You are on page 1of 1

İLAN

Zonguldak ili Çaycuma İlçesi Nebioğlu Belediyesine 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi
gazetede yayımlanan Mahalli idarelere İlk defa atanacaklara dair sınav yönetmeliğine göre aşağıda
sınıfı, derecesi, adedi, cinsiyeti ve niteliği belirtilen kadrolara memur alımı yapılacaktır.

Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi KPSS Taban Puanı Cinsiyeti

Tekniker T.H. 10 1 KPSSP93 67 Bayan

Tahsildar G.İ.H 11 1 KPSSP94 60 Erkek

ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR


1- Türk Vatandaşı olmak
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.(A) maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak
5- Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak
6- En az B sınıfı Ehliyete sahip olmak.
7- Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde ikamet ediyor olmak
8- G.İ.H sınıfı, Tahsildar Kadrosu için başvuran adaylarda; sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün
almamış olmak, Lise mezunu olmak ve LİMME (Lise Mezunlarına Meslek Edindirme) Projesi Muhasebe
bölümü Meslek Lisesi diplomasına sahip olmak, Belediyecilik konusunda en az 6 yıl tecrübeli olmak ve
bunu sosyal güvenlik kurumlarından alınacak belge ile belgelemek. Belediyelerin Muhasebe biriminde
en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. Belsis Belediye Bilgi Sisteminin Analitik Bütçe ve
Tahakkuk Esaslı Muhasebe Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak.
9- T.H Sınıfı Tekniker Kadrosu için başvuran adaylarda; Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak,M.Y.O Harita ve Maden Ölçme Programı bölümünden mezun olmak, Netcad Kullanıcı Eğitim
Programı sertifikasına sahip olmak, M.E.B onaylı 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikası
bulunmak, Belediyecilik konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak bunu sosyal güvenlik kurumundan
belgelemek ve Fen işleri servisinin arazi çalışmalarında, imar uygulamalarında yol çalışmalarının ölçüm
işlerinde harita planlarının uygulamalarında tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek.
BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvurular T.C kimlik numarası, 2004 veya 2006 yılı KPSS sonuç belgesi veya idarece onaylı
sureti, uygulamalı sınav için yukarıda istenilen belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi, Mezun olduğu
okulu gösterir diploma veya tasdikli belgesi ,İkametgah senedi ile 16 mayıs -30 mayıs 2007 tarihleri
arasında istenilen belgelerle birlikte Nebioğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat
yapacaklardır.Sınava katılabilme şartlarını taşıyanlar KPSS başarı puanlarına göre en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında adaylara belediyemizce
sınav giriş belgesi verilecektir.Sınava katılma hakkına sahip olamayan adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
SINAV TARİHİ, TÜRÜ VE YERİ,
Sınav Nebioğlu Belediyesi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 14.06.2007 tarihinde sözlü ve
uygulamalı olarak saat 09.00 yapılacaktır.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI:
a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d)Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuattan oluşur
DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav
sonucu kurum sınavı başarı puanının %50 ile KPSS puanının %50 alınmak suretiyle belirlenir. Sınav
sonuçları kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Ertan AYDOĞAN
Belediye Başkanı

Rate