Zavery vseobecneho presetrovanla

podl'a § 22 ods. 1 pismo a) zakona c. 136/2001 Z.z.

V priebehu septembra a okt6bra 2010 vykonaval Protirnonopolny urad Siovenskej republiky (d'alej "urad") presetrovanie, ktoreho ciel'om bolo zistit' mozne porusenie § 4 zakona 0 ochrane hospodarskej sut'aze v suvislosti s rnedializovanyrni verejnymi obstaraniami, realizovanyrni v rokoch 2007 az 2010 Ministerstvom financii SR (d'alej "MF SR") a Narodnou aqenturou pre rozvoj maleho a stredneho podnikania (d'alej "NADSME"), ktorych sa zucastnila spolocnost' Hayek Consulting, s.r.o. Konkretne boli preverovane nasledovne tendre:

o Tender MFSR z rnaja 2007 na zakazku .Metodoloqia tvorby proqrarnoveho rozpoctu na urovni sarnosprav", zakazka s nizkou hodnotou,

o Tender MF SR z rnaja 2007 na zakazku .Rarnec pre formulovanie zarnerov, ciel'ova rneratelnych ukazovatel'ov", zakazka s nizkou hodnotou,

o Tender MF SR z okt6bra 2007 na zakazku .Projekt pilotnej irnplernentacie proqrarnoveho rozpoctovania (s d6razom na vyuzitie strateqickeho planovania) pre zvysenie efektivnosti vynakladania verejnych zdrojov a ucinnosti dosahovania ciel'ov a zarnerov na urovni uzernnej sarnospravy",

o Tender NADSME zo septembra 2008 na zakazku "Vyskum kvality podnikatel'skeho prostredia", isla 0 zakazku s nizkou hodnotou

o Tender NADSME zo septembra 2008 .Prieskumy a analyzy aktualneho stavu vybranych aspektov podnik. prostredia v SR", isla 0 zakazku s nizkou hodnotou

o Tender NADSME z juna 2009 na zakazku "Monitoring a vyskurn MSP", v ramci ktoreho boli vyhlasene styr: tendre:

a) Analyzy "best practices" postupov v podpore podnikania vo vybranych clenskych statov EU

b) Ex post kvantifikacla celkoveho requlacneho zat'azenia podnikatel'. prostredia

c) Index podnik. prostredia v regi6noch SR

-------rtdT-) -Ip:nr-hje=s.-bk'TTlumy a analyzy-aktnalr lello stavu vybranye-h-aspektev-peElft~estfeEJ-iI-Ha----

v SR

o Tender NADSME z [una 2010 na zakazku .Poradenstvo pri analyze

podnikatetskeho prostredia", rozdeleny na tri casti:

a) Vyskum aplikacia zakona 0 malych podnikoch na reqionalnej a miestnej urovni

b) Vyskurn reqionalneho inovacneho potencialu MSP c) Mesto pre biznis.

Urad preveroval, ci v suvislosti s uvedenyrni verejnyrni obstaraniami nedoslo k dohode medzi podnikatel'om Hayek Consulting, s.r.o. a ostatnyrni ucastnlkrni sledovanycn verejnych sut'azl, Nomos, O.Z., Obcianske zdruzenie na podporu slobodnej spolocnosti, Agromedika, s.r.o., Vupor, s.r.o., Trefa, s.r.o., a Veri - Consult, s.r.o.

Urad vykonaval vysetrovacie ukony v sulade s rnoznost'arni a kompetenciami podl'a zakona. Boli zaistene jednak relevantne spisove rnaterialy od oboch obstaravatelov, vzt'ahujuce sa k predrnetnyrn tendrom, jednak zist'ovane podklady a inforrnacie od ucastnlkov predrnetnych tendrov vratane podania zapisnicnych vysvetleni.

--- __

Zistene fakty:

1. V suvislosti s podnikatel'om NOMOS, o. z., ako ucastnikom tendrov na MF SR urad nemai moznost' preverit' d'alsie inforrnacie priamo od zdruzenia, zdruzenie vykazuje znaky nefunkcnosti, postove zasielky su nedorucitel'ne, vsetky realizovane sp6soby kontaktovania zastupcov zdruzenia boli neuspesne. V zmysle uvedeneho boli k dispozicii uradu len oficialne podklady (predlozenie sut'aznej ponuky v jednotlivych tendroch) od obstaravatel'a MF SR.

2. Cenove ponuky. Cenove ponuky v pripade vacs.ny preverovanych zakaziek boli predlozene len vo forme jednej vysledne] sumy, v pripade niektorych sledovanych tendrov bola orientacna cena dana obstaravatelorn, co vseobecne podporuje tendenciu na nastavovanie podobnych cien uchadzacov. V pripade, ze boli cenove ponuky clenene podrobnejsie, isla 0 clenenie podl'a scherny (tabul'ky) presne danej obstaravatel'orn a jednotlivych poloziek bolo vzdy len niekol'ko. Takyto postup stazuie identifikaciu urciteho algoritmu koordinacie medzi ucastnlkrni pri prlprave tychto ciastkovych cien.

Ucastnici tendrov cenovu ponuku pripravuju zvacsa podl'a rninulych skusenostl, resp. tnforrnacil 0 podobnych zakazkach (napr. skusenosti z pripravy programu rozpoctovanie na urovni ustrednej statnej spravy realizovane Svetovou bankou, projekt Ekorys, projekt Mesto Trencln ... ), resp. aj podl'a orientacne] ceny obstaravateta, ak je dana. Podrobne cenove kalkulacie k sledovanyrn tendrom nernaju ucastnlci k dispozicii, viacerl z ucastnlkov tendrov (Hayek Consulting, s.r.o., OZPSS, Agromedika, s.r.o., Trefa, s.r.o.) uvadzaju, ze hlavnyrn nakladorn je tu vzhl'adom na charakter tendrov (vypracovanie socio-ekonomickej analyzy) cena prace, pricorn prave z obdobnych minulych skusenostl boli schopni nastavit' cenu osobohodiny v jednotlivych tendroch.

Podrobne cenove kalkulacie ucastnlci tendrov neuchovavaju. Vyjadrili sa, ze

---------I\-bl~j zakazke.jev tomto sektore potrebne pristLJPovat' individualne, t.j. nema zmysel opierat' sa pri vypracovani ponuky 0 podrobnu kalkulaciu z predchadzajucich tendrov. V prlpade neuspechu v tendri ucastnlci neuchovavaju ziadne podklady, dokonca si nevedu ani databazu, ktorych tendrov sa zucastnili. Akekolvek podklady suvisiace s pripravami ponuk a kornunikaciou medzi ucastnlkrni sa nepodariio zaistit', nakol'ko ich nearchivuju.

lnformacie 0 rnoznej koluzf ucastnlkov v sporninanych tendroch a setrenl PMU SR boli pred vopred rnedialne zverejnene co st'azuje zaistenie dokazov

3. Ostatne aspekty predlozenych ponuk. Urad d'alej preveroval ci nepredlozenie pozadovanych dokladov nesuviselo s vopred dohodnutyrn planorn ucastnlkov tendrov. V suvislosti s predkladanim podkladov pozadovanych obstaravatel'orn v pripadoch, ze spolocnosti nepredlozili vsetky obstaravatel'orn pozadovane podklady, v d6sledku coho boli vyluceni z konkretneho tendra, tieto argumentovali, ze nahradenie pozadovanych podkladov cestnyrni prehlaseniarni bolo podl'a ich nazoru dostatocne.

o Nepredlozenie sut'aznych podkladov v pripade tendra na MF SR Projekt pilotnej tmplementacie.. - isla 0 cestne prehlasenia, ktoryrni nahradili

2

pozadovane potvrdenia od poist'ovnl, atd' ... Podobne doklady chybaf u NOMOS a OZPSS. OZPSS sa vyjadrili, ze nie je standardnou spolocnost'ou, nezarnestnava I'udi, za ktorych by potreboval pozadovane potvrdenia (Urad prace, zdravotna poist'ovria atd' .. ), takze mal za to, ze stacia predrnetne cestne prehlasenia.

o Nepredlozenie sut'aznych podkladov v niektorych tendroch NADSME - nebolo mozne zaistit' d6kazy preukazujuce umysel nesut'azit realne, kedze pri preverovanf tendrov uvadzali jednotlivf ucastnici ako pravdepodobny d6vod, ze sa tak stalo v d6sledku chyby pri zostavovanl ponuky, viacerl uviedli, ze sa to stava castejsie.

4. Personalne prepojenia a osobne znarnosti medzi [ednotlivyrni cleruni statutarnych orqanov, zarnestnancarni ucastnlkov tendrov boli potvrdene. Avsak dokaznanudza suvisiaca s priamym d6kazom, potvrdzujuclrn vzajornne kontakty pri prlprave podkladov konkretnych tendrov, neurnoznuje otvorenie spravneho konania vo veci mozneho porusenia zakona. Verejna medializacia pripadu pred tyrn, ako bolo uradom zacate setrenie stazila poziciu uradu pri presetrovanl tohto pripadu.

Personalne prepojenia, resp. znarnosti, ktore vytvarali priestor pre kornunikaciu, najrna:

o Podnikatel' OZPSS, ktory sut'azi' s Hayek Consulting, s.r.o. v tendroch na MF SR a jednom tendri NADSME a podnikatel' Agromedika, s.r.o, ktora sut'azila s Hayek Consulting, s.r.o. v tendroch NADSME, su prepojeni osobou Mariana Letovanca, ml. (konatel' OZPSS a spolumajitel' Agromedika, s.r.o.). V podstate Hayek Consulting, s.r.o. sut'azil vo vsetkych sledovanych tendroch (s vynirnkou NADSME tendra z okt6bra 2007) s tyrnito dvoma prepojenymi spolocnost'arni.

o Podnikatel' NOMOS, o.z. podpredsedom zdruzenia je

Z. uhtarova, ktora je spolu s I. Holzerovou a l.Svejnorn (v sledovanom obdobi obaja konatelia v Hayek Consulting, s.r.o.) v predstavenstve spolocnosti TOTA

o Podnikatel' VUPOR, s.r.o. - konatel' J. Lacko p6sobil v okt6bri 2007 ako konatel' v Policy advisory, s.r.o. s M. Chrenom z Hayek Consulting, s.r.o. a druhy konatel' P. Michalik sa pozna s I. Svejnom (len z verejne dostupnych inforrnacit).

o Podnikatel' Veri-Consult, s.r.o., konatel'om a vylucnym spolocnlkorn je tu M.

Posvanc, jeden z konatel'ov Hayek Consulting, s.r.o ..

o Podnikatel' TREFA, s.r.o., jeden zo statutarov, potvrdil spolupracu vo viacerych pripadoch s Hayek Consulting, s.r.o. a p. M. Letovancom ako osobou z OZPSS.

o OZPSS ako neuspesny vo verejnej sut'azi na MF SR Projekt pilotnej implernentacie .... , realizoval pre Hayek Consulting, s.r.o. subdodavku do tohto tendra. Podl'a vysvetlenia Hayek Consulting s.r.o., kedze isla 0 velku zakazku oslovovali viacero subjektov so ziadost'ou 0 spolupracu az potorn, aka zakazku ziskali.

o TREFA, s.r.o., hoci sa nezucastnila ako sut'azitel' vyssie uvedeneho tendra na MFSR, ale sut'azila s Hayek Consulting, s.r.o. v tendroch NADSME, v danom tendri na MF SR tiez participovala ako subdodavatel' (resp .formou jedneho zastupcu ako experta, nie ucast'ou spolocnosti).

3

Vyssie uvedene osobne kontakty prostrednictvom ucasf v inych

spolocnostiach, resp. spoluprace sut'aziach su indiciou, avsak nie d6kazom , ktory by preukazal protipravne konanie.

ZAVER

Vsetky skurnane tendre realizovane MF SR vyhrala spolocnost' HAYEK CONSULTING, s.r.o., pricorn dalslrni dvoma uchadzacmi, ktori podali ponuku, boli spolocnosti Nomos, o.z. a Obcianske zdruzenie na podporu slobodnej spolocnosti.

Rovnako aj v pripade NADSME sa v skurnanych tendrov opakovali ako uchadzaci, viac menej tie iste spolocnosti. Konkretne isla 0 spolocnosti Hayek Consulting, s.r.o., OZPSS, Vupor, s.r.o., Agromedika, a.s., Veri Consult, s.r.o. a Trefa, s.r.o., pricorn vit'azom bol vo viacerych pripadoch Hayek Consulting, s.r.o., spolocnost'Vupor. a.s. a spolocnost' Agromedika, s.r.o ..

Na zaklade porovnania cenovych ponuk urad nezistil taku podobnost' ponuk, ktora by mohla poukazovat' na koordinaciu, nakol'ko zvacsa isla 0 tendre, ktore vyzadovali len predlozenie konecne] ceny ako jednej sumy, pripadne rozclenene] podl'a presnych pokynov obstaravatelov na niekol'ko poloziek.

Ve viacerych pripadoch bolo zistene, ze spolocnosti, ktore pedal: sut'aznu ponuku, nepredlozili vsetky podklady, pozadovane obstaravatelorn, na zaklade coho boli vylucene z prislusneho tendra. Pritom isla zvacsa 0 r6zne administrativne potvrdenia, ktore su bezne vyzadovane v podobnych verejnych sut'aziach, co by mohol naznacovat', ze podanie ponuky nebolo s urnyslorn uspiet' v tendri a sut'azlt'.

V pripade vyssie uvedenych spolocnosti boli tiez zistene personalne prepojenia medzi clenrni statutarnych orqanov, resp. zamestnancami a bolo tiez potvrdene, ze viaceri predstavitelia tychto spolocnostl sa osobne poznali a na vlacerzcb projektoch spolupracovali.

lnformacie a doklady zlskane preverovanim jednotlivych ucastnikov predrnetnych verejnych sut'az! vsak vzhradom na specifickost' tohto sektora - vypracovanie socio-ekonornickych studll na zakazku (kde ucastnlkrni sut'azt su caste r6zne obcianske zdruzenia, resp. spolocnosti, ktore spolupracuju na r6znych projektoch a rnaju menej formalne postupy, napr. vypracuju sut'aznu ponuku, pricom prlpravne podklady spravidla neuchovavaju), neboli postacujuce v d6sledku coho dochadza k d6kaznej nudzi, ktora neurnoznuje otvorenie spravneho konania vo veci mozneho porusenia zakona.

Ciastkove inforrnacie a podklady nie su v danom pripade postacujuce na otvorenie spravneho konania uradu, taktiez vzhl'adom na okolnosti pripadu a skutocnosti, ze podozrenie na moznu koluziu bolo v tomto pripade pred zacatlrn presetrovania mediallzovane.

Existenciu samotnej dohody medzi ucastnlkmi tendrov, na ktorej preukazanie je nevyhnutne zaistenie d6kazov 0 kornunikacii ucastnlkov sut'azl ohl'adne tendrov alebo prinajrnensorn nepochybne d6kazy 0 ich paralelnom spravani, ktore nernozno

4

vysvetlit' inak ako koluziou v d6sledku uvedenych skutocnostl nebolo rnozne zo strany uradu preukazat'.

Jan S riaditel' odboru doh6d ob

i~

liars y

dzu ucich sut'az

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful