1- T

có 2 âm ti t tr ng âm r i vào âm ti t

u

eg: ready [' redi ] NGO I L : paper [ pei' p ] career [k ' ri ] rely [ ri' lai ] 2-T 2 âm ti t nh ng âm ti t G C c c u t o b ng cách thêm nhân t và h u t thì tr ng âm r i vào

ex: to act ---> tobe react - tr ng âm v n r i vào act NGO I L : 'foresight , 'forecast , 'forehead , 'forename , unkeep 3- Nh ng V có 2 âm ti t t n cùng '' ISE , IZE , FY , ATE'' tr ng âm r i vào chính nó NGO I L : to 'realise Ex: to dictate , to relate , to dify(qu quy t) 4- T có 3 âm ti t tr ng âm r i vào âm ti t u

Ex: 'factory , 'family , 'president 5- T có 4 âm ti t tr lên tr ng âm r i vào âm ti t th 3 t CU I tr L I

Ex: environment [in' vair m nt] uni' versity 6- V t n cùng ''ATE , FY , ISE , IZE "" có 3 âm ti t tr lên tr ng âm r i vào âm ti t th CU I lên Ex: ' organize ' memorize 7- V do 2 t ghép l i v i nhau tr ng âm bao gi c ng r i vào âm ti t th 2 3t

Ex: under' stand over' ate ( n quá nhi u) 8- N ghép g m 2 N ghép l i i li n nhau tr ng âm bao gi c ng r i vào âm ti t ex: ' newpaper , ' cupboard 9- adj và adv : 2 t ghép i li n nhau tr ng âm r i vào âm ti t th 2 u

ex: over' weight : in' door 10- t n cùng b ng "eer" tr ng âm r i vào chính nó ex : pio' neer

11...) 3t cu i lên : D.. Tr ng âm r i vào v n th +V i các danh t +v i các tính t có t n cùng là ION (VD: informátion. háppy.T n cùng "ain" tr ng âm r i vào chính nó NG AI L : ' mountain .Tr ng âm r i vào v n cu i: .T n cùng "oo" tr ng âm r i vào chính nó NGO I L : 'cuckoo ex: bam' boo 13. import. wáter. televísion) có t n Cùng là IC (VD: grafic. c ph âm này C. PHY.(chú ý: m t s t có danh t gi ng v i tính t nh ímport (n) > . téacher.OO ... ' captain ex: enter' tain 15-T n cùng '' que" --> [K] tr ng âm r i vào tr ex: technique [tek' nik] 16.R i vào v n u tiên: ph n l n các adj và N có c u t o 2 v n thì tr ng âm s r i vào f n u tiên. TY. Tr ng âm r i vào âm ti t th +các danh t có t n cùng là CY.t n cùng " ee" tr ng âm r i vào chính nó NGO I L : com' muttee (u ban) : ' coffee ex: interview ' ee 12.Các t có t n cùng là EE.. GY.T t c các V có c u t o 2 âm ti t thì tr ng âm s r i vào v n cu i VD: begín..T n cùng "oon" tr ng âm r i vào chính nó ex: ' teaspoon 14. B. VD: prétty..(VD: reliability) .T n cùng " ette" tr ng âm r i vào chính nó ex: cigare'tte 17. terrific..T n cùng ''ese''tr ng âm r i vào chính nó ex: vietna'mese A. OON. 2 t cu i lên .. ESe.

Ch c ng c phát âm là /a:/. .Các ch cái c vi t là oy.. Tuy nhiên ch a trong ask. c phát âm nh .Các ch cái c phát âm là / :/ thu c các tr ng h p sau: or (form. city.Ch u trong ti ng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài)khi ng sau /j/ (June). Các tr ng h p ngo i l khác: a (call). are. ie (die).. i v i các a v n : Nh ng t này th ng có h n 1 tr ng âm (ngh a là trong 1 t th ng có c tr ng âm chính và tr ng âm ph ) . Khi t có 2 ch oo vi t c nh nhau thì h u h t s c phát âm thành /u:/ tr các tr ng h p âm cu i là k: book. aunt c phát âm là /e / (ngoài ... Ngoài ra còn có các tr ng h p ngo i l or (word).H u h t các ch c vi t là i (win) có phát âm là /i/.H u h t các ch c vi t là i-e (smile). ea (meat). ai (wait). al thì c phát âm là /a:/. anti.H u h t các ch c vi t là ar.Các ch c vi t là a-e (mate) ay (say). . y (cry) c phát âm là /ai/. augh (taught). Các ch vi t là ear.. ur (hurt). owner. .Các ch c vi t là a thì phát âm s là /æ/ (Tr tr ng h p sau a có r ± sau r không ph i là m t nguyên âm). aw (saw).. aunt l i c phát âm là /a:/. Trông th ng nh ng ti p u ng ( VD: inter.+ Các adj có t n cùng là AL (VD: critical. Tr ng h p e (me). H u h t các ch c vi t d i d ng ee (meet). ar (war). ai (said) c phát âm là /e/... ear (heard) . ôi khi y c ng trên (Tr tr ng h p sau i có r ± sau r không ph i là m t nguyên âm).. norm).Các ch cái c phát âm là / :/ thu c các tr ng h p sau: ir (bird). . coin. cook. ie (friend). Riêng các t fridge.. sun.. pre. . ie (piece) c ng c phát âm nh trên nh ng không nhi u. a trong ask.) và ti p u ng luôn mang tr ng âm ph .. Ví d : boy. oi s c phát âm là / /. path. ey (grey).. CÁC D U HI U C A T +s + thay iv MANG TR NG ÂM c c cao h n cao c a gi ng: V n nào mang tr ng âm thì c dài c a v n: t t c caá v n mang tr ng âm s c dài h i nh t. còn tr ng aâ chính luôn tuân th qui t c tr ng âm. thì heart c phát âm là /ha: t/). VD: international. . economical) E. friend l i không c phát âm là /ai/. phát âm là / / ho c / / trong các cách vi t khác nh full.Ch e (men) hay ea (death).. ea (great) thì khi phát âm s là /ei/. uy (buy) c ng c phát âm gi ng nh trên nh ng không nhi u.H u h t các ch c vi t là er ho c nguyên âm trong các âm ti t không có tr ng âm thì c phát âm thành / /: teacher. air. four (four). a (many). au (cause). antibiotic. M t s ch vi t là igh (high). ei (eight). er (her). ough (thought). al (walk). . path. e-e (scene) u c phát âm thành /i:/. ere. look. . .

ou th ng c phát âm là / / hay /a /. v. tS. maps + Sau Voiced-----------------------/z/: pens. tuy nhiên chúng c ng còn có nhi u bi n th phát âm khác n a. O-.) khi thêm "ed" c là /t/ + ng t cu i là âm h u thanh khi phiên âm (voiced consonant: b.. Nh ng nguyên âm A. er. c phát ama thành / :/ v i nh ng t mà -or i sau w và tr c phát âm thành / :/ v i nh ng t t n cùng b ng -ur ho c -ur + ph âm ( VD: fur. I.( tr nh ng tr ng h p ch ng i nh : teacher.. g. ir. z. f. n.U th ng c phát âm thành / :/ khi or.. V i ng t + ng t t n cùng trong phiên âm là "t" ho c "d" khi thêm "ed" ta phát âm là /id/ + ng t t n cùng khi phiên âm là vô thanh (voiceless consonant: p.) thêm "ed" c là /d/ 2. k. dz. e. ho c gi a các ph có t n cùng b ng -ir (VD: stir )hay -ir + ph âm c ph âm ( VD: world. ur. keys + Sau : s.. 1. O . c ph âm ( VD: earth) + er: c phát âm thành / :/ v i nh ng t âm( VD: serve) + ir: c phát âm thành / :/ v i nh ng t (VD: girl ) + or : worm) + ur: burn) i tr c ph âm( VD: err). Danh t + Sau voiceless consonant thì c là /s/ : books..) + ar: th ng c phát âm thành / :/ ho c gi a các ph âm (VD: learn ) nh ng t có nhóm -ear tr d i d ng: ar. S.Các ch cái c vi t là ow. tS.. bushes . S c là /iz/: boxes. E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful