PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

RELEVANTNA PITANJA
* Funkcije menadžmenta, * Stilovi menadžmenta, * Principi efikasnog menadžmenta, * Problemi preduzetnika u pojedinim fazama razvoja biznisa i načini rešavanja problema.

MENADŽMENT

* Sposobnost (veština) preduzetnika da vodi i motiviše ljude (koji su angažovani u biznisu) tako da oni ostvaruju svoje najbolje performanse u kontekstu realizovanja definisanih ciljeva i zadataka biznisa.

FUNKCIJE MENADŽMENTA

* Planiranje, * Organizovanje, * Vođenje, * Kontrola, * Upravljanje ljudskim resursima.

STILOVI MENADŽMENTA

* Autokratski stil, * ,,Benevolentno,, autokratski stil, * Konsultativni stil, * Participativni stil, * Konsenzus stil, * Laissez-fair stil.

FAKTORI KOJI UTIČU NA IZBOR STILA MENADŽMENTA

* Priroda posla, * Karakteristike ljudi koji se kontrolišu, * Zakon većine, * Raspoloživo vreme za odlučivanje, * Faza razvoja biznisa,

PRINCIPI EFIKASNOG MENADŽMENTA

* KIS (keep it simple) princip, * MOB (management by objectives) princip. * MOP (management by priorities) princip, * Motivacioni menadžment.

SISTEM MOTIVATORA

* Povezani sa zadovoljenjem određenih potreba, * Motivatori se moraju tretirati kao nešto pozitivno, * Unapred poznati, * Ciljevi koji se žele ostvariti moraju biti ostvarivi, * Sistem motivatora se menja paralelno sa promenama potreba.

FAKTORI USPEHA U POJEDINIM FAZAMA PREDUZETNIŠTVA

* Kreativnost * Liderstvo * Delegiranje * Koordinacija * Kooperacija

-----------

Kriza liderstva Kriza samostalnosti Kriza upravljanja Kriza birokratije Nova kriza (???)

RAST KROZ KREATIVNOST
* Start-up preduzetnik, * Liderstvo je autokratsko, * Komunikacija u jednom pravcu, * Puno je impovizovanja, * Ali, preduzeće ipak raste, * Procesi postaju kompleksni, * Potreban je kvalitetan menadžment.

RAST KROZ LIDERSTVO
* Preduzetnik postaje lider, * Definiše strukture i odgovarajuće procedure, * On upravlja procesima, * Upravljanje ljudima postaje izuzetno bitno, * On treba znanja iz marketinga i finansija, * Niži nivoi traže više odgovornosti, * Preduzetnik nije u stanju da sve uradi sam.

RAST KROZ DELEGIRANJE

* Preduzetnik počinje da delegira ovlašćenja, * Više vremena mu ostaje za inovativno i kreativno razmišljanje, * On uči kako da širi biznis i kako da upravlja ekspanzijom biznisa, * U određenom trenutku on pokušava da pojača kontrolnu funkciju.

RAST KROZ KOORDINACIJU
Ako preduzeće postaje srednje velićine, potrebno je implementirati: * Sistem koordinacije, * Uvesti sistem planiranja, * Planiranje ljudskih resursa, * Birokratija kuca na vrata.

RAST KROZ KOOPERACIJU

* U velikim preduzećima kao problem postavlja se pitanje formiranja timova, koji će u svom domenu rešavati određene probleme.

ZLATNA PRAVILA

* Znati u kojoj fazi se nalazite, * Svaka faza u razviju ima specifična rešenja, * Svako rešenje, samo po sebi, kreira novi potencijalni problem.

PROBLEMI PREDUZETNIKA U POJEDINIM FAZAMA RAZVOJA BIZNISA

* Problemi u odnosima sa poslovnim partnerima, * Efikasna kontrola biznisa, * Menadžment ljudskih resursa, * Porodični biznis i problemi u funkcionisanju, * Angažovanje konsultanata, * Tranzicija preuzetničke u menadžersku firmu, * Preduzetnička kultura.

ODNOSI SA POSLOVNIM PARTNERIMA

* ,,Papirni,, odbor, * ,,Odbor verifikator,, * Savetodavni odbor, * Kada firma ima više vlasnika, upravni odbor čine svi vlasnici.

SAVETI I SUGESTIJE
* Izabrati dobre partnere, a ne samo dobre prijatelje, * Jasno razgraničiti obaveze i odgovornosti, * Stručnost i talenat-komplementarni kvaliteti, * Sačiniti ugovor koji treba jasno da definiše, šta se dešava, ukoliko se jedan od partnera povuče iz biznisa, * Definisanje izvora finansiranja, * Uspostaviti linije komuniciranja, * Utvrditi mehanizme za rešavanje konflikata, * Utvrditi način odlučivanja, * Definisati stepen posvećenosti poslu, * Angažovati pravnika koji treba da pripremi ugovor o partnerstvu.

KAKO EFIKASNO KONTROLISATI BIZNIS

* Neformalni sistemi kontrole, i * Formalni sistemi kontrole.

NEFORMALNI SISTEMI KONTROLE

* Harizmatsko liderstvo, * Neposredna kontrola zaposelenih, * Sistem standardizovanih procedura, * Sistem vrednosti.

FORMALNI SISTEMI KONTROLE

* Kreiranje organizacione strukture, * Kreiranje odgovarajućeg informacionog sistema, * Kreiranje sistema motivacija.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

* Biznis uspešnim čine ljudi, * Najuspešnije su one firme, koje imaju najsposobnije, najkreativnije i najenergičnije ljude, * Kupci kreiraju svoj stav o firmi, na bazi procene vrednosti ljudi, koji rade u firmi.

PROCES
* Definisanje potreba za određenim poslom, * Detaljan opis posla, * Razgovor sa potencijanim kandidatima, * Upoznavanje novog saradnika sa poslom, koji će obavljati, * Trening, * Kontinuirano praćenje i ocenjivanje performansi, * Mehanizmi nagrađivanja, * Praćenje napredovanja.

PORODIČNI BIZNIS
* Fuzija porodičnog i poslovnog sistema (oba sistema su bazirana, sa različitim fundamentima), * Posvećenost poslu, * Fleksibilnost, * Dugoročna orijentacija, * Stabilna poslovna kultura, * Brzo donošenje odluka, * Visok stepen pouzdanosti i ponosa, * Rigidnost, * Limitiranost u procesu dolaska do dodatnog kapitala, * Pitanje sukcesije, * Emotivna pitanja, * Liderstvo.

PORODICA KAO SISTEM

* Emocije, * Okrenut ka unutra, posebno se vrednuje lojalnost, briga i pažnja za članove porodice, * Konzervativna struktura, * Intencija da funkcioniše sa minimalnim promenama.

POSLOVNI SISTEM

* Izvršenje poslova, * Ugovorni odnosi (ljudi prihvataju da obavljaju određene poslove uz određenu nadoknadu), * Orijentisan ka spolja, * U procesu održavanja na tržištu poslovni sistem, je zainteresovan za konstantne promene.

PROBLEMI I KONFLIKTI U PORODIČNOM BIZNISU

* Koga zaposliti i koga unaprediti (rojalistički model, ravnopravnost, favorizovanje zaposenih koji nisu članovi porodice), * Pitanje nagrađivanja, * Podela poslova, * Podela imovine i vlasništva, * Donošenje poslovnih odluka.

KONSULTANTI U BIZNISU
* Glavni uzrok propadanja najvećeg broja firmi jeste menadžment, kome nedostaje znanje, stručnost i iskustvo, * Asistencija u domenu računovodstveno finansijskih usluga, * Oblasti konsaltinga: marketing, finansije, organizacija, menadžment, pravna regulativa, * Planiranja u realizovanju reklamnih aktivnosti i predstavljanja biznisa, * Prikupljanje relevantnih informacija.

RELEVANTNA PITANJA KONSALTINGA

* U kojim oblastima je potreban konsultant? * Kakve su konsultantske reference? * Kolika je finansijska nadoknada konsaltinga? * Kako je prihvatljivije stručno angažovanje, u stalnom radnom odnosu ili eksterno partnerstvo?

KONSULTANTSKA KORIST U BIZNISU

* Preduzetnik ima ideju, ali ne i dovoljno znanja (veštine) u određenim oblastima biznisa, * Pomoć u definisanju konkretnih koraka, neophodnih u realizaciji biznis ideje, * Gde i kako doći do informacija (info kanali i loby)? * Kako prilagoditi poslovanje u razvojnim fazama?

OTPOR PREDUZETNIKA PREMA KONSULTANTU

* Skupi su. Nisu u stanju da ih plate, * Sumnjaju da konsultant poseduje specifična znanja, koja su značajna i od koristi za konkretan biznis, * Nemaju iskustvo u izboru konsultanta, * Imaju otpor prilikom pružanja detaljnih informacija, o njihovom biznisu konsultantima kao autsajderima, * Ako pitaju nešto konsultanta, to može da predstavlja znak njihove nedovoljne kompetentnosti, * Imali su ili su čuli, za loša iskustva u radu sa konsultantima.

TRANZICIJA PREDUZETNIČKE U MENADŽMENTSKU FIRMU

Ako firma svojim rezltatima prevazilazi organizacionu infrastrukturu, preduzetnik može da: * Preseče dalji rast i razvoj firme, * Da proda postojeću firmu, * Da se osposobi za dalje vođenje biznisa, * Da se povuče iz biznisa i pusti druge da upravljaju firmom (da se pomeri na mesto predsednika kompanije - S.Jobs / Apple Co.).

TRANSFORMACIJA PREDUZETNIČKE U MENADŽMENTSKU ORGANIZACIJU

Podrazumeva prelaz: * Iz spontano upravljane organizacije u model organizovanja sa formalnim menadžmentom, * Iz modela u kome poslovi i odgovornosti nisu definisani, u model gde postoji precizan opis poslovnih procedura, * Iz neformalnog u formalni sistem kontrole, * Na organizaciju u kojoj postoje jasno definisani poslovni ciljevi, * Na organizaciju sa formalnim programom obuke menadžera.

TRANSFORMACIJA PREDUZETNIČKE U MENADŽMENTSKU ORGANIZACIJU

* Proces transformacije (tranzicije) zahteva vreme, * Promene u načinu poslovanja i stilu menadžmenta, * Prevazilaženje filozofije, da vlasnik sam razmišlja o svemu, * Ključna dilema - Da li angažovati menadžere, koji neće deliti viziju vlasnika ili da vlasnik preživljava na tržištu sam? * Postoje različiti sistemi vrednosti, preduzetnika i menadžera.

USPEŠNA TRANZICIJA BIZNISA
* Spremnost preduzetnika vlasnika, da podeli odgovornost sa svojim saradnicima u biznisu, * Efikasna razmena informacija u oba pravca, * Sinhronizacija prenosa poslovanja i radnih aktivnosti sa svih zaposlenih na menadžment, * Obezbeđenje dodatnog kontigenta menadžera: - iz kruga porodice (Levi Strauss-Haas), - iz kruga zaposlenih radnika,i - menadžera koji nisu bili angažovani u firmi.

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.