You are on page 1of 1

NİĞDE KAYIRLI İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 YILINDA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN KADRO İLANI

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sınav Yönetmeliğine göre Kayırlı Belediyesinde görev yapmak üzere aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi ve
niteliği belirtilen kadrolara atama yapılacaktır. Atanacakların;
1- Türk Vatandaşı olmak
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. (A) maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak
5- Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak.
6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7- 2004 Veya 2006 KPSS sınavlarına katılmış olmak veKPSSP94 ten en az 65 puan almış olmak.
8- Sınav mülakat ve uygulama şeklinde yapılacaktır.
9-Sınav tarihi itibari 40 yaşını doldurmamış olmak.
10-Belediyelerin Muhasebe ve Tahsilat biriminde en az 2 yıl fiili olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek.
11-İdare adayları yetersiz bulduğu takdirde memur alıp almamakta serbesttir.
Sınav Kayırlı Belediyesi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 05.06.2007 Çarşamba günü saat 15:00 da
yapılacak olup, idare başvuranların KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav konusu : Sınav aşağıda yazılı alanlardan yapılacaktır.
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı ile ilgili olacaktır.
e) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Başvurular Kayırlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru tarihi gazete ilan tarihinde
başlayıp 25.05.2007 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
Başvuru için istenen evrak:
- T.C.Kimlik Numarası.
- KPSS Sonuç Belgesi.
- Diploma Onaylı Örnekleri.
- İki adet vesikalık fotoğraf.
- Nüfus cüzdanı onaylı örneği.
-KPSS 2004 veya 2006 sınav sonuç belgesi.
-Askerlik terhis belgesi.
-Savcılıktan adli sicil belgesi.
-Başvuru dilekçesi.
-İkametgah belgesi.
Sınavı kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Alınacak Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kaç kişi alınacağı Niteliği

G.İ.H 10 1 Lise Mezunu Olmak


TAHSİLDAR

G.İ.H 11 1 Lise Mevzunu olmak.


Memur

Şevki ASLAN
Belediye Başkanı