You are on page 1of 4

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

Rugăciunile începătoare (pag 5) 7/20 aug

Condac 1 Veniţi toţi iubitorii de Hristos cu credinţă şi cu evlavie la pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora! În pustia Sihlei în mari nevoinţe a petrecut şi lumină sihaştrilor s-a făcut. Cu laude slăvindu-L pe Dumnezeu, să-i cinstim pe Cuvioşii Sfinţi ai Lui, zicând: Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Icos 1 Cuvioasă Teodora, din tinereţe având îngerească râvnă ai părăsit părinţii şi familia, ai fugit departe de lume şi cu mare evlavie ai slujit Lui Hristos Dumnezeu. Vrând să te cinstim cu laude îţi spunem acestea: Bucură-te, că prin Sfântul Botez în Hristos te-ai altoit şi din copilărie Lui Dumnezeu I-ai slujit! Bucură-te, că învăţăturile Evangheliei ai ascultat şi pentru dragostea Domnului de lume te-ai depărtat! Bucură-te, că slava veacului ai trecut-o cu vederea şi spre slava Lui Hristos ai alergat cu toată puterea! Bucură-te, slugă credincioasă a Marelui Împărat, că necazurile sufleteşte te-au întărit şi te-au ridicat! Bucură-te, mlădiţă tânără frumos roditoare, că poruncilor Evangheliei Lui Hristos ai fost ascultătoare! Bucură-te, a Lui Hristos mieluşea blândă şi răbdătoare şi a Sfinţilor pustnici vrednică următoare! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 2 La stăruinţa părinţilor tăi te-ai căsătorit, dar scurtă vreme în căsătorie ai vieţuit. Pe soţul tău la un gând cu tine l-ai adus şi amândoi la viaţa monahicească v-aţi dus şi Lui Dumnezeu aţi cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 La Mănăstirea Vărzăreşti cu bătrâna stareţă Paisia ai vieţuit şi pildă de ascultare tuturor călugăriţelor ai fost, pentru care cu laude te cinstim: Bucură-te, Teodora, că prin smerenie Lui Hristos I-ai urmat şi prin ascultare păcatele ţi-ai răscumpărat! Bucură-te, că te-ai rugat, Voia Domnului ai împlinit şi prin smerenie şi răbdare pe cel rău l-ai biruit! Bucură-te, că supusă fiind, Voia Domnului ai ales şi prin smerenie şi ascultare roadele mântuirii ai cules! Bucură-te, că ascultarea şi rugăciunea ţi-au fost bogăţie şi ţi-au deschis drumul spre Sfânta Împărăţie! Bucură-te, că ai postit şi ai privegheat, şi, rugându-te mult, mintea ţi s-a luminat! Bucură-te, că năvălind turcii, în pustie cu stareţa ta ai plecat şi în linişte, la Domnul mult v-aţi rugat! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 3 Ajungând în pustie cu stareţa Paisia aceasta întru Domnul a adormit, iar tu singură rămânând fără de nici o mângâiere, cu rugăciunea te întăreai şi din inimă Lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 După adormirea fericitei tale stareţe Paisia către locaşurile părinteşti ai socotit să vii şi un loc de linişte în munţii Neamţului ţi-ai ales. Pentru care noi nevrednicii, cinstind a ta dorinţă, cu evlavie te lăudăm: Bucură-te, că loc liniştit şi de pustnicie ai căutat şi stareţului Varsanufie, al Sihăstriei, i-ai cerut sfat! Bucură-te, că în pustia Sihlei ai plecat, după sfatul lui, şi acolo ai mulţumit din inimă Domnului! Bucură-te, că te-ai bucurat mult de acel loc liniştit şi în peştera cea de sub stâncă ai locuit! Bucură-te, că în pustie cu ierburi te-ai hrănit şi duhovnicul tău, ieroschimonahul Pavel, aici te-a găsit! Bucură-te, că prin vorbe duhovniceşti te-a sfătuit şi de Sfintele Taine te-ai învrednicit! Bucură-te, că ai dus nevoinţa pustniciei cu dragoste mare şi iubitorilor de linişte ai fost vrednică următoare! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 4 Ziua şi noaptea petrecând în rugăciune cu lacrimi şi în meditaţiile duhovniceşti, din inimă suspinând pe Dumnezeu Îl lăudai şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Petrecând vreme îndelungată în pustia Sihlei, cu lacrimi duhovniceşti mai mult decât cu hrana trupului te întăreai şi cu nădejdea veşnicelor bucurii te mângâiai, pentru care şi noi nevrednicii, te lăudăm zicând:

1

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată dragostea Domnului ai câştigat şi treptele duhovniceşti le-ai urcat! Bucură-te, că pe treapta făptuirii morale repede ai venit şi pe treapta vederii sfinte te-ai suit! Bucură-te, că pe treptele Îndumnezeirii prin Har ai urcat, şi din bucuriile Îndumnezeirii ai gustat! Bucură-te, că pentru dragostea de Dumnezeu multe lacrimi au curs şi ţi-ai înălţat sufletul la cele de Sus! Bucură-te, că trupul tău puţin îl hrăneai şi în cugetul tău doar pe Domnul Îl aveai! Bucură-te, că din ierburile pustiei şi din apă puţin gustai şi cu ochii minţii bunătăţile viitoare le vedeai! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 5 Multe ispite şi năluciri de la diavoli ai întâmpinat, Fericită Teodora, dar având în sufletul tău dragostea Lui Hristos, pe toate le-ai biruit şi mulţumind pentru toate Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Având mintea luminată de Preasfântul Duh, ai trecut cu vederea ispitele cele de-a stânga şi cele de-a dreapta, care de multe ori năvăleau asupra ta. Prin darul Lui Dumnezeu, cunoscând vicleniile duhurilor rele, pururea la rugăciune cu lacrimi către Dumnezeu alergai. Pentru aceasta şi noi cu evlavie te lăudăm: Bucură-te, că având darul Lui Dumnezeu, pe toate le-ai biruit şi vicleniile răilor nu te-au clintit! Bucură-te, că din adâncul inimii tale cu Domnul vorbeai şi cu multă smerenie Lui te rugai! Bucură-te că frigul, foamea, singurătatea pentru Hristos le-ai răbdat şi liniştea şi rugăciunea te-au ajutat! Bucură-te, că neîncetata rugăciune cu umilinţă, tărie ţi-a dat şi postirea şi înfrânarea nu le-ai împuţinat! Bucură-te, că prin nevoinţe duhovniceşti mult ai sporit şi prin rugăciune fierbinte ai biruit! Bucură-te, că prin trezvia minţii pururea te-ai rugat şi prin post şi rugăciune, sihaştrilor le-ai urmat! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 6 Şaizeci de ani ai petrecut în pustia Sihlei, în post şi în rugăciune, răbdând cu bărbăţie nevoinţele pustniciei şi din inimă Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Duhovnicul tău, Părintele Pavel, venea din când în când la tine, aducându-ţi pesmeţi şi hrană pustnicească. Cu multă smerenie la el te spovedeai şi sfaturi duhovniceşti îi cereai. Văzând nevoinţa ta te lăudăm zicând: Bucură-te, că din copilărie Sfintele Scripturi le-ai citit, şi să faci Voia Domnului totdeauna ai voit! Bucură-te, că vieţile Sfinţilor te-au călăuzit, şi cu învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-ai întărit! Bucură-te, că învăţăturile lor te-au luminat, şi citind mult, prin rugăciune trezvia minţii ai câştigat! Bucură-te, că Mântuitorului pururea te rugai, şi pe Maica Domnului fierbinte O lăudai! Bucură-te, că pe Ea mijlocitoare către Domnul O aveai, şi în desăvârşire, prin rugăciunile Ei sporeai! Bucură-te, că la Sfânta Treime fierbinte te-ai rugat, şi rugăciunile Sfinţilor le-ai cerut neîncetat! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 7 Te-ai mângâiat cu nădejdea veşnicelor bucurii şi toate luptele şi ispitele veacului cu bărbăţie de suflet le-ai primit. Muntele s-a deschis prin rugăciunea ta, când cu mulţumire ai cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Toate ispitele şi luptele care au venit asupra ta de la lume, de la trup şi de la diavol, le-ai biruit cu ajutorul Lui Dumnezeu. Cu lacrimi şi suspin, din adâncul inimii rugându-te, ai luat de la El îndurare. Bucură-te, Cuvioasă Teodora, sluga Lui Hristos cea înţeleaptă, că având Mila Lui, ai mers pe calea dreaptă! Bucură-te, că El mult ajutor ţi-a dat, iar tu, slugă înţeleaptă, Lui neabătut I-ai urmat! Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos ţi-a fost mângâierea, şi toate ale veacului le-ai trecut cu vederea! Bucură-te, că Poruncile Domnului le-ai urmat, şi de la izvoarele Duhului Sfânt te-ai adăpat! Bucură-te, că învăţăturile Domnului le-ai cercetat, şi mare dulceaţă în ele ai aflat! Bucură-te, că neîncetat Lui Hristos te-ai rugat, şi cu mulţumire L-ai slăvit şi I-ai cântat! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 8 Ai avut pururea în minte Patericul şi învăţăturile celor care în pustie au locuit şi cu desăvârşirea s-au împodobit. De aceea şi tu, cu mare dragoste în urma lor ai alergat şi Lui Dumnezeu din toată inima I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

2

Icos 8 Ai ajuns la adânci bătrâneţi locuind în pustia Sihlei şi postind 40 de zile te-ai pregătit pentru plecarea din viaţa pământească. Înţelegând minunata ta nevoinţă, te lăudăm şi noi zicând: Bucură-te, că în pustia Sihlei îndelung ai vieţuit şi cu rugăciunea în inimă ai aşteptat pământescul sfârşit! Bucură-te, că în credinţă roditoare Domnul la Sine te chema, dar să sfârşeşti bine doreai din toată inima! Bucură-te, că împărtăşirea cu Preacuratele Taine mult o doreai şi pentru aceasta Lui Dumnezeu te rugai! Bucură-te, că Bunul Dumnezeu rugăciunea ta a auzit şi El de sufletul tău s-a îngrijit! Bucură-te, că Domnul păsări a trimis, care au intrat în trapeza Sihăstriei, prin geamul deschis! Bucură-te, că pentru tine pâine de pe masă luau, şi cu pâinea în cioc spre Sihla zburau! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 9 Văzând călugării din Sihăstria că păsările luau pâine de pe masă şi zburau cu ea numai spre Sihla, s-au luat după ele, iar păsările se opreau ca şi cum i-ar fi aşteptat. Şi aşa, prin aceste păsări, te-au găsit pe tine, pentru care laudă au dat Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Odată cu noaptea, fraţii care urmăreau păsările au ajuns în pustia Sihlei, unde deodată au văzut între stânci o lumină mare. Venind ei mai aproape lumina a dispărut, iar tu le-ai spus: Părinţilor, aruncaţi-mi o haină! Şi unul dintre fraţi ţi-a aruncat rasa, ca să te îmbraci, iar noi, mirându-ne de această descoperire a ta, glăsuim: Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care în pustie ai îmbătrânit, şi toată viaţa în mare sărăcie ai vieţuit! Bucură-te, că şi hainele de pe tine toate au putrezit, şi voind Bunul Dumnezeu pe tine te-a descoperit! Bucură-te, că pe fraţii care au venit la tine i-ai rugat: Să vină duhovnicul Antonie, neîntârziat! Bucură-te, că fraţii cu bucurie la Sihăstria au alergat şi pe duhovnicul Antonie despre tine l-au înştiinţat! Bucură-te, că el auzind s-a bucurat şi luând la sine Preacuratele Taine, spre Sihla a plecat! Bucură-te, că ajungând duhovnicul Antonie, te-a spovedit şi cu Sfintele Taine te-a împărtăşit! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 10 Cuvioasă Teodora, Dumnezeu Te-a arătat pe tine ca pe o luminătoare a pustiei Sihla, pentru care monahii şi fraţii Sihăstriei au dat slavă Lui Dumnezeu şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Cu mare evlavie părinţii şi fraţii Sihăstriei au îngropat sfântul tău trup în peştera unde te-ai nevoit. La Sfintele tale Moaşte alergau cu credinţă şi evlavie creştinii binecredincioşi închinându-se şi te lăudau, zicând: Bucură-te, că pustia Sihlei vieţuirea ta a sfinţit-o şi cu Sfintele tale Moaşte a împodobit-o! Bucură-te, că Sfintele Moaşte mult timp pustia au luminat şi prin Voia Domnului în altă parte s-au mutat! Bucură-te, că în amintirea ta, o Bisericuţă de lemn s-a zidit şi cu Hramul Schimbarea la Faţă s-a sfinţit! Bucură-te, că de peste o sută de ani creştinii spre peştera ta călătoresc şi pentru evlavia ta se ostenesc! Bucură-te, că şi Biserica Sfântului Ioan Botezătorul aproape de peşteră s-a zidit şi în Schitul Sihla mulţi călugări s-au nevoit! Bucură-te, Sfântă, a învăţăturilor Evangheliei păzitoare şi a nevoinţelor pustniceşti următoare! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 11 Toate cetele de monahi şi monahii cinstesc cu evlavie pomenirea ta, Cuvioasă Teodora. Aducându-şi aminte de nevoinţele tale, cu credinţă laudă pe Dumnezeu, Care pe tine te-a întărit a urma Cuvioşilor Părinţi şi a cânta Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Iersochimonahul Elefterie, cel care în lume ţi-a fost soţ, a auzit vestea sfinţeniei tale şi a venit la Sihla, a aflat peştera ta şi cu multe lacrimi şi suspine a zis către tine aşa: Bucură-te, Cuvioasă Teodora, că din tinereţe pe Hristos L-ai iubit şi părăsind lumea în peşteră ai venit! Bucură-te, că şi pe mine la viaţa călugărească m-ai îndemnat şi sfatul tău l-am ascultat şi l-am urmat! Bucură-te, că pentru tine duhovniceşte m-am bucurat, că plecând din lume, înapoi nu te-ai mai uitat! Bucură-te, că Lui Hristos cu mare nevoinţă I-ai urmat şi viaţa, în pace şi în sfinţenie ţi-ai încheiat! Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit şi pentru dragostea Lui tot timpul te-ai nevoit! Bucură-te, Maică Teodora, a vieţii pustniceşti râvnitoare, şi a pustiei Sihla cucernică locuitoare! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! 3

Condac 12 Darul Lui Dumnezeu te-a umbrit, Cuvioasă Teodora şi ţi-a ajutat până la sfârşit a sluji Lui în nevoinţă pustnicească, şi toată viaţa ta, din inimă I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Au trecut peste o sută de ani şi numai stâncile de la Sihla, cu peştera ta mărturisesc pustniceasca ta vieţuire. Şi astăzi, mulţime de monahi şi de monahii, precum şi mare mulţime de credincioşi, aleargă cu sete duhovnicească să vadă peştera în care te-ai nevoit şi să ceară sfintele tale rugăciuni în ajutorul lor. Primeşte Sfântă Cuvioasă şi de la noi aceste smerite laude: Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti le-ai răbdat şi prin post şi rugăciune în toată vremea te-ai înarmat! Bucură-te, a Lui Hristos cerească albină, că până azi binecredincioşii creştini ţi se închină! Bucură-te, că mierea duhovnicească ai purtat-o în sufletul tău şi din toată inima L-ai iubit pe Dumnezeu! Bucură-te, că El, cu al Său dar te-a miluit şi prin vieţuirea ta, ca o lumină ai strălucit! Bucură-te, că fecioarelor înţelepte le-ai urmat şi numai fericirea veşnică ai căutat! Bucură-te, că Poruncilor Lui Hristos ai fost împlinitoare şi dreapta credinţă ai făcut-o roditoare! Bucură-te Cuvioasă Teodora şi roagă-te să devenim răbdători şi smeriţi, ascultători şi iubitori de Dumnezeu! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O, Preacuvioasă Maică Teodora, fiind acum în ceata înţeleptelor fecioare şi având îndrăzneală către Mântuitorul Iisus Hristos, adu-ţi aminte şi de noi nevrednicii, care trăim în acest veac petrecând în lupte, în ispite şi în necazuri, ca prin sfintele tale rugăciuni, să aflăm şi noi milă, îndurare şi mântuire de la Dumnezeu, şi alături de toţi drepţii în veci să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune O, Preacuvioasă Maică Teodora, te rugăm cu evlavie şi cu credinţă: Roagă-te Preaînduratului nostru Mântuitor ca şi noi păcătoşii, în vremea vieţii noastre şi în vremea sfârşitului nostru, să dobândim mila şi mântuirea Lui, spre a slăvi şi a ne închina Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt acum şi în vecii vecilor. Amin!

4