Jadual Spesifikasi Ujian (JSU

)
Definisi

* JSU ± jadual yg menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU diwujudkan. * Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuk soalan secara spontan ± tidak tahu aras) * Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan / tiada keutuhan. Ciri-ciri JSU * Merupakan matrik yg terdiri drpd 2 paksi iaitu paksi melintang ± aras kemahiran dan menegak ± kandungan. * Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan. * Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi. * Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran. * Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%. * Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain. * Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran. Kepentingan JSU * Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. * Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. * Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. * Menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. * kertas ujian dapat digubal secara sistematik * kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; * Memberi panduan untuk membentuk format ujian. * Memberi panduan untuk membentuk soalan. * Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. * Mengambil kira bilangan masa yg diperuntukkan untuk sesuatu topik. * Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yg lain. * taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang; * ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran 4 syarat JSU 1. Ujian tidak dibina semberangan. 2. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yg diuji. 3. memberi panduan dan penentuan kepada pengubalan ujian. 4. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran. LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

maka jenis soalan yang sesuai ialah soalan jenis ³Objektif´ yang berbentuk ³melengkapkan ayat´ atau soalan jenis ³Subjektif´ yang berbentuk ³menggubal ayat-ayat´. 3. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut.Menentukan bilangan soalan.Mengkaji Sukatan Pelajaran Antara aspek-aspek yang dikaji ialah: ‡ Skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk ‡ Pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk ‡ Kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain ‡ Kompleksiti sesuatu tajuk ‡ Masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk. jika kita ingin mengukur domain kognitif bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk ³Struktur ayat´ pada peringkat ³Aplikasi´. 4.Menentukan Jenis Soalan ‡Objektif pengajaran (kognitif.Menentukan jenis soalan.Mengkaji sukatan pelajaran 2. kebolehpercayaan ujian bermaksud keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. 3. KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) .Dalam pembinaan JSU. 4. domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur.Menganalisis Objektif Pengajaran ‡Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. ‡Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya. empat langkah utama yang harus dititikberatkan iaitu: 1. 2. iaitu Paksi Kandungan dan Paksi Objektif Pengajaran. afektif atau sosial) dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur haruslah ditentukan terlebih dahulu.Menentukan Bilangan Soalan ‡Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran. ‡Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. ‡Kedua-dua paksi ini mewujudkan sel-sel yang perlu diisi dengan pemberatan soalan yang telah dipertimbangkan. ‡Misalnya. ‡Secara ringkasnya. 1. ‡Kesahan ujian pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang ujian itu ingin mengukur. ‡Lazimnya JSU mengandungi dua paksi utama.Menganalisis objektif pengajaran. psikomotor.

dan ‡Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. walaupun item dibina . ‡Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang. ‡Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran. Antara kepentingan JSU ialah: ‡Kertas ujian dapat digubal secara sistematik ‡Kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin.JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan Pembina item/soalan ujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful