VELEUČILIŠTE U RIJECI STUDIJ PODUZETNIŠTVA ŠKOLSKA 2009/2010 GODINA SUZANA ŠKARICA STUPIČIĆ 2423013400/08

SEMINARSKI RAD Tema: Radni odnosi Kolegij: Trgovačko i radno pravo

Mentor: prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur

Ključne riječi Radni odnos je pravni odnos između poslodavca i posloprimca među kojima postoje prava. a temeljem Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju. obveze i odgovornosti poslodavca i posloprimca. . oblik obostranog pristanka na zasnivanje radnog odnosa. Nastaje zaključivanjem ugovora o radu. obveze i odgovornosti. Bitni elementi radnog odnosa su: dobrovoljnost. U seminaru ću se osvrnuti na neka prava i obveze koje smatram relevantnim u odnosima zaposlenika i poslodavca.Sažetak Radni odnos je pravni odnos između poslodavca i posloprimca među kojima postoje prava. Radnik je fizička osoba koja se dobrovoljno i osobno obvezala da će obavljati rad pod upravom poslodavca za plaću. pojedinačni pravni akt. trajanje i prestanak radnog odnosa te prava. Radnik (zaposlenik) je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. naplativost rada i subordinacija. Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja odrđene poslove. osobno obavljanje. obveze i odgovornosti. na određenom mjestu i u određeno vrijeme. To je dobrovoljno obavljanje nekog posla kod poslodavca od strane fizičke osobe za određenu naknadu odnosno plaću. Radno pravo regulira zasnivanje. Pojam radnika obuhvaća radnika u užem smilu i namještenika (ili službenika) odnosno fizičkog i umnog radnika. Ugovor o radu je dvostrani pravni posao.

....................................................................................................................................................2 OPĆI UVJET..............................................................1 UVJETI ZA SKLAPANJE RADNOG ODNOSA.......................................................................................................................................................................................................10 ...................................2 POSEBNI UVJETI...........................................................................................................................................................................................7 PRIMJER IZ PRAKSE – KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA............................................8 ZAKLJUČAK....................................................................................................Sadržaj UVOD.......................................................................................3 KLASIFIKACIJA RADNIH ODNOSA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................4 OBVEZE POSLODAVACA......................................5 PRESTANAK RADNOG ODNOSA......5 OBVEZE RADNIKA..............................................................................................................................................................2 ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA...........................................................................

zbog definiranja ekonomskih i socijalnih položaja radnika. U skladu s tendencijama razvoja ideja i pokreta za međunarodno reguliranje radnih odnosa 1919. Pravna grana koja regulira radni odnos. države i uposlenika te države i poslodavaca (reguliran javnopravnim ugovorom). radnom vremenu. Kad govorimo o radnim odnosima prvenstveno govorimo o odnosima između zaposlenika (fizičke osobe) i poslodavca (fizičke ili pravne osobe) nakon zaključivanja ugovora o radu. 1 . zaštiti na radu. No. Poterba za međunarodnim reguliranjem radnih odnosa proizašla je iz ekonomskih interesa poslodavca za ujednačavanjem minimalnih uvjeta rada i konkurentnosti roba. Uvrštava se u ustavna poglavlja o ljudskim i socijalnim pravima čovjeka. trajanju godišnjeg odmora. tj. visini plaće. Ustava Republike Hrvatske glasi: "Svako ima pravo na rad i slobodu rada.g. već i međunarodnim radnim pravom. sadrži propise o zasnivanju i prestanaku radnog odnosa. Radni odnos nije reguliran samo ustavom i zakonima unutar pojedine države. Sloboda rada je ustavno načelo o radu. migracija radnika. radni odnos također podrazumijeva i odnos organizacije uposlenika i poslodavaca (reguliran kolektivnim ugovorom). zove se radno pravo. Ona je temeljno pravo čovjeka u području rada i osobito je zaštićena. Svako slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. zahtjeva radničkog i sindikalnog pokreta i dr." Rad je rad slobodnih ljudi. zdravstvenom osiguranju radnika i dr. razvijanja međunarodnog tržišta roba i rada.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Uvod Članak 54. u Parizu osnovana je Međunarodna organizacija rada (MOR).

kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. u opsegu i na poslovima koje ne ugrožavaju njihovo zdravlje. Primjer kolektivnog ugovora dat je u daljnjem tekstu. 2 .Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Uvjeti za sklapanje radnog odnosa Opći uvjet Općenito ugovor o radu sklapaju posloprimci s navršenih 15 godina. znanja. školovnje ili razvoj. Odobrenje se izdaje na zahtjev zakonskog zastupnika. salonima za igre na sreću. rad stranaca ili osoba bez državljanstva i dr. ćudorednost. Posebni uvjeti Posebni uvjeti mogu biti određeni zakonom. staž. Maloljetnici mlađi od 15 godina mogu sklopiti ugovor o radu samo uz prethodno odobrenje inspektora rada na način. Primjeri neodgovarajućih poslova za maloljetnike su rad u kockarnicama. stručne ispite. disco klubovima. Odnose se na školsku spremu. dob. noćnim barovima i sl.

. a posloprimac utvrđuje uvjete pod kojima će ostvariti radni odnos. Podaci koji se ne smiju tražiti od posloprimca su podaci koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom kao npr.podatke o mjestu rada ili napomena da se rad obavlja na različitim mjestima. Prije početka rada mora se izdati pisana potvrda o sklopljenom ugovoru. narav ili vrsta rada ili kratak popis ili opis poslova. Tako se ugovorom može odrediti probni rad i njegovo trajanje. Ugovor o radu obvezno sadrži: .trajanje plaćenog godišnjeg odmora ili način određivanja. . Usmeni oblik ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. postojanje slobodnog radnog mjesta te stupanje zaposlenika na rad.očekivano trajanje ugovora .trajanje redovitog radnog dana ili tjedna. Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu u pisanom obliku. spolnoj orjentaciji i sl.podatke o subjektima i njihovom prebivalištu/sjedištu. . 3 . Ugovaranje uvjeta rada nepovoljnijih od onih određenih Zakonom o radu ili kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu ne proizvodi pravni učinak. nacionalnosti.osnovna plaća. podaci o vjeroispovjesti. .otkazni rokovi ili način određivanja. Na nedopuštena pitanja posloprimac ne mora odgovoriti. . a traženje takvih podataka od strane poslodavca je teži prekršaj. Uvjeti zasnivanja radnog odnosa su sporazum subjekata. Ukoliko nije određeno vrijeme na koje je ugovor sklopljen smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme. ugovorna zabrana utakmice itd. visina otpremnine. dnevni i tjedni raspored radnog vremena.naziv. Slijedeći podaci su ili sadržani u ugovoru ili su upućeni na druge propise (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu): .dan početka rada.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Zasnivanje radnog odnosa Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi poslodavac. . stranačkoj pripadnosti.Kod ugovora o radu na određeno vrijeme važno je napisati očekivano trajanje ugovora. raspored korištenja godišnjih odmora. trudnoći. . Ukoliko poslodavac sklopi ugovor koji ne sadrži obavezni sadržaj prekršajno odgovara (lakši prekršaj). Ugovor o radu može ali ne mora sadržavati i ugovorena prava i obveze koji nisu u suprotnosti s važećim propisima. dodaci na plaću te razdoblja isplate primanja. Zasnivanje radnog odnosa podrazumijeva skup radnji nadležnih tijela kojima poslodavac utvrđuje ispunjava li posloprimac uvjete za određeno radno mjesto.

Probni rad može trajati najviše 6 mjeseci uz otkazni rok od najmanje 7 dana. državni službenici. Specifični radni odnosi su probni rad. Prema vremenu trajanja radnog odnosa imamo: 1) rad na neodređeno – pravilo. Također je moguće imati kumulaciju više radnih odnosa ali samo do punog radnog vremena. Pripravnički staž može trajati najdulje 1 godinu nakon čega se polaže stručni ispit. ali mora navesti pravni temelj. 2) rad na određeno vrijeme – iznimka. 4 . rad pripravnika ili naučnika. Iznimno radnik može raditi i skraćeno radno vrijeme i to samo na poslovima na kojima nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja. a može se sklopiti i ugovor o radu na određeno vrijeme. Prema dužini radnog vremena radni odnos može biti: 1) radni odnos s punim radnim vremenom (40 sati tjedno). Kod otkaza poslodavac nije obavezan dokazivati opravdani razlog. Pad na stručnom ispitu je opravdani razlog za redovni otkaz. Rad pripravnika mora biti utvrđen pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala. U ovom slučaju prekovremeni rad nije dozvoljen kao ni rad kod više poslodavaca.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Klasifikacija radnih odnosa Razlikujemo dvije vrste radnog odnosa: 1) ugovorni radni odnos temeljen na ugovoru o radu i 2) statusni radni odnos kakav imaju npr. Dozvoljen je samo kada je prestanak radnog odnosa unaprijed utvrđen objektivnim razlozima. 2) radni odnos s pola radnog vremena ili manje.

za istu odgovaraju solidarno. za rad s opasnom stvari. te za štetu. uznemiravanje i spolno uznemiravanje. Posebni slučajevi su odgovornost za štetu koju jedan radnik pričini drugom. ili za dio štete. 6) učiniti dostupnim propise o zaštiti na radu. povredu radne obveze i radne dužnosti. diskriminaciju. Kod promjene ili uvođenja novog načina ili organizacije rada. 2) isplatiti plaću. ako je više radnika učinilo štetu. osposobljavanje i usavršavanje. Poslodavac je odgovoran i za mikroorganizaciju odnosno radna mjesta sastavljena od poslova i radnih zadataka. Poslodavac odgovara za radnika. za osoblje u pogonu. pravilnik o radu. za povredu prava. obrazovanje. za prostorije. 7) prije početka rada uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ako su štetu učinili kaznenim djelom. za zaštitu na radu. za okoliš. 8) uručiti primjerak prijave na HZMO i HZZO u roku od 15 dana od ugovora o radu ili uručenja pisane potvrde. Obveze radnika Obveze radnika su: 1) obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir. poslodavac je dužan omogućiti radniku osposobljavanje ili usavršavanje za rad i to sve u skladu s mogućnostima i potrebama rada. 4) osigurati uvjete za siguran rad 5) omogućiti radniku upoznavanje s propisima o radnim odnosima. Radnik odgovara za svoje postupke.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa Obveze poslodavaca Obaveze poslodavca su: 1) dati posao. koji može odgovarati kazneno i prekršajno. za štetu. Radnik za 5 . povredu rokova. kolektivni ugovor. za poslovni proces. za stečaj. dužan je nadoknaditi poslodavcu iznos isplaćen toj osobi. Ako radnik učini štetu trećoj osobi. Poslodavac je dužan omogućiti radniku školovanje. namjernu ili iz krajnje nepažnje. Teret dokazivanja je na poslodavcu. oranizacijom rada i zaštitom na radu. 2) osobno obavljati posao prema uputama poslodavca. 3) odrediti mjesto i način rada.

Odgovornost je isključena ako se radi o nužnoj obrani. višoj sili i slučaju. u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada školovati se. o krivnji oštećenog. obrazovati. 6 . prekršajno i disciplinski. osposobljavati i usavršavati se za rad.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ svoje postupke odgovara kazneno. Radnik je dužan.

Sud može donijeti i odluku na zahtjev poslodavca ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguć uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana. Teret dokaza je na strani osobe koja otkazuje ugovor o radu. vrsta posla. a koji ne smije biti kraći od 8 dana. krađa. sud na zahtjev radnika određuje dan prestanka radnog odnosa i dosuđuje naknadu štete u iznosu od 3 do 18 prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u prethodna 3 mjeseca. Povreda obveze predstavlja najteži prekršaj poslodavca. Opravdani razlog je obavezan samo za poslodavca. potvrdu o poslovima koje je obavljao i potvrdu o plaći. 4) sudski raskid ugovora o radu – ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten. mjesto rada i dr. otkazom. istekom ugovora o radu na određeno ili odlukom suda. Pismenog je oblika. rješenjem o mirovini zbog nesposobnosti za rad (invalidska mirovina). U otkaznom roku radni staž teče i radnik ima pravo na plaću i otpremninu. Razlikujemo: 1) redoviti otkaz – mogu ga dati poslodavac i radnik u pisanom obliku uz otkazni rok od 15 dana do 3 mjeseca. visina plaće. Radnik se mora o ponudi izjasniti u roku koji odredi poslodadvac. Otkaz ugovora o radu je jednostrana izjava volje jednog od subjekata radnog odnosa. a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos. Poslodavac je nakon prestanka radnog odnosa dužan radniku uručiti radnu knjižicu. primjerak odjave sa HZMO i HZZO. Strana koja izvanredno otkaže ugovor o radu ima pravo na naknadu štete zbog neizvršenja obveza preuzetih ugovorom o radu od strane koja je kriva za otkaz. odavanje tajne poslodavca i dr. 7 . alkoholiziranost na radnom mjestu. 3) otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – poslodavac redovno otkaže ugovor i istovremeno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima kao npr.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Prestanak radnog odnosa Ugovor o radu prestaje: smrću zaposlenika. U obrazloženju treba detaljno navesti činjenice koje predstavljaju opravdani razlog za otkaz kao npr. potvrdu o korištenju godišnjeg odmora. 2) izvanredni otkaz – mogu ga dati poslodavac i radnik u roku 15 dana od saznavanja činjenice na kojoj se otkaz temelji bez obveze poštivanja otkaznog roka. s navršenih 65 godina života zaposlenika i 20 godina radnog staža (ako se drukčije ne dogovori). sporazumom radnika i poslodavca (obavezan pisani oblik). radno vrijeme.

osposobljavanje učenika za samostalno učenje i mišljenje. do punog radnog vremena s nastavnikom koji ima zasnovan radni odnos na određeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu. Kolektivni ugovor je obješen na ploči u zbornici i dostupan je svim zaposlenicima škole. voditelj računovodstav. opis radnih mjesta zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama i obveze nastavnika. nastavnici (profesori. voditelji informatičkih učionica. te odredbe radnih odnosa. suradnici u nastavi) i ostali zaposlenici (psiholozi. provođenje i ocijenjivanje testova. .pripremanje.organizacija i izvedba teorijske i praktične nastave i vježbi.poučavanje. stručnih suradnika i drugih suradnika u srednjoškolskoj ustanovi. . .razvijanje intelektualnog i emotivnog vida učenikove osobnosti. Sadrži opće odredbe. defektolozi. ložač.suradnja s roditeljima i dr.izrada izvješća o radu s učenicima. ispita. knjižničari. . socijalni radnici. portir. pedagozi. Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno raspoređeno na pet dana u tjednu. godine od strane Vlade RH i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. . Potrebe zasnivanja radnog odnosa za sve poslove u srednjoškolskom obrazovanju obavezno je objaviti javnim natječajem. domar. 8 . .izrada izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa. tjedni odmor je uređen posebnim pravilom. Izdvojiti ću samo neke odredbe. odredbe o plaćama i naknadama. strukovni učitelji. školskih i domaćih uradaka radi utvrđivanja napretka učenika.12. Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. a u učeničkim domovima može i na drugačiji način uz obavezno uvažavanje odrednice o petodnevnom radnom tjednu i tjednom odmoru.suradnja s drugim nastavnicima. medicinska setra i drugi). voditelji specijaliziranih učionica za prilagođene programe.2007.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Primjer iz prakse – Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Primjer kolektivnog ugovora o kojemu ću govoriti u daljnjem tekstu je kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama sklopljen 11. tajnik. . . kuhar. U srednjoškolskoj ustanovi rade ravnatelj. Neki od poslova srednjoškolskih nastavnika su: . Javni natječaj nije obavezan za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme kraće od 60 dana. Ukoliko je zaposlenik mora raditi na dan tjednog odmora (učenički domovi). u školama po pravilu od ponedjeljka do petka. Ugovorom se utvrđuju prava i obveze potpisnika.

rad stručnih suradnika. Neoporezive primitke putnih troškova. terenskog dodatka i sl. isplaćuje škola u kojoj zaposlenik ostvaruje to pravo. Zaposlenik s kumulativnim radnim vremenom ima pravo na jedan puni iznos regresa za godišnji odmor i naknadu za bolovanje a isplaćuje ih srednjoškolska ustanova s kojom je prvo sklopljen ugovor o radu. naknadu za vrijeme bolovanja i naknadu za godišnji odmor. Zaposlenici s nepunim radnim vremenom imaju ista prava kao i zaposlenici s punim radnim vremenom glede stanke i odmora. odsutnost tajnosti plaća i uvećanje plaće. . no razmjerno radnom vremenu na koje je zasnovan radni odnos.povoljnija norma (radi smanjenja radne sposobnosti zaposlenika tijekom radnog vijeka). Puno nastavnika i stručnih suradnika u srednjim školama radi u nepunom radnom vremenu stoga bih ovaj dio malo podrobnije opisala. .Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Kolektivnim ugovorom je reguliran i rad u nepunom radnom vremenu. pregovori o plaćama . mirovinski staž. . troškova noćenja. Srednjoškolske ustanove su također dužne uskladiti rješenja o korištenju godišnjeg odmora za zaposlenog na način da ga zaposlenik koristi istovremeno u svakoj srednjoškolskoj ustanovi. no kulmulativno nesmije raditi više od 40 sati tjedno.osnovna plaća.rad nastavnika. Zaposlenik može radi u više srdnjoškolskih ustanova na nepuno radno vrijeme.prekovremeni rad. ostvaruju pravo na plaću. 9 . . Ostale odredbe: .obveze socijalnih partnera na području zapošljavanja (Zajednička županijska prosudbena komisija).zaštita zaposlenika u području zbrinjavanja i raspoređivanja i dr. . . . dnevnica.rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju.

. Inspekcijski nadzor može zahtjevati zaposlenik.pravilnikom o radu. zabrane i novčane kazne. . Uvijek je moguće ugovoriti povoljnije uvjete za zaposlenika. 10 . Inspekcija rada izriče sigurnosne mjere.Ustavom Republike Hrvatske. koja nisu uređena posebnim zakonom primjenjuju se opći propisi obaveznoga prava. Radni odnos je pravno uređen: . dok nepovoljnije uvjeti rada moguće je ugovoriti samo kolektivnim ugovorom. Vrijedi načelo: Ako su prava različito uređena primjenjuje se najpovoljnije pravo za radnika. sindikat i poslodavac.zakonom o radu. Primjenu Zakona o radu.ugovorom o radu. Na ugovore o radu. . a postupak se vodi pred Prekršajnim sudom. . .međunarodnim ugovorima. drugih zakona i propisa koji uređuju odnose između poslodavca i zaposlenika nadzire inspekcija rada.kolektivnim ugovorima. kolektivne ugovore i sporazume radničkog vijeća i poslodavca. radničko vijeće.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Zaključak Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu. Ugovor sklapaju poslodavac (pravna ili fizička osoba) i zaposlenik (fizička osoba koja zadovoljava opće i/ili posebne uvjete).

Rijeka.inspektorat. 11 . 4.net/jseeker_lawyer_detailedview. Veleučilište u Rijeci. 5.php?entityId=A20.hr. 14. 2006. NN 137/04. Zekić.12. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama..12. Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti. 14.12. seminar.2008.2008. Svi pravni aspekti odnosa radnik-poslodavac.Suzana Škarica Stupičić – Seminarski rad: Radni odnosi__________________________ Literatura 1. 6.2007 2. Učur. Zakon o radu (pročišćeni tekst). Marinko Đ. USAID. 11. 2005.moj-posao. Neven i "Poduzetna Hrvatska". http://www. 3. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful