EDITORIAL

, Conlele INCAPPUCCIATO

Vremea culesului a sosit ... La 7 ani dup~ fatldTcul an 2000, trAmbTJat peste tot tn lume cs sfa~it allumli, de cAtre mlrrtlfo color care dorosc sa tln~ omenTrea Tn sclavle In cominusre, ialA-no mal sproep« de ° transfonnaro adusa de energille univetsutui ...

~a cum s-e Tn ttmplut In urm6 cu UPfOOpe 2000 d ani. Omell<rea are ~I ooum nev~e de un 1nvbjMor, CIlfe sO uparo ~I $A I erete ce ea. Adevllrul ~I Viala. Cuvlnte mtlgJ~. ~e r sune pes(e rni n - In mnille celor C8fe ered fn ilSUS CIvIstos Ctllar dacll cl'l1ltZ.a~a IItmlnb a evoiuat din punet de vedere tennic ~I ~tlInllflc, ~eMele mln~ ~ limen 1111 rbmlls cern aceloo~i Ba frlea s-eu m(li caele, dotolTtb 1TIlj1oaceior modeme de eomenlcer S' eluns la om ucweJ6. ohIar Ip noi In Rombnls s~ s tnml (j eClltisle pe Int~ 08re ee In54 moll aoeaSla degrader mOlOlO, dne 54 face vlnovo d e~8 CleVe? Haldep s~ p.'IfCIIrgem mpreuni! area rllspunsu· lui

Riz.boiul dintre Asuras ~i Arhangheli

In urm4 eu aprolOmsiIv 2000 de ani, ne~lerea lui 3US a f~t ~ecedat! de 8~a zse semne Cel mal mponllnl e fest sleeuu pe C8fe Mall"" on nlulul Millociu llU UrTI1 ,g. astfel oluI1gbnd III locul respe • Dlnoolo de once speoo alia de

p OZN, ve cui It d c!tr ceI e&rorale plae sll folo54\lscb ml~cure New Ag pe ~t de .acCldep· pentru naIYI. bUle s6 ne amln ,m eli fn Biblle 5t' scris ca Artlonghe!ul ~ vest~te FOCIOar

(uta - lem frl ebfelc6, na~t ~ a lui

Ileus. Ace&l Iu(N dernonstreoz~ ell fer mis Lumlnil pregatea un more e'/t) tmen, vestlt prin ~~i Artlaflg

c i mlll1. Decl !pOI 2.8 eli tSUS fuseee slIpraveghOlll 1o n~teree sa de cAire 0 n v6 OZN nu sW In pldoore Cred ~ ca de partea cedat~ lerorh e lnMleca~lor flU ~tie ~ flY (l sa urrn ze?

o

o

lui <loeb! se 60U'8. PreoPI • ~ au pe us tnd de la v~rsta de 12 anl.

dnd l-a pus In cee mol mere

dtficultele. pnn arglJmente

1mb;! oblle (pentru documenter Clhll Jakob Leorber) Acel dlscub' au r~as In Evanghelia pliC14 a Ivl loon OKI preo]h T emp.Iulul av au de ee sO S sperle cand to v rSla de 30 de onl, lsus S'lI kllors. De ~ t-au cond8rTV111 ~ ~ r· cau sA~ omoore? Decerec IIsus decon~o &1 nel.lnle ;i f8Pt I ur&1e ale ~ stor preo~, eli ~ uMle secrete spin ele p car ,r~~e !a"'1 oun~tea, ~i pe CAr sus I a olen osmenllor s,mpll In p el ~ peratx;l e e ' cu·

F p;ut eli 'nv61~tonll 1I$US oferi54 oarnen or sfm S4Cretele sPl luale, ascunse de c6IT ""eojlme 16 ordlnul s~lIor lor din

umbr~ - r pbhMII, a feet 0 n$A prea

mare peotru splri(ele Asuras Ac etea sunt enli ~~Ie ~c~em;e ~e nedonnd ee osmonli s! cunoasc~ Aclevarul ~I $A fl ,bIlfl de tnfluenla r pIllion • AU oomplotl:l1 ~i 1-81.1 Ind mna pe preo~ s$·1 condomne pe ,us. Din aceSi puncl de vedere, rei tar a tit 'C~ eete oorecta. 0 CI ~sus a 0$1 acullll nu penlnl c6ln$119a54 poporul

Ie revoltll, CI pen c(l deconsplras

NJ varul Ascuns de enil <I C~lr

tntuneca~. prin Intermedlul organlzajillor lor de tip ~Iesc. MOllwl? Oac~ oomenll er cuno ~l Adevarul Splntu I. Of mol ~ a men ~1111 In nlvel III ntel ~I de cOl'l~tHnlll? 'Oricine ar d oonSpira as menea odev6Nn, III nlvelul , lst de 11M ar Ii r pede ellm 1 ~Il cb lucrurile sUnl cat ~e poale de. tlsr Cum ad ~? Ace ""eoUme CIIre I-a condamnal ~i rAsbgnlt re$l)lllg~d flw61Atur sus. ace a~ preo~me so fo'o~tede 2000 de lrl' tnooace. ~ til prOZIlll ,de nume1e $ai, ~i liZ liZ! d fIII!l! II Cldus! d EI peel ru 0 sclavl2.8 mln~ e oamenllor, tU (ricl ~i ped~e d,n partee lui Ourmez u? Cludalllme$tK 111 re V chlul Te amen 01 u Ourmez u cere. Induce frica, ~ Noul Testarnen car 'IOrb~e d 1!susl PreoJll ac , mal ales eel C8fe conduc bl$«lelie cr ~tln 8U elite un ellduoeu mo~a 01, la vMul cAruie s a. $ dol balnurf (repU·

I

s

Steaua cure a stel pe eer ~t p a loel. In (earll un fenemen coemlc. t.Jnji a tronoml ou estlm c6 eteaue era rcflKtarea exploziei un I wpemov EI nu eu foSl departe de adev" ClIel in roalrt e. e feet vorbs de deschld r a unu. fflljre Portal din dlmeruiunea II 10'a, unde se ef1a Con~ Inle CIlrietic~, c$tre zone Sl alamul," soler, acest lucru n cesilbnd I~oelfea un i surse nplural de energle Prin oolldorut form~l atunel, osenla ChnSl'clI a ooborat cu 0 p.utje a se all) ce Plim6nt 0 lie eo SI Rue 0 lumina Il\lI mul e zile to ( Ad lnilinoca~f

au d ec; $I lutrurl, ~ 10CtmIl de aceea au acllOl'lo p!1n lfll)lffatul Ired pentru 8 omor 1011 nou-n~sculli d la 8«1 momenl Dac~ a~ti lntunece~ erou e $1 de prioepull, ~ aveau c1arv~zatoril lor, d ce nu au pu t identlfieD tocul no~eri' III lIaus. ee s$ t~l dueli acl\ll crimn t 10 fnd pltnlre? Asia dO\led~te e& lntr· odev~r, a nel $·8 coborb ,n cerun COI'I~ijinla Christl eli, ~i tocul /l8~OI1l a foel ascufl$ d priVlf ce10r rill Desfgur, Tn planunle epntuale sUbtile s-a dus 0 lupl! opngll penlru p s erea nerglilor de adueere a COI'I~tnniOi lell ctlnsl pe PdmAnl, IntUTlocujll ~u·se foarle tare de lmplifllr a prof lie! , ga $ de venlreolul Mes5l3.

Profe ia implinita prin cei tntunecati

Pedeada psa de 12 enl cere nu eper fn Blblie, ret ritoar to vlala lui !tsus, reprezlI1l$ chela C8fe deschlde lilt SI rul pro~ 14el scrte6 011 mult nip fn Inte tn pflllinla lui In une!e p8seJe

bl~ ale VeelllU 111 Te!ltarn n se serie clar ell ,1mI 'lOT bote eule In palme • ceca ce s-a ~I lnt&'nplet dlJplI cum blne

m llsus p Ifoout e I 2 ani In cllllltOfll prin Eglpt As Cen rala ~i Dacia, dOl)(lr ce If bula sA oole096 101116 IIIformaU 'ttllnla sptl1luol6 xleten 6, psntru a putea siI·~i swctureze1Unla 00Il' formjlf011

Apol S'1l fmors In lOl'lO arl:lb6 Preop. lernp1ulul din lerusellm, atune. cbnd 1'8u v4z $-8U temllt din prima clip! Tn unericW I ~ple8 In urechl vorbe de osilndll, tar min~le Ie rau oW",t cu pottl! r4zbunOrll. elld elmle ca Usus Ie va fi dlll peste C(lP 1eglUi e' Cu ale QCe$tell, motl'I\Jl crucmcllri ~ lJll11in1li1 profOl el ~i 8 ~&rll lullisus. oste cu 10

I

IIen1411) Orf ClIduceul ee model. l!sat de H es. are doua oripl, IIIel de cum dot balaun. ter esta dem0l'l3lreal4 c~ prOOl,mea, lnlr~ I S811 ellul fa nlve 5611 de v&f eete aSC1Vft6 altor roije d ell ole BIlle! Ceduoeul SI semnul pu enl de a conduce. Deo po OIn servesc dorm'" preo~, doc6·ml permltel1 ceaSl6 intrebBre? Lumina S£l'J opuSIJI 011 Re<:I1ill pUde!e lui us ~I vel constmA cA EI nu spun CII proo~i sa poerte $lillie scumpe

~ CUSIJ e 011 de Gur, IIId n e 165al p

vrWII preot to locul sau pe P!m!nt, CII reprezenlan, ~I tndeamna 10 IUeN" P cere preo nu Ie rospecta nlci In 0011 de eZI, lI~ij8 cr lM<I -so superiori celor· 10111 semenl ~I ,n anglblll Pr ~ edCN6rali ell P rin Argalu, P rin ()le S 6niloel seu PMntei Gelenu. din pkate, nu m 8unl ~ GSllI face dfferenla, do !fel s,n· gura ~I ~a. din un popa ~i un plInnl splrieu(li aut nbc Vlela V-8 demooSlrat lltellste deja ~ In suflet Ie '108 e ~~ ~ slml1~ elite Esto mpul sA d Ii I 0 pa 'IOolul pe cure notl farise!,

6dA101'11 de us, no, tude, I-au IlrunCUI e" ra voasW .

AnUII. Numatul 8 • oatombrte 2007

COSMOS

PAGINA 2

• Cornel NICULA

In ul ele 0 oenll IIU e al mul Inoercttn d 3 c!latOli In imp 11l$0 OC luCIII N petrecut nulOOl <l'upA eel ee-e doilell r6zbo1 mcndid, e!nd a~nii au eXPefl~tat pemru prim datll In octlllli r6, eeea ee s-a numl "Expen. m nlul P ad pIa' Conseol'lJele eces-

I Incere~rt de m nevra $p ~i mpul lntr-un mom nt In car ea\t~ll1 nu erau suflci 1'1 preg IV, sun1 eunos<:utedin repcar 0 ~I aftlCXil de prte& ~ derTlOOstreaz ctl "lei cel m - p¢oflll3n ceroe(6tor de la ecoo vreme, ~I cIIIaf din prez 1'1. nu poll rezclva cum bole 0

slf de problemA,

Viitorul nostru care a fost

Oup6 co U SU$Pltnda t ropor r expOl1l1lell !II P Pd p a, MlCnCMII au 1I~Iep(al 0 vrem peIl1r1.l II adlJl\a mal

COSMOS

DESCOPERIREA COSMOSULUI

m It nforma~1 n eeser S Opbn ril fenom nulul ~tr ti~, aJ priml 0 serie d cuoo nnte d tip §Mnltfic de Ia ceou9'iI

n Zeta Reticuil, cu cere ooleboreal ~ 1n prezenl Einstein , alp S8\looll, cere ml9r3S r~ dill Getmonls nallsta prin finere 01 splonelulul emencon au pomll de la ooncepwt r Is it41" mpolul, ~ Irectlnd prin ldeea de UMer$ n para eie, au des<:opcrtt faptut e! 'l'ef<.)J1 nu nlllM c6 $le com pus din unl~ ~n ~ dl mens AI parale e. dl)' ~ ei! eXI 6 eeea ce llCiIm a fost danumll M IVe«1 Acest concept d ptt~e~te cu mult eeee ce fizlcienn cun~ esu pnn nOllunea de

lperspallU, ~ ampllei! exi$( nta Slncrcoll

II tu uror U orsunlor poe'

Oar Intellgoola Oi'l1~ prev~use e~ C4VA? Se PI" ell cia ..

Coridoarele dimensionale

care, deocarOO-m~ CIJ greu poate I '1IlIel~ de s8\lonl p!rn6nt ~I anume c6 . olosesc mutorea sP311ului ~I nil a bmpOlul Cu alte cuvlnte, In Ioc s~ se deplllseze prin «mp, ))lr·un mod S~1 d 00 si or. cum om erede 1101, pre! r~ s6 dlsloce buceta de spa\!U, sO·1 d lerm ·olunecareo· pet ooorOof1ate blne $labiiJIe

~d pnn 81 $paUl ~ se expllc$ i}1 cazol nwUor OZ -un aeupee CarofB milit nl au Ir=. der fSri of cI 00 ciuzla nd c6 ere 0 I~ e din ., spal'u parole!

Unlversul este phn de civiliza1ii

~adar S polite vorbi despre 0 nou6 ~I ~rpnnz 1M pe~ecll'\lll IIsupra crtl6torillor In mp ~i sPO\!U Am pu a s6 ne Imaglnllm roold udi 1)0 de eM ZlIt core d a fac ecestlutru? DacA adm! em con orm mesOjelor d III civlllz 1111 benefice cere aJ contacta pam~n nl, c6

dactl se reahzeazl'l 0 depla~re pnn ~ IUv re, enter ~I i!1l)U1 Ispl't'e

Mode!ul IUv f~lul pr~upu·

ne eX' cnta Q nenum rat con do«e de tree r dlntr·un spLIllU 1n a tlA doar pnn slmpl modlRcare II eOlltinuumulul spallu-l1mp La nivelul Mere! UnlVef$, dac! von eonsdera =11 I UnNersul Ie nlv de oooc p~o, spa~ ~p nu exista cu edev6ral. if)(j d fapt 0 nOllUne del rmna16 d curg r II En«g: DIMe p!fn OIeaUe 1n enuf1'i~ direcpl mblll d Cr II or Es e de Int as d cI. c6 a~lunea III Itlversulul cuprtnde ~I plan II noastri, de<>«ece ~ 11111lC S P tree PIt suprafa13 Terr i ~I rn multe \6 , dlf nte fenomene oarto cunoase Ca ~ nu mal vorblm d mul 1iJdln a de neve xtrotecastre car lr&llllteazi plane1l1 noa$l~, aSIa reprozin~ peneu filnl Ie cete Ie oooduc e va ~3 d obi 1 ce cIlnd no n ducem din Bucur~b 11'1 Bro!jO'l' M I me$l!le, Ir~rrue d c6 r 1Clratec~tn, cu Pfivln Ie MuJ1jv rs ooolin un pnnclplu

e ISI~ 75.000000 de cNilizevi In gill '11 noostrb alune! putem fi slgun c6 ~c(lr una din 1 000 c6161or~te pnn M lIVers ~ lOt l)' xis 700 d rase euolua'e cere pr cal6101i pM eeest fa cinan M tlvers. lot

$11 cum noI oem 1\11, ne deplesllm la m(IQnzlnul de la ootevard 'i' f) In rseeAm unit eu 61~t. $1 dac& rOOc!)r une n 1700 r explorat &C SI sistam ~8r In car ne olUm, to Ill: fi 1·2 ci' lilal care ne S pr3vegheaz6 ~ ¢u d nol ~lllceSl luOlu este c6 so poale d ad v6ral, deoorece exisl~ oei d Pleillde, Sirius ArclUrus, Vega Lyre. Perseu ~ IncA mul 0 8 telo. care au r~mes "Up~rIle n nemurrtoorele Icgende a e C lor Vechl

PAGINA 3

AMI! I, N\lmllnJl 3 • octomltlle 2007

VIATA PE TERRA

nv

ru a

I Conlele INCAPPUCCIATO

FfocaffJ dlntro no! frnlc§'to zllnlc multe st6r1 fl fapte, de diVerse feluri. OdaM cu progrDsul tohnologlc, vlata noastnJ In loc sA devlnA mal u§oarn, parcrf se complicA tot mafmuft.

Frecven OJ Pamantului s-a modificat

Uout din e motivele pen care n

ul mli ~I PlK'c$ nu e mal tmphnosc rug6Cluflile pe care re roe m, on $ lmplln~c unom d Ii de recede, e9I ec la ca fr event nergeUcll e plllllelet a autenl s mWI1. AvallS8fea tll1reguiu sistem selar clUre Zona d RedlB~ lumlnd numt cen life fotOflld proyoac:tl ec st (lnsformM Daca In urma cu 20 de ani frecveflla pamenlulul ra d 7.5 hertz! eo 8Mb voloare Hind echlvalen 6 cu fr cvente dul elor noowe In prez nl a urcella 8,5 hertz!. urm~d ce peste IIIJI 2·3 $II ~ ajungl! Ie 9 S8U 10 Anul 2012 va cun03~t ° frecvenlA de 13 herul

Este fir8-$C l) ecest poocl de veder aO 51mpm c:tI In OQfPUrile nOftSIr ~ In

nte propne s ptod c n~te an o~r1. pe care nu prea ~Im s I Tnl leg m. 0 8$ men a sufl I noseu 5lmt al el IUClVf e declll ttl urmO cu 5, 7 eeu 0 enl

Rug clune este balsamul sufletului

Spuneam moo Ina n e cO, d~1 so

fOaga co ardoare nu II ee mdeplinesc wg clunlle De e ? Ace$t plan de 1(letcnla ~i·a mM! frecvenl" ~ 8.5 hertzl D~ UI sA ne 'Cam ,no IT evenls c:tI r ee al>~ veteere, pentru a lin PI!

co melen$zarea rugbCIU • Lumina ore vn rol prffl'(ltdid In alar II sufletului ~ e

tlri sal

Gandurf foarte seune S3U ftl\Ioca~1 mens pot ~ men~ un om In prezenls

Dumnezeu T08Il) pu er II Iu este atuna insplral de rugtloune A el lnl easti, rug$ClUI)eD d vine un mod de <I trfIi

Rezull al rug$CI\I!III pol fl con 10tat

cu oerutudlne m I 1n cazurilo In cere

coc lerepeu eete d prlSO$ seu B d81

gr~ 81rou1 medi~ din lourd~ a edIIs un mare s rviclu ~tilnl I demon$tr&nd re3italea aceslor WldecM Rug&clun II 111 uneon un efect - ca e6 spenem (l~exploZl\l fost boIrnr>'1 cere s· vlnde· cat ~ II'lStanloneu de botl co'

aI fOl I. cancer. fec~1 renele, ulcere, tub culozO pulmon rtt 05008$6 sau penionlll!

Lumlna-

panaceul universal

Cum e6 0105111 aLUnCllumma, atli C II

splrtluol cal ~ CeD fizlc6, penlTV a va

'IIndeC!! sufle(lII? Peel ru 8 b ficJo d

lumtna sdsrli e$10 n cesar ~ $ls\1 foene m limp In ear LUnVlupirf val6 ns amn Cunoe~lere. ~ prfn usia putem ntelege ~ lI'eQloe ell clbm $II Pfllctielim s~ 'n~6t m Dar d'ncolo d aces; a, exlst4 OunvlezetJ cu cor perman n sun em 111 COlIlaCl pnn mtermedlul resplra~eI nOftSII' ,0 mnezeu irl<I Ener· gia Unlver$llib. 81uno can<! r~ptr{lm B

in & lese om nls IlOaSII' ~ aWnCi

intelegem eli eeea a ercple eu lumi 6. p nlru sullet Cu flecere respt· fll\le. 54 ml erQla Dumnez u cum Inlrl! ~I ies din !lOt, acee e61dUf6 u~ara ~I p6eulll cere n copfinde Cu

eeere r sptraJl I glnelov ~ Lumina

~i En rgia Dumnezeu $ co~a ell

un IIlen lumLl105 car se m6r~o ~ II ml~reez! tn JUNI voseu ChlAr dujX! 3..4 minute put 11 !IIm~ prjn p le QJI11 eeva In II ~II se din propriul corp

eu m&lnll tn 1\$8 tn Inleret, tn semn de 'b!ne·ai veNt . co un u~ umbel Ibsali ec aSot Energle s& lucreze In oorp pentru 15 mlnu e ZJ f1jC. de prcfera dlml. nee II, dup~ Ir ue MergOlI fa geam prjvill lumina lilet ~ bUCOrDiloV6 d ea Dll~ VI ~,pu e~ 01051 ~ onsta1e d CUllrt. pu In palm 1e $emld8-$chis VOII SIITIII cum Dumnezeu fn(epe ~ lucreze PI1l1 VOl. ln emlll CB un RatJ Vlu care IIIW 10 aufl \lOSIru ~I duce de eoolo toe 0 et6rile n p1&cu 0 Exersa~. c~cI eoer e~a

v~ yell vlndeoa s e ele mL!11l I

Dumnezeu s~ fie co voll

Suntem condu~ mental de extratere~i?

I Cornel NICULA

Mull, Numatul 3 • oatornil(te 2007

PAGINA 4

COSMOS

CALATORIILE ~TIINTEI

sa neface

ruee?

III I VART

PU

u!

escu? Da!

instei

I MAHAT A

COSMOS

AnlIll, ~mllnll 3 • OCIomblle 2007

PAGINA 5

SECRETELE VIETII

• MAHATMA

cet care aU 8VUt Ocazi8 58 clteasca Blbfla, TndeoSIJbl textuf Apocallpsellulloan, au putut observa acolo, la un moment dat, cJ "sus spune:

"Eu sunt Alta ~I Omega, fnceputul ~i sfa~itur, Putem deslu~1 BCt1sl mister? BineTn/eles .. ,

Talculrea Noulul Testament

S-Illl spus foerte ~Ite dospr oonpnu uj din Noul ~ ~amen. 0 sene lntre3ga d ce~llllQ'l l'I leologre ~I' d m.ereu eu p&'ere3 despre un te ex blblic ,f~ra II $0 aproplll de adevllr Cert eeie cij eel PUl,n Naill T~llmen, ~ 10 mod deoseblt Apocolipsa lui loan,

s c, pAHU

Spe~np ests () {()fJ5 pus6 In m;~care ch inima, nl!inje/f!:Js.3 d. mlnte, c:u. ptXlt ~ nducJ In rmnl", ttl" din maro~ do potentl3l tot ce f)S Im3gl"Jm tl carum 13 Mil fransfof'mijrll n(J;1str. in Itk:Jlul pit c.w. dorim B~,I iJling,m.

Mull, Nutnarul S • oatombfte 2007

t pr lin 1\ un ClJrnuI de ~liInl6 ESOlettc6, un veri lib lrota! de Iniliere ~ri ua 6 D cll fpc m r~ rir doar la 'llzlunea pe ~re 11 81ru -o 1oafI, cu eele ~3pte " , cele ~apte sf~nice, ne d~m s ama c~ tn relll!tl'o SCe YOrbR d $l1\J(tlire ,nleo UImlne, p ooordonatel chekr lor D r omul nu are dOl¥' 7 chel<r, $8 cum

ronat vehlweaza peste 101 Id a tn

reallt81 . sun 6 In erioer , ell fun~le,

pla~ pe cclceoa verlebr Itl. ~I I

wno ~lem Aile 6 superloore, sunl plllS3' tn in! norul CIlPOI\li, d spfe QC8$\ee ee vorb~o tn APOC(l'PS4 lui loen

Noile chakre ale omulul

Trebule s! ne obl~u'm ClJ Ide a ~ ClJ relll!tl'ea cll em 1 mulddlm lISlonole. nu doar ridlm n$lon(lle Co lin s1ngur e):e~ cencret erodel1 cll 50 lui votllru lite tnd!lT1en!llonal? Nu. I est

mul enSl(lnal, eeete e<:cesa, Ie

dimenSlunl d8(At cele Irei ClJnotlClJ De

eeeee putem 96 simtim cll euntem coneC1e~ ClJ DUmneleu.8 l\mC1 cllnd ne rugl!rn

sa vedem ce a \ITIJ sb spunt! sus1n urm~ ~ 2000 de llI'U In r;nmul mnd 1n pceaSla che~lIune e$le vaba d corpul splrl Ill. care s afla fa ~lne8 eur i 1l()8Str Aces! corp e erma din t tTaecle dubie, e duo I no~unea d ,'er Ka Ba, ~ clare ~ul d e reooneC(a omul fa nucleul sbJ Chri~Vc. num Eu Sunt. CQrpul sp uel oste c008(to. Ie dou~ eh e numi e AI a ~I Omega. afl te

ndove deasupr capulul P 0 de cur nd. ctIa1<~ I Alia ~ Omega fJJ au doar un rei deooratly, dec6 putem epene ~a Ele SUIlt C nlre ene«geVce ClJ mod cof1lllet <Ii ertt de dcillUlre 9' d pC~, decal e I latte en r Aceste enakr s cof'1lXlrtll ee do regulelOn tOM 01 d &n«gr, p ntru Dd e et8(tric ,magn tice ~I de tip grllvl olJOn~,' ~I brnp 8\1 nd roM de ooneC(pr a om lui eu dim nSl\A')e8 e7 II, unde ~ 6 Me ~!rli lnAltalf

PAGINA 6

Alta ~I Omega - desavar~irea omutui

Flp, dllr, vol desjv~r~!', Pfecum T8 vostru d- oerun tele' A~ spJne3 lisus a ncl cIIId 8 venl Dultfet. EI $Ie d a OIC4, penlnJ cln poat ~j. Des~ ~ r a poe e fi a stl alUnoi e!nd n ocupM1 d ocest dou6 cilaI<r special nLlml a N a ~i Omega Unde s(Jnt ete plssat ?

C ntrul n rg e N a sa eflG pollIO' nat 1(1 ap!ol(ima 20 de centlmalrl deasupro copy ,11 Ie IlprO rna 7 cen Ime i lnspre tn faltl. r porta 10 mljlowlul ClJ)ulul Mal slmplu spus. de IIJ)fS zon panelals 1.8 rftndul sbu. e ntrul energ c Omoga "e plaS3 la op!'OX ma 20 d e nbm 171 sub Ince, pu III 00I01l11 ve« brple, decl undeva sub ~ZU1, ee s! zleen a~, tns6 tn a ere oorpuitll. tnlelegem astfel cij 1 OOl1ellzli daub cepe de energle dlfen a de cea y fClJI 1I de cholera e obI~nUlle Omega 0"'Our6 legature co P¥n n ,prin-un mod d rna'noe hologra Ie! De ace 8 inlOld etme ebne s! n onoor6m. pen

o ~lBle OOn&, ~ mama G a

lnlre fa ~i Omeg(l eo OmJe3zA <I If o CoiOllllli de luml'l.4 VI~.

NUl10 (Dnd chd<r I ' AI'1l ~I OmlY,ls sunl deschl~ ~I C4)efeaz COI'8(t, 1/ ~ 61 ceva nurmt 'Undole lui M eilltron' ml!}c&ndlJ-Se prin 0010 nil Inlerntl d lum n6 A!; Sle unde maline' oe. elec1Jica ~I grll\ll!ellonele o5(;lieazj lncolo ~ incoace tn e chakTele Alfe ~i Omega car reg eaza ampll din en undelor freev nto lor Ac~ste undo ~lll1'()leazb ~ sUS\,n fly til n rge 01 torpl pnlnlcc d 'I1alb 111 MxJ mal me de llJmlnli, al 00108" , ven bral FoIOSInd wect N a ~i Omego. ne d 5(;hidern ~sel cj)' e des&v ~'rs, IlUng nd Ire pte de pe care Of9(1nismul nostru va rUnC\IOnD c61T

silidiul de ~pllr e 1m llnuil

CI li In nunWlil yrmOlor Poqt1e SIler, Are TnJmI/

energJe. n

COSMOS

VOCILE TRECUTULUI

._...

az

I Conlele INCAPPUCCIATO

De mutt« orl prlvlm seaf8 sfelele, dIn acest colJ fndep6rlat al galaxJel ... cesut este lini~tit ~i senln, mst ales In sarfle de varn, §I daca ne place, admlrAm §I cAuMm cafe 0 stelU/a cAzatoare, vreun asteroid sau alto lum/niJe bizare ••. ceve Tn no; ne aminte1fe de lucruri dramatlce, §I 0 profundtJ chemare ne striga AcasA •••

Preg • ~ .... ~ p ntlll d Z\lalulrl $~lliiO' nsle ala istorie C4ii LOCle ' 1n1rom In pUne rblOOo Int~aac e desp~ car v ~ cl asa cum nu all (I nl(bleri print! eeum' Informa~lIe prOliin dill 5ur~ele sir '1ochl ;; v flficete pereoMl

Trel Marl JuccUori Galactici

Este necesar $6 cunO<l~IOiI ee enum se" 6f'ill1l1 chlarln zllal nosstre, dlnoolo de 'moefera reSlril Pentru ci un Ie ap.llril ~ fenom ne OZN ~I au cauza In oonfllctele ce se <lesf~~r~ tn iIIXll,ije In Of" are, Chlor ~I rilsUgnlre lUI ISUS C nSIQS A~em a ece, penlnllncepul, cu Irel men cl taD;, care I~I dJspu ~ suprerrnJlia In eceas ~ PlIrte (I C6ii tsctee, ~I de a cilror lntt< ate depnce ~I soar'll! omenlril Prima es Ifl'p riul Orion, sl at In n uloasa cu 8cel~~1 num , A doua - Confeder~la Ga actd despr care !111m c6 Btut c;lvllizabll nCXIs~ ~i ° protejeaza In Iiml18 L~ Mill ArbltIU Jllr ce II de-a lrela este Federa Ia

Reptold6 S8IJ r a1l6, oompu$A din m

m e spec.t verMe, In prtvlnlo Confed • roil i, se poll e sp.Jne ~ la a au adera mal multe Federali a lIIlor n8\lun aiel r , din d1feri e zon ale ca;, tactee, nlll nI formale d bpun IJIll<jn~de d Vega, Lyra constelalla Andromeda,

Sirius, PI ad Arcturus I eie

inchinatorii intunericului

R lJem repi' 1~ 0 nl~ egrl)SNa, cu

Instincr.e dam" tcer ~ abllJIlIb razbo Ice, pe care «ldromedan~ t-au c;Jtolog t ce 'Ultim R6zbolnlcl', )1 s nsul de performpnll(cum ~ Ii ultlnlll mod d Meroedes. de exem~) De aiel rezultb ~

COSMOS

,

(lCO~ repli.enl ru se deu tn LIi de ta nlrnlc pa1i1V a objlne ee 3 ce or Cu 8PfOX mativ 14 m1loan d 8flI In urrn&, rn C~ lsaee a izbuen un mare l6zbol CtlAd'/a, W IT'IJlte zed de mllOaOe de In UIl'W, I~ UmpnlloT era toane rasp ndl In pMea (lcoas18 su~ II gelil:<l ,\1 C¥O ee siSl«Tl1J nostru soler Se \1 fld a pc mj de (1(1 luminA In dlomelJu 1>(;tQoctn'(! 'I cu 16 mlhosn d t¥11 tn IJTTI6 dlnlr~ dim sill! p I a SP8Ii IIUI Uoes1UI unrvere a apt.-ul resa ~s, delletil6 me- fnu Inoo Ell

! ere 009 In dmen~ea a 9·a, uAde

se ce Spntua1e Conducb1O{1:e on

9d1JxJe Oda(4 ptRunBO In Cal a Lactee pnnlT'un pcr1 oftlll.)) evopierea near

1oo$ei ())on, a t contact OJ ro mlciQr

~ o· Ii, ~ror ha 81 stel8r se j

In -uoul d br(ltele Or1()(1uIUI Rind

dependen d 0 ~II Zeftate a ~ olllllfll Be I, repblwlil - Orooo uns dupfl all c6 e118 mlliCXIne d a pc P~ 1, In ZQrl3 AHIlII eI

Suprema la tehnologica, mirajul puterii

'" Onon 10$18 deta 0 ConfGd ra~ formot6 din cenu~' din s emeIe RIg I Zela ReHcul1 I ~ Zela RetJculJ 2 care+ u placst pe eel 111 SI.stemul Lyro De altr I Tn legendele nooslre geto-dac s ra

trvec/ll, se epune ~ e exlstat In c rurf 0 nwre b~t!lle lnlT cor din Vege ~ Lyra . r Tnvm~1 au os< e r 11 pe PGmtrnl acele vremuri(teg n<l e despre Zamol~e) Lyranll au lost \'Inovall pentru 061· IJ llisal pe unll cenu~i1, alIal' deja ln sluJoo {epUllenllQ(, s6 S 11111 ez prinlre rasele lor ~ 8$lfel $'IIU tr ZlI dezbineli ~i proapc

._...

eva

cuoenll Mlza? Teltnclogl ln sdltmbul P\I ril, cern la fel Qjffl ee pe1rcce 8t'l11Tl ~I pe PA~n . Un" Lyre"i s-eu reNg· apol In al e 81 tene mlgrllod preponderenl dire ZCllII P1 ·00 lor CAl din Sirfus, moi files <f." slstem~ slele! SlPJS A, !lU orenl amb lor plrji aeis< nl6 )1 erm8m nt, In <Ii rite grade, p nlru II bala sa oonflictul In inlen a de a4 ecuee Ie un echilibru ;i astf I s6 s trK:h I Trebu1e spus ~ clVlltza~a oe!or din Lyra a fost una dmlre e te ~ roori cui uri g I cUce ee a e t81 ~reodat4 ln ceast~ lon~ 3 Cb lact" ,

distrustlln cete din rm! dace eras

c~rora nu Ie place f110eul ~I PQce3

Oar, a~ cum '10m 'led a In numt!ruI urmillor, rase Serpen 1, urm~r a v • mel uman din Lyr §I prin Ie, mull m tIrzIu pe eele ale rase Homo Sa 1'1$, c a mal lnzes"at~ les! galacfJci, PlJS~ la !Xln d Sirius ~ PleI~ , pennu II dlSlruge r sa S rpen Intr·un Vlllor oulremur6tor ~ de-a drop epcca IptlC,

CI Ii In nUnWul urmGtor Cal~ PIfhd.- 0ri0nJ

PAGINA 7

Mill, Ml"*,,1 3 • OClombfJe 2007

I Ceelll OAVID

A~" cum v-sm prom/s ~om ctJntimn II vorblm dtJspro

,,,,til on f/ modu/ lor rH aqJUJt'.

Cop ~i ,tinerefe feelaare' SUi'll 010911

In rrtullluri slIctlficlele, pentnJ c6 ~ II

~I $1$p lor. rep en", dorll$c de Ie gcOJtja energl3 lor p4J~ Cel IIlllI 81f11O$ satanls1 lumH AI ister CrOl f111n cenea

sa ,TeQfIa ~I PfllCtfCII glef' $CJI$O

1929 ICjllicO mo vele car jus c6 rroartee n 111111:$ ;:1 de 011 ~I~ foan mid sun victim !deale ,Cand oop' rroar bruec, energla e st ell~ (I brusc VIctims cell ~I perfecl6 cu putinlll esie un oop d sex masculln obsolu Inocen1 lnzestra cu 0 mle!igenll) natlv~ ell mel mare'

Salllllls.tlll Fra1er Perurabo 11 jlractJca

sacnficlul rl d 150 on pe an '

perioodll 9 2-f92& Asta ln~n6 ca n gees! In IV. 11 s{ltJIfiC3t 2500 b(lle~ ~ ne mel lntr Mm ce lie In 1~1~ eu m looenel de copl care dlsp:¥' nual rll sli se mai elidA vreece I) d i 1n sen!!!

salanlsmul nu es e dectl U Uri d

I VIrgil MARCU

MulJumim po a~u'" Ci'IlII nwWUI preo/ Adama, pentru InformaJille oreri/II nou~J luluro" desprv modul lor de viats !ji guvemare.

Est necc.u! sA rim rwcuno,c4torl Ifct$1IJf /It re unot p nlru

bu116 voJnp, d,."goslDD, lublro " lum/If" cu ell rill tnconjo;lr.f ,I disponIbJlltalea sa pentru nol eel care no [ndreptam ecum sprv dlm!lnsJunea a 5

Mull, Nllmatul a • oatomb(1e 2007

OAMENI $1

RATERE$TRI

n rgle ~ d ~ I d III 0 (lIlA perscan~

Un ntual mal fk nu reprezlnt4 dec.it un tnstrumen C t conduce 10 rtul ~I IIlllnlp4Jlorea en f!]1 I Se 'poJcticat tn timpl)l unui nlUel setenlc cu copt, foe ee oxpIOlIO do r\}is '1110111 sb se produl:$ pe 0 vlbro\le f08l1 loasb dalon1{lln enlle! de bed ec lui sexu~l, 11$ I ell lloeaslA nerg e rezon az~ p rfecl cu frecvenla reptilian

Energllt rologlc II nerate d

ml~cerea pi nelel« pe oro e Ie cere se adouga cldunle seer ~ 8 lunO, sunl foloerte pentru a $IlOI1 !XIter a rrtualurllor

In eenee sa ,Seen suIXom', OOllld

Ic~e vorbl)~e d spfe un s.tudlU fbcut pe lema abuzurilor s xuale Ii lice de clUre UIlIVerslW ee din Colorado, care a ejllfl$lo conc uzJa eA to~ cei In eNI '{!IV U fosl SUptl~1 ul10r mo :Illln $!IV aC{e se ue , filnd fOfloU sll faeA sex cu edull , au fost 1000ural', au 0$1 sodoma I, au fosl fOf1a~ s! la parte Ie satJI lOt umane. eu fost fOfla~ s~ Ie porte la eete de canlballsm astea toa- lntr~n procelll de 97%

TO( In ll".east6 certe ulorul ~e desJl"e ene sunl sa mi~ In t art181

sun cum soar !XI ea crede ISCursul1le

PAGINA 8

COSMOS

SEMNAlE

..., ..

I

I Cecil n OAVID

In artioo~ lreM am vorbIl despre drvmun e Ini~ la Sfln 01 Bueegi cu dlsclpola mea tnv~4toare3 A(um v4 vol po\' ,I cum (osl In'Veres celull pi dlsclpol m ,un b4la In~ltul, fire'l. cu ochl man. (rumo~ cu un lImbe ptm'lanenl pe chip eu imellg enl6 ~i proiun.zjm ceec leaz~ klcrunl din jUNI sOu ~I se mlr! 101 tlmpUl 0 c:e-l 0( ftl '111* d IIUlcronlQt6~le ~I 0f)0fl 1111 'ile eare-i eper scum Tn \ltlll!

Am pornlt In drum etnd C F R ~ era gre'/ft ~ am \illS I PloI~tl cu 0 ma~ a rm rtarll Apol co un mlcroOOz plM la Sinaia unde ne-em eezet A <!oua 1i am pI~1l11 Bu" ~I am urC$lla 8abele cu

lecablna Era un rop frumos ~ Slin ul so pro a m!rej, perc~ unlndu-s cu oerul

Am as lIS ne-am frlellnol 00 mlna pe Inlm~ om salutllt Ne a adresal salu ul de bun Vent !jI am trecut I Inll r Ctlnd resplt~1 orlee Ormb de energle poli oomunlea cu e Nila am tkul ~I nol, Iwlnd conl8~ cu l)9lntul VlU aJ S If1Kulul NO-ll Infol1'l1a c4 nu este 0 011'11 crell a de natur cl d alloestroll, ell un p6zi or al mullOr Wine ~ ccmori Ineetlmabl e pentru omenlr Ne·Q mal $pUS c4 In munlli no~trt sun mulle beze extrnl re , ~Ile !jI blne ascurwe A voTbrt d spre Dacia Hlperbor ana ~i deepre disparllio ellIl aile lmens In ora~ d sOO ~ A Yorbil despr .plot/a

S<!cr6 a doellor' . care va fi acti\llll~ ~I ja~ ~ nul IIceeta s- ad v ri aceastb profOl e

InIll rilo sunt saturi in con~tllnt6 pe care anum! e persoan .trezile" $8U fn .(Una de ezJre' te j)flffiesC I.e mom te d samnale de lerarhl Lurrin" seu de Veghelorf Ne-am ~ela I» ~m6nl, cu ISla spre cor ~i am dal vole energutor lelurioe sb so tmpl leasc4 UITTlOI\ios cu

n I9ftl OOsmice u em prea 8VU IInl~le pcntnJ e6 ,-au perind zeo d persoene zgomoloaso, eere ,-au oocotel pe Sflnx 54 so pozeze seu ~ so odlhnea!K:6 Ae eb ~eu sal nu oemenll vencau s6 58 fncaroe sou sa so puntice. Con~tlen s<!u subcxln~tI nt r~cealJ planul suflelulullor,

Clnd em tefl'llin I 01 oe am evul de f~cut n -em pleca Tn ( 1a S1in tiM ~I am priml binecuvtnl Ie lui A ansmia IIn61\11ul dl!K:lpol $I) ranle c(l va evea {6Ware sa $1rt1ba14 aeest .drum de splnl ~I glonl' ~,acum pot d pun mk1urfo ~ QceasUi nt tlnOr ~ pense'>' r nt4 a mers frumos ~I diSQ na1 p ,eel", ~-8 fnleles roIur1le ~ mlslunea, renunllnd .10 mustaW la 0 leg6 ur6 dezarmc:t1loas~ ~ obosltoaro. care so pu1el! lflln$forrna Tn ~salotte ~i ImpllQl tn blo~ea mls!unll

III.

TrensfcmllndU'$ ,transform6 bo~

101 ee est fn pr *l1li sa. W oamen- energ'e Pen ru ctJlln Jurul nO$lru eete

54 fnl leag6 care Ie sunt roS1uril ~i feerte energ1e mol condcnsalb sau mal dlafllllli.

unpOflOnt, r~mt sa comunlce cu ~ a~el s demo eazb ~ c e or

oblectol ~ sA • replile, tldrclndu,l cu mlnlo d llnar ~I 0 tolo~le blne, or

mnte p tmb ·rt~ . Oar <loeb ~I 8sculli ~ veeea Inlrrl, sigur mergl pe ell ea pe care II· I ales-o In nte de 0 v II! pe Terre

Mesaj de la Alpha despre marele salt cuantic

• Vlrg I MARCU

COSMOS

vee lizle Stl ortl ptOfund ran o~ 10 nlvel

atomic ~I ceIuI 01 e 0 co Inseamn& !\ON ~i ARN s

PAGINA 9

AMll., HlJmlWl :3 • octombfle 2007

TIMP $1 SPATIU

E

u

I

I ASTERION e89an cr anit ~ lor ~iYIUz811e

1mp~lIleay area Eg 0 sub oo~ndo

Ind pllrtllm de Era Berbeoului ~ r \.Ii Minos.

mergem pe fil\ll mpulul. au lnc4 0 Y~rsl6 C4ll ul taurulul fiind f(Xlfio populer tn

8StroIogl~a 111 UrrM. peA1ru e vecee cum eeee perioad4 tn Eqlp1. Mesopolemia ~I

s-a mIri $lot tn lume f9la 8~est tn egul balin III M6ril Medl a , UII11ele

sector ceresc Cu 0 In enl~ oe se flJ~c sde SWlt vlziblle p!rIlI tarzlu Eglprul

Slflllrtll tl1<:O d juru 8nulul 4534 t Chr, Cleopa ~ tn~ VOl1 II too sacn Apis ~I

Tllurul preZldeaza peste e'>'enlrnet1 el c Mne'lls ~ 11 trata ee z Ilnoem8i' Tn INpUn

u model ala IU",I lntre onn 3& 14 ~I d 8nlmal, In India vtner!!r II vileli esie

repe<;tiv 658 I Chr. Cum Taurul eSl un p~strattl pan~ tn zlle e noastre. ler

aemn de pM1 nt, tnoep s~ se ( iii a eze Ielos a aUl\llul ~I boIAUI In IlgriculluJl1 agneu lUre ~ cr~torea RnlI'Melor, ~a 0 pra ~ e a supravletu't ~nll

c m mt fusese ~azul de Ieerte flU mp. Ilcum Tr lii1e leg de cullul aurulul,

Ins aur&ndu~e cullul f IIt(lln ~i al proven din C~ to nUta ad e d

pllmaniulul Guvern de V nus, TaiJ~ lenlClenl tn peI1inSul Ib nct! S·IlU p~stral

educe a at 516 ell bel:iugulul ~al'fllCJfUi p~n6 eecrn sub ormo oorridelor.

cullul teurulul seeN, c61 ~I fl\lrral$ lea ~I degen rbnd lns~ tn jocun crude ~

sim!uI este e tn II)( c ea ce era leglll d spe<:lacol s6ngeroase Tn cere a m lui

e !II reUgl S pun bazele une ramUli esre me mlilt maitre et pen 1\1 d lloul

nol II ~bl I i In Eglpt ~ MesopoW",a, cer spe<:latorllor decll resp ct,~t

etudl~ ee (lnume n1rieretln go oomptJ~1 To din ecea G er" provine., flI80

Y89 loli doo cele ~I bune ~Iori, pen glnea dlevolullJl eu coeme, eeoereee

e tn us to chi e fem 1I0r nob e ~I populeldle semi ce car venereu un

cI\I(tr Cetele b rball10r So scrfu ewel s1ngur zeu, veceeu ~ odII ~ i 1do1(lIr1e

pdm lralat de cosmeticll din ISlorie 0 popoarolor veCln • care yen reu ~

~tilnt6 leqa a d iflflutlllo Venus ~m S<lcofiCRU ohier "flln! um e tn clnSlea

nu se pool mel gr611or, PenlJ'u pnmll zellor ~ z IleIor OGCSIOr cui e. Om penct

d 6 dup6 ee 8$vofa atlanta, se redesoo· do Yodere esotenc. lu~caf~~I, ad ell

pero rmn u de ~pru, meta'" lui II ta Venus. este oonillder a fi SUMS

Venus. este mtrodus In oompozi~1I '8gel de Satan, dtlrldu~·se numele d

~zulue, me 0111 c~rul foIOSlr tenSIV LUQ'fer, In 'nle de e6derea S8. LUera

a at peA1JV ogr1oullllr(! ~ r!zbol, ct! brllicll AI ph car Trlscamne Taur. II dill

pentlll decor8~UIII ~ statui (I det rrnln era gr ceasc4 a n forma un stele

cerce 6toril modeml s.i denum ascA Cli oncl ooltun. folo 16 de ~6tre lid

OCOSIO perioad& Era BronzlIlul S Intunecell ~u v rful In 10$ pentru 0"

oonsuulesc tempi ~ palate f3SIu08S In d semna pi LuClf r Cui ul teurulul

Bebllon $1 Eglpl, P vole<! Indusulul se r6mh1e In 00 I poporutu. evreu dup4

ridlcll ora~ fabuloase II cOror m tire Ill· plecere3 din EgiPI, adopt6nd venerareo

mane c ntotO 11'1 versurtle IIb!1erolel, unul V! de aut c~nd au cr 1»1 ell Mo~

ier pe c~nd Clvlf1ZBjla EI d I erll Inca In ~ Dvmn zeu I· p4r6~~

I •

r ceres 11'1 Era Beroeculul se fllee eIlnd Oumnezeul unl( III lera iplor

Int rzice ~I uI IMulUI ~I a oncSru elt Idol de eeest Up.lnstaurtlnd cui 1 monl)( !SI1i1 V ctMuM Testament cor lin de era duro ~i sacrf clal a Bclteculul Tn Indis s ~uellzi ~ tul laurin c r ~I dup~ schltl'lbar a nOf' r te e I ,0 zodlel marptne, eoere fl1<Ircalll de moertea lui I(nshna !>omit din Pereta, ~I z ulul solar MI ra $ ex n<I ~I devine du1 ee In e mal popular, tn fntr89 Imperiul Romt¥l, Grode ~, chler ~I pe meIeaq e IlOI!SIrO, erQU! m SIMI( filnd deseen rep-ez ntat cu poclorul pe gl\lmllZu! nul tBur sacn1ica Awel In peAoada 2378·1650 1 ehf, vKhlle ene.rgll venu!>1 ne de phant sun pte fnIoculte de energilie marptne 0 ErOI Berbeculul focoase ~I ac v Oda tt oonsolld (I puler II In stat

se uece 10 aalparllre d

nol lentonl

s bJUglirea na~unllor m

slab.<fczvolale, slluelle ee n eCla ull~ Ir lme 0 cl lie' a an loCSia Erei 1: u est cea a ~ ~I Ir!i - In oomunlune eu M~ P4mtlllt. 3 oui rezulta olor proptiilor eOllunl s~ne . ~ II aclJ~ 01 0 ce a ce este ~tnct neeeser o penden13 flJ!6 de 1uc~r11 po cere 10 ccoslderam nee sore educe oprirea progre3ulUI neln!elegerea xprim6 I Ol\llnululln flspe<:lele sa e lerostre educe ~ slIIe eroer a ldoWtri I, 1[1( Inc.!l~area leqllor DlYln fn acaSl S etor o-:eaz& 0 ka~ et:lec v~ ee Impld dccllderea In pol ere a cui lUI vectu 1 fUlllllfea IlWtll

t mpielor ~ poIa lor ~i ul area nume10r oonduct!r.onlor rnbndri ... Aceast(l er6 n tnvD II prin IIptele prodOCO"...onlof no~tri ca d aell lncale m Lcgea D,v 6 p rom ne~ spus. se aleg l)I'aful

Dacia - matricea spirituali

I Virgil MARCU

Mull, Numatul a • OCrtomill'le 2007

bog Ve ~ ~e ~,s1fJV P est slngur ~ll unde IotuI 0XlS1b ~ nu Tn afen~ de LillO

lIuvo tns~ nu po3 dlstrug su I ,

Beel>tUle I S d6 poslblll 3 d 8 r lUll o d Ia tn~ pUI la13 oe 1\ transnv mo~ ~I $1re~11 no~lrf1 dQI) Beum In vrernurile din urm6 .In C«Ie p u GIIO ropuri &e g s~te ~I so p08 e r«up III nlve aUn de '101 ~andva. lnolnte de dezostru S~ ~i ' n~ c~o Be I

car ~ proYocat deza etund Yor

conUnull s va oduc Ileum $pre

I)I'lbJ~lr n 16 EI v~ vor Inv!la s(l

~epl811 lutor de to ell II ~ pon tnv!IOture lor fals6. ya vor preface 1n "eputln~1 C(l s& U mel u~rdo nlfllClt.

Acea III sllUa11 yo con a p n6

~nd Yll veni tn aju~ vostnl eel po cen 11 O~Iep(Il~ ~ 11 vel ~ cunoo~te ~u inlrna

PAGINA 10

COSMOS

ENERGt $1 SANA TATE

I

lata c! revenlrn 3 pra ~OOIet11 I alb de splnoa~ a E·urllor aI~ er . Olnoolo de ambels I vlu oolorote ale produselor oe eteu pe ra e s pet'lmlrkoturllor ~ In Vltrinele magavnleor d CIW1i r, PIIOfI1 un real s rmaI d IIlerm6. ~ asta deoerece ace edl i, cum ~t numite E unle, proo<oacll )) p nu num$ boll de vari e

pun, d !Ii mo,j,ficln. tn bmp. (lIe compor· am n ulul pSI 0'8 e-;ttV, rna ales 1n r6ndurll llnenlor n~tJi ~i ne mel mlr6m de ee tl~U "nen de allfe drl'lgulI ~I In Ilgenii In stare tor natural . aJung 86

se oomporte pi ellm nl~ nlmol

lungl6?

