CH NG 1: LÝ LU N CHUNG V QU N TR NGU N NHÂN L C 1.1. KHÁI NI M VÀ CÁC CH C N NG C A QU N TR NGU N NHÂN L C 1.1.1. Khái ni m và t m quan tr ng c a qu n tr ngu n nhân l c trong doanh nghi p 1.1.1.1.

Khái ni m qu n tr ngu n nhân l c Nhân l c là m t trong các ngu n l c quan tr ng nh t, quy t nh n s t n t i và phát tri n c a b t k m t doanh nghi p nào. Vì v y qu n tr ngu n nhân l c là m t l nh v c c bi t quan tr ng, luôn c các doanh nghi p quan tâm hàng u. Có r t nhi u cách phát bi u khác nhau v qu n tr ngu n nhân l c: Qu n tr ngu n nhân l c là quá trình phân tích, ánh giá, ho ch nh, qu n lý và s d ng có hi u qu ngu n nhân l c nh m t c các m c tiêu c a doanh nghi p. Còn có th hi u qu n tr ngu n nhân l c là vi c tuy n m , tuy n ch n, duy trì, phát tri n, s d ng, ng viên và cung c p ti n nghi cho nhân l c thông qua t ch c c a nó. Song dù giác nào thì qu n tr ngu n nhân l c v n là các ho t ng c a m t t ch c thu hút, xây d ng, phát tri n, s d ng, ánh gía, b o toàn và gi gìn m t l c l ng lao ng phù h p v i yêu c u công vi c c a t ch c c v m t s l ng và ch t l ng. Qu n tr ngu n nhân l c là m t ho t ng v a mang tính khoa h c v a mang tính ngh thu t vì qu n tr ngu n nhân l c là m t l nh v c g n bó nhi u n v n hoá t ch c và ch a ng nhi u giá tr nhân v n h n b t c m t l nh v c qu n tr nào khác. 1.1.1.2. T m quan tr ng c a qu n tr ngu n nhân l c M c tiêu c b n c a b t k t ch c nào c ng là s d ng m t cách có hi u qu ngu n nhân l c t c m c tiêu c a t ch c ó, qu n tr ngu n nhân l c nh m c ng c và quy trì y s l ng và ch t l ng lao ng c n thi t cho doanh nghi p t m c tiêu ra. Qu n tr ngu n nhân l c giúp tìm ki m và phát tri n nh ng hình th c, nh ng ph ng pháp t t nh t ng i lao ng có th óng góp nhi u s c l c cho vi c t c các m c tiêu c a doanh nghi p, ng th i c ng t o c h i phát tri n không ng ng chính b n thân ng i lao ng. Không m t ho t ng nào c a doanh nghi p mang l i hi u qu n u thi u nhân l c, qu n tr ngu n nhân l c là b ph n c u thành và không th thi u c a qu n tr kinh doanh. Qu n tr ngu n nhân l c giúp cho các doanh nghi p t n t i và phát tri n trên th tr ng. T m quan tr ng c a qu n tr ngu n nhân l c trong doanh nghi p xu t phát t vai trò quan tr ng c a con ng i. Con ng i là y u t c u thành nên t ch c doanh nghi p, v n hành doanh nghi p và quy t nh s thành b i c a doanh nghi p nên qu n tr ngu n nhân l c là m t l nh v quan tr ng c a qu n lý trong m i t ch c doanh nghi p. M t khác qu n lý các ngu n l c khác c ng s không có hi u qu n u doanh nghi p không qu n lý t t ngu n nhân l c vì suy n cùng m i hoat ng qu n lý u th c hi n b i con ng i. Qu n tr ngu n nhân l c g n li n v i m i t ch c, b t k m t c quan t ch c nào c ng c n ph i có b ph n nhân s . Qu n tr ngu n nhân l c là m t thành t quan tr ng c a ch c n ng qu n tr , nó có g c r và các nhánh tr i r ng kh p n i trong m i t ch c. Qu n tr ngu n nhân l c hi n di n kh p các phòng ban, b t c c p qu n tr nào c ng có nhân viên d i quy n vì th u ph i có qu n tr nhân l c. Cung cách qu n tr nhân s t o ra b u không khí v n hoá cho m t doanh nghi p . ây c ng là m t trong nh ng y u t quy t nh n s thành b i c a m t doanh nghi p . 1.1.2. Các ch c n ng c b n c a qu n tr ngu n nhân l c trong doanh nghi p 1.1.2.1. Ch c n ng thu hút ngu n nhân l c Ch c n ng này nh m m b o s l h p v i công vi c và b trí h vào úng công vi c ng nhân viên v i trình , k n ng, ph m ch t phù t c hi u qu cao nh t.

1.1. Ch c n ng này h ng n s phát huy t i a kh n ng làm vi c c a nhân viên ng th i t o ra s g n bó trung thành v i t ch c. ngu n l c nhà x v t t nguyên li u.1..1. Th t v y hàng lo t các ch ng trình là ng d ng c a các thành t u công ngh thông tin xu t hi n. k n ng phù h p th c hi n công vi c có n ng su t.nh m vào ba m c tiêu chính: ph c v khách hàng t i a.. Ch c n ng duy trì ngu n nhân l c Ch c n ng này nh m vào vi c s d ng có hi u qu ngu n nhân l c.. Hi u qu s d ng các ngu n l c t i a ây chính là: ngu n v n Công ty. Công ty X tuy n. Accnet. 1. D báo nhu c u ngu n nhân l c D báo nhu c u ngu n nhân l c nh m xác nh nhu c u ngu n nhân l c c th trong m t th i i m.2.2. th c hi n các v trí công vi c v i nh ng yêu c u c th v tiêu chu n trình . các nh n th c m i cho nhân viên. Ho ch nh nhân s Ho ch nh nhân s là quá trình nghiên c u. Ch c n ng ào t o.. Ngày 01/8/2001 v a qua Công ty TTT (m t Công ty chuyên làm trang trí n i th t Tp. H Chí Minh) ã làm l chính th c v n hành h th ng qu n lý thông tin d a trên n n t ng h th ng quán lý thông tin MRP II (Manufacturing Resource Planning).2. ang c nhi u doanh nghi p khai thác và s d ng. c n tuy n«««. ngu n .2.. k n ng và kinh nghi m. phát tri n ngu n nhân l c Ch c n ng này nh m nâng cao trình lành ngh . m t giai o n ho c m t xu h ng phát tri n trong t ng lai áp ng. a ra các chính sách và th c hi n các ch ng trinh. i u ki n công tác thu n l i. t lâu các doanh nghi p Vi t Nam n ng ng ã d tr cho mình s n sàng m t ngu n tài nguyên nhân l c l n chu n b ón nh n các thành t u c a ngành công ngh thông tin v i hy v ng các thành t u này s mang n nhi u l i ích l n lao cho doanh nghi p trong r ng lai g n nh t. v i các ph m ch t.Ho ch nh ngu n l c mà không quá xáo tr n n s n xu t . ho t ng m b o cho doanh nghi p có lao ng.3. V n u tiên là c n ph i chi phí t n kho t i thi u và hi u qu s d ng các ngu n l c t i u. máy móc. Các m u tin c n tuy n nhân viên v i i u ki n "vi tính thành th o" ã xu t hi n ngày càng nhi u và th t nh ng n m qua trên các trang báo trong c n c. Các chính sách liên quan n ng viên úng n s góp ph n nâng cao tình th n và nhi t tình cho nhân viên.. xác nh nhu c u ngu n nhân l c. Chúng ta ã b t u quen thu c v i nh ng cái tên nh : Microsoft Project. Qu n tr ngu n nhân l c tr c tác ng c a CNTT ³Công ty««««.: T t nghi p« Vi tính thành th o´.2. MRP II .1. các k n ng. Không ch là nh ng gi i pháp phân b tài nguyên nhân l c n l nh MS Outlook. " MRP II th c s là ch t bôi tr n cho lu ng thông tin di chuy n trong doanh nghi p. ng xuyên Nh v y. "Thu nh p h p d n. Quá trình ho ch nh nhân s c ti n hành theo các b c sau ây: 1. b o m cho vi c trao i thông tin v ho t ng kinh doanh t các b ph n c a doanh nghi p luôn luôn thông su t´. phát tri n h ng n nâng cao các giá tr c a tài s n nhân l c cho doanh nghi p nh m t ng kh n ng c nh tranh c ng nh t ng kh n ng thích ng v i môi tr ng y thay i.. ki n th c. QU N TR NGU N NHÂN L C 1..1. nhân viên««««.. ch t l ng và hi u qu cao. l p trình viên / chuyên viên qu n lý d li u. ngu n v n thông tin« ng.. ào t o. Microsoft Outlook.1.2..

b ph n nhân s c a Công ty ph i o l ng m c nh h ng c a vi c áp d ng công ngh i v i t ng nhân s trong Công ty nh th nào và ph i làm gì t ng hi u qu c a công ngh mà không quá xáo tr n n ngu n nhân l c hi n có c a Công ty? V n u tiên là c n ph i c công ngh m i ang có nh ng yêu c u thay s s d ng v n hành và khai thác nó. Nhà qu n tr c a chúng ta trong m t th i gian dài luôn ph i là m t nhà chính tr và ngo i giao gi i. ch c ch n MRP II tr c h t ph i mang l i m t hi u qu s d ng ngu n nhân l c cao nh t. Tuy nhiên các ch ng trình này luôn òi h i m t s thay i (Reengineering) t n g c các thói quen t p quán làm vi c c . s bi n các nhà qu n tr thành nhà qu n lý thông tin. Tr c ây mu n ho ch nh hay mu n ki m tra. có c thông tin y và k p th i nhà qu n tr c ph i gi i ngo i giao có th "xin" c ngu n thông tin t các b ph n khác. thu th p sao cho hi u qu . thì m c thay i môi tr ng làm vi c c c u s òi h i c a công vi c m i s làm thay i r t l n c c u phân b tài nguyên nhân l c c a Công ty. V y. Con ng i m i c a công ngh thông tin là ng i th m nhu n tinh th n "thông tin là ngu n tài s n c a Công ty´ nó c n c qu n lý khai thác có k ho ch gi ng nh chúng ta ã t ng khai thác máy móc. Còn bây gi MRP ã x lý t t c các s li u u vào cho công vi c ho ch nh và nh c nh c th t ng con s cho ng i mu n ki m tra. Nh ng yêu c u thay i i v i các nhà qu n lý Trong h th ng làm vi c c các quy trình ho t ng ch a c chu n hóa các nhà qu n tr luôn ph i ng u v i các khó kh n do b n thân quy trình và c th là khó kh n do ph i áp ng các yêu c u t các phòng ban lân c n gây nên. v t t . con ng i. Kh n ng x lý thông tin: Nhà qu n tr m i c n bi t tìm thông tin âu. thông tin n m nhi u d ng khác nhau và r i rác nhi u b ph n khác nhau. qu n lý m t công vi c hi u qu c n r t nhi u thông tin. mà trong Công ty c . bi t chia s và ch u chia s thông tin ch không gi nó làm tài s n riêng. i gì i v i ³l c l ng con ng i" Mà c bi t vi c thay i này l i không ng b v cùng m t h ng cho toàn th Công ty mà nó tách r i yêu c u cho hai nhóm: Nhóm các nhà qu n tr và nhóm nh ng ng i th c hi n lao ng tr c ti p. nh MRP II. Nhà qu n tr m i s c ánh giá d a trên cách h s d ng thông tin m t cách sáng t o nh th nào và kh n ng t ng h p thông tin nh là th nào. c bi t công ngh ó l i là thành t u c a công ngh thông tin. Chính MRP II ã làm gi m nh yêu c u ho ch nh và ki m tra c a ng i qu n lý. khi Công ty mu n áp d ng các h th ng qu n lý m i. Chính sách nhân s c và l ng th ng luôn xoay quanh tr c trách nhi m i u hành qu n lý h n là n ng l c chuyên môn. Nói gi m nh ây không ph i là h làm i u ó ít h n mà h làm i u ó hi u qu h n. Các gi i pháp qu n lý d a trên thành t u c a công ngh thông tin. khai thác c ngu n thông tin hi u qu ph i có k n ng khai thác t p th . các nhà qu n tr theo h th ng c hoàn toàn thi u s li u thi u ngu n thông tin. nh ng yêu c u m i mà nhà qu n tr c a Công ty c n có là: Con ng i m i c a công ngh thông tin: Xin ng hi u sai yêu c u này là yêu c u v các thao tác s d ng máy tính thành th o vì i u ó r t d h c và th c hi n. Ch c ch n d hi u r ng yêu c u m t nhà qu n lý "ngo i giao" gi i ng th i ph i là m t nhà chuyên môn gi i th t khó tìm. trong vô s các . Trên c s lý thuy t.Và nh v y.

cho dù trong cách s p x p th b c trong Công ty h có th p n âu i n a". Nh ng thay i yêu c u i v i nh ng ng i th c hi n lao ng tr c ti p. h t ra chuyên nghi p. Nh ng ng i lao ng tr c ti p này s s d ng s tr ng vào m t l nh v c chuyên môn h p. s ch n l c ra quy t nh là c m t khoa h c và ngh thu t..´. Qu n tr dòng nhân l c trong k nguyên m i Làm th nào bi n v n b vi c c a nhân viên thành ngu n l c phát tri n kinh doanh c a mình? ³T i sao nhân viên ngh vi c? .vì l ng b ng. Ng i m i n . Công ngh thông tin ang mang l i cho chúng ta thêm công c nh m tìm n nhi u c h i m i. hai m nét nh t âu? i i th c t kinh doanh m t cách c n b n. Và nh v y vi c tìm ki m và tuy n ch n nh ng ng i lao ng tr c ti p trong Công ty ch c n m t công th c duy nh t: " a úng ng i gi i chuyên môn nh t trong Công ty vào úng v trí chuyên môn c n h ". c h i ào t o. Có l h ch a coi công ty là nhà mình mà ch coi nó là tr m d ng chân qua ng t m th i mà thôi. M t i u t ng ch ng nh u quá gi n n nh ng th c t các Công ty không d làm c trong nhi u n m qua. Lu ng gió m i công ngh thông tin và MRP II ã th t s là chuyên nghi p hóa nh ng ng i lao ng tr c ti p. nhi m v c a con ng con ng i bi t r ng s mang l i hi u qu . Li u i u ó có th là úng hoàn toàn v i h ? n gi n là th gi i ã thay M i l m. c h i th ng ti n ngh nghi p! M t tr i tr mi n phí! Và anh ta t t n xin ngh vi c lên bàn . nh ng câu h i t ng t xu t hi n ngày càng nhi u h n. Nh ng trong l nh v c này h bi t nhi u h n t t c nh ng ng i khác trong Công ty. L ik t Không th có b t c m t th công ngh nào có th thay th c hoàn toàn con ng i. Nhân viên th a hành và nh ng ng i lao ng tr c ti p trong Công ty c th ng g p ph i hai v n l n sau ây: H luôn b òi h i bi t nhi u h n cái h c n. Không m t l i phàn nàn và c ng không m t l i gi i thích lý do.và l i b vi c. thành th o h n c nh ng ng i tuy n d ng h . các nhà lãnh o trong Công ty c th ng th y r ng v i có r t nhi u công vi c trong Công ty b th c hi n l p l i các khâu và các b ph n khác nhau. Nguyên lý c a ph y: i là chinh ph c và khai thác cho b ng c các công c mà ng pháp th c hi n chính là s k t h p nhu n nhuy n gi a hai chi n l c kéo và chi n l c Kéo nh ng ng i có n ng l c v v i Công ty. "Trong l nh v c c a h . công ngh tiên ti n nh t giúp h phát huy h t s tr ng c a mình.. kéo h vào úng v trí s tr ng c a mình. H luôn b m h trong câu h i: khác hàng n i b tr c và sau mình c n gì. Và v i MRP II h không còn ph i ch u áp l c moi tìm thông tin hay ph i truy bi t nh ng công vi c không thu c l nh v c c a mình.ngu n thông tin v n h . Khi ti n hành phân tích l i các công vi c và quy trình công vi c trong hi n tr ng Công ty c nh m tìm ra nh ng i u b t h p lý trong qu n lý t ch c và i u hành công vi c h u ra các bi n pháp kh c ph c và thay i. Nhân viên b vi c.m t trong nh ng thành viên tham gia h i th o v qu n lý t v n . i u này c th hi n rõ i n m g n ây ã làm thay . ngoài công vi c chuyên môn c a mình h c còn ph i làm (ho c bi t làm) công vi c c a ng i có ngu n thông tin. Và nh m i th i i i tr c. y n cho h nh ng i u ki n tìm vi c thu n l i nh t.

c i m c b n c a môi tr ng ó là không có ranh gi i. 3. Gia ình. nh ng ng i ã k p thích nghi v i công ty nh ng ch a c m th y m t m i và sa vào nh ng i u v t vãnh. Ho c ít nh t là m t nhóm hành ng vì m t m c tiêu chung. S c g ng thay i ch làm th ng t ng lên vào mùa xuân và mùa thu. v t l c hay là ph ng ti n truy n thông. b t c n i âu trên th gi i n u có kh n ng h c thành th o ngo i ng . ng i làm qu ng cáo ± sang làm chuyên gia bán hàng. v i i n tho i di ng và m ng Internet. v n ây không ph i là v m t cô bé c m trên tay cu n sách ´qu n tr v n phòng´ mà là v các nhân viên trong công ty v i các công c làm vi c ch y u là máy tính cá nhân. b n bè. ³ ó có thêm th i gian r i rãi´. Qu n tr nhân s chuy n sang làm ngh qu ng cáo. Là s ph n duy nh t g n k t s ph n c a t ng nhân viên riêng l . n i mà theo th i gian. Ngày nay. chúng ta d dàng th y r ng. rào c n v a lý b r n n t.Ngh nghi p m i. ng i làm công tác h u c n t t ± làm giám c hành chính. s nâng cao trình chuyên môn cá nhân và s phát tri n quan tr ng h n là s thành công c a công ty. Nhân viên c n ph i ph ng s t ch c. Môi tr ng không có gi i h n. Di chuy n c ng là m t ph ng th c c a cu c s ng. T t nhiên. ³Tài s n chính c a chúng tôi ± ó là con ng i´ . Siêu ngh nghi p xu t hi n: ngh ³qu n tr v n phòng´. liên l c v i th gi i bên ngoài nhi u h n là v i các ng nghi p c a h trong công ty. G n bó. M t d ng nhân viên m i c hình thành. ng cong hi u qu c a nhân viên t ng t chu k s ng c a s n ph m: i lên. Không quan tr ng vi c nhân viên nào qu n lý ngu n l c gì: tài l c. i v i h . Nó thu c v không gian thông tin. Không th t m hai l n trên m t dòng sông. giúp l u chuy n ³ng i v n phòng´ v n i có i u ki n s ng t t h n. Hi n nay ph n l n nhân viên có th áp ng c yêu c u này.   thành o t ng các nhà qu n tr c i n ã tr thành t .các nhà lãnh o t hào tuyên b . Trong danh m c giao ti p c a h là b n bè. n gi n ch là do c m giác bí bách khi h ph i ng i lâu m t ch . C u binh là ngu n l c chính c a công ty. V trí làm vi c th c s c a nó t i m t v n phòng chung» nào ó. H u h t các c u binh n m trong tr ng thái i xu ng. ch là nh ng b c nh trong s v n ng riêng i v i cu c s ng. ánh tráo hi u qu b ng s c ng hi n và ph c v lâu n m. du l ch. nh ng ng h ng khác nhau và nh ng s m nh khác nhau. Ranh gi i c a vi c ào t o b xói mòn b n có th h c nh ng gì mình mu n trong b t c tu i nào. ³Con ng i v n phòng´. G n li n s ph n c a mình v i s ph n c a công ty. giao ti p. 2. Xin hãy l u ý: nhân viên r i b không ph i vì m i vi c ây t it . K t qu nh th nào? Tính ng nh t t ch c nh tr c ây. nh ng s ki n khác nhau. Nhi u trung tâm d ch v vi c làm bám theo làn sóng di chuy n này. Rào c n v giao ti p c ng bi n m t. suy ngh v t ng lai. Con ng i ã không còn g n bó v i quê h ng và âm th m di chuy n i n i khác n u ó có công vi c thích h p làm. i n tho i di ng và phòng h p. Nhân viên lo i này d dàng chuy n t công ty này n công ty khác theo ki u hoàn toàn r t là ³tr con´ theo cách nhìn c a lãnh o: ³ ch kia thú v h n´. Nh ng giá tr c ã tr Trong nh ng i u ki n này. Nh ng th c t c a cu c s ng ngày nay l i th này: nhân viên càng t t thì ý ngh a v cu c i c a h l i hay n m bên ngoài khuôn kh c a công ty h n. Còn trong a ch e-mail có r t nhi u th t kh p n i trên th gi i và b ng nhi u ngôn ng khác nhau.t lính m i cho n qu n lý c p cao ± u cùng làm vi c trong m t môi tr ng hoàn toàn nh nhau. i tác và ng nghi p n t nhi u công ty và thành ph khác nhau. chuyên viên v n phòng t i b t k c p nào . Nó không thu c v công ty. Kinh nghi m cho th y r ng. chúng ta g p c nhi u ki u ng i khác nhau. m t d ng ³ng i v n phòng´ nào ó. t ch c. Nh ng khi bóc l p v b c bên ngoài ra. Nh ng các nhân viên có thành tích t t nh t l i th ng là nh ng ng i m i c tuy n d ng cách ây không lâu. Nó gi ng nh m t sân kh u liên t c thay i di n viên và k ch b n. t ch c ch ng khác gì ngã t ng. Chính h t o thành l c l ng ông o ³nhân s kinh doanh". Theo th i gian. n m ngang và i xu ng. Chúng ta c d y r ng: t ng mà chúng ta k th a t 1. không còn n a. khi s di chuy n mùa v c a ³con ng i v n phòng´ x y ra. Cái mà c coi là ngh th hi n b ng s d dàng chuy n i t l nh v c này sang l nh v c khác. ph n l n t t ng i l p. "B n gái tôi ã chuy n n ó làm vi c´. T ch c là m t gia ình l n. Nhân viên ng i t i v n phòng. ng i qu n tr bán hàng thành chuyên gia trong l nh v c h u c n. nhân l c. n i nhân viên làm vi c.

Dòng hàng hóa. Nh ng chúng ta c ng ph i thú nh n là. S u t vào nhân viên m b o s trung thành c a h v i công ty. và nh ng gì n a? Không có m t phép l nào h t. mang theo ngu n ³ u t ´ c a b n n v i i th c nh tranh. Theo quan i m FM. ³ u t cho nhân l c là s m b o cho thành công c a công ty chúng tôi´. t i. Nó ít gi ng v i khu v n phì nhiêu mà b n c n ph i ch m sóc. tác gi : Jonas Ridderstrale. ch n gi ng. Nên nh r ng: sau khi cu n sách ³Funky Business: Talent Makes Capital Dance´ (t m d ch: Kinh doanh th i hi n i: Nhân tài khi n ngu n v n nh y múa.ngh a là có i u gì ó ch a n. ch y máu ch t xám l i là m t i u ki n thành công (!) cho vi c kinh doanh c a b n b i hi n t ng này là m t th c t khách quan mà t ó ta có th và c n ph i ch t l c ra cl i ích thi t th c. viên Nh v y. th ng ti n. .không ph i là ng c ngã i làm t ´. Th t v y. khách hàng. c h i ngh nghi p t t c nh ng i u này n ch a m t ngu n l c r t l n. Dòng nhân l c ch y qua công ty. Nhà qu n tr . D i ây s trình bày m t vài công c FM c coi là hi u qu nh t. C s quy ho ch nhân s trong qu n tr dòng nhân l c . Khi k t thúc chu k làm vi c. V n b vi c c a nhân viên ch ch t là m t tai h a cho doanh nghi p. bón phân và ch ng sâu b nh. Theo quan i m c a ph ng pháp qu n tr dòng nhân l c. nhân viên s n và i. có các dòng khác nhau ang di chuy n qua. Chúng Tuy n ta s ch n nghiên c u nhân chi ti t h n. khi nhìn sâu vào v n . có v nh gi ây m i th u thay i liên t c. B i vì lo i hình qu n lý m i d a trên m t h bi n hóa hoàn toàn khác c a t duy và òi h i m t lo i công c m i. Chúng ta s s d ng thu t ng ³qu n tr dòng´ (FM. B n m i m t nhân viên cho m t d án c th . truy n cho nó m t n ng l ng v n ng.Flow Management). Trong tr ng h p n u quy t nh ti p t c h p tác. ào t o. Vi c qu n lý các dòng lo i này là công vi c kinh doanh trong th i hi n v n. chúng ta ti p nh n ng i làm vi c trong su t cu c i và tin t ng r ng anh ta s l i mãi mãi v i chúng ta. t t c thách th c c a thiên niên k m i ã cd oán: s phá b các rào c n l c h u trong kinh doanh.4. ch ng h n. tài chính.ó là chu k làm vi c. vi c qu n lý dòng nhân l c i v i nhà qu n tr tr nên hoàn toàn t nhiên gi ng nh là h i th v y. Ch y máu ch t xám là ch s cho th y s kém hi u qu trong qu n lý. trong i u ki n có s di chuy n nhân s th ng xuyên t công ty này sang công ty khác thì vi c u t m nh m ³nâng c p´ nhân viên ngh a là làm ³xói mòn´ ngu n l c c a công ty. Nh ng. Kjell Nordström. Và nh th . Gi s ng i này là giám c th ng m i. N u nh m t nhân viên gi áo ra i . nhân viên s r i b công ty. 5. b n s th y r ng. S nh n th c nh th trong l nh v c kinh doanh òi h i ph i có công c m i. Nh ng công c qu n lý dòng nhân l c Tính chu k c a vi c l p k ho ch. Nó gi ng h n v i ngã t ng n ào. thông tin. công vi c kinh doanh ang thay i. s nh v v hình th c phát tri n c a ng công danh. Trong khuôn kh ph ng pháp qu n tr truy n th ng. mà là ³Giám i. không ph thu c vào các ng thái t o ra lòng trung thành c a chúng ta. ph i tìm cách t ng g p ôi doanh thu bán hàng´. b n và nhân viên s có s l a ch n: giao cho anh ta d án m i ho c chia tay m t cách nh nhàng. Khi t cc p hi u qu m i.dòng nhân l c ang ch y qua các công ty. thì b n ph i giao kèo tr c các i u ki n làm vi c m i. Nh ng không d dàng có k n ng này nh mong i. trong vòng m t n m và giao cho anh ta m t nhi m v c th : ³ n cu i chu k . Ngu n nhân l c trong ý t ng này c ng là m t dòng . Kjell Nordstrom ± ND) c phát hành ra công chúng. chúng ta s m i chuyên gia.

M c dù mu n. h ph i có v n hóa. C n thi t l p chu k Chu k làm vi c có th ng b khi có m t nhóm n và i vào cùng m t làm vi c c a các nhân viên ch i nhân viên qu n lý bình th ng (t sáu làm vi c cho các nhân viên khác nhau. Trong tháng làm vi c u tiên nhân viên ti n hành th vi c trong l nh v c c tuy n d ng.ng i sau khi thôi vi c ã n u quân cho hãng v i ch c danh tài x t c-xi ± ã thu c thành công trong c ng ng c gi và là m t câu chuy n có th t hoàn toàn. thì nhân viên s xu t hi n tâm lý ng i ch i cho n h t chu k và cu i cùng buông tay: ³Tôi không th làm c!´. Thêm m t ví d khác c a k thu t l a ch n dòng nhân l c .M c tiêu. . Khi x y ra. Cách ây không lâu. . Vì v y. Vi c xem xét hai i m ki m soát công vi c c a nhà qu n tr : ´ i m thành công´ và ³ i m hi n di n´ c ng c n c l u ý. vì r ng các thành viên trong gia m t m t ng i trong s h gi ng nh m t m t ph bi t r ng s m hay x y ra. nh ng v i s bi t n. Tr c m t chúng ta có nhi u con ng khác nhau. luôn a ra các i m ki m tra trong b n thân di n bi n th c hi n công vi c. Chúng tôi quy t nh thông báo cho các lái xe không chuyên nghi p. khi n c th .ó là k t qu mà nh ó nhân viên nh n c ph n th ng m c mà không còn mu n ³ i tàu ng m´ cho n khi k t thúc chu k . nh ng t i th i i m này ang làm vi c trong các ngành ngh khác. có kh n ng gi i thích v i khách hàng không c hút thu c lá trên xe. không c n th c hi n m t công cu c tìm ki m nhân viên t n kém hay ³n ng´ nhân tài t công ty khác. chúng ta s cùng nh v th i gian làm vi c cùng nhau. Th i h n s khác nhau i v i t ng lo i i t ng.Th i h n. Tri t lý c a h nh phúc Trong c c u truy n th ng. Sau m t tháng. S th ng c a vi c l a ch n Trong qu n tr dòng nhân l c. c bi t. Trong m t ch ng m c nào ó. Thay vì ng ³c n tuy n lái xe´. và quan tr ng nh t là nh ng ki n ngh i v i lãnh o. H n n a. tôi ã có th nh n c k t qu nh ã cam k t´. N u chúng ta ch nói v m c tiêu cu i cùng. s ra i c a nhân viên c coi nh m t s ph n b i. S ra i c a nhân viên trong qu n tr dòng nhân l c là nguyên nhân và i u ki n c a h nh phúc. chúng tôi có d p tham gia vào m t d án thành l p hãng xe t c-xi quy mô l n v i yêu c u trong th i gian ng n nh t ph i tuy n d ng c vài tr m lái xe t c-xi. ng th i t o quy n cho nhân viên a ra thông báo ki u: ³N u c c p thêm ngu n l c. i m hi n di n ± ó là k t qu . .Th ng th o chu k làm vi c là vi c h t s c quan tr ng. khi chu k ng chéo lên nhau. Nguyên t c c b n c a vi c l a ch n là t ng c ng dòng i vào. ví d iv tháng tr lên) và T ng Giám c (t ba n m tr lên). i m thành công . nhân viên c ng s ngh vi c. Nó k t thúc m t giai o n quan tr ng trong i s ng c a công ty và trong cu c s ng c a con ng i. S không th ng nh t t tr c các ngu n l c th ng phá v dòng. c n ph i làm rõ ngay m t s v n sau: . chúng tôi ng lên m t báo nh ng thông tin v ³hãng t c-xi v n hóa u tiên´ v i nh ng câu chuy n nói v các lái xe t ng lai c a hãng. . tiêu chí l a ch n n m trong n i dung các tài li u có uy tín và danh ti ng c a công ty. câu chuy n v m t c u phi công tiêm kích . Trong quá trình àm phán. và không ng b .Ngu n l c. th i i m. th i h n. khi mà còn có th nói r ng nhân viên v n s l i làm vi c trong chu k ti p theo. ình ã n nh. bao g m m c tiêu. thì v n còn ch a mu n àm phán l i h p ng. Công ty và nhân viên cùng b i p cho nhau trong quá trình làm vi c chung. anh ta mang n m t k ho ch kinh doanh gi n l c cho chu k làm vi c c a mình. nh ng chúng ta mu n tin r ng i u này s không bao gi v n ngh vi c c a nhân viên s tr thành m t th m h a. Nhi m v c a b n là ph i m b o cho nhân viên các ngu n l c c n thi t t c m c tiêu ã thi t l p.ó là th i gian th vi c. vi c d oán l i ích sau này s th c s tr nên d dàng h n. khi ó n u k t qu không phù h p. di n ti n công vi c. ch a ph m t i. nh ng ng i thích ng i ng sau vô l ng. m t s thôi thúc m i i v i s phát tri n kinh doanh c a chúng ta.Di n bi n. Và b n thân s ngh vi c ó là c h i cho nh ng cu c g p g m i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful