You are on page 1of 19

Tahavijeva Akida(Vjerovanje Tahavija

)
Ebu Džafer Varrak et-Tahawi

Učenjak i vješt,nadležni autoritet Islama,Ebu Džafer Varrek et-Tahavi iz Egipta,neka mu Allah da Milost je rekao:

Bismilahi Rahmani Rahim

U ime Allaha,Milostivog vjernicima i nevjernicima na ovom svijetu,i Milostivog samo vjernicima na onom Svijetu(Ahiretu).

Ovo je pojašnjenje Vjerovanja Sunniskog Džemata,koji je u skladu sa doktrinom Islamski Učenjaka:Ebu Hanife Numana Ibn Tabita el Kufija,Ebu Jusufa Jakuba Ibn Ibrahima Ansarija i Ebu Abdullaha Muhammeda Ibn Hasana Šejbanija,neka ih Allah nagradi sve za njihova djela. Ono se odnosi na ono što oni vjeruju od temeljnih djelova Vjere i na ono što oni pokoravajući se odaju Gospodaru Svjetova.

1. Allahovom Uputom,mi vjerujemo i kažemo o Allahovom Tevhidu:Sigurno,Allah je Jedan bez partnera.

2. Ništa nije kao On.Ništa nije van Njegove Moći.Niko ne zaslužuje obožavanje osim Njega.

3.

On je Al-Kadim (Oduvjek),bez početka je. On je Al-Daim (Vječni),bez kraja je.Neće nikad nestati niti prestati postojati.

4.

5. Ništa ne nastaje osim onog što je On htio.

6. Mašta ga ne može dokučiti niti razum pojmiti.

7. On ne liči stvorenjima,niti oni liče Njemu.

8.

On je Al-Hajj (Živi) koji ne umire,i Al-Kajjum (Vječni) koji ne spava.

9.

On je Stvoritelj (Al-Halik) bez potrebe za stvorenjima.

10. On

opskrbljuje životne potrebe Svojih stvorenja (Ar-Razik) bez truda i poteškoće.

11. On usmrćuje Svoja stvorenja bez straha,i oživljava ih ponovo bez poteškoća.

12. On imajući Svoja Svojstva,je postojao oduvjek prije Svojih stvorenja.Stvaranjem njih,On nije stekao Svojstvo koje nije bilo Njegovo prije stvaranja stvorenja.Ko što je On,imajući Svoja Svojstva postojao oduvjek i ostaće(Postojaće) zauvjek.
13. Nije

to da je Allah nakon stvaranja stvorenja stekao ime " Al-Halik "(Stvoritelj).Slično, Allahu-Rahman nije stekao ime "Al-Bari" (Tvorac) nakon što je doveo stvorenja iz nepostojanje u postojanje. je imao Svojstvo Gospodarstva prije postojanja robova i Svojstvo Stvoritelja prije postojanja i jednog stvorenja.

14. On

15. Košto

je Allah,subhanehu va te^ala,Onaj koji daje život mrtvima(Al-Muhit) nakon što ih je po prvi put stvorio,zasluživao ovo Ime prije nego im je dao život isto tako je zasluživao Ime "Stvoritelj" prije donošenja stvorenja iz ne postojanja u postojanje.

16. Ovo je zato što Allah ima Moć nad svim stvorenjima; sve treba Njega i svaka stvar je lahka za Njega.Ništa Mu nije potrebno.Suratuš-Šura Ajet 11 : ( ) što znači :"Ništa nije slično Allahu ni u kom smislu; i On ima Svojstva Čula Vida i Sluha(On Čuje i Vidi)".

17. Allah je doveo Svoja stvorenja u postojanje u skladu sa Svojim Znanjem. 18.Svojim stvorenjima je odredio sudbine. On im je propiso časove smrti.

19.

20.

Ništa nije bilo skriveno od Njega prije nego što ih je stvorio.On je znao šta će oni raditi prije nego ih je doveo u postojanje. Naredio im je da mu budu poslušni a zabranio im da Mu budu neposlušni.

21.

22.

Sve postoji po Njegovoj Volji i Odredbi.Njegova Volja je Izvršna.Njegovi robovi ne požele ništa osim onog što je On htio za njih da požele; Ono što je On htio za njih to i biva a ono što On nije htio za njih to i ne biva.

23. Iz Svoje Milosti,Allah upućuje,štiti od grijeha i daje zdravlje kome god Hoće od Svojih robova.Iz Svoje Pravde Allah stvara zabludu,omogući da griješi i daje bolest i nesreće kome hoće od Svojih robova.

24.Sva stvorenja djeluju i ponašaju se u skladu sa Njegovom Voljom,bilo to Njegovom Milošću ili Pravdom.

25.Allah je hvaljeno iznad toga da ima nekog ko bi mu se suprostavio ili Njemu ravan bio.Niko ne sprečava Njegovu

Odredbu,usporava Njegovu presudu niti nadvladava Njegovu Volju. 26.Mi verujemo u ovo sve i ubijedjeni smo da je On sve stvorio. 27. Mi vjerujemo da je Muhammed,salallahu alejhi va selam, Njegov odabrani rob,Njegov odlikovani Poslanik i Njegov Prihvaćeni Vjerovjesnik. 28. Mi vjerujemo da je on Zadnji Poslanik,najbolji primjer bogobojaznih,Vodja Vjerovjesnika i najvoljeniji Gospodaru Svjetova. Svaka tvrdnja Poslanstva poslije njega je greška i ispoljava pokvaren nagib (zlobnu strast).

29.

30.On je poslan svim ljudima i džinima sa Istinom,Uputom i Islamskom rasvjetom. Kur'an je Allahov Kalem (Govor).Allah je Onaj koji je objavio izraze Svog Govora Svom Vjerovesniku Muhammedu,salalahu alejhi va selam,bez Njegovog vlastitog Svojstva Govora ličenja bilo kojem svojstvu stvorenja.Vjernici vjeruju sa ubijedjenošću da je on Kalem (Govor) Allaha,Uzvišenog u Statusu, i da nije stvoren kao govor stvorenja.Ko god čuje Kur'an i kaže da ga je čovjek komponovao postaje nevjernik.Allah je pokudijo,osudijo i zapretijo toj osobi Sekarom(Vatrom).Uzvišeni (u Statusu,ne u fizičkom smislu) Allah je rekao u Suri Al-Muddesir,ajet 26 ( ),što znači:

31.

"Ja ću ga mučiti u Džehennemskoj vatri."

Allah je zaprijetijo Dzehennemskom vatrom osobi koja kaže ono što su neki nevjernici govorili pa je obavješteno u Kur'anu u Suri Al-Muddesir,ajet 25, ( ) što znači: " Ovu knjigu je čovjek komponovao." Mi zasigurno znamo da je Kur'an objavljen od Stvoritelja ljudi i da Njegov Govor ne liči govoru ljudi. 32. Osoba koja pripiše Allahu bilo koju ljudsku karakteristiku postaje nevjernik.Dakle,onaj ko duboko pogleda u ovo uzima pouku (opomenu),oprezan je čuva se od govora nevjernika i zna da Allah imajući Svoja Svojstva ne liči na stvorenja ni u kom smislu. 33. Istina je da će stanovnici Dženneta vidjeti Allaha drugačije od načina na koji su stvorenja vidjena.Ovo vidjenje je objavljeno u Knjizi Našega Gospodara(El-Kijamet,22-23 ajet) ( ) Vidjenje spomenuto u Ajetu jeste u skladu sa Allahovom Voljom i Znanjem.Sve što je preneseno o ovom u Sahih Hadisu Allahovog Vjerovjesnika salalahu alejhi ve selem,jeste kako je on rekao i sa značenjem što je on namijenijo. Mi nedopuštamo sebi da prepišemo pogrešna značenja ovoj stvari iz svojih vlastitih mišljenja niti sebi dozvoljavamo da ovo svatimo našom iluzijom,jer ničija vjera nije bezbedna osim ako se osoba preda Allahu Gospodaru Svjetova i Njegovom Vjerovjesniku Muhammedu salalahu alejhi ve selem,i pripiše znanje o čemu nije sigurna onome ko ga zna. 34.Osoba uopšte nije Musliman ako se ne preda Allahu.Prema tome,ko god ne uspije da učini to i traga za znanjem o onome

što je Allah onesposobio stvorenja da znaju i nepripiše to znanje Onom što ga zna,sprečava sebe sa onim za čim je tragao – od čistog Tevhida,čistog znanja i pravog Vjerovanja.Nažalost on leprša izmedju priznanja i poricanja.On je predmet neolodna šaputanja,izgubljen i pun sumlji,niti je pravi vjernik niti je odbacujući nevjernik. 35.Vjerovanje da će stanovnici Dzenneta vidjeti Allaha nije validno onom ko to smatra iluziski ili pogrešnim svatanjem u glavi.Korektno razumijevanje ovog vidjenja i svakog značenja pripisanog Gospodaru je dobiveno odbacujući pogrešnu interpetaciju i držanjem na bezuslovnom odavanju Allahu,subhanehu va te^ala.Ovo je što Vjera Muslimana afirmiše (tvrdi). 36. Onaj ko se ne čuva od negiranja Allaha ili Njegovih svojstava i od vjerovanja u sličnost izmedju Allaha i Njegovih stvorenja: zaluto je i nije prizno da je Allah, subhanehu va te^ala, čist od nesavršenosti.Naš Gospodar kome Pobjeda i Najveći Status pripada,ima Svojstvo Jednoće i Neuporedivosti.Ni jedno stvorenje nema ni jedno Njegovo Svojstvo. 37.Allah je čist od svih ograničenja,krajnosti,strana,ograna i malih dijelova.Šest direkcija ne okružuju Allaha,kao što okružuju sve stvorene stvari. Miradz(uzlaz do Dzenneta) je Istina.Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je sigurno odveden na Noćno Putovanje (Isra).Dok je budan bio odnešen je (cijelo tijelo i duša) do nebesa i onda na visine koje je Allah htio za njega.Allah ga je počastio sa onim šta je htio.On mu je otkrio ono što je otkrio.Allah je rekao u Kur'anu (AnNedžm,11 ajet): ( ) Što znači: " Srce Muhammeda nije bilo pogrešno o onom što je vidjelo. "

38.

Neka Allah uzvisi njegov stepen na ovom i onom Svijetu i zaštiti njegov Ummet od onog što se on boji za njih. 39.Havd (Vrelo) sa čim je Allah počastio Muhammeda,salalahu aljhi va sellam,kao pohvalu za njegov Ummet je Istina.

40. Šefat (zauzimanje) koje je poslanik ostavio za svoj Ummet (do Sudnjeg Dana) je Istina kao što je preneseno u Hadisima.

41.Obećanje koje je Allah,te^ala,uzeo od Adema i njegovih sinova je Istina. 42. Nema sumlje,Allah je Oduvjek znao u cjelini broj onih koji će ući u Džennet i broj onih koji će ući u Džehennem.Ovaj broj niti se umanjuje niti se povećava.Allah takodje zna njihova djela,zato što je Njemu Oduvjek poznato šta će oni činiti.Sva stvorenja čine ono zašto su stvoreni.

43.Posledica robovih djela zavisi od robova završetka.Blagodat je za onoga kome je Allah Oduvjek odredio da umre kao Musliman a gubitnik je onaj za koga je Allah Oduvjek odredio da umre kao nevjernik. Stvarnost Kadra (Sudbine) je Allahova tajna,skrivena od Njegovih stvorenja.Ne znaju je ni priveligovani meleci niti poslani Poslanici.Ulaženje duboko u ovo i nastojanje otkriti skriveno je srestvo do grijeha,merdevine do uskraćivanja i korak prekoračenja granica.Budite na punom oprezu o

44.

posjedovanju strasti za pokušajem proziranja u skriveno i zabranjenom razmišljanju o tome i slijedjenju neplodnih šaputanja o tome.Nema sumlje,Allah,subhanehu va te^ala, je sakrio znanje o kadru od ljudi i zabranio im da zabacuju o tome.On je rekao u Svojoj Knjizi (Al-Anbija,23 ajet): ( ) što znači: "On nije pitan o onom što radi,a oni su pitani." Prema tome,ko god prigovarajući upita: "Zašto je Allah učinio tako?" odbija stav Kur'ana.Ko god odbije stav Kur'ana medju nevernicima je. 45. Ovo je sve što Allahove evlije (ispravni robovi) čija su srca rasvjetljena treba da vjeruju i prihvate.Ovo je stepen onih čije znanje je ispravno ukorijenjeno,jer znanje je od dvije vrste: jedno znanje je postojeće medju stvorenjima a druga vrsta je ono nepostojaće medju stvorenjima.Poricanje postojećeg znanja je nevjerstvo i tvrdnja o posjedovanju nepostojećeg znanja je nevjerstvo.Vjera nije validna osim ako se postojeće znanje prizna (prihvati) i ne traga se za nepostojećim znanjem. 46. Mi vjerujemo u Lehvu (Ploča) i u Kalem (Pero) i u ono što je zapisano na Lehvi (Ploči).Prema tome čak i kad bi se sva stvorenja složila da nešto zašta je Allah odredio da bude zapisano na Lehvi medju stvari koje će postojati zaustave i naprave nepostojećim oni to nebi mogli učiniti,a i kad bi se složili da donesu u postojanje nešto što Allah nije naredio da bude zapisano na Ploči medju stvari koje će postojati,nebi uspjeli to da donesu u postojanje. Pero je završilo pisanje šta će da postoji do Sudnjeg Dana.Sve što je nekog zadesilo nije ga moglo zaobići,a i sve što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti. 47.Rob mora znati da je Allah Oduvjek znao o svakom Svom stvorenju prije njegova postojanja.Prema tome,Allah je

Odredio to (što je On znao) Oduvjek (trajno i nepromjenjljivo).Niko od Njegovih stvorenja na Njegovim nebesima i zemlji ne može opozirati,odgoditi,poništiti,promjeniti,transformisati,smanjiti ili uvećati bilo šta od toga. 48.Ovo je medju dužnostima Vjerovanja i Temeljnih znanja o Allahu i priznavanja Allahove Jednoće i Gospodarstva,ko što je rekao Allah u Svojoj Knjizi (Al-Furkan,2 ajet): ( ) što znači: "Allah je stvorio i sigurno sve odredio (Sudbine dao svemu)." Allah te^ala je rekao u Suri Al-Ahzab,38 ajet: ( ) što znači: "Allahova stvorenja su nema sumlje Njegovom Odredbom (Sudbinom)." Teško onom ko osporava Allahovu Odredbu (Kadar) i ko poziva bolesno srce da to uzme u obzir,jer on istražujući svijet nepredvidjenog svojom iluzijom,potražio je skrivenu tajnu i postao zbog onog što kaže o tome griješni lažov.

49.

50.Arš i Kursiji su stvarni (Istina).Allahu nije potreban Arš a ni ono što je ispod Arša.On zna o svemu i iznad svega je u Statusu.Allah je učinio Svoja stvorenja nemogućim da posjeduju obuhvaćajuće znanje. 51.Mi kažemo u Vjeri,ubjedjenju i predanošću: Ubjedjeni smo da je Allah odabrao Ibrahima,salalahu alejhi va selam, za Halila (prijatelja) i govorio sa Musom,salalahu alejhi va selam. 52.Mi vjerujemo u Meleke,Poslanike i Knjige objavljene Vjerovjesnicima.Mi izkazujemo da su oni (Poslanici i Vjerovjesnici) bili na putu neporičljive Istine.

53.Mi narod naše Kible zovemo 'Muslimani' i 'Vjernici' sve dok oni priznaju ono čemu nas je naš Poslanik,salalahu alejhi va selam,pozvao i vjeruju u sve što je on rekao i objavio bez poricanja išta od toga. 54.Mi sebi ne-dopuštamo da mislimo o Allahovoj Stvarnosti i ne-ulazimo u griješne svadje o Allahovoj Vjeri. 55.Mi se ne svadjamo na griješan način o Kur'anu i mi priznajemo da je on Kalem (Govor) Allaha Gospodara Svjetova.Dostavila ga je Vjerna Duša i njime poučila našeg Vjerovjesnika Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Kur'an je Allahov Kalem.Ni jedan govor stvorenja mu nije ni ravan a ni sličan ni u kome smislu. Mi ne kažemo da je stvoren i nesuprostavljamo se zajednici muslimana (Džematu). 56.Mi ne smatramo ni-jednog člana Naroda Kible nevjernikom zbog grijeha ,osim ako ga smatra Halalnim.Mi ne kažemo da grijeh nešteti vjerniku koji ga čini. 57.Mi se nadamo za Vjernike koji pokazuju dobra djela da će im iz Svoje Milosti Allah oprostiti i uvesti u Svoj Džennet.Ali mi negarantujemo da će biti bezbedni i mi ne tvrdimo da će ući u Džennet (bez mučenja u vatri).Mi molimo Allaha da oprosti grešnicima medju Muslimanima.Mi se bojimo za njih i ne smatramo ih ljudima bez nade. 58.Smatrajući se bezbjednim od Allahove kazne i očajnim u Allahovu Milost izvodi počinitelja iz Islama (Širk čini osoba).Pravi put za Narod Kible jeste da budu izmedju ovo dvoje.

59. Allahov rob ne izlazi iz Vjere osim ako zaniječe ono što ga je uvelo u nju.Ulaz u Islam jeste izjavljujći jezikom i vjerujući u srcu u Dva Islamska Svjedočenja (Šehadet). 60.Sve što je autentikovano o Allahovom Vjerovjesniku, salalahu alejhi va selam,u odnosu na Islamski Zakon i njegovo objašnjenje,je Istina. 61.Vjerovanje je jedno;vjernici su svi jednaki u njenoj osnovi.Medjutim,superijornost nekih Muslimana nad drugim u stepenu vjerovanja jeste u skladu sa njihovom bogobojaznošću,pobožnošću,odbacivanju zlih nagiba i pridržavanju Islamskim Propisima. 62. Allah štiti sve muslimane i medju njima najpočašćeniji od Allaha su oni koji su najposlušniji i najviše se pridržavaju Kur'ana. 63.Vjera je vjerovanje u Allaha,Njegove Meleke,Njegove Knjige,Njegove Vjerovjesnike i Zadnji (Sudnji) dan, i Vjerovanje u Kadar (sudbinu) od Allaha,subhanehu va te^ala,oboje dobro i zlo,i slatko i gorko.Mi vjerujemo u sve ovo.Mi ne sprovodimo diskriminaciju protiv ikojeg od Allahovih Vjerovjesnika.Mi vjerujemo u njih sve i u ono što su oni donijeli. 64. Ako veliki grešnici medju narodom Muhammeda,salalahu alejhi va selam,umru afirmišući Tevhid,mada se nisu pokajali za grijehe,neće ostati u vatri zauvjek.Nakon što su umrli kao muslimani,oni su pod Allahovom Voljom i Sudjenju.Ako Allah hoće,iz Svoje Milosti,On im može oprostiti i osloboditi ih kao što je Allah i rekao u Kur'anu (an-Nisa,48 ajet): ( )

što znači: "Allah oprašta što je manje od Širka kome On hoće od Svojih robova." Ako Allah hoće,iz Svoje pravde,On može da ih muči.Onda ih izvede iz vatre Svojom Milošću i molbom zauzimača koji su bili poslušni Allahu. Onda ih pošalje u Džennet,zato što je Allah zaštitio one koji vjeruju u Njega,i nije ih izjednačio ni na ovom ni na onom svijetu sa onima koji ne vjeruju u Njega.Nevjernici nisu uspjeli postići Njegovu Uputu i nisu kvalifikovali za Njegovu obećanu podršku.O Allahu,Zaštitniče Islama i njegovih sledbenika,drži nas konstantno nepokolebljive na Islamu i daj nam da umremo vjerujući u njega (Islam). 65.Mi držimo da je validno klanjati za bilo kojim članom Naroda Kible,bio on pobožan ili veliki grešnik i obavljanje Dženaze za bilo koga od njih kada umre. 66. Mi ne izjavljujemo definitivno ko će od njih u Džennet ili Džehennem.Mi nikog od njih ne osudjujemo nevjernikom ili licemercem,osim ako se takve stvari ispolje od njih.Njihove tajne ostavljamo Allahu. 67. Mi držimo da se sablja ne smije koristiti protiv i jednog člana Ummeta Muhammeda,salalahu alejhi va selam,osim onih koji to zaslužuju. 68. Mi držimo da se nesmiju dizati ustanci protiv naših Halifa i njovih postavljenih Guvernera,niti im smijemo biti neposlušni.Dodatno,mi vjerujemo i smatramo da je ispunjavanje njihovih naredbi dužnost i poslušnost Allahu, Gospodaru Svjetova,osim kad upadnu u djela neposlušnosti.Mi molimo Allaha da im da ispravnost i bezbednost od neposlušnosti Njemu.

69.Mi slijedimo Sunnet i Džemat odmetanje,nesuglasnosti i razjedinjenja.

i

anuliramo

70. Mi volimo pravedne i poverljive ljude,a mrzimo ljude nasilja i prevare. 71. Mi kažemo. : " Allah najbolje zna," za ono što nam je nejasno i o čemu nismo sigurni. 72. U skladu sa onim što je preneseno u Atru;mi vjerujemo u vlažno brisanje nožne opreme (Mašul Khuffain) dok putujemo i kod kuće. 73. Obavljanje Hadždža i Džihada nastavlja da se odvija pod komandom Halife (Muslimanski Vodja),bio on pobožan ili veliki griješnik do Sudnjeg Dana.Ništa ih ne invalidiše (neponištava) niti ukida. 74. Mi vjerujemo u Časne Meleke-Zapisničare jer ih je Allah sigurno zadužio da vode evidenciju naših djela.Mi vjerujemo u Meleka Smrti čiji je zadatak da uzima duše svih živih bića. 75.Mi vjerujemo u kažnjavanje u Kaburu (grobu) za one koji su je zaslužili; i u Munkirovo i Nakirovo ispitivanje zakopane osobe u njegovu /njenu mezaru (grobu) o njenu / njegovu Gospodaru,Vjeri i Poslaniku.Sve ovo je u skladu sa Hadisima Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam,i njegovih Ashaba neka im Allah poveća stepene. Mi vjerujemo da je Kabur ili Džennetska bašta ili Džehehennemska Jama.

76. Mi vjerujemo u oživljenje,polaganje računa za djela na Sudnjem Danu,prezentaciju djela,ispitivanje,čitanje knjiga,nagradu,kaznu,Sirat (most preko vatre) i Vagu.

77. Džennet i Džehennem su stvoreni.Nikada im neće doći niti će prestati da postoje.Sigurno,Allah,subhanehu ve teala donio Džennet i Džehennem u postojanje prije ljudi i on je stvorio stanovnike za njih prema tome,za koga god je Allah odredio da ide u Džennet,to je blagodat od Njega;a za koga god je odredio da ide u Džehennem,to je pravda od Allaha.Svako radi u skladu sa onim što je za njega napisani Lehvul Mahfuzu (ploča pomno čuvana) i kreće se prema onome zašta je stvoren. 78. Dobro i zlo su predodredjeni za robove. 79.Sposobnost sa kojom djelo nastaje je počeljeno sa djelom.Jedan primjer onoga što je vezano sa ovom sposobnošću jeste Tavfik koji ne smije biti prepisan stvorenjima.Što se tiče sposobnosti u terminima zdravlja,majstorluka i ozvučivanja istrumenata,ono je prisutno prije djela i vjerski propisi su vezani za to,to je ispoljeno u Allahovom Govoru u Kur'anu (AlBakara,286 ajet). " ( )." Što znači: "Allah ne zadužuje nikog sa onim što je van njegove mogućnosti." 80.Djela robova su Allahova stvorenja,a robovi ih samo steknu.

81. Allah,subhanehu va te ^ala, nije naredio robovima osim ono što mogu da urade; i niko ne smije da zaduži nekog da radi

osim onog što je Allah naredio.Ovo je objašnjenje za "la haula va la koua ila billah".Mi kažemo: "Niko nema sposobnost da bude vješt,da se kreće ili da izbegne neposlušnost Allahu,osim Allahovom pomoći; i niko nema snage da izvršava poslušnost Allahu i da bude čvrst u tome,osim Allahovim Tevfikom. 82. Sve se odvija sa Allahovom Voljom,Znanjem,Predrodredjenjem i Odredbom.Njegova Volja je nadvladala sve volje,i Njegovo Predrodredjenje je porazilo sve izmišljotine.On čini šta hoće i nikad nije nepravedan.Allah je čist od svih nepravdi i defekata.Allah je rekao u Kur'anu (Al-Anbija,23 ajet): ( )što znači: "On neče biti pitan o onom što radi,ali oni če biti pitani." 83. U molbi (Dovi) i sadaki živih ima koristi za mrtve muslimane.Allah subhanehu ve teala je Onaj koji odgovara na molbe (dove) i opskrbljuje potrebe. 84. On je Vlasnik svega a ništa nema vlast nad Njim.Niko i ništa ne može bez Allaha,ni za mig okom.Ko god tvrdi da nije potreban Allaha za treptaj okom,čini nevjerstvo i postaje medju ljudima proklestva i propasti. 85. Allah ima svojstva Ghadab i Rida - koji ne liče svojstvima ljudi ni u kom smislu. 86. Mi volimo Ashabe (drugove) Allahova Vjerovjesnika salalahu alejhi ve selem.Ali ne prelazimo granice dužnosti u ljubavi prema i jednom od njih,i ne odričemo se ni od jednog od njih.Mi mrzimo onog ko mrzi njih i ko god ih spomene po bilo čemu osim po dobru.Mi ne pričamo osim dobro o njima.ljubav prema njima je u skladu sa Vjerom,Vjerovanjem i

iskrenom poslušnošću.Mržnja prema nevjerstvo,licemerstvo i prelaženje granica.

njima

je

87. Mi potvrdjujemo da je Hilafet poslije Allahova Vjerovjesnika salalahu alejhi ve selem,otišao prvo Ebu Bekru,neka mu Allah uzvisi stepen,ističući njega nad svim drugim i dajući njemu prednost od cijelog Ummeta Muhammeda salalahu alejhi ve selem.Nakon toga je otišao Umaru (Omeru) Ibnul Hattabu,neka mu Allah uzvisi stepen,onda Utmanu (Osmanu) neka mu Allah uzvisi stepen,onda Aliju (Alija) ibn Ebu Talibu,neka mu Allah uzvisi stepen.Ovo su ispravni Vladari (Halife) i pravilno upućeni Imami. 88. Mi svedočimo da će deset koje je Poslanik,Allahov Vjerovjesnik salalahu alejhi ve selem, imenovao; dao dobru vijest o njima da će biti u Džennetu,oni će biti u Džennetu u saglasnošcu sa onim što je Allahov Poslanik salalahu alejhi ve selem,izjavio o njima-jer njegov govor istinit.Oni su: Ebu Bekr,Umar (Omer),Usman (Osman),Ali (Alija),Talha,Zubeir,Sa'ad,Se'id,AbdulRahman Ibn Afan i Ebu Ubejda Ibnul Džara,Emin ovog Ummeta,neka ih Allah sve nagradi. 89. Ko god vjeruje dobro o drugovima Allahovog Poslanika Vjerovjesnika,njegovim ženama,koje su čiste od svih ljaga,i njihovim potomcima koji su čisti od nečasti,je slobodan od licemjerstva. 90. Rani Učenjaci (Selefi) i oni što su ih slijedili,ljudi Hadisa,Fikha i Istidžada ne smiju biti pomenuti osim po dobrim stvarima.Onaj ko priča loše o njima nije na pravom smjeru (putu).

91. Mi ne dajemo prednost ni jednome od Allahovih Evlija ni nad jednim Allahovim Vjerovjesnikom.Mi kažemo: Jedan Poslanik je bolji nego sve Allahove Evlije zajedno. 92. Mi vjerujemo u novosti njihovih kirameta i u autentična poverljiva kazivanja o njima. 93. Mi vjerujemo u znakove Sudnjeg Dana,kao što su pojava Dedžala (Varalica);Isin (sin Mejremin)mir neka je na njega silazak sa neba,izlazak sunca sa njegove zalazne tačke(zapad);pojava zemaljske životinje iz njena mjesta. 94. Mi ne vjerujemo vračarima,gatarima a ni onom ko tvrdi nešto što kontra Kur'an,Sunnet Poslanika,Idžmu Ummeta. 95. Mi Džemat smatramo istinitim i ispravnim,i odmetanje od Džemata skretanje sa pravog puta što će rezultirati mučenju. 96. Allahova vjera i na zemlji i na nebesima je jedna;i to jeste Islam.Allah subhanehu ve teala je rekao u Kur'anu (AlImran,Koji Ajet napiši ovde): ( ) što znači: "Sigurno jedina Vjera koju Allah prihvata jeste Islam."

97. Islam leži izmedju izlaženja van pravilnih granica i bivanja kratak u onom što je zahtevano:izmedju vjerovanja i govorenja da Allah liči na stvorenja i poricanja nekih ili svih Njegovih Svojstava;izmedju Džebara i poricanja Odredbe (Sudbine);i izmedju osjećanja bezbednim od Allahove Kazne i očajnosti u Allahovu Milost.

98. Ovo je naša Vjera i naše Vjerovanje (Akida) unutrašnji i spoljašnji. 99. Sa Allahovim Svedočenjem, mi se odričemo svakog ko se ne slaže sa ovim što smo spomenuli i razjasnili. 100. Mi molimo Allaha,subhahehu va te^ala,da nas drži nepokolebljive u našem vjerovanju i da nam da da umremo na tome.Mi molimo Allaha da nas štiti od raznih zabluda(zli nagiba),nepovezanih mišljenja,pokvarenih doktorina kao što su one kod Mušebiha,Mutezila,Džamija,Džabarija,Kadarija i drugih koji kontraju Sunnet i Džemat i slijepo slijede zablude. Mi se odričemo od njih.Mi ove grupe smatramo odmetničkim,nemoralnim i pokvarenim.Mi se oslanjamo na Allaha da nas zaštiti i osposobi nas da budemo poslušni.

Biografija Autora Imama Tahavija (229-321. Hidzra)
Autor je Imam Fakih,Hafiz Ebu Džafer,Ahmed ibn Muhammed ibn Selama Ibn Abdil Malik Ibn Salamah Ibn Sulejm Ibn Sulejman Ibn Džanab,Azdai,Tahavi,neka je Allahova Milost na njega.Bio je u družini sa svojim daidžom Muzanijem,najintelegentnijim studentom Imama Šafije i naučio od njega.Poslije je prešo iz Šafiske u Hanefisku školu.Učio je od Ahmeda Ibn Abi Imrana i Hanefiskog Sudije Abu Kazima Abdul-Hamida Ibn Džafera (preselio 292 Hidžre) i čuo je Hadise od njega. Hafiz Ibn Abdil-Bar je rekao: "Tahavi je bio među naj Učenijim u Hanefiskoj školi u dodatku njegovom znanju drugih škola.Hafiz Ibn Mudfer,Hafiz Abdul Kasim Tabarani,Abu Bekr Ibnul Mukri i drugi su prenosili Hadise od njega. " Ibn Juniz je rekao: "Tahavi je bio povjerljiv,odgovoran i jako pobožan Fakih.Niko od onih što su poslije njega došli mu ravan nije. " Tahavi je napisao veliki broj knjiga o raznim predmetima Vjere (Islama).