You are on page 1of 15

c 

 
   
 
   

!
³openLit´, ȈȤȠȜȒ ǹȞșȡȦʌȚıIJȚțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǼȜȜȘȞȚțȩ ǹȞȠȚțIJȩ ȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠ, 2006
http://www.openlit.gr/DocLib3/forms/material.aspx

ǹʌȩ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ ʌȡĮțIJȚțȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ țȐʌȠȚȠȢ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ
ȝİȜİIJȐİȚ IJȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ ȝİ IJȘȞ ȜȓȖȠ-ʌȠȜȪ ĮȩȡȚıIJȘ ʌȡȠıįȠțȓĮ ȞĮ ĮʌȠțȠȝȓıİȚ IJȘȞ
İȞȒȝİȡȘ ĮʌȩȜĮȣıȘ ʌȠȣ ȣʌȩıȤȠȞIJĮȚ ȠȚ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȑȢ ıʌȠȣįȑȢ, İȓȞĮȚ «ʌȫȢ ȞĮ
įȚĮȕȐıȦ;», «IJȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıȑȟȦ;», «IJȚ ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ȩIJȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȜĮȪıȦ;».
Ǽįȫ șĮ İʌȚȤİȚȡȒıȦ ȞĮ įȫıȦ ȝİȡȚțȑȢ įȚİȟȩįȠȣȢ ı¶ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ĮʌȠȡȓİȢ, ȩȤȚ
șİȦȡȘIJȚțȐ, ĮȜȜȐ ʌȡĮțIJȚțȐ, İıIJȚȐȗȠȞIJĮȢ ıİ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ țİȓȝİȞȠ. Ȃİ ȕȐıȘ IJȠ
țİȓȝİȞȠ ĮȣIJȩ șĮ ʌȡȠıʌĮșȒıȦ ȞĮ ıĮȢ ʌĮȡȠȣıȚȐıȦ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ IJȡȩʌȠȣȢ ȝİ IJȠȣȢ
ȠʌȠȓȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ țĮȞİȓȢ ȞĮ įȚĮȕȐıİȚ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ, Ȓ, ȝİ ȐȜȜĮ ȜȩȖȚĮ, ȠȡȚıȝȑȞİȢ ıțȠʌȚȑȢ
Įʌȩ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȝʌȠȡİȓ țĮȞİȓȢ ȞĮ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚ ȑȞĮ țİȓȝİȞȠ, ȤȦȡȓȢ ȦıIJȩıȠ ȞĮ ȝʌĮȓȞȦ ıİ
șİȦȡȘIJȚțȑȢ țĮȚ ȝİșȠįȠȜȠȖȚțȑȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ. ȅȚ ıțȠʌȚȑȢ ĮȣIJȑȢ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıİ
ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ ıIJȚȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ İȡȦIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ȝĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ȑȞĮ țİȓȝİȞȠ ȩIJĮȞ
ʌȡȠıʌĮșȠȪȝİ ȞĮ IJȠ įȚĮȕȐıȠȣȝİ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ.
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ șĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚȒȖȘıȘȢ İȓȞĮȚ IJȠ
įȚȒȖȘȝĮ «ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ» IJȠȣ ǻȘȝȒIJȡȘ ȋĮIJȗȒ, Įʌȩ IJȘ ıȣȜȜȠȖȒ įȚȘȖȘȝȐIJȦȞ IJȠȣ
ȉȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȝȚțȡȒȢ ȝĮȢ ʌȩȜȘȢ. Ǿ ıȣȜȜȠȖȒ ĮȣIJȒ ʌȡȦIJȠİțįȩșȘțİ IJȠ 1953 țĮȚ
İțįȩșȘțİ ȟĮȞȐ, ȝİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ ʌȡȠıșȒțİȢ, IJȠ 1963. ǹȣIJȒ Ș
ĮȞĮșİȦȡȘȝȑȞȘ ȑțįȠıȘ țȣțȜȠijȠȡİȓ ıȒȝİȡĮ Įʌȩ IJȚȢ İțįȩıİȚȢ ȇȠįĮțȚȩ. 1 ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJȘȞ
ȑȞIJȣʌȘ ȑțįȠıȒ IJȠȣ, IJȠ įȚȒȖȘȝĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ țĮȚ ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ, ıIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ:
http://www.sarantakos.com/kibwtos/sabetai1.html (ʌȡȠıȠȤȒ, Ș įȚİȪșȣȞıȘ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ
ȖȚĮ IJȠ ʌȡȫIJȠ Įʌȩ IJĮ IJȑııİȡĮ ȝȑȡȘ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ, ıIJȠ țȐIJȦ ĮȡȚıIJİȡȐ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ
ȚıIJȠıİȜȓįĮȢ ȣʌȐȡȤİȚ įİıȝȩȢ ȖȚĮ IJȠ İʌȩȝİȞȠ ț.Ƞ.ț.).2
ȈIJȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌȚȤİȓȡȘıĮ ȞĮ ȝȚȝȘșȫ ȝȚĮ ıȣȗȒIJȘıȘ ıİ
ıİȝȚȞȐȡȚȠ, țȚ ȑIJıȚ IJȠ ȑȤȦ įȠȝȒıİȚ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ İȡȦIJȒıİȦȞ țĮȚ ĮʌĮȞIJȒıİȦȞ. ȅȚ
İȡȦIJȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȝİ ȑȞIJȠȞȠȣȢ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ. ȆȡȚȞ ʌȡȠȤȦȡȒıİIJİ ıIJȘȞ ĮȞȐȖȞȦıȘ IJȦȞ
ĮʌĮȞIJȒıİȦȞ ʌȠȣ IJȚȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, İȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ ȞĮ ʌȡȠıʌĮșȒıİIJİ ȞĮ įȫıİIJİ IJȘ įȚțȒ
ıĮȢ ĮʌȐȞIJȘıȘ, țĮIJȐ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ȝİ ȝİȡȚțȑȢ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ı¶ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ ȤĮȡIJȓ. ǼȓȞĮȚ
țĮȜȩ ȞĮ ȑȤİIJİ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ ȠȚ İȡȦIJȒıİȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ȦȢ İȡȑșȚıȝĮ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ȞȑȦȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ țĮȚ ȑIJıȚ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșĮȡȡȪȞİıIJİ ĮȞ
ȠȡȚıȝȑȞİȢ Įʌȩ IJȚȢ ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ ijĮȓȞȠȞIJĮȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȠȪȞ IJȚȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJȑȢ ıĮȢ.
ǻȚĮȕȐıIJİ IJȠ ȠȜȩțȜȘȡȠ IJȠ įȚȒȖȘȝĮ ȝȓĮ ijȠȡȐ. "  #$%  &  

$ 

$#'
DzȤȦ IJȘȞ İȞIJȪʌȦıȘ ȩIJȚ ĮȣIJȩ IJȠ İȡȫIJȘȝĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ Įʌ¶ IJĮ ʌȚȠ ĮȣșȩȡȝȘIJĮ ʌȠȣ
ȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȞȠȣ ĮijȠȪ įȚĮȕȐıİȚ țĮȞİȓȢ ȑȞĮ țİȓȝİȞȠ țȚ ĮijȒıİȚ ȜȓȖȠ IJȘ ıȣȖțȓȞȘıȘ,
ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ IJȠȣ įȘȝȚȠȪȡȖȘıİ, ȞĮ țĮIJĮțĮșȓıİȚ. ǽȘIJȐ ȞĮ ıȚȖȠȣȡȑȥİȚ ȑȞĮ ʌȡȫIJȠ
İʌȓʌİįȠ țĮIJĮȞȩȘıȘȢ, IJȠ IJȚ ĮijȠȡȐ IJȠ țİȓȝİȞȠ, ʌİȡȓ IJȓȞȠȢ ʌȡȩțİȚIJĮȚ. ȈȓȖȠȣȡĮ
*

ǻȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ǹȞșȡȦʌȚıIJȚțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ǹȞȠȚțIJȠȪ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ «ǹȞȐʌIJȣȟȘ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ IJȘȢ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮȢ ıİ
ʌȜĮȓıȚȠ ǹȞȠȚțIJȒȢ țĮȚ İȟ ǹʌȠıIJȐıİȦȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ» (ȆȣșĮȖȩȡĮȢ-Ǽ.Ȇ.Ǽ.ǹ.Ǽ.Ȁ. ǿǿ) ȝİ
ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ Įʌȩ IJȠ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ țĮȚ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ.
1
ǻȘȝȒIJȡȘȢ ȋĮIJȗȒȢ, ȉȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȝȚțȡȒȢ ȝĮȢ ʌȩȜȘȢ, ǹșȒȞĮ: ȇȠįĮțȚȩ, 1999.
2
ǹʌȩ ¶įȦ țĮȚ ʌȑȡĮ, ȠȚ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ıIJȠ įȚȒȖȘȝĮ șĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ıİ ʌĮȡȑȞșİıȘ, ȝİ IJȠȞ ĮȡȚșȝȩ IJȠȣ ȝȑȡȠȣȢ
țĮȚ IJȘȢ ıİȜȓįĮȢ.

İʌȚįȑȤİIJĮȚ ʌȠȜȜȑȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ĮʌĮȞIJȒıİȚȢ. ȍıIJȩıȠ, ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞIJȐȢ ıĮȢ ȞĮ ȜȐȕİIJİ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ IJȠȞ IJȓIJȜȠ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ, ȞȠȝȓȗȦ ȩIJȚ Ș ıțȑȥȘ ıĮȢ țĮIJİȣșȪȞİIJĮȚ țȣȡȓȦȢ
ʌȡȠȢ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒ țĮȚ IJȘ įȡȐıȘ IJȠȣ, ȓıȦȢ ȖİȞȚțȐ ȦȢ ȝȑȜȠȣȢ
IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ ȝȚĮ ȝȚțȡȒȢ ʌȩȜȘȢ, ȓıȦȢ țȣȡȓȦȢ ıİ ȩ,IJȚ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ȚįȚĮȓIJİȡȘ
ıȤȑıȘ IJȠȣ ȝİ IJȠȞ ʌȠȚȘIJȒ īȚȠıȑij ǼȜȚȖȚȐ.
ȅ IJȓIJȜȠȢ ʌȡȠıijȑȡİȚ ıȣȤȞȐ ȝȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ȑȞįİȚȟȘ ȖȚĮ IJĮ țȪȡȚĮ İȞįȚĮijȑȡȠȞIJĮ
IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ, İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȑȝȝİıȘ ĮȞĮȖȞȦıIJȚțȒ ȠįȘȖȓĮ. ȈIJȘȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ
İȓȞĮȚ ĮʌȜȩȢ țĮȚ ıĮijȒȢ, ȝĮȢ ȠįȘȖİȓ ıIJȠ țİȓȝİȞȠ ȝ¶ İȣșȪ IJȡȩʌȠ, įȓȞİȚ ȑȞĮ İȓįȠȢ
ıȪȞȠȥȒȢ IJȠȣ ± ĮȞ țĮȚ ĮȣIJȩ įİȞ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ʌȐȞIJȠIJİ ȝİ IJȠȣȢ IJȓIJȜȠȣȢ. ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȐ Ȓ țĮȚ ĮȞĮIJȡİʌIJȚțȐ, İȚȡȦȞȚțȐ, ijȦIJȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ
țİȓȝİȞȠ Įʌȩ ȝȚĮ ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠijĮȞȑıIJİȡȘ.
Ǽįȫ ȦıIJȩıȠ Ƞ IJȓIJȜȠȢ ʌȡȠȧįİȐȗİȚ IJȠȞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ȩIJȚ IJȠ įȚȒȖȘȝĮ
İʌȚțİȞIJȡȫȞİIJĮȚ ı¶ ȑȞĮȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, ıȣȞșȑIJİȚ ȑȞĮ ʌȠȡIJȡȑIJȠ IJȠȣ. ȆȡȐȖȝĮIJȚ, țĮȚ ıIJĮ
IJȑııİȡĮ ȝȑȡȘ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ, ʌȠȣ ȟİįȚʌȜȫȞȠȣȞ IJȘȞ İȚțȩȞĮ ȝȚĮȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ
ʌȡȚȞ IJȠȞ Ǻǯ ȆĮȖțȩıȝȚȠ ȆȩȜİȝȠ țĮȚ ȑȦȢ IJȠȞ ȠȜȠțȜȘȡȦIJȚțȩ ĮijĮȞȚıȝȩ IJȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ
ȞĮȗȓ, įİıʌȩȗİȚ Ș ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒ, ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞIJĮ IJȘȢ
țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ȝȠȞȠȜȚșȚțȠȪ IJȘȡȘIJȒ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ. ȉȠ įİȪIJİȡȠ țĮȚ IJȠ
IJȡȓIJȠ ȝȑȡȠȢ, ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ țĮȚ țĮIJĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ıȣȞȠȜȚțȐ IJȘ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȑțIJĮıȘ, ĮijȠȡȠȪȞ IJȘ ıȪȖțȡȠȣıȒ IJȠȣ ȝİ IJȠȞ ĮȞĮȞİȦIJȒ
īȚȠıȑij ǼȜȚȖȚȐ țĮȚ ȩ,IJȚ IJȘȞ ĮțȠȜȠȪșȘıİ. ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ ȠȜȠijȐȞİȡĮ țĮȚ IJȠ ʌȚȠ ȑȞIJȠȞĮ
ıȣȖțȚȞȘıȚĮțȐ ijȠȡIJȚıȝȑȞȠ țȠȝȝȐIJȚ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ, ʌȠȜȪ ʌȚȠ ȑȞIJȠȞĮ țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦIJȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ İȣșȪȞİIJĮȚ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ, Ș
ȠʌȠȓĮ ȩȝȦȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ȝȩȞȠ ʌİȡȚȜȘʌIJȚțȐ ıIJȠȞ İʌȓȜȠȖȠ. ǼȓȞĮȚ İʌȠȝȑȞȦȢ ȜȠȖȚțȩ ȞĮ
ıȣȝʌİȡȐȞİȚ țĮȞİȓȢ ȩIJȚ IJȠ ȗȒIJȘȝĮ ĮȣIJȩ, Ș ıȪȖțȡȠȣıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ȝİ IJȠȞ ǼȜȚȖȚȐ,
İȓȞĮȚ țİȞIJȡȚțȩ ȖȚĮ IJȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ȝİȜİIJȐȝİ țĮȚ ʌȡȠıijȑȡİȚ ȓıȦȢ IJȠȞ țȣȡȓȦȢ µijĮțȩ¶,
IJȘȞ ȕĮıȚțȒ ȠʌIJȚțȒ ȖȦȞȓĮ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ șȑȜİȚ Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ
IJȠȞ ȒȡȦĮ IJȠȣ IJȓIJȜȠȣ IJȠȣ.
Ǽįȫ ĮȢ țȐȞȠȣȝİ ȝȚĮ ȝȚțȡȒ ʌĮȪıȘ. ȂȓȜȘıĮ ȖȚĮ ȠʌIJȚțȒ ȖȦȞȓĮ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ, țȚ ĮȣIJȩ
ijȑȡȞİȚ ıIJȠ ȞȠȣ IJȘȞ İȚțȩȞĮ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ ȞĮ țȠȚIJȐȗİȚ țȐʌȠȚȠȞ Įʌȩ ȑȞĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ
ıȘȝİȓȠ, țĮȚ ȞĮ țĮȜİȓ țȚ İȝȐȢ ȞĮ IJȠȞ įȠȪȝİ Įʌȩ ¶țİȚ. ȉȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ șĮ
ȒIJĮȞ ȑȞĮ ʌȠȡIJȡȑIJȠ ʌȠȣ İȚțȠȞȓȗİȚ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ȝʌȡȠıIJȐ, Ȓ Įʌ¶ IJȠ ʌȜȐȚ. ȉȠ
ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İȚțȠȞȓȗİIJĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌĮȡțIJȩ Ȓ ijĮȞIJĮıIJȚțȩ, ȩȝȦȢ įİȓȤȞİIJĮȚ Įʌȩ
ȝȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȘ ıțȠʌȚȐ.
ȂȚȜȫȞIJĮȢ țĮȞİȓȢ ȑIJıȚ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ʌȓȞĮțĮ Ȓ ȑȞĮ țİȓȝİȞȠ, șİȦȡȫȞIJĮȢ įȘȜĮįȒ ȩIJȚ
ĮʌİȚțȠȞȓȗİȚ Įʌȩ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌȜİȣȡȐ țȐIJȚ ʌȠȣ ʌȡȠȨʌȐȡȤİȚ, ıIJȘȞ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ Ȓ ıIJȘ ijĮȞIJĮıȓĮ IJȠȣ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ, ıȣȗȘIJȐ ȖȚ¶ ĮȣIJȩ ȝİ ȩȡȠȣȢ
ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘȢ. ǹȣIJȒ Ș ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȦȞ ȑȡȖȦȞ IJȑȤȞȘȢ, țĮȚ İȚįȚțȩIJİȡĮ IJȘȢ
ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮȢ, İȓȞĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ʌĮȜȚȩIJİȡİȢ, țĮȚ ĮȞȐȖİIJĮȚ ıIJȠȞ ȆȜȐIJȦȞĮ țĮȚ IJȠȞ
ǹȡȚıIJȠIJȑȜȘ ± Ƞ IJİȜİȣIJĮȓȠȢ ĮȞȒȖĮȖİ IJȘȞ ĮȜȘșȠijȐȞİȚĮ ıİ ıȘȝĮȞIJȚțȩ țȡȚIJȒȡȚȠ ȖȚĮ IJȘȞ
ĮȟȓĮ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ. ȈIJȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ İʌȠȤȒ ʌȠȜȜȠȓ țȡȚIJȚțȠȓ (ȝĮȡȟȚıIJȑȢ, ijİȝȚȞȚıIJȑȢ țĮȚ
ȐȜȜȠȚ) ȝİȜİIJȠȪȞ IJĮ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȐ țİȓȝİȞĮ įȚİȡİȣȞȫȞIJĮȢ IJȘ ıȤȑıȘ IJȠȣȢ ȝİ IJȘȞ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ. ǻİȞ ĮȞĮȗȘIJȠȪȞ ȕȑȕĮȚĮ ı¶ ĮȣIJȐ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
İȖțȣțȜȠʌĮȚįȚțȠȪ IJȪʌȠȣ, ĮȜȜȐ IJȘ ıIJȐıȘ IJȦȞ țİȚȝȑȞȦȞ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠ șȑȝĮ, IJĮ
ʌȡȩıȦʌĮ, Ȓ IJȚȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJİȪȠȞIJĮȚ. ǼȡȦIJȒȝĮIJĮ ȜȠȚʌȩȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ
șȑȝĮ İȞȩȢ țİȚȝȑȞȠȣ, ȖȚĮ ȞĮ șȣȝȘșȠȪȝİ țĮȚ ȜȓȖȠ Įʌȩ ʌȠȪ ȟİțȚȞȒıĮȝİ, İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ıİ
ȝȚĮ IJȑIJȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ, ĮȞĮʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ, Ȓ ȝȚȝȘIJȚțȒ, ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ.
ȉȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ȑȤȠȣȝİ ȝʌȡȠıIJȐ ȝĮȢ ȑȤİȚ ȚįȚĮȓIJİȡȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ Įʌ¶ ĮȣIJȒ IJȘ ıțȠʌȚȐ,
ȖȚĮIJȓ IJȩıȠ Ƞ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȩıȠ țĮȚ Ƞ īȚȠıȑij ǼȜȚȖȚȐ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌĮȡțIJȐ
ʌȡȩıȦʌĮ. ȊʌȒȡȟĮȞ țĮȚ ȠȚ įȪȠ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJİȢ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ

2

IJȦȞ ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ. ȅ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȒIJĮȞ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȠȢ ȑȝʌȠȡȠȢ țĮȚ ȐȞșȡȦʌȠȢ ȝİȖȐȜȘȢ
İʌȚȡȡȠȒȢ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠȣȢ ǼȕȡĮȓȠȣȢ ʌȡȠʌȠȜİȝȚțȐ. ȀĮIJȐ IJȘȞ ȀĮIJȠȤȒ ʌȡȠıʌȐșȘıİ ȞĮ
ıȫıİȚ IJȘȞ İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ įȦȡȠįȠțȫȞIJĮȢ IJȠȣȢ īİȡȝĮȞȠȪȢ, ȩȝȦȢ ĮȣIJȩ įİȞ İȓȤİ
ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ țĮșȫȢ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ țĮIJȑȜȘȟİ IJİȜȚțȐ ıIJȠ DZȠȣıȕȚIJȢ
țĮȚ Ƞ ȓįȚȠȢ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȠįȘȖȒșȘțİ ıIJȠ țȡİȝĮIJȩȡȚȠ IJȘȞ İʌȠȝȑȞȘ IJȘȢ ȐijȚȟȒȢ IJȠȣ İțİȓ.
ȅ īȚȦıȑij ǼȜȚȖȚȐ (ǿȦȐȞȞȚȞĮ, 1901 - ǹșȒȞĮ, 1931) ȒIJĮȞ ʌȠȚȘIJȒȢ, ȝİȜİIJȘIJȒȢ
IJȠȣ ȉĮȜȝȠȪį țĮȚ ȝİIJĮijȡĮıIJȒȢ ȕȚȕȜȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ ĮȜȜȐ țĮȚ IJȘȢ ȞİȩIJİȡȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ
ʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ʌİȗȠȖȡĮijȓĮȢ. ǼȝijĮȞȓıIJȘțİ ıIJĮ ȖȡȐȝȝĮIJĮ ȞİȩIJĮIJȠȢ țĮȚ ıȣȞİȡȖȐıIJȘțİ ȝİ
ıȘȝĮȞIJȚțȐ ʌİȡȚȠįȚțȐ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ IJȠȣ, ĮȞ țĮȚ IJȠ ʌȠȚȘIJȚțȩ IJȠȣ ȑȡȖȠ țȣțȜȠijȩȡȘıİ
ıȣȖțİȞIJȡȦȝȑȞȠ ıİ IJȩȝȠ ȝȩȞȠ ȝİIJȐ IJȠ șȐȞĮIJȩ IJȠȣ. ǼȡȖȐıIJȘțİ ȦȢ țĮșȘȖȘIJȒȢ IJȦȞ
ȖĮȜȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȑșĮȞİ Įʌȩ IJȪijȠ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ.
ǵʌȦȢ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıIJȫıİȚ țĮȞİȓȢ, Ș ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȒ IJȦȞ įȪȠ ĮȞįȡȫȞ ıIJȠ
įȚȒȖȘȝĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ʌȚıIJȒ, ȩıȠ ȝʌȠȡİȓ țĮȞİȓȢ ȞĮ țȡȓȞİȚ ıȣȖțȡȓȞȠȞIJȐȢ IJȘȞ ȝİ IJȚȢ
ʌİȡȚȜȘʌIJȚțȑȢ IJȠȣȢ ȕȚȠȖȡĮijȓİȢ. ȍıIJȩıȠ (  
  
 
$  # &  ( )  
) # #*+ 
#'
ȆȡȚȞ ĮʌĮȞIJȒıİIJİ ȟĮȞĮįȚĮȕȐıIJİ IJĮ ıȘȝİȓĮ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ȩʌȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȠȣȢ
įȪȠ ȐȞįȡİȢ, țȣȡȓȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 1Ƞȣ țĮȚ IJȠ 2Ƞ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ.
ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ IJĮʌİȚȞȩȢ, «ȤĮȝȘȜȠȪ ʌȡȠijȓȜ», țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ
ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ. ȅȪIJİ Ș İȝijȐȞȚıȒ IJȠȣ, ȠȪIJİ IJȠ ȝĮȖĮȗȓ IJȠȣ, ĮȜȜȐ ȠȪIJİ țĮȚ Ș İȝijĮȞȒȢ
ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ IJȠȣ ijĮȞİȡȫȞȠȣȞ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ Įıțİȓ ȝȑıĮ ıIJȘȞ İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ,
țĮȚ țĮIJ¶ İʌȑțIJĮıȘ IJȘȞ İȟȠȣıȓĮ IJȠȣ ıIJȘȞ ʌȩȜȘ. ǼʌȚIJȣȤȘȝȑȞȠȢ țĮȚ IJȓȝȚȠȢ ȑȝʌȠȡȠȢ,
ȕĮșȪȢ ȖȞȫıIJȘȢ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ ȚıIJȠȡȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ İȕȡĮȧțȫȞ ȞȩȝȦȞ, ıIJĮșİȡȩȢ IJȘȡȘIJȒȢ
IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ, ıȣȖțȡĮIJȘȝȑȞȠȢ Įʌȩ țȐșİ ȐʌȠȥȘ țĮȚ ĮijĮȞȒȢ, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ıĮȞ IJȠȞ
țĮIJİȟȠȤȒȞ İțʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ, ȤȦȡȓȢ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮıȒ IJȠȣ ĮȣIJȒ ȞĮ
ʌİȡȚʌȓʌIJİȚ ıIJȘȞ İʌĮȞȐȜȘȥȘ IJȦȞ ıIJİȡİȩIJȣʌȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ İȕȡĮȓȠȣȢ.
ǹʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ, Ƞ ʌȠȚȘIJȒȢ īȚȠıȑij ǼȜȚȖȚȐ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ İȟȦıIJȡİijȒȢ, ȖİȜĮıIJȩȢ,
ʌȡȠıȚIJȩȢ ıIJȠȞ țĮșȑȞĮ. ǼȓȞĮȚ ǼȕȡĮȓȠȢ ȩıȠ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȢ ıIJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ, «ȖȑȞȞȘȝĮ
țĮȚ șȡȑȝȝĮ įȚțȩ IJȠȣȢ, ȠȜȩijIJȣıIJȠ» (2, 57). ȈIJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ ȝȠȚȐȗİȚ ȝİ IJȠȞ ȀĮȝʌȚȜȒ
ĮȜȜȐ, ĮȞIJȓșİIJĮ ȝ¶ İțİȓȞȠȞ, İIJȠȪIJȠȢ ȒIJĮȞ «ʌȐȞIJĮ ȟİțȠȪȝʌȦIJȠȢ» (2, 57). ȂȠȡijȦȝȑȞȠȢ
țĮȚ ȖȞȫıIJȘȢ țȚ ĮȣIJȩȢ IJȠȣ İȕȡĮȧțȠȪ ȞȩȝȠȣ, įȚįĮȖȝȑȞȠȢ Įʌ¶ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȠȞ ȀĮȝʌȚȜȒ,
ȖȓȞİIJĮȚ ȦıIJȩıȠ «Ƞ ʌȡȫIJȠȢ ȅȕȡĮȓȠȢ țȠȝȝȠȣȞȚıIJȒȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ» (2, 56), ʌȠȣ țȒȡȣIJIJİ IJȠ
ȟİʌȑȡĮıȝĮ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ, ʌĮȡȩIJȡȣȞİ IJȠȣȢ ijIJȦȤȠȪȢ ǼȕȡĮȓȠȣȢ «ȞĮ IJȚȢ ıʌȐıȠȣȞİ ȝȚĮ
țĮȚ țĮȜȒ IJȚȢ ʌȜȐțİȢ IJȠȣ ȂȦȣıȒ» (2, 56), ȞĮ ȟİʌİȡȐıȠȣȞ IJȠȣȢ ijȣȜİIJȚțȠȪȢ țĮȚ
șȡȘıțİȣIJȚțȠȪȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪȢ, ȞĮ ʌȐȞİ «ȠȚ ijIJȦȤȠȓ ȝİ IJȠȣȢ ijIJȦȤȠȪȢ ț¶ ȠȚ ĮȡȤȩȞIJȠȚ ȝİ
IJȠȣȢ ĮȡȤȩȞIJȠȣȢ» (2, 56).
ȉĮ įȪȠ ʌȡȩıȦʌĮ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑIJıȚ ȑȞĮ ĮȞIJȚșİIJȚțȩ įȓʌȠȜȠ, țĮșȫȢ ȑȤȠȣȞ
țĮIJĮıțİȣĮıIJİȓ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ «ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ IJȠ țĮșȑȞĮ ȝȚĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ IJȐȟȘ țĮȚ
ȝȚĮ ȚįİȠȜȠȖȚțȒ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ», ȩʌȦȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓ ȝȚĮ țȡȚIJȚțȩȢ, ʌȠȣ ıȣȞȠȥȓȗİȚ IJȘȞ
ĮȞIJȓșİıȒ IJȠȣȢ ȦȢ İȟȒȢ: «Ƞ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ IJȘȢ
İȕȡĮȧțȒȢ ȘȖİıȓĮȢ, ijĮȞĮIJȚțȩȢ, įȠȖȝĮIJȚțȩȢ, ȣʌȑȡȝĮȤȠȢ IJȘȢ ijȣȜİIJȚțȒȢ ıȣıʌİȓȡȦıȘȢ
IJȘȢ ȠȝȐįĮȢ IJȠȣ. ǹȞIJȓșİIJĮ Ƞ īȚȦıȑij ǼȜȚȖȚȐ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȠȚȘIJȒȢ, Ƞ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȩȢ, Ƞ
İʌĮȞĮıIJȐIJȘȢ, ĮȣIJȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠIJİȓȞİȚ ȑȞĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ ȩȡĮȝĮ ıIJȘȞ ȠȝȐįĮ IJȠȣȢ, ȝȑıĮ
Įʌȩ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ IJȠȣ IJĮȟȚțȠȪ ĮȖȫȞĮ». 3
ǹȣIJȒ İȓȞĮȚ ʌȡȐȖȝĮIJȚ ȝȚĮ ȟİțȐșĮȡȘ ĮȞIJȓșİıȘ ʌȠȣ ıĮijȫȢ İȞȣʌȐȡȤİȚ ıIJȠ
țİȓȝİȞȠ țĮȚ țȚȞİȓ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ, IJȘȞ ʌȜȠțȒ IJȠȣ. ȍıIJȩıȠ ȑȤȠȣȝİ IJȘȞ ĮȓıșȘıȘ ȩIJȚ 
3

ǹȝʌĮIJȗȠʌȠȪȜȠȣ 1998: 115.

3

(   ) # (
 ) 
$  , 
  

()# *c$ 
$) 
' 

ȆȡȐȖȝĮIJȚ Ș įȡĮȝĮIJȚțȒ ȑȞIJĮıȘ Įʌȩ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȘȖȐȗİȚ Ș İȞIJȠȞȩIJİȡȘ ȓıȦȢ ıȣȖțȓȞȘıȘ
ʌȠȣ ʌȡȠıijȑȡİȚ IJȠ țİȓȝİȞȠ įİȞ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ țȐșİIJȘ įȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ įȪȠ
ĮȞįȡȫȞ. ǹȣIJȒ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ ȝȐȜȜȠȞ ıIJȘȞ ʌȠȜȪıȘȝȘ ıȤȑıȘ ʌȠȣ ıȣȞįȑİȚ IJĮ įȪȠ
ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ įȓȞİȚ ıIJȘ ıȪȖțȡȠȣıȒ IJȠȣȢ IJȠȞ ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ. ȅ ǼȜȚȖȚȐ įİȞ
ȒIJĮȞ ȝȩȞȠ ȝĮșȘIJȒȢ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ıIJȠ ȉĮȜȝȠȪį, ĮȜȜȐ Ƞ įȚĮȜİȤIJȩȢ IJȠȣ, ĮȣIJȩȢ ȖȚĮ IJȠȞ
ȠʌȠȓȠ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȑįȚȞİ ȤȡȒȝĮIJĮ țȡȣijȐ ıIJȘ ȝȐȞĮ IJȠȣ ȖȚĮ ȞĮ IJȠȞ ıʌȠȣįȐıİȚ. ȈIJȠ
țİȓȝİȞȠ İȓȞĮȚ ıĮijȒȢ Ș ĮȖȐʌȘ țȚ İțIJȓȝȘıȘ ʌȠȣ IJȠȣ ȑȤİȚ, ʌȠȜȪ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ țȚ Įʌȩ ĮȣIJȒ
ʌȠȣ ȑȤİȚ ȖȚĮ IJȠȞ Įįİȡijȩ IJȠȣ țĮȚ IJĮ ȓįȚĮ IJĮ ʌĮȚįȚȐ IJȠȣ: «ıȐʌȚĮ țȠȡȝȚȐ, țȜȠȪȕȚĮ
țİijȐȜȚĮ, ȘȜȓșȚȠȚ, IJȠȣ ijĮȡȝȐțȦȞĮȞ IJȘ ȗȦȒ» (2, 60). ȉȠȞ īȚȠıȑij IJȠȞ șİȦȡİȓ
șİȩıIJĮȜIJȠ țĮȚ IJȠȞ ʌȡȠȠȡȓȗİȚ ȖȚĮ «ȞĮ IJȠȣ įȫıİȚ ȝȚĮ ȝȑȡĮ IJĮ țȜİȚįȚȐ IJȘȢ ȀȠȚȞȩIJȘIJĮȢ»
(2, 61), ȞĮ įȚĮȚȦȞȓıİȚ IJȠȞ ȞȩȝȠ IJȠȣ ȂȦȣıȒ. ȅ īȚȠıȑij İțʌȡȠıȦʌİȓ IJȠ ȩȡĮȝĮ IJȠȣ
ȀĮȝʌȚȜȒ ȖȚĮ IJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ, țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ IJȘ ȝȠȞĮįȚțȒ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ ȡȦȖȝȒ ıIJȘ ıȣȖțȡĮIJȘȝȑȞȘ țĮȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ ȗȦȒ IJȠȣ.
ȍıIJȩıȠ ȩIJĮȞ Ƞ ǼȜȚȖȚȐ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȚĮijȠȡȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ IJȦȞ ȚİȡȫȞ
țİȚȝȑȞȦȞ, ȩIJĮȞ Ș ĮȞIJȓȜȘȥȒ IJȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȠ țĮȜȩ IJȘȢ IJȠȞ țȐȞİȚ ȞĮ
ıIJȡĮijİȓ ĮȞȠȚȤIJȐ İȞȐȞIJȚĮ ıIJȠ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȩ IJȦȞ «ȀĮȝʌȚȜȒįȦȞ» (2, 58) țĮȚ ȞĮ
ȠȞȠȝȐıİȚ IJȘȞ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒ ıȦIJȘȡȓĮ ʌȠȣ IJȘȢ ȣʌȩıȤȠȞIJĮȚ «ĮȜȣıȓįİȢ» (2, 56), IJȩIJİ Ƞ
ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ ȟİȡȚȗȫıİȚ IJȠ ʌȚȠ ĮȖĮʌȘȝȑȞȠ IJȠȣ
ijȪIJȡȠ ± «ȝİ ıȓȖȠȣȡȠ ȤȑȡȚ» (2, 64), țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ, țĮșȫȢ Ș
ȖȠȘIJİȓĮ IJȠȣ ȞİĮȡȠȪ ȠȡĮȝĮIJȚıIJȒ ıIJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ Įʌȩ IJȘȞ
İȟȠȣıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȐȞȦ IJȘȢ Ș șȑȜȘıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ.
ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ, ʌĮȡȐ IJȠ İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȠ țĮȚ IJȘ ijĮȚȞȠȝİȞȚțȒ İȣțȠȜȓĮ IJȘȢ țĮIJĮįȓȦȟȘȢ
IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ, Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ȕȚȫȞİȚ ȑȞĮ įȡȐȝĮ. Ǿ ıțȘȞȒ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ IJȠȞ
īȚȠıȑij ȗȘIJȫȞIJĮȢ IJȠȣ ȞĮ ijȪȖİȚ ȝȩȞȠȢ IJȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ʌȩȜȘ, ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȚ IJȠȞ ʌĮȜȚȩ
IJȠȣ įȐıțĮȜȠ ȞĮ IJȠȞ İțįȚȫȟİȚ, İȓȞĮȚ ȖİȝȐIJȘ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞIJĮıȘ ȩȤȚ įȣȠ ĮȞșȡȫʌȦȞ ʌȠȣ,
İȞȫ ıȣȝʌȠȡİȪIJȘțĮȞ ĮȡȤȚțȐ, ĮȞIJȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ʌȚĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ IJȠ ȤȡȑȠȢ IJȠȣȢ, ĮȜȜȐ
İȞȩȢ ĮȞșȡȫʌȠȣ ʌȠȣ ȑȡȤİIJĮȚ ıİ ĮȞIJȓijĮıȘ ȝİ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȠȣ IJȠȞ İĮȣIJȩ: IJȠȣ ȈĮȝʌİșȐȚ
ȀĮȝʌȚȜȒ-IJȘȡȘIJȒ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ İȞĮȞIJȓȠȞ IJȠȣ ȓįȚȠȣ ʌȠȣ ȕȜȑʌİȚ IJȚȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ IJȠȣ ȞĮ
țĮIJĮȡȡȑȠȣȞ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ İȞȩȢ ʌȡȠȚțȚıȝȑȞȠȣ ȝĮșȘIJȒ ʌȠȣ IJȠȞ ȑȞȚȦșİ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ țȚ
Įʌȩ ʌĮȚįȓ IJȠȣ, ʌȡȠȑțIJĮıȘ IJȠȣ İĮȣIJȠȪ IJȠȣ. ǵIJĮȞ ȩȜĮ ȑȤȠȣȞ IJİȜİȚȫıİȚ, IJȠ ȤȦȡȓȠ ȖȚĮ IJȘ
șȣıȓĮ IJȠȣ ǹȕȡĮȐȝ, ʌȠȣ įȚĮȕȐȗİȚ ıIJȘ ȈȣȞĮȖȦȖȒ, ıijȡĮȖȓȗİȚ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ İȞIJȪʌȦıȘ.
ȍıIJȩıȠ ȠȚ İȟİȜȓȟİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȘȞ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȘ țĮIJĮįȓȦȟȘ IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ
įİȓȤȞȠȣȞ ʌȦȢ Ș ıȪȖțȡȠȣıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ȝİ IJȠȞ īȚȠıȑij įİȞ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ıȣȝʌIJȦȝĮIJȚțȒ
ĮʌȠȖȠȒIJİȣıȘ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ĮȜȜȐ Ș ʌȡȠıȦʌȚțȒ İțįȠȤȒ İȞȩȢ ȕĮșȪIJİȡȠȣ țȜȠȞȚıȝȠȪ IJȦȞ
ȕİȕĮȚȠIJȒIJȦȞ ȝİ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ ȑȗȘıİ ȖȚĮ ĮȚȫȞİȢ: «Ǿ ʌĮIJȡȠʌĮ ȡȐįȠIJȘ
IJȐȟȘ ijȐȞȘțİ ʌȦȢ ȐȡȤȚıİ ȞĮ ıĮȜİȪİIJĮȚ țĮȚ ıIJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȅȕȡĮȓȦȞ, ȩʌȦȢ İȓIJĮȞİ
ʌȚĮ ıĮȜİȝȑȞȘ ȖȚĮ ʌȐȞIJĮ țĮȚ ı¶ ȩȜȘ IJȘȞ ʌȩȜȘ» (3,67). + 

 # 

# 

,  

 #' 
ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ȑșİıĮȞ IJȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ IJȚȢ
ıȣȞĮȜȜĮȖȑȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠȣȢ ijȣȜİIJȚțȠȪȢ țĮȚ șȡȘıțİȣIJȚțȠȪȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪȢ, ȠįȘȖȫȞIJĮȢ
ʌȠȜȜȐ ȝȑȜȘ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ ıIJȠ ȞĮ țĮIJĮȡȖȒıȠȣȞ IJȘȞ ĮȡȖȓĮ IJȠȣ ȈĮȕȕȐIJȠȣ,
ȞĮ ĮȞȠȚȤIJȠȪȞ ıİ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮıțȠȪıĮȞ ȑȦȢ IJȩIJİ ȝȩȞȠ ȠȚ ȇȦȝȚȠȓ, ȞĮ ȟİijȪȖȠȣȞ
Įʌȩ IJȠ țȜİȚıIJȩ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ.
Ȉ¶ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ĮȞIJĮʌȠțȡȓșȘțİ įȣȞĮȝȚțȐ ȩıȠ țĮȚ
ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ: ȆȡȠıȐȡȝȠıİ țĮȚ ĮȞĮȞȑȦıİ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌȘȡİIJȒıİȚ
IJȠȣȢ ʌĮIJȡȠʌĮȡȐįȠIJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ. DZȜȜĮȟİ IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ IJȠȣ, ʌȡȩȕĮȜİ IJȠ ȝĮȖĮȗȓ
IJȠȣ țĮȚ IJȠ İȝʌȩȡİȣȝȐ IJȠȣ, ĮȞȠȓȤIJȘțİ ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȑȢ ȝİ ȐȜȜĮ

4

țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ, ȐȡȤȚıİ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ʌȚȠ İȞİȡȖȐ ıIJȘȞ ʌȠȜȚIJȚțȒ ȗȦȒ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ, țȚ ȑIJıȚ
țĮIJȩȡșȦıİ ȞĮ įȚĮIJȘȡȒıİȚ IJȘȞ İȟȠȣıȓĮ IJȠȣ, țĮȚ IJȘȞ İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ įİȝȑȞȘ țĮȚ
ȝĮȗȓ IJȠȣ țĮȚ ȝİ IJȠȞ ʌĮȜȚȩ įȚțȩ IJȘȢ ȞȩȝȠ: «ȀĮȞȑȞĮ [ȝĮȖĮȗȓ] įİȞ ȟĮȞȐȞȠȚȟİ ȈȐȕȕĮIJȠ.
[« ] ȅ ȓıțȚȠȢ IJȠȣ ȝĮȖĮȗȚȠȪ IJȠȣ IJȠȣȢ ıțȑʌĮıİ ȩȜȠȣȢ. ȈȣȞĮȖȫȚ, ȀȠȚȞȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȠ
ȝĮȖĮȗȓ IJȠ įȚțȩ IJȠȣ İȓIJĮȞ IJȫȡĮ ȑȞĮ țĮȚ IJĮ IJȡȓĮ ± Ƞ ȞȩȝȠȢ IJȠȣ ǹȕȡĮȐȝ, Ƞ ijȩȕȠȢ țĮȚ IJȠ
ȤȡȒȝĮ ± Ș țȜȫııĮ. ȉȓʌȠIJĮ ʌȚĮ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıĮȜȑȥİȚ ȝȑıĮ ıIJĮ ȠȕȡĮȓȚțĮ įȓȤȦȢ IJȘ
șȑȜȘıȘ IJȘ įȚțȒ IJȠȣ» (3, 68).
ȍıIJȩıȠ ȩIJĮȞ ȑȡȤİIJĮȚ Ș ĮțȡĮȓĮ ıȣȖțȣȡȓĮ IJȘȢ ȞĮȗȚıIJȚțȒȢ ĮʌİȚȜȒȢ, Ș ıijȚȤIJȒ
ıȣȞȠȤȒ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ İȟĮıijĮȜȓȗİȚ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ «ȝİ ȤȓȜȚȠȣȢ IJȡȩʌȠȣȢ, ȝİ ȝȘȤĮȞȑȢ
ț¶ İȜʌȓįİȢ țĮȚ ȝİ ijȠȕİȡȓıȝĮIJĮ» (ǼʌȓȜȠȖȠȢ, 73), IJĮ İȝʌȩįȚĮ ʌȠȣ ȕȐȗİȚ ıIJȠ Ȟ¶ ĮȡȤȓıİȚ
IJȠ «ıȦIJȒȡȚȠ ıțȩȡʌȚıȝĮ», ıȘȝĮȓȞİȚ IJȘȞ ȠȜȠțȜȘȡȦIJȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ǼȕȡĮȓȦȞ IJȘȢ
ʌȩȜȘȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞIJĮȚ İȪțȠȜȘ ȜİȓĮ ıIJĮ ȤȑȡȚĮ IJȦȞ īİȡȝĮȞȫȞ. ȅȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ȜȠȚʌȩȞ Įʌȩ
IJȘȞ ʌȡȠıȒȜȦıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ıIJȚȢ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ IJȘȢ
țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ İȓȞĮȚ ȠȜȑșȡȚİȢ.
ǹȢ įȠȪȝİ ȩȝȦȢ ʌȫȢ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ IJȘ ıIJȐıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ țȚ ȑȞĮȢ ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ
ĮȡȚıIJİȡȩȢ țȡȚIJȚțȩȢ IJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶60:
ȈIJȘȞ ȐIJİȖțIJȘ, ȝȦȣıȚĮțȒ ȘȖİıȓĮ IJȠȣ ȈĮȝʌİșȐȚ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıĮ ȞĮ ʌȒįȘȟİ Įʌȩ IJȘȞ
ȆĮȜȚȐ ǻȚĮșȒțȘ ıIJĮ İȕȡĮȧțȐ İȝʌȠȡȠȝȐȖĮȗĮ IJȠȣ țĮʌȚIJĮȜȚıȝȠȪ, ȑȤȠȣȝİ IJȘ ıȣȞIJȡȚȕȒ
IJȠȣ įȩȖȝĮIJȠȢ țĮȚ ȝĮȗȓ IJȘȞ IJİȡȐıIJȚĮ țȡİĮIJȠȝȘȤĮȞȒ ʌȠȣ ıIJȒȞİȚ ıIJȘȞ ĮȞșȡȦʌȩIJȘIJĮ.
[« ] ȉİIJȡȐȖȦȞȘ, ȝİȖĮȜȚșȚțȒ ȝȠȡijȒ, Įʌ¶ ȑȟȦ ȑȝʌȠȡĮȢ, ijȓȡȝĮ, ıIJ¶ ĮȜȒșİȚĮ ȑȞĮȢ
ıȪȖȤȡȠȞȠȢ ʌĮIJȡȚȐȡȤȘȢ IJȠȣ ǿıȡĮȒȜ, ȂȦȣıȒȢ ȝİ ijȡȐȖțȚțĮ, Ƞ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ șĮ
țȡĮIJȒıİȚ ȖȪȡȦ IJȠȣ ıĮȞ țȜȫııĮ IJȠȞ İȕȡĮȚȠȝĮȤĮȜȐ IJȘȢ ȝȚțȡȒȢ ȝĮȢ ʌȩȜȘȢ. ĬĮ
ĮȞIJȚʌĮȜȑȥİȚ țȐșİ ıțȓȡIJȘȝĮ ȖȚ¶ ĮȜȜĮȖȒ, ȖȚĮ İʌȚȝȚȟȓĮ ȝ¶ ȑțʌIJȦıȘ IJȠȣ įȩȖȝĮIJȠȢ țȚ ĮȢ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȠȪȞ ĮʌİȚȜȘIJȚțȐ ȠȚ țĮȚȡȠȓ, șĮ țȡĮIJȒıİȚ IJȘȞ ʌĮIJȡȠʌĮȡȐįȠIJȘ įȚțȒ IJȠȣ IJȐȟȘ,
ĮțȑȡĮȚİȢ IJȚȢ ʌȜȐțİȢ IJȠȣ ȂȦȣıȒ, ȩȤȚ ȝİ IJȠ ȡĮȕįȓ İțİȓȞȠ ĮȜȜȐ ȝİ IJȠ įȚțȩ IJȠȣ ıțȒʌIJȡȠ
IJȘȢ İȟȠȣıȓĮȢ, IJȠ ȤȡȒȝĮ. Ȃ¶ ĮȣIJȩ țȡĮIJȐİȚ IJİȜȚțȐ ĮȡȐȖȚıIJȘ IJȘȞ İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ,
ʌȠȣ ȠȜȐțİȡȘ ± 4.000 ȥȣȤȑȢ ± ʌȑijIJİȚ ıIJĮ ȤȑȡȚĮ IJȦȞ īİȡȝĮȞȫȞ. ȆİȡȓijȘȝȘ ȝȠȡijȒ Ƞ
ȈĮȝʌİșȐȚ, ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ıİ ȝȚĮ IJȚȝȘIJȚțȒ șȑıȘ ıIJȘȞ ʌȚȞĮțȠșȒțȘ IJȦȞ įȚȐıȘȝȦȞ
IJȪʌȦȞ IJȘȢ ʌİȗȠȖȡĮijȓĮȢ ȝĮȢ. īȚĮIJȓ ʌȐȞȦ ıIJȘȞ ĮįȡȒ țĮȚ ʌȣțȞȒ ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ
ıțȐȕȠȞIJĮȚ ȕĮșİȚȐ ȠȚ ȡȣIJȓįİȢ, ȩȤȚ ȝȩȞȠ IJȘȢ įȚțȒȢ IJȠȣ ʌȓıIJȘȢ ȝĮ IJȘȢ țȐșİ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒȢ
ĮȣIJȐȡțİȚĮȢ, Ș ȤȡİȦțȠʌȓĮ țĮȚ Ș ĮʌȐȞșȡȦʌȘ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȠȣ įȩȖȝĮIJȠȢ ıIJȘȞ İʌȠȤȒ ȝĮȢ.
ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ IJȠȣ ȋĮIJȗȒ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ʌĮIJȡȚȐȡȤȘȢ IJȠȣ įȩȖȝĮIJȠȢ ȑIJȠȚȝȠȢ ȞĮ șȣıȚȐıİȚ IJȠȞ
ǿıĮȐț IJȠ įȚțȩ IJȠȣ ĮȜȜȐ țĮȚ IJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȖİȞȚțȐ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȖȐʌȘ IJȠȣ șİȠȪ. ȂİȖȐȜȘ
ĮȝĮȡIJȓĮ, ʌȡȠįȠıȓĮ, Ș țĮȡįȚȐ IJȠȣ, IJĮǸȗİȚ țĮȚ ȝ¶ ĮȣIJȒ IJȠȞ ȐȖȡȚȠ șİȩ IJȠȣ.4

ȅ țȡȚIJȚțȩȢ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ IJȠȞ ȀĮȝʌȚȜȒ ıĮȞ ȝȚĮ ȐIJİȖțIJȘ ȝȠȡijȒ, ȕȖĮȜȝȑȞȘ Įʌȩ IJȘȞ
ȆĮȜĮȚȐ ǻȚĮșȒțȘ, țĮȚ ʌĮȡĮIJȘȡİȓ ʌȦȢ ȠȚ ȠȜȑșȡȚİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ IJȘȢ ȝȠȞȠȜȚșȚțȒȢ ıIJȐıȘȢ
IJȠȣ ıȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȞ IJȘ ȤȡİȦțȠʌȓĮ țȐșİ ĮʌȐȞșȡȦʌȘȢ ʌȡȠıȒȜȦıȘȢ ıIJȠ įȩȖȝĮ, ȩʌȠȚȠ țȚ
ĮȞ İȓȞĮȚ ĮȣIJȩ.
Ǽįȫ țȐȞȦ ȝȚĮ ȝȚțȡȒ ʌĮȪıȘ ȖȚĮ ȞĮ ıĮȢ ȗȘIJȒıȦ ȞĮ ʌȡȠıȑȟİIJİ IJȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ IJȘȢ
ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıIJȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ʌĮȡȑșİıĮ («ʌȚȞĮțȠșȒțȘ»,
«ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ») țĮȚ ȞĮ ıĮȢ ȣʌİȞșȣȝȓıȦ ȩIJȚ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȝİ ȞĮ ȕȡȚıțȩȝĮıIJİ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ ȝȚĮȢ ĮȞĮʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ, įȘȜĮįȒ IJȘȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ
IJȘȢ șȑıȘȢ IJȠȣ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıİ ȑȞĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ ȗȒIJȘȝĮ. ȈIJȘȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ƞ
țȡȚIJȚțȩȢ ıȣȗȘIJȐ IJȘ șȑıȘ ʌȠȣ ʌĮȓȡȞİȚ IJȠ țİȓȝİȞȠ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ įȠȖȝĮIJȚıȝȩ, țĮȚ
ȕȡȓıțİȚ ȩIJȚ Ș ijȚȖȠȪȡĮ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ İțʌȡȠıȦʌİȓ IJȘȞ ȤȡİȦțȠʌȓĮ țȐșİ įȠȖȝĮIJȚțȒȢ
ıIJȐıȘȢ.
ȍıIJȩıȠ ıIJȠȞ İʌȓȜȠȖȠ, Ƞ İȜȐȤȚıIJĮ ijĮȞİȡȩȢ ȫȢ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ ĮijȘȖȘIJȒȢ,
ȕȖĮȓȞİȚ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡĮıțȒȞȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȚ ȠȣıȚĮıIJȚțȐ ʌȦȢ įİȞ ȑȤİȚ IJȚȢ ĮȟȚȫıİȚȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ
Ȓ ʌȜȘȡȩIJȘIJĮȢ İȞȩȢ ȤȡȠȞȚțȠȖȡȐijȠȣ ĮȜȜȐ İʌȚșȣȝȓĮ IJȠȣ ȒIJĮȞ ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐȥİȚ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ
4

ȇĮȣIJȩʌȠȣȜȠȢ 1986 [1964]: 102-103.

5

ȐȞșȡȦʌȠ ȩʌȦȢ IJȠȞ ȖȞȫȡȚıİ, ʌȠȣ «ȖȑȡĮı[İ] țȚ ĮțȩȝĮ įİȞ țĮIJȐijİȡ[İ] ȞĮ IJȠ ȟȑȡ[İȚ] IJȚ
ĮȖȐʌȘı[İ] țĮȚ IJȚ ȝȓıȘı[İ] Įʌȩ IJȘȞ ʌȓıIJȘ IJȠȣ» (ǼʌȓȜȠȖȠȢ, 73).
ȉȠ ıȘȝİȓȠ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȖȚĮIJȓ įȘȜȫȞİȚ ȟİțȐșĮȡĮ ȝȚĮ ĮȝijȚșȣȝȓĮ
ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȝijĮȞȒȢ țĮȚ ıİ ȐȜȜĮ ıȘȝİȓĮ IJȠȣ
țİȚȝȑȞȠȣ. Ǿ ʌȓıIJȘ IJȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ IJȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ȝȚĮȢ ȟİțȐșĮȡȘȢ ĮʌȠįȠțȚȝĮıȓĮȢ ĮȜȜȐ
ʌİȡȚȕȐȜȜİIJĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠ ȕĮșȝȩ țĮȚ Įʌȩ ĮȖȐʌȘ, țȐIJȚ ʌȠȣ įȣıțȠȜİȪİȚ ȝȚĮ ĮʌȩȜȣIJȘ
țȡȓıȘ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĮȣIJȩ. ĬĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ʌİȚ țĮȞİȓȢ ȩIJȚ ĮȣIJȩ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ı¶ ȑȞĮ
įİȪIJİȡȠ İʌȓʌİįȠ ıĮȞ ȝȚĮ ĮțȩȝȘ İțįȠȤȒ IJȘȢ ĮȞIJȚįȠȖȝĮIJȚțȒȢ șȑıȘȢ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ (įİȞ
İȓȞĮȚ įȘȜĮįȒ țȐșİIJĮ ĮȞIJȓșİIJȠ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠ įȠȖȝĮIJȚıȝȩ, țȐIJȚ ʌȠȣ șĮ ȒIJĮȞ IJȠ ȓįȚȠ ȝȚĮ
ȝȠȡijȒ įȠȖȝĮIJȚıȝȠȪ).
c $ # 
(-$#&$ 
  

  

.c . c 

(& 
 $ 
.
ǼȓįĮȝİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȩIJȚ Ș ʌȓıIJȘ țĮșĮȣIJȒ, ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȩ IJȘȢ, İȓȞĮȚ
ȖȚĮ IJȠȞ ĮijȘȖȘIJȒ IJȠ ıIJȠȚȤİȓȠ İțİȓȞȠ ʌȠȣ ȕĮȡĮȓȞİȚ ıIJȘȞ ĮȞĮʌȠijĮıȚıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ
țȡȓıȘȢ IJȠȣ ȖȚĮ IJȠȞ ȀĮȝʌȚȜȒ.
Ȃİ ȕȐıȘ IJȘȞ ʌȓıIJȘ, Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ȑțĮȞİ IJȠ 1982 ȝȚĮ İȞįȚĮijȑȡȠȣıĮ įȚȐțȡȚıȘ
IJȦȞ ȘȡȫȦȞ IJȠȣ ıİ «ȣʌİȡĮıʌȚıȝȑȞȠȣȢ» țĮȚ «ĮȞȣʌİȡȐıʌȚıIJȠȣȢ» (ȅȚ ĮȞȣʌİȡȐıʌȚıIJȠȚ
İȓȞĮȚ Ƞ IJȓIJȜȠȢ ȝȚĮȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ įȚȘȖȘȝȐIJȦȞ IJȠȣ ʌȠȣ țȣțȜȠijȩȡȘıİ IJȠ 1974):
ȊʌİȡĮıʌȚıȝȑȞȠȚ ȝȑıĮ ıIJȠ ȚįĮȞȚțȩ IJȠȣȢ, [ȒIJĮȞ ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ IJȘȞ İʌȠȤȒ IJȘȢ
ĮȞIJȓıIJĮıȘȢ], ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ȒȡȦİȢ IJȘȢ ĭȦIJȚȐȢ [ȝȣșȚıIJȩȡȘȝĮ, 1946]. [dzIJĮȞ ȑȞĮȢ
țȩıȝȠȢ] ʌȠȣ ʌȓıIJİȣİ. [ ] ȈIJȘ ȂȚțȡȒ ȝĮȢ ʌȩȜȘ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ țȩıȝȠȢ ʌȠȣ ʌȚıIJİȪİȚ
țĮȚ įİȞ ʌȚıIJİȪİȚ. ȈIJȠȣȢ ǹȞȣʌİȡȐıʌȚıIJȠȣȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ țȩıȝȠȢ ʌȠȣ țȜȠȞȓıIJȘțİ ʌȚĮ, įİȞ
ʌȚıIJİȪİȚ ʌȚĮ, įİȞ ȑȤİȚ ĮȣIJĮʌȐIJİȢ, įİȞ ȑȤİȚ ʌȠȣ ȞĮ ıIJĮșİȓ.5

 " #  (  
) 
  
 #
# 
# # # 
#' 
Ǿ İȝȝȠȞȒ IJȠȣ ıIJȚȢ ĮʌİȚȜȠȪȝİȞİȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ıIJȠȣȢ
ʌĮIJȡȠʌĮȡȐįȠIJȠȣȢ IJȡȩʌȠȣȢ IJȦȞ ȠȝȠijȪȜȦȞ IJȠȣ ȞĮ įȚĮijİȪȖȠȣȞ IJȠȣȢ įȚȦȖȝȠȪȢ, ʌȠȣ
ijIJȐȞİȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ĮțȡȩIJȘIJĮ IJȠȪ ȞĮ ȤȡİȦșİȓ IJİȜȚțȐ IJȠ ȟİțȜȒȡȚıȝĮ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ IJȘȢ
țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ Įʌȩ IJȠȣȢ īİȡȝĮȞȠȪȢ, șĮ IJȠȞ țĮIJȑIJĮııİ İȪțȠȜĮ ıIJȠȣȢ
«ȣʌİȡĮıʌȚıȝȑȞȠȣȢ», ıIJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ʌȠȣ Ș ʌȓıIJȘ IJȠȣȢ ı¶ ȑȞĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ ȚįĮȞȚțȩ
(İįȫ IJȘȢ ıȣȞȑȤȚıȘȢ IJȦȞ İȕȡĮȧțȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ) IJȠȣȢ ıȣȞIJȡȠijİȪİȚ ıİ țȐșİ ıIJȚȖȝȒ
țȡȓıȘȢ țĮȚ IJȠȣȢ ʌȡȠıIJĮIJİȪİȚ Įʌȩ IJȚȢ įȣıțȠȜȓİȢ IJȘȢ İȜİȪșİȡȘȢ țĮȚ ĮȝİȡȩȜȘʌIJȘȢ
țȡȓıȘȢ IJȦȞ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ.
ȍıIJȩıȠ ȠȚ «ȡȣIJȓįİȢ» ʌȠȣ İȞIJȠʌȓȗİȚ Ƞ țȡȚIJȚțȩȢ ʌȠȣ įȚĮȕȐıĮȝİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ
ı¶ ĮȣIJȩ IJȠ «ʌȡȩıȦʌȠ» IJȘȢ ʌȓıIJȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮIJȑȢ ȝȩȞȠ ıIJȠȣȢ ĮȞĮȖȞȫıIJİȢ, ʌȠȣ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJȘȞ țȡȓȞȠȣȞ İț IJȦȞ ȣıIJȑȡȦȞ Įʌȩ IJĮ ȠȜȑșȡȚĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJȐ IJȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ
ıIJȠȞ ȓįȚȠ IJȠȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ȈIJȘ ıȣȞȐȞIJȘıȒ IJȠȣ ȝİ IJȠȞ ǼȜȚȖȚȐ, ʌĮȡȐ IJȘȞ
ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȩIJȘIJȐ IJȠȣ, İȓȞĮȚ ijĮȞİȡȩȢ Ƞ ʌȩȞȠȢ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ȖȚĮ İțİȓȞȠ ʌȠȣ
ĮȞIJȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȦȢ ȤȡȑȠȢ IJȠȣ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ IJȠȣ ȚįĮȞȚțȠȪ IJȠȣ, IJȘȞ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ IJȠȣ ʌĮȜȚȠȪ IJȠȣ ȝĮșȘIJȒ țĮȚ IJȘȢ ĮȞĮIJȡİʌIJȚțȒȢ İʌȚȡȡȠȒȢ IJȠȣ Įʌȩ IJȘȞ
țȠȚȞȩIJȘIJĮ. ǵIJĮȞ Ƞ įȚȦȖȝȩȢ IJȠȣ īȚȠıȑij ȑȤİȚ ʌȚĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ, IJȩIJİ «Ƞ ȈĮȝʌİșȐȚ
ȀĮȝʌȚȜȒȢ ĮȞĮȡȦIJȒșȘțİ [« ] ȝȘȞ İȓȤİ ȝĮȗȓ ȟİȡȚȗȫıİȚ țĮȚ IJȘȞ țĮȡįȚȐ IJȘ įȚțȒ IJȠȣ» (2,
5

ȋĮIJȗȒȢ 1982. ȆĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ ȀĮıIJȡȚȞȐțȘ 1997: 157.

6

64). Ȉ¶ ĮȣIJȒ IJȠȣ IJȘȞ ʌĮȡĮįȠȤȒ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮʌĮȓİȚ, ĮȜȜȐ ıȪȞIJȠȝĮ Ș
ʌİʌȠȓșȘıȒ IJȠȣ ȩIJȚ ȑʌȡĮȟİ İțİȓȞȠ ʌȠȣ ȒIJĮȞ ıȦıIJȩ, ĮțȩȝĮ țȚ ĮȞ ȤȡİȚȐıIJȘțİ ȞĮ
șȣıȚȐıİȚ ȖȚ¶ ĮȣIJȩ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ Įʌ¶ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȠȣ IJȠȞ İĮȣIJȩ, IJȠȣ įȓȞİȚ IJȘ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ «ȤĮȡȐ» (2, 64/ 2, 65) IJȦȞ «ȣʌİȡĮıʌȚıȝȑȞȦȞ». ǵȝȦȢ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ,
ʌĮȡȐ IJȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ IJȘȢ șȣıȓĮȢ IJȠȣ īȚȠıȑij ıIJȠ ȕȦȝȩ IJȠȣ ȚįĮȞȚțȠȪ IJȠȣ, Ș ʌȓıIJȘ IJȠȣ ı¶
ĮȣIJȩ ȑȤİȚ țȜȠȞȚıIJİȓ, ȖȓȞİIJĮȚ ijĮȞİȡȩ Įʌȩ IJȚȢ ıțȑȥİȚȢ IJȠȣ: «ȆȦȢ Ș ʌȓıIJȘ Ș įȚțȒ IJȠȣ įİȞ
İȓIJĮȞ ĮȝȩȜİȣIJȘ ıĮȞ țĮȚ ʌȡȫIJĮ, ĮijȠȪ ȜȠȖȐȡȚĮȗİ IJȘ ȗȦȒ ȝİ IJĮ įȚțȐ IJȘȢ IJĮ ȝȑIJȡĮ,
ĮijȠȪ ȜȠȖȐȡȚĮȗİ IJȘȞ țĮȡįȚȐ IJȠȣ ĮȞ ȤĮȚȡȩIJĮȞ Ȓ ʌȩȞĮȖİ țĮȚ ıțİijIJȩIJĮȞ țȚ ĮȣIJȩȢ ıĮȞ
IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ țĮȚ IJȠȪIJȠ țĮȚ țİȓȞȠ țĮȚ IJȘ ȖȡȚȐ [ȝȘIJȑȡĮ IJȠȣ īȚȠıȑij] țĮȚ IJȠ șȐȞĮIJȠ ±
ĮȣIJȩ ijȠȕȒșȘțİ» (3, 69). Ǿ ıțȘȞȒ ʌȠȣ ĮȞĮȗȘIJȐ ȝȑıĮ ıIJȘ ȞȪȤIJĮ ȝȚĮ țȠȣȕȑȞIJĮ ȝİ IJȠȞ
ȝĮȞȐȕȘ IJȠȞ ȋĮǸȝ, ʌȠȣ ıIJȑȖĮȗİ IJȘȞ «ʌĮȡĮıȣȞĮȖȦȖȒ» IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ, țĮȚ Ș İıȦIJİȡȚțȒ
țȡȓıȘ IJȠȣ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ («īȚȠıȑij« ȀĮȡįȚȐ ȝȠȣ īȚȠıȑij [« ] ȠȡțȓıIJȘțİ IJȩIJİȢ ȝȚĮ
ijȠȡȐ țĮȚ ȖȚĮ ʌȐȞIJĮ ȞĮ ȝȘȞ IJȘȞ ĮijȒıİȚ ʌȠIJȑȢ Įʌ¶ IJĮ ȤȑȡȚĮ IJȠȣ IJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ IJȠȣ
ȀȣȡȓȠȣ IJȠȣ», 3, 72), ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȣȞ IJȘȞ İȚțȩȞĮ İȞȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ʌȠȣ, ȩʌȦȢ IJȠ ȑșİıİ Ƞ
ȋĮIJȗȒȢ, «ʌȚıIJİȪİȚ țĮȚ įİȞ ʌȚıIJİȪİȚ».
Ǿ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ İȞȣʌȐȡȤİȚ ıIJȘȞ İȝȝȠȞȒ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ıIJȘȞ ʌȓıIJȘ IJȠȣ ȝȑȤȡȚ
IJȠ IJȑȜȠȢ, ȝȠȜȠȞȩIJȚ ĮȣIJȒ ȑȤİȚ ʌȚĮ ȡĮȖȓıİȚ, țĮȚ Ƞ ıİȕĮıȝȩȢ ʌȠȣ ĮʌȠıʌȐ ȝ¶ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ
IJȡȩʌȠ Ƞ ȒȡȦĮȢ, ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ ȝȚĮ țȡȚIJȚțȩ ȦȢ İȟȒȢ:
Ƞ ȈĮȝʌİșȐȚ įİȞ įȚĮȞȠİȓIJĮȚ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓıİȚ IJȘ ȝȠȓȡĮ IJȠȣ Įʌȩ IJȘ ȝȠȓȡĮ IJȘȢ ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ
țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ. ȆȑijIJİȚ ȝĮȗȓ IJȘȢ ıȣȞİȚįȘIJȐ, $ #& $ 
$  

( #  

 
. ǼȓȞĮȚ ȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ
ĮʌȠIJȠȜȝȐ ȞĮ įȚİȡİȣȞȒıİȚ IJȘ ıȣȞİȓįȘıȒ IJȠȣ, țĮȚ ȖȚ¶ ĮȣIJȩ țĮșȓıIJĮIJĮȚ ıİȕĮıIJȩ ȝȑıĮ
ıIJȘȞ ʌȜȐȞȘ IJȠȣ. ǼȓȞĮȚ ȑȞĮȢ șȪIJȘȢ țȚ ȑȞĮ șȪȝĮ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ, ĮȟȚȠıȑȕĮıIJȠȢ ȩıȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȝȓıȘIJȠȢ, ȑȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ [Ș ȣʌȠȖȡȐȝȝȚıȘ įȚțȒ ȝȠȣ].6

Ǿ ȓįȚĮ țȡȚIJȚțȩȢ ʌĮȡĮIJȘȡİȓ ȩIJȚ Ƞ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌȠȣ İțijȡȐȗİȚ ĮȣIJȩ IJȠ țİȓȝİȞȠ ıIJȠ
ʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ İȓȞĮȚ ıȪıIJȠȚȤȠȢ ȝİ ȝȚĮ ʌİȡȓȠįȠ țȡȓıȘȢ IJȠȣ ȓįȚȠȣ IJȠȣ
ıȣȖȖȡĮijȑĮ. ȅ ǻȘȝȒIJȡȘȢ ȋĮIJȗȒȢ (ǿȦȐȞȞȚȞĮ 1913 - ǹșȒȞĮ 1981) ıIJȡĮIJİȪșȘțİ Įʌȩ
ȞȦȡȓȢ ıIJȠ țȠȝȝȠȣȞȚıIJȚțȩ țȩȝȝĮ țĮȚ ĮțȠȜȠȪșȘıİ IJȚȢ IJȪȤİȢ IJȠȣ. DzȜĮȕİ İȞİȡȖȩ ȝȑȡȠȢ
ıIJȠȞ ǼȝijȪȜȚȠ țĮȚ, ȝİIJȐ IJȘȞ ȒIJIJĮ, ȑȗȘıİ ȦȢ ʌȠȜȚIJȚțȩȢ İȟȩȡȚıIJȠȢ ȖȚĮ İȚțȠıȚȑȟȚ ȤȡȩȞȚĮ
ıIJȘȞ ȅȣȖȖĮȡȓĮ, ıIJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȚțȒ īİȡȝĮȞȓĮ țĮȚ ıIJȘ ȇȠȣȝĮȞȓĮ, ȑȦȢ ȩIJȠȣ
İʌĮȞĮʌĮIJȡȓıIJȘțİ IJȠ 1974. Ǿ İȞĮıȤȩȜȘıȒ IJȠȣ ȝİ IJȘ ȝȣșȠʌȜĮıIJȚțȒ ıȣȖȖȡĮijȒ ȒIJĮȞ
ȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ȝȩȞȠ IJȘȢ ʌȠȜȣıȤȚįȠȪȢ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒȢ IJȠȣ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ İțIJİȚȞȩIJĮȞ ıİ
șİȦȡȘIJȚțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ țĮȚ țİȓȝİȞĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ, IJȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ, IJȠȞ
İȜȜȘȞȚıȝȩ. Ǿ țȡȚIJȚțȩȢ ȚıȤȣȡȓȗİIJĮȚ ȩIJȚ IJȠ įȚȒȖȘȝĮ, ıIJȘȞ ĮȞĮșİȦȡȘȝȑȞȘ ȝȠȡijȒ ʌȠȣ IJȠ
ȕȡȓıțȠȣȝİ ı¶ ĮȣIJȒȞ IJȘ įİȪIJİȡȘ ȑțįȠıȘ IJȘȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ, ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ IJȠȣȢ
ʌȠȜȚIJȚțȠȪȢ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪȢ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ. Ǿ İȟȑȖİȡıȘ ıIJȘȞ ȅȣȖȖĮȡȓĮ IJȠ 1956,
ʌȠȣ țĮIJİıIJȐȜȘ ȕȓĮȚĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȈȠȕȚİIJȚțȠȪȢ, İʌȑijİȡİ ȝȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ıȣȞİȚįȘıȚĮțȒ
ȝİIJĮȕȠȜȒ ıIJȠȞ İȟȩȡȚıIJȠ IJȩIJİ ıIJȘȞ ȅȣȖȖĮȡȓĮ țȠȝȝȠȣȞȚıIJȒ ıȣȖȖȡĮijȑĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ȑșİıİ ıİ ĮȝijȚıȕȒIJȘıȘ IJȠ įȩȖȝĮ IJȠȣ ıIJĮȜȚȞȚıȝ ȠȪ ʌȠȣ ĮıʌĮȗȩIJĮȞ ȝȑȤȡȚ IJȩIJİ. ȅ ȓįȚȠȢ
Ƞ ȋĮIJȗȒȢ, ıİ ȝȚĮ įȘȝȩıȚĮ ıȣȗȒIJȘıȘ ȖȚĮ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ, ȑțĮȞİ ʌȡȐȖȝĮIJȚ ĮȣIJȒ IJȘ
ıȪȞįİıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȩȢ IJȠȣ țĮȚ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȝİIJĮȕȠȜȒȢ,
ȜȑȖȠȞIJĮȢ ʌȦȢ Ș ijȡȐıȘ: ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ĮȞĮȡȦIJȒșȘțİ IJȩIJİȢ ȝȘȞ İȓȤİ ȝĮȗ ȓ
ȟİȡȚȗȫıİȚ țĮȚ IJȘȞ țĮȡįȚȐ IJȘ įȚțȒ IJȠȣ, «įİȓȤȞİȚ IJȠ ȟȑțȠȝȝĮ Įʌȩ IJȠ ıIJĮȜȚȞȚıȝȩ». 7
Ǿ țȡȚIJȚțȩȢ ıȤȠȜȚȐȗİȚ:

6
7

ȀĮıIJȡȚȞȐțȘ 1997: 166-167.
ȆĮȡĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ ȀĮıIJȡȚȞȐțȘ 1997: 170, ȩʌȠȣ țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ IJȘ ıȣȗȒIJȘıȘ.

7 

ǹȣIJȩ IJȠ ȡȐȖȚıȝĮ ıIJȘȞ ʌȓıIJȘ IJȠȣ ȒȡȦĮ İȓȞĮȚ IJȠ ȓįȚȠ IJȠ ȡȐȖȚıȝĮ ʌȠȣ ȣʌȑıIJȘ Ƞ
ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ıIJȘ įȚțȒ IJȠȣ ʌȓıIJȘ. ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ [ ] ʌĮȓȡȞİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȠȣ ȓįȚȠȣ
IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ. [ ] ȉȠ ȟȑțȠȝȝĮ Įʌȩ IJȠ ıIJĮȜȚȞȚıȝȩ», ȜȠȚʌȩȞ, ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ. Ǿ
įȚĮįȚțĮıȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȒȡȟİ ȠįȣȞȘȡȒ. īȚĮIJȓ ĮȣIJȒ Ș ȡȒȟȘ įİȞ ȒIJĮȞ ȝȚĮ ȞȓțȘ (ȩʌȦȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȠ ĮȞIJȚȜĮȝȕĮȞȩȝĮıIJİ İȝİȓȢ ıȒȝİȡĮ), ĮȜȜȐ ȝȚĮ ȒIJIJĮ: Ș ȒIJIJĮ IJȘȢ ʌȓıIJȘȢ ± țȚ
Ș ȑȞĮȡȟȘ IJȠȣ įȡȐȝĮIJȠȢ IJȘȢ įȣıʌȚıIJȓĮȢ. 

Ǿ İȟȑIJĮıȘ ȩȝȦȢ İȞȩȢ țİȚȝȑȞȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȞ ıȣȖȖȡĮijȑĮ IJȠȣ ȒįȘ ȝĮȢ ȑȤİȚ
ĮʌȠȝĮțȡȪȞİȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ Ȓ ȝȚȝȘIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ, țĮȚ ȝĮȢ ȑȤİȚ ijȑȡİȚ ı¶
ȑȞĮ ȐȜȜȠ ʌȜĮȓıȚȠ İȡȦIJȘȝȐIJȦȞ, ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȘșȠȪȞ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ
ȩȡȠ İțijȡĮıIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ. Ǿ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĮȣIJȒ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȞIJȓȜȘȥȘ ȩIJȚ IJȠ
ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȩ țİȓȝİȞȠ İțijȡȐȗİȚ ʌȡȦIJȓıIJȦȢ IJȠȞ ıȣȖȖȡĮijȑĮ IJȠȣ ± IJȠȣȢ
ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪȢ, IJȚȢ ıțȑȥİȚȢ, IJȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ, IJĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJȐ IJȠȣ ± țĮȚ ĮȞĮȗȘIJȐ
IJİțȝȒȡȚĮ IJȘȢ ȚįȚĮȓIJİȡȘȢ ȚįȚȠıȣȖțȡĮıȓĮȢ țĮȚ İȝʌİȚȡȓĮȢ IJȠȣ. ǹȣIJȒ Ș țȡȚIJȚțȒ ʌȡĮțIJȚțȒ
ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȡȠȝĮȞIJȚțȠȪȢ țȡȚIJȚțȠȪȢ ıIJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 19 Ƞȣ ĮȚȫȞĮ ĮȜȜȐ
ıȣȞĮȞIJȐIJĮȚ țĮȚ ıİ ĮȡțİIJȑȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ (ȐȜȜȠIJİ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ șİȦȡȘIJȚțȐ
İįȡĮȚȦȝȑȞİȢ, ȩʌȦȢ Ș ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ ȥȣȤĮȞĮȜȣIJȚțȒ țȡȚIJȚțȒ, Ș țȡȚIJȚțȒ IJȘȢ
ıȣȞİȓįȘıȘȢ, țĮȚ ȐȜȜȠIJİ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ İȝʌİȚȡȚțȑȢ), ʌĮȡĮȝȑȞȠȞIJĮȢ ıȣȤȞȐ ıIJȘȞ ʌȡȐȟȘ
ȝȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ȠįȩȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȑȞIJĮȟȘ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ıIJĮ ıȣȝijȡĮȗȩȝİȞĮ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ IJȠȣ.
ȅʌȦıįȒʌȠIJİ, Ș țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ IJȠ
țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮȞİȓȢ ȝʌȡȠıIJȐ IJȠȣ. ȉȠ įȚȒȖȘȝĮ ʌȠȣ ȝĮȢ ĮʌĮıȤȠȜİȓ ĮȞȒțİȚ ıIJȘ
ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȘȢ ȜİȖȩȝİȞȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒȢ ȖİȞȚȐȢ, IJȦȞ
ıȣȖȖȡĮijȑȦȞ įȘȜĮįȒ İțİȓȞȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ȖİȞȞȘȝȑȞȠȚ ȤȠȞįȡȚțȐ ȝİIJĮȟȪ 1917 țĮȚ 1928,
ȑȜĮȕĮȞ İȞİȡȖȩ ȝȑȡȠȢ ıIJȘȞ ǹȞIJȓıIJĮıȘ, ıIJȚȢ ȚįİȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȜȜȐ ıȣȤȞȐ țĮȚ ıIJȚȢ ȑȞȠʌȜİȢ
ıȣȖțȡȠȪıİȚȢ IJȘȢ ȀĮIJȠȤȒȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȝijȣȜȓȠȣ. ǼȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ įȚĮįİįȠȝȑȞȘ Ș ȐʌȠȥȘ ȩIJȚ
ȠȚ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ ĮȣIJȠȓ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ, țĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠ İțȐıIJȠIJİ șȑȝĮ IJȠȣȢ,
İȞIJȑȜİȚ ĮȣIJȠȕȚȠȖȡĮijȠȪȞIJĮȚ. īȚ¶ ĮȣIJȠȪȢ ȜȑİȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȑȞĮȢ țȡȚIJȚțȩȢ:
ȑȤȠȣȞ ʌĮȓȟİȚ IJȠ ȡȩȜȠ IJȠȣȢ, İȓȞĮȚ įȘȜĮįȒ ʌȡȩıȦʌĮ ȝȑıĮ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ. ȀĮȚ
İțijȡȐȗȠȞIJĮȢ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ, İțijȡȐȗȠȣȞ ʌȡȠıȦʌȚțȐ IJȠȣȢ ȕȚȫȝĮIJĮ. ǻİȞ ʌİȡȚȖȡȐijȠȣȞ,
ĮȣIJȠȕȚȠȖȡĮijȠȪȞIJĮȚ țĮIJȐ țȐʌȠȚȠȞ IJȡȩʌȠ. 8

ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ ȠȚ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ ĮȣIJȠȓ ȕȡȑșȘțĮȞ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıİ țȡȓıȚȝĮ ȚıIJȠȡȚțȐ
ȖİȖȠȞȩIJĮ șİȦȡİȓIJĮȚ țȐʌȠIJİ ȝȐȜȚıIJĮ ȩIJȚ ʌȡȠıįȓįİȚ ȝȚĮ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ıIJĮ
țİȓȝİȞȐ IJȠȣȢ. ǵʌȦȢ ȚıȤȣȡȓȗİIJĮȚ ȑȞĮȢ ȐȜȜȠȢ țȡȚIJȚțȩȢ:
ǻİȞ ȕȜȑʌȠȣȝİ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡȠȣȞ ıIJȠ țİȓȝİȞȩ IJȠȣȢ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ʌȠȣ IJĮ
ȕȜȑʌȠȣȞ ıĮȞ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌȡȠȕȠȜȒ, ĮȜȜȐ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ ʌȠȣ
ʌȐıȤȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ ȞĮ İțijȡȐıȠȣȞ ʌȡȐȖȝĮIJĮ ʌȠȣ IJȠȣȢ ȑȤȠȣȞ țȐȥİȚ». Ȃİ įȣȠ
ȜȩȖȚĮ, įİȞ ȑȤȠȣȝİ ʌİȡȚȖȡĮijȒ, ĮȜȜȐ ȣʌȠıIJĮıȓȦıȘ, İȟȦIJİȡȓțİȣıȘ, ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ȥȣȤȒȢ.
ȀĮȚ ȞȠȝȓȗȦ ȩIJȚ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ, ĮȞ șȑȜİIJİ, Ș ıijȡĮȖȓįĮ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮȢ, ʌȠȣ įȚĮijȠȡȓȗİȚ IJȘ
ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ Įʌ¶ IJȘ ȝİıȠʌȠȜİȝȚțȒ ʌİȗȠȖȡĮijȓĮ.9  

#" / ( 
 ( #  

' 0 

$ # # #   
$ %#    
$ 
(
) 
$'
ȆȑȡĮ Įʌȩ ȩıĮ ĮȞĮijȑȡșȘțĮȞ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȠ ȡȐȖȚıȝĮ IJȘȢ ʌȓıIJȘȢ ʌȠȣ
ĮȞIJĮȞĮțȜȐ IJȠ «ȟȑțȠȝȝĮ» IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ Įʌȩ IJȠȞ ıIJĮȜȚȞȚıȝȩ, șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ țĮȞİȓȢ
İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮȞĮijȑȡİȚ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ʌȡĮȖȝĮIJȠȜȠȖȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ įȓȞȠȣȞ ȝȚĮ
8
9

ǹȡȖȣȡȓȠȣ ıIJȠ ǹȡȖȣȡȓȠȣ ț.Ȑ. 1977: 78.
ȀȠȣȜȠȣijȐțȠȢ ıIJȠ ǹȡȖȣȡȓȠȣ ț.Ȑ. 1977: 78.

8

ĮȣIJȠȕȚȠȖȡĮijȚțȒ įȚȐıIJĮıȘ ıIJȠ țİȓȝİȞȠ: IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ IJȠ įȚȒȖȘȝĮ įȚĮįȡĮȝĮIJȓȗİIJĮȚ ıİ
ȝȚĮ ʌȩȜȘ ȝİ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ ȖİȞȑIJİȚȡĮȢ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ (IJȘ ȜȓȝȞȘ, IJȘ ȝİȖȐȜȘ
țĮȚ ʌĮȜȚȐ ȚıȡĮȘȜȚIJȚțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ ȝȑıĮ ıIJȠ ʌĮȜȚȩ ȀȐıIJȡȠ), ȝİ ȒȡȦİȢ (IJȠȞ ȀĮȝʌȚȜȒ
țĮȚ IJȠȞ ǼȜȚȖȚȐ) ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝİȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJİȢ IJȦȞ ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ, țĮȚ ıİ İʌȠȤȒ
ıȪȖȤȡȠȞȘ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ijĮȞIJĮıIJİȓ țĮȞİȓȢ ȩIJȚ Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ȣʌȒȡȟİ
ȝȐȡIJȣȡĮȢ IJȘȢ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒȢ ȗȦȒȢ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȦȞ ĮȜȜĮȖȫȞ ʌȠȣ
ȣʌȑıIJȘ, țĮȚ ʌȦȢ țĮIJĮȖȡȐijİȚ IJȚȢ ʌȡȠıȦʌȚțȑȢ IJȠȣ İȞIJȣʌȫıİȚȢ Įʌȩ IJĮ įȚȐijȠȡĮ
ʌȡȩıȦʌĮ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ ȖȞȫȡȚıİ, ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȕȑȕĮȚĮ țĮȚ IJȦȞ
ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȒȡȦȞ.
ȍıIJȩıȠ, İțİȓȞȠ ʌȠȣ țȐȞİȚ ȓıȦȢ IJȘȞ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ İȞIJȪʌȦıȘ ȦȢ ıIJȠȚȤİȓȠ
ĮȣIJȠȕȚȠȖȡĮijȓĮȢ, İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ. ȈIJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ
İȓȞĮȚ įȚĮțȡȚIJȚțȐ ʌĮȡȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ȑȞĮ ȡȘIJȩ Ȓ ȣʌȠȞȠȠȪȝİȞȠ İȝİȓȢ («ȈIJȘȞ ȝȚțȡȒ ȝĮȢ
ʌȩȜȘ» 41, «IJȠ ȜȑȖĮȞİ țȚ İțİȓȞȠȚ țĮȚ ȝİȚȢ», «ȩȤȚ, įİȞ IJȠȣȢ ʌİȚȡȐȗĮȝİ İȝİȓȢ. ǻİȞ İȓȤĮȞ
IJȓʌȠIJĮ ȞĮ ijȠȕȘșȠȪȞ Įʌȩ ȝĮȢ», 46, «IJȘȢ ʌȩȜȘȢ ȝĮȢ», 49, «ıIJȠ ȂȘIJȡȠʌȠȜȓIJȘ ȝĮȢ», 50
ț.Į.), ȩȝȦȢ ıIJȠȞ İʌȓȜȠȖȠ țȐȞİȚ ȑȞĮ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȩ ȕȒȝĮ ıIJȠ ʌȡȠıțȒȞȚȠ ȦȢ «İȖȫ»:
«ȆȠIJȑȢ įİȞ ȒIJĮȞ Ƞ ıțȠʌȩȢ ȝȠȣ ȞĮ IJȠ ȖȡȐȥȦ İȖȫ ȑȞĮ IJȑIJȠȚȠ ȤȡȠȞȚțȩ [...] ǼȖȫ ȖȚĮ IJȠȞ
ȀĮȝʌȚȜȒ IJȠ įȚțȩ ȝȠȣ ȒșİȜĮ ȞĮ ʌȦ» (ǼʌȓȜȠȖȠȢ, 73). ǹȣIJȒ Ș įȒȜȦıȘ İʌȚIJİȓȞİȚ IJȘȞ
İȞIJȪʌȦıȘ ȩIJȚ Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ ȖȡȐijİȚ ȖȚĮ İțİȓȞĮ ʌȠȣ İȓįİ țĮȚ ȑȗȘıİ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ȩȝȦȢ
ĮȡțİIJȒ ȖȚĮ ȞĮ ʌȠȪȝİ ȩIJȚ Ș ijȦȞȒ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ ijȑȡİȚ țĮȚ IJȠ țȪȡȚȠ ĮȣIJȠȕȚȠȖȡĮijȚțȩ
ȕȐȡȠȢ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ. ǹȞ ıIJȠ țİȓȝİȞȠ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȐȖȝĮIJȚ țȐʌȠȚĮ «ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ȥȣȤȒȢ»,
įȪıțȠȜĮ șĮ ȜȑȖĮȝİ ȩIJȚ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ Ș ȥȣȤȒ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ, țĮșȫȢ ȖȚ¶ ĮȣIJȩȞ įİȞ
ȝĮșĮȓȞȠȣȝİ ʌĮȡȐ İȜȐȤȚıIJĮ.
ǹȞ įİȤIJȠȪȝİ ȩIJȚ IJȠ įȚȒȖȘȝĮ ĮȞIJĮȞĮțȜȐ IJȘȞ ȥȣȤȒ IJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮ IJȠȣ, țȐIJȚ
ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İȟȐȜȜȠȣ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ĮʌȜȩ, ĮȣIJȩ ȖȓȞİIJĮȚ ȝȐȜȜȠȞ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȘȢ
ȚıIJȠȡȓĮȢ. ȈIJȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ țĮIJȠȡșȫȞİȚ ȞĮ İțijȡȐıİȚ țȐIJȚ Įʌȩ IJȠȞ İĮȣIJȩ
IJȠȣ ıIJȠ țİȓȝİȞȩ IJȠȣ, ĮȣIJȩ ȖȓȞİIJĮȚ țĮIJȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ, IJȚȢ
ʌİȡȚʌȑIJİȚȑȢ IJȠȣȢ ȝȑıĮ ıIJȚȢ įȠıȝȑȞİȢ ȚıIJȠȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ IJȚȢ ıȣȖțȡȠȪıİȚȢ IJȠȣȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİȚ țĮȚ Ș ĮȞȐȜȣıȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚțȠȪȢ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪȢ IJȠȣ
ıȣȖȖȡĮijȑĮ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȠ įȠȖȝĮIJȚıȝȩ. 

c $ / %
 " ## /(
 

)$ $$ / #/ &$ 

" 

,# 

##)# 

##' ǹȞ țĮȚ ĮȣIJȒ Ș
ĮʌȐȞIJȘıȘ ȓıȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ İȪțȠȜȘ, șĮ ıĮȢ ȕȠȘșȒıİȚ ĮȡțİIJȐ IJȠ ȞĮ ıțİijIJİȓIJİ IJȚ
ȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ ȖȚĮ IJȠȞ ĮijȘȖȘIJȒ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮIJȘȡȒıİIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ IJȠ ʌȩIJİ țĮȚ ȖȚĮIJȓ
İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ıIJĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȝȑȡȘ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ. 

Ǿ İȡȫIJȘıȘ ĮȣIJȒ, ȝİIJĮijȑȡȠȞIJĮȢ IJȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȖȖȡĮijȑĮ ıİ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țĮȚ IJİȤȞȚțȑȢ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ± ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȡȩȜȠȢ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ ±
ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ IJȘȢ ıȣȖȖȡĮijȒȢ IJȠȣ (ʌ.Ȥ. ʌȩIJİ ȖȡȐijIJȘțİ, Įʌȩ ʌȠȚȠȞ),
ȝĮȢ ijȑȡȞİȚ ı¶ ȑȞĮ IJȡȓIJȠ İȓįȠȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ IJȠȣ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȠȪ țİȚȝȑȞȠȣ, IJȘ ȜİȖȩȝİȞȘ
ijȠȡȝĮȜȚıIJȚțȒ. ȉȠ İȓįȠȢ ĮȣIJȩ IJȘȢ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJȘ
ȇȦıȓĮ țĮIJȐ IJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ 1920 (ȡȦıȚțȩȢ ijȠȡȝĮȜȚıȝȩȢ), IJȘȞ ǹȝİȡȚțȒ IJȠȣ ¶30 (ȞȑĮ
țȡȚIJȚțȒ) țĮȚ IJȘ īĮȜȜȓĮ IJȠȣ ¶60 (ıIJȡȠȣțIJȠȣȡĮȜȚıȝȩȢ Ȓ įȠȝȚıȝȩȢ). ȂȠȜȠȞȩIJȚ ȠȚ
įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ĮȣIJȑȢ ıȤȠȜȑȢ ȑįȦıĮȞ ȑȝijĮıȘ ıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ȩȥİȚȢ IJȠȣ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȠȪ
țİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓİȢ, ıȣȖțȜȓȞȠȣȞ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ıIJȘȞ
İȟȑIJĮıȘ IJȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ȦȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘȢ ȠȞIJȩIJȘIJĮȢ, ĮʌȠțȠȝȝȑȞȘȢ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȖȖȡĮijȑĮ
țĮȚ IJȠȞ ȤȫȡȠ țĮȚ IJȠȞ ȤȡȩȞȠ IJȘȢ ıȣȖȖȡĮijȒȢ.
ǵʌȦȢ İȓįĮȝİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ʌȡȦIJȠİȝijĮȞȓȗİIJĮȚ įȚĮțȡȚIJȚțȐ ȦȢ
ȝȑȡȠȢ IJȠȣ «İȝİȓȢ» IJȘȢ ʌȩȜȘȢ, ȦȢ ıȣȝʌȠȜȓIJȘȢ IJȦȞ ȤĮȡĮțIJȒȡȦȞ IJȠȣ țĮȚ ıȣȝȝȑIJȠȤȠȢ
ıIJȘ įȘȝȩıȚĮ ȗȦȒ IJȠȣȢ (ʌȡȕȜ. ʌ.Ȥ. «ȩȤȚ įİȞ IJȠȣȢ ʌİȚȡȐȗĮȝİ İȝİȓȢ»). ȍıIJȩıȠ ıİ ȩ,IJȚ

9

ĮijȠȡȐ IJȘȞ İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ İȓȞĮȚ țȚ ĮȣIJȩȢ ȑȞĮȢ ʌĮȡĮIJȘȡȘIJȒȢ. DzIJıȚ, ıȣıIJȒȞİȚ IJȠȞ
ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ıIJĮ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ ȦȢ țȐʌȠȚȠȢ ʌȠȣ IJĮ ȖȞȫȡȚıİ ĮȜȜȐ įİȞ
IJĮȣIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȚȢ IJȪȤİȢ IJȠȣȢ, ȝȐȡIJȣȡĮȢ ȝȚĮȢ ȚıIJȠȡȓĮȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ Ș įȚțȒ IJȠȣ. ǹʌ¶
ĮȣIJȒ Ș șȑıȘ IJİȓȞİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȐȜȜİIJĮȚ ıIJȘ ıȣȞİȓįȘıȘ IJȠȣ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ȝİ ȝȚĮ ĮȡțİIJȐ
İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȘ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĮȟȚȠʌȚıIJȓĮȢ, ıȣȖțȓȞȘıȘȢ, țĮȚ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȩIJȘIJĮȢ, țİȡįȓȗȠȞIJĮȢ
IJȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ țĮȚ IJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ IJȠȣ.
Ǿ șȑıȘ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ, ȝȑıĮ ıIJȘȞ İȣȡȪIJİȡȘ țȠȚȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ ĮȜȜȐ ȑȟȦ Įʌȩ
IJȘ ȝȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ ǼȕȡĮȓȦȞ IJȘȢ, ȣʌĮȖȠȡİȪİȚ țĮȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ ȟİȞĮȖİȓ IJȠȞ
ĮȞĮȖȞȫıIJȘ. ȄİțȚȞȫȞIJĮȢ Įʌȩ IJȠ İȣȡȪIJİȡȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, IJȠ ȤȫȡȠ ʌȠȣ
țĮIJĮȜĮȝȕȐȞİȚ Ș İȕȡĮȧțȒ țȠȚȞȩIJȘIJĮ, ʌȡȠȤȦȡȐİȚ țĮIJȩʌȚȞ ıIJĮ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJȐ IJȘȢ țĮȚ ıIJȘ
ıȤȑıȘ IJȘȢ ȝİ IJȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ țĮIJȠȓțȠȣȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ, ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȢ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ
ȩȥȘ IJȦȞ ǼȕȡĮȓȦȞ Įʌȩ IJȘȞ İȚțȩȞĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȚ¶ ĮȣIJȠȪȢ ȠȚ ıȣȝʌȠȜȓIJİȢ IJȠȣȢ. ȅ
ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ıIJȠ IJȑȜȠȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌĮȞȠȡĮȝȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ, ȦȢ IJȠ
țȑȞIJȡȠ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ Ƞ ʌȚȠ ȠȣıȚĮıIJȚțȩȢ IJȘȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ, IJȩıȠ ıIJȠ ijȦȢ IJȦȞ
ıȤȑıİȫȞ IJȠȣ ȝİ IJȠȣȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ țȠȚȞȠIJȒIJȦȞ ȩıȠ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ĮijĮȞȒ
ĮȜȜȐ ıȘȝĮȞIJȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȒ IJȠȣ. ȆȡȠȤȦȡȫȞIJĮȢ ȑIJıȚ Įʌȩ IJȠ ȖİȞȚțȩIJİȡȠ ıIJȠ ʌȚȠ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ, Įʌȩ ȑȟȦ ʌȡȠȢ IJĮ ȝȑıĮ, Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ-ıȣȝʌȠȜȓIJȘȢ įȓȞİȚ ȝİ ʌȜȘȡȩIJȘIJĮ
țĮȚ ʌİȚıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ țȚȞİȓIJĮȚ Ƞ țİȞIJȡȚțȩȢ ȒȡȦĮȢ.
ǵıȠ İțIJȣȜȓııİIJĮȚ Ș țȣȡȓȦȢ ȚıIJȠȡȓĮ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ ıȤİįȩȞ
İȟĮijĮȞȓȗİIJĮȚ. ǵıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ, Ƞ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ ĮijȒȞİIJĮȚ ȞĮ ĮȞĮįİȚȤșİȓ ȝȩȞȠȢ
IJȠȣ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘ įȡȐıȘ IJȠȣ, ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ȡȘIJȒ ȟİȞȐȖȘıȘ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ ı¶ ĮȣIJȒȞ. ǹȣIJȩ
įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȝȚĮ ĮȓıșȘıȘ ĮȝİıȩIJȘIJĮȢ, țĮșȫȢ Ƞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘȢ ĮijȒȞİIJĮȚ ȞĮ ıȤȘȝĮIJȓıİȚ
IJȘ įȚțȒ IJȠȣ ȖȞȫȝȘ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȐȟİȚȢ IJȠȣ.
ȅ ĮijȘȖȘIJȒȢ İʌĮȞȑȡȤİIJĮȚ ȡȘIJȐ ıIJȠȞ İʌȓȜȠȖȠ. Ǽįȫ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡȠȣȝİ ȩIJȚ Ƞ
İʌȓȜȠȖȠȢ, ȝȠȜȠȞȩIJȚ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠȢ ıIJĮ ȡİĮȜȚıIJȚțȐ țȣȡȓȦȢ ȝȣșȚıIJȠȡȒȝĮIJĮ, İȓȞĮȚ
ĮȡțİIJȐ ĮıȣȞȒșȚıIJȠȢ ıIJĮ įȚȘȖȒȝĮIJĮ, ʌȠȣ țȜİȓȞȠȣȞ țĮIJȐ țĮȞȩȞĮ ʌȚȠ ȣʌĮȚȞȚțIJȚțȐ. ȈIJȠȞ
İʌȓȜȠȖȠ, ĮijȠȪ Ș țȪȡȚĮ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ ıȤȑıȘȢ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ȝİ IJȠȞ ǼȜȚȖȚȐ țĮȚ IJȘȢ
ıȣȞİȚįȘıȚĮțȒȢ IJȠȣ țȡȓıȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȝȝȠȞȒ IJȠȣ ıIJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ, Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ İʌĮȞİȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮijȑȡİȚ ʌİȡȚȜȘʌIJȚțȐ ȩıĮ
ĮțȠȜȠȪșȘıĮȞ. DzȤȠȞIJĮȢ İʌȚIJȡȑȥİȚ ıIJȠȞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ȞĮ țȡȓȞİȚ ȝȩȞȠȢ IJȠȣ IJȘ ıIJȐıȘ țĮȚ
IJȘȞ IJȡĮȖȚțȒ șȑıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ıİ ȩ,IJȚ ʌȡȠȘȖȒșȘțİ, țĮȚ ȝȠȜȠȞȩIJȚ įȘȜȫȞİȚ Ƞ ȓįȚȠȢ IJȘȞ
ĮȝijȚșȣȝȓĮ IJȠȣ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ı¶ ĮȣIJȒȞ, Ƞ țĮIJĮıIJȡȠijȚțȩȢ İʌȓȜȠȖȠȢ ʌȠȣ ȑįȦıİ Ș ȓįȚĮ Ș ȗȦȒ
įİȞ ȝʌȠȡİȓ ʌĮȡȐ ȞĮ İʌĮȣȟȒıİȚ ȝİȞ IJȘȞ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİȚ, Įʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ, IJȘȞ įȣıȝİȞȒ țȡȚIJȚțȒ IJȘȢ ĮȞIJȚįȡĮıIJȚțȩIJȘIJȐȢ IJȠȣ.
ȉȠ ȩIJȚ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ, ʌȠȣ, İȞȫ įȘȜȫȞİȚ ȩIJȚ įİȞ ȑȤİȚ IJȚȢ ĮȟȚȫıİȚȢ ȤȡȠȞȚțȠȖȡȐijȠȣ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ țĮIJĮȖȡȐȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ ȝȚĮȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ, ȑȡȤİIJĮȚ
ȖȚĮ ȞĮ įȫıİȚ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ IJȠȣ İʌȚȜȩȖȠȣ, ıijȡĮȖȓȗİȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
IJȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȠȪ IJȠȣ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ: ǼȓȞĮȚ Ƞ ȟİȞĮȖȩȢ IJȠȣ ıIJȘȞ ȐȖȞȦıIJȘ ʌȩȜȘ țĮȚ IJȠȣȢ
ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ IJȘȢ țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ İțİȓȞȠȢ ʌȠȣ IJȠȞ ȕȠȘșȐ ȞĮ įȫıİȚ ȞȩȘȝĮ, ȞĮ ʌȐȡİȚ
șȑıȘ ıİ ȩıĮ IJȠȣ įİȓȤȞȠȞIJĮȚ.
ǹȞĮijȑȡĮȝİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ ıȤİįȩȞ İȟĮijĮȞȓȗİIJĮȚ ıIJȠ
țȣȡȓȦȢ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ. ǹȞ ȩȝȦȢ įȚĮȕȐıİȚ țĮȞİȓȢ ĮȣIJȩ IJȠ ȝȑȡȠȢ ʌȡȠıİțIJȚțȐ șĮ
įİȚ ȩIJȚ ȝʌȠȡİȓ ȝİȞ IJȠ ʌȡȩıȦʌȩ IJȠȣ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮIJȩ, Ș ijȦȞȒ IJȠȣ ȩȝȦȢ
İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ ʌȡȠįȓįİȚ ȩIJȚ IJĮ ȖİȖȠȞȩIJĮ įİȞ İțIJȣȜȓııȠȞIJĮȚ ȝȩȞĮ IJȠȣȢ ȝʌȡȠıIJȐ ıIJĮ
ȝȐIJȚĮ IJȠȣ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ĮȜȜȐ įȚĮȝİıȠȜĮȕȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ İțİȓȞȠȞ ʌȠȣ IJĮ ĮijȘȖİȓIJĮȚ.
 


 

 
 1 2  $#
,#) 

( # 
 ##/ $$ (
# 
/  

 
 / ' 

10

ȈIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıȤİįȩȞ įȚĮȡțȫȢ ʌĮȡȫȞ țĮȚ ı¶ ĮȣIJȐ IJĮ
įȪȠ țİȞIJȡȚțȐ ȝȑȡȘ. ȅȚ ȝȩȞİȢ ıIJȚȖȝȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȫȞ țĮȚ IJĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ țĮȚ IJĮ
ʌȡȩıȦʌĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ ȐȝİıĮ İȓȞĮȚ ıIJȠȣȢ įȚĮȜȩȖȠȣȢ. ȅʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜȘ İțijȠȡȐ
İȓȞĮȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ IJȦȞ ȤİȚȡȚıȝȫȞ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ IJȩıȠ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ± ȩIJĮȞ ʌ.Ȥ.
ıȣȝʌȣțȞȫȞİȚ ıİ ȝȓĮ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ IJȠ įȚȐıIJȘȝĮ ʌȠȣ ȤȡİȚȐıIJȘțİ ȖȚĮ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ƞ
ıIJĮįȚĮțȩȢ įȚȦȖȝȩȢ IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įİȓȟİȚ ʌȩıȠ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȐ țĮȚ ȥȣȤȡȐ
ıȣȞIJİȜȑıIJȘțİ ± ȩıȠ țĮȚ ıIJȠ İʌȓʌİįȠ IJȘȢ ȠʌIJȚțȒȢ ȖȦȞȓĮȢ ± Įʌȩ IJȠ ĮȞ įİȓȤȞİȚ IJȠ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ȩʌȦȢ IJȠȞ ȕȜȑʌİȚ Įʌ¶ ȑȟȦ ȑȞĮȢ IJȡȓIJȠȢ Ȓ ĮȞ İıIJȚȐȗİȚ ıIJȚȢ ȚįȚȦIJȚțȑȢ IJȠȣ
ıțȑȥİȚȢ, ȝȑȤȡȚ IJȚȢ ȓįȚİȢ IJȚȢ ȜȑȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİȚ ȖȚĮ IJȚȢ ʌİȡȚȖȡĮijȑȢ IJȠȣ.
Ȉİ țȐʌȠȚĮ ıȘȝİȓĮ ȩȝȦȢ ĮijȒȞİȚ IJȘ ijȦȞȒ IJȠȣ ȞĮ ĮțȠȣıIJİȓ ĮțȩȝĮ țĮȚ ʌȚȠ
țĮșĮȡȐ, ȩIJĮȞ İʌİȟȘȖİȓ IJĮ ȜȩȖȚĮ IJȦȞ ȘȡȫȦȞ IJȠȣ İȓIJİ ȖȚĮIJȓ İȓȞĮȚ ȚįȚȦȝĮIJȚțȐ (ʌȡȕȜ.
«IJȑIJȠȚĮ ȝʌĮȞIJĮȜȐ; ± țȠȣIJĮȝȐȡİȢ įȘȜĮįȒ» 2, 59) İȓIJİ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮįİȓȟİȚ ȖȚĮ IJȠȞ
ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ȝȚĮ ȜȚȖȩIJİȡȠ ijĮȞİȡȒ ʌȜİȣȡȐ IJȦȞ ȜȩȖȦȞ IJȦȞ ȘȡȫȦȞ IJȠȣ: («ȞĮȚ ȡĮȕȓ,
ȑȜİȖİ IJȠ ʌĮȚįȓ ± ȡĮȕȓ IJȠȞ ȑȜİȖİ, įȐıțĮȜȠ» 2, 60, «ȀĮIJĮȜĮȕĮȓȞȦ ȡĮȕȓ ± IJȠȞ ȟĮȞȐʌİ
įȐıțĮȜȠ» 2, 62). ǹțȩȝĮ țĮȚ ıIJĮ ıȘȝİȓĮ ȜȠȚʌȩȞ ʌȠȣ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ij ĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ
ĮʌȠIJȡĮȕȚȑIJĮȚ, Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȣ įȚĮIJȘȡİȓ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ İȓȞĮȚ ĮȚıșȘIJȐ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĮȞ ʌȡȠıȑȟİIJİ șĮ įİȓIJİ ȩIJȚ 

 ## 
#(
 
(# $  
 / 3#*  


  

-#&/)#  

) 

# 
 # 
& 
/ 

,# 

'
ȆȡȐȖȝĮIJȚ, IJȠ țİȓȝİȞȠ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȡțİIJȐ IJȑIJȠȚĮ ıȘȝİȓĮ, ȩʌȠȣ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȚȢ
įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ IJȘȢ ȠʌIJȚțȒȢ ȖȦȞȓĮȢ İȞȩȢ ıȣȝʌȠȜȓIJȘ țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ ıțȘȞȑȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌȠțȜİȓİIJĮȚ ȞĮ ȒIJĮȞ ʌĮȡȫȞ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. IJȘ ıțȘȞȒ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ.
ǹȞ ȣʌȠșȑıȠȣȝİ ȩIJȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ıȣȗȘIJȒıİȚȢ ȖȚ¶ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ıțȘȞȒ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ
ʌȚșĮȞȩ ȞĮ țȣțȜȠijȠȡȠȪıĮȞ ıIJȘȞ ʌȩȜȘ, ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ įȚĮțȡȓȞȠȣȝİ ȑȞĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ
ȕĮșȝȩ «ĮȣșĮȚȡİıȓĮȢ» (Ȓ IJİȤȞȚțȒȢ ĮȞĮțȠȜȠȣșȓĮȢ) ıIJȘȞ ĮȞȐʌȜĮıȘ IJȦȞ ıțȑȥİȦȞ țĮȚ
IJȦȞ ıȣȞĮȚıșȘȝȐIJȦȞ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ, ʌȠȣ ijĮȓȞİIJĮȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ «ʌĮȞIJȠȖȞȫıIJȘ»
ĮijȘȖȘIJȒ. DzȞĮ ʌȡȫIJȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ȝȚĮ IJȑIJȠȚĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ İȓȞĮȚ
ȝİIJȐ IJȠȞ įȚȦȖȝȩ IJȠȣ ǼȜȚȖȚȐ. Ǽțİȓ, Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ȝĮȢ įȚȘȖİȓIJĮȚ, ȕȜȑʌȠȞIJĮȢ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠȞ
ȓįȚȠ IJȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ (ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ įȘȜĮįȒ IJȘ ȜİȖȩȝİȞȘ İıȦIJİȡȚțȒ İıIJȓĮıȘ), IJȠ IJȚ
ıȣȝȕĮȓȞİȚ ıIJȘ ıȣȞİȓįȘıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ: «ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒȢ ĮȞĮȡȦIJȒșȘțİ IJȩIJİȢ
ȝȘȞ İȓȤİ ȝĮȗȓ ȟİȡȚȗȫıİȚ țĮȚ IJȘȞ țĮȡįȚȐ IJȘ įȚțȒ IJȠȣ. ȉȠ ȗȪȖȚıİ, IJȠ ȟĮȞĮȗȪȖȚıİ, țĮȚ ȝȚĮ
ȤĮȡȐ ʌȡȦIJȠijĮȞȑȡȦIJȘ IJȠȞ ʌȜȘȝȝȪȡȚıİ. Ǿ țĮȡįȚȐ IJȠȣ İȓȤİ ȕĮijIJȚıIJİȓ țĮȚ ȝİ IJȘ șȣıȓĮ
ıIJȘȞ ĮȖȐʌȘ IJȠȣ ȀȣȡȓȠȣ IJȠȣ» (2, 64). ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ ĮȣIJȑȢ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ IJȦȞ IJȣʌȚțȫȞ
įȣȞĮIJȠIJȒIJȦȞ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ-ıȣȝʌȠȜȓIJȘ ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘ
įȚĮȖȡĮijȒ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, ʌȠȣ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ įİȞ șĮ ȒIJĮȞ įȚĮșȑıȚȝİȢ ıIJȠȞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ.
DzȞĮ ȐȜȜȠ ʌĮȡȩȝȠȚȠ ıȘȝİȓȠ, ʌȠȜȪ ıȘȝĮȞIJȚțȩ, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȜȓȖȠ ĮȡȖȩIJİȡĮ,
ȝİIJȐ IJȘ ȞȣȤIJİȡȚȞȒ ıȣȞȐȞIJȘıȘ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ ȝİ IJȠȞ ȋĮǸȝ (3, 71-72, «ȅ ȈĮȝʌİșȐȚ
ȀĮȝʌȚȜȒȢ ʌȒȖİ ȜȓȖȠ ʌĮȡĮțȐIJȦ« » ț.İȟ.). Ǽįȫ ȕȡȚıțȩȝĮıIJİ ȑȞĮ ȕȒȝĮ ʌĮȡĮʌȑȡĮ ıIJȘȞ
«ĮȣșĮȚȡİıȓĮ» IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ. ǻİȞ IJȠȞ ĮțȠȪȝİ ȝȩȞȠ ȞĮ ĮȞĮʌȜȐșİȚ IJȚȢ ıțȑȥİȚȢ IJȠȣ ȒȡȦȐ
IJȠȣ ıİ IJȡȓIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ, ĮȜȜȐ ıIJĮįȚĮțȐ ȖȚȞȩȝĮıIJİ ȝȐȡIJȣȡİȢ IJȦȞ
İıȦIJİȡȚțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ IJȠȣ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒ «ıİ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ȤȡȩȞȠ». ǹȣIJȩ ȖȓȞİIJĮȚ ȝİ
ȑȞĮ ıȣȞįȣĮıȝȩ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȫȞ IJȡȩʌȦȞ. Ǿ ĮijȒȖȘıȘ ıİ IJȡȓIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ,
țĮȚ ʌȐȜȚ Įʌȩ IJȘȞ ȠʌIJȚțȒ ȖȦȞȓĮ IJȠȣ ȓįȚȠȣ IJȠȣ ȀĮȝʌȚȜȒ («ȉȓʌȠIJĮ İįȫ įİȞ ıĮȜİȪİȚ
įȓȤȦȢ IJȘ įȚțȒ IJȠȣ IJȘ șȑȜȘıȘ. ȀȚ ȦıIJȩıȠ ȝȑıĮ ıIJȘȞ ĮȞIJȐȡĮ ȩȜĮ ijĮȓȞȠȞIJĮȚ ȞĮ
ȖȜȣıIJȡȠȪȞİ ± ȩȜĮ ȖȜȣıIJȡȠȪȞİ țĮȚ ijİȪȖȠȣȞ țĮȚ ʌȑijIJȠȣȞ, ȩȜĮ, țȐșİ ȝȑȡĮ, țȐșİ ȫȡĮ ±
ȞĮ IJȠ, ȜȠȚʌȩȞ, Ș țĮȡįȚȐ IJȠȣ ȖȜȣıIJȡȐİȚ»), ʌİȡȞȐİȚ ĮʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘIJĮ ıIJȠȞ İȣșȪ ȜȩȖȠ,
ıIJĮ ȓįȚĮ IJĮ ȜȩȖȚĮ IJȠȣ: «± īȚȠıȑij« ȀĮȡįȚȐ ȝȠȣ īȚȠıȑij« īȚĮIJȓ; īȚĮIJȓ İıȪ;«
ȀȪȡȚİ« īȚĮIJȓ įȚȐȜİȟİȢ ĮȣIJȩȞ ȖȚĮ ȞĮ ȝİ įȠțȚȝȐıİȚȢ;». Ǿ ȤȡȒıȘ IJȠȣ İȣșȑȠȢ ȜȩȖȠȣ ı¶

11

ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ ĮʌȠįȓįİȚ ȗȦȞIJĮȞȐ IJĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJĮ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐijȘțĮȞ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, Ș ĮijȒȖȘıȘ İʌȚıIJȡȑijİȚ ıIJȠ IJȡȓIJȠ
ʌȡȩıȦʌȠ ĮȜȜȐ IJȫȡĮ Ș ȠʌIJȚțȒ ȖȦȞȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȚĮ ĮȣIJȒ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, İȓȞĮȚ ȑȟȦ Įʌ¶
ĮȣIJȩȞ: «ǹțȠȪȝʌȘıİ ıIJȠ ıIJȪȜȠ, ȑȕȖĮȜİ IJȠ țĮʌȑȜȠ IJȠȣ țĮȚ ıțȠȪʌȚıİ IJȠ țİijȐȜȚ IJȠȣ
ʌȠȣ IJȠ ¶ȜȠȣȗİ Ƞ ȚįȡȫIJĮȢ». ȅ ĮȞĮȖȞȫıIJȘȢ ȑȤİȚ ȑIJıȚ ȑȦȢ İįȫ ȝȚĮ ʌȜȒȡȘ İȚțȩȞĮ IJȠȣ
ȒȡȦĮ: ȝȚĮ ĮȞĮijȠȡȐ IJȘȢ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒȢ IJȠȣ țĮIJȐıIJĮıȘȢ, IJĮ ȜȩȖȚĮ ʌȠ ȣ ȜȑİȚ Ƞ ȓįȚȠȢ
ıIJȠȞ İĮȣIJȩ IJȠȣ İțijȡȐȗȠȞIJĮȢ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ IJȑȜȠȢ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ İȚțȩȞĮ
ʌȠȣ įȓȞİȚ ȩıȠ IJȠȣ ıȣȝȕĮȓȞȠȣȞ ȩȜĮ ĮȣIJȐ.
ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș ĮijȒȖȘıȘ İʌȚıIJȡȑijİȚ ıIJȘȞ İıȦIJİȡȚțȒ İıIJȓĮıȘ țĮȚ ȝĮȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡİȓ ȖȚĮ ȩıĮ ȕȜȑʌİȚ țĮȚ ĮțȠȪİȚ Ƞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ ȝȑıĮ ıIJȘ Ȟ IJĮȡĮȤȒ IJȠȣ: «ȂȑıĮ
ıIJȠ ıțȠIJȐįȚ İȓįİ IJȩIJİȢ IJȘȞ ȐȖȡȚĮ ȝȠȡijȒ IJȠȣ șİȠȪ IJȠȣ, ȝȑıĮ ıIJȘȞ İȡȘȝȚȐ IJȠȣ
ȠȕȡĮȓȚțȠȣ ȝĮȤĮȜȐ ȟĮȞȐțȠȣıİ IJȘ ijȦȞȒ IJȠȣ« ». ǵıĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ıİ İȣșȪ ȜȩȖȠ İȓȞĮȚ
IJĮ ȜȩȖȚĮ ʌȠȣ ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ȩIJȚ ĮțȠȪİȚ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ Įʌȩ IJȠ șİȩ IJȠȣ, ıIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȜȩȖȚĮ įȚțȐ IJȠȣ țĮȚ IJȠȣ īȚȠıȑij ʌȠȣ Ș ıȣȞİȓįȘıȒ IJȠȣ IJĮ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ ıIJȠȞ
ȓįȚȠ ȝİ ȞȑȠ ȞȩȘȝĮ țĮȚ įȪȞĮȝȘ, ȦȢ șİȧțȒ ȜȠȚįȠȡȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȜȚȖȠȥȣȤȓĮ IJȠȣ: «ȃĮ
ȟȣʌȞȐİȚ IJȠȞ țȩıȝȠ ȖȚĮ Ȟ¶ ĮțȠȪıİȚ, ȜȑİȚ, ȝȚĮ ȠȕȡĮȓȚțȘ ijȦȞȒ ȝȑıĮ ıIJȘ ȞȪȤIJĮ!... ȀĮȚ IJȚ
ıȠȣ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ İıȑȞĮ, ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒ, IJȑIJȠȚĮ ȜȩȖȚĮ;» (3, 72). ȅ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ
ĮȣIJȩȢ İıȦIJİȡȚțȒȢ İıIJȓĮıȘȢ țĮȚ İȣșȑȠȢ ȜȩȖȠȣ ĮʌȠįȓįİȚ ȖȚĮ ȐȜȜȘ ȝȚĮ ijȠȡȐ ȝİ ȝİȖȐȜȘ
ĮȝİıȩIJȘIJĮ IJȘ ıȣȞİȚįȘıȚĮțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ, țĮȚ ĮʌȠIJȣʌȫȞİȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
IJȘȞ țȠȡȪijȦıȘ IJȘȢ țȡȓıȘȢ ʌȠȣ ȕȚȫȞİȚ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘ ıȪȖțȡȠȣıȒ IJȠȣ ȝİ IJȘȞ ʌĮȜȚȐ
IJȠȣ ȞȠȠIJȡȠʌȓĮ. Ǿ İʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ IJȡȚIJȠʌȡȩıȦʌȘ ĮijȒȖȘıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ ʌȠȣ
ʌĮȓȡȞİȚ Ƞ ȀĮȝʌȚȜȒȢ («Ǿ ʌȡȠįȠıȓĮ ț¶ Ș ĮȝĮȡIJȓĮ IJȠȣ IJȠȞ ʌȜĮțȫıĮȞ İțİȓ ȝ¶ ȩȜȠ IJȠ
ȕȐȡȠȢ IJȘȢ ȞȪȤIJĮȢ. Ȁ¶ İțİȓ, IJȠ ȠȡțȓıIJȘțİ IJȩIJİȢ ȝȚĮ ijȠȡȐ țĮȚ ȖȚĮ ʌȐȞIJĮ ȞĮ ȝȘȞ IJȘȞ
ĮijȒıİȚ ʌȠIJȑȢ Įʌ¶ IJĮ ȤȑȡȚĮ IJȠȣ IJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȀȣȡȓȠȣ IJȠȣ« »), İʌĮȞĮijȑȡİȚ ȝȚĮ
ĮʌȩıIJĮıȘ Įʌȩ IJȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ țĮșȫȢ ıijȡĮȖȓȗİȚ IJȘ ȜȒȟȘ IJȘȢ țȡȓıȘȢ țĮȚ IJȘȞ İʌȓȜȣıȘ
IJȘȢ ıȪȖțȡȠȣıȒȢ IJȠȣ.
ȅ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ IJȦȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ IJİȤȞȚțȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıĮȝİ ı¶ ĮȣIJȩ IJȠ
țȡȓıȚȝȠ ĮʌȩıʌĮıȝĮ ʌİIJȣȤĮȓȞİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȝİ ĮȝİıȩIJȘIJĮ IJȠȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ıİ ȝȚĮ
ıIJȚȖȝȒ ȑțȜĮȝȥȘȢ, įȘȜĮįȒ ĮȚijȞȓįȚĮȢ ıȣȞİȚįȘIJȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȠȣ ıijȡĮȖȓȗİȚ ȠȡȚıIJȚțȐ IJȚȢ
İʌȚȜȠȖȑȢ țĮȚ IJȘ ȝİIJȑʌİȚIJĮ ʌȠȡİȓĮ IJȠȣ țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ĮȞĮįİȚțȞȪİȚ IJȘȞ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ İȝȝȠȞȒȢ IJȠȣ ıIJȘ ȡĮȖȚıȝȑȞȘ ʌȓıIJȘ IJȠȣ. ǹȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ıĮȢ țȠȪȡĮıĮȞ ȜȓȖȠ
ȠȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ, ȞȠȝȓȗȦ ȩIJȚ ȝĮȢ İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ ȞĮ įȚĮʌȚıIJȫıȠȣȝİ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
ȩIJȚ ĮȣIJȒ Ș ĮȝİıȩIJȘIJĮ, țĮȚ Ș ıȣȖțȚȞȘıȚĮțȒ ijȩȡIJȚıȘ ʌȠȣ ıȣȞİʌȚijȑȡİȚ, șĮ ȒIJĮȞ
ĮįȪȞĮIJȠ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ ĮȞ IJȠ țİȓȝİȞȠ ʌĮȡȑȝİȞİ ıȣȞİʌȑȢ ıIJȘȞ ȠʌIJȚțȒ ȖȦȞȓĮ țĮȚ IJȚȢ
ȖȞȦıIJȚțȑȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ IJȠȣ ĮijȘȖȘIJȒ - ıȣȝʌȠȜȓIJȘ.
Ȉ¶ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ, țĮȚ ȝİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮijİȡșİȓ ıIJȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ
ıİȜȓįİȢ, ) 
  
% 

# $ (( # 
# 
 # #  '  

 
/ 

 
#  

# 
#  
  " 
 
  # 
#  '
ǹȡȤȚțȐ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȝʌȠȜȓIJȘ ĮijȘȖȘIJȒ IJȠ İȣȡȪIJİȡȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
ȩʌȠȣ IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ Ƞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ, IJȠ țȠȝȝȐIJȚ İțİȓȞȠ IJȘȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ IJȘȢ ȝȚțȡȒȢ
İʌĮȡȤȚĮțȒȢ ʌȩȜȘȢ ȩʌȠȣ İȞIJȠʌȓȗİIJĮȚ Ș įȡȐıȘ IJȠȣ. ȆİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȣȞȒșİȚİȢ țĮȚ ȠȚ
IJȡȩʌȠȚ IJȘȢ İȕȡĮȧțȒȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ȠȚ ıȤȑıİȚȢ IJȘȢ ȝİ IJȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȩȜȘ. ȈIJĮįȚĮțȐ Ƞ
ijĮțȩȢ ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ IJȠ țȣȡȓȦȢ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ IJȠ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȝȑıĮ Įʌȩ ȩıĮ İȓȞĮȚ
ȖȞȦıIJȐ ȖȚ¶ ĮȣIJȩ ıIJȘȞ țȠȚȞȩIJȘIJĮ: IJȚȢ ıȣȞȒșİȚȑȢ IJȠȣ, IJȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȠȣ, IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ
IJȠȣ ȩȥȘ, IJȘȞ İȚțȩȞĮ IJȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ IJȠȣ, IJȚȢ ıȤȑıİȚȢ IJȠȣ ȝİ IJĮ įȚȐijȠȡĮ ȝȑȜȘ IJȘȢ
țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İıIJȚȐȗİȚ ıIJȘ ıȪȖțȡȠȣıȒ IJȠȣ ȝİ IJȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ IJȦȞ ȞȑȦȞ
ȚįİȫȞ. Ȉ¶ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ Ƞ ĮijȘȖȘIJȒȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȚȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ ȖȞȫıȘȢ IJȠȣ

12

ıȣȝʌȠȜȓIJȘ țĮȚ İțșȑIJİȚ IJȚȢ ıțȑȥİȚȢ țĮȚ IJĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ıȣȞșȑIJȠȣȞ IJȘ
ıȣȞİȚįȘıȚĮțȒ țȡȓıȘ IJȠȣ ȒȡȦĮ ȝİ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ ĮȞȐȖȜȣijĮ IJȘȞ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮ
IJȘȢ ĮʌȩijĮıȒȢ IJȠȣ ȞĮ ȝİȓȞİȚ ʌȚıIJȩȢ ıIJȚȢ ʌĮIJȡȠʌĮȡȐįȠIJİȢ ĮȟȓİȢ. ȅ İʌȓȜȠȖȠȢ
ĮʌȠȝĮțȡȪȞİȚ ȖȚĮ ȐȜȜȘ ȝȚĮ ijȠȡȐ IJȠȞ ijĮțȩ Įʌȩ IJȠ țȣȡȓȦȢ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ ȝȚĮȢ
İȣȡȪIJİȡȘȢ ʌȡȠȠʌIJȚțȒȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȣIJȒ IJȘ ijȠȡȐ Ș ȚıIJȠȡȚțȒ. ȉȠ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ ȠȚ
İʌȚȜȠȖȑȢ IJȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ IJȫȡĮ ıIJȠ ijȦȢ IJȦȞ ĮʌȫIJİȡȦȞ ȚıIJȠȡȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ
IJȠȣȢ.
ȅ IJȡȩʌȠȢ ĮȣIJȩȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ IJȠȣ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒ, ʌȠȣ ıțȚĮȖȡȐijȘıĮ İįȫ
ıȣȞȠʌIJȚțȐ, ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ Ƞ ȒȡȦĮȢ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ țĮIJĮȡȤȐȢ ıĮijȫȢ
İȞIJȠʌȚıȝȑȞȠȢ ıIJȚȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ țĮȚ ȚıIJȠȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ
ȠȣıȚĮıIJȚțȐ. Ǿ ȑțșİıȘ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ IJȠȣ țȩıȝȠȣ ıİ ȝȚĮ ıIJȚȖȝȒ țȡȓıȘȢ İʌȚIJȡȑʌİȚ
ıIJȠȞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ ȞĮ įȚĮțȡȓȞİȚ ȝİ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚĮ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ İʌȚȜȪİIJĮȚ ȖȚ¶
ĮȣIJȩȞ ĮIJȠȝȚțȐ Ș ıȪȖțȡȠȣıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȚȢ ȞȑİȢ ȚįȑİȢ țĮȚ IJȚȢ ʌĮȖȚȦȝȑȞİȢ ȞȠȠIJȡȠʌȓİȢ,
IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ țȐȞİȚ ĮȞĮʌȩijİȣțIJȘ ȠȚ ȞȑİȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
ȀĮșȫȢ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ IJȘȢ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ Ș İț IJȠȣ
ıȪȞİȖȖȣȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȘȢ ıȣȞİȚįȘıȚĮțȒȢ IJȠȣ țȡȓıȘȢ įȣıțȠȜİȪİȚ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȘȢ
ĮʌȩijĮıȒȢ IJȠȣ, ĮȣIJȒ İʌĮijȓİIJĮȚ İȞIJȑȜİȚ ıIJȘȞ ǿıIJȠȡȓĮ, ȩʌȦȢ IJȘȞ țĮIJĮȖȡȐijİȚ Ƞ
İʌȓȜȠȖȠȢ.
ǵʌȦȢ ĮȞȑijİȡĮ ıIJȘȞ ĮȡȤȒ, IJȠ įȚȒȖȘȝĮ ĮȣIJȩ İȞIJȐııİIJĮȚ ıIJȘ ıȣȜȜȠȖȒ ȉȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ
ȝȚțȡȒȢ ȝĮȢ ʌȩȜȘȢ. Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ IJȘ įȘȝȠıȓİȣıȘ ıİ İijȘȝİȡȓįİȢ țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ, ȠȚ
ıȣȜȜȠȖȑȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȚȠ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠȢ IJȡȩʌȠȢ ȑțįȠıȘȢ İȞȩȢ įȚȘȖȒȝĮIJȠȢ ± İȓȞĮȚ
İȟĮȚȡİIJȚțȐ ıʌȐȞȚȠ ȑȞĮ įȚȒȖȘȝĮ ȞĮ İțįȓįİIJĮȚ ȝȩȞȠ IJȠȣ ıİ ȕȚȕȜȓȠ. ȉĮ įȚȘȖȒȝĮIJĮ ȝȚĮȢ
ıȣȜȜȠȖȒȢ ȑȤȠȣȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ Ȓ ȝȚțȡȩIJİȡȘ ıȤȑıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ʌȫȢ ȑȤİȚ
ıȣȜȜȐȕİȚ IJȠ ȕȚȕȜȓȠ İȟĮȡȤȒȢ Ƞ ıȣȖȖȡĮijȑĮȢ. ȂʌȠȡİȓ IJȠ ȝȩȞȠ ʌȠȣ IJĮ ıȣȞįȑİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș
ʌİȡȓȠįȠȢ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȡȐijIJȘțĮȞ Ȓ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȕȐıİȚ İȞȩȢ ıȤİįȓȠȣ,
ȝȚĮȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ įȠȝȒȢ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȩȝȦȢ ȞĮ ʌĮȡĮȕȜȑȥȠȣȝİ ȩIJȚ ȠȪIJȦȢ Ȓ ȐȜȜȦȢ,
țĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ IJȘȢ ıȣȞȪʌĮȡȟȒȢ IJȠȣȢ ıİ ȝȚĮ ıȣȜȜȠȖȒ, IJĮ įȚȘȖȒȝĮIJĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ıIJȠȞ ĮȞĮȖȞȫıIJȘ IJȘȞ İȞIJȪʌȦıȘ, Ȓ, țĮȜȪIJİȡĮ, IJȘȞ ʌȡȠıįȠțȓĮ ȩIJȚ ȝİ
țȐʌȠȚȠ IJȡȩʌȠ ĮȜȜȘȜȠ-ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ ijȦIJȓȗȠȣȞ IJȠ ȑȞĮ IJȠ ȐȜȜȠ.
ȉȠ įȚȒȖȘȝĮ ʌȠȣ ıȣȗȘIJȐȝİ ĮȞȒțİȚ ıIJȘ įİȪIJİȡȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ıİ ȝȚĮ ıȣȜȜȠȖȒ
įȘȜĮįȒ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ IJĮ įȚȘȖȒȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ ȝȚĮ İȝijĮȞȒ ıȤȑıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ. ȈIJȘ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȐȜȚıIJĮ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȝȚĮ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ıȣȜȜȠȖȫȞ ʌȠȣ įİȞ
İȓȞĮȚ Ș ıȣȞȘșȑıIJİȡȘ, IJȠȞ ȜİȖȩȝİȞȠ țȪțȜȠ įȚȘȖȘȝȐIJȦȞ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ ȑȞĮȞ ȠȡȚıȝȩ, Ƞ
țȪțȜȠȢ įȚȘȖȘȝȐIJȦȞ İȓȞĮȚ «ȑȞĮ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ, ıȣȖțȡȠIJȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ
țİȓȝİȞĮ, ĮIJȠȝȚțȐ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ĮȣIJȩȞȠȝĮ, ıȣȞįİȩȝİȞĮ ı¶ ȑȞĮ ıȣȞİțIJȚțȩ ȩȜȠ ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ ȝȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ȠȡȖĮȞȦIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ».10 ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȜİȚIJȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȦȢ ıȣȞİțIJȚțȐ IJȦȞ ȚıIJȠȡȚȫȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ: ıțȘȞȚțȩ, ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ
(ȝİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ ȑȞĮȢ ĮijȘȖȘIJȒȢ-ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ), «ıȣȜȜȠȖȚțȩȢ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ» (ȝȚĮ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ, ȝȚĮ ȖİȞȚȐ, ȝȚĮ ʌȩȜȘ ț.Ƞ.ț.), ȑȞĮ İʌĮȞİȡȤȩȝİȞȠ ıȤȒȝĮ Ȓ țĮȚ Ș ȓįȚĮ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ IJȘȢ ĮijȒȖȘıȘȢ (ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ȝ.Ȥ. IJȠ ǻİțĮȒȝİȡȠ IJȠȣ ǺȠțĮțȓȠȣ ȩʌȠȣ Ș
ĮijȒȖȘıȘ IJȦȞ ȚıIJȠȡȚȫȞ İȓȞĮȚ Ƞ IJȡȩʌȠȢ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȞȐİȚ IJȠȞ țĮȚȡȩ IJȘȢ ȝȚĮ ʌĮȡȑĮ
İȣȖİȞȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮIJĮijȪȖİȚ ıIJȘȞ İȟȠȤȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ ʌĮȞȠȪțȜĮȢ). ǹțȩȝȘ țĮȚ ĮȞ įİȞ
ȑȤİIJİ įȚĮȕȐıİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘ ıȣȜȜȠȖȒ IJȠȣ ȋĮIJȗȒ Įʌ¶ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ IJȠ
įȚȒȖȘȝĮ ʌȠȣ ıȣȗȘIJȐȝİ, ȝʌȠȡİȓIJİ ȓıȦȢ İȪțȠȜĮ ȞĮ ȝĮȞIJȑȥİIJİ Įʌȩ IJȠȞ IJȓIJȜȠ IJȘȢ ȩIJȚ
ĮȣIJȩ ʌȠȣ țĮIJȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ıȣȞȑȤİȚ IJĮ țİȓȝİȞȐ IJȘȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ «ıȣȜȜȠȖȚțȩȢ
ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ», Ș ȝȚțȡȒ ȝĮȢ ʌȩȜȘ. Ȉ¶ ĮȣIJȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ, țĮȚ ȦȢ ȐıțȘıȘ İȝʌȑįȦıȘȢ
IJȦȞ ȩıȦȞ įȚĮȕȐıĮIJİ ȫȢ İįȫ, 
 (" 

(  
# & 4 )  &   


 

10

Dunn & Morris 1995: 16 [Ǿ ȝİIJȐijȡĮıȘ įȚțȒ ȝȠȣ].

13 

#  
# # (#  
 
 . īȚĮ IJȘ
ıȪȖțȡȚıȘ ĮȣIJȒ ıĮȢ ıȣȞȚıIJȫ ȞĮ ʌȡȠıȑȟİIJİ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıȘȝİȓĮ:
-Y IJȠȞ IJȓIJȜȠ
-Y IJȠȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȠȣ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒ (İʌȐȖȖİȜȝĮ, ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ,
șȑıȘ ıIJȘ ıȣȞIJİȤȞȓĮ)
-Y IJȠ İȓįȠȢ IJȘȢ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ʌȠȣ ȕȚȫȞİȚ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ IJȘ
ȕȚȫȞİȚ
-Y IJȠ ȡȩȜȠ IJȠȣ ȖȪijIJȠȣ ı¶ ĮȣIJȒȞ IJȘ ıȪȖțȡȠȣıȘ
-Y IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ İʌȚȜȪİȚ IJİȜȚțȐ ĮȣIJȒ IJȘ ıȪȖțȡȠȣıȘ Ƞ
ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ
-Y IJȘ ıIJȚȖȝȒ țȡȓıȘȢ IJȠȣ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒ țĮȚ IJȚȢ IJİȤȞȚțȑȢ ȝİ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮȣIJȒ
ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ
ǹțȩȝĮ țȚ ĮȞ įİȞ ĮȚıșȐȞİıIJİ IJȘȞ İȣȤȑȡİȚĮ ȞĮ ıȣȞșȑıİIJİ ȝȚĮ ʌȜȒȡȘ ıȣȖțȡȚIJȚțȒ
ĮȞȐȖȞȦıȘ IJȦȞ įȪȠ țİȚȝȑȞȦȞ, ĮȞ, įȚĮȕȐȗȠȞIJĮȢ ĮȣIJȩ IJȠ ȞȑȠ țİȓȝİȞȠ, ĮȚıșȐȞİıIJİ ȩIJȚ
«įȚĮȕȐȗİIJİ» ʌȠȜȪ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌ¶ ȩıĮ «įȚĮȕȐıĮIJİ» ıIJȠȞ «ȈĮȝʌİșȐȚ ȀĮȝʌȚȜȒ»
ıIJȘȞ ĮȡȤȒ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚįȚȐȕĮıȘȢ, Ș țȠȚȞȒ ȝĮȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ șĮ ȑȤİȚ İțʌȜȘȡȫıİȚ
ȝİȖȐȜȠ ȝȑȡȠȢ Įʌȩ IJȠ ıțȠʌȩ IJȘȢ.

14

0" /
ǹȝʌĮIJȗȠʌȠȪȜȠȣ ĭȡĮȖțȓıțȘ 1998. «ȁȠȖȠIJİȤȞȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ǿıIJȠȡȓĮ» țĮȚ «Ǿ
ȖİȞȠțIJȠȞȓĮ ıIJȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ țĮȚ ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ țȡȚIJȚțȠȓ» ıIJȠ ȅ ȐȜȜȠȢ İȞ įȚȦȖȝȫ:
Ǿ İȚțȩȞĮ IJȠȣ İȕȡĮȓȠȣ ıIJȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ. ǽȘIJȒȝĮIJĮ ȚıIJȠȡȓĮȢ țĮȚ ȝȣșȠʌȜĮıȓĮȢ,
ǹșȒȞĮ: ĬİȝȑȜȚȠ, 1998, ıı. 111-119 țĮȚ 123-130.
ǹȡȖȣȡȓȠȣ ǹ., ǹ, ǽȒȡĮȢ, ǹ. ȀȠIJȗȚȐȢ, Ȁ. ȀȠȣȜȠȣijȐțȠȢ 1977. «ȅȚ ǹ. ǹȡȖȣȡȓȠȣ, ǹ,
ǽȒȡĮȢ, ǹ. ȀȠIJȗȚȐȢ, Ȁ. ȀȠȣȜȠȣijȐțȠȢ ıȣȗȘIJȐȞİ ȖȚĮ IJȘ ıIJȡȠijȒ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ
ʌİȗȠȖȡĮijȓĮȢ ȝİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ», ʌİȡ. ǻȚĮȕȐȗȦ, IJȤ. 6, ıı. 62-83.
ȀĮıIJȡȚȞȐțȘ ǹȖȖȑȜĮ 1997. «ǻȘȝȒIJȡȘȢ ȋĮIJȗȒȢ: ȉȠ ȑʌȠȢ IJȘȢ ʌȓıIJȘȢ țĮȚ IJȠ įȡȐȝĮ IJȘȢ
įȣıʌȚıIJȓĮȢ» ıIJȠ Ǿ ijȦȞȒ IJȠȣ ȖİȞȑșȜȚȠȣ IJȩʌȠȣ: ȂİȜȑIJİȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ
ʌİȗȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ 20ȠȪ ĮȚȫȞĮ, ǹșȒȞĮ: ȆȩȜȚȢ, ıı. 157-181.
ȇĮȣIJȩʌȠȣȜȠȢ ǻȘȝȒIJȡȘȢ 1986 [1964 Į]. «Ǿ ȝȚțȡȒ ȝĮȢ ʌȩȜȘ IJȦȞ ȚįİȫȞ țĮȚ IJȠ
ȞİȠİȜȜȘȞȚțȩ ȝȐșȘȝĮ IJȠȣ ǻ. ȋĮIJȗȒ» ıIJȠ ȀȡȓıȚȝȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ, ǹșȒȞĮ:
ȀĮıIJĮȞȚȫIJȘȢ, ıı. 93-105.
ȋĮȡĮȜĮȝʌȓįȠȣ ȃȐIJȚĮ 1990. «ǹijȘȖȘȝĮIJȚțȒ IJİȤȞȚțȒ țĮȚ ȚįİȠȜȠȖȓĮ: ȅȚ ȜȠȖȠIJİȤȞȚțȑȢ
ʌȡȠıįȠțȓİȢ IJȘȢ ĮȡȚıIJİȡȐȢ (1945-1955) țĮȚ Ș ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȠȣ ǻȘȝȒIJȡȘ ȋĮIJȗȒ»
ıIJȠ ǼʌȚıIJȘȝȠȞȚțȒ ǼʌİIJȘȡȓįĮ ĭȚȜȠıȠijȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ǹȆĬ. ȉȚȝȘIJȚțȩȢ IJȩȝȠȢ ıIJȘ
ȂȞȒȝȘ ȈIJĮȝȐIJȘ ȀĮȡĮIJȗȐ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ıı. 287-332.
ȋĮIJȗȒȢ, ǻȘȝȒIJȡȘȢ 1982. «³...Ǿ ʌȓıIJȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ȣʌȩșİıȘ´, ȝȚĮ
ıȣȗȒIJȘıȘ ȝİ IJȠȞ ǹȜȑȟȘ ǽȒȡĮ», ʌİȡ. īȡȐȝȝĮIJĮ țĮȚ IJȑȤȞİȢ, IJȤ. 3 (ȂȐȡIJȚȠȢ
1982), ıı. 3-4.
ȋĮIJȗȒȢ, ǻȘȝȒIJȡȘȢ 1999 [1963 Į]. ȉȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȝȚțȡȒȢ ȝĮȢ ʌȩȜȘȢ, ǹșȒȞĮ: ȇȠįĮțȚȩ
Dunn Maggie & Ann Morris 1995. The Composite Novel: The Short -story Cycle in
Transition. ȃȑĮ ȊȩȡțȘ: Twayne.

15