You are on page 1of 8

ZADACI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE

1. Napišite elektronsku konfiguraciju broma, čiji je atomski broj Z= 35.

Rješenje:
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
10
4p
5

2. Utvrdite koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska
jedinjenja.
a) O i H b) Ca i O c) Ba i I d) C i Cl e) Li i Cl

Rješenje:
d) C i Cl

3. Izračunati koliko je grama cinka potrebno za reakciju sa 6g joda u cink-
jodid.
Mr(Zn)= 65,38 Mr(I)=126,9

Rješenje:
Zn + I
2
→ ZnI
2
m(Zn) =
65,38g
253,8
× 6g
1mol 1mol 1mol m(Zn)=1,54g
65,38 253,8

4. Izračunati broj molekula CO
2
u 0,34 mola gasovitog ugljenika (IV)-osida.

Rješenje:
N = n x Na

N (CO
2
) = 0,34mol x 6,022x10
23
mol
-1

N (CO
2
)= 2,05x10
23

5. U 2dm
3
rastvora nalazi se 0,5 mola azotne kiseline. Izračunati količinsku
koncentraciju HNO
3
u rastvoru.

Rješenje:
c =
n
v


c (HNO
3
) =
0,5moI
2,0um
3
= 0,25
mol
dm
3


6. Izračunati koncentraciju vodonikovih jona i odrediti pH i pOH rastvora,
ako je [OH
-
]= 10
-3
mol/dm
3


Rješenje:
[OH
-
]= 10
-3
mol/dm
3
=>
[H
+
] = 10
-11
mol/dm
-3

pH = -log [H
+
]
pH = -log 10
-11


pH = 11
pOH = 3

7. Iz koliko se molova butana sagorijevanjem dobiju 0,4 mola ugljen
dioksida:
a) 0,5 b) 2 c) 1 d) 0,1 e) 0,2

Rješenje:
C
4
H
10
+
13
2
O
2
→ 4CO
2
+ 5 H
2
O
1mol 6,5 mol 4mol 5mol

n (C
4
H
10
) =
1moI
4moI
xu,4mol
n (C
4
H
10
) = 0,1mol

8. Maseni udio ugljenika u % u n- pentanu je:
a) 83, 33 b) 75,42 c) 92, 18 d) 78,13 e) 56,23

Rješenje:
C
n
H
2n+2

C
5
H
12

M(C
5
H
12
) = 72 g/mol
M(C) = 12g/mol

ω(C)% =
m(C)
m(C
S
H
12
)
x100%
ω(C)% =
60g
72g
x100% = 83,33%9. Oksidacijom 2- butanola nastaje:
a)aldehid b) keton c)etar d)estar e)anhidrid

Rješenje:
b) keton

10. Koje racionalno ime ima slijedeća kiselina:
CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
COOH?
a) pentan – kiselina b) pentan – dikiselina c) 4- metil – pentan- kiselina
d) 2 – metil – pentan – kiselina e) heksan – kisel

Rješenje:
b) 4- metil – pentan- kiselina

11. Atomi jednog hemijskog elementa imaju slijedeću konfiguraciju:
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
. Utvrdite:
a) atomski broj elementa:
b) periodu i grupu u kojoj se on nalazi:
c) broj valentnih elektrona u atomu tog elementa:
d) broj nesparenih elektrona u atomu tog elementa:

Rješenje:
a) Z = 15
b) treća perioda, peta grupa
c) 5
d) 3

12. Izračunati količinu molekula H
2
O u 100g čiste vode, ako je
M(H
2
O)=18,0 g/mol.

Rješenje:
n (H
2
O) =
m
M
=
100g
18,0g¡moI
= 5, 55 mol

13. Odredite oksidacione brojeve elemenata u slijedećim elementarnim
supstancama, jedinjenjima i jonima:

a) Cl
2
, S
8
, P
4

b) NaCl, CaO, Al
2
O
3

c) CH
4
, CO
2
, HCl
d) SO
4
2-
, CO
3
2-
, MnO
4
-


Rješenje:
a) (0), (0), (0),
b) (+1) (-1), (+2) (-2), (+3)(-2)
c) (-4) (+1), (+4) (-2), (+1) (-1)
d) (+6) (-2), (+4) (-2), (+7) (-2)

14. Izračunati koliko je grama bezvodnog natrijum – karbonata, Na
2
CO
3

potrebno za pripremanje 500 cm
3
rastvora količinske koncentracije 0,5
mol/dm
3
. Molarna masa natrijum – karbonata je 106g/mol.

Rješenje:
c =
n
v
=> n= c x V
n (Na
2
CO
3
) = 0,5 mol/dm
3
x 0,5dm
3
= 0,25 mol
m (Na
2
CO
3
) = n x M = 0,25mol x 106g/mol = 26,5g

15. Izračunati koncentraciju H
+
jona u rastvoru u kome je koncentracija OH
-

jona 7, 4 x 10
-11
mol/ dm
3
.

Rješenje:
[H
+
] =
Kw
[OH-]
=
1·10
-14
moI
2
dm
-6
7,4·10
-11
moIdm
-3
= 1, 35x 10
-4
mol/dm
3


16. Zaokružite spojeve molekularnih formula C
2
H
4
, C
3
H
8
, C
10
H
22
, C
6
H
6,

C
12
H
24
koji nisu homolozi metana.

Rješenje:
C
n
H
2n+2

C
2
H
4,
C
6
H
6
, C
12
H
24


17. Kako se dokazuje dvostruka veza, objasnite na primjeru etilena.

Rješenje:
H
2
C= CH
2
+ Br
2
→ Br- CH
2
- CH
2
- Br
dibrometan

18. Koliko grama fenola reaguje sa 10g NaOH?
M(C
6
H
5
OH) = 94,0 g/mol; M(NaOH) = 40g/mol

Rješenje:
C
6
H
5
OH + NaOH → C
6
H
5
ONa + H
2
O
1mol 1mol
94g 40g

m(C
6
H
5
OH) =
94
40
× 10g = 23,5g

19. Karboksilne kiseline imaju funkcionalnu grupu, koja se zove . . . . . . . . .
. . grupa, napišite njenu formulu:

Rješenje:
karboksilna, -C=O
|
OH

20. Odredite broj protona, neutrona i elektrona u atomu urana u
92
238
.

Rješenje:
p
+
= 92
n
0
= (238-92) = 146
e
-
= 92

21. Koliko je grama natrijum – hlorida potrebno za pripremanje 500 cm
3

rastvora količinske koncentracije 0,2 mola/dm
3
? Molarna masa NaCl je
58,5g/mol.

Rješenje:
n = c x V = 0,2 mola/dm
3
x 0,500 dm
3
n = 0,1 mol
m(Na
2
CO
3
) = n x M = 0,1 mol x 58,5g/mol = 5,85g

22. Napišite strukturne formule sledećih ugljikovodonika:
a) propana
b) 4- metil- 2- pentena
c) 1- butina (etilacetilena)

Rješenje:
H H H
| | |
a) H - C – C – C – H
| | |
H H H


H CH
3
H CH
3
| | | |
b) H – C – C = C – C – C – H ( CH
3
– CH = CH – CH – CH
3
)
| | | | |
H H H H H

H H
| |
c) H – C – C – C ≡ C – H ( CH
3
– CH
2
– C ≡ CH)
| |
H H

23. Sagorjevanjem etena na vazduhu nastaju ugljenik (IV) – oksid i voda.
Izračunajte koliko bi nastalo CO
2
sagorijevanjem 14,0g etena.

Rješenje:
H
2
C = CH
2
+ 3O
2
→ 2CO
2
+ 2H
2
O
1mol 3mol 2mol
28,0g 88,0g

m(CO
2
) =
88,0g
28,0g
× 14,ug = 44,ug24. Jezgro atoma nekog elementa sadrži 10 neutrona, a elektronski omotač 9
elektrona.
a) koji je to element?
b) koliki je atomski broj tog elementa?
c) koliki je maseni broj tog elementa?

Rješenje:
a) to je element sa rednim brojem 9, a to je F
b) Z = 9
c) Am = 9+10 = 19

25. Relativna atomska masa joda je 127. Kolika je masa molekule tog
elementa izražena u mg?
M( J
2
) = 2x127 = 254g/mol

Rješenje:
m
f
=
M
Nu

m
f
=
254g¡moI
6,023×10
23
moI
-1

m
f
= 42 ,17 x 10
-23
g
m
f
= 4,217 x 10
-19
mg

26. Zaokružite slovo ispred jedinjenja u kojem je zastupljena jonska veza:
a) NaCl
b) CH
4

c) CO
2

d) O
2


Rješenje:
a) NaCl

27. Izračunajte koliku masu NaOH treba odvagati da biste pripremili 0,5 dm
3

rastvora NaOH čija je koncentracija 3 mola/dm
3
? Mr(NaOH) = 40.

Rješenje:
n (NaOH) = c x V
n (NaOH) = 3 mol/dm
3
x 0,5dm
3

n (NaOH)

= 1,5 mol
m (NaOH) = n x M
m (NaOH) = 1,5 mol x 40 g/mol
m (NaOH) = 60g

28. Ako treći član nekog homolognog niza ima formulu C
3
H
8
, onda će sedmi
član imati formulu:
A: a) C
7
H
14
b) C
7
H
16
c) C
7
H
12
d) C
7
H
7

B: navedite o kojoj grupi ugljikovodika je riječ
C: kojom vezom su vezani ti ugljikovodici?

Rješenje:
A: b) C
7
H
16

B: riječ je o alkanima
C: vezani su jednostrukom kovalentnom σ vezom

29. Odredite molarnu masu elementa, ako je poznato da masi od 28,0g
odgovara 2,0 mola ovog elementa.
Rješenje:
M=
m
n

M=
28,0g
2,0moI

M= 14,0g/mol

30. Izračunajte procentnu koncentraciju rastvora nastalog rastvaranjem 150g
NaNO
3
u 594g C
2
H
5
OH.

Rješenje:
ω% (NaNO
3
) =
m(NaNO
3
)
m(¡ust¡o¡u)
× 1uu%
ω% (NaNO
3
) =
150g
744g
× 1uu%
ω% (NaNO
3
) = 20,16%

18 d) 78.1 e) 0. Iz koliko se molova butana sagorijevanjem dobiju 0.42 c) 92.13 e) 56. ako je [OH-]= 10-3 mol/dm3 Rješenje: [OH-]= 10-3 mol/dm3 => [H+] = 10-11 mol/dm-3 pH = -log [H+] pH = -log 10-11 pH = 11 pOH = 3 7. Maseni udio ugljenika u % u n.4 mola ugljen dioksida: a) 0.23 Rješenje: Cn H2n+2 C5H12 M(C5H12) = 72 g/mol M(C) = 12g/mol ω(C)% = ω(C)% = x100% x100% = 83.1mol 8.6.5 b) 2 c) 1 d) 0. 33 b) 75. Izračunati koncentraciju vodonikovih jona i odrediti pH i pOH rastvora.4 n (C4H10) = n (C4H10) = 0.2 Rješenje: O2 → 4CO2 + 5 H2O C4H10 + 1mol 6.33% .5 mol 4mol 5mol 0.pentanu je: a) 83.

/ = 5.metil – pentan. Utvrdite: a) atomski broj elementa: b) periodu i grupu u kojoj se on nalazi: c) broj valentnih elektrona u atomu tog elementa: d) broj nesparenih elektrona u atomu tog elementa: Rješenje: a) Z = 15 b) treća perioda. Koje racionalno ime ima slijedeća kiselina: CH3CH(CH3)CH2CH2COOH? a) pentan – kiselina b) pentan – dikiselina c) 4.9. 55 mol . peta grupa c) 5 d) 3 12. ako je = .kiselina d) 2 – metil – pentan – kiselina e) heksan – kisel Rješenje: b) 4.kiselina 11. Atomi jednog hemijskog elementa imaju slijedeću konfiguraciju: 1s22s22p63s23p3.metil – pentan. Oksidacijom 2. Izračunati količinu molekula M(H2O)=18.butanola nastaje: a)aldehid b) keton c)etar d)estar e)anhidrid Rješenje: b) keton 10.0 g/mol. Rješenje: n (H2O) = H2O u 100g čiste vode.

25mol x 106g/mol = 26. HCl SO42-. P4 NaCl. (0). jedinjenjima i jonima: a) b) c) d) Cl2. 14. b) (+1) (-1). (+3)(-2) (+4) (-2). 35x 10-4 mol/dm3 16. c) (-4) (+1). d) (+6) (-2). (+2) (-2). CO2. CO32-. (+7) (-2) Rješenje: a) (0). Rješenje: [H+] = [ ] = . (+1) (-1) (+4) (-2).CH2.13. Odredite oksidacione brojeve elemenata u slijedećim elementarnim supstancama. MnO4(0).5 mol/dm3 x 0. Zaokružite spojeve molekularnih formula C2H4. CaO.5 mol/dm3. 4 x 10-11 mol/ dm3. objasnite na primjeru etilena. C6H6. Molarna masa natrijum – karbonata je 106g/mol. S8. C12H24 koji nisu homolozi metana.25 mol m (Na2 CO3) = n x M = 0.Br dibrometan . Rješenje: c = => n= c x V n (Na2 CO3) = 0. Izračunati koliko je grama bezvodnog natrijum – karbonata. C12H24 17. C10H22.5g 15. Rješenje: H2C= CH2 + Br2 → Br. Rješenje: Cn H2n+2 C2H4.CH2. = 1.5dm3 = 0. Izračunati koncentraciju H+ jona u rastvoru u kome je koncentracija OHjona 7. Kako se dokazuje dvostruka veza. C6H6. Na2CO3 potrebno za pripremanje 500 cm3 rastvora količinske koncentracije 0. Al2O3 CH4. C3H8.

. . neutrona i elektrona u atomu urana Rješenje: p+ = 92 n0 = (238-92) = 146 e.0 g/mol. -C=O | OH .= 92 21.85g .1 mol x 58. Rješenje: n = c x V = 0. . . napišite njenu formulu: Rješenje: karboksilna. M(NaOH) = 40g/mol Rješenje: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1mol 1mol 94g 40g m(C6H5OH) = 10g = 23. . . 20. koja se zove .1 mol m(Na2CO3) = n x M = 0. .5g 19. Karboksilne kiseline imaju funkcionalnu grupu. . Koliko je grama natrijum – hlorida potrebno za pripremanje 500 cm3 rastvora količinske koncentracije 0. Odredite broj protona. Koliko grama fenola reaguje sa 10g NaOH? M(C6H5OH) = 94.2 mola/dm3 x 0.5g/mol. . . grupa.5g/mol = 5.18.500 dm3 n = 0.2 mola/dm3? Molarna masa NaCl je 58.

metil. . Izračunajte koliko bi nastalo CO2 sagorijevanjem 14.0 44. Rješenje: H2C = CH2 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 1mol 3mol 2mol 28.butina (etilacetilena) Rješenje: H H H | | | a) H . 14. Sagorjevanjem etena na vazduhu nastaju ugljenik (IV) – oksid i voda. Napišite strukturne formule sledećih ugljikovodonika: a) propana b) 4.0g m(CO2) = .22.0 .0g etena.2.0g 88.C – C – C – H | | | H H H H CH3 H | | | b) H – C – C = C – C – C – H | | | | | H H H H H H H | | c) H – C – C – C ≡ C – H | | H H CH3 | ( CH3 – CH = CH – CH – CH3 ) ( CH3 – CH2 – C ≡ CH) 23.pentena c) 1.

mf = 42 . Rješenje: n (NaOH) = c x V n (NaOH) = 3 mol/dm3 x 0.5 mol x 40 g/mol m (NaOH) = 60g .17 x 10-23g mf = 4.5 mol m (NaOH) = n x M m (NaOH) = 1. a) koji je to element? b) koliki je atomski broj tog elementa? c) koliki je maseni broj tog elementa? Rješenje: a) to je element sa rednim brojem 9. Kolika je masa molekule tog elementa izražena u mg? M( J2) = 2x127 = 254g/mol Rješenje: mf = mf = / . Jezgro atoma nekog elementa sadrži 10 neutrona. a to je F b) Z = 9 c) Am = 9+10 = 19 25.5dm3 n (NaOH) = 1. a elektronski omotač 9 elektrona. Relativna atomska masa joda je 127.24.5 dm3 rastvora NaOH čija je koncentracija 3 mola/dm3? Mr(NaOH) = 40. Izračunajte koliku masu NaOH treba odvagati da biste pripremili 0.217 x 10-19 mg 26. Zaokružite slovo ispred jedinjenja u kojem je zastupljena jonska veza: a) NaCl b) CH4 c) CO2 d) O2 Rješenje: a) NaCl 27.

Ako treći član nekog homolognog niza ima formulu C3H8. ako je poznato da masi od 28.0g odgovara 2.0g/mol 30. Rješenje: M= M= .28. onda će sedmi član imati formulu: A: a) C7H14 b) C7H16 c) C7H12 d) C7H7 B: navedite o kojoj grupi ugljikovodika je riječ C: kojom vezom su vezani ti ugljikovodici? Rješenje: A: b) C7H16 B: riječ je o alkanima C: vezani su jednostrukom kovalentnom σ vezom 29.0 mola ovog elementa. Rješenje: ω% (NaNO3) = ω% (NaNO3) = 100% ω% (NaNO3) = 20. Odredite molarnu masu elementa.16% 100% . . M= 14. Izračunajte procentnu koncentraciju rastvora nastalog rastvaranjem 150g NaNO3 u 594g C2H5OH.