Cách làm u ph r t n gi n và ti t ki m. Có th k t h p làm thêm s a u nành, s a chua u nành, phomat chay.

Nguyên li u ch bao g m u t ng và n c chua (n u chua thì có th dùng chanh, d m). Ngâm u t ng 1 ngày cho n ; ãi v ; cho t t c u + n c lã vào máy xay sinh t xay cho m n; l c dung d ch trên qua m t cái rây; n c ã l c cho vào cái xoong và un lên (c ch ng 800C, ho c nhìn th y n c s i t m lên) thì vào ó ít n c chua; n khi ch m sôi thì t t b p, b c n i ra, y vung l i. Ch n lúc u k t t a h n l i thì em ra l c, b n c i. Th là ta có m t món u không hàn the, không ph li u nguy hi m, s n sàng cho vi c ch bi n các món n th m ngon. 1000gr u nành ngâm v i n c l nh trong vòng 6 ti ng . Sau ó, dùng máy xay nhuy n t t v i t ng c ng 9 lít n c (chia làm nhi u l n, nh i 2 l n). Dùng túi v i nh v t l y n c u nành. n c u nành trong n i. B c n i lên b p sôi thì b t l a. l a l n. ng canh ch ng, t i khi

N m phút sau, l y m t chén (chén n c m) gi m, 5 chén n c lã, 1 chén mu i pha v i n c cho s t s t. gi m và mu i vô u nành. Nh t t , ch ng 5, 10 phút y n p. Sau ó, l y v i trên m t cái r , d i cái thau, v t riêu tàu h ra... b lên m t v i cho ráo b t n c, r i n n hình tròn, d n th t cho n c ra h t. Có th c t thành t ng mi ng l n nh , d y m ng, tùy ý

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful