P. 1
КШШЦ

КШШЦ

Views: 14|Likes:
Published by Sara Cvetanovska

More info:

Published by: Sara Cvetanovska on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Овој текст започна како несакајќи истурен бокал впечатоци од читањето на стрипот

КШШЦ во една неформална фејсбук преписка со Матеј. Во моментов о препи!увам"
подсредувам и повторно им се навраќам на чуствата од читањето.
Всу!ност стрипот ме привлече у!те пред да биде публикуван. #оа! добив порака од
самиот автор" во која своите потенцијални читатели и запознава!е со ова дело и замолува!е
за поддр!ка во неовото издавање. $епосредно" интимно" инди" лице во лице" авторот"
делото и публиката. #аква бе!е и дистрибуцијата" а таков е и самиот стрип.
Коа вака најавениот стрип конечно о имав во рацете" која ли радост% &инерија од
мазниот допир на супер квалитетна 'артија" електро портокалови и лилакови тонови
испресечени со боја на сенка и фантастични субкултурни сцени со привлечност на локум. (
визуелниот ефект на стрипот не застанува на прва топка туку ира со читателот до крај" со
менување на цртачките те'ники" вметнувањето на фоторафии" имаинативното кадрирање.
)дна таква визуелно*ментална ира !то ептен ми се допадна е наласеното ана+ирање на
читателот во читањето. #ака" коа читателот на самиот почеток прв пат се среќава со албумот
на КШШЦ" музичката рупа лавен лик во стрипот" од насловот мо+е да прочита не!то како
,-ско дете.. Оваа недоречена слика читателот о интриира" о става пред заатка" о остава
да се замисли" но и таман доволно му индицира !то би мо+ел да биде насловот.
/атскриениот наслов понатаму во стрипот се појавува и во целост" и да" албумот се вика
,0радско дете. во издание на 1ерун 2екордс" именувања кои мо+е да застанат и како
заменливи вредности со содр+ината на целиот стрип" бидејќи тој е расказ за радското дете"
за радскиот модус вивенди во издание на некое полунасетливо" а моќно бо+ество.
3нтересно ми бе!е и !то лавните протаонисти се дечките од бендот" но
доминантниот наратор" алфата и омеата на расказот е ди4еј Метју. &о неовото
преслу!ување на новиот албум на бендот и неовото претставување на колекцијата плочи на
самата прва страна на стрипот како да се воспоставува бинарноста и сизиијата на
постоењето на бендот и ди4ејот како феномени на една те иста реалност. 2еалност која
почива на тони музика" која испила универзум музика како некоја црна дупка од чиј !то дру
крај пак произлеува нова музика" прозлеува нова реалност со своја нова манетна
привлечност. Во тони музички асоцијации плива целиот стрип. Музиката во стрипов ечи од
звучниците" ја свират итарите" влеува во микрофоните" се врти на плочите на рамофоните"
исчекува на плочите кои се продаваат на Коцка" 5ирка од омотите на плочите" постерите во
собите и плакатите по улиците"се повторува како рефрен во лавите на протаонистите" се
изведува на концерт" се пее за 6убовниците" ја завиваат и кучињата. Во су!тина изледа како
стрипов да е создаден од и за музика.
&ите ликови во стрипот се ептен препознатливи патерни на ,радски деца. а сепак
како такви не се сведени на стеретипи. &екој лик си е обликуван потплно со соодветни
реплики" естови" излед" модни детали. &екој лик се ради со својот типичен сензибилитет и
особената призма на чуственост" а ситуациите се прика+ани преку најинтимните али на
ликовите. Во овие ликови" во случувањата" во приказната" својата приказна мо+е да ја
препознае урбаниот номад од било кој рад.
&епак" тоа !то стрипот е сместен во &копје за мене секако му дава посебен дики!.
Особено затоа !то местата испреплетени со на!ите драи скопски искуства" оние места кои
со својата радска оп!тост и просторно временска уникатност нуделе бескрајни мо+ности"
мо+ности да се обликуваат" до+ивуваат и осмислуваат" во стрипот се о+ивеани токму преку
такви автентични" ненадејни и маични миови. #ака ненадејно" автентично и маично од
страните од стрипот ни искрснуваат 7езистенот" куќата на МЦМ" Коцка" платото позади
радски 5ид" старите 6у6а!ки до печатница 0оце 8елчев" &ули (н" М$#" Ма4армаало"
пло!тадот 9пред силувањето:" места*рамки на неизбројни скопски сеќавања.
&трипот е по'вала на традиционално уникатниот скопски ноќен +ивот" оној на коо
белото секојдневие му е само ни!а за починка" и мо+еби еден од најуспе!ните обиди да се
опи!е неовата проста маија. &о моментите како упа;ањето на &упермен и 7етмен"
моментот на спојување на реалсноста со неораничените семо+ности на овој свет е допрен
точно во нерв. (псолутно урнебсното поирување со особините на овие два лика е само дел
од мноуслојните испреплетувања на разните реалности" театарската реалсност и ликовите
на Шекспир со фантазијата на 7иби" спојот на ре+исерот со &упермен" реалноста на
подиумот за танц со онаа на темната улица" сликањето и водењто 6убов" детсвото на $ена со
сеа!носта на ди4еј Метју" планетата на малиот принц и симитот" новинскиот натпис за
КШШЦ и нивниот концерт...
/а стрип !то успеал во еден здив да ме насмее" попали" разне+ни и со леснотија да ме
про!ета по вертикалата на &коските ме;уреалности" мо+ам само да кренам палци.

разнежни и со леснотија да ме прошета по вертикалата на Скоските меѓуреалности. спојот на режисерот со Супермен. детсвото на Нена со сегашноста на диџеј Метју.. новинскиот натпис за КШШЦ и нивниот концерт. реалноста на подиумот за танц со онаа на темната улица.. Апсолутно урнебсното поигрување со особините на овие два лика е само дел од многуслојните испреплетувања на разните реалности. За стрип што успеал во еден здив да ме насмее. театарската реалсност и ликовите на Шекспир со фантазијата на Биби. сликањето и водењто љубов.точно во нерв. попали. . планетата на малиот принц и симитот. можам само да кренам палци.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->