You are on page 1of 13

Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 1

Ñeà taøi:
NHÖÕNG SAI LAÀM THÖÔØNG MAÉC PHAÛI
KHI GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH VOÂ TYÛ

A/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ:


Phöông trình maø aån naèm trong daáu caên ta coøn goïi laø
phöông trình voâ tyû, laø moät trong nhöõng phöông trình raát
quen thuoäc vaø quan troïng ñoái vôùi hoïc sinh phoå thoâng.
Trong nhieàu naêm qua khi giaûi phöông trình daïng naøy, toâi
thaáymoät soá hoïc sinh chöa naém vöõng kieán thöùc veà
caên thöùc vaø pheùp bieán ñoåi töông ñöông caùc phöông
trình neân maéc phaûi moät soá sai laàm khi giaûi phöông trình
voâ tyû naøy.
Nhaèm thöû nghieäm phöông phaùp daïy hoïc töï choïn theo
hình thöùc “Hoïc sinh töï nghieân cöùu taøi lieäu theo söï
höôùng daãn cuûa giaùo vieân” nhaèm giuùp hoïc sinh lôùp 9
haïn cheá toái ña nhöõng sai laàm khi gaëp daïng toaùn naøy,
cuõng nhö giuùp hoïc sinh môû roäng, ñaøo saâu hôn kieán
thöùc ñaõ hoïc veà phöông trình voâ tyû. Toâi ña xaây döïng
chuû ñeà töï choïn toaùn 9 “Nhöõng sai laàm thöôøng maéc
phaûi khi giaûi phöông trình voâ tyû”
B/ GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ:
CHUÛ ÑEÀ TÖÏ CHOÏN
TOAÙN 9
LOAÏI : NAÂNG CAO
Chuû ñeà:
“Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi
phöông trình voâ tyû”
I/ MUÏC TIEÂU: Sau khi hoïc xong chuû ñeà naøy hoïc sinh coù
khaû naêng:
- Phaùt hieän nhöõng choå sai khi giaûi phöông trình voâ tyû.
- Haïn cheá toái ña nhöõng sai soùt khi giaûi phöông trình
voâ tyû.
- Bieát nhaän daïng loaïi phöông trình ñeå ñöa ra phöông
phaùp giaûi toái öu nhaát.
II/ THÔØI LÖÔÏNG: 4 tieát
III/ HÌNH THÖÙC:
Töï nghieân cöùu taøi lieäu vôùi söï höôùng daãn cuûa
giaùo vieân.

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm  Trang 2

- Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm, moãi nhoùm goàm 5


hoaëc 5 em (4 nhoùm).
- Giaùo vieân phaùt taøi lieäu vaø giao nhieäm vuï cho töøng
nhoùm.
- Hoïc sinh ôû moãi nhoùm nghieân cöùu lôøi giaûi trong taøi
lieäu, phaùt hieän choå sai ñeå ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt cô
baûn cho töøng lôøi giaûi.
- Giaùo vieân cuøng hoïc sinh xaây döïng daïng toång quaùt.
- Caû lôùp kieåm tra lôøi giaûi cuûa moãi nhoùm.

IV/ TIEÁN TRÌNH: Tieát 1 + 2:


Hoaït ñoäng 1:
Neâu tình huoáng: Trong moät giôø luyeän taäp daïng
toaùn: Giaûi phöông trình voâ tyû”. Thaày giaùo yeâu caàu hoïc
sinh giaûi moät soá phöông trình voâ tyû, moãi nhoùm hoïc sinh
giaûi moãi phöông trình, taát caû ñaàu giaûi xong. Nhöng khi
kieåm tra ngaåu nhieân 3 baøi, thaày giaùo nhaän xeùt raèng:
Caùc em ñaõ bò maéc “baãy” vì chöa naém vöõng pheùp bieán
ñoåi töông ñöông caùc phöông trình coù chöùa caên baäc hai.
Vì sao thaày nhaän xeùt nhö vaäy? Caû lôùp ñeàu ngaïc nhieân,
vì khoâng ai tìm ra lôøi giaûi sai trong baøi cuûa mình. Trong
tieát hoïc naøy chuùng ta cuøng xem xeùt laïi lôøi giaûi cuûa
töøng baïn ñeå giuùp caùc baïn tìm ra lôøi giaûi naøo sai vaø
ñoàng thôøi cuõng giuùp chuùng ta nhöõng lôøi giaûi toái öu
nhaát.
Hoaït ñoäng 2: Nghieân cöùu taøi lieäu
- Kieåm tra lôøi giaûi cuûa caùc baïn Lan, Minh, Huøng, An,
Loan. (Caùc nhoùm kieåm tra theo söï phaân coâng cuûa
giaùo vieân)
- Neâu lôøi giaûi sai, tìm choå sai ñeå ruùt ra nhaän xeùt.
- Laäp coâng thöùc toång quaùt.
- Ñöa ra lôøi giaûi ñuùng.
Hoaït ñoäng 3: Kieåm tra lôøi giaûi cuûa töøng baøi
CAÙC VÍ DUÏ:
1/ Baøi toaùn 1: Giaûi phöông trình: ( x +3) x −1 = 0
a/ Lôøi giaûi cuûa baïn Lan:
x +3 =0 x =− 3
Ta coù: ( x +3) x −1 = 0 <=>  <=> x =1
 x −1 =0 
Giaùo vieân coù theå neâu caâu hoûi gôïi yù

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 3

- Kieåm tra x = -3 coù phaûi laø nghieäm cuûa phöông trình


khoâng.
- Lôøi giaûi ñaõ boû soùt ñieàu kieän naøo?
- A 2 = B <=>
b/ Nhaän xeùt: Roõ raøng x = -3 khoâng phaûi laø nghieâm
cuûa phöông trình treân. Nhö vaäy lôøi giaûi treân ñaõ boû soùt
ñieàu kieän x – 1 ≥ 0.
 B≥ 0

c/ Ghi nhôù raèng: A B = 0 <   A = 0 >
 B= 0

d/ Lôøi giaûi ñuùng:
x − 1≥ 0 x ≥ 1
 
( x +3) x −1 = 0 <=>   x + 3 = 0 <=>   x ≥ − 3 <=> x = 1
x − 1= 0 x = 1
  
2/ Baøi taäp 2: Giaûi phöông trình x +4 = x +2

 x+ 4= 0
a/ Lôøi giaûi cuûa Minh: x +4 = x +2 <=> 
x + 4 = ( x + 2)
2

x≥ −4
<=> 
x + 4 = x 2 + 4 x + 4
x ≥ −4
x≥ −4 
<=>  <=>   x = 0 <=>
 x( x + 3) = 0 x = −3

x =0
x =− 3

b/ Nhaän xeùt: Roõ raøng x = - 3 khoâng phaûi laø nghieäm cuûa
phöông trình treân.

 B≥ 0
c/ Ghi nhôù raèng: A= B<  2 = >
 A= B
Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 4

x ≥ −2
 x+ 2≥ 0 
d/ Lôøi giaûi ñuùng: x + 4 = x + 2 <=>
 <=> x = 0
 x + 4 = ( x + 2)
2
x = −3

<=>x=0
2x + 5
3/ Baøi taäp 3: Giaûi phöông trình: =1
x −2
2x + 5 2x + 5
a/ Lôøi giaûi cuûa Huøng: =1 <=> =1 <=>
x −2 x −2
2 x +5 = x −2

 x− 2≥ 0 x≥ 2
<=>  <=> 
 2x + 5 = x − 2 x= −7
Vaäy phöông trình ñaõ cho voâ nghieäm
b/ Nhaän xeùt: Caùc em nghó sao khi phöông trình ñaõ cho thöïc
söï coù nghieäm laø -7?

 −A
 K h ≤i 0A; B < 0
A  −B
c/ Ghi nhôù raèng: =
B  A
K h ≥i 0A; B > 0
 B
Nhö vaäy lôøi giaûi treân ñaõ boû soùt moät tröôøng hôïp:
KhiA ≤ 0; B < 0 neân maát nghieäm x= -7

 2x + 5 Khi 2x+5 ≥ 0 vaø x – 2 >


 = 10
2x + 5  x+ 2
d/ Lôøi giaûi ñuùng: =1 <=>  Khi 2x+5 ≤0 vaø x < 2
x −2
 − 2 x - 5
=1 x>2
Khi
 - x − 2 5
Khi x ≤ −
2
 2x + 5 = x − 2
<=> 
 − 2x − 5 = − x + 2 Khi x > 2 5
Khi x ≤ −
2

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 5

 2x + 5 = x − 2
<=>  <=> x
 − 2x − 5 = − x − 2
= -7

x + 2 x +1
4/ Baøi taäp 4: Giaûi phöông trình: =
x −1 x − 1
a/ Lôøi giaûi cuûa An

x + 2 x +1 ( x + 2)( x −1) x +1
 x − 1≠ 0
Ta coù: =
x −1 x − 1
<=> = <=> 
 (x + 2) (x − 1) = x + 1
x −1 x −1

x − 1≠ 0 x ≠ 0
 
<=>  x + 1≥ 0 <=> x ≥ −1
 x 2 + x − 2 = ( x + 1) 2 x = −3
 
Vaäy phöông trình ñaõ cho voâ nghieäm
b/ Nhaän xeùt: Deã daøng nhaän ra lôøi giaûi treân sai ngay töø
lôøi giaûi ñaàu tieân, khi nuoán truïc caên ôû maãu soá cuûa veá
traùi, ñaõ ñöa bình phöông ra khoûi caên baäc hai maø khoâng ñeå
yù daáu giaù trò tuyeät ñoái.

A B
k h ≥ i0;AB > 0
A A B B
c/ Ghi nhôù raèng: = =
B B  A B
 − B k h < i0;AB < 0
Do xeùt thieáu tröôøng hôïp A<0; B<0 neân lôøi giaûi treân ñaõ
laøm maát nghieäm x = - 3.
d/ Lôøi giaûi ñuùng:
x + 2 x +1 ( x + 2)( x −1) x +1
= <=> =
x −1 x − 1 ( x −1) 2
x −1
( x +2)( x −1) x +1
<=> x −1
=
x −1

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 6

 ( x + 2) (x − 1) = x + 1k h i >x 1(1)
<=> 
 ( x + 2) (x − 1) = − ( x + 1)k h ó< 1(2)
x> 1 x= −1
(1) <=>  <=> 
( x + 2) (x − 1) = (x + 1) 2 x 2 + x − 2 = x 2 + 2x + 1
x> −1
<=>  (Loai)
x= −3
x < 1
 x= −1
(2) <=>  − ( x + 1) < 0 <=> 
 ( x + 2) (x − 1) = ( x + 1) 2 x 2 + x − 2 = x 2 + 2x + 1

x< −1
<=>  (Thoûa
x= −3
maõn)
Vaäy phöông trình coù 1 nghieäm x = -3

Tieát 3 + 4
Hoaït ñoäng 1: Nghieân cöùu taøi lieäu
- Kieåm tra lôøi giaûi cuûa caùc baïn Höng, Bình, Thuùy, Xuaân
(Theo söï phaân coâng cuûa giaùo vieân)
Hoaït ñoäng 2:
- Kieåm tra lôøi giaûi cuûa hoïc sinh.
- Ruùt ra nhaän xeùt
- Kieåm tra söï nhaän xeùt cuûa moãi nhoùm
- Ruùt ra coâng thöù toång quaùt
Baøi taäp 5 Giaûi phöông trình: 2 x − 4 + x −1 = 2x − 3 + 4x −16
a/ Lôøi giaûi cuûa Loan: Ta coù
2 x − 4 + x −1 = 2 x − 3 + 4 x −16
<=> 2 x −4 + x −1 = 2 x −3 + 4( x −4)

<=> 2 x − 4 + x −1 = 2 x − 3 + 2 x − 4
<=> x −1 = 2 x − 3

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 7

 x − 1> 0 x≥ 1
<=>  <=> 
 x − 1 = 2x − 3 x= 2
b/ Nhaän xeùt: Ta thaáy ngay x = 2 khoâng phaûi nghieäm ñuùng
cuûa phöông trình treân.

 A≥ 0
c/ Ghi nhôù raèng: A + B = A + C <  = >
 A= C
d/ Lôøi giaûi ñuùng:

2 x −4 + x −1 = 2 x −3 + 4( x −4)

<=> 2 x − 4 + x −1 = 2 x − 3 + 2 x − 4

x− 4≥ 0 x −4 ≥ 0
x −1 ≥ 0
x≥ 4
<=>  <=> 2x −3 ≥ 0 <=>  (khoâng thoûa maõn)
 x − 1 = 2x − 3 x −1 = 2 x −3 x= 2
Vaäy phöông trình voâ nghieäm
Do ñoù, lôøi giaûi treân sai vì thieáu ñieàu kieän x – 4 ≥ 0
Baøi taäp 5: Giaûi phöông trình: x ( x −1) + x ( x −2) =2 x ( x −3)
a/ Lôøi giaûi cuûa Höng:
Phöông trình 5 <=> x x −1 + x x − 2 = 2 x x − 3
<=> x −1 + x − 2 = 2 x − 3
Caên thöùc coù nghóa <=> x ≥ 3 khi ñoù ta coù:

 x − 1 > x − 3
 => x −1 + x − 2 > 2 x − 3

 x − 2 > x − 3
=> x −1 + x − 2 > 2 x − 3 neân phöông trình (5) voâ nghiaäm
b/ Nhaän xeùt: Coù theå thaáy ngay x = 0 laø nghieäm cuûa
phöông trình. Vieäc chia hai veá cho x ñaõ laøm maát nghieäm
naøy.

 A. Bk h ≥i A0; B ≥ 0
c/ Maëc khaùc caàn ghi nhôù: A.B = 
 − A. − Bk h ≤i A0; B ≤ 0
do ñoù lôøi giaûi phaûi boå sung tröôøng hôïp x = 0 vaø tröôøng
hôïp x <0
d/ Lôøi giaûi ñuùng:
Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 8

Ta coù:
x ≥ 0 x ≤ 0
x − 1≥ 0 x − 1≤ 0
 
 <=> x ≥ 3 vaø  <=> x ≤ 0
x− 2≥ 0 x− 2≤ 0
 x − 3 ≥ 0  x − 3 ≤ 0

Neáu x ≥ 3:
Phöông trình 5 <=> x x −1 + x x −2 = 2 x x −3
<=> x ( x −1 + x − 2 − 2 x − 3 ) = 0 (*)
Ta coù:

 x − 1 > x − 3
 => x −1 + x − 2 > 2 x − 3

 x − 2 > x − 3
hay x −1 + x − 2 − 2 x −3 ≠ 0
do ñoù phöông trình (*) <=> x =0
<=> x = 0 (Thoûa maõn ñieàu kieän)
Neáu x ≤ 0:
Phöông trình 5 <=> x x −1 + x x − 2 = 2 x x −3
Vì x < 0 neân => x −1 + x − 2 = 2 x − 3
Vôùi x < 0 thì:

 x − 1 > x − 3
 => x −1 + x − 2 < 2 x − 3

 x − 2 > x − 3
Do ñoù x < 0 khoâng thoûa maõn phöông trình.
Vaäy phöông trình coù nghieäm duy nhaát x = 0
Baøi taäp 6: Giaûi phöông trình: 4x 2 − 4 x +1 = x + 2
a/ Lôøi giaûi cuûa Bình:
Ta coù phöông trình (6) <=> ( 2x −1) 2 = x +2
<=> 2x − 1 = x + 2
<=> x = 3
Vaäy phöông trình (6) coù 1 nghieäm duy nhaát laø x = 3
1
b/ Nhaän xeùt: Caùc baïn nghó sao khi x = − cuõng laø nghieäm
3
cuûa phöông trình (6). Nhö vaäy lôøi giaûi treân ñaõ boû soùt
tröôøng hôïp naøo?

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 9

 B≥ 0
c/ Ghi nhôù raèng: A = b < A = B <=  = >
2
>
 A= ± B
Nhö vaäy lôøi giaûi treân ñaõ boû soùt ñieàu kieän B≥0 vaø xeùt
thieáu tröôøng hôïp A = -B
d/ Lôøi giaûi ñuùng:
Ta coù phöông trình (6) <=> ( 2x −1) 2 = x +2
ÑKXD x + 2 ≥ 0 <=> x ≥ - 2
( 2 x −1) 2 = x + 2 <=> 2 x −1 =x +2
2 x −1 =x +2
<=> 2 x −1 =−x −2

x =3
<=>  1 (thoûa maõn ñieàu kieän)
x =−
 3
Vaäy phöông trình (6) coù 2 nghieäm duy nhaát laø x = 3 vaø x =
1

3
Baøi taäp 7:Giaûi phöông trình: ( x −3)( x 2 −x −6) = x 2 −7x +12
a/ Lôøi giaûi cuûa Thuùy:
Ta coù phöông trình (7) töông ñöông vôùi:
( x −3)( x −3)( x +2) =( x −3)( x −4)

<=> ( x −3) 2 ( x +2) = ( x −3)( x −4) <=> ( x −3) x +2 = ( x −3)( x −4)


x =3
<=> ( x −3)( x + 2 − x −4) = 0 <=> 
 x +2 =x −4
x −4 ≥ 0 x ≥ 0
x + 2 = ( x − 4) <=>  <=>  2 <=> x=7
x +2 = ( x −4 )
2
x −9x +14 = 0
Vaäy phöông trình (7) coù 2 nghieäm x = 3 vaø x = 7
b/ Nhaän xeùt: Lôøi giaûi treân ñaõ thoûa maõn vôùi 2 nghieäm
tìm ñöôïc maø khoâng ngôø raèng phöông trình (7) coøn coù moät
nghieäm nöõa laø x = 2
 0k h i=A0

c/ Ghi nhôù raèng: A 2 B = A B =  A Bk h i>A0

 − A Bk h i<A0
d/ Lôøi giaûi ñuùng:
Ta coù phöông trình (7) töông ñöông vôùi:
x −3 x +2 =( x −3)( x −4 )(*)

Neáu x = 3 phöông trình (*) <=>0x = 0 thoûa maõn


Neáu x > 3 phöông trình (*) <=> ( x −3) x +2 = ( x −3)( x −4)

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 10

Vì x – 3 ≠ 0 neân chia hai veá cuûa phöông trình cho x – 3 ta ñöôïc


x + 2 = ( x − 4)
<=> x + 2 = x2 – 8x + 16 vaø x ≥ 4
<=> x2 – 9x + 14 = 0 vaø x ≥ 4
<=> (x-3)(x-7) = 0 vaø x ≥ 4

x =3( Loai )
<=> x =7(T / m )

Neáu x < 3 phöông trình (*) <=> ( x −3) x +2 = ( x −3)( x −4)
Vì x – 3 ≠ 0 neân chia hai veá cuûa phöông trình cho 3 – x ta ñöôïc
x + 2 = ( x − 4)
<=> x + 2 = (4-x)2

x =3( T / m )
<=> x =7( Loai )

Vaäy phöông trình (7) coù 3 nghieäm x = 3, x = 2 vaø x = 7
Nhö vaäy lôøi giaûi treân thieáu maát tröôøng hôïp A ≤ 0
Baøi taäp 8:
x −2
Baøi taäp 9: Giaûi phöông trình: ( x + 5) = x +2
x +5
a/ Lôøi giaûi cuûa Xuaân:
Ta coù (9) töông ñöông vôùi
( x +5)( x −2) = x +2
x +2 ≥ 0
<=> 
( x +5)( x −2) = ( x +2) 2

x ≥ −2
<=> 
x 2 + 3x −10 = x 2 + 4 x + 4

x ≥ −2
<=> 
3x −4 x = 4 +10

x ≥−2
<=> 
x =14

Vaäy phöông trình ñaõ voâ nghieäm
b/ Nhaän xeùt: Lôøi giaûi treân ñaõ laøm cho moät phöông trình
coù nghieäm trôû thaønh coù nghieäm. Nghieäm ñoù laø x = -14

A  A k Bh ≥ i0;AB > 0
c/ Ghi nhôù raèng: B = 
B  − A k B h ≤ i0;AB < 0
Nhö vaäy lôøi giaûi treân ñaõ xeùt thieáu tröôøng hôïp A <0; B<0
d/ Lôøi giaûi ñuùng:

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 11

x −2
( x + 5) = x +2 (9)
x +5
Khi x ≥ 2 phöông trình (9) töông ñöông ( x +5)( x −2) = x +2
<=> x2 + 3x – 10 = x2 + 4x + 4
<=> x = -14 (Loaïi)
Khi x <-5 phöông trình (9) töông ñöông - ( x +5)( x −2) = x +2
<=> x = -14 (Thoûa maõn)
Vaäy phöông trình coù 1 nghieäm ñoù laø x = -14.
• Nhö vaäy taát caû caùc baøi taäp treân ñeàu giaûi sai
• Qua ñoù chuùng ta ruùt ra ñöôïc nhöõng daïng cô baûn vaø
pheùp bieán ñoåi töông ñöông.
 B≥ 0

1. A B = 0 <   A= 0 >
 B= 0

 B≥ 0
2. A= B<  2 = >
 A= B
 −A
 K h ≤i 0A; B < 0
A  −B
3. =
B  A
K h ≥i 0A; B > 0
 B
 A≥ 0
4. A+ B= A+ C<  = >
 A= C
 A. Bk h ≥i A0; B ≥ 0
5. A.B = 
 − A. − Bk h ≤i A0; B ≤ 0
 B≥ 0
6. A = b < A = B <=  = >
2
>
 A= ± B
Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 12

 0k h i=A0

7. A 2 B = A B =  A Bk h i>A0

 − A Bk h i<A0
A B
 k h ≥ i0;AB > 0
A A B B
8. = =
B B  A B
 − B k h < i0;AB < 0

A  A k Bh ≥ i0;AB > 0
9. B = 
B  − A k Bh ≤ i0;AB < 0
Höôùng daãn veà nhaø:
1/ Vaän duïng pheùp bieán ñoåi treân haõy giaûi caùc phöông trình
sau:
Baøi 1: a/ x 2 +1 = 2 b/ x 2 + 5x + 20 = 4
Baøi 2: a/ x 2 − 2x +1 + x 2 − 4x + 4 = 3
b/ 3x 2 −18 x + 28 + 4x 2 − 24 x + 45 = −5 − x 2 + 6x
5x + 7
Baøi 3: a/ =4
x +3
b/ x −1 + x + 2 = x + 35 − x + 7
2/ Moät phöông trình voâ tyû thöôøng coù nhieàu caùch giaûi, caùc
emhaõy nghieân cöùu vaø xem xeùt ta thöông aùp duïng nhöõng
phöông phaùp naøo ñeå giaûi phöông trình ñoù. Haõy giaûi baøi taäp
3b baèng nhieàu caùch.
C/ KEÁT LUAÄN:
Chuùng ta ñöôïc bieát: Giaûi phöông trình voâ tyû laø moät
daïng toaùn coù raát nhieàu “Baãy”. Vì vaäy, ngoaøi vieäc phaûi
naém chaéc kieán thöùc, söï caån thaän laø moät yeáu toá quan
troïng giuùp hoïc sinh traùnh ñöôïc söï sai laàm ñaùng tieát.
Chuû ñeà naøy toâi ñaõ daïy sau khi hoïc sinh lôùp hoïc xong
chöông I Ñaïi soá. Hoïc chuû ñeà naøy
- Hoïc sinh hieåu roõ hôn nhöõng pheùp bieán ñoåi töông ñöông
phöông trình coù chöùa caên baäc hai.
- Reøn luyeän tính caån thaän
- Naém vöõng caùc daïng phöông trình voâ tyû.

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû
Saùng kieán kinh nghieäm   Trang 13

- Vaø moät ñieàu chaéc chaén laø haïn cheá ñöôïc moät soá sai
laàm khi giaûi phöông trình voâ tyû.

Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi khi giaûi phöông trình voâ
tyû