekome posloviposlovi ii odgovornostiodgovornosti nisunisu definisanidefinisani,, uu modelmodel gdegde postojipostoji precizanprecizan opisopis poslovposlovnihnih procedura,procedura, ** IzIz nneformalnogeformalnog uu formalniformalni sistemsistem kontrolekontrole,, ** NaNa oorganizacijrganizacijuu uu kojojkojoj postojepostoje jasnojasno definisanidefinisani poslovniposlovni ciljeviciljevi,, ** NaNa oorganizacijrganizacijuu sasa formalnimformalnim programomprogramom obukeobuke menadmenadžžeraera

TRANSFORMACIJA TRANSFORMACIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU
TRANSFORMACIJA TRANSFORMACIJA PREDUZETNI PREDUZETNI Č Č KE KE U U MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU

TRANSFORMACIJATRANSFORMACIJA PREDUZETNIPREDUZETNIČČKEKE UU MENADMENADŽŽMENTSKUMENTSKU ORGANIZACIJUORGANIZACIJU

MENAD MENAD Ž Ž MENTSKU MENTSKU ORGANIZACIJU ORGANIZACIJU * * Proces Proces tran tran sformacije sformacije

** ProcesProces trantransformacijesformacije (tranzicije)(tranzicije) zahtevazahteva vremevreme,, ** PromenePromene uu nanaččininuu poslovanjaposlovanja ii stilstiluu menadmenadžžmentamenta,, ** PrevazilaPrevazilažženjeenje filozofije,filozofije, dada vlasnikvlasnik samsam razmirazmiššljalja oo svemusvemu,, ** KljuKljuččnana dilemadilema -- DaDa lili angaangažžovatiovati menadmenadžžereere,, kojikoji neneććee ddelitieliti vizijuviziju vlasnikavlasnika iliili dada vlasnikvlasnik preprežživivljavaljava nana trtržžiiššttuu samsam?? ** PostojePostoje rrazliazliččitiiti sistemisistemi vrednostivrednosti,, preduzetnipreduzetnikaka ii menadmenadžžerera.a.

U U SPE SPE Š Š NA NA TRANZICIJA TRANZICIJA BIZNISA BIZNISA * * Spremnost
U U SPE SPE Š Š NA NA TRANZICIJA TRANZICIJA BIZNISA BIZNISA * * Spremnost

UUSPESPEŠŠNANA TRANZICIJATRANZICIJA BIZNISABIZNISA

SPE SPE Š Š NA NA TRANZICIJA TRANZICIJA BIZNISA BIZNISA * * Spremnost Spremnost preduzetnika preduzetnika

** SpremnostSpremnost preduzetnikapreduzetnika vlasnikavlasnika,, dada podelipodeli odgovornostodgovornost sasa svojimsvojim saradnicimasaradnicima uu biznisu,biznisu, ** EfikasnaEfikasna razmenarazmena informacijainformacija uu obaoba pravcapravca,, ** SinhronizacijaSinhronizacija prenosaprenosa poslovanjaposlovanja ii radradnihnih aktivnostiaktivnosti sasa svihsvih zaposlenihzaposlenih nana menadmenadžžment,ment, ** ObezbeObezbeđđenjeenje dodatnogdodatnog kontigentakontigenta menadmenadžžera:era:

-- iziz krugakruga porodiceporodice (Levi(Levi StraussStrauss--Haas)Haas),, -- iziz krugakruga zaposlenizaposlenihh radniradnika,ika,i -- menadmenadžžereraa kojikoji nisunisu bilibili angaangažžovaniovani uu firmifirmi

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.

U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:

analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation:

Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.

U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama

poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta. Goran Stojanovi ć Unapređuje i prenosi moralni i

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.

ađane i kom šije. Životnom rezultantom, potvrđuje moguć nost realizacije savremene vizije života i rada u
ađane i kom šije. Životnom rezultantom, potvrđuje moguć nost realizacije savremene vizije života i rada u