Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
53Activity
P. 1
03 Matematika 4 - 1

03 Matematika 4 - 1

Ratings:
(0)
|Views: 35,279|Likes:
Published by Dragana Trickovic

More info:

Published by: Dragana Trickovic on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
MATEMATIKA
uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kolesa zadacima za ve`bawe1. deo
 
3
Uputstvo
Zadatak koji se nalazi u ovom okvirumo}i }e{ da re{i{ kada savlada{ gradivoiz poglavqa. Tada se vrati i re{i tajzadatak, vide}e{ da je lako. Tako }e{videti kako se tvoje znawe uve}ava.Ponovi}e{ staro gradivo kroz zadatkei to }e ti pomo}i da boqe razume{ novo.Re{avawem razli~itih i zanimqivih zadatakautvrdi}e{ svoje znawe. Potrudi se da ih re{i{samostalno, a ako bude potrebno, potra`i pomo}od u~iteqa, roditeqa, drugova...Ovako izgleda jedna od stranica kwigena kojoj se obra|uju nove lekcije. Wih }e{obraditi zajedno sa svojim u~iteqem.
Najvi{e ~okolade je pojeo
....................................
a najmawe
....................................
.Marku je ostala (jedna polovina) ~okolade.12
Petru je ostala (
...............................................
) ~okolade.Risti je ostala (
...............................................
) ~okolade.
Marko, Petar i Rista su dobili jednake ~okolade.Prema slikama dopuni tekst i napi{i odgovaraju}erazlomke, kao {to je zapo~eto.
(upi{i ime)(upi{i ime)
a) Ako je jedinica mere kvadrati} K na mre`i, odredi povr{ine figura na slici.
.
HBI JAGE FC DK
vi{e o operacijama sabirawa i oduzimawa
da sabira{ i oduzima{ vi{ecifrene brojeve
svojstva operacija oduzimawa i sabirawa
da primeni{ svoje znawe u re{avawu razli~itih zadataka.

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tatjana972 liked this
Ahmed Karalic liked this
Mara Šaran liked this
Mara Šaran liked this
snezana_nesic_4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->