You are on page 1of 2

Sta je transformator?-Transformator je el.

masina koja pomocu elektromagnetne indukcije pretvara jedan sistem naizmjenicnih struja u drugi sistem. Prenosni odnos transformatora?-Prenosni odnos transformatora predstavlja odnos po kome se kroz transformator mijenja vrijednost primljenog napona u onaj odat u sekundaru. Promjena napona odnosno prenosni odnos nalazi u istoj srazmjeri kao broj namotaja sekundara premoa broju namotaja primara. Na osnovu ovog principa izradjuju se transformatori, odnosno broj navojaka njihovog primara i sekundar navoja. Gubici u bakru-Gubici u brakru nastaju u primaru i sekundaru namotaja ako kroz namotaj tece naizmjenicna struja onda se u njima javljaju Dzulovi gubici koji se racunaju po formuli P=R*I^2. Gubici u zeljezu-Nastaju u magnetnom spoju transformatora . Vihorne struje-Gubici usljed vuhornih struja su toplotni gubici koji stvaraju vihorne struje usljed elektromagnetne indukcije u jezgru transformatora. Gubici usljed histerezisa-Gubici usljed histerezisa nastaju usljed promjena histerezisa. Buduci da se magnetna kola prave od feromagnetika, onda promjenjivo magnetno polje kroz taj feromagnet izaziva toplotne gubitke u njemu jer atomi tog feromagnetika osciluju pod uticajem tog polja. To oscilovanje izaziva zagrejavanje feromagneta i te gubitke nije moguce smanjiti. Kako smanjiti gubitke usljed vihornih struja?-Gubitke usljed vuhirnih struja mozemo smanjiti ako magnetna kola ne gradimo i pravimo pomocu linova koji su medjusobno izolovani. Kakve materijale odabrati za magnetna kola da bi gubici usljed histerezisa bili manji?Buduci da se magnetna kola prave od feromagnetika, onda promjenjivo magnetno polje kroz taj feromagnet izaziva toplotne gubitke u njemu jer atomi tog feromagneta osciluju pod uticajem tog polja. To oscilovanje izaziva zagrijavanje feromagneta i te gubitke nije moguce smanjiti. Stepen iskoristenja transformatora (ili bilo koje el. masine)Stepen iskoriscenja transformatora ja odnos izmedju odate elektricne snage transformatora na sekundaru P'' i primljene na primaru P' tj. η=P''/p'. Nacin hladjenja transformatora-Oznaka načina hlađenja transformatora sastoji se od 4 slova : 1. Rashladno sredstvo namota 2. Način hlađenja namota 3. Rashladno sredstvo vanjskog hlađenja 4. Način hlađenja za vanjsko hlađenje. Rashladno sredstvo:mineralno ulje,sintetsko ulje,plin,voda,vazduh,kruti material. Nacin hladjenja:prirodno,prisilno I dirigirano. Autotransformatori-Autotransformatori imaju na magnetnom jezgru samo jedan navoj to je u stvari primar, sa primarnim brojem navojaka N', na koji se dovodi primarni napon U'.jedan deo ovoga napona, sa N'' navojaka, predstavlja sekundar, sa kojeg se odvodi sekundarni napon U''.Auto transforator ima vecu snagu nego obicni transformator. Upotrebljava se samo onda kada se primarni i sekundarni napon mnogo ne razlikuju, odnosno za fino podesavalje napona. Sta je asinhroni motor(AM)-To je motor kojeg pokrecu naizmjenicne struje, on je trenutno najzastupljeniji el. motor. Njegov princip rada je zasnovan na teslinom obrtnom magnetnom polju. Vrste rotora asinhronog motora-Prema izgledu navoja rotora AM dijele se na:-sa namotanim rotorom(ili sa prstenovima)-sa kratko spojenim rotorom (bez prstenova) . Obrtno magnetno polje-Moguce je proizvesti pomocu visefaznog sistema naizmjenicnih struja. Naime, ako kroz namotaj koji imaju odredjenu tesmetrio??? propustamo visevazne struje, onda moze da nastane ovakvo polje.

Kako postici obrtno magnetno polje pomocu trofaznog sistema naizmjenicnih struja ?Trofazni navoji AM postavljeni u zlijebovima statora izradjeni su prema zamisli naseg naucnika Nikole Tesle. Kada se kroz njih propuste trofazne naizmjenicne struje one proizvode Teslino obrtno magnetno polje. Sinhrona brzina-Sinhrona brzina je jednaka kolicniku brzine obrtanja mag. polja i broja pari polova rotora. Stator trofaznog AM-Ako u jedan par zlijebova ne mogu da stanu svi navori namotaja, potreban je za isti broj namotaja jos par zlijebova, neposredno pored prvog, pa se kaze, da namotaj ima pojas od m=2 zlijeba. Postoje namotaji kojih sirina navoja nije jednaka sirini pola, vec nesto veca ili manja. Stator dvofaznog AM-Pod dejstvom obrtnog magnetnog fluksa Fo i u navoju rotora indukovace se el. sila E" iz istog razloga kao u navoju statora, samo ona nije kontraelektromotorna nego jedina el. sila u rotoru tj. ona je elektromotorna. Stator je valjkast. Zbog cega je brzina rotora AM-a u normalnom radnom rezimu manja od sinhrone brzine?-U normalnom radnom razimu rotora asinhronog motora ne moze da se okrece vecom ili jednakom sinhronom brzinom. Bec ova brzina mora biti manja kad bi se rotor obrtao brzinom koja je jednaka sinhronoj, tad bi rotor mirovao u odnosu na obrtno magnetno polje. Znaci da se na namotajima rotora ne bi indukovale elmag sile pa ne bi bilo struja kroz njih. Ako ne bi bilo struja ne bi bilo mehanickoh sila na provod. tj. na rotor. Kako promjeniti smjer obrtanja kod trofaznog, dvofaznog i jednofaznog motora?-Promjera smjera obrtanja AM postize se izmjenom veze dva statorska navoja sa dovodom el. napona. Cemu sluzi pomocni statorski namotaj u jednofaznom AM?-Magnetno polje B(omega) koje stvara struja I(omega) prolazeci kroz navoj statora, nije obrtno vec staticko i pulsirajuce, to pulsirajuce magnetno polje moze da se rastavi na 2 upola manje jacine koji se obrcu sinhronom brzinom raznim smjerovima. Njihov zbir u svakom trenutku daje trenutnu vrijednost pulsirajuceg magnetnog polja. Pulsirajuci magnentni fluks indukcije u navojima rotora el. silu koja u kolu rotora stvara I`. Magnetno polje se obrce u jednom smjeru a stvara elektromagnetnu silu u suprotnom smjeru. Leblanova teorema-Pulsirajuci magnetni fluks indukuje u navojima rotora el. silu koja u kolu rotora stvara I``. Magnetno polje koje se obrce u jednom smjeru stvara elektromagnetnu silu takodje suprotnog smjera. Posljedica je da rotor motora stoji. Ako se rotoru, spoljnom mehanickom silom, pomogne da krene u smjeru nednog obrtnog polja, nastavice da se obrce kao motor koji ima jedno magnetno polje i svoju indukovanu el. silu rotora. Tada ce da obrtno polje koje se obrce suprotnim smjerom indukovati u navojima istog rotora dr. el. sile vrlo velike ucestalosti. Kako radi jednofazni AM ?-Stator jednofaznog AM ima jednofazni navoj, a rotor trofaznog kod vecih motora odnostno kratkospojni kod manjih motora. Izradjuje se na isti nacin kao i trofazno magnetno polje koje stvara struja prolazeci kroz navoj statora, nije obrtno vec staticko i pulsirajuce. Kako radi sinhroni generator? -Sinhroni generator predstavlja poseban slucaj AM. Rotor AM zaostaje brzinom obrtanja iza sinhrone brzine obrtnog magnetnog polja a frekvencija indukovane el. sile rotora ima utoliko vecu frekvenciju ukoliko je razlika ove dve brzine manja. Ako se razlika ovih brzina svede na nulu, pa se rotor obrce sinhrono brzini struja u navoju rotora imace frekvenciju jednaku nuli. Trofazna struja navoja statora formira obrtno magnetno polje a rotor sa navojem kroz koji tece jednosmjerna struja stvara magnetno polje. Medjutim obrtno polje proizvodi se obrtanjem rotora odnosno stojeceg magnetnog polja. Pa se na taj nacin mehanicki stvara obrtno magnetno polje rotora. Vrste rotora sinhronih generatora?- sa isturenim polovima - izradjeni su od punog gvozdenog materijala u vidu supljeg valjka, kroz koji je povuceno i pricvrsceno vratilo. Po spoljasnjem omotacu valjka pricvrsceni su istureni gvozdeni magni polovi sa magnetnim nastavcima, napravljeni od sveznja limova. Kakav je stator trofaznog sinhronog generatora? Stator sinhronog generatora odaje I2 pod dejstvom indukovane el. sile E` zavisi od prirode primjene prikljucna prikljucke navoja statora. Posto u navoju statora nastaje induktiv u omotu nad naponom, na izlaz prikljucka stator. navoji postajei napon nesto manji od induktivne el. sile statorovog namotaja E`.