You are on page 1of 8

MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja. Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj. 4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije. 2 . Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima. Vje tina poimanja 4. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama. Vje tina rada s ljudima 3. Tehni ka vje tina 2. sposobnost rada s ljudima.

Sklonost akciji. 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. oni ne e uspjeti. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4. Bile centralizirane. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. 2. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. Pove avaju proizvodnost. 3 . bez obzira na tro kove. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. Promicanje autonomije i poduzetni tva. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5. Vo ene su filozofijom kompanije. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. 3. odnosno decentralizirane. 4. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. naro ito na vi im organizacijskim razinama.Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. Biti blizak kupcu. Okrenute su akciji 2. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Da bi bili djelotvorni. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6.

Sveprisutnost planiranja 4. Efikasnost stvorenih planova 4 . U inkovitost je postizanje ciljeva. Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje. znanju i bri ljivim procjenama. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. 6. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. ono iziskuje odlu ivanje tj. Planovi nam osiguravaju. a to su: 1. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti.5. Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2. tj. u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3. Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. uz nastojanje da se ostvari kvaliteta.

Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. planiranom zajedni kom suradnjom . vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija. planiranje je funkcija svih menad era. Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja). Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. kadrovskom popunjavanju. a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje. 5 . Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju. Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva. Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova.

Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Svrhe ili misije 2. odjel. 6 . ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju. Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. Pravila 7. Programi 8. Politike 5. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke. mo e imati vlastite ciljeve. Politike Politike su tako er. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke. Procedure 6. vo enje i kontroliranje. Strategije 4. Ciljeve 3. kadrovsko popunjavanje. tako er. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje.

razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i. Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. dodijeljenih zadataka.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. uo iti ih jasno i potpuno. Programi Programi su skupovi ciljeva. Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano. Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. 7 . One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. procedura. resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti. koraka koje treba poduzeti. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). pravila. obi no su poduprti prora unom. politika. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse.

Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju. 8 . tj. Sedmi korak ine izvedbeni. to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a. Trenutak. Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije. statisti ke i ekonomske analize. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu. tijekom primjene dolazi do tzv. ³bru enja plana´.