Излнза вт> Четвт>рт>1О>

Абонаментт»
C. A. 1Дати и Канада .
1 година
$3.00}
6 м-feceua
$2.00
1 6pofi
$0.07
E вро пa
1 година
$4.00
UPVAHb
MA MAivGA^riviviii t» ПОЛИТИЧЕСu^uumv-v
ОРГАНТ> НА

КИ ОРГАНИЗАЦИИ ВТ> ]C. 1ЦАТИ И КАНАДА

i

ГОДИНА V. БРОИ 214.

Subscription
U. S. A. and
1 Year

- - ^

^ ' ^

~ ^

.-

"\ rr

~w

'

-*

^^^

'

* "

' '

w

" ^

ORGAN OF THE MACEDONIAN POlJTSClicL

Entred as second dass matter, F «bruuy 11,1927, at the Post Office at Indianapolis,fcuL,under t he Act of March 8,1879
.

_

^

_

_

i

^

•*

i

— .

..

Address: 20 Sooth West Street, INDIANAPOLIS, I N D 4 Phane : Rffley 2157.

19 MAPTb 1931 r.

GAMZATTON OF THE U. S. A. AND C

.

ДАИМ1 ПОМОГНЕМ^!

ВСВКИ МАКЕДОНЕШ» ТР^БВА ДА ПОДПОМОГНЕ ПОСТРАДАЛИТ-Б
ОТТ> ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЕТО ВТ> MAKE-ACHMfl. ЦЕНТРАЛНИЈГГБ КОМИТЕГБ
ОТПРАВИ Д О ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРЖЖНО ЗА СЉБИРАНЕ ПОМОсс отзовемт>!
1ЦИ. СПЕЦИАЛНИ КОМИТЕТИ ШЕ ПОСБТЛГБ МАКЕДОНЦИГП ВТ> ГРАДОДа облекчимг. т%хнит4з страданил, да отримг» СТЈЛЗИГБ имт» ВЕТ-В, КЖД^ТО ИМА НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ДА ГИ ПОКАНА^Б ДА ДАкато имт> помогнем!., кои сг> ДАТТ> СВО9ТА ЛЕПТА. ПР1>ДИ ДВ-В ГОДИНИ И ПОЛОВИНА, КОГАТО СТАкаквото може. Наистина, скро- ИА ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЕТО ВТ> К)ЖНА Б^ЛГАРИЛ, МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАмната помопи>, които нис orb ЦИЛ ВТ> АЛ1ЕРИКА ВЕДНАГА СЕ ПРИТЕЧЕ ДА ПОЛ^ОГНЕ « А ПОСТРАДАЛИтукт* можемг да дадем^ иа на- Т ^ ТОГАВА БТ»ЛГАРИ. СЕГА О1ЦЕ ПО-ВЕЧЕ РАЗДВИЖВАНЕТО ТР^БВА ЦА
uinrh пострлдали брати не me СЕ ЗАСИЛИ и ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТБТА НА ВСИЧКИ МАКЕДОНЦИ И Б ^ Л може да облекчн ynacTbTa на ГАРИ ДА БЖДЕ ПО-ГОЛ^МА. КОМИПГЕТИТВ НЕКА nOC'БT^Tl) И БТ>ЛГАРИнсички. но С1» тази ПОМОШБ ние ТТ> ОТТ> ЦАРСТВОТО И Т^Х-Б ПОКАНЗТБ КТ>Л^Т> ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТБ.

MARCH 19 1931.

VOL. V. NUMBER

Анкета за Македонин

Миналата седмица Мгјкедонин б-feme потресена отт> страшЛеонт> Трокле за македонскив Bi>npocb
но землетресение. Кг>мт> ќсвкидневнит^ нетастин, mo кзпитЛеонт, Трокле е депутагБ OTI> Лиежт>
г.' македонскинтт> народт>ј иод1.
непр-^ц^снато orb 19C0 год. насамт>. Пригрозмото и тежко робстјво на
надлежи кт>мт> социалистическата партии.
<-»,рбнгк, допде и това СТЈЈШШИО
Написал-b е много брошури вт>рху социалии убииствено природно ^кмцастическата програма и доктрина, нтЧкои отт>
г.тие, което отне живота на стокоито слч пptвeдeни на други езици. Пр1здможемг
да
подиомогнемг.
•гици души, разруши мио о хуceдaтeлb е на една отт> секциигв на междуПОНЕЖЕ ИМА М^СТА кад^т^х Н^МА МАКЕДОНСКИ полктичЕски
поне
m
изввстно
число
отг,
народното сдружение за обшестзект» наГл.ви македонски ссла и рстави
ПОДКР1ШАТТ>
хилиди бсз b подк:лонг> ј rkx-b, да спасимт» н^колко глад- ОРГЛНИЗАЦИИ, ЗА УЛЕСНЕНИЕ « Д ЖЕЛАК>1ДИТБ Д А
нр^дт>ктз. Членг» е на парламентарната коЗЕМЛЕТРЕСЕНИЕТО, TO ТАКИВА
«1 безт> храна, изложени на нѕна ни и голи дтѕца orb лвна c\n>pTb ПОДПИСКИТ^ ЗА ПОСТРАДАЛИТ-fe pTb
мисии по министерството на ВТ>НШНИГБ Ра<•*; t pxb. TpycoBCTt на зем^етре- да ги зарадваме, да ги окура- РОДОЛ1ОБИВИ МАКЕДОНЦИ МОГАТ1> ДА ОТПРАВАГБ ПОМО1ЦВТА СИ
. боти. Вт> законодателнит^ камари се занисението, неспрели и вт>т^и мо- жнмк По тоа начин1> ние ше НАПРАВОК-БМ-БЦЕНТРАЛНИНГБфмИТЕТ-БЈНА М. П. О., КАТО ИЗПРАмаза главно ст> работнически^ вт>проси,
MCHTb, изм*ниха на н-вксји Mt- изгтвлнимт* е д и н г свешенг. T^T1> СУМИТ-b Д О CIO3HATA KAHUJEJIAPMfl:
военната проблема и разширлване на обста гсографилта на стр!аната дглг b Ki»Mi> своигв родни бра20 SOUTH WEST STREET, 1NDIANAPOL& IND. KA ИМЕТО HA Ц .K. HA M. П. O.
разованието. Веднага с л ^ т , воината е билг,
1гринесоха загуби, направјиха о- ; тл и родната земи. А н а ш т>
ceKpeTapb на комисипта за ревизиа на белпустошении. По д о л и џ л т a Л1>лпч е пт.рви да им\> се пригииската констигуции. Посл^дната му раиа Вардара, BI> Струмица, Bb течем!» на помош>.
бота е докладт>тт> на социалистическата коДоирант» и BI> Валандовјо. хиИаистипа тежката нкономимисин по езици-rt, иа които тои б± пр*длиди македонци останах^ без1> чсска криза, вг> конто сс намиI. la
ЕКСПЛОДИРАЛИ
,

.^
Ј$
миналин
м%сецт>,
прикедонскил
Национален1>
Комиceдaтeлb.
Вт> тол докладт> тои разглежда вт>
подслонг., безт> храна
ра смиграцинта ни BI> Америка,
ДТ>РЖАВНИ
|
стигиалт>
Bb
Оофин
директора
К.
Станишевт>,
дрехи. Мзложени на
св^тлината на мислигв, които излага посе с отразила TBbnxh злк Bi>p[ иа Секципта *а малцинствата пр^дставктели на ДобруджанзимеШ» студ-b, т1. ci'rvp jo i.';e чу нашитк работници и namiirh
долу, фламандско-валонската проблема вт>
скит^, Тракиискит^в организаa ни б-fcuie постаѕент, при О. И., г. Де Аскарате. t\ст<натт> жертва иа нккон смт.р- п.рговци. но Bb случаи »ие смс
Белгин. Винаги е затишавалт>, с Л е р о и
Лскарате ш ј> посл^днитк 12 ции и тин на Заладнит^ поктокссиа елидемкн.
иљжни да отд'Нлимт» o n за- i:a пресата, когато A. T. A. «K)слово,
всички потиснати народи.
години е заец^лг. разни дл(т>ж- раинини, cb много видни обтеваќтедт>
Прест>»
ст»ооши
сл%д•п>кп си, за да подномогнем!»
ности вт> Секцјчлта за малцијнст- ственици, които сж му изложиЛзложени на студа,
Македонии е ср-вдоточието, Букуретг и гвхкигв
постралалитк orb зсмлетресе- иата телеграма отт> Б"^лгардт>,
Lj/b6b II С1» np?>BWTH ОТ1> OO.1хинте^
ли
ло-подробно
положението
днешка
дата,
17
т.
м.:
«Днест>
вата
при
О.
Е
и
е
имал?>
вт>зокодо
конто се вт>рти политииисто македомцн.
поглсждатт>
г.т> 5 и полосина часа заранвта МОЖНОСТБ дајпроучи оснфвно аа бглгарскитк малцинства вт> ката на мира или на воината на ланди, и други градове, 1це наст.сипни на т
Македонската^смиграц!1л, ко- | в 1 > В"клград-?> сксплодираха три \ в-bnpocHrfe, јцо интерссу^агБ Македонии, Тракил, Добруджа Балканигв. Разположена вт> ^
см%тка вт> това.
«Македонии за македонцигк»,
разрушеии клши, Bb които из- VITO шшаги е оила отзивчива бомби пр^дт» дт>ржавни учреж- ј малцинствата Миналата грди- и Западнит^ покраинини.
цент!»ра на Балканскил полу- жив-кеица свободент> и демоѕрагубиха всичко, каквото имаха и к^мг> нешастипта н страдан!«н- пении. Друга една бомба не из- ! на, когато вг подкр-fena на! пеBb ср^тата си cb г. Аскара- островт., ти е платала СЛ-БДТ> f ичент> животт>, това me бжде
под^ развалипитк на които о- та на нашин народт>, тр^бва вг> бухна, ко когато единт. маиорт> | тицинта на трјимата македонски те, д-p-b Станишевт» и д-рт> РуконфликгБ разноски-rfe сигнал1,п> за мир-brb и задарустивиха и ЧОВ'БШКИ жертви. тои случаи повсче отт, всКкога o r b г р 1 > б С ката армин започна 1 пр^дставител и,
Аиастасовг., менов!» казали, че' винаги ко- за воината.
ването на демокрацинта наБааМпадн македомчета замр^зна- ia ce иритече НУ ПОЖЛЦК
| л а « разгаежда, бомбата избух- | Шалевт> и К,|иевт>, по инициа- гато се е искало orb О. Н. да
Надпр^варваха се кои да канит^. Иначе — втачна воЅва.
«ч*1 )' гладни умирптг. вт> вкочаЦентралниит-b Комитетт, вечс ј „ а к г . ѕ-љ.д^т* му и го нарани тивата на все р г л г а р с к и н СТ>К>ЗТЈ се анкетира положението вт» присвоќ по-гол-вмии д -fe л т>. OnHTbrb отт> 1914 год. го fiottaнжалиг^ и посин1>ли ржцк на е изппнтилт» окрлжно Ло ЈМ. П. риозно. Пт>рвата бомба избуПаисји», вг. Женева се Македонин, ср^бското прави- Страната, колто би влад-вла
за — това me блде една посго(). ви С1.слинеиитк 1Цати и Ка- с е
ПЛ?.Ч\ЧЦИТТЈ HMI> маики.
изпратиха
qTi> Б1>лгариЈ1- Н4Ј- телство е отговарнло, че ст> ед- Македонин, me e по-си^1на, похна прндт> министерството на
инна onacHocxb за Европа.
нада. cb което кани настолтслЖел^зницит^, колко десетк хилнди петиции, па аккета О. Н. се нам1ѕсва вт> литически н економически, отт>
Пжтишатп и
Страшкин nucbK'b иа тил псАко ние, западноевропеискинато- вл\тр%шнии животт> на дг»ржа- своит^ сг>СБ\ди. He бива, проИ ЧЛСНСТПОТО на органи- | Ѕ Т О ратп грЈ^дт, Военката ака- ! Ст,рт» Гфикт,
|Ц;ЈС ШМ хора се е разнес'1>:п> ма стватп
rfc
демократи, подр-Бжници иа
гациит^, да се засмат^ сериоз/1лг./кт> и на пшрт> и;п> поробс- но м бнрзо c"b сг>бирансто на демил, а третата пр^дт> мини- ј вари г. Аска^ате, като дирек- вата и му пр1»дложили да про- чее, да се очудвамс, д^то тл е формулата за правото на наропатл 3CM5I и свива cbp.iuara на поммци. Но има много ро.чо- стсрстпото на Воината. Чов*ш- | торт> на Сек^вдта за малцинст- изведг анкета между полозина- обектт. на алчности, Henp-fccra- дитт5 да разполагатт> сами ст»
нара- вата, да приеме оригиналиата | т а МИлио1П> македонци вт> Бт>л- нно подновнвани, на всички себе си, искаме, при днешнигк
осд глплнти максдопци. Тои пи- Л1оипви максдопци, които жи- и» жертви нТ.ма, ocetm-.1
|;?ка»!ето на маиора. Јетв1.рта- петицин на
Паиси», ко- ј г а р И Д > за да се види отт> каква балкански дт>ржави. Ако ПО&ТБ- политически случаиности, са('birb не можа да не долсти и до
та
Г>ом5а
б^ше
скрита
до
тролто е била по^дписана ОТТЈ Ц% napoAHOcTb сж rb, з а т о сж. на- дни-rh не се споразумкитБ е- моуправление на Македонии вт»
наст, нито nbKij нис можсмт» да шпии организации и които
тоара
пр1>д!>
старитв
военни
лип
изшмшителен1> комитетт>. пуснали домовет^» си и пр.
динг. дeнb да образуватт> феде- рамката на гогосдавнискага
сгонемт> глухи, за да не го м\- тр1,бва с л т о така да се притеказармиз.
Oiue не сејздае каква е била
гхп Онил, които умирап» краи катч> иа помотѕ на нострадаНа 25 Ф&вруара вечер^та, раш!*- на iiajjKaHCKn-rfe народи» дз>ржава$ ?о е-лрн уедовдгеѕ^г*^
мисинта на if. Аскарате ВТЈ СО- бт>лгарското д-во за О. Н., да- всички me свт>ршатт> сѓ» това, me се установи единт> демохраВардара, вг> Струмица, Дои- лалчтв брати. Tb могатт, наифип, но сноредт> н^кои св%де- ло вечера BI> 4ecrb на г. Аска- че me ce изтогцапЈ вт> една без- тичен!> режимТ). По
pmrb и Валандово. сж наши лссно да направлтг. това, като ј
нич оти Женева, може да се рате, на които присжтствували краина вонна.
крп>вни братн и сестри. Вт> тии ce oniecaTb ст> СВОИГБ парични
сжгцигк начала, ние
пр^лположи че тои е отишт>лт> много видни обтественици и
тохки часове на ужасни тсгла помоши направо до ЦентралСт>рби, бтЈЛгари, гт>рци, ал- блде дадена свобода ва развивт> Софии вт> врг>зка ст> тревож- нр-Ндставители на македонска- банци, турци, ромт>ни, ВМ-БСТО тв македонски обвдини.
и етраданил т в немогат-b да не unflTi» Комитет1>, които orb
нин
зовт> за затита на бт>лгар- та емиграцил.
см спомнитт. за родолк>бкето СР.ОИ страна me нам-ври начинг.
да се каратт> непр^станно за
скнгв
поробјени
малцинства.
Ето прочее програмата: ЈП>
иг« македоиската емиграцин BI> н сркдства, за да изпрати ст>бдрипит-в на Македонии, me поГ-нт>
Аскарате
напусналт»
Пр%зт>
пр^биваването
си
вт>
рамката
на.сегашнигк договоЖеневскилт-b
в%стникт>
«Ла
Амсрика и да не очаквап. отт> ранитк помоши на нуждаштиCTAnflTb, разбира се, по-мждро,
Бт>лгарин
на
27
Февруари
и
заСофил
г.
Асјкарате
ce
e
cptm..WaccaoaH'b» ВБ ПОСЛТ^ДНИН СИ
иаст> noMomb и yrfcxa. Tb не> i"k ce вг. Македонин.
ако сБздадатт>, чр-Б31> обшо ст>- ри, свободни обшини вт> своминал-b
направо
за
Женева.
налг.
сг.
пр-$дседатели
на
Маonoii
печати
една
дописка
отт^
iworarb да нс помислнтт> за
гласие, независимостБта на ма- бодна Македонин, вт> свободаа
Нека всички максдонци бж,- 3arpe6b, BI> колто се говори i
НУС!> безг» Bi. T'hxi> да сс роди
кедонскич народТ) и образуватт» и демократичма КЗгосдавнм.
I дат b проникнати отт> тон дт>лп> :<л мt>KHTfc, които взел^ заг- ј
«здеждата, че ние me блдемт»
помежду си федерацил, които, С л т и г ^ права на македонскиi KT>MI> своитк родни брати и рсбскати иолицил, за да пр%които ше имг. сс прнпо силата на това споразуме- rfe обцџпш, които сега сж приј нска всички им b ce прнтекатт> дотѕрати всвкакви непринтни
на ломотѕ, iTbpBHTt.,
ние, ше позволи на балкански- сљединени кт.мт> Гт>рцин и Bi»aј на no.Mom.b!
случкн cb *кpaлb Алекса^дт>рт»,
които да отринп. силзитѓ» на
т-fe народи да ЖИВ-БНГБ адастли- гарии. По-ќтлно, Cb noMomb; Радостм-а на пострадалит Н прн ное^чцението му в^ горнил
та на мира и вт>зпитанието «а
плрчушигБ и да стопллтг. rbво рамо до рамо.
i me бжде много гол*кма, Ttxtia- град!>. Нт> дописката се казва,
Виенската полицин е цапра- ко сл"Нд> убииството на хт>рjuv.i. на замрг>зпплитк отт.
Дотогава, при сегашното по- народитв — закр*Блнала веза; та благодарност^ me бжде без- че билн арестувани много хт>р- ј вила интересјгни разкритин! по е- ватскии националиств, профепгудг». Тк протегатт> кт>мг, наст>
ложенне на дт>ржавитБ, не само висима Македонии и ст>глашеi краииа.
{>л.')-о и се молнтт> за помотв.
вати и лочти всички македОн- ј динт> заговорт» каправенг. отт> copb Суфлаи, вт> Загреб!,, у- дух т>тт> на cпpaвeдливocтb, но ние или федерацил между всич~ "
ци — раоотници
и- студенти, ' cpbochaxa пјолицин вг. Загребг. бииство, което «Гричг» припи- п
збранилт!) интерест> ки народи на Балканигв. МвДз чуемг. Tt.xmiH гласт> и да ; Да илп> полтогче>-51>!
демократическата сввбскоито жив-fcHTb вг. Загреб1>. А- и сргбската!оргакизации кМла- сва на Белимарковичт», коман- на С-Брбил и налагатт> да даде дрг>тг.,
а и го
{Огослав^: >, които нал|осл b- дантт» на Загребската полиции, на Македонии истинска автоно^ ^ м о т о благост>стои1П1е
рестуванчг!'» македонци били
?апочиалн да изгп>лнн- гвикано било ст>брание на срг>- мин и да сгздаде една федера- на Балканскил полуостровт> 1де
задт.ржани локато кралн Алек-1 дт>к!-»
си планг. за уби- бскнт1ѕ националисти отт> дру- тивна мгославлнска дт>ржава: блдагБ вт>змездс1;и.
сзнд1>р1> ир1>бивавалт> вт> гра- ! ват!»
Г>олучсиит1> дом1>лните.иш ' ^смлта и почувствуналп, че Bb3т:аиото на 0 ви.анл х"Брватски жеството «Народна Отбрана», стара СтЈрбин, Словенско, Хг.рЕдна подобна хубава програно/.гобни св±»дф>иип за ;чм1е- | духл/гb cc изнг>лнилт> сг, миризсмнгранти. НА 14 Maorb влеп- което зас^давало BI> Загребг» JUTCKO, Черна-Гора, Босна, Хер- ма не me б^де осжтествена
трсссписто, станало «г, Макодо- ј ми иа ра?.ни chpmi встсства.
е престувала под1> покровителстзото на Бе- цеговнна, Македонил.
ската поли
безг. всев!>зможки млчнотии.
uи^ вт. област1,та мсжду' Стру- ! Много OTIJ чешмит^ и по-малтрпма к>гсслав«ни (нав^рно лимарковичт> На това сг.браБалканскнт^ народи сљ. пт>л- Тр%бва да изчезнатт» много
f.jHba и Гевгелм, с ^ малко по- кнтК р-кки 1ф1>ел*хналн. Иови
ј <;>рби'-- б. н.), които направи- ние, споредг. «Гричт>», билб p"h- ни cb сила; вт> далечината на пр^дуб^Бжденин. Но дт>лг1> на
успокоителни, зашото загуби- чешми и нови мннерални изволи сокзацирнни разкритил по шено да се убинттЈ 80 видни е- в^ковегв т^ сочатт> епохи на всички напр*Бдничави лк>де, за•rfe не с ^ така гол^ми. 'както B"b ри с.-ѕ. се пслвили. богати Cb ctјиена и убива- мигрсшти. Твтфди се, че Бели- слава, моглчшество и гол-^ма грижени да обезпечатт> иа *cL-~
;и!смлта HM
началото сс сиобти. Коресмон- ра. Други nx.Kb нзвори продт^лнето на два;мата х^рватски во- марковичг. издалт>, фалшиви цивилизацин. * Зашо толкова ки народт> неговото ц%лостно
л.итсли и вЦдии д-с^ци зц неза- паспооти на
на
в. «Нк> Ирркт> Та- жили да тскап., ио качеството
души от- много живи сили се използу- развитие, иеговил пт>лет> ло-51
гисичостма
иа
Х^рватскф,
д-рг>
, коАто лично е uociiTii.Tb на водата и UBferbrb и сж билк
брани убиици, които напусна- ват!> за ззаимно изтр^бление? ходт> и максимума тасгие, е дз.
Г)1лградтз опровепгава, че е
вскчки пострадали села, ст>об- коренно промвнеии. Селото замт-cein. вг ртентата cpt>mv Лнт Павеличт> и Густав^ Пер- ли Загребт>, за да извт>ршатг> Наи-лсната посл^дица ка исич- работлтт> за постепенното осж.- %
тава, че землетресениего по Валандово, косто сл+>дт> Пира- крал!, Зогс> и че на тогославлн«кзложената HMI> мисин. На че- ки тин вчерашни вражди и на тествпване на очертаната оп>
:
ва
с
пострадало
нам-много,
и
Bb Ept3 :п
разм^рт» е било ограничеио, но
«Hto ло на списгка иа лицата, които всички тил борби за влиннии нас-b програма. Противг» ста|
ска територии сс орга:тзиратт>
това
no сила Катастрофално. Пос- което е едно orb наи-гол%мит+> чоти ctvi-mv Албанил. Ттѕзи ои- ; !опкт> Taii
л> телеграфиратг. | тркбвало да бждатт» убити, вт> Л\акедоиил е тласнато кт>мт> rfc омрази orb миналото и, I
•градалата територил е била о- села вт> тази долина, е останало ровержении иг могап» да бж- orb Вксна
дата Ј5 Мартг.: ! столт!> Павеличт> и Перчецг.. И диктатура, както вт> С^рбин, пр^ки натрупанигвколо 700 квадратни јмили, ка- без1» воденица, з а т о т о р^кич- дпт-о искрени. М-ного плти Б^л- ј
Вт> кп^зка cb арес^уване- ј двамата с л ос^дена на смгрт^ така и вг> Бт>лгарии. Вт> исто- всички македонци, вснчки балката
ког.то
с
карала
воденица,то ценп>рт>тт> на зе!млетресег
rna.Ti. е опровеогавал^, ио всН- то нчера в^ Виена на трима н)- [ за затита на дтзржавата, отт> •риита, a ome повече отт> в^кг канци no плтн *taa о с в о б о ж д е ^
нието е билт> ВБ село Пирава. | га, ир-кст>хнала окончателпо.
кога с л^гал-b. Пера Живко- гослав?нш, подозркни в> заго- ! единт> Бт^лградски
насамг, тираническата форма нието, всички народи вт>
Останали-rb пострадали села сж. j Ilpt3i> ц%лата изтекла седми- вичг. опровергава, че вг» каби- порт> за yf јииството на Х1.рват- '
на управление е нenpи^тeлb на та вт» пт>лент> политически,
Дедели, Кадт>нт> До.1^>, Татар- 1 ца, били констатирани нози нета му имало разногласил. Три скит-b лидери, д-рт> Анте Павс- ;
?.1ира, както Ву^к.тр"Б вт> дт>ржави- иомцчески и социаленг»
НИШКИТ1>
В
О
Д
Н
Г
Б
хх, Чзлт>кли, Мелешли, Орман- | землетрес^и удари, но макарг. седмици сл%дт> това трима OTb личт> и Густавт> ПерчеЦг>, го- !
,i:bKT>, тр^бва да се обедѕп
Th, така и на вт>ншнин.
л«, Раброво, Мирчевој, I радецт., ј н тв^рдт^ слаби, тК дтЈржатт. MunncTpHrh му си подадоха оКТ>МТ>
Б-ВЛГРАДТ>
вие IJCKH в^стниктј. «Раи- ,
Гр-Бцки, бглгарски, ср!>бски в"» името на тан ickab.
; 1рестен1>, Карап,оргСво, Bpaii- j населението вг едно напр-вгна- ставкигН. Сега В1>пр1>ки опро(бвинлва срг>јбскрто ;
1Це сж необходими много уј
нзродн, пр-всганете да во»овате
ковци, Балимци и Мравинци. го положение и винаги очаква- вержениита, СЛУХОВСТБ ИЗТ> ЕВ- националијггично
друјжество ј Унгарскит1> в-БСпјици пра- помежду си-за влад1знието на силил o r b страна на всичкн i
Ч«слото на pa3pyuieiiHTii и нс- т о новн н по-катастрофални ропа. че се готвнтг. нападенил <Млада КЗгославил», ко:ето ст ЗНТТЈ интересни разкритин по македонската земи, а вие сами- де сг.чдобра воли; обач^
годни за обитаваие к ^ т и над- трусовс.
отт> Ст>рбин c p t m v Албанил сж. ѕ ломоѕцнта на начнлникаЈна Заг- станалин нгдавна атентатт> c p t - rfe me станете по-свободни и както Александт>рт> Велнк^,
mv кpaлb Зоп> Албански. В-кт> по-тастливи вг» Атина, Софин, откажеаг. o r b Н~БКОИ ИЗГОДС
мипавали 2000, y6nTHTb били
На «Асотиеитедт» Ппсст»» те- иапглно в!>рни. Тил В1>оржжени рсбската полицил, г.
35 души, 00 души б11ли тежко леграфиратг, отт> Бклградт>, че | банди се организиратг» около вич!>, планирало да у<ј>ие 80 «Будапети Хиралд!»* се науча, Цариградг, Солунт>, , ск запазимт> Надеждата..
1>а»)ени.
!
па 13 т. м. се почувствували 4 | Охридл». Организаторт> имт> е видни хтрпатски ем^гранти, ва, че атентата билт> организи\}о разкази на самит^ сели- \ нови земетргснп трусозе BI> j ренегата Филипт> Димитров1>, к о и т о сж ѕосж.дени на CM"bPTb» рант> отт> албански емигранти,
>»), землетрессннсто! t* д о т л о Македонии. Имало 4 души уби- които получава отт» сг.рбит-в orb дружеството «Млада IOro- които рмали ттѕсни врг>зки сг»
сг>вс"кмт> неочакваНо. IlbpBo ти м това внесло новт> страхт» !5?000 динара м1ѕсечна заплата. славил». I В-кг. «PafixcnocT» КЗгославил. Т^хнинтт> водителБ
"билт> доч\тт> далечет> тт>т- вср^дт> изплашеиото населеза^влва, ч ; реролверит^, патро- билт> Хасан1> беи Пришина,
Близкото б л д е т е me потв-bСериозното а.мепиканско се- пом-всгаането на апела »1»мсж!>, посл%дван1Ј атт> два хо- ние.
нит-fe, фаЈ шивит4з шгофлавннс- които често ход-влт> вт> Б^лрди в-fepHocTLTa на горното.
1!а 14 Maprb изт> Македонѓт
•р^зонтални трусове и то само
ки паспорти, нам%рени вт> три- градт>. В-кг. «Маджарушатг»* дмично спксапие €К)нити», ре- списанке вт> много
Vh н%колко секунди. Кдицит-fe е вал~Бл1> черенг CH"brb. Това
мата аресгувани, сж иа)п> бил^ казва, че единиатт> огт» атента- дактирано o r b наи-видни аме- ропебски вт^стници н
tt разладл^и, но не били сру- било като посл^дствие на зем- трусове и все о т е не може да дадеки OTI> Загребскат-а поли- торит% Гелоши бидг» по-вече рикански обтественици, писа- ј то^ е вече добилт> „
Може Ш ^
•ѓени. Тд^зи трусове били пос- летресението. Сн1ѕгт>тт> е па- настжпи успокоение вср"вдт> на- цин. Загребската полицин им-b с!>рбинт> отколкото албанецт>, тели и журналисти, пом-вства
изц^ло
изв-встнил
апелт>
на
Геа
вторинтт»
Ками
бил!>
гр!>кт>,
ѓ-ца
1?елева
ве
^ѕдвани отт. два извт>нредно далт> пр%зт> облаци отт> прах^ селението вт> Македокил. Ц"Б- дала сжшск така и пор^рета на
kmoro силни отвт^сни удари, дошт>лт> чакт> отт> Африка, по- лото население около Струми- Густавт» Герчецт>т коитб тн np"fe- но и двамата се считалн за чле- на Велева. Това списание ce ko- че
К&ито причинили срутването на ради което се боидисалт> на че- ца жив-fee на палатки и на от- ди вр-вмеј отнела ОТТЈ мабката нове на срт»бската кодоаил вт> дучава и се чете отт> ваи-вндни- ка обшкрно
амеоикански обшествеѕшци ч\окдестраннна
;
жжаднггв. Усп-влигк; да заб-вг- ренг.
крито. Само н%колко фамилии на Перчецт>.
Виена.
разкрива,
че
пр%дседатели
ва
ал-1
и
писателл
г-ца Ве- стиката, л ^ к ѕ с ® ^ - ^ .
Напра^енигв арести |и онова,
HaTb на полето, заб^л-взали си«Hie Иоркт» Таимст>» отб^л%- сж. се вт>рнали вт> КЖГДИГБ СИ,
Ук>-б%ли плам1>цит излизаши зза друга телеграма отт> свон но сп-вли ст> отвореии врати, което. пише «Раќхспофп>», на- банскит^ емигрантн ВГБ К)ГО- I лева е ндагбстенд» на видно
orb землта и достираши д о 200 кореспондентт, orb Б^лградг., готсви вс^ки моментТ) да бтѕ- помнн за неотдавнаипкигк сб- славин Гави
много
6
на многомегра височипа. П0дт> краката вт> колто ce казва, че ocbaib rafi> при ново разтгрсѕаие на ѕинеиин, ваправени o r b х-Брват* блнзт>1О> ва генерал!» Жнвко-!^ с т а ^
св r t заб%л1«залв дукването. на двд ce изминали отт> .т>рвит6 земата.
скзта агешшд «rpa4>i, ne sssi-"

H I № AGKAPATE S I СОФИВ

МАКЕДОНЦИТБ Ѕ1 ЗАГРЕБ1) АРЕСТУВАНИ

ЗАГ0В0П> CPtlU,y Д-Pb АНТЕ
ЏЖ\>
И ГУСТАВТ) ПЕРЧЕЦ1)

ЗЕМЛЕТРЕСЕННЕТ9 В1> МАКЕДОНИЛ

ОПРОВЕРЖЕНИП

'ШУ"ПОМШВШШШ-У.АГЕНА

>^?

тзиви

1ШСМ0

^£&&>ЊСИ^£*

Женската Секика п р " М* П. Оргаввзацца «Педиогерп»» art»
me даде вт» НЕД-БЛИ, НА 29 МАРТБ 1931 год»

1
на Акрот», Oxafto,

ЦентралвиѕггБ Комитеп>
«ЗАВИДНА» CWfcCTb М- П. О. me издаде едно оккин
министт>рт>
на
финансиитв
Излизатин вт» НК> Иорк1> в»; кин
X-fapBaTCKlirfe ВГБСГНИЦИ СБОбНап*Бваше се ВГБ ^ОФИИ да ржжно до организациигв, ст>
«Хврватскн Листт> и Даница! заивил!> р-вшението на френс- тават-b, че вт> Загребг» е била
кото
правителство,
че
за
да
се
което вде забрани на насгонХг>рватска> вт> брои си отт> 7ј
издадева прискда cp-fcmy два- минава за македонски «РЕВО телствата или на членовег^ да
туригБ
н)гославлнскит%
акции
Марп. т. г. дава извадки ОГБ;
които me сгане вп» кѕуба на органвзацнѕта ва 1121
зва хгрвати, пр закона за зацев- Л1ОЦИОНЕРТ».
на
парижката
борса,
трвбва
да
имт»
давагБ
каквито
и
да
било
по-важнитв части на едно пис-|
та на дгржавата. Осждешп-b сж.
Като таш>вгБ ее о^личи мноза жнвота на бргани- стригв. 1Це се пр^дстави
мо отт> Б%лград1>, пнсано o r b носнтБ удобрението на к>госла- Анте Павдечичт> и ФранБо Шк- го . . . . посгрои с^
вт>
, зациитк и сБк>за ни.
едтгБ много високо стонигБ взнскии парламентБ.
столицата на
Това негодуваке
c p t m y ворцг. П?>рвин билт> ос;вдет>
"
! me помоли членството да боисврбинт» до свои видент> прилј
Мииава за храбре^т>
на дв-fc годинр и два м-тѕсеца, a
Францил
квкакт>
си
се
отразне
«револтционерт>».
Заj К О тирап> измамническитв инителБ вт> Ннз Иоркт>. За да вш
Драка вт> пеп>
вторил на три м^сеца строгБ неже
р
ва
вт>
статнигБ
на
ЈГБКОИ
В-БСТСофин,
ативи
на
топ
«»БСТНИКТ,Ј>. Коднп> чнтателигв ни, че н на сајЦ
И
гБ**ничент> затворт.
Ц
пукаха парабел!ггБ
Д^ИСТВ^ТОШД! ЛИЦА
м и т е т а
п р а в и
ТОВЗт
к а т о и м а
Mini с-Брби с дотегнало днешј- ници вт> Загребт> и Лк>бллна,
Б^лград!» била нздаасна грабна и разпродаДе
кова, Анастасна Т. Аршзв~
р з р
— — Днаки Дошевг
ното положение на н!>1цата вј> които сж подписани ст> инкциа~
приакда,
пакт»
по
згкона
било пов^реко ; п р % Д 1 > В И Д 1 > K a { C b И З О пачено и | Рх
7V
жена — Фавиа Ст.
«КЗгославии». и чс ср!>бската ли, подт> които се разбира, че за зшцита на дгржавата. Осл^- то, което му е
п П.
а
rfcxHixH
авторт>
е
Балугчичт».
О-ГБ
нетастнитк
му
(Ѕивши
3.
^дателски
се
нвд-1
?
Z
Мишева 1-ва жома — Ревгеа Е.
afCb д
о р и пр
диктатура, като дазнтг. се чојСнабди
-~- се по тои наккнт>
,
" I Ksarb
св-Бдвнинта
около живота
депигв
тамт>
сж.
Иованка
МуаБдага М. Верора
тон"Б е много праетелс2-ра мома
B^KD ВТ> морето, с готова зја
спнт>
и
се
намври
в'*
Францил.
,
орѓанизациитв
ни
BI>
в.
«НзГвка К. Чаквдр»»
Гермаина, мжчи се да | Ч^РИ-ГБ, конто е осждена на три
п а
СтрезокБ 3-та
змин да се задови, за да се снлкт>мт>
Не
много
сл-ѕд-b
тоз^
пристигна
ј
pQдeн•b
Гласв»,
а
сл-вдовател—
Лгаба Г. Нацѕвѕа
години и Драгутит» Пилерт>, на
Елена Г. Петрова 4-та
си, ние npt-дазаме по-дол^ г.в- ј убт-.ждава, • чеК)гославил ке е седемБ години строп> ТБМКИ- fc-и вт> Торонто, Канајка. Напт>лно ! ~
но
Ti
това me тр-вбва да се очак- Авдровка Евдева 1~ва ергенг — Хрвсто Т. Аршвкѕ&вг
кои по-важни частн отт» то$а свБрзапл cb Францил, че тн не
ј вт> духа на «ревоЈноцконнин» i s ; i „
Х&рвнѕовица
1
че me бжде и вт> останали«a M. Никвлова 2-рв ергев!> - Благои Гр. EpiXTaxoffv
е нсимии сателитт> и пр. Т-БЗИ Ч?РТ> затворт>.
Невка
му
морал-вл
С1>зтѕст^>.
..
егови
изданин.
Фаниа П. X. Динева, 13-твергент» — ДимвтгрвМ *
вксмо.
иризнаци иа негодуване позг в Н
1лградт». 2\ Инуари 1931 г. ЕОливатБ даиа се направнгБ осноХрант\~г!->1ие се аколо ГЕНЕ- ј
К. Георгсва — Мос- [4-тв ергент» — МкхаиЈП» А.
РАЛА в^ Софин. a :л%дт> убии- ј СРТ>БСКИТ-В ИЗВ-БСТТО
Драги г-нт, X.
вателни заклшчениа з а т о МаВеселието почва отт, 2Л0 часа сд &дт> об^дт>, а програмата
ството на ПОСЛ-БДНИН, развтѕнча- ј Q\\ П Р О Б И В А Т Б П Ж Т Б
«Вк моето посл!>дг10 пнсмо чекг», Прибичевичт» и други ли«НАРОДЕН1>
ГЛАСБ»
точио вт> 730 часа вечерБта. 1Це сѕнри Акронската музѕка.
азт> Вн писахт> за Свстозар^. •дери СЈ* били посвтени ОГБ еиото 3. П. се рази ета да rbp- j
Мачек*1>;и мисаригБ на кралл. По всичко
б м л е т и н т » си поотѕдователи. !5ачисли раз- | Човт^кг. като чсте коаинит%
Прибичевичг>,
Пскаива се ц^лата колониа orb града и околносп>та да ае
друтигв хБрзатски лидери ји изглежда, че ние се намираме «Гричт>» сгобтава, че o r b
ни типове. В"Бпројснин «храб- ј вт> в. «Мародент> Гласт>», не- пропусне този случаќ и no тат>вт> начиш> ше помогвап» вкпге;
насам-b на срт>6- ј р е ц ^ Ј n p f e p e H 1 > op> БтЈЛгарин,
отрицатслнин отговорг», конјо нртѕдг> една сдГБртна криза. Ка- колко
ма ј волно се запитва, дали не чете риалло на организациата коато ика за ц&љ да се бори за сво]
ТБ дадоха на емисаригв на крја- кза форма me вземе тн и кок
редове ! Н*БКОП срт>бски орган"Б на диквоиници се давало от- ј к е д о н с к а МЛ адежБ
бодата на Родиката ни.
1
ла Диктатор!», накргвили јо- me б.^датт> наи-главтшгв и важ- иуск"Б по за едикт>
>. Спотатурата,
писант>
на
б"Блгарски
me б.^даг
Входт> за всички 50 сента. Д-вцата безпдатео.
срхди, јн а т и н ^ к о и т о трт^јбваше да у e3H:cb. Така &\> пocл^дни^ брои
ntrrb да взематт, отт> rbxi> дсјкрсд"Б no6pt> осв-БД
не се знае. ЕдОТТ> УВЕСЕЛИТЕЛНАТА КОМИСИЛ.
ларацил, ci> които т в приемајп> ни В1>проси, от.е
се давагѕ извадки отг. б"^лгра1ГБМ1> кокституцн- даването отпускБ на сот>бски- биват"Б македонскдт о
КБОРАВО.
но
Диктатурата и абсолкзтната мо- онно и парламентарно управле- rfe воиници било свт>роано ст> може би, намирис
дски ввстниии «К3го<рлав^нски
ндрхии. СБздадсна ci> пртѕврата ние е незЕзможко, даже ако плант>тт> ка генералнин шабг. на
Така мнозина ijo знаеха за Гласникт>», «Политика» и «Bp"feод. като ос- кралБ Александ^ртз наложи ед- срт>бската армин, които гот- сГ О Л t> iM Љ РЕ.ВОЛ1ОЦИО- мс». Г>ез1> ннкакзо о^ровержев'влт» една пробна мобилизацик HEP"b>, Tio Koi'i знае какт> и cpt>- нче. безт> никаква кретична замовент» ннститутв т
на
Женската Секцил при М, П. О. «Охркдт>» вт> Менсфиддт^
на
шгослмвпнската армин np-fe^-b my КДКВЈ усл\ти
на редакцидта, далн
Вие знаете
ј
кагласеиа консгатуиии
ПГ>С>Л^ТНИТ-Б мФсецн. На воини- иа това «РЕВОЈ|!1ОЦИОНЕРвт;пно или не. r h noM'fe- )хаио, КА 21 MAPTb^ СЛБОТА ВЕЧЕРВТА, ВТ> ЗАЛАТА
станоѕкшето iia Мачекв !
— - но так~^во едно разр-вшекис
(Јофин,
се
настватт>
из?лислиц1[Г5 ! на сргб- ФРЕНДЛИ ХАУ31>», находлша се на Меинт> ст. 268, устробѕа
по тон B'biipoo>, едно ст::ноЅи- ше пропадис — АлоксгндтЈрг цн-rb се давало отпускт>, за да ] СТВУВАНЕ» т јдо заминаваГКИТ'1> BTVCTHHUH. 3 b КОНТО СС
което t биго вт.зпрмсто не може да работи констит>- се псвдигне отпадналиа ДУХБ ;; с т а н ч н а
а) В7. РЕПА- разглсжда декларацилта на
нл
воиската
и
да
се
постигнат1>
н
е
т
о
с
и
всички други хг>рватски и ционно и вт> нт>лиа хармонил
м
К1ОМИСМЧ в-b
ср1»бск:! лидертг. то с, кактојВи ci> праламс-ита, тоза е про+ивт> ИЗБ"БСТНИ икоиомии, та да ° - ! рдц^*0НИАТ \ Јние на фран- П-Брличев!> и Г. п. ХрисгоВ1>.
Вт> т-ин сргбски разсжжденил
е веч;! добр-h изв^.стно, какво 1 саматп негова ппирода. • Него- готт> да се покризт-b голФ.мигк \ (; О ( ц и а __ ^
п> вр^ме на коѕто me ce пр!дстави кногосѕѕсшната комеди»
, n.puuT'fe и е ззм-Бшана ц"к,1ата б^тгарска
опзходи по пробната мобили- Ј Ц у 3 иг£
едно разр5-.шоние иа нолитцч^- i
побкдителки, дгржава ведио ст> бБлгарски?т
роси ВБ страиатл може да | се : ™-:™то тон ушицожи к-вкои пакоето прибира вјт» поб1~>дена uapb. Б влградскиттз в1стници
отт> конституцинта
Ј
Бт>лгарии воекѓшу& и задт-лже Nfiioro добр-^ 'знантБ как^о uf>постигпс само чр гл:» свободни
год., параграфи, които огШ.е свири кашенска музака. Сл^дт> комединта хората
;
Фраи- 'лнтт> cb тин cu статии и r h сљ
пр^говори по межау дв1^т^!сунин icbMt> тин ,
газаха правата на коронапродглжатг» до кж.сио npt>3"b котвта. Бк>фета нѕреденг> така,
веренни Д1.ржаги, Хт>рватсфто т:
нам1".рили добра почва за раз
цузит-в го знаеха
6hme неговил
кралстио, както то се плзовазл- јј '
Р Е В b л к) ц \\ о- пространение на сргбскит-в лт>- | както siorarb само оргаиизиранит^ македоики да го
прт,вт> узурпаторскч
г
ше нл 29 Окто\ ври 1918 г|од., i пл;тѕ. Ton loropii додката си
ГОЛ^МИН ЛО11ДОНСКИ ВТзСТИИЈСБ H E P
"b*, че е
адоволи всички.
жливи мислн 4pt»3-b така напе- ! ше задоволи
всички
че
е
ПУНКсвалии(_-то IKJ 'Хабсбургс- i
«Маичестерг.
Гардкннт>»
дава
на
ГПНЕРАЛА,
сега не може да се в*орбо>лгарски ВБСТННКТЗ «НаМакедонскзта емигрсцин orb града и сколностБта ке
. I тогава,
и вт>ппеки това
ката династии и нрокламиренс
г
понсже тол np'bs- слт^днитк кнтересни подробно- j TOB'b
b ГЛДСТЈ* .
еа да изпусне по никои начинт> тан вечеринка.
KOMI IГГ Л. б ^ гвхент>
то на иеговата нозависимосТ(Г-, н !ј нг назадт>,

no
силата
ка
срг.бската
Иачало точио вт> 7 часа вечерљта.
BI> Загребт>, вд>чиновник^.
СрТ)бското кралство, ci> него-i констнтуцип
faT
CTb 1903 год., СБЕДНА НЕОКАЧЕСТВИМА
O T b JKEHCKATA СЕКЦ1Ж
вил KOHCTHTyunoKCHb C T a ^ T b сговлива сдиш» :Н:ГБ на пр-КдаHEПPИ^TEЛCKA
ПРОвид"Б на писмо ОГБ М. Е. Дг.Cpt-uiy какви ѓлуги . това
ОГБ с^.мпта дата, т. е. пркдјн у- ТСЈСТВО спрКм-j нчрода. Кон- рамт>, в"в което четсмт>:
остаеа танн-а мсжлу фоапцузкиншцожонкст-') п-1 ичцистни; па- ституцп'!та отг. 1903 год. вг> — ВодителигБ на трит% го- тк му господзпи
и нега.
Тг-cj иаречеиил б^лглрски
раграфи СТЈ. ср1»бската констиостк не е нглцо лруго ос- л"Б?.ш хг>рватски партии, д-рт>
1Состурчаш!
на
TViyfH OTb \'ЧИ ГОЛ. С1. ГТК^ВИИ
копстлтуцнита o r b 1888Мачск1>, д-рг> Трумбич-b и д-р!> | го ргчзбраха а м nt>xa лспнали
лр"квргт!. Н-) крнл!. A i^hjcan-.
Македонската Полпткческа Организаннл «БорисБ Сарасч-.ставет OTI> коал!» Ми- Будак1>, б Lxa п*УиДупр"Едени, јимето TABTASI ITATA. «Пазе- комто сс пкше с.г.то џг о\-,л
c
f
год.,
КИ
СЗ!ТКТ>,
TIO
Е^Ѕ
1Г?ГО
ТТО-ВСЧС
д{>р^> u:» l ?! ) гол.
I
озг» в-с Толидо, Охаио, пт> СЖБОТА, НА 21 МАРТБ, 7 часа
сг> С1>трудничеството на ке ако ста!1ст"Б н^какви мани- \те ce OTI> ксго, козвзха т+>, ие
ппшатт>
нспричтелк
на
макеП^иеисо т«>ва стплговнте ил
ечгрБта, вт> залата находата ce isa 612'/2 Фроктг» ст^ устроива
полнтическн партин в> фсстзции противг, кралл, Tt u\e j бутаито го т ^
т
донското лвижение и сзобода.
Д-pi* M:i4eKb И ,lpvrirrt, ЛИДСРИ
ПЛЗТНГБ
c
b
живота
си.
Пр1>ди
'
то конпо-вече».
i Ct;\n;i'(ii<:aTa,
н чиито редактопи безт> да гш- ,
6'кше п",п> изтхисно. то много !
1903
год. — прнстигаЕгето ка кралл накституцин
inarb, ce отдали изц-kio вг, ус- \
отдлвна тукт* се правитт» гјол^- Ј с.-Л=Д1. смт>рт*»>та ил Алексап- ВИДНИГБ х*Брвати получиха no t
луга на ма|седонскит'В" враговс, |
ми и разни ир^дгтоложеши!, за Д1.р1.
]
Обрснозич-b, бтѕха приба- погдата -едно литогра*
ЛУДИ
като даватг. MiiCTO п-л дописки I ка ксито me се пр^дстави много см ошката Есомедин
ОГБЗА
да се разбсрс,
|
веин нвколко членове, кокто заплашитслко писмо, в"Б което I
кое накара хралБ Лг.ексаидт>рт> | ограничаваха правата на коро- сс казва: «Вие.сте чов^кт» изТака карече ии б^тгарски и статии на такива враговс, ce i
понвн една тежка и отвратител- •
да прати сзои емисари. т]а да | ната и в^.знaмtp^вaxa да np-fe- в^стентЈ като противиикг. на на- в^стпик-b «Had
Поканва се ц^лата македонска и б"Блгарска емиграции в >
ги прииуди да подпишап>!сдна јдотвратитт, случки като тал шата велика и красива К)гослаче «јредактора» мут на шега, насочсна противт> ма- ;
кедонскиг^
оргаккзацки,
BI>
;
града и ОКОЛНОСТИГБ да пдисжтствуватБ и се цовеседнгк ЈДе
декларацич з.! нриемакетјо на OTb 1894 год., когато Алексак- вин. Осв^нт> това ние знаемт>,
си Стеф
конто
сс
натеква,
че
е
рипсБ
;
ни да ch6nабсолЕотната монархми. Това е дт-pb Обрсновичт> уншцожи чг сте ^астникг. вг» недавнаш- вср*кдт> КОЛОНИЈ
има добра музика и ОТЛНЧСНБ бкмретт>.
толкова мпого протинт. харак- коиституципта отт> 1888 год.нии атектагБ по жел^ницата и ра материили з издава1»ето на чов^кт> да бжде члент> на ма_ке- Начало 7 часа вечеркта.
Kpafi волуношБ.
Tepvi и идсолопшт.Г n:i Kpn.ib и н зам^сти ст» тал orb 1869 г. вг. ПОСЛ^ДНИГБ атентати вт. За- алманахт>. Нвко лко години ста- : донската организлцил, особеВходт>
50
сента.
Д-£цата
безллатно^
г чо за жепитв, понеже BCUKH MOАлександ1-р;, че само н 'вкое и i- Този
на
Обреновичт» гребг. Затова Ви прт^дупртлж- ва вечс как-b с лгже емигра- : мснтт> могли да остакгтта вдоОТ fb НАСТО5ГГЕЛСТВОТО.
вгБнред»;) положенио го к ип- nnt.-i 1894 год. опр-вд-кти не- дазаме, че ако стане и наи-мал- циита ст> тот a iiauaxb. C'bonкарало да сл^ле до.ту от?> внсо- гога гл слдба, колто го споле- ката демонстрацкл или onHT'b ратт» пари, да-Ј| "h срокове за
A. Av>^ љ+*А^А*
посл
Само едЈгн"!» врагт> ст. и-лм-лопакт> ОПЛУЛчинзтл Н2
т'. в т, 1903 годнна. Пр-из-b 1903 за нападение Bi>pxy к р а л п
г
Руси
год. КрГ:ЛГ> ПсТТф"!.. Пр1,ДИ В1>3- ј П';тз"о г>рѓ.мс }\;\ пос-^ценмсто р:.т ;> парл по -'• "*2ват1. споко- 'лш ч\'ѕстпч и мислм прот :и"н
5сичко г.гакедонско можс да со ;
t и
ан;. гг. си нл npt.CTc.ia, ш^- : "<v гљ КаЈпни 1огосл2В^'-С!:'1 З а - ве п пр н гтр.
Максдонската Полатическа Оргакизациа «Тодорт> Алексанг!одпгр:12 та:<л жосток-о ст> паи- ј
рл р,уу ч:1стно и л и
една <|г'!.д.
• rr.iKT'rijxii'.i'.na
отт> 190'; '•--.rn
Глцегтгс-но зпведспие, или nbол.
KCIEtO П!.ЛНПТ1> ПТ;-. СокроЕСНигк чуѕчгтва на макс- !дрозт>» EI> Итлгстаук», Охако, вт> НЕД"БЛ£, КА 22 МАРТТ» т х .
ол.
дакто;
' ЈТ
i нл!-:^в:> CMvrb orb кгкт-вто и да
сл Cb iijin-oTSP'iTHTeinii ; дог?еча, конто жсртзл всм^ко '! СБ оргакѕѕзанионниа клу5т>
i
!
ласѕободата
на
своп
нарсд-b
к
ј

?
x.ip-KTv
p-b,
Пне
нг
cri:io
m
e
Т:
72 Робкксокг. родо, устроиза
I Родика. Това о т е едкаж!> no- ;
i ^аптлтптс за топа ст. глпната СЧСГЦСЧЛТЛ И?;ГБ
за освоr
с ^^ , no ц^лото Ba-Jie с^меГ:ст?>о бождсии ? \\ от^орi> на туц вх>р- ; кг.зва, че «Народен1> Глас^» еј :
it
4-п
б;:п. стлмап! о> лошо поп ;:е- me п|острада . . . . Това npfov- В--ГТ1
^чграцннта да i eiHo котило ка ПОТИСКИЦИГБ ка
к- ННЈ
>!ггосото дКло bi» ¥Ј.\*Јнп1»ждение Еи се правн стт> во- I -ки
Нека знае всв : ] Македокил и се об1>пна на обиОрганкзацинта покаава ц^тата емиграцин ОГБ града и о: кновент> в1ѕстник1>, КЖ.Д-БТО cbpекната
оргаикзациа
за
крали
и
!
че
ст>
тил
парк
год. го
свободно да по- КОЛНОСТИТБ да посвти тан cptma. 1Де свири организационната
интелсктуални
способ|?остит
}
«редакторит1ѕ»|
на
тои
уиикумг»
I
осж:кла вт. пр^дателство
отечествсто».
1ѕ»| на то у у
музика, а отличнии бк>фетт> и разхладителнигв папитки 1це закоже само да иол!>ажлврј i:o не
јб
сир'Бмо нацилта.
Б.
Р.

He
ce
куждге
orb
кирајботнгБ протнво | м^стватБ СВОИГБ миели и про- доволнт!> и наи-придирчивит& вкусове.
н да сБпериичи. I Ipt-ди II1 говокации.
| Становшцето, което взеха какви коу.снтарии. Много исно македонската (ѓвобода.
Входг 25 секта. Дтѕцата безпдѕтно. Начадо 7Л0 ч. вечерБта.
дини Toi'f мсггасше да анекси-\ Мачект., Прибичевичт> и др., е
говори
какт,
е
било
организи,ра Уигариг! н да сгамс- |нсннт> | отн гол-вма ВЗЖР.ОСТБ не само
ОГБ УВЕСЕЛИТЕЛНАТА КОМИСИН.
рано
посвтенкето
и
до
колко
кралБ; по-клчсно (рантаз^раше | за \'1>рватско, но и за самата
да види себс си uapb најРусии ; Ct-рбии. Ако г в отслабнатт-!, ^народгтБ» вт> Л"Брватско СБрдсчно е поср-Б1цналт> « с в о и »
Поставени нз ГБСНО, СТ> ЈГБ- практично и тримата да завехубавит^, же
; страната ii'BMa никога, ОСВ^НТЈ кралБ.
колко вгпроси' orb г. ЈГ. Л. КИ- датт> д-вло едновр^менно и за
станции датупатт> o r b
Д1>лги н тежки
11>
Л много
П Ш 1
селинчев1> чирацитв-редактори едно и с ж т о обвинение, КисеPVCKH архитекти израфотиха \ '- ^°
ИТАЛИЛНСКИ
ДЕПУТАТБ
5г.звт>рне
кт>мт>
паликчевл» курдисва Шинковт>
Младежката Секциа прв М. П. О. «Даме Груевт>» вт> И»*
orb жт>лтото Ј\ .итроитско С
плана и ги ci-градиха. tlptsi» ј О О Р О И - д а с е
ПРОТИВТ> МАЛКОТО
ЖИВОГБ. О Г Б
| днанаполнгг», Индиана, кани ц-клата македонска емиграциа on»
13 да ИЗЛ-БЗИ на сцената».
СИ ОГБ
носл^днит^ години Toii; e no- 1{друга страна, ЃБХНОТО признанание» вт>
СБГЛАШЕНИЕ
Така
г
в
ЛТ>ЖАТ1>,
за
да
за
и околвостБта на
стоннно нав1\стизант> OTL>J едиш» ване иа диктатурата, 1це напраОп> Римт» ст>обшаватт>, че на ! Февруари, прг в^т^> отчаннг. о- блуждавагБ. Но емиграцинта, а I
>т*ствеш> npn:*p;iK"b за; ^г.кш- илтт> валидни вспчки финансо12 т. м., говореики пр%дт> ита-! ПИГБ, за да фб-БгнатБ капа- главно ЈГБКОЛКОТО комунисти,'
датт. Bi>pxy Палсстина» i|i iap.iви задг.лженил направени до лилнскиа парламенго, когато | Н-БГБ, В^. КОНТ^» сами поставиха
ди тоБа, OTF> np'bBpaTa паамг,, сега, или такива каквито може се е разглеждал^ бгоджета за ке само краката и ржц%гв си, които подкр^БПвајгБ авторигв
на ТБЗи лт>жи, имагБ право и НА 29 МАРТБ т. г., ВТ> РЕСТОРАНТА НА г. ДИНЕ ПОПЧЕВТк
с напБЛ!1мл!» сждилипцт.а cb д;1 сс направлтт» ОГБ сега натд- Вт>ншното министерстзо, депу- во и своигк здобни езичета.
Индканаполскигв македонски младежи к а н и т т» c t свреи слдии. Тук.Ј ии;ио не се n.Ki> OTb Диктатора Авто- тата Савсрио Ф^">а, силно ата- Така, на зададенигБ .ЦЗГБ КЖ.СИ, искагБ да чуап» самата истина.
Ето
заш,о,
искамт>
да
се
отговомеќствата
тон денѕ да ке готвнп> вт» домовегк си. Т£ с*. взеди
рл.рши cb разслчд-bKi,, всјкчко е кратт^, зад"Блжсиил, законностБ- кувалт> дт>ржапи"Н^ orb Малко- категорични, siaia и недвусмисгрижата да приготвЈггБ вкуснн постни ѕстнл. СЈГОДТ» банкета me
1
лени вгпроси суп> Киселкнчевг, ри:
та ИЈ които днесг. е много СБМ- то Сг.глатени* . К)гославил, Че1. Кога и вт> кон сжд-& вт>п- има п^сни и о б т о веселие. Реалнзирашгг^ нрнходн оп> таа
както с било BL нрБдрјенолш- !:птелна. Как1> кралБ Алексан- хослсвак!'т гт Ромгиин. «Мал- отгсворт» не д^ватБ, затото нт>бждагБ за подпомагане на новото македоѕско сииТ%, обаче, пр^д- росното д^ло е било заведено в^черБ me
цконнл Фракции, no вр1фето \\л Л'1-р+>, Живковичт» н гвхкатакото С1>глан1ение, казалт> г-нт>
me бждагБ а д
2.
Дали
rfe
сж
получили
офисе
омотагБ
о
т
е
П
отт Олоза ва
трииата Лкивиковцм. Интриги бпнда me р^азр-вшаго вжтр^ш- Фера, е нк!цо ДПУ О, осв%нт> е- почетоха да
сание «Млада Македонин», издавано вт> Паранп» отт> Олоза ва
циална
призовка
за
това
O
T
b
j
зт>
ос>тсвателнил
trb палата, своеволни, tjb еднл нип политичсски животг. е една дин!> poeTicin» гт>тл->1>, под-b рж- повече, като
Македонскит^ студенти вл> Европа.
CAM11H CTfJXh.
> казватт>:
дума — анархии, контој
гол%ма проблема — rfe вече за- ководитслгтвото нт един1> фра- сп «отгозорт>
Само, ако тии условил сж биБаккета згиочва вт» 7 часа вечерБта.
«. . . . вт>пр >сното д^ло проствува Bb наи-високото!
нцузки гeчcp^л'b. To сБставлнва
почват^ да СБЗдавагБ
ли изпт>лнеки, може да ce TBI>PВходг. заетдерастки50 сеита. За д£зата 15 сента.
се шири вт> народа и
пр%чка за ми.ра». По-натагБ1СБ тивт> в.
безкадежиостБта.
риЈГга на дгржавата, и ^ко не е на гБхното положение. Пр/вди г. Фепа каз?лт>. уо англиискил телно е заведено ОТБ пр-вдста- ди и казва. че «Д"ВЛОТО m^VlВснчкн сж. добр% дошлн.
СТВИТЕЛНО Е ЗАВЕДЕНО».
Живковичт,, които е ед^иг. пона Вт.чшнигБ Рабо- вителигк на другата издт>нка
ОГБ МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИИ.
това Г Б с л готови да хвт>рллгБ
нашата е- I Всичко друго казано вт> «Ст>зстепенно умира-mb (ракпорт>, анапт>лно
<ГБ
ОГБ
фашизмај
KapTtirh и да си ВИДНГБ КТ>СМС- ти се
националфашиз- ! нание», е ОГБ областБта на болнархиита me бжде с Бвт>|>шен;1а.
1
ѕ> За Живкович1> конституциои- та. Обгцото убт>ждение тукт> е, казааигК отт> ЧРТ-О думи, по миграцин —
нигБ фантазии на редакторигв. чест... не опровергаха писаво™., « ^ « Ј ^ , , ,
ма,
едит>
orb|
хоито
е
Киселинтова
торганнет.
р
чс
правителството
и
палата
с
л
Когато «С1>знание» ОГБ 30честБ,
отношение
»а
МРЛ
'ОТО
Ст>гланото управление на страната не
чевт>. Хои е ПБОВИП ОГБ тримаВг,пр-Бки туб и макарт> да изначн ниЈцо, за него лрБвпата готови да сземагБ тои ШЗНСБ шение. ЛСПУТ^-Г^ о^л^дил^ глг- та шовинист i, фиксирани вт>АвгусгБ 1929 г. поагБсти без- махт> отлични основании да за- раното работничество^ако т о
д^иствителао е ст>знателно,
за непо- дописката otfb Нк> Иоркт>, ЕГБсолнигв и несвт>рзани драскаp33p'bimi Bt>npoca и тоП упра- на Bcb^a ц-вна. 1Де си опитатт» дшцето нл Фрчтм«**1
т
веда
д-вло
противт»
редакцилта,
тр-вбва да вотврс!^ csrfenca, за
Кзнание» ОГБ 30 ! кици на свол неграмотент, «кокжтнатостг-.тп ч^ т?нанонскил
'Вллвл страната така, както би ли кгсмста и ст>
35 иа «
не
го
сторихт?,
затото
не
исда не се миеѕда отт» емиграцидвоЃ!иа?
п о " п г п : љ между Авгусп> 19291 година, ВТ^РХУ | респонденто- orb Нк> Иорт,,
уоравлинал b свон рота, считаикахт>
ОГБ
бсзчестници
да
правн
рзв
по^-^мтелки и Ун- КОНТО I
ки граждапнт!, като воГшици, ^Г,л!!а мплка Еоина» безт> мноЗАВЕДЕНО Д1У1О- (конто не може да се дт>ржи от- герои и кародни мж.чет<ци. О- та, че то-сљзнателно подгфоѕка.
говоренг> за туи, което пиши,
които се
Ш които-салго трГбвл да се под-I го рискок? Hh:<on партизани гприл, и плеадирал-b за резизин
ставихг» ги да ЖИВ^ИТБ СБ СЕОН единт>
втфху
лгаката
и систематичео
зг.гцото
умт>тт»
толкова
buy
стика мирнигН договори. Вт> р*БЧБИ СЛ-БД-Б
порицавагБ саB fe
позор"в1
Факгкп>,
че
безт»
да
t
e
ки е изЕгфванг» ci»!
""~ "• * **
Това положснис на к1*ѕцатпјче едпа помна може би m да та сн синБорт> Фера разкрити- митв глупости на тази допис- гз! . . . ), бидеики зам^всено и
моето име, адвокатБТБ ми, ст> I заведе д^лото rfeтоБрдѕгггцче чни ругатни оп>
улесни положснието, me дока- кувалт» и д-виностБта на О . Н., ка, добавнгБ:
мпого
официалБО писмо 0бг>рва вни- 1так1>во е било Д-ШСТВИТЕЛра на политическата сцеиа да дМностБта, на KOCIO ce e ст>внтересии работи туќт>.
НО ЗАВЕДЕНО и т о експлоа^ВЕДЕНО o r b манието на тогавашнитБ редак> тирагБ no, едшГБ
'<.. -ГОЈГБМО б-вше негодуванетоигрангБ нови фактори, аванпо- стоило вт> едни татонически ТЕЛНО Е
на нацнонал- тори, че Л Ј О Ж А Т Б » но rfe бисррту Францил, wb палата и рата може би да зављрши ус- настоѕгеашш за ст>трудничество
зсора
правителственитв qyfeAH, кога- n'iiiiHo lit крала да изјвзе no- вѕ иадцинството <г& Ѕолшшкгт|.
ft
аоавже
8ото
к
се двн^овнвата, че френс-

ВЕЧЕРИНКА

„НAFOДНA G

ПРОШНИ МАНВРН
ББ 1ЉРБИН

6ЕЧЕРИНКА

„ШТОСВАНЕ"

РАЗКРИТШУА,Ш-

1

покмџт

ПОШД ЗД ВЕЧЕ!

ТОЛША

TEATPAJIA

ВЕЧЕРИНКА

„ДВАМАТА П1ЈЖЦИ"

ВЕОШ. 0РВ1ЦД Bb ШГ0ШН1, 0Ш0

h

И 1 И

4

ВЕСЕЛА ОР

ЈЉЖЦИП OTb „ШНТЕТО" ГО ОСУШТБ

ШГВГИНТ

БАНКЕТ

Г

Т

•iff-:..' "

^

_

'

Л-.

-,

Г-.К-.. , . , , - t

IvfenDITn.

-Ѕ Ј^

.
л^г

ч

^

^

--&ре~Ч

V
ј

19 MbPTb 1931 г„ БРОИ 214.

МАКЕДОНСКА ТРИБУНА

СГОАНИЦА ТРЕТА

0РГАНИЗАЦИ0НЕН1)

та «Двамата разсвлвд», СБ учавесе стве на трима члснове ва оргаволг- зациата и г-ца Кристина Филипова.
по- Всвчки првсхтствуваши оставаха
пр£доволви u ce CMtaka непринудеЕирилт. Ивановг — една Саѕса ко- по. СЈБДТ, Еонедвдта малката г-ца
ѕа кола, КирвхБ ГандудевБ — една Цв^та Ив. Манолева нзвЉ една налбакса сода, Джает Поповг
една ка п^сннчка. Г-жа Еленка Сп. Петбакса кока кода, I аумг Петров-Б — рова нзл^ дв* хубавв народни п^сне,
1 бакса сода, ГеоЈги Костовт> — 1 ковто оставвха добро влечатление
бакса кока квла, Дви Гулевт. — 1 у публвБата. Забавата завгршв ст,
бакса сода, г-ха Кица Еодунбид — едва СЈгбшна сцева ОТБ Митре,
хемг, Стефо Еирокв подари 2 дол., Спвро и К. Веллвовт». Всичкв прнсхтствуваЈци доволви и засх^ви сс
Кирилт> Ивановг —] 50 сента.
Организациата бдагодари на дари- разотидоха по домовет* си.
веднага взе Морка, за да бжде т а а
черинѕа бл^сѕава. F&nm ce да
прбдстави кокеднлта: сДвамата
auu»»- За т а а вечеррнка веднага
дараха с л ^ н н т ^ Јвда:

ПАННХИДИТЅ ЗА
ВТ> ДИТРОИТТ>, МИЧ.

Порданг Г»рковг? . . . Говорвтелл
дава сдва доста обшврва бвографвд
На 8 Март-Б т . г. М. П. 0. «Тат- ва восоиввд Гмрковт. в оввева гогавизадвлтаХвг скоро вр-Бме да даЕоввва» сввка македовеката сувгра- л^мата му Д*ПНОСТБ «h македовчжоде вечеривва,\за колто me се вапрацвл B I гр. Двтроотг ва паввхвдата, то освободителео дввхевве. Сл1>д>
в а т г допглвителнв сгобцсввл.
колто т л устрон вт. ваметѕ ва ввд- което завгршва:
Сгбранието с^закрв B I 4.30 часа
«нл масеѕовекв револицноверг, Пор—В-встБта за смгртБта на Иорири гол±М1> ентусиазгЈГБ.
давх Гмрковг, убвтѕ поддо и 3Btp- давв Гшрздвг се разнеее като елскОрганизационенг дописникг.
ски отг злод*и.
трвчоскн ТОГБ по вснчкв кравша,
Македонската Политическа Организаци* «Трабко КитанЧерквата 6 t nptm^Heoa о т г с*жпв^атБ македовцв в се вочевп>» on» Елвуд-b Сити, Па., изпрати на Централнин >Комитеп>
читатели на виднва ревоЈшдвонерг,
СБ сввтв отт. скргбБ в болѕа
79 долара, извп>иредна годнсша виоска за заснлване на политижного стоаха вгнг ОТБ черсвата ио- ci-рдца. Зашото ѕагубата, ЕОЈГТО Ка•кската д-fefiHocrb на ст>к>за.
радв линса нз м^сто. (Хгбдг като се ѕодовнв попесс in. лвцето ва Пордавг'
1IOBII ЧЛЕЦО^Е
телит*.
отслужв панихидата, вргвг говори Ги>рЕОв^, 6t, гол^аа. Да бхдатг проПОКАНА ЗА 0БП10 ЧЛЕНСКО
Г-нт> Мнчо Андрееа*. отт> Спрингфилдт>, Охаио, изпратн иа
О.тгѕ Иаспфлтелството.
свешеннкг Караджовт>, а сл^дг иего клоти убиицвт^, които убвха всМ.
II.
0.
«Схрндт>»
се
уволнчи
ст»
СББРАНПЕ
\
Централнин КОМИТСГБ 40 долара за сиропиталише «Битолл»
произнесе р*чБ пр^дседателл па ор- прѓ.жалнмин Пордаш. Гирвовт,. Нека
5 новн члена. Оргаинзациата
Настоателството ва М. П. 0.
BI> Софил.
гаввзацплта
ни
духБтт. ва ГшрковБ бхде спокоевг,
a HOBOcanucaHiiTfk и
«Правда» ст>обцава на вснчкн члсза^ото борбата, конто вод^ше тои,
Македонеката Полнтическа Организации «Тодорт» Алек- пожолава народонолозна д
нове и членкв па оргаввзацплта, че
г. д p i ЦВ^ТКО АНАСТАСОВТ>,
ОТЗПВЉ ЗЛ С7>БРЛППЕ
здс сс пооме отг неговит* носЈ&5Овасандров>», отѕ> Ит>кгстау»! ѕ, Охаио, изпрата сумата 28 долара
на 22 МартБ т . г., Нед^лл сл&д> които между другото ка^а:
тслп в me сс нзвесе оа спаситслнва
НОВОРОДЕНО
' за подкр^па нз списакие «Млада Македоннл», издавано на
М. II. 0. «Ирил
на 8 т . м. об-вдт» в^ 2 часа в»е се С-БСТОИ шест— Плачете вснчки
ѕгакедонцв, opin..
френски езккт> вт» Парижт> отл» ст»1оза на Македонскнт^ студенти
На 5 Мартг т . г. се освободи отл, всчорБта има об!до членско СБбрание. ч^сечно членско сгбрание, на което
плачете за сккпнл сивг на МакедоНева нсговвн духт» вптае
наду
вт» Европа.
ШОСТБ г-а;а Дк>ба Т. Сазданок* ' To 6 t добрв nociTfно ОТБ членство- me ce дава отчет^ отг вастонтелстнил, Пордант. ГмрковБ. Но тоб a t - №СБ и нн окуражава. В£чва сдава
то. Точно вг 8 часа, пр^дседателн, вото за нзтеклото вр^вме ОТБ 6 м*ма ввкога да се вгрне вече. Пр1да- на волпкил македонски ПОКОИНИЕ-L».
Македонската Политическа Организацил «Пириш>», отт,! и задо жлвотт. иа^бсбе отт> мхжк!
Пордавт, АцевБ, го открв СБ wb- сеца. затова века всвчки члевсве,
iio.lL-. Кебето н ѕаиката сх ќг отличтелска рхЕа ПОЕОСИ живота му п лиP t n n T t 6txa пзслушапи сг ГОЈГ^ДСЛТОКБ, Oxafto, изпратн ка Централнин Комитетт, 25 долара,
подходлши ѕума по днсвннѕ които ош,е ве сх. се издглхнлв по едпо здраве.
шн
Македовил
о
т
г
едипг
достоенг
мо впиманве отт. ц^лиа народт>. М.
които да б;кдатт> прапратени на списание «Млада Македонил»
туи «кретарн г. П. Хр. на ИЛИ друга врвчива до сега ир£дт>
Органнзациѕта честнти ва родисвнт..
Плацавит^
агентв
ва
Т;лII.
0. «ТатЕовпна» сг това даде завт» Париж-b, като скромна подкрвпа на организацнкта ш>мт> но- толитс и желае на младснеца дт,нрочстс 1кестм*сечен1. от- касата на органазацвлта, да стоградг не вр^ставатг да вгршатг слухска ПОЧИТБ кгмт, покоинил в се
вото списание.
чстг, кобто единодушно 6 t прнетт, рлт-к това вт. ваи-скоро Bpiuc.
ЛгГБ 2.IIB0TT».
сволта
разрушитедпа
Д^ЅВОСТБ заклл, че вде иро.ТБлжв борбата до
отт. ВСИЧЈЈИ.
Сг(ранието р^шн да
Увеселителвата комисил прв орга- вср^дг македонсквт*
организации.
Централни.чп» Комитетт* изказва благодарностБ т>мт> давраи.
дадс Bcceia ср^гца вт. солза на спи- пизацплта сгобцава ва ц*локугшаA II Ч 11 П
Отг такива шововв се извгртп в
Портрета ва Порданг Ггорковг урмтелмт% и занвива, че волпта имт» относно тин даренил ше бж,сапието «Ѕ^ада Ѕакедоввн», което т а емвграцил, че усилено се готви
I убивавето на непр^халвмил Ггор- в^лпчепБ п оЕичевг ст. живи
На 13 т. м. прнстигна ВБ М<;НС- нз-тнѕа вт> П;фнжт,
дс нат>лно спазепа.
драѕата «Кгрвавт, небоскловг», о т г
) КОВБ, кобто нздгхва вг рлу;^т4 на 6t иоставевг вг цгрЕвата.
I <јчидк 0. г. Тома ГИЛСВБ, идлшд.
Прочсте сс
иксѕго и сл. Е. Ст. Вичсвг, покгртвтелна трагеo n . Софил. Гм-иарил, които вде тоѕа сгбраппето с за^ри СБ ГОЛ^МТ, дпл вг петБ д+.Ѕствил п 2 картп- сволта манга па 8 Февруарк RT» CTOлицата на Бглгарил. Нека ВСНЧБИ се
СББОЛЕЗНОВАННЛ
IID'.OTOII н!;ѕолко д<на лри брата си ј
нн нзг новото робство ва много! пр^клонизп, npftfi паметБта му в
г. Коста Гилсвв.
!
страдалва Максдонил. Драмата шр
Обшото сгбраШЈС. на М. П. 0 .
века кажемг: Богг да го проств!
Г-нт> Григорт» Марковт», отт, Фортг. Уеинт», Ипдиана, подаОшz, Ilacmcnmc.tctn6omo.
ПОПРАВЌА
се пр^дстави ва 8 Апрнлг т . г., на
'

«ТатЕовива»,
ВБ ДитроитБ, Мвч.,
Сл£дг него говорн
рЈгеа на фонда «Македонска Триоука» I доларк
«Гудг ФраидеЅ» вечсрБ^га.
ј СБ епецпална ррзолк>цпл ватоварв
На вочсрпнката ва 2^ Февруари
г.
ДИМИГБРТ.
ПВАН0В7,
; Цсптралвил Комитетг ва М. П. 0 .
Редакцнита благодарп ст»рдечмо на дарител».
Нека никои не пропусне случал
1ЦЗСТЛИВПТ» номота о т г лотарилта
В
Б
сзолта
Р"£ЧБ
тоЅ
каза:
; да кзкаже ОТБ ИМСТО на органвзацинсо патнаха на ТраЈко Петковљ и То- да впди условплта, прв които е поВЕСЕЛА СРБ1ЦА
ј т а наи-дтлбокит^ СБболезвованна
дорт. Науичевт». По тон случаВ. пгр- ставевг да жнв£е нашпл б^денг ва— Драгн братл п сестри,
М.
Н.
0.
*11глист«'р1»
иа
1
т
.
м.
I
кгнт» с£м«Т|ството ва многозасл\жи5
родБ подг робството, така добр^ оЗлокоона рхка покосп жнвота на
тд с«ч закрн BI. 7 чага вс- устрон вессли cpfema ВБ клуба. Ср1>- iKiH получ» 5 долара злато, а втврил
!
^ ^ 1РДИ1ГБ достоенг спнг на Маѕедонил. ли« маггодоисви револмционерг, ИОЈ
— 2 и половпна долара. Вг бров нисаиц ВБ драмата.
ш.лна пмотеностк.
ЧЈЕНСКО (ГББГАНПЕ
шата ofc iioctTriia, както отт> членоОрганизационеџг дописники. Угасва сдпо доблество и пр^данео хлпт> Гшрсовг, убптг ОТБ
212 погрвшио е сч.обшено, че т * с х
во-T'fe. така схацч и отт. колонидта
п пр!датѓЛ№а рлка вт> гр. Софпл ва
М. II. 0. «Тдтковииа» имл ^воого
подарнли Т1Ш царн.
сгрдце ва славната «акедонска борба.
Г. Л A 1 0 Д A 1' I! 0 С Т I»
ни. Гости Otxa дчшли чакг ©тт>
8 Февруарн т . г.
редовно M.itMicuo скиранис иа Н J ' a p n .
На 8 Февруари т . г. зловмца ра;са
Организациоисно
М: II. 0. «Таткоапиа»
изказва вудг, Сг.тн, Ha., член^вс на таиошт. г. ВБ клуиа нл органчзациата.
затвори за впнаги будвит£ очп на
ната
opi
ашиацил,.
Диевнпл prr* o t : Доклат* на Насто- , пмпта rn.it.ua благодарностБ
Порданг ГгорвовБ, конто всец^ло се
ЗЅАЛЕИКА
ПАННХИДАТА ВВ ТОРОНТО, ЕАИ.
ВссолнетО|3:шочна отт. 4 часа поМоаремеви
за
д!.то
папраВЕСЕЛА
ВАБАВА
6tme отдалг на гол^лил македонсЕи
мтелството, дог:ла\Б зл CWTOHHIICНа
13
т
.
м.
вг
четвгртгкБ
с^твдг
асптотл за ианнхилата устрсе- дир*. oot.ib п члкБ до кгсно всчорвидеалг за свободата ва сволта РоднПо случаи едпнт. М ^ ^ Ц Б ОТБ убпато на Женската гокции,
Вт>
а и а
о51;дг В Б . 4 часа сс помпна членката
ва Мартг
настоатслството и разнн.
;"
^ т - м за нокоинил Иор- та нубликата се вссел!.ше. Даренил
на.
ството на изв"Ѓ>ствил м«^кезоасба
за Ои»ф^>та ичашс о т г г-жа Гика Н. вг залата ва Народкшн ни домт> се из- на Женската секцин прн ч>рганизаДокладва ОТБ страил in IMCTOH- i " l ; l l I h lwpKoBs.
—^Днесг, Еогато Маѕедовин е раз- a t c n i Порданг ГмрЕОвт», органнзаЧсодрова џ отт> г. Хрнсто II. Ми-несе хубава забава. Тл 6 i открита СБ цвлта ни, ЕалБопа К. Спасова,
т е д с т в о т о »р1.дссдато.!:1 пл органи- •
^
" К &• «1 <ичх»опма».
пната па кргстг, както Нсусг Хрис- цнлта ви устроп панпхида за упо*
пзп^ваие на Македјвсиш револгоцпо- сл^дг ДБЛГО боледуване. ОрганнзацилHOBi...
ЗДЦНЈПЛ, Д-рЅ ЦвБТКО Ан:1ГТ}1С»'1ЅТ». f
тосг б^ разпнатт. о т г сврепт^, ва- коонпе душата ва поѕоиввѕа. Вгпч
кент> маршт. о т г Јвакедовскил наро- т а изказва своит^ сгболезноваиил
Оргпш:злци:;та пмг благодари.
ТоЅ н|> епол ДОКЈИДБ KiniCTaTitp.i. ч *
'• Л A I 0 Д А Г II 0 С Т 1>
мпратт, се изчадвл, д^вца ва страна- р£кп улгасно дошото sptyc, черквлИрМчотл отг лотарнлта се падиа дснг хорк които• даде отллчво из- КБМТ, олечалснил и сгпругг п родта, из* македоцската ср^да, копто тл 64 ПБЛна сг врпсжтствувавди.
органпзациита ОТБ деш. НЛ ДОНБ Г?
Ц?.рковката орѕагшзациа нрп Ма- на r-ца IViioKa Г. Крт.стамова.
:п^1нение. Издеклачпра се ствхотво- впшт.
ЗЛСНЛГ.Л. 4.11'HfTR'Vr ) П фиН.ШОИИТК
се лвлватг ВБ подкрБпа ва враговетв Сл^дг службата, пр^дседателд ва орБглгЈр;ка'Г;1 нравоглавпа Ц1.рргккето «Гв. Сз. аирилт» п Методи»
Г-НБ ВаснЈГБ Пуфѕовг, секретарБ
г-оѕасилвтп». II I» д 'I ? р т а факта. ; | ; I U
ва нашил народт, и вгршатг убнн- гшшзацилта, г. С. Стоичевг пропз. Троица» изиазва свонта гоvTb. ДимитгрБ Битсвт>, сжцо н ств- на организацилта «Костург», замиЖсис.чата
сокцнѕ
има
организаци46 Мак. Нолит. Орг. npivjs
ц>>- | ]I;I;;I
ства, ст. ксвто се Ц*БЈП да се раз- носе р£чБ, вато описа ва кратко
;ij
п.:;;г'»дарн;>сг1. м.мч. г. г.
ЧШ0 сЈ.ораиио. Тл взс рвшсние да хотворениото «Ро.-аиаа» отг Евдоквл на за Старил краи. Организацилта стролтх, с т е г н а т и ^ редове ва макс- жпвота на нвогоза%лужилил синг на
Л О Т О СИ Bp'RM-Л С; « . С Т ] н ' Ч l l . i l Д;1 О Л > г го Hitan.'iBi., Аиастаск Филп
ii паннхпда за лбнтил макс- Л. Божинова, сл£дг туи хора пзпгл- му пожелава добро пхт^уване.
дв вт> иаи-доГфч ирин го.ики 1!;>к;?ки Ггглрг, Грапмогл., Антонч. Каргош. »
ДОНСЕВТЛ органнзацип. Koil
6tme Македоннл.
FHI ntcf-ELTa «Cam изл^зохт. . . »,
Органмационенг
СБ всичкн род|).1н»бинп оргашпацн!' н Н;:!:гл1» I1. Дропчовг за д!.то раб)к<'НБ. Наггоитслствито ка оргапиза- o n . което Бсичкпј прнсхтствузатцв
дружоствл в ѕ rpai.a нн.
rt>;a з;\ направата HI иконлстаса.
цпл •' а удоори pLiHi HHI'TCI в а сскцил- сетанаха ттр^зовол^и. Мадѕата 9-гоДоклад1.тБ иапраии диоро вн»*чатгакл н
всичкн. та. »1;нп:\н\ата ше с«: отслужи BL дшнна r-ца Санге^ица Пстрсва изи сл гзслмпа ск rtutMo вштX ИЧ Н П
свнрп иа ппдпо дзај помера, косто изкопто спомогнаха за наиравата иа | Гуската черкиа ка ^2 т . м.
се изказ-i и-> .ижлада г. с г к , б к т ѓ . .
>«аннс.
На 6 Мартг иристигна отт, гр.
(присхтствуваши.
ј Сскципта отнусна 10 долара "а с«- | ненада вснчкн
Женската Секции при М. П. О. «Пелистерт»» вт> Акронт*, О.,
Ивановц коќто
Нпо поздравлниаме родолгобивитБ рошггалнше «Битолл» и отЕри.под- Г-нт.
Солунско, Македонин,
ВасвЈ РВБ ВЗП-БЛНИ една Гумевджс,
вт, Нед^лн на 22 Мартт, т. г^ сутрннБта сл^дт. Божествената ли<
настолтелството за своата отлична ј Г 1 . | № р „ Л Н И ! 1 1 1 > К 0 1 1 Т О В И 1 Г ; 1 П 1 C f i „.„.,
СБ аќомпавкмснтБ на нилво. старид д^ец-Б ва д^лото ви, д*до тургил, в*Б Руската черква me отслужи
нкска
за
сгбиравс
на
помовди
за
схп изказа радостѕта, чс М.
; токватч. на ПОМОШБ И С>; ГОТОВН да пдата Ц^ЛБ. В Б скоро вр-вме сумата Г-жа Дана Б. Сте( »ова, СБ г-жа Елс- Тргпко Василевг, бапха на добр^из. 0 . 0. «Татковина» ВБ скоро г,.»,.. . ад1?атк С В О а т а
1цс бжде изнратгна ка сиропитали- ва Сп. Нетрова в '. Тр. Домусчиевг, вЈгетнпд нашг сгнародникт., г. ВаШ© можс да upiioope onv» миого ваш» i
^/J(r> j
п»еч*о чрБЈБ Ц«нтралниа Комитетг. нпиесоха сдна cutiisna сцева. На краи СИЈГБ Т. Василевг, првтежателБ на
на многозаслужилил на македонското Д-БЛО ревод§он ќколко еобствснп Е Х Ц В Н бпзннст. вт>
Б Б НОСЛ*ДН«ТО НИ оргавизацион- Мвтре в Спиро сг своиствеввн
заамс. Г-НБ Н.шн Григор^в^ говори ;
ва Колумбин в Уатсрг стрптг.
цнонер-b
но СБбрание д«»с<ташннл ни ЕасиорБ манперг разсм!;ха публиката.
В*Б счшиЅ лухБ и IUK;!.;.I рз-достБга ;
Двдо
Тргнко
макар^
в
да
е
ст»
ваЗабавата завгрЈЈш при едво весеЈО
г. Г. 'Малауановг си даде оставката.
си за добрнн вгрвѓЖ'ѕ на opi-аниза- !
настроевис
и сг пзибвапе на рево- пр^днала вхзрастБ, е веселг. Тои не
ОГГАППЛАЦИ0Ш10 С1>БГАИИЕ
Ha iiiTOBt» v t c r o co нзбра за каеиерБ
цннта. Г-нв. Илна БОЗОПЈ. гог.о
т)памира достатхчво думи да изкаже
Л10ЦВ0НШ1Л К З р Ш Б
х
^ | ! ! ^ В ! > Иожѓл«'ваче на иохе
Kb СХ1ЦИЛ л у х к Лоч 1 •!
На 8-ЗГартБ тг г М П 0 «Ни ' ' ^
вгзмуп^епето си ОТ-Б нопоносимото убитт> orb подкупна пр%дателска ржка вт> Софил на 8 ФевуаI !<i!>! касшрБ отлична работа за блзчленове со изкалаха »'рху г г
ЧН! h~>> 11M4 CB'H'T'J
1!оло;ѕсние ВБ Макодовпн подт, гргц- ри т. г.
БЕСЕЛА ЗАБАВА
НЛСТО}ГГО.1СТВ') 1Ч>,, КО-1 ГО Г« П
i» (vt 5p;;iii!! . lf;tHc.\i'i c т в у в л х а родов- |
Поканва се ц^лата македонска смиграцин отт> града и околка властг», во народвтг е буд<*нБ «
! i4iTO ил организаципта нн.
ВБ IIC.ILI;?, на
ij.ii'i-o Ma п р г а н и з а ц н м т л .
\ЈГ/>брИТ*".1НН р.УК011.1Ѓ.ОК;1Н1!Н.
т. м.
!
ностБта
да присжтствува на таа панихида, за да се пр^клони
ст. гол^.ма надБжда очаква свобода.
(V, ИЗН-^Cft ОТ1> ЧЛ^ШОВ ва организаВ т « > р ; г г а т о ч к л O T I . .Mi'-Biii
I-') f(* ч!ч;;!1 вг. 2."5О ча»м СЛ БДБ О- \
Hue пожслагамо. на д»до Тртлжо [ пртздт> пам^тБта на виднин и нспр^жалимг. македокски -синт>.
Ц1!лта забава
с е о с т а ш т д а <v [ л . ц н ч . н а is;. i "
»!.!». oTi» ирКдсматгла на органгза- }
много интеросна
ЖПВ0ТБ ПрИ СВОИТЌ МИЛИ
отг. ЖЕНСКАТА СЕКЦИН.
програха. Заоават a ce открн С-Б ИЗ'И:1Т;1. Г. 1>;|ѓИЛ1. (•ТсфлноББ. T o СС ј
М. II. 0. «Бгрчст. Сарафов^» в». нѓ.ването на Маке, ОЛСБПЛ марап, ОТБ
органи-!
о дописнико. f
Нлро ДОНБ ХОрБ. Сл^ДТ.
ДМКП Oil v T , n : i M i . Xj)i;.-:-!i
мидо, Oxaiio, ича etom.0 члгнсѕл ст»- Макодонпшл
i
•Ti'Xa с с |
[ на оргакпзапинHi»si Ко- ! Г»;>а!п:г на 22 Фсвруари т . г. To cc
СБОБ1ЦЕНИЕ
po
1'.:Г<Ј»:1\а «•<• i ; ."
проќзнссе Р^ЧБ, Адреса на д-рт> К.
Mi!'iii!. i! Co |!::(ла ну^имгг!» pt.ino- i откри ОТБ г. пр^.дсодатолл. Нроче- та, г. С. СТОЈ'1
РЕДАКЦИЛТА НА В-ВСТНИ1О> «МАКЕДОНСКА ТРИБУе сл^ликп:
iii!!Т. Отчгта со прис п у v>6pn. Ci-б- } тс cti окрѕжпо ночорБ 334 иа Ц<*н- В'Б колто опнса жВвота на попоГшил
r.
НА» МОЛИ ВСИЧКИ АБОНАТИ HA BtiCTHHKA, ЧИИТО
Анастасг Фн.члпоиѕ. V.\ точнм jMJHti ;-:i:i:i;>>••> pt.ni:! ц е<^ плнрлтн суча- тралнии КоматетБ и се разгледа Г*фковг>, като ва кран к.чнрави аVery Rev. Dr K. Tsenoff
СРОШ> ЗА ИЗПЛАШАНЕ НА АБОНАМЕНТА Е ИЗТЕК*1>ЛТ>,
ce повднгаахч Ci\M<> нЈкилк) широ- та о т г 25 долара до Максдонското I вгпроса за всчсринка. По о к р х ж т - ПСЛ-Б кгмг всичкг да сл^дваме нс3840 N. Pensilvania St.
ДА
ПОБТ>РЗАП> С1> ИЗПЛА1ЦАНЕТО.
ги, които остакаха к^ pa-jptiMewa no
шнгшшс BI. Ilapuiiii., • TO ce развиха ожпвени дебати. За говнл npiiMf.pT.. X [фа изп^ едва хуIndianapolis, Ind.
причппа на Hawpfдаалого врвмс. Ит,
1инил».
j в^чоринка ce.ptnia да се даде ва 21 бава П^ССНБ. СЛ-БДП» това се извесе по
Оп> Редакцилта.
Telephone Washington 4591.
ееоро вр^мс ше се свнка сисциално
еГл това взнка ce ptiueHue op- ; Мартг т . г. Увсселктедната комисил o6nio желавие ѕа ѕтори ПХТБ

ПОСТЖПИЛИ СУИИ

' П> КАСАТА НА ЦЕНТРШН 10МИТЕП

МЕНСФИЛДк ОХАИО

ттџ, пд,

"V

ЗД ФОНДБ „ШКРДОНСКД TPH5VHA-

Л К Р 0 Н "b 0 X А И 0

ДИТРСИТБ,. нмч.

ТОРОНТО, КШДА

m

"ФОРТИТБЖ

h

!

1

ч

охдио

П О К Ш ЗА ПАНИХИДА В1 А 1 № ОХАИО
ПАНИХИДА

ШШШ, ОХАИО

Г

л

1

-

ТОПНДО, GXM

Тои трт>гна пр%ди да изгр"ке
или m>K*b ro nocp-feiuaxa ст> Една сутринБ тои н свари лег- да пр-встане да гБрми и да се гурна смт>ртБ.
сл-Бнцето.
Гласа на планината
и Марко пакт> се нала на десети на стжпки o r b прибере ВТЈ селото. Ремент> не Остана да жив%е Марко вт>
6tuie
по-силент>
отт> страха
BL планината.
него. Така r b 6t>xa пр-вкарали послуша. Посл-fe капларт>тт> из- чужда земи, между чужди хора.
смт>ртБта, конто го деб6 t m e Марко Ременг». ц-вла НОШБ. Нанрол^тБ, когато прати двама отт> стражаригк Завдото и тои се плашеше отт>
иззадт>
вс-вко дгрво, изИа проф. д-рт. Лл.
од-Брпанитв дрехи на сл^вдг. дт>лгата зимна разд-кла да взематг» пушката на Марко, смт>ртБта, както плашливии зазадг. вскки камт>кт> тамт? на
( ѕ чупство иа
бшгодорности гт>рба си тон им^ше само една отново н вижда ше — Марко се да го вт>ржатт> и да го дока- икг., както свирепии вт>лкт>.
сива овехтвла гуна, единг радваше. А може би и зв^ргтг. ратт> при него. Двамата жанда*
Тон б%ше силент» млакт», очиЕдинт> денБ селини-rfe долу вт>
рми.се вгрнаха ст> праздни рж- rfe му б-fexa СВ-БТЛИ като на AtМарко Ремснт> б-fcme планни- студенит^ зимни мт.ссци Марко нож-ц една пушка и дв^ коже- се радваше.
полит^
на планината отново
ски човккг, единБ планинецт, ј с е криеше по петеригв и се Hii к^сии за барутт>, сгчми и
Марко PeMeirfc дружеше и ст> ц-fe и ггрмежигк продт>лжаваха те. ЧуждигБ хора го рбикнаха.
п>рмежиг& на неговата
и — ни1цо повече.
ј храм^ше СБ царевично брашно, куршуми. Flp'bs'b ц-влата година комитигв. Често ги ср-вшаше да се чуватт>. Сега вече cbp6H- Рабогвше имт> неуморно, a rfe чуха
г
п>
шка.
Чуха и и другаригк на
Планината се издигашо току | СОЛБ И сурово месо отт> дивечг». тои убиваше вт>лци, лисици, изт> планината. Ho наи-много HT>Tb самт> трт>гна изт> планина- му даваха подслонт> и гол-^ми
'надт> родното му село, и > том ј Тои н е иознаваше лкзтата отро- заици, глигани, ио кожигк при- ОГБ всичко тоќ обичаше свол- та. но оше на вторил RCHb го p-fe3Hii пшеничент> хл%бт>. Та- убитин каплар!>.Марко искаше
р-^дко слнзашс вт> сслото, a o- ва на голФ.мата скр1>бБ, нито бираше селскил праматаршљ, та пушка. Tn (>-feiue една кжса ч"ч-£риха проснатт> подт> едно ка минаха много дни, докато да жив-fee както пр^ди. Вт> плавде по-рФ»дко отлваше в-b ближ- пт^кт> 6h изпитвалг. н-вкога които му даваше вт> зам"кна пушка и се пглЈГЕше отш>мт> дгрво. Точно между дв-ferfe му доиде пт>рвата прол-вт^ сл%дт> нината не можеше да се жив^е
'нин градецт^. За нсго б-fexa вснч- парливнгк трепети на буината цг»рвули, иаревично брашно, горнин крап на цевБта: една вежди 3teuie крлгла черна като б-fe напусналт> родната си иначе.
Подгониха го ОГБ ВСИЧКИ
ко планинскитН злбери, д<»лм- радостБ. Все пакт> тои бт>ше СОЛБ, бар>тт>. Пон%кога према! евзалиика, об- д\пка.
рланина.
страни.
Враговегк откриваха
и псшери, старатп Г-УСТ;1 . 0 - човвкт> — радостит% и ск-Бр- таринт>тт> идваше чакт> в> пла- кована сг. гру^и медни халки.
— Това е отт> пушката на
За прт>вт> n*Tb чу вт> дуглата
— каза селскии кметт», си Марко Ремеш. гласа на свол- едно по едно скривалитата му.
ра, шо похриг.аше почта цКла- бит^ не му б"вха чужди. Но ко- нината, з а т о т о Марко често за- Ето сг. таи пушка Марко улучта плакина.
гато му се случеше да се натж- бравлше да му занесе кожи, и- ваше заицигв v лисицит-fe вина- vr~—о б-fe трт>гна^т> ведно ст» та родна планина пр-взг. една НаЅ-посл-fe тоќ ce нам^ри обНиком »с можеше да каже жи за irfeiuo — тои скиташе изт> лн n"bKi> н^маше нужда отт> ги вт> главата i нито едичт> не- жандармитв да rbpcflrb изгу- тт>мна Hoiub, когато залочнаха градент» между цепнатиниг!» на
на колко години 6t»uie Марко планината, докато му пр-вмине, брашио н барутг, та изоставн- инг. г^Брмеж-Б досега не б-fe оти- бч.-чч се капларт&^-х
да се ТОПИТ-Б ctrfcroBerfc. Бг>рзо една скала. Докато имаше баОше на другии де!Л»Ј1аст>бра- изл^зе тои навт>нт> вт> тт>мната руп> и оловени З1>рна вт> кожеРемснт>. Слт»дт> като
ШТ>Л-Б напразддо. Пт>лн^ше л
а когато почувствуваше ра- ше-«ожит^ д"кто му попадне.
наггБлно - - години нарсдт> тои ДОСТБ вт> Aj'iuaxa си — Марко,
Хората отт> околнит^ села, ст> СБЧМИ, н о к о г а т о искаше д а ха множество жандарми и- пан- НО1ЦБ. Топт>лт> в*Бтт>рт> духаше нит^ му кесии — никоА не см%т'-п-' да гБрсигБ уби^ца. Ис- на широки, мошни струи и жад- еше да го доближи. Неговага
cii остана непром-Бнснт>: сдгрБ наЛ-често, отсичаше н%кое на- които Weaxa вт> планината за убие вт>лкт> ил i глигант> —
и силент. мл\жт> ст> синеш,и дт^т- бт>биало отт> влагата клонче, дт>рва и^и ст> добитт>кт>, не го цевБта и слагаше по едно едро каха на всвка ц"вна дд го наѕгв- но пиеше п^тнигк вадички, хцо пушка улучваше винаги вт> глаг»"тн. та по ц^кли/дни и ноши се цед%ха o r b топииции се вата. Но дв%т% кожени кесни
ски очи и б^ли ВТЈЛЧИ зжби.
направлше си свирка и по ц%- обичаха/1 Страхуваха ce orb ке- оловено згрно.
r
НеговингБ ЖИВОГБ б i> ш е ли часове дудукаше ст> нел изт> го и го изб"Бгваха. Но Марко
СпокоЅно си жив^еше Мап- 6no t.xa ИЗ-Б планината. Тежки сн%гт>. Тол в-БТТ>рт> ид-вше o r b бг>рзо се изпраздниха.
настлшиха за Марко Ре- шгт>, откт>мт> Б-БЛО море. РазМарко Ремент> загина. Toft
иросп> и свооодеш>. Такг.пг. гората. Така пр^вжив^ваше тон другаруваше ст» сдка едра мжж- ко Ремент» ropfe BJ> планината.,,
. Гладт. го измжчваше, жа- твори широко ноздри, наду н%маше да загине, ако да не
<№ше живот1>тт> и на всички о- своитв тжги и радости. Само ка мечка.— наи-едрата вт> ц"Б- Но ето случи се така, че ДОЛУ,
npticyiiiBame ГБрлото му, п>рди Марко Ремент>.
б*Бше се нам£рил1> един1> капнин мИогоброипи звФ.рове и понтжога, особено прт>зд> топ- лата планина. Когпто таи меч- БТ> родното му :ело, доидоха ла
го дебн-feiue иззадт>
^ зв^рчета, cpi-д-Б които жив1,с- лит-h ЛТУГНИ но!ди, нт.какви кл 6"bine ouic ст>вс'1"=мт> малко
десетина души ерт>бГЈ"Б ТОПЛИГБ струи на в-втг>ра ларт>, кобто не можеше да rbpше Марко РЉ илаиинпта. Кога- странни с1>:нпца го смутаваха мсче, Марко л нпм1>ри паднала exit жандармн всдно ст> един-Б В С Б К О Д Т Ј П В О , И З З а Д Т Ј
B C t K H тои ус%ти
дт>ха на свонта пи гт>рмежиг§ ка пушката му.
ТО бИБЅШС ЖПДСИ1», ГОП СС СИИ- н п.рдцсто му се изпт>лваше сг. вт> сдка
Д1>лбока пукнатина капларт» — т-fe'сспт» началникт>. xoacrb. И сигурно би умр^Блт» родиа планина. Вт> ушит-fe му
раше при нт.кое поточс и пие- трсвога. Тогава топ слизаше между дв1^ скали.Тои нишо не И ссга Марко не пр-встана д а отг> гладт> или ОТБ жажда, или забг»блиха планински ручеи,
О Г Б в. «Македошш». ?
ше напрасо отт> студенитт> му BI» сслото, ход1.ше по селскит!» и направи, а само л извади отг. убива заици, та долу, вт> село- orb куршума на ЈГБКОЛ бт>рзб- зашум^ха горски листа; тоб
струи, а когато огладннваше — улици, обикалнше около селс- пукнатината и л остави. По- то, често се чуваха гБрмежигв м-втка, ако да не б-fcxa комити- исно дочзпваше рт>мженето на
|.
»тоЛ убиваше н-ккои занкт>, гли- ката чешма и ст> искрлши очи кт>сно мечката шомт» го вид-вше на пушката м; . Но капларг.тт> ГБ.
свол единствент» Apyrapb —
— Тука me жив%ешт> — каз* мечката, потаинт-fe новдни глагант> или н%кол едра птица, и- се взираше вг> младигк моми- orb далечг. — дигаше влажната не можеше да понасн тии п>рЈПЃ irbicb дир-вше
сладки
тоА изпра- ваха му rfe. — Смт>ртБ те чака сове вт» гората. Планнната го
р
р , чета и иев^сти. Но селскигв си муцуна, подушваше го и межи. Hafi-i
Марка тамг,
6traxa on> ae- кротко минаваше краЛ него. ти селвав да
сн- ввкаше.
м диви пдодове. dpt3i» моми и
7
\. Димитт>рт> Талевт, — Софил.

ГЛАСН1Н ОЛАНИНАТА

«i.^

И0РДАН1в

:Sfe^
СТАНИЦА ЧЕТВТ>РТА

МАКЕДО

ИНДИАНШШ), ННД.
.

Б

гА нu

Е

Настоатслството на М. П. 0.
;Даме Груевг» канн члеиоветк и
иенкитб при оргашзаадшт» на
ЈЅЈЦО ЧЛЃВСКО ст»бранно,

което me
стане вг Негбдд, на 22 т . м. в г 2
часа сх-^дг об*Хк, вт> чсрковиата зала. Даевенг редт>:
1. ШестБ м^сечсвг отчет* ва ва~
стонтслството;
2. Нопгдване из настодтеДството;
3 Чстене на окрхжни oTi Ц. К.;
4. Шбираие на комисин за сгбнране на помоша за поетрадаант^ о т г
зеилетресѓнпето вг Максдовна u
5 Разнн.
Поради ва<кност1»та »а това сгб]«ание нуждно е присжтсткието на
искчкн членове и чденкн.
Отг Нааноктслппвото.

19МБРП>

У1

НОКАНА 5 А ОВ1ЦО ЧДЕНрКО

с г

ТРИБУНА

ИЗПЖДЕН1> ЖУРНАЛИСГБ О Г Б ЧЕХИЛ
Правителството на «свободолгобива» Чехии издало запоВ-^ДБ за изплокдането отт» страната на германскил журналисп>
А*>турт> KopHi» Хк)берт>, коАто
бнл!> orb н%колко години наcawb BI> Чехословакии, като
кореспондентт> на н^колко гол^ми германски в%стници. Изпдчждането на Хк>берт> се дглжело на това, че тоќ пишелт>
статии, ст> които критикувалт>
иачина, по които чехословашкото правителство се отнаснло
малцинствата.

ватт.. ПОСЛ-БДНИН ce e показалт>
доста отстлпчивгѕ но имало
краАни елененти измежду негоВИГБ СБпартизани, които наситонвали за реализиране програмата на Обшо Индиискии
Националент» Конгрест>, вклк>чавата и П1>лната независиМОСТБ на Индил, извт>нт> каквото и да е било влииние или
вр-Бзка ст» Великобританската
Империл.
Като резултатт> отт> тази нова насока вср-вдт, политиката
на Великобританил по отношенис на HHAHR, вср-Бдт> консервативната англи^ска партин сж.
се поивили ГОЛ*БМИ недоразум^книл, зашото Балдуин-b, т%хнин водителн, се облвилг BI>
полза на една по-гол%ма при-

ITOHA
1ЕГЕ1Њ
Диктаторсма загребски

била тревогата вт> срт>бскин
дворецт>, за|цото изв^стно е на
всички, че" отношенинта на
принцг» FeoprH Cb свои братт»
— кpaлb Александт>рт>, с л мностникт> «Новости» ^сесто се за- го изострени. ПрилтелигБ на
шшава СБ уб|бството на нз- принц-b Георги обвинивагБ
в-кстнин xi>pii атски ренегагБ Kp^ib Алексацдт>рт> и неговигв
Тони Шлегелтѕ кеговт> бившт» приѕтели, че умишлено сж издиректорт>. В^ брои си отт» 17 карали принца за слабоуменг.,
Февруари тобјтвт»рди, че било з а т о т о тои не се СБгласлвалг
доказано какцо Тони Шлегелт» ст> у^тграшовиниф-ическитБ убилт> убип> ЈИО нареждане на б-Бжденил на Александт>рт> и
хгрватскан емигрантт> Густавт> приителиг% му.
Перчец-b.
|

ВЕЛИКДЕНСКА EKCKYP31W

РТ A DUQ
UiArfflil

Ст» гол^мнл, 6-bp3i> и популарет» Ripaxojrb o r b

КУНАРДТ>

ЛАИНТ>

БЕРЕНГАРИа

КоАто me заѕганс orb HK> HOPIfb за ИР1>В1» DJKTb
СГБДТ» четирим1&сеч№1Т8 сн нопораѕка вт» Аапша
Н А 31 M A P T b BE4EPi>TA.
Екскурзннта me бжде подт> днчвого ржмоводство
на еднш» orb наЈНижшт I» п*проводачи иа ШВТНИЦЈВ.

ЧШИ6ТЗИ1ЉЗА

Б. Р. — Вииаги ст>рбигк тт>рcflrb инспирагори за револгоЦИОННИГБ даиженил в-b К)гославил непр^менно отт> вт>нт>.
Tfc СЛУ Cwiena пр^дг^грамадното
негодуване на поробенигв наГол^мил чех(!:ки В-БСТНИКТ»
роди. Слшото пролвнватт* и ст> «Венковг.» отт> 29 Инуари се
ФPAнкo-итAJ]и^нcкo
произнаси така за пт>равта кни\оиваЕ!ето на Тони Шлегелт>.
«Т>БРА1ШЕ НА ИДАДЕЖКАТА
жка
на сппсанието ца МакедонСПОРАЗУМ-БНИЕ
СЕКЦИН
скин Студентски Ст>к>зт. «Мла;
На 11 Мартт> Великобританс- МИрИМОСТБ II ОТСТЛШЧИВОСТБ,
ПРИКЦ[Б
ГЕОРГИ
да Македонин», издавано BI>
Ка 8 т м. Млалеаската сокпил нрн
кото правителство е опов*ксти- когато Уинстонт» Чт>рчилт> —
Парижт>:
}| II. 0 . «Даме Груовч>» свЦка <>б;цо
ло сг.д!>ржанието на дт>лго о- прод-Блжавалт> да блде все та- !
членскс стбрашкч к«м»то olvine uncb«He може да се отрече, че
i чакваното френско-италилнско ка враждебно настроент>, както ј Хгрватскиѕк б г о л е т и н г
УЃНО отт» вснчки члгшше н ч.ѕонки.
ВТЈ
миналото.
Либералната
napj
«Грич-b»
ст>об1цава,
че
срт>бссписанието не пр^сл^два свои| морско споразум^ние, по силаСгбр;1ни»чт) re открп o r b пр^.кега| та на което Францин има пра- тии е била единодушно вг> удо- ј кии принцт> Георги внезапно г в ц,"вли ст> груби ср"Бдства. Ма•; елката Hi! М л п г л к а т а секзши, г-ца
во да притежава само 180,000 брението на постигнатигв до изчезналт» OTJI> 1ополница, при териллигв, които дава, поне BI»
Htpa Д. Поичсва. Разгледа се вгпротонажт> повече о п . италилнска- сега усп*вхи. Коментираики по- Ништ>, кжд^то отт> н^колко пг.рвата книжка, сл^ изобилни и
са, за да сс паправп н£шо и се сиота флота. Сг>гласно сжш.ото стигнатото споразум-вние, Ган- години наса>п> тои е билт> зато- ст> осв%домителент> характерт>;
могне на новото македонско снисанн»»
| споразум^ние, както Франции, ди самичтжт> призналг», че тои чент> отт> братт> му и срт>бското вт> ГБХ!» читaтeлb•rb ср-вта изта Макед«>нич», ко«"го се издава
I така и Итадни, нматт> право да е направил!> отстлѕ.пки, но гвзи правителствс:. Изчезването иа
Гекротариита" на Македопгкит!.
В^СТНИТБ имена на Иречект>,
i довт>ршатБ крандеригк, които отстж.пки сж били вр^Бменни, и принцг Геој>ги п-врдизвикало
ѓнтскн дружества вг чудоина
noHacTOHincM'b ce строитг.. Bi> че гвхната краина ц4лв —- пт>л- гол%лта трев<|)га вт> Б"клградт> и Вондрак-b^ Хаталовт», Нидерле
ce на 29 т . ч. да се даде е т а
i редт> други клаузи се пр^движ- ната независимостБ на Индии се паз"вло вт>|таина. Наи-гол^ма и др.
лрсдсна ностна гостба, прнхо! дат i>, какви нови параходи me си оставала непром%>нена.
отт> конто да се изпратнтг ,\о
! могатт» да се стронтт> ОТБ ДВ^редакцаага на пшеанигго; Начанан
ј TU заинтересовани дт>ржави, МЕЖДУНАРОДЕН-b ПОi5 т. м. М.чадгжката гекцн!» me ираrlxnara голФ.мина, вт>орлокение ЛИЦЕИСКИ ЦЕНГБРТ>
. vu но-чостп п>бр;;>ши, ua KOUTO ш«Вт> редакцинта ни се получи тестт> на хт>рватскигв студенI и пр.
fee дгрн.атк гказкм з;\ М<;кгдон;;и О П . !
Пр-^дставители на 25 дт>ржа- втората' книжка на новото ма- ти, «Економическа Македонин»,
Постигнатото споразум^ие ви се ст>брали миналата седмин «urHKiiTfe на с«ч;цинта
1
между
Италии и Францин е би- ца вт> Женева, за да разискватт> кедонско списание, «Млада Ма- отт> Дим. Нрановт>, «Македонт. » СН.ЦШ1 сх1цо Чака р1>ши
кедонии», органт> на сг.гоза на ЦИГБ и Бт>лгарил», отт» Леонт>
• •» !оечс инициатпната заЈустгроива- ло поср+-1цнато СБ ПТ>ЛНО удо- вт>проса за пр-вдприемане обМакедонскитв студентски дру* ј Ламушт>, обстоина рецензил на
>-.о го H.t едшгн организашижо-чѓрко- :; брение отт> страна на американ- ui,a акцкп противт> фа*1шифитози книгата на Ж. Десбонт» «Бт>л"--"-"»»« вт>
—• чужбина.
• «.-..- И
\\ Ввт>
1 Ј ТОЗИ
*<t:t» хорг, Koiro да изучи чгрковн» ското правителство, което см-fe- катори^в на пари и други Ц-БН- жества
tiktim aa np-fe.\c roauuirt i Воликдсн- ; тало, че сс е направило нова ни книжа. Сл%дт> дт>лгА разиск- брои, както и вт> пт>рвии, ст>- гарин ОГБ НБОИИСКИЛ ДОГОv"n р.р.'зднти1, а така САЈПЦО да илучн 1 ст^пка по ст>здаване ца едит> ванил дошло се до заклгочение, дг>ржанието »а списанието е ворт>» и пр. Вт> хубавт> френски
1= ц-^кои макодински нароДни ntcHii. траснт» мирт> вт> св-вта.
че би било отт> гол"Бма полза, много добр^ подбрано. Между пр"Бводт> ОГБ Г. ДЗИВГОВТ», е дамного интереснин и разнообра- дено стихотворението «Таина:
Млалсжката сскцвн иокјанва вснч- (
ако се основе единт> межд>т!азеш> материалт» е статилта та на Струма», ОТБ Т. Траиновт>.
, ОСЖДЕНИ КОНТРАродент> полицеиски центт>рт> вт>
«KT>MI> сегашнит% и бждаши Вт> списанието слшо така сњ.
Женева, за да могатг. чр^зт> HeИндиаиаиолнек, които обича I
РЕВОЛ1ОЦИОНЕРИ
да
македонски студенти», ОТБ се- дадеки и н^колко портрети и
ro, полицеискит% власти o r b
да сс
ВТ> РУСИЛ
натора и бизшт> фпенски мини- снимки ОГБ Македонил. Списаразнигв страни, да си ст>трудI Д^лото cptmy четиринаде- ничатт>, за намалнването на crbp-b, Жк>стен-т> Годарг., ста- нисто на студентигБ заслужава
H;i краи, но обтото жолание на
; сетн, така наречени меншевики, кражбит-k, фалшификациитБ и тин «Емилт> л.с Лавсле», от^ ла б*де нодкр1ѕпено отт> всич• <-и-1Кл. записа Ci1 г.а снпмагателна
B"b Москва, се приклгочило на пр. Гласувана била резолгоцин, нрофес. М. Мано. Единт> иро- :и родолк)биви македонци.
-чнкл н^ Младежката f^wm:n. г-ца
; 9 т. м. Обвиниемит% сж призна- ст> които се пр-^поржчва ка Сг.N
; ли, че сл. вг,ршили контра- в%та на О, Н., ако тои нам-^ри
ј револгоционна д%иност1> и заи- за подходишо, да свика единт>
1 вили пр1^дт> сж.да, че сл; готови конгрест> вт> Женева, на кои! ci» живота си да отговарлт!> за то да се разисква начина на cbCII-bBKA :
| своит-b д%ла. Дт>ржавнил проСт> ст>крушено OTI> cKpT>6b ст>рдце и душа С1>обш,авамт> на
Иоѕосформирукалин со черковно- | курорг. искалт» отт> сжда да се трудничеството между полироднини, прилтели и познати за внезапната CMi>pTb на непр^вжа<•
• 'Г^нпзаципненг хорг кави харастп- издаде смт>ртна присжда cpt- цеискигБ власти o r b всички
ч-fe на cntBKa BI» Ч«тв,грт1.кг в«>- my мсншевикит-fe. Сл^д^ като страни и да се ст>здаде едно о- лимин ми баш.а
f КОСТАНДИНТ> А. ЛИЧИНТ>.
нрБ, 7 часа, вк черковната
зала. Д4Ј1ОТО било разгледано, сж- фициално международно полицеиско
6iopo.
оп> село Бвдгарско Блатиа, Костурско, Македонин,
Ѕапл гт. се с*ицо така н вснчкп дру- дт>тт> издалт> прислда, спорсдт>
които
се помина на 31 Ннуари 1931 год. вг. родаото си село.
Ј Ж'лан)1ци да п 1;итт», да сс запи- KOflTo н^кои отг» обвинлемит-fe
Покоинии склопи очи безт> да види двцата си.
;; т г при скцпн хорг. •
БЛАГОДAPHOCTb
били осждени на neTb, a други
Спи спокоино, мили ни татко. Твои духт> в^чно me витае
на десстБ години затворт>.
Пр^ди да заминем!» за Евро- надт> наст>. Ние н%ма никога да те забравимг» и в-кчно me сет>рЛ 11 Ч 11 Н
па, считаме за свои приитент» бимт> и жалимг» за тебт>. Поклонт» пр-Бдт> скжпата ти naarbrb.
Иристигна вг града ни г. Кнре
ФРАНЦУЗКИ ЗАЕМТ>
ДТЈЛГБ да изкажем-b публич^о
$, Дунковг, отг Акровг, ОхаВо
Богт> да те прости и лека ти np*bCTb!
нашата наи-гол-вма благодарОпечалени: вт» Старии краА: ст>пруга —- Дота, сестра — ЛиСл%дт> дтхтги пр%говори, ко- HOCTb кт>мт> нашил сгнародникт> на, шура — Христо и много внуци и,внучки.
МАКЕДОНСКА ВЕЧЕГПНКА
ито едва ли не причиниха пада- г. Атакаст> Шинковг., за всичкиВт» Софин: дт>терп — Калиопа, зетт> — Коста, внукт, МиВТ> ПАГНЖБ.
нето на ромгнското правител- т-fe негови услуги и ГОЛ-БМИ улехаилт>
Бендерлиеви, Елена и Петг.рт> Буткови, Елена u ДимиНа 20 Фовруири вт, за1?а Ошг, Ма- ство, наи-посл-fe Францил p"fe- сненил, които ни оказа по сна«.донското студен*гско дружество вт» i и>ила да otnycHe на Ромгнин с- бдпване ст> паспорти, визи и тт>рт> Шкутови.
Вт> Америка: синт» — Василг>, снаха — Афродита, внут> —
Нарижг даде своата традицпонна ве- • ли;њ заемг. отт> 50 милиона до- параходни билети за велико^cpb подт» натронажа на еднш. почс- | лара. Като се изкарат^з разнос лепнил германски
параходт> Никола, семкиства: Василт> Касевт>, Анастаст> Плжггевт> и Нлии
г
<нг комитстг, егетавбмг отт. вид- кигк, които me направитг, BI> «Европа».
Калковт> и миого други негови познати.
македонгеи ириателп г. Жн>- гф-нзка сг. формалностиг'б по
Сг.обтава неговт> опечалент> синт>:
Пр^поржчваме г; Шинков^
Годарг, еенаторт» и оившг ми- тон заемт>, на кран фактичсскаВаснлг. К. Личиш>.
ц г. Павелт. Миколаевичк Ми- та сума, колто me получи Ро- нан-ropemo на всички н а т и сг>6 Maprb 1931 г., Фортт> Уеинт», Инд.
GtiBiiib руски Mj:HHCTi,pi, на м 5 нии, me e 2G милион i дол.^ра. народници, вт>знам%рлвати да
замииатт> за Европа.
r t работи, иолковннкт. ЛеЗасма за Ромт>нил е ntpoH/.
г. Шор.к I. Д<ч<и>нт>, OT'b трит-fe заеми, които ФранНикола Кирковг,
но иравото. Ио.мБ.шата о& цни планира да даде на своигк
Отт> Бриджпортг., Конек.;
ткрита th ispiml.cTBi'Ha pfrn> о т г източни ст>к)зници. Пр^говориНикола Атанасоѕт,,
; ^дсгдателл на дру-.к^ството, г. тк за отпус!сане едиат> заемг.
ЗХивко Гелевг, комто ст> краткн и за Полша били вече Пј»ив1>р1леЗиглерг», ИЛИНОИСБ.
одгхновсни дуии обрнслва изклкгш- нн, a cb КЗгославил би^.и вече
:СЈПОТО подоженпе иа вашата Годизапочнати за сжтата Ц-БЛБ.
TTiPCH CE
»•* и благодарн, както л а комитота,
np-fc3T> Ш Е Р Б У Р Г Т »
За
да
бл;де
сигурно,
че
дадеТоле Ширков!^ orb rp. Bo(ака и на многооробвата отираиа
нитк ка Ромт>нин пари (Ц-БЛИ дент>, Македоннн, коЛто понаб Д Е Н А ПР-БЗ-Б Б Р Е М Е Н Т ,
французка нубаика за виинанисто,
да
бждатт»
изразходвани
по
CT> НАИ-БТ>РЗИГБ ПАРАХОДИ
столшем!» ce намира вт> Бт>лгамх^то носл^днвтв ет. евоето присхтВ!>ЗМОЖНОСТБ за наб-добрит^ pHfl. Молн, онн, които му знае
1Твис «казватг на нашата високоц%ли (вт>орл.жаване на ромт>н- адреса, или ако тоб самил про(цравѓдлива кауаа.
ската армип — Б. Р.) француз- чете наствнтето, да ми се обаМаксдонската вечер^ бв иос^тена кото правителство
настолло ди на сл^днин адрест>:
CAAIO 3A 8 ДЕНА Д О Б 1 Л Г А Р И Л
бклгарската колониа, бкагарски- шото контролБора французииг.,
Или пдтуваг*те ст. популнрниа бгрзт. параход!»
в студентн и отт. много чужде- аташирант> кт>мт> ромгнската
CHRIST VISHEFP
ранни такива.
20 Sooth West Street
Народна банка, да бжде остаГоетит^ при влпзаисто бвха оки- вен-t на поста си до като трае INDIANAPOLtS, IND^ U. S. A.
сг французкил трикол>орт> н срока на новин заем^. На това
Има сжчцо редовна седмнчна служба о , другн
националнн цв£тове се противопоставнлт» г^.авнии
добр* уредени параходи ол> схшата компанно.
- чсрно е червено. Btxa раздадени упрг.вителБ на ромтлтгката банЗа св^дение отне13 0
West
мнижество печатни македонски нла- ка, г. Бурлиину, които вт> поссете се до вс*ки
ж^
Randolph Street
на френскв езнкц а така сл;1до л^дствие бил-b уволие;љ o r b
Mtcreirb ai^Hn,,
fl£
CHICAGO, ILL.
на водни македонсии ДБИ- кралБ Каролг..
ИЛИ
ДО
Притежаваме собст-

If D 1 0
лГАЦ

Ако имате нам^рение да си отивате за Великденн използуваите случал.

СПИСАНШО мт

Ц^НА: ДО Б^ЛГРАДТ» $123^4. ДО СОФИЛ $125.95.
Р А У Н Д Т Р И П Т > : ~ До Б-БЛГРАДТ> $181.00. До
СОФИЛ $186.00. (Военната такса o r b $5.00 екстра.
Чужди поданници плаи»атт> $8.00 повече за врт>1цане).
Екскурзиа me нма СЈМЦО на парахода АКВИТАНИЛ, които me замине на 20 Maprb.
Услужваме наи-бт>рзо при изкарване на К)госдавлнски, Б-Блгарски и Грт>цки пашапорти, за изкарванс
на пт>рмити, за ИШГБМТ» такст> и пр.
За разписапие на другигв параходн и з а повече
подробности пишете до:

A. ANGELJNOFF CO. Inc.
237 WEST 14th ST.
NEW YORK, N. Y.
Telephone Chelsea 3-2S09.

СПИС1КТ0 ЈЛАДА МКЕДШШ" ПАРАХОДНА АГЕНЦИН HA

ШША

BtCTb

5 ДЕНА П0 OKEAHA

6PEHEHIИ ЕВРОПА

,

КОЛУМВОСТ)

ЦВШ

ци и изгледи отг Македониа.
Програмата, вг коато взоха учаетие г-ци Мпми Торбхапова, ЈКена
Иовачева, Фео Мустацова, MH.IKU Aчанасова и г. г. Нвајнт, Пстровт, н
Коста Георгиевг, б* врликол^пио нзкееена. Артистнт*, изптлнилн иоиерата си СБ вдгхт!овоио ум^ннс,
Н х а горс!цо аплодирапн н извиквани
иа сцената но н4колко п^ти.
Посл^два балт> нри отлично, сгзАадено отт» артистичвата частБ наетросние. Biixa извкти и н^кодко

кргшнв национљлни јѕора; Задугаевоата атмосфера т најмали свдата си
чакг до насташванеоч) на новин
ДСИБ.

;

ffftspaft при обшз в1>озушевлснпе се
кзпЦха. натрвотвчни ntceu и веч«ркта 66 закрнта вг маЕедовеква
иарш*.
|

Димшпарг Дчлшшровг,
студен-

БРИТАНО-ИНДИИСКО
СПОРАЗУМ-5НИЕ
водени лично
между, управителл на Индии,
Лордг. Жрвинт> и водителл на
индиицигк, Махатма Ганди, се
увкнчали cb ycn-fext. По между
двамата е било постигнато СБГласие по главнигв лринципални вт>проси, като ИНДИЌЦИГБ
пр%кратитт> веднага свонта пасивна ст>протива, а англичанит ^ освободнгБ всички политически затворници, арестувани
пр-взт> периода на тази cbnpoтива.
С т > г л а с н о телеграми на
К)на*1тедт> Прес-b, ца 13 Maprb
били освободени повече o r b 50
хилпди затворници.

nptroBopw^

џф&њ

mm

всна цв^тна градииа
ст> на^-разнообразнн

ИЗБОР1>
У.М1>РЕПИ.
Букети за сватби, за
годежи, именнн и рожденни дни и за други
случаи, в^нци за пснч
ребенил и живм цв^та
за украса винагн me
нам^рите у паст>.
РАЗНАСЖ НА ВШ»ДО
ИЗ^ГРАЈЈА
ТЕЛЕФОНИР/ШТЕ НИ НА:
Belmoat 1562
KIEFER FLORAL CO.
1400 North Hangh Street

'Tto

mraAN

their Beetf

г

џ
I
?
*
I
ПРОДАВА: ДРЕХИ
520 MARKET STREET

ОБУША

ШАПКН

НARISBURG, PA.

»

џ

H

R

^

НИКОЛА ШОНТВЉ

И TOPOHTO

КАНАДА
1. Имамт» MecTb да сгобша ва почитаемата шакедовска и б-клгарска емиграциѕ вт> С А. Шатн н Кавадд, чѕ
14
агенциита ми е вт» положенне да свабдшш Cb 6ns«ni da
ri
S задокеанско плстуване, да снабдова и визнра пасоорта зв
П Европа и Балканскиа Полуостровт», както и да ддва
n
ни опжтванан. Прави 6т»рзн, акуратнн услуш на seta
наип> сБиароднмш», коато би желаЈП» да повнка
блнзки, о>народници и други si» Кавада, като m саабдѕ»
ва cb потр*6нигБ за случан докумеити и кншка, нзисмуеu ми ce no закона за емиграциѕта.
2. Пр%двидт> мвогото и чесга запитванки, инокао •
n
устно, o r b страка на емиграциѕгта, дали аѓенцтпа ••
прави осигуровки за хсивогц злополука, пожарБ н
с~побшавам1>, че cbMi» взелт» пр"Бдставителство ва
ко реномирани и солидни осигурнтеани дружесгва,
вт. Канада, и ВСБКИ, коѓлго би желалг да се оснгурш врв
нал-изногни условиа, нека се отнесе до мехп».
C-b почитание: Н. ШОНТЕГБ,
OFFICE 329 QUEEN ST. EAST
'
TOSONTft
Phone Elgin 0719
Ress. Phone Gerard 8567 W.

B

ПЕИЕРША lUPAXOJUIA АГЕИ1ЦН
Т0Ш t БИРАЧЕП
мосп»

Ако желаете Вашнгв бдизки on» Бтлгарнѕ да пхгув
6т»рзо и удобно» да бхдап> noqrbmaHH и улеснаванн
г и д а идѕатт> при наст» •
ние me ги нзпратаме с»
парахода МАДЖЕСТИК!»,
56,009 това, ваИ-гожкшма
параход-b в т» с в /h т а,
ОЈ1ИМПИКТ>, 46,000 тоав
и пр., нвваваши омеава
ШЕРБУРГБ - НК) MOPiCb
само за 5 дена, а за КА-'
НАДА — о» параходдц
трт,гвавди всвка ср^да •
пет!>кт> orb ШЕРБУРГБ И ЛИВЕРПУЛ!» направо аа Ка*
надскигк пристанита. Храната е отлнчна и удобспа
Пр%В1>ЗХОДНН.

Ст» почитанне: ТОМА К. БАКРАЧЕВ1>.

ПАРАХОДНА АГЕНЦИН НА

вогдАН1. m m

УЛ ИЦА «МАРИ& ЛУИЗА» 81 — СОФИЧ
Телеграфическн адресБ: Dieff — Sofia
РАЗРВДЕНА OTb ВЖТР^ШНОТО МИНИСТЕРСТВО
~ СОФИа ВЛОЖЕНА ГАРАНЦИИ 300,000 ЛЕВА.
ЖеланнцигБ да нзтегллп, свок Шшзш шш t&mt*ства na«-Ao6pt и акуратио me багдатт» обсвужеш «%«сфко отношение, ако се отнесап> каправо до агевцшпа ш%
които cb гол-fcMo ускрдиевдеt u n уредн ваѓ-лекото, удобно и прннтио типгуване, вакто apt3i> Еврошц, таѕа ш
1Чгвз1> оиеана врн rojrfemirti удобс»ва н приниутества tta
ваната «ФРЕНЧТ» ЛАШП»
нм Жеиершп» Трапзатлаитнпх)
•ОВНГБ граиаднм ш
дн «ИЛТ> ДЕ ФРАНСБ»,
•ПАРИЖ1», 37*000 то»Ш, «ФРАНСБ», «ДЕ ГРАСБ»
н пр. Трета класа нзшшчителво BI> квошм orb
4 дегла, впсоки» отлнчво пров^тршшш, чнсш и
дивн, снабдеам ст» иешдмнндти удоЅегм к
Ефочутата френска

Ш

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful