GRAÐEVINSKI FAKULTET

SVEUCILIŠTA U RIJECI
SKRIPTA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ
OTPORNOSTI MATERIJALA
NEIRA TORIC,dipl .ing.gr ad.
2
1. Zadat ak
Izr acunat i napr ezanja i nacr t at i dijagr am napr ezanja na konzol nom nosacu ako je zadano :
2
2
1 1
1 1
mm
N
MPa
m
N
Pa
=
=
Vr ijednost i uzdužnih sil a na pojedinim segment ima :
N F N
F F N
N F N
I
II
III
4
3
2 1
4
1
10 4
0
10 2
⋅ = =
= + − =
⋅ − = − =
Vr ijednost i napr ezanja na pojedinim segment ima :
MPa Pa
A
N
A
N
MPa Pa
A
N
I
I
II
I
III
III
40 10 40
0
20 10 20
6
6
= = =
= =
− = − = =
σ
σ
σ
m b
m a
m cm A
Pa E
N F
N F F
1
2
10 10
10 2 , 2
10 4
10 2
2 3 2
11
4
3
4
2 1
=
=
= =
⋅ =
⋅ =
⋅ = =

3
2. Zadat ak
Odr edit i napr ezanja u št apu pr i pr omjeni t emper at ur e za +AT :
Rješenje :
Ukol iko nema vanjskog ot por a izduženju št apa, nema nit i napr ezanja u št apu. To znaci da se
št ap AC može sl obodno izdužit i pod ut jecajem t emper at ur e za vel icinu ô. Sve dok je δ ≤ ∆
t
l u
št apu su napr ezanja jednaka nul i.
Ukol iko je t endencija št apa da se izduži za δ > ∆
t
l , akt ivir a se u št apu sil a koja opet
“ vr aca “ št ap na r eal nu dužinu AB, kao št o se vidi na sl ici. Može se zakl jucit i i da ce sil a u št apu
bit i t l acna , odnosno s pr edznakom – (minus).
ô – realno izdužrnje
Al
B
– nerealno izduženje
| ì
| ì
| ì 3
2 ) (
1
0 , 0
0 , 0
2 2
2
1 1
1
2 2 1 1
2 2 1 1
K
K
K
A E
l F
A E
l F
l
T l l l
l l
l
l
T l T l l
B B
B
t
B t
t
t
t
+ = ∆
∆ + = ∆
∆ − ∆ =
≠ > > ∆
= > ≤ ∆
∆ + ∆ = ∆
α
δ
σ
σ
α
| ì | ì | ì
' |
2
2
1
1
2 2
1 1
1
2
1
1 1 2 2 1 1
1
) (
1 3 ; 2
A
F
A
F
A E
A E
l
l
l
A E T l l
F
B
x
B
x
B
− =
− =

+
− ∆ +
=
σ
σ
δ
4
3. Zadat ak
Odr edit i pomak t ocke C ukol iko se t emper at ur a št apa 1poveca za AT :
Rješenje :
β =
β =
β

=
β

=
= ∆
δ

=
∆ = = ∆

=
sin v
cos u
2 sin
Tl
2 sin
l
0 l ;
l
2 sin
Tl l l
l
l
C
C
1
C
2
C
1
t t
t
t
5
4. Zadat ak
Odr edit i napr ezanja u št apovima ukol iko se t emper at ur a št apa 2 poveca za AT :
Rješenje
Iz pl ana pomaka i opt erecenja (ovdje pr omjena
t emper at ur e) možemo zakl jucit i da se št ap 2 nast oji
izdužit i, no njegovo pot puno izduženje spr jecavaju dr uga
dva št apa spojena u cvor u D, koji nisu dir ekt no opt er eceni i
nemaju t endenciju izduženja. Št ap 2 se izduži za Al
t
pr i
cemu cvor D zauzme polozai D'. Tada se iavi otpor stapova
1 koii u stapu 2 aktivira tlacnu silu F
2
koia cvor D vraca iz
D' u D''.
Buduci da su sva t r i št apa medusobno spojena u cvor u D,
izduženjem št apa 2 pr isil no se izdužuju i št apovi s br ojem
1. Kao posl jedica izduženja u njima se javl ja vl acna sil a
F
1
(vl acna sil a uzr okuje izduženje ako nema nikakvog dr ugog
opt er ecenja).
Zadat ak 5
Iz uvjet a r avnot eže sil a :
| ì 1 0 cos 2 0
2 1
K = − = F F Y α
Iz pl ana pomaka :
| ì 2 cos cos
2 1
2
1
1
2
K l l
l
l
l
l
∆ = ∆


= =
Iz Hookovog zakona :
| ì 3
1 1
1 1
1
K
A E
l F
l = ∆
| ì 4
2 2
2 2
2 2
2
K l T
A E
l F
l ⋅ ∆ + = ∆ α
| ì | ì
α
α
3
2 2
1 1
2
1 1 2
1
cos 2 1
cos
) 2 ( 4 ); 3 ( ; 1
A E
A E
A TE
F


=
α
α
α
3
2 2
1 1
3
1 1 2
2 1 2
cos 2 1
cos 2
cos 2 ) 1 (
A E
A E
A TE
F F F


= =
2
2
2
1
1
1
;
A
F
A
F
− = = σ
6
5. Zadat ak
Odr edit i napr ezanja u št apovima ako je sr ednji št ap kr aci za ô od pr edvidene dul jine l .
Rješenje
Iz uvjet a r avnot eže sil a :
| ì 1 cos F 2 F 0 cos F 2 F 0 Y
1 2 1 2
K = = − =
Iz pl ana pomaka :
| ì 2
cos
1
A E
l F
A E
l F
cos
l
l
l
l
l
l
cos
1 1
1 1
2 2
2 2 1
2
2
1
1
2
K
α
+ =
α

+ ∆ =
∆ −

= =
| ì | ì
| ì
| ì
| ì
2 2
3
1 1 2
3
2 2 1 1
2
2 2
3
1 1 2
2
2 2 1 1
1
1 1
1
2 2
2
1
1 1
1 1
2 2
2 1
A E cos A E 2 l
cos A E A E 2
F 1
A E cos A E 2 l
cos A E A E
F
cos
1
A E
l
cos
A E
l
2 F
cos
1
A E
l F
cos
A E
l F
2 2 1
+
α
=
+
α
=

α
+ =
α
+ =
1
1
1
A
F
− =
2
2
2
A
F
− =
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
A E
l F
l
A E
l F
l
= ∆
= ∆
7
6 . Zadat ak
Odr edit i napr ezanja u št apovima 1i 2 t e ver t ikal ni pomak t ocke D.
Rješenje
Sust av je jedanput st at icki neodr eden (ima jednu pr ekomjer nu vel icinu), odnosno nepoznat e su
4 vel icine ( R
H
, R
V
, S
1
, S
2
).
Uz t r i uvjet a r avnot eže post avl jamo dodat nu jednadžbu na def or mir anom sust avu na pr incipu
sl icnost i t r okut a.
Iz uvjet a r avnot eže sil a :
| ì
| ì
| ì 3 0 sin 0
2 cos 0 cos 0
1 0 sin 0
1 2
1 1
1 1 2 2
K
K
K
= + + − =
= = − =
= − − =
V
H H
A
R S F S Y
S R S R X
a S a S Fl M
α
α
α
Iz pl ana pomaka :
α sin
;
1
2
l
l
B C

= ∆
Iz sl icnost i t r okut a :
| ì 4
1 2
K
a a
B C
δ
=
Iz Hookovog zakona :
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
;
A E
l S
l
A E
l S
l = ∆ = ∆ | ì 4
| ì
2 2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2 2
1 1
2
2 1
2
1
1
2
2 2
1 1
2 1
sin 1
1
sin
a A E
l l S
a
l
l
l a
l
A
S
A
S
a
a
l
l
A E
A E
a
Fl
S S
a
a
l
l
A E
A E
S S
D
D
= ∆ = =

=
=

+
=
=
δ
σ
σ
α
α
8
7. Zadat ak
Dimenzionir at i št apove AB i DG kr užnog popr ecnog pr esjeka napr avl jene od cel ika, t e odr edit i
njihova pr odul jenja.
m c
m b
m a
kN F
Mpa E
Mpa
dop
1
2
3
100
10 2
140
5
=
=
=
=
⋅ =
=
) 15 , 6 ( 28 61 , 2
4
4
36 , 5 10 536 , 0
10 140
10 75
) 85 , 13 ( 42 01 , 4
4
4
6 , 12 10 26 , 1
10 140
10 8 , 176
8 , 176
45 sin 3
5
75
45 sin 3
5
0 3 45 sin 5 0
75 100
4
3
4
3
0 3 4 0
2
2 1
2
2
2
2
2
2 2 3
6
3
2
2
2
1 1
1
1
2
1
1
2 2 3
6
3
1
1
2 1 1 2
2 2
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
S
A
A
S
ranje Dimenzioni
kN S S S S M
kN F S F S M
dop
pot
dop
pot
dop
pot dop x
C
H
= = = = =
= =


= ≥
= = = = =
= =


= ≥
≥ ≤ =
=
°
=
°
= = ° − = ∑
= = = = − = ∑


π
π
σ
π
π
σ
σ
9
cm m
A E
l S
l
cm m
A E
l S
l
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
Kontrola
dop x
dop x
12 , 0 10 195 , 12
10 15 , 6 10 2
2 10 75
18 , 0 10 056 , 18
707 , 0 10 85 , 13 10 2
2 10 8 , 176
140 9 , 121
10 15 , 6
10 75
140 6 , 127
10 85 , 13
10 8 , 176
4
4 11
3
2 2
2 2
2
4
4 11
3
1 1
1 1
1
4
3
2
2
2
4
3
1
1
1
= =


= = ∆
= =


= = ∆
= =


= =
= =


= =


σ
σ
p
p
10
8 . Zadat ak
Odr edit i pomak t ocaka B i D na zadanom sust avu.
| ì
| ì
| ì
A E a
b a h F
B
b a
B
a
h
A E a
b a h F
A E
h S
h
a
b a
F S Sa b a F M
A

+
= ∆
+

=


+
=


= ∆
+
= = − + =
2
2
0 0
11
9. Zadat ak
| ì
| ì
| ì | ì
MPa
m
N
A
S
MPa
m
N
A
S
N S
N S
A l
A l
F
S a S
A l
a A l S
Fa
A l
A l S
S
A E
l S
A E
l S
l l
a
l
a
l
a S a S Fa M
N F
E E
m cm A
m cm A
m l
m l
A
7 , 8
10 5 , 1
35 , 1304
43 , 10
10 1
5 , 1043
35 , 1304
5 , 1043
3
3
4
0 3
3
4
1 2
2
3
2
2 3
2 3
3 2
1 0 3 2 0
6000
10 5 , 1 5 , 1
10 1 1
8 , 1
1
2 4
2
2
2
2 4
1
1
1
2
1
2 1
1 2
2 2
2 1
1 2 2
2 1
1 2 2
1
2 2
2 2
1 1
1 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 4 2
2
2 4 2
1
2
1
=

= =
=

= =
=
=
+
= = − −
= =
∆ = ∆

=

= − − =
=
=
⋅ = =
⋅ = =
=
=
σ
σ
K
K
12
10 . Zadat ak
Kr ut a gr eda AB obješena je o t r i cel icna št apa ist og popr ecnog pr esjeka povr šine 10 cm
2
.
Dužina št apova je h = 1m, s t im da je sr ednji št ap (2) napr avl jen kr aci od pr ojekt ir ane dužine za
A = 0 ,6 mm. Odr edit i sil e u št apovima i izduženje sr ednjeg št apa ako je izvr šena pr inudna
mont aža sust ava.
EA
h S
l
EA
h S
l
EA
h S
l
h l l l
EA A E A E A E
3
3
2
2
1
1
3 2 1
3 3 2 2 1 1
; ; = ∆ = ∆ = ∆
= = =
= = =
| ì
| ì
| ì
| ì | ì | ì
| ì
| ì
mm m
EA
h S
l
kN S
kN S
kN S
kN c c S c S S
kN c S S
kN c S S S c S
kN N c
h
EA
S S S a S a S a S M
S
h
EA
S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
S S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
A
4 , 0 10 3 , 4
10 1 10 1 , 2
00 , 1 10 90
54
90
18
90 126
7
5
7
2
2 2
54 126
7
3
7
3
1
18
7
126
7
1
9 4 2 3 2 , 1
126 10 126
00 , 1
10 1 10 1 , 2 10 6
3 3 2 0 3 2 0
2 2 2 2
2
1 3 3 3
3
4
3 11
3
2
2
3
2
1
1 2 1
3 1
1 1 1 1
3
3 11 4
3 2 1 3 2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 3
1 3
1 3
1 3
= =


= = ∆
=
=
=
= = − = − =
= = =
= = = − − =
= = = =

− = = + − =


= − ∆ = ∆ − ∆ = ∆
∆ − ∆
=

= = ∆ = ∆

=− −
K
K
K
13
11. Zadat ak
Cil indr icni st up pr omjer a 4 cm, dužine 120 cm opt er ecen je u pr esjecima (1), (2) i (3) na
udal jenost ima z
i
= 0 ; 40 i 8 0 cm (i=1,2,3) od sl obodnog kr aja aksijal nim sil amaF
i
(i=1,2,3) = 15 kN,
10 kN i 5 kN.
Izr acumat i napr ezanje u pojedinim dijel ovima st upa i pomak sl obodnog kraja.
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì | ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
mm l l l l
mm m N k l
mm m N k l
mm m N k l
N
m
AE
l
k
N k N N N
AE
l
l l l l
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F F N
cm z
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F N
cm z
MPa Pa
m
N
A
N
kN F N
cm z
m
d
A
cm
L
l l l l cm L
cm d
MPa E
i
i
112 , 0
048 , 0 10 80 , 4 10 30 10 159 , 0
04 , 0 10 00 , 4 10 25 10 159 , 0
024 , 0 10 415 , 2 10 15 10 159 , 0
10 159 , 0
10 2 10 56 , 12
4 , 0
24 10 24
10 56 , 12
10 30
30
120 80 3
20 10 20
10 56 , 12
10 25
25
80 40 2
12 10 12
10 56 , 12
10 15
15
40 0 1
10 56 , 12
4
10 4
4
40
3
; 120
4
10 2
3 2 1
5 3 8
3 3
5 3 8
2 2
5 3 8
1 1
8
11 4
3
1
3 2 1 3 2 1
6
2 4
3
3
3
3 2 1 3
3
6
2 4
3
2
2
2 1 2
2
6
2 4
3
1
1
1 1
1
2 4
4 2 2
3 2 1
5
− = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− = − = − = = ∆
− = − = − = = ∆
− = − = − = = ∆
⋅ =

= =
⋅ = + + = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− = − =

⋅ −
= =
− = − − − =
< ≤
− = − =

⋅ −
= =
− = − − =
< ≤
− = − =

⋅ −
= =
− = − =
< ≤
⋅ = = =
= = = = = =
=
⋅ =
− −
− −
− −


=


σ
σ
σ
π
K
K
K
14
12. Zadat ak
Dimenzionir at i cel icnu zat egu kr užnog por ecnog pr esjeka (A
1
) i dr veni kosnik pr avokut nog
popr ecnog pr esjeka (h=2b) povr šine A
2
= 10 A
1
ako je F=155 kN a dopušt eni naponi za cel ik 12 ·10
7
N/ m
2
i dr vo 6 ·10
6
N/ m
2
.
Pl an pomaka :
b h
A A
E E
m
N
E
m
N
E
m
N
m
N
dop
dop
2
10
20
10 1
10 2
10 6
10 12
1 2
2 1
2
10
2
2
11
1
2
6
2
2
7
1
=
=
=
⋅ =
⋅ =
⋅ =
⋅ =
σ
σ
2
2
cos sin
6
5
3
2
5
4
6 / 5
3 / 2
cos
5
3
6 / 5
2 /
sin
1
2
= =
=
=
= =
= =
β
α
α
l l
l l
l
l
l
l
15
Sil e u št apovima :
| ì
| ì
| ì
| ì
kN S kN S F
F F
S
S S S
l A E
l A E
S
S
l A E
l A E
S
A E
l S
A E
l S
A E
l S l
A E
l S l
l l
l S l S Fl M
D C
C D
D c
A
4 , 353 ; 9 , 58 38 , 0
2
6
1
5
12
sin 4 sin
3
1
1 6
2 5 2 6 10
2 3 3 5 20
2
sin
sin
2
sin
2
sin
2
sin sin
;
sin sin
2 2
3
2
3
1
1 0
3
1
sin
3
2
sin 0
1 2 2
2 1 2
1 2
1 2
1
2
1 2 2
2 1 1
1
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1 1
2 2
2 2 2
2 1
= = =

+
=
+
=
⇒ =


=
= =
=

= =

=
= =
= − − = ∑
α
β
α
β
α β
δ
β
K
K
Dimenzionir anje :
cm h
cm b
cm
A
b cn b h b A
cm A A
cm d cm m d
S
d
S d
A
A
S
dop dop
dop
74 , 27
87 , 13
87 , 13
2
8 , 384
2
8 , 384 2
8 , 384 48 , 38 10 10
7 6 06 , 0
10 12
10 4 , 353 4 4
4
2 2 2
2
2
1 2
7
3
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
=
=
= = = = = =
= = =
= = ≥


= ≥ ≥ = ≤ =
π σ
π
σ
Kont r ol a napona :
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
dop
dop
6 53 , 1
10 87 , 13 2
10 9 , 58
120 84 , 91
4
10 7
10 4 , 353
2
4 2
3
2
2
2
1
4 2
3
1
1
1
= ≤ =


= =
= ≤ =


= =


σ
σ
π
16
13. Zadat ak
Odr edit i sil e u cel icnim kr užnim zat egama CF, DF i EG usl ijed djel ovanja naznacenog
opt er ecenja.
4
Fl
M =
Pl an pomaka
l l l
l
l
l
l l
l l
l
2
4
3
16
9
2
2
2
4
2
4
5
16
5
16 4
2
3
2
2
2
2 2
1
= =
= =
= = + =
2
1
2
2
2
sin
5
2
4
5
2
sin
= =
= =
l
l
l
l
β
α
17
Iz uvjet a r avnot eže sil a :
| ì ' | | ì | ì 1 0 sin 3 2 sin 2 0 sin 3 2 sin
4 4
0
3 2 1 3 2 1
K = + − − = + + − + = ∑ β S S S F S S S
l
M
Fl
M
A
Iz pl ana pomaka :
| ì
;
sin
;
sin
;
sin
2
4
3
2 4
3 2 1
β β α
δ
l l l
l l l
E D C
E D C

=

=

=
= = K
| ì
| ì | ì
F F S S
F S S
F
S S S S F
S S l l
l l
l l
S S
l S l S l l
l l
E D
E D
D C
D C
38 , 0 47 , 0
5
4
5
4
47 , 0
sin 5 sin
5
4
2
0 sin 3 2 sin
5
4
2 1
2 3
sin
2
sin
3
2 3
4
3
2
5
4
sin sin
2
sin sin
2
2
2 4
2
2 1
3 2
2 2 2 2
3 2 3 2
3 2
2 1
2 2 1 1 2 1
= = =
= =

+
= = + − −
= ∆ = ∆

=

→ = =
= =

=

→ = =
β
β
β
β
18
' |
+

− −
− − =
7 , 26 0 0
0 7 , 26 0
0 0 7 , 26
3 , 33 20 15
20 3 , 23 10
15 10 7 , 56
ij
14. Zadat ak
Zadani t enzor napr ezanja pr ikazat i kao zbr oj sf er nog t enzor a napr ezanja i t enzor a devijat or skog
napr ezanja. Odr edit i nor mal no, posmicno i puno napr ezanje u r avnini s nor mal om koja ima
kosinuse smjer a :
cos(x,n)=2/ 3 ; cos(y,n)=1/ 3 ; cos(z,n)=2/ 3.
' |

+
=

− −
− − =
s
s
s
s z zy zx
yz s y yx
xz xy s x
z zy zx
yz y yx
xz xy x
ij
MPa
σ
σ
σ
σ
τ
τ
σ
τ
τ
σ
0 0
0 0
0 0
60 20 15
20 50 10
15 10 30
sr ednje napr ezanje devijat or ski dio sf er ni dio
MPa
z y x
s
7 , 26
3
60 50 30
3
− =
− −
=
+ +
=
σ
σ
Komponent e devijat or skog t enzor a napr ezanja :
MPa
MPa n
MPa
n n n
n n
nz ny nx n
9 , 53 10 8 , 54
10
3
2
7 , 36
3
1
3 , 23
3
2
3 , 33
8 , 54 7 , 36 3 , 23 3 , 33
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
= − = − =
− = − − = =
= + + = + + =
σ
ρ
ρ
' |


− =

− −
− − =

⋅ =
7 , 36
3 , 23
3 , 33
3
2
3
1
3
2
60 20 15
20 50 10
15 10 30
nz
ny
nx
ij n
n
ρ
ρ
ρ
σ
| ì
| ì
| ì Pa s
MPa s
MPa s
s z zz
s y yy
s x xx
3 , 33 7 , 26 60
3 , 23 7 , 26 50
7 , 56 7 , 26 30
− = − − − = − =
− = − − − = − =
= − − = − =
σ
σ
σ
19
15. Zadat ak
Za zadano st anje napr ezanja o
x
= 10 0 M Pa , o
y
= -8 0 M Pa , t
xy
= 50 Mpa odr edit i anal it icki
a) gl avna napr ezanja
b) maksimal no posmicno napr ezanje s odgovar ajucim nor mal nim napr ezanjem
c) napr ezanja o
n
i t
n
u pr esjeku s nor mal om koja s osi x zat var a kut ¢ = -25°.
Gl avna napr ezanja i smjer ovi napr ezanja :
| ì | ì
° − = − =
+ −
=

=
° = =
+
=

=
− =
=
± = + + ±

= + − ±
+
=
5 , 75 8462 , 3
80 93
50
5 , 14 2591 , 0
80 113
50
93
113
103 10 50 4 80 100
2
1
2
80 100
4
2
1
2
02
2
02
01
1
01
2
1
2 2 2 2
2 , 1
ϕ
σ
τ
ϕ
ϕ
σ
τ
ϕ
σ
σ
τ σ
y
xy
y
xy
xy y x
y x
tg
tg
MPa
MPa
Kont r ol a pr eko invar ijant e napr ezanja :
° = ° + ° = +
= − = − + = +
90 5 , 75 5 , 14
20 20 80 10 93 113
02 01
2 1
ϕ
σ
y x
Maksimal no posmicno napr ezanje, smjer nor mal e r avnine i nor mal no naprezanje :
MPa
MPa
s
10
2
93 113
2
103
2
93 113
2
5 , 59 45 5 , 14 45
2 1
2 1
max
01 1
=

=
+
=
=
+
=

=
° = ° + ° = ° + =
σ
σ
σ
τ
ϕ
Napr ezanja u r avnini pod kut em :
| ì | ì
| ì | ì MPa
MPa
xy
x y
n
n
xy y x xy
y x y x
n
1 , 101 50 cos 50 50 sin
2
100 80
2 cos 2 sin
2
6 , 29 50 sin 50 50 cos
2
80 100
2
80 100
2 sin sin cos 2 sin 2 cos
2 2
2 2
= ° − + ° −
− −
= +

=
= ° − + ° −
+
+

=
+ + = +

+
+
=
ϕ τ
σ
ϕ σ
20
Pr ikaz Mohr ove kr užnice napr ezanja za zadano st anje napr ezanja :
) 1 , 101 ; 6 , 29 ( ) , ( ; 1 , 101 ; 6 , 29
) 103 , 10 ( ) , ( ; 5 , 59 ; 103 ; 10
) 0 , 93 ( ) 0 , ( ; 5 , 75 ; 93
) 0 , 113 ( ) 0 , ( ; 5 , 14 ; 113
) 50 , 80 ( ) , (
) 50 , 100 ( ) , (
1 max 3 1 max
1 2 2 02 2
1 1 1 01 1
− = =
→ ° = = =
− ° − = − =
→ ° = =


K K MPa MPa
N N MPa MPa
N N MPa
N N MPa
N N
N N
n n n n
s s
y xy y y
x xy x x
τ
τ
σ
σ
τ
τ
21
16 . Zadat ak
Za zadano st anje napr ezanja odr edit i gl avna nor mal na napr ezanja, gl avna posmicna napr ezanja i
okt aedar ska napr ezanja.
' | ' | MPa
ij


=
60 0 0
0 120 50
0 50 80
σ
| ì | ì| ì ' |
| ì| ì
| ì
| ì ' | | ì
| ì
| ì ' |
MPa
MPa
MPa
MPa MPa MPa
MPa
xy y x
y x
m
y x xy y x y x
m xy y x m y x m
xy m y m x
z m m z
xy m y m x m z
m z
m y yx
xy m x
m z zy zx
yz m y yx
xz xy m x
8 , 91
60
8 , 131
60 ; 8 , 91 ; 8 , 131
8 , 111 20 50 4 120 80
2
1
2
120 80
4
2
1
2
2
4
0
0
60 0
0
0
0 0
0
0
0
3
2
1
3 2 1
2 2
2 , 1
2 2
2 2
2 2
2
3
2
− =
=
=
= − = =
± = + − − ±
+ −
=
+ − ±
+
=
+ − − + − ± +
= = − + + −
= − − −

= = = = −
= − − − −
=⇒ =σ
σ
σ
σ
σ
τ σ
σ
σ
τ
σ
τ
σ
σ
τ
σ
τ
τ
22
Kont r ol a napr ezanja :
MPa MPa
z y x
100 100
8 , 91 60 8 , 131 60 120 80
3 2 1
=
− + = + + −
+ + = + + σ
Pr avac gl avnog napr ezanja
2
podudar a se s pr avcem osi z. Pr avci gl avnih napr ezanja
1
i
3
okomit i su na pr avac napr ezanja
2
, a njihov se pol ožaj u r avnini okomit oj na pr avac
2
odr eduje
pr ema izr azima :
° = ° + ° = +
° − = − =
− −
=

=
° = =

=

=
90 3 , 13 7 , 76
3 , 13 236 , 0
120 8 , 91
50
7 , 76 237 , 4
120 8 , 131
50
03 01
03
3
03
01
1
01
ϕ
ϕ
σ
τ
ϕ
ϕ
σ
τ
ϕ
y
xy
y
xy
tg
tg
Maksimal na posmicna napr ezanja :
MPa
MPa
MPa
MPa
8 , 111
9 , 35
2
60 8 , 131
2
8 , 111
2
8 , 131 8 , 91
2
9 , 75
2
8 , 91 60
2
2 max
2 1
3
1 3
2
3 2
1
= =
± =

± =

± =
± =
− −
± =

± =
± =
+
± =

± =
τ
σ
τ
σ
τ
σ
τ
Okt aedar ska napr ezanja :
Buduci da nor mal a okt aedar ske r avnine zat var a s koor dinat nim osima kut eve :
| ì | ì | ì
| ì | ì | ì | ì | ì | ì
MPa
MPa
MPa
okt okt okt
okt
okt
okt
z y x okt
0 , 99 2 , 93 3 , 33
2 , 93
, 131 8 , 91 8 , 91 60 60 8 , 131
3
1
3
1
3 , 33
8 , 91 60 8 , 131
3
1
3
1
3
1
7 , 54
3
1
cos 1 cos 3 1 cos cos cos
2 2 2 2
2 2 2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
3 2 1
2 2 2 2
= + = + =
=
− − + + + − = − + − + − =
=
− + = + + = + + =
° = ± = = = + +
τ
τ
σ
σ
σ
α
23
17. Zadat ak
Pl oca je izl ožena djel ovanju vl acnog napr ezanja u oba pr avca i t angencijal nog napr ezanja u
bocnim r avninama.Odr edit i komponent e napr ezanja u pr esjeku cija nor mal a zat var a kut od 30 °s
osi x i smjer i vel icinu gl avnih napr ezanja.
| ì
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
n
n n n
n
xy
x y
n
n
xy y x n
xy
y
x
93 , 5
73 , 2 27 , 5
73 , 2
60 cos 2 60 sin
2
8 4
2 cos 2 sin
2
27 , 5
60 sin 2 30 sin 4 30 cos 8 2 sin sin cos
30
2
4
8
2 2 2 2
2 2 2 2
=
− + = + =
− =
° − °

= +

=
=
° − ° + ° = + + =
° =
− =
=
=
ρ
τ
τ
ϕ τ
σ
ϕ
ϕ
τ
σ
σ
Gl avna napr ezanja :
| ì | ì | ì
° = =


=

=
° − = − =


=

=
=
=
± = − + − ±
+
= + − ±
+
=
5 , 67 41 , 2
4 17 , 3
2
5 , 22 414 , 0
4 83 , 8
2
17 , 3
83 , 8
83 , 2 6 2 4 4 8
2
1
2
4 8
4
2
1
2
02
2
02
01
1
01
2
1
2 2 2 2
2 , 1
ϕ
σ
τ
ϕ
ϕ
σ
τ
ϕ
σ
σ
τ σ
y
xy
y
xy
xy y x
y x
tg
tg
MPa
MPa
Kont r ol a pr eko invar ijant e napr ezanja :
° = ° + ° = +
= + = + + = +
90 5 , 67 5 , 22
12 12 4 8 2 , 3 8 , 8
02 01
2 1
ϕ
σ
y x
Maksimal no posmicno napr ezanje, smjer nor mal e r avnine i pr ipadajuce nor mal no napr ezanje :
MPa
MPa
s
6
2
2 , 3 8 , 8
2
8 , 2
2
2 , 3 8 , 8
2
4 , 22 45 6 , 22 45
2 1
2 1
max
01 1
=
+
=
+
=
=

=

=
° = ° + ° − = ° + =
σ
σ
σ
τ
ϕ
24
18 . Zadat ak
Kr at ki bet onski st up, kvadr at nog popr ecnog pr esjeka 30 x30 cm pr it isnut je sil om F.Odr edit i
vel icinu ove sil e ako je nor mal no napr ezanje u kosom pr esjeku pod kut em od 30 °pr ema nor mal i
1,5 Mpa.Kol iko je t angencijal no napr ezanje u t om pr esjeku?
MPa
MPa
A
F
kN F
A
F
A
F
m a A
m cm a
MPa
x
n
xy
x y
n
x
n
x n
xy y x n
n
86 , 0 60 sin
2
10 2
2 sin
2
2 cos 2 sin
2
2
09 , 0
10 180
180
30 cos
09 , 0 10 5 , 1
cos
cos cos
2 sin sin cos
09 , 0
3 , 0 30
30
5 , 1
6
3
2
6
2
2 2
2 2
2 2
= °

− =

=
+

=
− = − = =
− =
°

− = − = − = =
+ + =
= =
= =
° =
=
ϕ τ
ϕ τ
σ
ϕ
σ
ϕ
ϕ
ϕ
σ
19. Zadat ak
St up kr užnog popr ecnog pr esjeka opt er ecen je vl acnom sil om int enzit et a 20 kN. Tangencijal no
napr ezanje na bil o kojem pr esjeku (r avnini) ne smije pr ijeci vr ijednost od 7Mpa. Odr edit i pol umjer
st upa.
cm d cm d d
F
d
d
F
A
F
MPa
kN F
n
x
n
n
5 , 4 3 , 4
10 7
10 2 2
1 ) 2 (sin
2 sin
10 7
10 2 2
2 sin
2
2 sin
2
2 sin
2
2 sin
2
7
20
6
4
max
6
4
2
= ≥=


= ≥ = = ≤
=
=
π
ϕ
ϕ
π π π
τ
τ
25
20 . Zadat ak
U t ocki A napr egnut og el ement a izmjer ene su dužinske def or macije u smjer ovima x, y i n s
xx
= -
8 ·10
-4
, s
yy
= 4·10
-4
, s
nn
= 6 ·10
-4
. Odr edit i pr omjene pr avog kut a izmedu osi x i y, t e vel icinu i
smjer ove gl avnih def or macija.
| ì | ì
rad
xy xy
xy
yy xx nn xy
xy yy xx nn
4
4
4 4 4 2 2
2 2
10 4 , 25 2
10 7 , 12
30 sin 10 4 30 cos 10 8 10 6
60 sin
1
sin cos
2 sin
1
2 sin sin cos


− − −
⋅ = =
⋅ =
° − ° +
°
= − − =
⇒ + + =
ε
ε
ϕ
ϕ
ϕ
Gl avne def or macije :
| ì
| ì | ì
4
2
4
1
4 4
2 , 1
4 2 2
2 , 1
2 2
2 , 1
10 16
10 12
10 14 10 2
10 7 , 12 4 4 8
2
1
2
4 8
4
2
1
2


− −

⋅ − =
⋅ =
⋅ ± − =

+ − − ±
+ −
=
+ − ±
+
=
ε
ε
ε
ε
ε ε
xy yy xx
yy xx
Kont r ol a :
4 4
4 4 4 4
2 1
10 4 10 4
10 16 10 12 10 4 10 8
− −
− − − −
⋅ − = −
⋅ − = + −
+ = + ε
yy xx
Smjer ovi gl avnih def or macija :
° ° = ° + ° = +
° − = − =
⋅ − −

=

=
° = =
⋅ −

=

=
− −

− −

90 2 , 90 4 , 32 8 , 57
4 , 32 635 , 0
10 4 10 16
10 7 , 12
8 , 57 588 , 1
10 4 10 12
10 7 , 12
02 01
02
4 4
4
2
02
01
4 4
4
1
01
ϕ
ϕ
ε
ε
ϕ
ϕ
ε
ε
ϕ
yy
xy
yy
xy
tg
tg
26
21. Zadat ak
Odr edit i def or maciju dijagonal e cel icnog el ement a.
5
5
5
5
5
5
5
5
10 5 , 19 2
10 75 , 9 15
10 2
3 , 0 1 1
2
10 9
10 2
60
3 , 0
10 30
10 2
60
15
60
3 , 0
10 2
⋅ = =
⋅ =

+
=
+
= =
⋅ − =

− = − =
⋅ =

= =
=
=
=
⋅ =
xy xy
xy
xy
xy
x
yy
x
xx
xy
x
E G
E
E
MPa
MPa
MPa E
ε
τ ε
σ
ν
σ
ε
τ
σ
ν
Rel at ivna def or macija dijagonal e :
cm d
d
d
xy yy xx d
10
30 sin
5 5
30 sin
10 69 , 28
60 sin 10 75 , 9 30 sin 10 9 30 cos 10 30 2 sin sin cos
5
5 2 5 2 5 2 2
=
°
= = °
⋅ =
° + ° − ° = + + =

− − −
ε
ϕ
Apsol ut na def or macija :
mm d d
d
3 5
10 69 , 28 100 10 69 , 28
− −
⋅ = = = ∆ ε
27
22. Zadat ak
Pr avokut na pl ocica dimenzija 120 x9 0 mm opt er ecena je u dva pr avca t ako da su
MPa
cm
N
MPa
cm
N
MPa E
y
x
40 4000
100 10000
3 , 0
10 2
2
2
5
− = − =
= =
=
⋅ =
σ
σ
ν
Odr edit i kol ika su napr ezanja u kosoj r avnini koja se pokl apa s dijagonal om koja s osi x zat var a
ošt r i kut i za kol iko ce se pr omijenit i dužina dijagonal e.
| ì
| ì
| ì
5
5 5
5
5 5
2 2 2 2
10 35
10 2
100
3 , 0
10 2
40
10 56
10 2
40
3 , 0
10 2
100
0 , 68 2 , 67 7 , 10
2 , 67 106 sin
2
100 40
2 cos 2 sin
2
7 , 10 106 cos
2
40 100
2
40 100
2 sin 2 cos
2 2
53 90 37 75 , 0
12
9


⋅ − =
= − =
⋅ =
= − =
= + = + =
= ° −
− −
= +

=
= ° −
+
+

= +

+
+
=
° − = ° − = ° = = =
E E
E E
MPa
MPa
MPa
tg
x
y
yy
y
x
xx
n n n
xy
x y
n
xy
y x y x
n
σ
ν ε
σ
ν ε
τ
ϕ τ
ϕ σ
α
Buduci da t r ažimo izduženje dijagonal e, t r ažimo def or maciju u smjer u normal e r avnine okomit e
na dijagonal u, t e je sada kut ¢ = q = 37°:
mm d d
mm d
d
xy yy xx d
2 5
2 2
5 2 5 2 5 2 2
10 46 , 3 150 10 04 , 23
150 120 90
10 04 , 23 ) 37 ( sin 10 35 ) 37 ( cos 10 56 2 sin sin cos
− −
− − −
⋅ = = = ∆
= + =
⋅ = ° − ° = + + =
ε
ϕ
28
23. Zadat ak
Cel icna kocka br ida a = 10 cm post avl jena je bez zazor a izmedu dviju kr ut ih st ijenki na podl ogu i
na gor njoj pl ohi opt er ecena s q = 6 0 MPa.
Odr edit i : a) napr ezanja i def or macije u t r i okomit a smjer a i def or maciju dijagonal e kocke
b) pr omjenu vol umena kocke
c) nor mal no i posmicno napr ezanje u pr esjeku pod kut em od 45°pr ema st jenki.
| ì ' | | ì
| ì ' | | ì ' |
| ì ' | | ì ' |
mm d d
a d
E
E
MPa
E
MPa q
MPa E
d
d
zz yy xx d
y x z zz
x z y yy
y x y z x xx
z
y
3 2 5
5
5 5 2 2 2
5
5
5
5
5
10 9 3 10 10 2 , 5
10 2 , 5
3
1
10 7 , 11
3
1
10 3 , 27 0 cos cos cos
3
10 7 , 11 60 18 3 , 0
10 2
1 1
10 3 , 27 18 3 , 0 60
10 2
1 1
18 60 3 , 0 0
1
0
60
30 , 0
10 2
− −

− −


⋅ − = − = = ∆
⋅ − =
⋅ + − = + + =
=
⋅ = − − −

= + − =
⋅ − = − − −

= + − =
− = − = = = + − =
=
− = − =
=
⋅ =
ε
ε
γ
σ
σ
ν σ
σ
σ
ν
Rel at ivna i apsol ut na promjena vol umena :
cm V V
V
V
V
zz yy xx V
15 , 0 10 10 6 , 15
10 6 , 15 10 7 , 11 10 3 , 27 0
3 5
5 5 5
− = − = = ∆
⋅ − = + − = + + =

=

− − −
ε
ε
' |
MPa
MPa
MPa n
MPa
MPa
n
n n n
nz ny nx n
n n
nz
ny
nx
ij n
21
28 , 44 0 42 , 42 72 , 12
39 45 cos 42 , 42 45 cos 72 , 12
0
42 , 42
72 , 12
90 cos
45 cos
45 cos
0 0 0
0 60 0
0 0 18
2 2
2 2 2 2 2 2
= − =
= + + = + + =
− = ° − ° − = =
=
− =
− =

°
°
°= =
σ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
σ
29
24. Zadat ak
Odr edit i gl avna napr ezanja na st r anicama kvadr at nog el ement a ako su t enzomet r i (ur edaji za
mjer enje dužinske def or macije) A i B pokazal i pr ir ast An
A
= 9 ,9 mm i
An
B
= 3,1mm. Tenzomet ar A post avl jen je pod kut em ¢ = 30 °pr ema pr avcu gl avnog napr ezanja
o
1
, a t enzomet ar B okomit o na t enzomet ar A. Baza t enzomet r a l
0
= 20 mm, a uvecanje
t enzomet r a k = 10 0 0 . E = 0 ,8 ·10
5
Mpa, v=0 ,35
Rel at ivne def or macije :
4
3
0
4
3
0 0
10 55 , 1
20 10
1 , 3
10 95 , 4
20 10
9 , 9


⋅ =

=


=
⋅ =

=


=

=
l k
n
l k
n
l
l
B
nnB
A
nnA
ε
ε
Za r avninsko st anje def or macija :
Kont r ol a :
MPa
nB nA
80 20 60 30 50 = + = + = +σ
| ì | ì
| ì | ì
| ì
| ì | ì | ì
| ì | ì | ì
| ì
| ì
| ì
MPa
MPa
MPa
E
MPa
E
nB
nA
xy y x n
nnA nnB nB
nnB nnA nA
20
60
2 30 75 , 0 25 , 0
1 50 25 , 0 75 , 0
2 30 cos 30 sin ) 90 ( sin ) 90 ( cos
cos cos 90 sin
sin sin 90 cos
1 30 sin 30 cos sin cos
2 sin sin cos
30 10 95 , 4 35 , 0 10 55 , 1
35 , 0 1
10 8 , 0
1
50 10 55 , 1 35 , 0 10 95 , 4
35 , 0 1
10 8 , 0
1
2
1
2 1
2 1
2
2
2
1
2
2
2
1
2 2 2
2 2 2
2
2
2
1
2
2
2
1
2 2
4 4
2
5
2
4 4
2
5
2
=
=
⇒ = +
= +
° + ° = ° + + ° + =
= = ° +
= − = ° +
° + ° = + =
+ + =
= +


= +

=
= +


= +

=
− −
− −
σ
σ
σ
σ
σ
ϕ
ϕ
σ
ϕ
ν ε
ν
ν ε
ν
K
K
K
K
30
25. Zadat ak
Kocka dužine st r anice “a“, izl ožena je djel ovanju jednol ikog t l aka int enzit et a p = - 70 0 N/ cm
2
.
Odr edit i Poissonov koef icijent ako je r el at ivna promjena vol umena -9·10
-5
, a modul el ast icnost i
mat er ijal a 0 ,7·10
4
kN/ cm
2
.
| ì
| ì
| ì
35 , 0
10 7 3
10 7 , 0 10 9
1
2
1
3
1
2
1
3
2 1
2 1
10 9
10 7 , 0 10 7 , 0
10 7 700
6
11 5
3 2 1
3 2 1 3 2 1
5
2
11
2
4
2
6
2
=

⋅ −
⋅ −
− =

− =

=
= = = =
+ +

= + + =
⋅ − =
⋅ = =
⋅ − = − =


ν
ε
ν ε
σ
σ ε
ε
p
E
p
E
p
E
m
N
cm
kN
E
m
N
cm
N
p
V
V
V
V
26 . Zadat ak
U gr edi cel icnog most a, pr i pr ol azu vl aka, izmjer ena su pomocu t enzomet r a r el at ivna izduženja u
hor izont al nom pr avcu (u smjer u osi x il i par al el no s osi gr ede) 0 ,0 0 0 4 i ver t ikal nom pr avcu
(u smjer u osi y il i okomit o na os gr ede) -0 ,0 0 0 12. Odr edit i nor mal na napr ezanja u pr avcu osi
gr ede i okomit o na nju.
| ì | ì
| ì | ì
| ì | ì
| ì
| ì
MPa E
MPa
m
N
E
E
E
E
E
MPa E
x y y
x
y x
x
x y y x y y
y x x y x x
y
x
0 10 84 3 , 0 10 1 , 2 00012 , 0
84 10 84
3 , 0 1
00012 , 0 3 , 0 0004 , 0 10 1 , 2
1
1 2
2
1
1
1
3 , 0
10 1 , 2
00012 , 0
0004 , 0
6 11
2
6
2
11
2
5
= + − = + =
= =

⋅ −
=

+
=
+ = − =
+ = − =
=
⋅ =
− =
=
ν σ
σ
ν
ν ε
σ
ν σ σ
ν σ σ
ν
ε
ε
K
K
31
27. Zadat ak
Za opt er ecenje na t l ak bet onske kocke ( st r anice 7 cm) post avl jene su na njene cet ir i st r ane
papucice od cel ika spojene medusobno zgl obnim mehanizmom. Dvije sil e vel icine F djel uju u
cvor ovima A i D. Odr edit i za kol iko se pr omijeni vol umen kocke ako je E =4 ·10
3
KN/ cm
2
, v = 0 ,3 i F
= 50 kN.
| ì | ì
| ì | ì
3 8
10
3
3
3
2 2
2 1
3 2 1 3 2 1
10 9 , 9
10 4 2
10 50 07 , 0 3 , 0 2 1 4
2
2 1 4
; 0 ;
2
2
2
2 1 2 1
45
0
cos
0
cos : 0
sin
0 sin : 0
m V
E
aF
V
a V
a
F
a
S
V
E
V
E
V V V
F F y
S
F
S x

F F S F x
F
S S F y

V
BC
A B
AB A AB
A A

⋅ − = ∆

⋅ − −
=
− −
= ∆
= =

=

= =

= + +

= + + = = ∆
° =
= =
= − = =
= + =
− = = + =
ν
σ
σ σ ε
α
α
α
α
32
28 . Zadat ak
Odr edit i pot r ebne dul jine l
1
i l
2
zavar a spajanjem kut nih met al nih pr of il a s pl ocom.
| ì| ì
| ì | ì
cm l cm l cm l cm l l cm l l
l l
h
h
l
l
h l h l
h a l h a l h F h F M
cm
t
F
l l
t l l
F
al
F
A
F
MPa
cm h
cm h
cm t
kN F
dop dop A
dop
dop
dop
5 , 5 5 , 13 19 5 , 13
4 , 1
19
19 4 , 1 19 4 , 0 19
4 , 0 4 , 0
6 , 3
4 , 1
2 2 0
19
10 90 10 5 , 0 4 , 1
10 120
7 , 0 2 45 cos 2
90
4 , 1
6 , 3
5 , 0
120
1 2 2 2 2 2 1
2 1
1
2
2
1
2 2 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1
6 2
3
2 1
2 1
2
1
= − = = = = = + = +
= = = =
⇒ = = = ∑
=


=

≥ + ≤
° +
=

= =
=
=
=
=
=

τ
τ
τ
l
1
l
2
h
1
h
2
t
a
F
33
29. Zadat ak
Odr edit i pot r eban br oj zakovica pr omjer a 20 mm, ako je
F F
F
F/2
F/2
F
F/2
F/2
t
1
t
2
t
d
n – br oj zakovica
m – r eznost zakovica
| ì
MPa MPa
ndt
F
A
F
reda n n n
d
m
F
n
d
nm
F
nmA
F
A
F
MPa
MPa
mm t
mm t
kN F
dop
p
dop
dop
s
dop
dop
280 208
10 12 10 20 6
10 300
2 12 2 6 5
10 100
4
10 20
2
10 300
4 4
280
100
12
8
300
3 3
3
6
2
3
3
2 2
1
1
= ≤ =


= = =
→ = = ≥


= ≥ ≤ = = =
=
=
=
=
=
− −

σ
π
τ
π
σ
τ
34
30 . Zadat ak
Na vijak pr omjer a d djel uje t l acna sil a F koja izaziva napr ezanje u vijku o i povr šinski pr it isak p
izmedu pr st ena pr omjer a D i l ima. Odr edit i pr omjer D, t e posmicno napr ezanje u pr st enu ako je
pr st en debl jine
| ì
MPa
t
d
t d
d
A
F
cm
p
d
p
d
d D
d
A F
A
F
p
F
d D
d D
F
A
F
p
cm t
MPa p
MPa
cm d
s
p
50 10 5
05 , 0 4
1 , 0 10 100
4 4
7 , 18
40
100
1 10 1
4
4
4
4 4
5
40
100
10
7
6 2
2
2
2
2
2 2
= =


= = = =
= + = + = + =
= = =
+ =

= =
=
=
=
=
σ
π
π
τ
σ
π
π
π
σ
π
σ
35
31. Zadat ak
Met al na vil ica i pl ocica 1i 2 spojene su vijkom i opt er ecene pr ema sl ici. Odr edit i pr omjer vijka d,
ako je
mm d m m
m
ap
F
d p p
bd
F
A
F
p
ad
F
A
F
p
p
A
F
p
m
m
F
d
d
m
F
mA
F
A
F
mm b
mm a
MPa p
MPa
kN F
dop
p
p
dop
p
sdop
sdop
s
dop
sdop
37 033 , 0 0369 , 0
033 , 0
10 150 015 , 0 2
10 150
2
2
0369 , 0
10 70 2
10 150 4 4
4
35
15
150
70
150
6
3
2 1
2
2
1
1
6
3
2
= >
=


= ≥ >
= =
= =
≤ =
=


= ≥ ≤ = = =
=
=
=
=
=
π τ π
τ
36
Zavar eni spojevi
Lom zavar enih spojeva opt er ecenih na smicanje nast aje po najsl abijem (smicnom) pr esjeku A-B,
t j. po pr esjeku za koji je smicna povr šima najmanja.
Napr ezanja u zavar u iznose :
- nor mal no napr ezanje
al
F
=
- posmicno napr ezanje
al
F
=
il i opcenit o
| ì | ì
τ
τ
l a
F
A
F
l a
F
A
F
⋅ ∑
= =
⋅ ∑
= = , gdje je A
o
, A
¡
… vel icina povr šine zavar a koja
se odnosi na nor mal no, odnosno posmicno napr ezanje.
Za spoj na sl ici posmicno napr ezanje je
| ì | ì l l a
F
l a
F
A
F
+
=
⋅ ∑
= =
1
2
τ
Nor mal no napr ezanje jednako je posmicnom.
Kod zavar enih spojeva uobicajeno se pr ovjer avaju
nor mal na napr ezanja ako sil a djel uje okomit o na povr šinu
zavar enog spoja, odnosno na posmicna napr ezanja dok sil a
djel uje u samoj povr šini zavar enog spoja.
37
33. Zadat ak
Odr edit i pot r ebnu dul jinu zavar a pr ema sl ici.
5 40 40
84 , 0
7 , 0
2 , 1
135
50
2
1
2 1
2
× ×
=
=

=
=
B
t a
t a
t t
mm
N
kN F
dop
Iz pr ir ucnika za pr of il e :
2
2
379
6 , 11
40
mm A
mm e
mm b
=
=
=
| ì
| ì
| ì
mm l mm l usvojeno
mm
a
A
l mm
a
A
l
mm a mm a usvojeno
mm t a
mm t a
mm A A A
mm
b
Ae
A
b
Fe
F
mm
F
A
A
F
Fe b F M
F F F F
dop
dop
B
z
70 , 40
62 , 62 , 56 , 30
4 , 3
2 , 4 5 84 , 0 84 , 0
5 , 3 5 7 , 0 7 , 0
263
107
40
6 , 11 370
2
370
135
10 50
2 0
1 0
2 1
2
2
2
1
1
1
2 1
2
1
2
1 2
2 2
1
2
1
2
3
2 1
2 1
= =
= = = =
= =
= = =
= = =
= − =
= = = =
= = ≥ ≤ =
= = ∑
= + = ∑
τ
K
K
38
34. Zadat ak
Odr edit i najveca napr ezanja zakovica.
kN H
cm b
cm a
cm d
kN Q
12
8
4
4 , 1
20
=
=
=
=
=
Sil a na jednu zakovicu od djel ovanja sil e H
h
H
F
H
=
Moment u t ežišt u sust ava zakovica
| ì b a Q M + =
Sil a na jednu zakovicu od djel ovanja sil e Q
h
Q
F
Q
=
Sil a u i-t oj zakovici od moment a M
i Mi
k F ρ =
Q
H
b a a
a
a
1
2
3
4
5
1
2 3
4
5
F
H
F
Q
F
M
F
M
F
M
F
H
F
H
F
Q
F
Q
F
Q
F
Q
45°
39
Moment od sil e F
Mi
s obzir om na t ežišt e sust ava
| ì | ì | ì
kN
a
b a Q
a
a
b a Q
F
F F F F F
a
M
F
M
k k M M
k F M
M
M M M M M
i
i
i
i
Mi
i
i
i
i
i
i i Mi i
6 , 10
04 , 0 8
08 , 0 04 , 0 20 2
8
2
2
2 4
0 , 2
2
4 3 2 1
5 4 3 2
5
1
2
5
1
2
2
5
1
2
=

+
=

+
=

+
=
= = = =
= = = = =
⋅ =
= = ∑ =
⋅ = ==
=
=
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
U sr ednjoj zakovici ne djel uje sil a od moment a!
0
5
=
M
F
kN F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F
kN F
Q H
M Q M H
M Q M H
M Q M H
M Q M H
Q
H
66 , 4
49 , 10
2
2
2
2
17 , 6
2
2
2
2
57 , 12
2
2
2
2
15 , 15
2
2
2
2
4
5
20
4 , 2
5
12
2 2
5
2 2
4
2 2
3
2 2
2
2 2
1
= + =
=

⋅ − +

⋅ + =
=

⋅ − +

⋅ − =
=

⋅ + +

⋅ − =
=

⋅ + +

⋅ + =
= =
= =
Najvece opt er ecenje ima zakovica 1: R
1
= 15,15 kN
MPa
d
R
mA
F
s
20 , 49
4
014 , 0
2
15150
4
2
2 2
1
= = = =
π
40
35. Zadat ak
Unut ar nji pr omjer vanjskog cel icnog pr st ena je za D manji od vanjskog promjer a unut ar njeg
al uminijskog val jka, pa je cel icni pr st en u zagr ijanom st anju nat aknut na al uminijski val jak.
Odr edit i pr it isak pr st ena na val jak i napr ezanje u pr st enu nakon hl adenja pr st ena.
Kol ika sil a djel uje u pr st enu?
mm t
mm
N
E E
mm
N
E E
mm D

Al

Al
5
3 , 0
34 , 0
10 2
10 7 , 0
1 , 1
2
1
2
5
2
2
5
1
=
= =
= =
⋅ = =
⋅ = =
=
ν
ν
Uvjet def or macija :
| ì
mm D D D
D D D
1 , 1
1
2 1
2 1
= − = ∆
∆ + ∆ = ∆ K
Uvjet r avnot eže :
| ì
2
2
2
2 2
2
2 0 2
D p R
t D p
S
D p S
⋅ =

=
= − K
Izr az za def or macije :
| ì | ì
| ì
1
1
1
1 1
1
1 1
1
2
1
1
1
1
1
1
D
D
E
p
E
p
E
p
E E

= − = − = − = ν ν ε
Za val jak :
| ì
| ì
h D F
tE
p D
D
F E
S
D
D
E F
S
E D
D
⋅ =
= ∆ →

==

=
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
,
σ
ε
Za pr st en :
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2 2 D
D
tE
p D
D tE
p D ∆
= = =
41
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì 1
2
1
1
2
5
2
5
2 1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1 1
2
2
2
2 2 2
1
1
1
1 1 1
85 , 0
10 2 5 2
1600
34 , 0 1
10 7 , 0
1600
1 , 1
1600
2
1
1 , 1
1 , 1
2
1
2
1
σ
ν
ν
ε
ν
= = =

+ −

=

+ −
= = + − →
= = ∆
− = = ∆
mm
N
p
mm D D
tE
D
E
D
p
tE
pD
E
pD
tE
pD
D D
E
pD
D D
Napr ezanje u pr st enu (homogeno st anje napr ezanja) :
| ì
2
2
2
1
0 , 136
5 2
1600 85 , 0
2 mm
N
t
pD
=


= =
Sil a u pr st enu :
| ì
kN h t S 136 0 , 136 200 5
2
1
= = = σ
Kont r ol a :
| ì
| ì | ì
mm D D D
mm
E
pD
D
mm
E
D D
1 , 1 013 , 0 087 , 1
013 , 0 34 , 0 1
10 7 , 0
1600 85 , 0
1
087 , 1
10 2
0 , 136
1600
2 1
5
1
1
1
1
5
2
2
1
2 2
= + = ∆ + ∆ = ∆
= −


= − = ∆
=

= = ∆
ν
σ
42
36 . Zadat ak
U par nom kot l u pr omjer a D djel uje pr it isak p. Kot l ovski l im debl jine t spojen je u uzdužnom
smjer u dvor ednim zakovicama pr omjer a d na medusobnom r azmaku e. Odr edit i :
a) napr ezanja u sast avu
b) kol iki maksimal ni t l ak par e može kot ao podnijet i ako su zadana dopušt ena napr ezanja.
2
2
2
2
160
100
70
100
20
10
0 , 1
1600
mm
N
mm
N
mm
N
mm e
mm d
mm t
mm
N
p
mm D
dop O
dop
dop
=
=
=
=
=
=
=
=
σ
σ
τ
a) Napr ezanje st jenke kot l a (u smjer u t angent e na st jenku)
2
80
10 2
1600 0 , 1
2 mm
N pD
=


= =
δ
Sil a na r azmaku e (sil a koja djel uje na jedan r ed zakovica)
kN e S 80 100 10 80 = = = δ
Napr ezanje zakovice
posmik
2 2 2
32 , 127
4
20
2
80000
4
mm
N
d
m
S
= = =
π
bocni pr it isak
2
200
10 20 2
80000
2 mm
N
d
S
O
=

= =
δ
Vl ak na osl abl jenom pr esjeku
| ì | ì
2
100
10 20 100
80000
mm
N
d e
S
=

=

=
δ
43
b) Nosivost zakovice
| ì | ì
2
max
2
max
2 2
200
200 160
1600
100 10 2 2
2
80
80 10 20 100 100
32 20 10 160
22 991 , 21
4
20
70
4
mm
N
p
mm
N
D
p
pD
kN N N
kN d e N
kN d N
kN kN
d
N
V
dop V
Odop O
dop S
=
= = = =
= =
= − = − =
= = =
≅ = = =
δ σ
δ
δ
δ
π
τ
44
37. Zadat ak
Za sat avl jeni št ap na sl ici pot r ebno je odr edit i najveca posmicna napr ezanja i pot encijal nu
ener giju def or macija ako su u t ocki A zadana gl avna napr ezanja.
30 , 0
10 2
8
8
2
5
2
2
2
1
=
⋅ =
− =
=
ν
σ
σ
mm
N
E
mm
N
mm
N
kNm Nmm
I
M
I
M
m mm
D
I
m mm
D
I
A
p A
C A
p
C
A
p
p
4 , 5 10 4 , 5
30
10 3 , 20 8
10 3 , 20 10 3 , 20
32
120
32
10 02 , 4 10 02 , 4
32
80
32
6
6
2
2
1
4 6 4 6
4
4
2
2
4 6 4 6
4
4
1
1
= = = = = =
⋅ = = = =
⋅ = = = =


ρ
τ
ρ
π
π
Uvjet r avnot eže
T C B
M M M = +
Uvjet def or macije
0
0 , 2 4 , 1 8 , 0
0
1 2 1
=
→ =
p
C
p
C
p
T
C
I G
M
I G
M
I G
M
ϕ
kNm M M M
kNm M
I
I
M
I I
M
I
M
C T B
T
p
p
C
p p
C
p
T
10
4 , 15
0 , 2
3 , 20
02 , 4
4 , 1
8 , 0
413 , 5
0 , 2 4 , 1
8 , 0
0 , 2 4 , 1
8 , 0
2
1
1 2
1
= − =
=

+ =

+ =

+ =
45
| ì | ì
Nmm kNm U
U
I G
M
I G
M
I G
M
U
m
kN
mm
N E
G
mm
N D
I
M
p
C
p
C
p
B
p
B
198000 198 , 0 013 , 0 056 , 0 129 , 0
10 3 , 20 10 77 , 0 2
4 , 1 4 , 5
10 02 , 4 10 77 , 0 2
2 , 1 4 , 5
10 02 , 4 10 77 , 0 2
8 , 0 10
2
4 , 1
2
2 , 1
2
8 , 0
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
5 , 99
2
80
10 02 , 4
10 10
2
6 8
2
6 8
2
6 8
2
2
2
1
2
1
2
2
8
2
5
5
2 6
6
1
1
max
= = + + =


+


+


=


+


+


=
⋅ = =
+

=
+
=
=


= =
− − −
ν
τ
46
38 . Zadat ak
Osovina kr užnog popr ecnog presieka opterecena je moment om t or zije M
t
. Temper at ur a osovine
se pr omijeni za At . Odr edit i smjer i vel icinu gl avnih napr ezanja u t ocki C.
C
1,7 m
1,2 m
D
0,5 m
A
B
0,8 m
t
M
t
C
| ì | ì
2 2 2 4
2 2
4 6 4 6
4 4
2
8
2
5
5
10 1 , 1 10 1 , 1
4
120
4
10 36 , 20 10 4 , 20
32
120
32
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
m mm
D
A
m mm
D
I
m
kN
mm
N E
G
p


⋅ = = = =
⋅ = = = =
⋅ = =
+

=
+
=
π
π
ν
Uvjet r avnot eže :
| ì 1 K
t B A
M M M = +
Uvjet def or macije :
| ì
kNm M M M
kNm
l
b
M M
I G
b M
I G
l M
A t B
t A
p
t
p
A
A
71 , 4
29 , 11
7 , 1
2 , 1
16
2 0
= − =
= = =
=

= K
kNm M
mm D
K t
K
mm
N
E
t
t
16
120
30
10 25 , 1
30 , 0
10 0 , 2
1 5
2
5
=
=
+ = ∆
⋅ =
=
⋅ =
− −
α
ν
47
| ì
| ì
° − = ° − = − =


=
− =
+ =
± − = + − ±

= + ± =
− =


− = − =
=


= =
= =
⋅ ∆ =


= ∆ = ∆

215 , 10 43 , 20 2 3725 , 0
52 , 74
88 , 13 2
2
02 , 77
50 , 2
76 , 39 26 , 37 88 , 13 4 52 , 74
2
1
2
52 , 74
4
2
1
2
52 , 74
10 1 , 1
10 23 , 848
88 , 13
2
120
10 36 , 20
10 71 , 4
2
23 , 848 10 1 , 1 10 2 30 10 25 , 1
2
2
2
1
2 2 2 2
2 , 1
2 4
3
2 6
6
4 5 5
ϕ
σ
σ
τ σ
σ
τ
α
tg
mm
N
mm
N
tlak
mm
N
A
F
mm
N D
I
M
kN F
A E t F
A E
l F
l t l
C
C
C C
C
C
C
p
B
C
t t
48
39. Zadat ak
Za spoj dva vr at il a odr edit i pot r eban br oj vijaka kr ut e spojke. Zanemar it i ut jecaj spojke na
uvijanje.
m R
mm D
mm D
kNm M
kNm M
MPa
mm d
t
t
dop
V
2 , 0 2
140
100
15
10
50
12
2
1
2
1
=
=
=
=
=
=
=
τ
4 5
4
4
2
4 5
4
4
1
10 771 , 3
32
14 , 0
32
10 9817 , 0
32
1 , 0
32
m
D
I I
m
D
I I
pIV pIII
pII pI


⋅ = = = =
⋅ = = = =
π
π
Uvjet r avnot eže :
| ì 1 0 0
2 1
K = − + + = ∑
t t B A z
M M M M M
Uvjet def or macije :
| ì 2 0 0
4
1
K = + + + = =

=
=
IV III II I
i
i
i AB
ϕ
49
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
kNm M
I I
I I M I M
M
I I I I
a
GI
M M M
GI
M M
GI
M M
GI
M
A
pIII pI
pIII pI t pI t
A
pIV pIII pII pI
pIV
t t A
pIII
t A
pII
t A
pI
A
483 , 4
771 , 3 9817 , 0 2
771 , 3 9817 , 0 2 10 9817 , 0 15
2
2
,
0
2
1 2
2 1 1 1
− =
+
+ −
=
+
+ −
=
= =
=

− +
+
+
+
+
+ −

Tor zijski moment u pr esjeku C :
kNm M M M
t A C
517 , 5 10 483 , 4
1
− = − = + =
Zbog djel ovanja moment a M
C
vijci spojke su opt er eceni na smicanje :
R F n M
C
⋅ =
n – br oj vijaka
F – posmicna sil a koja djel uje na jedan vijak
R – kr ak djel ovanja sil e F
Pot r eban br oj vijaka u spoju :
vijaka n
R d
M
n
d
F
d
F
A
F
sdop v
C
sdop
v
sdop
v
v
s
10 76 , 9
1 , 0 10 50 012 , 0
5517 4 4
4
4
6 2 2
2
2
= =


= ≥
≤ ≤ = =
π τ
τ τ
π
50
40 . Zadat ak
Sast avl jena osovina kr užnog popr ecnog pr esjeka opt er ecena je moment om t or zije M
t
. Odr edit i
najveca napr ezanja u pojedinim dijel ovima osovine i pot encijal nu ener giju def or macije.
mm d
mm D
mm D
mm
N
E
kNm M
t
64
120
80
3 , 0
10 2
15
2
1
5
=
=
=
=
⋅ =
=
ν
| ì | ì
4 6
4
4
2
2
4 6
4 4 4 4
1
1
10 3 , 20
32
120
32
10 4 , 2
32
64 80
32
mm
D
I
mm
d D
I
p
p
⋅ = = =
⋅ =

=

=
π
π
Uvjet r avnot eže
| ì 1 0 K
t B A z
M M M M = + = ∑
Uvjet def or macije
| ì
kNm M M M
kNm
I I
I
M M
GI
M
GI
M
GI
M
B t A
p p
p
t B
p
B
p
B
p
t
A
458 , 9
54 , 5
0 , 2 4 , 1
1 8 , 0
2 0
0 , 2 4 , 1 8 , 0
0
1 2
1
1 2 1
= − =
=
+
=
= − − → = K
| ì | ì
kNm
GI
M
GI
M
GI
M
U E
m
kN
mm
N E
G
mm
N D
I
M
mm
N D
I
M
p
B
p
B
p
A
p
p
A
p
B
307 , 0 0137 , 0 0996 , 0 1936 , 0
2
4 , 1
2
2 , 1
2
8 , 0
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
63 , 157
2
80
10 4 , 2
10 458 , 9
2
37 , 16
2
120
10 3 , 20
10 54 , 5
2
2
2
1
2
1
2
2
8
2
5
5
2 6
6
1
1
1 max
2 6
6
2
2
2 max
= + + = + + = =
⋅ = =
+

=
+
=
=


= =
=


= =
ν
τ
τ
51
41. Zadat ak
Odr edit i pot r ebne dimenzije pojedinih odsjecaka t e kut uvijanja sl obodnog kr aja.
MPa
kNm M
kNm M
kNm M
GPa G
mm a
dop
t
t
t
60
3
7
4
80
400
3
2
1
=
=
=
=
=
=
τ
Uvjet r avnot eže :
| ì
| ì
kNm M
kNm M M M M
M M M M M
A
t t t A
A t t t z
6
6 4 7 3 1
1 0 0
1 2 3
3 2 1
=
= − + = − + =
= + − − = ∑ K
Vr ijednost momenat a t or zije na pojedinim odsjeccima :
kNm M M M M
kNm M M M
kNm M M
t t t III
t t II
t I
6 3 7 4
3 7 4
4
3 2 1
2 1
1
− = − − = − − =
− = − = − =
= =
Kr it er ij cvr st oce :
3
3
16
, , , ,
16
dop
i
i dop
i
i
pi
i
i
M
D IV III II I i
d
M
W
M
π τ
π
≥ = ≤ = =
52
Dimenzionir anje :
mm D m
M
D
mm D m
M
D
mm D m
M
D
III
dop
III
III
II
dop
II
II
I
dop
I
I
80 0798 , 0
10 60
10 6 16 16
64 0634 , 0
10 60
10 3 16 16
70 0698 , 0
10 60
10 4 16 16
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
= =


= ≥
= =


= ≥
= =


= ≥
π τ
π τ
π τ
Kut evi uvijanja :
| ì
| ì
rad
D G
a M
I G
a M
rad
D G
a M
I G
a M
rad
D G
a M
I G
a M
III
III
III
p
III
AB III
II
II
II
p
II
BC II
I
I
I
p
I
CD I
3
4 9
3
4
3
4 9
3
4
3
4 9
3
4
10 46 , 7
08 , 0 10 80
4 , 0 10 6 32 32
10 07 , 9
064 , 0 10 80
4 , 0 10 3 32 32
10 99 , 16
07 , 0 10 80
4 , 0 10 4 64 64 2⋅ − =

⋅ −
=


=


= =
⋅ − =

⋅ −
=


=


= =
⋅ =


=


=


= =
π
π
π
Kut uvijanja sl obodnog kraja nosaca :
| ì rad
III II I AD uk
3 3
10 46 , 0 10 46 , 7 07 , 9 99 , 16
− −
⋅ = − − = + + = = ϕ
53
42. Zadat ak
Za nosac obl ika I-pr of il a odr edit i dimenzije popr ecnog pr esjeka pr ema maksimal nim nor mal nim i
t angencijal nim napr ezanjima.
MPa
MPa
t b
t h
m
kN
q
kN F
dop
dop
60
120
8
20
2
4
=
=
=
=
=
=
τ
σ
Reakcije osl onaca :
| ì
kN q F F F
kN q F F
q F F M
q F F F F
A Ay
B
B A
B Ay y
6 , 6 3
4 , 3 5 , 4 2
5
1
0 5 , 1 3 2 5 0
0 3 0
= + = =
= + =
= − − = ∑
= + + − − = ∑
54
Moment i savijanja :
kNm F M
kNm q F M M
B x
Ay
l
x x
8 , 6 2
2 , 9 1 2 2
2
1 1
= =
= − = =
Ekst r emni moment i savijanja na udal jenost i z od osl onca A :
| ì
| ì | ì
m
q
F F
z F qz F
dz
dM
z F qz z F z M
m z
m
q
F
z qz F
dz
dM
qz z F
z
qz z F z M
m z
Ay
Ay
x
Ay x
Ay
Ay
x
Ay Ay x
3 , 1 0
2
2
1
3 2
3 , 3 0
2
1
2
2 0
2
2
=

= = − − =
− − − =
=
= = = − =
− = − =
=
K
K
Iz dijagr ama D(M) i D(Q) je vidl jivo da se maksimal ni moment savijanja javl ja u pr esjeku 1, dok se
maksimal na popr ecna sil a javl ja u pr esjeku A
kN Q Q
kNm M M
yA y
x x
6 , 6
2 , 9
max
1 max
= =
= =
Aksijal ni moment povr šine dr ugog r eda i moment ot por a
| ì | ì
3
4
max
4
3 3
09 , 221
2
2432
2432
12
20 7
12
22 8
t
t
h
t
y
I
W
t
t t t t
I
x
x
x
=

+
= =
= − =
55
Iz kr it er ija cvr st oce za maksimal na nor mal na i posmicna napr ezanja :
m
Q
t
t
t
Q
t
t
h
t
h t h
bt
b
S
b
S
I
Q
m
M
t
t
M
W
M
dop
y
dop
y
zy
x
dop
x
x
y
zy
dop
x
dop
x
x
x
z
3
max
2
4
max
max
2
max
max
max
max
3
3
max
3
max max
max
10 46 , 2
2432
134
134
2432
134
4 2 2
10 03 , 7
09 , 221
09 , 221


⋅ = ≥
≤ =
=
+
+
=

=
⋅ =


≤ = =
τ
τ
τ
σ
σ
Zakl jucuje se da je za dimenzionir anje mjer odavan kr it er ij maksimal nih nor mal nih napr ezanja i
usvaja se :
4 6
10 18 , 6 , 8 , 56 8 , 142 20 , 1 , 7 mm I mm t b mm t h mm t
x

⋅ = = = = = =
Pr ovjer a napr ezanja u pr esjecima 1i 2 :
MPa MPa
b
S
I
Q
MPa MPa y
I
M
kN Q
kNm M
MPa MPa
b
S
I
Q
MPa MPa y
I
M
kN Q
kNm M
dop
x
x
mj y
zymj
dop mj
x
mj x
mj z
mj y
mj x
dop
x
x
mj y
zymj
dop mj
x
mj x
mj z
mj y
mj x
60 026 , 0 0071 , 0 84
10 18 , 6
3400
120 94 , 85 0781 , 0
10 18 , 6
6800
4 , 3
8 , 6
60 051 , 0 0071 , 0 134
10 18 , 6
6600
120 26 , 116 0781 , 0
10 18 , 6
9200
6 , 2
2 , 9
3
6
max
2
6
2
2
1
2
3
6
max
1
6
1
1
1
1
= ≤ =

=

=
= ≤ =

= =
=
=
= ≤ =

=

=
= ≤ =

= =
=
=
τ
σ
τ
σ
56
Dijagr ami napr ezanja :
57
43. Zadat ak
Za nosac zadan i opt er ecen pr ema sl ici pot r ebno je:
a) odr edit i r eakcije u osl oncima
b) skicir at i dijagr ame popr ecnih sil a i moment a savijanja
c) dimenzionir at i nosac ( t zaokr užit i na pr vi veci cijel i br oj u mil imet r ima )
d) u pr esjeku x skicir at i r aspodjel u nor mal nog i t angencijal nog napr ezanja po visini
pr esjeka
a = 2.2 m
b = 1.8 m
c = 1.2 m
x = a / 2
F = 8 kN
q = 7 kN/ m
σ
DOP
= 18 0 Mpa
58
a) r eakcije u osl oncima
b) dijagr am popr enih sil a i moment a savijanja
I. podrucje: 0 m <x < 2.2 m
59
II. podrucje: 2.2 m < x < 4 m
III. podrucje: 4 m < x < 5.2 m
60
Mmax = 5.48 8 kNm
Mmin = -9 .6 kNm
Najveci moment po apsol ut noj vr ijednost i je u t ocki x = 4 m i iznosi My = - 9 .6 kNm .
St oga t r eba dimenzionirat i nosac za iznos moment a |My| = 9 .6 kNm !
61
c) dimenzionir anje nosaa
- staticki moment povrsine i teziste:
- moment tromosti presjeka
62
d) r aspodjel a nor mal nog i t angencijal nog napr ezanja u pr esjeku za x = 1.1m
- normalno naprezanje
63
- tangencijalno naprezanje
64
44. Zadat ak
Za nosac sa sl ike odr edit i dimenzije popr ecnog pr esjeka ako je on:
a) kr užnog obl ika
b) pr avokut nog obl ika
c) obl ika I-pr of il a
pr ema uvjet u maksimal nih nor mal nih napr ezanja.
Za I-pr of il napr avit i kont r ol u dobivenih dimenzija
pr ema kr it er iju dopušt enih t angencijal nih napr ezanja.
Reakcije osl onaca :
kN F
kN F F
M q F F M
q F F F F
B
A Ay
B A
B Ay y
5 , 112
5 , 12
0 2 4 1 4 0
0 4 0
=
− = =
= + − − = ∑
= + + − − = ∑
Moment i savijanja :
kNm F M
kNm q F M M
B x
Ay
l
x x
8 , 6 2
2 , 9 1 2 2
2
1 1
= =
= + = =
MPa
MPa
t b
t h
m
kN
q
kN F
dop
dop
60
120
8
20
2
4
=
=
=
=
=
=
τ
σ
65
Maksimal ni moment savijanja na udal jenost i z od osl onca B :
| ì
kNm M
m
q
F
z qz F
dz
dM
qz z F z M
B
B
x
B x
56 , 126
2
25 , 2
25 , 2 50 25 , 2 5 , 112
25 , 2 0
2
1
max
2
= − =
= = = − =
− =
Moment savijanja u t ocki A :
kNm F M
xA
100 1 = =
Za dimenzionir anje pr ema najvecim nor mal nim napr ezanjima kor ist i se maksimal ni moment
savijanja :
kNm M M
x
56 , 126
1 max
= =
Za kont r ol u dimenzija prema dopušt enim t angencijal nim napr ezanjima kor ist i se vr ijednost
popr ecne sil e :
kN F Q Q
B yB y
5 , 112
max
= = =
a) kr užni popr ecni pr esjek
mm D USVOJENO
mm D
M
D
D M
W
dop
x
dop
x
x
235
47 , 234
100
10 56 , 126 32 32
32
3
6
3
max
3
max
min
=


= ≥ = ≥
π σ
π
σ
b) pr avokut ni popr ecni pr esjek
mm b mm h USVOJENO
mm h
M
h
M h b h
W
dop
x
dop
x
x
124 , 248
6 , 247
100
10 56 , 126 12 12
12 6
3
6
3
max max
3 2
= =


= ≥ ≥ = =
σ
66
c) popr ecni pr esjek obl ika I-pr of il a
| ì | ì
mm b mm t h mm t USVOJENO
mm t
M
t
M
t
t
t
y
I
W
t
t t t t
I
dop
x
dop
x x
x
x
160 , 400 25 , 16
39 , 15
100 9 , 346
10 56 , 126
9 , 346
9 , 346
5 , 13
8 , 4683
8 , 4683
12
25 9
12
27 10
3
6
3
max max 3
4
max
4
3 3
= = = == ≥ ≥ = = =
= − =
σ
Pr ovjer a dimenzija pr ema dopušt enom t angencijal nom napr ezanju :
2 2
max
2
4 4
3
max
2
max
max
max
max
60 53 , 19
53280
16 3 , 4683
10 5 , 112
53280
4 2 2
mm
N
mm
N
mm
mm
N
mm
t
h
t
h t h
bt
b
S
b
S
I
Q
dop zy
zy
x
dop
x
x
y
zy
= < ==
=
+
+
=

=
τ
τ
τ
67
45. Zadat ak
Za zadani nosac i opt er ecenje odr edit i maksimal na nor mal na i posmicna napr ezanja u visini osi
“z“t e smjer i vel icinu gl avnih napr ezanja u t ocki 3 popr ecnog pr esjeka nad l ežajem B.
Pol ožaj t ežišt a popr ecnog pr esjeka nosaca :
| ì 5 , 52 ; 30 ) , (
5 , 52
2400
126000
60 10
2
60 10
2 60 20
30 60 10 40
2
60 10
2 70 60 20
T y x T
cm
A
y A
y
T T
i
i i
T
=
= =
⋅ +


+
⋅ +


+
=


=
Moment povr šine dr ugog r eda :
| ì
| ì | ì
4 8 4 4
2
3
2
3
2
3
2
3 3 3
2
2 2 2
2
1 1 1
10 5 , 110 10 5 , 110
5 , 52 30 60 10
12
60 10
5 , 52 60
3
2
2
60 10
36
60 10
2 5 , 52 70 20 60
12
20 60
2
mm cm I
I
y A I y A I y A I I
z
z
z z z z
⋅ = =
− + +

− + + − + =
+ + + + + =
Reakcije i unut ar nje sil e :
kN F F qb F F
b q F F F F
kN F
a
b
q Fa
F
b
b q a F a F a F M
B A B
B A y
A A
A B
250 70 3 40 100 2 2
0 2 0
70
2 3
2
3
40 2 100 3
3
2
3
0
2
2 3 0
2 2
= − + = − + =
= − − + = ∑
=


=

=
= + − − = ∑
68
max
1
180
2
3
3 40
2
140 2 70
M kNm
b
b q M
kNm a F M
B
A
= − = − = − =
= = =
kN T
kNm M
130
180
max
max
− =
− =
Maksimal no nor mal no napr ezanje :
| ì
| ì
2 8
6
2
max
1
2 8
6
1
max
1
55 , 8 10 5 , 52
10 5 , 110
10 180
48 , 4 10 5 , 52 80
10 5 , 110
10 180
mm
N
y
I
M
mm
N
y
I
M
z
d
z
g
− =


− = =
+ = −


+ = =
σ
σ
69
Posmicoo oap·czaojc u o·| ´z´ :
2 8
6 3
max
3 6 3
933 , 0
275 10 5 , 110
10 82 , 21 10 130
275 5 , 27 10 75 , 8 2 10 2
75 , 8
60
10 5 , 52
60
10
5 , 52
8210 , 21 21820
3
5 , 52
2
5 , 52 75 , 8
2
2
5 , 52
5 , 52 10
mm
N
b I
S T
mm cm x b
cm x
x
mm cm S
z
z
z
z
=


=


=
= = + = + =
= = =
= =


+ =
τ
Gl avna napr ezanja i njihov smjer u t ocki 3 :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
° = ° = = =
− =
+ =
± = + ± = + ± =
+ = −


+ = =
=


=


=
⋅ = = − =
67 , 26 35 , 53 2 34 , 1
22 , 1
82 , 0 2
2
412 , 0
632 , 1
022 , 1 61 , 0 82 , 0 4 22 , 1
2
1
2
22 , 1
4
2
1
2
22 , 1 10 5 , 52 60
10 5 , 110
10 180
82 , 0
300 10 5 , 110
10 21 10 130
10 21 21000 5 , 52 70 60 20
2
3
2
2
3
1
2 2 2 2 3
2 , 1
2 8
6
3
max
3
2 8
6 3
max
3
3 6 3 3
ϕ
σ
σ
τ σ
σ
τ
tg
mm
N
mm
N
mm
N
y
I
M
mm
N
b I
S T
mm cm S
z
z
z
z
70
46 . Zadat ak
Kor ist eci anal it icki post upak odr edivanja el ast icne l inije nosaca odr edit i kut zaokr et a u t ockama
D i F t e pr ogib u t ocki E.
m d c
m b
m a
1
2
5
= =
=
=
Ekvival ent ni sust av
Reakcije u osl oncima
kN F F F P q F F
kN F F F P q M
kN
P
F P F M
A C F A z
C F C A
F F
d
D
11 0 7 0
84
5
420
0 9 5 8 5 , 3 7 0
25
2
50
2
0 1 2 0
= = + + − − = ∑
= = = − − + = ∑
= = = = − = ∑
2 5
10 8
50
10
Nm EI
kN P
m
kN
q
y
⋅ =
=
=
71
Moment i savijanja na pojedinim segment ima :
| ì | ì
| ì | ì | ì | ì
| ì| ì | ì | ì | ì
| ì
| ì| ì | ì | ì | ì
| ì
| ì 8
2
7
5
2
2
7
5
2
5
2
2
0
2 2
2 2
2
2
− −

⋅ + − + − = + + + ≤ ≤ + +

⋅ + − + − = + + ≤ ≤ +
− + − = + ≤ ≤
⋅ − = ≤ ≤
x P
x
q x F
x
q x F x M d c b a x c b a IV
x
q x F
x
q x F x M c b a x b a III
x F
x
q x F x M b a x a II
x
q x F x M a x I
C A
C A
C A
A
Iz dif er encijal ne jednadžbe el ast icne l inije nosaca sl ijedi za moment savijanja :
| ì
| ì
| ì | ì
| ì | ì
| ì
| ì | ì
| ì
| ì 8
2
7
5
2
2
7
5
2
5
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
− +

⋅ − − − + − =

⋅ − − − + − =
− − + − =
⋅ + − =
− =
x P
x
q x F
x
q x F
dx
w d
EI IV
x
q x F
x
q x F
dx
w d
EI III
x F
x
q x F
dx
w d
EI II
x
q x F
dx
w d
EI I
x M
dx
w d
EI
C A
C A
C A
A
Za kut zaokr et a :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì
| ì
| ì | ì | ì
4
2 3 2 3 2
3
3 2 3 2
2
2 3 2
1
3 2
2
8
6
7
2
5
6 2
6
7
2
5
6 2
2
5
6 2
6 2
C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI IV
C
x
q
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI III
C
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI II
C
x
q
x
F
dx
dw
EI I
C A
C A
C A
A
+

⋅ +

⋅ −

⋅ − + − =
+

⋅ −

⋅ − + − =
+

⋅ − + − =
+ + − =
Za pr ogib nosaca :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì
| ì
| ì | ì | ì
4 4
3 4 3 4 3
3 3
4 3 4 3
2 2
3 4 3
1 1
4 3
6
8
24
7
6
5
24 6
24
7
6
5
24 6
6
5
24 6
24 6
D x C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F EIw IV
D x C
x
q
x
F
x
q
x
F EIw III
D x C
x
F
x
q
x
F EIw II
D x C
x
q
x
F EIw I
C A
C A
C A
A
+ +

⋅ +

⋅ −

⋅ − + − =
+ +

⋅ −

⋅ − + − =
+ +

⋅ − + − =
+ + + − =
72
Uvjet i kompat ibil nost i def or macija :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì
| ì
| ì
| ì
| ì
4 3 4 4 3 3
3 3 2 2
2 1
4 3
2 1
8 8
1 7 7
D D D C D C c b a w c b a w
D C D C b a w b a w
D D a w a w
C C c b a c b a
C C a a
IV III
III II
II I
IV III
II I
= + = + + + = + +
+ = + + = +
= =
= + + = + +
= =
K
ϕ
ϕ
Rubni uvjet i :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì | ì
| ì
| ì | ì
| ì | ì
3 4
3 4
4 4 4 4
4 4
4 4
3 4 3 4 3
2 1 1
4 3
1 2 1
31 , 1563
58 , 229 2 3
3 7 75 , 43 7 0 7 25 , 6 1
2 0 9 917 , 502
0 9
6
8 9
50
24
7 9
10
6
5 9
84
24
9
10
6
9
11 0 9
25 , 6 0 5
24
5
10
6
5
11 0 5
0 0 0 0
D D
C C
C D D C
D C
D C x w l w
C C C x w a w
D D D w
IV
I
= =
= − =
⋅ − − = + = + −
= + +
= + +

⋅ +

⋅ −

⋅ − + − = = =
= − = = + + − = = =
= = = =
K
K
Pr ogib u t ocki E :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì
| ì | ì
mm m w
w
D x C
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
x w x w w
E
E
C A
y
IV III
E
53 , 14 10 53 , 14
31 , 1563 8 58 , 229
24
7 8
10
6
5 8
84
24
8
10
6
8
11
10 8
10
24
7
6
5
24 6
1
8 8
3
4 3 4 3
6
3
3 3
4 3 4 3
= =

+ −

⋅ −

⋅ − + −

=

+ +

⋅ −

⋅ − + − = = = = =

Kut zaokr et a u t ocki F :
| ì
| ì
| ì | ì | ì
| ì | ì | ì
rad rad
C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
x
F
F
C A
y
IV
F
01505 , 0 10 05 , 15
58 , 229
2
8 9
50
6
7 9
10
2
5 9
84
6
9
10
2
9
11
10 8
10
2
8
6
7
2
5
6 2
1
9
3
2 3 2 3 2
6
3
4
2 3 2 3 2
− = − =⋅ +

⋅ −

⋅ − + −

=

+

⋅ +

⋅ −

⋅ − + − = = =

ϕ
ϕ
ϕ
73
Kut zaokr et a u t ocki D :
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì
| ì | ì
| ì
| ì | ì
rad
rad
rad rad
C
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
C
x
F
x
q
x
F
EI
x x
D
d
D
d
D
l
D
l
D
C A
y
d
D
C A
y
l
D
III II d
D
l
D D
00406 , 0 01193 , 0 01599 , 0
01193 , 0 10 93 , 11
58 , 229
6
7 7
10
2
5 7
84
6
7
10
2
7
11
10 8
10
01599 , 0 10 99 , 15
25 , 6
2
5 7
84
6
7
10
2
7
11
10 8
10
6
7
2
5
6 2
1
2
5
6 2
1
7 7
3
3 2 3 2
6
3
3
2 3 2
6
3
3
3 2 3 2
2
2 3 2
= − =
− = − =⋅ −

⋅ − + −

=
= =⋅ − + −

=

+

⋅ −

⋅ − + − =

+

⋅ − + − =
= + = = + =


ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
74
47. Zadat ak
Odr edit i t ocke presieka u koiima se iavliaiu ekstremna naprezania i niihove vriiednosti.
m cm a
m l
kN F
2 , 0 20
5
10
= =
=
=
| ì
4 2 2 '
4
2
2
3
2
2
3
'
4
2
2
3
2
2
3
'
2
2 2
2
2 2
2 2
3
1
6
5
6
7
2
3
2 0
6
5
2 6
7
2
0
12
11
6
5
2
12
2
6
5
2 12
12
11
6
7
2
3
2
12
2
6
7
2 12
6
7
3
2
3
2
2
6
5
3
2
2
3 2
a a a a a a a
a
a
a
a I
a a a a
a a
a
a
a
a a
I
a a a a
a a
a
a
a
a a
I
a
a
a a
a
a
z
a
a
a a
a
a
y
a a a a A
yz
z
y
T
T
=

− + +

− + =
=

− + +

− + =
=

− + +

− + =
=
⋅ +
=
=
⋅ +
=
= + =
Gl avne osi momenat a povr šine dr ugog r eda :
| ì | ì | ì
0
12
7
3
1
12
11
4
5
3
1
12
11
3
1
12
11
3
1
2
2
1
12
11
2
2
1
4
2
1
2
1
45 90 2
0
3
1
2
12
11
12
11
3
1
2
2
2
4 4
2
4 4
1
4 4 4
2
'
2
' ' ' '
2 , 1
4
4 4
4
' '
'
=
= =

− =
= =

+ =

± = ± = + − ± + =
° = ° = =

− =


− =

− =
yz
z
y
yz z y z y
z y
yz
I
I a a I
I a a I
a a a I I I I I I
a
a a
a
I I
I
tg α
75
Pol ožaj neut r al ne osi :
° − = − = − = ° − = − = 65 14286 , 2
7
15
45
12
7
4
5
4
4
ϕ tg
a
a
tg
I
I
tg
z
y
Ekst r emna napr ezanja su u t ockama B i D :
MPa
a
Fl
a
Fl
a
a
a
a
Fl y
I
z
I
M
MPa
a
Fl
a
Fl
a
a
a
a
Fl y
I
z
I
M
D
D
z
D
y
D
B
B
z
B
y
B
78 , 6
2 , 0
5 10 10
35
38
35
38
7
2
5
4
12
7
6
2
4
5
2
2
2 45 sin 45 cos
21 , 3
2 , 0
5 10 10
35
18
35
18
7
2
5
4
12
7
6
2
4
5
2
2
2 45 sin 45 cos
3
3
3 3
4 4
3
3
3 3
4 4
=

= =

+ =

+ =

°
+
°
=
− =

− = − =

+ − =

+

=

°
+
°
=
σ
σ
σ
σ
a a a a a y
a a a a a z
a a a a a y
a a a a a z
D
D
B
B
6
2
2
2
6
5
2
2
6
7
45 sin
6
5
45 cos
6
7
2
2
2
6
7
2
2
6
5
45 sin
6
7
45 cos
6
5
6
2
2
2
6
7
2
2
6
5
45 sin
6
7
45 cos
6
5
2
2
2
6
5
2
2
6
7
45 sin
6
5
45 cos
6
7
= − = ° − ° =
= + = ° + ° =
= +

= °

− °

=
− =

+

= °

+ °

=
76
48 . Zadat ak
Za zadani t ankost ijeni pr esjek pr ikazan na sl ici pot r ebno je odr edit i sr edišt e posmika u odnosu
na t oku A.
mm x 8 , 14 25 sin 35 = ° =
77
| ì | ì
| ì | ì
| ì
| ì
T T
y
y
I
T
dy t y
t I
T
T
mm S
t y
t I
T
S S
t I
T
b I
S T
T T
z z
I
t T
dz
z
z
I
t T
dz t
z
z
I
T
T
z
z
I
T z
t z
t I
T
b I
S T
mm I
I
y y
y
y
y y
y y
y
xy
y y y
y y y
y
xz
y
y
⋅ =

+ = +

=
= + =
⋅ +

= +

=


=
⋅ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+

=


=
⋅ =

⋅ + + + +

− + =


184 , 0
2
149 5 , 1672 149 5 , 1672
5 , 1672 2 / 15 8 , 14 15 5
8 , 29 5 , 1672
0324 , 0
6 2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
10 4364 , 3
2
8 , 14
8 , 14 5
12
8 , 14 5
8 , 29 5 20
12
5 20
5 , 7 8 , 29 15 5
12
15 5
2 2
2
20
0
2
2
2 2
20
0
2 2
3
1
2 2 1
2
2
1
15
0
3
1
2
1
15
0
1
2
1
1 1
2
1
1
15
0
1
2
1
1
1
1
1
1
4 5
2
3
2
3
2
3
τ
τ
| ì
| ì | ì
mm e
T T T e T
T T T e T
T T
z z
z
I
T
dz t
z
z
t I
T
T
mm S
z
z
t I
T
z
t z
t I
T
S S S
t I
T
b I
S T
y y
y
y
y
y y y
y y
y
xz
16 , 1
244 , 0 2 72 , 31 184 , 0 6 , 59 0324 , 0 44 , 103
25 cos 35 2 8 , 29 2 25 cos 35 20 2
244 , 0
6
5
2
149 5 , 4652
2
5 149 5 , 4652
2980 8 , 29 20 5
2
5 149 5 , 4652
2
8 , 29 2980 5 , 1672
3 2 1
3
15
0
3
3
2
3
3 3
2
3
3
15
0
3
3
2
2
3
3
3
3 3 2 1
3
3
− =
⋅ − + =
° − + ° + =
⋅ =

− + =

− +

=
= =

− +

=
=

− + +

= + +

=


=

τ
78
49. Zadat ak
Za zadani nosa i opt er eenje odr edit i mjer odavan koef icijent sigur nost i pr ema t eor iji najveih
nor mal nih napr ezanja u t okama 1i 2 pr esjeka I-I ako je zadano kr it ino napr ezanje mat er ijal a
o
K
.
kN R P q R R
F
kN R R P q q
M
kN H R H R
F
Ay B Ay
y
B B
A
Ax Ax
x
375 , 49 0 5 , 2
: 0
125 , 18 0 3 5 , 1
2
5 , 1
2
1
1
: 0
25 0
: 0
2
= = − − +
=
= = − + + −
=
= = = −
=
Pr esjek I – I :
kNm M
kN T
kN N
1875 , 27
125 , 18
25
=
− =
− =
| ì | ì | ì
4 6
2
3
2
3
2
3
2
10 83 , 5
10 2 , 66 20 40
12
20 40
60 8 , 63 100 10
12
100 10
5 8 , 63 10 70
12
10 70
2500
8 , 63
2500
159500
40 20 100 10 70 10
120 40 20 60 100 10 5 70 10
mm I
I
mm A
mm y y
y
y
T T
⋅ =
− + + − + + − + =
=
= =
⋅ + +
⋅ + +
=
| ì | ì
3 3
max max
3 3
max
6
max
max
10 6 , 55
2
20 2 , 66
10 20 2 , 66 10 2 , 66 20 40
10 1 , 88
2 , 66
10 83 , 5
mm S S
mm W
z
I
W
y y
y
y
y
⋅ =

⋅ − + − =
⋅ = = =
MPa
m kN q
kN H
kN P
K
320
/ 15
25
30
=
=
=
=
σ
40
20
100
10
130
2
1
T
z
y
70 mm
30 10 30
79
Tocka 1:
MPa
mm
N
b I
S T
MPa
mm
N
A
N
xz
y
y
xz
x x
29 , 17 29 , 17
10 10 83 , 5
10 6 , 55 10 125 , 18
10 10
2500
10 25
1
2 6
3 3
max 1
1
2
3
1
= =


=


=
− = − =

= =
τ
σ
Tocka 2 :
0
0 0
40 10 83 , 5
0 10 125 , 18
6 , 318 6 , 318 10 6 , 308
2500
10 25
10 1 , 88
10 1875 , 27
2
2
6
3
2
2
2
2
3
3
6
2
=
= =


=


=
− = − = − − =

+

⋅ −
= + =
y
xz
y
y
xz
x
y
x
S
b I
S T
MPa
mm
N
A
N
W
M
τ
σ
Pr ovjer a po t eor iji najvecih nor mal nih napr ezanja (1. t eor ija cvr st oce) :
Tocka 1:
| ì | ì
| ì | ì | ì
6 , 24
13
320
00 , 13 29 , 17 4 10 5 , 0 10 5 , 0
4 5 , 0 5 , 0
1
1
1
1 2 2 1
2
1
2
1 1 1
= = =
= + − + − =
⋅ + + =
k k
MPa
ek
K
ek ek
xz x x ek
σ
σ
σ
τ
Tocka 2 :
| ì | ì
| ì | ì | ì
0 , 1
6 , 318
320
6 , 318 0 4 6 , 318 5 , 0 6 , 318 5 , 0
4 5 , 0 5 , 0
2
2
2
2 1 2 2 1
2
2
2
2 2 2
= = =
− = = + − + − =
⋅ + + =
k k
MPa
ek
K
x ek ek
xz x x ek
σ
σ
σ
τ
80
A
B
x
1,0 m 1,5 m 1,5 m
C
D
P
z
H
4,0 m
q
I
I
- D(N)
D(T)
D(M)
-
+
-
+ +
-
-25
-15
34,375
-18,125
11,875
-7,5
27,1875

1. Zadatak Izra unati naprezanja i nacrtati dijagram naprezanja na konzolnom nosa u ako je zadano : F1 = F2 = 2 ⋅ 10 4 N F3 = 4 ⋅ 10 4 N E = 2,2 ⋅ 10 11 Pa A = 10 cm 2 = 10 −3 m 2 a = 2m b = 1m 1Pa = 1 N m2 N mm 2

1MPa = 1

Vrijednosti uzdužnih sila na pojedinim segmentima : N III = − F1 = −2 ⋅ 10 4 N N II = − F1 + F2 = 0 N I = F3 = 4 ⋅ 10 4 N

Vrijednosti naprezanja na pojedinim segmentima : N III = −20 ⋅ 10 6 Pa = −20 MPa A N σ I = II = 0 A N σ I = I = 40 ⋅ 10 6 Pa = 40MPa A

σ III =

2

2. Zadatak Odrediti naprezanja u štapu pri promjeni temperature za + T :

Rješenje : Ukoliko nema vanjskog otpora izduženju štapa, nema niti naprezanja u štapu. To zna i da se štap AC može slobodno izdužiti pod utjecajem temperature za veli inu . Sve dok je ∆l t ≤ δ u štapu su naprezanja jednaka nuli. Ukoliko je tendencija štapa da se izduži za ∆l t > δ , aktivira se u štapu sila koja opet “ vra “ štap na realnu dužinu AB, kao što se vidi na slici. Može se zaklju iti i da e sila u štapu biti tla na , odnosno s predznakom – (minus). – realno izdužrnje – nerealno izduženje

B

∆l t = α 1l1 ∆T + α 2 l 2 ∆T ∆ l t ≤ δ → ε > 0, σ = 0 ∆ l t > δ → ε > 0, σ ≠ 0

(2 ); (3) → (1) ⇒ FB = [(α1l1 + α 2l2 ) ∆T − δ ]E1 A1
 l EA  l1 1 + 2 1 1   l E A  1 2 2  

δ = ∆l t − ∆l B K (1) ∆l t = (α 1l1 + α 2 l 2 ) ∆T K (2 ) F l F l ∆l B = B 1 + B 2 K (3) E1 A1 E 2 A2

σ x1 = − σ x2 = −

FB A1 FB A2

3

3. Zadatak Odrediti pomak to ke C ukoliko se temperatura štapa 1 pove a za T :

Rješenje : ∆lt ⇒ ∆lt = ε tl = α∆Tl l ∆l1 ; ∆l2 = 0 δC

εt =

sin 2β =

δC =

∆l1 α∆Tl = sin 2β sin 2β

u = δC cos β v = δC sin β

4

σ 2 = − 2 A1 A2 5 . Štap 2 se izduži za lt pri 2 D' u D''. Zadatak Odrediti naprezanja u štapovima ukoliko se temperatura štapa 2 pove a za T : Rješenje Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣY = 0 → 2 F1 cos α − F2 = 0K (1) Iz plana pomaka : l ∆l cosα = 2 = 1 → ∆l1 = ∆l2 cosα K(2) l1 ∆l2 Iz Hookovog zakona : F1l1 K (3) E1 A1 Fl ∆l 2 = 2 2 + α 2 ⋅ ∆T ⋅ l 2 K (4 ) E 2 A2 ∆l1 = Iz plana pomaka i optere enja (ovdje promjena temperature) možemo zaklju iti da se štap 2 nastoji izdužiti. koji nisu direktno optere eni i nemaju tendenciju izduženja. izduženjem štapa 2 prisilno se izdužuju i štapovi s brojem 1. Budu i da su sva tri štapa me usobno spojena u voru D. no njegovo potpuno izduženje sprje avaju druga dva štapa spojena u voru D. Kao posljedica izduženja u njima se javlja vla na sila F1(vla na sila uzrokuje izduženje ako nema nikakvog drugog optere enja). (3). (4 ) → ( 2 ) ⇒ F1 = E A 1 − 2 1 1 cos 3 α E 2 A2 2α 2 ∆TE1 A1 cos 3 α (1) → F2 = 2 F1 cos α ⇒ F2 = E A 1 − 2 1 1 cos 3 α E 2 A2 Zadatak 5 F F σ 1 = 1 .4. α 2 ∆ TE 1 A1 cos 2 α (1).

Zadatak Odrediti naprezanja u štapovima ako je srednji štap kra i za od predvi ene duljine l. Rješenje Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣY = 0 → F2 − 2F1 cos α = 0 → F2 = 2F1 cos α K (1) Iz plana pomaka : cos α = l2 ∆l1 = l1 δ − ∆l2 ∆l1 Fl Fl 1 = 2 2 + 11 K (2 ) cos α E 2 A 2 E1 A1 cos α ∆l1 = ∆l2 = F1l1 E1 A1 F2 l2 E 2 A2 δ = ∆l2 + (1) → (2) ⇒ δ = 2  F1l2 Fl l l 1 1   cos α + 1 1 = F1  2 2 cos α + 1  E A E2 A 2 E1 A1 cos α E1 A1 cos α   2 2  F1 = l2 2E1 A1 cos 3 α + E 2 A 2 ( E1 A1E 2 A 2 δ cos 2 α ) ) σ1 = − F1 A1 (1) ⇒ F2 = l2 2E1 A1 cos 3 α + E 2 A 2 ( 2E1 A1E 2 A 2 δ cos 3 α σ2 = − F2 A2 6 .5.

Rješenje Sustav je jedanput stati ki neodre en (ima jednu prekomjernu veli inu).6. ∆l 2 = 2 2 E1 A1 E2 A2 S1 = S 2 E1 A1 l2 a1 sin α E2 A2 l1 a2 Fl  EA l a2  a2 1 + 1 1 2 1 2 sin 2 α   E2 A2 l1 a2  S1 → (1) ⇒ S 2 = σ1 = σ2 = S1 A1 S2 A2 → (4 ) l Sll ∆l2 δ D = ⇒ δ D = ∆l2 = 22 a2 l a2 E2 A2 a2 7 . δ B = 1 sin α Iz sli nosti trokuta : δC δ B = K(4) a 2 a1 Iz Hookovog zakona : Sl Sl ∆l1 = 1 1 . Zadatak Odrediti naprezanja u štapovima 1 i 2 te vertikalni pomak to ke D. S2 ). Uz tri uvjeta ravnoteže postavljamo dodatnu jednadžbu na deformiranom sustavu na principu sli nosti trokuta. odnosno nepoznate su 4 veli ine ( RH . S1 . RV . Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣM A = 0 → Fl − S 2 a 2 − S1a1 sin α = 0K(1) ΣX = 0 → RH − S1 cos α = 0 → RH = S1 cos α K(2 ) ΣY = 0 → S 2 − F + S1 sin α + RV = 0K(3) Iz plana pomaka : ∆l δ C ≡ ∆l 2 .

Zadatak Dimenzionirati štapove AB i DG kružnog popre nog presjeka napravljene od elika.01cm → usvojeno → d1 = 42mm → ( A1 = 13. σ dop = 140 Mpa E = 2 ⋅ 10 5 Mpa F = 100kN a = 3m b = 2m c = 1m 3 3 F = 100 = 75kN 4 4 5 5 ∑ M C = 0 ⇒ S 2 ⋅ 5 − S1 ⋅ sin 45° ⋅ 3 = 0 → S1 = S 2 = 75 = 176.7.536 ⋅ 10 −3 m 2 = 5.8kN 3 ⋅ sin 45° 3 ⋅ sin 45° ∑ M H = 0 ⇒ S2 ⋅ 4 − F ⋅ 3 = 0 → S2 = Dimenzioniranje σx = S S ≤ σ dop ⇒ A pot ≥ A σ dop S1 176. te odrediti njihova produljenja.85cm 2 ) π A2 pot ≥ A2 = S2 75 ⋅ 10 3 = = 0.6cm 2 6 σ dop 140 ⋅ 10 2 A1 pot ≥ A1 = d1 π ⇒ d1 = 4 4 A1 = 4.15cm 2 ) π 8 .26 ⋅ 10 −3 m 2 = 12.36cm 2 6 σ dop 140 ⋅ 10 2 d2 π ⇒ d2 = 4 4 A2 = 2.8 ⋅ 10 3 = = 1.61cm → usvojeno → d1 = 28mm → ( A2 = 6.

195 ⋅ 10 − 4 m = 0.18cm −4 11 E1 A1 2 ⋅ 10 ⋅ 13.8 ⋅ 10 3 = = 127.9 MPa p σ dop = 140 MPa A2 6.8 ⋅ 10 3 ⋅ 2 = = 18.707 S 2l2 75 ⋅ 10 3 ⋅ 2 = = 12.15 ⋅ 10 − 4 S1l1 176.Kontrola σ x1 = σ x2 S1 176.056 ⋅ 10 − 4 m = 0.6 MPa p σ dop = 140 MPa A1 13.12cm −4 11 E 2 A2 2 ⋅ 10 ⋅ 6.15 ⋅ 10 ∆l1 = ∆l 2 = 9 .85 ⋅ 10 − 4 S2 75 ⋅ 10 3 = = = 121.85 ⋅ 10 ⋅ 0.

8. Zadatak Odrediti pomak to aka B i D na zadanom sustavu. ΣM A = 0 ⇒ F (a + b ) − Sa = 0 → S = F S ⋅ h F ⋅ h ⋅ (a + b ) = E⋅A a⋅E⋅ A 2 a+b a ∆h = F ⋅ h ⋅ (a + b ) ∆h ∆B = ⇒ ∆B = a a+b a2 ⋅ E ⋅ A 10 .

5 N = = 10.8m A1 = 1cm 2 = 1 ⋅ 10 − 4 m 2 A2 = 1.35 N σ2 = 2 = = 8. Zadatak l1 = 1m l 2 = 1.7 MPa A2 1.35 N S1 1043.5 ⋅ 10 − 4 m 2 σ1 = 11 .9.5 ⋅ 10 − 4 m 2 E1 = E 2 F = 6000 N ΣM A = 0 ⇒ Fa − S1 2a − S 2 3a = 0 K (1) ∆l1 ∆l 2 = ⇒ 3∆l1 = 2∆l 2 2a 3a S1l1 S l 2 S 2 l 2 A1 = 2 2 2 ⇒ S1 = K (2) E1 A1 E 2 A2 3 l1 A2 3 l1 A2 F l 2 A1 4 +3 3 l1 A2 3 (2) → (1) ⇒ Fa − 4 S 2 l 2 A1a − S 2 3a = 0 ⇒ S 2 = S1 = 1043.5cm 2 = 1.5 N S 2 = 1304.43MPa A1 1 ⋅ 10 − 4 m 2 S 1304.

4mm −3 11 EA 2. E1 A1 = E 2 A2 = E3 A3 = EA l1 = l 2 = l3 = h ∆l1 = S h S1 h S h .1 ⋅ 1011 ⋅ 1 ⋅ 10 −3 ∆EA =c= = 126 ⋅ 10 3 N = 126kN h 1.3 ⋅ 10 − 4 m = 0.1 ⋅ 10 ⋅ 1 ⋅ 10 12 ∆l 2 = . (2) → (3) ⇒ S1 = 2c − 4S1 − 9S1 → S1 = 1 c = 126 = 18kN 7 7 3 3 S1 → (1) ⇒ S 3 = c = 126 = 54kN 7 7 2 5 S1 → (2 ) ⇒ S 2 = c − 2 S1 = c − c = 126 = 90kN 7 7 S1 = 18kN S 2 = 90kN S 3 = 54kN S2h 90 ⋅ 10 3 ⋅ 1. s tim da je srednji štap (2) napravljen kra i od projektirane dužine za = 0. Odrediti sile u štapovima i izduženje srednjeg štapa ako je izvršena prinudna montaža sustava.10. Dužina štapova je h = 1 m. Zadatak Kruta greda AB obješena je o tri eli na štapa istog popre nog presjeka površine 10 cm2. ∆l 2 = 2 . ∆l3 = 3 EA EA EA S3h ∆l3 ∆l1 Sh = ⇒ ∆l3 = 3∆l1 ⇒ = 3 1 ⇒ S 3 = 3S1 K (1) 3a a EA EA S h Sh ∆l1 ∆ − ∆l 2 ∆EA = ⇒ 2∆l1 = ∆ − ∆l 2 ⇒ 2 = ∆ − 2 1 ⇒ S 2 = − 2 S1 K (2 ) a 2a EA EA h ΣM A = 0 → S1 a − S 2 2a + S 3 3a = 0 ⇒ S1 = 2S 2 − 3S 3 K (3) 6 ⋅ 10 − 4 ⋅ 2.00 (1).6 mm.00 = = 4.

2. Zadatak Cilindri ni stup promjera 4 cm. 40 i 80 cm (i=1.11.159 ⋅ 10 −8 ⋅ (− 30 ⋅ 10 3 ) = −4.4 m k= = = 0. 10 kN i 5 kN.415 ⋅ 10 −5 m = −0.048mm 13 .159 ⋅ 10 −8 −4 11 AE 12.159 ⋅ 10 −8 ⋅ (− 15 ⋅ 10 3 ) = −2.112mm ∆l3 = k ⋅ N (3 ) = 0.00 ⋅ 10 −5 m = −0.56 ⋅ 10 − 4 m 2 4 4 (1)K 0 ≤ z1 < 40cm N (1) = − F1 = −15kN N (1) A − 15 ⋅ 10 3 N = −12 ⋅ 10 6 Pa = −12 MPa 12.56 ⋅ 10 − 4 m 2 (3)K80 ≤ z 3 < 120cm N (3 ) = − F1 − F2 − F3 = −30kN σ (3 ) = N (3 ) A = − 30 ⋅ 10 3 N = −24 ⋅ 10 6 Pa = −24 MPa 12.3) = 15 kN. Izra umati naprezanje u pojedinim dijelovima stupa i pomak slobodnog kraja.159 ⋅ 10 −8 ⋅ (− 25 ⋅ 10 3 ) = −4.80 ⋅ 10 −5 m = −0.56 ⋅ 10 − 4 m 2 3 l (N (1) + N (2 ) + N (3) ) = ∑ k ⋅ N (i ) AE i =1 l 0.024mm ∆l 2 = k ⋅ N (2 ) = 0.2.56 ⋅ 10 ⋅ 2 ⋅ 10 N ∆l = ∆l1 + ∆l 2 + ∆l3 = ∆l1 = k ⋅ N (1) = 0.3) od slobodnog kraja aksijalnim silamaFi(i=1. E = 2 ⋅ 10 5 MPa d = 4cm L L = 120cm. l1 = l 2 = l3 = l = = 40cm 3 −4 2 2 d π 4 ⋅ 10 π A= = = 12. dužine 120 cm optere en je u presjecima (1).56 ⋅ 10 − 4 m 2 σ (1) = = (2)K 40 ≤ z 2 < 80cm N (2 ) = − F1 − F2 = −25kN σ (2 ) = N (2 ) A = − 25 ⋅ 10 3 N = −20 ⋅ 10 6 Pa = −20MPa 12. (2) i (3) na udaljenostima zi = 0.04mm ∆l = ∆l1 + ∆l 2 + ∆l3 = −0.

Zadatak Dimenzionirati eli nu zategu kružnog pore nog presjeka (A1) i drveni kosnik pravokutnog popre nog presjeka (h=2b) površine A2 = 10A1 ako je F=155 kN a dopušteni naponi za elik 12 ·107 N/m2 i drvo 6·106 N/m2. N m2 N σ 2 dop = 6 ⋅10 6 2 m N E1 = 2 ⋅1011 2 m N E 2 = 1 ⋅1010 2 m E1 = 20 E 2 σ 1dop = 12 ⋅10 7 l/2 3 = 5l / 6 5 2l / 3 4 cos α = = 5l / 6 5 2 l2 = l 3 5 l1 = l 6 sin α = sin β = cos β = 2 2 A2 = 10 A1 h = 2b Plan pomaka : 14 .12.

87cm 2 2 Kontrola napona : S1 353.38F → S 2 = 58.53MPa ≤ σ 2 dop = 6 MPa A2 2 ⋅ 13.9kN .4 ⋅ 10 3 = = 91.8 = = 13.8cn 2 ⇒ b = b = 13.87 2 ⋅ 10 − 4 σ1 = 15 . S1 = 353.Sile u štapovima : ∑ M A = 0 → Fl − S1 sin α 2 1 l − S 2 sin β l = 0 K (1) 3 3 δc δD = → δ D = 2δ C K (2) 1 2 l l 3 3 δC = S 2l2 S1l1 ∆l 2 ∆l1 .4 ⋅ 10 3 π ⋅ 12 ⋅ 10 7 d ≥ 0.48 = 384.8cm 2 A2 = b ⋅ h = 2b 2 = 384.9 ⋅ 10 3 σ2 = 2 = = 1.87cm h = 27.δ D = = = sin β E 2 A2 sin β sin α E1 A1 sin α S1l1 S 2l2 E A l sin α S2 =2 → S1 = 2 1 1 2 E1 A1 sin α E 2 A2 sin β E 2 A2 l1 sin β 20 E 2 ⋅ A1 ⋅ 5l ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 2 E 2 ⋅ 10 A1 ⋅ 6 ⋅ 2l ⋅ 5 ⋅ 2 F 1 sin β + 4 sin α 3 = S 2 ⇒ S1 = 6 S 2 → (1) ⇒ (2) ⇒ S1 = 2 ⇒ S2 = F = 0.06m = 6cm → d = 7cm A2 = 10 A1 = 10 ⋅ 38.74cm A2 384.84 MPa ≤ σ 1dop = 120 MPa A1 7 2 ⋅ 10 − 4 π 4 S 58.4kN  12 1  2  + 5 6  Dimenzioniranje : σ1 = S1 S 4 S1 d 2π ≤ σ 1dop → A1 = ≥ 1 →d ≥ = A1 4 σ 1dop πσ 1dop 4 ⋅ 353.

Fl M = 4 Plan pomaka l1 = l2 l2 5 2 5 l = l + = 4 16 16 4 l2 2 l = 4 2 l2 = 2 l3 = 2 9 2 3 l = 2l 16 4 l 2 sin α = 2 = 5 5 l 4 l 1 sin β = 2 = 2 2 l 2 16 . DF i EG uslijed djelovanja nazna enog optere enja. Zadatak Odrediti sile u eli nim kružnim zategama CF.13.

δ E = .Iz uvjeta ravnoteže sila : ∑MA = 0 → Fl l + M − [S1 sin α + (2 S 2 + 3S 3 )sin β ] = 0 → 2 F − S1 sin α − (2 S 2 + 3S 3 )sin β = 0 K (1) 4 4 Iz plana pomaka : δC δ D δ E = = K (2 ) l l l 3 4 2 4 ∆l3 ∆l1 ∆l 2 .δ D = .38 F 5 5 17 . δC = sin α sin β sin β (2) → δ C 2∆l1 2S l S l δD ∆l 2 4 → 2δ C = δ D → = → 1 1 = 2 2 → S1 = S 2 l l sin α sin β sin α sin β 5 4 2 2∆l3 3∆l 2 δD δE = → 3δ D = 2δ E → = → 3∆l 2 = 2∆l3 → S 2 = S 3 l l sin β sin β 3 2 4 2F (1) → 2 F − 4 S 2 sin α − (2S 2 + 3S 2 )sin β = 0 → S 2 = → 4 5 sin α + 5 sin β 5 S 2 = S 3 = 0.47 F = S1 = 4 4 S 2 = 0.47 F = 0.

3 ⋅ − 36.7        3   ρ n = ρ nx + ρ ny + ρ nz = 33. posmi no i puno naprezanje u ravnini s normalom koja ima kosinuse smjera : cos(x.7 0  =  10 − 23.14.7 MPa s yy = σ y − σ s = −50 − (− 26. cos(z.3  ny    3    ρ nz  15 − 20 − 60  2  − 36.3 2 + 23. [ ] 15  30 10 10 − 50 − 20 MPa σ ij =   15 − 20 − 60   σ x τ xy τ xz  σ x − σ s τ xy    σ y −σ s τ yx σ y τ yz  =  τ yx τ zx τ zy σ z   τ zx τ zy    τ xz  σ s 0 0   τ yz  +  0 σ s 0    σ z −σ s   0 0 σ s     sferni dio srednje naprezanje devijatorski dio 30 − 50 − 60 = −26.7 0 0  56.3 Pa 10 15  − 26.7 2 = 54.7 MPa 3 3 Komponente devijatorskog tenzora naprezanja : σs = σ x +σ y +σ z = s xx = σ x − σ s = 30 − (− 26. cos(y.3   ρ nx  30 10    ρ  = 10 − 50 − 20 ⋅  1  =  − 23.8 2 − 10 2 = 53.n)=1/3 .7     [σ ] ij ρ n = [σ ij ]⋅ n 2 15   3   33.8 MPa 2 2 2 σ n = ρ n ⋅ n = 33.3 2 + 36.7 ) = −23. Zadatak Zadani tenzor naprezanja prikazati kao zbroj sfernog tenzora naprezanja i tenzora devijatorskog naprezanja.n)=2/3.3 − 20  +  0 − 26.3  0 − 26. Odrediti normalno.n)=2/3 .7 ⋅ = −10 MPa 3 3 3 18 τ n = ρ n − σ n = 54.7 ) = −33.7 ) = 56.9 MPa .3MPa s zz = σ z − σ s = −60 − (− 26.3 ⋅ 2 2 2 1 2 − 23.7      15 0 − 20 − 33.

5° + 45° = 59.5° σ 1 − σ y 113 + 80 tgϕ 02 = τ xy σ2 −σ y = 50 = −3.5° = 90° Maksimalno posmi no naprezanje.2591 ⇒ ϕ 01 = 14.15.8462 ⇒ ϕ 02 = −75.1MPa τn = 2 2 σn = σ x +σ y + σ x −σ y cos 2ϕ + τ xy sin 2ϕ = σ x cos 2 ϕ + σ y sin 2 ϕ + τ xy sin 2ϕ 19 . Zadatak Za zadano stanje naprezanja x = 100M Pa .5° + 75. txy = 50 Mpa odrediti analiti ki a) glavna naprezanja b) maksimalno posmi no naprezanje s odgovaraju im normalnim naprezanjem c) naprezanja n i tn u presjeku s normalom koja s osi x zatvara kut = -25°. 2 = σ x +σ y 2 σ 1 = 113MPa ± 1 2 (σ x − σ y ) + 4τ xy = 2 2 100 − 80 1 ± 2 2 (100 + 80)2 + 4 ⋅ 50 2 = 10 ± 103 σ 2 = −93MPa τ xy 50 tgϕ 01 = = = 0. smjer normale ravnine i normalno naprezanje : ϕ1 = ϕ 01 + 45° = 14.5° σ − σ 2 113 + 93 τ max = 1 = = 103MPa 2 2 σ + σ 2 113 − 93 σs = 1 = = 10 MPa 2 2 Naprezanja u ravnini pod kutem : 2 2 100 − 80 100 + 80 cos(− 50°) + 50 sin (− 50°) = 29. Glavna naprezanja i smjerovi naprezanja : σ 1.6 MPa σn = + 2 2 σ y −σ x − 80 − 100 sin 2ϕ + τ xy cos 2ϕ = sin (− 50°) + 50 cos(− 50°) = 101.5° − 93 + 80 Kontrola preko invarijante naprezanja : σ 1 + σ 2 = σ x + σ y → 113 − 93 = 10 − 80 → 20 = 20 ϕ 01 + ϕ 02 = 14. y = -80M Pa .

0) σ s = 10MPa.−50) N y (σ y .τ n = 101.50) σ 1 = 113MPa.5°.5°.103) σ n = 29. N 2 (σ 2 .5°.1) 20 .0) → N 1 (−93.τ xy ) → N x (100.−101.6.τ n ) → K (29. ϕ 02 = −75.τ max = 103MPa. ϕ1 = 59. N 3 (σ s . K (σ n . N 1 (σ 1 .0) → N 1 (113.6MPa.1MPa.τ max ) → N 1 (10.τ xy ) → N y (−80.0) σ 2 = −93MPa.Prikaz Mohrove kružnice naprezanja za zadano stanje naprezanja : N x (σ x . ϕ 01 = 14.

8 σ 1.8MPa 21 . σ 3 = 60 MPa σ 1 = 131.8MPa. σ 2 = −91. 2 = ± 2 2 ′ ′ ′ σ 1 = 131. glavna posmi na naprezanja i oktaedarska naprezanja. [σ ] ij − 80 50 0  =  50 120 0 [MPa ]    0 0 60   0 σ x −σm τ xy τ xz σ x −σ m τ xy 0 τ yx σ y −σm τ yz = 0 ⇒ τ yx σ y −σm =0 0 0 τ zx τ zy σ z −σm σ z −σm [ (σ z − σ m )(σ x − σ m )(σ y − σ m ) − τ xy 2 ] = 0 σ z − σ m = 0 ⇒ σ m = σ z = 60MPa = σ 3 ′ (σ x − σ m )(σ y − σ m ) − τ xy 2 = 0 2 σ m − (σ x + σ y )σ m + σ xσ y − τ xy = 0 → σ m = 2 σ x +σ y ± [− (σ x + σ y ) − 4 − τ xy + σ xσ y 2 2 ] ( ) 2 σm = σ x +σ y 2 ± 1 2 (σ x − σ y ) + 4τ xy 2 2 ′ − 80 + 120 1 [(− 80 − 120)]2 + 4 ⋅ 50 2 = 20 ± 111.8MPa σ 2 = 60MPa σ 3 = −91.8MPa. Zadatak Za zadano stanje naprezanja odrediti glavna normalna naprezanja.16.

3MPa τ okt = τ okt 1 (σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ 1 )2 = 1 3 3 = 93.3° σ 3 − σ y − 91.8 τ2 = ± 3 =± = ±111.9 MPa 2 2 τ1 = ± τ max = τ 2 = 111.9 MPa 2 2 σ − σ1 − 91.3° = 90° Maksimalna posmi na naprezanja : σ2 −σ3 60 + 91.8 + 60 − 91.8MPa 2 2 σ −σ2 131.7° + 13.236 ⇒ ϕ 03 = −13.Kontrola naprezanja : σ1 + σ 2 + σ 3 = σ x + σ y + σ z − 80 + 120 + 60 = 131.7° 3 1 1 1 σ okt = (σ 1 + σ 2 + σ 3 ) = (σ x + σ y + σ z ) = (131.0MPa 22 .8 − 131.8 − 120 ϕ 01 + ϕ 03 = 76.7° σ 1 − σ y 131.3 2 + 93.2MPa 2 2 (131.8 − 131.8) 3 3 3 σ okt = 33.237 ⇒ ϕ 01 = 76.8 + 60 − 91.8 − 120 tgϕ 03 = τ xy 50 = = −0.8 100 MPa = 100MPa Pravac glavnog naprezanja 2 podudara se s pravcem osi z.8)2 + (− 91.2 2 = 99. a njihov se položaj u ravnini okomitoj na pravac 2 odre uje prema izrazima : τ xy 50 tgϕ 01 = = = 4.8 − 60 τ3 = ± 1 =± = ±35.8 − 60)2 + (60 + 91.8MPa Oktaedarska naprezanja : Budu i da normala oktaedarske ravnine zatvara s koordinatnim osima kuteve : 1 cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 → 3 cos 2 α = 1 → cos α = ± → α = 54. Pravci glavnih naprezanja 1 i 3 okomiti su na pravac naprezanja 2.)2 ρ okt = σ okt + τ okt = 33.8 =± = ±75.

73MPa ρ n = σ n + τ n = 5.414 ⇒ ϕ 01 = −22.41 ⇒ ϕ 02 = 67.17 MPa τ xy −2 tgϕ 01 = = = −0.5° 3.8 + 3. 2 = σ x +σ y 2 σ 1 = 8.2 σs = 1 = = 6 MPa 2 2 23 . σ x = 8MPa σ y = 4MPa τ xy = −2MPa ϕ = 30° σ n = σ x cos 2 ϕ + σ y sin 2 ϕ + τ xy sin 2ϕ = 8 cos 2 30° + 4 sin 2 30° − 2 sin 60° σ n = 5.83 − 4 tgϕ 02 = τ xy σ2 −σ y = −2 = 2.2 τ max = 1 = = 2.93MPa Glavna naprezanja : σ 1.8 + 3. smjer normale ravnine i pripadaju e normalno naprezanje : ϕ1 = ϕ 01 + 45° = −22.5° = 90° Maksimalno posmi no naprezanje.17.8MPa 2 2 σ + σ 2 8.8 − 3.27 MPa σ y −σ x 4−8 sin 2ϕ + τ xy cos 2ϕ = sin 60° − 2 cos 60° τn = 2 2 τ n = −2. Zadatak Plo a je izložena djelovanju vla nog naprezanja u oba pravca i tangencijalnog naprezanja u bo nim ravninama.83 σ 2 = 3.6° + 45° = 22.27 2 + (− 2.5° σ 1 − σ y 8.73) 2 2 2 ρ n = 5.Odrediti komponente naprezanja u presjeku ija normala zatvara kut od 30° s osi x i smjer i veli inu glavnih naprezanja.17 − 4 Kontrola preko invarijante naprezanja : σ 1 + σ 2 = σ x + σ y → 8.4° σ − σ 2 8.5° + 67.83MPa ± 1 2 (σ x − σ y ) + 4τ xy = 2 2 8+4 1 ± 2 2 (8 − 4)2 + 4 ⋅ (− 2)2 = 6 ± 2.2 = 8 + 4 → 12 = 12 ϕ 01 + ϕ 02 = 22.

3cm → d = 4.86MPa τn = 2 2 σ A F 1.5MPa ϕ = 30° a = 30cm = 0. Zadatak Stup kružnog popre nog presjeka optere en je vla nom silom intenziteta 20 kN.09 cos 2 ϕ → F = − n2 = − A cos ϕ cos 2 30° 19. kvadratnog popre nog presjeka 30x30 cm pritisnut je silom F.5 ⋅ 10 6 ⋅ 0. F = 20kN τ n = 7 MPa τn ≤ σx F 2F 2F 2 ⋅ 2 ⋅ 10 4 sin 2ϕ = sin 2ϕ = 2 sin 2ϕ → d ≥ sin 2ϕ = sin 2ϕ 2 2A τ nπ d π 7 ⋅ 10 6 π (sin 2ϕ ) max = 1 2 ⋅ 2 ⋅ 10 4 → d ≥ 4.09m 2 σ n = σ x cos 2 ϕ + σ y sin 2 ϕ + τ xy sin 2ϕ σ n = σ x cos 2 ϕ = − F = −180kN F 180 ⋅ 10 3 σx = = − = −2 MPa A 0.Odrediti veli inu ove sile ako je normalno naprezanje u kosom presjeku pod kutem od 30°prema normali 1.5cm 7 ⋅ 10 6 π d≥ 24 . Tangencijalno naprezanje na bilo kojem presjeku (ravnini) ne smije prije i vrijednost od 7Mpa.5 Mpa.3m A = a 2 = 0. Zadatak Kratki betonski stup.09 σ y −σ x sin 2ϕ + τ xy cos 2ϕ τn = 2 −σ x − 2 ⋅ 10 6 sin 2ϕ = − sin 60° = 0.Koliko je tangencijalno naprezanje u tom presjeku? σ n = 1.18. Odrediti polumjer stupa.

7 ⋅ 10 − 4 = −0.2° ≈ 90° 25 .8° + 32.7 ⋅ 10 − 4 γ xy = 2ε xy = 25. y i n xx = 8·10-4.588 ⇒ ϕ 01 = 57.8° 12 ⋅ 10 − 4 − 4 ⋅ 10 − 4 12.4 ⋅ 10 − 4 rad Glavne deformacije : ε 1.4° = 90. 2 ε 1. Odrediti promjene pravog kuta izme u osi x i y.7 ⋅ 10 −4 = 1. ε nn = ε xx cos 2 ϕ + ε yy sin 2 ϕ + ε xy sin 2ϕ ⇒ ⇒ ε xy = 1 (ε nn − ε xx cos 2 ϕ − ε yy sin 2 ϕ ) = sin160° (6 ⋅10 −4 + 8 ⋅10 −4 cos 30° − 4 ⋅10 −4 sin 30°) sin 2ϕ ε xy = 12.635 ⇒ ϕ 02 = −32.20. te veli inu i smjerove glavnih deformacija. 2 1 (ε xx − ε yy )2 + 4ε xy 2 2 2 −8+ 4 1 (− 8 − 4)2 + 4(12. Zadatak U to ki A napregnutog elementa izmjerene su dužinske deformacije u smjerovima x. 2 = ε 1. nn = 6·10-4.7 )2  ⋅ 10 −4 = ±  2  2  −4 −4 = −2 ⋅ 10 ± 14 ⋅ 10 ± ε xx + ε yy ε 1 = 12 ⋅ 10 − 4 ε 2 = −16 ⋅ 10 − 4 Kontrola : ε xx + ε yy = ε 1 + ε 2 − 8 ⋅ 10 − 4 + 4 ⋅ 10 − 4 = 12 ⋅ 10 − 4 − 16 ⋅ 10 − 4 − 4 ⋅ 10 − 4 = − 4 ⋅ 10 − 4 Smjerovi glavnih deformacija : tgϕ 01 = tgϕ 02 = ε xy ε 1 − ε yy ε xy ε 2 − ε yy = = 12.4° − 16 ⋅ 10 − 4 − 4 ⋅ 10 − 4 ϕ 01 + ϕ 02 = 57. yy = 4·10-4.

3 = −9 ⋅ 10 −5 E 2 ⋅ 10 5 τ xy 1 + ν 1 + 0.69 ⋅ 10 −5 sin 30° = 5 5 →d = = 10cm d sin 30° Apsolutna deformacija : ∆d = ε d ⋅ d = 28.3 σ x = 60MPa τ xy = 15MPa ε xx = ε yy ε xy γ xy σx 60 = = 30 ⋅ 10 −5 5 E 2 ⋅ 10 σ 60 = −ν x = −0.75 ⋅ 10 −5 = = τ xy = 5 2G E 2 ⋅ 10 −5 = 2ε xy = 19.21. E = 2 ⋅ 10 5 MPa ν = 0.75 ⋅ 10 −5 sin 60° ε d = 28.69 ⋅ 10 −5 ⋅ 100 = 28. Zadatak Odrediti deformaciju dijagonale eli nog elementa.5 ⋅ 10 Relativna deformacija dijagonale : ε d = ε xx cos 2 ϕ + ε yy sin 2 ϕ + ε xy sin 2ϕ = 30 ⋅ 10 −5 cos 2 30° − 9 ⋅ 10 −5 sin 2 30° + 9.69 ⋅ 10 −3 mm 26 .3 15 = 9.

3 = −35 ⋅ 10 −5 5 5 E E 2 ⋅ 10 2 ⋅ 10 Budu i da tražimo izduženje dijagonale.7 2 + 67.04 ⋅ 10 −5 d = 90 2 + 120 2 = 150mm ∆d = ε d ⋅ d = 23. Zadatak Pravokutna plo ica dimenzija 120x90 mm optere ena je u dva pravca tako da su E = 2 ⋅105 MPa ν = 0.3 5 E E 2 ⋅ 10 2 ⋅ 10 5 σy σ 100 − 40 = −ν x = − 0.46 ⋅ 10 − 2 mm 27 . 9 = 0.3 N σ x = 10000 2 = 100 MPa cm N σ y = −4000 2 = −40 MPa cm Odrediti kolika su naprezanja u kosoj ravnini koja se poklapa s dijagonalom koja s osi x zatvara oštri kut i za koliko e se promijeniti dužina dijagonale.0MPa 2 2 ε xx = ε yy σy σx (− 40) = 56 ⋅ 10 −5 100 −ν = − 0.04 ⋅ 10 −5 ⋅ 150 = 3.2MPa τn = 2 2 tgα = ρ n = σ n + τ n = 10. te je sada kut ε d = ε xx cos 2 ϕ + ε yy sin 2 ϕ + ε xy sin 2ϕ = 56 ⋅ 10 −5 cos 2 (37°) − 35 ⋅ 10 −5 sin 2 (37°) = 23.75 → α = 37° ⇒ ϕ = α − 90° = −53° 12 σ x +σ y σ x −σ y 100 − 40 100 + 40 cos 2ϕ + τ xy sin 2ϕ = cos(− 106°) = 10. tražimo deformaciju u smjeru normale ravnine okomite na dijagonalu.7 MPa σn = + + 2 2 2 2 σ y −σ x − 40 − 100 sin 2ϕ + τ xy cos 2ϕ = sin (− 106°) = 67.2 2 = 68.22.

23.72 2 + 42. Zadatak eli na kocka brida a = 10 cm postavljena je bez zazora izme u dviju krutih stijenki na podlogu i na gornjoj plohi optere ena s q = 60 MPa.3 ⋅ 10 −5 ε yy = [σ y − ν (σ z + σ x )] = 5 E 2 ⋅ 10 1 1 [− 0.72 ⋅ cos 45° − 42.42 2 + 0 2 = 44.15cm 0 0 cos 45° − 18  0 ρ n = σ ij ⋅ n =  − 60 0 cos 45°    0 0 0 cos 90°    ρ nx = −12.7 ⋅ 10 −5 ε zz = [σ z − ν (σ x + σ y )] = E 2 ⋅ 10 5 d =a 3 1 1 ε d = ε xx cos 2 α + ε yy cos 2 β + ε zz cos 2 γ = 0 − 27.42MPa ρ nz = 0 σ n = ρ n ⋅ n = −12.6 ⋅ 10 −5 ⋅ 10 3 = −0.3(− 18)] = −27.7 ⋅ 10 −5 = −15.3 ⋅ (− 60 ) = −18MPa E 1 1 [− 60 − 0.2 ⋅ 10 −5 ⋅ 10 2 ⋅ 3 = −9 ⋅ 10 −3 mm Relativna i apsolutna promjena volumena : εV = ∆V = ε xx + ε yy + ε zz = 0 − 27.3 ⋅ 10 −5 + 11.2 ⋅ 10 ∆d = ε d ⋅ d = −5.30 σ y = −q = −60MPa σz = 0 1 ε xx = [σ x − ν (σ z + σ y )] = 0 → σ x = νσ y = 0. Odrediti : a) naprezanja i deformacije u tri okomita smjera i deformaciju dijagonale kocke b) promjenu volumena kocke c) normalno i posmi no naprezanje u presjeku pod kutem od 45° prema stjenki.72 MPa [ ] ρ ny = −42.7 ⋅ 10 −5 ⋅ 3 3 −5 ε d = −5.42 ⋅ cos 45° = −39MPa ρ n = ρ nx + ρ ny + ρ nz = 12.3(− 18 − 60)] = 11.6 ⋅ 10 −5 V ∆V = ε V ⋅ V = −15.3 ⋅ 10 −5 ⋅ + 11. E = 2 ⋅ 10 5 MPa ν = 0.28MPa 2 2 2 τ n = ρ n − σ n = 21MPa 2 2 28 .

95 ⋅ 10 − 4 ) = 30 MPa 1 −ν 2 1 − 0. =0.35 5 E (ε nnB + νε nnA ) = 0.95 ⋅ 10 − 4 l 0 k ⋅ l 0 10 ⋅ 20 ∆n B 3.25σ 1 + 0.55 ⋅ 10 − 4 k ⋅ l 0 10 ⋅ 20 Za ravninsko stanje deformacija : σ nA = σ nB = 5 E (ε nnA + νε nnB ) = 0. Zadatak Odrediti glavna naprezanja na stranicama kvadratnog elementa ako su tenzometri (ure aji za mjerenje dužinske deformacije) A i B pokazali prirast nA = 9.8·105 Mpa.25σ 2 = 50 K (1) 0.24.8 ⋅ 10 2 (1. a uve anje tenzometra k = 1000.35 ⋅ 4.9 ∆l ∆n A = = 3 = 4.75σ 1 + 0. Baza tenzometra l0 = 20 mm. E = 0.55 ⋅ 10 − 4 + 0.1 mm.35 σ n = σ x cos 2 ϕ + σ y sin 2 ϕ + τ xy sin 2ϕ σ nA = σ 1 cos 2 ϕ + σ 2 sin 2 ϕ = σ 1 cos 2 30 ° + σ 2 sin 2 30 ° K (1) σ nB = σ 1 cos 2 (ϕ + 90 °) + σ 2 sin 2 (ϕ + 90 °) = σ 1 sin 2 30 ° + σ 2 cos 2 30 ° K (2 ) 0.75σ 2 = 30 K (2 ) ⇒ σ 1 = 60 MPa σ 2 = 20 MPa Kontrola : (cos (ϕ + 90 ° ))2 = (− sin ϕ )2 = sin 2 ϕ (sin (ϕ + 90 ° ))2 = (cos ϕ )2 = cos 2 ϕ σ nA + σ nB = 50 + 30 = 60 + 20 = 80MPa 29 .9 mm i nB = 3. Tenzometar A postavljen je pod kutem = 30° prema pravcu glavnog naprezanja 1. a tenzometar B okomito na tenzometar A.95 ⋅ 10 − 4 + 0.55 ⋅ 10 − 4 ) = 50 MPa 1 −ν 2 1 − 0.35 ⋅ 1.1 = 3 = 1.35 Relativne deformacije : ε nnA = ε nnB = 9.8 ⋅ 10 2 (4.

00012) 1 −ν 1 − 0.25. Zadatak Kocka dužine stranice “a“.7 ⋅ 1011   3 p → ν = 1 − V  = 1 −  E 2 3p  2  3(− 7 ⋅ 10 6 )     ν = 0. Odrediti normalna naprezanja u pravcu osi grede i okomito na nju.1 ⋅ 1011 + 0.3 2 N σ x = 84 ⋅ 10 6 2 = 84MPa m σ y = Eε y + νσ x = −0.700 N/cm2.0004 − 0.7·104 kN/cm2.0004 i vertikalnom pravcu (u smjeru osi y ili okomito na os grede) -0. ε x = 0.7 ⋅ 10 4 = 0. Zadatak U gredi eli nog mosta.3 1 ε x = (σ x − νσ y ) → σ x = Eε x + νσ y K (1) E 1 ε y = (σ y − νσ x ) → σ y = Eε y + νσ x K (2 ) E 11 E (ε + νε ) (2) → (1) ⇒ σ x = x 2 y = 2. izložena je djelovanju jednolikog tlaka intenziteta p = . N N = −7 ⋅ 10 6 2 2 cm m kN N E = 0.1 ⋅ 10 (0.00012.0004 ε y = −0.1 ⋅ 10 5 MPa ν = 0.00012 ⋅ 2. pri prolazu vlaka.35 εV = 26.3 ⋅ 84 ⋅ 10 6 = 0 MPa 30 . izmjerena su pomo u tenzometra relativna izduženja u horizontalnom pravcu (u smjeru osi x ili paralelno s osi grede) 0.00012 E = 2.7 ⋅ 1011 2 2 cm m −5 ε V = −9 ⋅ 10 p = −700 1 − 2ν (σ 1 + σ 2 + σ 3 ) E σ1 = σ 2 = σ 3 = σ = p εV = ε1 + ε 2 + ε 3 = 1 − 2ν 1  ε E  1  (− 9 ⋅ 10 −5 ) ⋅ 0. Odrediti Poissonov koeficijent ako je relativna promjena volumena -9·10-5.3 ⋅ 0. a modul elasti nosti materijala 0.

Σy = 0 : F + S A sin α = 0 → S A = − Σx = 0 : FAB + S A ⋅ cosα → FAB F sin α =F Σx = 0 → S B = − Σy = 0 → FBC F = SA cosα =F α = 45° ∆V = ε V ⋅ V = (ε 1 + ε 2 + ε 3 )V = 1 − 2ν (σ 1 + σ 2 + σ 3 )V = 1 − 2ν 2σV E E σ1 = σ 2 = − S − 2F .9 ⋅ 10 −8 m 3 31 . = 0.3) ⋅ 0. Zadatak Za optere enje na tlak betonske kocke ( stranice 7 cm) postavljene su na njene etiri strane papu ice od elika spojene me usobno zglobnim mehanizmom.3 i F = 50 kN. Odrediti za koliko se promijeni volumen kocke ako je E =4 ·103 KN/cm2. Dvije sile veli ine F djeluju u vorovima A i D.07 ⋅ 50 ⋅ 103 2 ⋅ 4 ⋅ 1010 ∆V = − 4(1 − 2ν )aF 2E ∆V = −9.V = a 3 = 2 2 a 2a = − 4(1 − 2 ⋅ 0. σ 3 = 0.27.

4l 2 + l 2 = 19cm → 1.4 ⋅ 0.5cm 1.6cm h2 = 1.4 32 .28.4l 2 l 2 h1 3.5 ⋅ 10 − 2 ⋅ 90 ⋅ 10 6 l1 + l 2 = 19cm → 0.5 = 5.4cm t l1 h1 F h2 l2 a τ dop = 90MPa τ= ∑ M A = 0 → F1 ⋅ h1 = F2 ⋅ h2 → (τ dop 2l1 a )h1 = (τ dop 2l 2 a )h2 ⇒ ⇒ l1 ⋅ h1 = l 2 ⋅ h2 ⇒ l1 h2 1.5cm h1 = 3.4 = = ≅ 0. F = 120kN t = 0.7t ⋅ τ dop 1. Zadatak Odrediti potrebne duljine l1 i l2 zavara spajanjem kutnih metalnih profila s plo om.6 F F F F 120 ⋅ 10 3 = = ≤ τ dop ⇒ l1 + l 2 ≥ = = 19cm A ∑ al 2(l1 + l 2 )(t cos 45°) 2 ⋅ 0.4l 2 = 19cm → l 2 = 19 = 13.4 → l1 = 0.5cm → l1 = 19 − 13.

ako je F F d F/2 F F/2 F/2 F/2 t1 t t2 F F = 300 kN t1 = 8mm t = 12mm τ dop = 100 MPa n – broj zakovica m – reznost zakovica σ dop = 280 MPa F F τ= = = As nmA1 F F 300 ⋅ 10 3 ≤ τ dop → n ≥ = −3 2 d 2π d 2π nm m τ dop 2 (20 ⋅ 10 ) π 100 ⋅ 10 6 4 4 4 n ≥ 5 → n = 6 → 2n = 12 → 2reda F F 300 ⋅ 10 3 = = = 208MPa ≤ σ dop = 280 MPa A p ndt 6 ⋅ 20 ⋅ 10 −3 ⋅ 12 ⋅ 10 −3 σ = 33 .29. Zadatak Odrediti potreban broj zakovica promjera 20 mm.

te posmi no naprezanje u prstenu ako je prsten debljine d = 10cm σ = 100 MPa p = 40 MPa t = 5cm F 4F 4F = 2 → D = d2 + 2 A p (D − d )π πp F d 2π → F = σA = σ A 4 4σd 2π 100 σ = d 1 + = 10 1 + = 18.7cm 4πp p 40 p= σ= D = d2 + F σd 2π σd 100 ⋅ 10 6 ⋅ 0. Zadatak Na vijak promjera d djeluje tla na sila F koja izaziva naprezanje u vijku i površinski pritisak p izme u prstena promjera D i lima.1 τ= = = = = 5 ⋅ 10 7 = 50 MPa As 4dπt 4t 4 ⋅ 0.30. Odrediti promjer D.05 34 .

033 m 2 ap dop 2 ⋅ 0.033 m ⇒ d = 37 mm 35 .0369 m 2 ⋅ π ⋅ 70 ⋅ 10 6 p1 > p 2 ⇒ d ≥ 0.0369 m > 0.31. Zadatak Metalna vilica i plo ica 1 i 2 spojene su vijkom i optere ene prema slici. Odrediti promjer vijka d.015 ⋅ 150 ⋅ 10 6 F ≤ τ sdop → d ≥ d 2π m 4 4F = m πτ sdop 4 ⋅ 150 ⋅ 10 3 = 0. ako je F = 150 kN τ sdop = 70 MPa p dop = 150 MPa a = 15 mm b = 35 mm F F τ = = = As mA p= p1 = p2 = F ≤ p dop Ap F F = A p 1 2 ad F F = A p 2 bd F 150 ⋅ 10 3 = = 0.

odnosno posmi no naprezanje. odnosno na posmi na naprezanja dok sila djeluje u samoj površini zavarenog spoja. tj. 36 .τ = = = Aσ ∑(a ⋅ l )σ Aτ ∑(a ⋅ l )τ se odnosi na normalno.posmi no naprezanje τ = al F F F F ili op enito σ = gdje je A .Zavareni spojevi Lom zavarenih spojeva optere enih na smicanje nastaje po najslabijem (smi nom) presjeku A-B.normalno naprezanje σ = al F . Naprezanja u zavaru iznose : F . A … veli ina površine zavara koja . Za spoj na slici posmi no naprezanje je τ= F F F = = Aτ ∑(a ⋅ l ) a(2l1 + l ) Normalno naprezanje jednako je posmi nom. po presjeku za koji je smi na površima najmanja. Kod zavarenih spojeva uobi ajeno se provjeravaju normalna naprezanja ako sila djeluje okomito na površinu zavarenog spoja.

a 2 = 4mm l1 = A1 A = 30. l 2 = 2 = 62.84t N mm 2 B 40 × 40 × 5 Iz priru nika za profile : b = 40mm e2 = 11.84t = 0. Zadatak Odrediti potrebnu duljinu zavara prema slici.2t 2 a1 = 0.84 ⋅ 5 = 4. F = 50kN τ dop = 135 t1 ≥ 1.2mm usvojeno → a1 = 3mm.5mm a 2 = 0.33.7t a 2 = 0. l 2 = 70mm 37 .56mm.62mm a1 a2 usvojeno → l1 = 40mm.7 ⋅ 5 = 3.7t = 0.6mm A = 379mm 2 ∑ Fz = 0 → F1 + F2 = F K (1) ∑ M B = 0 → F1b = Fe2 K (2 ) F F 50 ⋅ 10 3 ≤ τ dop → A ≥ = = 370mm 2 A 135 τ dop → A1 = Ae2 370 ⋅ 11.6 = = 107 mm 2 b 40 τ= (2) → F1 = Fe2 b A2 = A − A1 = 263mm 2 a1 = 0.

Zadatak Odrediti najve a naprezanja zakovica.4cm a = 4cm b = 8cm H = 12kN Sila na jednu zakovicu od djelovanja sile H H FH = h Moment u težištu sustava zakovica M = Q(a + b ) Sila na jednu zakovicu od djelovanja sile Q Q FQ = h Sila u i-toj zakovici od momenta M FMi = k ⋅ ρ i Q F M 4 a a 3 5 1 H F M 4 F H F Q 1 45° 5 3 F Q F H F Q F M F H F Q 2 2 F Q a a b 38 . Q = 20kN d = 1.34.

04 U srednjoj zakovici ne djeluje sila od momenta! FM 5 = 0 12 = 2.20 MPa 2 d π 0.04 + 0.4kN 5 20 FQ = = 4kN 5 FH =  2  2  +  FQ + FM ⋅  = 15.08) = 10.Moment od sile FMi s obzirom na težište sustava M i = FMi ⋅ ρ i = k ⋅ ρ i 5 i =1 2 M = ∑ M i = ∑ k ⋅ρ i ⇒ k = 2 M ∑ρ i =1 5 2 i FMi = M ∑ρ i =1 5 ⋅ ρi 2 i ρi = ρ 2 = ρ3 = ρ 4 = a 2.15 kN τ= F = mAs R1 15150 = = 49.66kN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Najve e optere enje ima zakovica 1 : R1 = 15.15kN R1 =  FH + FM ⋅  2   2       2  2  +  FQ + FM ⋅  = 12.014 2 π 2 2 4 4 39 .6kN 8 ⋅ 0.17 kN R3 =  FH − FM ⋅  2   2       2  2  +  FQ − FM ⋅  = 10. ρ5 = 0 FM 1 = FM 2 = FM 3 = FM 4 = FM FM = Q ⋅ (a + b ) ⋅a 2 = 4 ⋅ a2 ⋅ 2 2 ⋅Q ⋅ (a + b ) = 8⋅a 2 ⋅ 20 ⋅ (0.57kN R2 =  FH − FM ⋅    2   2     2  2  +  FQ − FM ⋅  = 6.49kN R4 =  FH + FM ⋅    2   2    R5 = FH + FQ = 4.

Zadatak Unutarnji promjer vanjskog eli nog prstena je za D manji od vanjskog promjera unutarnjeg aluminijskog valjka.1mm Uvjet ravnoteže : 2 ⋅ S 2 − p ⋅ D2 = 0 K (2 ) S2 = p ⋅ D2 ⋅ t 2 R = p ⋅ D2 Izraz za deformacije : ε1 = σ1 σ p p p (1 − ν 1 ) = ∆D1 −ν 1 2 = −ν 1 = E1 E1 E1 E1 E1 D1 (1) (1) Za valjak : 2 S2 S2 D2 p ∆D2 σ (2 ) ∆D2 (2 ) .34 = ν 1 E1 = E Al = 0.1mm N mm 2 N E 2 = E = 2 ⋅ 10 5 mm 2 ν Al = 0.3 = ν 2 t = 5mm Uvjet deformacija : ∆D = ∆D1 + ∆D2 K (1) ∆D = D1 − D2 = 1. pa je eli ni prsten u zagrijanom stanju nataknut na aluminijski valjak. ε2 = = ⇒ =  → ∆D2 = D2 E F ⋅ E1 D2 E1 ⋅ F 2tE1 F = D2 ⋅ h Za prsten : D p D p ∆D2 ε2 = 2 = 2 = 2tE 2 D2 2tE 2 D2 2 40 . Odrediti pritisak prstena na valjak i naprezanje u prstenu nakon hla enja prstena.7 ⋅ 10 5 ν = 0.35. Kolika sila djeluje u prstenu? D = 1.

7 ⋅ 10 5 ∆D = ∆D1 + ∆D2 = 1.0 ∆D2 = D2 1 = 1600 = 1.1 → p =  → 2 E1 2tE 2 D1 (1 − ν 1 ) + D2 E1 2tE 2 D1 ≅ D2 ≅ 1600mm p= 1.7 ⋅ 10 2 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ 10 2 2 = 0.1 (1 − ν 1 ) + pD2 = 1.∆D1 = ε 1 D1 = ∆D2 = ε 2 D2 = (1) pD1 (1 − ν 1 ) E1 pD2 2tE 2 2 pD1 1.013 = 1.85 ⋅ 1600 N (2 ) σ1 = = = 136.34) = 0.013mm ∆D1 = E1 0.0 = 136kN σ 136.85 N (1) (1) = σ1 = σ 2 2 mm Naprezanje u prstenu (homogeno stanje naprezanja) : pD2 0.087 mm E2 2 ⋅ 10 5 pD1 (1 − ν 1 ) = 0.85 ⋅ 1600 (1 − 0.1 1600 (1 − 0.087 + 0.1mm (2 ) 41 .34) + 1600 5 5 0.0 2t 2⋅5 mm 2 Sila u prstenu : S = t ⋅ h ⋅σ1 Kontrola : (2 ) = 5 ⋅ 200 ⋅ 136.

Kotlovski lim debljine t spojen je u uzdužnom smjeru dvorednim zakovicama promjera d na me usobnom razmaku e.36. D = 1600mm N p = 1.0 ⋅ 1600 N = = 80 2δ 2 ⋅ 10 mm 2 Sila na razmaku e (sila koja djeluje na jedan red zakovica) S = σ ⋅ δ ⋅ e = 80 ⋅ 10 ⋅ 100 = 80kN σ= Naprezanje zakovice posmik τ= S 80000 N = = 127. Zadatak U parnom kotlu promjera D djeluje pritisak p. Odrediti : a) naprezanja u sastavu b) koliki maksimalni tlak pare može kotao podnijeti ako su zadana dopuštena naprezanja.0 mm 2 t = 10mm d = 20mm e = 100mm τ dop = 70 N mm 2 N σ dop = 100 mm 2 N σ O dop = 160 mm 2 a) Naprezanje stjenke kotla (u smjeru tangente na stjenku) pD 1.32 2 2 d π 20 π mm 2 m 2 4 4 bo ni pritisak σO = S 80000 N = = 200 2dδ 2 ⋅ 20 ⋅ 10 mm 2 Vlak na oslabljenom presjeku S 80000 N σ= = = 100 (e − d )δ (100 − 20)10 mm 2 42 .

b) Nosivost zakovice d 2π 20 2 π = 70 = 21.991kN ≅ 22kN 4 4 N O = σ Odop δd = 160 ⋅ 10 ⋅ 20 = 32kN N S = τ dop N V = σ dop (e − d )δ = 100(100 − 20 )10 = 80kN N max = N V = 80kN σ= pD 2δσ 2 ⋅ 10 ⋅ 100 N 160 = 200 ⇒ p= = 2δ D 1600 mm 2 N p max = 200 mm 2 43 .

3 + 2.37. N mm 2 N σ 2 = −8 mm 2 N E = 2 ⋅ 10 5 mm 2 ν = 0.02 ⋅ 10 −6 m 4 32 32 4 D π 120 4 π I p2 = 2 = = 20.0 ϕC = 0 → T − − =0 G ⋅ I p1 G ⋅ I p2 G ⋅ I p1  1.4 20.8 M C ⋅ 1.4kNm I p2 30 ρA 4 I p1 = Uvjet ravnoteže M B + MC = MT Uvjet deformacije M ⋅ 0.4 1.8 0.8    I p 2 I p1  0.8  I p 2      M T = 15.4 2.02  MC  + + 2.4 M C ⋅ 2.30 σ1 = 8 D1 π 80 4 π = = 4.4 ⋅ 10 6 Nmm = 5.4kNm MT = I p1 M B = M T − M C = 10kNm 44 .3 ⋅ 10 6 mm 4 = 20.3 ⋅ 10 6 M τ A = σ1 = C ρ A → M C = = = 5.02 ⋅ 10 6 mm 4 = 4.0 0.0  M C  I p1  5.0 = = 1.413  4.3 ⋅ 10 −6 m 4 32 32 τ A ⋅ I p 2 8 ⋅ 20. Zadatak Za satavljeni štap na slici potrebno je odrediti najve a posmi na naprezanja i potencijalnu energiju deformacija ako su u to ki A zadana glavna naprezanja.

3) mm m M B ⋅ 0.2 M C ⋅ 1.02 ⋅ 10 2 mm 2 E 2 ⋅ 10 5 N kN G= = = 0.056 + 0.013 = 0.4 + + 2 ⋅ G ⋅ I p1 2 ⋅ G ⋅ I p1 2 ⋅ G ⋅ I p 2 2 2 2 U= U= 10 2 ⋅ 0.77 ⋅ 10 8 ⋅ 20.129 + 0.2 5.77 ⋅ 10 5 = 0.4 2 ⋅ 1.3 ⋅ 10 −6 U = 0.8 5.4 2 ⋅ 1.77 ⋅ 10 8 2 2 2(1 + ν ) 2(1 + 0.8 M C ⋅ 1.198kNm = 198000 Nmm 45 .5 6 I p1 2 4.τ max = M B D1 10 ⋅ 10 6 80 N = = 99.02 ⋅ 10 −6 2 ⋅ 0.77 ⋅ 10 8 ⋅ 4.77 ⋅ 10 8 ⋅ 4.02 ⋅ 10 −6 2 ⋅ 0.4 + + 2 ⋅ 0.

Temperatura osovine se promijeni za t.77 ⋅ 10 5 = 0.7 m Mt A C 0.7 M B = M t − M A = 4.4 ⋅ 10 6 mm 4 = 20.36 ⋅ 10 −6 m 4 32 32 D 2π 120 2 π A= = = 1.8 m B C G= Ip = E 2 ⋅ 10 5 N kN = = 0.30 α t = 1.1 ⋅ 10 − 2 m 2 4 4 Uvjet ravnoteže : M A + M B = M t K (1) Uvjet deformacije : ϕA = M A ⋅l Mt ⋅b − = 0 K (2 ) G⋅Ip G⋅Ip b 1.1 ⋅ 10 4 mm 2 = 1. Zadatak Osovina kružnog popre ena je momentom torzije Mt.3) mm m D 4π 120 4 π = = 20. N E = 2.77 ⋅ 10 8 2 2 2(1 + ν ) 2(1 + 0.29kNm l 1. Odrediti smjer i veli inu glavnih naprezanja u to ki C.2 = 16 = 11.25 ⋅ 10 −5 K −1 ∆t = +30 K D = 120 mm M t = 16 kNm 1.38.5 m 1.71kNm M A = Mt 46 .0 ⋅ 10 5 mm 2 ν = 0.2 m t D 0.

43° → ϕ = −10.02 mm 2 2 ⋅ 13.50 C σ2 C N mm 2 N = −77.52 1 2 2 ± σ C + 4τ C = ± 2 2 2 2 (− 74.1 ⋅ 10 4 = 848.71 ⋅ 10 6 120 N = = 13.88 = −0.∆l = α t ⋅ ∆t ⋅ l = F ⋅l ⇒ F = α t ⋅ ∆t ⋅ E ⋅ A E⋅A F = 1.76 σ 1 = +2. 2 = C σC 1 − 74.215° − 74.25 ⋅ 10 −5 ⋅ 30 ⋅ 2 ⋅ 10 5 ⋅ 1.23kN MB D 4.52 4 A 1.26 ± 39.36 ⋅ 10 2 mm 2 F 848.52 tg 2ϕ = 47 .1 ⋅ 10 mm 2 τC = σC = − σ 1.88 2 = −37.3725 → 2ϕ = −20.88 6 I p 2 20.23 ⋅ 10 3 N (tlak ) =− = −74.52)2 + 4 ⋅ 13.

Zanemariti utjecaj spojke na uvijanje.2m I pI = I pII = I pIII = I pIV D1 π 0.14 4 π = 2 = = 3. Zadatak Za spoj dva vratila odrediti potreban broj vijaka krute spojke.9817 ⋅ 10 −5 m 4 32 32 4 D π 0.14 π = = 0.771 ⋅ 10 −5 m 4 32 32 4 Uvjet ravnoteže : ∑ M z = 0 → M A + M B + M t1 − M t 2 = 0 K (1) Uvjet deformacije : ϕ AB = ∑ ϕ i = 0 →ϕ I + ϕ II + ϕ III + ϕ IV = 0K (2) i =1 i =4 48 . d V = 12mm τ dop = 50MPa M t1 = 10kNm M t 2 = 15kNm D1 = 100mm D2 = 140mm 2 R = 0.39.

771) = −4.9817 + 3.1 2 49 .517kNm Zbog djelovanja momenta MC vijci spojke su optere eni na smicanje : MC = n⋅ F ⋅ R n – broj vijaka F – posmi na sila koja djeluje na jedan vijak R – krak djelovanja sile F Potreban broj vijaka u spoju : d π F 4F τs = = 2 ≤ τ sdop → F ≤ v τ sdop Av d v π 4 2 n≥ 4M C d v πτ sdop R 2 = 4 ⋅ 5517 = 9.483 kNm 2(0.9817 + 3.76 → n = 10vijaka 0.9817 − 10 (2 ⋅ 0.483 − 10 = −5.(2 ) →  M M + M t1 M A + M t1 M A + M t1 − M t 2  ⋅a = 0 − A + A + +  GI  GI pII GI pIII GI pIV  pI  I pI = I pII .012 ⋅ π ⋅ 50 ⋅ 10 6 ⋅ 0. I pIII = I pIV M t 2 I pI − M t1 (2 I pI + I pIII ) 2(I pI + I pIII ) MA = MA = 15 ⋅ 0.771) Torzijski moment u presjeku C : M C = M A + M t1 = 4.

0996 + 0.8 M B ⋅ 1. Odrediti najve a naprezanja u pojedinim dijelovima osovine i potencijalnu energiju deformacije.54 kNm I p 1 1.37 6 I p2 2 20. 0 I p2 I p1 M A = M t − M B = 9 .2 M B ⋅ 1. M t = 15kNm E = 2 ⋅ 10 5 N mm ν = 0.8 M B ⋅ 1.63 6 I p1 2 2.54 ⋅ 10 6 120 N = = 16.77 ⋅ 10 5 = 0.3 D1 = 80mm D2 = 120mm d = 64mm I p1 I p2 (D = − d 4 π (80 4 − 64 4 )π = = 2. 4 M B ⋅ 2 .40.4 ⋅ 10 6 mm 4 32 32 4 4 D π 120 π = 2 = = 20.458 ⋅ 10 6 80 N = = = 157.307 kNm 2GI p1 2GI p1 2GI p 2 50 .4 Ep = U = A + + = 0.1936 + 0. 0 − − = 0 K (2 ) GI p 1 GI p 2 GI p 1 0 .3) mm m 2 2 2 M ⋅ 0.3 ⋅ 10 2 mm 2 τ max 2 = τ max 1 G= M A D1 9. Zadatak Sastavljena osovina kružnog popre nog presjeka optere ena je momentom torzije Mt .0137 = 0. 458 kNm M B D2 5.77 ⋅ 10 8 2 2 2(1 + ν ) 2(1 + 0. 4 + 2 .4 ⋅ 10 2 mm 2 E 2 ⋅ 10 5 N kN = = 0.8 1 = 5 .3 ⋅ 10 6 mm 4 32 32 4 1 ) Uvjet ravnoteže ∑ M z = 0 → M A + M B = M t K (1) Uvjet deformacije ϕA = 0 → MB = Mt M t ⋅ 0 .

II . Zadatak Odrediti potrebne dimenzije pojedinih odsje aka te kut uvijanja slobodnog kraja. i = I . IV → Di ≥ 3 W pi πτ dop di π 51 . a = 400mm G = 80GPa M t1 = 4kNm M t 2 = 7kNm M t 3 = 3kNm τ dop = 60 MPa Uvjet ravnoteže : (1) → M A = M t 3 + M t 2 − M t1 = 3 + 7 − 4 = 6kNm M A = 6kNm ∑ M z = 0 → M t1 − M t 2 − M t 3 + M A = 0 K (1) Vrijednost momenata torzije na pojedinim odsje cima : M I = M t1 = 4kNm M II = M t1 − M t 2 = 4 − 7 = −3kNm M III = M t1 − M t 2 − M t 3 = 4 − 7 − 3 = −6kNm Kriterij vrsto e : τi = M i 16M i 16M i = 3 ≤ τ dop . III .41.

Dimenzioniranje : DI ≥ 3 DII ≥ 3 DIII 16M I 3 16 ⋅ 4 ⋅ 10 3 = = 0,0698m → DI = 70mm πτ dop π ⋅ 60 ⋅ 10 6 16 M II 3 16 ⋅ 3 ⋅ 10 3 = = 0,0634m → DII = 64mm πτ dop π ⋅ 60 ⋅ 10 6

16 M III 3 16 ⋅ 6 ⋅ 10 3 ≥3 = = 0,0798m → DIII = 80mm πτ dop π ⋅ 60 ⋅ 10 6

Kutevi uvijanja :

ϕ I = ϕ CD = ϕ II = ϕ BC = ϕ III = ϕ AB =

M I ⋅ 2a 64M I ⋅ a 64 ⋅ 4 ⋅ 10 3 ⋅ 0,4 = = = 16,99 ⋅ 10 −3 rad 4 9 4 G ⋅ I pI G ⋅ DI π 80 ⋅ 10 ⋅ 0,07 ⋅ π

M II ⋅ a 32 M II ⋅ a 32 ⋅ (− 3) ⋅ 10 3 ⋅ 0,4 = = = −9,07 ⋅ 10 −3 rad 4 9 4 G ⋅ I p II G ⋅ DII π 80 ⋅ 10 ⋅ 0,064 ⋅ π

M III ⋅ a 32 M III ⋅ a 32 ⋅ (− 6 ) ⋅ 10 3 ⋅ 0,4 = = = −7,46 ⋅ 10 −3 rad 4 9 4 G ⋅ I p III G ⋅ DIII π 80 ⋅ 10 ⋅ 0,08 ⋅ π

Kut uvijanja slobodnog kraja nosa

ϕ uk = ϕ AD = ϕ I + ϕ II + ϕ III = (16,99 − 9,07 − 7,46) ⋅ 10 −3 = 0,46 ⋅ 10 −3 rad

52

42. Zadatak Za nosa oblika I-profila odrediti dimenzije popre nog presjeka prema maksimalnim normalnim i tangencijalnim naprezanjima. F = 4kN kN q=2 m h = 20t b = 8t σ dop = 120MPa

τ dop = 60 MPa

Reakcije oslonaca : ∑ Fy = 0 → − FAy − FB + F + q ⋅ 3 = 0 ∑ M A = 0 → FB ⋅ 5 − F ⋅ 2 − q ⋅ 3 ⋅ 1,5 = 0 FB = FAy 1 (2 F + 4,5q ) = 3,4kN 5 = FA = F + 3q = 6,6kN

53

Momenti savijanja : M x1 = M x1 = FAy ⋅ 2 − q ⋅ 2 ⋅ 1 = 9,2kNm
l

M x 2 = FB ⋅ 2 = 6,8kNm Ekstremni momenti savijanja na udaljenosti z od oslonca A : z = 0 K 2m M x ( z ) = FAy z − qz z 1 = FAy z − qz 2 2 2 FAy dM x = FAy − qz = 0 → z = = 3,3m dz q

z = 2K 3m 1 M x ( z ) = FAy z − qz 2 − F ( z − 2) 2 FAy − F dM x = FAy − qz − F = 0 → z = = 1,3m dz q Iz dijagrama D(M) i D(Q) je vidljivo da se maksimalni moment savijanja javlja u presjeku 1, dok se maksimalna popre sila javlja u presjeku A M x max = M x1 = 9,2kNm Q y max = Q yA = 6,6kN

Aksijalni moment površine drugog reda i moment otpora 8t ⋅ (22t ) 7t ⋅ (20t ) − = 2432t 4 12 12 4 I 2432t Wx = x = = 221,09t 3 y max  h   +t 2 
3 3

Ix =

54

Iz kriterija vrsto e za maksimalna normalna i posmi na naprezanja :

σ z max =
t≥3

M x max M x max = ≤ σ dop Wx 221,09t 3

M x max = 7,03 ⋅ 10 −3 m 221,09 ⋅ σ dop Q y max  S x    ≤ τ dop I x  b  max bt h+t h h + t 2 2 4 = 134t 2 t

τ zy max =

 Sx    =  b  max

τ zy max =
t≥

Q y max
4

2432t 134Q y max 2432τ dop

134t 2 ≤ τ dop = 2,46 ⋅ 10 −3 m

Zaklju uje se da je za dimenzioniranje mjerodavan kriterij maksimalnih normalnih naprezanja i usvaja se : t = 7,1mm, h = 20t = 142mm, b = 8t = 56,8mm, I x = 6,18 ⋅ 10 −6 mm 4 Provjera naprezanja u presjecima 1 i 2 : M x1mj = 9,2kNm Q y1mj = 2,6kN M x1mj Ix 9200 ⋅ 0,0781 = 116,26MPa ≤ σ dop = 120 MPa 6,18 ⋅ 10 −6

σ z1mj = τ zymj =

y mj =

Q y1mj  S x  6600 ⋅ 134 ⋅ 0,00713 = 0,051MPa ≤ τ dop = 60MPa   = −6 I x  b  max 6,18 ⋅ 10

M x 2 mj = 6,8kNm Q y1mj = 3,4kN M x 2 mj Ix 6800 ⋅ 0,0781 = 85,94 MPa ≤ σ dop = 120 MPa 6,18 ⋅ 10 −6

σ z 2 mj = τ zymj =

y mj =

Q y 2 mj  S x  3400 ⋅ 84 ⋅ 0,00713 = 0,026MPa ≤ τ dop = 60MPa   = −6 I x  b  max 6,18 ⋅ 10

55

Dijagrami naprezanja : 56 .

2 m x=a/2 F = 8 kN q = 7 kN/m σDOP = 180 Mpa 57 .2 m b = 1.8 m c = 1.43. Zadatak Za nosa zadan i optere en prema slici potrebno je: a) odrediti reakcije u osloncima b) skicirati dijagrame popre nih sila i momenta savijanja c) dimenzionirati nosa ( t zaokružiti na prvi ve i cijeli broj u milimetrima ) d) u presjeku x skicirati raspodjelu normalnog i tangencijalnog naprezanja po visini presjeka a = 2.

a) reakcije u osloncima b) dijagram popre nih sila i momenta savijanja I.2 m 58 . podru je: 0 m <x < 2.

II.2 m 59 .2 m < x < 4 m III. podru je: 4 m < x < 5. podru je: 2.

Stoga treba dimenzionirati nosa za iznos momenta |My| = 9.6 kNm ! 60 .488 kNm Mmin = -9.6 kNm Najve i moment po apsolutnoj vrijednosti je u to ki x = 4 m i iznosi My = .9.Mmax = 5.6 kNm .

c) dimenzioniranje nosa a - .moment tromosti presjeka 61 .

normalno naprezanje 62 .d) raspodjela normalnog i tangencijalnog naprezanja u presjeku za x = 1.1 m .

tangencijalno naprezanje 63 ..

Za I-profil napraviti kontrolu dobivenih dimenzija prema kriteriju dopuštenih tangencijalnih naprezanja.44.2kNm l M x 2 = FB ⋅ 2 = 6.8kNm 64 .5kN FB = 112.5kN Momenti savijanja : M x1 = M x1 = FAy ⋅ 2 + q ⋅ 2 ⋅ 1 = 9. Zadatak Za nosa sa slike odrediti dimenzije popre nog presjeka ako je on: a) kružnog oblika b) pravokutnog oblika c) oblika I-profila prema uvjetu maksimalnih normalnih naprezanja. F = 4kN kN q=2 m h = 20t b = 8t σ dop = 120 MPa τ dop = 60 MPa Reakcije oslonaca : ∑ Fy = 0 → − FAy − FB + F + q ⋅ 4 = 0 ∑ M A = 0 → FB ⋅ 4 − F ⋅ 1 − q ⋅ 4 ⋅ 2 + M = 0 FAy = FA = −12.

56 ⋅ 10 6 h 2b h 3 M x max = ≥ →h≥3 = 6 12 σ dop 100 σ dop h ≥ 247.5 ⋅ 2.6mm USVOJENO → h = 248mm.25 M max = 112. b = 124mm 65 .Maksimalni moment savijanja na udaljenosti z od oslonca B : 1 M x ( z ) = FB z − qz 2 2 dM x F = FB − qz = 0 → z = B = 2.25m dz q 2.25 ⋅ = 126.25 − 50 ⋅ 2.5kN a) kružni popre ni presjek W x min ≥ M x max D 3π 32 M x max 3 32 ⋅ 126.56 ⋅ 10 6 = →D≥3 = 32 σ dop πσ dop π 100 D ≥ 234.56kNm 2 Moment savijanja u to ki A : M xA = F ⋅ 1 = 100kNm Za dimenzioniranje prema najve im normalnim naprezanjima koristi se maksimalni moment savijanja : M max = M x1 = 126.56kNm Za kontrolu dimenzija prema dopuštenim tangencijalnim naprezanjima koristi se vrijednost popre ne sile : Q y max = Q yB = FB = 112.47mm USVOJENO → D = 235mm b) pravokutni popre ni presjek Wx = 12 M x max 3 12 ⋅ 126.

9σ dop 346.3 ⋅ 16 mm N N = 19.9t 3 ≥ x max → t ≥ 3 =3 y max 13. h = 25t = 400mm.53 < τ dop = 60 2 mm mm 2 τ zy max = τ zy max 66 .5t 346.8t 4 126.56 ⋅ 10 6 = = 346. b = 160mm Provjera dimenzija prema dopuštenom tangencijalnom naprezanju : τ zy max = Q y max  S x    ≤ τ dop I x  b  max h+t h h bt + t  Sx  2 2 4 = 53280mm 2   = t  b  max 112.5 ⋅ 10 3 N mm 2 ⋅ 53280 4 4 4683.c) popre ni presjek oblika I-profila Ix = 10t (27t ) 9t (25t ) − = 4683.9 ⋅ 100 σ dop t ≥ 15.8t 4 12 12 3 3 Wx = Ix M M x max 4683.39mm USVOJENO → t = 16mm.

Zadatak Za zadani nosa i optere enje odrediti maksimalna normalna i posmi na naprezanja u visini osi “z“te smjer i veli inu glavnih naprezanja u to ki 3 popre nog presjeka nad ležajem B.5   + + 10 ⋅ 60 ⋅ (30 − 52.45. Položaj težišta popre nog presjeka nosa a :  10 ⋅ 60  20 ⋅ 60 ⋅ 70 + 2  ⋅ 40 + 10 ⋅ 60 ⋅ 30 ∑ Ai y i 126000  2  yT = = = = 52.5) Moment površine drugog reda : I z = I z1 + A1 y1 + 2 I z 2 + A2 y 2 + I z 3 + A3 y 3 2 2 ( ) 2 2 3  10 ⋅ 60 3 10 ⋅ 60  2 60 ⋅ 20 3   10 ⋅ 60 2 2  Iz = + 60 ⋅ 20 ⋅ (70 − 52.5 ⋅ 10 4 cm 4 = 110.5)  36  12 2 12 3    I z = 110.5cm 2400 ∑ Ai  10 ⋅ 60  20 ⋅ 60 + 2  + 10 ⋅ 60  2  T ( xT . yT ) = T (30.5) + 2 + ⋅  60 − 52.5 ⋅ 10 8 mm 4 Reakcije i unutarnje sile : ∑ M B = 0 → FA ⋅ 3a − F ⋅ 2a − F ⋅ a + q ⋅ b ⋅ b =0 2 b2 32 3Fa − q 3 ⋅ 100 ⋅ 2 − 40 2 = 2 → F = 70kN FA = A 3a 3⋅ 2 ∑ Fy = 0 → FA + FB − 2 F − q ⋅ b = 0 FB = 2 F + qb − FA = 2 ⋅ 100 + 40 ⋅ 3 − 70 → FB = 250kN 67 .52.

55 N 2 y2 = − = 8 Iz 110.5 ⋅10 mm M max 180 ⋅10 6 (52.5) ⋅10 = −8.M 1 = FA ⋅ a = 70 ⋅ 2 = 140kNm M B = −q ⋅ b ⋅ b 3 = −40 ⋅ 3 ⋅ = −180kNm = M max 2 2 M max = −180kNm Tmax = −130kN Maksimalno normalno naprezanje : σ1 σ1 g M max 180 ⋅10 6 (80 − 52.5 ⋅10 mm d 68 .5) ⋅10 = +4.48 N 2 y1 = + = 8 Iz 110.

412 mm 2 2 ⋅ 0.5) ⋅ 10 = +1.632 mm 2 N (3 ) σ 2 = −0.8210 mm 2 2 3    x 10 52.022 ± σ 2 + 4τ 2 = ± 2 2 2 2 N (3 ) σ 1 = +1.5 60 60 b = 2 x + 10 = 2 ⋅ 8.82 ⋅ 10 6 N τz = = = 0.75 ⋅ 52.34 → 2ϕ = 53.5  3 6 3 + 2   = 21820cm = 21.5) = 21000cm 3 = 21 ⋅ 10 6 mm 3 3 τ3 = Tmax ⋅ S z 130 ⋅ 10 3 ⋅ 21 ⋅ 10 6 N = = 0.82 8 Iz ⋅b 110.22 σ 1.5cm = 275mm Tmax ⋅ S z 130 ⋅ 10 3 ⋅ 21.22 2 + 4 ⋅ 0.5  52.61 ± 1.5 ⋅ : 52.5  8.22 N 2 y3 = + 8 Iz 110.75cm 52.5 ⋅ 10 ⋅ 275 mm 2 Glavna naprezanja i njihov smjer u to ki 3 : S z = 20 ⋅ 60 ⋅ (70 − 52.67° 1.Posmi S z = 10 ⋅ 52.5 ⋅ 10 mm = σ3 = 1.5 ⋅ 10 ⋅ 300 mm 2 M max 180 ⋅ 10 6 (60 − 52.82 2 = 0.82 tg 2ϕ = = 1.5 ⋅ 10 = →x= = 8.22 1 σ 1 1.933 8 Iz ⋅b 110. 2 (3 ) 69 .35° → ϕ = 26.75 + 10 = 27.

46. kN q = 10 a = 5m m b = 2m P = 50 kN c = d = 1m EI y = 8 ⋅10 5 Nm 2 Ekvivalentni sustav Reakcije u osloncima ∑ M D = 0 → FF ⋅ 2 − P ⋅ 1 = 0 → FF = d P 50 = = 25kN 2 2 420 = 84kN 5 ∑ M A = 0 → q ⋅ 7 ⋅ 3. Zadatak Koriste i analiti ki postupak odre ivanja elasti ne linije nosa a odrediti kut zaokreta u to kama D i F te progib u to ki E.5 + P ⋅ 8 − FC ⋅ 5 − FF ⋅ 9 = 0 → FC = ∑ Fz = 0 → FA − q ⋅ 7 − P + FF + FC = 0 → FA = 11kN 70 .

Momenti savijanja na pojedinim segmentima : 2 (I )0 ≤ x ≤ a → M (x ) = FA ⋅ x − q ⋅ x 2 2 (II )a ≤ x ≤ (a + b ) → M (x ) = FA ⋅ x − q ⋅ x + FC ⋅ (x − 5) 2 2 2 (III )(a + b ) ≤ x ≤ (a + b + c ) → M (x ) = FA ⋅ x − q ⋅ x + FC ⋅ (x − 5) + q ⋅ (x − 7 ) 2 2 2 2 (IV )(a + b + c ) ≤ x ≤ (a + b + c + d ) → M (x ) = FA ⋅ x − q ⋅ x + FC ⋅ (x − 5) + q ⋅ (x − 7 ) − P ⋅ (x − 8) 2 2 Iz diferencijalne jednadžbe elasti ne linije nosa a slijedi za moment savijanja : d 2w EI 2 = − M ( x ) dx d 2w x2 (I )EI 2 = − FA ⋅ x + q ⋅ 2 dx 2 2 (II )EI d w = − FA ⋅ x + q ⋅ x − FC ⋅ (x − 5) 2 dx 2 ( x − 7 )2 d 2w x2 (III )EI 2 = − FA ⋅ x + q ⋅ − FC ⋅ (x − 5) − q ⋅ 2 2 dx 2 2 ( x − 7 )2 + P ⋅ ( x − 8 ) d w x (IV )EI 2 = − FA ⋅ x + q ⋅ − FC ⋅ (x − 5) − q ⋅ 2 2 dx Za kut zaokreta : 2 3 (I )EI dw = − FA ⋅ x + q ⋅ x + C1 dx 2 6 2 2 3 (II )EI dw = − FA ⋅ x + q ⋅ x − FC ⋅ (x − 5) + C 2 dx 2 6 2 (x − 5)2 − q ⋅ (x − 7 )3 + C dw x2 x3 (III )EI = − FA ⋅ + q ⋅ − FC ⋅ 3 dx 2 6 2 6 2 3 2 2 3 (IV )EI dw = − FA ⋅ x + q ⋅ x − FC ⋅ (x − 5) − q ⋅ (x − 7 ) + P ⋅ (x − 8) + C 4 dx 2 6 2 6 2 Za progib nosa : 3 x4 + C1 ⋅ x + D1 6 24 (x − 5)3 + C ⋅ x + D x3 x4 (II )EIw = − FA ⋅ + q ⋅ − FC ⋅ 2 2 6 24 6 3 4 3 4 (III )EIw = − FA ⋅ x + q ⋅ x − FC ⋅ (x − 5) − q ⋅ (x − 7 ) + C3 ⋅ x + D3 6 24 6 24 3 4 3 3 4 (IV )EIw = − FA ⋅ x + q ⋅ x − FC ⋅ (x − 5) − q ⋅ (x − 7 ) + P ⋅ (x − 8) + C 4 ⋅ x + D4 6 24 6 24 6 (I )EIw = − FA ⋅ x +q⋅ 71 .

917 + 9 ⋅ C 4 + D4 = 0 K (2 ) w(a ) = w ( I ) ( x = 5) = 0 → −11 (1) ⇒ −6.58 10 3  92 93 ϕF = + 10 ⋅ − 84 ⋅ − 11 ⋅  6 2 6 2 6 2 8 ⋅ 10   −3 ϕ F = −15.25 = C 2 6 24 3 (9 − 5)3 − 10 ⋅ (9 − 7 )4 + 50 ⋅ (9 − 8)3 + C ⋅ 9 + D = 0 9 94 ( IV ) w(l ) = w (x = 9 ) = 0 → −11 ⋅ + 10 ⋅ − 84 ⋅ 4 4 6 24 6 24 6 502.58 = C3 D4 = 1563.05 ⋅ 10 rad = −0.Uvjeti kompatibilnosti deformacija : ϕ ( I ) (a ) = ϕ ( II ) (a ) → C1 = C 2 ϕ ( III ) (a + b + c ) = ϕ ( IV ) (a + b + c ) → C 3 = C 4 w ( I ) (a ) = w ( II ) (a ) → D1 = D2 w ( II ) (a + b ) = w ( III ) (a + b ) → C 2 ⋅ 7 + D2 = C 3 ⋅ 7 + D3 K (1) w ( III ) (a + b + c ) = w ( IV ) (a + b + c ) → C 3 ⋅ 8 + D3 = C 4 ⋅ 8 + D4 → D3 = D4 Rubni uvjeti : w(0 ) = 0 → D1 = 0 → D2 = D1 = 0 53 54 + 10 + C1 ⋅ 5 = 0 → C1 = −6.01505rad 72 .31 = D3 Progib u to ki E : ( III ) (x − 5)3 − q ⋅ (x − 7 )4 + C ⋅ x + D  1  x3 x4 wE = w ( x = 8) = w ( x = 8) = − FC ⋅  − FA ⋅ + q ⋅ 3 3 EI y  6 24 6 24  3 4 3 3 4 (8 − 5) − 10 ⋅ (8 − 7 ) − 229.53 ⋅ 10 m = 14.53mm ( IV ) Kut zaokreta u to ki F : ( IV ) (x − 5)2 − q ⋅ (x − 7 )3 + P ⋅ (x − 8)2 + C  1  x2 x3 ϕ F = ϕ (x = 9) = +q⋅ − FC ⋅ − FA ⋅ 4 EI y  2 6 2 6 2  2 3 2 (9 − 5) − 10 ⋅ (9 − 7 ) + 50 ⋅ (9 − 8) − 229.25 ⋅ 7 + 0 = C 4 ⋅ 7 + D4 → D4 = −43.75 − 7 ⋅ C 4 K (3) (3) → (2) ⇒ C 4 = −229.31 10  8 8 wE = − 84 ⋅ − 11 ⋅ + 10 ⋅  6 24 6 24 8 ⋅ 10 6   −3 wE = 14.58 ⋅ 8 + 1563.

01599 − 0.01193 = 0.58 72 73 − 11 ⋅ + 10 ⋅ − 84 ⋅   2 6 2 6   ϕ D = −11.25 10 3  72 73 l ϕD = − 11 ⋅ + 10 ⋅ − 84 ⋅   2 6 2 8 ⋅ 10 6   l 1 = EI y ϕ D = 15.00406rad 73 .01599rad l ϕD = d d 10 3 8 ⋅ 10 6  (7 − 5)2 − 10 ⋅ (7 − 7 )3 − 229.Kut zaokreta u to ki D : ϕ D = ϕ D + ϕ D = ϕ ( II ) ( x = 7 ) + ϕ ( III ) (x = 7 ) l d  ( x − 5 )2 + C  x2 x3 ϕD + q ⋅ − FC ⋅  − FA ⋅ 2 2 6 2   (x − 5)2 − q ⋅ (x − 7 )3 + C  1  x2 x3 d ϕD = − FA ⋅ + q ⋅ − FC ⋅  3 EI y  2 6 2 6  (7 − 5)2 − 6.93 ⋅ 10 −3 rad = −0.99 ⋅ 10 −3 rad = 0.01193 ϕ D = 0.

2 = I y + I z ± I y − I z + 4 I yz = ⋅ 2 ⋅ a 4 ± ⋅ 2 a 4 =  ± a 4 2 2 2 12 2 3  12 3  ' ( ) ( ) ( ) 5  11 1  I 1 =  + a 4 = a 4 = I y 4  12 3  7  11 1  I 2 =  − a 4 = a 4 = I z 12  12 3  I yz = 0 74 .2m A = 2a ⋅ a + a 2 = 3a 2 a a 2 ⋅ + 2a 2 ⋅ a 5 2 yT = = a 2 6 3a a 3 a 2 ⋅ + 2a 2 ⋅ a 2 2 = 7a zT = 2 6 3a 2 2 3 a ⋅ a 7    2a ⋅ a 3 7   11 4 ' 2 a 2 3 Iy =  + a ⋅ − a  +  + 2a ⋅  a − a   = a 6   12  2 6    12 2  12     2 2 3 a ⋅ a3 5    a ⋅ (2a ) 5   11 4 2 a 2  Iz =  + a ⋅ − a  +  + 2a ⋅  a − a   = a 6   12  2 6    12   12      7   5  1  a 7   a 5   3 ' I yz = 0 + a 2 ⋅  − a  ⋅  − a  + 0 + 2a 2 ⋅  a − a  ⋅  a − a  = a 4 6   6  3  2 6   2 6   2  ' Glavne osi momenata površine drugog reda : 1 1 2 ⋅ a4 2 ⋅ a4 2 I yz 3 tg 2α = − ' =− =− 3 = ∞ → 2α = 90° → α = 45° ' 11 4 11 4 0 Iy − Iz a − a 12 12 1 ' 1 1 11 1 1  11 1  ' ' ' 2 ' 2 I 1. Zadatak Odrediti to F = 10kN l = 5m a = 20cm = 0.47.

78MPa −7 −5 −7 2 −5 2 a cos 45° + a sin 45° = a+ a = − 2a 6 6 6 2 6 2 7 2 2 −5 −7 −5 2 yB = a cos 45° − a sin 45° = a+ a= a 6 6 6 2 6 2 6 5 7 5 2 7 2 z D = a cos 45° + a sin 45° = a+ a = 2a 6 6 6 2 6 2 7 5 7 2 5 2 2 y D = a cos 45° − a sin 45° = a− a= a 6 6 6 2 6 2 6 zB = 75 .21MPa σD σD  2   a 3  cos 45°  sin 45°  2  2a 6  = Fl  4 + 2  = 38 Fl = 38 10 ⋅ 10 ⋅ 5  zD + y D = Fl =M +    I  7 4  a 3  5 7  35 a 3 35 0.14286 → ϕ = −65° 7 4 Iz 7 a 12 Iy Ekstremna naprezanja su u to kama B i D :  2   a 3  cos 45°  sin 45°  2  − 2a 6  = Fl  − 4 + 2  = − 18 Fl = − 18 10 ⋅ 10 ⋅ 5  zB + y B = Fl σB = M +    I  7 4  a3  5 7  Iz 2  5 4 35 a 3 35 0.Položaj neutralne osi : 5 4 a 15 tgϕ = − tgα = − 4 tg 45° = − = −2.2 3 Iz 2 5 4 y   a   a 12  4 = 6.2 3 y   a a   12   4 σ B = −3.

x = 35 ⋅ sin 25° = 14.48.8mm 76 . Zadatak Za zadani tankostijeni presjek prikazan na slici potrebno je odrediti središte posmika u odnosu na to ku A.

244 ⋅ T T ⋅ e = 2 ⋅ T1 ⋅ (20 + 35 ⋅ cos 25°) + 2 ⋅ T2 ⋅ 29.5 + y 2 ⋅ t ⋅ 29.72 ⋅ 2 ⋅ 0.5 y 2 + 149 2  2  S y1 = 5 ⋅15 ⋅ (14.0324 ⋅ T τ xy 2 = T ⋅ S y2 I y ⋅b = T (S y1 + S y 2 ) = T (1672.184 ⋅ T T 20    0 20 τ xz 3 = T ⋅ S y3 Iy ⋅b = T Iy ⋅t (S y1 + S y 2 + S y3 ) =     z  T   1672.5 + 149 z 3 − 5 3 T3 = ∫ I ⋅t 2 0 y  2 3   z z   ⋅ t ⋅ dz 3 = T  4652.5 z 3 + 149 3 − 5 3   Iy  2 6    0 15 T3 = 0.8 z1 + 1  ⋅ t ⋅ dz1 = Iy  2  Iy ∫ 2  Iy  2 6  0 0     0 T1 = 0.8 z1 + 1  ⋅ dz1 = T ⋅ t 14.16mm 77 .5 + 149 y 2 ) ⋅ t ⋅ dy 2 = T T2 = I y ⋅t ∫ Iy 0 T2 = 0.5 + 149 z 3 − 5 = Iy ⋅t  2  S y 2 = 5 ⋅ 20 ⋅ 29.8 = 2980mm 3 15 2 z T   4652.44 ⋅ 0.8) I y ⋅t I y ⋅t 2  y 1672.6 ⋅ 0.8 ⋅      12 12  2     12    I y = 3.244T e = −1.8 − 3   =  Iy ⋅t  2    2 z3 T   4652.8) + + 5 ⋅14.4364 ⋅10 5 mm 4 T ⋅ S y1 I y ⋅b 2 z  T  z  T    z1 ⋅ t ⋅ 14.8 + 15 / 2) = 1672.8   2  2 I y = 22 + 5 ⋅15 ⋅ (29.5 + 2980 + z 3 ⋅ t ⋅  29.8 − 7.5mm 3 (1672.8 3  14.2   5 ⋅15 3 20 ⋅ 5 3 5 ⋅14.8 − 2 ⋅ T3 ⋅ (35 ⋅ cos 25°) T ⋅ e = 103.184T − 31.8 z1 + 1  I y ⋅t  2  I y  2       15 τ xz1 = 15 = 2 2 2 3  z  z  z z  T T ⋅ t 15  14.0324T + 59.8 1 + 1  T1 = ∫ 14.8 + 1   = 14.5)  + + 20 ⋅ 5 ⋅ (29.

8mm 10 ⋅ 70 + 10 ⋅ 100 + 20 ⋅ 40 2500 A = 2500mm 2 yT = 70 ⋅ 10 3 10 ⋅ 100 3 40 ⋅ 20 3 2 2 2 + 70 ⋅ 10 ⋅ (63.125kN 2 2 ΣF y = 0 : − q ⋅1 ⋅ R Ay + RB − q ⋅ 2.2 − 20 ⇒ S y max = 55.5 2 +q⋅ + P ⋅ 1.125kN M = 27.83 ⋅ 10 mm Iy = W y max = Iy z max = 5. Zadatak Za zadani nosa i optere enje odrediti mjerodavan koeficijent sigurnosti prema teoriji najve ih normalnih naprezanja u to kama 1 i 2 presjeka I-I ako je zadano kriti no naprezanje materijala K.2 − 20) ⋅ 10 ⋅ 78 .375kN Presjek I – I : N = −25kN T = −18.1 ⋅ 10 3 mm 3 66.49.1875kNm 10 ⋅ 70 ⋅ 5 + 10 ⋅ 100 ⋅ 60 + 20 ⋅ 40 ⋅ 120 159500 = ⇒ yT = 63.83 ⋅ 10 6 ⇒ W y max = 88.2 − 10 ) 12 12 12 6 4 I y = 5.5 − P = 0 ⇒ R Ay = 49.2 − 10) + (66.8 − 60 ) + + 40 ⋅ 20 ⋅ (66.6 ⋅ 10 3 mm 3 2 S y max = 40 ⋅ 20 ⋅ (66.5 − RB ⋅ 3 = 0 ⇒ R B = 18. P = 30 kN 40 H = 25kN 2 20 q = 15kN / m σ K = 320 MPa y T 100 130 1 10 30 30 10 70 mm z ΣFx = 0 : R Ax − H = 0 ⇒ R Ax = H = 25kN ΣM A = 0 : 1 1.2 66.8 − 5) + + 10 ⋅ 100 ⋅ (63.

125 ⋅ 10 3 ⋅ 0 2 = 0 ⇒ τ xz = 0 6 5.29MPa 6 2 Iy ⋅b 5.6)2 + 4 ⋅ (0)2 ⇒ σ ek = σ x = −318.1875 ⋅ 10 6 − 25 ⋅ 10 3 N 2 2 σx = + = + = −308.125 ⋅ 10 3 ⋅ 55.6 ⋅ 10 3 N 1 1 τ xz = = = 17.5 ⋅ σ x + 0.29 ⇒ τ xz = 17.6 ⇒ σ x = −318.6 MPa 3 2 Wy A 2500 88.5 ⋅ 1 ( ) 2 2 + 4 ⋅ τ xz ( ) 2 2 (− 318.6 σ ek 79 .00 MPa 1 k1 = σK 320 = ⇒ k 1 = 24.To ka 1 : N − 25 ⋅ 10 3 N 1 1 σx = = = −10 ⇒ σ x = −10 MPa 2 A 2500 mm T ⋅ S y max 18.5 ⋅ σ x σ ek = 0.5 ⋅ σ x σ ek = 0. teorija vrsto e) : To ka 1 : 1 1 σ ek = 0.5 ⋅ 1 ( ) 1 2 + 4 ⋅ τ xz ( ) 1 2 (− 10)2 + 4 ⋅ (17.83 ⋅ 10 ⋅ 40 Sy = 0 Provjera po teoriji najve ih normalnih naprezanja (1.29)2 ⇒ σ ek = 13.5 ⋅ (− 318.6 1 13 σ ek To ka 2 : 2 2 σ ek = 0.0 2 318.6 MPa 1 2 k2 = σK 320 = ⇒ k 2 = 1.5 ⋅ σ x + 0.5 ⋅ (− 10) + 0.1 ⋅ 10 mm τ xz = 2 2 T ⋅ Sy 2 Iy ⋅b = 18.6 − 10 = −318.83 ⋅ 10 ⋅ 10 mm To ka 2 : M N − 27.6 ) + 0.

1875 D(M) 80 .5 m x A 1.5 + + 27.0 m -25 - D(N) 34.P q z C 1.875 -18.0 m I H B 1.125 - D(T) - -7.375 + -15 11.5 m D I 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful