You are on page 1of 12

Acatistul Sfintelor Paşti

(acest acatist se citeşte de la Paşti până la Înălţarea Domnului)

Se cântă: (de trei ori):
Hristos a înviat din morți,
Cu moartea pre moarte călcând,
Și celor din morminte
Viață dăruindu-le!

apoi:

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi
toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te
sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un
răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne
izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem
poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să
nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu
eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului,
al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din
Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin
Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi
S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să
judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată
întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată
adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat
mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele
mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul
Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine,
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.

Condacul 1
Aleasă dintre toate zilele, această numită şi sfântă zi, Praznic al praznicelor este şi
Sărbătoare a sărbătorilor, în care Hristos a înviat din mormânt, iadul prădându-1 şi
pe oameni înviindu-i. Pe Acesta prea slăvindu-l toţi să-I cântăm: Hristos a înviat,
moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Icosul l
Îngerii astăzi, Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri Învierea ta din morţi şi pe noi
pe pământ ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te slăvim şi cu bucurie să-Ţi
cântăm:
Hristos a înviat, Îngeri veseliţi-vă în ceruri.
Hristos a înviat, oameni sărbătoriţi pe pământ.
Hristos a înviat, strigaţi Domnului tot pământul.
Hristos a înviat, cântaţi Dumnezeului nostru cântare nouă.
Hristos a înviat, astăzi drepţii să se veselească.
Hristos a înviat, porţile iadului astăzi să se zdrobească.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 2
Văzând pe Fiul ei şi Dumnezeu înviat, cea plină de Har, curată, Una cea bună şi
neprihănită între femei, şi care, prima, a auzit de la Dânsul: “Bucură-te”, primind
bucuria tuturor, Maica Preanevinovată, bucurându-se a grăit din inimă: Aliluia.

Icosul 2
Cerurile cu înţelepciune să se veselească, iar pământul să se bucure, să prăznuiască
toată lumea, cea văzută şi cea nevăzută, învierea lui Hristos; cântându-I Lui:
Hristos a înviat, veselie veşnică.
Hristos a înviat, nimeni să nu fie întristat.
Hristos a înviat, să prăznuiască toată făptura.
Hristos a înviat, să se bucure toate cele de sub cer împreună cu noi.
Hristos a înviat, astăzi este mântuirea lumii.
Hristos a înviat, astăzi Soarele cel Prea frumos a strălucit tuturor din mormânt.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 3
Cu putere Dumnezeiască l-ai mântuit pe strămoşul Adam, cu moartea Ta ai stricat
locaşurile morţii şi pe toate le-ai luminat cu razele Învierii, ai trezit pe morţii cei
din veac, Hristoase Mântuitorul nostru, fiind începătura celor adormiţi, ca să auzi
de la toţi: Aliluia.

Icosul 3
Având nemăsurată bunătate, Te-ai pogorât din cer şi, întrupându-Te, mai presus de
minte, Hristoase Dumnezeul nostru, Te-ai coborât întru cele mai de jos ale
pământului şi l-ai ridicat cu Tine pe Adam şi pe toţi cei legaţi cu legăturile iadului.
La lumină mergând, cu picioare vesele, Hristoase, Paştile cele veşnice au lăudat
aşa:
Hristos a înviat, unde îţi este iadule biruinţa?
Hristos a înviat, unde îţi este moarte boldul?
Hristos a înviat, nici un mort să nu mai fie în mormânt.
Hristos a înviat, să stăpânească acum viaţa.
Hristos a înviat, iadul s-a robit, cei morţi îndrăzniţi.
Hristos a înviat, mormintele s-au deschis, cei din iad sculaţi-vă.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 4
Furtuna de întristare a încetat acum, iar ceata de femei alergând în grabă, cu
miresme, foarte de dimineaţă la mormântul Dătătorului de viaţă, căutând mai
înainte de soare pe Soarele ce odinioară a apus în mormânt. Iar Preacuratul Tău
Trup, Hristoase negăsindu-1 au grăit: cine a luat un om mort, gol şi îngropat?
Văzând însă pe Îngerul cel purtător de lumină, au cântat cu frică lui Dumnezeu:
Aliluia.

Icosul 4
Mironosiţele femei, auzind de la înger: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? De
ce plângeţi pe Cel Nestricăcios ca şi cum ar fi întru stricăciune? s-au bucurat,
închinându-se Dumnezeului Celui Viu. Şi pricepând Paştile tainice, au cântat cu
bucurie:
Hristos a înviat, Paştile cele mari astăzi nouă ne-au strălucit.
Hristos a înviat, timpul suspinelor pentru noi a încetat.
Hristos a înviat, astăzi blestemul Evei s-a dezlegat.
Hristos a înviat, astăzi plânsul nostru s-a prefăcut în bucurie.
Hristos a înviat, în loc de mir să aducem cântare Stăpânului.
Hristos a înviat, în loc de lacrimi să ne curăţim simţirile şi să-L vedem pe Hristos.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 5
Înviind Hristos cu slavă din morţi, Maria Magdalena a venit în grabă la mormântul
Dătătorului de viaţă şi văzând că piatra a fost răsturnată de pe mormânt, cu lacrimi
a grăit Îngerului ce şedea: Unde s-a ascuns, deci Viaţa Veşnică? Sau pe Domnul
meu Mi-L daţi, sau toţi împreună cu mine să-I cântăm cu credinţă: Aliluia!

Icosul 5
Văzând lângă mormânt, ca pe un grădinar, pe Hristos, Maria Magdalena L-a
întrebat zicând: Spune-mi, unde l-ai pus, ca să-L iau! Cunoscând, însă Învierea Ta,
Hristoase, la toată lumea a binevestit aşa:
Hristos a înviat, femei părăsiţi-vă de lacrimi.
Hristos a înviat, fecioare, intraţi întru bucuria Domnului vostru.
Hristos a înviat, Apostoli săltaţi cu bucurie dumnezeiască.
Hristos a înviat, oameni îndulciţi-vă cu toţi de această sărbătoare.
Hristos a înviat, cei dintâi şi cei de pe urmă, cinstiţi această zi.
Hristos a înviat, bogaţii şi săracii împreună veseliţi-vă.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 6
Propovăduitoarele femei au binevestit feciorelnicului Apostol, că Domnul, Dă-
tătorul de Viaţă, astăzi a înviat din mormânt. Acesta repede alergând, s-a dus în
grabă la mormânt, mai repede decât Petru şi aplecându-se, a văzut doar veşmintele
zăcând. Şi a intrat în mormânt şi a văzut şi a crezut. Şi încă nevăzând cu ochii
trupeşti pe Hristos, L-a văzut cu iubirea inimii şi cu credinţă I-a cântat: Aliluia.

Icosul 6
Sculându-se Hristos din mormânt s-a arătat întâi femeilor, pentru că i-au dovedit
iubire caldă când era pe Cruce. Văzându-L, însă, pe Petru, venind întristat la
mormânt, s-a arătat şi lui, ca unul ce avea inimă bună şi era milostiv, înaintea
celorlalţi ucenici. Acesta s-a umplut de nespusă bucurie şi întregii lumi a bine-
vestit aşa:
Hristos a înviat, astăzi celor morţi li s-a dat înviere.
Hristos a înviat, astăzi întregii lumi s-a vestit mântuirea.
Hristos a înviat, astăzi oile cele rătăcite să se întoarcă la Păstor.
Hristos a înviat, astăzi oameni ai lui Dumnezeu să vă liberaţi de întristare.
Hristos a înviat, bucuraţi-vă toţi cu bucurie negrăită.
Hristos a înviat, sărutaţi-vă unul pe altul cu sărutare sfântă.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 7
Vrând Domnul, Dătătorul de Viaţă, să umple toată lumea de bucuria învierii Sale,
le-a trimis pe femei să vestească Apostolilor că s-a sculat omorând moartea;
acestea pe Îngeri uimind prin curăţia sufletelor, au alergat la Apostoli, cu picioare
vesele, grăind: Cu adevărat, Hristos a înviat şi viu va fi în veci, cântaţi Lui, aşadar,
cu bucurie: Aliluia.

Icosul 7
Cu minunată bucurie, Hristoase, au primit Apostolii vestea învierii Tale de la
sfintele femei, că de voie Te-ai jertfit pentru toţi, jertfă vie, ca un miel de un an,
Paştile curăţitoare şi aşa au binevestit lumii întregi:
Hristos a înviat, Paştile cele noi.
Hristos a înviat, Jertfa cea Vie.
Hristos a înviat, Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii.
Hristos a înviat, prin rana Sa pe toţi i-a vindecat.
Hristos a înviat, astăzi toată făptura să se bucure şi să se veselească.
Hristos a înviat, astăzi Biserica lui Dumnezeu să prăznuiască.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 8
Înfricoşătoare şi prea slăvită este Învierea Ta, Hristoase, că Te-ai sculat din morţi şi
nu ai rupt peceţile mormântului, precum porţile Fecioarei nu le-ai deschis întru
Naşterea Ta. Acum însă, cu Învierea Ta, ne-ai deschis porţile Raiului ca, împreună
cu tâlharul, să intrăm cu Tine în Palat, cântându-Ţi ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8
Astăzi, nouă, tuturor credincioşilor, Hristoase, ne-au strălucit Paştile cele Sfinte şi
ni s-au deschis uşile Raiului, ca toţi să mergem la lumina învierii Tale. De la apus
şi de la miazănoapte, şi de la răsărit, şi de la miazăzi, fiii Tăi, binecuvântând Paştile
cele veşnice cu astfel de cântări strigă:
Hristos a înviat, din mormânt iertare tuturor ne-a strălucit.
Hristos a înviat, tuturor credincioşilor ne-a venit izbăvire de întristare.
Hristos a înviat, să se îndulcească toţi de acest ospăţ al credinţei.
Hristos a înviat, primiţi toţi bogăţia harului.
Hristos a înviat, nimeni să nu plângă pentru păcate.
Hristos a înviat, nimeni să nu se mai teamă de moarte.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!
Condacul 9
Acum toate s-au umplut de lumină cerul, pământul ,cele de dedesubt: cerul că se
urcă la Tatăl, Domnul de Viaţă Dătătorul, pământul că a strălucit astăzi din
mormânt Soarele dreptăţii, cele dedesubt că a coborât Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul
Născut, acolo unde este însuşi întunericul, toate plinindu-le în chip de negrăit. Să
se închine Lui tot pământul şi să prăznuiască învierea Lui toată făptura, cântându-I:
Aliluia.

Icosul 9
De Dumnezeu grăitorul Isaia să stea împreună cu noi şi să arate cum a văzut mai
înainte ziua cea purtătoare de lumină a Învierii Tale, vorbind despre Tine,
Hristoase: Moartea va fi biruită, morţii vor învia şi se vor scula din morminte. Iar
noi, împlinite văzând toate acestea, să ne veselim dumnezeieşte, cântându-Ţi:
Hristos a înviat, să prăznuim astăzi omorârea morţii.
Hristos a înviat, să vestim astăzi începutul vieţii veşnice.
Hristos a înviat, astăzi primăvara îşi revarsă miresmele şi făptura cea nouă se
bucură.
Hristos a înviat, astăzi s-a gonit furtuna cea întunecată a păcatului şi oamenii cei
noi ai bisericii sărbătoresc.
Hristos a înviat, toate cele vechi, noi s-au făcut.
Hristos a înviat, astăzi cerul s-a deschis şi tot trupul vede Faţa Lui.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă!

Condacul 10
Vrând să mântuieşti toate, ai făgăduit să fii cu noi, Hristoase, până la sfârşitul
veacului. Iar noi auzind glasul Tău Dumnezeiesc, având întărire de nădejde, ne
bucurăm de Învierea Ta, cântându-Ţi ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10
Văzându-L pe Împăratul Hristos ieşind din groapă ca un Mire, femeile de
Dumnezeu înţelepţite au venit în grabă după Domnul. Iar noi purtând făclii, ieşim
în întâmpinarea Mirelui şi prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice
Paştile lui Dumnezeu cele mântuitoare, cântând cu bucurie acestea:
Hristos a înviat, ieşiţi precum fecioarele întru întâmpinarea Mirelui.
Hristos a înviat, veniţi purtătorii de lumină la Hristos.
Hristos a înviat, umpleţi sufletele voastre de frumuseţe dumnezeiască.
Hristos a înviat, aprindeţi luminile voastre cu untdelemnul curăţiei.
Hristos a înviat, să ne bucurăm dumnezeieşte, că Mirele este împreună cu noi.
Hristos a înviat, să ne bucurăm prea luminat, că s-a gătit logodnicei Palat.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!
Condacul 11
Cântare de bucurie în loc de miruri aducem astăzi şi sărbătoarea de acum o
prăznuim în această sfântă, mântuitoare şi prea luminoasă zi, că în ea Lumina cea
fără de ani, cu trupul, a răsărit din mormânt, ca o vestitoare şi purtătoare de lumină
zi a împărăţiei celei Neînserate, iar pe Tine, Hristoase, Te fericim şi îţi cântăm:
Aliluia.

Icosul 11
Lumină nemăsurată, mai luminoasă decât soarele, nouă tuturor, celor ce şedem în
întuneric, ne-a răsărit din mormântul Tău, Hristoase, şi lumea întreagă ai luminat,
pentru aceasta se bucură toate marginile pământului, se veseleşte şi cântă Biserica
Ta Hristoase, proslăvind aşa învierea Ta:
Hristos a înviat, cu adevărat sfântă şi luminoasă este această mântuitoare noapte.
Hristos a înviat, cu adevărat sărbătoare a sărbătorilor este această numită şi sfântă
zi.
Hristos a înviat, bucură-te şi te veseleşte acum, Sioane Sfinte.
Hristos a înviat, luminează-te şi te bucură acum, Biserică a lui Hristos.
Hristos a înviat, că slava Domnului peste Tine a strălucit.
Hristos a înviat, să se umple toţi fiii Tăi de bucurie veşnică.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 12
Harul Tău, Hristoase, tuturor credincioşilor ai izvorât astăzi, în această vestită zi a
Învierii Tale, pe care ai arătat-o prea slăvită. Veniţi să ne bucurăm să ne veselim
într-însa, să ne împărtăşim de veselia dumnezeiască a împărăţiei lui Hristos,
cântându-I ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12
Cântând a Ta prea luminată Înviere, Hristoase, ne închinăm Ţie, celui înviat, şi cu
credinţă şi cu dragoste cădem la picioarele Tale, şi cu o singură gură îţi cântăm, ca
nişte fraţi aşa:
Hristos a înviat, unul pe altul să ne îmbrăţişăm cu bucurie.
Hristos a înviat, să-i iertăm şi pe cei ce ne urăsc pe noi.
Hristos a înviat, toate simţurile lăuntrice să le curăţim.
Hristos a înviat, unul pe altul să ne sărutăm cu sărutarea sfinţilor.
Hristos a înviat, cu cântări să intrăm în curţile Lui.
Hristos a înviat, în casa Lui vom petrece toate aceste zile luminoase.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 13
O, Paştile cele mari şi Preasfinţite Hristoase, o, înţelepciunea şi Cuvântul lui
Dumnezeu şi Puterea! În loc de mir primeşte această cântare a noastră şi, ca un
Dumnezeu Puternic, ridică-ne împreună cu Tine şi pe noi şi ne îndumnezeieşte, ca
să ne bucurăm în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale, în ceruri şi acolo cu toţi
sfinţii să cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Apoi se zice:

Icosul l
Îngerii astăzi, Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri Învierea ta din morţi şi pe noi
pe pământ ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te slăvim şi cu bucurie să-Ţi
cântăm:
Hristos a înviat, Îngeri veseliţi-vă în ceruri.
Hristos a înviat, oameni sărbătoriţi pe pământ.
Hristos a înviat, strigaţi Domnului tot pământul.
Hristos a înviat, cântaţi Dumnezeului nostru cântare nouă.
Hristos a înviat, astăzi drepţii să se veselească.
Hristos a înviat, porţile iadului astăzi să se zdrobească.
Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!

Condacul 1
Aleasă dintre toate zilele, această numită şi sfântă zi, Praznic al praznicelor este şi
Sărbătoare a sărbătorilor, în care Hristos a înviat din mormânt, iadul prădându-1 şi
pe oameni înviindu-i. Pe Acesta prea slăvindu-l toţi să-I cântăm: Hristos a înviat,
moartea a călcat, oameni veseliţi-vă!
Rugăciune

O Preasfântă şi Preaslăvită Lumină Hristoase, care ai strălucit întregii lumi
întru Învierea Ta mai mult decât Soarele! În această prea luminată, prea slăvită
mântuitoare zi a Sfintelor Paşti toţi Îngerii în ceruri se veselesc şi toată făptura
se bucură pe pământ şi toată suflarea Te preaslăveşte pe Tine, Făcătorul ei.

Astăzi s-au deschis uşile Raiului şi cei morţi au fost sloboziţi prin coborârea Ta
în iad. Acum toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pământul şi cele de
dedesubt.

Să vină, dar, Lumina Ta în sufletele şi în inimile noastre întunecate şi să
lumineze noaptea păcatului ce se găseşte acolo, ca şi noi să fim luminaţi şi
curăţiţi cu lumina adevărului în aceste luminoase zile ale Învierii Tale, ca o
nouă făptură întru Tine. Şi astfel luminaţi, să venim întru întâmpinarea Ta, ca a
unui Mire ce iese din mormânt.

Şi precum ai adus bucurie, cu arătarea Ta, sfintelor femei, care au venit toate de
dimineaţă cu miruri la mormântul Tău, aşa şi acum luminează noaptea adâncă
a patimilor noastre, noua dimineaţă a despătimirii şi a curăţiei, ca să Te vedem
pe Tine cu ochii inimii, mai frumos decât soarele, şi să auzim prea doritul Tău
glas: Bucuraţi-vă!
Şi astfel gustând din dumnezeiasca bucurie a Sfintelor Paşti, încă aici de pe
Pământ, să fim părtaşi veşnicelor şi marilor Paşti, în ceruri, în ziua cea
neînserată a împărăţiei Tale, unde va fi bucurie nespusă, glasul neîncetat al
celor ce prăznuiesc şi dulceaţa celor ce privesc Faţa Ta.

Că Tu eşti Lumina cea adevărată şi luminezi toate, Hristoase, Dumnezeul
nostru, şi Ţie se cuvine slavă în vecii vecilor.
Amin.