ExlsllI 0 sede 1olreog de E uri care nu sunt nodve p nlJ\.l ~njj etea ooosu· matorllor. NOl tn~ v6 propunOfTl 56 PlJrcuroe~ sta E-unlor suspecte c~ n

Il!lre~az.A - n mod dtr I:t - slln~ ea MenltOl1f1m c! oellSlllllst4 nu eSlO de-;al Of! n181lv . In ee st momel1l, In Inlreao~ ume. exl$t6 0 WIe de ceroetbrl care ~ dovedeasd polenlltllul vji 6m&tor al aoestor adl I

Conform Ofdinulul Minie-leN Sb

nOtJJ111 nr 975.11999 'dl vii ellrn nlan sun substenl care s folo~c III Pfep8 rar a unor prodvse dim nu ... , In scop!.ll tlmellorjjril ceI,1&p. acestora S(lU pen a parmi a apllcerea unor tet!nolog· evenIUIte d prelucrar ' 1n Codol( AfirnentarlU$ FAO·WHO e sunl defiJlttt ce 'one $UbstanJIl care flU :sre COllwmatll C8 ~menr in sine ~ flU este folcsitA C8 Ingredient constituent ai un II ailment, care are ~u flU OW' 00111 viI vi c:lre se acllW911 inlettJlonli1 ou un s~ elmo 0910 (lncJuz~d roodiPean Ofg8llO' Iep/Jce) m timput producerll, procesM,

preparnnJ, Iror~, ~etilrii, 8ffloor4m, trllnsporwlul fJ/ sto~ri/ urnJl ailmel1, de~ onrj tm compon nt S3IJ 8'ect~ mIT·un fel ceraaerlstlciI alJmenlcJor Ilf C81e se edlJlJg6'

L sta adltivllor considera susp cli in urma tudlilor mderung t de bboro or

E150, E172. E no E141 - ooloranp, E 02 coIoranl ga en), fOOliO nOClV, S gAs ~e 1n bMun fT«J.\lt8f; II m, poet ~erll lumen roldJeno $I¥J c;me de aslrn ~Ic; Eti0 seu Sun~et yeilolA' (cdorMl lIalben) - c8Ilcec1gen 8 g~~1 1n dvk:luri. pr -Uuri, budlnQ, diverse SUQlfl; EI20 (oololanl) provoaca alergti; E124 (oolorant ro~) - toxic produce lumoM p 9 ~ brOl~, so g!s ~le 1n m zelun; E477 - eml.lls!lcaiOr (doc! es( oonSJJJWl In ¢I)$)

L sta aditivlJor conslderati ca fi Ind toxici

E220. E22i, E222. E224 (wlfill - conserv8n~) produc 0011 Int!l$tinate ~I alergu, se gisesc to cam a de tIMlbur· ~, canofi d i:hl4rata~, fnJcte ooofl te. prl!!rturi bore, vln, Ole d 'I. E33S (acl. dlfianll) ofCCleaz~ tubul d gestlV. ee gAs se 10 produsel Ql9US( acru 53U 3Cld ndlCftt, E339, E340 E34 t ($(trun de 10p0r ) e cteazb tubul dlgestlV, E407 (g flont) a. CCeatil tubul dig s.tlv; E46 , E4W, E~65. E4S6 (ag np ct. lnclrcsre)

I R. du RAN

Allm 1 ~a nOtlSbi de zj cu zJ este

des n Gpsltl de epo unor substenl

es n~ Ie p nllU atare opbm de s{ln{lta II organlsmulul

lollillle d IQqltO trebule $6

m n~OI1am cb od gf~1 Omega 3 ~ Om a 6 ae parte din marta emilie 0 lipldelor II< ~I QJnOSQJj sub d num es de malene grusjj, Iill'd sunt Indi$p 53bUe unul r allmenmr eoIlo!, fill

Prin aclzlJ gill pohnee tur I'

dletingOfTl dcd amilll OmegA 3 ~I Omega 6, fiecare cu propr'el!\,1 I(' po elll re

ProprIf1t~~

Acal1 Omega 3 preZlll a UIT'N' or I CAract cl posedO numeroase calitlll ben c» p nIN SIst ul cer()iO\Il!sculer restaureaza unC1la endole{iol! a

lelor ~I scab, e<lzll ~ d III rom; prevm ~ca I cardtOv8SCIJlor

n (lICle mlOClJd O. IIcdden II 'Iascular c reb('(ll ertemele

COSMOS

m mbrelor Inf«lOtW"e; sw1 bunl pentru restebillre<l chll emoP<inlll, p nllU redob!fl<Jiru OfJ(Imlsmulul, a eapadtapi de a lua dedz.! lntr-o m erb pozllt\l~ pentru tr~terea n rgl I ~ putent de oonoentroro

N. D. Omega 6 perm.t dlnin #ea nlve ~ d 001 erol 'r6u'1n sbnge (oole91erollOl) 11 96s1rn In ul iIA do IIosleo-sollr ~I IIf!lJmlte pun de came.

At6t eoall gra OmDga 3, ell' ~I Omega 6, $WI odli gr~i $01\\111, P car orgontSmul noellU nu poote s 11 $Inl leze de ceee e 11 don allm til Ie

om ntele bog In Omega 3

!)ule ooneul1lOlt rap4 Est oert Imp0rt3n alunel cand 11 ooosumem ~

vern In s ng ~ 0 can 1 '0 mportan de antlOJCldeO!I (vltemlna A C. E.

$ nMTI 9' ZInC). anUO)(tdan~ p care lu~m d; legum ~ trude. Se reoomandi un oport de 2 grame pe zf de aClZl 91'8 Omega 3.

Undo n gllin? eele rna bogll'o

aJim nl &C121 Om ga 3 sunl

urm~toa'e1e ul I de nuOI, ulel d rapl

a.12 grem Ia 100 de 9fQme. d

g«TT1 nl d groo, u1 j de SOla, nUQ' 6 p&1.6la 7 grnme In 100 de g me ul de ~e. grilslme de gain unt t 6 grarno Ie 00 de grame;

O:Jr tenll nu ullall ca 0 II IlOOrllave car 0001 aclzl Om go 3, trebule $6 oonpnj . Omega 6 De exempiu, dacll m~nt:e11 mul ~te ro (bogat tn Omega 3), tr 0 56 aclOOg;&)1 ~ ul I de

flOllrea·OOQf , bogalln Om go 6.

N. est.1 dooareoe raport\Jllntre celt clout pIKI de 8C1Zlgt<l ebul ~ fie echlllbrat 10 1m nlalia noosW pentru 811 rea II vw1ubl o$Upfa $1e.tclN cordlo-vasQllar

AIill4nto~ ~ acid grill Omegl 6: eI de tbNea,soo~ lUI, IJ d "UOl,

u de so.a, ulell de 9 rmenl de g y 50 10 g Ia 100 de grime; mBrIlsrinA no

rell! , serrllr1le de IIoore o$OOr lit 30 P n6 Ia 60 greme la 00 de grame, U de rBpl!!, ultl d rahlde, gri$m de g6 A

0-30 gr8lTl 100 d ~M1 : d

m sllna, au lnlrog, UIlL untur6 de Pl)JI I P nil 10 grame la 100 de grame

PAGINA U

ec(eaz tubul dlgosllv rn 1 (Orlo( •

t 1101- oon$CI'Vtmtl, posibU eancerigen. In rzls In SUA ~I Australia prod c bo de plele. E232 oonservant) pea; pro· cuce boll d pete, E200 (con$CI'Vnnl), extrOfTl d toxic ~i ~cuIos eeeerece 8U~ n organllll1l vi limine B12, E320 (00 ·1lidrol(l·anlsol BHA - conservent) se g6!l~te cartofi de~ldralell, ulelun vegelale. supe ooncen at ,$OSun, gum6 de meste-;~t. E321 (8fltJo doot), flQS'

ell cerigen. cr de eseme II nlv tul

oole~orot ,so g_te 10 !ll<lrgerin E311, E312 (antio ldanQ atac!1n tirnp slSlemul n rvos

Llsta adjtJvllor consi erati ca fiirrd ncarig ni

Et3t. E 23, E142 (ooIQraV). E211 (lIOdul benzOIC , d~oi $& - eoneervallQ. tn101'Z1S In SUA. d r perms te nol se gbse~e 1n onete ~u un rl'Icontoore E213, E214 E215, E217 (oon$CI'VanU). E230. 239 (conservonl), E621 (glu llmatut de sodlu), po1 n~alor d rome. E631, E632 $I E633- InoZlnllll E621, E628, E629 - guanllll~ E634, E 635 • nno¢u' Clde poteniiotoo do gue.t 9' aromb) E330 (~re8 de l~mfIle) devine eencengen da~ sf COfIeur!let tI exoes E450 (emuisifiaJ' r) - po1on fJl Cllncengen In zona .gee \lG

~adar, dr£l9i d jlori §I ra~ COIl~nl v6 rug m C$ tnoln de a pune once produs 1n ~ut po care n \,no~ Tn m~nO, In megazlne 9$ veri lCOi cu olen lie d-8c~ p

- ttl Ie acelor produse par ecese E·urt D3C6 OIXlr, g ndflI· ... 6 10 s6nbta ea voatr6 a ramlllei~ OacO nv ap8I'. mtll bine nu cum96raU

egecea Insa v~ PIJ'I,nel

AnAl! I, NlimlWl :3 • octombfle 2007

ASTROLOGIE LA MAXIM

e

ala

• Conlele INCAPPUCCIATO

Este pos;bt1 sa existe predeslinilri In prlllinfa crecNntei? tsl2 evident cA, da/ Ghim 8CtllUt Tn IIflrograrTUI no:ntrl tn Cu;i 11 rX-a. en" " IX.., ilr.ltJ splrftul,l minlll.3, dsd ~I predeslJ'nilrl in privlnf;J re/igieil credinJei.

RlIspun$ul la Tnlrebar a d moi sus a OS( dat. da. ~st pr~ rIM zodleea II despre credlntl\. dar ela nu I .blllu eon CUI " Cj eu er6 nUmer03Se Inft CI'11e SA Inoercllm ~ te d seifr!m

a.btc. Prlnclp:Jla tr~ urA - din punct d v cere al cred.nl I - est vplecarea no lIor s.t>ec caire st III religle+; e pot chilli' ~.~ gAseasca ell merea In ocupalli rollgloase La 8e1bec !Ibm. d eel mal multe on, 0 or .nl put mica, cocm p nlN ca

este convi", de stenia Dlllinitalii ~ d

ben elul po$' illl SIl!v~I, dar nu va

nlClOda~ nl!) hebOOllc. old blgol

T .... N ul Toor xplo~z~ Oll mar

enpe r g' ~. unecd, polite ave 0

enc:l I spr fetla1lsm Pe nati Taur

g6s1m d eela mal mu a on funcVQnori n Ins I uldle rellgl08$8 eau conferenllon e elu pe pr<*jeme de credinlli tO\I 1~ dedlell VIalS credlnl I, I r ce care nu 0 ae, sun IntTanslgen~ cu I wll ~i condamn cu ven meflill nolle ouren e rellgloos .

GtIMnI. allv G m nt po fj

persoane 100 e d~rtJlte p IN a 1nl 1&g

conc ptele rell lOBS . III'bnd.d evensa e despre rolul ~ lowl cred'inlel ltl alo oemenllor SUnt credinel~ dtv. in ecela~1 timp, stlJOlaz oculbs~ cu res. ~ nativut Gemenl re ndinle de fanansm ( ''9IO~ ~ de bofdore unlc6 r 1191 I

Rec. N ul Roc Imag.l\81jv ~I

jnlulliv poal avea IiII r villuni

prol' Este e a~ d fn ban fiIozotice

~ - Implla - de r 'g'o ~I cr~lnl Dllr credinla sa esre una de OI1g~ mlSlJc6. tndiferen eOrul cui 11 Ilpar)ine Dec& ore conduobton eplri fana d ve neglile edU~llo sa splnhJel ~. destgUr, va r 6e1 adovertll8 Cal - ne ref rim aiel, strict I

cepVI 1n mod normal, Raoul are un respect deoeebit lala de toate reUgllle

Leu. NlltIvul Leu Ireduc cred.nlo tn

aCllun r 1lglozi al~ ,., este lervent

(poa de'l I cruaal pentru 0 Clluztt

r IIgl0056 SEIU mlsion~) Este ebee Intoleron al de te r011g I credlnle seu

oul Din pfica 0, prins In ~~uno, Leul

ul doseon sO $8 roag • pten:and

Jogatu~ • ou Tal~1 Cereso,

FedoanI. N.(l1ll1Ut Fecloartl maMest un re$pect modere pentru credln16, ~rb mooif $I n ~ce5l\'e; F 010 ra poorttt credinlllln wfl . 0 c Ie me fro e 011 ~ cbsator~te cu 0 persol!n& pe Cl.Ve 0 Tn It·O In blserica. De II el, ~ preocu· pll e ,.,Ie :<1raprofe$lonal sa 1ndrea,ptl! ell f ~Ica ~ er1a rellgloosa ~ spiriluelb

BaklTla. Nawul Balanla poale fi Intullll ~I ozofic. dor proS( 119peC . poate d ~enl un credlnoio~ dogma c Cu

I R. du RAN

StilT II dlJmn avoastr3 ~ s6n1\1 • deplnde ; de el mentulllSUOlogle predom nant Pen1JU fiecar zodle xiSI

icl d purdic r nee e bunulul

&bru ellndlv~.

~~ nieGuJ ~I, de AER (Gemeri, Balanll, Vi!n6Ic:r):

• PREDtsPOZI E SPRE' boll

respiratori , tulburflri rologlce.

emu , ernelell, boll pi tone

hlpclienslun oonge&l gutll, du~ fI In a~' I Inscomnl

RiSe DE AGRAVARE PRIN

s len m, txO a ,IiPlJa d IlctlVl ate !licO, ob t.1te. xc se allment@re

e oese ~e lie, exoese sponlve, ~

pu amice. 0001. citante.

., ODALITATI DE PUR FlCARE ~ prezanls a rulul pur. In Lone ou mull 'leg t ; e, 10 mere, 1n pttd r s u Ie mooto. re$plro~ profund, IIfTtflMd COl

erul reZ1du81 din pIGm8rl., p IN a·1 umpte cu a r curat: acel~ Imru se

Mul I, Numatul a • oatDmbfIe 2007

to te ecestee, sub 8speCole benofice eI poate dev domIc ~ ~ca oem eu aI creOinle decbt 0 so d()l'~te s4 tnl I aga idene ~

.mIld lie lor ( iplOase In

pe cui r e~e crodlncloe

moderato der stal0rnle.

SalfPIon. Pen1JU naUv Scorpion tectorul pnnclJ)4!1 B credlnlei relig oese. dar ~i a modulu n core percep r ellI0183 ijI Owlnl II 3. ioete sunt mo Ivale mo· 110nlll . $\ln loga de r CUlul sflu N ul.e 0 mlnte pUn d Irnaglnel1e ~ r C ptrYil, 0\0lnd un inel grad de con~ben~z.a'e a )Cislenl I lui Oumnezeu ~ iii tot co decurge din &ee3~la

Sigtlllcr. allvul Stlgot4 Of urmeaztl id Ie rel9ioase priml prin oduco~e, Persoan filozofid ~ plln~ d optlmsm, !oemal din ClWZa credlnl Illt '"tens ~ 3 con~lngenJor morale putemlOe, Mtlvul sagel~t()l' ere ten<l,nla de a Impun eu 0'11 credlnle $I Tn fela allOfll, d!li nu este un credincios prD<:ticant

Capric:om. Nt! vul CapnlXlJ1 esre un credlncios fervent De multe on d se retrllge In Ilsoe1lsm sail e, medl. tfnd ~ rugtlndu'se lndelung E dog· mabc $U~ln ~ ~pllc~ dogma rei: 10Mb cu felVO(lre O~ nu. s astru. es e credlnoosul COI'e recv teszG b<seriee 1n

mod ( at ~ S roagA ell erdoare

PAGINA 12

VWIDr. NallVulul Vfr.J~t()l' If S(e Indlf t ta c t)senc6 sa f1XJg . penw eI este mportant ~ s f1XJge F!r! ~ ~i dedlce Mia rellgl sau bl$llflCli. eI eeu G In lurul s~u pesoan cu Ide luri tot atlt de el~ale ell 31 lui pe Cl.Ve ga~le bine1n1e1es, tolln blsericil. De no ell nu eete b9¢1. d¥ crede cu An M nrulcor

Pt9tI. IIlIv'" P~t1 vr a sa cunoascA

pl81n ,en~1 eel mal lerg po ibI, eI flU concepe 1JI81@ tn era Durmez lril Cu COati'l pu or II "" llfflopOl1e14'1, nat ul P vrea s4 ,"lr In con aCl cu OunY! ezeu, pm rug Clune E11p va vOfbl d spre oredinl8 lui. tnc rcaM ~ I conveneasctl la ea Cu coale acestea, eI !IImte ca drumul sple Ad~ttr este king ~I c~ e un dNm pe Cllr m rgI !lUlg r Door cu 'utorul ui Oumnezau

penlru 0 punfieer a plonulul Il10110n I sub du~, Irna In • ·vl! cum too e erno . e flegallve, Intr~ In oorp IlfT4lUI Zlle ,

pAr~$8$e orgonlsmul. on ate d II

Sunletl ~ b l:OdIt a pAW.NT (lair, FecIod, Clpric:om):

• PREOISPOZITIE SPRE fill za, 9IItl! retJma m, sc IOZli CQlo leri,

1mb61rWi1re are onore ,si.Gbre,

RISC DE AGRAVARE PRIN: frig singurfl'llte necazun,9flJ1, '"'tete llpea de lJTIentt'(l. v6rS(O, 1rnr;ib:·lllte,

MODALITAn OE PURIFICARE a imen cor ct rnghl t ,m &1 eel

blne; b II pu~'· Ire mese. d r

d s, m ncall cb mal mul i,\ hrani

flolUrcl thl<letl came Z(I 'n

fll91f1lul allmoo r lnloculll zah rul cu miere d 01 IRe; OOIl$ulNlli mbne6run simp e; din ~d '" eand m nClllI un singur bp de ollment la 0 mas! •

f 081' can I tea de allmeflt la 0 ~$6, postl 0 Z) ~ s.6pl0mtlr!4, ln aoe st! Z} alim nl ndu-vi,\ cu b uturl ~CUri de ruCl ~ u ~pe

A~ durXl 0JIIl vedOlI, sOO~tea noestr6 e$le urtul dlntTe eel mol omporiante luaun Dec,) re$p c:14m aoeste Bfatun, Atunc vom lIn mod pii.\cul ~I I ro rlseul dane tmbolntlili

COSMOS

HOROSCOPUL VEDIC

e Odl8

I Cornel NICULA

Ne-sm obi nuit de caJiva enl Incosce sa urmarlm tn Iiecsre dimineaJ8, la emlslun/le matina/e rubrics de horoscop. Esto necesar s~ ¢IJI ca ace/e tipuri de prediclii estret« sunt mal cu seems cu caraeter eomercial, ~i de puJlne ott se nlmer~te, in z;ua respectiv8, prediclia pentru 0 zodie sau alta.

Corpul uman - bucataria splrttulul

eceste organ

COSMOS

substenl le ~I erglo n eesere bun funcVon&n lns6 dac(! nOi m!nc6m fbro stI Vnem BelITlIl de ",rllle ailen. ri~m ne tmbott!'ollm ~a pAr txf e eMIi 1 i ob zltatee diobfl I lIlper14!fl,lunell. glaucorru ~ II e

Focul- allat ~llnamlc deopotriva

PAGINA 13

AllUII, NlJmllnJl 3 • Odomblle 2007

OAMENI $1

RATERE$TRI

HI

I Conlele INCAPPUCCIATO

Omen/rea pe care noi, ceJe 6 mlliarde de persoane, 0 alcAtulm reprez/ntA doar 0 parlicicA infimlJ tn ocesnut clvlflzaJlllor ex/stenIa Tn Un/verso fn Calea Lactee, nu suntem slngura specie dotat;f cu raJ/une. A~a cum am descris rasa andromedanA, acum vom trata civilizaJia slstemulu/ Arcturus.

Edgar Cayce I>punea, cursu

numeroas lor sale lec1url. despr arctunenl, cll eete una din 0 1lUl,"eio cole mal lJV nsal clvlllzlJ!1I d·n gel ax' (I n(Xlstro Ca stl putem Inlelege cam cum sunl eel dill Arcturll$. ee ~1i(l Ir~esc deja In cell d ·8 5--11 dll11ef1S , !II ~ putem oonsIdera cam cum va fi ely! tZall4 noastrtl In vlltor. la rnodIJl Ideal Arctunenll sun

nle CS'e 11 Inv(lia pe al ,din (I te res gelacdee, c eel Ingredl nt In dllTlenSlU' nee 0 5·s este I r a

Ce din ArCMU$ IUCfefll lnlr-O f~ wans6 I &g6 ur6 cu filnlel denumit

"1n Iial nu num81 acelo care I,n

de plan eta n(Xlstro ci cu lOP ae~",

1n61Iol, CS'O ormeazO In C(li (I LtlC( co e ee so che8m~ Frll\ltI TowILM. Pen arctunenl e$1o t(Xl(iO u~ II ~I lOI1 pnn un" ers. eecereee lehnologie lor este extrem de eVlmatA. Aeesl cnterlU, d

-

11- 0 CIVILIZAT E PRODIGIOASA

PI

I ~m.1 NICULA

ee 91 corpun II sun e<:hiva. on 0 chelqtlll' 0 pion 16, In un I eazurt c&te 600. pIa te E-s;o Importan d ~iut (lces1 ucru deoerece vA poete Ii d rolos In faloe a Inl l&g r a unor !mlel

spin ua (vozl ~ ee Hologrtlmet seu

Bloca~ uman) 5 r aponart\rll

resp ewe

Co!puIuI Aat1I eor~d

Oerl el M~lpura ~I AnahOla,

deoaroce MMe Venus sunl

ecnvaien lor a III Pe ilia<! 11 gG m I nlVelui ee trW 1118111PUI(I tn p n'cnc cu Luna, " r pe

.... _- Venus 0 ~Jrn te niv

PlIates. mpreuM cu

N ptun 1n eeee ee JlfN ~e semne1e zoo.acSe. lui Venu$ n ~eqlUnd IlJullA, or Merte. ScorpiaIUl

Corpului tal Ti sunl

&SOCUIle ( nlrele -S'tI steM ~I

VI$I\udda, p nIN eli M rwr ~ Jupller

01 nete chcvalen 5e raponeazlt Ie

Mull. Numllnll S • oatombfte 2007

forma mgdalll a ~i ~prul - negn. S1I11 fi1nle (\I lelepa (I toarta dezvoltat6, den0ll5Utt1O 0 capachme de lub,r ~I de 1l000IudecatO Inlmog nD~le pentru un om. Av6nd poslbilita a d (I ~ obIecl Pfin pu ea mnl , oceast6 capacit(ll est Slr~$ leg 6 de puterea lor I. P(ltiell Dc

tfel, elepotie este adev rota vedere 3 orclUr1enllor, nu vederea fizl~ PM ochJ

Durato de '11010 e en t4\"or din Arcturus e" cuprfnsll inlre 350 - 400 de a , ell urmare II dez"Valtltril propflilor abllltl!p $plri u e, care te-a PemUs ranecend rea nometlU d lnC&trlt·

een VI dd8, In zullul Mercur la (enlNI Swadhlston , tn pnvlll!a lui Jupiter Tn pnvlnla scm lor zodi;lc(li la cero sa ronlizeazO leg e. ace aa sunt F QOIWa pentru Mercur ~ P !}UI

9 mo~ de 8iHUI pltenen

CoIpulul AImIc 11 rev," dool! e nlrO, ~ul dhara ~ reep SMasrare 1n e Ii ee prh'ClIte Corpul AlmlC, eiol r bul !Acute 10 d'sbfICtn Tn tlJll> co ~ulodhara ~i S heSl'arli sun! oonecta

I SOlum car sa reg e ~te In eofTC)Ollfllla ani>e!or centre. Soar 10. a dOU8 pia 01 allat4 In roport cu Corpul

1m( tim daar III nlv I cen1rulul

Sahes II lmpreunll cu Uranus ~I PMon S urn, Tn eele doua IJQZip, ale s I ar (0 d guverTl8lor 01 $erIlnulul Vl!rsator (ClYe p trona1 In mod ob nult, de Urenu$l. dar ~t aI propriulul e rm, Caprloomul (p nIN corpuI rzlc, Ifll)I'etln6 tlJ luna) ln sdlImb Soar I g y rn a~ doer ~nul L Ut

CoIpulul 8ucIdhIG re'M to1 M(lrte ~I Venus, cu lie I olJl entre M(I purl! ~I

PAGINA 14

mre, (I~a cum 11 cun~ em no. p P6mant. Aeest 3$peCl III Ilnl i lor Ie pemIIte s do rmil do r 0 dat6 P s6pl!mlm6 Tn plus, (uClUli au 0 form6 de eonducere 1II<:{t 1.6 din c 1 Of) sun numl~ B6tranl Dac exl$1~ vreo problema cu vrflUn sen d 81 lor, 86trOnli I ImOO (II un ulor

Succesul In $stemul Arcturus sto mrtsura. un luCl\l foart in resen pnn

tv 10 Lumlnli E stft Ilco1o peru 0 care mAsoor In mod conS((lnt frecvenltl de emlllle lurn c6 lecArw 10QIIlor, ~ dectl spar '11'00 proble~ de Iul11lnozite e m 51~. se ,nlervlll IJI ch $~un a s rezoN f08't r pede

(lvele lor sunl propul$8l de crislole care nu provin d p pleneta tor. (I d pe

o alta, CS'e nu fost ctesooper! 0 d

IIstroliziCt "p(j~n nj Aeest crstalo uu pllr1icula rea d 8 cap(A redlol' lumtnlce de 10 M(lretc seere Con al din g 01(1e ~I d II 0 foloel ee et men propulsor, prin ntermedlul tehnologlei arclurtene Chler daell PC 0$1.0 c:l 'i . ore multo baze pe plllneta nee tr~ IJI tnca

pe LImA, nu r6pe$c oemenl, asa cum fac Cet1 iii Trebele ~ m . ~tll' (a. In

pul somnulul foerie mull! p6~n enl sunt luev Ie bordul navel<lr rclur1ene unde sun aJutal1 ~I lnv~a~ lar aste s lnlAmpltl pnn aeordul SlneJul omulu respeClI\I. cu cere specl811~tii srmurlenl d pe n 'I oomunlell ~a ell da~ '16 C\t

ezI vrooallt Inlr-o ,mlneol4, cu strenls S IIZlllle ell ap vlzJtst un loc 1m r seu 81' vA ele n piimtmlen e, ~I vii slmjlll e oeIen!, s6 fill slguri ca aV vlZl!al 0 nevA e celor din N~turus

COSMOS

LEGI SPIRITUALE

A-

I cep

101 n T RENTE

In ecest rnceput de secol XXi puJinl T~i amintesc de emlnentul profesof de fiziokJgie Riche' de la Acad{Jmle des Sciences, dar amprenta sa In ftllnpJ este definitillA.

Chell $ Rich t unul dIn rare!e spri unlver58le cart au merC&1 (;uliln umenl 6111, I (l fost tn 6C la~ 111ll> rom3nCler, poeI, dr(lm~rurg, soclolog, fizlolog, m It c mlsl ~l liolVl, plcnler 81 3'l'ia~eo, om portC, dar ~I eercetatcr neobo$ll

paranorm(l ,lin menlu un<! PUI rw

IXIlTl de ~tilnlA s-au even ural

Pef1lru a fundamen a neue $(I ~tilnlli rnelop$' ct! 8 cx:lllOor81 (;U oercelblorl din 1M difelll , CfI as~ul Camlle Fl8mm$flon, IlzlC!an Sir WlIlIllm oce 0$, 011 Gustave G ley, Sir Oliver lodg ~ prof Baron yon Schrenck· NolzJng, ee ~ cu dl~ ntl mediuml, prin car Leonofll E PljW, Ellsapjll P adino ~I Marthe Beraud

Rich e fosl, IIIll> d 24 d enl

redactor Ie ReVile scjen~'fIque A fQnds

/lmtwes d SCI ees ~C'lllqllesln 1890 (d enilOI 1920 Revue M6r~iqulJ) Dn 1917 8 P calJoumai de pIlysJo'ogle ef do patho.rogie generate A pubhca

a

ost

5

~oopenn fundamel\tllie tn alogle In chima tizJaloglcA, Tn sero~ e, In lermo· regt&'ea III1lm81&, In patclog.a xpetlITlan· lal~ ~ ttl peiho·patologle

01$110$ Rich II osl leur a ul

Prlmlul Nobel penlnl ftzIolog. din 191~, pnm,l .C8 recunoa~ere 6 IlUlCIi s e asupro a axl I" Decernen a Premiulul Nobel I,a lnounun.el 25 d enl ~ munc6 pentru eluod.area un no-

DiG1ionoo!l1 rie pllys.btog e (1 volume), a $CfIS numeroa5e studll de spe<:iel,lfj'e, d&' ~I I. 'homme s/lJp!de ,I L '8'leJIIr de II premo· nltoo Tolodalb prof soruI Rlchel a oat pr ~edln e on<xific 10 Sode.e Universe/Ie d'elUdes PSyclllqVltS, pre~edln La I'lnsti Vi Mcrapsychlqlle In emq. IfomIJ ~I pre~'nl 18 Sodeiy for P ychicaJ Ro.scarch,

Ap~rMor neobo$ll 01 Dr P urilor Omulul, 8 foel un d cal pee I&l ~ 000109' t !jI 8 scnll 0 se.am6 de c~r11 d ~ne general6 penlru a demonstra e eetete rT13Iefl~ ale r&zbowu. Unele d Iruc $I a ou foel puI:Ii te sub nllmele Charfes EpItc)' r. A ItnVl numero8S(J oon ennle ~ 8 orgenll chlar ~I 0 tn alrllre In emotJond! p erne paoi 0 pen din Prlm~ ROlboi Mondlal ~I·o petrecut.o pe from e rcetllnd prob1 mel Ir nefuzlel de pla$l1l~ sa~&, A I)flm,l Crucos L~u de On re

Do$Ch z!tor de drumur1 tn ~UI"I&, RlchOI 8 ~aIt num roll$e ceroe;&n !jI

PAGINA 15

(I )

I ASTERION

Cu IDfII ~unlMl PtM~P 1I11nnUMjdor ilnllmilqr IlK/vii dfm{N11i lUI ooslru fi w loli; ,JV.", d~ •• /!IS IrdrIl QI

IqOR~ J; ~""vdto~rl1 ,f "Ie;? mill {JfN, dM drNptt

COsMOS

c

m ICl\1lc, pe cere Ri(hel HI celluml .ono· o1(le· EI a IIr~to c6 vnoorl orge· nlsmul peste dobtmdl 0 p ~S' 'IW'O enormal& la 0 substM16 str6inb cerecere

(;in en), tn Uml eta unei III cl dOl

din eeea sublllanl!, Ultef10r la r~nrea Inocut6nt, tn CIVIlit611 de ollte! lnofene e va SU!Vef11 0 r 3C)le vlolenl&, pflll& La ~c uneori atel 9QCul an8~1Ic) Supr

! onl aces! I reacVI d8\l1n ImJ Descopedrea allsfils re 0 mar ImportenlA In med,cln~ ~I pOlalogle ~i VII lila Ie beza Imuno·aler~1

In plus, RIch« dernonSU8t c neMI ne.ngal cu s&ng mOl' trop at de III

perif N ~ 0 CeAlrU A udial c61dura

nlmal6 ~ a fo eel cer stebHlt rolul

$I emulul neIVos cen 81 In lerrnore· giarea prjn remJrm f resplf<lito eccelera a la animo/ole cu s~ng cnld EJ a descoper1 ell $uoul g8SU1c CCI'lII I) ~ c10 ric ~I c6 aO'(j lactic se orrneaz61n OI'gllni$l11 prln rmen alia limen elor Rich a ar~te1 ~ ~nge!e enlmlllolor vaCCInate 1~r1vs lIIlet InfecUI Imlllll' zeazs Ie r~ ·Ou lmp«rlv8 80 st , In ecC A cu prima InjecUe ~ rapeubctl umanA (6 dec 1890) A domons·

al ca tlrGnlrea 011 Japle ~I cern crud6 (ZOfTlO( P II) poa1 vindeca tuberou cze

Din ~$OduI U~ r vom cuno~c descoperirile lui Rjch t 111 domenlul pafllnorm ului $I vl2iunea so P$Upr.! vi din colo de maort.

Aool t, NlJmllnJl :3 • OCIomblle 2001

TU $1 VIATA SPIRITUALA

Cease

• CeelU DAVID

.Am urmant ~i eu aten ce loti rornanii, cine lID Ii urmAt()rul

p Iii til. If til dinaj", ee e Mcunde Tn spat 1e IIlcgerii, ~I m tos! InJlifnfa/~ d dtro ~ iiII'll' cine va ,t:~Uga" aJegerlJe Tn hJa lumif.

lnt1rl1>l&tor am O\IU de faoo cu

,elele Ills rice U' cu mull lneln e d II re'lOlujle ~I a~ cum spu 0 zlce & • d eft vr il6-~,:Iecll un IUCN sO-I prIv dedeper1e i rdl'(ti vrei s6-1 ~ 86 apropll', m-em IlPIO al ~ oe tim ~~ut ma tlgTOlI • Flind 0 mar. pu 81 1n 91(11. toll 0001 sc ooovOrurll ~ V so r sc de ece wtlI«t tabu In aces! p .sflll~

f te' 191 lie de cap conduclnd din umbrO

\(IIP, QI man ~ de QI( riton

Am '1\11 0C8l111, oup6 revol~e, s6 pe c un M . 1'JfT16t(li 1(10 ml!I1!$ 'II " Moldova cb IJfl f aor de- meu In II mo~~ sA opucct 8C O$tlI CIl ,000tnd n $U1I • rumos ~ 0 nQIVllale de Cllfe nu s-o 'llndoca nici cum Oacj ptllA I r oIu! e mil Il0010 un n1m, 0 dlsdplln un bUll $'ml. nOJm toe a UIl a tnlurll p toa 6 lumell, ,l'elul . ell I e! QJ .dregos( pOOn a3C~' (p uAul I'll bAgot tn spI (II

rl1> tnd lung lit), se cons rul Intr-o

ves4lle lOt lui d CII$6 ~I eMIl" pen

n ClVorlzll~ cu b nil cr a~'lor ~ din

al m trepaz~curi

r alilate In eee locaJII nu In 0 decat oem nl cu bani ~I QI ~tor Tn In de 89 stw C8ZlIri grallJltt seu ia pr~ modlce. 8Cum nlmte nu rna eete gre ,I ler prolunl ooncIJreaz6 QI cele mal me

de

a

holelun din zon6

In vremunln .dIcta ril' $0 c au mese pentru ~rDci dumlnlca, ~ oamenn n vol~1 sl&leau te poena mlln6strnl tncerclnd mil creo a r Acum OO(lle e ee nu mal eunt, pentru c6 nu d bin III modemiUlf a blseOCI In nle vrem proo~1 er~ do~ d sul1ate, eeem sunt C"4 n 91 exp rtJ 10 !R1I"te MiinlistJrea .supI'evlejul ~te' din reetaurlll\lefe 1111 men • Qlz&nQ\lnle, Qe(1 e de dlfu 1 re II prcsel p6,oon uri1e recuperate ~ fncnlnolt 18 prelUn ulul1081 ~ alte C I

Ce ooml&lc ~ 011 r lndrbz~ ~ oei

COIllrOal In cu 3 m6n~$t1n? AT Ie

r4zbol CIVil fiinde6 oem nil in buill lor cr dinl6 no ~ de fapl p cine ap6r

EI W 0 fo\O de pur1are ~ !MIa de Scbrb6:oare ~I eYident . spr;wedania ~I tmpM~enlA Sf fae tOf dupi) groslmea

ica

Virgil MARCU

S-au scsis proiJabil5ule ~ mi; de c rfI PI! Icnm n relul conlin III

dl P rut, cll d~v6' f clll fielfllne O$t (n If, 111m nl nu ,lIf, Tot (aJuJ do ~/IQD ~llnfotm /11, CJffI It I de cat« rna lndr5zneJe, au lost 8m1SS tara accpenffl ~ care Indue In emsre pe eel ce vor sa ~tie cia, ~i precis ee s-a intimpfat

Pen eel <:Ire au C8I)3Cltatee de a

coU Inrorma~" din ~ Ak(lsh eC6$! lucru tlU e IJll)OSlbll 0 SIgUt ~I eooIo yom 9 I mil fOOI1 VII anle, ~a c I mal Import8ll e sA ~ $6 0 ortlm p 0011 oor eta Pentru 8C $ lIUIIlar IfOf 1ncerca ea ,,~ ofe! 01 a forme\. gener II despre A anUda ~I locullOn! s!l. urmlnd ea In num r urmlitoore s6 eprofvndftm oest mllr subl c:t

Mull. NumArul S • oatombfie 2007

lelW1(ulul d&

foane drag Pre. ncl Dan,

Pe om tales democrehc d

Slnodul bs ric se P IInll~ f pi c4' credellu Stap nul

Ior(nu un p.!rin e or, nu

un ~ f I rarhlc), I sluJb I flic e" cinS{ca lui 1011 etr1gau r;q .binecu· vlnt 3z6 81~ne' .iucru car. nu ste scns In C ne §I nll:i nu r supOr1 0 ~ I eSl ~ ptn. IIsus fiul lui Oumnezeu ~ Ou~ u ln~1 co mei s nt7

Au e Istal loculnl d servrciu pootru eel care tucreu iii 0 f ricj de ch es{elI. n mod

,d roocrabc' ~ u lu Vile 10f'

obrica ~IOU plecat QI mlc cu mare cu purl ~i eu icpcere $b., seee din casA p am6r1{; all CIl(e IlUlOIWO I BJn 8C01o ~I stat au Cll Vat de ItmIe cu ml.l~i copli In nl~e b rfld Mal r~ (I foet cu cese <Ie ""n~08re II lui Ceau~ undo s-eu b&1u1 QI locatanl ell 10 007 ~ lOat ac II din OldlnuJ S\ ptnulul lor p nlnJ cere 8Cest fllnle nla nu exiSlau

CUAI)$(; per$On I cazul unui om d mar QI ufO (cu dou f8CUlt 11) scrilcor ~I muz oIog care, !Olrll! 1otr-o pol micti 11016 a cu ,S plnul', scrlInd un liar tocal ;i demonstrtnd eu f01001::9' tIp8I1 • l1enln aces I masonl 9> secun ate, ~I· (I dlslTus vl(lla II trebult $& sec 1I c rtJ cal de I pslhletru co e $CllP de .!:It lui dulos' III Cleru1\J! ~I nu II mal pu 1 s profes.eze meseri de d ~lltIClodota

Feclorut ~ $' f)Qlozl de C ee s

In lmplau In ,tum a s ,,14' ~1 ~-II

Ollc6 plnO atunco vlala ere slm ~ ~I frurnoasll ckIpI scufundere co care ou r..-na$ NII.I confrunlal cu multe lip!lijrl, Inclu e IS{ ~81e Tns~ oei care ou

$.1. s-ou deplase cu n 0{ lor prin

aer ~ api, spre Ita con !lIe ell I

~ eeu O$&gUr1l !detente, dO$bna1n 01 pillnete. cum r I. Eglpl. MongoliI! (~ GoIJl).lslend ~ In mod special 10010 nordlCe 0 a~0fnCl1e3 unt' U pecal 5PfO Caucaz, I-\&mal 'Ie. ~ chl(lr COrpaJl Milrel conduc~tor an de G1unCl S-(I sloblllt ct!14J nlCl, In 8CeS( .c carpatlc lnv~ cu ~ coplll ~ oduipl. precum ~I cu pup lnle/.ep11 cere au r..-nos I~ n de eI

Hron (I d 'len 0 pro ~ evld n16, tn~1 mod I d a exls; a ra pus In pencol Insl! cu efort (4)$U($6 deelul d Imllll1 ode cera I 'IlU mol riimas. ou cl dlt 0 clv\lizape bogot6 florltoace, bnecuno:JCuta I- perbo a M Ii n c I

PAGINA 16

COSMOS

SPECTACOLUL VIETII

5

ctaco ul viet i

CecJl;, DAVIO

Cind eram copll nalure II"~ In vf la mea un rot d tenn,nenl SIl!rlle mId oonlempiar ~I feriCifIl erav etr1ns leg de toeul unde 1I am M>esc pMllo e lol ce line de ll:llturO lubes<: mun §I m re I cunle ~i rTurile > liecare 00(ot6 de 100 C{lr 1m B!WTl11 ce'I'

Dup61989 Ins! Elm simlit pe f81~ lup(a ,",,~atb a omulul ell n8tura Omu!. ,cununa Of a~ei·. In toe sa lJf)efe ~ s6 ocrol~~ 101 ee este vlu. din ,p~ de educape clvlcl! ~ d cel mal I men ar bun slm] $'11 pus p dletrus tol co so POlS

S ne grnd,m ta poluere core 51 eel mal drs rug lor fenomen din re icet

S etul de Olon II- subllal. scar Ie Elrde nem,lo~. fabrica e ~ uzm Ie IlIJ au iii e depoluen e, to! felul de toxin ~ r~zldtm redloacUv $ arunc6 tllaM ~I mbri

Am yOftl a~ eces <Xl un $lUden la marln~, car rGc a practlCtl pe vaool AJ~ ~I core s-a 1mpollwJt eomendanbJlul clnd acesta 8 yrvt sA arunee In Marell eagrll 0 ~ltvb de sad cu gunoale meMjere Copilul i-a e cat c6, coofoon normelor eooIoglce tnv41ale Ia ~ ,!lsca ell! 0 mare III rac~une peOcpeda d e I S-Il repl I c6 nu exl5l6 bool pen

d pozltar~ lorm IlOf'iJri ~ c6 nu eooIogI~ Ie dill) ca I~y II lor, levllor ~ ee d;JC& Dee! YiilQ( mannor rl!mre Ctl un guS! lime(? A p1n11 ~ 0 leq e de vlatii

Ce deell av m(ll rbmas cam 10 specil

de ~U 10 marea noestrlI ,senllel' e

ell extragem petrol " sun em ,ren abili'

La am fO$I Jet! ab"" ~ w defn~a

pbdurilor tneln e v! dufXI r • ocedore lor Am llllll em sctumlxl cursurl e peIor. am OO!lSWl\ ~ COIlstrulm tn oontlnuare al1.lr e, flIrti di~ mtlmlnl, jar pesle tot pe unde xlstA un $pallu ven:! se

loneall! s-eu t~ia 0 0016 de OOPIICI P tru unul eere s-a pr&bu~Itpeo~'1l6, o cas! seu un om

I$lllnfrnl COIl! cit pe icet plan til $-8 procedal ~ $41 P'OCed az61a fel, epere ~I tt1(~IZIf a gloQa cere cln st6 tn spa el (It ~l cln are de ct~t1gal dIn II~ cava? VO P(We$1 am tntr-un 8r1lcol anlerlor ell 0 ras! 0 III noua vlne cu lOt ee mal aberanl , mil diswg6tor p tru pi eta noa~1rll minUf'lalli Pentru ell S41nl fllnle cere ,HIU dlstrus proprio

pl8IH~t~ cred~ll ell e mare luoru ~ 0 dl~trug' Vi pe a noa tr6 IIQJm clnd Cr alOl\ll II hOlM 5a1"«~ ei?1 Oec1i s-c eeepereze lumina ~I si plord~ ,~lnlrea m t.'Ute e-o di$tI\lg

Din pacel se folose~ de semenil

no~rl noronll cer dau leg pen ru

semen" lor d yl~1 El ~eclJ~ de nlJf on rnr6 si re;llizeze ca Iv! dlslI\lQ proprlul tor habita1 Omul a ajuns si fie slngum 'POtU) care 1~ dletruge hllbltatul

Ollr plan ta, prin ~ W8nllC din

sepcentrf ,~YB ndlco ., cfimenW1elJ &a, ~ til( mill mJlll ~m tenl \'U aoee516 rasMn ot;9un 56 sperom ~ nu VA

pt'C8 limu pentru om Ire Fmd~ rnentlIm sa sII~ • Qj~ ee ne.1I'Tl cornpof1at ~ dlSCelTtll~ ~ am dlsaus nBl~3 eM) este 5Ufl II viu lui [Mmezeul

--

lubirea • Universul inocen,ei

I Virgil MARCU

M·am intrebat acJeseori ce (Jste unlvofSul, cine esto Dllmnezeu §I cIne '·a creat •.. Inl~ una em privrt cerul senln dtn

nOfll' de y(d ~I m romes mJ de ulm e wm eel core a cr at to a arenl

1 de perfect Sot I I ~I cons.tele~ e. No! 03m !til, ne credem mari v! ten, der Ollr de unde ne lubm nol llC8;!s pu er ? Blne1nle1e$ ell dln MARELE A TOT CE ESTE.

medl II un piC 1n ecore zillm d~p un mare ml r, lI1'ume c6 I nol vem llce1~1 pulen ca ~ d, 1$1 ce <:redeb vol dr pnelenl ctl lac m nol W Ilce11Sti f0f16 c III H dot? 0 nslplm W tlta 9ra ualn lncl 10 $f6r~ ul zil I

n r zim sl~ d energle, plleti$lJj IOto\, pu~ p 'lap( mo' care Il.II ne let fIId cell mel mlcit pI~

OdAtA eJun~ cesA"e oprfm lloopr8 $llclet ~ce, lefellizorul, ne mel d stlndel1l UII p<:, mlncl!m ceva, fac m orogo~e P 110&' a doua II 0 IUllm de III eap6( tn -un lur~ infemlll Am devenil

robo~ JI acla o. propillor noa~ro

conoeplll 1<1 d ~pr III al6 pe

Dumnez I- m tncnlS 1n Blbll tn

b,~ei, ultrnd cll Et at Ill! pr lutlnd 114, 1n omul de p $IrOd& tn copllul din br lele mllmel. munll' i ap Ie plonelOl, 1n florl! ~I pAdunl e oe ne tnconjoaro ed <: a mai f~

Oeslgur VCIIbesc dee e lublre

unlvers tI, lublrea de 01 ce ne

COSMOS

Am omortl ~ omor1m z' 1110 zeocl de m de oniJW'e In tol fclul de exper1enle, on ptlr· simp u din placerea de a udde P unele I cr~tem tn condlpl 9roaznlc pen ru 41 ne fl cutmea S(e cll ne ~ mtndnm ell asta ~ w m eprecaap de socl ale dupi CI rl!u oeem, IlII d ptl 1nze$trare8 data de Dumn zeu

Cin<I wm 20 - 30 11111 S tl(j'ca ceo voce vi2lonaro sa ave eze 0I'Il nlr II de

num,te clllllmlllU care s abat aSUjlf8 doc6 nu S lau maoon, se gtlseav un m,lIon de oombalanU ~~ contrtlZlelI sau SIH diecedl ze §t acem "11 un, III

~I a g~ este ,000 ~u·. no ura lncepe s~ plate sc! In num Ie pl8IIelei loale ntyjrep a~1 ~ ",zena 6cu de am, Ne sufoc6m d 9Unoa ele cer 00Tl peste lot" rbem' . n eeuza ton !of do asfall ~ munm stupid, lncet In

cere zl spunlndlJ-ne ~ nout! nu III S POlS Intl~ nlm e

In mom nlul1n care • anlll eu 1nlelee

unde 9~it ~ c6 It se scufund6

oonUnen U1, au a~u pulere s!,.1 Mun fOl\ele ~ stt·~ construlasc(! ora~e subp6m1olene car e~lsti'l ~I awm, A OS( o d'lllizalle mar ,dar ovlnd 0 e nologle avanS4lll, eu creZAJ ~ pol s!11 perml 6

eece ~ S'IlU \I odlSlrus eu toru!

ptl !1 cristalelor d ewe erav d

mlndri otu~1 eI au reu~1 e eupeev elule$~ !jI s6·~ p6 eze <Xl stinl nl§te vlJ/OI'l

o we ce YOm 16~ c1nd vom stlf9I stupid Moca11 de propos noaslr6 Ignoronlll? lI~lnile nCXIslre de lu~, vllel noaw., bans, mo!jlile cump6ra p lunb?

V·a~ g.&idl lJTeodat6 e s-ar lnl~plll dec~ CXlpi'C1i gresaO 101 bmpul de flOI nr In a In grevil mllcar 24 de Of ImpulSIOn il de Ol.f1llnezeu?

1nconloart\ nu

ace pseudolu I~ car 1ncepe doar 1n case noaSifi I <!oar In fam Suntem

<:u IOV d caJltllV, numa ~ Ie ~errl

In car 1/1 1 OOII9tr! ,- r smba

exaa ~ in pov~ lie oop "riel Ourmezelrea dln nol Inc p 111 ac "j momen ~ s 1~1 spun CWlnlul, lnd rmlndu·ne sG 1m m I bunl unil cu

111. mol alen la I e ne 1nOOlljOarI,

mei groi'O~1 ca nlClOdatb met p de

ncredere mill fruf'TlO!li

Cteatorul re 0 lemhate III dl$po, zi~e n tl~ (lpl~ pe IOV sJi revenlm I eI Poo'e cum mal rN co

e Sell! tt s puna problema reve· ","I la Inlmo noasir4, In d lncercll! de tn tmpla e Vle1i1 Ilducerea d lumlnG 1n Iinle noom (1111 de ehlnulct\, DIIV-y6 tne6 o~$6 dr gil mel. nu II t1mpul tracut, 0 pUlem lUll oncind de Ie cap~t, pen ru ~ noI suntem eele rroi fecund v lori,

fl\IWI creatOli care pot cr a OI1cind ol valorl

Tr bill s~ ~ m Incredere III nol. s6 nu Ulti!rrt C~ sunt m purt6tOli do IUrTlUlA care 1v! orlndulesc vfolll confoon legllor lmIyerssle Zil I au <levenll din 0

In ce mill eg' a e ~ saune CIl ore pur

mplu IIij n mlli lllunll Ne pr~Otlm perlIN un e'>'enlmen deosebo! salt~ cyan tic "st! e11i dlntre nol ~tim c Inseamnli ? Oespr acest enlm c. multe II e In num rul -.tor al revfSlei 1nsb plnO atuno II po d clt ~ vO urez s!\ lip vol In!jl\'~ s~ IIVCiI lncredere In desUnul vosw ~ 10 te el Ie veU cen le-a\1 ~I pnml

PAGINA 17

Aool I, NlJmllnJl :3 • OCIombrle 2007

VIITORUL LA PUTEREA N

Va

ee

r Conlele INCAPPUCCIATO

Oezvo1tare3 t hnologl I ~ a oompu erelor a dus fn ul~m OllIla perlo~te Importanle In domenlu medic/nil Deja 00 1n~1 s devlf16 obI~nulte trunSQ/lWlt I de org e n ome I om Acestea prefigureazA un viitOT Incred ~ pel11ru evolul'li 0Ml nllor

Credinja combate bolile!

In r-o &OCI tate p n de 8p;J'lIte

ultrllmod me, care sIn cRptlblle 56 efeC(ueze su e de mUioone d opere;

pe secunda, omulll d ~etll 0 On & u~1IT6 pentru boIIle d nvll1e dill sed ntansm, Pe olldul unul mod de alimenl(Jlle pe fug6, ~I plln d corbo idrll~ ~ d gr6slmi ~'urate el!n~18 ee Indlvtdulul Ulnan s-a delet10ra oonsidere~1 01 bel"', boll e elratlll10rii ~i $upraponderobllltlll II fac r&Yegll d

10

o

cum s~ea ~ IsttS 'Ccedlnta la te·a 'lind ca'

De la terapll la transplanturi de

In lin '80 medlcina modemS tncepuse s& oocheteze

W 0 whnle! nou6, fol()!J~l! mal eles In tnierventille chlnurglcale toorte Impor· llWlI In ~zut pacien~1or n'

drui orgen mlem nil rna

~ezenla ClIO!l8llta 0

ec $ta fa schtmbat eli un ell org I) simll r obl'nul prin donell. al ul pao n PrilNl organ care

a f()!Jt elCperimen et. pentnJ IlnBP'atlt a 0$1 ficatuf Celet:tut actor Lan')' I-Iagrnoo IrIt rpre J R din s rlnlul de eueees .Dalla$·, ~1'8 T"locul complet ce I prlntT-un asemen II enspkinl eecer ee fuseee atecla! dill ceuza bOO1ur1lQ( pe car

trebule Ie oonsume tn bmpul scene!Q(

filmale

DvpI ce tronsplen1\J1 de ~clIl II dev nrt eeva obi~UTl. medlcil s- u exbllS ~lla all 019111) OOC1orul Bamard, eel mill f~ rres

chinJl9. fectus cu sueces In deoen

opI ~I sec:dlJlui lTecut prlmuI trallsplen de

mb la un paclen!. In ~ezent, medicine modem cel'ceteal.b po51 Ii atea CII prln ap" cares de celule S em sl! poolb f gen ra once orglln Inlern at~ e Aceste celvl <:lem reprezln16 ceI.II ete d bal. a org3llismulu ~ Le ad"'U astle! de c ul s g~ $C In IfIlmG or &r, case. pam nI, procum ~ In te org3lle mporta"'e D ece a e!e pol r~en re un organ ntem afectat

Virtorul medicinii: incotro?

I~ su le In Cll'tase de roboU de p CYIxlr9? N,~t sttfle'e prlzonlere IntTo() IUfM a poeselor microelectronic, villusle? Oare [)tjrnnezeu aSIa a In en~on • pen ru 1101, atuncl cflnd n -a creat?

CereetJrtle rn dam t hnologillor

nlv II omle au 0 finenlate cu devi miliord d ddlrl 1n '1007, SUCGesele

Anul I, NumArul 3 • oatomllOe 2007

PAGINA 18

COSMOS

PAGINA CI ITORULUI

sc

• ClaM TERENTE

AcrobBt Ar:~f!l1

wcidtt e IlbertAfll mMife at! ooregroffc s ,rle;,?lIIrl'J, Inlotdeaun8 '11 porto/ c:auzl'J fiInd W),~'o De regufb a~ IuJ $I'mbol!ze:ll Pe/ftXrrJaqI" (II111~, echIHbnJJ P .1llI/en, de rot/f, purin Il ;;I donnf Personlljul slmbobc e prin e ceienI8 dep nd nt de grup. de

~,de ad lale, ~ ~dv-so

Itr/tlror pl8f1on/or de.mografice

&Jpun ndCJ se hazardulul tmlfl~r{l, 8crolmtur T§ lusd soarfa pe/formtlnfeJ sllie In seumll D}vlnl ~I", dOOilrece gcsluriJe Wi, sp clacoltJf Tn ne /Ill de SlIprIlOro esc Tn ffne, tOl ocrobllM es/e exP'es,le Tn ~n a nm$nult(H(I(, dll4art culdrlllnlpuJUI MOl' lti bill am'tlo'; C8 on'ce a~ 5J (Jt1 ifIiIiat lop.'If'/!Ile unuI t·p de mill e can ntH ,1t;te$'biI Muror all- menl or (lllmpune un /'IQj) mod de a evalr.ta val :!fea, chJDrd,~ acesst6 vrtloare e II1versar§

SftmMClI91 ~ul 111 Cllre IIp:!1'e un ecreeet S mnlfica dlflcultO~ tn sf ra

n c1ar Trebule sl! I a~lep~ I

ucweVl, din c:ere Vel le!jl dac6 0 COI1'

lunelUr avoro " V(lllf a borll ceil

ExISltl tn s.mboIisuCA aCfCba\1 i ~ un p ~ polI1Jv, care s r fero 10 scadenl am&n Ontor 0 Imagine f u~llrt cu ecreeet eKero~u pool a semnlflce

selvarea dlntr-o !ncurca url!, Ii IT·o zbslore ln coni ellre14 So u ocumulal dlsCOfdil OJ focte neg e 9SUll1'lI unel e'IOIujll mal rio Ie

Ad"" - Prirool om cr ,t P pi8f1e16 1fI~(Jde OIOOu II ~ lmcg.vleB CreBtOf!JM. c:rea fiJ!Id din pnnclplu Iv/(! emporar, 11m( al Inrr -0 e~ lenJ 0I1n1 sent c:ree[iel, Adam ,s. lotodllld (orrmJ stlpeIioarll a ')!'pnm4n'1 narum, fir}1 pMr~IO$IJ S.q spllS ro §t1 CIJITI 0 opri est c/IIp<II ~ asem, n II arbsluJui. hi rei

e dl'P {II asem4l1are c:u OUmnll46U Apanpa E Of Tn mboI conduco II! procr are, mbtY dovrird 18 r ndut /or creator( fundam lal, dlvin/t lea rnle3trAr1dlJ~ 00 lIC6asriJ lCf]e CfJ sccwl Inmulprll mod rutur diVII1 EX/$t In CI"nism SI rep tarfJII 1<1/ MNn, 0 repelltfe pM IJsvs Hristos, 8 In 'ullii om, //sus Ins' /il'nd S«tsur svpen'or, mamfestarea Tn corp omenesc 0 Flrlltll'

Sff1rIIIc4iI P "IN ~pr 5Ia OI1lriCtl r dac6 ee produce, al" alUnCl !:bnd

vim p Usus $3U pe F eeore Mafia (eot:url r re), un VIS In car eper Adom are Cl]feclerul d vostlr. V II un cop , unler II nll}lef pr perere rnomenMuI bin QlV n I eu IN nanle de II d VenJ scad "I general visul cu Imllglfl II Mllm apaf\1ne une! lr6in curate av&nd 91 09peC1u1 particular

PO~TA COSMICA •••

RodlCl AlnllII1 - AAIJ: problcme!.e de ordln rmlC!Ie relO!v!, lnst etl enumrte di cult611 In functl d

grll'llta II faptel kllrmlea in general boille kMnlce sa troteaz~ po 0 penoedli 1~ UD9l1tl!. ~i sun nee sare 0 dl I!

el menta~ 0 e tudln morol

odecva Doer tI~a se poole rezol\l3 0

boll tI pond 8f1TlIC

Plun loan. - Cr1IoYI: OOI1sultallll tn TI¥'01 ~u rna btne divlnsjls ln 11 1'0( reprezlnt~ 0 1InI!:b IfTllOC8bll~ pm ro COI19ult8ntul ~te f~e mule lllformalil Lualilog lura QI domnul Virgil ~ vii v U r zcJNo prob1ernele

Slnduleecu Augudn - Bt'IIfO'Y. lie semfla 1111 e6 r(}\lle1a flU se 9t1~ee Ie anum chl~curi Vom lue leg~llJta cu drfulOill pen1rU r medler'elJ srtua\i

Ana Mlqoanu - limlO4ll: propun ril dumne<lvoastr6 sunt

brI1 veni1 YOm tfne s ama de ele 11 plus vO PI'O!l' m sublecle $erlz~~onde

III, Aun8ll1u - CnciI: peniru dumn avoastrll oslo IndlCllt~ dl t8 gf\lJ)ei 83. eea cere 0 cl -U d j8 111 aceS( numar f(}\lle i Ca t mple, '16 re--.omendllm lNIIarnen III prill rel ,

deoarec st It de riscuri

BocIoc Aurelia - 11"..,.;

sublect I oe OOI1lln formllpl despre StrM10~ n~tri 9 to-<l8cll VOl' mlli multe Vom abcnla pe lerg CUICUfll ~I clV\hza~8 dec!lor penlru II ved (I acte\'Orul despre I nu doar a~ cum au trolat po SM ~ ~cl c6rJjle S8ij m(ts;s-media

AndrIi StJnQMal- Siblu; ne serlell ell ar trebui s! publletlm adev

$l/preme~

~ In generel VJzuellzar 3 onlnc6 I aerulu ar 0 semMical'

pozilvl, desernn6n<1 IZbbnd suec

aven IJra profilllb a, soop oUns DacA II ,v6zduhul co etere au "peet pur, semlllficaV e le prlJl¥t ClI semn de tn tI re cu bucuria E st! 01 motiva n ever I d ell a rul est Impur, cenu~'u, maeuilll cum ar fi tnnor rilt, sl a~e ce nunl6 sufennlti ris;pa, esee seu chtar 0 bo:1l& sscuns! cere tes la /\leal 'I1T-un mom I cnlic ,

AgrlcuJtJJrI. " ne vOfJeQ agrlcuIrorl on' prlntre o.1ft1en1 d I, [(1(6, SimboIfzeez6 till rong inferior pe c.:>(e nl I·a p!WerY r desrl'nrJI Oar CQfflU/ ebundBrll I flU pure,? st1 tlparA d~r in gee SUI III AC63SC8 In conrmpondere au • c· rr8d/ ooofe In C8l e.r'IIiJ (nchJse ~ ZeJtJji e, 51mboM 'CIfI'Nt4~'1 qpqq.ne de BSemcrreB rlroI· luriJ /N In Sln'lvedllme cxisrlll) (IUfIlfJro.'lS cult, tip rflrr610llr p,gncullUfli. in respec '~ele culle se afffi de {apr simbollsr1ca In~ZtW' It (lfprell 10 de pMr~( Ap,rot!p cd flU ex}Sl4 aspect, f omen SDII lfYenlmenl Importanr in eYOlupo jSlo(j~ jJ oornenJJor care 51 nu 11 ing4 ogr(l(tf/ In t~ mlfOi'ogR 111111 In 10816 MfP1Wr ,~ /ttl rodnlc4 Agrlculttrrn cu lI'/lbQMI,'e eI nu (I (osr legars de IIspcclei 19' . ,nlc,OOa {j un Ivpttllor nu purell Ii 11 Bg(ICfJllor, ~ ellpr II fiJozofi i simboJ.lInJo.r IlgrartJ/ c;/I'nlOrde,q· UrtO estlliega de 0.'9 e, d hron4 $Oil mel e ct, .de pantcc',

Stmnl!fCIIjN V1sul ln c r Opelr

cIlrnpul QI rod, lntreage desf~urllfe ap etfic6 agrlcul oru'ul , egrieulluril !!em", ell paces 1111 rioafl~ paces

110mb Est un (II consenn Ii ce oe dor~te ~ p. fencit ~ j)Oll Ii T01 In slmbolul OI1lrie aI agricu unl in rO ~ Id ee de pro; I. de regula un prof neool\'Uf1- ~lJ(a', ca rezult elecufl'tUl!nlor pozttjv

feli de asp ctul lntAmplMI cum em

spun , un oa~Ug m rill! Exlsl4

eseeete d nusnt! emp"t!:b, cum M aoe1l1 aI unUl p m nt newtl1V 1 N

leres azb In talm6cire forta sImbol ul ,I nu .nuanlele' faclonce Irele'ionlt

~I numal adov!rul pentru ell a~ ool\S(a13' cO 1101 asta eeem Deslgur, d le un num~r Ie sl1ul ch'N aslll vom feee, penlfU elJ acesls es1e ~ roetul ravlsle! Cosmos

Irina Mirglrlte.c:u - PItefti; urm!rill la cIIl~C!.Ill1lX1rilll ((}\lIst I, deoerec

din caJza anomllOT factorl tchnici ~I orgllnlzlltoriCl, data de ap8ri~e rO'lI$teo,

CII zi, lne6 nu a clor fixal4 N

slrbdulm sO 1mbUfl61 .m aIM COfllinlitui c t ~ 8P<'"\'e e pe piatii,

OInoeacu MMan - Giurglu: vom publica ce a oe vA In r settz6 pe dumn lI\foostrb d~i avem aerte mulle s 1>Jec(o care scallln a~ plere N bocuram c6 re' SIll Cosmos vf) asle de un r III fcl()@,

COSMOS

PAGINA 19

Aool t, NlJmllnJl :3 • Odomblle 2007

PENTRU SANA ATEA TA

u ftie sinatoasi? C

I Cornel NICULA

o nlltripe bunA este condlti8 sAnataJIf. 0 a"menta/le InadecvstJ poste slAb! sistemul fmunitar. NutriJia sduc« corpulul tlnorgia de care are nevoie pentru a·~i menitne buna funcJionare. actMMllfe f/ grolJtatea, Sunt aceste trei afinnaJ;; adevarate7 HaideJi 51 afl:Jm cAtera principII de nutrljle,

Care sunt motivele problemelor de nutritie?

FactOfl SU&Oep(l d 8 cauUl ~18

oSOfb\jo

o Infee e Ie"' lUi stom QI . seu In silo lor care reduce COpadUl1 aces lora de a ebsofbl lemen Ie "vlnI 0 ~ se g~s sc tn allmen' Ie lAg rale

. 0 Olar COOlal de In ~ II 10 "..

valul $101113 vi In sll lor SBU delorolA .reel lor s cund«e ale m ,~ men lor

Cum ~tlu c m hranesc corect?

asupra sis e d c;holes; rol,

• Acali gro omeg·3 $JIll numll eciZl gr~ es nli3 . deeerece organlemul ell oap 06 11 f Ice I d eslmlall din 11m ete Ace a $0 gooesc 1n gr!simle d p ~ CIa d mar ,1n mumlte tipuri de fasole S·a del'llOrnlITet cil ece~1 "cal au ca efeete bin cAto r red\)( re boIlior Inlm ,l)fY1 lIorerea slst rnJIu. lmunt1af

m? lali!

Uc:hld ... :

Org "Iemul urn n oonstrtul n

prinCipal apIi. Apa s rv~te de II . m nee Ie transpol1ul lem nlelor nulJ\hve (nutnm 11(0) 1n organl m

• OOlllrlbole le pflstrarea n"laMor 1n 5!ar bun Toet Iume3 Irebole sb tnlO<:Ulllscll epa cere "I e!iminot6 din COfJ) pn" If8nS!llro;, ~ \IM!, eu ep6 proosptltb ~ a seu mlneralli. Anuml bftuturi pr CIJm IIXXII\tl CafOW8 au C8 feet IIr1V1«u p i dIn org nlsm tn foe S oontnl:lwo 111 cr ~ r a "Iv U'IuI ei eorp

Cum s al 0 nutri e buna

~ ochNd nil a panaro de pl, $JC SIIU ~te-Ilc:hd flim ~ na 1n fieellru

M nca~ ITl3 multo oer e, !)blne produse boga' tI grav Mte ~11 me redU( I' tQII.SUmul de s re, 010001 • m(l1eril gro$O,

~C(I~ de Irel on pe II !lau mil' mvll

MUll, HUmArul S • oatDmb(te 2007

COSMOS

PAGINA 20

MISTERE OEZVAlUITE

I

I, Dac

• Mlh~1 V~RTEJARU

In toate timpurlle Indiferenf do spsttu! geograUc care despd.rjea popoareJe, au eltistat legAturi subtile care uneeu InlJlall1 dIn zonate cele mal dlferite ale lumll.

De e Ie mei multe on, oontactul fn ~

m r Cl\'lIIza~i ra Ul1CII dlrecl,

Intlm 18 nN mental. penU\1 a face

schlmb de Informa~, ~ OXPllrf n14, tnaG din clnd In cTnd 3Veeu toe ~ mite In plan fizlc ole preoUlor Ie fra~ lor Tnd~rte~,

rid 1n10\<! lIUIIa pnmi~ eu oocun '$1 mule re.o.,pllct. Preo)U dIu) tn e~nemJ '~4Il1n ou m mul ordlno ini~ce e Terrei, tns6 oet met I~on I~ ecea vreme era Ofdlnul Esen. nilor. din ceea ce este ecem ~Ieslln ,I Isnlel Ce 0 s mbnere 11 destinelor e lor d~! Of stin, or 'nut

enlenliQr ~I·a 8SClJns arhlva de lexte saere )l P ~terlle d pe mallA 6ril M~rt pen e nu cidea In mil nile 00110- pllorilor rof1\8f1l, eeele cru filcTndu1 ~ preoVI dad eu 6bl~ele lor de eur ~i plumb. amb Ie tezaure de cuno~ ere ftlnd

desooperite Ie mijloaJI secolulul CIJ

D~I manus.cns.ele de 18 1.1 rea M08llti ou trezn In er sui tmregli luml. lind studlllie aslduu ptn In ZIUIl d azl, tlIblllc de 10 Slnllie au r~as lngropele In OO<:l\Inl illSII ~llor (In)compe<ente core le·o ee alogol drerx falsuo

Atlt osenlenll C' preoVI ge<o-d e

aVe311 reglmuri d vi III deosebi d asemGl\tltON : Ir610u tn oomun ~ lucr8u pam n ul peRtN e·~i pnoCIJfa "ran a, oonS\ll1l8U numai Ulp Ie, brtnza ,melor lor de 01 nee IIIgfndu·se d cerne, deasemenea mlncau mlere fruole ~Itxr ceo ~ dueeilu 0 ~Ialll purl In acOfd CIJ laglle natuJJi ~ Ik CleeVei

Istonoul Poseidon 0$ n pune ob

preol11 nU!1l1i KbSta eee au 0 'J1{11a de C I a d~s4v'~I, nef&ctnd copii ~I neavfnd rel~ll1 se e e. oeupTndu·s mai mull de VlaJl! splri uell1.

Le t I ca os n~tri

OcetlU • unl oolet • lefTllIele II 6z1

d,~parute umpllhdu'se d cln eee de 0 flJll\Isele rer6. tn,a ~neau lilC(lfe 'unci cand trobula lar alul decorg a Tn pace ~i

I~te Ambele gru~ 1~ re~au blI1J1nll foerte IN 011 unul pe oeI lelt, n lnd deozll Orlt acOfdul IInMim 01 colada lfllbr6el1mlntea lor ra mel fnt~ IIU1\1l Ib& ~ s!mpltl C8 dO'/1ldlI 0 pu lllillor. ler dOr1 OrM de TnlelepctUfl .eet core vroIsu sa n S 0161ure ra u1 soc:ru, eroo ~~ probelOf rl!bd6ril. bun6t -. lnlelepcllflll ~ rezlston1 I et1t tn d~ertul OamasCIJlul cltljl Tn munl' sacn aI DoCl '. Oiferenl(l e$1 ca In Polosllno $811 enll eroo co desav1r~re retra~ 6t1 Iroburile

!urn • In I~ ee tn Dnga preo~1 $

~unl'J de lJI I~nl ClJv1nt de spusln

oond cer II iIll pta (I lafll, regll deo

,"<I tn ec a~ mp ~i r~ICI. Inl~ell

1n m'SlEr e seer

AcelP) IU!;Ml nu sun nlcr feool I . n ci PfesuPClZllti n scu In Pfee mul pstnotism gllsim In iucrarea 'AnUclli1!11 ludllice' (I l$loncutul ludeu Josephus

Flovlus urm 100(ea menllune' •

(Es ) nu ITlieso pr a If rit de lume

Insll Irlliul tor 8mnl~te In C II mal mere m6suro de oelol <I(lcilor numll pie Slal'

Oup.ll cum epuneam. au e.x15(11

schlmboo ~I vlzde rec.proce n orol"

pr~ ale Lumtll ,Ier dOl/ada 0 avem In pl6tutet de plurro aI 9 111 or, tr8duse de clltre ctomnul Dan Rom3lo In "'erar a sa 'CronIOIl gel4 epocnfAl f esttnd prozool unul tnv61li or (ri.lbJ) dill Iud a

lIlurl de 6ureb eta: 'Botr1lbyllto oneo1hlgluo do ludou RallI' (Bur blS(a 'fISOI~ d rebn I udeu .. ) Nu s

doea &C ~ tnv6~r este aoel~1 Iud u

ZalN SIIU S""luel menllonat 101

t6bille. Insll oect este ell num Ie Samu I

eete etestal . nc d ' e 81 e.

Trnpul 8 tr art $8I1lenll au d enl er8peu~ gnoetiOl, 1011 II ~ cr~Unl t sunt cei cere eu Insti urt I In botez

prin mar preot Iolln), lor pr~ ~

luat eetee secretulul iff pnbeg I. cun~cull In popor drep Solomons" (Zolmonerl. de 1(1 ZolmoxJs). oamen W nl ~i pulemlCl. der ~ Id, cere educ pI~je $8U oiung!! grindlna

C11 eespre leg41unl 0 (;1 cu

Pales I na ~I "sl6zi xl~tjj schimburl. en tb;1 e Tn pate '- ecea vreme lode· pllnlnd ml~ III slmlNe ~ ecum e pen-

I'll nllnd 1mbl~turo u ou oil In c

dou6 I~rf s ere. cae! doc6 destinul d~lul p3 es.tJnlon de e Ii cenlfU $p,n1ueJ s-e 1"lfIM In ~ chee rCl. rllmlne de ifAzut ce se ve lnt1~a In nQUa rtl p l,nu1u1 vechil Deeii

Obiecte din

icli in Egiptu Antic ...

MlIrl n PFTU

A~ cum putem observa cu totil $t/cls Sit fntAJllqt p lut ndenl, III ge muff, OI}1frw' p chi r obitlctc CMIIlc • Pffv tid pUJln 'n urmj s.;, c~"'81:1Ia' ca II C1ti din Eglplul ;lfIlk al/sau oblects din sUd ,dar erau mai difetite fats de cele din ziieJe nOifSIre.~

C roe{btoril dill londre ~ Germ3nle OU 96sl dOl/ell COO orm c&'or egoplenll 1~ prelucrau 51ngurt sticle CIJ pm nm

3250 d ani 1\ urm Ace~

descoperm contrazl~ 0

COSMOS

PAGINA 21

AllUII. NlImllnll 3 • Odomblle 2007

REAUTATI MULTIDIMENSIONALE

Rodle CRUPENSCHI

In 1982 fizicianul Alain Aspect, descopera laptul ca parl/culele atom/ce supuse unor anumite condi/iI, sunt capabllc de a comunfca Instantaneu une/e cu celelaffe indiferent cat de mst» sr fi dlstanfa ce 10 sepam, AceasM teorle se opune teoriei lui Einstein, C8re exclude pos/bllltafea de comunicsre mal rapldfJ decAf viteza fum/nil.

DIMd Bol'cm un 01 IZlClan cunoscet. elitma ea desc:q>elirea lui Alai AspeC( I~ l1()II·e~10 r w~i oboeC(NO ~I cA. de a unlvet$uI r fi 0 hdogr8rnl! urul~ Holograma este 0 fotogrll fldmenslOl1alO c:rcaU! cu q l1.li un le~ as • obectul e,.. SUf,lU.S unel btll d ~mlnO cu 0 fill laser, In pnma fazii, llpol se d C~OI1 aza ~upt:a eceste. prime raze, lumlnll lei raze laser, co a

Co

ul

• Cornel NICULA

MulJI dlntre vot aJi obserlat c , in ullimul timp, pares va luplilJi cu nivo/e/o v(XJsfro do tnorgi , ,1 cj adQsI:J au 1oc fluctuaJiI Tntre 8 r1 de maslm en.ergle starT de epuizare total ,

Anul I, HUmatul S • oatDmb(1e 2007

a

010

~

ca

De r {I pnnlnterf I eelOf' 2 raze se lf11)1'im& pe 0 p llcu1& fotogra c:& La developare 81X1r 0 s rl de nnli deschlse tnchise 18 cuIocre, dar care, supus lumni on III raze leser, ere az6 IrTI8glf1«1 bidlmemionala oblectlAJ rotogrofia

Separorea p:Jrtlcut or subalOflllce

S' door 0 ~renltl III nivel m8I

profund, loo'e lucrurile IMlt ecoeete fiecare 10m d carbon Oln cr i urnen,

spre e.xernp u, $1 cooecw' III psrteulele sub tornlco din fiecare siee d pe cor. din flecere mil car bale \ltr-un unJvef$ "cIogr IC ptln{l ~ Impol ~I SI)IIllul ar trebui Int«pt:e1llte ca mpl prolcC}ii ele

I1U1 slstem rnull mei oomplex. A~eI, r Itates nu esle eI ceva de~ 0 hlp rhologrpmii. unde If; wtul. pr zenlul ~i vlltorul ooexlstb In ac II~ bmp

Dactl lurn oonCf {I nu ~ doea 0

re8lilate ~arl! ~i de!:tt tot ceea ee e A nu e eltcov8 detllt 0 sum~ de trecv nle ~ dacil, din ecest II cr rut um n seleeteaz un Ie pe care to trasform! 10 pe!"ccp senzonele, alunc:i ell este reall atea ob eCllv6?

o fllC>t ea nu ex .$ta! lum a mao na16 eete leya, este I vzle. 001 ne sunlem o i Izi Sunlem un 1 de .r oep 00' 10 ocoastA ImerlSlUit do (;1 I1le ~I ce a ee tim de eiCi trensfOfrn{lm In r ahte e fizlett A~ (X)n(;ep e~e Il\Jmlt .paredigma hclogr lea- Oaea ecest ooncep\ er I 3pll~ 10( eeee co ~em despre modiCln{1 metode do lJatam n, 10( aces4 slstern or fi totlirn nte S¢hlmoo de pcr8dlgma holografic~ Cu tll e cu'llole doc stnJel1Jr flZlcii II oorputw este 0 proiec~e hologm lea a ~ Inlol atunc:i Irnpua no co respon$8b! de s6n~te co nocstrii

ceea ell nol num ecum vlndec re rnlraculocs6, $·ar putea d tore IInsform $I d coo~tilnl{l cere pt:Oduco schlmb6n In ~rarn3 oorpu

~ g6ndlrn,~adar c6 In IInlYersui

hclogre e nu e.xl~ta HOlte {lIe schlrnbllrn pe cere 0 pulern a:k.Ice ,ealtt~~, lui ilS\0

pesl Absolut tolull

COSMOS

e

e gie cr

-

(I)

ali

tn ' la~ lAger umon 0 nouI ptJrn 111

r"punsu to llCeost{l probl rn6 e 0 nu

d so mj~o f1\81 repede, a dl contr

de II totull niIoel fiZlC estfellncAI

vlbrep~ enCfge\1Ce Intenolre sll poIl1 lJIUr1ge Ie rllVelul ceer e rlo>lr Cu eM vlbrepa In nollr! ate rnei lnella, cu ata. perso no dOVlne m calrno ~I mul mill

cepablla de a eeeese stm lnol d

rrZll'ospul

Vlbralll1e interdimensionale

Sistemul Spintuall Endocri

presiune De neee-

"tit e6 uniformlzat6 Energle din extenor, par ~ e mi~e pt:ea repede. ~ el

davin ~r II ~I cepoblll

st ee menlln~- 1n mod lronoc

PAGINA 22

$TIINTA $1 VIATA

Contele INCAPPUCCIATO ContfnllAm Tn ce$t num r ctJ prtlZm?t~ dt t Of "Jim til to ~"ttu 1011 C4I Citro vor ·,1 amellofTlZe slarea de sandlate. Este foarle importBnls stim ce sA mime III, cal ~i cOOd. Deoarece met, boli. m(ll IIIntro re dou

m,zll: INIllbollsllluJ "c t boll mill. Pnm:l 50 ocupl cu proco5ul tJ, thfcompunoro ""Nmonl lor In subslanlele nutritive necessr« Dryan SIllUJw, cu a/uloruJ wei susffneri energeNce crescute.

A fi mereu tiJnar? A anca corect!

cee de-<! dOU(1 fazi! se ow¢ CU ab orbj.a ecestor elem n e nutn i e E 1e bI\'1e ~ 9bm, ~ ceee ce cit ecurn nu 0 ~sit IlIC.'Ileri pi nic. mGcar medici! nu ~iu asia, lap c6 poslblhta1ea de a ortlta tlnen ~I ~n 090 deptnde de taw onabolic6

Oe5igur, componen el nutn lYe pe care Ie <:X:lrnIurrnim Ia fiecare mJsi! sunt ame5tecate Uneoole comtMMrn a101 de m ~i de 0 manier6 ~ de dezordolllltil r~1 la sourt mp pare btl 0 dUl"efe de vezicui! blwll, be cmmpe s cmacele, ort balonoce care lie I ce slI ne slfTlllm Indi~ D aiC! se despnnde !deea ci! a~a cum $pune ~ ~ nla SptrrlualO

veclle de mil d ant, alimen e e

consurrete Irebule ine me~eC3te

p ntru 8 se digera mal u~ ~i mai ele c6. A~a cum ~ §ol la moderni! a d ~ nt, dige ia nu sa produ06 In ~~ C1 I e 10 ~a ciI ahmenlele care nu sunt mestecale suticl6nl, pentru a fi marun! e blOO, se pol oprl undeva pe traiectul Inle5t I, VI pot a 1lo0io

Intregi rn ac $I fel se produce

(OIl Jpal'8 CII sl! mlli ad~ug~m to a51a

o C8UZG energetic3, ~I staril noastJe

psihice, un blou complet feW

tn care ne allment;)m Prodlc, nu JTI3I ~s.'!~mcore

E evoden faptul ~ III ~re gnlpd

53nguinO avem mai multe zodii, !)recum

spuneam, la rei cum 10 rEl zed

avem IfldiviD din fiecere grupti de sange Se poate alca ui a~'l(j 0 grill! fNrnoas4 ~ 111 eresen 1I QI aoeste oomblnatll E$te

o ee pe care s-ar pUlea sa 0 dez Om

tn numerele vii core ale revist De

exem plu din 9rupa 63, pe care 0 analabm In a06& nurMI, pol ace parte un faur ~I un Vll~or nll!Xll In oru dlferi~ Dac6 pnmul e5te 10 uenjal de VellUS 061 de-al d a este Influefl!al de ell re Uronus N Ivul Taur manl~ ~ll1 energ 5oefII11TIeflIal. tn limp ce celMali na!IY va maorf eta ene1' ' e ~ei - re$96Cbv Cum a~loneaz& ollli senltmentele, ~t ~i Idelle. esupra gNPeI sanguine 63? I t un:l9p ~ 0 1t1lre1>are oerte 111 er 53n e

OMADULProto pu 93

QlJa(;teruJbce 1)nnclpalO a 9f1ipel 53 este una cere me de miscare Oric:ore natly, ooc zodle car are gruP!! 63. se 1/3 ella mereu tn mi~re, Ie flZicll, fie de f(feI, I I aual6 - ca pro(eSje care soIicM mereu mlnte:l Perl ru pules face latO aceslel ~n, de mol mulle t lun, dlc6 P un aaM'(\~ con inue e OfgaMmuiul, mlVldul OJ 9fUpa $3

~3 trebUle $3 preM e anum te especte A<;es1ea (.\IN u~oorel' $1 un om echihbrot; d .spune de un 5tem lITlunila po1emlc; raOlul dlgestiv e5te I~, e5le hpul eel mJ fle tn ceea ce pnve~e aitetrnlola feVllor d ~ncare Ia aaorii 5tresan~ r spund f rte e prlo loloslres ore a Ivlttt!li. rebUi ~

menlln! un echlllbfu tntre oclt alea ~ ~ oea menta 1n m e privirlle 111 m care au grupa B3 sa asem(tn~ deslul de roo CU (el care au (II\l~ 0, deoar ee 1I1l) 'iQlb1fll de mecabollsm GI enul d grau.llrezentin paine ~ a

ente, Is ambele grupe d e~ 0 lncetinlre a metabollsmului. . r asia sa observ! pnn depunerea unor Olralun de gr sim 1t1 IUrul IlIlIel Oin 006& mot/v, <Ja<:6 bolul ollmentor nu este MCIefl

Igera gr1islmile $6 depun reie ~

At m ntel eare trebule evltoto

ecareee fayonze3zll erestere 111

greu te pet! ru grupo B ; poromb, grAu, I nl • $rl!hldo, emllli I d susan. A<:es1e ahmenle eez buna un~ionare o me be SfllU . ducGnd III obose:l ,retetJli de apO ~i pogll· c m<e Oed per5O.'Jnele care au grupil B ~i dores.:: sl~beas.::a IrebuIe si! e e cu siguranta gra ~I produsel deovole Allmente bene ce ,re "ortZesz~ d rea In greutate penlru grup" B· I gum ven:l, carne slab, ficol,

ABONAMENTUL:

mai ieftin, mai simplu, mai comod

dOH~SC Sft mil

bon I-Il sta

COSMOS 0 perioad d.

Num.: .,. "'1." ••• " "." ... .,

Adresa: _ ......••.....••.......•.......•......••.......•. , .....•....... _ ......•......••.......•.......•.

••. llrenum 'H .. H , .. , , •••••• ".

03 IUnI • 515 Ie nol 06 lum ·lliei no! 012 lunl . 22 lei 001

Cod POlllal: •...•••••••• _ •.••• _ •• _ Orall: , ..

Jud ul: , 01 fon: ..

Abonah1eOtele sa tao prln platli dlrectA, contul:

R039 RNCB 0304 0437 5923 0001, BCR Balta Alba

COpIt ch 01 telorwl, precum "ooresPQflden\8, trebuletcl V1mtee po 1lIh$8:

Nloulll Cornel, Clsuta Po~1181 Ofici~ ~ 19, Bucure$tI

fQ OArOR:

Con·"'" "'C PIIt,·

e ..

COSMOS

o s.c. $hootl ""'" S.tJ..

DACTOR~:

Cor~ I Nalo

·mail (on· _i~<tcpP>l«"olo@ro~oo<o."

0JqlA: C ,ilio Da"f'd,

Rlldi(lQ C",pon KIll, 110 al V6r1erar~. Vir;11 MlI'tu, iI:i]1I "'-Clrion

CORECT\JRA: Rod <0 Cr II Ith

DlP: Shopll Pr SlIt

MANAGER MARmlNG:

C,isllan ~,ondf l(Jj

!·mall ~r il'g.ulIll'lol@(ohooM)!

Oamenii care au grupe B sunl In neral rez,slelIj1 ~ agen, capallfli $I ,~I$le I multo dfnlre we mol s Vert bo carsctenstJee ~Ii modeme cum

ar I cardlop vi canoet\Jl Chier

a ncI caod 00 radenUl ace • el Ie vor supra~i eproepe sigur Pef\ilO!l" nele cu ON~ B sun! predtspuse mal d~rabl! la ulbur6n rare cum ar Ii scieroza mlJl~, slndromul de obosea cron.ca

o III ment !Ie , 116108ta pef1lru grup" B ll'llbuie "orud ; ~mo ro,lt, ~l., I cl te, I gum I fruc:t ,

Penlru rups B "rec:om~nd Tn speel' IIltar III c6mii de pul Este pre re ~ con um came rO\lie mai area pure camea de 'Vi 6 seu de curc~m poole Ii constlfllotl! fn can 11· rnQde(a1 Cerea. te care It bule vilele sun 9' ul, ponumbul ,I , cant deoarece fnoelln 5C metabolLStnul ~ 8VOf1Zeaz(l retentlll ap i. depozilorea 9rbmilor ,i obo5eala 0 ernul I"! bene;ica 0 reprezinlll orezul.

logumele (tn spe<:ial eete cu frunze verzi) sunt (03110 nulritlv ,I bonefico, din eeest rootlv se reoomondi! c.1t mal de (3-5 posjli pe 21) Eliml1131i cornplel ro,ille In dieta d\t$

POT$on~1lt tao me.nI1Ol c:u grupa

B lie car cterilea p n eeh I bru ,

rmoni . 6 nu se 5IITl1 fllclinap pre pfOliOCGri ~I oonfrunl!n Sun! capablli si! eleaga punclul de ote<lere {II 01"3. oemsi ce un ornad C3re ~llItor~e prin 0\.9, mulle !inllfuri Inv3 6 de OCQio Penlru gnlp3 6 aocenl'" se pune pe chi 'bTares $1:inlcr fizJoIoglC ~ em~

nal

CONTACTI Bul .. ardu Mlrw~ VoIl6," to", ,YU,::c. 1, ,. I. ap 5, ,octor J, IiJClJrOfl'

r.j, 07 3?'2 Bj 97

tot 03 t1906 10

nd>il Q771 25 837' Q724 ~7:! 8n .. mall. ='10,1 _,,1OO1@ro~oo.ccrn

PlJ CITATf: Shcnll ~r.m SRL

• ·mall· :na,h _:7006~hoo.c"'"

o

II: Edllura Roga Sf.

cosMos

Ar1lJt I, NlJmlnJl 3 • Odombrle 2007

PAGINA 23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful