Chương :Tín dụng

Câu 1: Phân tích cơ sở khách quan thúc đẩy sự ra đời và phát triển của tín dụng? Khái niệm: TD là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định thu về một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Sự ra đời và phát triển của tín dụng được thúc đẩy bởi các cơ sở khách quan sau: a. Thứ nhất là xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ trong nền kinh tế. Do đặc điểm tuần hoàn vốn của các DN trong sản xuất kinh doanh. +Có thời kỳ DN tạm thời thiếu vốn, thường xuất hiện vào thời kỳ đầu của chu kỳ sxkd, khi mà DN cần nhiều vốn để mua dự trữ nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào để phục vụ sản xuất kinh doanh. +Có thời kỳ dn tạm thời thừa vốn, khi mà doanh nghiệp đã sản xuất được sản phẩm, hàng hoá và tiêu thụ được trên thị trường, có thu nhập bằng tiền tệ nhưng lại chưa sử dụng hết ngay để mua nguyên vật liệu, trả lương công nhân… Do sự không thống nhất (không trùng khớp) giữa thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình, cá nhân trong xã hội. Các hộ gia đình, cá nhân đều có thể có thu nhập, tuy nhiên giữa thu nhập và nhu cầu chi tiêu của họ không phải lúc nào cũng có sự phù hợp nhau về cả số lượng và về thời gian. Chính sự không thống nhất này dẫn đến sự xuất hiện hiện tượng tạm thời thừa tiền và hiện tượng tạm thời thiếu tiền để chi tiêu của các hộ gia đình, cá nhân trong xã hội. Do sự không trùng khớp (lệch pha) giữa thu và chi của ngân sách nhà nước. Các nguồn thu của ngân sách nhà nước thường định kỳ cuối tháng, quý, năm trong khi đó các nguồn chi phí thường xuyên. Đây chính là điều kiện cần để thúc đẩy hình thành và phát triển quan hệ tín dụng. b. Thứ 2 là xuất phát từ nhu cầu đầu tư và sinh lợi của các chủ thể trong nền kinh tế. Trên cơ sở các điều kiện trên, quan hệ tín dụng chỉ thực sự hình thành, phát triển khi mà những người tạm thời thừa vốn lại vẫn muốn tìm được lợi nhuận từ những đồng tiền nhàn rỗi, và những người thiếu vốn lại có ý muốn phát triển, mở rộng sản xuất để tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với khả năng vốn có giới hạn của mình, tức là kinh doanh bằng 1 phần vốn của người khác. Lúc này mới thực sự xuất hiện nhu cầu cho vay và đi vay vốn. Hơn nữa, cả hai bên chỉ có thể gặp nhau khi mà các điều kiện kinh tế, xã hội khác cho phép, như mức lãi suất phù hợp, điều kiện ít rủi ro... Đây chính là các điều kiện đủ để thúc đẩy tín dụng hình thành và phát triển.

Ngày này quan hệ tín dụng ngày càng mở rộng và phát triển phong phú. Chủ thể tham gia trong các quan hệ tín dụng bao gồm cả các cá nhân, các doanh nghiệp, ngân hàng, chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Các hình thức tín dụng cũng phát triển rất phong phú như tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước.

Câu 2: Phân biệt TDTM và TDNH? Tại sao nói sự phát triển TDTM là cơ sở phát triển TDNH? Tiêu chí Khái niệm TDTM TDNH

Là qhệ TD giữa các DN với nhau, đc Là qhệ TD giữa NH và các chủ thể khác trong nền ktế. thực hiện trên cơ sở mua bán chịu hhóa NH là một định chế tài chính trung gian, do vậy trong (đvới DN nước ngoài gọi là TDTM Qtế). qhệ TD với các chủ thể ktế, các cá nhân, NH vừa là người đi vay và vừa là người cho vay.

Chủ thể

Người đi vay và người cho vay đều là các Một bên là NH và một bên là các chủ thể khác trong DN. nền ktế như; DN, hộ gia đình, cá nhân… Chủ yếu là tiền tệ cũng có thể là tài sản

Đối tượng Công cụ

Cho vay bằng hhóa và nhận nợ bằng tiền.

Thương phiếu (hối phiếu do người bán Kỳ phiếu, trái phiếu NH, chứng chỉ tiền gửi (nếu NH là lập => chủ nợ phát hành, lệnh phiếu do người đi vay), khế ước nhận nợ, HĐ tín dụng (nếu NH người mua => người thiếu nợ lập) là người cho vay) Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Thời hạn Tính chất

Ngắn hạn (dưới 12 tháng)

Trực tiếp giao lưu chuyển nhượng vốn Gián tiếp, trong đó NH là người trung gian tín dụng giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. giữa người tiết kiệm và những người cần vốn để sxkd. Phục vụ cho sxkd or tiêu dùng vì mục đích lợi nhuận.

Mục đích Ưu điểm

Phục vụ cho sxkd của các DN

Thủ tục nhanh gọn, đáp ứng kịp thời nhu Thỏa mãn nhu cầu vốn đa dạng về khối lượng cũng như cầu tiêu thụ hhóa, đảy nhanh vòng quay thời hạn và mục đích sử dụng; góp phần đẩy nhanh vốn, nâng cao hiệu quả sxkd. nhịp độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các DN, là công cụ để phát triển các ngành ktế chiến lược theo yêu cầu của Cphủ.

Nhược điểm

+ hạn chế về chủ thể tham gia; TDTM TDNH có rủi ro cao vì sự đổ bể của một khoản tín chỉ xảy ra giữa các DN, hơn nữa TDTM dụng không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại của một ngân chỉ được thực hiện giữa các DN quen hàng mà nó còn có thể gây phản ứng dây chuyền tới sự biết, tín nhiệm lẫn nhau. ổn định của toàn hệ thống. Vì chúng có mối quan hệ +Hạn chế về quy mô vốn tín dụng: với nhau thong qua hệ thống thanh toán làm ảnh hưởng TDTM do các DN trực tiếp sxkd cung đến quyền lợi của người gửi tiền dẫn tới ảnh hưởng cấp vì thế quy mô tín dụng được giới hạn không tốt đến XHội.

trong khả năng vốn hàng hóa mà họ có. Ngoài ra tín dụng NH có quy trình chặt chẻ nhưng thủ Nếu DN vay vốn có nhu cầu cao hơn thì tục rườm rà. DN cho vay không thể đáp ứng được. +Hạn chế về thời gian cho vay: Điều kiện cho vay và chu kỳ sản xuất của các DN có thể không phù hợp nhau, do vậy khi thời gian mà DN muốn cung cấp không phù hợp với nhu cầu của DN cần đi vay thì TDTM không thể xẩy ra. +Hạn chế về phương hướng: TDTM được cấp bằng hàng hóa nên DN cho vay chỉ có thể cung cấp được cho một số DN nhát định dó là những DN cần đúng thứ hàng hóa đó để phục vụ sx or bán ra. Sự phát triển của TDTM là cơ sở phát triển TDNH vì; Tín dụng ngân hàng cung cấp nguồn vốn kinh doanh cho các DN nhằm giúp quá trình sxkd diễn ra một cách liên tục và hiệu quả, do đó có thể nói TDNH tạo điều kiện cho TDTM phát triển. TDTM phát triển tức là quan hệ mua bán chịu hàng hóa giữa các DN tăng lên, các DN bán chịu phải chờ DN mua chịu bán được hàng hóa mới thu được tiền về dẫn đến nguồn vốn bị gián đoạn và khi đó nguồn vốn ngân hàng sẽ cần thiết cho quá trình sản xuất của DN bán chịu diễn ra liên tục. Vì vậy, TDTM tạo điều kiện cho TDNH phát triển. Ngoài ra khi DN bán chịu thu được tiền hàng mà tạm thời chưa sử dụng đến thì có thể DN gửi vào NH. Nếu TDNN và TDTM phát triển, tức là công cụ của nó phát triển thì sẽ làm cho nghiệp vụ của TDNH thêm đa dạng và ngược lại nếu nghiệp vụ của TDNH hoàn thiện sẽ tạo điều kiện cho TDNN và TDTM phát triển. Câu 3: Phân tích bản chất của tín dụng? Tín dụng rất đặc thù, đó là quá trình vận động của giá trị vốn tín dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác rồi sau một thời gian lại vận động về nơi xuất phát. Do vậy để tìm hiểu rõ bản chất của tín dụng, chúng ta phải xem xét mối liên hệ kinh tế trong quá trình vận động của nó, thể hiện qua 3 giai đoạn sau: a. Giai đoạn phân phối tín dụng: tương ứng với giai đoạn cho vay, tứ là vốn tiền tệ hoặc hàng hoá được chủ thể cho vay chuyển sang chủ thể đi vay trên cơ sở tin tưởng chủ thể này thực hiện cam kết. b. Giai đoạn sử dụng vốn tín dụng: ở giai đoạn này, sau khi nhận được vốn tín dụng chủ thể đi vay được quyền sử dụng giá trị đó trong một khoảng thời gian đã thoã thuận và mục đích nhất định. Tuy nhiên, quyền sở hữu giá trị vốn vẫn thuộc về chủ thể cho vay.

c. Giai đoạn hoàn trả vốn tín dụng: Đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn của tín dụng. Sau khi kết thúc thời gian sử dụng vốn tín dụng, chủ thể vay vốn chuyển trả chủ thể cho vay giá trị vốn gốc và một phần giá trị tăng thêm, gọi là lợi tức tín dụng. Sự hoàn trả của tín dụng là đặc trưng thuộc về bản chất vận động của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù khác. Tóm lại: Bản chất của tín dụng thể hiện qua các nội dung cơ bản: Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng vốn trên cơ sở của sự tin tưởng, tín nhiệm. Tín dụng là trên cơ sở chuyển nhượng vốn được hoàn trả. Tín dụng là sự vận động cả tư bản cho vay.

Câu 4: Phân tích chức năng của tín dụng? a. Chức năng thứ nhất là phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế: Tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thê khác, hay cụ thể hơn là sự vận động của vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân có vốn tậm thời thừa sang các doanh nghiệp, cá nhân đang tạm thời thiếu vốn. Nghĩa là, nhờ vào sự vạn động của tín dụng mà các chủ thể vay vốn nhận được một phần vốn tiền tệ từ các chủ thể khác tronng xã hội để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng. Vốn tín dụng có thể phân phối dưới hai hình thức: + Phân phối trực tiếp; là việc phân phối vowns từ chủ thể tạm thừi thừa vốn sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó để sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. + Phân phối gián tiếp; là việc phân phối được thực hiện thong qua các định chế tài chính trung gian như ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty tài chính… b. Chức năng thứ hai của tín dụng là tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng và tiền tệ tín dụng cho nền kinh tế. Thông qua hoạt động tín dụng đã làm phát sinh các công cụ lưu thong tín dụng như thương phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu…, các công cụ này có thể lưu thông, chuyển nhượng có thể thay thế một khối lượng lớn tiền mặt lưu hành. Mặt khác, trong chế độ lưu thông tiền tệ dựa trên cơ sở bản vị vàng trước đây, thông qua cơ chế tín các ngân hàng lại có thể phát hành ra những đồng tiền giấy. Ở đây khách hàng sẵn sàng chấp nhậ sử dụng tiền giấy này vì, Ngân hàng cam kết sẽ thanh toán bằng vàng khi họ nộp tiền giấy này vào, đồng thời ngân hàng chấp nhận cho vay vì tin tưởng khách hàng chắc chắn sẽ thanh toán nợ. Như vậy, các ngân hàng chỉ với một lượng vàng dự trữ nhất định bằng cơ chế tín dụng có thể phát hành ra một lượng tiền tín dụng lớn hơn gấp bội. Tuy nhiên sẽ có thể rủi ro nếu như khách hàng nộp tiền giấy quá nhiều vào ngân hàng, vượt quá lượng vàng dự trữ tại ngân hàng đó.

Tính chất của tín dụng: mang tính trực tiếp.Ngày nay. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của các DN. tín dụng nhà nước? Phân tích ưu nhược điểm của mỗi hình thức? Làm rỏ mối liên hệ giữa chúng? Tín dụng thương mại: Khái niệm: Tín dụng TM là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp với nhau được thực hiện trên cơ sở mua bán chịu hàng hoá (giữa các DN trong nứơc và nước ngoài cũng là tín dụng thương mại. Công cụ tín dụng: thương phiếu (kỳ phiếu thương mại. người thiếu nợ lập ra). . Nhưng việc phát hành tiền vẫn được thực hiện thông qua con đường tín dụng như tái cấp vốn cho các ngân hàng trung gian. chủ nợ phát hành. tín dụng ngân hàng. Đối tượng tín dụng: Cho vay bằng hàng hoá và nhận nợ bằng tiền. Thời hạn tín dụng. áp dụng cho vay ngắn hạn (dưới 1 năm) vì vốn đó là vốn sử dụng cho sxkd nên chỉ cho vay khi tạm thời thừa vốn. Nhược điểm: Hạn chế về chủ thể tham gia: TDTM chỉ xảy ra giữa các DN. Câu 5: Trình bày khái niệm. cụ thể là tín dụng thương mại quốc tế). đẩy nhanh vòng quay vốn. Tạo điều kiện mở rộng hoạt động của tín dụng NH thông qua nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu. cho vay đối với ngân sách nhà nước… Đây là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định. nâng cao hiệu quản sxkd. Đặc điểm: Chủ thể của tín dụng: Người đi vay và người cho vay đều là các DN. đặc điểm của các loại hình tín dụng: Tín dụng thương mại. uy tín nên có lợi thế là thủ tục nhanh gọn. giao lưu. hối phiếu do người bán. đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. hơn nữa TDTM chỉ được thực hiện giữa các DN quen biết. lệnh phiếu do người mua. chuyển nhượng vốn giữa người thừa và người thiếu vốn. đồng thời đảm bảo đủ phương tiện thanh toán phục vụ lưu thông hàng hoá được bình thường. tín nhiệm lẫn nhau. Mục đích của tín dụng: để phục vụ cho nhu cầu sxkd của các doanh nghiệp và vì mục tiêu là lợi nhuận. tiền giấy được phát hành vào lưu thông đã được tách rời với dự trữ vàng của ngân hàng. Ưu điểm: TDTM được cấp giữa các DN quen biết. Vai trò: Đáp ứng nhu cầu tín dụng trực tiếp thường xuyên nảy sinh giữa các DN. Đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

Tín Dụng Ngân Hàng: Khái niệm: TDNH là quan hệ tín dụng giữa NH và các chủ thể khác trong nền kinh tế. có thể là kỳ phiếu. hộ gia đình. c. trái phiếu ngân hàng để huy động vốn. các DN. hợp đồng tín dụng (nếu NH là người cho vay). Là công cụ để phát triển các ngành kinh tế chiến lược theo yêu cầu của chính phủ. NH là một định chế trung gian. NH cấp tín dụng cho các chủ thể trong nền kinh tế. NH nhận tiền gửi của các chủ thể kinh tế. Do đó có thể thỏa mãn nhu cầu vốn đa dạng về khối lượng cũng như thời hạn và mục đích sử dụng. tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các DN. Đặc điểm: Chủ thể của TDNH: một bên là NH và bên còn lại là các chủ thể khác trong nền kinh tế như. khế ước. - Hạn chế về thời gian cho vay: Điều kiện cho vay và chu kỳ sản xuất của các DN có thể không phù hợp nhau. - Hạn chế về phương hướng: TDTM được cấp bằng hàng hóa nên DN cho vay chỉ có thể cung cấp được cho một số DN nhát định dó là những DN cần đúng thứ hàng hóa đó để phục vụ sx or bán ra. tiêu dùng qua đó thu được lợi nhuận. Nếu DN vay vốn có nhu cầu cao hơn thì DN cho vay không thể đáp ứng được. Thời hạn của TDNH: ngắn. Ưu điểm: Nguồn vốn của TDNH là nguồn vốn huy động của XH về khối lượng và thời hạn khác nhau. Với tư cách là người đi vay. Nhược điểm: . Tính chất của TDNH: mang tính dán tiếp. nhận nợ… d. trái phiếu NH. khế ước nhận nợ. do vậy trong quan hệ tín dụng với các chủ thể kinh tế. các cá nhân NH vừa là người đi vay và vừa là người cho vay. Với tư cách là người cho vay. trung or dài hạn. do vậy khi thời gian mà DN muốn cung cấp không phù hợp với nhu cầu của DN cần đi vay thì TDTM không thể xẩy ra. trong đó NH là trung gian tín dụng giữa những người tiết kiệm và người cần vốn để sxkd hoặc tiêu dùng.- Hạn chế về quy mô vốn tín dụng: TDTM do các DN trực tiếp sxkd cung cấp vì thế quy mô tín dụng được giới hạn trong khả năng vốn hàng hóa mà họ có. các nhân… Đối tượng của NH: phục vụ cho nhu cầu sxhh. chứng chỉ tiền gửi… (nếu NH là người đi vay). các cá nhân bằng việc thiết lập các hợp đồng tín dụng. Góp phần đẩy nhanh mật độ tích tụ. các cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi: kỳ phiếu. Công cụ của TDNH: rất linh hoạt.

Thời hạn. Vì chúng có mối quan hệ với nhau thong qua hệ thống thanh toán làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền dẫn tới ảnh hưởng không tốt đến XHội. Khi khối lượng vay (nhu cầu thanh toán) của chính phủ tăng. Thu hút vốn thực hiện các công trình kinh tế và xã hội lớn của nhà nước (công trái nhà nước). các DN bán chịu phải chờ DN mua chịu bán được hàng hóa mới thu được tiền về dẫn đến nguồn vốn bị gián đoạn và khi đó nguồn vốn ngân hàng sẽ cần thiết cho quá trình sản xuất của DN bán chịu diễn ra liên tục. TDTM phát triển tức là quan hệ mua bán chịu hàng hóa giữa các DN tăng lên. TDTM tạo điều kiện cho TDNH phát triển. Đối tượng của TDNN. chủ yếu bằng tiền tệ. lãi suất thị trường bị đẩylên làm giảm nhu cầu đầu tư của các cá nhân. Vì vậy. doanh nghiệp. Mục đích. Giúp bù đắp bội chi ngân sách hàng năm (trái phiếu kho bạc). Công cụ của TDNN. gồm một bên là nhà nước và một bên là các chủ thể khác trong nền kinh tế. Ưu điểm Bù đắp các khoản thiếu hụt ngân sách tạm thời khi nguồn thu chưa đến hạn (tín phiếu kho bạc). Tính chất: mang tính trực tiếp giữa nhà nước và các chủ thể khác trong nền kinh tế. Ngoài ra khi DN bán chịu thu được . TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC Khái niệm: Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các chủ thể khác trong nền kinh tế. Trong đó nhà nước tham gia với tư cách là bên đi vay để phục vụ cho nhu cầu của ngân sách nhà nước (nhu cầu chi tiêu thường xuyên và nhu cầu đầu tư).TDNH có rủi ro cao vì sự đổ bể của một khoản tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại của một ngân hàng mà nó còn có thể gây phản ứng dây chuyền tới sự ổn định của toàn hệ thống. cũng như bằng hiện vật. Đặc điểm: Chủ thể của TDNH. Mối liên hệ giữa chúng: Tín dụng ngân hàng cung cấp nguồn vốn kinh doanh cho các DN nhằm giúp quá trình sxkd diễn ra một cách liên tục và hiệu quả. từ đó làm giảm tốc đọ tăng trưởng kinh tế. nhằm phục vu nhu cầu của ngân sách nhà nước. Nếu chính phủ vay nhiều và thường xuyên để chi tiêu sẽ gay lạm phát cầu kéo. do đó có thể nói TDNH tạo điều kiện cho TDTM phát triển. trung hạn và dài hạn. trái phiếu nhà nước và tín phiếu. ngắn hạn. Nhược điểm: Nếu người mua trái phiếu chính phủ là các ngân hàng thương mại thì hành vi đi vay của nhà nước sẽ tăng lượng tiền cung ứng dẫn tới tạo áp lực gia tăng lạm phát.

thu hút nguồn vốn tín dụng nước ngoài… tín dụng đã góp phần thúc đẩy việc mở rộng và phát triển quan hệ hinh tế đối ngoại. Nếu TDNN và TDTM phát triển. Thứ ba. Câu 6: Phân tích vai trò của tín dụng? Liên hệ thực tiễn họat động tín dụng ở VN vừa qua? a. tín dụng tạo điều kiện để mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại. Tín dụng là cuầ nối giữa tiết kiệm và đầu từ. Thứ nhất. 2. Chức năng thủ quỷ: . cơ cấu đầu tư và tiêu dung qua đó đạt được các mục tiêu vĩ mô đã định trước. Các mục tiêu vĩ mô như ổn định giá trị tiền tệ. thời hạn tín dụng cho các đối tượng cần hưởn chính sách xã hội của mình. tức là công cụ của nó phát triển thì sẽ làm cho nghiệp vụ của TDNH thêm đa dạng và ngược lại nếu nghiệp vụ của TDNH hoàn thiện sẽ tạo điều kiện cho TDNN và TDTM phát triển. Thông qua việc nới lỏng các điều kiện tiếp cận vốn tín dụng. nhà nước có thể điều chỉnh quan hệ cung cầu tiền tệ hoặc làm thay đổi quy mô. Thông qua việc cung cấp tín dụng tài trờ hoạt động xuất nhập khẩu. tín dụng cung ứng cho nền kinh tế. Thông qua việc điều chỉnh khối lượng tiền tệ. Thứ hai. từ đó gíp phần duy trì. thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Khái niệm:Ngân hàng TM là tổ chức kinh doanh tiền tề mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay. tín dụng cung ứng. d. phát triển sản xuất kinh doanh được thường xuyên. tín dụng là kênh truyền tải tác động của nhà nước đến các mục tiêu vĩ mô. b. tín dụng là công cụ thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước. c. cũng như ưu đã về mặt lãi suất. từ đó kích thích quá trình tiết kiệm cà gia tăng vốn đầu tư phát triển cho xã hội. hướng vận động của nguồn vốn tín dụng từ đó ảnh hưởng tới quy mô. Liên hệ thực tiễn họat động tín dụng ở VN vừa qua CHƯƠNG: NGÂN HÀNG Câu 7: Trình bày khái niệm và chức năng của NHTM? 1. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. điều kiện tín dụng.tiền hàng mà tạm thời chưa sử dụng đến thì có thể DN gửi vào NH. Tín dụng giúp điều hòa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Chức năng của NHTM: a. thúc đẩy quá trình mở rộng. tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. húc đẩy kinh tế tăng trưởng tạo công ăn việc làm chịu ảnh hưởng rất lớn từ khối tiền tệ. Thứ tư. cũng như thay đổi thời hạn. liên tục với một chi phí hợp lý.

tăng trưởng kinh tế vì chức năng này đã đẩy nhanh tốc độ thanh toán. b. Đảm bảo an toàn tài sản. tiêu dung… của các chủ thể kinh tế. góp phần tăng thêm thu nhập cho NH. chắc chắn và hợp pháp. NHTM trích tiền trên tài khoản trả cho người được hưởng hoặc nhận tiền vào tài khoản theo ủy nhiệm của khách hàng. nâng cao uy tín của NHTM góp phần mở rộng quy mô chức năng trung gian tín dụng và tăng cường nguồn vốn cho vay. chi tiền của khách hàng của mình là các chủ thể trong nền kinh tế. tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế. bảo quản tiền. thời gian tìm kiếm nguồn vốn tiện lợi. sinh lời cho đồng vốn tạm thời. Đối với NHTM. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. hiệu quả và an toàn. thỏa mãn được nhu cầu vốn tạm thời thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế. NHTM sử dụng đẻ cho vay đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chức năng trung gian thanh toán: Nội dung :Trên cơ sở khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng. thực hiện yêu cầu rút tiền. . c. Chức năng trung gian tín dụng: Nội dung: NHTM huy động mọi khoản tiền tệ chưa sử dụng đến của các chủ thể kinh tế khác nhau trong xã hội để hình thành nên quỹ cho vay tập trung. Chính vì vậy người ta gọi NHTM là loại hình kinh doanh đặc biệt. Đối với NH: là cơ sở để thực hiện chức năng thanh toán. Vai trò: Đối với người đi vay. đi vay để cho vay. Đối với nền kinh tế: thúc đẩy nhanh quá trình lưu thong hàng hóa. Đồng thời tạo khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại. tạo điều kiện thanh toán nhanh chóng.Nội dung: Với chức năng này. vì đã đáp ứng được nhu cầu vốn để duy trì liên tục quá trình tái sản xuất xhội. Đối với nền kinh tế. Đối với nền kinh tế: tập trung nguồn vốn tạm thời thừa trong nền kinh tế để phục vụ phát triển kinh tế. là cơ sở của sự tồn tài và phát triển của NHTM. Trên cơ sở nguồn vốn này. Vai trò: Đối với KH. giữ tiền gửi. Đồng thời tiết giảm tiền mặt lưu thông dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhờ tận dụng nguồn vốn tạm tời thừa vào quá trình cho vay sinh lời. Ngoài ra tiết kiệm chi phí. thay mặt cho khách hàng. Đối với NHTM. NHTM nhận tiền gửi. tạo nguồn vốn để NH thực hiện chức năng tín dụng. Vai trò: Đối với khách hàng. tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng.

rr :Tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Phân tích diễn biến quá trình tạo tiền tối đa của NHTM. Sau khi dự trữ bắt buộc là 100. b. vai trò tạo tiền thực chất là hệ của của hai chức năng trên.1) rr . sau khi dự trữ bắt buộc là 90 còn lại 810 NH Y cho vay hết bằng chuyển khoản và người đi vay sử dụng số tiền đó để trả cho nguwif bán hàng bằng chuyển khoản vào tài khoản tại NH Z. vừa cho vay. Khả năng mở rộng tiền gửi tói đa và tạo bút tệ tối đa được biểu hiện thông qua phương trình sau: Công thức: D= M* rr Trong đó. n :Hệ số mở rộng tiền gửi = 1/ rr k :Hệ số tạo bút tệ = (1/ rr). NHTM vừa nhận tiền gửi. M :Tạo tiền gửi ban đầu. + phải cho vay và thanh toán 100% bằng chuyển khoản. D: Tổng tiền gửi mở rộng. NH Z sẽ nhận được tiền gửi là 810. Như vậy.Câu 8.Cơ sơ hình thành: Xuất phát từ chức năng trung gian tín dụng. Như vậy NH Y nhận được số tiền là 900. Cơ chế tạo tiền Với khoản tiền gửi nhận được ban đầu. Ngân hàng X nhận được tiền gửi ban đầu là 1000. trình bày vai trò tạo tiền của NHTM? Nêu và phân tích các điều kiện để hệ thống NHTM tạo tiền tối đa? VN tạo tiền ít hơn các nước có nền Ktế phát triển vì? 1. Vai trò tạo tiền của NHTM: a. tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. hệ thống NHTM thông qua quá trình cho vay bằng chuyển khoản kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hang. Hai cơ sở trên cho thấy NHTM có khả năng tạo tiền gửi không kỳ hạn trong quá trình thực hiện chức năng trung gian tín dụng và chức năng trung gian thanh toán. Sau khi dự trữ bắt buộc là 81 còn 1 1 ∆D = M * ( . + phải cho vay thông qua nhiều hệ thống ngân hàng. + phải cho vay 100% số dư dự trữ. Vì vậy. có khả năng mở rộng tiền gửi không kỳ hạn gấp nhiều lần. tạo thêm bút tệ cho lưu thông. D :Số bút tệ được tạo thêm.1 Đó là khả năng tạo tiền (tạo bút tệ hay tạo tiền ghi sổ) ở mức tối đa. Điều kiện tạo bút tệ tối đa: Khả năng tạo bút tệ tói đa của NHTM phụ thuộc vào 3 điều kiện. Đó là. NHTM làm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hang. còn lại la 900 NH cho vay toàn bộ đối với khách hàng A và khách hàng A dùng số tiền đó để thanh toán chuyển khoản cho khách hàng B mở tài khoản tại NH đối với khách hàng A và khách hàng A dùng số tiền đó để thanh toán chuyển khoản cho khách hàng B mở tài khoản tại NH . không có dự trữ thừa. Xuất phát từ trung gian thanh toán.

Giả sử điều kiện 1 không thỏa mãn. NH 1 vẫn cho vay hết 900 nhưng có cho vay bằng tiền mặt là 100. số tiền gửi tạo mới là 800 thay vì được 900. Kết luận Nếu các điều kiện khác thỏa mãn ngoại trừ điều kiện 1 thì cũng không thể tạo tiền tối đa. Nếu quá trình cho vay và thanh tóan bằng chuyển khoản lại tiếp tục như vậy thì tổng số tiền gửi trong toàn bộ hệ thống NH sẽ được mở rộng ở mức tối đa. Tức là hệ thống ngân hàng cho vay không hết nhưung cho vay bằng chuyển khỏan.a Dự trữ BB (10%) Cho vay tối đa M (1 – a) M (1 – a)² M (1 – a) ³ M (1 – a) 4 ∆D = M (1/a.9 1000 Cho vay tối đa 900 810 729 566.a M (1 – a) ². nó để lại dự trữ thừa là 100 => chỉ cho vay 800 bằng chuyển khoản => lúc này thì NH thế hệ 2 sẽ xuất hiện số dư tiền gửi là 800. Kết luận Nếu các điều kiện khác thỏa mãn ngoại trừ điều kiện 2 thì cũng không thể tạo tiền tối đa.1 ∆D = 9000  Bảng tổng quát theo M và tỷ lệ dự trữ bắt buộc = a Thế hệ NH 1 2 3 … Tổng Phân tích Điều kiện 1.a M (1 – a) ³. Giả sữ NH 1 sau khi dự trữ bắt buộc là 100. Nhận xét Nếu điều kiện được thỏa mãn NH 2 sẽ tạo được khoản tiền gửi là 900 nhưng ở đây chỉ được là 800 => không thể tạo tìền tối đa vì khi cộng dồn số tiền gửi ban đầu của các NH < 10000 trong khi 10000 chính là số tiền tối đa được tạo ra. Điều kiện 2 Giả sử điều kiện 2 không được thỏa mãn.lại là 729 lại tiếp tục cho vay bằng chuyển khoản.a M (1 – a). Đến NH thứ 2. tức là hệ thống NHTM cho vay hết nhưng cho vay bằng tiền mặt. M M (1 – a) M (1 – a) ² M (1 – a) ³ D M (1/a) Số tiền gửi ban đầu M.4) . cho vay bằng chuyển khoản là 800. biểu hiện thông qua bảng mở rộng tiền gửi như sau: Thế hệ NH (X): 1 (Y): 2 (Z): 3 … Tổng Số tiền gửi ban đầu 1000 900 810 729 D = 10000 Dữ trữ BB (10%) 100 90 81 72.

số tiền 50 này đã không đến được NH 3 nên lúc này ở NH 3 xuất hiện tiền gửi mới là 700 thay vì là 810 nếu như điều kiện 3 được thỏa mãn. VN là một nước đang phát triển. - VN là nước có nền kinh tế đang phát triển. - Lượng tiền thông qua chuyển khoản chưa nhiều do nhiều lý do như. Sauk hi trừ các chi phí ăn uống. nhưng hệ thống NH 2 để lại dự trữ thừa giả sử bằng 60. VN tạo tiền ít hơn các nước có nền Ktế phát triển vì. NH 1 cho vay hết khả năng. Các NH chưa có lượng tiền gửi dồi dào. thanh toán… còn hạn chế. du lịch… thì hầu như người dân Tp. ngoại trừ điều kiện 3 thì cũng không thể tạo tiền tối đa. HCM là 800USD trong khi các nước đang phát triển như. . cho vay bằng chuyển khoản là 700. Thụy sĩ là. mặt khác. Tóm lại: Nếu các điều kiện trên không được thỏa mãn thì khả năng tạo tiền của NHTM không thể đạt được tối đa. Vì thế nên việc tham gia vào NH trong các lĩnh vực như. như vậy cho vay ra là 750. Nhận xét. Cụ thể số tiền tạo ra (hay khả năng tạo tiền) của NHTM biểu hiện qua công thức sau: 1 ∆D = M * a+b+r 1 D=M* a+b+r a : tỷ lệ dự trữ bắt buộc b : tỷ lệ sử dụng tiền mặt trên tổng tiền gửi r : tỷ lệ dự trữ thừa. Nếu điều kiện khác thỏa mãn. HCM không có tiền tiết kiệm gửi NH. nguồn vốn còn nhỏ bé. tỷ lệ cho vay thấp sẽ dẫn đến khả năng tạo tiền giảm. trong khi đó thì người dân ở các nước đang phát triển có thể mua thêm các bảo hiểm và gửi tiết kiệm NH.Điều kiện 3 Giả sử điều kiện 3 không được thỏa mãn. 28000 USD. hộ gia đình thu nhập chưa cao dẫn đến tiết kiệm thấp. Tuy nhiên cho vay bằng tiền mặt là 50. nguồn vốn chủ yếu đổ vào đầu tư nên làm suy yếu khả năng cho vay dẫn đến khả năng tạo tiền giảm. lượng tiền mặt dự trữ tại quỹ lớn. khả năng cho vay còn hạn chế nên khả năng tạo tiền thấp. HTX và đặc biệt là DN thiếu vốn là chính. các chủ thể trong nền kinh tế như cá nhân. cho vay hoàn toàn bằng chuyển khoản. 2. Như vậy. học tập. nhiều thủ tục. tiền gửi. thói quen dùng tiền mặt. chi phí cao… Nên khách hàng không măn mà với dvụ này. - Việc sử dụng tiền mặt trở thành thói quen của người VN. một số NHTM NN chưa phát huy hết được ứng dụng của công nghệ thông tin làm quá trình chuyển khoản chậm dẫn đến suy giảm khả năng tạo tiền. Ví dụ: Thu nhập bình quân của người dân Tp.

là vốn riêng của NH do các chủ sở hửu đóng góp và được nghi trong điều kiện hoạt động của NHTM. được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm để bổ sung cho vốn tự có. Lợi nhuận chưa chia. Vốn tự có: Vốn điều lệ. công ty. quỹ phát triển nghiệp vụ NH. Qũy dự trữ bổ sung cho vốn điều lệ. Người gửi được hưởng lãi suất thấp. người gửi tiền không phải vì mục đích kiếm lời. quỹ phúc lợi… b. nếu không đủ để phục vụ nhu . Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn TD mang tính chất ổn định. Người gửi tiền này ngoài quyền có thể rút ra sử dụng bất kỳ lúc nào. Một NHTM trong quá trình hoạt động ngoài huy động tiền gửi của các cá nhân. Vì vậy. kỳ phiếu. Vốn đi vay. thương phiếu… các loại phiếu nợ này phát hành theo từng đợt và được xác định trước về thời gian. lãi suất và cách trả lãi. do kết quả bù trừ số tiền người gửi vào và rút ra trong thời kỳ nhất định với điều kiện NHTM phải thanh toán đầy đủ khả năng chi trả của mình điều này đặc biệt cần phải chú ý đến trong từng thời kỳ có nhiều biến động trong nền kinh tế. nguồn vốn của NHTM bao gồm: a. NHTM rất quan tâm & sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để huy động loại tiền gửi này. Nghiệp vụ tài sản nợ: Nghiệp vụ tsản nợ là nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM. tiền gửi tiếi kiệm của mọi tầng lớp dân cư trong XH. + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của các tầng lấp dân cư chủ yếu là các khoản tiền để dành tiết kiệm được. mà còn có quyền phát hành séc. nhưng trong thực tế ngân hàng vẫn sử dụng và hoạt động cho vay và đầu tư của mình trên cơ sở số dư ổn định. Tiền gửi có kỳ hạn. doanh nghiệp để tạo nguồn vốn kinh doanh còn có thể vay NHTM khác hoặc vay NHTM nước ngoài. Các quỹ chưa sử dụng có thể coi như vốn tự có như. quỹ khen thưởng. Vốn huy động: Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền mà người gửi có thể rút ra sử dụng bất ký lúc nào nó bao gồm: + Tiền gửi thanh toán. là loại tiền gửi có quy định cụ thể về thời gian rút tiền của khách hàng. Người bán nhắm đến khả năng sinh lời của đồng tiền và tiết kiệm với mục đích khác nhau. quỹ dự trữ dự phòng rủi ro… Việc hình thành các quỹ này làm tăng vốn tự có của NH đông thời đảm bảo an toàn trong KD. Các quỹ dự trữ tài chính. Người gửi được trả lãi suất thấp. mà với mục đích thực hiện các khoản thanh toán qua ngân hàng và đảm bảo an toàn về tài sản. Đối với tiền gửi có kỳ hạn người gửi hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và theo nguyên tắc thời hạn càng dài lãi suất càng cao. không ổn định chúng biến động thường xuyên. vốn điều lệ tối tiểu phải bằng mức vốn pháp định. NHTM có thể sử dụng một cách chủ động để cho vay. Huy động bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi.Câu 9: Trình bày nghiệp vụ của NHTM? Nêu rõ ý nghĩa của từng nghiệp vụ? Nêu rõ mối quan hệ giữa nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ của tài sản có? Mối quan hệ giữa tài sản có với khả năng tạo tiền của NHTM? 1. Thuộc loại tiền gửi định kỳ của các ND. Tiền gửi không kỳ hạn. c.

Đa dạng về phương thức trả lãi. Trên cơ sở nguồn vốn được hình thành từ nghiệp vụ TS nợ. bảo lãnh) chiết khấu thương phiếu các giấy tờ có giá. song thực tế NH chưa nhận được vốn đó mà đang trong quá trình thu. bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy đinh NHTW và tiền gửi thanh toán để phục vụ cho các khoản thanh toán giữa NHTM với các tổ chức tín dụng khác. mua chứng khoán. Nguồn vốn vay chỉ là nguồn vốn hổ trợ cuối cùng cho hoạt động của NH. Tiền mặt tại quỹ. Thể hiện việc NHTM sử dụng vốn để cho vay các chủ thể khác trong nền kinh tế khác bao gồm. tùy thuộc vào quy mô hoạt động của từng NH. + Tiền gửi của NHTM tại các NHTM khác để nhờ các NH này thực hiện một số giao dịch phục vụ cho mình như. Thể hiện việc sử dụng vốn dưới các hình thức. cho vay hợp vốn… c. Nghiệp vụ tài sản có đầu tư. cho vay có tài sản đảm bảo (như cầm cố. quy mô kinh doanh TD và tăng cường lợi nhuận. Nên các NHTM rất quan tâm tìm biện pháp thu hút nguồn vốn này để mở rộng phạm vi. Tồn quỹ tiền mặt cũng có khả năng thanh toán kịp thời nhất. là các khoản vốn của NHTM đã được tính vào TS nợ. tiết kiệm hổn hợp. Để phát triển nghiệp vụ tài sản nợ: Đa dạng về loại hình hoạt động: tiết kiệm sổ số. nhằm đáp ứng yêu cầu chi trả thường xuyên cho KH và nhu cầu chi tiêu trong nội bộ NH bao gồm giấy bạc NH và tiền kim loại. cho vay ngắn hạn. 2.cầu sử dụng thì có thể vay NHTW. và nhu cầu thương xuyên xũng như nhu cầu thời vụ của các khoản chi tiêu tiền mặt mà NHTM để tồn tài quỹ tiền mặt cho hợp lý. Đa dạng về thời gian. thanh toán chuyển tiền cho khách hàng… + Các khoản ngân quỷ trong quá trình thu nhận. Nhiệp vụ tài sản có tín dụng. Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của NH. thế chấp. Tiền gửi của NHTM tại NHTW. đấu thầu theo dự án. Nghiệp vụ ngân quỷ. Nghiệp vụ TS có: Nghiệp vụ tài sản có là nghiệp vụ sử dụng nguông vốn phục vụ hoạt động SXKD của NHTM. NHTM sử dụng vào các nghiệp vụ thuộc TS có. tín dụng thấu chi… NHTM cho vay trung và dài hạn để tài trợ cho các nhà đầu tư XDCB or mua sắm TSCĐ dưới hình thức. dài hạn phục vụ cho nhu cầu sản xuất KD. b. a. nhu cầu tiêu dung… NHTM cho vay ngắn hạn để bù đắp nhu cầu vay vốn lưu động tạm thời thiếu hụt của khách hàng trong quá trình KD dưới các hình thức. nó là bộ phận chủ yếu trong nguồn vốn kinh doanh của các NHTM. NHTM cần phải tính toán duy trì cho hợp lý. . tiết kiệm dự thưởng. Vì vậy. trung hạn. Trong các nguồn vốn của NHTM thì vốn tự có do của NH chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng mang tính chất quan trọng trong KD của NH. với kho bạc nhà nước qua vai trò trung gian thanh toán của NHTM.

bảo quản chứng khoán. sau đó là nghiệp vụ đầu tư. NH làm theo sự ủy thác của KH và được hưởng hoa hồng phí. Cho thuê két sắt. Như việc sử dụng vốn để mua sắm bất động sản. Mối quan hệ giữa nghiệp vụ TS nợ và Nghiệp vụ TS có: Nghiệp vụ TS nợ là cở sở để phát triển nghiệp vụ TS có. bảo lãnh phát hành chứng khoán. Tư vấn quản trị xí nghiệp. or góp vốn với DN để KD hàng hóa… Do tài sản có dưới dạng cổ phiếu và dạng góp vốn có tính lỏng kém. Đối với chứng khoán nhà nước. NHTM góp vốn với các NHTM khác để thành lập NH liên doanh. Thanh lý tài sản của các Xí nghiệp bị phá sản. Nghiệp vụ trung gian hoa hồng: Nghiệp vụ trung gian được thực hiện trên cơ sở.- NHTM đầu tư vốn vào cả chứng khoán nhà nhước và chứng khoán công ty. Còn đối với công ty chứng khoán. e. Tuy nhiên nghiệp vụ ngân quỹ là nghiệp vụ cần thiết đảm bảo cho NH hoạt động bình thường. Nghiệp vụ ủy thác (tạm thời quản lý hộ tài sản. Nghiệp vụ mua bán công trái. luật pháp cũng đều quy định hạn mức góp vốn mua cổ phần cho các NHTM và còn ấp dụng cho các tổ chức tín dụng khác (theo luật các TCTD). nghiệp vụ TS nợ xuất hiện trước nghiệp vụ TS có. Nghiệp vụ tài sản có khác. thanh toán. nên bất cứ nước nào. Mối quan hệ giữa nghiệp vụ TS có với khả năng tạo tiền của NHTM: . quý kim. bảo lãnh. ngoại tệ. các vật có giá…). TS có và nâng cao uy tín NH trên thị trường. Thư tín dụng. chủ yếu đầu tư vào chứng khoán chính phủ. Việc thực hiện các nghiệp vụ trung gian k những mang lại cho NHTM thu nhập mà còn tạo điều kiện mở mang các nghiệp vụ tài sản nợ. Nghiệp vụ TS có xuất hiện sau số lượng nghiệp vụ TS có phụ thuộc vào số lượng nghiệp vụ nợ nhưng sự phát triển nghiệp vụ TS có góp phần tăng nguồn vốn cho vay NHTM. Môi giới chứng khoán. Thực hiện các ủy nhiệm về chuyển tiền thừa kế TS. rủi ro lớn. chủ yếu đầu tư để mua cổ phiếu công ty cổ phần. KD vàng và ngoại tệ… phục vụ cho nhu cầu hoạt động KD của NH… Trong các nghiệp vụ TS có thì nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của NHTM. d. quy mô nghiệp vụ TS nợ quyết định quy mô TS có. - Góp vốn liên doanh . Nghiệp vụ này bào gồm các nghiệp vụ sau. Chuyển tiền. Tư vấn và cung cấp thông tin.

việc phát hành tiền giấy ràng buộc chặc chẽ bởi quý kim. + Vay công chúng bằng việc phát hành trái phiếu nhà nước. cũng có tác động tương tự. các nước đã lần lượt cắt đứt mối quan hệ giữa vàng với khối lượng tiền phát hành. 1. II. thúc đẩy phát triển nền kinh tế XH. Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi nước. theo nguyên tắc này NH phát hành tiền không cần dựa trên cơ sở dự trữ vàng. Nội dung: Trong chức năng này NHTW nắm độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng. Khái niệm HTW là cơ quan độc quyền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH nhằm ổn định giá trị tiền tệ góp phần đảm bảo an toàn hoạt động NH và hệ thống các tổ chức tín dụng. đầu tư càng nhiều khả năng cho vay càng kém. c. Ngày này việc phát hành giấy bạc NH căn bản chỉ dựa vòa nguyen tắc hàng hóa. cụ thể. Việc phát hành tiền giấy chỉ được thực hiện khi nào có 1 lượng quý kim được nhập kho.Đối với nghiệp vụ ngân quỹ Nếu NHTM không tín toán hợp lý lượng tiền mặt dự trữ tại quỹ sẽ tác động đến khả năng tạo tiền của NHTM. mà phát hành trên cơ sở của nhu cầu lưu thông hàng hóa. tiền ghi sổ được tạo bởi các NHTM. Chức năng của NHTW. Chức năng độc quyền phát hành tiền: a. tiền gửi (tiền ghi sổ hay còn gọi là tiền bút tệ)… Trong đó giấy bạc NH do NHTW phát hành. dẫn đến khả năng tạo tiền giảm và ngược lại. Trọng lượng tiền tệ cung ứng. có thể NHTW or kho bạc nhà nước phát hành. Câu 10: Thế nào là NHTW? Trình bày các chức năng NHTW? Từ đó phân biệt sự khác nhau của NHTW và NHTM? I. + Vay NHTW. . + Vay nước ngoài. và trên cơ sở có tài sản hàng hóa tương đương đảm bảo. Đối với nghiệp vụ đầu tư và các nghiệp vụ tài sản có khác. Nguyên tắc trữ kim. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất. CPhủ sẽ xử lý bằng cách. chế độ đảm bảo này có mức độ co dãn khác nhau. tiền kim khí. giấy bạc NH tuy k phải là khối lượng tiền lớn nhất nhưng nó lại là yếu tố quyết định chi phối các khôi lượng tiền khác. b. Nếu dự trữ quỹ tiền mặt lớn. Việc tăng hay giảm số lượng tiền giấy phụ thuộc vào số lượng quý kim dự trữ của NH. Tiền lưu thong gồm nhiều loại khác nhau như. tỷ lệ cho vay thấp sẽ dẫn đến khả năng tạo tiền giảm và ngược lại. giấy bạc NH. có thể chấp nhận một lượng nhất định vượt mức khối lượng tiền phát hành đối với 1 số quý kim dự trữ. Nguyên tắc hàng hóa. Tuy nhiên. tiền kim khí tùy theo luật từng nước quy đinh. Nguyên tắc phát hành.Kênh phát hành Tín dụng đối với chính phủ: Khi ngân sách NN bị bội chi.

Bằng cách thiết lập phòng giao hoán (clearing hoise) tại trụ sở NHTW. cần phải có vai trò NHTW làm trung gian thanh toán giữa các NH. Những loại này về nước cũng phải ký quỹ ở NHTW để chuyển đổi thành tiền mặt. Khi CPhủ vay nước ngoài. Kết quả là làm cho số lượng tiền trong lưu thông tăng lên. và đây chính là phương thức phát hành tiền qua ngõ thị trường vàng và ngoại tệ. dưới hình thức thanh toán từng lần hoặc thanh toán bù trừ.Nếu vay của dân cư bằng việc phát hành trái phiếu sẽ không ảnh hưởng đến mức cung ứng tiền của NHTW. lượng tiền vay được thông thường dưới các hình thức hàng hóa. Phần bắt buộc ký gửi đó là dự trữ bắt buộc. bỡi lẽ tiền tệ tăng lên thêm trong lưu thông được cân đối bởi 1 lượng chứng khoán. TG dự trữ bắt buộc. b. NHTW cấp tín dụng cho các NH trung gian chủ yếu dưới 2 hình thức sau: + Một là chiết khấu hay tái chiết khấu các lại giấy tờ có giá. Trên thị trường mở: Phát hành tiền qua kệnh trên thị trường mở là NHTW mua bán chứng khoán ngắn hạn. Tiền gửi thanh toán. Khi Cphủ vay NHTW. Chức năng NH của các NH. Trung gian TToán giữa các NH: Trong TH (thanh toán) phát sinh các khoản nợ giữa các NH ở khác hệ thống. NHTW sẽ ấn định tỷ lệ dự trữ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ. Trong cả 2 trường hợp trên NHTW đều thực hiện việc phát hành tiền tệ. Các NHTM đều bắt buộc mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTW và việc thanh toán giữa các NHTM đều phải thông qua tài khoản. 2. TK và quản lý các khoản tiền gửi của các NH trung gian. + Hai là thế chấp hay ứng trước dưới hình thức cho vay đảm bảo. lúc này lượng tiền mặt trong lưu thông sẽ tăng lên thông qua chi tiêu của CPhủ. NHTW bắt buộc các NH trung gian phải ký gửi tại NHTW 1 phần trên tổng số tiền mà họ nhận được từ nền kinh tế theo một tỷ lệ nhất định. tức là những món nợ ngắn hạn (giấy tờ có giá). . NHTW một mặt làm tăng dự trữ quốc gia. Thị trường hối đoái. Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện phương thức phát hành tiền. Bằng việc tung ra 1 lượng tiền mặt nhất định vòa thị trường để mua ngoại tệ. Cách làm phổ biến nhất là thực hiện nghiệp vụ mua bán trên thị trường này. NHTW tiến hành tổ chức thanh toán bù trừ hoặc thanh toán từng lần cho các NHTM. mặt khác nó làm gia tăng lượng tiền mặt trong nền kinh tế. vàng or ngoại tệ. Chức năng NH của các NH của NHTW thể hiện qua các nội dung sau: a. vàng. Như thế có nghĩa là THTW phải phát hành thêm tiền. Tín dụng đối với các NH. Phát hành tiền bằng nghiệp vụ mua bán chứng khoán có giá ngắn hạn trên thị trường mở cũng được xem là nghiệp vụ phát hành có đảm bảo.

Dự trữ quốc gia không phải là loại TS tĩnh. xử lý các vi phạm pháp luât trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động NH theo thẩm quyền. Phân biệt sự khác nhau của NHTW và NHTM. các TCTD bằng pháp luật. tín phiếu kho bạc nhà nước. + Trong phạm vi thâm quyền của mình. NHTW cấp tín dụng dướig nhiều hình thức như tái cấp vốn theo hồ sơ TD. Đều được thể hiện các mặt sau đây: Cung cấp các dịch vụ NH CP. tiền tệ quốc tế. Đại lý trong việc phát hành chứng khoán CP. Quản lý dự trữ quốc gia bao gồm các loại tài sản chiến lược mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải dự bị để lại. Đại diện cho CP tậi các tổ chức tài chính. + Xem xét cấp giấy phép hoạt động cho các NHTM. để chi dùng trong những trường hợp khẩn cấp. NHTW để thuộc sở hữu nhà nước. + Làm thủ quỷ cho kho bạc nhà nước. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các NHTM & các TCTD khác. thuộc sở hữu của các NH trung gian. cho các TCTD. Khoản dự trữ này được NHTW sử dụng để phục vụ cho sự điều hành chính sách tiền tệ.c. Cấp tín dụng cho các NH.. tái chiết khấu hoặc tái cầm cố các giấy tờ có giá như kỳ phiéu thương mại. Thực hiện quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế thông qua việc xây dựng thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. + Kiểm soát và thanh tra hoạt động của hệ thống NH. Nội dung NHTW NHTM . TCTD khác. Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH. Với tư cách NH của các NH. trong chức năng này NHTW luôn đóng vai trò chủ nợ và người cho vay cuối cùng đối với NHTM và các tổ chức TD khác. ban hành chế độ. Chức năng của NHNN: Phần lớn các nước trên thế giới. Với chức năng quản lý NH trên lĩnh vực NH. NHTW là cơ quan điều tiết hoạt động của toàn bộ hệ thống NH. + Thực hiện thanh toán theo yêu cầu của chính phủ. + Cấp TD cho vay CP. 3.. tăng nguồn vốn cho vay của NHTM or cứu cánh cho NHTM khi cần thiết. thể lệ nghiệp vụ để thực hiện quản lý vĩ mô đối với hoạt động của NHTM và các TCTD khác. nhằm cung cấp thêm các phương tiện thanh toán cho nền kinh tế. 4. ngân hang quốc tế… Tư vấn cho chính phủ. NHTW được xác định ngay từ thời khai sinh là NH của CP. Các giao dịch tiền tệ của CP trong và ngoài nước thường phải thong qua NHTW.

Cty và các chủ thể ktế). các NHTM Nhiều NHTM Tự do Các chủ thể khác trong nền ktế (Cá nhân. thúc đẩy phát triển nền kinh tế XH.Khái niệm NHTW là cơ quan độc quyền phát NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hành tiền và thực hiện chức năng hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm động ngân hàng nhằm ổn định giá trị hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay tiền tệ góp phần đảm bảo an toàn thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm hoạt động NH và hệ thống các phương tiện thanh toán. Chức năng Tạo tiền Quản lý Các Dvụ NH Nguồn vốn Độc quyền phát hành tiền Không Quản lý NHTM Ít. hạn chế Phát hành Không phát hành tiền Có thể tạo tiền Chịu sự quản lý của NHTW Phong phú và đa dạng Vốn tự có + huy động Câu 11: Hoạt động tín dụng của NHTM và NHTW khác nhau như thế nào? Tại sao nói NHTW là người cho vay cuối cùng đối với NHTM? Nêu rỏ sự cần thiết của vai trò là người cho vay cuối cùng của NHTW? Hoạt động tín dụng giữa của NHTM và NHTW Nội dung Khái niệm NHTW NHTM NHTW là cơ quan độc quyền phát hành NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt tiền và thực hiện chức năng quản lý nhà động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử nhằm ổn định giá trị tiền tệ góp phần đảm dụng số tiền đó để cho vay thực hiện nghiệp vụ bảo an toàn hoạt động NH và hệ thống các chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. TCTD. (DN. thực thi chính Tối đa hóa lợi nhuận. . động Hệ thống Cạnh tranh Khách hàng sách tiền tệ 1 NHTW Không Chính phủ. Mục tiêu hoạt Vì sự ổ định tiền tệ.

các NHTM sẽ đi vay ở các chủ thể khác còn có thể . Sự cần thiết của vai trò là người cho vay cuối cùng của NHTW. rủ ro cao. a. Công thức: Kc = H/V Trong đó: .Mục HĐ TCTD. hoặc cứu cánh cho NHTM khi cần thiêt. Trường hợp tiền chỉ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông. sự sụp đổ của một NH dễ lây sang toàn hệ thống NH. sau đó mới vay NHTW. Nếu NHTW không làm cứu cánh giúp các NHTM thì có thể dẩn tới sụp đổ cả hệ thống. tín dụng trong nền kinh tế. kho bạc. trong chức năng TD của các NH. Mở tài khỏan tiền gửi cho các chủ thể trong các NHTM. Quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Marx.Nội dung của quy luật. Khi các NHTM mất khả năng thanh khoản do khách hàng rút tiền ồ ạt (do mất niềm tin với NH…) thì NHTM cũng mất khả năng huy động nhằm từ các chủ thể trong nền ktế. Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong 1 thời kỳ nhất định phụ thuộc vào tổng giá cả hàng hóa dịch vụ lưu thông và tốc độ lưu thông của tiền tệ trong cùng thời kỳ. Như vậy rất nguy hiểm cho nền kinh tế. lưu thông tiền giấy: Quy luật trên được thể hiện như thế nào? I. nền kinh tế. NH là một ngành ktế nhạy cảm. b. 1. Do đó. Câu 12: Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ K. NHTW không phải lúc nào cũng sẳn sang cho vay mà còn tùy thuộc vào chính sách tiền tệ của từng thời kỳ và hạn mức TD đối với từng NH. Với tư cách là NH của các NH. NHTW luôn đóng vai trò chủ nợ và là người cho vay cuối cùng đối với các NHTM và các TCTD khác nhằm cung ứng thêm những phương tiện thanh toán cho nền ktế tăng nguồn vốn cho vay của các NHTM. thúc đẩy phát triển nền kinh tế XH tiêu Cung ứng tiền tệ Tối đa hóa lợi nhuận Nguồn vốn Khách hàng Mở khoản Hình cho vay Vốn phát hành NHTM Vốn tự có và vốn huy động Các cá nhân và tổ chức kinh tế tài Mở tài khoản tiền gửi cho CP. Lúc này chỉ có thể đi vay NHTW or có thể do không phải vay NHTW lúc nào cũng được. thức Cho vay qua hình thức tái chiết khấu. Nội dung vày yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ. Mark? Trong điều kiện lưu thông tiền vàng. thực Đi vay để cho vay thực hiện vai trò trung gian hiện vai trò người cho vay cuối cùng.

Kt = Kc 3. +Xuất khẩu. Đ: Các khoản mua và bán kỳ trước đã đến hạn thanh toán kỳ này. trong điều kiện lưu thông tiền vàng. V: Tốc độ lưu thông tiền tệ d. Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền vàng. Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền giấy. chỉ ra được sự cần thiết phải kiểm soát khối lượng tiền và phương hướng tác động vào khối lượng tiền trong lưu thông.Ý nhĩa Mặc dù quy luật lưu thông tiền tệ k thể hiện được đầy đủ mối quan hệ về mặt đinh lượng giữa các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền cần thiết cho lưu thông và do đó khả năng áp dụng công thức này trong hoạt động thực tiễn hết sức hạn chế nhưng điều quan trọng là nó thể hiện được mói quan hệ định tính giữa các yếu tố. Kt: Khối lượng tiền thực tế trong lưu thông trong cùng thời kỳ.Trường hợp tiền thực hiện cả 2 chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán. . Trong đó: Kt = Kc Kc: khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong 1 thời kỳ nhất định. B: Các khoản thanh toán bù trừ trong kỳ. Do đó.Yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ: Lượng tiền lưu thông phải phù hợp với nhu cầu tiền tệ của lưu thông hàng hóa trong cùng kỳ. c. nếu xét thấy trong 1 thời kỳ. H: Tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ lưu thông trong cùng thời kỳ. yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ luôn luôn được tôn trọng. Vì vậy vàng có khả năng tự phát điều tiết trong lưu thông thông qua: + Cất trữ. số lượng tiền vàng trong lưu thông phụ thuộc vào giá trị nội tại của chính bản thân chúng. Công thức: Kc= Trong đó: V H–C–Đ-B Kc: Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong cùng thời kỳ nhất định. 2. e. V: tốc độ lưu thông tiền tệ trong cùng thời kỳ. Nó có ý nghĩa thực tiễn. + SX. C: Tổng giá cả hàng hóa bán chịu trong kỳ nhưng chưa đến hạn thanh toán. Với tổng giá trị hàng hóa nhất định và với 1 tốc độ tuần hoàn bình quân nhất định của tiền tệ.Kc: khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong 1 thời kỳ nhất định H: tổng giá cả hàng hóa lưu thông trong cùng thời kỳ.

Nếu gía cả hàng hóa là hình thức tiền tệ của giá trị hàng hóa thì lợi tức không phải là hình thức tiền tệ của tư bản cho vay. Câu 13: Khái niệm. điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán luôn chưa đựng khả năng lạm phát phải cs những biện pháp quản lý và điều tiết phù hợp. Marx gọi lợi tức là một loại “giá cả không hợp lý” hoặc là “hình thức bí ẩn của giá cả”. phản ánh tiền lãi (hay chi phí) phải trả tính trên tổng số vốn vay trong một thời hạn nhất định. nếu xét trong 1 thời kỳ. II. Nói về lãi (lợi tức) trong từ điển quản lý tài chính ngân hàng của Pháp đã định nghĩa như sau: “Lãi là tiền thù lao trả cho việc sử dụng một số vốn. Do đó. Do đó.a. Kt = Kc b. Trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán. Vì vậy. Khái niệm và bản chất của LS: LS là tỷ lệ %. lãi (lợi tức) là giá cả của quyền sử dụng vốn tín dụng – gọi tắt là giá cả của vốn tín dụng. giá trị thực tế của tiền giấy phụ thuộc vào số lượng của chính bản thân nó trong lưu thông. Marx chỉ rỏ. trang 225). Trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán Tiền giấy khả hoán là tiền giấy được đảm bảo bằng vàng và được chuyển đổi ra vàng theo hàm kim lượng do NN quy định cho 1 đơn vị tiền tệ. x 100 . Thực chất. Tiền giấy bất khả hoán là tiền giấy không được đảm bảo bằng vàng. Đó là giá thuê của đồng tiền”. mỗi đơn vị của một LS được coi là một điểm lãi. Do đó. tiền lãi (lợi tức) chính là giá mà người đi vay phải trả cho người cho vay để có được quyền sử dụng tạm thời vốn tín dụng trong một thời gian nhất định. vì vậy không có khả năng tự phát điều tiết trong lưu thông. lợi tức biểu hiện hên ngoài là giá cả tư bản cho vay được coi như hàng hóa nhưng thực chất của nó chỉ là một hình thái của giá trị thặng dư. (Từ điển quản lý tài chính NH – Viện tài chính tín dụng – Nhà xuất bản ngoại văn. Tiền lãi 1 LS kỳ 1 = Số vốn vay Trong LS. bản chất của LS? Trình bày phân loại về LS? Mối liên hệ giữa các loại LS? Phân tích ưu nhược điểm của LS cố định và LS thay đổi? I. Vì vậy. là sự chuyển hóa của giá trị thặng dư. Trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán. yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ luôn luôn được tôn trọng. tiền giấy khả hoán có khả năng tự phát điều tiết thông qua chuyển đổi ra lượng vàng được đảm bảo. Phân loại LS. Về vấn đề này. với một khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông nhất định. Trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán.

2. Do là loại LS chưa trừ lạm phát (tỷ lệ). Do đó ta còn gọi là LS bề nổi hay LS bề mặt. LS cho vay: là lãi suất mà người đi vay phải trả cho NH khi vay vốn của NH. LS thực càng thấp thì người đi vay càng có lợi và người cho vay càng bất lợi. Vị vậy. . Hầu hết các nhà Ktế học đều cho rằng LS thực tính trước mới Qđịnh mọi toan tính kinh tế. Giá cả hhóa bán chịu – Giá cả hhóa bán trả ngay LSTM = Giá cả hhóa bán trả ngay LS tín dụng NN: Là lãi suất áp dụng trong quan hệ tín dụng NN. nó còn là một công cụ chỉ dẫn tốt hơn về những tác động đói với người dân trên thị trường tín dụng. LS tái chiết khấu: là lãi suất cho vay của NHTW dưới hình thức chiết khấu hoặc tái chiết khấu thương phiếu or các giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán. LS biến đổi: Là LS có thể thay đổi trong toàn bộ thời gian vay trên cơ sở phù hợp với sự biến động của LS thị trường. x 100 3. Căn cứ vào giá trị thực của LS. áp dụng theo giá trị danh nghĩa của khoản vốn vay để xác định số lãi mà người đi vay phải trả cho người cho vay. Thông thường. LS cơ bản: Là lãi suất do NHTW ấn định làm cơ sở tham khảo cho các NH xác định lãi suất kinh doanh của mình. LS liên NH: Là lãi suất vay và cho vay giữa các NH trên thị trường liên ngân hàng. LS danh nghĩa (còn gọi là LS công bố): Là LS thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. việc phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa có ý nghĩa quan trọng vì lãi suất thực phản ánh chi phí thực của khoản vốn vay. • • • • • • LS tiền gửi: Là lãi suất tiền gửi mà NH phải trả cho KH ký thác tiền tệ tại NH. LS N hàng: là lãi suất áp dụng trong quan hệ tín dụng NH. LS dài hạn: là LS áp dụng trong quan hệ tín dụng trung và dài hạn. khi lãi suất thực thấp sẽ có nhiều ý muốn đi vay hơn và có ít ý muốn cho vay hơn. 4. do đó có thể là một công cụ chỉ báo tốt về ý muốn đi vay hay cho vay. Trong thực tiễn. Ngoài ra. Căn cứ vào thời hạn tín dụng: LS ngắn hạn: là lãi suất áp dụng trong quan hệ tín dụng với thời hạn ngắn. Do đó người ta thường đồng nghĩa “lãi suất thực” với lãi suất thực tính trước. Căn cứ vào quan hệ tín dụng: LS thương mại: là lãi suất áp dụng trong quan hệ tín dụng thương mại.1. LS thực: là LS tín ra giá hiện hành trên cơ sở điều chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi dự tính về mức giá do lạm phát. Căn cứ vào tính chất ổn định của LS: LS cố định: Là lãi suất được duy trì cố định trong toàn bộ thời gian vay. LS chiết khấu: là một lọai đặc biệt của LS cho vay mà NHTM nhận được thông qua nghiệp vụ cho vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu or các giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán.

Nếu LS liên NH > LSCV. LSCV: Là doanh thu của NH. từ đó điều tiết lượng tiền. NHTW có thể tăng LS tái chiết khấu lên >= LS chiết khấu. do đó Fisher đơn giản hóa phương trình bằng cách bỏ đi thành phần này. đầu tư. Vì vậy. Thông thường LS thực càng thấp thì người đi vay càng có lợi và người cho vay càng bất lợi. khi LS thực càng thấp sẽ có nhiều ý muốn đi vay hơn và có ít ý muốn cho vay hơn. Đối với các NHTM thì LS tái chiết khấu cũng là 1 loại chi phí. vì vậy phương trình được rút gọn: Công thưc: i = ir + πe + (ir * πe) ir = I – πe Trong thực phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa có ý nghĩa quan trọng vì LS thực phản ánh chi phí thực của khoản vay vốn. LSCV = LSTG + % CPhí + % Rro + % Thuế + % Lợi nhuận Trong đó: LSTG: Chính là chi phí họat động của NH. LSTG < LS liên NH < LSCV Các NH thiếu vốn mới vay mượn nhau. Câu 14: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến LS? Từ đó tác động của LS đến các biến cố vĩ mô khác như. Ngoài ra nó còn là một công cụ hướng dẫn tốt hơn về những tác động đối với người dân trên thị trường TD. ngược lại. ir: LS thực πe: tỷ lệ lạm phát. ** Nhân tố ảnh hưởng đến LS: . do đó có thể là 1 công cụ chỉ báo tốt về ý muốn đi vay hay cho vay.  LSCV luôn lớn hơn LSTG để đảm bảo lợi nhuận của NH. NHTM sẽ tăng lãi suất cho vay.  LS chiết khấu và LS tái chiết khấu: LS chiết khấu thường lớn hơn LS tái chiết khấu nhằm tạo nguồn vốn cho NHTm. Nhà kinh tế tiền tệ lớn trong thế kỷ 20 đã khái quát hóa định nghĩa về LS thực bằng phương trình gọi là phương trình Fisher: Công thức: Trong đó: i: LS danh nghĩa. Như vậy làm hạn chế cho vay.Mối quan hệ giữa các LS: LS tiền gửi và LS cho vay. tiêu dùng xuất khẩu ròng. Lúc đó. Trong trường hợp đặc biệt.  LS danh nghĩa và LS thực: Irving Fisher. Nghĩa là NHTW muốn hạn chế cho vay đối với NHTM. Tuy nhiên thành phần (ir * πe) thường rất nhỏ. Nếu LS liên NH < hơn LSTG thì NH cho vay sẽ lỗ. đứng trên gốc độ NH đi vay thì chi phí sẽ lớn hơn Dthu -> Lỗ.

Khi LS tăng thì cung quỹ cho vay tăng và ngược lại. LS tương ứng với điểm cân bằng cung cầu quỹ cho vay được gọi là LS cân bằng hay LS thanh toán thị trường. trong đó mỗi khu vực có nhu cầu về quỹ cho vay xuất phát từ những động lực khác nhau: • • • Cầu của DN: đây là món cầu chủ yếu và quan trọng nhất. Quỹ cho vay: phản anh khối lượng quỹ có thể cung cấp cho vay bao gồm khối lượng tiết kiệm và số lượng tiền mới được tạo ra. cung thị: quỹ cho vay quyết định LS. Trong các yếu tố của cầu quỹ cho vay. c. 0 Lãi suất i D 0 Q1 Quỹ cho vay (Q) . chủ yếu do chênh lệch ngân sách. thuê nhân công… Cầu của người tiêu dung: cá nhân. • Tiền: một nguồn bổ sung vào quỹ cho vay là việc cung ứng tiền. khối lượng của nó chịu tác động bởi khả năng tạo bút tệ của các NHTM và việc phát hành tiền mặt của ngân hàng trung ương. Cầu của chính phủ: cầu của chính quyền địa phương chủ yếu phục vụ cho các dvụ và giao dịch quốc tế… nó phụ thuộc vào tuổi thọ tỷ lệ gia tăng dân số. KháiS niệm LS cân bằng là một khái niệm hữu ích bởi vì nó chỉ ra vị trí mà thị trường sẽ ổn định. thiết bị. b. khi LS cao thì cầu quỹ cho vay thấp và ngược lại mối quan hệ giữa cung quỹ cho vay và lãi suất là mối quan hệ tỷ lệ thuận. a. Nhân tố trực tiếp: Cung cầu quỹ cho vay. càu của DN và cầu của các chính quyền là nguồn cầu ròng chính yếu của quỹ cho vay (trong đó. + Nguồn thặng dư của ngân sách nhà nước. tiết kiệm có tính chất quan trọng vì nó tạo ra nguồn để phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế. cầu quỹ cho vay của chính quyền ít bị tác động bỡi lãi suất). + Dòng tiết kiệm nước ngoài. hộ gia đình.Cầu quỹ cho vay: bao gồm nhiều thành phần và bắt nguồn từ tất cả các khu vực của nền kinh tế. Trong các yếu tố của cung quỹ cho vay. • Tiết kiệm: Có nghĩa là trì hoãn việc tiêu dùng hiện tại. Đồ cầu Như vậy.1. + Tiết kiệm của các DN. Nguồn cung cầu quỹ cho vay. các DN cần tiền để mua máy móc. Mối quan hệ cung cầu của quỹ cho vay và lãi suất: Giữa cầu quỹ cho vay và lãi suất có quan hệ tỷ lệ nghịch. thay đổi vị trí địa dư… Ngoài ra còn có cầu của chính quyền trung ương. tiết kiệm của cá nhân và hộ gia đình là nguồn cung cấp quỹ chủ yếu và tỷ lệ tiết kiệm của ngân sách nhà nước hầu như không phụ thuộc vào mức lãi suất. bao gồm: + Tiết kiệm của các cá nhân và hộ gia đình.

b. Đồ thị: i i2 D1 D2 2 1 i1 S1 S2 0 0 Q1 Quỹ cho vay là (Q) Lưu ý: khi nghiên cứu các tác dụng của 1 sự thay đổi của biến số chúng ta đang thừa nhận rằng tất cả các biến số khác không bị thay đổi. 2. xuất hiện một giá trị cân bằng mới. xuống ở bất kỳ LS nào cho trước vì vậy đường cung quỹ cho vay sẽ dịch chuyển về bên trái. Trong giai đoạn phát triển của 1 chu kỳ KD tổng số hàng hóa và dvụ được sx trong nền ktế tăng lên thu nhập quốc gia tăng lên. suất sẽ tăng kết quả này được gọi là hiệu ứng Fisher. Lạm phát dự tính: Với 1 LS cho trước khi lạm phát dự tính tăng lượng cầu quỹ cho vay tăng lên ở bất kỳ LS nào cho trước Đồng thời với 1 lãi suất cho trứơc sự tăng lên của lạm phát dự tinh sẽ làm lượng cung quỹ cho vay giảm Sự phân tích quỹ cung cầu quỹ cho vay đã đem đến 1 nhận định quan trọng khi lạm phát dự tính tăng lãi và đường cầu quỹ cho vay dịch chuyển về bên phải (hình trên).- Một dịch chuyển của đường cầu (or cung) xảy ra khi khối lượng cầu (or lượng cưng) thay đổi ở 1 mức lãi suất cho trước để đáp ứng lại một sự thay đổi của 1 yếu tố khác nào đó ngoài lãi suất sẽ dẫn đến sự thay đổi LS cân bằng. Nhân tố gián tiếp: Bao gồm các nhân tố tác động đến lãi suất cân bằng thông qua cung cầu quỹ cho vay. . đường cung quỹ cho vay cũng dịch chuyến sang bên phải.Sự phát triển kinh tế trong chu kỳ KD. Đường cầu quỹ cho vay dịch chuyển sang bên phải. Do đó. a. với 1 LS cho trước số lượng cầu quỹ cho vay sẽ tăng lên. Ktế phát triển cũng tác động đến lượng cung quỹ cho vay làm lượng cung quỹ cho vay cũng tăng lên.

LS và chi tiêu dùng: Thực tế đã CM LS tác động 1 cách mạnh mẽ đến khuynh hướng tiêu dùng do đó tác động mạnh mẽ đến chi tiêu tiêu dùng. 1 chính sách tài chính thắt chặt sẽ làm đảo ngược quá trình mô tả trên làm cho lãi suất giảm xuống. Ngược lại khi LS giảm sẽ tác động làm cho khuynh hướng cận biên tiêu dùng tăng dẫn tới chi tiêu dùng tăng. Khi nhà nước thực hiện 1 chính sách tài chính bành trướng làm tăng cầu quỹ cho vay vì vậy LS tăng. tái cấp vốn. NHTW đã lợi dụng mối quan hệ đó để thực hiện mục tiêu của chính sáhc tiền tệ khi muốn kích thích đầu tư NHTW sẽ thông qua các công cụ của mình tác động đến cung tiền tệ để làm giảm LS và ngược lại. 3. Khi LS tăng (mọi thứ khác giữ nguyên không đổi) chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền tăng do đó nảy sinh khuynh hướng tiết kiệm chi tiêu để chuyển tiền vào lĩnh vực cho vay làm cho khuynh hướng cận biên tiêu dùng giảm dẫn tới chi tiêu cũng giảm. 2.- Tuy đường cung dịch chuyển nhiều hơn đương cung hay ngượic lại mà LS cân bằng mới có thể tăng lên hay giảm xuống. thị trường mở… sẽ tác động đến cung tiền tệ làm cho cung tiền tệ giảm xuống (or tăng lên) do đó làm giảm cung quỹ cho vay (or tăng) từ đó tác động đến LS làm tăng (or giảm) LS. LS và xuất khẩu ròng: . nhà cửa…) thường được tài trợ bằng tiền đi vay. e. Tác động của LS: LS chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố đồng thời ngược lại LS cũng tác động đối với hoạt động của nền kinh tế. d. Theo quan điểm của Marx thông thường không kể những ngoại lệ (như trong tình huống khũng hoản) LS phải nhỏ hơn tỷ suất sinh lợi nhuận bình quân giới hạn tối đa của LS là tỷ suất lợi nhuận bình quân. 1. đặc biệt với những khoản chi tiêu tiêu dùng lâu bên (như ôtô. tỷ suất lợi tức không có giới hạn tối thiểu nhưng phải lớn hơn 0 (0 < i <p) trong giới hạn đó LS lên xuống phụ thuộc vào cung cầu quỹ cho vay. Nhận thức được mối quan hệ này NHTW đã chủ động tác động để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ khi NHTW muốn kích cầu bằng cách kích thích tiêu dùng và đầu tư thì NHTW sẽ thông qua các công cụ của mình tác động để làm giảm lãi suất và ngược lại. Chính sách tài chính là chính sách thu và chi tiêu của CP. Chính sách tiền tệ NHTW. dự trữ bắt buộc. LS và đầu tư: Khi lãi suất tăng cao nhu cầu đầu tư giảm chi tiêu đầu tư có kế hoạch giảm. Khi NHTW thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt (or mở rộng) tiền tệ thông qua các công cụ như. c. Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền Ktế. Do đó sự tăng or giảm của tỷ suất sinh lợi nhuận bình quân sẽ tạo điều kiện mở rộng or thu hẹp khoảng giao động của LS TD sự tăng lên của tỷ suất lợi nhuận BQ sẽ kích thích cầu quỹ cho vay giảm cung quỹ cho vay do đó lãi suất cân bằng tăng lên và ngược lại. Chính sách tài chính của NN.

hạn chế thất nghiệp tăng mức sống của người dân từ đó tạo điều kiện cho nền ktế ngày càng phát triển. LS và Lạm phát: Sự tăng giảm LS NH tác động đến cung cầu quỹ cho vay từ đó tác động đến cung tiền tệ. mục tiêu của chính sách nhà nước… từ đó các NH or DN có điều kiện để chuẩn bị và lựa chọn phương án KD cho phù hợp. thì NH sẽ thông qua các côg cụ của mình tác động làm giảm LS và ngược lại. 2. Do đó LS góp phần điều tiết sản xuất và tiêu dùng. NHTW có thể sử dụng công cụ LS chiết khấu để thực hiện mục tiêu thắt chặt tiền tệ khi nền Ktế bị lạm phát nhằm ổn định tiền tệ. 5. LS là đòn bẩy kích thích NH và các DN kinh doanh hiệu quả: Đối với các DN khi vay vốn đòi hỏi phải sử dụng vốn 1 cách tiết kiệm có hiệu quả phải thực hiện sự quan tâm đến kết quả sxkd để đảm bảo hoàn trả đúng hạn cả vốn và lãi. LS là 1 loại giá cả đặc biệt của việc buôn bán tiền tệ do đó nó cũng tuân thủ quy luật cung cầu thị trường. . LS là một trong những công cụ dự báo tình hình kinh tế. Câu 15: Vai trò của LS? Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường. 3. muốn thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ các chủ thể trong nền kinh tế. xuất khẩu… do đó ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc dân. Do đó. LS huy động tiền gửi cao sẽ kích thích lòng ham muốn lợi nhuận của KHàng đối với NH. 4. LS là công cụ điều tiết vĩ mô của nền ktế. nếu NH muốn tăng cường huy động nguồn vốn có thể bằng nhiều biện pháp trong đó có công cụ LS. Đồng thời. ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa. Ngoài việc phục vụ tốt còn đòi hỏi giá cả (LS) phải hợp lý và hấp dẫn đối với NH. sự thay đổi LS cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng.Khi LS trong nước tăng sẽ làm giảm tỷ giá hối đoái do đó làm giảm xuất khẩu ròng nhận thức được mối quan hệ này NHTW đã chủ động tác động lên LS để thực hiện được mục tiêu của chính sách tiền tệ khi NHTW muốn kích cầu tăng tổng sản phẩm bằng cách tăng xuất khẩu ròng. tình hình ktế trong tương lai. Với mức LS cho vay hợp lý sẽ kích thích các nhà đầu tư vay vốn mở rộng và phát triển sxkd tạo ra nhiều sản phẩm cho XH tăng thu nhập quốc dân. Sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư. chống suy thoái ktế bằng cách giảm LS chiết khấu. Căn cứ vào sự biến động của LS or tình hình LS trong 1 thời kỳ có thể dự báo được 1 số yếu tố của nền ktế như. tình hình tiề tệ. cung cầu hàng hóa. 4. tính sinh lời của các cơ hội đtư. ổn định giá cả hàng hóa bằng cách tăng LS chiếu khấu or thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ kích thích cầu chống lạm phát tiền tệ. Đối với các NH hoạt động chủ yếu là huy động vốn để cho vay do đó NH phải tìm nhiều biện pháp thiết thực để thu hút mọi nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn nổi trong XH thực hiện các biện pháp cho vay có hiệu quả sau đó đáp ứng được các yêu cầu hoạch toán ktế. LS là công cụ kích thích đầu tư phát triển kinh tế. 1. LS là phương tiện kích thích lợi ích vật chất để thu hút mọi nguồn vốn nhàn rổi trong nền ktế.

trong những điều kiện nhất định người ta có thể lợi dụng loại lạm phát này đễ gia tăng đầu tư mở rộng sx. Biểu hiện của lạm phát: Mức chung giá cả hàng hóa trong nền kinh tế tăng liên tục và kéo dài. 2. Lạm phát vừa phải: Khái niệm: Là loại lạm phát xẩy ra với tốc độ tăng chậm của chỉ số giá cả hàng hóa thường được giới hạn ở mức 1 con số 1 năm. dẫn tới sự mất giá của đồng tiền và phân phối lại thu nhập quốc dân. từ đó ổn định thị trường kích thích phát triển kinh tế. được biểu hiện ở chỉ số giá cả chung của hàng hóa. Đặc điểm: + Giá cả hàng hóa không biến động nhiều so với bình thường. . nó thể hiện đuợc xu thế biến động chung của giá cả trong nền kinh tế. b. giảm tỷ lệ thất nghiệp. Khái niệm của LP: a. Mức giá cả chung của hàng hóa tức là mức trung bình giá cả hàng hóa trong nền kinh tế. LP là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của thế kỷ 20 và đụng chạm tới mọi hệ thống ktế (dù phát triển hay không). dấu hiệu của sự mất cân đối cục bộ đều không phải là lạm phát. Thông qua các công cụ là LS NHTW có thể thể hiện mục tiêu thắt chặt or mở rộng tiền tệ. Căn cứ vào tốc độ tác động của lạm phát: Căn cứ vào tốc độ và tác động của lạm phát người ta chia lạm phát thành 3 loại sau: a. sức mua của tiền tệ đối với các hàng hóa. Giá các loại chứng khoán giảm (đặc biệt là các loại trái phiếu). Câu 16: Khái niệm. Tiền tệ mất giá. Do vậy. Theo quan niệm hiện đại: LP là hiện tượng xẩy ra khi mức giá cả chung của hàng hóa tăng liên tục và kéo dài trong 1 thời gian nhất định. Một sự tăng giá nhất thời đơn thuần (do một sự kiện đột ngột từ bên ngoài chẳng hạn) hoặc các đợt căng thẳng về giá cả có tính chất lạm phát. vượt quá nhu cầu lưu thông hàng hóa. Theo quan niệm của Marx LP là hiện tượng tiền giấy tràn ngập các kênh lưu thong. biểu hiện của Lphát? Các loại Lphát nếu căn cứ vào tốc độ (hay tác động) của Lphát? Khái niệm của LP: 1. Các loại LP nếu căn cứ vào tốc độ (hay tác động) của LP: 1. thực hiện mục tiêu kìm hãm và kiểm soát lạm phát or kích thích cầu để hạn chế giảm phát. + Không gây ảnh hưởng nhiều đối với hoạt động của nền ktế và đời sống của nhân dân. Qua khái niệm ta thấy. thúc đẩy tăng trưởng ktế.LS còn là công cụ thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia.

Trong 3 loại LP trên thì LP phi mã và lạm phát siêu tốc là 2 loại lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống và hoạt động sxkd. Lưu thông tiền tệ bị rối loạn. Lạm phát siêu tốc: Khái niệm: Là loại lạm phát xẩy ra khi giá cả hàng hóa tăng nhanh với tốc độ từ 4 con số trở lên 1 năm. + Lưu thông tiền tệ bị rối loạn nghiêm trọng. đời sống nhân dân giảm sút nghiêm trọng. tài sản bằng hiện vật. Đặc điểm: + Giá cả hàng hóa tăng nhanh và biến động bất thường không thể đo lường trước được. + Loại LP này ảnh hưởng xấu đến hoạt động ktế và đời sống nhân dân nói chung. + Ảnh hưởng xấu đến hoạt động xskd. Đồ thị: P D2 D0 P2 P1 P0 D1 S 0 Qo Q1 Q2 Q . đưa nền kinh tế lâm vào khủng hoảng suy thoái thất nghiệp gia tăng. Nhận xét: Việc phân chia 3 loại lạm phát trên có ý nghĩa tương đối khi xem xét 1 cuộc lạm phát cụ thể cần khảo sát thêm yếu tố tác động của nó thì việc phân loại mới chính xác được. nhân dân kg muốn trữ tiền mà muốn chuyển sang tích trữ hàng hóa. Đặc điểm: + Giá cả hàng hóa tăng nhanh 1 cách liên tục. Câu 17: Thế nào là lạm phát cẩu kéo? Chi phí đẩy? Phân tích nguyên nhân dẫn đến các loại lạm phát trên? Lạm phát cầu kéo – Chi phí đẩy: a. c. Lạm phát phi mã: Khái niệm: Là lọai lạm phát xẩy ra khi giá cả hàng hóa tăng nhanh ở mức từ 2 – 3 con số 1 năm. Trong đó đặc biệt nguy hiểm và gây tác hại tiêu cực nhất là lạm phát siêu tốc.b. Lạm phát cầu kéo: Khái niệm: Là loại lạm phát xảy ra khi cầu hàng hóa tăng nhanh sản lượng tiềm năng (SL) vượt khả năng cung ứng hàng hóa nền ktế kéo giá cả hàng hóa tăng lên theo. dân chúng chạy trốn khỏi tiền tệ.

kéo theo giá cả hàng hóa tăng lên. như ảnh hưởng của khủng khoảng chính trị. + Tiền lương tăng quá cao tạo sức cầu hàng hóa lớn vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa trong nền kinh tế. + Chất lượng tín dụng kém ko thu hồi được vốn làm mất cân bằng giữa tiền và vàng. Chi phí sản xuất tăng đẩy giá thành hàng hóa tăng lên.Loại lạm phát này. + Ngoài ra có thể do các nguyên nhân về tâm lý. đẩy giá cả hàng hóa tăng lên theo. quân sự. ktế or do động đất. Lạm phát chi phí đẩy: Khái niệm: Là loại lạm phát xẩy ra khi chi phí sx tăng lên. Đồ thị: S2 P D S1 P2 S0 P1 P0 0 Q2 Q1 Q0 Q . núi lửa… làm cho dân chúng hoang mang đổ xô đi mua vét hàng hóa làm cho sức cầu hàng hóa tăng lên nhanh chóng. + Việc kiểm khối lượng tiền trong lưu thông của NHTW k chặt chẽ làm cho khối lượng tiền trong lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông. nếu kiểm soát được ở mức độ vừa phải có thể lợi dụng nó trong điều kiện nhất định thúc đẩy tăng trưởng Ktế tạo công ăn việc làm. Nguyên nhân: Có thể có nhiều nguyên nhân. thường do nguyên nhân chủ yếu sau: + Bội chi ngân sách NN thường xuyên kéo dài. Cung hàng hóa giảm đẩy giá cả hàng hóa tăng lên. b.

làm cho chi phí tiền lương trong đơn vị sản phẩm tăng. 2. Đồng thời. Tiền tệ mất giá. + Chi phí nguyên vật liệu tăng cao do sự khan hiếm or giá thành nhập khẩu tăng (thương xẩy ra bởi các cuộc khũng hoảng nhiên liệu). Biểu hiện của lạm phát: Mức chung giá cả hàng hóa trong nền kinh tế tăng liên tục và kéo dài. Mức giá cả chung của hàng hóa tức là mức trung bình giá cả hàng hóa trong nền kinh tế. dấu hiệu của sự mất cân đối cục bộ đều không phải là lạm phát. vượt quá nhu cầu lưu thông hàng hóa. Khái niệm của LP: c. dẫn tới sự mất giá của đồng tiền và phân phối lại thu nhập quốc dân. Qua khái niệm ta thấy. Câu : Trình bày khái niệm LP theo quan điểm hiện đại và QĐ của Marx? Nguyên nhân và các biện pháp kiềm chế LP? Liên hệ thực tiển ở VN hiện nay? Trả lời: Khái niệm của LP: 1. - Nhận xét: Trong những trường hợp nhất định. Giá các loại chứng khoán giảm (đặc biệt là các loại trái phiếu). Một sự tăng giá nhất thời đơn thuần (do một sự kiện đột ngột từ bên ngoài chẳng hạn) hoặc các đợt căng thẳng về giá cả có tính chất lạm phát. LP cầu kéo: 3. sức mua của tiền tệ đối với các hàng hóa. được biểu hiện ở chỉ số giá cả chung của hàng hóa. chẳng hạn khi chi phí tiền lương tăng hơn 1 đơn vị sản phẩm tăng sẽ đẩy giá thành sp tăng. d.- Nguyên nhân: + Tốc độ tăng trưởng tiền lương cao hơn tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động. Theo quan niệm của Marx LP là hiện tượng tiền giấy tràn ngập các kênh lưu thong. cũng làm tăng thu nhập người lao động và làm cầu hàng hóa tăng. việc phân ra lạm phát cầu kéo or chi phí đẩy chỉ là tương đối. Theo quan niệm hiện đại: LP là hiện tượng xẩy ra khi mức giá cả chung của hàng hóa tăng liên tục và kéo dài trong 1 thời gian nhất định. LP là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của thế kỷ 20 và đụng chạm tới mọi hệ thống ktế (dù phát triển hay không). Nguyên nhân của LP: Có 2 nguyên nhân cơ bản: . nó thể hiện đuợc xu thế biến động chung của giá cả trong nền kinh tế.

Thực thi các biện pháp nhằm gia tăng khối lượng hàng hoá cung ứng cho nền kinh tế. thường do nguyên nhân chủ yếu sau: + Bội chi ngân sách NN thường xuyên kéo dài. + Ngoài ra có thể do các nguyên nhân về tâm lý.. núi lửa… làm cho dân chúng hoang mang đổ xô đi mua vét hàng hóa làm cho sức cầu hàng hóa tăng lên nhanh chóng.Có thể có nhiều nguyên nhân. chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước. muốn kiểm soát lạm phát phải chú ý tới giải pháp tăng trưởng kinh tế và giải pháp giảm lượng tiền trong lưu thong. Như tăng tiền lương. Hạn chế khả năng cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại như. điều tiết bằng công cụ lãi suất. kéo theo giá cả hàng hóa tăng lên. Biện pháp thắt chặt cung tiền tệ: Kiểm soát chặt chẽ việc phát hành tiền vào lưu thông. quân sự. Nhưng biện pháp mở rộng cầu tiền tệ: a.. + Chất lượng tín dụng kém ko thu hồi được vốn làm mất cân bằng giữa tiền và vàng. LP do cầu kéo (tăng cầu) nghĩa là tổng mức cầu vượt quá khả năng sản xuất của nền ktế. Hai hình thức LP này thường đan xen nhau tạo ra vòng luẩn quẩn được gọi là vòng xoáy lạm phát. + Chi phí nguyên vật liệu tăng cao do sự khan hiếm or giá thành nhập khẩu tăng (thương xẩy ra bởi các cuộc khũng hoảng nhiên liệu). Còn LP do chi phí đẩy (tăng chi phí) là khi chi phí đẩy giá lên ngay cả trong thời kỳ tài nguyên k được sử dụng hết. như ảnh hưởng của khủng khoảng chính trị. tăng lãi suất tái cấp vốn hoặc có thể ấn định hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Ví dụ. thực hiện nghiêm túc quan hệ tín dụng giữa ngân sách và ngân hàng. + Tiền lương tăng quá cao tạo sức cầu hàng hóa lớn vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa trong nền kinh tế. . làm cho chi phí tiền lương trong đơn vị sản phẩm tăng. tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Cung tiền tệ > Cầu tiền tệ Cung hàng hóa < Cầu hàng hóa Các giải pháp đều đều tập trung vào việc giảm cung tiền tệ làm cầu tiền tệ tăng đồng thời tăng cung hàng hóa làm giảm cầu hàng hóa. + Việc kiểm khối lượng tiền trong lưu thông của NHTW k chặt chẽ làm cho khối lượng tiền trong lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông. giảm chi tiêu công (giảm cung tiền dẫn đến giảm cung cầu hàng hóa). Cụ thể: 1. Các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và kiểm soát lạm phát. 2. LP chi phí đẩy: Nguyên nhân: + Tốc độ tăng trưởng tiền lương cao hơn tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động. Hay nói cách khác. … Phấn đấu nhằm hướng tới giảm tình trạng bội chi ngân sách thường xuyên bằng các biện pháp cương quyết. Khái quát toàn cảnh lạm phát như sau. ktế or do động đất.

Nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng chính sách tăng giá xăng dầu vào cuối tháng 7 để giảm bù lổ ngân sách… (Theo Diễn đàn KTVN lần thứ 2). đây không chỉ là biện pháp trước mắt mà còn về lâu dài. TTCK mà thực hiện chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống NH và các định chế tài chính. ngoại tệ để bán. tháng 8 tăng 1. đảm bảo tự do mậu dịch để hàng hoá có thể dịch chuyển. ngoại tệ trên thị trường. đổi mới kỹ thuật công nghệ… để tăng cường hàng hoá cung ứng cho nền kinh tế. Giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. chính sách giảm chi tiêu công. . Và theo dự đóan của các chuyên gia. đào tạo nguồn nhân lực… để tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả của DN để tăng trưởng ktế và phát triển bền vững. kìm hảm LP trong đó đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng linh hoạt các công cụ LSuất. một nền ktế còn non trẻ bắt đầu bước vào hội nhập ktế quốc tế. Thực hiện nhất quán chính sách tài chính – tiền tệ thắt chặt. Trong điều kiện sức ép lạm phát tăng cao nhà nước có thể thực hiện việc ấn định và kiểm soát giá cả.56% so với tháng 7. giảm mất cân bằng giữa cung – cầu hàng hoá. Một số nhóm giải pháp mà VN đã tiến hành trong thời gian qua và còn tiếp tục tiến hành trong thời gian tới để tránh khủng hoảng tài tính là.13% so với tháng 6. để thực hiện mục tiêu ổn định Ktế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2008 so với 8 tháng đầu năm 2007 tăng 22. nhất là đối với các hàng hoá đầu mối. một mặt giúp thu hút tiền lưu thông về ngân hàng.- Gia tăng đầu tư mở rộng sản xuất. hàng hoá tiêu dùng thiết yếu… Thực hiện chính sách xây dựng môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Xuất vàng. Nới lõng hàng rào thuế quan. Với những nổ lực cố gắng. nguyên vật liệu. TCTD để đảm bảo an toàn hệ thống. CP VN đã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhóm giải pháp để kìm chế lạm phát khiến cho tốc độ tăng giá trong những tháng gần đây đã chậm lại.14% (theo Diễn đàn KTVN lần thứ 2). b. cần đẩy mạnh nhập khẩu hàng hoá thiết yếu cung ứng cho nền kinh tế. TD. tháng 7 chỉ tăng 1. thực hiện các chính sách khuyến khích nhập khẩu hàng hoá với giá rẻ cung ứng cho nền kinh tế. đã đối đầu với cuộc khủng hoảng ktế có nguy cơ lan rộng toàn cầu. Tập trung nâng cao chất lượng TD bất động sản thông qua việc kiểm soát quy trình. tốc độ lạm phát tăng cao (khoảng hơn 20%). các ngành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sẽ còn chịu tác động đáng kể từ chính sách thắt chặt tiền tệ. Trước mắt. Có thể nói năm 2008 là năm khó khăn cho nền ktế Vn. mặt khác làm giảm cơn sốt về vàng. Liên hệ thực tiễn VN hiện nay. Nhà nước hổ trợ nguồn vốn TD. Không can thiệp trực tiếp vào TTTC. kiểm soát các mặt hàng thiết yếu. kiên trì thực hiện giá cả theo cơ chế thị trường. giám sát nghiêm việc cho vay bất động sản của các NHTM. Thi hàng các biện pháp nhằm ổn định giá cả hàng hoá. điều hoà giữa nơi thừa và nơi thiếu. dự trữ bắt buộc và các công cụ thị trường mở cùng với cắt giảm chi đầu tư công. hỗ trợ khoa học công nghệ cơ bản.

trái phiếu Chính phủ. Các Bộ liên quan. trước hết là các công trình đầu tư kém hiệu quả. Tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại để bảo đảm việc tuân thủ đúng các quy định về huy động. nhất là đầu tư vào các dự án không thuộc lĩnh vực sản xuất. nhiệm vụ được giao thực hiện việc rà soát chặt chẽ các hạng mục đầu tư để cắt bỏ các công trình đầu tư kém hiệu quả. tăng cường pháp chế. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CHẶT CHẼ 1. tổng công ty nhà nước. sắp xếp lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn ngân sách nhà nước. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sớm ổn định tổ chức. 2. 2. tín dụng đầu tư nhà nước và đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. II. sớm đưa vào sản xuất. thành phố. kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động. linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường. tập trung vốn cho những công trình sắp hoàn thành. kịp thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. tăng cung và điều hòa thị trường trong nước. Sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để giảm dần lãi suất huy động theo hướng thực hiện chính sách lãi suất thực dương. chống tham nhũng và đảm bảo thực thi phps luật nghiêm để tăng uy tín của CP. các công trình chưa thực sự cần thiết. Góp phần đưa nền ktế thoát khỏi tình trạng khó khăn hướng tới quỹ đạo phát triển bền vững. Các Bộ trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh. tổ chức tín dụng. Điều hành chính sách tài khóa theo hướng tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. kịp thời ban hành hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ. . những công trình đầu tư cho sản xuất hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ. 8 giải pháp kiềm chế lạm phát: I. cho vay và chất lượng tín dụng. 3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TIÊU CÔNG 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính triển khai nội dung này ngay trong việc rà soát lại và cân đối nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước. xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Kịp thời phát hiện. tiền tệ. Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế. Bộ Xây dựng. Chủ tịch Hội đồng quản trị. kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng nhưng phải bảo đảm tính thanh khoản của nền kinh tế và hoạt động của các ngân hàng. Thực hiện việc cắt giảm. nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách. theo chức năng. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản về đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường các công cụ giám sát theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để chủ động cảnh báo và xử lý tốt hơn những biến động trên thị trường tài chính. nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.- Đẩy mạnh việc cải cách hành chính góp phần phát triển sản xuất. phấn đấu giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách.

đón nhận huân chương. Năm 2008. tiết kiệm năng lượng. c. bò và cúm A (H5N1) ở người. cắt giảm các khoản chi tiếp khách.4. 7. trong sản xuất và đời sống vào chương trình cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2008 và những năm tiếp theo. các khoản chi cho con người theo chế độ quy định) của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: a. giảm tối đa các hội nghị toàn quốc. phương tiện triệt để hơn nữa. Chủ tịch UBND các tỉnh. giảm thêm tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với mục tiêu mà Quốc hội đã giao cho năm 2008. phụ cấp lương. Đồng thời. Công Thương. tăng dự phòng để chi cho khắc phục thiên tai. 2. thực phẩm. vướng mắc về thủ tục hành chính để giải quyết nhanh việc tiếp cận. có hiệu quả dịch cúm gia cầm. các đoàn công tác nước ngoài bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách mà không thật thiết thực. Tài Nguyên và Môi trường. ngăn chặn và dập tắt một cách tích cực. danh hiệu thi đua. gây tốn kém. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị để thực hiện trong quý IV năm 2008. trong toàn bộ hệ thống chính trị. công trình thủy lợi nhằm chủ động đối phó với thiên tai trong mùa bão. b. lễ kỷ niệm. Bộ Tài chính chủ trì giao chỉ tiêu và hướng dẫn nội dung và tổ chức triển khai các đơn vị thực hiện. Chỉ đạo triển khai việc tu bổ các công trình hồ chứa. Giảm các chi phí cho hoạt động lễ hội. 5. kiên quyết. Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ. kịp thời tháo gỡ khó khăn. đê điều. TẬP TRUNG SỨC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP. NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ. chống. thành phố chỉ đạo quyết liệt. 6. Đưa nội dung thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. tư nhân khai thác hoặc đầu tư tiếp để nâng cao hiệu quả đầu tư. Bộ Tài chính chủ trì rà soát. III. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để phát hiện sớm. Phấn đấu năm 2008 thu ngân sách thực hiện vượt dự toán đã được giao. lãng phí. sử dụng vốn. an sinh xã hội. các ngành. chuẩn bị đủ giống cho sản xuất vụ mùa. hè thu. ngoài việc tiết kiệm bình quân 10% chi phí hành chính (trừ tiền lương. chuyển nhượng công trình có khả năng thu hồi vốn cho doanh nghiệp. chủ động thực hiện và hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng. lở mồm long móng ở trâu. chăn nuôi. nghiêm ngặt trong tất cả các cấp. tập trung chỉ đạo phát triển trồng rau màu.. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư. mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. chặt chẽ. các tập đoàn kinh tế. tăng nguồn cung thực phẩm nhằm sớm ổn định giá cả lương thực. các tổng công ty lớn. thực hiện cắt giảm những khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết. đất đai. đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn .. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc nghiên cứu để chuyển một số công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách sang hình thức đầu tư BOT từ nguồn vốn trong và ngoài nước hoặc bán. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU VỀ HÀNG HÓA 1. lũ sắp tới để đảm bảo an toàn lao động cho sản xuất và đời sống. giảm chi phí đi lại (nhất là đi lại bằng máy bay). lơn tai xanh. Phối hợp với các địa phương khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai và dịch bệnh để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX..

áp dụng các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp khác cần thiết. 3. phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế các mặt hàng thuộc diện không khuyến khích nhập khẩu. V. tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. chính sách về thuế. dầu thô. Điều hành và kiểm sóat để xuất khẩu gạo năm 2008 ở mức 3. Đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu để giảm chi phí cho doanh nghiệp. 2. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại đối với hàng xuất khẩu. phân bón. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề xuất cơ chế. GIẢM NHẬP SIÊU 1. d. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc tiếp tục rà soát. chính sách bảo đảm nguồn cung lương thực. thực phẩm trên thị trường nội địa. kể cả việc tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu.do biến động giá làm ảnh hưởng đến sản xuất. b.. góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam đi đôi với việc áp dụng các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp nhập khác phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta để giảm nhập siêu. đồng thời. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì điều hành chính sách tiền tệ. bia để thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với cam kết hội nhập.5 đến 4 triệu tấn. như: lương thực. ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU. bảo đảm an ninh lương thực và kiềm chế sự tăng giá quá mức của nhóm hàng này. thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức hợp lý đối với một số mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu như: ô tô nguyên chiếc. kiến nghị điều chỉnh cơ chế. thuốc chữa bệnh. hiệp hội ngành hàng. 3. xi măng. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ NHẬP KHẨU. Có cơ chế và chỉ đạo các ngân hàng thương mại mua hết ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu. các doanh nghiệp kinh doanh về việc bảo đảm nguồn hàng. xăng dầu. đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới để tăng xuất khẩu. Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu. trước hết là giá dự toán các công trình đang triển khai có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để sớm hoàn thành. điện lạnh. xe và linh kiện lắp ráp xe hai bánh gắn máy. c. có trách nhiệm cùng Chính phủ kiềm giữ giá cả các mặt hàng thiết yếu. thúc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và du lịch. một số mặt hàng điện tử.. sắt thép. Bộ Tài chính chủ động. kinh doanh.. rượu. Chủ động đề ra và áp dụng phương án khắc phục tình trạng thiếu điện và bảo đảm điện cho sản xuất. linh hoạt trong việc sử dụng công cụ thuế để tăng thuế xuất khẩu ở mức hợp lý đối với than. 4. IV. đưa vào hoạt động. tỷ giá phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu. đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý cho xuất khẩu. xử lý kịp thời các ách tắc về tín dụng. Bộ Công Thương chủ trì: a. Bộ Công Thương chủ trì làm việc với các Bộ liên quan. kinh kiện lắp ráp ô tô dưới 12 chỗ ngồi. Tăng cường các giải pháp khuyến khích sản xuất trong nước để thay thế hàng nhập khẩu. xóa bỏ các quy định không phù hợp gây cản trở cho các hoạt động đầu tư. kinh doanh của doanh nghiệp. TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG .

MỞ RỘNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VỀ AN SINH XÃ HỘI Căn cứ chức năng. ổn định đời sống nhân dân thông qua việc đẩy mạnh công tác xóa đói. Chính phủ yêu cầu các hiệp hội ngành hàng tham gia tích cực. lương thực. TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CỦA NHÂN DÂN. nhất thiết không để xảy ra tình trạng lạm dụng các biến động về nguồn hàng.. 1. người lao động có thu nhập thấp. các tổng công ty 90. các Bộ. kể cả trong trường hợp giá cả tăng. hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân. Bộ Tài chính chủ trì: . 91 để chấn chỉnh ngay việc đầu tư kém hiệu quả. ủng hộ các chủ trương và giải pháp bình ổn thị trường. xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 4. Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá. dầu.. thường xuyên kiểm tra giá bán tại các mạng lưới bán lẻ của doanh nghiệp mình. Phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại. chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. trong dân cư. tăng cường chỉ đạo thực hiện quản lý thị trường. tiềm năng tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng rất lớn. thuốc chữa bệnh. nhất là nhiên liệu. địa phương và cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội. giá cả trên thị trường để đầu cơ. Chính phủ kêu gọi mọi người. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải triệt để chấp hành các quy định về quản lý giá. phân bón. khoáng sản. nâng giá. thép. đặc biệt là buôn lậu xăng. đầu tư ra ngoài ngành sản xuất chính và cơ cấu đầu tư bất hợp lý trong thời gian qua của các đơn vị này. Tăng cường công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước. nhiệm vụ được giao. nhất là đối với các loại vật tư quan trọng như: xăng. năng lượng. Các tổng công ty nhà nước phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện yêu cầu này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động của hệ thống bán lẻ và đại lý bán lẻ của doanh nghiệp. giá cả. nhất là các tập đoàn kinh tế.Tình trạng lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở các cơ quan.. 3. trốn lậu thuế và buôn lậu qua biên giới. 2. Trước hết. mọi nhà triệt để tiết kiệm tiêu dùng. Chính phủ chỉ đạo việc triệt để thực hiện tiết kiệm. Bộ Công Thương chủ trì triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. giảm nghèo và giải quyết việc làm. xi măng. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG ĐẦU CƠ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI. nhất là vùng nghèo. đồng thời. VII.. hộ nghèo. dầu. sắt. Không bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán. Các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. vùng bị thiên tai. KIỂM SOÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ 1. Các đơn vị phải chủ động sử dụng dự toán đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ. thuốc trừ sâu và hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực. đơn vị. VI.. điện.

khó khăn thách thức rất gay gắt nhưng thời cơ. giữ ổn định mức thu học phí. thuốc chữa bệnh. Đồng thời. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Các Bộ: Tài chính. chưa tăng giá điện. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các nguồn vốn giá rẻ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. vùng bị thiên tai. Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng. thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng. 2. VIII. Kế hoạch và Đầu tư. Câu 18: Khái niệm. nước sạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. nhiệm vụ được giao và mục tiêu. hỗ trợ lãi suất để đầu tư thay máy tiết kiệm nhiên liệu. nắm chắc diễn biến giá cả. thiếu đói. 2. không bị thất thoát. hộ thuộc diện chính sách. chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực nhạy cảm này. tránh những thông tin sai sự thật có tính kích động. giữ ổn định giá xi măng. phân bón. vé máy bay. địa phương. theo dõi. có kế hoạch tổ chức thực hiện ngay trong tháng 4 năm 2008. 3. đề xuất với Chính phủ các giải pháp thích hợp tiếp theo. doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu và giải pháp đã đề ra nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn. Đồng thời nắm chắc diễn biến của lạm phát. hỗ trợ thêm cho người nghèo và cho trẻ em dưới 6 tuổi. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN 1. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin chính xác. viện phí. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. xử lý kịp thời những vấn đề xã hội gây bức xúc. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tất cả các cấp. gây tâm lý bất an trong xã hội. đời sống nhân dân trên địa bàn. các ngành. hộ nghèo. c) Chủ trì cùng Bộ Công Thương giám sát việc triển khai thực hiện từ nay cho đến hết tháng 6 năm 2008. Các Bộ quản lý. bảo đảm nguồn hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng. nâng học bổng cho học sinh dân tộc các trường nội trú. thuận lợi và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế nước ta còn rất lớn và rất cơ bản. hộ cận nghèo và ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như: hỗ trợ dầu hỏa ở nơi không có điện hoặc thiếu điện. giám sát và tổ chức thực hiện đúng. mục tiêu của chính sách tiền tệ? Mối quan hệ giữa các mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ? Tạo sao phải để mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ? . xăng. đủ các chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng. tăng cường kiểm tra. phát triển ổn định. b) Tổ chức thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. các giải pháp hỗ trợ khác đối với các vùng khó khăn. ủng hộ các chủ trương. bảo hiểm phương tiện và con người. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. kiểm tra việc xuất gạo dự trữ quốc gia để cấp không thu tiền cho hộ đồng bào bị thiên tai. tham nhũng. vé xe buýt. Tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ chính sách bảo đảm an sinh xã hội.a) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách về điều chỉnh mức lương tối thiểu mà Chính phủ đã ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. dầu. tàu hỏa. Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. các giải pháp trên./. than.

tài chính của NN nhằm ổn định giá trị đồng tiền. Nên ktế họat động có hiệu quả hơn và tạo được nhiều công ăn việc làm hơn. Ngược lại một CSTT nới long (Easy – Monetary – Policy) sẽ làm cho tiền tệ gia tăng kích thích tiêu xài và tăng trưởng ktế. Chính sách tiền tệ có một vai trò quan trong và tương đối độc lập với các chính sách khác xuất phát từ 3 luận điểm sau: + Một là. đảm bảo quốc phòng an ninh. kiềm chế lạm phát góp phần thúc đẩy nền ktế . nhưng sx và lưu thong sẽ bị đình trệ. Khi mở rộng đtư khắc phục được suy thoái thì công ăn việc làm được tốt hơn. Một khi khủng hoãng xẩy ra thì nhịp độ tăng trưởng chậm lại. + Khi giảm phát thì khó nhận biết được tác hại của nó. + Khi giảm được LP thì lạm phát ở mức độ vừa phải thì nền ktế ổn định và có hướng tăng trưởng. các bộ phận cấu thành mối quan hệ tác động hữu cơ với nhau. Tuy nhiên mỗi CSTT đều hướng vào những mục tiêu chủ yếu sau: + Ổn định tiền tệ. Lúc đó nhà đầu tư an tâm hơn và tin tưởng vào CSTT của đất nước. 2. . Giữa các mục tiêu tăng trưởng. Khái niệm: Chính sách tiền tệ: Là 1 bộ phận cấu thành trong hệ thống các chính sách ktế .XH. 1 chính sách tiền tệ hiện hữu đòi hỏi phải thiết lập và vận hành trong mối quan hệ hữu cơ với các chính sách khác đứng trên gốc độ toàn diện chứ không tồn tài với tư cách là 1 yếu tố độc lập.tài chính của quốc gia và trong hệ thống đó. dẫn đến suy thoái. Vì LP thấp thì giá cả hang hóa thường tương đối ổn định. Kết quả nền ktế lâm vào tình trạng thất nghiệp tăng.Khái niệm và mục tiêu của chính sách tiền tệ: 1. + Tạo công ăn việc làm và giảm bớt thất nghiệp. lạm phát và thất nghiệp. sẽ không có tăng trưởng kinh tế nếu không có đầu tư. + Tăng trưởng kinh tế trong sự ổn đinh. giá cả. tăng trưởng kém. Mục tiêu CSTT: a. có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. nhưng rất khó kiềm chế lạm phát. đtư giảm sút. Thông thường mối quan hệ giữa lạm phát thất nghiệp và tăng trưởng diễn ra như sau: + LP ở mức cao sẽ làm cho nền kinh tế phát triển nóng khó tránh khỏi lâm vào tình trạng khủng khoảng ngay sau đó. thất nghiệp cao. Một CSTT thắt chặt (Tight – Monetary Policy) sẽ dẫn đến sự khan hiếm về tiền tệ và đắt đỏ về chi phí. ắt phải dẫn đến thất nghiệp tăng. k thể có đầu tư mà không có tiết kiệm và tạo ra sự ổn định tiền tệ. Khi kìm chế được lạm phát thì tăng trưởng chậm lại. Mục tiêu cuối cùng: Mỗi quốc gia đều có CSTT riêng phù hợp với nền ktế và đặc thù của mỗi nước. Do vậy. nâng cao đời sống nhân dân. + Hai là. Theo luật NHNN VN thì CSTT của quốc gia là một bộ phận của CSTT ktế . Như vậy CSTT góp phần quan trọng vào sự thành công hay thất bại của nền ktế.

M3) or mức lãi suất thị trường (ngắn và dài hạn). Tiêu chuẩn của các chỉ tiêu trung gian: + Có thể đo lường đựơc. sự can thiệp của NN để chủ động điều chỉnh mối quan hệ giữa tăng trưởng ktế. giá cả. Để khắc phục hạn chế này NHTW của tất cả các nước thường xác định chỉ tiêu được NHTW lựa chọn để đạt tới mục tiêu cuối cùng của CSTT. Căn cứ vào các chỉ tiêu trên các chỉ tiêu thường được lựa chọn làm mục tiêu hoạt động của NHTW bao gồm. giá cả. + Phải có mối quan hệ trực tiếp và ổn định với các công cụ của CSTT. tăng trưởng ktế. c.tỷ giá. + Có mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với mục tiêu trung gian lựa chọn. Các chỉ tiêu thường được sử dụng để làm mục tiêu trung gian là tổng khối lượng tiền cung ứng (M1. Như vậy cả tổng lượng tiền cung ứng và lãi suất đều thỏa mãn các tiêu chí trên. + Chỉ tiêu có phải đo lường được nhằm tránh sự suy đoán thiếu chính xác làm sai lệch các dấu hiệu của CSTT. Tuy nhiên chính sách LS ấn định cũng phần nào làm giảm hiệu quả của mục tiêu trung gian này. lạm phát. + LS liên NH. thất nghiệp ngày càng trở nên hết sức quan trọng việc điều tiết vĩ mô nền ktế theo cơ chế thị trường. + Có thể kiểm soát được. Hiện này NHNN VN chọn khối lượng tiền M2 làm chi tiêu trung gian và điều hành CSTT bởi thực tế đã được chỉ ra rằng sự biến động của khối lượng tièn M2 hoàn toàn phù hợp với sự biến động của mức giá và sản lượng thập kỷ 90.Chính vì vậy. Bởi lẽ. . Bởi vậy NHTW đợi các dấu hiệu về tỷ giá. nhưng NHTW không thể chọ cả 2 tiêu chí làm mục tiêu trung gian mà chỉ có thể chọ 1 trong 2 mục tiêu đó. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của các chỉ tiêu này là mối quan hệ của chúng với mục tiêu cuối cùng rất phức tạp và k rỏ rang. + Khối tiền cơ bản. M2. nếu đạt được mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng kinh tế thì phải gia tăng khối lượng tiền cung ứng. thất nghiệp để điều chỉnh các công cụ CSTT thì sẽ chậm trể và kém hiệu quả. Mục tiêu hoạt động: Là các chi tiêu có phản ứng tức thời với sự điều chỉnh của công cụ CSTT. mà tăng tổng khối lượng tiền cung ứng thì phải chấp nhận biến động lãi suất và ngược lại. công ăn việc làm. Ảnh hưởng của CSTT chỉ xuất hiện sau 1 khoảng thời gian nhất định từ 1-2 năm. NHTW không thể tác động trực tiếp và ngay lập tức đến các mục tiêu cuối cùng của nền ktế như. Ngoài 2 mục tiêu trên còn có 1 số chỉ tiêu khác là ứng viêncủa vai trò mục tiêu trung gian như tổng khối lượng TD. + Có mối quan hệ chặt chẻ với mục tiêu cuối cùng. b. Vì thế ít khi nó được sử dụng làm 1 mục tiêu độc lập mà thường có thể được sử dụng cùng mục tiêu khác như tổng lượng tiền cung ứng or lãi suất. căn cứ vào mối liên hệ của các tiêu chỉ tiêu này đến các mục tiêu cuối cùng. Các tiêu chuẩn lựa chọn chỉ tiêu làm mục tiêu hoạt động cũng tương tự như tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu trung gian. Mục tiêu trung gian: Khi sử dụng các công cụ điều hành CSTT.

đồng thời giảm hoặc tăng mức cung tiền. NHTW sẽ ưu tiên tái chiết khấu các thương phiếu xuất khẩu. Khi mở rộng đầu tư và khác phục suy thoái thì công ăn việc làm được tốt hơn nhưng rất khó kiềm chế lạm phát. Đây là hình thức phát hành tiền được xem là mạnh do bảo đảm được bằng các giấy tờ có giá khi các chứng khoán đáo hạn. lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ qua lại lẫn nhau.. Bên cạnh đó việc cho vay cũng luôn cố gắng liền với các yêu cầu của nền ktế do tác động trực tiếp của quy luật cung cầu. Khi thực hiện chính sách “thắt chặt” tiền tệ. Khi kiềm chế lạm phát thì tăng trưởng chậmlại dẩn đến suy thoái. Câu 19: Các công cụ của CSTT? Phân tích ưu nhược điểm của các công cụ đó? Liên hệ thực tiễn việc sử dụng các công cụ điều hành CSTT của NHNN hiện nay. Công cụ tái cấp vốn: NHTW cấp tín dụng cho NHTM qua nhiều hình thức. NHTW của tất cả các nước thường xác định các chỉ tiêu cần đạt được trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng. công ăn việc làm. Ảnh hưởng của CSTT chỉ xuất hiện sau một thời gian nhất định từ 1 đến 2 năm. Khi đó các NHTM sẽ nâng lãi suất cho vay or hạn chế bớt những cơ hội cho vay. ắt phải dẫn đến thất nghiệp. tăng trưởng ktế.Mối quan hệ giữa các mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ Giữa các mục tiêu tăng trưởng. NHTW sẽ đòi được món nợ đã cho vay. Tại sao phải để mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng của CSTT. Khi chập nhận chiết khấu hay tái chiết khấu là NHTW đã tăng khối lượng tiền trong lưu thông. + Khi giảm được lạm phát và giữ lạm phát ở mức…. . Thông thường mối liên hệ gữa lạm phát. Khi sử dụng công cụ điều hành CSTT. Và ngược lại nếu thực hiện được CSTT “nới lỏng” NHTW hạ thấp lãi suất chiết khấu. Bởi vậy nếu NHTW đợi các dấu hiệu về tỷ giá. Các công cụ CSTT: 1. NHTW có thể khuyến khích giảm or tăng mức cung ứng TD của NHTM đối với nền ktế. thất nghiệp để điều chỉnh các công cụ CSTT thì sẽ chậm trễ và kém hiệu quả. Chính vì tầm quan trọng đó nên NHTW chỉ có thể tái chiết khấu theo điều kiện. thất nghiệp cao. NHTMtrong trường hợp này sẽ đi vay rẻ. giá cả. Để khắc phục hạn chế này. Các chỉ tiêu này trở thành mục tiêu trung gian và mục tiêu hoạt động. NHTW sẽ nâng LS tái chiết khấu lên. Tuy nhiên khi chấp nhận tái chiết khấu NHTW đã tăng khối lượng tiền cung ứng. Khi khung hoảng xẩy ra thì nhịp độ tăng trưởng chậm lại. thông dụng nhất là tái cấp vốn dưới hình thức chiết khấu và tái chiết khấu các thương phiếu. NHTW kg thể tác động trực tiếp và ngay lập tức đến mục tiêu cuối cùng của nền ktế như giá cả. Thường thì việc điều hành công cụ tái cấp vốn để thực thi CSTT được thông qua lãi suất tái chiết khấu. thất nghiệp và tăng trưởng diễn ra như sau: + LP ở mức cao sẽ làm cho nền kinh tế phát triển “nóng”. khó tránh khỏi lâm vào tình trạng khủng hoảng ngay sau đó. nên khuynh hướng giảm bớt lãi suất cho vay dẫn đến nhu cầu vay gia tăng. Tái cấp vốn cho NHTM là công cụ đắc lực trong định hướng phát triển ktế đối với chính sách kích thích xuất khẩu.

khả năng giao lưu các nguồn vốn tài chính giữa các DN thể hiện 1 chính sách tiề tệ “nới lỏng” ngược lại khi nâng cao mức DTBB NHTW muốn giới bạn khả năng cho vay của NH Trung gian báo hiệu 1 CSTT “thắt chặt” hay hạn chế khối tiền tệ điều này tác động tới khả năng thu doanh lợ của NH trung gian. NHTW có thể trả lãi cho mức dự trữ thặng dư nào đó của NH trung gian. tạo sự lệ thuộc của NH Trung gian đối với NHTW. + Bản chất của các NHTM đem thương phiếu hoặc các giấy tờ có giá để tái chiết khấu là những thương phiếu và giấy nợ có giá tốt. Dự trữ bắt buộc: Là tỷ lệ % tính trên tổng tiền gửi huy động được mà các NHTM không thể sử dụng để KD. . Do tính chất thanh khoản của mổi loại tiền gửi. NHTW muốn khuyến khích các NH trung gian mở rộng mức cho vay của họ. kèm theo một chính sách LS thích hợp. tức là muốn gia tăng khối tiền tệ. Tóm lại: biện pháp thay đổi DTBB cần thực hiện 1 cách thận trọng và muốn có hiệu quả cần phải đi kèm với những biện pháp khác.+ Khối lượng tiền cung ứng theo nguyên tắc hàng hóa. NHTW có thể vận dụng mức DTBB 1 cách uyễn chuyển hơn. Giới hạn khả năng cho vay của NH trung gian tránh được THNN này quá ham kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay quá mức. có thể phương hại đến quyền lợi của người ký gửi tiền ở NH. bằng cách phân biệt nhiều mức DTBB chẳng hạn. chiết khấu và tái chiết khấu chính là việc NHTW mua các thương phiếu của NHTM nhằm điều chỉnh mức cung ứng TD của NHTM đối với nền ktế đồng thời qua đó điều chỉnh mức cung tiền tệ. điều này sẽ kích thích được các hoạt động ktế tăng. Việc tập trung dự trữ của NH trung gian ơ NHTW còn là 1 phương tiện để NHTW có thêm quyền lực điều khiển hệ thống NH. mục đích của việc thực hiện DTBB là nhằm: Duy trì khả năng thanh toán thường xuyên của các NH trung gian or trong những trường hợp khẩn cấp như trong trường hợp đồng loạt rút tiền (Bank run) của công chúng. khi ấn định 1 mức DTBB ở mức thấp. Về nguyên tắc. Để NH trung gian k bị lổ và cộng tác với NHTW trong việc thực thi CSTT. 2. Cộng vào đó. NHTW có thể quy định tỷ lệ tiền DTBB của tiền gửi không kỳ hạn cao hơn tỷ lệ dự trữ bắt buộc của tiền gửi có kỳ hạn. Tái chiết khấu có ưu và nhược điểm sau: Ưu điểm: + Các khoản vay NHTW đều đảm bảo bằng giấy tờ có giá do đó có khả năng tự thanh toán. việc điều chỉnh tỷ lệ DTBB thay đổi tùy theo mỗi nước. tức cấp TD cho nền ktế còn được phép cung ứng thêm. Chính vì thế khi tiến hành tăng DTBB đòi hỏi phải nghiên cứu trước khi chịu đựng của NH trung gian đối với mức dự trữ mới sẽ ban hành. Tuy nhiên mổi 1 công cụ đều có ưu nhược điểm riêng của nó. mỗi thời kỳ khác nhau. tránh được tình trạng khủng hoảng NH. Như vậy. + Có tính chất chủ động trong việc thực hiện CSTT mở rộng hay hạn chế. Nhược điểm: NHTW thụ động do việc vay hay không vay chủ động nămg ở NHTM. tức là đảm bảo an toàn tiền gửi của khách hàng.

nhằm điều hành khối lượng cung và cầu tiền tệ bằng các biện pháp như. đồng bản tệ giảm giá trị làm cho tỷ giá được cải thiện. 5. với các NHTM với mục đích tác động đến thị trường tiền tệ điều hòa cung và cầu về giấy tờ có giá. Nghiệp vụ thị trường mở là việc NHTW tham gia mua or bán giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường tiền tệ. NHTW can thiệp vào thị trương hối đoái nhằm ổn định tỷ giá hối đoái. Từ đó tác động đến khả năng cung ứng TD của các NH này. gây ảnh hưởng đến khối dự trử của các NHTM tại NHTW. lãi suất cho vay của các NH. chống lạm phát. Công cụ khác (LS) + Ấn định lãi suất tiền gửi. dẫn đến giá trị ngoại tệ lên cao. NHTW đưa tiền mặt ra mua ngoại tệ lập tức sẽ làm gia tăng lượng tiền trong lưu thông. 4. Nếu như chính sách chiết khấu.trong một giai đoạn nhất định. làm giá trị ngoại tệ hạ thấp xuống giá trị đồng bản tệ tăng lên. linh hoạt và chủ động. Công cụ tỷ giá hối đoái.3. thực hiện sự kiểm tra có hiệu lực của nhà nước ở tầm vĩ mô cũng như ở tầm vi mô. thì nghiệp vụ thị trường mở là công cụ tác động nhanh và linh hoạt. tái chiết khấu các kỳ phiếu và lãi suất. Thị trường mở xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào những năm 1920 nó là công cụ tác động nhanh. phát hành tiền. Ngược lại. khi NHTW đem ngoại tệ ra bán. ổn đinh sức mua của đồng tiền. dữ trữ bắt buộc pháp định và quản lý dự trữ ngoại tệ. Chính sách tiền tệ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sxkd. Tuy nhiên. Thị trường được xem là một trong những cửa ngỏ để NHTW phát hành tiền vào lưu thông or rút ra bởi khối lượng tiền tại lưu thông. Kết quả của sự can thiệp này làm cho tiền lưu thông tăng or giảm. phát triển sxkd. + Ấn đinh hạn mức tín dụng. Ở VN công cụ thị truờng mở sẽ được thực hiện bằng việc phát hành tín phiếu NHNN và tổ chức đấu thầu tín phiếu KBNN. Liên hệ thực tiển việc sử dụng công cụ điều hành CSTT của NHNN hiện nay? Chính sách tiền tệ là hệ thống biện pháp của một nhà nước trong lĩnh vực lưu thong tiền tệ. chính sách lãi suất … để đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch. . Nó có thể hạn chế được những khuyết điểm của công cụ DTBB. công cụ này linh hoạt ở chổ là dễ đảo ngược được tình huống khi phát hiện tiền lưu thông thừa hay thiếu bằng cách mua or bán ra phiếu nợ. hạn chế của nó là chỉ có thể áp dụng trong điều kiện mà hầu hết tiền trong lưu thông đều nằm ở tài khoản tại NH. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách và cơ chế quản lý ktế của nhà nước. để giữ vững sức mua đối ngoại của đồng tiền bản tệ. trên cơ sở vận dụng đúng đắn quy luật của sản xuất hang hóa và quy luật lưu thong tiền tệ để tổ chức tốt quá trình chu chuyển tiền tệ. tái chiết khấu có tác động tổng hợp và có những hạn chế tạm thời. Nghiệp vụ thị trường mở: Trong các công cụ điều hành CSTT thì công cụ nghiệp vụ thị trường mở là công cụ chủ động của NHTW để điều khiển khối lượng tiền lưu thông.

tiền lời của vốn… khi những người chi tiêu cần them vốn của những người tiết kiệm. Tạo điều kiện gia tăng năng suất của các nguồn của cải XH và tạo ra mức sống cao hơn cho cá nhân và gia đình. Thuy nhiên. cũng như cải thiện về hiệu quả chung của chính sách tiền tệ. Trong khi tiến trình cải cách NH và tài chính vẫn tiếp tục ở VN. ít động cơ khuyến khích tiết kiệm nếu vắng bóng một TTTC. NHNN nhìn chung đã duy trì một chính sách tiền tệ tương đối kiềm chế. Chức năng của TTTC. các GTCG và các sản phẩm tài chính. Thông qua TTTC. Như vây. cung cấp một lượng vốn liên tục cho các DN. mục đích tiết kiệm để mua sắm hang hóa dich vụ nhiều hơn trong tương lai. 2. cổ tức. nhờ đó mà vốn được chuyển giao 1 cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chủ thể thặng dư vốn sang các chủ thể thiếu hụt vốn. . dẫn đến một sự phân bổ tốt hơn các nguồn lực tài chính. trức tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dùng bằng cách tạo cho họ cơ hội mua sắm chi tiêu phù hợp. Chính sách này đã thành công trong việc giảm lạm phát từ mức ba con số ở cuối thập niên 1980 xuống mức tương đối như hiện nay. khi người chi tiêu cần ít quỹ hơn thì lãi suất có chiều hướng giảm bớt và tạo ra một sự luân chuyển tiết kiệm cũng yếu đi. Ngược lại. TTTC đã nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của nền ktế tổng thể. Đó là công cụ tài chính như: Vốn TC. cá nhân thặng dư tiết kiệm nhiều hơn và tiêu dùng bớt đi. người tiêu dung và CP để hổ trợ cho các chi tiêu đtư và tiêu dùng trong một nền kinh tế. a. thất nghiệp và tỉ giá hối đoái. TTTC cho phép chu chuyển vốn từ những người không có cơ hội đầu tư sinh lời tới những người có cơ hội đầu tư sinh lời. NHNN cũng đã thực hiện một số cải cách khu vực tài chính bao gồm việc từng bước tự do hóa lãi suất. người tiết kiệm có thể kiệm được thu nhập dưới hình thức tiền lãi. Ở VN trong thập niên qua. việc thực hiện chính sách tiền tệ cũng sẽ biến chuyển. hoạt động của cơ quan này cũng ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của nền kinh tế. TTTC gởi tín hiệu đến người tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm có LS cao hơn nhằm động viên các đơn vị. Tuy nhiên. Thị TTC thực hiện chức năng ktế nòng cốt trong việc dẫn vốn từ những người tạm thời thừa vốn đến những người tạm thời thiếu vốn. Chức năng dẫn vốn. b.Chính sách tiền tệ là hệ thống có biện pháp do NHTW thực hiện nhằm tác động len mức độ hoạt động ktế. Khái niệm TTTC: TTTC là nơi giao dịch các loại hàng hoá theo đúng tên gọi đặc trưng của nó. Thị trường Tài chính 1. TTTC hoạt động hữu hiệu sẽ cả thiện đời sống ktế của mọi thành viên trong xh. như mức GDP thực. Mục tiêu hang đầu của NHTW ở nhiều nước là kiểm soát lạm phát và giám sát hệ thống NH. Chức năng tiết kiệm :Thị trường TC cung cấp điểm sinh lợi cho tiết kiệm.

DN yếu kém sẽ khó thu hút vốn hoặc phải trả CP sd vốn cao  DN phải hđkd lành mạnh và có hq. TTTC là kênh dẫn truyền vốn từ những chủ thể thặng dư sang chủ thể thiếu hụt. Nếu TTTC or TTTC kém phát triển. tận dụng mọi nguồn lực nhỏ nhất. Như vậy là TTTC đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Chức năng thanh khoản. Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp: . hay nói cách khác. Là công cụ tuyển chọn và kthích các DN SXKD lành mạnh và có hiệu quả Tự bản thân cơ chế TTTC sẽ chọn ra những DN (DA) có triển vọng để tài trợ với mức ưu đãi về vốn cao và CP rẻ hơn. TTTC cung cấp phương thức chuỷên đổi các loại tài sản tài chính thành tiền mặt. nhờ vào sự pt của thông tin liên lạc mà các ĐCTC đã giúp cho các chủ thể kt này giao dịch với nhau mốt cách có hiệu quả  tiết kiệm được chi phí. b. hơn là các hình thái khác. Tạo đk thuận lợi cho các giao dịch tài chính. đảm bảo sự công bằng trên thị trường. d. Phân biệt sự khác nhau giữa cổ phiếu và tr phiếu cty:  Xem các công cụ của TTTC 4. a. cải thiện đời sống của người tiêu dùng bằng cách tiêu thụ vốn thừa.c. Tạo mt thuận lợi để dung hòa các lợi ích kt của các chủ thể kt trên thị trường Thông qua những cuộc đấu giá tập trung giữa nguồn cung và nguồn cầu sẽ hth được mức giá cả tốt nhất. So sánh giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp Xem bảng 6 5. Việc bù đắp khoản bội chi cho NSNN bằng cách vay nợ trên TTTC thay vì PH thêm giấy bạc vào lưu thông vừa giúp kiềm chế lạm phát vừa giúp tăng trưởng kinh tế. Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của nền k tế. Chính vì thế người ta xem TTTC là nơi tạo mt thuận lợi để dung hòa các lợi ích kt của các chủ thể kt trên thị trường c. tính thanh khoản của các TS chính kém thì người tiết kiệm chỉ ưa thích nắm giữ tài sản hoặc vốn dưới hình thái tiền mặt. 3. Với CN dẫn vốn và CN tiết kiệm TTTC đã tạo đk huy động các nguồn lực trong Xh để phục vụ cho sự sáng tạo ra của cải nhiều dạng cho đời sống con người. Tính “lỏng” thêm của những tài sản chính khiến chúng được ưa chuộng và như thế làm dễ dàng hơn chức năng dẩn x vốn và chức năng tiết kiệm của TTTC. Phân tích vai trò của thị trường tài chính: Có 4 vai trò. thúc đẩy họat động sáng tạo sản phẩm và dvụ. 3. TTTC tạo dễ dàng để bán những tài sản chính nhằm thu tiền mặt do đó nó làm cho những tài sản chính “lỏng” them. Nói tóm lại. có lợi cho cả người bán và người mua. một TTTC hđ có hq sẽ tận dụng được ở mức cao nhất mọi NV tiềm tàng trong nước và từ nước ngoài để pt kt và cải thiện đs của ND.

trong đó những mới được phát hành lần đầu. Câu 42: Trình bày khái niệm và phân biệt sự khác nhau giữa TTTC sơ cấp và thứ cấp. CP tiếp với tư cách là người huy động vốn. Chủ thể Phát hành trực tiếp -> có tư cách là người huy Tham gia gián tiếp -> không tham gia trực động vốn. KN TTTC sơ cấp TTTC thứ cấp Là một bộ phận của TTTC. đuợc ưa chuộng hơn. Gián tiếp t/đ cho TTSC phát triển sôi động hơn tạo điều kiện để những CCTC ở TTSC “lỏng “ thêm. tín phiếu. Cty. Trong đó. làm dễ dàng hơn việc phát hành và bán chúng ở thị trường sơ cấp. là nơi mà các TTTC Là một bộ phận của TTTC. tín phiếuNHNN) thì có làm ảnh hưởng đến khối lượng tiền cung ứng hay không? . 6. + Nếu trái phiếu NN bán cho công chúng  không + Nếu trái phiếu NN bán cho NHTM  không. chứng khoán đã được phát hành từ trước (nghĩa là đã qua mua bán) có thể được bán lại. TT sơ cấp là tiền đề và TT thứ cấp là động lực ptr của TTTC.Trái phiếu NN  hoặc có hoặc không. .TT thứ cấp là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính. Tạo thêm hàng hoá cho thị trường thứ cấp giao dịch .chứng chỉ tiền gửi.Thương phiếu  không . Trong case gia tăng phát hành thương phiếu (trái phiếu NN. Tính chất Tăng thêm vốn đầu tư cho nền kinh tế. Do đó. gắn bó chặt chẽ với thị trường sơ cấp. + Nếu trái phiếu NN bán cho NHTW  Có  lúc này NHTW đang tham gia vào thị trường mở. KB. vd: DN. trái phiếu cty. trái phiếu NH. C nhân Thương phiếu. vd: DN. khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn.TT thứ cấp có chức năng là tạo khả năng thanh khoản cho các công cụ tài chính đã được phát hành  làm cho những công cụ tài chính có tính “lỏng” thêm. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này? KN phân biệt sự khác nhau giữa TTTC sơ cấp và thứ cấp: Dựa trên mô hình tổ chức.. trái phiếu NH.

Còn TTTC tự do làm cho TTTC SC hoạt động sôi nổi hơn. làm cho các công cụ TTTC SC hoạt động có tính lỏng hơn. và nếu TTTC TC phát trỉên hơn thì TTTC SC mới phát triển được. từ đó có những chính sách đúng đắn để thúc đẩy sự phát triển của cả 2 TTTC sơ cấp và thứ cấp. từ đó vốn mới chuyển đến các chủ thể đang cần huy động nguồn vốn. Ý nghĩa thực tế của sự nghiên cứu vấn đề này: Khi nghiên cứu về khái niệm và sự của TTTC sơ cấp và TTTC thứ cấp để có nhận thức đúng đắn về đặc điểm. . Trong đó TTTC sơ cấp liên quan đến TTTC thứ cấp và TTTC thứ cấp tác động trở lại TTTC sơ cấp. TTTC SC mở rộng việc cung cấp vốn đtư cho các chủ thể.1. vai trò. của từng TTTC và mối quan hệ biện chứng giữa hai TTTC. Mối quan hệ biện chứng giữa 2 TTTC. đặc biệt các DN có dự án nhưng lại thiếu vốn đầu tư.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful