simplu #include <chanio.h> #include <stdio.h> void main(void) { char c1; printf("Ai luat examenu?

D\N"); c1=getche(); if (c1=='D') printf("\n Felicitari!!!"); else if(c1=='N') printf("\n ne vedem la anu'"); else printf("\n nu ai raspuns cu da sau nu!"); }

Divizibilitate #include <stdio.h> void main (void) { int x; printf("\n scrieti numarul pentru verificare: x= "); scanf("%d",&x); if (x%2==0) printf("\n numarul %d este divizibil cu 2",x); if (x%3==0) printf("\n numarul %d este divizibil cu 3",x); if (x%5==0) printf("\n numarul %d este divizibil cu 5",x); if (x%7==0) printf("\n numarul %d este divizibil cu 7",x); }

Cadrane #include <stdio.h> void main (void) { float x,y; printf("\n dati coordonata x a punctului M in plan: x="); scanf("%f",&x); printf("\n dati coordonata y a punctului M in plan: y="); scanf("%f",&y); if (x==0&&y==0) printf("\n punctul M se afla in origine"); if (x==0&&y!=0) printf("\n punctul M apartine axei Ox"); if (x!=0&&y==0) printf("\n punctul M este pe axa Oy"); if (x>0&&y>0) printf("\n punctul M se afla in cadranul I"); if (x<0&&y>0) printf("\n punctul M se afla in cadranul II"); if (x<0&&y<0) printf("\n punctul M se afla in cadranul III"); if (x>0&&y<0) printf("\n punctul M se afla in cadranul IV");

i<=n-1. else printf("\n nu ai raspuns cu da sau nu!").&n).n2. if (c1=='D') printf("\n Felicitari!!!"). . printf("Ai luat examenu?D\N").v[i]).&v[i]). n="). printf("\n elementul %d este divizibil cu 5 si cu 7".i++) scanf("%d".v[i]). } if((v[i]%5==0)&&(v[i]%7==0)) { n2=n2+1.i.h> void main(void){ char c1. n2=0. } Vectori #include <stdio. printf("\n elementele vectorului:\n"). for (i=0. c1=getche().h> void main (void) { int v[20].h> #include <stdio.i<=n-1. printf("\n elementul %d este divizibil cu 3". n1=0.n. else if(c1=='N') printf("\n ne vedem la anu'"). for (i=0. scanf("%d".} If else if #include <conio.n1.i++) { if(v[i]%3==0) { n1=n1+1. printf("\n dati numarul de elemente al vectorului.

scanf("%d".i++) if((v[i]>0)&&(v[i]%5==0)) { p=p*v[i]. } printf("\n vectorul are %d elemente pozitive si divizibile cu 5".n1).n2). printf("\n elementele vectorului: \n"). n1=n1+1.i++) scanf("%d". n1=0.&n). for (i=0.p). } #include <stdio. p=1. n="). printf("\n produsul elementelor pozitive si divizibile cu 5 ale vectorului este:%d".&v[i]).i<=n-1.i.n.h> void main (void) { int v[20]. printf("\n dati numarul de elemente al vectorului.i<=n-1. for (i=0.v[i]). printf("\n elementul %d este pozitiv si divizibil cu 5".n1.p. printf("\n vectorul contine %d elemente divizibile cu 5 si cu 7".} } printf("\n vectorul contine %d elemente divizibile cu 3". } .n1).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful