TERCERA EDICI6N

Leon Gordis

'VersiQn en ,cipcmol. de ]r1 3,· cdi:eit'in de la oorJ. eu iflgJC'S I!pJdel.IJ'ilitlJJ:J!'

'CopYf~ght © MMlV EI~evicr [nc .. an EiM':VLCr hnpnm

Rc\'i~i6u; VicCnle 1I.'~Ol1je' Grum

IProfcs~}r de S<l!L1U P~b~~ca y Epi~,_'er'~'illlqg~o:I Unin::ll'iidwd rlli SLlnPaliJ1D CEU. ,~l<!,md

e 2005 Et1ioCV:i[;:r iE."pl~i"i'~' S,A. 'C¥irtt:l!\.'.;1, 17, 3 ...

!&OO-I, Millirnti. Espui'i::1

l'~tU('infi~flr es UlIldit1i'1io ~ !\f11~ 2.1,n C .1'.)

I'Jlm {JJue exlstan tihl'L~s es nl;e~~rin ("1 uahlljr) rle un imJ)Qltame ml,]cC'I.U\C (autores, tradueteses, d;~OOj:llI'UC5. eorreetores, impresores. 'Ciiirores .• , J\ E'lllr:1!lciplli he!1dlC'i,ario de ese esfuerzn es el lector que .~pro""cch;l. Sill cOOl.te'nidi:J,.

Qtlicn fOliOOOp'i!a uu ~ibro. en l .. s circunsmneias plfCYimlS pur iOi ley, ddurnq,ye:), ('oll'inOO}'e a I~ «Iln., ,exi:l:ieflci;) de 11Ue'l,'(lJ~ '~lidf!lle";_ Adell1~'i;;;, ill COUlD pUVA encarece cl preeiu U~ 1M }'3 e.>::htemeti.

E'i~e .libro C;1;ui le!:mlmenle pm.)~:!i~do per I~ dereches clc p~lpi~ad illl.cill;;-C~U~]I.

C!!IIIQ~licr uso flllcrn ~e 100 Um~!CS C!;I;_~h~~~ldoo pQlf !" ~~gi~~ ~d6rl'1'ijl:e!~~~, :;iai c1. tlunscntimicnto del edi'of, es ilc,g:1li. ~tD se aplica ea r;),r!ic~ lar

a la r'~pftJdLICiC:i'L~n. f(]itOO~lpi~14 l:mtl~I(''If.:'i6l14 ~'mmC'iolll 0 (;~mlq;Llkr otro sistema cle~e~~J'ieroc~6.f'1 d;e .1l1!l1'[Iic,~t1~}Ii!' dI~infomullddtl_

~S]lN oojdriln original: O·nI6~0326·2 ISUl'" eltlkk'm e~pO!!iio~ll: g,;\-817~S39o.Q

D4lp6~i!o l~~;gl~~: !\:[·800·200::;

~mpf'e$o CI'I Ss.P<ljil;)J IJ(Ir Mle.:o; Or:..1:J1C',(!l:: (h_!~;IlDo. S, t.

IL.~ mo"'tlkiml cs 1m ;;!rea en 0iJi1s.i1lJl[1l' evoll1l!:iJJIl. Allnquil deben s.t"guirse w IIIJS rrec'i:mci~ de s.esuriil:Ld el.tinllb:r. , ~. f]lGI:lig;;] que :lllm!lllhm nue~lro.~ wnodmi~lo~ gmd,');S ~, 11:.1 imiltl'StiJl;lC~~Il~it'lli .'Y dirrirn ,Illlbrn que intl'(!(ILlcir c~llIJ~bim; ,~n !:m 'tr~t~ml~mr!lOS 'i en klS f:;1ir.[!1~"o~., E!I ~m~~!'!d~. ~ ~ii;l,,(Ymi!l;!J(I~ .;II los ~J;oClO:~ !;l~e~m-~~ic(;!1 LOll! , ~hinIDS i1DJ~M ilpmt~tI.(l~ p.t;r les f~brirmn~ ~re' i:'llilh ftln:m>llcn P:JIIlCl c(lmprDbar la d~~is ~f.lmI:'l'Idru!I~, ~:'l 'I'll! Y , dur.ki,t~iM de la adJi,tl~ii!.lroc~(it:l y 1;;eIl l:omruLm!atn611ne~,. lli .rt',!;JiI'IlIIS;jbi~id~d ~i IJ.::hlchl!!l.c tid m&lku dctenninar las Ilo~i:!'; Y I'll irntamlemo ftbile,; im'lkilllo pillOi c.aLJ:a p;l!::ieme. ~ill r~[i.R:i6il (lc :'>1.1 e.~pcfi~flcia y U!~] ~'>t:Lllrlldnli.~~:li[l tI~ cada GN) concrete, Ni los NiI.tJru~, ni lo~. dfir~c:lOres. asumen ~.J'K'Il-sabilidatJ ,:.lgUjQc~ per lo~ l.tillu;; qUi<' p:ildi~"

r:lR .~~.f1~!1!f"-~' ;~ j;I!l!~1'iKI'1I~", fi !l~rk;!~~.~ ~,jmo ~'<Ill;;';';;lI!cl¥.i;J! (_kl '~~n1o;!11jjo ~Iic i:'_'~'!!. ~M, '

iE! edilor

'Y s.ecciiiop I

Aboraaje e,p:ideRlml~'gi.co

de II ,enferm.ecllad y 131 i·nlel'V@mci6n 1

ca,pitllillo 11

Iintroduction .3

cllpihdo :it

ID:inamtcCl, de ia tll'alilSimisi6n

de la eli1fermedad 15

c.,p'·h.llo ,

MJedjdal de la 000 Renda d!e~

~a, en~e:rmedaJd: II. Morbiilidad 32

cOllpitulo ..

Mediidal de Iia ,oouru-ei1liciia de:

Ila, enJe:l11Il:edlad: III. Molitalidadl 48

(~pnI.!IQ s

EVlal'uaaon de ~avarnidel y flabi~idad de I~H5 pR.lt!!iba5 d iagI1l6s:~iOO!S

y de cribede 71

capitullo 6

Hisml1ia :rnatural. de ~a Qlilfe~medad:

f,onmas de ,e·xpresar ,e!1 pron6stiicG95

CG!p'h:lllo '1

Evallu!adon de ~ra eita,ial de lias mooidas IPreveli1ivas y teTap~uticas;: ensayos

(on distJilbUiclol'll aleatorna 111.5

ta"p'liIj·1 a a

IEnsayos c-ern disuibl!lQi6na~eato~ia:

algulfilos; ,as"eC10s, ,ad~d:ona!les13o

..-s.eccianl III

u. de fa epideariologja palra,

identi.'icar 1& eausa de la eafemedadl 1,47

1;:,.,lIlIiIlo 9'

Esw:dioo de cohortes 149

Iii! P itu IQil: ,Ill,

EstlJdi:o.s de casas y ,cantrornes y e!ii'tiUJdios:

tltillilMIiSaI'es 159

(:ap Utili 0 11 EStimacioln del; fiesgo':

l-e'xi&iteal~t!llila, asodacion.7' 1'77

cllpUllIlllo 12

.Miis :sobre el ~ies.gQi: es<timadolrli

de las posibiUdaJdes de pnav·eneiol1l 1'91

'fa pUtlll1 0 1::5

Pausal palra halter lUna mvision:: ooimparadofil de· les esliudios de eohortes

(on 1:05. de· casos yoontroles 199!

,ea p'il:tllllll,., 1 4

De la iloodadon alai causaili:dadl: ililfe~·e'n,das de 105 esbu)dios

€pidelll1 ioilOgiico5 :20'3

(Ii plrUlll1 0 1!5

Mils solil're lias linfe~·eind~5 eausales;:

SesgOi. falct:ares d!ewmusi6rn 224

'C:ilpUIllI~'" 1 6

Identitiic:a:diOIil die liGs: faJdores.g~l1IetilGos y ,ambientall1!s; ,(lIn. 1'8 causallidad

de I:~ ~nfetmedad 240

.,..secd6n In

Ap:~icad6n de la epidemiologia Ii II

,evaluaci6ill .,,11• lIIarmativa 263

(:~pUI.!!IIQ 11

Uso d@ ;Ia epidiemio:logra pa~'a eva~uarr

losserviGics de saliud 265

C.lIIPUlillla 18

PJ:u)<l'da!je ep~demiioI6gioo' 'ei"1 Iia

,eval'uClQi6n de liDS, proglramas de criibado ·281

c:allPUulo 1 !ii'

Ep~de.m~ol'Ggfal Y Iprogr,amas,

de!sa~ud plLllilUea - 301

c:allpUulo 2.0

.Aspedose,tioos"J IPro,f'e~]onales

en 'elpidemiiornogj!a 3,14

IRe.spuest:as ill las; pregurQs de repase 325

Irndke 327

xi Mate-rial p Q~ido por derec has d autor

Abordaje epidlemi1ologico de la enfermedad y la interve:ncio,n

E :st ..•. a se.~iOCI. ·Oll. 00 .•.. '.IiiI1.iefil. Iz:a., co. n.~ tl.Ii1._ .. !!! \/.i.Si,O.tI1 •.... ge l'1Ie, .. !'a'l d.' e .. : IO~ .. S. '. 0.,. bJ.' .•. e.t.i.V'OS.~. "I.' .a. b. ord.c_.aite~ de Ii!

'epid@rn~ologJa y presenta alg~nos effiel1l1plos, desus ,aplkadones ,a 1105:

probJe,]i'fU!S: Sii!n~tal~ios h!.i!Ifi!l'!laf!!05 «(8pik!W~1 ~ )., !Des(pllJes 'IDI:p0!'l!:e (=lii:m@! sa

~~iln~m il~n 'las ItHlIf,enm'i}d',a des ft(lpi~iIJ~ol)., 'Las enfeooed!ades li1Iosurg,€l:n del' vado; sa ,d,e,bl!!r:I a una inte.uacdOn entl',e l~os .5E!l1eS humarnos'V s:u ,alrt:illbiein~, GonoCier les OOIllCJ~'ptiO~, 'f 1!:lI'!i;~~flli'5mos que siuby8il:ii£!rn a lauansmisih~in., adquisil!l:;i6n de: la eDl~rm€dad es crlil:ico par,a I1lX!p~iOlra~ la ,epidem.iolagii81 de ~iilS e[n~ermedade:s:

Illumarillas.

IP~ra el«jpornE!w los <1o'I'!'cepto!!l e:p!k!!e~i,omdigioos 'Pirese!ntados, en es1e ~:ib!'Q1 Inooesitamos, eres r 'U!l1 'Ilengu!l!j'e comulliI, S{J~:uiieb)do lpalr", les desoipcionc'S y oQRlpalli',aldon@si ,~h~ la mo~bilidad ''''' l'1I1ortaUdlaJdi que Sii~U>e:rru. Ell C.a,pih.do ,3 '!i:X,OIili!'! IP<U fian~o, las ~reei!l.!endi:l!5 que midieWi lia mo:rbilidladl Y MpeftOS lilelacloniadoiS: asl' eeme lias, Ilinadidas de !~a mo~bUmd'ad qlue se UiSlaln en mal med1iciil18 (Un~,a 'yla saludl pl)lbn'ca~ [n,dL!lida l~~ vigi;~i31nda de las 'Il!nfeil'lliIEdades:. EI: CapJ,tlila 4 pf,eSeil1ta los metod'OiS y abculda~e~ e'xist.e:nlE!5 parr,l;!1 usalr los dams; de la mortali:dlad ,en ~als:in~estigl!ioion;es 1~,el\i!:don;!l:dl!!!iS cen i'i:!1 :s~ll!Jd pgblll~ yla 'PniiotJica dlrni!ca.

Ail1'll1if1dos 00111 el oo,noamienl!o d@ loO!mlD ,cllesalbi~ la momi'lidadv 1i!.m0l1ailid~d 'en ~e!1m]rnOI5 'CtJ]!i!lfilititatiw5, aes ,c:entll,[llremOS ,en Iia ouestJio!'1Jde Clemo eVai~UI!1r 'Ia caUdad de las Ip:FlII.eb~~ diagn6~tiC:!lI~ y de crilbadQ que se IJ.!san IPiali,'I det~rminl~r 'q:ue PCli'i!liOlnaS i&fIIIlapob~8!.ei6nb~etlle:r! 'Una 'I:ie'~ eili1~e:rmedad (C'aIPflUilo 5). Emlooli'lc;es n.eres<italiemos vias pa~a .deSClilbili" i',a historia ma~:l!Jlrilll' de lii'lll eililfeirmedad en 'tjmnincs 'Uiantita~tIlOS; es e5iellcia~1 para ,evallHI f li~ Iilr~vedad die ~~a enfe!'llf!ed~dI yv,a,'lor~IJ I!~ p~~)ib:le~ ,gf~ed,c~ sabre la 'sup e:n.mIVE!ml(J]aJ de las nue:\l!asln~rvencioles, tefi)lpeuticas y p~,e!lerli'"as (CapJtu'!o 6).

t!:1~eltei' idei!ltllifi~d~~· ,~, 11(,1:$ ,Pers'OIi'i!:i5 que; tienen !J1iI~ enfen:TIe<hl:d'" ,lOOm!:)' deddimos 'quetr,ahlllmi,entos a p.revmo~nes usalr pall:al modiffikiiilll' Iia hi$tCJiri:allillarufa~ de la lerdermedillldJ Los CapUitllcs 1 y a pr~~n.t!1n e~ estudio OOIi'! d~iib;yd6n alea~o~ia" lUl d~5eno Clui~~(lO e: i~~ili1l1abh:! qu~ s~elE! i(!OflliS:idl~i'!a,rse! dil p~'eb~ de, refefem:iiil!l!~ pillrri;l evah.!,!I,u ~!~ eic:~d'al y ~05 posibles eil'edo5 adve:rso5 de ~as nuevas iinilelll'lilemti!lne;s bl!\G'iiP~tIlticaJS: 0 pr~ntivas,.

r rf~rr.-Gho r.I auior

Odio la,s definidofles.

- Benj'Omin VisraeJi (IBIJ'4-,188f)

uepiidCim iologiac$ ~I ~t'!lIdin de como se d istf! huy~n 13. en fennedades en las pehlaciones )·Io:s f3C~O· res que i .. n:flu·ye.n ,0 ,dctcrrminan esra d'istribll'ci6n. (POiI' ,que 'Una enfermedad atparece ell tmas persona's y no ell, oUlis? Uprgmi.sa que subyalCea la epidemiologfa es que' las cUlifeililll,cdades.l!o ,m15tmno5 y 11;1 mala salud no, sc disr.f..ibu}'~n d~ iormOl al.e<!"'Q'~Il. ea ionia pob.I:l!ci6n. E;a, a1Imibio" cada uno de noseeros tiene Ul:lilS cierras C:<lrtlicn~clsdca.5 qlL11: ~,OS. predis:ponena diferenees (l:I1,fl;~OOO'ldl~s n '!lOIS PIIOI[(1tCi.'i :fren~e a ~]Ia:s. Est;<ls '(,<Ifac!:.e,rJs~i!c;lS p:~'edCtl tenet lin origell wbr-e rode g.elle~.iCQ 0 dleber:sea la ex:pos:ici6u 3. clef" ~OS' ries(;os II mbi:ellt"i.l:!es. Ql.IJizrlis 1,,0 ma freeuerue es que ililOIi e:n£n;fucmos '!;Q!'lI UIlIOl inrcr;;u:,ci61l de 'facl!i:ores genclticos )' 3Ililbi!ellir3.~e!l 'en el dc'sarm'llu de 1;'lJ enfermc:d:ad.

Se hia, aoept.:ulo' ampllernente UIl:lJ definid6;n, NtaS amplia die cJlid~lTIi,~~{lgi~ qu:~ la nfr,ecidll, aeres, Se define a la epid:em.iol.oglili c:omo .. eleseed lo de .101 db." t:ribm::iioifi!! 'Y d£'ltt~rI11iin:1oi~f.'$ d~'los,(}$U'ldos, 0 aeenrecimlerl~'O$,rel",ciol'!ados con ~~ sahJd en pob!ladoncs ,espedfica.s }' ~3 aplleaelen de esee (! imdio ill {(]nHcil de los pmblemas saniearics .. 1 •

Lo que resalta d~ esra d~fililici{n'! es que COOlprende una descripcion del contenido de esra di<9cip]im.\ y e~ obierivo 0 oJipli"'lci6n pal'll, el qUic se IIn.'HiII acabo la iave dgaci!mlcs epldemloleglees,

Objetivos de llal epidernio'iogia

2'Cua:les son ~os 'objetivQ!ii 'cspedticos de la epidemiclogia?'

Ell ,1Jrime,r Ingar, ieJ:em'i{icor 1(1, el'io/c)gLa n fa ceusa aClur" c1"crmc:d~d rlols ItJ'clores de .r.ies;go. ftS decir" tos {tJct.ore:J' qu.e tmmemun d rie:sgo ,de il,Ui pet50i1if de $urrir J"jj1i c'I1(eTI7iedad. Deseamossaber como se ~mn:smifela ,en~ermed9,d de una pew ,on iii il erra e de

1lI1 reservorio no biiim:1Ul0' :Ii I;IlJ!I.Ol. :p!Ilbl;iLci6~ hu~~~ .e NtI~!l[m obf,el1.'II'oU!h:im.o es i~!'!ilf~.r\le:ll.ir pilIrnreduclr' la 'mm:biiid~d y 131 n'lorrnlid.mid d~ ~aenfe..rmi!dilld. De5ea-' nl05 <iR!'U' una base Rci,OIll,a~ para 10. ,pmsnmu~sle peeveneien. Si pedemes ideli'ldfi.c,<t.r .Ios facto[les etio:lallJico5 0' ciillsales de la t'nfcuTh~d!iJd '1 redaeir 0 ellmina:r I:JI expo ieien a esms. faerores, podemoiii ~~'WIbI~(:~1' 1iIfi.l basepara ~g~ jucgrnnm, de' preveneien,

En $cgJ~~tdo' ./ugar;determtJUfr fa .e;;den~if!m C'l;tIl que' lacnfc'Jllc.d(1d .iSC C1J!:ulBr~tl'(J tnt Is rorm~'I1.rdaiJ. iC~liu e el i.ll~Piu;t'() de 13 elllfe~iIIIle(ladi en ~l:o:mu:l1.i.dad? I~ pregMnta es cri'ti.C'.rI. p.m.rn p~:mruti:D:3.rlo!> servleies e inst:t:li!:u:iones, san:itar:iacS 'Y p,1!.rca :itJrmilf' a les fLU'U!roopmf~s~Ofi,3i!t'-S saniraries ..

.E.u terce« lugar. ,!?$tlldilir la IJismria 'kl/r~r(JJ)l pro. ':IOs,rico de fa ·Illi!rtneaad. &d da:ro ,qUill I!ilfi3.S ~nf~f~ medades SOIii, mas graves que etras; all~~llU<I' puedea SCI:' 1l100000ales COil mpidez pero orras pueden .aco:m;pa~ i'i3.r5e dl' superviiveJlci!lls prolo!1~<IIdas .. Nosctros queremas ddiinir 13 bist'Ori3i munrol. hasa] d@' lUl.$ '~.fi£i!fnlcdad el'lu!.tmi,I1Q:!j, cY<'IInri,t!],t:i'\I'os de ma,l;1era, 'llue miell1l'OlS obtencunos :IUlevos: medos de ~i:U:eli'Vei'il,iQti~ bien a. trarv6s d~ tr:IDGllmiCilii~OS 0 de :rIYC'!i'alS fonnas de 'e'"df.a r ~ .. s ,eomp:li,cm:ioncs, pedarnos comparnr les r,esultadb dell u 0 d!.i ~$~ ripo de IIiIlJ!!evaS nuXllaWid.ades CQIl ,1'0 . d.no '. basales con ell fin de dlet!erm.in3f i 'l:iU~~ tros nue os abordiijr;s han s~dQ [\l;'3Imcnte e:ficaCl:s.

EJ1 Ct.lartD II.g~'r, ~fli;ar ,m!'d'idas pretiem;P~ y ter'll'peutit:a's ,. mtuJfl.$: de' ,.~$t:tlciri.rl (J'e ~'Si.st~tU:iOl sa"i· ,'aria mre,l}:Q~ 'Y ya e,,"'£i:u;tmt'Cs, ,P1@W' cb:rnp~,o'. ((:,1 ciicd· miewuo die la asistelliCi;,\Siestlooada, ." otros IlU~vO!ii; sastclOOl,a:5 de aslsrencia sanitasia ~HI ~CJQlido' all,gun impa,,~,g sobre 100 re5~ltadn!i de :'ii3,kKlI de sus pac;terlites r sobrc su ealidadde vidn:?' •. chaar UI!I esmdio d~ cribado del. coina>;l' de p:rOiUir.l en 'los v, .. rones usando d am:igeno espedfko de 13 pro "tam (PSA) me~oii::ll 13

,llIpc,rvhl'c:ILciaJ delos pad~m:~s que tieneneste lipo de cancmr.?

:En ,ql;l.into htgtJIj propord'(m'ar la base' ptJM' ulrtcn,f!,r m:m~.t(UiYd5 p~Jb.lit:fls saj~~Mria~ .)1' lrmrol' d'et~it»

M ateri al p otcgido poor derec has d ~~tor

nes IlJ:gislatiw.'$ resliiJt/fJ .a;I,r)$ t'raiJJe:mq$ .~t~Jbif!,#~h!$, :r(J!t ~j~mpln. .~tl~ 103 F-'oidfadtm d¢CU'Oflil!llig[le~kilqli.l.e eml;[cro las nil:~UU<li8 cM;c~ri.cils., les calearedores y {rI:W:os €~I~~tr(ldom~~ri~o:s; iI;]iIl,r.icsgo psra Ia sa:lud hilllllil,:lun2, (sun laseeucenenciones alras de OiiliOtlOo!f p~ttic~!la!i <1tmosfCri(il:!! uu" (<ll)l,"" de I,;f~"tQ.s"g,u.dI;J~ (I .c;:r0I1!0(}S sobre :~;1 salud?, (C~ ell F::1Idon en lascasas tin de-sgQ s:~gDifi.c.ati1!'o para los se;res bl.t!l)l,(I:n;os? ~ ~q~,e If.'abajios 51! :lSiocuan a un rnayotrit1'SSU de (l,n.fcm;u.~c. dad. en las trn.ba.jadorel> Y (lju:e tipo() de Imrlin,~tiv~s sen ncces:a~~il"'?'

La pr.inc.ipa~ fullc~j6n de la ,ep~dcl.U~,oruogra es enenatrOl!t una Cilus.apar.a:lns ~am.hi.os "IDIlC ric.nen ]ugaf ,1 10 ~~lq;O del t~'f:m:po en I:oll prob:lbnas sil.niluui,~)s que se pJC5Cnt3.n en I a ,com tUli:da d. La figu.fili 1,,] !:!iIiUl!Stf'] un ... !"!un~io .q~e- hothl,:1 en un c,cmlll1.tll:rio de D lldl.lJy~ Imglaterra. en lR39 .. En ~·m.omcJ:!,tio, cI ,(iOrcra :e~~ 1;1 p:ri]1;t;ipai~ causa d!L:': mtiertle en lil1gl!:l;r~fra;. el !;."mille!ltJ~" rio de b l~le~i'3 t.',St':ab" tan Ilene 'q~uc 1~I:OSC' pc.'fnllitian SClPUlrlufa!!!i' de pt:fli(l!:l<!S fall~id<!s d!;1 di·ler.". Ei aO~:I1!" .do' nos; d;1. iln(iidt\3; die 131 Impo.rblll(:m. del. ool.c;rca a11 "'11 .cQlldcnd.. p6bl~ca y C!ile~ cs:pf';(:;tto d~ r[\Q!hI(~j1s S;;l!!1itl'!rigspcihl~~t'lS a pri:lfl.~ipioSl .de] 5:i~k~ xIx.. E",ta claro q~.e c~ (':b!~:m no es un probmellMl ~lUpmtl1.nt.e en IP;lji,~ .. dm, Onido$ .hQy·; ~~Q ~n muehes pa.iscs dd r:nli!fldbsig!i~e s.ienJ(l,v~~ .. ..."erlm,,<'!s~~!' >' !lriillclu].s

P~!~~~ i,~Jlofn~~n~.~fi6d lea mefil~~ sobre bm~es .!lc '(l6;~en1 ca.r.acu~dza.dJospo:r ulna mOril::al!i,dad dc",\\da.

Cgim.pain:mps iOl;~ :pid~"'ipil.I.¢:) C~i.i$a!lj dg muerte en E!>mdos: l.J;nl:doo tllil 1900 y en :;WOO (f!,gl.'lf'iI 1,-2)1. :E~11 l'SlOn. ~a :p.rindpal(;;lusa de' !l1l!ye~~.e e't<l! la !'!eiiJcmQnio1!~ ~a ~~.g~i.el:lt'(:IOl! njb~r'~l:du;sls!!, la t~n:el:".:lJ~a diaff(',i1j f Ia e~tcriis.EI1I 2000~ las prineipalescauses de mueete son b!:s c<lr~iQJj)<l,6::u~ ill ~:iru::G:r~l::IJ 'l1inf(;rn:II~d:ld c "C~ bro.va:sc.nla:r 0 d. kttl;!'O Y ~!as eufennedades respiir:iI.torias infi!r,~IJ.res ,c~6!'1i.c,<lIs. ~Ql;!e ha ,c<!rlilibl!i!.do~A 1'Ii) I~".rgo de uri s:iglo hn haJbM!~) un ca.1l11lbito ~pect<tctllu1 CJi! ~,":5: ~U!S::i:8 d<i lfiucfl!jtl en e,st~paJ$.. En 1900 1;11 ues !p!rindiP.,.les C,i,us~~ de !t!~cm ,ct~t! C:[!JC:f.iXIcdad~ ill.feC'dosns~ :IhOfaSOllll enferrnedades ct6:n.i.c-as que en 1<I,rn.l<l!yuriO) d)!;lar; situscienes nu pa.fCCCIl tr~ul!lmi,sibles ni de origeu in_fecdQw,Bn oon~~enc!a~ los rdipmo de m.\jcu.iga.ci6tl, i:f!i!'¢l"!i'~~~j6n y s,c:t\i~dm. que r:letC,esi[amos hoy diflerell d!e ~os [eqUief~do!'l ea ,E';$'t3,d{JIS Unid!~s en ~ 90ij, HI p1!tr6!Ll que !iiI;. ¥{: hoy ~I .lo~ P<!I~S en d~'lrrOnO ~ a I:ll~lludo ~~l'nil8if ;1] Vls[O eu E'stJid!os Mni.dos en 190Qi.~ ~a:5 enfeemedades i~j(lccio· sas son dprobk,mamayar. Pero .01. Inedidlll que ~os PIl!:Ses :r.eiiAdustdalizan m3n~fiiesta~'l! Ies palirorle1. de mg;fitalid<l!d quilt 1.:[111 .. , aC~l;!al.id;1d se .... "t11! en k,~p<l;!~ dtsa.rw~lados~. de .nmncm que Ia mon:didad pol ,e!"lfunncdad~·~ro~icas!!ie QOfivictte CJit ,~l p.rioclp:id dn·, :saf:1'o. Pe:lloi:mcluso e:nJ :Ias paiS!e!l :IHdu!itrl::JiMlado!i~ debido, 11 ]~l a.plldd6n del ~illdml;f!e de lair!,muf]i,Qdcfic,iel~.c:ia adqu~i!'~d;,1 {:5ida, y de L,,~ iof«cionG-s .~f el virus de ~a ln~nunooeJk:ie:ncia bU_~Ha ,{Vll1) y 3.1llml,l:rruado 131 ~llcideIliCia de [Uheli'ClIlosi.!>.1:a15 e:nllu·

.~ ..

,DDDLBI" BOaRD 01' BBaLTII,

_~ .......... ""'_, _*:'1:' Ii. ~ .... , __ ,_' _ ~

CAure/t.IIUrds at n.dleg •

Being 80 fiJrll, 100 onewho basd.i.ed.o,fth. ' .. : .. 'CDOLBRAwll1 be permUted to' be burled after' SllN IUlY Ui'CXt, (T-o-morrow) ,tiD 'either

'fir fibe Burial Greunds· of S,t·.7'AollltW." or

8t:. F.All'lfund's, :in tbh"T1twn..,

.AlIi PenoIIIJ lI'IM' ,dlcfru!!!t (JIH:OLER.t. m_ tor Ih ......

.. "-!"~~=~ ..... ,I N........ .

; . I' .'.

ACUU 1-1i'I' Cm.e! en un ·ooolemerio dtJi Oudle'jt irn8Jlal~rra, en 1839., (De lDudbfPWUc Ubt'ill'!;:. ()u{jl'ey; lEn&-~;d_}

M ateri al proteoido par derec has de autor

~,oo 1,5111 200

Muertu po.r 1'00.000

250'

_Jl

llCfu$ ~~

,--_--,I. Eme!r,m~ ~~i!Ol~m~GI~.~

c=J A.~!IW~, ~JfijQij ,1>1) In!Qlj~)

~ II ~~I"I~ii~

o Gi,IptI" ~!lIlt!\QfI!~, o !!1rrtBi1mt;I::Ialjl de ,i!i,Umetrnoe~ D~",~!!n D·~

sa,

:2;S{I

3«1,

FiIClIURAH:a", I!;!s d~l caus~ pnti!dpa~d~ ml.iOO~ ~ 1Ei;!~do5, Ulfildo$, 11'!}Qt) a 2000. (Repr~d~do, de (j!~ IRD', He,i;t~1 ~~ Vilal St.Jl:i51iG Rattes, ,m.~ l!in~:oo St.."1:!JS,19'4CJ.1900, Wi35hingto:n, DC, !JS Governmem Pri!iTJti~~ Office, 196B; y INalKm1 f:.eFllter for HNltnl S~ Ii>~c;s\. Niiltiorual '\frral St"ool!i;s ~. VQi49., NI}.112'. (!lCltoDffir9, 200~ _)

medades infecci.osa,s se estdn cOl'lvi,niendio' de nuevo m~n p.r4iblema desall,l)d(l~b,li!i(jJ importarnl: •.

Otf.'l! d~nH)~'~:.ld6f1 d~ 'IQ~ c;~.mbl~~ q~.~ ban ~~" fllidO'Il1igtlir con d. t!.~mpose VI: en In fillgl.l!nl ~·3. gUll ~ucstr~ ~O~ afios .fes~ntes; de espe[~nZ;3 d!e"i':~dO:li en Esrad()!i Unidm: en. eI. m(lm~n,110 dEliI. nacimiearo y ;ill los tiS afios eales alios 19100, 19511 Y .2000 porraZSi y sexn, La.5 :l:fio~ de ",M<1:q!ll,equed01!n enel ImQITII;r!1!!IJ' did n.::udlDi,en[io han ::lill.uncnll"adlo espcct'scuIMmtntc'

,

c~, ~ Ml,il1!ll'H

~~"eilli M~ ~ Ilj~

En tllnaciml!tnlo A, .. 65: ,aMI ,de eRe!

F~G U U l-'. ~f)rQn~ oe~1 en el Mclm1ooto "t a iIos 69, atloo de >l>di:id por lo:l\!01ll y~, EStOOos Uflrdos:. 1900. 19SO y200l, (j~-ooood~ del f.!Ja~a~l; cemer b H€alth Sti,rti~itioo~ ~Ji" Urllt~d :S!a!~$" 1 9'B7 D':i"li1iS, piilili!:'atiOOl' No. 00..] 232" Wamfi9groli\ DiL, Illlblk: 'l-iIc:lilllhi :Sl!~" ~rdi'll ~Stl fr;J~_io.'lI1'!1 C~tt!l'f flj~ HeQllh Sm" ti5l~~ Nafiolla'i i((.rti'l~ :Sfa~ /Rep 49, It\I'a 1;2', '~b€'f 9, 2001 J

:1
:1
~l
:!
~C'
"11;]
4(1"!
I
;xl'

~o·
0' I J

ell. rodoseseos gmpos~y ~a litlJiyorpa.nl: de l8if:l1i~iQnl. se ha pflXl~.cid~J desde 1900 :l1,9S0. Y mucho menos dcw~ ~fil alifh~aJ rrcha. S~: m!rnmOcs; ...105 ''lJ10~ de '!IidOli. ql](~ ,q,ij~d a n a Io.'i ,65 ..,iio~ dcedad, ~e vc ~I;!y poca mejoria de 1900 a 2000. Lo que es b1isk::a" Il'ICIlfI(i te~polllsab:]c did ;:!.I,U~c~to de ;lfios restantes de Yid~ d!~sde It.1 mlHc.~mf~nmsun eli] d~'t!I~~o de ~1:li:li~OF~ tal'id<ld t;":!ml mctl.Q[£~, de 1 a no d.l;\!ida ')i" de I~a s e~fcJr'· n\ed<1des dela lnt.8iilld..1". En Ctl:U'Ito' .:11. lacS. c!1fclm'!t;d:~-

-11000

M ateri al prote.gido par del C'{; has de autor

des que afCCt:bllill! alos adultos hClI1110S tC:I"I.ido mueho menos cxiw <lmplj nndo ~1l cspern.nz<t de",~~d~ll~ )' c;sw !jtigll~si~~do un desa f!oi!lllp~)ifit"ntJ;.

Undbjt:!d"l)iilnp!)n."'~le de h~ Cfld.cm.io!.qgl;J! ,e~ .iJ!efl~ tifica.f· snbvulpos: die pobi~3cioll con. Illml riesgo elcvaao de enfermedad, ~ !POt que debcmo .. s; idcntificiIJrj (>Stl)~gmPQs? En prlm.e:r !rt:Jga(J, s.l podem()Stdcnd~,i" ca r a e,.';i:wsgn]pt:)~PQdl:e!l1llQs di rigir, el:'h!erz.(Js pee- 1i~!ilti\1n~,. (';O!TIO pt'IJgr<lm<t:; de cdb"dg (11;;1:1:;1 u~". det~~ion :tlemf?'.ran~. de ~iiI ,enie:rmcd a d, a poblaeieues 'qtJC' tienenun ... mi1r)1()r probablil.id.;!Id de Ix:w:afi.d~~ de 'Cll;]rqnie'r ~n~erve~~:donCoililt:rn I aenfenuedsd,

En :it:-g~w:do ~.I;!gaf:' si lX)d~mJ)sidcndfl(-aril ~tOO grupos seremos CilpaceS de ide~cifkar Los fa('~o're~ cspedfi(;'()S 0 cil!ltancri~ric::J:~ q]nc ~(o'$ p:mgan. en :ri~() deyado, li' desp~~6;; ~mell!t;]rnl(~if1:c~r eses ri'lcto{res. Es inlp!Jrt<Jrlterener ~n nfl,CLnt:e q1!l~'lall;s f.1Citfn\I;S de r.ir;.lIgn pueden ser die des tipos, C3.ra:c~er.isricascomo laedad, el seXQ y lla ~..j1!l.por I!iernp~~)! oon UQ "1.Jo£i.ifiarbJI',s, alifiqi.'m ptmdcf'i pc.rmi, •. irnos lidennfkarlos grupes &: riefOgo :;!ihn •. Po!:" orra :part.e~ ~<Iro1icted~!tjc1l:~. ,c~mo la ,o!iJc" sid~d. ~1;1 ~~icta li' OI!!(:IS .fa"it)re~ del l~tH~ d!~ "'ida paeden ser wod'!li'Cabh~s en p91£'lilciill y p:ropolICio;na:!: iU! IJnil(l!P'ort!]n~(I .. d dcgb~nCf ,~ i.tJ.ll:l'od!l:,u .. 1r mJ~n)s PiN)" grama~ ,re pre ... ~nC!6H ~U~igidosil !:'1,.'dtlC!!!i· I) ,c~!l"!~bjar t;x'p(I~kiunC:i, ~~dfk:.as 0 iaClQ«~'i de ,(lerSgO.

A~ .!i!a.bla.r slobrt': p.revc'n<;iQr!. ,~s Iiltil d~~,ti[Jgli.uir en~.[\e liHlevend6:uru pnm.iilitia y :SC'biUrld.;!Iri3l .• La. pre.rwH('iolt f.~rhnmi(J' se ref~eil'e il una "cdurn real izarla paim p:re'~·e:lil.i r el desarrollo de mt~ C'n£~rm~d<l!dlcu I;!~<! pe~on,~ que es •. aMcn y no riene la CllfC":lUed~:d eu "lu~sti6n .. Po'r: cjemplo~ pod~ifilOS vaCIiU'Iar ;1 una p ersUI~a. frente aciereas enfermedades de' ~o!i'ma <I]Yt· e"f~ ~1!;m;C[lJ scpmd:i!J:lra. 0 si una enfenncdiadc.sta. Pl!'Odlldda pm e~1 amb!€'nte. poocmos preu?n~r I.a. expos~.d6n de unn per~o!il! .... 1 f~eto·r ... mhienral i.mp~ll(;ado }' por ~~m\~) piFevelili, el desareolle de I,~ enfermeded, La pl!'C!y(!"nci6n pr:~m<l(:i<!! CiS ny~stT(l' 6.himQ obieti.",o .. S,abtliTI!US, po.rc~lc.Mp~lo. qi.'iC .1.\1. ma'yortn d.c los ,dnceres de puhnonSoon ptew;eli]bles. Si pode-rno:s: bac~, qYl;! ];!i get.!:te d¢'j~ d!.l ft]!1l'!f :pnd~'-:-11.[1$ enl~ilillll,a.ln~dooo.r de.1 "0·,800% delQs ,ca.llce:re:s; de Jnd":uJ'~ 'Cl1ln~ :;cf'l$hum.<lnQ~. Pc.rn n.nqU{l q,IJit:· r~mos cvitllJrqlll.c .In ,e.niermedad se prodiuzca. en la~ PQb~(l(iu:neSi ~.l;lfil::l.f1<tS,cilfOOll'mOS d~ 1~0l In£oml:~dou ne(~~::;il,riapmm po.n:er e'.11 :nhll~cIllSi u:n.ap.reve~ei6n p~li" .mnia dkaz en m~(,-haSi ';flf(':rmedad~5. l\. m.cnudo car€l.'"Crnos de \~os datos :bi,(IMgic!M'l' dfRico~ ycpiJ~· mio~ogi:co:~ sabre- lo!!; qlll'~ ib:l:£ar tmpro£It.tl:U1a dl~ pre·· \!'t:~I.d,ljn pdm:l.£lla ..

La p,e.vel.rc!cm sectmaaria se ~cIicre a .lilI identinc a d61l de las f1CfSUllilS truuc ya han. su.md.o .I<Ii (i;n1rer,med,11!d.j en Y~I e;stadio<!fl!f:c!rJor Cli t'! hisroria ~a~l!r<li~ dela c:nio'l':medad •. m.oohuue (~~u.JJd:ios de cr.i.bado yla unil:~rve.nd.6nptt:cut.. nGr cjerupl.o. la !IItiliy,o:ria de- los caSG'S: de c~tJ,(.cer de mama ,en mujle~es, p~,edell dereet::3!r~ medi:<1!!l[e' l![!;1l!explorad6n de' 1<'1 miHma lre,;di~ zada pOl' I~ propl:lJp!ll!Ck~n!ti;y una m ... mogm:.:li~la ... Varios eseadios recieates .indi.c;.1[n. quc las plftlcbas h",biwili.11M (It! hM~~ en bU!lGo'i de ~<i:ngt'C~Uh;fi pijC~ d.",'u detectat un c:~~ncer dle colon t.mtahl~ en una fasl! ma:itC:irl.lptaoil. de su l1!s~olria. narural, La l!'~z:6o de la pl:i~vcID!l.~h;m !i~(:llm,dar~<l c:;· que: :;;i PI}dc:~IDU~lI id~'!fI~iH(.'~tr antes ~a enfermedad en SY b~:iitori~ ni;ljUl~'.d!. las medi~ das de ~Iu,f;r"'~ndon sc.rllfli mas; ~fica('j!1s... Qnizas. al I:moerrno ;11:51 pOdo3!!TI05 evhmr Iii. monalidad 01,,:5 !!:UITI' pl~~::JdoIlCs de la enf~rmt\dad. y usar ~:rat ... m:iC::llt.u;s meues C.!:'I;U~~;lQIi' i[) eestosos.

DOf> pos:ilhl.cs abardajcs p.re\'lemivos $0'111 Ull .almr~ dai(J~nbre ill pnh.rac.irJ'Il 0 lm I).bo.n:idi'e~nbre ld~ t'!1r~· ~mUl~ d'er.resgn at-e()2 •. En.Il!lll ahOirdOlje :lQbr~ la poibl:a~ cil6.n M: aplica una medida Illic ... entiva de forma ;lmp]i<} :l; rod;] UM pObi]::J~i6:n •. Por ~.i~mp,lQ~ se plll,l~ dea dar a tnda uaa p-ob.la.cioll caasejos clie:[)etiioOti pryd~ntJ~s p;ua. ~V~t;'!f ~.... ~.im {l;!rn~~d::l!d W!"(Hliilihl Q ~o:l1lsejus c;:out:r.a el tl1bil(..'O.. Un abord aje al:lC'Uf;i:yu es diici.;,giw .~. rncdi~. Pt~l;ln.riV;?!'lgfi1pQ$ dt;l ti¢$SQ alre, ASl d. ,clib.ado del colesterol en ]00 niii.ospood3 ~~mi~~ll!: ~ g.qy!;':IJ~}s· pr~l;Id~Bt~ d~~ f.:u:trruil:ia dl~ .r.it';,sgo alto, u,m clare que una. medida it ap.li~"ua tOOa~un jl!uhlaCii:On. dl,'l~l'1I ~ iOOl::Iti.v.ilm~nru ba.f:<1It3i einementa, Una nl(ldida qUill :5e\\'3. a. i1p~,icar a Ul1i15!llbgmpo de desgo~dl[o de Ja.l'ob'b.~!6n puedc mr mii~ ~,<!ir<l }' <! m~lll1do ma:l (rI;l!Cllf.a ,o,inL'i!5mooOl .• Los a bOfd.aJi:~5. sahre la pobbd6n puedcn ~.gn~idc:rilt'~ abonbi~,~ de salad piiblica.~ mi.et1Jtrtlls que los d.eri.esgo a.lto'lrequie· ren cun may,or f['I;~Il~!ld<!. 1I~.::! .1,~~hJn r;;;cMlnl'(;<l palO! idcnti {lie.un I. grupo de ri.csgo ahoal que van d~rJ(gi~ d:HL En. la . .rna.rotl.:'!. dCli rn3~ s.lu.!I:lcioIlCS. ~o' 'id:cSI:l1 es c:;ormbinaJ los des :iil)()(d<\lifie~ ..

Epldemiologfa Y Ipr •. dio d'inica

b ~iPid~m,iol.{)gla es ,c[~tka no SaIO[>lllm. Ea. sa.hul. pl:l;b.~k~ ~i.nQ p'~ra ~.. pt,k,tica '~~nic.l ,l.;:l pl1i:~c;:ti( .. , dli\: b .. 1l.1cd.i~lln:a dcpc.nde de da:t'OsPQbI,~dQ!lil![e,. Pot cfempjo., .s~ ~!l. mcdkQ ~~~h.. \!lIn :~QIP~O :sl~t6lh.::.o apih;;;lJI (:CQilUO sahe si ~cay 0 "Ol!~"'! in:!iYndt!l~liR m~:ti!l~~~'~ ~d", d6rnl~p:r<,;nJed(t ti'St,~ ,(,10~io~[miel1i[~?' E~ di3gI16s[~~"(l se hasa en I,a: c'Olire.~a.ci6n de iaobscrv<l.~ dOll <l~$cu:k,atQr:iaco:r.JJ ~1l de Ja anatomii'l pilto.lOgicil en. I~ dr~~lgia (I la. nec,rop~ja y" de .form 3. md;~ recie!lt,e~ de l!os d',HiO~ del caJttAtJis!!nJua Wa ang[ygl.'llnil. ~~IiJj!:l

M ateri al protc-gido par del C'C has de autor

Vi' 9,9,

"H ilIll'

~ ;351',91

fU !5ti,,~,

G1i' ~!!il~ ;i!

NJ !D6\J'l1

~E ~5, m ~"~I

~'!!J(LI

loo.CiXI'~

DS1M (1fI"29) o l00.1~OO ~n!= l5)

I. ~!1tlO (tnl" 9~

0#'

,"

IIloI,g 1Jf'~~ ,~~~

I'U;;IU:RA 1:- 6 .. GI)1'II~: casos (!omllilicados ~rmOlOOG ~t3ntes:, Estados Unidoo V '~lI:Iios, ~'999\ (GO<!'I.OO'r~!l.ftlt~ ~. Slilte: U~ilsd St"t€S !WI, ~It~ !!1&:ls..19t99'.i'rLtp:/~g!iJV/u:Id~$tpfodlprOJirca.m_ I:ilrie:L_200U~C~ ~i:eS by ~toll~ United S~teiii ,1md oulMnsareas, ]999J1tffi', updated: G-3001.)

l:1iil~5QO O'II'liIf~nk!\>. EI Si.i,gu[l.do paSiO es, po~ tanre, IIlIWrlit:rilr b3C'erinfe,r>endil~lldecmlicl!i.'I~ oo~}[\elj), I?n~i,b]erel:11!cji6n C~~1iUi~ill It 'pOl ftir de loti, 1l~t'rO:!1C~ dela!!, ;::Isoc:~ald,ol]oesq llIesc' ~ii1n cnoonlllradJo. • .ESlD:O'S PliUOS se expOlru:n eon de'~3,lIeciI1I ClIpltUIOSi postle.r~o\l:er,:. L3 ~p:id~~liJO~:og:fll '~{~liI'ili~IlZ;l, ;II I~~~udo (lOil1!, d1'lr(l\~ dli)'li~ cdp'ti,'\!'os. :rOii eJc.np~:o~ ~a ~igl!r<ll. 1·,6 rnuestra 101 ire" COCIiI.<;i,<!ii. de ,~Ofi,OIU'~1.1ln. M;tado$ U:i:liidos (';:111 :1999 pOI: csm:adru;, lest!]m e,,!li:dfW1itf' una elsrs vl1d~d6!:! .r~gi.Cil:H!1 ~rJi l~~ '(:<,!:S:O~ 'Qntl~!:lh;;);do~. dJ~ JIIl)llI(lr.reOl, La p,ri,~ruli~r.;), pn~gIUUt.~ aplaneearse 'cun;dovc'.U[l,O!l t,<l~es di~,,~ncias. entre dos grupoo '0 rcgiliom'oll Q ::iI. ~olargo delriempe es ";,~Sio~re'lIles ,CSitl1S d~ferel'ld"!!J?~"Ef! ,iJM:'llS, p3 k:sbrii1.5, ~ son ~Gi> dt'l~us dCC::I,di3J d:weaeo~.p!il~3!blle:!i,~' A'I1If:es de ,qimC irne'rlf:Cl'IHJS iftf,ell'pr,etSitlos d:afOS.! cl~bcm.o!liI:1;scgtl~;jmQ$ de '[JUt f..sOO5 sen v~hdes, Si bs d:iferef!c:!'u sen re~]e~,entorli:(iS ~os pre,gUJntaJ~lo.!'i <O:~pOI. qtlie se h;l.lli :llii:od~lc:ido?, •. (Hay di.fc~ (CIaCi<ls'HnbiiclIl1l'3.ile!ii e,l1tlie area,!! de IricSlgo b.<Ijo y alte 0' esrn:!JI estas di.fcr·cm:ias en nas pellS.onl:1;5; q~e 'll'i'ilI(l:l'lI en es:;:l~b~aJ$? .Aq,~i ~s dO!1dc hI. ep~jde!t!iotObrfaC{lmierl:l;~ su ilTi:\\'esrigaci.on.

Ha;~~muGlh,Q~ ;1."0$ ~~ ()~rv,6, ,q~~ ~~Hi CQIJ!lIl:Jida" des ,con difcm:nc:uas en las, cO'IiIIDentmci,mrle!'lDUlnl:ralcs d~ lIuorenll~ agtMI d.e b~lbid~. LaIDIb[~.ntt!lflii;<li~ fre .. euenelas dHe.reuifll!s de caries ,de'.rrum~ en les clie'.ll!lCS pii;rmaflCWi!rOOS d~ !!llli5 h:tb.h .. n~'~5:. LlIs !l:;omQlrnlid'ldrlls que tCmJI,an co:nocnt:1:31c1oiUD:e!i uaterales b!l1:]m. de [!limOII'" re:l1w:nill ,coll~llu~d(mC\s3h:ls: dc' c:1l:rk!'s~ y lias OOml]~ nidadl.ls ql,lH,l ~!l!;1'!nt;;on(j~(!l;r .... ·~:io!l'~,~ m~rore,~ de

fh'iorell su :ag1ll3 ,d~ bell:)id:J: ~~n:ian un ~f;ldi:~!l :mC:i)Qf de: ~~de~(ii:gin,tra I-f). F.£:~a ob~ni!rdI6n indk6 q,ue ,~I n~~'rp!ldda!i!ei!" tina ~ir'tll'~!lc:!6!l ~fic~~ si; se :aiOl~ dra de :~o:[ . .ma iU'il:iif.ic:ia~ ;<1:1 ~BglJla de ~ebid,... Sc[\caii?lo' 'elJ'mnces UI] e~5i1yo ~III.iI (;omprobar 'e!>tl), .b~,6i1ieS!j!l. Au~,qu.~ '1,0 i.d~;tii bub~~~01I5irudo distwihu:i:r; dl.l f~~:a a ]e~tor~<l, a 1!J;1J1l, g:ItIiPO p .. .ra'q!iJie rccibiJcra, niXo\!: II) nOli, '~SI[I) no rue poslble 'COin. eJ"'iSU!3dc hllbiidal pOfi1llllC

I'

.•.

'0'

o m5 1S 2 &&

CGlIlJnklc ,dill f,IOOI' 11'11.1 i~mln'~ro ~ioo

de.gill. ~.pMIti. iPor 'mmQn~

F~(jU:RA l'~7,,,RB1i)ci¢n '!lfll~fe'~ frrecl;ll~~ ,d~ ,~~~ d~!a~ en kl~ &ei'ilr1:eS permg.nen~ "I·eI ooillt~do de 'ITUo:r en los sumlntstros ~bnooo; de iJ!gOO. ~~tado .d~, D~fiI' HT, I\;mokI FA. Jt iE~' IE: I)QfInE5'Icl;!([lleJ'~l'iId~l·rafie§~'II. ~ ,~ clie:s of '1lfMl' ~atiol1 of IIwm:d1l "iii ~tk: 'lo\!3t:iMS 'ID d(:ii1tall ~~ experie~ ii1il,425 'I,i't~1i'!e d~ <Qged~i2: kll"!'~ ·of U ,dlie:s, illil ., ~t>@!j. Pi.!bk H@'i!lih ~p 57: ~II SiS· ~11.9;194:2.)

MOlI.rioll oW'gldo por lJ~rLX;1l d~ autor

p['dJC;[Lr-<l. pnl\i!~nriv;j. ,~om15llill1i.fi1~t.ill!l' <I. ~l]i:(::tD.5sanO!i con la Virlldml;]ldm~nusT:r:indolle.s U1wlTleri,fI,1 pmoedelfue de '~o::; P!l"i(;:fH~ :inf~t;:[,;j!dolS~, ~mai~~Cfvc~d6n lla:m.i1ld.a. Mrif}ti.urdr;j~~. Pere eS:Ul no en~ un na'f:rodo 6p~il.nOl :,dgl!~,os, &1l~'elQ;S1j'9[ioliz;]dos f;t;l:I~iedcmn die viruala, i:[lf~a;!l'[OI13. mru~ dl'1viriIJEI:lI. 0 p[\e5e~f<lr,(lm1J otro,s inf(lcc:uQ!I'n,es.

Jenne:, SC' In~~f·es;61 en c:lrnoommr' lllll,!li l~olC:Jina IIruiis seglilt.;;I yml~i(J,r de'p.revi)i!1.i.r 1<Ii lI'if"liilll~". Ob~(;:tvQ~ clil.m.oot['os 3.1i1l~5 que ,~i~q~eI3.!ji Q1"dJEfiil:do.ra~~ ~!g)~ nliLI,jems j(h'X'l:IilI~!OCU)IQ trn;~]Q' era ord~ifu[lr hls'ij'ac",~~ [l.fe'senta'b.::liD1l una !cn:ferlf:ledad I1illfiliitld.l, flil'{r!el~ de l~s vtJ"a~.. DesplIe-.'l parl'l':clJ<l 'q1lJie d'll,rl.Ullt~ los brotes de yi:r:l1:dt'IJ CSMc5 .!1:1Jujc['cs; ]Ol\len,~ no padt1CL!'I!.1I1 1m: enfermedad, b 116,8: ]emaer ,esclu::lIl:@ a una ol:'dei]3Ido.r~ dei;~['!llnil;l<puedo!::ag.~r ~;) "'i:l'tJid~ porqll~ rel1(go ~I<l '\I:iriill,ela VileUm!!'",. ESilOS (l1li~oS e:r.a:n obscl:vadormle:s" no I'!lC OOs;3!b.:tI11I on:lmtingun")Ja distJi.ibud6n :;,li~t\llOOri~. Jenner se oculvcnd6 de: ,gue 1~!,i'i~Mda de ]3!!l V~e$!i era Hna,pmleccioll conna ma, l!'ifiLi~];l hu m,::1iil"l!3 ¥ decldill (iO!lliP.robar su h~p6~Ki5,.

La fjjg[j~ l·~ 1 :t:IltleSli:f3. nit3 pl:n~[itjr,lli de .lilJ lllri.m(:" r<1 Y<"!cunilcion. '(iEl t"ce:nnino ~v .. ,cur!;ad,6'R" dcr,jv<I de MC,ClI, 1:1: pl1l;lb'['jJl:'U:in~ !qU(l' ,diis,~gn:l a 1ii.~'VaC:ti ~ ) •. En esta pinturn. Uil'Jlil orde',ii3d1oru~ S~:m:h Nt::b:nes., 3, 1<11 "]I.!C ]!c <lc'ah<lbOln dcr;:XH.ilet ,m i'lltc.-d,d de ]il Ywn!¢]a de lot In" !](~,. !>~ ~,<l c:;,t~ l!~!1d1ii!~d(). JC'Pilt.lC:;Jt C$iCa. oa.d~:i~i~ tr.nn.d:o c,1 :D1~~;rer.i<1l:~ de I~ V~[~'iIl:,13, a ~ 11 "\rO~llInt3 rIo~' de !!:"ifJ!i, J .. .m!;.~ f~hi.p~ s . .IIc~!'!~r l:!it1!h .. t"~ ~Of!v~!:!dd!o de que ~!ta vi.rllciI;J. ''II'IIICUI,l;[!1 scdOl,pmrcctma, que 6 senl~!l;;l!:!i,[JJl!~st.udtC~ para (iOnlp.rowr :::01,1 cQnvioci6!'!~ IlllOCul!6, 31 Iili:n.o material dletiilna PU5lUI3! deviruela, 1::.1 n~lu:i If:!iU' ,t.1@~·ur:ni!),I'l,enfenm;d~l.d. No. V,rl,W,l:OSil rratair en eS.1ie ,capfudo ~:OS aJspectos e. i,lnpli)c.~(iOl:lc!l ~Jti~ cas cllt: 'Cl!![,L': ,expefimr::lloo'_ (i;EsI:a. claeo que Jel'lrDC'[ 0.0 ttlvo'q~le jl,l!stifl,c~r su ,eswdio:llf!1!lle' U[! oo]uli~e de ~ri(;a~), lEn c!]3.lquier caso,. esr.:i, elsro que ]osresllll~,:;'1~ dos de' :13. ~',C"ili.1'le:ra: ,'.acl!!n<tci:ol1l,)! die las ql!{!' ] .. sig~~.ic'" [0i1Ji salvaren Utcr-al.mentlC' :1li Itu:mm:1.e5 de ~creS .lmJlli:linos d:e ~£IiD'JiC<'l:P!lI(;iood r rug! m!le'.rlDecau~d:il!!s,por: e~ 320m die 1<1 virueill3 .. EI :J'jIl~[oilmpOinante es Iq'Hle jenne'l ~iO!!)ab[;1 ~'Hid!<'i ~obfe V'irll~ y la:io'id .. snbf'>C hl bio~ogfa de .13.cll.Fermcd:rud.. O~[\6 p'~u3.l]leuN'!' b8is~iIIl,dGSe l\1l d1lWiS obs;~irVr.ciQIJJ;11es ,qlll~lC' propOIrdo.naml:lJ 11], base p!i1:m una inte:i~e[1c!6fl pn:'~emivi1,

E['I, 'U!67. l~30.[lg:a:llIjzaci61l MlIJJll(li~t del:a, .5ii\I.l'ld: (OMS) ir:aid6, uaa se~ile de in:ici<ltiv<LS i:Ulltcmilcio!'la,l.e~ p.ua c['Fo!!dicur ~!I!i'.i:rifd:a. '!,IiIi~~ndO\l'~W!l'lliJil:S GQlm ill virus ,(lela, Y3CUI1<l1 (vlmcl,a 'o'nJ01U:13). Se C'a~k:lda que. hssra ese JTlome!1~o! ] a Vilfucia. <l.{e~II;,1!bl1. 15 ~irnkl!lC~ de-personas :li:~ uno en melo ·el: 1iI1ll.ndo. die los eusles 2: millenes ~Hcc iao y :mli~lolll!e;5 de orres q'!il:edaball ciiGgos '01 dl~sfigurndo~. !En 198:0, til OMS oerm£'icQ; qtle' la v'ir.ulel<lli estsba err:adk:~1d!3. :E~ pl'ograma de

F'IICI!llI!lA~-n'.Pir1lLU~ de hl pri!iril~ 'll<!clI'naclOn.. (~ DF: from' Hun1Eji~l1d i~ gf,em ~ ·btI je~nl $FI"!illrjrox. 5ljfi8 GyIl~11 Ob:$!:e~ ! 7'5~5s.3n. 1,992, (gJ ~ uUJ~rjl):n de Sm.~\ qm~l~gy & ~~G, ~ho!'.1l ~ «ImQ ,e1.Jo!:!~ ~ .~~ AI~nCdI.·o~~ns.)'

€',fJ'O!Idkadon de ]0I11'irucm<l d£rigid!g ,POl[" dlDr;[), A. Ht:lIIdc,1'50n, r!l(; UmlO ,de mO$ mayor"'" k~JITul'> pre'\i'l!nJtlli1iJs de ~3 histori31 dela lU!Illlll::il:n.idad. La OMS c!ltilllo, que se hahfan t':vimdo 35'0 mi~~Qi[lcs d~c tasm IltllfVOS dlU"OUl!t:e ~C~ 20 <1It'i,os; prev:ig,~ •. Tm!!), d i1!taq,!.l!e ®~r:wrista que :1ll.3fO C3!>~ 30£1 Opc'.rs.o:l1,:a:~ 'llflt ~.I WO:l'ld T:rad~' Celde, en Nuevll YOl't ,ell1 de' ~ep:t:iiembre de 2001:. el mUildo hi!. e:rnpez3doill :preoctlp!I:rse :por un po~iMe.~"'(Jm'i~mo b[!l~6~~g!.E( '!:J,li!illl ~] vi~ d(! ta. v~ruela p~di!em ~,S3.r.l'lepGJm nil pim:p6iS;i~QI de; este d~o ~~~b:fi6 if'6fii,~~mC:ili(le ~S~~~~g~ili,j~adQ!)i<'iclQ:l; con la 'v:irrucb y!!~ v3Ic[Jn~ci6n q~l!e ul1lJicbo5 oo[J:!l~def,3ibl1:i:I :l'\L'tI~£;l.dos <3i .1:.11 hisood:a. por los esf1ll'~l'zo:s c£iQ'l~ ees reil,i,iz:;l!dg~ ~,;]jr~ su errndicad6:rn. La fila:g!li~lJdI d:1;: ,~3. ~me,tliil.~r.lI del rerforisl.110 bio~,oSiiOO <.1o~~Il.l viruela jiUflto a ~g!5i!:'~r:.s.~\!l~ de ]a v"c~!la,d6l!U!~ l.1lJ1~gp~~ ~(l~ ¥3IC!1I11.:ldiDS como pOll3 '~M qllC: c~tmftll, em oontll!~tD con las "Olcull!as.especi:;a'IW['Jf'nte en el ambi·entie l1os'" ])itOlI:i!!~.io" son <1!)gI,lIlOS d~ lio~, m~u::hQ!i i1·$P~~(Q$ a)f;!~ s;idlcr.~do!il. P'e:ro9 lmell!udo s6~o, n'llmurruoiS con datos ~i:miifados: ,0' ,eq.lli\!OOOS ®obr~ CS[Q!) .,upocoos p:::lIil gui.:1Ir ,,;:1 desaetolle die un3 poH~ka ,pilblica relevante.

MulGFlal r G gi to IJ{J dcrech s d nutor

Ofroeiempk~' dd tt<'isla:dill ,de :~as !(jIb8e.!'V~dlJri1,es cpidem~ol~6giic .. s a. ~, .. poLtltka piiJbJicil 10 hUllortaUzii Jo~f.! SflOW, <:U}!Q ~t!.'.~~Q ~;P'1ti!'~~~ ~I::!' fig~rn 1·t2. Snow 'I,I~v;i6 ti:'&1l el!i~lo xm% f ~t~ biea:t !;;QlJioocid.o pm' ser el3:n:ecSmsisru. qlLle :ad:I:n:i:lllJ'sm:6 ,Jo.rofon.no a. la reina ·Victo:r.i3. d:m,'ll:nte un psrto, Pelio i~<J \!''C:r:~<Jdera p.ud6~ de Sn(J'I:\i' eta ~"' ·el;l~deMiolo.gia del cO:lcm,una ef!fe!!,:m,·~dad qll~ era un p,vo!M,(;:m<l ~mp(Jrf.iilnr,(:' elJ:ii rna:ugla;re~W'a :I. :lJi1!.ed~ .. d(i!!!i; d:l"l ruglo XIX, S61n en 1>lI priInlji,fcll. Se~l:l!l!~ de ~)epri~lllbff; de lS5~· unas 600' .P~;tSOIIl:IS que' vi:\!'~a:n!l. unQS pocos hllJiiGlues de la bQn~bQ ,dcUa'o:!ld SItt,(',et ~Q lo!mrd!~s :(1li~~s£jemn d~ c6h~F01 •. 'Em ese mOrJIDi!l:JIfO. el.Re.gisu:ndor GC!n:er<l'1 e:ro1 William ·fa~1. S.rnnw yF;l.tf '~en'filn 1lI1l d!~~cU~i,'(k) ~!tljJoa;~m~ s(j,b~e ~ii1 causa diel c6l.c'llii., .F:litr era IP<lr~idiu:i:o de .Ia ,Qo!l1!Qc::ida C::O.m.o, '.tJDiria Ur;i:'1rS1.i'Jati~ deli:! ,fmfe",Hu.l.Jad .• ,De ,3.cll:e,nlo WIl esta Icodtt. qjtlC >e,rn ~Oim,un cll3lqn~ 1];]: el'OCll.la 'ell:f~,n1lied;],d S4: trOilimlifimil[~'3 pair medlo de Ulli mio1lS!mlll, {I I:l:l.1Ibc'. 'qlle se afc:I:'I;Olb ... a hI ~illil}C:l'(idc de 1:mJ. t[c.rOl.. 511. 't;500 flll::rn :rusi~~ sed::t die es:p~l',ilr que uaa p.erso:u ([ltC v.l1ll:icm ~.IlI:a.;lI3hi!md ]:t'u;:nor rbID'o'icm un 1l18.yor ricsgo die c:onli:r8)f'.r 1I1l111 ciI1afcmll:d::'lld r:Mns:" I.nitid<l 'Ilor esta :mube.

FIIGIIJ!II!tA. 11-112" folograffa de Johl'll S:1iI01i'!!, (D~ W~ HI~t1:rit:.l1 Medkilll!.'l'u5eum illldi I.lI:mnv". LmHil:irlJ

,CAPitULO 11 INl'RO\OlllGClIiON 111

F;i:[i' l"i;ioggi,g d<1!i!;O~; que ~~oJ'~,iC'<l!n csl'iA bip6t('i;i~ ,ttab]a m-t". LO!i d!iiWD~ ~Q:!l muy Gomp~tib.I~~~(i~ csM m..ipii.resis: t::1,!l.::1I!I1![0I1)1IL!:1l0'f es la ,dtl\l'abiloll, iIiIl:1}\Oii ~a mor~]id~d POi[i ooll!l'!C1!., S!lQWfilO ~,smb~ de ,,(~il),,{k'!!; c:i 'CI:cW3 que .::1 c61em S~! trausndtJ!l.!1 t~:aves did 380m'! \:'Onll",~min.ad~ mG/.:!:rn l·.:lJ~, En Lo:n:drcs,! C:~ ese meiiOCJi!.t)[)!, IlE.<l!.pCFSlOI!I$! c,ollSegu:ia d ~gua h ... det!:d(1! PIll. conr.['<'!'!:o ,COiTiI 'una de hIS; OOlllp$lriJtrI$ de 5umi11lis~ro de agua •. b ca.p:Clld6!'1 d~ Da:5 (1l)mpllii:1!~ ditl' .<'!g.u~ ~~. ~.1'!~ cia. en Ull:3 .. p.i'irte·llmy oollra:iTiI~iIll11ld3 del, f[o"f~mesis .. Elli UDli m:mtlmto! IIUII3. de l<lIscompaii:l3:!i.la la'mbf!tb CQmpfm)~ c::lmb~6, ilHc3.praJen.o!l11 Iln ]:1 :P:ilrfC .1]ta dl![ rio a una p,rrt.e filfl1iUOS. (iOI"rHI llIi [)!Oldia del rio~ bl!S ()It]'ll:~ I::fiil~~iHa:il i:lQI'i,ovii.;ro!1 ]O'Il(:J¢.'1I~li::i'.ac:j.6ii'!1 dc~u C~~!r,:I~ cion die JilgM.Ji. Snow :rJizO:liiol, :por tanto, qtllC i.t:lI1li!O:l'ita·· I:i&]d. po" ~8I.1H·;:il :5i1'!r.f::HJ n:l.e;mo:r ,.~[lias :P!ili['5![.1{(I3S qUie obtienl81liSilil agua de I,~l L~mh~lb C@~tcl'p(J'nJ que las ,que 13 obtelili;l.l1 de OIT3sco.m.paiUOls. iE~! hlzelo que hoy en dJ.. :UanUH1l0S ",epi.di~!n:i'O]ogiiJ ~I: .. p:icl' yC:Elldo ,C:l;S.C1i porcasa, contandQ [lodaJS las mnCr:De.~ par cOlcrn en cada casa )!'. dCl!rfmi.mtfl.do queeO]llpOl.~ nfil s:lJJministrah::1lc~. agO;], :li '~ a !~n casa,

las Obsier¥3.c10lleS de Snow se mlJcsrr<1l~ en la l.dJma 1~1. L"'.rabJ a mll~tro el nUl:I1Ilero de 'Ci"aS<I:S" el nll.m~ro de Im]l1lne'~po.r: c6lc:l'Oll)f bl!s: 1'I]1LI1~.rtm; pDf 10.1000 C:a:s,OIS • .AuH'IUe ,est!! rllO e:stmi1: l'lS3.idJe:JI, Po!!q!:l,e 1,IJ!10l! 'C01~" pu~e (il):r!:~~r!(;·t un !!l!(IWlC'W dire· !"~f!fJt d~pei"SOf~,a~~ !i~,() es II:fI:'! it1!Ol.lo1 il.pro~ima.d6f!. Ve'{g,lOS que 'en las C.<IIsall .. <I hIS q:I.lC su:miil1istr<lb'll1l~ilS ~l)mp<!!iijJ<1!~; S(nltbt~~rk y v'fl.tr~/1.t1Jl,q1i,l:c obrenfan eli l'IIg~m dJe uaa pam: cont::1l~n:il1;ii1Id<1l d!el. T3T.fle:!i,is!, ];lItiiO.[', t .. l:idm:W em die 31$ !l:u.l!e~tespor ~d;Ji ;wo.ooo casas • . 1E1l las ".1:S;;aJ~. $1;l~fI,~!1I i~:~ra,d;l5 lP'l'tlt L(1/1.1Jbe~'1 C{'J~,,~~ny. I", rasa .foc ",6110 de 38 J'I1lJutJes :pO\r 'HIJ100 casas, Su:s datos :fllcmn til1lli co:nyi]1l:ceilte5ql1l~ nC"ll;ll:'Oil:li 3il.~."U't; e:.~

liAllLA 1-1 CMWI~rte5 por wlera IPOr' 'lo,IIlOOl1ll11il11t:an~es '!l:l:Irundon die [" a eleliaci6n dle·I~i3 ~s~den~~ pg[I:l!ll,dm!! dellnivel d,ell!iililll!rt, Il(llfu:!lre5.,~84{HIS:49

lEle·v.fl trc'in p~;r' e.ncim!l!ll d~1 niiV~1 del mar (pie5~

MIlI~fU~ pOf~di!! 1 Il'DOO i'li!ibit:a!lle5

<20 .20,40 40-00 6fiH3.0 80-100

rco.uo 340~360

'D<l!OS di!! lFilfU" W: Vil!iil S~~I~Oi: A 1M'eIiTl~m<l1 WIL:lfll~ oIi Se/.ectlOrnl from ~. Re.P'OIiIll ~mjl 'Writi~ of !Mllt~fi!'I F~r (edI!<l® ~a elSaH1" t.l!y ~r'i5Ilillte of Greal Britain ptlt Noel A. ~-!I,iI'l1lp.11l'f!jf~¥ l~i'!I, Th~ S~nirntyl'rutrrur.e, ],;1165.

r rf~rr.-Gho r.I auior

Rcgis;trn.dol' General, SJ exigjr al registrilldor de 'cada di h'i('c) del sur J~ Londres a con ign:ll!" quecompai!~ $1,uiIl'i,i:lI,i$tr:l1b3J ¢I aSiIil.a a, ,cada easa co la que UOII :pcrsona muriese decelera, Recuerde Q!:!e en ~QS dia~ de Snow S,I) desconoeia Vi.b,rio choleme eareret6xic:o.No se s<!bi'a ~ildl;!J sob.re la causa de ,101 enfermMa,d. La ~ondusio:n d,c SIliOW de que el agua !:ontami'[I,!.n:li .. se asociaoo ,1,1] ooLcrll ,51! bas 0' OQmiP,IC'illJ!llmlUC en datos o'bsel'v:Jic:il:Jliflales:.

R]a5~mi!:O es qu.t', ail.nqll.~ es extremildalID'l,ente' i (ll,port3Ilte pai:r.t'l nQl~()t:ros, maxi m iza~' Huc;s,tl'O ccaocimienro sobre Iablologia y la peeogenia de ]3, enfermedad, no siempre es necesasie ccaoeer todos ~os dtlva lWes del mecanisme palto~enko para ser capaces de pr,c'.' oi ria. for ejemplo. nowtro , sabemos ,que casl ,todo::; [,1)$ ('.1ISQ,!; de fieb:rercunlat:ic3. )! C3:rdio~arfa ~'C'I.un3tica siguen <l una jnfeoci6n cS!tl'cptoctK;ica.

IF!'GURA' - ~ J ,,"' Una gQlB deagl,Jl<1 dell nme!li!5 iClibuj:adal pot Rufl(1liI enl1850. (D!t!, BiUilas frOOil ~rKIP; (A_) to tile R!.>po~t of 1J'ie Geoo'allBoord 'tlf Hea'tth 0fI1h~ Ep"demit Oholefai 101 l,MB and 1,M9'. IPuhlicarJb'~, HMSO, londres. 1850. ~nt J I§pidmiol 3 'II :90()-9i[)7', 2:002.)

St:rgpto{;Gcars es p:robablenlente III bllctierrua que se ba. ctudia:do y analizade de ma(l;~ra m~s,~x,~~nS3. pcro ~odi!\I'i:a n,o sabcn'iO-s como y pOl" quci: causa III fiebre reumdtiea, Saremm;, que tras una i_n_fe('cjoll! eS'trePt~6.;i~ g:rav~, co.mi)' la que Sl!' ,f,e eareelutas miUttlre) I~ fiebre reumatica no aparece en !J07 de cad a 100 poe,!:'iJ;O:IHI5 i.:nkaada~. En las poblaciones cil.iJes" COU:IO' los niilos de co~egio:s~ 'ell ,Iai que 1;(1. i:lfliffecG±d]1, es m~:s ilfl'v~. I~fiebrc re~II:rli3tk3 a~lrece' '50610 en .3 d~ cadla 1 000 ~(!]<1l)es iti$ocr.l,dn!i~ .~10 ;lUi' len Dos restaates 9'97". ,( Por q,Ule !11iI i::llifcrmedad no se peoduee en los 97 f~chjta~, ni en los 997' escol;]]res, si ~srjn expuessos al mismo m'icroor-gall~!lmo? No Wo sabemos, No s3.beIDO'S s.i Ia t:lWict:mtdad es ,eI resulrado de una dlft'!:rellcla no dle:l:ectnda en el organi:smo o !'i! se debe a tin cotaeter qucplUcda. f.u:mtar La a,d~-.reild3 die los es.tr,eptocoOOs. 3. ~as oelulas eplte ..

Suministro de agua

'Sou hwad: and Va~ I Co. Lambeth Co'-

OIl'OS dislfillOS ~Ol'!dinefi5e5,

4(l046 26..'107 ,256,4230

1263 98 1422

3,1,5 36 56

lDatos adlapnadlos de S'IlOWJ: Or! tlie Il1iIilid~ or comm~n.icMion or clilo\eral Enl SillOW' Olil ClhoI'~rar. ,f\. ~pr;int of I'm Papersl:Jv Jdiln Slil~ MD. Nueva Yo!I<::, ih-e, Corn~~!h fuild, ]936.

M atcrlal p otegido por derec has de autor

~i:<1i!(>!!iL Lo que sabemes es .qH~, ~I1C]Us.'O S]U CCHlI~lP~en. deer 'l:U.~.lpletam~r1te la c:adcWI:il! :p;lt~erl:k;<I desde lal ~l]ll.'CCi6f! piJr StTc/Jtnw~tt~$ ,i:l,bl fi"hrt·~ll!m~,ti,t';l:. podcmos c'v~t\1.f· (\lsi tod:os loscases de :fi,ebrere~rn;i· ~i(a ~~ plte\'Ci:'i:tmu~ () nalta~,os r.ip~do1 ',1 adOC~l1d3" ilne:nrtelas infecl;'iorlf'.s estrr-eJ)t<,l'Cild.c~I!'>. LiJ. fa:lt3 de mfl(lil;Ci!itli~n~() b~(lMgiQO :~l)lhr~ Wap,~~ogel~~,:iI, no ddJt~ :;e:r IlU I]lrur.lc,u]Q ouna cXil,;~sa p<lt'll, no pOln~'.r el] mi;l!rd'!<l!$e~I~iQ~prew(>t'iri¥·u~ cfka.ces.

Gunsl,denl tl~ btll,.,iCl' del mbm:::oy e~ d:nar de p~ll" I~H6n. Ntl sabemes ,ql!C '':::(}JmlPO'~tn~ t~~~l:flco de 1.05 dganiUo8 produce d c.111,e,t:'.r." peru ~:~:telln;(ls:q'tlr!; (~ 7j~80% de- I(!IS Ci,lS'O:!i (1", cafi-ccr de !p1l[m8nl~m dcbe:n ilIl eabaco. ]:;:"""0 no s:~gllifi:ca qm:~.o debamcs realizer !I;.~m,ujliQli dclaborlll(),f,io ,p~r:il ('·,mlOCirf .m~i'f.lr ·t';t')nH' Ies cip;~r,rinO's iprodl;!ccn c~ dnl"C.!'. Pem de nuevo, de forma patalela a esa ~m~esQg,u::WfJ:,. debemos menmr :p((}g< .. mas de s.aludi publli~ y 'C::Q~Ii!l!li;t:a!fi:~l!> cfi"-;~(j!!~ b~.s:u:lo5 en los d a t~)s {!lh~efV3d(:nm.lIIC;'.5! d:ispnuibll!cs ~lhor,a.

.La fignraJ 1."14 u.Ulestrll .lil.mOrt:.1~ldad del ,eam;el!' Je mama y el Cl'inoer J:e [Mdmo!l e~,la~ ~il'.i~res de Es;~:ados Unidos, L'l mortalidad por eiueer de InA'Im~ hr<l, pc~rn;j!,ncl;~d.Q .!~I~tiv~m~"!'ltl;;c~fl!'it<l!HH'! 'Q!l ~G'!j:~.hi" mos d:Cf:.cfll~OS" Pew 1,[11 m{lil't'a:n.dad debidaal ,ea ncer ocle prul.Jliitl3n c:til ~ a :s rnu]e:rcs ~. alJ.R1I.Ct:lt.1d.o QQr!,Stan~l'" !'i!l~!:I'O~.O~.sd~ 19S7m,~s mY.i~~:) han fan~~id!o c~'1dfti

I

201~:--------~~--------~~'~'=-~-~-~-~-~-~-~-~1

1!11~""'=================M

5-

Q I ~ 'j 'I ~

'~'97"J tlllf'5 1m 1IDil tOO~1'Im~005 MIIY 11989 11QQ1i 1:tR3IM

.uiodl· .. m ....

.... P,l.iiln6n~~ -t- IPlJlmi6f;l.1i!fI'g1'l!l

-,MamIll.(tjaOO,Q. ",. M&mII'mcslr'i!I

:FICUIA ll-UI"Momilidlad pol dincer de !Th.'lmo'll bem@ ill drnoer depYl~mon: mujeres d~ rlaza b'I,;m.U11remte H nnuj~ de ~ ~r!l, Btad~ U\n~ 1973·1995, ajustac:!o P'O~ ea:1jdes~! esttlin(!a[ cje,197Q. .. (o.e- ll\l\e$ llArG, :K~~ CL. Ma~ SIi', Miner BA. [~~fd$ BK [eds,!]: SEIER Q)!'I1)~' Sta1btir.:s ~ 1973" ~ ~)9iS. Be~U!Sl:jtll M 0., fN~tior1!lilfJ GlI~OOIi' 1F1S~!iJ~, .~ 9iM,)

am.o der;:,;}flottr de pn]mon que de cirnc:er de' rnanla. Luego Ir!O~ e!1!f:rc]1it.1!TIOO'l Uf! ,.;~!~d[io tril(giclJ die una forn'!;l! pr'~!i'cJ1:lbl.~ d~c:imler" el c:inccr de pllhn61~" quecs el .cs'ldt;'ld~) de UrJ! hiib~tQ. pcr!!lo!:!aJ~ el tiJibJI:;()" eome Ct1iIU!s'1 prri~.dp~11 3icu~:d deoo.ltte.rre po . .: ii.~IlCll! c:n:las !l\l.1;!~ctcS tsrndoYimidle.[ises.

Adc[!l:l.s.la Hwi"m,wtllttta/ Pt!.lt'edi()l'r Age:n0',cllli~ 8ifico eo 'l993 d lruruo del t:Jllib~co ~~1bi~!Jtilrn (hunm dd .abrn:o da otras ~rson>lS) t'lOmo c:an,crJ~t'nQ bu~ :m.ano C{HiU,1ICido. y le atribuy6 3000 maerres po,r ca!l1.(;l.'!E de p ulmun en .t1!l;madi~)U5!pasii v os lodos llos ~aos debidea S:~I peesencla en c:I .alnbfc:n~~.

Al:inqut:: pan"L-C que .1:1:1 c:ifr:ils d~ fum3dQiI)~s CiUI m~yl~lres de 18 ailOS se eJ!d~ redueiende ,eo :100 dllti .. m.£lSi ::lIf;if.lS en Esta,(h>s UlilkJo.s:. una obscr\',01ic;~ulnpro· .. blc<.rn::iitic'J! es que deiSclJc m'991 'l! '~997 ~OI. p(e!i':~I~c(!6~. de' Itab ... qlliismoen [osesllIldia.nres de ius:rrutln:o ha 1l!~rme!1ltadn ruin 3,2 %. [;ueg'o' el. :aJ~ore del. r .. ~~gl ;i.g'U:~ ~i.en;dQ~lIm de lo~ priltci'p;I.lc~ desanOS.C,~lidc.nrdoI6gi~ 00$ J1A" t¢MlCho:~ pjJ!~<! ~oo m~d:i~oo en .IQ~c!lmpQ~ d~ I~ salud p~blic~,~r La medidoil d~tliciil .•

A. bipn~Vc;I:I(;i.ul:l y el t.rllta,m,i~:!'uo se les "'(1 dl::m:as:ia,dn .a: n~t!.nl.do (;-QttlO a~(~1i"idtl~ :nru.u~!a:IiI1I.{),liIt.e e.)l;dIlY~ll~ res, como se muestra CR lOll f:i,guJ'O! ~t· t5, Pcm e3ta. c:buoqlll:c ~il! p'rcvc!ld6n no sOlo es Y~il! PI1l.!!1(l i!lt~l

'fOM1 ..... 1 , O'jMl!'~~:~

EL DOnOR E:SlA ESIPIECIAUZADO ENI MEDlllelNA, PR&VENJIYA •••

DE MIAI E RA QIiI E S:~ tjlSlEIP E,IT,AvA , ENIFERMIOI Ell NIDI e;SIAIIINTE.IIUSA~DD.

IHCII1IIIAI-15 ... ILa ;iP'r~[jdi&n, 'i el: ~ilM~'i'lien~D \i15tos mmo .adi¥id~e!!i fll'!.1iMlmeote e«I~l'lte&. (D~ W~~I ill; zm e.I!" tor;n ll'ni~ll iPI~ S!illdi(il!~.!l', 1'886',)

M ateri al protegido par derec has de autor

ft- I •

ulnamlca

dela tr,8'ns,'mision, de

la 1!nfermedad

Yo Qonservo seissirvientes henestes (ellbs me: e:nsenaron looolo, que: se),

SUiS n;omlilres :mn qu!l!:, por quI! 'II ru:ar1lido y ';;Qlij1IO'Y d6!mde y qjyit~nl

- RudytJld l<ipling,1 0865"~.l.1l:J6)'

Las enfe![1I'lledladcs no :5urg'cll del. V:.1:Ck,., Se d~bef1 a u:n[l. wnJ!ercaooon emu: d. hO$f'Bdad(:ll (un:tl pcriSiQna), el 3,gente (p. ej., una ba~~el:ii3) }' elamblenee (:p.e~., H!lI ~'U,llillliini$tw de 'l;fJ;IJi'l QOIi'i:tlltlil.i]U<ldll). A~nqtili) alglU1' nas eufermedades tienen fin origcn engran 111Ied:id<li ~e:[!cd(;o! Q;;,U~ wilas se deben a ~!l,iH:tcmoci61l entre' f<l!Ciborn!l g~[Jei[iros y "'tt':b,icHraLe$~, cIDe m' .. ~er .. ,que el equUib.rioex::Icto diffe,re en diferelltesenfe,rmedades. Ml!!!cho.'i de' IQ~ (J'(,il!!.c:ipio.s su byaoellrtes ,<I~ ~ohie~:IlI~) de rua rj'!lnsm~s~6n de la enfermed.ad. se ~uedc[1j die" mOSl'lSir de fO:rH'Ul m~,s clam l1r.i~ffiz:..'u1:do como. mod.¢lo .Ias ,er'!fe-tmedaldes. t.f'iilr~l!im~~ib[e~, I?·~'.f e]to, este ,c~pfl;1~~,a udru~za oeste tti.po de ,ell.fe'nllleda.des: como ~i'~Dilp~g[)i!I,~r¢yt$"'f ~tQ~ pifi]!~ip~I):li. Perc ~:05 eeneepees eXp'ln:cstQS tnnl:i.'!i'c:I1 son ap':~[CliIhl.csa 't::nrel.me" dades que ne p<l:r,~ de, Qri,~1r! l]"!lfecdo${;I.

A las 'enfer~tled;l,de:s se ~,i1S hil. d;ti.',5cr.i~o ,c~oisi.!:,a, m~i!U~ ('OO!UO resulrado Ifu !lna triad a epicliemiol.ogiC3i que 51! .1l11!a:C5f,ra en la figl~rn .1~ 11. Die aeuerde con ~s,tc d:iagrnm;)i!,~5 el plJ\(ldy~o de ~na i!:l~e,!:'ll!()l;;ioJ:! enrre e~ hotSpediadol' h1ll1:l13nO~ UI1I :ligc .. [ci;~~:mi!osJo I) de Qltro[~PO y el.<).mb.ief:loo qllll" faVgl['('1G~ :I<Ii t;'xp~~i·· 'CruG\lli. CO:1Ji fr,ecuencwa, !p<lrnic::ipaJ un vecrer, oon-lo el mosq[uitlo 00 ~!l. g;a:r.fa,a.t:a Idel dc:rvo. Para q~.e tal int~t;lJG(;~6n '!:t!!!'!galug3:ii,eru hospeda,dJ(),[ debe' ser sus(ep.t~bl.e.b .$1il.~c~·p~l.bmd.<1d hum.<l.!1<1J c'Sfa de~er~ m~~, a da. !po!!': d~kJientes f,u;;wrescon.o el fondo, !!l,C'l'!et~~o Y Jl[]Jn'icion<'!] y ]as ,ca.raICrf'll.stic'<'Is il.lnUr:l~tiiI~ .[i~.s.!El estade .inm~!llit3rio dec u:l'!ii:liidi.v~dtio CSita dC~m:1i!!iiiidnpor !'!i!uc\h,QS fOlctio:res como [a experiencia pil'cvma coni:n:fccc.iolJJe:s, .Il~~lI~.des YCOfl 1$ vaCtlfiOld6fi!,

LQ~ f .. ~mo:l'"¢s qlJJ~ P~~~~rl pmvQC~r entenn.ed:1idles hlJltti!l U3,S 51'0:11, b:Uol6gk:os. f:I:si'COi5i. y quil~.k:Q~~ ; a ~i (iomo die 1(lt!iO~ tipaiS!~, como c] ,e.stN5. qJue pu:eden ser m&s di:flci~e~ de d~sifka!:' (t~lbl;1!i 2.-1) ..

Las c:niennOOlndes pueden rrnnlillilitiir&e d~ fl:ul:n,., d;· .eGM 0 l/lt/ir.el[:M. Pur ci~mp!]o,. Y]1;a; ~m.fe~~da;d pYl!de nJul.iSl:Il~d:rse de mrn<li persena <I erra (rilii)nsmis1!oll di" rec~)po:r media dc:i OO.llU1.otlO di:n:clol. .L1 til:IUli!llfllis~.6.l1i iooiiOOct<!puede ]>mdiucin;e a t!:a!vCs die l!1.1~rchblo 00· m[Jn ,~omo, 3Jire 0 Ull sumil1iistro de .agu;'l. CO:l'ltalml~ru:1ld.o~ o po, '\'€Cmires como ern !nasql~iro. En ~~ mbla, 1<2 se !JlJU(:$[l'<'II]! i1~1!ltms dli kJS !:rJ;odos d" t.!"a.r!smi~~6!:!+

La, .f4gi.'ira. 2~1 CSliinil. f~toAim.tr1'i. dli.si.C:3! que @J:illl!ts:, tra I,"" dis,persion tr;1!SC 'llIU estomudo, DeIiU]I'(;!s:~ril. de for.rna nmy claea la,po:5,ibi~!idlaJd qne r1:~n(l I.lll.~nd!i.vi.· dY,Q de 1)fttt<l[ <1. ua nllmem die P:fSIOll<lS eitl un perrodo cQno de !ti~]1.lpO\. ComQ ~!Um~, hO!!~~i1i!l!I."dJQ::

VI) :!Iu~C"~o f !ilrn~l,lido i[mede tr:~lns~!]iti!" bg,.~pe of.! d resfrktdo 'OOJ:trlUI~ 3 itll.liCh:u<'s, 'otros en el l~raSOllrso

de 11!I1]i1!hor,~. en li!.Il:'I!i) Imibi~d6;n mll;!Y polJ!<id;i!, T;]mhv~rn, UIJaJ il'l(~i6"Vl'I~il';Ii~1I ['lCidri;a.IlIr>r)[X!g.1fSe pv~aY;'lmCljln: al:: uaa !pt1[''";O]il<l .. ",tra.5.[ [t1!}s(C C..<I.paz: de .1"l1illl(lene~ p!O.!' sl rn~sm;a 'e~ la~i'!n~~alC7..1" :p¢to ~1I ana l2l.featul:iI:niclO:1illilc ~l:'<ll'lSl'lli~iIr ~!!<I ill£emrm ¥t:!~rea de tal milllI~[<J;!,

lluego. microo:l'g~llis.ftl.ol1; d.ik-re:l1l[~~ se pr:np".~'HUI pOlt diferenres \,!;]5:" li' el .polt.en:c.ia'l de ,que ml.llmicroQr~ ~)'1.nisun(i!' .cl ... ,dos~ p.ro~gllil! Y :pI'tl1dli.!.ttaJ b!.'oil":es depe.mle de .1il.Scarn.m"1i$~ctJ:sdemibrool:'g:i!:!~m}[)., c(li,,'to ~bi,ic~ocida:d de erecimieneo y 1<1J villi POI[ leeual Sf! traJIDSI:I1Jiho:' de una, ~Qrnaii nU:ilJ"

U! £~g~r:,l 2<~ esun di<lgr3.!l,1<l1, ~lIC:lilld,tlioo die 1~i1s sUlpcdi,des corporales h~m,:1l]'Q.iilIs'(]mtl;~;O!)!i!<Q,!i· de I~nfec.d6L\1 y dli:S:C:ll!l:iuaci.orl dill' m][;roQirgan:i~Il:!O~. La rill aJ]i:mc~mriaJP"edecoJJlside.raJfl!e un roba ;],biierroq,u;f! ~u:mvit;sa >el cu;cr:pn, ~r l.o~ Si8~~ml<!~ tC!ipi!!'<ltQrio r lQ.rog;er..h[ll p'lu:;dcl1I! ¥er~~ '0(:1'11,10 inll"agin<l!ci.mlle.s eiegas •.

15; Mate-rial p otcyido PQr derec hos d 'autor

fllCiiURA 1-3, T Las 5upBfidies corpora1es eemo lugaresde irdecd6n 'V d~~minfllai6li'1 ImiarnbiO;!fnOl" (D~ Mlms CA. ~ N~ NnhA:'(wl$.:

Mim1 ~~is 'ell Ili!lectiou!O IDi,~il5e; eel 4. LDI'II:bL, Academic Pir~, 1995. lp,!ig.IQ\)1

,CONlJUNIlIIVA,

FliCiURA 2"4,, El OOlllCPpI.O del Ilici!oo~~ de 1M 'enrefrliu~:d~desinreoo()s~sa n:ive1 de I~ ,c.b' lala y d'.e~ h~IQr. {~pnado ,de IE'o\ailS ,AS [eli1; ~11!TI!fed.iol:lS of HlJmil~ [ptdemi.oIOgyarJd COO.roll ed3. N!JfN<!i Yori:., rl'eli'lum" 1199'~.}

. ,

, • I

• ,

ExposiDi6n sin illr.ecci6n

.

CLASE A:: II NFECCtON INAPARENTE FRElQUeme

E~e:mplo, Baollo, de,la IllbefOlJlllSis:

o Porcentaj,e de ifil~~Qn6S 100'

CI.A$~, 6: Ii:]NF\EiFiM~DA'D CWNICA Ffl!5CUENrTe: POCAiS MIJERlES E~emplo, '\JUliUS: ,d'Qtl ~pi61'1

~.:: <:.:.--.:.::~.)~:.:::' :<:. ·-::·~·'-·:·:·';-':···::···'··-I~

o PQrl;.t:!I1WjQ dEl iRfeool01!8S 100

CLA$iE1: 0: INFE:QOIONElS IHA.BITUlA.WENTE MOAfAlLEkS

Ejem;pr.o, Virus de IiCi robia

IflGtllRA ')-5 '" lDisitiiiwci6;fl d!l! la gFa~diJd cl~~c:.:l en ~ dase5 de inJmdanes {11I0 dibiJlr ~ooasa ~!\l)1 (~b de~~ IS; ~aiTIef5:

IEpi;d'emiol~ ,An !noodtldltlry Text lpt,iladelp~illl WiBS;s,~ 1985, lpag:, 2.6'5,)

§il_ .

i I Ilmaparenre

WdZt Il!.ew

.E:J

Mod~,rllda

If8It1 GmVQ (!'lO Ii!lO rWJl)

-

Mo~aI

M aterial p o~ido por derec hos d autor

tml.1f ~~l diseminad6u de Ia enferrnedad .. fit sarampl:6n elene ,en machcs c;;ts,os una g:ra\oedad moderada ~i soh} Ullffic p[~ms(In01~~inrOlnri~kos,. En ~I eteo exrrc]llu" S'ifl ~li~gJ~n;/l i:n'le~'!!el~dG'r1" :[11 rabia no tiene cases ~uinl;:~m:t!aliioQ~ yla IU1i.t0r!3! de los Cil.5OS no '~rilt'a.d.os son mOJtares:. POW' oora:t;ig;uie~,te, te'n~m{l~ lin espeerro de pareenes de graveded que vl'llria.!'l c'On la ~n{e!'rn~-d.,d+ La, gl"~ved~d ~.rl;:~~i;': relucionarse cen la",~r1Ulc!l1l.da del microoJ:&iliJiI.i£lno (dc' 1,(1 efi,ciolzql,l,e el mi,cr(n)rgallism.o seaproduciendo la enfermedad] y la zona ,del C1I,erpo en, I!a !!:u,all el mi.cl1uorgamis.fQo se nThukiplk'<!. Todos estos fiu;:ror,es:. a:s'I'co:mo :1a.5O caracrcdstita~ del :h'o:spt..,~i1dor :)1 la Jie.SrrIJeSl:a inmuni~aJi<lJ, debcn tenerseen cuenta pa.r,a amender oomo ill enfcm.edad:Sf: pro:p~lS~l. de un ~ndivi.duo ~ orre.

.~ medida queell()(!~~{Icimie'mJ.lo~Hni'o y biloi'{jgioo ha,<l!illtien~<1Id[!, <Curl los ~n(is. uunb]~11 ln h;li hc!.::no ni:JC'.5h::a. cll.pad,da.d pa~.t disrililgui.r d!ifclicntcs eseadies de enfermedad. Estoo ct;lrnp1'C1ri.denla:s enfermedadesdi.nic:as, yno d,iDi,cas::

Enfermcdladc5 diinicllls. l .. a cnicl:'n:l(:cljd di'n.ica .sc c ... racreriza por signes !i' S Int'o:mas-.

IEnfermedi!d .pO IiliniC'al (;asintomarica),. Las er:lfer-· I:ru~dad.es no df:ui[cas p~ede[l seat las :siglt~.ie'liIltt;s:: 'E~,lfer,1nedad pr(!(;li'ni,r;a·. En fcnm .. d~d que tod.:!vt:;l no liul proivocado :ilnWmaS p€lTU que va a p.rogrcS3.r hasta ll1l1anifest;[u los,

,f1,ifcrmed~d sl,.b,:lt~licai. 1.i1 t:tl.tell'llllle:dad que JIGI' pr,cscnt:1ti slntOJJiUIS ni est~, destinada a presenrarlcs, Este tipo de enfermedad se d ia,gnosli:c,~ a fIleil'!udo med.iame una

.1"e·pU~ .la "'er,o;16gka ~3ntk:ue.rpos) {) el cl!.!lhi;·~·o del ~lkmol:ga!li,smo.

e1,ile,mtJ;;-d(ut per:sisteu:t;e ('1clJli.t~a) •. Un .. pc,r:~(~:!1~ no p~ede ,~de~prell!d.e:r:se:~ (1(' 13 ~n:k"Cc!!6n y cst:a ~r,~is.~I~ du:ratne :1Iiios.3 veees durnl:lt.e tudal la "id'l. En]oo uhi:I"I1,tI~ :lUUS un fCl'ilim.cno i:llrc'f'l~sant:e fia side la manifestation delos~ifit(JmaS; muches aDOS despaes deque se pemm.!::a que I~ i!1~dtU:i S<C hahia. fll:su~bo. AI:g.~'[nQ'S adultos que se reclllpcri1.ban de :po]iiOmie'litn;~ iflfa!lti~ estdn aboi'll d£scrib~endo <'IstC't:Ii;('l y debM.idtld :illteIlS;].'s;, ~ es{n ~9~ Ie h;\l!

Ii <llmadn ~I !!I.fod:rol:n~ po .. 5"['"puHQmielftlcQ de ~.1! Vf:dil. edulta, A~( se hllu~ cO[l¥Cn~dt1 eneases de c'JfifCl'mc:.da.dcUnica. iUlIiil.CjIilC' algo di'er~rll·.e'

de III eIlFe.r:m,Madi inieia],

Enf~m.I'(!iJ(;j'(J l'aliente", Dna ~nfrtl,;ion s:in l!!1~ mUi~tip':licac;i6Im.n:!i .. r31 dd m.i(r()IJrgani:smo, como cuando el . .iici:do nudeico \rhiioo 5C inC'l)rpor-a alllliucl(i,O dil' una cclula como un provll!'lJ:S:. AJ eceurario de 1;[;1 :ill ft:'('C'!(j!l .pel'sis~'efl:l'e" s610 el mensale genhfoo e:~<t;a

'pr:CSC!!ltc 'en cl ho~pedador, no el microorgnnismo \\':i:ah~e.

Enl esta si~mu;Ui!l~. d ~uD~to al~liga el, mi(;:roor~fiismo pere no esta. iml fecta,dG eemepodemas Veli IiI:lcdiaiIJW" cstlYdioo ~ro16gioos (~O bl:i·Y ~gn~ d~ r"t}$.pul)'$~~, de a:ndweq.lQS) n~ Sic;nOlii de, ·~nfu[medl~d d!!1i~,,&~ ~S(ll,U'i 'pu~de rodavi'.3. in{wra:ra otms, .:mnqm! I~Bilil-fec\o. dnsid",d ('S: 3, rneoudo menor que en otras i~foccin!:ies. EI C'Stado d!cpormdur pucdevctl~r liIlla dlu~ci6n l.iim:irada 0 seli C':I:'6rnro. dlu:andfo meses 0 at'im. Uno, de los ejt'JlII.:plos mejor c.cmoci.doo ~f~ pGttlld:or p:rolQugado flilil' Mary' «~Ia tU:fOI>3f"pO:IiiI':'.1dorn de &Jlm(mefla typhi que murlio, en 1938. A 10 l\a~g{) de v,am:os anm; t~b<:i.j6 COiOJO cocinera ,t':Jlc;l ~. utbar.!i. de Nue'l:lJ York. ttad.1d:indose de una easa 3 etra b3:jO diferenres nombres, Se ·c()ns~del!"I'I, que babl:J. c:au$l'l.d.o al menes 1.0 b(~lr.e!> d:e mie'bre tifoiaea con S]ca._<;I()S:y.3 'IUt!nro~.

Es I:lcce.su~o df:fhJ~Ii' OII'OS tres termjlllm.~ Imd.emi,Clo., eptt1c:H~t'CO' ., parJiilmioo. f";ndbnic'Q se define como .prcseil'icia. babi,tualde una enfertuedad dentm de ulla fl:giolru ~c..'ClgdJk.a dada. T.utibii;1Ii puetlc .rcfcr:irse a .Ill .ilJP.add{'hl. 113 blrual de una enfermedad dada dentJ"o de tal region ... f.pidmnico se define ,como 113 .apnrki6n en una ,comlJll~dad 0 '!'egUi:n de un gru(lo de enlermtl'" dades dlO uaa :liIif!'HJJO'i]~~L"i similar, claremenreper enci:lill.3 GJC J31 ,expoct~dva uermal, "I pr,oocdcill.1;C de una ~,el1il)(l' com(J.tlJ 0 pl'Op'~d,aJ (ifjgl1r~ 2·6,). P'a'Jd'§:m,rt~ serefiere ,(11 una epid'e:rni~ mUlliI.d:i .. I,

~ Ci,iiatlldn :S:1Ib!!:ffil)S (Jill!::' t:otemtl,~ nn mln:neliO Sllpe.dO.i 11111 csperadot De heche, ~c-6mo saoomo!O cudnw

,z

~----------------------~~~~

TIempo """'l ..

nCURA 2: ... 115 ·.'Elliferm-OOilId ~~micil fr'f!'nt~ 1:1 ,~p~.

M uteri al pmtc-gido por derec hos de autor

~

11:-:-- to.tlIIr.slflj,j,(!~iftIll II :-.

4l)O()' I . .". $()~ . ; ~.".

b....~~~~,......j " ~ {},;3 _

,'" ~i I ~

0000" e:

' \0.2 ..

2nOO, • '." IJ. .... _. III.'. - •. ,II!~ •• ,". 1.0 ~ go

11'000 .... " .... ( 1." '

o - ~-,~~~-~~,~-~~~-,~-,~~,~--~--~- -O

Ot:i!..1~, ~,'I ~~.'~ ~~\ ~ D!Ii. 11~ Oi;.l7 elo!l\ ~~, '~.!1!!:.~, "'. v r_ Z,I N\l,I',,, r..!N, ~'!I

M~rtll:~ 1!.e!Mlf!II

ffl(lURA 2~1'" Mo:rtalida!di ~~I ,g'p~().)!.imi'lda y ,oonoontraciO'flrnl ,00 SOl., ~n G_l'Gatcr iLrm· don,.~,9S2"!9fr3\ (De BeU ML, '[)a1l.~s m . ..: RBil~'Smeflt d I~ Idl!all ~n Il'qg'd~ ]:95.2! I\~ ~!'Idfi'" cat(if:!i .0/ <lQiJ!(! .arnd chlfQnic ~tle"(":@'S: of ~'l.It-e e~~lJre ItQ <tir p(li~~~ ,Eli'!';1ron iijea1!h IPQrspea 1'00 [~~ 3):3 60-3&<1, 2oo1i ;,)

{~spe:r~r? No b,:;1.Y lm,", res:pue~,tn preeb,t~i1 ninl~lUl<1, de ~<l~ prcgl,J;rtt ... ~" J\ trav~.~ de I;JJ ¥ig;~I~~l,;i<l! ",~;t"~vapmj,c· mos de,tiermina['CIltll puede ser e~ nive~ l:mbi,tll;1,I.o espc:r~d'o. CQlti !l'c$:pil;~lo al exces(:l~i!i.veces pilede Sl1'f oI;\On,..ilfll:::eiJIlte urm "'i p!r'uel:m i!'lterocula,,["~ ~Ii! ,Ufe:re:lf!icij} ,g~'n!n ,~l~f~ ,q~~ ~llt~ ~ ~" vi:.m1.

]'Qr c'jcmipl.Q, en di.ci.cmlmc de "11952. dCS:C'Cl~:d~6 ell Lo:~dt~U!'!il: d~~u .. nl~M~ C"at{jll(i;[l de hliuno (~mog). A. p3:ttilrde~ 6~9 de didemb.e, 130 ~,ieib:lil, e.ratillller.ptsa ,ql1~ la '\I~s~Jb,.ul.id1)d :'>e I~ujo a :lIitlev~ I:ll~~f:OS t:r~1 ... Iglu" nas palffJC5 de l..ond.t,es. los pcatoncs u:nlla;11l, d:ificu!tades p;:Ira enconrrar s~ Cilim]DQ. ~lfIdiIJ$o envuiIlJ ... " .[I,OS £i:l.mil:ia[·e,5; •. A veceslas persl}nas in.opodi,J~1 verse las manos ~,i los pies, La fig!u[,a 2~ 7 muestra la [111:1, dencia Cli!jtg&~ de :10.1 mo!r:t .. llidad 11' de: hi CUIlCCI.1· tm.u:~6"" de d!i6xldo de iliZilllf:rc (SO.,). Ln eoneentradon de SO~s~rvioco:~,oilli dk."Ido;r ·CnU de los ni.'!.!'eltes gC'!lera.lC'S d~ contaim,lnad,6 ... t~!'ea. Cm:no ~ '!~e enl lot f~gllfil. 2-7, la ~!.ieblaJ s.eacolnpafio de um, 3t'uncnm [3- pidQ de L~ lmortalidad!,. que d.<l!:ra:m.cn:te sU[peWo I~ ~Q!,'tilll:da,d usual, Esm dfra.pe.rl.l1lam~ciii' eJe\!'"3dl a~ul,1 'tiempo deSipues de 'q~.e la fliebb se d:~sip;J,"i1, Mas de oW 00 muerres se at:r.ihu}feI:O,t1Ii1la. nl~eMa.. An.alli" sisadicienales 'ill]dh:a:roil'l, rccl.cliltcmcntle qilll.e se pred.'I!ljcmn. lLl.ll;tsI2.,oOO nHICn~;$ mas dcsdkl didembrc~ de 19S:2. <I f~'b!tem de ]9',5'3,1. M~ch~~ odI~ esras !TI~'I:,r·· tes Qc,!,l:rricton en persmll.;l;sqUI~ y<1J 'habwau, sijifddo en.fgi!:m;~dadl;:'Iii pY[~!TIQPa~ 'G' (." .. !)dkn!'<l,~"::~~II."I)~$ "::~f6ni" cas. EI des,lstre de :~il n~chla, de Lond!rcs, I} Grl!'a' Slnog, ,~antO ~ 11:1. l,ium:1{""(,~ GiI'01ln ni(l~llI, ds Lomdl1'"S" cllJmdujo a 1cgisl.u a.lg,u~ilSlcr~s. CQ!J1!;O las C&~tlU Air ii.cfs de 19'.16 y 1965t que tprobibic [On las Cmr!i:S~()'~IC!l dehrumo neg.ro Y f;!Cigj:eroIID a I~os reside~.l!es de 3erei1~ t!ib"!l!<!~ r op!::'t~.d()r~ de ~il!Iri~!l camlf}.'a.r <lICOim~ ll:lil:s[lh!c sin 1.l1i.J.1li1:0i ..

S:upO:rlg3mos q,u.c 'rIn aHmentosc oon.va:m:it1:lll {.lon un m.iGt(io!.l~g'ani~iti(),. S~ s~ p:tOO~« I~!l or>ofC ~I d ~:pOI depersenas 'que hal cOllSulmido eW a~ilmeJlt{). baibliuij}~ mos de Ulna e~pf}~'h:i6~~ ,~ ~r,' ~b,,1;{.,/fJ .t\Q1 •• nfP'j,. pqr,q~le todos los c~sos q1iJt; l.llpalil~,icmfll s~ prOOllicron ~n~r"" ,~Oll:;l~ elj"lli~s i.l!!1 ,~Iim~lo en ~u,esl;i6Il .. ELi:!li.!!iI..cnto puede Sf'nirs:e s6:1b, una vez~ IpGfl*:.mplot en tin 3~" rntl~f1jf) ~INldo por ~!l1li ~mp'f~ ~~Ite.mat y J!lr Ill~r a tina ,,,!ica l!:.'tpo5.rcionen Itlispersoll;,)s qu e ~C} censum.icml1l. ,~) iPl1~C: ~rvi~ md~ dJ~ u:n.a vel;, Y pWVOC<l!r cxposici,oues ~.,..d.u;(pte;s' en ~3S !persQ~.3S que 1.0 c.onsu· m.i~mH en :nlliis, d~ nua 'lX;~~i6n. Ollli!ln.do tin sumi.nf[i·, tro de .ilguacnii. ,cg[nt3mi~ild!{lCl;)iI1Iag,uas're8ld.u!I.:Ies debidb ~ ~liI:g:aS en I,l!S tubcrfas,. I:a c,onmmi:n,a.d6n. puede ser pl!ri6dica. pW1J.I:o(,3l1!do nlli1]~[:!P~~~~XPOlltii" ciortes dc:hido a lns carnb:~os dc'prce;si6n en ~!~JI.l sumli· alsrros dt: .agtli'l qm:~ eausan 'i!l1:'I~(u':UJ.1mllil .. d6n runlt~r~ m:itoote. Q wuthma, en la eual :Il!na. fuga, oi."OtlSumte origina ulli}"onr:l1ltmiu:lid6u .~rsis[Qnt!l:,1i1 ~Il::ldjll), epid'e!iUi,oI6gico que se m(lnifi~ta &epellde de' 5:i b e:!!:" pos:r:~j61l es~~nka. Jrnlliiti,pl.'I! 0 ciOm[i,IiI~131.

E!lcst~c:l(pO£id6n nes ~tt.arcmoscn.la, expo£i· dci;", ,;:I1..:ca" eI brtH'C po,. .rm~~b£~J~lfJ (vml~u~ PQfqjQ~ IO:!'ii!!:fl~tn~ ~',~]!~~tIl'S se ven :rrni~ d<l!rnmelltle 'en este 'ti.po de h'liott". ,Cuil¢> sou las ·(il!r;l(.~dst:~';lS de ~~su: dpg d~ bfQ'l~,~' El1ipril~rl¥lg:!!!r" t"'~L'!:~ brotes :lion explosh:\Qs;rn il')1um i,11C'rCm.Cl:I!to b.rusco, y r;ip~:do d~.1 m:il~ ;iitlClrO d€ Ca;SOS dtr f-nhl,rlnfMh,d .;ljjJJ uliI:;iI pdblac:;i,o:l1l. E:n ~uHd.o llug"T,. 110'5 '~1!Sg~ M) lirnh .. n i:I! PC!.'~O!'!ilS qltlC comp'~rte!l lacxpQSici6:Ji1l;nnnl_~, Is/t,o, C5 m uydallo :po:rqlue e~ la primera. Oinda de eases frill) 15,P.:rarfam.os 'Vilf ~l.. "'nf~rntu:~d!ad ~I~ ~TIK!!fIas qu~ DO :sc han ~" puesee a no ser que :~ubi.e:ra oura flueute die cmferm.e···

M ateri al proteoido par derec has de autor

90 I

eo ,

10

60 ; 50 d 40

30

.~efO~ IDif~~

F'IIGUiRA 2,-,81' N:Uimeto de p<l:saiems y micmbl'oo de 1111IfIpiilli;!c~n que OOO'Iillf1!W:.a:· flg.n ,g; Ii'! ~rilf:elifn~r({! de'l oor!Jo ::.fn~o~ de &il~arOOli1t8ri~is i1®lJIda dmant€!' Uli1lmUC:l:lro de14 dias, de 'E:spi!~a ,j;) FIbridil en J~!AOO'! de ~, ~e()hil de i!1iioo, de la ,eillli!rrlllecladl @t:1Lre ell 25 d\;l Qctlibre Y e18 de Iliilovletmii;l de 2002, {Df!,~~!lIt~, '1!Qr' ~~ ~trQ! ~I Pi:~'\t~:WI~Q:[l; D~i!Ii;s,o~:~eiTt!s;~iat~!oWo ~ ~Qll'(JIj~'~i~UM~d '5t.n~5, :100.2" MMlNR 5,~ (49)~ 'Ii ~ ~~] t5, 200>1.)

~,~ Fmfi

201 !!II'I~!JI 1~11~,g

O~F-~~ • ~ v $ ~ M rul ~ 2 3 4 5 6 7 B

Oct Nov,

~ft d" !!"!!do

dad en In (;~Oinrlunidad. En tercer ~Iug:l r, eill, l!~1, b:rote tf"!l:i~iddg .. t.totvt$ dll.> ]<1: col:t!;udOl!~ I(),~ ('a~~ I!',u'a" lnmllil'; ap.ucom:l en ~[!iQi:ht~qlile ~dquietll,]1, .Itt '!inf~f" med!~d ;J p;1~it de ~.i:.i. CaSQ p'rimjjjrio, b r~~o!1 de I~ rnkl,tiv3, :mre:i'.1 de- [ai,~r> l;.'t1Islos!>ecuuda:rios;. en esre tipo de bJ.''1J:!i1:. ~lldil'l'£<l fiO SC eenoce bien,

~, .100 (HtlilJlioS deceniosse hn pl:'<Xtucido un liU.tII!C!!'O ,,· .. d.. vez; mayo!r de bro'liL"~ de ,gas.t,l'ocntGfliri$ agudill '~G~AJ <'I l)t:J!l:dj) de i1M,!:'w!!de Cimocm, Duranee IDs prlmer(m '~'1 m"~dc~ 2002\ I~ Grntffl! frJr DiS[1a;r;'6 C(J11.t,r,ol a~d IJr;g,~!!t/(m [,c~db~uo[ljinior.m.cs, de 21 bnJt~ de GEA~ de :~(l!l;, OiJl;,l!les 9 se contfiirrmlrtm mcdWal:l~e pruebui dJe ~Itlb~mtnr:k, en 11il~Lotms, de hect:'$ .queestabim ~~xiad.all;l nO;!:l~)Vin!s I~&'~];I fa;_~l~lia d'd v.iru~ NUt\1I!' ... dk:) .. Un(jo dl::l'$WS hrOll'$ se .mll~tra (111 ]a. ~l· gural-ge.!. El2~S ~'OCi1J!!llbt,e pani6 un OOID)' con 28l:[!!. :p.a- 5.'ljl~.ros y 944 miembn>s de fripuI3.c:~6n desdeE!.pmli1! dl!mm~~ un :efUCl2'ro ~ H dias b<l!:)t.1fioriO:)!,. Ern 28 d(~ OCmlbf'-1 ua l1otal~ de 70 (2..3'%)'pi'lsn~c,ros cnm;unrc3'rnna la ~~fur:m~riI3 tin:'! GEA.. £:1 2de n(},i!,!'i(lmb~tl, nn tuta'i de lljj6 pasajie.rm (5%}y 25 1(3%) mrendm)S1 de;; lauiifiu~'ad6iii iIl.fonuiimn de b (~n£effi'f.noo~d. La. tiC' gt~r.:1i ,2,·8 mu.cstm, c!l inc[C,fulJClltOr..ipido del uu~mc.l'\c) de q~$()I!l, r I .. disminu:d.6iFl pr,o~s~:v.a. de ilia. "!:lW!! cpi,da.. mica, iWpicll, de I~ breres con una ~QI~ e-¥rn~kf6!l y OO!:'l ti!1 $(jio \il;li1"lJlo. L(~ t('.!iiu~,tlld:O~ delasptuebas 00"bre ~n.cstil'a;s de heees dc,ua:tm dec 1:050 seis p.lsaiierQ51 1n{15trnr(m l!IJ:1,lC~~ difmnre ds I]Qtov:irusala obsru':~ !lad a en 1105 brnte~ pre'li'lUS ~n ba[(-u5 de CmCNQ. Los !l~,i~mb[o('l, enf~n~oo d~ ~10l uipUlbld6n estuvieren ~nl Ci~l!ait,cntma. hasta que !iC:r!lil!nj'!:t!!~·iCT{I!),,~:illtum·.itikI_).'ji duram", 72 ho:r:.l~s, (l~ barco sedc5imtea:6 r se rdoU3.~ ron las pdi.Citica~ Ilighmicas:. No~ ':cIrrUl!!llcm:'O!1 b.Wles <JJd~dolflale!!; ('il')l ~.nfi .:;ro()(:r1fl5poiliwn.f)f~ d~~· hOlKO~ ..

Detennin'antes de los Ibrotes d:e Is 'enfeanedadl

!Eigt<'ido deeitfCfmCd!<lJd en ~tio1 robbe-ion dependc dtlil (t.qilil.Hibri.o enU:tl ~I Illlme:if:O depersenas de ~S:.l. PQbl;lXi6n qy,(,; ~n ~y~~ptib~~, frO'" ~"m~ ~i.~r!c:n rlrC'S.SQ. desufrlr rni1.cllfcn.v.::dlld •• ~ 1::1 numer,o' de: lper& son a s que n~lu son, 0. ~nmU~te,$~rPQf t:1l,t:I!tQ ~f) estan en Irie~gQ, :Pu~Q!eiIJ Sef~!;Ul1lYI~ct> [mrquc h~y:an [~fiIJdo Ii a enfeemeded aJm:~s op.o:.r~~eCStc.!ili~fml!ni;" zados, Tambiin pueden no ser suseepelbles pOl' UJl<l b;:lscgeEc:;n:Ci1 .•. Si tGd!~ 1a.pobl.ao6:n e~ i:nrn~I1!C, esta c:13lmql1e ~~,O sllliSirii ningllnal epidell'li:A,. P:ero el ,equi.· librio suele v,c.rse ~lt:e'l'il!do C.!'!il!g;(.~punto entte la il~,munldild J: Ea. SlWisccp[[bi~l.d3d. Y cuandose desp~ii1:la 11:!i!':;]3 1<:1 :511$ccptllhulid1.ld aurn12i11!liI; [llpmb;:lbi~~i'" dard de que seproduzca ul:liuo'lje. Estor.e obse'.v~ ~obr,e tod(~eu pgbl a (,;i'Q!Il("Sprcvi<l:mue~t~ ,a.isla.dll!~, ·que se exp.oncn3 .1<1 ,cnfe,rmedad!. Por c~emp.lo" m el sirg]o 2(:1:.1<, PI1:n.um obscr~6 ,que c~Si3.r3.mpi:6n <lp:lrecia enlas isias Faeoe de forma epid:6miC'0! ~l;!af!Jos.~jeWiS :yal infecJt.adios e~urab<l!~. ern 131 p()b~13.c:iona.isltlJd ... y ~1l!il;:cptihJc:~, En Qt.!'Q (!:iemplot se pmd,ujc'lQ1'! b!)Q,k's impor.:::mt!:S d:C f::l:r.itl(gitis cstmpc!!oc&ica5 ~n:1lnd!o lleg<ltQf! n~e"'!(I!l t«l~t~Hii sl",~~.ptibl~ ",.I<t Or:~~t l~k~$ Ntwal St(ltkm~.,

La' iJ~'I1ImlidadgtH1Jt!l1 pl;l.cd~ ,ddi.J)ir:lc ,cornu ~ a .J.1t'5dls" ~et'ld:l.d£ un ~rupo <11 ua ~t.tlquc por una (l:rI:t¢r.mOOad ;I. la c!.Ii .. 1 una .gtan Pl,f(lpoE'eii6rn die :Ios :miembtos del grupe son inm~u:l~",. Si U:m!1 8[<1111 pOfGe:nt;lje de ]3 wo·

M ateri al proteoido par del C'C has de autor

141

12 .. 8 10 I ;

u

~ J

Ii

8

. -

N,or!i!QrQ espefado de eases sl el efeCt,o 5e' Ilimila. a tas '!!I<lCllmas

.:.«

2~ I I

,0 -_-

19:56

19.59

I~e(e.s"rio .p~lfa qu:r;: e] Qil.krQOfIDl.fI~smo se ft~liq!ll~ .10 stl:fic~erulc rum. ak:an:za.'~il masa c:rit;ica neeesaria para que sill pt.OdUJ~(;;l l:ru !Il;rI~~:t.mOO;1.d (J]nl~<I. Prob .. b!]c· l!WIent,t" la!TIbi~ se relaeions (1)r! ht~o!'! a de] cuerpoen ~a cijl~l~ se i:epHt~ilel. mft..~rfX)fg1in.i~fi~ol: sise tt'p!k~ !!>~" pt:'.r~id,,,,h;m;:!]1tC'.~c;crc n de la superfieie I,;i~toi!lca~ o[ml~' :rrofuRdamentedeflitro deleuerpo, TamMen puede· iinfhdr en 1.111 dnil:~ld,on d!rtl. psrlodo ,de inctlhaciotii; 1:iIi desis de L~k~oorg<1!1i$n'lQ!s w(;dbid~ oC:~~ el t!i!lom~01i.'O' de lill inf\:cd:6i~ .. Cm:uu:o llilayor esla dos;is. Ul,a.:; CorN)' puede SCII: d. pedod.o de incnbacidn,

ElpCf~(ldo de ~IlG-ob('!d61l1.;3!mbICIl dene un i!J!tcrC~. hi~]J6ri{,"(Ip<)~qtl,i;' :!Ie rd .. ciOIL~'ll (,"01) ,10 ,q'lle fltlcd~ habcf' sido el uuiw a¥<1I1:1C'c mooico8sociado 11 la lmllliertc ~w· grn ,cnEIJ~llpi1i. En B74, CY<.1!~do I.ii!~ pe~on .. s se v,eladl tenIMeme!'lteilfe(.':tadi1~ Ipm !.llM uerre Negre, I.Jr~puhHC:l de V':;llctdll nm~lbr6[~ ondlll~!il qll~ er a u r'I!':SpG!f!ll!l:b!(!';lO d~i(l:s!~d.on,.r ~fldo£ i~flS har't'Os qil:l~ ,c[l[mb";111 t-n d.jY"Ui!,r,I'!!O yn.'l1:dull: It'll aqm::"II:os que te· n~~liOJ perSO$l:a~ 'Hlf~mm:i1JS: :1. horde, Se esperaba que esta i!U'er\:'c!I!c:ion pro:t.es,c:ria. a ~Ia ()Ol[u,!Jrlud3"d, 'En ] 371 Jtagus,a a.lresto. iii ~nos 'Yi,iilijcm&Cn UU<1i :r'Cgi:6.Ii1I.a.isbda d~u'i1n,w 3'0 db;~ (treJU'i'I# gi'Ot1li) tr~!S sull~cg<l!da: p~r-,l, ~e.t· i!i~' sep.rodud3 lai:nfecd;6n. s.e ''!l'io <:line ,e>:tepe:l'.k~· du ~r:tinSi!if~.t.~i(mtt',. y I:ill~i:'IFoclf~ d~ d~"t'~ncion ~~ ahrg6 a CI~Ul,rC!ilt~ dia:;; (qmmjr~f(! ghmr;).. ~~~lt! es c~ o.r~n die;- .lapa.lab~Ji ,cuamlJ1ena.

'cCY~J'ltO liempo q.u~tem.J's llisl;J!I' ~~ una pen,ol1ar Ne~~sha:d:ulilos aisJ<1it a UUiiipenOllla hil.fim que ya. n.o fi~llera lill:lfc~iCiosa para t)ltlr3:S. CILMI1i1Jdo una pe non a presenta Sl,nt{)'lliH!lS d:inicio:s. fiCncmoss,enc.ra.l:menu; un sigRo ·da[ilJ. die p(_~lb'lC' in{occ~(l:ddO!d. PIC'WS1J~ !!!~ plfob]~mil. impertante a.nt'l!s de quela perSOiFi~la presenre ~!:~lO!'rlJ1!S,. es dec!I; dll~lr'1!Uc eW pi:rJodo de inl:;;l!~ Dad6n .. Si sabemos CU~Im:do qucd~d<1. lu£cc[ada y ~am.bicr! sabemos la dur a d(jn gCi[ler,al del iPC6odo de Ililcubm:J.on de .Ia enfennedad po.;i:rfamos descllr a~s!,H;1! ]11 Iper.so~I<I par.a(;\'iM r quc' tr<llf:l:limirt:le!illia e!1~

1961

f l(iiU RA 2HJ'T rJeO~ de I.tll in fnl!Jflida;d ®(:\.P\'l~: flU' meros espoerados y ()~fIi\oom de ~ ,de pol~ miielljt~s lj)ara'ITtical: E~t~do5 Uli"i~dkl~, 1958" m96·1. (Ad~p~ IiOO ·1!:Jl1i)~aci6111 de III ~m"~tit<lm! !\L'"d(~lf~ of ~ ~. ~htI99S,. De Stid:.le G~ OUserved alllKi ~I PQI~~Tiris if11h~ UnI1f!:Ci1 Sl<ite:s. 19,5:a.~ 961, lIm J Ptubli-.:: 19~\lllh '54~·~21?·~n~" ~9GA,)

fCf~M~tbd .11 otfOS, S[f! '~m~arglJ'~ en ~:1! ma~Qr[" die 51'· til.Hlc:ioncs no s:Jkmm sl una peFSOIUl C$[:iinfe~I·a.d3. Y iPull:dc, que no ~Q'~ra!T!O:~ n<l5:ta qw:se m!Inificstcfl les sfg~()~ de Ila, en.fermed.adl clink'il.

Eiltl(i UtVii. oj ui~"~mfi'i)nali~il(:p!l~~liji'lta. ~m ~i)~~la rem a ai51i<!r <li~n pac.ienlic en !I;~HI:rcnt:c~.a"cmin:o <Ii un nmo cO!luoa!.!ial!'ioela f .EI proiblcma es 'i.ue dur<llil:tc almenas parr.<t dern per:iodu dei~ctlt1i3:dom., c~l:u,!do !:!J~il. persona t{)cl1l'li'!:;;1 no llict!!c ~~!lU)!J!~ti cl:[~.ilco~) p~.e:de ~:ran:smidr tll.t:tl.f~m16cliilida Oln)!:;. LIl~GCI' '[C~~ mos personas que (tada ~'lil) no .m1il~$tta~1 ~a ~l1Ife~~ mlld .. d pen) qllc{:'~tii~ infucr~d'(l5: y son capavcs die tlr-;l!l~lir!i~irla.. Pa:~ilJ ITiIU~hOliS. t'ufc:rlTled .. dcs. in~~m[IC';::i 1.:lOmUIiJ,C!!. c.nd nlomenilio en! que la cnfcnuc,dadc.U· fI!~<lIi ~ .• naniiic.$,tr" en .;:1 ~i:f!or~ la !hi;llE~!Jsmiti:do;l etros, Por. t3ntlo~ ;Ijshu:" (]! nna pe.r50llil. eael mO.menro e:1~ ~II qu:@ pl[~n(3 sJmllOiI~I~iii no, ~r.a nG(!~::l.rWallile:n [It cJi('~i!:.. ]JQf gitra Pl1rte~ c'] .. jsIO)mjjen~Q p~cdl;l :!lCl I1i!UY \i'ali.o:s:o • .H~. fcb.rc:r,o die .20'03 se dcscr.ihiopo.r p:rltnem vu una. e.l:lfe:rm.oo:ad respiratlo:l'ja. gray!! len. Asi:a (que b.ll.b!~ !Jclunidoen ,l';1 .:200.2.) y a ~;l que se d~"IJ,m:in6 si;rn.dmmc respi:rnto.do ag,udogl1\l\''C (SARS~ de] ing$iB S~Vele }\(til:cRespiflll{JT)' S)rndront.c)..b ~~&~ll'tc: ..... d:ldlse ,earacter.i:zab.JpoOf f.ielo.remnyn.r de 3·8 "4 CC~ fa]~:a~,>"fU:aliMfa:r :gi:tnt':f:al)i'~ eras 2. :l'i '7 dias, '1M )' d~s", neaert .<tIguno~ pa;d,t.J:!h:s •. S:C hOI ,demost!:-.f!dio q~~ ]01 causa del SIlRS esinJecdma 11' deb~da a un cnI:'Ol1J]v~rt!~ hmn3nOi!]!)j[~!i ~")n~id!o' b!fif!ado ~Qfi.ma!::iirus ,:ilS'I::lCiadb 3.1 SARS\,

,I~are(,;\~ 'q~<: ell SA:R.S ~'p:mp .. :ga a r.ravCs de:! Q(.l\!tt~U;,";HJ e'nlt«: pC!I'SQ,n.as. DiCbi,doil :que los vi':iljes :m,ode;r~(ls~:!!obn~ todo~IQ~vi<l!~¢:::!;,u~roo~~ r<l.ci]h>ln ~a di$('l" nli~l~ldon l''liplda Y eseensa de laeofe:rni1ledad"en UIlO:s P~KOS ~.e.~~ .. en.fc~.cda.d seh .. b£il. (:,'(:tt:ffild!i,do a mas de des docenas dlepaiscs de N~ut:e~mclicil,. Su.:h!:!1~ri(; .. , Euft)iP~ y A$i<l! .. Pern .:l. partir ~(l ]t!lil)' de :::1:003, no se 1;.:Ol1m~liC"Jimn fmue:v:os cases Y @'.I br.ov,tl se ,o!1:5fd~r6 cu~~l!tQ:i .. dth Pem sigue' exw~li~do b. po8ibl!·

M ateri al pmtc-gido por dCI C'C hQS de autor

60
50
:I 40
5
t!'
I. 3D
til
":I:I!
!D.
:0: 2.0
1.0
0
€I F~(l!uRA2: ... ll"· ~rioooo de im;uhClOOn en 191 de~eg[ldt)$, ;:lileClQ.d'~· per un brQt~ de Sd'inOJ1elia typhimu(iuffi' en una oonfe.,enQa mediCa en {~a~,. 1986. (Adllptloooo Qfynn JR, Pillmm Sik 111ilIOOb;!i~, ;~cx11. ~l)'m dr..~.llrKI in1'~~; ~. tNlrn a SaI~i:aa~ ,Alin J ~~ ~ 3iS~1369;·~ 37l,1992,,),

8 ~'6 24 :3240 46 00 64· 12 eo 86 00 104 1112 lao PericdO de, 'r:l!CUbllci6n(b)

CQIl~'1~ las ~ncsmilS:l.lt:l~$. cl!1i:: ~3~5bar.r;l:S obrenemos la. t'lil"V'tl .&pidiinrJc-g~ que: se dc&e como I a dlstribud&m dla los t:i.em,pm. de ,(;orm,i~m;o de: 11:1: cnftlm;u:~d;1d. En lUlii ,c;l~ldelnl<li de tliI1.a ~I)b expostcion c~m un vehk:U!llo cQm(tl1!~ la cun',a cpildcmica I)Cp~l:I!ta ]a.dis~ ~ribu(,;i6n de ](1£ ~frodo.~ d~ .in.:;:ubaci60. &t!(J, d~oo. :ria podet YefSC de tQrma. intui,til!la~ s:i b. i;~fecdo~, tt(¥Jl~ lugar t'l'l!1 tin solo mG~nttnto~ tl,i iniltl:fwJo dt'!sdie: esc: .PUllltG hasta el illlid.q demd3i csso es el pr;rlOOQ d'~i!I1:~~b a "i6~ ¢r!. ~-$a~~o!'l"'.

'(;om,o seveen 1aOgUiI'il .2,-11" blloo un anrnenro r~pid() y C'xp~.osi\"o dd ~.:limem de (,;'a!itlSenla~prt!m:r<lis~.,6 hnras.lo 'illl!l{;i~,dilci1 una epi.d~min de Vchl(;tlin (omIO!1 li' de una wla cxpmic,iOrll, Dc boch(l~ elite pa[ru,n, es una. ('urn cphMmiu ,diisk<ll deua brute tit

una sul<l expo$id.QIlOOfl \iithk~lo (,umhlil ,~'6~'L!Ir.] 2A1.2" ic;,quierM).Se d'l'S(JOROCe la £ll:lOO de: CS1<l C(Ul1ig;U_l';l,· dun.. P'am tient! una propied:lJd inil'tt!ie!i:1nl~: ~S~ ]:11 eurvase d~bnja frc~lt:e ~llog<1ritm.o IlM de.mpo em, ]u~ g<!f de i!i(!m~ .. l ti.cRlpa"la '~I;!f\!'a sc l'O!T\!'i~rte c:n una! Q\.ir¥~i:!of.mal (fi~.1i.2~12~, defetb4). Si ~ dibl.i!liiiliO· brcpil,pc~ Sdfioolog:tri,wi.co, f:iQ.tJ:h~I~ ebtenemes iIllllla. l:in~a. ,rect.a. y se fadlitca ~~ ,c,alciulo de la ml!diillll:i did pc:rfodo dciJIlCUlHd!on,

Las rres v;lriabl:¢;$:c;:riti';:;l$. a la .hQ.rn d~ inv¢!l:tis,.u ~m hllot€: e epi:dem:iR. Willi: 'W) ,ccuando,t;uvlo, ~Ilg;lrla c:xpo~i';i6t!r ~ l.j' (euiindi(l, OOItIC:rlW ~:a er.ferm,edad~ y 3) (~~ .. H '~!i d.periodo dt: Im;~ba!l;i6ndt:;l ... ¢'l'!li~rm~"' d!ad~' Si COIIOCCmO$ do:'! de esl'Ji§" IPoorcmlJlS caleulae ~a tcr~cra.

M uteri al proteoldo por dCI C'{; hQS de autor

lasa de ataque

fiIltffinero ,dl;! pmtlOfll}j) fin ~~I ,eo ~s 'qlJ!l' Sie' pro.::!.liC[i una !!liefl_<'! eli1fe~

fNI~mC':!"tQ t:ot1li11 de 1~IiroMS con ~BO'

La tasa e!c <1IMqllc C'S similar a .13 ineidenesr, que WJITibj6il ~ilsa p<i,:r"':ll];!lf¢.!'t!i¢dadc~ mc~()s· <ig!.!ldas. La tasa deataque (o i.r:lddellc'.~a.) es {Itil pa:m, comparar d rie~gp d.: ~nf~rrnffi"1d ~!'! ~~ip()S(;U!l! dif!:rt:f!~'es exposki:Ol1cs. La msa. de a:mqueptlC';de sc[ r:>pt'CI.H,o d(. 1,I:!i!i;l!. ¢'!!;IXl:!!i~i6~ dad;;]. Por ,cjcmp'JQ, l<:l! rasa de ata"I!IlIe 'en petso;n,Ol!sqt~le- eemen ua denoal_i:mmfo se de· nUim~[la, ,t:'ttS4 tit! d/t"[lre es/Ntd/rco d~,1 dlim,en,l'().. Seealcld<l ~ll,'!diJ!ln~c~

N~mem de perWrlhillli q,ue mmelil un dena alimento. 11 que enfBml!:In

INiilmG!fO total de personas ,~, oo-man, ,eI al:imenlo

En gM~!:c:;lII. el tiempo no ~ ~peDfl~<l! ~xp~jcit".m,.::"m~t! en UII.iI,tt1iSJ, de,]!f:aque; dmlo que saele saberse cudintQ th~'m:po, tranliii.·lJirr.f~ !n,l'ISICa que :.tIpar~n La .m.:ayon,:J. de Ius caws tri:lS !',a expo~ici!Sll,elpe,rJodo t.!;:tll implkiw .c;iii I'~ ~a~;l die ataq'l,u;+ En ~ ~bb 2"5 {p~g,. ~lO} :s~. vc~ eienip~o~. dec3ku~o, de fasa:s de attil!qlll.e.

tlIn:."1 pi\l'50na: quc;adquicru.la. il'Il!f{'fincdolU pOT t'xpo" ~~kib!,! tp, ~h ~l. y~ ..,Ij~mffit.n ~-Q!n":rnim".dh) se dl~· nomioo alSO prit!U1ri(J. UnOlpeTSQ~la! qm;':il,diquicliC la mf(l!::rn~d j:.I(Jf ex:pu~id6~ .<1. iltll! ~~. pri!Jf!!<l!rio ~ d~" ~n(lmina C'~ s-ecmJw,rio •. Po. tantO', se cimo.mina Id.sll JCtlt(1qJtI1 5uutuj:arin 111m'S<! &"Itaq'u~ m P"'~ln;J~ susvep.rlbles ('Jrpuest3s a un casoprilnil:rio.. F.:s una, buena t!lOOioo d~ I... discJ!ID!1il(,iun c,ntrcpcrsof!1IS d~ U!l3. c!l_fcm'l~d dc~puc.fiO de que Ja~ cnrerm.edad se ha introduddb en una pOoladon. YPlilede (;1()ns~der.1r!>e (O~) tin .. ond,l (gjUt; se mile\!'(;' d~ eil"'<l50prima,rk ... NOflOtros ai:cuLlmOoSa, m;c:linroolil, rasa de a;r:aque seoon:dario' oItm:i~.mbrQS d~ W~fumi.li:(aJ dQ[ ~w ff!~.

Latnsa deataqul.': :soctlluli,uio t'almbi,en rleilile ,a,pH. (01du!1JI;'$ ~111 e!flf~rm~xJadc.s flO i!ilJ~~io$"~ ~i;!"r!do JSC estudj:~ntuJcmbr()<~ de U!i'I'a f:3m:i~li.a p,3:r-.1, dCfCf.i:n,iu';1.f ]01 extension co!'! til! GY~~ l'u!il! c.nfe.rmc,d:illd sc'agmpa enu~e f;"m:i~i~.l:S de (l!r.imerg[j1do de mi1Ic.1:1iO lndlee, :10 ,qiiJe puwe: d.lr tina. p:is1m sebre .Ias "oilJ~riihuck"nt:s f~l:'i,riv.ii~ d~ I.oil fa"t:ol'C~ .g~llcti~~ y .am:bi!l\!:it,:l!~~~" la C~Uf,:a de ~f!" e~fc.mcd:ld!,

&pkurad6~ de III ,oc:unencia de, llil eofarmedad

1.010, ttmceptD5 iP'm>C'ifn'lltdos en 'C:.8[1;'; c;1;pI~'[ulo fOrllli..11i11 Ja ba~c dd~njdi() d.~ hI. ~1J~~i .. d~ ~ c!fI€~fmoo;1d.

T~~ .~por ~OO,QOI) ~ab1tar1l!(t$)

,GOG,

~I

~!

24e'1

1~1

e'lb'_,,-"F"''''',-''9F, '""'F"""IF, -".,-""'""---,.--""',,....., ...... ,....,,......,......., .................... --,-.

lOOt es 65 ~:;' ·00 JEI! g;) 95 91799

FU::iUI.A :11 .. no Y'CaI50S ,a'e go;nOirfB:a ~Qm'l!Ink<ldos po" lltOt1},OOO habhantes y lpot s:e-x.o en [t$Uldos; lJn1dt:ls,19Sl·~ ]999,. '!i' eI objetivo :~r~ e1i <.lool 201)0. d2 Heal~hy Pcop1~" ~De 'Ce!1[~ b I~~' ContfOl and I~'~: ST[I Sll!'ltEiillaoo.e, ~ 900, ~1all~ile, r.o~\)

Cuitnd!o parece que una enlerrnedad 113 oc:un:ido .PO!:" rni'l,dma d~ lin n~!i'~~ C1:l~diimlm l' drni(1.~lm,r'!!l illl'o'l1Stig.1,r su oc.mrurencia, ml.os pliegl!l1t3fl,U):S::

~ g"fcn fuc at3lca.do par 131 c.n:re.rmcdad.? ;Cljan:do ;].pll,ed6 I'JI,enJermedad2 JDfi,tdc. ~U~Ek!ln~ k)$ c:jJm5i~

Sll~litIo.S hi~m. qu.{; ,~I .ri~g;o d~ la !;;iI1f~m:'!~~3d d~," peude die eodos ,efltQ~ facmr,e.1!.

QWEN. t.1s c'U;]aerfit!c~:!! dlelos hospedadores humm:l.m estJin Cla(3mGl![r;r~la~io!1Oltd;H cnn ,~I ri~~go. de 14 Ci!'lfCf!tiir;-dad. Fil~lUr~ Il;\OfilO d SC',!I;Q. la cdad yl;,1 taza del:!e1ii! un ·efect:o ~m",.ftan~'e,. 'C:O'm.o se demuestta en I' .. ~.ig!illf3. 2,·~31' lo";I~ fmlt.le:n(:ia~ de 1:a g:t)ill{l~ ha:n! si.cl!o mIlO1yores en los v,arones·q;1le en las mujeees, y <:'S101 d.i:k.~ci'1 ~c;.!(lJal. ,$C ebseeva almcf!o5l ~c 1960 (no. m£lstmcb ela, esee grif:roo}. Debido a que b:s 1!Il.llljt.tres dcmm. ml~. ma.yor p.oob!3Jl:l!il~id'ad de !lGlf <'ISil:li' ttJIiI13t~:ca~ 1<1 enfumed~d 'eo e~la~ se ha >oom~mk~do pro'b.alblement:e ern una cifri3 ~n:ft'fior ,01 ~:l .rt ... ~. Las cifr<3i,s,5c haH !!'cdl!.I"id;o ~n V'l!!IQ~C~. r muj,cr~s cn ~Q.$ ~ihllU.os decen[m,!, y en .los6h:imo,~ alios ~3. diJe;lIen, cia ~XUil!~ ha d~$\1p>lr~ddo m gmn :medi,da~po~rMeiiite;tUc:pnr li!jril a'lj,jjjjCi1itO de los l.it;tudins dlt. (~r.ikd" en las IDl!icres,. P,e.!'o a: ~rd"¢ 13.r,cducdon de las clfr<lls, ni~n vam,nes: nien .nmjer,es l~i,t'ictdttllda alb~nz.o el ~.ivtl ~I obi~.i.vo liiiiaciG-iiWl '~n :E~st:iidl~ Unidn~~, ~j dl.il Health)! l)~Dple Yea,r 2,(100' Ob,itxtlvet mostrado ,e!'! la line:a plInte:adilJ. De hedlo, desde .199i7. ~!~S C~ffil!i en va:run~ !t ~I.lu:i~if~s h3U ·:Ji,~rnt'ut::ldo liger-.tn.l~ure,

l.;l l~f~.rill!;l ~. !1d~dg:M ~1:;l!W'~m!i!~ t~ ~'1ml'~ ~d .. d. de RliUI(';;ra ql~~ es nl~J oo'lI:nin en niiios menores de l <1.110 ~fI:giLna. 2,- H) .. C'umo' $¢ve 1;.\0 113 agU;t3J 2·,] S, l3J ImC~!1or fr«lJ!lt::n.;;j" .~ tiO~ furi~i3e!1 R'i~.adtJ$ Uniido$ se obsc,t'vQ entlI'C :19'76 y ~:98W. :D.c:sdC': ~99',3. el nt.mao d:1;i C;;;1~(l~ '~Q!!I!I~r!t~dQ~d~pl1~ d~ C;;ld .. ,;1;no ,(::p,jd~

M ateri al pro1cgido par dCI C'{; has de autor

~-
.------
. I
:1 .------
II ,
I ,
I ,
,
II
nil .------ '
~
1
1 'nl.,
I 2~OOI 2:11100

600

,300

o

5-9' 1110--14 ·~15-~920·29 »39 40-49' 00-59>00'

Grupode eda.d I(afio!l)

FI'C,utRA.l",U -.Casos comeneedes de tos ~{!rifl!al pm 8J'LJp-O' de e.dadi, EsGldos UnidO$,. 20(1<1 I~D(l G()f1!ll!tS: for' ~~e Corrtrcl ~OO Pre1o'eliiltion.: SLifI1lmary of IlOfiiialJle ~~! Wilted 5Ialf.'5: ZOCIO" MM1!VR ;lg{5:3-);S4" :2002:,)'

1n11,;'1;) no ~,n vlIclllt'o .1 la llfnel1 basallpreviaal. ill10 ruevio a la cp~dc:[~lia.~o q,uc ~SLli" d<l!f,Q :irml:<~;;l!~lC.

CUANDa. Ci.e:rtas enfermedades se preducen con clerta peck"ldiddad, POIF ciemlpLo~ 101 mr:nl!1ghi;; <Ii:s.Cp" rica He:ll!cvlllo[C$ maximos <]!I1lunl.c,s ({~gll;ra 1-16). A I~~!nld!o ] .. ¥<Id,u.'~6t.l,u'lllal ~!.CI1i~ un pa.trun. £'Stll:" .cilcltl:lrn • .POt er~m,pt(l.lasenfermOO:ild!e.~ d~i.'!rrei.;~~ Selll !'n~;s f~~(;Uell~t::~ durame IQ,s mt'~ (''S;(iVOlles ylas eu£crnlilcdladcs. rcspirat:ori:~:s; dJlllran~cloo meses in'\i'eHl,",~ ~.~":S. La ':',U&l!iOtI.&n dc.~, ,(;udc'1,do ~,ambiC:n se :pl~!:l!vie~ al esn~dhtf lel:h:j!t::oci:l~ enla itucidl'nd:IJ d~, t]n::a: (1illlfillrmed~l(1

I a:1

~'I

. .:: :3:

:~ ,I :~ 2.51

a ~I ~t 1.51

I Ol~i

§ O"""- ........ "_,...,~,....".,~_""",~~~~~,_""",.",_,,,,,,,,_,

{!19710197:5, 1980 '1985,19901995 2000

Ai'io

ftOURA 2 .. 1, TCi!!!~~ ~rrn.lnic.q,dlo~ d~' tO~~E:!nll~1 po.r 100,,000 "~bilal!1les 'i por 3!i'i0', Est.a.aos. ilJrd.dos,197O.i.0Ci(l, ([l:oe (;.erlt~ for. D1S€'aise connol af'ld IPl~noo.n;: Sillmmi'l~ (If lli{;Ili~ilIbl'e d~ea5es, United Slill~: 20012. ~I'JWR 49('5CJ):~J\ 2002,)

eoael t:ienlpo. ~tQr ~~ ~~pljO" 4;;~~tadO'~ UIil!~dQ5~ la l[ldd~ru,;"i;il. 'J' 11£ mu~nc5~ por el sindrom.e ~ tlml!lI.I!node:f.h;:ileltda .;'I.dq~u_i;[id3. (:dd;.l)i1!ume!:lt:~:r~n dUf!!lWle' rrlillUiholS; aJijo~~ pern (.;ornenzaffIDa. d~l.ifl!ll:r 9i ~996,. en ~ranm.{;,di~la POI' I:os nucl'\O~ llm!fLlIfll~tIU!OS y pur las :~j]te.r'i'e!ld,oliles cdu~ati";:!!5~!1irori;I:I~.

t:JtJN:DE U ~nf~n:n,~ild! no SIt: dli'!~:r.ibllye de forma alearoria eo eI tic;n.l.po ni 001 d.I~~gar; :1'1011 C'~cmpi]o, Ita fi}}UI,,. 2H 7 maestrala dj~[rjblld6ngm)gnifka· de ~~ e!lfu~edkld de Lwmc en Esta.do!5 Uaides pot condadesen .~9991 .• :Ex:ist.e lliln:agrupam.lentJo, d~ro de C'<lIses <1:10 I.a~:o de 101 .QO~1!:a nY'~l~, ((nI;Jp.;l[(t~ nertetc,tltr~] &il.pa:is.y cn.l<11 resi.iin. de La C()Stil de] Padfico .. los c£ta&o~ en ~()'S eu .. I~$!l; h<l! d~~LC:rifQ el ~b~ll'A,;i.~ ~lilil:mto de ddo:li enrz:06tlcGS de .Barrelia bm;gdQ.rferi~ ell micworg3,f1iif>I1iiO c~i.!~i) '~C}n mp(II]~.bks ~94% d~ k~ (ll:r;n~, La distrilb:tu;ruol:'! de J3. Mfc.rmLXlad\i'~ llilJoy p,u;1.l~(lla <11a del 'VOO1!:Q~1<ilI gattapatll, dt'l cic:iVo .•

Un ,ejcmplo '~S~UCll~:U: dCP(Opo3ig."I.l.tiO~ de mfe .. ~ m~<!d ,se \'1~ ~nF! e:1 ii;tinl!!li deJ NUn (MX:ideIl1ta] (\!NO} en P.stat!,Qs, tJn~:dQs:1. E] \":NO se V~IO pmr pri:m.e:r.a ¥Cl':' e Lcl!rnnr.incQ (in 1937 en Ibi .rq;iun mmil del. Niffio de Ug[l~ld3j y du:rn!lt1: maehos a_Iios se ernxl!:ttr,o,561o en d h!)'~is:f~fio (}r.i~f!it!!!tEI (;k;~o, M~i~1) d~ ~'l ,~nfc!f:~ dad espa,jaro·mosqt:lltO>"'priJaro,. l(ls 1li1;o:'lqui~osse in· f~c[;).J:l cU3:lldQ pkall :l! piij::lifUSinfra.tdClS. CJj:l1:ldo los mosquitos que piCII.1l lpar,acos yscres humanos se in.f~t,3tr1~ suponen una. 3Jm~naZ:.."I p.::lir:l: las peJ'Sll)na!l.

. '-

bl rHlly(nJ.1 de las i1l11fecciuDes .ImlJ1:lana,!'>sotli s~bc::!tli!ll·

M ateri al proteoldo por del C'-G hQS de autor

1.,2
!II 1 ,'1
Iii
'E
!!ji 1
::
.c
! 0;9
~ (1",8 ,
Q
Q (1,7
...
...
8- 0.,.'8
II
,g 0,$
!Ill
y
'E 0,4
~
E 0,,3
B
I 0,2
(!i 0,'1
G
11900, M~OO

,AnO'~me5)

'U'JiU'RA2~ 1 G '" UlSOS oom UrlliCAldos de meflm,giti:'J ,1lSeptiu:l pari 00000 nabilames '" par mes., i;;sUlido$ U!ilidOs". 19:t36-1993. i~De Cen~er~ fo~' [);is!!!J~O:mtr'o1 andl PI~tiQFl: SU.rrwN!y of ffiK'iLj. liable dis.eases, Unite'd ~L~: ~ 993.. MI'ISIMR 42:22.,1994.)

1996

'c::::Jlo

f~G'RA2~1' YU!W$OOI:i!1lIlJ:rl!u'dos de 12rlferm!ffi1!Ja de ILyTliil!i! pm corn dado, Estad05 L1nldos, '199'~" ~ QI'!~ ('Or Oise<lSi! GoM.roI a~d IPTe¥enOOrt Sumlillilrj1mn.mifiWle ldisease~ United S~ 2(1!)i).,M~ 49:49.,2002.)

Mate-rial p otcyido PQr derec hos d autor

'Las Cil:rillcu~rJstka:s que il,c~ba:mJoi'l de t~XpOiLle:,r son, as:pI'lC~~~ (il';n.trll.l(ls~1l 1~::lirilvcstii!!lac:u6n. d,~pdC1t~c:amcnte ,cu~~q~nrie:r bro!l:e. Lm ~\lOO para ]li)V'csrtig;1,[ lin !lr!rQ~e s:ig;lJe,11 f'S[ep!'l,trollgene:r.'!,~! I~ rllllbl:1 2-4).

CUtUlIido n(!i~; e.flffrenta!TIo~ OJ va:rl[ls ;po~ible!l a.gel1~e.s: ~O~,lO es d C'];$O die un brore die: una, ei~f~,rmedad tmnsln~lid<!, [lor ~liIm <l1]Hl~mO, un rlfll~t~ldo nl:~t (Il~i I:MI ra dei[)~nl1l,inOlr oCilla,1 es la ,COlU$;'1 :pmb~bh: :;'1'.' dll:nof:ldnll, t'4bf~la,d6r~.Es~D) 1'0 'Yj)!!illQ.~ :i'l, v,erCQ'~!.1In b!!o:t,f;: dc oerlJermcd;}ld. esrrept'OQi)cica, ~lillllsmi~,idtl poralhuenms QCllffi:lia (:H l:l~,11i p'ri~i,611 de FloridaJ ha~{~ <'I~!gurirn,Os nllos; y COll1illtw,[cl1diliil per 1.0:0; ee"t'ef lor ,f)i.sease. Cm1~ lmJ .r.nul :Pf"l~Ltt'I.i'Im1[lr,i~.

:E!1I i1gmro de 19"4. HIJi [b,['(Ite de f~!I':tngl~is poresifrtpWl'lOOOIil p_:tru(;I'!'llolli"~i(;OS d~1 gr~.po A .. .ft'!!:;(U .. ::3:2:5 de 6'90 imenres, lEn un CtlC!!t:iO:~11il:r.ioa.dmi.llisn:3doa tBS inrn~rno5 ~lcccu~Jnt~d(ls de fontlll. :J1.~:!ItQfUll. 1IlI. "1'17% d)~(:fibici!'n:1iI dQlor de S<1r~~nf;a Cl:lt!lC el ~:6 y em 22 de :.li~osm" .EIl! f~Jiltci.dn de] :~(l'r.~]:f1Ido eueseiana:~io.. las t~S3!S de 3ntql~lc' en fun.d6n de aI~li;m.e~u~ espedfiic:oOs dc' las p!a~{is sC:!"\li.dus. i:! 314 .i[l,wt.f.tiOS :SC.~t1bC~o"

iIiI:3idoo de form.l1I ~1Iell~ori:til ~Q!rtl:<l.ro:rn ~1:~lIsmi:'ll!:i,orl s:ugn ifu'C3!ti\!'Ol e~n[-e do~ :.'I[imemm, }i' el rri~.o' de plldooer dolo.r die g:li~~OUl; ru<'! ~hii:da y I~I le.IWI:II<ld~ d~ 111 .... :;10110 sc.l'v~:Ja ~m cf,llm~r e] 16 de' ~Filllll!)O {t.l!bla2-j~.

Ell! ,la, ta[);la 2~j~ p..'1nl eadauna de las 'eNlPmi:eiQI.r.u~ ~OS~[;hOSlliS (b~bid:1 'Yl1!ns:l'l~ildJ~ de h~ejvolll~!ilc ~lcl:!l16 I~:!l rasa de <litaqw:: delos que OQ!~ltn ie'l'Io~~ {} ~~L;b~,c:~t:iil 1~l[;il ~Hme['l~ ~1lI~~o~ (~xptu;!ilOiSI r ~~Qs.'q!Jc no ~ 100 ~IO ,eJ,;pL~C'SW,s):. En b. be'bid!3. y .Iili e·.i1lsa,lad;:!l d(!lme'YoiS;~ l~as ['3.S~S; de ;;It3q11,~ er .. ~ .~Ial~n:wn~~~!:rperi{lr~.li !;rnr.~ l~o:ff q,l~le t9m,h:rm~ '0: beb:tero~ c] <]~r 1lI1I~.I~to 0 bebii:d:ll. SQ,spod)'P$<J. 'qlJj!~,n IQ~ que U!'.Ii, :P;~!)P' ,~s;ta rt,.hla no !lO!,! pennitc' ·dctc.rm[n:;Ji[ qni.cn Cue Ilfll f~sponsalbl,e dc~ brm:~, si la beib:~d<l, 0 :1<1. e:iflulada de Inl.ilvo.

fJ;'l:lm re.~fO:l~d~r ~ ~'!<! pr~,~lJJIJrllt3 1~S<lmQ:S i~tocnica de la [rlbul~t::it'im. Eln. ~iI. lI:<l.Mll. i>6e~pJOl:'<l.nl0:; d!~ ~1UL:'VO!Ia.r> ta!;ill~ d(;':J:tillq!lC IC!1.I~~ que l;;oi~lie!:,Qn ~~!Ji!:I~.~ das de llu.e'II'os: ,COIIUpMndoSl cOIn los que 110,. J-Hlro !ttl'lI (,st'e' [):IO~f)~~O loll;J('I)!:Jl~ pof~eiil",.~O!cl!g p'<!.r<l~G~ que b.,-,.(biemrra la bebkia. ~' los ClIO!! I~O •.

AI!lllmr,l1I:f' ]O!ii dal(:!!5,pOr (iOhill_~!1!."!!'iJvcmo!l CjjIl!C ICnitliC I~os que eemierca 19. ensalada de :~.~l:evOS r los qlle no', mlll<\'IJr ~:ilbebidOl no ::'!'lilim.ef:l·W ~ :ir.u::id'e:U1ci1! d~ ·el'!f~rr:!t{. ...

.. l" 1-.' -...,..t." _ _ I""'I'~' ~:g.,I &...- - , ." -II OlU'" _. '1'-: ,11 % !JIaoes el'h,ret".~"JoC1L'Ca!! I ..... 070 ~lIIeIUl.!':i1, OU7D y _11J,,''lI' -

hcntr:iim 25%, 1ffi5p~¥,<'!rn~nrc).lxro 0l11~irnr~o5, d,'i~

or (17] DC ~,4) DE l H MA ,~~.~] MID 1128}

NIJ 'I~a:)

RI (n "IT ~ 1)

I In1'eccL6rn h~ma!':la par VNO fedentl!:'l lii' acrti'loii'dad' rdei VINO ,afillliltl'li {C<lL5o~hl.imi'iOO$} .1 SOI'oadMd'ad del VNOr <:lflimai

FIGURA :;Z,..::ZG '" IR:egioll1e5 que oorm .. mlcan atl1vida;d del virus d~1 Mlo owcne:rl'l:al (ViNlO), El;,tarlos IlJJnido$, 2002, (De Gei'I~~ tor 1JibiMS@ Cmlll:rdl ~~,j l?feo.'ffIOOili~·\I'!Besl NIle W1US I!I~ Ua:U~:eci Stat_~, Nil'mrOOel7-13, 2OCI2~ MM'lW 5~ r('''I5}:lrQ2o-1:02j'"::?J002~)

MrlldlClI rn gol

r rf~mcho~ r.I r'lLJ10r

fAll,A 2-6 D Anal:r,sls, IllIediil~)tetlbul<lcion d~ fa ensa'~da, de hue'IIQ y bebida 'OO.M.St!!1Iil;idase~1 1 Q de agosto

d'e .~ 974enl la d'r(~l del GQndadQ' ode' D~de .• M~mi -

Tomllf,Oiil balbido'! 152 49 2m 15,,6 ]9 53 72 26;oi:l
NU tOITl!Ci~oi1 OOhlddl ]2 ]i, 15 80 "1 2: I 2!B, 25< 4. {-;em,~:ti> ~1l1,,~)isS'ase: GOlfltrQ~ and I're\'~rnttit'l'm (llil:hmak!; of !J."Is:t~!tml:i:s :ts.~~i;!'Ji!i\d w'ir:h :rmm'O'1i~I,!Si;.,~ ou (;:rl.!is~ shlps, l.!Ill:litffi. States.., 2.00.1" MMWR. ;) [~ HIJ-I U5~ 2{1r)'J;.

5. 1P~11li,I!m, PL: Oh~f'i'Jition~ .M",d:{i DUlrJing the :Epidcmi,i;~ OJM!:til!il@ on the f£lmclsbm'ls in. ~!h~ Y~ar 1846. New Y:(YJ'k, Ddt<l! Ol~n~g~J $(1i.\1ety;, ID!ll(~jl .. ·!!Ijile~t by tbc ;hu~ri" e'JoPiUblk !Hh:[.~tl:i, A~~(lC~il'fi~lnjl 1940.

6 .. 11m .. k [11. Storl'~rRilllrnl GH.MiII~r Lb P1i~tocltlon olfo >!I l1IfI:ilhlli,r)' popul:1lldf)'D. fmm~~I~ulT!!~:~~1,: f!;~i~~; JAMA 1:9'3t'715, 1965.

7. r;c~I!o.!'~!~LR, MJrtl~ .\\A~ Wblt. Nr~t: \'Iin!s: .A pr,~nlcli {O.!h~ldl~!~td;:tn; An!i! Imf'rrl M,'(I LW:17J.".I7:~. 2:002.

8. Ot!'f!Jt'~o'!k oJ f,oodb<JW£~t.W<P'QQQQ;'l~ disease .. M/!I.~WR 2J:.36S,~ 974"

P,REGUN:JM DE UPASQ' DEL CA~lruLO 2;

1 .. £llrd~rnioosigni'tkal ,que una ,eiilf€inTiloooo

a .. O~llIne (!larflmente por endmade Iia e~C~'ali'i,/,a IrIl.1fmoll

b. IESM p~t€! Mb:itual~erll:a en Ilac$pobllaaolll8S hUJrl.i1!~5

c, AiK!ta.~ Ul'l g:ralrl If1IlUJmmo de' ~i!5e5 do foml(l $[t1I"I\~II:ilnea

d. Muesna un palron es,taelooal

@ .. IEs prwalentte elfltfe II[)~ 3njm<l~es

I!..aspr;eg,u ntas 2: y 3, se bO"!Mn en la imilfomiilad6n, que sjgue ,ill (ominu!lciOn:

La p~tirH~JiaUlb~la: !liUJe~tro!ll el l'liUmefo 'tota~ de pers~Oa'lc> ,que ,oomlm UIllO de ces 3lf'manlGS e-5pecil1icado\> que posit)l!emeii1~e esl:aOOlill irdOOGdos IpDf ~s~replO(oe05 ,del :sropo A La SE8,undawllial mtleSW3! e~ numem de ,per:s.ot'!3iS~n{effif'laS (con dolorr {a~f~ agw::lo) (tue cornieroo, Gada una de Ir:Is di~ere!lteS ~bilfHlaofles ;@:5'pEXi'lKam5 de Il'os alImemos,

NOM~!ID roTALOE PERSONAS Q~IE COMiERON CADA C-nMB,1NAa:ON IESPECIFlCADA DE .,wMENro5

Co.miemnl ~11

INio 'I!~miel~()n ~t(jn

ColtlieJ!:J1il1 ensalarla, de ihue;.ros '5 100

IN:O ,oorn~J1~Iill~~diild~: "U~ 200 5{)

NOMIERO TOTAL DE IPSRSONAS Q~'E COMI~R.O:N C,6;I:!A COMB INA.OON IESPECIfl:CADA IDE~,II;UM,ENTOS YQUE D,!:Sputs Sf: IPUSIE:R.ON ENIFiERlMOS «(-ON IDOLO:R FM1INGEO AGUOOj

Gomieron IN<! c:omieroll

~!(j111 Mijn

O:mitc-fon ~I~ de~~ev0:5 NgLOmle~ooem$ii~d'lI de h~

00 10

2:. LCuii11 es, !a tasa de a1:aque dll dolor fminge.Qe~ las personlls 'q!UecomlefOri' ensa~aoo, de: hu~ "I alu~?'

a. GOnS d. 160/275

Ib, 70/:2.00 e. ,l'\JiI~untl de las ,ilI1ltf:OOres

c, 6:0{~ 35

3. De arue.rdo (0111 los resu~f!dos mostrados en ill!> wi'il.;!s prec€deote.5, iw~1 d@, ~ s~g,ui:!ffi~es alimenrto~ (0 ,~ombinaci6n, de '~i()5)es, m,ts proba,ttJe ,qw~ sea IIQI csusa de ta infocaon?

a'. S(lib ;:l~~Iti1

b.S6iI~], ti ens.a~;Qda de huevos

c. NI~ a~t111!1 rl!i ,t:fiI~l~da,de hu~ d; Atun ~. eO'XIllacilill de hu~

e. NIl) puoo~ cal1tu!arsea pal'1k die ~~ datos; dadCl~

4. E.!1I el '~tud!D de lUll. brute d2 UJIili<l {llli1fuliili1,ed~d

fnf«ciooal resulta GILl d~ ~"'rr 11,. C .. ~:Ol """i.JJl '" 1-:;,---'

_. _ _ __ . _ _~ 1Oi:l. _;.u, .. ' .... ~, •. ["!I;,, ~ , parq..e"

a •. Ayuda ,iil dt1!tBrITilinm q,l!If! :!:i,po de bro,te: (I'" ej" de una ro'lal fU!€!nl~~ d~ 'P~ oJl peffiOlIi\il) sa hill p.roouddo,

b. MUJesi:ra si ~e ha p.rOO~ddo una [nmtm[:d\:;IdRfupal

c. Ayud~ o!:! determuoorla lmoOOi~ '001 ~rIoood'o d@ . il1cu'lxl(]on

d.ayc

e"G; bye

5. ECIll'~I: de 11IS, si~.eli'ltes es caf,rlde~S!tj((l de' un bn::u:e clt'i 1lI1il:a sola expO:$i;ci6n y un sdk> 'Ioirenfct!io?

a, CilOOS ~~!ldaliiosr~cuoo~~

b. Ma;'(Qr' grfl~~d ,~i .'J,LJm:e!i'ltJ r ~11 ecladl c Expl'o:s~~

dl. Los ~5~soorri:p1'ende;n pe!'SO.n~ ql;,J~se haili ~u~t:a, y no ss 1li6f1 ID:p~

e .. Tooas las al'iitE'!t[o:r~,

M ateri al proteoido por del ec hos de autor

3

Medida die, Iia ocunenda de :11,a enfermedad:

11.1 Mlo:rb:ilida"d

Debemos t.od!os ~!os maryofeS avanc.e:5 dieiloonodmientoii'll aqruelloo que intEMaron @fiI;oontrar culiflb) habra de kldo.

~,Jarnes Ma.xwe,~ (('lief) f,l:83HB19)

5i u:5ted pl!ed~ mooir aq:uellQ de 10 que habh:ll y IPuedie e)jp'f'~flo

cen '10m, numeral' efilrIDnc@s SCllilea,l.go sobn!' @I Mma; pem!!il no, puede, liwiLe.dirto, SilJ (Oilliodrtllf~:rno, es ,e5Ci3S0, El' ~ns:alist:actJ!)rio"

~,~om Tho.m5(l,iI:!" Lo.rti,KeiWn, ingeni~ matemd~yfiSioo 082/4~l9(7)

lEn. el C1pirmlu 2: (,oOlII~nt.:JiI11C!l$ c6mo !;:Cl1.1'an:s..miW-,n ~!ilIS, errufcm1f:d3idcs. Es~:i, clarn ~ :p~IIl"i~i:r de esea expo£id6n, qlJcpa!':OI ~wdiar~ .. trn!1:5:~li!l]6JJl de~a ,enfefmoomi en lou pob~,;rucu:ones ~~rlllill;)n;)!l d~l,elill0~ ser "Olifi'.a~~!i de i'I~(,'di~ I!a btc!,l~:!I'IlCia de ocurreneia de I", '~Ll1Jfc:r,!ucd,il!d )' de FIDll1:~rte por cUm. B!1 csre caprruto ~xiP'Ondr,tl'.rromi. POt fmlJio, CO:liillO tlllruiiza.f .IQS i:nldi.C(;";'l: quc~Xp[~';Sm;liIl :~a iIl',xtlensi,Oil. dela morbilidad resultante de l1ll1a enfermed!:ild Y iHl el s~gtl~~nfecaphl;l~o '~C:llp~iJi)J!IQ4)\!'QI1'I;lrl;i' 1l.10S[] ex:presnr: lae'xte',lJ.s~,6Irl, die ];]. :Lllor~~idnd en ti.r.m.ir~QS~~I1ilJIHi;rlldv[$.

COi~le~I~'t!r~,ms esrn, t'xPOSi,ruUill, rolls~de~'il.nJjo el die:ilal'!!'O[~oyc!l.u'S~} die una eu ~e.fm:ed a rd ell uu i~itJi:\i'iidllill() ,1 10 ~:[ilrgo de unperledo,

La figum 3,-[ .Il!lUeSII"I8I la pmgl"esio.fJ! dela enfer·medad en UI:!<'l pobi,1lid6n rl':tII!~j;lJdoBl POif ~,O!! nhldt!:~ de ,en:fcr,I]:1.cdildi y asisreacis med~iC<l. E.I recl.amgtlll.o exrerne represenra ]!~lpoblad6n total y ~os.oc"cl['jnrglli,lru: m:h: peqILI!I~:fias! SIJiJb~nlpU5: pru~s:u"Zl:meme IfJ1.(i)S: P>e'q~~iei:ios, de!ldc paeienres ,enfeflllios :a hos,pi~3~f!l:3I,,:klS. 1..115 lml~1~rt~5~.still'1. IPr~Cl1005ml rodos c~1Cos rnctii.ngu~ 1!O~~pe.rQ t;lrllorral,id1JJd es p"oro"cio!l::Jllill.e~I:(l mayor en rn()~ g.'UpOi!> (Of! ~~rla e~{e~mned:ild trn.is gi!'3\i'~.

La fitlJ~l fa 3~2 lUueSlUli'I .11I.lil],ea ~!eiupo:r.d. dd desarrorn~.o die uaa eu£cmlcdOlld. enun jlH~i\!lldllO •. Ua ~n-' d1v.iduo, eSM sano (cs, d.t'tli(; si:n ,t1;n~'Cj'm~dl'ld) Y en cieno pm~tQ se produee el I.l:Ii.dobiolo,g:ioo de ~In~l ~l'Ift~led;<1Id. La p~:l1!iQO'l .<1 VtlQt:S es il~,~ol:lsck,I'I!t~ d~i, momeme 'en d. qne c:omi)el1Jza~iil enfermedad, Des-' PIlC5~~p<Jfe'(]~~!los :s!:nlo!')1,<!5 y UevOI!Ll!<I] p~de~nc .. busca r asisrenci a tcC'niclI. .Ell ciertas siruaciones pucd~~~r 1'!~(e!!iar~:i!I.. 1i'It)$!Ili~.aJ]j~"'Gi{:ir!. ~iet!p,H'i1Iel di~II]6~li.c:o, el t"r,u:<I~u:ientQ 0 arn:bos. Eu C'~,!li]q!llier

ca:so, C'", OIbr;~f! Pil.I!ut'o se h<l!CC uu di:a\~n:6~\tko y sei:~i.'cia I:lnrmrnn1i~;Jru[~. E:Im[O:ill!O('S pu~d~ prod~dr,se 'll.ltQ de los s~,i;lAie~nesreslil!ll~fldos~ eure, cO;nJlrol de rna. 'finii;::r.iU!td:ld~ ii:1lC<1,P<'iddad 0 rni;ic~.

(Que ft!C!ltc:s P:1l1~ tlt~li'lal"~ piilm ,o!breilm~.r in£o:r~ m:tldon $aib:re I~ e;]1Jf,~ntI~d~d d~ ~ ~~Qllaf l?a!:<! el per{.ooo (J]i!i ~::!iJ eil1fu'.m1~d"d qll:~ I:!~~!ijj~ l:u;:~;p!t.d~~~iQ!1! son otileslos regi$T.rosm.cdioos y 1lI.Q:lipimat~['iQl!i. Sii :Jl\g ~~ n~~!:i::J. I!i<! !hQSp~ti!b<!ci6I!, 141, mcja!; €\'!CI1It.c" puede ser el hisrorrla] tn6dioo .. Si. d~ca:m,Q5 ~!]ilfo·mtaci:6n sebre I~ ~'~rm~dad i:~du~o il!UC:S de qjl~e Sf' ha,fa, :bu~d(;l asistencia l~l~,M,ic:a.ptX!eii1:U]s: obtc.ncr <:k,rr.. i[lJf)trn<l.~ ci6na p<lrtIDr de!! pseieure ut~imm.io lUI c:~.esltjo[li!lrio ('I tlnO) e[lJ!r:rc:v.IS!r;rrJJ .. EilliI. esta figura ne re mrucSb",lrl lo~ wg:ii!>nos de ~:iI:Il a®e:glln:l:I;!orns SSiI1D:~ta;r.i3s,. qlte a ~·IP~ d~1'I pro(pQocii!l)n'H il1f(l~~i6~m;lliY ui!:it

!E~ orig,cll ate :~o:s datos a pa.rdr de! ~oo C~,at]es.se ldenttif]C3iItl!oc!>ca:5osi[l.t1:lJiye claramenre m les i~i:II~ ,q~(l C'al\;~IOImos pam e'xp:re~ar 1<Ii fil'ecue~d3 die ~~f!il eilder!. 111ed:lidl. POI:,eie:m:pi.o.IQsre~tro5 hospi:l3,I3Jrios no i:OI~ ch,drdn datos r~pecto a .p<ldeir!~es 'Q.I!.IC w~o ~1Y~JQ!l 'M·€\!ld~do~ e'r!! oo!'!sub~s nlCdliC1!iS:. IEnCOfa:Siocllem::ill" c'u,i!l~dOrmir~moo los: ~f!dkes. de ocurr,erlci.:1l die Ull:11I ci:eml enft;fii'l,t:,da:cl. d~ib.i;:~O\ll :id~ii1dncaiila!li fUg!l~~ de ]06 OlSOS Y dctc:rrn.inl;:lliroomo scidc:fl[:ifi)C'''~IiO:lli .t1I!l!!es de h'Jii'C[Fr,~~arl.(I!i; r oolMI!p<l.rariO$L':QIn. I.QS d~$fi'~Q!i ~n otras I:"QM!m:fone:s y en,of:roS mOI[leWl~OS:.

y. oc~~:[.r:'~I1:~i~ dt.: ~!!f!;<I '~!:lfcr,~w:d<!d p~ede !T!!ed~r$e url.I:Ul:.11ll.do tasas ,0 p[()!pon::~,omes. Las ,ttr~ n~ d.~Q~n ]0 rii.p~do qJUiC .1 a e.!llfcmled~d se predacen en UJI.1li po:Illac.ion y .1<1.s plO/J.'O.rt:iol'1>e5 nos dicen qu~ pitllrire d!fl la poM,iII.;iolf! !lie ~fet~.i!. VOIV;s!f!lOS ill como lIfi~iz<lJr las tasas y p;ropoociones. para exp:reSiU' la (:xil'ltl~!iifon d~~ua

Mate-rial proteqidc PQr derec has d autor

flCiil!llRA J-l!" f'ob1a:dl!\!ihc plt'igres.loo desde la sall1d ,t! di, WffiOiS gracbi, de 8i~rl de' -1<1 enffermedad, (Maptarlb de Whire Kt, Wniams. TIl GrcEflbe~ I3G:Th!;lecGlogy of rnediGliI Cilm N ICft~ J Mecli ~5U:Hl92. 11'96q

,eflf~r,mIOO!!ld ell !.lilla, oolul1:1l1.idad U otrnpo-bla:ci.6n •. En ~-SOO: c;:iJp:lm!o ~~-.)(p(llliJer.'i .Ias medid~'Sdc Ja en/emu:dad 0, ~1uJtbiliJlld'~Si~lIlid!O G"" iUFl!~ '~$l?nSiici6ml d~l;;B!s medidasd'e 1a mortal:i'd~d en el Capi:tll~o 4.

Medidas, dela rnorbiUidad

IndtJentilJ

La, iucidenda de una e:m,fermcdad se def:ime cOImo 'i!:1 nlil1~~(1 d~ C<1I:5.Q5 !liU(lv,Ol;: de ~IOO ellfcrmed ... d que se p'rod~een durn:nre UD'lI pCrlodo cs~ific..':)d.o~11 tlli1.l'II poblm:::iotnJ eau riesgo de sufrrill ~,a e1!J(lrmed<1.d.

IlliIdd~~, par KlOO ee

Nu!l:l!~'(1 de ca005 rHJ~ de UiIl!1l ,enretmedad q,tte sa IProduoon dur~nt'e un pelifodoespeclflcado ,de tiern;po

---------------l'l 1000'

NDmei'iO die pe!'Wil'i6500jjJ rie$8',o desulTUr esa enrfermeda:d ,a'lIfi!me I~ peflodo

lEn esra [I1Sa" el t~!lhildo ~ ha nllluh:ipl:vC;,Hffio pur 1'!)00 pa:ra qlJ.C podamos CX,preS:1'Jir 1:11 ~nt:idef~lci;ll pO.r ~ooo pef$OjJlj;<I~' La c~,~d6n de ] 000 es '()lJmp:~el3- meare arbilitrnria'j, pod:r.la.lr.l,os. haber tlri~.iz:1ld!o, 10.000~ 1. m~U6n ;01 (;iI]<li[q!ll~[:l. or.~~uf!li:).

iEl, elemense addeD en ~![1 dernn~:r.i6n de 1.<1: iiru:;:iclcil'1.cia son, ~os.C:tl:sos~,ni.t!ltos de .~:tI. Citl.llllf.ltiJm:lad. La inti-

I

Ilntcto

de Grd~rmsdlad

FICiUR:A :5 .. 2, .1~~tOfill nOlituf<1l de 1011 ernrermediidl "I a~l1a5 r'Ye;nl~ de d~m Ii€radOfli;ldoo oo~(gd~1 i!f1lerval'o.

.A.I!.GUNAS ruc~s DEMWa:

denda es una .J:l't~1dfd3. de'lus i,!!oQ}!lte(imi~mX)$; ~.<'i ~n., f~rmed~d ii~' ideflcific1l ~!Il ~n"p~.fsl)~.1! q~(':prc~cnrt1! I"" ,eu:(er.m:ednd y 1.10 111 teillll:a anees, D3idloque laincidancia es U[1;:1I medida d!(1;IIOS a conlt,~.arn~,~[JjooSi (e~ decir, la translcUi:n, desde nn eS~ild!o ~o morbcse tal ILmo e[l~eU]o)t la Ill!cidel:lciiEI es UI~iI med;da lleJ rie:sg'o .. Esre ri~go puede verse Cilm. Cll<llqlliC'f grillpo cll:: ~)M ... d:6]!J, eamo ~l:IsmpQ de una edad rP!lUI['k:u~ar.,\'~<1Iiml:les 0. muff!r:~~ ullugrupo QGupaci.on:d I] u~ grupu que!le ll1,", lex:rl~~sro ;;)J 1,11:11 derro ~gen~ (I.lIlbt(.'!l~~~ c(~nr!o 1<'1 r.l. diOld6n (I U lila ~Ox:i~.l! q,UI mlea,

m diL'!J1Jcminado.r cl!(J lail'u;:ide['!c;lal'Cp[lfl,s;el'lt.:lt d. [lVi· m~ro d~ pe·t:'~()na~ COil! !!ie$.~o d!es~!frir 1!" ,ef!fc'~led"dI. flH<! que 131 incidenci:a sea. Si~!l~fkll~iv.n!. 'r~(~l'qj~ier .;1'1' fiifJidu;o indnitJ(Jj1 en ,f!.l af!tWJ1ti1uHiop fleh!! poilf!w fur'" marpartc ddgn,'pCJI qne se :"'f!,CJH~rda 'fmell1J~mt!l:a· dl':)lr:. L~~g.Q ~~i esramos 1;:;J,loolandQlai~cidc!llda de.! diUlCl':ii:' ~~~~u,uno" e,~ de:~o!:lll,n;)dOi~ dcl~indl;liir s~)lo I:<'!!s IJilufer-.es,. J}Cn'qllelosv<l,l:Ol~~~ no' ~,n,ddiln ese PO:riCflI" elal OIW g~)rm .. .r vanl;" dt"l.gwpo que .$C represenea ell ~I. numerador, es docir!~oo y a renes ]];0 rienen riesgo deslIfri:r d.m:cl: de tire.ro .. Auil1,qlJ~ esm pareee ohvlo, no siempreesci ta n darn .• y ex:pom:lrern,[ls. esreaspel!:w I1m!diS ~de]a:i:liu:·.

Orro <ISpOCW :~Il]JVOrtallt-crespec[O al dcnol:1mitn:<lid~r e'S ~l'II clt~5:t±6j] dc~, t.i~lTIpo. P,\1.[a. que .13. i,ncklj~I'IC:~.<'I SliNiI ull~mQdid<l del ries.g.o) debelT:lo!> espec:ificlu ~ln perro" do, 'I dtil';(;mn~ iiilJf;r 'qijiC: ~ .h,<I. ~~.u~do <l ~[ldo~ las ,su~:~tos del. grlll.po repeesenrades peeel denoudmllfll!:i.or ~1I].antc roolO es~periooo. L .. el~tt;f6n dd per.!{ld.Q ~l> i!!wibht:~r!Q:pooemQS cakl1ilili la i_~lcid£md;l CiIl, :~. semt'll1Ol, I~ im::kl~n(:i<1l I;ln, un '~l'!1I~,la i:miid~r:ld,8J e:ttm ~u:i.n. la incideneia en 5: aolos y !1St stlcesi.vil.luclue.m ptlllrO im.p'[)ttan~e C$ qaeeualqaiera que sea ell [iCUlpa que lldUccJnos elm e,1 ,ciilcn~o debe es,pccHk<'lr..sc clsrarne!ue~ y debe haherse observade ,~ eodos les !mjems illduidoilt:1l d(:~ku!o '(i~!1 ric:!igo:l' dUf~~:l~e todo eii perfodo, Laincidencia c:a~.cl.lJlad:s, dC!~.rcs;UJludo !;l~i~~" :Z~iI1itJ!o un ~dooo dt;!!:;;l~re el euel eedos losilildi:· v~d~os dela pobila.d61:1 secQIIIsid!er.3ill !.1it1i :.i!!!lgo s() d!(!'. n~mluflafn.cid~mc.ia 4cm~JI~I~d~. ,q~!e es una ~1.1edi(b del rle~go.

{

M aterlal p Q1eyido por derec hQS d autor

Oesde mlp[I[].to de Y[~rn ptik;~~co~ ~COall!l) i.dlentifi·· Ca.I11iOIl:~OO!oS ~QS caws :nlt~e!o'm: elm UtlII~l po:b!aci6n dtl·· mine ~ln periodoe!>ped fi.c-ado! :EiIl. ciertas s:~OL.l.Jdm]es: es posible vigib.r !l!]:<! poM~G~6n cnWf1U :1 lollugo dd. ricl:l1po (,"011 p!l'iUeDJ.sqlJc pueden dieliecfJ.r eases nuevos de unaenful'i:neJOlid. :Pem Ol men~ld{) esoru riO es pos]b~fr Y en su ]li~r seidcalfit1~. u~~polDm~~i6~ y se bu:~ en c;H.,. hi '~fiJft,:rnl~t!,i1;d .11 Il~'\ld ~)jl:sai ('ll~51os:pre'Vl.1ilU:1bes deflnido:!! 'ell 1<1 sig~iclltesr;:o;:i,6!:1) (fl,g~r<! 3·3), A IQsq~~ :rUl rienen 1.11 cli1I.fet.l'lH,d<J.d se les :S~!Jllle durenee tllll tiem:po cs.pecificild!o,;pnr oC']emp:ln un,u'l:Ot Y dlj;-'$pl,l~s; se i!e"svuoell'o"¢ .. ~;~udiaf {figt111:3 3,,4). Cua.lq~]IiL'l.f t"aso <lIllie se ~dcm:ifi~,uc se 11000bifol pr"QdlU.dd.o d<ll'1I.mCIfl(e cJUJ· ranee c~ p~rnodo de- un ailo ya. 'lIue tl!q,u:d~oo a los que: se si:gl!li6 :n,o~entilm:l!" el'lJer.rrmdadll!~ comienzn del :If'lO. Luego ,eSlOS C3iSOS son C<lSOS~lle'll'O!!·o il1Lddbil" res y !:i:~~'\'ic'!] COIliPO numcwadur 1' .... 1: ... Ia in(:iclclj,~i a,

. E!n, la figu~a. 3·-4· se mnestra el tl):l'~] de .111 poblaclon qllil'l hn S~dQii!giUlid]~l durnll!Je d. pcr[cdo ,eomplero de !>~Il~rnieil:lw~ 1 ano. Pe:I"o a men;ndolil.oSle hasegtlidJn} a todos iosilr!dividt!o~ del dil!noltlin.~d~·1' It.odu ~I ri~mpo cspee.i:~.ica.do .. PO'.r dif'e.N!:llItes "'lmncs. induid<lis. las perdidas de seglUJi.m~erlto. pue4e hilbef~eob~~!'· .. ado a. dHenMiI.bC-5i hild~!o':id!ll.oS dtll'llnrepe,rlodos .eli fereuses, En t<l!~: Ci1S;O', caleelarnes ~~~;(!!t(r$,fl derncid{m· d'a tt.u:nb~itl dcn:cmi.lllllda. de.t.tshlad de .im::id'tmr:in). 'en la que d deuo!'lil!i:t1Jl'!Id:o~ censra de 101! ,~P[Jl". die ]0:\· difc· nmt\fS ·trucrnpos e~ queCi.'l!d!ni~div:idno 'eso,tu!,l'O ~I:l I~;ess;o. iEsw se C"Jl'pI:~II<l ,J n~~!:l~!d![;I· e~. tim'!~!1oS dc:per" 5{]!~""B!iJu, IQ que ~ex.pol:lc oongr.nm prolr:ll.m:l:idad. 'en el Cap,.~tl.alo 6. fsro uoafectn ~] !:1trnmem) de casos refJ!ei;;tIdoirn ei mlrn . erader;

En oc;!siol'les. el ticmpopue<iJe es,oci:fi~!:1le de fmma ~;m,pUd,m. en hllg:ilf de explieita, f'O'r cie:~lIlpio. ill i!llv~t!gar un bm~~ d~ enf~rm~dOlcl procluddo par un

8, DETl'fJWIN!'.R O~Tf~~!.A

C~~~M!,!;';"ro DE UJ8 Q(jf1tK) ·FI.E',·S"U E""~If1M~ A .IVJVf'L !iASAL!

~OTIENE !LA

E NfciI'U!AEIDAD

TIEMPO

FH~!Y A:A ~"3"" Idernuffcaoloo de cases roci~n delw(I;co:s; de una @f'lferr:nooad. Paso 1: (:niioodo de casos plie';I./Jlentes a fliivel b.il~ll

s''E(JiUIMI!ENID S~ODE AOuiruDS OUE r>!O T!JE NEfIo!

DJ! EN~~Fi"'rnAD AN~I~

\iOb\!'iEFlA l;V"'iJ1M'iI A elms !NIDMllU05 .tI.!!.~

DE iUN.1\t'to:i

j EiN1F:~RMwA[) PiR~S:EtJfADA

N>O'SE PR:E:SBflQ.

LA ~NIF1ERM EDAID

:~-

F~GI!iRA3~4 T l\:!.:ntiWk'aciQrIi de C<IOOS r;ecen detect<ld'oo de una eiiif'eFi'i'ledad. 'RMO 2; Seguimieflt'O y "Il;i~ d~ al cabo ,de 1 ,a!i'iO ~fal ide!1Lffi~r r.os cases ~L!e In~1fI SJUlrgido .~ 1'0 largo d~1 an.o.

alirnenro sabemes qjue I,~ m;ruyolI'i<l! de los easos se ~!i~' dtl£.e:l'll a laspocas horas 0< dias dcl:l. expoifiici.Oilil. Luegelos eases C]Jue aparecieeon mC~I;~ d~p'W!~ nQ se 'Ooliflsid(!ran P1l!'l~ did 1:t!~,5imo l.u:o'!:e.P~r{li c,;~. tnUC;;h<l5 s~~~.aci!ones el mrJJoci:_rnieli'!~o de ~il! biololl~ 'Ilia hltsoo· r~.~ !:I:fJ:liLU~~~ d(~ .1<1 efif~nt'i~d:l.d.tlo d.c;fiVl;~n d:3famfiflJm ~:lI[[~:n:jil. tempota I. [lOt" 1.0 q'Lll!e el tiempo de:De esrn·· b]~'('~~ d~ fG[rfM()xpl£~it a ,

AllIll!.l,l'IJe ell 1<11 ~mai:ror'£a de las siruac:uQ!IW'S es neees1l.rio ,~x!p[OOSOir~;l ~~trl:cid~d:a~s~fi.c .. \'jndo< lUI deuomi:!:l!!dk~:r~ a 1I'i~ $6Io~d ~6me.w de ~<I!iO:s! p~l~de !i~r ~nfo[n:Ii!ltr.i·v01.'Qr c]emp~o.la flg~,r.a 3··5 muestea e~ Il~me;ro de 'caoo~ csper ... .do!S yobs,enr .. dg~ de 1!:uk!:'~~· ~os~s comunicades en Est;[:Idios l]~li1Ji.d!G)1l desde 1980 a l '992. (Obsen~e que ,(;':1 eif' ven!M:: .. 1 es tl!f!a ,~~i<1! loga. MtmicaA EI n(un~fo flhtispeq1l!ei!(i die C3SO:i eomunicades en UR O1!flO ell EstadQ;) Uni.do~ (dcsde l!J!UC:CIllI?fz6 J!~ ded~]md61'l!' fue C!1! 19.85. EI !.'!unm,e.w Sf: r~uio

O'CIi$Q$ Q~OO~ ._ CMOS; ,I'ls,pe:ra.dos

1!)8@ 1992 19134 HlBS 1900 1~' 11192

Mo,

nelllR:A 3 .. 5", Humera ~o y dbs.eivad.b ,de caoos· de nloercuBosis, Est1dos llInkJbs, 199(H992:. (J)e. Ce.nl:ef:li far Dj. .~ COIttJrOII alldlPrelrenmt; f/Jf!.II'IIIl\R ·<'12;596, 1993.),

M aterial p otcyido por derec has d autor

"",'

' ..

_,--

Eille. 0004

O;le. 2004

an~dad, 5C pr;gdlJ!jQ C'll 2:003~ y el pacieute ftl]lcd6 CJ:! .:2:004, E~ :\ie~uI1ldo C';lSl0 ,Jp,DJred6 en 20;04 y ,eoltHinm) en 2005. EI u.~:rcer ClISO en nil, a, perseua que 'f:nftl[~ mti, C'D 210[14 ysc ,W]1J en 2004, meUa,ftu 'C.l~) se preduio en 2003 y c:~ p11idelltc se CtllrlJ' (!:I~ 200~. m qitliuoo C<l!S:OOCUJ.rioen 20Q], r ,eo:D1.tim;u) iii, 10 ~Sirgo de 20Q~ ~' hasrra, 1005.

iEn aM'e cji~lnp,~o ,t;onls:~de:~!fe:riiQos s610 lns C;;'UO\\l (fI~'ner"li:Wo'lCS)C ig~toil'a,[\el11;OS los dCl1ol'l1lirruadores. En]1 ¢$~c~icm:rlo ~0Llli~] ,~~ ~] [i1)l!1li;t\[;;I,dQt de ]<11 i!l(:cidc!]c'ja en 2-'004: Si:l~~os i;)[ue ~" inC'ide~>cia eueur .. s6:~o C'~sos n.Ii',lWIOS Y del~)id'!) "_, qu,~ dOl> d!t:: loseineo (:tSOOIS <l]l:3J,rede.~Qn 'en 2:004, el numeradot de la ilnc~denciil en 2004 c:; 2.

('I qnc brliY ;),ce:rc'-a del ~,tllnerndo'r en l:1l, prc'!{:tl:~enCi'l pilJinrUJI:;'l,1 rEsu d:t:p!l'l1d~ de (:'~,iii~do hacc:mo5; :!'Ollll!lrro estudio de :Iu,e'>'alle.gn:c::iiil ~figJlllriil .3-7) .. Si hi.c:inlos eI ~n!ljio '~Ili !it!OIYO" ~.~ I!llIm~nldcu,: ~~r~ 4 •. 51! ~o bk~mo~ en jul.!!;); el ltH.:Ill1!eil:ildolr til.mhlell sera 4. P·ero, 51 10 h~· !l;:im(~ '~Il ~pli~l:tfI!bte, ~~. !:'l~m~r .. dow s;~r~ 3,' $1 ~u,ew !!iI:a, didcl1rubrc. el nlJrn!€r~diOr sera 2. ,lJlJego ~i1pl)e~'a,lsneia d!epandic!nl delpunro del . .11!lii!~} en (].I qtlC S~ tea" lice' e~estl!.l:dkl,

La frug~[;l J.·8 muestra la, .rfila.ci6n 'qlJ,e h~" ~f~ ~~ ineideneia r la pife\lalealcia. Sf;' !1rnl!c~tra I~ n mau:a:z, que repreS-UIUiI. Ilnil.oon~tin~:d:;1{l!, y ]:;'IS helas Genua de e] ~'C. pr~rut<itr!la r~<1len12u~ de '!!.I.Il;). ,~nk,r.:tIi'IIed! .. .d~n e$;<l! cO'.m lmfdl1,d,. ;. C61-nopode,mos aun:h-:~lta.rl:l,pre'l,!'il.le:~;"

'-

, ,

"

Ellie. Die'.

:2D04i. IMay. Ju'1. Sept.. 201M

IFIGURA 3..;7 .,. EI~,plo·~ ~oodenoo y p,rev~leno1a: III"

FliGlllflA'-1 .,. Relad6:!11 efll~~ la indden@il y ~'a IPfe'll'(lllmcia; II,

da? Cerno seve e!~ la ta-g,]U&1I 3-.9. pode.ll1iIos hacerlea uaves de ~il.itn;ddcnda: an~d.I.c:mlo nUIli~'05 C:<ilSO~. .~Q~j,!1o OCl1m1i1li s,lp~idii.rtlmfis; s;,u:;ar bQla:s de! ~l~r~~ }' r-eJiuclr la p.[-.ev<l.le:~eia.~' ,~C6mQ podtl"la om,l:seglJ.i:1"Se est:o? Como se 1I'i0 enla t1gnnl 3~10. podrf-<1l p[1I)di!lJci~ :pm' :~uxertc 0 cllra.~st:os des rrcsru.lirad:Os, re:pr,eseflC.3:tl .;:rn .. r<'!me:l!lte un .. dife.re'!1cia.impona]lte para, e] pa~~iel:lt~~p~rlJ '~Qr!, f(;~P~g 01 ]01 prev<!lelfgda,. h! 'CUD Y i~a IL1J'Ill:i;:,m-= tieneu e~i m,i:S,n1.o deClO: red!llcc',1ru el nl~lnero d-liip~!:'so:rn'!$ e~f~"t1as CIl J01. poMail;:i6n}~ con ello la p.revlllenda. Por t<ln'~o~ ~)o que existe es mil si,trm.cioll di!il::imk<1l q!.li~SIli mU¢5~r .. ~U'lI~ r.g~l~ )~11, Ur!a ,,.dicion contiana de nueves eases (inc'ideira,c.ia.) :a1i.l1l~enru ~:a prc'l',.ICfu::i"tmioclllWLli 'lucia ~l;~errc, la, C!'!J:~O ,~]Moo.s ]r,) reducen,

E:i:~~ ,d~n de :r{!d,LlQ!l;i,6~ de ]1.. p!)~val~~i;:i~ [lor rnuene 0 eura ICSnl. de[r:~is de un a:s:pOCIIO i:mpO'.ril:ante dc ~<I ~~ud pV!IMk~ ria m~did!lTlOl d!l1I!ica. Por c~:em" prno~ cuando se disprttso, de ~n:sulliilltli par j?;rjmem .\i'C'Z ~que 0(;um6 .:;on W<I pr~v<i:Ie:I1)~ia de d.iabel!'.es? U! p!'ie... -Si~!el~ci~ ai~mllO(!:lu6 por'[Jue la diabe,res no se ciluaba, s~no qtl~ solo secaarrolaha .. Mtu::lliIm; p.."1!d.,t::l1Joo:s CUr! diillbet.es ~ye ;aJ[ltes h;;1,b'!~Ul f<l!lI-eddo sobrevivlan a.hom; par 'l'k'I:lHOI,I:) ,r!f\l':de:w.cia ~Jlme!l~o,.MD:ll apn-

M\aYOr preva:leii'!loi'ai

IFlemtA 3,-'9 .,.. ~1~6i!'i enlfe Ia i!f!dideiloa y Ia plfWaienda; IL

Material prorgidc por derec hos d autor

1. IR~gidez llriIaMi!ii'l

2. IDioior .articu:llar ~ffim!e4! 0 too el ~mk!i1l[D' 21" T~meI~()~ioode teJidQ$ Iilla~ d~ l!In;'l

aW<ldc.n

4\ r'!llmd,aQ~i6fid~ t~J~b~r.do~ d~ ~tl~ :1~~nd~ a~oo6n ,(en.~ de 3: mese:s)

,5" Tllllf'l1le'facd6tl de tej~t.ll'Jf'Idos d~~c~lae~

ml~ ~~ltryeilf!iwbci6ti11 [nterl~"Im.~1 ,clbor,al)

15. N6du1os ~~ 7:. Carnb~ rgdicl6Piio~

113, 1F.ac101' ,rei)l~toide ~o eoellsl!~'o,

1. fIun.:e(;eaeme de ,~isodlo d\;!, tFffia-r1ioJ'laC~ dobasas eiil

ffdremldades1 .

2. Tulili1lel,'ac60l\ ~imiLad6Fii.. $lb1~xa60n 19l gflc;tl,lUosl$ de '~ ('l~IOOO~lles de e:lJl(:mid~ (ddie iinduili'Uliili~ mano,

llg: mYfli~1 ~, cl pie )' llg ~ime1ilt! de Il,lrl1l j)'Qrde g~·H;;~r~!fIes· ¥ debe· eiOCJui'!' las .mkulach.')n,e!ii i(:lltemf~ d~ales, Ia quint'! .;Iiibou~ imelif~~ proxima!,. ~i3I'pM'Ieta <l!1!lCJi.iI'a06UllI~rsofa~ngicil y la cad~i))'

3. OlA'l'bios if<lmMgioos {er,o,5io~es) 4..~eaor rwf!iiQ~ ~, enl ,elll~uer.o

·tiIt» i~l!.lJj!'!dC:m, Je. tres, (I ~~!O PU!llOO irodiG'~, ilI!'!:r!~$ retijmil!~' ~p~bb: (:l:!~oo !) mol,> p!'Jillb~· ~~d~i1 ,imrilis· ~e\J!111llOfoje ~i'!it~~. ~. ~r~, gruJ"J' !lrtiOlJllf (pc ej.,kis ,~~, j]1.erf~~~~ p~cles) iW'fl!'1O 'lIfI~ ~lculOCi6o. '(,QI;I!a~ (~I lad\;) por~.mxJr.l De O'Su:ill1.oan JB, OilthCi'ltitES: ·lihc. ~~ of ~ij ~~.k.A.Ilf'l 1'1"!1~ "'led 7t6:51;S., '~~n.

:rea~ilildo eilil Sudbury. Mass,., ~.ti.lizailido nmboscil1te:~ r!.O$ .. \l~Ill~ (Jill t: eJ] ca~l{:u~o dcpil't;~v.;;)j~~Qd'a s~Vt :si;g;'!1i(lC1lt:iv~~w aJoccado po;r los critcri,£Is utiUzadQs.

Dc .fllrma mns; reciente 1iC ~acsrud~ .... d:o 111l'<l CiO~ hone de :1879 V3!'iOIlfS y n1uieres de 65 anus de edad o Ina.'yom~'$ r,~,lliiIr!ldm eo el OI:t1I,l,rlitJu Study ~l Heal#, ana AgiJ~g ,~C5HA)! .. Sc calk:ul'u, la piropurc.lul1I! :1 I!a que se ~,i:zo ~h d~agnhstk(), de demertcsa ~,ti.li~1.:andoscis sis.remj;~ at d1'ls:ifica.ciaiiOOiTii:ii:1e$.. Dtipt\ndftifido de que si~ste'LliIla dia.g;u6~tico se ~ltH~O!;i~lm. lapro~:m::iron die sUJctOSCO!rill dcm,c'J1I;C'.ia 'Va.r.iaba del 3,l.a129,1·% (:fJg~I' ra 3~ t.:n·6~f" ",,"<Iriaci6n ~~d!.l! ~ I", Pf¢\i';llcP',da estillrl~d;] JR~ri,1telle[ impl~_c.'lc~,ones i,m.port:arllfes Pl'llltll

•. 'C ..•.. fl.·:t.e. 00. s. 00 .•. - .. NUIM!IJ. '.Yo.,rk, II E";a ,Cm1i1'iQ$ de Ia ARA

VM:i1iie!J FIGURA, :S'-l:2 . .,.,~_a}e de peblla(foo con, UJ:l diaglilastial, de a!1JTtis IlWm~:ok~. Cril.erios de Nueva ¥bIk. fr09Ultl;! ~I crlle~ rios de la Arrren'~oo' Rheumaffsro Assocdm (lIRA). Sud, bury; ~~tit ~ISl64.(~de'dSuh!11 'B.I,cath~!il: ei: lihe. prev~~~ Gi 1ih~i.m1l1lt()idl~~~~: f'!l1n~p e.raIUi!tioIl 01 th.e ~N!. Ilf ,~litf!rial ·on ~~ iml, ~S.\!idbtH:Y, Mi!~d1~, kl1li! hrtem, M~ 76~Sn·Sn l'!Jo72~'

~~l. lin:v.est:~.gJcUm y 1<1 p.m ... :is~i6~. l~e ;5ier\ildos. snnilarios <lJdl,~w<1!d(l~. Cuando se (l..lml;!!Ji~~Qlol![~~I.dtad~ d~ clu~qiIJ:icr lcstudi:o de mo,rbnlda~ es eseneiel csJ;lCi::ifi· COl.!: d:liramem:ela de:fitiliidorrl,plredf>.'l. nr.ibadn [para UI:I. cam. La def.':s.iim, sobre q,u:e d!eJinki611 ntili1.11: flU siemP[1e: es !;end Ii;), Amr:fu.:!d!o d~pc!:l.d~.r.iil.'.n gm~ m~d:id01 &~I Qbf:e[ili\'p ,esl?Cdfi:cQ par'Ji eJ] .cl1.ilJl Sll ha cc.al~dQ ILlI.rI estud:io dado.

EI slg~i~nf¢ ;,lspecro fi'lill~ci{lnado liM IUSi:'ltimCFa' d!nres es esnu 'fl~lil ro de qJlle persnnas deben ~n:ch.drse en enos. (COn,lo cn.cmllitmmm las caws? P·odenlOS uti· JiwrlQs d"tQJ! d~$p(l'r!ib.lc,$ dcf{)irro;;l! ~ri6dk{lj o~ C9!TIQ se .eXpUSQ antes, en esee c<lp:tUld~ podemos f,eali:mr Ull c~dio espedficarnerne disc!la,do ,p3:ra obtfile> darllos que,'C'akIlilI.enl'a hldd.eI1l(;~a 0 ~a!prevaJe.!ldi:l!., En mllih;oo costudlfOS las dares se ·dbtjenm il!wares de CH.tt'CVIst:ls:! y en; ~a ['J.bb 3,·4 se Imuestrnn 3,lgun05 de losprobl~' ~a~ de l<lli dar(J~ OhO~lilidO!lipGf (':llte: mooiu.

PR.o:BLE~{)Ew.s M1VS HOSPffAI.ARIOS., los d!lllltls peocedenees de ,ootblTOS hO!ipiwla.rios no son ~ilS fUi:lut:S mfis:in!llport'JIU~ dtl jillfufJl!i(U;:il~)1l ~~ ~U!l esmdies ,epldbIlio16glcl)S,Pc:ro ~3 tabla. 3·,5 .Ii!filll ;:\llg~no de Jm; probl.cmas q~e~urgcIi! aLlu:ilblzar da~(Is, .In:asp:italai· rius Con fints ~nvtl'Stigad!of'~s ... En prlm~r .li:l:j:I.f' ~oil ~n' gtesos h~pi,tl.il"rios S(ln~lectilios. Pueden ser.~~ti\i'OS en f~mdon de las; r;;<l;ra(;t~iIi~ti.C:;1~ P~f~Il~,I~s" ~~. gr'!lr"Cda:d de la el.lfurmcdald. :100 fra~t(lil'noo :meclkos I;:liSOC'laGOS y ~ t1QrmD:~ de ingm~G qlX~ v;l!:'f<l:!'! d~ un h();'l(llit'J.!, a ou;o •. ,En se,gundo 1:U'gar~ los ~ist~ros Ihospiralarlos ~lO ~~!l dii~ili1 a d(lIS pa!:':;l. li! i.ny~tigild6n s:ino 'pa:m ~a3si5tenda d~:] ,pnole.lue . Los r'~fI[:roo pucdtm :~fi[l~)mplet(Js~ acgibl~ 0 tallf:a!f. La ealidad diag·, n:Qst:iG;J de 105 rc,gistm5 de to;!! ~.Q~pH~IC~t mooi.cos y :senidos,dinil:oospuool1t dHenr, Puroo:n,s:ig.u:rnli[tl~!!~ &. ~olmos agrcgarpi'l(;ie!Thle!l de difClrcmC& Im~pitai:es,. po.

M uteri al proteoldo por dei C'{; hQS de autor

FICUIR:A S-llTN(jrner'O, de peroon~ wn demerJ"' ~ y ~1endal (%) en Iia ro'ho:rm del CMad'itJlJ SWdy or Hw/th aM Aging (NI "" 1879) d~~no$tic(!00s per difurml~ sist€m~s. de dii!SIlnCllOOrt tas .dif~rente$' <lbre!!iiaillJ ~i)S se rene'.,en II rrmual~ diag" ~ de USQ ,OOFifu,m I~''!! lI'asMI!iliosmedlcoo. ~. de· Elikinj!llliltlli ""Ii; a~ T, 'SI:eaJin.US R, Hacmnsl:i v:, The ened. o~ different dii:lgr!osticC!lit@~ (IfJ,IDe p~em:e of~rnia N ElIgi J M'Zd331:1667-l.774i, 1991~

".mOl; 1~~!'I!t;l:p!)(D:M(.'nJ.t<l!~ de ~omp"lC<'ilbi~'id:;(!:d.r::f'!H~~~r :Iugn:r,sol, deseail1ilos ,ca~cul;:J,1I' ~~sas. teuemes un problema al de:f:i[!~rl(l~ denO:mJi~dQrci!)'1p(lJtqIii~ [ill mil.yo" Ii:l de los hOSUllirnJes lil!O t£e:Illl11l3rerui de c:lipt~dol1 defi!1li.d:):s ql1~} Iorxijan ,que [od:a,!ilaspen;oua~ die llIIlla. [~,61l cl!o!da 510l ~mpindi~n e~ un hgl',l,pifal panicular y qll:c nadie dl:: fner3 die ese dre~ de rnprtlid61~se .. in~ .. dl .. eo es~· h~pit<li~.

lEn el upimlo 5 !,\'olverel'l1l:os a ,colmo ud~iZ;J.ir :~3S: pmcbiis d]!; crib .. do' r djagliiostiC<!5para idg,btti.fiCli!r :if!~ d~\I'iJdllilliOS enfcf.u.oS (induidos en el Illl:lner.iildoiL'.~ 'f disti:rlcyi.rlQ~ d~ Will p(l!llI,,~i6.n q~~I1!Q ~!i:t1I ~~ferrn a.

PRDBLfMi4S Di! ,tJOS '/),fNOMlNADORfS. Hil)' mucbo~ fa.ototres que afectau a las d!e[l()l'1.l'~n3JdQ.rcs llti]i· z""ldos,, Puede p.r,odllJJd:m:se till recuenro ~d&;:tiiJ'I\'Q ~nsIIJ.n" clense de ,cierlios: gJ'UPOS' delnpobli!ld61l. [iJi;)r ejem~ruo" f~lt"'Ii! en muchos m::iLl~ltiImS depo,blac.i6nla~ V~rfniIJ~§; lovtil'n.es de ll1i:nowl~as ftllicas. Gon f(,f:c~lem::ia. desearn(J& d~~f.ltli.mt si undenogwPQ tit\n~' un !!'i~..:;gu d~ ienfe:rnl.ed\.'u~ :IirIiaIYOIi diCE es:,perad!} de' ~orm;l que p'lIle· ,dati. di:figi:I'~!JiIooid;'l:S; pwclOilenrivas <!!d~(:l!I<l:d<il~ <l! ese grll!po. POlf 'tinno,. esr.3'm!os; :iI;llteresaJd!Os en tasasde e~1·

00°1

500:

Je:n:liled! a d pian, dif.i:li'c~~'~e5:gmP'O:'! etlllcw ell luga.!: de solo ell reda 101 tpoOiJE'U;]OItl!. P('[iO h.1y d]fc~e~,te~ iorrM!~ de ,da~;]€]ca[ a laspetsoaas par gW1llposr,mkos, Ciomo pm d~en~lmje~ el pilis de ,oil'~em1I' ~.i1 i~~re'n~i.. 'I) ,~I gru])O e;~llko parental, C]I,!1iiUldo d~ferellJ!:es eli!~(ld~o:s lllli.luita.]'i dHemrn~C!' dk.'finiciuFa.e"$! csdlHd.1 compil.ra.f k~s re;,ultS!dos. Lo. 'qMI€' es ru<isinl'po!flt'"'~tte en CYOlI,. quier ,~[i~di!o e!!l qUi! ~I .... dilfilnkioll d~ t~.bl1.jo sa esl['~~ blezca clilramientepara que e~ i,ect,or pueda juz~a.rS!i lo~ Ilt;slih1id(l~:\IDi:I vt~f.d3dl.'lmmenoo cUi:i'!,paf:.:1Iblcs,.

.En t1Iil<liseoci61:1 previa, ~Je.m:os esti1.b~lccido qm!' pl1n!. qn~ l:ilf!:i:l tasa ooFil:g.ts~ncidf,) rodQ ~W gr!.l!PQ!l~p~~$i,'lIl~ tad~ :por e] dC~H:II:t1ii'l;jdor deb.::: oo:l1l!~:rI<il posJibHida,d de c.rnt;l,f en el gmpo que 'estii m:plreseru:ado P(lif ern lii~l~ IiIlerndor,; 81 aspt..~!:o no es :5ellcilillo, P,or ejcm!plo~ I a hi$~en\bl(JImf;1 es una d~ las ~nre"~ilt:~!one~; qliilliruq;i~ cas mas r~J.liz.'ld3S en Estadlos Un~dos.&topl!ante:l'· ba ];'1 ·C!U~i()i:1 !mhrli' la fr'~~lli!;'m:;~:<'! d~] ci~CI)J U'!i~rin{l. lli i.m:~.lIil:n:os; e,UII ,~I. dCIfIOlnii~adot fl1tnie.re;5;qt~.e h3,b.~an sufrido I .. H'I<I hisll~rol(:lOmfa~, estaelaro qUI) Jlll ~icWW'!iI ries~o de pI'CSell!!3:i ese ~i:po de c';.tncc.r: la. tngnl'tl 3,· ~ 4 ml,]e~t,<! I'l.'! i!l!c:iden~i<l! de·~a~fl!i!terir!o en ern eondado de AI~med3j Ca.H:forn~a.; se p~e!lelH'~1m [IUaS ,oo:~regi"

Ell q/lffl ~ pu,ede I~fmer Ia, eil~:ed~ pero IPLlede fIQl~nerS!rli'lwITia::>y no ~ ~W: de· ella.

~11i1~' ~ pl,J~de t~n~r ~I ,~m~\)d"l pu~e t~n.w :5r'1.~ pem puede no haber b~dlaHlerr'lcia mediCiliI Y Il'Or ~fLto pu~dl! 100' saber el nombr~ de I~I ,ernfermedad.

81' qlffi ~ puede iMm~r Ia, ei1temt~acl y puede·Nher I~ooa~ mMUi, pe[]~, IPl!ed~ no n~ lI~do ~I [ji'~iOJ, no irna~1e ~oml!niicaOO e ~abe'!fto' entiI?mido ~1.

'81' que r~ pueee 100' roo:m:l~1 en ,~ ImrIQ~lQ ~i1iIl eplS\OdiQ ,*. >eilfem1.e(1oo 0 e~ofles reSad~ ron II! ,ernre~d,.

Ell qoo Il!!i\POOOe r;luooe ~tar li~lclim en ~~~os 'sobr:e llaemrefimedad ypgede preferil no 1~~-JderO' allerQt 'SI.! resp~e5!t3. El,q,ilJer'~ puede IPFllpiJfaoiillar mDfm8ciOl, pEro eI eJ:liI~Dr IPl!lIEdB ItO r,e.gislr.3irlilo 1hi3:teOO de: lmnllil inUlr~a" fll'li'lriIlJrer.!istadot pued'e: nlO' pigfl~r lia, r;y~ti6n1 IQMe S!1:!. Sl!p(lile q,ue d~ pilantwr {I ~~Iltcrl(l de Jom1!~ ifLcoH~. E1I'l;nrt~i,lQQr PlJ~~ ~~. ~ ~~ tlIJN!nl,Q .~ que (,;Q~ liel !!I!~~ :i!! t~~ry ~ed~ iif!l~liWg)l!r COf1I rnayo~ inte!'!siWci il uflgm,jXI' de ~~qlu@ <'! O'!;r>(h

P._1ede &naber prdbl~mrw d@ Si@SgCI de s@~ ~Imnent~oom!t~ de f1!lt~I,de ~E'5~ '5IigrliflCiilll!'as;~

Mate-rial proteqidc PQr derec has d autor

tAiBLA J-SICAlgunas l!imii:adoliH!5 de Ilbs datos h(l~pil:~I!!I rim:

L ILos Inrg~q~ OOspita~OOs' son ~ell'dir~ H.~Q "'; a" !:"as, (ar:oot~k,a'S dcl ~!I

b. ta :8If~ ~ 'I?! e!i'!J~

t.~Q~ u~torJ';I.Q'Ji ~~

d .. Las oom'iIalO de ~j'e$o,

2,. tns regil>tfM ~!a'la~ no '5~1i'l1 d~ IpMil !ill klVesijgaOOf!.. ~ser:

a, l!lo;mp~ ill~igi~ 0 faltlF

Ill .. 'VanaCiles en Sill ~lKIiid dlatiji'i~~~

3. '~.lI'rne,~le r!"!,co :se d!rl1ne I'll!;: IPo'b~(~) ,~, ri~go ~cleIrnClmi~rr}.

dias }' 1>ln eorregir {).tu'ala :hi,'S[e,·octurnlJa,. ~emo~ql.l'c las rases oonegj.cbs sail m<!yoti~. ~p(lr que? [)orq;uL'l (In. hUti'l~$OOlregida!i se rerjro del, den,Q'.lJltina;dar ~:li las m,ujeres rometi:da~ a '~mn bi",~e"~'1omi... En . eonset;'~I~'~~., ~I cl¢nQ'fitiI:in~dQ:r ~s: mas peqnefio r Ilumenra .Ii!! tasa, l"Cro en c,ste ease 101. t~ndclllciacll dl tiempo no C'and;,ia:sillgnlfi(-::ttivamcnru ~Il:ilil.tlr~moo tasas cOl!'regi.' daso sin cm:-regi:r.

~ rentnlo Ia 1ndrkmckJ ,. /a pR~lenci{J

Hemns &,.1;11.0 que 101 lneldeneiaes una medi&! d~l (i~gQ yla :plle ... ,altn.;,;ia ne, porqtl¢ no dent; en CU:~.IU.l la d~rac.i6rnJ de Ia! erlff!Fr!~oo<!d,P~.riY' hOlY ri,l!uaf~.ladQn in1pu.rralrUc' enrre 1<1 IHi;Id!cllda y .1<1: prcvalcm:hncn Urnl r>ituocion en Co~tudQ C'St .. blc~ C1lr .Ial:j,ue Ia!!llti:l~s nOr eambian y ]a. tnm~grad;ones lguala la remipil.don. se apiirn I,", s.iguie.nt:e eCjUJid08:~.

E':StO se demuessra enel f;igujie.(!tet~elifl:plu hipotefl{"fi. Urillizand(J f;1diogiiOl.fias de u5ra.xse In!lsc"atlllber;c;TI~Osis CJiI 2000pc:rmn>l5'i 1000 son ~Ili~(~ cor'! ii:lgliCilOS :l!h(il$ dll HhOIYO!J"lj Y IOfJOoO'iiI i."gr,es;os b;l.jO~ de Letown '~mbl.!l. 3-{H. y~ Qb~;r\l ... ,ion~~.f3dloI6gic:~s SOil p0lildV'Jisen.U)i)r de: lias personas de. Hiln~wn y Cj~1 60 de b~ [lJC!,ijO~"'~r de LQtlJwn. C:P~Jd,=m()f; c()I~d:uir (!::mul:I"~ qliie el li("~o de tubercll~os!~S es m.cool!' en :lilS pcrsQ!:l .. ~d.cHi1!(l1i'!'1\I q1J~ ~nla$ d~Lu~o\WlJ:? Cla[;;l.· ml;ml"'nO~ porqru.e ~G que Iilosotr,os esrsmes la;l~d.tendo con una Irad;i~va~li1 de i!)o:rn,;( es una pllc'!,w.le.l1daplln~ t!.l.1~ d~ hI. (in f~Jrnr,d;IJ(h nOr sal'JoCf!itllS. desdc {";Willtl:O clmlqlliiC[.a, &: las pers:on:a:s cen IU:r:!a pruebe positiY3 lenian la em;r{'rcrn('od3!d ~taJbilla 3.7). POcK':mos tit!· he(Jllo c{lnsid:er~run escen<litlOr E1,lpo~~icQ que pod ria ex~~ii· C'("!r f,~ m3Yol' p.rrC"':1~.eIK'I:.1 en perso~as de Hh:own qnl~; [10 rcst!llclaci,onada con ningu.n ric'figoma:i"~u' en .. lotS ~t$Qn;lS de H:imwn (t:ib~ 3·;8), Hcmo~ d:idtQ qu~

6r

r(J-,·,

1960

11:965

1'970

AAO

fl:C'UU!I-l,4 "f'1rl!Cid'eTliOO oo~ c.\!'iIOO~ uteri no, a~do por edl&I,rornr~giOO ¥ nO!J~ PfjI'el est:lOO refatMl a :1\:1 hts- 1!e~ia~ ~ondoclbr de Aj'amedil.,'Califomia. (De. Lvoil JI.. Gam" II'ICI M~''!ihe ii~ ·~·o~ '~Iilldr:::my: fu;. riect. Ilnllrtem~ C<lm;~' Ir,~~ ,A,rnn j ~101 ~rO:~k4J;944.3. 11g-]?;)

pf¢v .. I~(.~i<l! "" h~~id~!ld'a x dUnl(;ioll, :Sll!p~liIgamO!i que las pc:r501uls de .lotown tirn~[1 tin ,ri~go ml.l(~o ITIa}ur '~i:Dd.d~ocl:;li!r ~ nllOOKi1ltIO$is que l:!lispcrsonas de Hitown: 20 ali~J~~n.Q en pctsy;m;<li~ de LotioVJn ",nmp3rad!::i!l,""OrII4,C3;5:osiituo de Bi.tow,n •. Pero .poir di:fe.reJlI!u:s r::az.Q'[Ie!i~ ,co:mQ UIl! {X':o()[!' ;;lCCesO de <l~i~'t~nd<l! m~diCil)' UIL) tpCQr estado, ullJuieional". las person:u de LOIQWIl Sf;Ib!teviv~Q t;on :su ,Ii(Qf'¢rmOOad unamooia de s6lo 33ilos., lui.e:rl:rrns que las: pe.rSOOlas: de Himwn ~o h;w'ttl ~~ ~li;! dt :2.5: a,fIDs,Efi este !(li~mpl()~ IK~ f3tilJ[o, h<lY una. m3yor pttVra]enda. en pc:rlj:0113S de H~.~Qrw:J:I 'q:UJ'C de Lot(lwU DO pUlque; cWri~go d~ enfll.f-·

l'ABlA. 1-6 Li 6jemplo hipotetko de: cri'bado (On. ifi'ldiograUi!1 de ttif;}!(= ,I. iPoblii!d(lfile~ eAl.i!diadi!s Y IiIIlIm.ero 'coo ~!Va.QOliles r~OIQg~ 1~itW.l:!t

N,;i 'tQfIl~' rldiQ!6;gka PQ.~

'lIOC1OH~ :. 11000 L.otooM!

M ateri al proteoido par derec has de autor

TABLA :S ... 1 D:~e.mpro hipotetlw de cribado 0;)1111 radiograffal de tma~: II. Prevd'l~encia p!JIfltulJl

~ lPob~ciOO . tstudi!lld.a

:N~~~~ 'O~OOG~ radIcJ~kas IPOS~S

100 6()

PrevaJeooa pl,mtyi!IIPQ~ U)(lO~5

1000' HitO'im 1000 Il.Otowrl

m~d'llid st\a. mAyn. elil HituWlil, sine p(m'l~~ellaspc[so~ ~!aS de Hi.towllI a:fCl;tJidas,so!!m:''''~'''l:~1 rna:i til?m:PQ~I" p.rc""iliI.i.tIl.t~ia de; cnfcrlncdad Ondd~ciil ::.:;. dtu:;aci6D} C:5i :po' tl1nt'O m:lyo'ren il.li:5 penorla.~ de HitoWIil: q,m: c;i'I! las de LotlJwu.

(;<I ~figlll • .1 3-'~5 ~~!ll('-:!l]'a cI, ]1(~!l'Cctltajc de: mdos los nac:imi,entoSen Nucv.a .Zem~nda (]jue c:'il!n extE<!mari· t.lle~ '~n,tte 1962 y 1979 .. Este hochG preocllpO par d 3p1li!eill~e aURrlf1l.tn est<liible delm,dl~liI'lentO:ll extramad· .al~~,. P.c!J(l, W~.~ ~~ >,!\~ 01J I~a. figurn 3"·:~ ,6, Ireahl1Ciluc: no lea habido un aumentn de hi! taea de !l<1,CmljC[!tOl'; ~Jill·am:t:r.i.t.1Ia-~; ha habide rena rc.dli1cdcm de rodes l:os; n3.cirnruentQS que en gran medida es respensahle de una IT,cd,u,cc·i6:n dlt:lo,s; n::!Jdmi~tno~ enmU!i~t\;"'t!t;<!;s~dJ!l~, [ocgu los tio1dmi~l;:(lS eX:tI'01nM"lr.ira~¢:S SOil r<t~p!)ili~3· bt~ de un mayor por,ocl.ltaf,e de tedes los nadmic'.n· ~!~~E!(]jtl¢l .. ~~ d~ llac:im~~nro\O ~f.'fiil1lmaritn~as lIQ' ha.ya. ;lumillmt,u!lo.

Ecl'it¢ ,e:icmplotic!:!c dOl! P~[!ltlO!l; primcro.!. unapf~' por.cl.6n. no es una t'aSII" ~·l;'ol:,.cn~lnO&il esre punEQ eu fI~liJ!~rra l~xp<l$i~i6111 d~lo:li mort:m;lllkhh:l. Ef;I~!ldo' lu· .gar~ el Ilil:clm,ient',o. puede verse como ua ili;.'Om:ed" mi~!lt{),. ~lliliJ1l<!l,q,l;!e 1~ apadci6IiIJ de U!:!<!! l~fl£Y::!1T!edB;d es u!lJ;'!g)nlt~~imi.Clllitn., y plt(1dcn C~k;~lila~5t 101:5 rasasadeIcuadas •. 1\.1 liIab:iar de nii1los que naeen 001,1 mal:for·' mad.ot1i~S~illgullas pe:rsa~as p.rcf~eren ~,ablar de pre~ 'INJlem;itl· de malfm!!!liU;;iQ!l!es enel ~:@cimien1inl en [Il~i.l:r de int:idl!r:cia de IJudformac,iO:lilics c:m c] na.c:iluientD" rofq1i,[~ ~a m;]lfOfm~(:;WIJ!! eS!L:iI,]:m chl!;;l[~tc. prc~l!!'!tc' y:l {pew a rnc!ludkl' ~<lsada~por. ilJIi~)~~ LlJ!dl!:sO antes del !iladfUiCiii'!'lO" Ad~nldi!!l~ dd)id~ ill qi:ltt d!irt~tp(upotdoj] de casos cen ma~lfO[madlotia a,!l4J\I'i!:,Uil antes del nae:i-, mi!i;[iOO~ ~ ~!Oibl£ que (ili;~dq,ttijj[:' ~1ima~i,6fi d~ b fFceueacia de millronna.ci!'rn:es: en. el nadmi.entoinrrom, ~ore sign~fic;1Jth'.ilme~~te ~il ineideneia v'I!rda.dem,Po';

eUo se usa A mClllLldo el tt'm~llo l)'!'el~¥!l~n(;-i1J: j~I~; d ,~a' ,,,i'~litJ~tQ.

t:lligu(.1; J·r? !I111:1~tra ~<l incidifl:Ocla d!dd.fillC'.cr de mama tlill mui~r(1s pelf {idad Y' ~Ia. disrdblllcith~1 dC'C311" 'ller de lUiUlih1 en Iilmielies poili er.~i!d. Wgnorecl grii:flcQ de Ib<!:rta!~, pord!t't!)m(;n~iQ y cQnsidcr~ 1<11 !L~urva. EI p.a~ tron es d!(l in.cid.cluci:a, eJil :1unn.cntlo lDonti:l1Ino con ~a edad, con ua camhii) e:!iI. 1.\11 J,'Ieodieute de les 4!S y ~)OiillnQS,. EcSfe· tam:bio se obs!l;'!rv~ en ~Iucho~ !p;l!~!'iCS:. Se ha s~ge.r.iJ.o que algo,pasa C-e.rJ.:3 cl~lm,{llfllCf!:I'O (~e i..m,~!l(}p~I~~ia Y ''11)11; 1m. (~!:!~l:::~es d'~mc<'!~.1 pi:t~C'" nO!ra~~$i(;o rposm.C:1iI:op.;l!lIsiw ptu:::dlen st:rdiifcit'cntes e:nJcrmcld01:des. Observe quc~imd!;l~) ;::I. ~d;;:l!d~~ ;;I:V~"· :ol.1.dtts. la !m;ide~i~1 Q des.s'Q decal~,er d:e flUllfm ,~\g~" dnu"',l!im~m~!ildbl

VCaU1UJS, el histggl:'l!n~H ln disU'ibl.l!ciou de cancer ,de mil!!tIa POl' ~;ld. Sila 1nddI]IH;;-13 .l\~f:.1i .:1illll:l11t'TItandu tan le:spoctllicul:amil.eItte con :~il edad, (pur que solo me!lOS del .5 % de los I.':i.'!s,os ~. p!)gdu~t;n c~ d gm!pO d(l c:-dad de 1it1~u.i!:rt':S .mtis nlH~.yoir? La respuesra (';S que II~ilY m:l:!yp<XOl!O mll:]er~:> viy~ a ~~;;le,d:ld. d~ forma qUil 111diUOO auuque te.n:g.l~ un m,:liyOird~p,D de cancer de ml~m:(lj, ,ei giFl!!lpn ~~t .. n ~lJeiin q!ue ,'-orlt,ibuyC' ,<l6~:o 11 Yn<1~q;ll~na prupord6n dl~1 !llu,!i!~ro 1~(jt<1i] d~!i~~05 de cl:hll..'f~r de mlllUa ViS1l~~ en. toda:ii11l.!l.ed3d~.ii. ml heeho de qJUC t<ln pOC~.H' Ca:~i!OS de ,cance,!: dC'!n~ma se Wan. £[1 ~a grilllp~)1 ,de edad !h.a eentribuielo :1 a;\'I:i uaa ilililiptes.l(ln ~nlbrnkil fill~ de qU(i' el r.ies.go de dnc.erde mama .~~. ~"JiQ ~Jil ¢¥lcgrupu r ·qiUt:, PQfl .. mo~ W!'! mol' mogr\l.fiiil no es irnpo[t'ilntJC eu las C'dad!cs .a\i'iI,f1_l;adm., EM:¢ es un error gra'"'c. La necesidad d¢ ('1lJmibittf ~:1! idea ddp(lhlh,o~obree"sre' 3S'lUI~:{I es un desafio s.i1ni~ la!!,~I), imflOrtan~:C', Pcr ~iI~IO! ¥cmlYlla. imponll~cia d:e d:~!!itiIl!ll!u:ir entre ~(I d,iMriblld6n d.¢ 1,<11 ~nfti~OO'<:!d 0 .~ ... p:ropo:rd,cn de cssos y laineideucie odcsgo de la en£~~w!:lid..

~PAS DE PUNroS, Una f'orm~ de estudiar dif,eren~i<l!~,&~11y.~&ic'<1$ ~~d:ai~~~ m ~a~!:!~idl;:!'!~i<l! ~S di.hYi'~r ~os oCasos solueull mapa, de form!!. q;l!:e cada punto .'(lpr(1SmH'tl Uj;1·':3"~OI. L'i.flgut'.l! 3~18 i:lUi(;"S:tra r~l:ti m:,p;;l de 'pllntJo~ de f~ebft: '~~l~~l~~tica eo &Itjrno!l~ de: ~'960 ;i 191641. La ff~hre rnll1ltltiitJiC::t ~. (l:~scTv6 c(;lr! fr~~en~ cia en est,.epcdooo." y cemn se \I~. en ~I m:1JJp,1!~lo~ ea~O$ se 3:1;l:r~pil ban en el t~tedo~ de la ci~idil,di. k~qu:e

l<£o~._

.. 1~1Ji"JM'¥li111

r N_.blaOOn_-,em.liada, f!'.f.Villencia', .... ···_" rrtwllnr.r.'~ lOOO_·_.... 'lm~:.i...·· 1- - - .. , .. i-i!) ,_~ . ..:;.:tlll_ t.'.'·'l' ..... ~.1

~ . . . . ...~.. "~'. ,_,yy..,r!ll~1 ~OO!!iref!'iloy~_JJ: 101 \""'''~J

100 60

25 3

4 20

M ateri al proteoido par del C'C has de autor

iFIIGIU, 3 .. ~ '1 T 1rl'Ci:deooas ,d@ ca.n· eer de mema en, mlJ~ bldli1('l1S '{ !cisnliibYdon de: les cases par edad" (D.\los dl'.! CU~'ef SJ, 'Yw!ilt.S ,h J L:TIl!ifd N& ~ canter 5!l11'1.!'ey: I~ d,na" I\I~'~ OI~ ~mI. Mooogr4 ~I., ~ 97!i)

Di!litliibul::i6n poredad

2!!j 2S3Q 35 4(11 45 50 55 ,60 65 70 75 80 ,BS Eldad

tC3nllbio~ en 101 i~ecuclilc~", de W;:! Im£crn11cd",d 10 esmbios C:utl J<1I p'rovJlciIl.da. de los fjJ:c[m,es dcri~sg'O. Gran pll.nc de ml~strn, i:nJ[orn:l!mj6:Ll! sebee I~ morbi lid ad y la I~nor·

f1IGURA J!-~IY MaIP~ d~ PUf1IKl!5 de 1<cI d!siiilbud.6i1 de lare~idenOO ,~ los pa!liMIM COn fnebre r,ejj~,1Jca" de 5 a, 119 ,(lrnos.l'1o:Qp~'~do$; ~O~ un pnmlii!r ~1Ue.,~I~i.mOfe, 196(1. ~'9l¥1, {ReproolJooo de Gmllis II. Li\ieIlr~11\ ~ :R:Simiie5 ilil U1eepid~mliD1lJgl1'amllpr'e'l\ffiDilibiJiIy o~ meum~oc fever; n. OeifrlO',gr~hil:, '~ @~ I~ i~~t;lt!~ QI' ,~ ~,t<lI~ JI ()IvQni~ [)~ 21l&l5-6s.1, 11969,_ ~gh~ ]969, '0Dfi auIDril"lci6n d€!. ~' S6eilCl.!Ud)

ta~'id~d por cnfermoo<ldes p!l"oced!e de pmgrnmils de vigi,l:mdaJ si!!'oo:n1.~;r.iC:3, de ~:l, ,~lJifcf]tl~d!:'ld . La vrngil!a~da se realiaa ,COIn, mas fliOCll:e,nI!:i~! ell! ,~3S enfermedades in-

fliCIliIRA.!-:11I! '" Ma,p.<il de IPl.ifiltos; pgir.l/l 1!i)S~d.eiiit~ ()[iii'll 'ftebre r,wm~tica, de 5 ,aJ .~ '9 anos" InospttailizacWs pof' un pni· mer miKllIe. Rillcimme" 1 'ijn·l 9'8 l. {~proo~ ,rnnaUi.e1Jii. McJiol'L [)oe. GOrdi5 t; TIm '!.!irl.~1 d5ap~IiI~' 'O~ metJ~(; JeIi'ef in ~Re I,kii~" S~I~: ~~ 1111 'd~ri~ '~Il!~ f@!I! Q'f di~. '0!I0!,!l!aUOIili 1'2:11 tS!5·'~ n,S2, 198:5- C£ipyti~~n !9SS. AmBf{:a~ H~n'I ~a~o~.)

Mate-rial p -otcyido DQr derec hos d autor

:fIGUU !i,-ilO .1rel'il~ de l<l 11110' 00i!ci\1 de Icaf'lOIal' tiroldoo, irda_f"!~i letil 8ieImuSFa, ua.:mia" 'It' RUflia, 1986·t9g·'l", ((lI@; Bam Q, ~ 'Po tiJ.!kr1 P: ~. 10'j"@1:5 ~t,; He!!ifil '~~'iliJll~ 'E~ dem~ 'ReJo' l'9:m7-2D4,!99F.7.l

p.reraresms dams es ~a posihil tdad de que elaumentn obsen:adJo ,plIJ!diera deherse a n~,cl,ilmdo iLll~ trulsliv~ U'<1S ~1.:!Icc,idel'l.~~ 10 qu,Q' PQdri'a h[lb~r id!~ll~ dnc:l!do rumeres que de ~H:!t,a manera. hublte,mn PilU.dO desape.cihidos;,. Peru nh{l,r!l ·~x~~te UWI acuerde ~;e!l1,eral en que daUl'iIle:IiI['O ,olhserv,ado die ,cat!Gc.rtl_woidcQ '1'lJ! ~ifiQ5 y adelescenres en !:cgiflues ,ex:puC'St\lS a C:h.ern.obyrn ,ItS un hcdrl.o real.

La Yi8ila;rlci~ t<lmlhien puede :Il'e'al~~~:m: para evahtar C'.('!~lb:i~ C!!il! i~~ ~;iv~It"~d~ fi.:l,~zy~ de f;j~~gO .<J~j" bicufal~cs de enfermedad, l~(l'r cj:e.I.l1I.I)~'o. Imed!e~l vigi· ~ .. m:: ~"$ 'un:c~rl![mlSiQtle$ de pard~IJW5. ,~o",l .. mill;<lint~ enel .. ire (I de I;a r.ldiaciol1 ,,,t:rrl0'5.:fe.r.jc a ~, sobre rodo WIS un :lI:cc:lde~re t101:l1,0 1,1 ,~xpl()li]()1:l del rl\'i;;a(:t'or nu(!~a_r Three AI'!/e' .island. btl: ~~.po de vigib,neia, pued:e d~r ~ug"r auna al]c.ta n'ip.dJa sobee un poslble aUme:tllQ de I~ trecne:JjJcia de ('uleJrrlleGa!d.es ssocladas ;I. ~'ag~nf~ .. mbiemaI.Luc~n 13!\\'[,~il a:nd~ d!~ ~os ,ca:mbi.o.!l en las t3sas de miferlll~dil,d (} en .In!; UI,.dcs de t...cto:oos de riesgo a;mb.icl.ltadiespucdcn servir de moo idOl. d~ bgr<1.vcdad dcl~ccidcnte y a.,puma:ra. po~ibl.es direcdon.es pa:rarediucir tales ri.esg,o:s en e[

:l1.umtr.o,. .

La .IT1aY(Jt.l<IJ ~I~~ e!!lf~~m~d~dl;l;<; t]I;!!l.~!:! l~t~~!!11P<lCto j.wWOtt:'U]!t'€: &Q!br,eIQssiUjnos afea:adQs q,ltC ,e.s,tti pair l~nc.ifll1'l;a. ')1' mii.sOll.IM d~ ]:<1 H1m·t,d~dad. Ei1ilfl;!fm~d:Jdes 'qu;e .lnl.edcn lil.USeli mortales pueden asrICiarse; ::I. nn ~uiri]Ili~nto II] h:!ca[lli:l!c~do1d ("c()n$~dclrablcs, (lQrcst:a ra!1;on t'~:rnb[ell eSlmpolrtantle 'i:onsidcrar dilm.pa,(;,;!:D de una enierme.d'1d mij,Hend!o su efect:o sobre la ca" Udild d~ "tid!,,! inchli,!Q <'!~l!lqlU~ tales :me(:li:da~, no sean de ~eeho medid a s de 1,;1 {lc,~m::ncii1i de: La. enfenne-

Bielo:rlj!!lia. I Br,Ttm$l\: 1.Il;:~,~~ia Gamel

i i' '...-
,." 8t
,
.... ..... '~ i: l"'l i
Hi
.... ... ... dad, !Por efcfI}~)lo. es ~~Idble e!i[ltld~ar el gr a do ell d que: ~~iI ,cnfermc:d'ldC1if~et<l: alios, paCI1cntcs, eon arrrid~ a~ HW;lr a c:abo a'4i"idad(~$ dtl lavid:<l dj;j!:'i~. AUl1Iq,ue esiste una c:ontm",ersi.~l censidereblesehre q!;!.': tned~d ... ~ d~ 1,1i t;~~~Wild d!l: vida ";01'1 mo1Js. :ad~,(:Il"das :y~nU;das. fXlj,S[c un a'i~,efd!O g.cIMler31 en que tales medidas pucdelJutiliiza rse .rllluma ble:m.ellt:e p~ml pl:lnif~cal'p.'Qgr:;'lmrls ~er;1pcllltr~os a (,":One) pl;1~O I~n g;mpOf> de, p.Jicten~es, .A eales pacleutes Sf" ~,e:;IiH.liede e'\1;]~Il<!!i dUli""~t(' I~!fl ped.od:o d'e ml.:'~~~ Pill!:'!) d!.:b~'fm~fUU los c.!'OC[OS de!~ [:raralu[emo sobre la c.alid:ad! de vida que d[os. II!j~lI!osmill!l!mc:st:a~. la:5, medidas de la c;l]id .. d de v~da iI'.a~b:~ell Sf: ~t~nlaif1 para esrabI~-:ef pf~olrid'a,J¢~ ~n ~I (,.<l~n· dC[{;X;u:r~f!8 ~ .. ,niH!ri,us C:SC~~O!!. Auuqrlc la prl~ori .. .:t!ici6n clclo:s: Ire.cnr~m; salilitarh)JS ir>~ hasa 11a:bitu:l.~miJntl;; tlfi datos dl.l mort,j!I~· dad, clebido. :I. qllCm,I:H';!Iit:."IS C:llfcrmrd:lJdl>S\iOO!lJ ,[rolli. C:.1i!i'Y no pouenen peliig·ro ~II vidil.l~l calldad de\.'td~l de~ t'tn:er:sc nl,mbic~ cnClJcma ~Oi!ilJ I;.'ii~il;' ob~eti~o. Los pac.lCll[CS pu:edcn dar d:uf~rlenlt,eitt!p(jrt.lI.l:!d:l, a difc~C:l1tcs: medidas de la CJi~1dll:d! de vida d.ej:um." dieado di.'l~~:mbi[o cliJ!it1:l.ta~~ I:l!!!dttc)'idun )', port:'i.~fiiI· plo, lesvaleres rel~gioso:s.Po[eUo.slgne s~e:fldo d~ .e fh::J1~ medir Ja ~~;J!Ud!3d de vida .~. obtcncr Un~~J,~t!; YaJidQs q,ue sean utilcs pAm p-odcr ,umparar datos llitl d~fllmnl'!S paeianres y d:iflJ:r(,;i~t~pubbu;:~~}n.ftS.

f.!!1, e~lt~ '~<lpiltll~,Q hem(!:s: f~vi~do dif~.re!1R,:~m6wJbs pJiil'l1 lillClJiir 101 lmorbtl idad, Hell:l:US Yi:ll~<Q ,que una ta:;a iImpruiCll hte$pccmQl:d.dn de un !1ll1mC:F.i1IdO!:; un dcnominador d~ pt;!l1>Otl51s. con riesgo' y un lie!'llpO" y,~ sea de forlna. e.Kp~.IC~ta 0 i nl~pl:id!I:3. Enel ~~ign~,ll!lu\t !.~:l.pl. [UlJlo vQI",en:nUJIl, a mcd~l' 1':11 ~l()!:'t .. Hd::.ld"

M ateri al proteoldo por dCI C'G hQS de autor

BIIUOGRAFfA

t, Erldnjulnri T~ 0stby~ T, SteNih~ii5 R,. nld~iin ki V: The

cffet1 of diffe,reIlt' Ill)Sric criififr:il'l! <0.11 the p.rev a :t!en~e

(If d~uru:rn:r.i:il. N N{,ed 33'1,;·i667. 1997.

,2, I .... "I,~~kos Sw, We51~1'i BJ. Ltl1,en M:; An ~Hml}\'~~~i (llf C~):[lh'lIlIiJl'l(1!)~(I well W.iUiI1\t and ~.'1r:'l~kr.h, e.ffu!.::ts in WObWICIiI. ,Mtl'5U(h,usen~. J .!\;m S~:at &_'l:SflC .n :5':83. 1986.

1.. Hi1.I'I' J: A. a."·.il.:-\ai;(lti. N~w York. R;u1l.~Q'm HOIll5e.

H~9S.

4. Tluldc.er S, Berkelmim R.L: PlIIMk:nealrn ;!<lJn'eoillalWe in. ihe Uilited Stares, E:pidl1'miGli RS'o' 1l0:Hi4, ]988.

.'S. Bard D. Verger 'P, •. Hubert P: Chemubyl., loCI ~r!;;tlf~ afum h.eilhh ;con~qllrn~s. E:' pidc:miol Rc~' 1;!iI; m :87 ~ 1~91 ..

iPRlGUNTAS DE .PASO DEL ,c::ANruLO 3

11. En un es~udio inicial [,wliz:ado en O:dord~ Mass.,se dbservo. mi/ilrana €!1i'1i 5 de cada moo lI'arOIile:S de 30 a 35· ai1\os'l en 10 de ('ada 100(J muj;erie5.

de !Ial mismi:ll edad, La ~l'1Ifer@nda, d~ que l!as ffii.ljer'e5lienen dos vec:~m<§i5 riesgo

de p:rese!il'Ulr mig~arm qua !os 'varones en ~stl1! .grupo es:

a. GOfrect~-

b. Im:Ollecta,. po.rque se nit uliiiizaido una tas a para com;~ri;Jr li"iUQIi1~ y Imujelie$,

c, lneorrecta lp<JrqUI1i no Sill reconoce el el~ecto de' IE! edad en I~ das glfllpOs..

d~ Inoorreota" p()rqU(lIlO! se ofmce ningun dato psra Icr coropa rddo;l ni un gliUpeJ' G'onrlJ'ol,

e. Inoollooa.,. po:Fque no se dflS'linglJe 'entre Ii.! illddencia y p,re\i'al~nda.

:2. Un estudio d~ pr,evalencia r·e~'li,adQ enae 'el 1 de enero' Y Ill! l] de dkiernbr~' die 2OCI3, [denrtlffd ~IOO() cssos de esq1:!i~'Qfren~elll IJIn:aC!ludad de

2. fm~ll~oo.es. de pe~OM5> l_;] inridenda ,qu~ se de~iM en @SI:Il p<lblad~n es de 5· par moJC)OO personas a1 ai'lro. lQIlIE!: p.oJQ.~"taj~ de b.s.ll 000 cases eren mJElVOS diag;o6~ticooEin 2003"~

3. ~CiuAjes de Ila~ srig;Ulientes sen luna venlaja de Ia ~'Ii'igi~anrGi81 adtlMd? .

a. IReJquilmH Uri personal menos dedfcado. b." IE!!:;, relatln.ramente' ooraLl,

c M\;\s predsa detn[oo a lla menor carga en 1'131 feal'il3ci61'l de lintormes. sobre los. profesional:es desalad,

d. Se apoya, en delintdolle:s de €!l'llf@irrneOOcies drfer·entes par,~lener ~. cuentii todos los ,casas.

e. Sf! pueden obiener con r,apidez: si,st~mm, de ()omlUlnicaciioo.

4. '::C'iJ'~'11 S€'1i'aell efecto sabre la incidenda especifka por e:fud 5i se excluyem ,Ii! las. muje:res con ni5ler'ecromfas del de:Ii1QriIlinadm de los dlcuilos, 5tiponierndo que hay atgY.lna.s muJer:es; elil cada :8rupo ,(I las que$(:' hal lrea~izado una hiSi.erectomfa:?

", lflS '~eJ$iIS ~.e&~imr~1'lI 5iiendQ ~. mism@$

b. U!S ~terid~ri~1ir ~I r~ucil'Se •.

c, Las tasastendeFfan a CiliJiliTIenlarse.

d. Las t~ ,aumel\mrian en los grupos I~es· y dis:minui!ilaln, en los rods; j6Veril6

e. No pYed'e deteminarse :si laslasas aum,enl'arfan '0 dism~n~1;! irf:an

5. 's:e ha rea[izado UI'I leswdkl eflue poblad6naduila 00 oosputahcadaen ts~ ~llIiOOs, desde '~,'988 QI 19911. tes dams: de i;~ e~tudio se mU!e$;~~!il ·a oofiitirllJlaor,;it!m,.

Il?bra!ntaje de IJlersolill!!ii am hi,peltellsiOO

H3 .. 29 al'lms 3O-3:9,af'im ~9~rlo.~ :iO-~9 af'iO(5, e;o.aS arlo.s :ro, Q 111&;.

tos imnestig-adores estlilbl!ro~roo qoo l1JabJa lJIO aumet'lto riclt!cion~ !(Ion I!al edad del ~esgQ de hiperte;nsii:51l en esta IPO~ilc,fOO. Uos:md ,cooc,t~ ''100 h:!1 inmDiP'remci6r1 de I~ ~~iglldores:

.':iI. Es tOff'@d:a.

1tI. Es inroaec.ta IliXlrql.l@ oose· OO!>IJJ en· tas.as.

c:. Es in~ :porquEi Jla liililcidenda no descrllbe, ell riesgp,.

d. Es im:orreQa lporque SE! utiliz.a l'aplieVa'I'enda. e.. E-s inco:rrncta lpol'que los laMculos no esI:!1n ajusU!do.s, PQf edades,

Las preguntas: 6 V 7 wilizan ~a si,giIllIiente ~mormacio:n:

IPobllaci~iiI de 11.a1 du;d!1d de Atlantis el 30 de ma-l'Zo de' 2.0013 = 183,000,

INumero de, cases aclrvos n~, de luberrulosis (IB) emre eli 1 de enero y el 30 de iunio

de 20Cf3 ;;;; 26.

N!lumero de· cases de m activii de ,;3wefdo' OOIil ell registro mll.!lfiliciipal dell 30' de )Unkil de 2003= 26~,

M ateri al proteqido par derec has de autor

6 .. La incidell6a de ,ea~ o1Idi'-!l()S de IS en ,ell pemfOOo

de 6, m~ ~U~: -

a. I pm .~ J(lOllOOQ, de naoItt'!!liles>

b. 14 'per 100.000 habil.Cnt~. (..2'6. porIIQOJ)OO ha:bit;3li1ltes, d.ZE! per 100 .. 000 h:a:bita!ililes. e, BO po~IOO.OIKIliKlbllQrill~es,

7. Lar prev1l'en.da de is acruilJlaeli 3'0 de iUfillO, de 20013

fil,.le: -

a. 14 poor lOQlJ)(l(J h~biM'Fi!t~. b.130porl OO~OOl) Ila'l>itantes,

c. 144 porWO .. OOO habTtartl:e:l. d.2164 PorlO(JOO~) hab~fi!~~.

e. Niil'\g!Ji'I!a! ~ las an~e~ores ..

M ateri al proteoido par derec has de autor

Ef!_idemiologia

T.ERCERA EDJC~6N

Otras obras de iateres:

MtTODOS 0,£ INV'ESTIGACH1N G .. iNlCA Y lEPIDEM~OLOGI~C.A l'l.!rcem' ,(Jaicirin

Ailg.iJIIU:iiJ'! Pallas" J. M~, - JI~Iitie:tIi~2. vma, J.

MJmI~INA Bt\.!i,;t\.IlA EN lA EVLD.lENCM. jegmula .edW6wl'

£ruc~eu- D. L, - l'r.:!uSS:" S. E. - Richardso1ll. W. S.

ATENOON PR1MAmA. CONcmos, ORGANlZAClQN J PRAC'nc~\ CL1-....rlCA

Dmi yolilmeia.l:s

a,f~i1rUli edt~drl

Mu'ti'n Z:b1rm. A. - CJrU]l1 W'erez.s. J. F ..

mCClONARJO M'OSBYDE ).1m.1D1Ci!NA, lE.'NFEAAtEkiA ¥ ClEaN; DE b\ SAl.:Un

Do • \,ollilimene.s

!ie"y'ltJ ,ctli.dot,·

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful