You are on page 1of 3

tefan Gheorghidiu - drama intelectualului lucid Personajul principal din romanul "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de r zboi

", tefan Gheorghidiu identific ndu-se în totalitate cu autorul Camil Petrescu, este un personaj-narator, deoarece relateaz la persoana I i analizeaz cu luciditate toate evenimentele i st rile interioare prin care trece acest intelectual dominat de incertitudini. Eroul tr ie te în dou realit i temporale, cea a timpului cronologic (obiectiv), în care poveste te întâmpl rile de pe front i una a timpului psihologic (subiectiv), drama iubirii. Toate faptele, reale sau psihologice, sunt consemnate în jurnalul de front, în care Gheorghidiu analizeaz cu luciditate atât experien a subiectiv a iubirii, cât i cea obiectiv , tr it , a r zboiului. Student la filozofie, intelectual lucid, tefan tr ie te în lumea c r ilor i nu se poate adapta lumii afacerilor, reprezentat de unchiul Tache, Nae Gheorghidiu i T nase Lumân raru, cu care eroul nu are nici o leg tur spiritual . Dialogulde la popot despre iubire provoac o reac ie violent a eroului, care consider c "cei care se iubesc au dreptul de via i de moarte unul asupra celuilalt". Astfel, prin memorie involuntar , se declan eaz amintirea propriei pove ti de dragoste, pe care o consemneaz în jurnalul defront: "Eram însurat de doi ani i jum tate cu o coleg de la Universitate i b nuiam c m în al ". Eroul este o natur reflexiv , care analizeaz în am nunt, cu luciditate st rile interioare, cu o con tiin unic , însetat de certitudini i adev r. Prima experien de cunoa tere, iubirea, e tr it sub semnul incertitudinii, a unui zbucium permanent în c utarea absolutului. tefan prime te pe nea teptate o mo tenire de la unchiul s u, Tache i, ca urmare, so ia sa, Ela, se las în voia tenta iilor mondene, devenind din ce în ce mai preocupat de lux, petreceri i escapade, fapt ce intr în total contradic ie cu idealul s u de feminitate. Plimbarea la Odobe ti într-un grup mai mare declan eaz criza de gelozie, de incertitudine a iubirii, punând sub semnul îndoielii fidelitatea Elei. Faptele, gesturile, privirile i cuvintele Elei se reflect în con tiin a eroului (autenticitatea) care sufer la modul sublim drama iubirii. Mici incidente, gesturi f r importan , priviri schimbate de ea cu domnul G., flirtul nevinovat se hipertrofiau, se amplificau, c p tând dimensiuni catastrofale în con tiin a eroului: "era o suferin de neînchipuit". Principala modalitate de caracterizarepentru a ilustra zbuciumul s u interior este introspec ia prin monolog interior. Fire pasional , puternic reflexiv , con tient de chinul s u l untric, tefan Gheorghidiu adun progresiv semne ale nelini tii, ale incertitudinii, ale îndoielilor sale interioare, pe care le disec minu ios. Aten ia insistent acordat Elei de domnul G., avocat obscur dar b rbat monden, spore te suspiciunile, personajul-narator, care, autoanalizându-se, îi observ pe cei doi cu luciditate, despicând firul în patru: "Nevast -mea avea o voce u or emo ionat ". Incertitudinea iubirii devine în curând "o tortur ", nu mai putea citi "nici o carte", a a c tefan se desparte de so ia sa, de i respinge ideea geloziei: "Nu, n-am fost nici o secund gelos, de i am suferit atâta din cauza iubirii." V zuse în Ela idealul s u de iubire i de feminitate c tre care aspira cu toat fiin a Iui i a c rui pr bu ire îi provoac întreaga dram . Hipersensibil i orgolios, personajul î i amplific suferin a, ridicând-o la propor ii cosmice, ceea ce semnific nevoia eroului de absolut. Venit pe nea teptate acas într-o noapte, dup o absen mai

fiecare gest. aceea a dramei omenirii. tr ind o experien moral superioar . al c rui crez nu f cea concesii sentimentului: "Cei care se iubesc au dreptul de via i de moarte unul asupra celuilalt. dar sugestive pentru frumuse ea tinerei: "ochii mari. deoarece reu e te s dep easc gelozia care amenin a s -1 dezumanizeze. incon tien a i cinismul politicienilor. pe care o prive te acum cu indiferen a "cu care prive ti un tablou" i c reia îi las o bun parte din averea Ia care ea inea. Ela se comport ca o cochet . în plimbarea la Odobe ti. Averea mo tenit de so ul ei d la iveal firea pragmatic a Elei. murd rie. falsul patriotism i iresponsabilitatea celor r spunz tori de soarta rii. dar se simte obosit i hot r te s se despart definitiv de Ela. având sentimentul c "e ca la începutul lumii. Femeia este construit numai prin ochii b rbatului însetat de absolutul iubirii. p duchi. singurul supravie uitor între toate personajele camilpetresciene. r zboiul este tragic i absurd. A doua experien de via fundamental în planul cunoa terii existen iale este r zboiul. dorind s aib certitudinea iubirii Elei. era cea mai frumoas student de la litere. spaim . care ar fi vrut-o "mereu feminin . . Eroul tr ie te în lumea ideilor pure. deasupra discu iilor acestea vulgare". Unii critici literari consider c tefan Gheorghidiu nu poate fi considerat un învins. disperare. Faptele sunt expuse cu precizia calendaristic a jurnalului de front. de altfel. devenind din ce în ce mai superficial . frontul. unul dintre solda i silabise te întruna. f r cap. nervos. Spiritul polemical personajului-narator eviden iaz discu iile demagogice din Parlament. frig. înseamn noroi. are o expresie dezn d jduit atunci când acesta st de vorb cu alt femeie." Nota iile personajului despre r zboi sunt de o mare autenticitate i luciditate. s prind crâmpeie din convorbirile pe care nevast -mea le avea cu domnul elegant de al turi de ea". Imaginea r zboiuluieste demitizat . fiind înregistrate cu scrupulozitate de Gheorghidiu. eroul însu i privindu-se din exterior ca pe un obiect. pasiunea ei pentru via a monden . între cei doi so i intervine o tensiune stânjenitoare care se amplific . Tr s turile morale reies. care constituie polul terminus al dramei intelectuale. prilej cu care cititorul i afl numele femeii. Este. simbolizând idealul de iubire c tre care aspir cu atâta sete tefan Gheorghidiu. aspirând la dragostea absolut . Fidelitatea Elei este pus sub semnul întreb rii. o experien tr it direct. Tragediile r zboiului sunt de un realism zguduitor: un osta a v zut cum un obuz a retezat capul lui A M riei i el "fugea a a. "fata asta". în sus inerea acestei concep ii sugestiv este i faptul c el îi spune pe nume o singur dat . Capitolul "Ne-a acoperit p mântul lui Dumnezeu" dezv luie tragismul confrunt rii cu moartea. moarte. obsesiv: "Ne-a acoperit p mântul lui Dumnezeu".. ceea ce-1 uime te pe tefan. silit s îndure un r zboi tragic i absurd. alba tri. nimic eroic. foame. întrucât Ela. Tr s turile fizice sunt pu ine. în care el poate g si iubirea reciproc perfect . diaree i mai ales fric . vii ca ni te întreb ri de cle tar". din referirile lui tefan.: "tr geam cu urechea. Ca un blestem. f r nevast -mea". ar i . se pare. indirect. care disec i analizeaz cu luciditate fiecare vorb . nimic în l tor. Ela este personajul feminin al romanului. El se înal deasupra societ ii meschine. care flirta evident cu domnul G.lung . tefan observând mimica i gesturile femeii care gust cu familiaritate din farfuria lui G. via a oamenilor fiind la cheremul hazardului: "c dem cu sufletele rupte în genunchi". tefan Gheorghidiu vede în Ela idealul de femeie. Ela acceptând s divor eze de i se consider nevinovat i jignit de b nuielile lui. umezeal ." Iubirea lor se n scuse din orgoliullui tefan Gheorghidiu. în restul romanului o nume te: "femeia mea". c utând în permanen certitudini care s i confirme profunzimea sentimentului de iubire. Adic tot trecutul". de Ia obiecte de pre la c r i. "nevast -mea". de la lucruri personale la amintiri. în mod deosebit: "i-am scris c -i las absolut tot ce e în cas . incertitudinea lui se accentueaz i casa îi pare "goal ca un mormânt.

cauzat de aspira ia spre absolut. pe care le îmbin . El îi d ruie te Elei casele de la Constan a. de la obiecte de pre la c r i.] o via sufleteasc [. de declan area prin memorie involuntar a dramei suferite din iubire. Unii critici literari consider c tefan Gheorghidiu nu poate fi considerat un învins. introspec ia con tiin ei i a sufletului. Registrul stilistic al romanului se caracterizeaz prin claritate. retrospec ia.]. este analitic i intelectualizat. de faptul c scriitorul este în acela i timp personaj i narator. autoanaliza i autointrospec ia.. singurul supravie uitor între toate personajele camilpetresciene. bani. Este.."ea" în con tiin a lui tefan Gheorghidiu. în concep ia lui George C linescu. Adic tot trecutuF. tr ind o experien moral superioar . la amintiri.. Ela se transform dintr-un ideal de femeie într-o femeie oarecare. aceea a dramei omenirii. silit s îndure un r zboi tragic i absurd. El se înal deasupra societ ii meschine. de la lucruri personale.]. Originalitatea romanului e dat de subtilitatea analitic a propriei con tiin e.. Stilul este anticalofil.care scot în eviden zbuciumul interior al personajului. de p trundere psihologic [... un om inteligent [. sobrietate.. deoarece reu e te s dep easc gelozia care amenin a s -1 dezumanizeze. tefan Gheorghidiu este "un om cu un suflet clocotitor de idei i pasiuni. fraz scurt i nervoas . iar autorul consider c într-o oper literar relatarea subiectului trebuie s fie precis i concis . un soi de simfonie intelectual ".. "absolut tot ce e în cas . sem nând cu oricare alta. .. cu m iestrie i talent: monologul interior. "ca într-un proces verbal". de identificarea deplin a timpului subiectiv cu cel obiectiv. dialogul.] i din acest monolog nervos se desprinde [.. Principalele modalit ile de analiz psihologic utilizate de Camil Petrescu în roman constituie tehnici specifice crea iilor literare psihologice. plin de subtilitate. de altfel.