Anexa nr.

1

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

DECLARA IE privind veniturile realizate din România
Anul

200

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Prenume Strad Jude / Sector Cod po tal Fax Cont bancar (IBAN) Num r Banca Bloc Localitate Telefon Scar Etaj Ap. Ini iala tat lui Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere

drepturi de proprietate intelectual
URAT

opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise, realizat în perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7. Data începerii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data încet rii activit ii

1B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂ TIGUL NET ANUAL

(lei) 1.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 1.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 1.3. Venit net anual (rd.1.1.-rd.1.2.) ................................................................................................................ 1.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 1.4. Câ tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 1.5. Pierdere fiscal anual (rd.1.2.-rd.1.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5.

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Pagina 1

... 3... Cheltuieli deductibile ..................... 1....1...............3....................................1................ realizat în perioada 01........ 2...4............. Venit brut ...-30............... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit 2A...........2..... Data încet rii activit ii (lei) 2B.......... realizat în perioada 01......1.............. Venit net anual (rd..........................................5................... Data începerii activit ii Nr.. realizat în perioada 01.............3.. Venit brut ......... 2.............. 2.. 3......06......-30...............01.....5.......-rd..............5.............2..... Determinarea venitului net: sistem real 3................... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7......3.......................1.... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6.................... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise.... Data începerii activit ii Nr.2........ 3...........2....3......................1.....07...3..12...... Câ tig net anual ........ de inute mai pu in de 365 de zile....... 2..... 3.........................2....3.-rd. Determinarea venitului net: sistem real 3..... pe baz de contract activit i agricole transferul titlurilor de valoare... Data reorganizare Cod CAEN 8......-rd............-31.............2.-rd.....1.. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4........ 3.01...01. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectual URAT opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen......... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4............ Câ tig net anual ................1....2010 transferul titlurilor de valoare..... Pagina 2 ........... Pierdere fiscal anual (rd..... 2.........)/Pierdere net anual ...........DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 3.........3. de inute mai mult de 365 de zile................ 3........................................3..........-31.................................... drepturi de proprietate intelectual URAT opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen........... realizat în perioada 01..... Obiectul principal de activitate 5........................... Data reorganizare Cod CAEN 8..........4.........12..... 2. 2...2... ............2010 transferul titlurilor de valoare............. altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise... Data încet rii activit ii (lei) 3B......... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6.. 3......2. Venit net anual (rd............ 2...5... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise.......1................06...................................4. Obiectul principal de activitate 5.2.)/Pierdere net anual ..... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise.01.............2010 transferul titlurilor de valoare..06........................ 3.......... 3...... ... inclusiv................2010 transferul titlurilor de valoare.... 3.. 3.................3. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului...............1....2010 2.... Cheltuieli deductibile .....-30.............. 2......... pe baz de contract activit i agricole transferul titlurilor de valoare.-30...3. realizat în perioada 01... realizat în perioada 01.....1............2........1.........DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 2.....1..............) ..06.... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit 3A..... inclusiv..3...........2.......... de inute mai pu in de 365 de zile.... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise...07.... Pierdere fiscal anual (rd..........1...... 2.2010 2.) ......2......................... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7...............4....... Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere 2...3...... Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului... de inute mai mult de 365 de zile......

... 4..... realizat în perioada 01.....5.......3................1..5.................-30..........4.......... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise.......... 4... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4..2.... Cheltuieli deductibile ........ Pierdere fiscal anual (rd...1..... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise........... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit 5A.........3...........5...........2010 transferul titlurilor de valoare..2.............-30......07...............01.............-rd....5........ de inute mai pu in de 365 de zile......06.............. Pierdere fiscal anual (rd..................... Determinarea venitului net: sistem real 3...........2............ 5..... Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului..2010 2.......................12..................... Data încet rii activit ii (lei) 5B.. 4. 4................ Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit 4A....... inclusiv....................2.........4..... 5.4.....-rd. cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectual URAT opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen........06...... 4.... Obiectul principal de activitate 5.................... de inute mai mult de 365 de zile.... 5....-30......... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise..... Data începerii activit ii Nr................ Obiectul principal de activitate 5..... Câ tig net anual . Cheltuieli deductibile .....01..............4.1......3............06........2......1.........DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 5..... 5............2.2010 transferul titlurilor de valoare.........5.... 5........... Determinarea venitului net: sistem real 3...............................4....... 5.......... realizat în perioada 01... Venit net anual (rd.....................3.. Data încet rii activit ii (lei) 4B...............................................5... Câ tig net anual .06.....2010 transferul titlurilor de valoare..2............. Data începerii activit ii Nr... pe baz de contract activit i agricole transferul titlurilor de valoare.... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise..... 5..01............... 4...........3......... 4.... inclusiv...... realizat în perioada 01............................4....1...................) ..... 4.........4......07... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4......1.DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 4.. pe baz de contract activit i agricole transferul titlurilor de valoare..1.... de inute mai mult de 365 de zile..) . realizat în perioada 01..... 5........ 4.......... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6.1......-rd.3.......... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7. altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise.................1... de inute mai pu in de 365 de zile..........3. Venit brut ................ Data reorganizare Cod CAEN 8...2010 2...01........................ ....5............. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6..... Venit net anual (rd............ . 5........... 4.....2010 transferul titlurilor de valoare.......... Venit brut ....)/Pierdere net anual .....5..........-31..... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7........... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise........... realizat în perioada 01.............. Categoria de venit Venituri: comerciale 4..............1....... Pagina 3 ..............1..-30.1....... realizat în perioada 01.......12......1...............2........ 1............................-31.........................3.. Data reorganizare Cod CAEN 8......-rd.........4......... Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectual URAT opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen.)/Pierdere net anual ..................................... Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului....................... 5...... 5............

Bursa privat Contract nr. Semn tur contribuabil Semn tur împuternicit Loc rezervat organului fiscal Nr. Telefon Fax E-mail Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit/unit ii de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) IV. declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete. înregistrare: Data: Pagina 4 .III./data Suma pl tit (lei) Documente de plat nr. prenume/Denumire Strad Jude /Sector Localitate Num r Bloc Scar Cod po tal Etaj Ap./data 2. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂ TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL 1. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Cod de identificare fiscal Nume.

 bifează  căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.Anexa nr.  în condițiile legii. procedee tehnice. Activități independente    ‐  venituri    comerciale  –  din  fapte  de  comerț.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen.  notar. arhitect sau a altor profesii reglementate.        Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă  regimului  transparenței  fiscale. Cedarea folosinței bunurilor. Activități independente.  potrivit  legii.  altele  decât  cele  din  profesii libere.5. mărci de fabrică şi de comerț.    1.  se  aplică  regulile  de  determinare  a  venitului net din activități independente. drepturi de autor  şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.1.  în  anul  de  raportare.  au  obligația  să  asimileze  acest  venit  distribuit  venitului net anual din activități independente şi să depună declarația.  Declarația  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează  venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din:    1. practicarea unei meserii.  potrivit  legii.  pe  bază  de  contract.13        1.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  1.    ‐  venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  ‐  brevete  de  invenție. potrivit legii.Transferul  titlurilor  de  valoare. desfăşurate în mod independent.   precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.3.1.  de  avocat.  constituită  între  persoane  fizice.  auditor financiar. consultant fiscal. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.   Persoanele  fizice  care.2.13. consultant de plasament  în valori mobiliare.    1.    1.  .  ce  nu  dă  naştere  unei  persoane  juridice. mostre.2      INSTRUCȚIUNI  privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din  România”  Cod 14.     ‐  venituri  din  profesii  libere  –  din  exercitarea  profesiilor  medicale. expert contabil. know‐how.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  Veniturile  şi  cheltuielile  luate  în  calcul  pentru  stabilirea  venitului  net  anual/pierderii  fiscale  anuale  sunt  cele  realizate  la  nivelul  tuturor  contractelor  de  închiriere/subînchiriere  aflate  în  derulare în anul de raportare. în condițiile legii.4. precum şi venituri din  cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente. contabil autorizat. inclusiv din activități adiacente.01.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor calificate.  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți  plătitori depun o singură declarație.  prestări  de  servicii.   În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  1.  desene  şi  modele. în categoria venituri din activități independente.  Declarația se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual sau  într‐o  formă  de  asociere.

  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  mai  multe  surse.  În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care.571/2003 privind Codul fiscal.  şi  impozitul  este  final.     Nu  au  obligația  depunerii  declarației. respectiv contracte de închiriere. comision sau mandat  comercial.571/2003 privind Codul fiscal.  ‐  venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație.    1. conform legii. cu modificările şi completările ulterioare.44/2004.  Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de  realizare a venitului.  ‐    venituri  din  activități  desfăşurate  în  baza  contractelor/convențiilor  civile  încheiate  potrivit Codului civil. persoanele fizice pentru care impozitul reținut de  plătitorii de venituri este final. precum şi transformarea  formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă.  cu  excepția  persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐ au stabilit plăți anticipate.  înscriindu‐se  separat  în  declarație. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  Prin  reorganizare  se  înțelege orice schimbare a modalității de exercitare a unei activități.  cu  modificările şi completările ulterioare:     ‐  venituri din drepturi de proprietate intelectuală. completează declarația pentru fiecare sursă de venit.571/2003  privind  Codul  fiscal. nu au optat pentru determinarea venitului  net  în  sistem  real  şi  la  sfârşitul  anului  anterior  nu  îndeplinesc  condițiile  pentru  calificarea  veniturilor în categoria veniturilor din activități independente. potrivit legislației în materie. cu modificările şi completările ulterioare.  realizate  în  calitate de proprietar.571/2003  privind  Codul  fiscal. repartizarea venitului net se face  potrivit  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr. pentru activități  care generează venituri supuse impozitului pe venit.  cu  modificările şi completările ulterioare. în anul  de raportare. în conformitate cu prevederile  Legii nr.    .63  alin.  au  realizat  venituri  din  activități  independente  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit.  În cazul reorganizării activității independente în timpul anului. judiciară şi extrajudiciară.  Cedarea  folosinței  bunurilor  mobile  şi  imobile.  ‐  venituri din activități desfăşurate în baza contractelor de agent.  Nu au obligația depunerii declarației.  cu  următoarele  excepții. potrivit opțiunii contribuabililor.(2)  din  Legea nr.  uzufructuar sau alt deținător legal.  ‐ venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică. declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.   Declarația se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități  independente  pentru  care  impozitul  reținut  la  sursă  de  plătitorii  de  venituri  reprezintă  plată  anticipată  în  contul  impozitului  anual. pentru care există obligația depunerii declarației:  ‐ pentru situațiile în care. conform legii.  potrivit  Legii  nr.  persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  în  anul  de  raportare.  în  vederea  stabilirii  impozitului  pe  venitul  net  cumulat  aferent  întregului  an  fiscal. care. venitul net/pierderea se  determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  de  contribuabil.2. au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută  în contractul încheiat între părți este stabilită în lei. pentru care plățile anticipate cu  titlu  de  impozit  sunt  egale  cu  impozitul  anual  datorat. în condițiile continuării activității.

 plantelor decorative şi ciupercilor. în declarație:  câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare. evidențiază distinct.     1. altele decât părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise  şi  au  obligația  stabilirii  câştigului  net  anual/pierderii nete anuale. din valorificarea produselor agricole  obținute  după  recoltare.06.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor. constituită între persoane fizice şi care  au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. cu modificările  şi completările ulterioare.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal.4 Transferul titlurilor de valoare.2010.   câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.  de  pe  terenurile  agricole  proprietate  privată  sau  luate în arendă. legumelor şi zarzavaturilor.82 alin.  în  stare  naturală.  realizat/realizată în perioada 01.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  tranzacționarea  titlurilor  de  valoare.  au  realizat venituri din activități agricole cu impunere finală.74 alin.  sunt  efectuate  de  cealaltă  parte  contractantă.  în  anul  de  raportare.      1.  ‐  pentru  situațiile  în  care.2010. către unități specializate pentru colectare.        ‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.   câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.2010 ‐ 30. potrivit legii.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.2010 ‐ 31. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:         ‐ venituri din cultivarea şi valorificarea florilor.12.2010.  realizat/realizată în perioada 01.  cu  excepția  situațiilor prevăzute la art.01.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise. potrivit art.  inclusiv.  deținute  mai  puțin  de  365  de  zile.06. pe baza datelor din contabilitatea în  partidă simplă.(4) din Legea nr.   Persoanele  fizice  care.    .  deținute  mai  mult  de  365  de  zile.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.        ‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor. cu modificările şi completările ulterioare.  indiferent  de  perioada  de  deținere  a  acestora.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.571/2003 privind Codul fiscal.2010 ‐30.  în  anul  de  raportare.    Declarația  se  depune  de  contribuabilii  care  desfăşoară  activitatea  în  mod  individual  şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.  completează  declarația  având  în  vedere  venitul  net  distribuit.01. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în  cazul societăților închise    Declarația  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care.  realizat/realizată  în  perioada 01. unități de procesare industrială sau  către alte unități pentru utilizare ca atare.3.(7) din Legea nr.  constituită  între  persoane  fizice.  intervin  modificări  ale  clauzelor  contractuale.‐  pentru  situațiile  în  care.     Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care.571/2003 privind  Codul fiscal.07.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat.  în  anul  de  raportare. care le revine din asociere.  investițiile  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului. în sere şi solarii  special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare.

  .  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare.  citeț  şi  corect.    1.   În cazul operațiunilor de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen.  altele  decât  cele cu instrumente financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.571/2003 privind Codul fiscal. după caz.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  precum şi orice alte operațiuni similare. situație în care se va înscrie "X"  în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.  în  anul  de raportare.  ‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. direct la registratura organului fiscal sau la oficiul  poştal.    Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora.  pe  bază  de  contract. pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui  de realizare a venitului.    Declarația se depune în format hârtie. prin completarea  unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.        b)  organul  fiscal  competent  definit  potrivit  legilor  în  vigoare.  la completarea formularului. potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv. se au în vedere dispozițiile Legii nr.  înscriind  cu  majuscule.    Termen de depunere:    ‐ anual.  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.     I. potrivit legii.  prin  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire  sau  prin  celelalte  metode  prevăzute de lege. au realizat  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  ‐  cumpărare  de  valută  la  termen.     2.  cu  modificările şi completările ulterioare.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care.571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. pentru fiecare an fiscal.  republicată.    ‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară.  pentru  ceilalți  contribuabili persoane fizice. pe bază de contract.571/2003  privind  Codul  fiscal.  pe  bază  de  contract.571/2003 privind Codul fiscal.  Data  depunerii  declarației  este  data  înregistrării  acesteia  la  organul  fiscal  sau  data  depunerii la poştă.  datele prevăzute de formular. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI    Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii  Guvernului  nr. în cazul în care aceasta este diferită  de domiciliu.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen. la completarea formularului se au în vedere dispozițiile  Legii nr.5.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.    Declarația se completează în două exemplare:      ‐ originalul se depune la:         a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are  domiciliul.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

  respectiv:  municipiu.     Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  agricole  vor  înscrie  denumirea  unității  administrativ  ‐  teritoriale  în  a  cărei  rază  se  află  terenul  (terenurile). comună sau sector al municipiului Bucureşti.  iahturi şi alte mijloace de transport): tipul.    5.).  după caz. şalupe. anul de fabricație.    Căsuța “Entități care aplică regimul transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.      c)  alte  bunuri:  denumirea  bunului.     2. după caz.     Datele  de  identificare  a  bunului  pentru  care  se  cedează  folosința  ‐  se  completează  de  către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. după caz. stradă.  se  completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității.  descrierea  detaliată.  constituită între persoane fizice.      3.  Cont  bancar  (IBAN)  –  se  înscrie  denumirea  băncii  şi  codul  IBAN  al  contului  bancar al contribuabilului.    Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate  desfăşurată în mod individual.  după  caz.   etaj.    Banca. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ     1. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul  de  determinare  a  venitului  net:  în  sistem  real.  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal  din  actul  de  identitate  al  fiecărui  contribuabil  sau  numărul  de  identificare  fiscală. maşini agricole.    Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică. potrivit legislației în materie.  atribuit  de  către Agenția Națională de Administrare Fiscală. numărul de înmatriculare.  precum  şi  codul  CAEN  al  activității  desfăşurate. terenuri): adresa completă (localitate. număr. PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT   A.  cu  identificarea  principalelor caracteristici care individualizează bunul. apartament etc.  În  cazul  în  care  activitatea  se  desfăşoară  prin  mai  multe  puncte  de  lucru.  potrivit legii.  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  bază de normă de venit. oraş.  .  Obiectul  principal  de  activitate  ‐  se  înscrie  denumirea  activității  principale  generatoare  de  venituri.    Căsuța  “Reorganizare”  se  bifează  de  contribuabili  în  cazul  reorganizării  activității  independente în timpul anului de raportare.  bloc. tractoare. cu ocazia înregistrării fiscale.   4. Se înscriu datele de  identificare a bunului a cărui folosință este cedată.      b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme.      De exemplu:      a) pentru imobile (clădiri.  Categoria  de  venit  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  categoriei  de  venit  realizat. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința    Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE. seria  şasiului. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a  activității. după caz. după caz.    II.  desfăşurată  de  contribuabil.

  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.2).  Notă:  Rubricile  se  completează  şi  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  (SPRL)  constituită  potrivit legii speciale.     Contribuabilii  care  desfăşoară  activități  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.2) şi venitul brut (rd.  profesii  libere  şi  drepturi de proprietate intelectuală.  .  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐ au realizat prin stopaj la sursă.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  3.     Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  completează  rubrica după cum urmează:    ‐  se  elimină  din  text  cuvântul  “închiriere”  sau  “arendare”. completează numărul sub care contractul de asociere  a fost înregistrat la organul fiscal. precum şi data înregistrării acestuia. cât şi din activități adiacente.      a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL    a.1.    B.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd. şi data emiterii acestuia.  în  funcție  de  natura  contractului încheiat între părți.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități comerciale şi/sau  din  exercitarea  unei  profesii  libere  determinate  în  sistem  real  şi/sau  venituri  din  cedarea  folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.1). respectiv data prevăzută  pentru încetarea contractului încheiat între părți. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  6.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.  Rubricile de la rd.    7.1.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  INDEPENDENTE:  activități    comerciale.    rd.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității. atât din activitatea de  bază. şi data înregistrării acestuia. şi care au obligația să  asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.  rd. constituită între persoane fizice.7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc  în cursul anului pentru care se depune declarația.8.3.  Documentul  de  autorizare/Contractul  de  asociere/Închiriere/Arendare  ‐  se  înscriu  numărul  documentului  care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfăşura  activitate  independentă.     rd.  Data  începerii/încetării  activității  ‐  se  completează  de  către  contribuabilii  care  încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.    Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  înscriu  data  prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți.2.    ‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între  părți. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL   1.     rd.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.5. supusă regimului transparenței fiscale. potrivit legii. potrivit legii.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.    rd.

  În  cazul  persoanelor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  din  valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală. pe baza  datelor din evidența contabilă în partidă simplă  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.1.3)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  valorificarea  sub  orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală  Se completează.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.  a.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare.    Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.2). în anul de raportare.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  .  se  vor  lua  în  calcul  venitul  brut. cât şi din activități adiacente.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  norma  de  venit  corespunzătoare  perioadei lucrate.3. În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală.  venitul  net  anual  pentru  veniturile  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală se determină astfel:  La stabilirea venitului net aferent fiecărei perioade 1 ianuarie ‐ 30 iunie 2010.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. din toate sursele.1. de către contribuabilii care  au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. impuse  pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi  pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.  3.  rd.1.2. pe baza cotelor forfetare de cheltuieli  Pentru  anul  2010.5.    a.2) şi venitul brut (rd. Venitul  net  anual  aferent  anului  2010  se  determină  prin  însumarea  veniturilor  nete  stabilite  pentru  fiecare  dintre  cele  două perioade. atât din activitatea de  bază.3.    rd.3.      rd.      a.2)  În  cazul  persoanelor  care  realizează  venituri  din  activități  independente  impuse  pe bază de normă de venit  Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activități independente. fie pe baza datelor din evidența contabilă.    rd. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  cota  de  cheltuială  forfetară  şi  contribuțiile  sociale  obligatorii  plătite. conform legii.1). în sistem real.1.2.  a.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.  inclusiv contribuțiile  sociale obligatorii plătite. respectiv  1  iulie  ‐  31  decembrie  2010.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. comunicată de organul fiscal.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.     rd. de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare  de cheltuieli.    rd.    rd.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite. fie pe baza documentelor eliberate  de plătitorii de venit.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.  aferente  fiecărei  perioade.3.

  atât sumele încasate în cursul anului.  rd.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  valoarea  rezultată  prin  însumarea    cheltuielilor  forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite. din toate sursele.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% asupra venitului brut aferent perioadei.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere.  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei 01.07.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  suma  totală  plătită  organismelor  de  gestiune  colectivă  sau  altor  plătitori  care.  3.      Cheltuielile deductibile se determină astfel:  Pentru  veniturile  realizate  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală  aferente  operelor de artă monumentală   Pentru  anul  2010.12.  În  cazul  veniturilor  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  transmise    prin  succesiune.  veniturilor  din  exercitarea  dreptului  de  suită.  rd.  au  atribuții  de  colectare  şi  de  repartizare  a  veniturilor între titularii de drepturi.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% asupra venitului brut aferent perioadei.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut aferent perioadei.  în  vederea  determinării  cheltuielilor  deductibile.06. în anul de raportare.    .  se  procedează  astfel:  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei 01.3.  veniturilor  reprezentând  remunerația compensatorie pentru copia privată    rd.  se  determină  cheltuielile  deductibile  pentru  anul  2010  prin  însumarea  cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din  anul de raportare.1.2).  în  vederea  determinării  cheltuielilor  deductibile.  conform  legii.01.  rd.2010 – 31.3.2010 – 31.  altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:  Pentru  anul  2010. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.12.    rd.  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei 01.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2010 – 30. efectuate de plătitorii de venit.2.07.2010 – 30.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală.  se  procedează  astfel:  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei 01.2.    a. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.2).3.1.3.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut aferent perioadei.  se  determină  cheltuielile  deductibile  pentru  anul  2010  prin  însumarea  cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din  anul de raportare.06.    Pentru  veniturile  din  valorificarea  drepturilor  de  proprietate  intelectuală.    rd.01. cât şi reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu  titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii.

  să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în  cursul  căruia  au  fost  plătite.     rd.    În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real  se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului. conform dispozițiilor legale. venitul brut  anual  se  determină  pe  baza  chiriei/arendei  lunare  evaluate  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare comunicat de Banca Națională a României.1).  după caz:  ‐ suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului.    rd.  reprezentând  venitul  net  din  asociere. în sarcina proprietarului.  În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute. Cheltuieli deductibile – se înscrie.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.571/2003  privind  Codul  fiscal.2. în  cazul rezilierii contractelor înainte de termen. cu  condiția să fie efectuate în interesul direct al activității. corespunzător  lunilor din perioada de impunere.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col. din tabelul prevăzut la capitolul V din Declarația anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE dintre persoane fizice care  nu  dă  naştere  unei  persoane  juridice  sau  într‐o formă de organizare cu personalitate juridică  constituită  potrivit  legii  speciale.  ‐ suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut  (rd.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale.  indiferent  de  momentul  plății  acesteia.  în  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului net în sistem real. în cazul contribuabililor  care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.  majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad. care fac obiectul unor contracte de  cedare  a  folosinței  bunurilor.   rd.  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  Reprezintă  venit  brut  şi  valoarea  investițiilor  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.    se  completează:    rd.  potrivit  legii. supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului.1.  la  rândul corespunzător contribuabilului. conform contractului de asociere.7. pe baza datelor  din evidența contabilă.  cu  modificările şi completările ulterioare. uzufructuarului sau ale altui deținător legal. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR  Declarația  se  completează  pe  baza  contractului  încheiat  între  părți  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  baza  datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului  net în sistem real. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.5. reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. din ultima zi a fiecărei luni. pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.3.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  chiria/arenda  prevăzută  în  contractul  încheiat  între  părți  pentru  anul  fiscal  de  raportare.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat  şi  care  sunt  efectuate  de  cealaltă parte contractantă.5. evaluarea în lei a acesteia se face pe baza  prețurilor  medii  ale  produselor  agricole.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului.  conform  Legii  nr.  În situația în care arenda se achită în natură. conform contractului de  asociere.       2.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.  .  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  uzufructuarului sau a altui deținător legal. să corespundă unor cheltuieli efective.

  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare. se completează:  rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.1).5.     rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierderea  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  la  rândul corespunzător contribuabilului.2010       . VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN  SISTEM REAL.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.    rd.  rd.         a)  Transferul  titlurilor  de  valoare.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.06.2010 – 30.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.1. PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ  a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.01.   Se  completează  numai  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net/pierderea  fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.7.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.  ALTELE  DECÂT  PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE    Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.5.  eliberate  de  intermediari/societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau  alți  plătitori  de  venit. cât şi din activități adiacente.  realizat  în  perioada  01.2) şi venitul brut (rd.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  TRANSFERUL  TITLURILOR  DE  VALOARE.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.5.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2. din tabelul prevăzut la capitolul V din Declarația anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.    b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE  între persoane fizice.    rd.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului. supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului. atât din activitatea de  bază.    rd.3.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.     rd. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. conform contractului de asociere.  rd. conform contractului de  asociere.2) şi venitul brut (rd.1).2).    3.3.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.5.  privind  tranzacțiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.2).  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.       4. care  nu dă naştere unei persoane juridice.  reprezentând  venitul  net  din  asociere.  deținute  mai  puțin  de  365  de  zile.  inclusiv.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

 precum şi impozitul calculat şi reținut  ca plată anticipată pentru perioada de raportare. inclusiv.  Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.      La declarație se anexează documente justificative.07.06.2010.    rd.2010.2010  a  titlurilor  de  valoare.2010  –  31.  în  perioada  01. realizat în perioada 01.2010  –  30.    rd.       c)  Transferul  titlurilor  de  valoare.2010 – 31.5.    Se competează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.  a  titlurilor  de  valoare.2010 – 30.07.2010    rd.4. precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată  anticipată pentru perioada de raportare. din care  să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.2010            rd.  în  perioada  01. indiferent de perioada de deținere a acestora. deținute mai mult de 365 de zile.01.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.01.  altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise. deținute mai mult de 365 de zile.06.12.5.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate.01. deținute mai puțin de 365 de zile.2010  a  titlurilor  de  valoare.07.  a  titlurilor  de  valoare. realizat în perioada 01. privind tranzacțiile efectuate cu titluri  de valoare.5  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării.12.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile mobiliare în cazul societăților închise.01.    Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.01.12.4  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării.06.    Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile. deținute mai puțin de 365 de zile.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise. inclusiv. ca urmare a tranzacționării  în perioada 01. eliberate de intermediari/societățile  de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit.  La declarație se anexează documente justificative.  Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.2010  –  30.2010 a titlurilor de valoare. indiferent de perioada de deținere a acestora.     Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.rd. altele decât părțile sociale şi valorile  mobiliare în cazul societăților închise.  rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării în  perioada 01. eliberate de intermediari/societățile  de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit.       b)  Transferul  titlurilor  de  valoare.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate.2010 –  30.  ca  urmare  a  tranzacționării  în  perioada  01. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise. privind tranzacțiile cu titluri de valoare.2010 a titlurilor de valoare.4.06.2010 – 31.06.2010  –  30.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării  în  perioada  01.  . altele decât părțile sociale şi valorile  mobiliare în cazul societăților închise. deținute mai mult de 365 de zile. din care să rezulte  câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.

     Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.   Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.     rd.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare. eliberate de intermediari/societățile  de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit.  PE  BAZĂ  DE  CONTRACT.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAȚIUNI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA  TERMEN.  cheltuieli  pentru  acordarea  de  burse  private.  DESTINAȚIA  SUMEI  REPREZENTÂND  PÂNĂ  LA  2%  DIN  IMPOZITUL  DATORAT  PE  VENITUL  NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat.571/2003  privind  Codul  fiscal. La declarație se anexează documente justificative.     III.  cu  modificările  şi  completările ulterioare. care nu au  obligația  depunerii  declarației.(2)  şi  alin.84  alin.  precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  pe  bază  de  contract.5.    .   Notă :  Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  activități  independente/activități  agricole.  1.    La  declarație  se  anexează  documente  justificative. pe bază de contract.  eliberate  de  plătitorii  de  venit. potrivit legii. privind tranzacțiile efectuate din care să  rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată pentru perioada de raportare.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi  au  obligația  stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.4. impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinței bunurilor.   Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare.  au  efectuat.  PRECUM  ŞI  ORICE  ALTE  OPERAȚIUNI  SIMILARE.  ALTELE  DECÂT  CELE  CU  INSTRUMENTE  FINANCIARE  TRANZACȚIONATE  PE  PIEȚE  AUTORIZATE  ŞI  SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  Se completează de contribuabilii care. în anul de raportare.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare de valută la termen.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  în  cursul  anului  de  raportare.  rd.  privind tranzacțiile efectuate.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate  de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. completează formularul conform instrucțiunilor.  potrivit  art.  Contribuabilii  care  îşi  exprimă  această  opțiune  pot  solicita  direcționarea  acestei  sume  către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. precum şi orice alte operațiuni similare. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în  cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.     5.  conform  legii  şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul  datorat  pe  venitul  net  anual  impozabil/câştigul  net  anual  pentru  susținerea  entităților  nonprofit  care  se  înființează  şi  funcționează  în  condițiile  legii  sau  unităților  de  cult. au realizat câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  pe  bază  de  contract.  cheltuieli  cu  burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul  unei entități nonprofit sau unei unități de cult.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.(3)  din  Legea  nr.

 conform legii.  conform art.  cu  modificările  şi  completările ulterioare.(2) şi alin.  Suma  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  în  cursul  anului  de  raportare  pentru bursa privată.  Suma  ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității  nonprofit/unității de cult.84 alin.  având  prioritate  cheltuielile  efectuate  în  cursul  anului  de  raportare  cu  bursa  privată. documentele de  mai sus se anexează în copie.    Cod  de  identificare  fiscală  a  entității  nonprofit/unității  de  cult  ‐  se  înscrie  codul  de  identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei. atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul  acestui  plafon.Contract  nr./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  documentelor  care  atestă  plata bursei private.  cumulată  cu  suma  plătită  pentru  bursa  privată  depăşeşte  plafonul  de  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net anual impozabil/câştigul net anual.(3) din Legea nr.  Contractul  privind  acordarea  bursei  private  şi  documentele  ce  atestă  plata  bursei  se  prezintă  în  original  şi  în  copie. caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.    . cu modificările şi  completările ulterioare. nu va completa  rubrica ‘’Suma’’.    IV.    Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.    Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.  organul  fiscal  păstrând  copiile  acestora  după  ce  verifică  conformitatea cu originalul.  În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată.  Documente  de  plată  nr.  2.  republicată.   Cont  bancar  (IBAN)  ‐  se  completează  codul  IBAN  al  contului  bancar  al  entității  nonprofit/unității de cult. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI     Se  completează  numai  în  cazul  în  care  obligațiile  de  declarare  a  veniturilor  se  îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  contractului  privind  acordarea  bursei  private.571/2003 privind Codul fiscal. potrivit dispozițiilor Ordonanței  Guvernului  nr. În cazul în care declarația se transmite prin poştă.  Susținerea  unei  entități  nonprofit/unități  de  cult  ‐  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net  anual impozabil/câştigul net anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.   Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie denumirea completă a entității  nonprofit/unității de cult.   Dacă  suma  solicitată  a  se  vira  către  entitatea  nonprofit/unitatea  de  cult.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.