ΕΝΤ ΥΠΟ Π-1.

1
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ ∆Η ΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Τη λ: 2 1 3 1 3 5 2 1 3 8 -3 9 -4 0 -4 1

∆ΕΛΤ ΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤ ΟΙΚΙΑΣ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Α/Α ∆ΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ 9ης ΜΑΪΟΥ 2011
Περιφερειακ ή Ενότητα

(πρώην ∆ήµος ή Κοινότητα)

∆ηµοτικ ή/Τοπικ ή Κοινότητα
Οικ ισµός
Αν δεν υπάρχει οδός,
να γραφεί η τοποθεσία
και ο αριθµός ή
ο ιδιοκτήτης

Οδός
Ταχ. κ ώδικ ας

Αριθµός
Τοµέας

Γεωγραφικ ός κ ωδικ ός
Α/Α κ τιρίου στο οικ οδοµικ ό τετράγωνο

Αριθµός οικ οδοµικ ού
τετραγώνου

Τµήµα

Μέσα στον οικ ισµό

1

Σύνολο κ ατοικ ούντων (µελών)

Έξω από τον οικ ισµό

2

Σύνολο απογραφέντων ατόµων

(από τη στήλη 2 του εντύπου Ο-1)

Α/Α κ ατοικ ίας

(µέσα στ ο απο γρ αφ ι κ ό τ µή µα)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. Είδος κατοικίας:

Κανονικ ή κ ατοικ ία
Άλλου είδους χώρος που προορίζεται για
κ ατοικ ία (κ αλύβα, πρόχειρη κ ατασκ ευή κ λπ.)

1 Κινητή κ ατοικ ία (σκ ηνή, τέντα, γιοτ, πλοίο, τροχόσπιτο κ λπ.)
Άλλου είδους χώρος που δεν προορίζεται για κ ατοικ ία
3
(γραφείο, γκ αράζ, στάβλος κ λπ.)

2
4

(Αν δοθεί απάντηση στις περιπτώσεις 2 ή 3 ή 4, συνεχίστε στο ερώτηµα 5)

Χαρ ακτ ηρ ισ τ ικά κανονικής κατ οικίας (ερ ώτ ηµα 1 περ ίπτ ωσ η 1)
2. Κατάσταση κατοικίας:
α. Κατοικ ούµενη από µόνιµους κ ατοίκ ους

3. Τ ύπος κτιρίου όπου
βρίσκεται η κατοικία

1

β. Κενή:
Για ενοικίαση
Εξοχική

2 Για πώληση

3 ∆ευτερεύουσα

5 Για κατεδάφιση

4

6 Για άλλο λόγο

7

γ. Κατοικ ία µε κ ατοίκ ους που µένουν µόνιµα σε άλλη κ ατοικ ία:
Εξοχική

8 ∆ευτερεύουσα

9 Άλλη περίπτωση

10

Περιγραφή περιπτώσεων 7 ή 10:

4. Περίοδος κατασκευής

Μονοκ ατοικ ία

1

∆ιπλοκ ατοικ ία

2

Πολυκ ατοικ ία

3

Κτίριο που η κ ύρια
χρήση του δεν είναι
κ ατοικ ία

4

Όροφος

Προ του 1919

1

1919 - 1945

2

1946 - 1960

3

1961 - 1970

4

1971 - 1980

5

1981 - 1990

6

1991 - 2000

7

2001 - 2005

8

2006+

9

Ανέσ εις κανονικής κατ οικίας ή άλλου είδους κατ οικούµενου χώρ ου
5. Συν ολική επιφ άν εια της
κατοικίας (µ²)

7. Κουζίν α
α. Έχει κ ουζίνα:
α1. Μεγαλύτερη των 4 µ²

1

α2. Μικ ρότερη των 4 µ²

2

6. Αριθµός καν ον ικώ ν δω µατίω ν
εκτός κουζίν ας
Από αυτά, πόσα χρησιµοποιούνται
αποκ λειστικ ά για επαγγελµατικ ούς
σκ οπούς (γραφεία, κ οµµωτήρια κ λπ.);
9. Λουτρό ή ν τους
Μέσα στην κ ατοικ ία

8. Ύδρευση
α. Με δίκ τυο µέσα στην κ ατοικ ία

β. ∆εν έχει κ ουζίνα

3

γ. ∆ιευκ ολύνσεις µαγειρέµατος
παρεχόµενες σε άλλο χώρο

4

∆ηµόσιο

1 Ιδιωτικό

2

β. Με δίκ τυο εκ τός κ ατοικ ίας
∆ηµόσιο

3 Ιδιωτικό

4

γ. Μη διαθέσιµο δίκ τυο

5

1

10. Τ ουαλέτα ή WC
Με υδραυλικ ή εγκ ατάσταση:

Μέσα στην κατοικία

1

Έξω από την κατοικία

2

Έξω από την κ ατοικ ία

2

Χωρίς υδραυλικ ή εγκ ατάσταση:

Μέσα στην κατοικία

3

Έξω από την κατοικία

4

∆εν έχει λουτρό ή ντους

3

∆εν έχει τουαλέτα ή W C

5

ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. 3832/2010, άρθρα 2, 7 και 8. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ.ΣΤ ΑΤ .

∆ηµοτικ ή Ενότητα

Τ ο ν οικοκυριό κατέχει την κατοικία ω ς: 15. Κύρια χρησιµοποιούµεν η πηγή εν έργειας για: (Να δοθεί 1 απάντηση για κάθε χρήση) ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Προω θείτε τα οικιακά απορρίµµατά σας για αν ακύκλω ση. 17. α. σε τι ποσοστό επί των συνολικ ά παραγόµενων ανακ υκ λώνετε. Μ όν ω ση κατοικίας 1 Κεντρικ ή µη αυτόνοµη ∆ιπλά τζάµια (πολλαπλή απάντηση) 1 2 Άλλο είδος Μόνωση εξωτ. Αριθµός θέσεων στάθµευσης στη διάθεση του νοικ οκ υριού Ναι Ιδιοκ τήτης 1 1 Ό χι 2 Ναι 1 Ό χι 2 Εάν ναι.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Κάτοχος µεριδίου οικ ιστικ ού συνεταιρισµού 2 3 Ενοικ ιαστής Άλλη ιδιότητα 4 Β.Ανέσ εις κανονικής κατ οικίας ή άλλου είδους κατ οικούµενου χώρ ου (σ υνέ χε ια) 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩ Ν ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Αναγράφονται µόνο τα µέλη του νοικ οκ υριού (παρόντα κ αι προσωρινά απόντα) µε τη σειρά που απογράφονται στο δελτίο απογραφής ατόµου. Αριθµός αυτοκ ινήτων στη διάθεση του νοικ οκ υριού 16. Ηλεκ τρισµός Φυσικ ό αέριο Πετρέλαιο Ηλιακ ή ενέργεια Βιοµάζα Άλλη Μαγείρεµα 1 2 3 4 5 6 Θέρµανση 1 2 3 4 5 6 Ζεστό νερό 1 2 3 4 5 6 14. ∆εν αναγράφονται τα προσωρινά φιλοξενούµενα άτοµα έστω κ αι αν έχουν κ άποια συγγένεια µε τα µέλη του νοικ οκ υριού.ΣΤ ΑΤ . 7 και 8. Ποιο άτοµο είναι ο/η: Έχετε άλλου είδους συγγένεια µε κ άποιο µέλος του νοικ ουριού. Πρόσβαση στο διαδίκτυο β. (Γράψτε τον αύξοντα αριθµό του ατόµου) Α/Α µέλους Ονοµατεπώνυµο Σύζυγος Σύντροφος Πατέρας (1) (2) (3) (4) (5) Μητέρα (Συµπληρώνεται µόνο εφόσον δεν υπάρχει κάποια από τις προηγούµενες) (6) (7) 00 11 Ναι 1 Ό χι 2 00 22 Ναι 1 Ό χι 2 00 33 Ναι 1 Ό χι 2 00 44 Ναι 1 Ό χι 2 00 55 Ναι 1 Ό χι 2 00 66 Ναι 1 Ό χι 2 00 77 Ναι 1 Ό χι 2 00 88 Ναι 1 Ό χι 2 Ο/Η παρέχων/παρέχουσα την πληροφορία (Ονοµατεπώνυµο) (Αριθµός τηλεφώνου κατοικίας) Ο Απογραφέας (Επώνυµο) (Όνοµα) (Τηλέφωνο) (Υπογραφή) (Κωδικός απογραφέα) Ο Επόπτης ή ο Βοηθός Επόπτη (Επώνυµο) (Όνοµα) (Τηλέφωνο) (Ηµεροµηνία) (Υπογραφή) . 3832/2010. τοίχων 2 3 ∆εν έχει θέρµανση Άλλο είδος 3 4 Καθόλου 4 Ανέσ εις νοικοκυρ ιού (µόνο γ ια κατοικούµε νε ς κατοικίε ς) 13. Θέρµαν ση Κεντρικ ή αυτόνοµη 12. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. άρθρα 2.

να γ ραφ εί ο τόπος µόνιµης διαµονής και να απαντηθούν όλ α τα υπόλ οιπα ερω τήµατα του δελ τίου: Οδός Α2. Τόπος µόνιµης κατοικίας της µητέρας σας κατά τη γ έννησή σας 1 ∆ιαζευγµένος (-η) 4 ∆ιαζευγµένος(-η) από σύµφωνο συµβίωσης 8 7. κώδικας Άγαµος Με σύµφωνο συµβίωσης 1 Έγγαµος 2 Χήρος (-α) 3 5 Σε διάσταση 6 Χήρος(-α) από σύµφωνο συµβίωσης 7 6. Σχέση µε το νοικοκυριό Β.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Α/Α Ατόµου Α/Α ∆ΕΛΤΙΟΥ 1. Είχατε ποτέ διαµείνει σε χώ ρα εξω τερικού. Ναι Αν ναι: α. Οικογ ενειακή κατάσταση Γεωγραφικός κωδικός * Ταχ.2 00 11 Γ. Χώρα προηγούµενης διαµονής (Να γραφεί): Αν ναι: 2 / Ε Ε / Ε Ε Κωδικός * ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικός κωδικός * γ. Ποιας ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώ ην ∆ήµου ή Κοινότητας) τα δηµοτολ όγ ια είστε εγ γ εγ ραµµένος. Μέλ ος του νοικοκυριού: / 3. Επώ νυµο: Όνοµα: Όνοµα µητρός: Όνοµα πατρός ή συζύγ ου: Άρρεν 2. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. Αν όχι.ΣΤ ΑΤ . Ηµεροµηνία εγκατάστασης στον παρόντα τόπο: Ε Ε β. άρθρα 2. 7 και 8. Κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα: Αναζήτηση Εργασία 1 ασύλου Επαναπατρισµός 2 Πρόσφυγας / Παλιννόστηση Άλλος λόγος Επανένωση της 3 (Να γραφεί) οικογένειας Σπουδές 4 5 6 7 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Α1. Πού διανυκτερεύσατε τη ∆ευτέρα 9/5/2011. Αυτής που απογράφεστε 1 Περιφερειακή Ενότητα Αλλης (Να γραφεί) 2 (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) (Μόνο για Έλληνες υπηκόους) Γεωγραφικός κωδικός * ∆ηµοτική Ενότητα 9. Αριθµός Οικισµός Εδώ που απογράφεται (στη µόνιµη κατοικία του) 1 Αλλού 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού (Στα ερωτήµατα Α1 και Α2 απαντούν όλα τα µέλη του νοικοκυριού και µόνο αυτά) 5. Προηγούµενος τόπος διαµονής: Οικισµός / / 1 Όχι α. 3832/2010.ΕΝΤΥΠΟ Π-1. Προσω ρινά φ ιλ οξενούµενος (Άτοµο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη ∆ευτέρα 9/5/2011) Ναι 1 'Οχι 2 Έχετε απογ ραφ εί ή θα απογ ραφ είτε στη µόνιµη κατοικία σας. Σε άλλο οικισµό ή χώρα του εξωτερικού (Να γραφεί) 2 Ελλάδος 1 Οικισµός Ελλάδος και άλλης (Να γραφεί) 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα Άλλης χώρας (Να γραφεί) 3 Χωρίς υπηκοότητα 4 Αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 5 Εδώ που απογράφεται (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού Κωδικός * Γεωγραφικός κωδικός * 8. Φ ύλ ο 1 Θήλυ Παρόν 1 Προσωρινά απόν 2 / 4. Ηµεροµηνία Μ Μ εγκατάστασης στην Ελλάδα: β. Ναι 1 Όχι 2 10. Ποιας χώ ρας είστε υπήκοος. Είχατε ποτέ διαµείνει σε άλ λ ο οικισµό της Ελ λ άδος. Ηµεροµηνία γ έννησης 2 .

καιρικές συνθήκες 3 Άλλος λόγος (Να γραφεί) 6 Οικισµός (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Σε µη µόνιµο µέρος Σε µόνιµο µέρος .ΣΤ ΑΤ . Αποτ/σεις 5 20 – 49 4 50 + 5 6 Άλ λ ο 7 20. ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιµων σχολών 3 4 Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου Πτυχίο Επαγγελµατικών Σχολών 5 6 8 9 Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 7 12 Ολοκλήρωσε την 10 προσχολική αγωγή 13 ∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 14 11 Απολυτήριο ∆ηµοτικού Εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό. σχολών Μεταπτυχιακό 2 Πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ. αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 12. Πόσες ώρες εργασθήκατε την 1 την εβδοµάδα. Πόσες ώρες εργάζεστε. εργάζεστε. (Να γίνει πλήρης περιγραφή) Κωδικός * Περίπτωση 1 του ερωτήµατος 13 16. Πόσα άτοµα εργ άζονται στο κατάστηµα κλ π. Κύρια πηγ ή πόρω ν ζω ής (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Απασχόληση 1 Περιουσία/ επενδύσεις 21. 17. 7 και 8.9 Μαΐου εργαστήκατε λιγότερες ώρες από όσες.9 Μαΐου.Το µ . β. Ώρες απασχόλ ησης (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) α. 3832/2010. εβδοµάδα 3 .Εντός της µόνιµης κατοικίας 1 . Πόσα τέκνα έχετε γ εννήσει. συνήθως. Ποια ήταν η κύρια ασχολ ία σας την εβδοµάδα 3 . συνήθως.9 Μαΐου 2011. Τίτλ ος σπουδώ ν γ ια τα άτοµα που απάντησαν στις περιπτώ σεις 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 του ερω τήµατος 11 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ .9 Μαΐου ή την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε.Το µ . αν περιπτώσεις 3-9 τότε στο ερώτηµα 20) Κωδικός * 14. Σε τι είδους κατάστηµα. 15. Εργοδότης Εργαζόµενος για δικό σας λογαριασµό 2 Μισθωτός ή ηµεροµίσθιος 3 Μέλος παραγωγικού συνεταιρισµού 4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 5 Άλλη περίπτωση 6 18. Ζητούσε εργασία 1 Εργαζόµενος (-η) Ευ ρ ύ τερ ο ς ∆η µ . Εκκλησιαστικού κλπ. Στενό ς ∆η µ .11. Κολέγια κλπ. επιχείρηση εργ αζόσασταν την εβδοµάδα 3 .) Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού. Σε περίπτωση που την εβδοµάδα 3 .Αργία 5 Εποχικότητα . Επίπεδο εκπαίδευσης (Το ανώτερο επίπεδο που ολοκλήρωσε ο απογραφόµενος) (∆εν θα δοθεί απάντηση για παιδιά που γεννήθηκαν µετά την 1/1/2005) ∆ιδακτορικό 1 Πτυχίο ανώτ. που απασχολ είστε ή απασχολ ηθήκατε.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Αν εργάστηκε έστω και µία ώρα. (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Ζητούσε εργασία για 1η φορά Ι δ ι ωτι κό ς Το µ έα ς 2 Μαθητής (-τρια) ή σπουδαστής (-τρια) 4 3 Συνταξιούχος 5 Εισοδηµατίας 6 Οικιακά 7 Στρατευµένος 8 Άλλη περίπτωση (Να γραφεί) 9 (Αν περιπτώσεις 1 και 2 τότε συνεχίστε στο ερώτηµα 14. επαγγ. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα γεννηθέντα νεκρά) Έτος γέννησης 1ου τέκνου Έτος γέννησης τελευταίου τέκνου .Σε άλλο οικισµό ή χώρα εξωτερικού (Να γραφεί) 3 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού 4 Γεωγραφικός κωδικός * 19. άρθρα 2. να γραφεί ο λόγος Έλλειψη εργασίας πλήρους απασχόλησης 1 Εκπαίδευση 4 Ασθένεια 2 Άδεια . α) Εκπαιδευτικό ίδρυµα Κωδικός τµήµατος * β) Σχολή (αν υπάρχει) γ) Τµήµα (αν υπάρχει) Κωδικός χώρας * δ) Χώρα 13.) Πτυχίο Παν/µίου-Πολ/χνείου και ισότιµων σχολών Πτυχίο ΑΤΕΙ.Στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας . Αριθµός τέκνων 2 Σύνταξη 3 Επιδόµατα Εξαρτώµενοι από άλλους (Απαντούν µόνο οι θήλεις. να δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1. 1 1–4 5–9 2 10 – 19 3 4 ∆άνεια.. Τόπος εργ ασίας γ. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. Ποια είναι ή ήταν η θέση σας στην εργ ασία αυτή. Ποιο είναι το επάγ γ ελ µα που κάνετε ή κάνατε την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε.

Τόπος µόνιµης κατοικίας της µητέρας σας κατά τη γ έννησή σας 1 ∆ιαζευγµένος (-η) 4 ∆ιαζευγµένος(-η) από σύµφωνο συµβίωσης 8 7. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Α/Α Ατόµου Α/Α ∆ΕΛΤΙΟΥ 1. Αν όχι.2 00 12 Γ. Επώ νυµο: Όνοµα: Όνοµα µητρός: Όνοµα πατρός ή συζύγ ου: Άρρεν 2. να γ ραφ εί ο τόπος µόνιµης διαµονής και να απαντηθούν όλ α τα υπόλ οιπα ερω τήµατα του δελ τίου: Οδός Α2. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. άρθρα 2. Φ ύλ ο 1 Θήλυ Παρόν 1 Προσωρινά απόν 2 / 4. Ποιας χώ ρας είστε υπήκοος. Ποιας ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώ ην ∆ήµου ή Κοινότητας) τα δηµοτολ όγ ια είστε εγ γ εγ ραµµένος. Είχατε ποτέ διαµείνει σε χώ ρα εξω τερικού.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν.ΣΤ ΑΤ . Κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα: Αναζήτηση Εργασία 1 ασύλου Επαναπατρισµός 2 Πρόσφυγας / Παλιννόστηση Άλλος λόγος Επανένωση της 3 (Να γραφεί) οικογένειας Σπουδές 4 5 6 7 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Α1.ΕΝΤΥΠΟ Π-1. κώδικας Άγαµος Με σύµφωνο συµβίωσης 1 Έγγαµος 2 Χήρος (-α) 3 5 Σε διάσταση 6 Χήρος(-α) από σύµφωνο συµβίωσης 7 6. Μέλ ος του νοικοκυριού: / 3. Πού διανυκτερεύσατε τη ∆ευτέρα 9/5/2011. 7 και 8. 3832/2010. Είχατε ποτέ διαµείνει σε άλ λ ο οικισµό της Ελ λ άδος. Ναι Αν ναι: α. Ηµεροµηνία εγκατάστασης στον παρόντα τόπο: Ε Ε β. Χώρα προηγούµενης διαµονής (Να γραφεί): Αν ναι: 2 / Ε Ε / Ε Ε Κωδικός * ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικός κωδικός * γ. Αριθµός Οικισµός Εδώ που απογράφεται (στη µόνιµη κατοικία του) 1 Αλλού 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού (Στα ερωτήµατα Α1 και Α2 απαντούν όλα τα µέλη του νοικοκυριού και µόνο αυτά) 5. Προσω ρινά φ ιλ οξενούµενος (Άτοµο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη ∆ευτέρα 9/5/2011) Ναι 1 'Οχι 2 Έχετε απογ ραφ εί ή θα απογ ραφ είτε στη µόνιµη κατοικία σας. Προηγούµενος τόπος διαµονής: Οικισµός / / 1 Όχι α. Σχέση µε το νοικοκυριό Β. Ηµεροµηνία Μ Μ εγκατάστασης στην Ελλάδα: β. Οικογ ενειακή κατάσταση Γεωγραφικός κωδικός * Ταχ. Σε άλλο οικισµό ή χώρα του εξωτερικού (Να γραφεί) 2 Ελλάδος 1 Οικισµός Ελλάδος και άλλης (Να γραφεί) 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα Άλλης χώρας (Να γραφεί) 3 Χωρίς υπηκοότητα 4 Αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 5 Εδώ που απογράφεται (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού Κωδικός * Γεωγραφικός κωδικός * 8. Ηµεροµηνία γ έννησης 2 . Αυτής που απογράφεστε 1 Περιφερειακή Ενότητα Αλλης (Να γραφεί) 2 (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) (Μόνο για Έλληνες υπηκόους) Γεωγραφικός κωδικός * ∆ηµοτική Ενότητα 9. Ναι 1 Όχι 2 10.

αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 8 Ολοκλήρωσε την 10 προσχολική αγωγή 13 ∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 14 11 Απολυτήριο ∆ηµοτικού 12 12.Αργία 5 Εποχικότητα . Αποτ/σεις 5 20 – 49 4 50 + 5 6 Άλ λ ο 7 20.Το µ . Πόσα άτοµα εργ άζονται στο κατάστηµα κλ π.Σε άλλο οικισµό ή χώρα εξωτερικού (Να γραφεί) 3 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού 4 Γεωγραφικός κωδικός * 19. ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιµων σχολών 3 4 Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου Πτυχίο Επαγγελµατικών Σχολών 5 6 9 Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 7 Εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό.) Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού.Στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας . Τίτλ ος σπουδώ ν γ ια τα άτοµα που απάντησαν στις περιπτώ σεις 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 του ερω τήµατος 11 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Ζητούσε εργασία 1 Εργαζόµενος (-η) Ευ ρ ύ τερ ο ς ∆η µ . (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Ζητούσε εργασία για 1η φορά Ι δ ι ωτι κό ς Το µ έα ς 2 Μαθητής (-τρια) ή σπουδαστής (-τρια) 4 3 Συνταξιούχος 5 Εισοδηµατίας 6 Οικιακά 7 Στρατευµένος 8 Άλλη περίπτωση (Να γραφεί) 9 (Αν περιπτώσεις 1 και 2 τότε συνεχίστε στο ερώτηµα 14. Κύρια πηγ ή πόρω ν ζω ής (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Απασχόληση 1 Περιουσία/ επενδύσεις 21. Κολέγια κλπ.9 Μαΐου ή την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε.9 Μαΐου εργαστήκατε λιγότερες ώρες από όσες. Σε περίπτωση που την εβδοµάδα 3 .ΣΤ ΑΤ . Τόπος εργ ασίας γ.. σχολών Μεταπτυχιακό 2 Πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. Πόσες ώρες εργάζεστε. 17. Πόσα τέκνα έχετε γ εννήσει. Εκκλησιαστικού κλπ. Αν εργάστηκε έστω και µία ώρα. να γραφεί ο λόγος Έλλειψη εργασίας πλήρους απασχόλησης 1 Εκπαίδευση 4 Ασθένεια 2 Άδεια . Εργοδότης Εργαζόµενος για δικό σας λογαριασµό 2 Μισθωτός ή ηµεροµίσθιος 3 Μέλος παραγωγικού συνεταιρισµού 4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 5 Άλλη περίπτωση 6 18. α) Εκπαιδευτικό ίδρυµα Κωδικός τµήµατος * β) Σχολή (αν υπάρχει) γ) Τµήµα (αν υπάρχει) Κωδικός χώρας * δ) Χώρα 13. 1 1–4 5–9 2 10 – 19 3 4 ∆άνεια. που απασχολ είστε ή απασχολ ηθήκατε. Πόσες ώρες εργασθήκατε την 1 την εβδοµάδα.καιρικές συνθήκες 3 Άλλος λόγος (Να γραφεί) 6 Οικισµός (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Σε µη µόνιµο µέρος Σε µόνιµο µέρος . επαγγ. (Να γίνει πλήρης περιγραφή) Κωδικός * Περίπτωση 1 του ερωτήµατος 13 16. Ποια ήταν η κύρια ασχολ ία σας την εβδοµάδα 3 . Στενό ς ∆η µ . Επίπεδο εκπαίδευσης (Το ανώτερο επίπεδο που ολοκλήρωσε ο απογραφόµενος) (∆εν θα δοθεί απάντηση για παιδιά που γεννήθηκαν µετά την 1/1/2005) ∆ιδακτορικό 1 Πτυχίο ανώτ. επιχείρηση εργ αζόσασταν την εβδοµάδα 3 .Το µ . Αριθµός τέκνων 2 Σύνταξη 3 Επιδόµατα Εξαρτώµενοι από άλλους (Απαντούν µόνο οι θήλεις. εργάζεστε.9 Μαΐου. εβδοµάδα 3 . αν περιπτώσεις 3-9 τότε στο ερώτηµα 20) Κωδικός * 14. Ποιο είναι το επάγ γ ελ µα που κάνετε ή κάνατε την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε.9 Μαΐου 2011. 3832/2010. συνήθως.11. να δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1. Σε τι είδους κατάστηµα. 15. β. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα γεννηθέντα νεκρά) Έτος γέννησης 1ου τέκνου Έτος γέννησης τελευταίου τέκνου .Εντός της µόνιµης κατοικίας 1 . Ποια είναι ή ήταν η θέση σας στην εργ ασία αυτή. 7 και 8.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Ώρες απασχόλ ησης (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) α. άρθρα 2.) Πτυχίο Παν/µίου-Πολ/χνείου και ισότιµων σχολών Πτυχίο ΑΤΕΙ. συνήθως.

Ποιας ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώ ην ∆ήµου ή Κοινότητας) τα δηµοτολ όγ ια είστε εγ γ εγ ραµµένος.ΕΝΤΥΠΟ Π-1. Α1. να γ ραφ εί ο τόπος µόνιµης διαµονής και να απαντηθούν όλ α τα υπόλ οιπα ερω τήµατα του δελ τίου: Οδός Α2. Ναι Αν ναι: α. Ηµεροµηνία γ έννησης 2 . Προηγούµενος τόπος διαµονής: Οικισµός / / 1 Όχι α. Οικογ ενειακή κατάσταση Γεωγραφικός κωδικός * Ταχ. Χώρα προηγούµενης διαµονής (Να γραφεί): Αν ναι: 2 / Ε Ε / Ε Ε Κωδικός * ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικός κωδικός * γ. άρθρα 2.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Αριθµός Οικισµός Εδώ που απογράφεται (στη µόνιµη κατοικία του) 1 Αλλού 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού (Στα ερωτήµατα Α1 και Α2 απαντούν όλα τα µέλη του νοικοκυριού και µόνο αυτά) 5. Αν όχι. Σχέση µε το νοικοκυριό Β. Σε άλλο οικισµό ή χώρα του εξωτερικού (Να γραφεί) 2 Ελλάδος 1 Οικισµός Ελλάδος και άλλης (Να γραφεί) 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα Άλλης χώρας (Να γραφεί) 3 Χωρίς υπηκοότητα 4 Αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 5 Εδώ που απογράφεται (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού Κωδικός * Γεωγραφικός κωδικός * 8.ΣΤ ΑΤ . 3832/2010. Ηµεροµηνία Μ Μ εγκατάστασης στην Ελλάδα: β. Ηµεροµηνία εγκατάστασης στον παρόντα τόπο: Ε Ε β. Ναι 1 Όχι 2 10. Ποιας χώ ρας είστε υπήκοος. 7 και 8. Μέλ ος του νοικοκυριού: / 3. κώδικας Άγαµος Με σύµφωνο συµβίωσης 1 Έγγαµος 2 Χήρος (-α) 3 5 Σε διάσταση 6 Χήρος(-α) από σύµφωνο συµβίωσης 7 6. Προσω ρινά φ ιλ οξενούµενος (Άτοµο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη ∆ευτέρα 9/5/2011) Ναι 1 'Οχι 2 Έχετε απογ ραφ εί ή θα απογ ραφ είτε στη µόνιµη κατοικία σας. Είχατε ποτέ διαµείνει σε χώ ρα εξω τερικού.2 00 13 Γ. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Α/Α Ατόµου Α/Α ∆ΕΛΤΙΟΥ 1. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. Είχατε ποτέ διαµείνει σε άλ λ ο οικισµό της Ελ λ άδος. Πού διανυκτερεύσατε τη ∆ευτέρα 9/5/2011. Τόπος µόνιµης κατοικίας της µητέρας σας κατά τη γ έννησή σας 1 ∆ιαζευγµένος (-η) 4 ∆ιαζευγµένος(-η) από σύµφωνο συµβίωσης 8 7. Φ ύλ ο 1 Θήλυ Παρόν 1 Προσωρινά απόν 2 / 4. Κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα: Αναζήτηση Εργασία 1 ασύλου Επαναπατρισµός 2 Πρόσφυγας / Παλιννόστηση Άλλος λόγος Επανένωση της 3 (Να γραφεί) οικογένειας Σπουδές 4 5 6 7 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Επώ νυµο: Όνοµα: Όνοµα µητρός: Όνοµα πατρός ή συζύγ ου: Άρρεν 2. Αυτής που απογράφεστε 1 Περιφερειακή Ενότητα Αλλης (Να γραφεί) 2 (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) (Μόνο για Έλληνες υπηκόους) Γεωγραφικός κωδικός * ∆ηµοτική Ενότητα 9.

Ώρες απασχόλ ησης (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) α. Επίπεδο εκπαίδευσης (Το ανώτερο επίπεδο που ολοκλήρωσε ο απογραφόµενος) (∆εν θα δοθεί απάντηση για παιδιά που γεννήθηκαν µετά την 1/1/2005) ∆ιδακτορικό 1 Πτυχίο ανώτ. σχολών Μεταπτυχιακό 2 Πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ. αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 8 Ολοκλήρωσε την 10 προσχολική αγωγή 13 ∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 14 11 Απολυτήριο ∆ηµοτικού 12 12. που απασχολ είστε ή απασχολ ηθήκατε. Σε τι είδους κατάστηµα. Ποια είναι ή ήταν η θέση σας στην εργ ασία αυτή. Ποιο είναι το επάγ γ ελ µα που κάνετε ή κάνατε την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε.) Πτυχίο Παν/µίου-Πολ/χνείου και ισότιµων σχολών Πτυχίο ΑΤΕΙ. 1 1–4 5–9 2 10 – 19 3 4 ∆άνεια.Στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας . εργάζεστε. αν περιπτώσεις 3-9 τότε στο ερώτηµα 20) Κωδικός * 14. 3832/2010. Πόσα τέκνα έχετε γ εννήσει. (Να γίνει πλήρης περιγραφή) Κωδικός * Περίπτωση 1 του ερωτήµατος 13 16. επιχείρηση εργ αζόσασταν την εβδοµάδα 3 . Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ.Εντός της µόνιµης κατοικίας 1 .Το µ . Σε περίπτωση που την εβδοµάδα 3 .9 Μαΐου εργαστήκατε λιγότερες ώρες από όσες.9 Μαΐου. άρθρα 2. Ποια ήταν η κύρια ασχολ ία σας την εβδοµάδα 3 ..Σε άλλο οικισµό ή χώρα εξωτερικού (Να γραφεί) 3 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού 4 Γεωγραφικός κωδικός * 19. Κολέγια κλπ.) Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού. Εργοδότης Εργαζόµενος για δικό σας λογαριασµό 2 Μισθωτός ή ηµεροµίσθιος 3 Μέλος παραγωγικού συνεταιρισµού 4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 5 Άλλη περίπτωση 6 18. Πόσες ώρες εργασθήκατε την 1 την εβδοµάδα. να γραφεί ο λόγος Έλλειψη εργασίας πλήρους απασχόλησης 1 Εκπαίδευση 4 Ασθένεια 2 Άδεια . συνήθως.καιρικές συνθήκες 3 Άλλος λόγος (Να γραφεί) 6 Οικισµός (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Σε µη µόνιµο µέρος Σε µόνιµο µέρος .Το µ . να δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1. 7 και 8. εβδοµάδα 3 .ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Ζητούσε εργασία 1 Εργαζόµενος (-η) Ευ ρ ύ τερ ο ς ∆η µ . Πόσα άτοµα εργ άζονται στο κατάστηµα κλ π. Κύρια πηγ ή πόρω ν ζω ής (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Απασχόληση 1 Περιουσία/ επενδύσεις 21. Αριθµός τέκνων 2 Σύνταξη 3 Επιδόµατα Εξαρτώµενοι από άλλους (Απαντούν µόνο οι θήλεις. β.11.Αργία 5 Εποχικότητα . (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Ζητούσε εργασία για 1η φορά Ι δ ι ωτι κό ς Το µ έα ς 2 Μαθητής (-τρια) ή σπουδαστής (-τρια) 4 3 Συνταξιούχος 5 Εισοδηµατίας 6 Οικιακά 7 Στρατευµένος 8 Άλλη περίπτωση (Να γραφεί) 9 (Αν περιπτώσεις 1 και 2 τότε συνεχίστε στο ερώτηµα 14.9 Μαΐου 2011. επαγγ. 17. 15.9 Μαΐου ή την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε. ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιµων σχολών 3 4 Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου Πτυχίο Επαγγελµατικών Σχολών 5 6 9 Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 7 Εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό. συνήθως. Πόσες ώρες εργάζεστε. Εκκλησιαστικού κλπ. Στενό ς ∆η µ . ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα γεννηθέντα νεκρά) Έτος γέννησης 1ου τέκνου Έτος γέννησης τελευταίου τέκνου . α) Εκπαιδευτικό ίδρυµα Κωδικός τµήµατος * β) Σχολή (αν υπάρχει) γ) Τµήµα (αν υπάρχει) Κωδικός χώρας * δ) Χώρα 13. Αποτ/σεις 5 20 – 49 4 50 + 5 6 Άλ λ ο 7 20.ΣΤ ΑΤ . Τίτλ ος σπουδώ ν γ ια τα άτοµα που απάντησαν στις περιπτώ σεις 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 του ερω τήµατος 11 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . Τόπος εργ ασίας γ. Αν εργάστηκε έστω και µία ώρα.

κώδικας Άγαµος Με σύµφωνο συµβίωσης 1 Έγγαµος 2 Χήρος (-α) 3 5 Σε διάσταση 6 Χήρος(-α) από σύµφωνο συµβίωσης 7 6. Προηγούµενος τόπος διαµονής: Οικισµός / / 1 Όχι α. άρθρα 2. Αυτής που απογράφεστε 1 Περιφερειακή Ενότητα Αλλης (Να γραφεί) 2 (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) (Μόνο για Έλληνες υπηκόους) Γεωγραφικός κωδικός * ∆ηµοτική Ενότητα 9. Αριθµός Οικισµός Εδώ που απογράφεται (στη µόνιµη κατοικία του) 1 Αλλού 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού (Στα ερωτήµατα Α1 και Α2 απαντούν όλα τα µέλη του νοικοκυριού και µόνο αυτά) 5. Τόπος µόνιµης κατοικίας της µητέρας σας κατά τη γ έννησή σας 1 ∆ιαζευγµένος (-η) 4 ∆ιαζευγµένος(-η) από σύµφωνο συµβίωσης 8 7. Πού διανυκτερεύσατε τη ∆ευτέρα 9/5/2011. Ηµεροµηνία γ έννησης 2 . Α1. Φ ύλ ο 1 Θήλυ Παρόν 1 Προσωρινά απόν 2 / 4. 3832/2010. 7 και 8. Ποιας χώ ρας είστε υπήκοος. Κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα: Αναζήτηση Εργασία 1 ασύλου Επαναπατρισµός 2 Πρόσφυγας / Παλιννόστηση Άλλος λόγος Επανένωση της 3 (Να γραφεί) οικογένειας Σπουδές 4 5 6 7 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ . ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Α/Α Ατόµου Α/Α ∆ΕΛΤΙΟΥ 1.ΕΝΤΥΠΟ Π-1. Ναι Αν ναι: α. Ηµεροµηνία εγκατάστασης στον παρόντα τόπο: Ε Ε β. Σχέση µε το νοικοκυριό Β. Μέλ ος του νοικοκυριού: / 3. Προσω ρινά φ ιλ οξενούµενος (Άτοµο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη ∆ευτέρα 9/5/2011) Ναι 1 'Οχι 2 Έχετε απογ ραφ εί ή θα απογ ραφ είτε στη µόνιµη κατοικία σας. Επώ νυµο: Όνοµα: Όνοµα µητρός: Όνοµα πατρός ή συζύγ ου: Άρρεν 2. Ηµεροµηνία Μ Μ εγκατάστασης στην Ελλάδα: β. Ναι 1 Όχι 2 10. Χώρα προηγούµενης διαµονής (Να γραφεί): Αν ναι: 2 / Ε Ε / Ε Ε Κωδικός * ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικός κωδικός * γ. Είχατε ποτέ διαµείνει σε χώ ρα εξω τερικού. Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. Αν όχι. Ποιας ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώ ην ∆ήµου ή Κοινότητας) τα δηµοτολ όγ ια είστε εγ γ εγ ραµµένος. Σε άλλο οικισµό ή χώρα του εξωτερικού (Να γραφεί) 2 Ελλάδος 1 Οικισµός Ελλάδος και άλλης (Να γραφεί) 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα Άλλης χώρας (Να γραφεί) 3 Χωρίς υπηκοότητα 4 Αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 5 Εδώ που απογράφεται (πρ ώη ν ∆ ή µο ς ή Κ ο ι νό τη τα) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού Κωδικός * Γεωγραφικός κωδικός * 8.ΣΤ ΑΤ . να γ ραφ εί ο τόπος µόνιµης διαµονής και να απαντηθούν όλ α τα υπόλ οιπα ερω τήµατα του δελ τίου: Οδός Α2. Οικογ ενειακή κατάσταση Γεωγραφικός κωδικός * Ταχ.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν. Είχατε ποτέ διαµείνει σε άλ λ ο οικισµό της Ελ λ άδος.2 00 14 Γ.

) 8 9 10 11 Εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό.ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΟ Ν.Στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας 3 . επιχείρηση εργ αζόσασταν την εβδοµάδα 3 . Ώρες απασχόλ ησης Περίπτωση 1 του ερωτήµατος 13 (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) α.Αργία 5 Εποχικότητα . να γραφεί ο λόγος Έλλειψη εργασίας πλήρους απασχόλησης 1 Εκπαίδευση 4 Ασθένεια 2 Άδεια . Τ α πεδία µε * συµπληρώ ν ον ται από την ΕΛ. συνήθως. την εβδοµάδα. αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 12 Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 13 ∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 14 12.) Πτυχίο ΑΤΕΙ. 7 και 8. Τίτλ ος σπουδώ ν γ ια τα άτοµα που απάντησαν στις περιπτώ σεις 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 του ερω τήµατος 11 ΕΜ ΠΙΣΤ ΕΥΤ ΙΚΟ .9 Μαΐου εργαστήκατε λιγότερες ώρες από όσες. ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιµων σχολών 4 ∆ιδακτορικό Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου Πτυχίο Επαγγελµατικών 6 Σχολών Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 7 Απολυτήριο ∆ηµοτικού 5 Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού. Επίπεδο εκπαίδευσης (Το ανώτερο επίπεδο που ολοκλήρωσε ο απογραφόµενος) (∆εν θα δοθεί απάντηση για παιδιά που γεννήθηκαν µετά την 1/1/2005) 1 Πτυχίο ανώτερων επαγγελµατικών σχολών Μεταπτυχιακό 2 Πτυχίο Παν/µίου-Πολ/χνείου και ισότιµων σχολών 3 Πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ. 1–4 1 5–9 2 10 – 19 3 20 – 49 4 50 + 5 20. Αριθµός τέκνων 2 Σύνταξη 3 Επιδόµατα 4 ∆άνεια Αποτ/σεις 5 Εξαρτώµενοι από άλλους (Απαντούν µόνο οι θήλεις. αν περιπτώσεις 3-9 τότε στο ερώτηµα 20) Κωδικός * 14. Πόσα άτοµα εργ άζονται στο κατάστηµα κλ π. Εργαζόµενος για δικό σας λογαριασµό 2 Μισθωτός ή ηµεροµίσθιος 3 Μέλος παραγωγικού συνεταιρισµού 4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 5 Άλλη περίπτωση 6 18.Το µ . 3832/2010.9 Μαΐου ή την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε. α) Εκπαιδευτικό ίδρυµα Κωδικός τµήµατος * β) Σχολή (αν υπάρχει) γ) Τµήµα (αν υπάρχει) Κωδικός χώρας * δ) Χώρα 13. Ποια ήταν η κύρια ασχολ ία σας την εβδοµάδα 3 .ΣΤ ΑΤ . β. Ποια είναι ή ήταν η θέση σας στην εργ ασία αυτή. 17. Εκκλησιαστικού κλπ.11.9 Μαΐου. Πόσες ώρες εργάζεστε. Ζητούσε εργασία 1 Εργαζόµενος (-η) Ευ ρ ύ τερ ο ς ∆η µ . Πόσα τέκνα έχετε γ εννήσει.Το µ . ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα γεννηθέντα νεκρά) Έτος γέννησης 1ου τέκνου Έτος γέννησης τελευταίου τέκνου 6 Άλ λ ο 7 . (Να γίνει πλήρης περιγραφή) Κωδικός * 16. Πόσες ώρες εργασθήκατε την 1 Εργοδότης εβδοµάδα 3 . Σε τι είδους κατάστηµα. συνήθως. Κύρια πηγ ή πόρω ν ζω ής (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Απασχόληση 1 Περιουσία/επενδύσεις 21.Εντός της µόνιµης κατοικίας 1 .καιρικές συνθήκες 3 Άλλος λόγος (Να γραφεί) 6 Οικισµός (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Σε µη µόνιµο µέρος Σε µόνιµο µέρος . Σε περίπτωση που την εβδοµάδα 3 . 15. Ποιο είναι το επάγ γ ελ µα που κάνετε ή κάνατε την τελ ευταία φ ορά που εργ αστήκατε. (Να δοθεί µόνο µία απάντηση) Ζητούσε εργασία για 1η φορά Ι δ ι ωτι κό ς Το µ έα ς 2 Μαθητής (-τρια) ή σπουδαστής (-τρια) 4 3 Συνταξιούχος 5 Εισοδηµατίας 6 Οικιακά 7 Στρατευµένος 8 Άλλη περίπτωση (Να γραφεί) 9 (Αν περιπτώσεις 1 και 2 τότε συνεχίστε στο ερώτηµα 14..9 Μαΐου 2011. άρθρα 2. εργάζεστε. Αν εργάστηκε έστω και µία ώρα. Στενό ς ∆η µ . Κολέγια κλπ.Σε άλλο οικισµό ή χώρα εξωτερικού (Να γραφεί) 4 2 ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα ∆ηµοτική Ενότητα (πρ ώη ν ∆ή µο ς ή Κο ι νό τ η τ α) Περιφερειακή Ενότητα ή χώρα του εξωτερικού Γεωγραφικός κωδικός * 19. που απασχολ είστε ή απασχολ ηθήκατε. Τόπος εργ ασίας γ. να δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful