Les Coloures

rouge

orange

jaune

vert

bleu

violet

rose

marron

noir

blanc

gris

 
 
 
 

yán sè 

 
 

紅色
hóng sè  

 

橘色 

黃色 

綠色 

chéng sè 

huáng sè 

lǜ sè 

粉紅色 

藍色

紫色 

lán sè 

zǐ sè 

fěn hóng 
sè  

黑色 

白色

灰色 

hēi sè 

bái sè 

huī sè 

褐色 
hè sè 

 

Numerals 0-31

[pinyin] 

 

 

0  

zero 

zéro 

 

líng 

one 

un 

 

yī 

two 

deux 

二 

èr 

three 

trois 

三 

sān 

four 

quatre 

四 

sì 

five 

cinq 

五 

wǔ 

six 

six 

六 

liù 

seven 

sept 

七 

qī 

eight 

huit 

八 

bā 

nine  

neuf 

九 

jiǔ 

10 

ten 

dix 

十 

shí 

11 

eleven 

onze 

十一 

shí yī 

12 

twelve 

douze 

十二 

shí èr 

13 

thirteen 

treize 

十三 

shí sān 

14 

fourteen 

quatorze 

十四 

shí sì 

 

15 

fifteen 

quinze 

十五 

shí wǔ 

16 

sixteen 

seize 

十六 

shí liù 

17 

seventeen 

dix‐sept 

十七 

shí qī 

18 

eighteen 

dix‐huit 

十八 

shí bā 

19 

nineteen 

dix‐neuf 

十九 

shí jiǔ 

20 

twenty 

vingt 

二十 

èr shí 

21 

twenty‐one 

vingt et un 

二十一 

èr shí yī 

22 

twenty‐two 

vignt‐deux 

二十二 

èr shí èr 

23 

twenty‐three 

vingt‐trois 

二十三 

èr shí sān 

24 

twenty‐four 

vignt‐quatre 

二十四 

èr shí sì 

25 

twenty‐five 

vingt‐cinq 

二十五 

èr shí wǔ 

26 

twenty‐six 

vingt‐six 

二十六 

èr shí liù 

27 

twenty‐seven 

vingt‐sept 

二十七 

èr shí qī 

28 

twenty‐eight 

vingt‐huit 

二十八 

èr shí bā 

29 

twenty‐nine 

vingt‐neuf 

二十九 

èr shí jiǔ 

30 

thirty 

trente 

三十 

sān shí 

31 

thirty‐one 

trente et un 

三十一 

sān shí yī 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful