You are on page 1of 52

bài: Qu n lý tr

ng m m non

Th c hi n: Nhóm 6 l p QLGD K2G

L im u

Ch c n ng, nhi m v C c ut ch c

N i dung và bi n pháp qu n lý

Là m t b c h c u tiên Hình thành nh ng y u t u tiên c a nhân cách, chu n b tâm th s n sàng cho tr b c vào b c Ti u h c.

u t cho giáo d c m m non chính là s u t sáng su t cho t ng lai c a t n

c.

‡ Nhi m v c a tr ng m m non nói chung c quy nh t i i u 2, Ch ng I, i u l tr ng m m non n m 2008 cs a ib sung m t s i u t i Thông t s 44/2010/TTBGD T n m 2010.

ch m sóc và giáo d c tr em. 2. 4. ch m sóc. giáo d c tr em t ba tháng tu i n sáu tu i theo ch ng trình giáo d c m m non do B tr ng B Giáo d c và ào t o ban hành. t ch c giáo d c hoà nh p cho tr em có hoàn c nh khó kh n. . báo cáo c p có th m quy n b ng v n b n. giáo viên. tr em khuy t t t. t ki m tra theo tiêu chu n quy nh v ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i. T ch c th c hi n vi c nuôi d ng. s d ng các ngu n l c theo quy nh c a pháp lu t. th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i. Qu n lý cán b . nhân viên th c hi n nhi m v nuôi d ng. Huy ng.1. H ng n m. 3. Huy ng tr em l a tu i m m non n tr ng. qu n lý.

hi n i hoá ho c theo yêu c u t i thi u i v i vùng c bi t khó kh n. . ch m sóc và giáo d c tr em. 6. T ch c cho cán b qu n lý. Xây d ng c s v t ch t theo yêu c u chu n hoá.5. Ph i h p v i gia ình tr em. 7. 9. t ch c và cá nhân th c hi n ho t ng nuôi d ng. giáo viên. 8. nhân viên và tr em tham gia các ho t ng xã h i trong c ng ng. Th c hi n ki m nh ch t l ng nuôi d ng. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. ch m sóc và giáo d c tr em theo quy nh.

k ho ch phát tri n. 7. t ch c các ho t ng giáo d c. huy ng. Quy t nh -BGD T. xây d ng và phát tri n i ng giáo viên. i v i tr Quy nh t 41/2008/Q ch c và ho ng m m non t th c còn có thêm i kho n 7. góp ph n cùng Nhà n c ch m lo s nghi p giáo d c. T ch và t ch u trách nhi m v quy ho ch. . áp ng yêu c u xã h i. s d ng và qu n lý các ngu n l c th c hi n m c tiêu giáo d c m m non. i u 3. ban hành quy ch t t ng tr ng m m non t th c.

c quy nh trong: i u l tr ng m m non 2008 c s a i b sung m t s i u n m 2010 và Quy t nh 41/2008/Q -BGD T ban hành quy ch t ch c và ho t ng tr ng m m non t th c. . Tr ng m m non t th c còn c quy nh riêng t i Quy t nh s 41/2008/Q -BGD T. ban hành quy ch t ch c và ho t ng tr ng m m non t th c (hi n nay B ang có d th o Thông t s a i).

.

.

pháp lu t c a Nhà n .BGH h c hi n s ch Chi b o theo các ngh quy t c a c« ng.a. an ninh. T ch c .Chi b t ng v i Ban giám hi u: ng lãnh o nhà tr ng v các m t t ng. qu c phòng. chính tr . công tác t ch c cán b « .

b. nhân s . tài chính. qu n lý theo quy ho ch. xu t ng m c g p ph i trong quá trình k ho ch c a H T qu n lý v i H T. k ho ch m th c hi n m c tiêu ng th i giám sát công ng. tài s n. c ng nh ph n h i nh ng khó kh n v . H i - ng tr ng v i Ban giám hi u nh nh ng v n quan tr ng v quy ho ch. phù h p v i quy vi c qu n lý c a Hi u tr Hi u tr nh c a pháp lu t. H T t ch quy t phát tri n. a ra và ng th i nêu nên nh ng ki n ngh . ng và các thành viên khác trong nhà tr ng th c hi n các ngh quy t c a H T. b o giáo d c. t ch c.

H i . ho c k lu t c a H ra quy t thi ua khen th ng và xem xét .Hi u tr ng l y ý ki n nh khen th xu t thi ua khen th ng ho c k lu t. k lu t ng giúp Hi u tr phong trào thi ua và xét khen th cán b .H thi ng thi ua khen th ua khen th ng v i BGH: ng t ch c iv i ng ng. tr em. . nhân viên.c. giáo viên.

c i ti n nhà tr . ng t v n giúp t v n cho Hi u tr ng. ng t v n. quy n h n. th i qu n lý. qu n lý nhà tr . ng quy ng t ng v chuyên môn. H i .d.Hi u tr gian ho t c a H i ng c a H i v n nh nhi m v .H i ng t v n v i Ban giám hi u. l y ý ki n a ra các bi n pháp ng.

xu t khen ng th i ng k lu t giáo viên. T v n phòng. giáo viên. nhân viên và nh ng ý ki n . nhi m v c a các cán b . nhân viên trong nhà tr ti p và thông qua các t tr ng chuyên môn. Ban giám hi u v i các T chuyên môn.Các T chuyên môn và T v n phòng th c hi n nhi m v ch c n ng c a mình theo s th ch o c a BGH. c quy nh trong i u l .BGH qu n lý vi c th c hi n ch c n ng.e. . ng tr c .

ng tham quan. t o i u ng. c i ti n .f. ngo i khóa c a nhà tr . h i.Hi u tr m u. - oàn thanh niên v i BGH: oàn TN xung kích trong các phong trào oàn. i ki n nhà tr oàn thanh niên. giúp Hi u tr ng t ch c các ngày l . vai trò g u và sáng t o c a oàn ho t ng. phát huy sáng ki n. các ho t ng« ng ng c n phát huy s c m nh.

ng c n tôn tr ng tính c l p và t o i u ki n làm vi c ng dân ch .Hi u tr tr công oàn th c hi n ch c n ng trách nhi m c a mình. giúp t v n và gi i quy t m i quan h gi a nhà ng v i cán b . tr ng theo lu t công oàn. h p tác và .Công oàn ho t s ng tinh th n. giáo viên. có vai trò ch m lo m b o các quy n l i lao ng c a ng i i cán b . . Công oàn v i BGH: . Hi u ng th c hi n m i quan h bình ph i h p v i công oàn thông qua các h i ngh liên t ch.g. giáo viên.

C n c ý ki n c a các Ban v i hi u tr v n m h c c a tr ng v nh ng bi n pháp c n thi t nh m th c hi n nhi m ng và v qu n lý h c t p c a h c sinh.Hi u tr v theo ngh quy t c a cu c h p truy n. b o v .h. tuyên i ng chính sách v giáo d c . H ng d n. . giáo ng viên cán b . i di n cha m h c sinh l p ki n ngh . ch t l v i cha m tr nh m nâng cao trách nhi m ch m sóc. Ban i di n cha m tr em v i BGH: ng ph i h p v i B D cha m tr t ch c th c hi n nhi m u n m. giáo viên. ch tr d c tr em. ph bi n pháp lu t. nhân viên tích c c nâng cao ng d y h c và giáo d c toàn di n.

ch m sóc gi c ng . Ho t ng ch m sóc. ch m sóc v sinh. ch m sóc dinh d b. ch m sóc s c kho và m b o an toàn. .3. nuôi d ng: a. d.1. ng. c.

suy dinh d ng. . Tr em trong giai o n này nhu c u dinh d ng r t cao. n u không cung c p y các ch t dinh d ng c n thi t tr r t d b còi x ng. ho c cung c p các ch t dinh d ng không h p lý d gây tình tr ng béo phì.

ng nâng cao trình và k - - ng.- Ch o tính kh u ph n n cho tr theo nhu c u khuy n ngh v n ng l ng và các ch t dinh d ng dành cho ng i Vi t Nam c a B Y t (Quy t nh s 2824/2007/Q -BYT) và ch ng trình GDMN. Th c n hàng ngày c xây d ng trên c s ch dinh d ng c n thi t cho m i l a tu i. giáo d c tr cho các cô . ch m sóc. Làm t t công tác b i d n ng nuôi d nuôi và giáo viên. T ng c ng qu n lý ch t l ng b a n.

t ch c não r t d dàng m t m i. th cân ch m. s c c khôi ph c. n u ng th t th kháng gi m. Còn.. bu n bã không yên. tr ng ng hay qu y khóc.Ng là m t nhu c u thi t y u. Khi ng tiêu hao ôxy và n ng l cho t bào não m t m i + Tr không t t. úng gi gi c. ng. . r t quan tr ng và phát tri n c a tr . công n ng c ng ch a ki n toàn. tinh th n luôn tho i mái. phát tri n t t. có l i c ng .L i ích c a gi c ng v i tr con: i v i s sinh tr ng + T bào não c a tr phát d c v n ch a thành th c. . t ng ng r t ít.

úng gi và gi c.C n t o cho tr m t không gian trong phòng ng ph i v a thoáng khí. t o cho tr c m giác an toàn nh nhà c a mình v y m t gi c ng sâu. tr có c .. bu i tr a cho tr ng m t gi c . l i yên t nh mà kín áo.Cho tr ng ng ng n.

c khi ng . cô ki m tra l i ch n. êm ái. Sau ó tr i ra cho tr . Trong su t bu i tr a. s a t th n m tho i p l i ch n cho tr ... nâng gi c ng cho tr . v v . i u ó s d n nhàng. m. cô có th cho tr nghe m t a tr vào gi c ng m t cách nh - Tr d n s bài dân ca quen thu c. bên tr . n gi ng .- Chu n b g i. cô luôn mái cho tr .

 Hình thành cho tr l i s ng kh e m nh và tình yêu thiên nhiên. t ó tr có ý th c b o v môi tr ng s ng quanh mình. . M c ích b ov s c kh e c a tr và góp ph n b o v môi tr ng.

36 tháng. i v sinh khi có nhu c u và úng n i quy nh« Giáo d c cho tr tình yêu thiên nhiên. i v sinh. r a tay sau khi ch i. Tâp luy n cho tr m t m t s thói quen t t trong sinh h t hàng ngày nh : v sinh dùng ch i. tr c khi n. lau m t. b rác úng n i quy nh« i v i l a tu i m u giáo thì giúp tr có ý th c r a tay b ng xà phòng. b o v môi tr ng nh : d y tr rác úng n i quy nh và  . hình thành ý th c t giác. lau mi ng. i v i l a tu i t 24 . giáo viên s giúp tr làm quen m t s thói quen trong v sinh cá nhân nh r a tay tr c khi n.

. Trong quá trình tr ho t ng vui ch i d x y ra tai n n. Tr nh ch a nh n bi t h t c a hình. c bi t là trong môi tr ng t p th ông ng i. ng sá d b l c ho c g p tai n n trên ng i«do ó c n có ng i a ón tr .  Tr m m non s c kháng c a c th y u d m c ph i b nh d ch. xây sát vì v y c n có các bi n pháp phòng ch ng tai n n th ng tích cho tr .

o 3 tháng/ l n.Bi n pháp qu n lý ch m sóc s c kho và an toàn cho tr .   Ch m sóc Y t cho tr theo Quy t nh s 58/2008/Q -BGD T. Ch o t t vi c tính kh u ph n n cho tr theo nhu c u khuy n ngh v n ng l ng và các ch t dinh d ng dành cho ng i Vi t . Th c hi n v sinh an toàn th c ph m GDMN theo quy nh hi n hành. V ho t ng y t trong các c s giáo d c m m non. Theo dõi s c kho hàng tháng theo quy nh: cân. Khám s c kho cho tr 2 l n/ n m. t y giun cho tr m i n m m t l n.

dùng thi t b ch t li u không gây c h i. nh h ng n s c kho c a tr . ga« m b o an toàn thu n l i cho tr trong m i ho t ng. giáo d c tr cho các cô nuôi và giáo viên. . ki m tra h th ng d n i n. T o môi tr ng s ch. Có k ho ch qu n lý ch t ch và b sung s a ch a k p th i các thi t b dùng ch i. ch m sóc. thoáng trong lành.Bi n pháp qu n lý ch m sóc s c kho và an toàn cho tr (ti p). Làm t t công tác b i d ng nâng cao trình và k n ng nuôi d ng.

ng h c ng lao ng ng ngày h i.2. . Các ho t Ho t a) Ho t b) Ho t c) Ho t d) Ho t ng giáo d c ng giáo d c tr bao g m: ng ch i.3. ngày l .

hình thành c các k n ng nh t nh. thông qua trò ch i tr s phát tri n c th ch t và trí tu . Kích thích trí t ng t ng Rèn luy n s c kh e Hình thành ý th c k lu t Giúp tr hòa nh p . Ho t ng ch i c a tr là m t ho t ng chính c a tr .

k lu t cho tr trong các ho t ng vui ch i. kích thích trí t ng t ng. . Chú ý n vi c giáo d c tinh th n oàn k t. Giáo viên h ng d n cho tr ch i các trò ch i b ích. lành m nh.

. toán. Cho tr làm quen v i ch vi t và các môn h c nh : v n h c. . hát nh c.. v tranh. th d c .

Ch ch o giáo viên th c hi n úng ng trình giáo d c theo quy ng t ch c các bu i nh c a B Giáo d c và ào t o . chia s kinh nghi m giáo d c ..T ng c chuyên l n nhau. cho các giáo viên h c t p.

 Khuy n khích giáo viên sáng t o các dùng h c t p cho tr em.ng d ng công ngh thông tin trong gi ng d y. .

. Là m t b ph n quan tr ng c a giáo d c phát tri n toàn di n. Hình thành tr nh ng ph m ch t c a ng i lao ng m i : yêu lao ng. quý tr ng ng i lao ng.

thay và x p qu n áo g n gàng« Hình thành các k n ng. . m nh. b n. khéo léo và m t th l c giúp trí tu phát tri n t t. Hình thành thói quen lao ng t ph c v . k x o ng th i phát tri n các t ch t nhanh. t mang giày dép.

. v i ý th c t giác giúp nhau cùng th c hi n. g i ý cho tr tham gia vào ho t ng tr c nh t l p. bi t th a thu n phân công v i công vi c tr c nh t. T ch c. Cho tr i tham quan các làng ngh th công truy n th ng.

 T ch c ngày h i. ngày l là n i dung c a vi c giáo d c th m m cho tr . th ch t. tr có khái ni m v m t s ngày h i. Nó có tác d ng quan tr ng góp ph n phát tri n trí tu . . ngày L . Qua vi c t ch c ngày H i. ngày l g n g i v i tr và th hi n tình c m thái c a mình v i các ngày ó.

ngày L tr c ôn luy n. hi u bi t h n v thiên nhiên. Thông qua ho t ng ngh thu t trong các ngày H i. giáo d c tình c m th m m Ho t ng d o ch i và tham quan giúp tr hi u bi t c i s ng hàng ngày. c ng c các n i dung ã h c. .

tham quan và dã ngo i. m b o an toàn. . các bu i tham quan dã ngo i cho tr . h i. h i. Có k ho ch t ch c t ch c các ngày l . Ph i h p v i h i cha m c a tr và các t ch c oàn th t ch c các ngày l . vui kh e và b ích.

Giáo d c hòa nh p là "h tr m i h c sinh. c h i bình ng ti p nh n d ch v giáo d c v i ng ph thông n i tr sinh s ng nh ng h tr c n thi t trong l p h c phù h p t i tr y nh m chu n b tr thành nh ng thành viên c a xã h i". trong ó có tr khuy t t t. .

Tr giá c h t c n nh n bi t s m nh ng tr có khuy t t t.. Có ngh a là ph i quan tâm. Còn các sinh ho t khác thì ph i n cho các em hòa nh p c ng cùng ch i. chia s . h ng ng viên. . t ng vi c m t. ánh c tr b khuy t t t lo i gì và m c có bi n pháp can thi p s m. . em m t.Giáo d c hòa nh p i kèm v i d y h c chuyên bi t. g n g i. giúp ng nh t ng cùng n.

.L p h s theo dõi i v i t ng em xem xét quá trình phát tri n tâm sinh lý c a các em. c bi t giúp các em hòa vào cu c s ng xã h i.Làm t t công tác tuyên truy n cho c ng lòng nhân ái i v i tr em có hoàn c nh ng nh n th c và hi u bi t v pháp lu t và tính nhân v n. . .

. Huy ng c s tham gia c a c ng ng xã h i. hòa nh p h n khi n tr ng. Nâng cao nh n th c v giáo d c m m non. hài hòa các m t. Giúp tr phát tri n toàn di n.

sách v ch i. h tr v chuyên môn T ch c các bu i nói chuy n chuyên v i cha m tr Thông tin lên website riêng c a tr ng và b ng tin tr ng cha m tr ti n theo dõi« . Các ho t ng giúp tài li u.

 Nâng cao nh n th c. dùng d y h c. Xây d ng u t c s v t ch t. . nhân viên trong nhà tr ng. t t ng o c. ph m ch t chính tr c a giáo viên. ch i tr em ph c v giáo d c. b i d ng tình yêu th ng i v i tr .

ch m sóc. s sách theo dõi ho t ng giáo d c: Qu n lý vi c ánh giá k t qu nuôi d ng. Qu n lý công tác v n th và h th ng h s . . ch m sóc. giáo d c tr em Qu n lý vi c th c hi n n i dung. ph ng pháp nuôi d ng. giáo d c tr em và biên ch n m h c Qu n lý tài chính và c s v t ch t ph c v cho giáo d c ( i u 23) Qu n lý nhân s trong nhà tr ng. Th c hi n công tác ki m tra n i b tr ng h c. - - Qu n lý t t các công tác qu n lý nhà tr ng khác. ch ng trình.

 Nhà tr ng c n nâng cao c nh n th c c a c ng ng v t m quan tr ng c a giáo d c m m non. . nh ng th h t ng lai c a t n c. Giáo d c m m non có vai trò r t quan tr ng. nó kh i u cho vi c giáo d c tr . hình thành nh ng ph m ch t nhân cách u tiên cho tr . t ó huy ng t i a m i ngu n l c phát tri n giáo d c m m non.

t t p nh t nâng niu. t o m i i u ki n t t nh t tr phát tri n toàn di n. hòa nh p v i th gi i. Toàn th c ng ng xã h i hãy dành nh ng tình c m trong sáng nh t. ch m sóc giáo d c tr . .