Tabela e zgjedhimit të foljes Jam

Mënyra Dëftore
E tashme
Unë Ti Ai/ajo Ne Ju Ata/ato jam je është jemi jeni janë

Mënyra Lidhore
E tashme
Të jem Të jesh Të jetë Të jemi Të jeni Të jeni

Mënyra Kushtore
E tashme
Do të isha Do të ishe Do të ishte Do të ishim Do të ishit Do të ishin

E kryer
Kam qenë Ke qenë Ka qenë Kemi qenë Keni qenë Kanë qenë

E kryer
Të kem qenë Të kesh qenë Të ketë qenë Të kemi qenë Të keni qenë Të kenë

E pakryer
Unë Ti Ai/ajo Ne Ju Ata/ato isha Ishe Ishte ishim ishit ishin

Me se e kryer
Kisha qenë Kishe qenë Kishte qenë Kishim qenë Kishit qenë Kishin qenë

E pakryer
Të isha Të ishe Të ishte Të ishim Të ishit Të ishin

Me se e kryer
Të kisha qenë Të kishe qenë Të kishte qenë Të kishim qenë Të kishit qenë Të kishin qenë

E kryer
Do të kisha qenë Do të kishe qenë Do të kishte qenë Do të kishim qenë Do te kishit qenë Do të kishin qenë

E kryer e thjeshtë
Une Ti Ai/ajo Ne Ju Ata/ato qeshë Qe Qe Qemë Qetë Qenë

Mënyra Habitore E kryer e tejshkuar E tejshkuar E kryer
Pata qenë Pate qenë Pati qenë Patëm qenë Patët qenë Patën qenë qenkam Qenke Qenka Qenkemi Qenkeni Qenkan Paskam qenë Paske qenë Paska qenë Paskemi qenë Paskeni qenë Paskan qenë

Mënyra Dëshirore E tashme
Qofsha Qofsh Qoftë Qofshim Qofshi Qofshin

E ardhme Une Do te jem Ti Do të jesh Ai/ajo Do të jetë Ne Do të jemi Ju Do të jeni Ata/ato Do të jenë

E ardhme e përparme Do të kem qenë Do të kesh qenë Do të ketë qenë Do të kemi qenë Do të keni qenë Do të kenë qenë

E pakryer Qenkësha Qenkëshe Qenkësh Qenkëshim Qenkëshit Qenkëshin

Më se e kryer Paskësha qene Paskëshe qenë Paskësh qenë Paskëshim qenë Paskëshit qenë Paskëshin qenë

E kryer Paca qenë Pac qenë Pastë qenë Pacim qenë Paci qenë Pacin qenë

Mënyra Urdhërore
Ti ji Ju jini

Format e pashtjelluara të foljes jam
Pjesore qenë Percjellore Duke qenë Paskajore Për të qenë Forma mohore Pa qenë

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful