,

NTINA NIKOJ\AOY

MOVOOIKEe:; OE E~CPOVlon KOI VElJOn V AUKlEe:; nrec KOI TOPTEe:;

an6 m NTivo NIKOAOOU, nou 80 npoo8EooUV ~IO ~EXwPlom VEUOTIKrl nlvEAlo OTO TponE~1 OOe:; KOl80 ooc ~dAouv OE OTEAEIWTOUe:; VAUKOUe:; nElpao~oUe:;.

~KALIA

ZmraivouiJE TO ooi6N:J(x) Kal aardPOUj.JE TO np600 Kal TO QlPEaKa KpEiJj.JUOCIlOO, voonj.JiZ;ovrac; iJE aACm Kal nlnEpl. Xaj.JooVOUiJE m QlWOO Kal TO cxpr1VOUiJE va j.JCVIaK<iJoow. AnooUpouiJE an6 m QlWm Kal TO aOO6l;OUj.JE Of £Va j.JTlOA

PfxvOUiJE am OKEUoc; mv flOVaEra (xwpi<; va npoa9fuouiJE MOl, cxpoU n flOVaEra Ex£! apKET6 Nnoc;), mv TlOona.lo,iZ;ouj.JE iJE 6<p9ovo nlnEpl Kal m aardPOUiJE, Wonou va poOiaEI 0j..I0I6j.J0p<p. AnooUpouiJE an6 m QlWllO. npoeEPlJClivOUj.JE TO qx:iJpvo orooc 18O"C.

AvoiyouiJE TO cpUMo ~ Z;uj.J11<; iJE TOV nA6am, Of ~ aAEupwiJEvn ETlK(Xlvoo. To OTp<.llVOUiJE Of cp6pjJa '{Ia T6pTEC:; j.JE OIOj.JETPO 26-28 EK., ~ ~o Kal OTMJtvO iJE xapTi ljJnaiiJCIToc;. ME m Z;uj.Jn npEnEi va KaAUljJOUiJE Kal TO TOIXWiJara ~ qx)piJa<;.

T pun6j.JE m Z;uj.Jn Of noM6 onj.JEia iJE £Va nlpolM Kal TOflO9EToUiJE m cp6pjJa am ljJUyEio.

rEjJIOTl: Of £Va j.JflClA xrunOj.JE TO auyO, npooe£rouj.JE TO '{ICJ00p11, TO £jJEvTaA, TO oaropiOj.J£va np600 Kal KpEiJj.JuOOKIO, Ka8<ix:; Kal mv ETlionc:; oaropiOj.J£vn rovosro. Noonj.JiZ;OUiJE iJE aACm Kal nlnEpl, np008ErOUj.JE TOV 6vn80 Kal mv n6npiKa, OVaKOTEUouiJE Kal aOO6l;ouiJE TO IJEiviJa om cp6pjJa iJE m Z;uj.Jn, aoovovr6c; TO 0iJ016j.JopqxJ. llJriVOUj.JE '{Ia 35-40'.

TAPTA ME nPMA KAI nANI:ETA npOETOIMALIA 30' llJHLIMO 35-40'

YI\IKA Via 6-8 j.J£pio£e;

01 poxo Z;uj.Jn j.JnplZ;E Via aAj.Jupri TOPTO ri 1 ooxo Z;uj.Jn o<pOAIOlOe; (250 - 300 VP.)

riA TH rEMILH

04 j.JIKPO npooo (povo TO AEUKO j.JEpOe;), KOj.Jj.JEva OE pOOEAEe; 04-5 CPPEoKa KP£j.Jj.JuooKla, KOj.Jj.JEva O£ pOOEAEe;

0100 vp. naVOElO, KOj.Jj.JEvn OE Kul30Kla

03 ouvo

0100 VP. ruo! Ej.JEVTaA, TPIj.Jj.JEVO 0300 VP. OTpaYYIOTo viooopn

01 j.JOTOOKI ovn80, ljJIAOKOj.Jj.JEVO

° 2 KOUT. me; counce EAaloAaoo °aMTI «n CPPEOKOTPIj.Jj.JEVO nlnEpl

LHMEIOLH: nplV TO ljJriOIj.JO, pnopoups, eov 8EAOUj.JE, va nepixuoouue rn vEj.Jlon me roprcc j.JE Eva cuvo xrunnpsvo, Via va nsruxoups Eva oopnro j.J£iVj.Ja Kal Eva ooooKOKKIVO xpwj.Ja. EvaMaKTIKO me novosroc, unopoupe va xonouonomoouus Z;aj.Jnov.

ROSE SOUTARI SEC TOnlKO<; Oivoc MaKEi50vfa~

'Eva ~wnpa. VWPIKO KOI Kpaaf cno mv nalKlAfa I oe ouvouoouo ~E 6ME~ nOIKINE~. H UlVnN1 TOU oE;UmTO TOIPI6~1 TOOO ~E TO ",napa aMaVTIKo 600 Kal ~E TO ~u~n me T6pTO~.

KENWOOD

To r'tveo p c TT)<; .D..'l~.Jloupy(ac;

·1 % KIM aVO~IKTa xopro (avOAova mv enoxri), onec

paolKla, OEoKouAa, Mna6a, onovon, TOOUKVIOE~ K.An. ·2 <PPEoKa KpE~~u06Kla, lj!IAOKO~~Eva

·2 np6oa, TO rpuoeoo ~EPO~, lj!IAOKO~~Eva ·1 ~OTOOKI ovn60, lj!IAOKO~~EVO

·200 VP. <pETa, 6pu~~ano~Evn • V2 <pAIT~. EAalaAaoo

·1 <pAIT~. orpcvvioro Vlaoupn ·1 auva

·oMn Kal <ppEOKOTPI~~EVO mnEpl

npOETOIMALIA 30' ljJHI:IMO 1 OPA YfllKA Via 6-8 ~EPli5E~

rlATHZYMH

·2 nornpio xt..lap6 vspo

·1 nomplKaAa~noKoAEupO

·1 nornot aAEupl nou <pOUOKWVEI uovo TOU ·100 VP. <pETa, 6pu~~aTlO~EVn

• % <pAIT~. EAalaAaoo

·2 auv6

·oMTI Kal <ppEOKOTPI~~EVO mnEpl rlATH rEMII:H

L':.IMIKALIA

rE~lon: I:E Eva ~EVOAO ~noA EVWVOU~E aAa ro UAIKO me Kal ovcxcrsuouue KaM.

Zu~n: I:E Eva oMo, ~EVOAO unox, cvcxoreucops ro QUO Elon aAwplou ~E TO vspo, toonou va ETOI~OOOU~E cpoio xuM. npoo6ETou~E unoxomo UAIKO me ~u~n~ Kal ovcxcrsuoupe KaM, wonou TO ~EIv~a va VIVEI ouoropopoo. np06Ep~afvoU~E TO ooupvo orouc 180oC.

/\aowvou~E EAa<ppw~ Eva Talj!f Via nfTE~, ~E OIO~ETPO 4045 EK. Kal anAwvou~E EKEI m ~Ion nooomro ana TO ~EIv~a me ~u~n~, <ppoVTfl;oVTa~ va KaAu<p6EI oxoc 0 nu6~Eva~. Ana novo anAwvou~E rn VE~lon opoiouoppo Kal orn ouvsxao anAwvou~E TO unoxomo ~Efv~a ~u~n~. PaVTI~ou~E ~E AIVO EAalaAaoo. BO~OU~E TO Talj!f 010 coopvo Kal lj!nVOU~E Via 1 wpa. H ntro npena va POOIOEI ouoiopopec, OE aAn me mv sruqxivsm.

KTHMAMAITA

Ton1K6<; OIVO<; naMllvn<;

An6 TO lOTopIK6 KTIliJa me Pw!;avn<; M6Taa amv KOVT~a ATIlKIi<;, Eva ~np6 Kpaol an6 Aouonxo KOI Sauvignon Blanc, CPPOUT(OOE<;, CPPEoKo xouooooonnpevo, oUiJnAnpWVEI apwiJOTIKO mv noMnXoKn vsuon TWV XOPTaPIKWV Kal TaU TUpIOU.

KENWOOD 2"" opoeoc notoshome

1 KOuQvoiJnxavn PAllSSIER MX-271: nAEKTpovIK6 iJoTEp IOXUO<; 400W, 12 TaXUmTE<;, iJnOA inox 4 AfT.,

3 ovo&urlipE<; € 270. 2 Aoronooocssuoorrc BM-350: 14 npoyp. iJE 8EpiJ6 oepo, EnlAOyli IjInOliJOTO<; •

500yp., 75Oyp.1i 1 KIAOU OE 58' € 135. 3 nOAUiJf!;Ep FP-950: INOX, tODOW, yul'iAlVO iJnAEVTEp, •••• notes home

Iaoupyfo ~uyfOiJOTO<;, AEiJOvoartlcpm, onoxopem, iJUAO oAEOEW<;, iJnOA 3 AfT. KOI iJlKp6 iJnOA € 280. I L

4 KouQvoiJn,~ovn CHEF llTANIUM K~O: on6 OUiJnaYE<; aAOUiJIVIO, IOXU<; 1AOOW, YUOAIVO iJnA£VTEP

1,5 NT., iJnOA 4,6 AfT., 4 unoooxsc YIO ronoasmon 30 E~opmiJ6Twv € 590.

TAPTA ME AXI\AIJ,.IA

KAI KPEMA AMVrflAAOV npOETOIMALIA 30' lIJHEIMO 40'

VI\IKA VIO 6-8 lJ£pio£C;

01 poxo ~ulJn O<POAIOTOC; n OOlJnM 04IJETPIO, 0CPIXTO OXAOOIO

0% AiT. «pool VAUKO, Mooxoro 01 AO~O KOVEAOC;

OTO XUIJO one 1 AEIJOVI

riA THN KPEMA AMymMOY 03 ouvo

050 vp. ~oxopn

030 VP. KOpV cpMoup 030 VP. ~OUTUpO 050VP·IJEAI

0100 ml KPEIJO VOAOKTOC; 0100 rnt voxo

050 VP. 0IJUVOOAOljJIXO

IJJMJKALIA

BOUTUPWVOUIJE KOI OlPWVOUIJE IJE xopri ljJnoilJOlOe; 1.110 cpoplJO VIO TOpTEe;, IJE OIOIJETPO 28 EK. AvoiVOUIJE TO cpuMo me; ~ulJn~ KOI TO OlPWVOUIJE am ooppo, KoMmoVTOe; KOI TO nAEUpo me. TpUnOIJE m ~ulJn OE noMa onueio IJE EVa rupouvi KOI m ~O~OUIJE OlO ljJuVEio, IJExPI va m XpnOIIJOnOlnOOUIJE.

rEIJIOn: K080pi~oUIJE TO OXAOOIO, TO KO~OUIJE am IJEOn KOI OCPOIPOUIJE TO anopia. To nEplXUVOUIJE OIJEOWe; IJE TO XUIJO AEIJOVIOU Via va pnv uoupioouv, EE 1.110 KOTOOPOAO ~O~OUIJE TO xpool, rn ~oxopn KOI mv KOVEAO KOI TO ~EOTOiVOUIJE. 'Olav nopouv ~poon, ~u8i~OUIJE IJEOO TO OXAOOIO, XOlJnAWVOUIJE m CPWTIO KOI TO ocpnVOUIJE va OIVO~pOOOUV Via 15'.

KPEIJO 0lJuV06Aou: EE EVa IJnOA xrunOIJE TO OUVo IJE rn ~oxopn, toonou va ETOIIJOOOUIJE OVOIXTOXPWIJO KOI KoMwoEe; IJEiVIJo. npo08bouIJE, KOOKIVR;oVTOe;, TO KOpV cpMoup KOI ouvEXR;oVTOe; TO xrunnpc, npo08bouIJE TO IJEAI KOI TO ~OUTUpO, TO onoio ExOUIJE AIWOEI OE EVa KOlOOpoMKI. Em OUVExEIO np008ETOUIJE mv KPEIJO VOAOKTOe;, TO VOAO KOI mv 0IJUVOOAOljJIXO. AVOKOlEUOUIJE KoM KOI OOEIO~OUIJE TO IJEiVIJO OE EVa KOlOOpoMKI.

ZEOTOivOUIJE TO IJEiVIJO aUTO Via 5-7', OE IJbPIO CPWTIO, wonou va nn!;EI. H KPEIJO EivOI ETOllJn. Tnv oenvoups va KPUWOEI EAOcppWe; KOI mv OOEIO~OUIJE novoi am ~ulJn, OTn copuo. ETpOVVi~oUIJE TO OXAOOIO, TO KO~OUIJE OE pOOEAEe; KOI TO TOn08ETOUIJE novto amv KPEIJO, oxnIJOlR;oVTOe; EVa "X".

lIJnvOUIJE mv TOPTO Via 35-40' KOI rn oEp~ipoUIJE, OUVOOEUOVTOe; IJE AIVO one TO oiporu KPOOIOU nou EIJEIVE amv KOlOOpOAO.

tHMEIOLH: Eov 8EAOUIJE va onopuvooue m xpnon OAKOOA, iJnOpOUiJE va XpnOliJOnOlllOOUiJE vpevooivn (KOTOKOKKIVO olponl on6 onopouc pOOIOU), OVTi Via KPOOf. tmv nsplrrnoon cum, OEV 80 pi!;OUiJE ~oxopn OlO OIPOni nou 80 ~POOOUiJE TO oxMolo.

VINSANTO BOUTARI

Ovouooio npoEAEUOEW<; Lovropivn Avwrtpoc; nOlomTOC;

AoopTiKO KOI AnMVI, 01 olyolonEAoyfTlKEC; nOIKIAiEC;, 0' Eva IOTOPIKO «pool CPUOIKO yAUKO. H u4JnM TOU o~lrrmo KOI n EAEyx6~Evn YAUKlrrTlTO 90 ioopoormoouv TO nAouolo EnlMpnlo KOI 90 TO ou~nAnpwoouv Opw~OTIKO.

OMNISHOP

I:TPI<1>TH niTA ME 3 TYPIA KAI MEJ\I npOETOIMArIA 30' lIJHrlMO 30'

YI\IKA ylO 6-8 IJEpioEe;

·10 cpuMo xpouoroc (IJnoKAo[3o) riA TH rEMlrH

·100 yp. ypO[3IEPO No~ou, TpllJlJEVn

·200 yp. OV80TUPO, AIWIJEVO IJE TO rupouvi ·200 yp. CPETO, KOlJlJEVn OE KU[30KI0

·200 yp. orpovvioro YIOOUPTI

·30uyo

·1 IJOTOOKI CPPEOKO OUOOIJO, ljJlAOKOlJlJEVO ·2 KOUT. me; counce IJEAI

·oMTI KOI CPPEOKOTPIIJIJEVO mnEpl

rIA TA CPYMA

• % cpAIT~. £AOIOAOOO <t ouvo

• % cpAIT~. YOAO

·1 KOUT. TOU YAUKOU oonpo OOUOOIJI ·1 KOUT. TOU YAUKOU 1J0upO OOUOOIJI

~IKALIA

rElJlon: rE EVO IJEYOAO IJnOA xnmoue TO ouvo IJE TO rupouvi, npo08bouIJE TO YIOOUPTI KOI TO TUPIO KOI OVOKOTEUOUIJE onaM. npo08bouIJE TO OUOOIJO, voarllJfZ;oulJE IJE oMTI KOI mnEpl (npoooxn oro oMTI K08we; n cpbo £lVOI OAIJUpn) KOI nEplXuVOUIJE IJE TO IJEAI, OVOKOTEUOVTOe;. np08EpIJoivoUIJE TO coopvo orouc 180°C.

niTO: !\oOWVOUIJE TO cpuMo xpouoroc EVO npoe; EVO KOI arnv oKpn K08E cpuMou [30~OUIJE lJio KOUTOAIO ana rn YElJlOn nou £1OIIJOOOIJE, onAwvOVTOe; rn OE Awpioo. rUpfZ;OUIJE TO cpuMo KOI TO TUAiYOUIJE OPK£1O OCPIXTO, ocppoyfZ;oVToe;

rn YElJlOn oro £OWTEPIKO KOI £TOIIJO~OVTOe; EVO 1J0Kpu owMvo. Ton08£TOu1JE TOUe; «OWMVEe;» OE AOOWIJEVO TOljJOKI, iSlolJbpoU 28-32 EK., axnIJOTfZ;oVTOe; ooAiYKOpO.

LE EVO IJnOA xruncps EVO ouvo, noooeeroope TO YOAO KOI nEplXuVOUIJE rnv nrro IJE TO IJEiYlJo OUTO. noonoAfZ;oulJE IJE TO Mo EiiSn OOUOOIJIOU KOlljJnVOUIJE vio 30', wonou n nlro vo poolca.

ENAMAKllKA: MnOpOulJE vo YElJioOUIJE TO cpuMo IJE nooro £Alae; KOI TO oMo 1..1100 IJE rnv noponovo yElJlon. E6v ooc OPEOEI TO YAUKOVIOO, IJnopEiTE vo TO XpnOIIJOnOlnO£TE, ovri ylO OOUOOIJI.

HIlILIA MnOYTAPH Ton1K6c; OIVOC; ApK0i510C;

'Evrovo OPW~OTIK6 ~np6 KPOOI, on6 TIC; nOIKIAIEC; MOOXOCPIAEPO, Chardonnay, Gewurztraminer, ~E nOAUnAOK6mTO nou TOlpI6~EIIi5aVIKd ~E ~OAOKd rupia. rE~aTO orouo KOI svrovn Xmopotnro ou~nAnpwvouv mv opw~OTIKn nama.

OMNISHOP 2"" opocpOC; notoshome

1 AKpUAIKOI ~UAOI nlnEplOU on6 mv Bodum: Nissen nAEKTPIKOC; € 64,90'~EOOIoc; € 27,90' ~6Aoc; € 38,90' Ball boy € 30. 2 AVO~Eli5wTO EpYOllElO KOUqVOC; KOI OEpI3IPIO~OToc; 18/10 ~E mv EVYlinon Lagostina on6 € 9,80. 3 XliTpa TOXlimTOC; Clipso ono m Lagostina

~E noME, npwTOrunlEC; opiorn noornro KOIITOAIKO design: 4,5 Arf. € 155'6 AIT. € 169' Bm. € 189·10AIT. € 198. 4rElpci Ubra Satinata oV~Eli5wm 18/10 one m Lagostina ~ETplnM nmo'~op~ITO 22cm 7 AlT. € 90'~OP~ITO 26cm 10 AIT. € 109'xliTpa 20cm € 97' n~lxUTpa 22cm € 85'KOTOOpoMKI ~E EVa XEPOuAI18cm € 74.

:,. notos home

,

yaoTpOVO)JO«;

~--------------------------------------------------

MYPI:INH I\AMnPAKH

H MupoMll\ofJnPOKn alVEI oro ruPI KOI one noIKiAIEC:; TOU TOV npoYfJOTIKO p6AO nou TOU O~rz:EI oro TponE~1 ooc npUlTorunEC:; OUVTOYEC:; nou 80 OIXfJOAWTlOOuvm YElJon KOl80 EVTUnwolooouVTOUC:; KoAEOfJEvOUC:; OOC:;.

rvMNH TYPOnlTA ME MnpOKOAO KAI:EPI KAI KATIKI

L'lIMIKALIA

I3p&,ErE '{lO5' OE aAanoj..JEvo VEp6 TO I-Jrlp6Koo, TO ~ TO orpayyfl,rn: Kal TO K6j3m: OE IJIKpO KOiJiJ6'oo.

L£ Eva rupUxWPO IJnoA avalJ€lYVl1m: flOI..U KaAO TO auya, TO OIIJI'{OOAI, TO nlnEpl Kal TO aMn. npoo98£rE TO KaTiKl, m <p£ra, TO KaoEpi Kal TEAEuraio TO IJnp6Koo. npo8EpiJaivrn: TO cpo0pvo crooc 18O"C. fV:JOOJVETE cAcxppd Eva lOljJOKI OIOj.JErpou 22 - 25 EK.

Pfxvm: J.IE TO KOlJT6N TO iJ£fyJJa Kal TO OTpWVETE ana nOvoo.

lIJr'IvETE oro cpo0pvo '{lO40' nEpinou n iJExpI Eva iJClXafpi

nou Sa IJnr\yETE oro Ktvrpo Tn<; nfra<; va l3vafvEI KaSap6.

AqilVETE va KpU<i.Joo '{lO5 Ewe:; 10' npiV mv 0Epj3fpm:.

YI\IKA Via EHl IJEpfoE~

01 KOUT. Tn<; ooU~ oo'iJN:JOO 03 auya KaAO xrunnlJEva

02 KOUT. Tn<; ooU~ OIIJI'{OOAI

o V2 qWr~ ToayKJU KaTiKi L'.ojJoK00

01 qWr~ ToayKJU 8puiJ~ <p£ra 01 qWr~ ToayKJU XOvrpOTpilJlJEvO KaoEpi 0300 VP. IJnp6Koo

oaMn

onlnEpl

ArlOprmKO MnOYTAPH Ovopooio npoWUOEWC; NE>lEa AVWTEPOC; n016mTOC;

To A'{IWpyinKO, n nOAuMva>ln nEAonownalaKn nOIKIAia, EKQ>p61:ETal a' Eva MOUOIO Epu8p6 ~np6 Kpaof, >IE opeucro K6KKIVWV Q>potlrwv Kal ~pEAIOU. IOOVIK6c; ouvrpoooc VIC TO VAUK6 >lnp6KOAO Kal TO VAUKO >laAaKO TUpIO.

1 2 3 4

KOTOnOYI\O 'H KOYNEI\I rEMI:t:TO ME TYPIA KAI nEUO BA:rII\IKOY

YI\IKA VIO 6-8 ~€pf5€<;

·1 KOT6rlcJuAo n Eva KouvEAI ~ ·1 q>Nr<: TCJCJYIClU KrniKl LIqJoKoU

·1 q>Nr<: TCJCJYIClU ave6rupa

·1 KOUT.111<; ooeroc QJ£ra 1pI~j.J£vn

·1 q>Nr<: TCJCJYIClU K.ECpOAanJpt Tpt~~O

• % KOUT. lOU VN.JJ<.OO np6olvo nlnEpt <ppEOKOTpt~~ ·2 KOUT. 111<; oooroc nEmo I3ooWKoU

• aNjn

IlALYNOllEYTlKO:

·1 KVi> 11CJT6TEc; ~IKpE<; oA6t<NlpEc; ·1 0KEAKia OK6pOOu

·1 KOUT. lOU VN.JKoU nEmo I3ooWKOO • % q>Nr<: TCJCJYIClU OOtON:XxJ

·1 ~ IJlOI.I(lro K~j.J£vn O€ ¢€<; .

• aNjn

·nlflEpl

MM1KALIA

rv.i:vErE ~ Cxp9ovo KptJo VEp6 TO KCJT6nouAo n TO KouvEAI KOI aqxJlp8rE TO £VT60910 Eql600v unapxOlN. B&,rn: ~IO KCJ\JTClAi6 nsoro amy KOWO TOU KOI mv OOOV€T€ navToU ~ TO x£pi aac;. npoeEfJlJOivErE TO q>oUpvo OTOU<; 18O"C.

L£ tva ~noA ava~iYVUErE m TUptO ~ TO nlnEpl. rEjJil,m: mv KoWO TOU KOT6nouAOU n TOU KOI.J\IfAIoU ~ TO IJEfvIJa KOI pd~ ~E ondyKo Kouljvac; KaAO YIO va ~nv <p0yEJ n yEjJlOn. AAEkpErE ~IKO ~ TO un6AolnO nEOTO. Mcrril,ErE: f.Acxppd TO KOT6nouAo n TO KouvEAI ~KO KOI TO TClIlO8ETEirE O€ OOKOOAa ljJnoi~ • KAEfv£rE m ooKOOAa KaAO ~ TO ooK6 KAin KOI mv TClIlO8ETEirE O€ Eva mljJdKl. lIJilV€T€ OTO q>oUpvo YIO ~IO Wpa KOI 30' .

LUVOOamK6: L£ Eva ~noA pfxVETE llc; nmOTE<;, npoa9trErE TO OK6pOO ljJlAoK~~O, TO nWro I3ooWKOO, TO OOtON:XxJ, Nyo cWJn KOI nlnEpt. AVOKOTEUErE noAU KaAO KOI ClOO&,ErE O€ tva ~1Kp6 nup€!;. Pfxvm: tvo cpNr~dvI TCJOyIClU VEp6 KOI CJKEIldl,Er€ ~ llc; ¢€<; 1fTO\.I6Tac;. lIJnV€T€ OTOU<; 18O"C YIO 50' nEpinou .

SAUVIGNON BLANC BOUTARI TOnlKO<; Olvoc MOKEOOVro<;

H olE8vric; cum opw~anKn nOIKlArO ExEI OWaEI TOV KalAlrTEPO eouro me; OTO o~ne:AoT6n1o me; I36pEloe; EMoooe;. <prvo KOI oloKPmK6 KpoOr, ~E IOlorrEpo opw~anK6 xopoKTl'lpo, tPXElOI vo au~nAnp<iloEI mv evrovn opw~anKri nlve:Alo TOU nEOTo.

IONIA 30<; 6po<p<>e; notoshome

1 BEUSSIMO: OEPJ3rrolo nopoexovnc 20TjJx. € 155.

2 SOLARIS: avo!;Eoora pcxoiponlpouvo OEl 24~x. € 100.

3 ZAK, SEASIDE: ~noA oEPl3lpr~OTO<; € 19. DUO OEl oalAorac; € 10.

4 FOREST: nomoi VEpoU KOAOVOTO € 6,50·nompl KpoOIOU KOAOVOTO € 6,30· KOVOTO € 18,40.

::. notoshome

KPEATonlTA ME APNI KAI TPIA TYPIA

YI\IKA Via 10 IJEpfoE~ rIA TI-llYMH

·2 KOUT. ~ oooroc VlooUpn ·1/4 i<lA6 f30Urupa Ii EAal6Aaoo ·1 auy6 (Via 6AEJIJIJa)

• OOI..JCX'iIJI (an6 navw)

·aACm

·2- 3 <pArr/;. TCJCJYIoU aAEUPI

rIA TI-l rEMILH

·1 V2 i<lA6 ~ an6 IJIKp6 apvf

• V2 i<lA61;Jvrl IJu4l6pa Xavfwv

• V2 i<lA6 Vpa[31Epa TPIIJIJf:vn ·1 <pArr/;. TCJCJYIoU av66rupa

• V2 <pArr/;. TCJCJYIoU i+uiJ6 an6 t<p£a~

·5 - 6 cpuMapdKla cppEOKOU iSl.J6oJ..lou lIJIAOKOIJjJ£vou ·nIllEpI

·aACm

~KALIA

LE Eva EUpUXwpa IJnoA iSlaAUm: TO VlaoUpn Kal TO [3oi.Jrupa IJE"NyO mapd vEpd. np008bm: oro nponVoUlJEVO iJEfyjJa TO aAEup! ~ IJE"Nyo aACm. OOuAEUm: TO IJEfyiJa IJE TO xEpi ooc, IJExpI va apxfoo va OEvEi n ~uIJn.

AAEupWvm: IJia AEro EnlcpOvEJO Kal ~UIJwvm:, np008trovTO~ 600 aAEUPI Ii 600 map6 vspo xpEIOOTEf, Via va n6prn: IJia ~uIJn AEro nou i5EV KoMclEI ora xEpia oae;. Tono6ETEirE TO ~UIJOPI CJE Eva AOOwIJEvO IJnoA Kal TO 0KEn0l,m: IJE IJia [3oIJ[30KEpil nEToEra. To a<plivm: CJE l,Ear6 jJEpac;, Via va avE[3EJ Via 45' nEpfnou.

Bpd(,m: TO t<p£~ Via 40', TO a<plivm: va KpUWOE, TO E;EKoKaAf~TE Kal TO K6[3m: CJE IJIKp6 KOIJIJCma.

LE IJia mOvn ovaKOTEUm: TO TUp!6, TO t<p£~, TO i5u6ajJ0, TO i+uiJ6 an6 TO t<p£~, TO aACm Kal TO ninEpl. N:Ji5Wvm: IJIO iJEVOAn Kal [30610, orpayyuM qx)piJO IJE ooOiJa.

Xwpil,ErE m ~uIJn am 0U0. LE IJia aAEupwj..JEvn EnlcpOvoo ovoiym: TO npWTO IJI06 CJE Eva IJEVOAO iSfOKO iSIOjJ£rpou 30 EK. nEpfnou. To TOn06ETEirE am [36an ~ qx)pIJa~ Kal a<plivm: va KpEiJOEI "Nyo an6 TO XEW"I. Pfxvm: m vEiJlon an6 TO TUPIO Kal TO t<p£ae; Kal m orpWvm:, Via va IOKixJEJ n EnlcpOvoo ~.

Avofym: mv un6Aoinn ~uIJn a' Eva cpi.JMo"Nyo no IJIKp6 an6 TO npWTO. LKEn6l,ETE mv ToUpTO Kal iSlnAWVm: nc OKpE~ yUpw - yUpw i5nIJlOUpVWVT~ iJE TO OOKTUAO ooc Eva K0pi56VI. LKEn6l,ETE mv nfra IJE IJIO nETa£ra V!O 10'.

np06EplJafvm: TO cpoupvo orou; 18O"C. nEpv6TE mv EnlcpOvEJO me; nfrae; IJE Eva XTUnnjJ£vo auy6 Kal noonaAil,ETE iJE o<p60vo OOI..JCX'iIJI.ll.Ilivm: oro qoopvo Via 50'. Acprlvm: mv nfra va Kp!.J(.ixJEI Via 20'.

CABERNET SAUVIGNON MnOYTAPH TOniKOC; Olvoq MaKEooviac;

'Eva niloualo xpool an6 m <5IE9vn nOIKIAia nou ExEI <5waEI 9au~6ala <5EiY~Ola OlOV ~aKE<5ovIK6 a~nEAwva. 0 svrovo apw~0lIK6c; TOU xapaKTilpac; Talpl6~EI ~E TIC; <5uvOlEC; YEuaEIC; TOUC; opviou, TWV ruPIWV, TOU ouoouou Kal TWV nlnEpIWV.

rIA Tri "iJV\TrA

·1 rBPIO IJrlAO K08apq.JtvO KOI KOiJIJ£VO (J£ KOIJ!JCmo ·1 rBPIO aMOO K08apt<JiJ£vO KOI KOiJiJ£vO (J£ KOIJ!JCmo ·3 [lEpiKOKO onoq,paiJ£vo, KOiJiJ£vO oro 0U0

·6 KOUT. rnc oooroc iJEAI

• 2 ~KIO KavEAO<;

·2-3 vopiqx:Wl

• % KOUT. TOlJ VAuKoU VAUKdvioo ·1 IJIt<prl npEl;o iJOCIXOKOpu50

·1 KOUT. TOU VAUKoU ~6xopn iJOupn

npoeEpj..lOivETE TO cpo0pvo orooc 18O"C. AvoiJEI'{VUETE TO rupi IJE mv KP4Ia y6AOKTO<;, 'TClU<; KP6Kau<; TUlV ouywv, TO OIJUyOaAa KOI rn ~6xopn.

AOO~ TO IJEiyiJo (J£ IJIO cpapOlO KOI pnxri ~, mv cooo ExETE "VTDoo" IJE A@KOMo. ijJriVETE Vlo 50' nE:pinou. AqJrivETE TO YAUK6 vo nayciJoo Vlo 24 ciJp£c; am ljJuy8o.

PixvETE TO cooero (J£ £VO avnKOMrrnK6 fla8u mvc'M IJalJ IJE 1 KOlJITClAIO ~6xopn IJoupn KOI TO IJEAI. npooetrEJE TO IJnaxOPIKO KOI 0IY0f3p6l,m: Vlo 10' nE:pimu. LEp~iPETE TO VAUK6 KOIJiJ£vo (J£ TPiyUlVO KOIJIJOno, nE:pIXUIJ£VO IJE IJIO KOUTaAi6 on6 m OOATaa TUlV qJpOlrrUlV. Mnop£i vo yivs KOI (J£ IJIKjJ6 OTOiJIKO <papj.JOKIO.

MnAXAPIKA KAI MEJ\I

YfllKA VIO 6-8 jJEpioEC;

• % iWl6 VAUK6 jJOAoK6 av86rupa

• 300 VP. KP4Ia V6AOKTa<; ·Souy6

·110 VP. OIJUyOaAO aanplOjJ£vo KOI TPIIJiJ£vO ·100 VP. ~6xopn

IOYIIIATIKO MnOYTAPH Olvoc EnlTpanESloc; rAUK6c;

'Eva rEAEiwc; 1i5laiTEpo xpooi an6 mv KpmlKJi nOIKIAia 1116TIKO, ~E evrovo "Alam6.. I xopoxrnoo Kal nxouoio opcoporncn YKci~a. Ta opooro, aMci KupiwC; TO unoxopnco TOU ruPOYAUKOU ea Talplci~ouv 1i50VIKci ~E rnv nxouoto AlnapJi TOU vsuon,

ALESSI 3"" 6pocpoC; notoshome

1 EI51K6 OKEUoc; Yla nocoosson onovssn (pasta pot) € 163, 2 Tpiipmc; nap~Escivac; € 50.

3wMi5c<;fi5KlAOTJ-nlnEpl € 105.

4 LElpO KOToapOAEC; ono € 108.

:t· notos home

"

yaoTpOVOJlO<;

~-------------------------------------------------

AJ\E:AN6POI: rlClTHI:

'Eva an6 TO ruo oyonnlJEvO cpoym6 OTO TponE~1 EIVOI TO ~ulJopIK6. o ME~OVOPOc, [lwmc, OOC,TO~liSEljEI OE VEEC" YEUOTIKEC, iSlOiSpolJEC, nou EVTUnwol6~ouv KOl80 Ylvouv K08nlJEPIVr'1 ooc ouvr'18EI0.

ZVMAPIKA ME KAl\OKAIPINA J\AXANIKA npOETOIMALIA 30' MArEIPEMA 15'

Y/\IKA YIO 4lJEpfoEC;

·500 yp. onoYKEn

·2 KOAOKU66KI0 OE cptrEC; ·1 ninEpI6 OE AwpfoEe;

·1 IJIKpnIJEAIT~6vo OE Ku~6K10 ·2 OKEAfoEC; oxopoou AIWIJEVEC; ·1 KPEIJIJUOI lIJiAOKOlJlJEVO

·1 KOUT. TOU YAUKOU ~OOIAIK6lVIAOKOIJIJEVO ·oAan

·nlnEpl

·1 nornpi AEUK6 xpcoi ·EAOI6AOOO

b.IMIKALIA

TOlyopf~oulJE TO KPEIJIJUOI KOI1J6AIC; yfVEI 016cpovo noooseroope IJE m OElp6 m IJEAIT~6vo, TO KOAOKU610, TO oK6poo KOI TIe; nlnEplEC; oonvovroc K66E cpop6 va -nooouvAfyo. MmonlnEpWVOUIJE KOI o~nVOUIJE IJE TO KPOOf. 'CTOV IJOAOKWOOUV TO AOXOVIK6 TEAEIWVOUIJE IJE TOV ~OOIAIK6. LEp~fpoUIJE snove OTO ~ulJoplK6 me; Op£OKEfoC; 1J0e; IJE TPIIJIJEVO rupi.

POEMES DE MAYRAC (ROSE) TOnlKO<; Oivoc; Haute Vallee de I' Aude

An6 TOUe; yoMIKoue; o~nEAwvEe; TOU Limoux, EVo po~ KPOoi on6 Cabemet Franc KOI Cabemet Sauvignon . <l>pounooEe; KOI evrovo, 80 OVTEnE~EA8EI arnv 0pWIJOnKn ouvo~n me; IJEAIT~6voe;, me; nlnEplcie; KOI TOU !3aOIAIKOU.

To «unsp ... 130AIK6» rnvovt Fissler ./ KOllVrlVEI

./ KOI myovf~EI ./ KOI IJOYEIPEUEI

l\IMIKALIA Bp6~ou~£ TO ~U~OPIKO KOI TO OOUpWVOU~£. L' EVO mvovi mvovi~ou~£ ~£ Aivo MOl TJ(:; ~UIT~OV£e;, OUVOTO ornv cpxri, xa~nA6T£po ~£TO. "OTOV ExOUV xpuoioa KOI ~OAOKWO£I npoo6bou~£ TOV oxopoouoivrovo KOI oxcrorunsoovoupe,

nEpinou EVO A£nT6 ~£TO ooupcovouue, wm£ vo ono~oAou~£ TO un£p~oAIK6 MOl. L£p~ipou~£ novo oro orpupropto.

Evo nO"UnAOKO <pPEOKO xpcol, ~E 1010fTEPO OPW~OTO <p"ouooe; nopToKo"IOU KOI ono~npa~Evwv <pPOUTWV, on6 TIe; nOIKIAfEe;

~ Chardonnay, Chenin Bane, Mauzae, VIO va TOIPla~EI ~E nc VOpfOEe;, TO eu~api KOI mv KITPlv6pl~a.

rTPl<I>TAPIA ME MEAITZANA KAI I:KOP60

II VAIKA VIO 4 ~£pio£e; '500 yp. OTPICjlTOPIO

'2 ~EAIT~6v£e; CjlMoK£e; Ko6oPIO~EV£e; KOI O£ KU~OKIO '4 OKEAio£e; oxopoou noM ljJIAOKO~~EV£e;

'2 KOUT. me; oconee ljJIAOKO~~EVOe; uoivrovoc 'EAOJ6i1ooo

TOJPI6~£1 EVO nlKoVTIKO TPI~~EVO rupi,

ZVMAPIKA ME rAPI6EI: I:ArANAKI YI\IKA VIO 4 lJ£pio£e;

·500 VP. OXI~OO£e; n cvnoroixo ~ulJoplK6 ·250 VP· vopio£e; Ko6oPIOIJEV£e;

·100 VP. Tpi~lJo <pboe;

• 2 VTO~OT£e; O£ KU~OUe;

·1 oKuioo oxocoou AIWIJEVn ·1 nompc« A£UK6 Kpooi

• 2 npE~£e; 6uIJopi

• % KOUT. TOU VAUKOU KITPIV6pl~O (KOUPKOUIJO) ·uoI6AOOO

·oMTI

·mnEpl

llIMIKALIA

Bpo~ou~£ TO ~U~OPIKO KOI TO OOUpWVOUIJ£. L' EVO mvovi TOIVopi~OUIJ£ TIe; vopio£e; IJ£ TO oxopoo, LWivou~£ IJ£ TO xpooi KOI npooeerouue TIe; TOIJOT£e; KOI TO OPWIJOTIKO. MOTomn£pWvoulJ£ KOI 6TOV EXOUV ou~nuKvw6Ei TO

UVpo npooesrooue rn <pbo. nEplXUVOUIJE TO ~UIJOPIKO.

NEMEA MnOYTAPH Ovopoolo npOEAEUOEWe; NE~EO AVWTEpOe; nOI6TnTOe;

EUKoAOnloTO, ~0"oK6 kpooi, ~E TO XOpaKmPIOTIKa OpW~OTO TOU AVIWPVfTlKOU, eo OUVOOEUOEI nc pouorix ~EMr~6VEe; nou onoxrouv OK6~0 ruo nlKaVTlKn veoon ~E mv noooensn TOU oxopoou.

FISSLER 2"" 6po<poC; notoshome

1, 2 KmaOKEUoo~EVO an6 ovo~EfOwTO OTOaAI 18/10, EXEI ~EVa"n OlaPKEIO ~wrie; KOI ovroxn. ME 8EP~OOUOOWPEUTlKri 13aon KOTaMnAn VIO 6AEe; TIe; eonsc, OvaVAU<pn ~E~OllPO

010 EOWTEPIK6 TOU, VKOQlPE Emq>OVEIO Via ljJriOI~O 6nwe; TO KOpj30UVO KOI nA£V~O,

TO -unep ... j30"IK6» mvovi me; Fissler 80 VfVEI 0 onopcirrrroc 13on86<; ooc ornv Kou~fvo! flJari8ETOI OE 26em € 97 KOI OE 28em € 109.

• •• notoshome ••

KPI9APOTO

npOETOIMALIA 10' MArEIPEMA20'

1'.1MlKALIA

H oloolKooio £ivOi OUlT; TOU nlAmplOU oMo f.I£ pU8f.1o pl~6TO! Toivopkoupe TO KPl80pOKI f.I£ TO Aivo MOl O£ ~opu rnvovi n ~OPIO KOTOOp6AO. Mnopouue va ~OAOUf.I£ TO KPl80pOKI O£ QUo 060£1(; Via va EXOUIJ£ QUo XpWIJOTO. M6AIe; nopa Aivo XPWIJO npo08boulJ£ TO KP£IJI.JUO KOI am OUVEX£IO TO oxoooo. B£~oiwe; OVOKOT£UOUIJ£ ouvexoc. L~livoU~E IJ£ TO A£UK6 xpooi oro onoio EXOUIJ£ ~OA£I TOV Kp6KO va IJOUAIOO£I. npo08boulJ£ rnv VTOIJOTO, novro OVOKOT£UOVTOe;, OAOTi~oulJ£ KOI noonoAi~oulJ£ IJ£ TO 8ulJopl. To ~w1J6 (Ii vspo) TO nocoeeroope 0lVO-oly6 ooou TO EXOUIJ£ ~£orov£1 KOI KpOTWVTOe; TO ~£or6. 'OTOV TO KPl80pOKI EiVIJ ETOIIJO, ~O~OUIJ£ runspr, OVOKOT£UOUIJ£ TO ~OUTUpO Via va VUOAiO£1 KOI T£A£IWVOUIJ£ IJ£ rn <jlbo.

Yi\IKA Via 4 lJ£pio£C; ·400 vp. ~wf.l6 AaxovlKwV ·250 VP. KPl80pOKI

·1 usoolo Kp£IJIJUOI ljJlAOKOlJlJEVO ·1 oK£Aioo oxoooou AIWIJEVn

·1 nompou A£UK6 xpooi

·1 IJ£VOAn VTOIJOTO TpllJlJEVn ·200 VP. KOIJIJOTOKIO <jlETOe; • 2 npE~£e; Buuop:

·1 npE~o Kp6KOU (ocopov)

·2 KOUT. me; oounoc £A0I6AOOO

·1 KOUT. me; oconee np6~£10 ~OUTUpO ·OMTI

·nlnEpl

CHARDONNAY MnOYTAPH Ton1K6c; Olvoc MaKElioviac;

An6 £nIAEy~£va aracpuAla Chardonnay TOU ~aKEliovIKOU a~n£Awva, TO cplv£Tamo aUT6 A£UK6 Kpaai onoxro IlilaiTEpo nxouro an6 m ouvrcun nopouovn TOU oe ~ap£A1. 'Eral ouvooeua srnruxtoc Eva «aMlwTIKO» pl~6TO.

BENETI:IANIKO nAI:TllLlO

YI\IKA vto 6 jJEpIOEe; 034 <puMa xcopicnxo

01 naKETO poxopovio (500 yp.) 02-3 KOUT. me; counce [3ourupo 03 KOUT. me; counce xoronouxou

01 <pAIT~. ljJlAOKOjJjJEVO KpEae; uooxopfoio 01 <pAIT~. XOIPOjJEPI (npoorouro) OE Ku[3oue; o 2 <pAIT~. ypa[3IEpa r\ KaoEpl rpuiuevo

0150 yp. oUKwTaKla rnvoviousvo

04 [3paojJEva ouvo OE <pETEe;

03 ouvo xnmnuevo

02 KOUT. me; counce yaAa

02 KOUT. me; counce uoivrovo ljJlAOKOjJjJEVO

L':.IMIKALIA

LTPWVOUjJE TO <puMa OE Eva TOljJl [3ouTupwvoVTae; TO. Bpa~oujJE TO poxopovio Kal orpou TO mpaYYI~oujJE, ovoxorsuoups 1-1£ TO IJnEIKOV, TO ouxontnoo, TO KOT6nouAo, TO uooxopr, TO jJa"lVTav6, AlYO aMTI Kal TO jJl06 rupi,

Mn ~£xvaT£ 6TI TO Kp£OTIKa £Ival unoxomo aMa unopooue va TO svonomoouus IJ£ jJla TOjJm60aAToa oro rnvovi.

Bo~oulJ£ 1J106 an6 aUT6 TO jJ£IYiJa nove OTO <puMa nou ExOUjJ£ orcooa OTO TOljJI, OKEna~oujJ£ jJ£ TIe; <pET£e; TWV ouvmv Kal En£ITa [3a~OUIJE TO unoxomo me; YEjJlone; nove an6 TO ouvo.

XrunOIJE TO rpio ouvo JJE TO yaAa Kal nepixuvouus TO noortroio. np008ETOUjJE TO unoxomo rupl, Elvoi oav ovoixrn ruro, AVTI Yla auy6yaAo unopouue va [3paOOUIJE nororec Kal va KaVOUIJE Evav noups JJE [30UTUpO np6[3E10 Kal TPljJjJEVO xoospr, lIJnvOUIJE OE IJETPIO ooupvo Yla 50' nepinou. A<pr\VOUjJE TO noortroio va KPUWOEI npiv TO O£p[3IPOUjJE.

Av 8EAOUIJE, 1-2 npE~Ee; pnoxop Kal Alyoe; Kp6KOe; Ko~avne; "avE[3a~ouv" TO anOTEAEOjJa.

LE 0PIOIJEVEe; nEpIOXEe; OEV unopxa EnIKaAUljJn, aMa <puMa.

LKAl\ANI MnOYTAPH Ton1K6c; Oivoc HPOKAEiou

To xprrruco KOTOIQ>aAI KOI TO OIE8vEC; Syrah oivouv EVa IOIOiTEPO xpoo! ~E j308UK6KKIVO xpw~o KOI EVTOVO ~nOUKErO unoxopncov KOI WPI~WV Q>POUTWV. IOOVIK6C; ouvoooc EAOQ>PWV ruonov ~E KpEOTIKa KOI rupio onox; TO nOOTITOlo.

CASA 01 MARVA 2"" 6po(j?0C; notoshome

1 LEpj3frOIO Q>ovmou AEUK6 20 reuoxkov € 1830 OaAOTIEPO KOI KouTaAEC; OEpj3lpio~OTo'~ € 55. 2up!3frolo oovnrou 20 rsuoxkov € 86°TOl~nioo Via OnOVKErI € 6,30.

3 nupi~axa nopoexcvrvo OKEUOC; ~E ~EToMIKIi j3aon € 36 0 noposxovivn OPVTEpj3IEPO 2 8EOEWV ~E ~e:raMIKIi j3aon € 31.

48arazzoni OKEUOC; Via OnOVKErI € 2200 Barazzoni KOTOOp6AO 16cm ~E KonaKI € 104.

• •• notoshome ••

,

yaoTpOV0J.l0~

~--------------------------------------------------~

80AOOOlv6

BAI:IJ\Hl: KAMldHl:

AVOKO'\UljJTE rn VEuon nou KpU~EI TO onEpovro VOAO(IO me; 8Cu\ooooe;, KonEToV1OC; OTO Kdikl !Joe; 0 BooWie; KoMKSne;, nou ooe; npOTEfvEI !JOVOOIKOUe; Tp6noue; vo onO'\OUOETE ljJOPIO KOI8o'\oOOIVO,

KO<l>TO MAKAPONAKI ME KAJ\AMAPAKIA

KAJ\I<I>OPNIM KAI mnEPIEI: <l>J\OPINHI:

YAIKA VIO 41J£pfo£C;

• 2 KOVOEP~£C; KOAOIJOPOKIO KOAIq>6pvloC; '1 nOKETo KOq>T6 IJOKOPOVOKI

'3 KAWVOPIO OEAIVOU ljJlAOKOlJlJEVO '1 ~o~o nln£pu~c; <l>Awpfvnc;

'1 KOUT. TOU VAUKOU VTOlJmOKIO KOVKOOE • '12 q>AIT~. EAOl6AOOO

'1 KOUT. TOU VAUKOU KfTPIVO KOPI

• '12 IJOTOOKI lJo'IVTov6 ljJlAOKOlJlJEVO ·oMTI

~IKALIA

IOUPWVOUIJE TO KOAOIJOPOKIO KOI ~yO~OUIJE TO OIOq>OVEC; K6KOAO.

IE IJIO q>OPOIO KOToap6Ao OOTOPOUIJ£ oro EAOl6AOOO TO KOAOIJOPOKIO KOI TO OEAIVO, np008ETOUIJE TIC; VTOIJOTEC;, TO KOPI, 1 q>AIT~. ~w1J6 ono TnV KOVOEP~O, TIC; runeptsc KOIJIJEVEC; OE POOEAEC;, oAOTf~OUIJE KOI XOlJnAWVOUIJE rn q>WTIO. Ilvo~pO~OUIJE rn OOATOO IJExPI VO XUAWOEI KOI oro TEAOC; np008ETOUIJE TO 1Ja'IVTov6.

ITO IJ£TO~U ~pO~OUIJE OE oq>80vo OAOTIOIJEVO vspo TO KOq>T6IJOKOPOVOKI. To mpovvrz:oUIJE KOI TO np008ETOUIJE orn ooxroo. AVOKOTEUOUIJE KoM KOI oEp~fpoUIJE OIJEOWC;.

Rose Boutari Sec Tornxoc Oivoc MOKEoovio<;

'Eva !<pOOl on6 mv rno o~16Aoyn E:pu8pn nOIKwo TOU BOPEIOEMo1ifnKOU xwpou, TO ~lv6~oupo, OE ouvouoouo KOI ~E 6ME<; Epu8pt<; nOIKIAlE<;, Evor; 11iIOiTEp0<; ouvOO6c; rurmov ~E nooro KOI 8ai.oooIV<J, EI1iIKO 6TOV nEplExouV oOATOO VTO~OrO<;,

2

n

1 ( 2

~ £1~£1

~ .. i· .. ·,·W·

MY~IA AXNIETA ME I\EYKO KPAI:I KAI Mypn~IKA

YAIKO VIO 4 jJEpfoEC;

'2 KIM <pPEOKO JJUOIO jJE TO KEAU<pOC;, K060PIOjJEVO

KOI KoM nAujJEvo

• 2 nornpio AEUK6 xpooi

'2 KOUT. me; oounoc jJOUaTOpOO

• % <pAIT~. rocviou EAOl6AOOO

• % <pAIT~. rooviou jJo"lvTOv6 lIJlAOKOjJjJEVO

• % jJaTOOKI ovnao lIJlAOKOjJjJEVO

• 8 <pPEOKO KPEjJiJUOOKIO KOjJjJEVO OE pOOEAEe;

tllMIKALIA

LE Eva <popou rnvovt OOTOPOUiJE aTO EAOl6AOOO TO KPEiJjJUOI. npoo6boujJE rn jJOUaT0POO, TO AEUK6 Kpoof KOI OVOKOTEUOUjJE KoM. PfXVOUiJE TO JJUOIO om ooxroo, oK£no~oujJE TO rnvovi KOI iJOVEIPEUOUiJE VIO 8'.

n£T<JiJE 600 iJUOIO OEV ExOUV OVOf~EI. npoo6boujJE TO iJUPWOIKO KOI oEpJ3fpoUiJE OE pro 130610 nlOTEAO jJo~f jJE m ooxroo TOUe;. MnopouiJE vo TO oEPJ3fpoUjJE iJE ~EaT6 OKOp06l1JwjJO KOI opooivn OOMTO.

I

POEMES DE MAYRAC (BLANC) Toruxoc Oivoe; Haute Vallee de I' Aude

An6 mv a~nEAoupYIKri nspioxn TOU Mayrae am raMia, 1iuo AEUKEe; nOIKIAiEe;, TO Chenin blanc Kal TO Mauzae, 1iivouv Eva ~np6 CPPOUTw1iEe; Kpaoi

~E ooeuoro E~wnKwv CPPOUTWV, nou ao ava1iEi~ouv TO ~u1ila Kal

so TOIPIO~OUV ~E TOV cvnso.

XTAnO~1 rPHrOPO I:TI<I>MO

VAlKO VIO 4 jJEp[OEe;

'1 xran601 nepinou 1.200 VP. '10aKouAoKIKOTElIJUVjJEVO

KpEiJiJu06KIO VIO aTl<p600

'6 KOUT. me; oounoc EAOl6AOOO '1 KOUTf VTOjJOTOKIO KOVKOOE

• % <pAIT~. ~fol

'8 ~aiJOOKnVO ~EPO 'AfyoaMTI

'1 ~UMKIKOVEAOe;

NAOYLA MnOYTAPH Ovouoolo npOEAEUOEWe; Noouoo AvwTEpae; nOI6TmOe;

'Eva TUntK6 vcouoolxo :::lv6~aupo, ~E EVTOVO cppoUTw1in xcposmpo Kal unoxopeviec VOTEe; .

Ta nOIKIAlaKo opeouoro TOU oo~ooKnvou, me; VTO~OTOe; Kal me; runep.oc Talplo~oUV 8au~oOla ~E TO xranool oncooo.

tllMIKALIA

BpO~OUjJE TO xronoo: jJE EAOXIOTO VEp6 KOI TO ~fol VIO nepinou 40' . To K6J3oUjJE OE KOjJiJOTIO.

LOTOPOUiJE OE rpn pOlO KOTOOp6AO TO KpEiJjJu06Klo iJE TO EAOl6AOOO VIO nspinou 10' , noooesroupe TO xrcnoor, TI~ VTOiJOTEe;, TO OOiJOOKnVO, TO oMTI KOI rnv KOVEAO. Av 6EAOUiJE, noooeeroope KOI % nornp on6 TO ~WiJ6

nou EJ3pooE TO xronoor, LK£nO~OUiJE mv xoroopoxo KOI OIVOJ3po~OUjJE VIO nepinou jJlon wpa.

ASA -IKIA 2"" 6po<p0C; notoshome

1 [ElpO Cuba Crema: ruoro oovnrou Cuba Crema Stoneware 27,5em € 12,90·nlOTO opourou Cuba Crema Stoneware 21 em € 8' unox Cuba Crema Stoneware 13,8em € 8,50.

2ulpo Cueina: ruoro oovrrrou Cueina noposxovn 29x2gem € 14,40· ruoro l3aau Cueina nopoEMvn € 14,40· OET 4~x. ~noA Cueina nooosxovn € 14.3,4 LEIPO Fusion: OET oEpl3lpio~OTOe; Fusion nopaEAovn OE 1ilocpopa xpw~OTa (1 rnoro, 1 ~noA, 1 xouno, 1 CPAIT~OVI), TO OET € 24,90.

:~ notos home

$IJ\ETA I..OAOMOV ME ABlrTPOAIBANO KAII I..I<OPAO

YJ\U<A 'lila 8-10 1·II:;p(OEC;

• ooxouoc; OE <pIAETO (nspinou 2 - 2 Vz KIM) ·4 KAWVOPIO <pPEoKo OEVTPOAi!3ovo

·4 OK£AioEe; oxopoou

• Aivo xOVTp6 OMTI

·1 <pAIT~. £AOI6AOOO

elIMll<ArIA

nAEVOUiJE KOI OlEYVWVOUiJE iJE xcpn Kou~ivoe; TO <pIAETO TOU ljJOPIOU. np08EPiJoivoUiJE TO ooupvo OlOUe; 200°C.

Ton08ETOUiJE TO nptoro <pIAETO OE EVo pnx6 TOljJi iJE TO OEpiJO npoe; TO KOTW. AAI':80uiJE OlO iJnAEVTEp TO OEVTPOAi!3ovo, TO oxopoo, TO OMTI KOI TO £AOI6AOOO. AAEi<p0UiJE TO <pIAETO iJE OPKET6 on6 TO iJEiViJo.

BO~OUiJE on6 novoi TO OEUTEPO <pIAETO, OAEi<p0UiJE iJE TO unoxomo iJEiViJO KOlljJliVOUiJE OlO ooupvo V'O nspinou 30'. LEp!3ipoUiJE TO OOAOiJ6 iJE nOTOToooMTO AEiJOVOrn n iJE ooMTO on6 !3poOl6 iJnp6KOAO KOI «ouvooruoi.

KAMILTH RESERVE MnOYTAPH

ovouooo npOEAEUOEW~ i:ovropivn AVWT£PO~ nOl6Tmo~

Aounspo, evrovo <ppOUTWOE~ «pool, ~E rn XOPOKTnPIOTIKri vsuon TOU WPI~OU AOUpTIKOU. rE~OTO OT6~0, orcovvoxo, ~E TO nOAunAoKo OPW~OTO me nOAoiwon~, 80 OKOAou8riOEI KOI 80 roopponnos: IOOVIKO rn Alnop6Tmo TOU ooxouou.

(~EINH 41ATPOtH ~&rEV1H

=:lcPtAI: ME POAEAEI: l\EMONIOY KAlI MYPOliIKA

TEF.4L

rAAEOI: I:ArANAKI ME NTOMATA, cPAI:KOMHI\O KAI cPETA

YAIKA Via 4 pEp[OE~

'1 KIM va"AEoe, KOPPEVOe, OE <pETEe,

'4 VTOPOTEe, nspoopevrc an6 TOV rpkprn • 2 OKEAioEe, oxopoou ljJl"AOKOiJPEVEe, '1/2 <p"AIT~. EAal6"Aaoo

• 200 VP. <pETO

'1 KOUT. me, oconee uouoropoo • 2 KAWVOpla <pPEOKO <paoK6pn"A0 'aMTI

t.IMIKALIA

LE Eva ~a8u rnvov: OOTOpOUPE OE xapnM <pWTIO TO oK6poo iJE TO EA0I6"Aaoo. np008ETOUPE TO ljJOPI, TIe, VTOiJOTEe" rn pouoropoo, TO <paoK6iJn"A0 Kal TO aMTI Kal OIVO~pO~OUiJE Via 15' OE xaiJnM <pWTIO. Nvo npiv TO oEp~ipIOiJa, npOO8ETOUiJE rn <pETO 8PUiJPOTIOpEvn. LEp~ipoUPE iJE pU~lpnaopon.

YAIKA Via 4 pEpioE~

• 4 <pETEe, ~I<pia

• 3 "AEiJ6vla «ouuevo OE "AEnTEe, POOEAEe, pa~i iJE rn <p"Aouoa TOUe, '1 iJIKp6 paTOoKI uoivrovo ljJl"AOKOPPEVO

'1/2 <p"AIT~. EAal6"Aaoo

• "Aivo xOVTp6 aMn

• 200 VP. npooivsc EAIEe, xwpie, TO KOUKOUTOI '1 KOUT. me, counce K6KKOI ucupou runepiou

lIlMlKALIA

np08EppaivoupE TO <poupvo OlOUe, 180oC.

LE Eva nupiuoxo OKEUOe, OlPWVOUiJE TO <pIAETO TOU ljJaplOU, a"AOTi~ouPE Kal npoo8ETOUPE TO EAaI6"Aaoo. LUVEXi~oUPE iJE TO pa"lVTav6, TIe, EAIEe" TO runep: xm Ka"AUnTOUpE iJE TIe, <pETEe, TOU "AEPOVIOU.

ljJr'lVOUPE 010 ooopvo Via nspinou 30'.

KAMIITH MnOYTAPH

Ovopcoio npOEAEUOEW~ L:oVTopivn AVWTEPO~ n016Tm~

L:oVToplvl6 AOUPTIKO ~E TO xOpOKTnpiOTIK6 VEUPO me nOIKIAio~ KOI TOV CPPouTwon oM6 KOI vruvo XOPOKTripO. TOlplo~EI ~E ro Alnopo ljJOPIO, oMo eruonc ~E TO AE~6VI, TO XOVTp6 oMTI KOI TaU K6KKOU~ TOU runepiou.

MAMroVZIA MArrA Ton1K6~ Oivoc noMrivn~

To OIOKPITIKO OPW~OTO KOI n 1010iTEpn CPIVErOO me MOAOyOU~lo~ TnV KOVOUV 100VIKri va OUVOOEUEI ruoro 80Aaoolvwv, oK6~0 KI 6TOV n OOATOO TOU~ ExEI EVTOVO OPW~OTO onoc TO oxopoo KOI TO cpooK6~nAo.

TEFAL 2"" 6pocpoC; notoshome

1 Actifry: n ~OVOOIKri OUOKWri nou TnyavR;EI 1 KIM rnvovnrsc; nOTOTE~ ~E ulo uovo KOUTaAIO MOil nEplExEI /31/3Aio OUVTOYWV ~E TnV EnI~EAEIO TOU HAio Mo~oMKn € 249,90.

211ooo~ETpmri~ AOOIOU Actifry

3 Vitacuisine: YEUOTIK6 & /3ITa~IVOUXO YEU~O ~OYEIPE~EVO rouroxpovc, xwpi~ VO OVO~EIYVUOVTOI 01 YEUOEI~! MOYEIPEljJTE OTOV OT~6 oK6~0 KOI ~E xprion OOATOO~ € 99,90.

::. notoshome

/

yaoTpOVOJlO«;

~---------------------------------------------------

KPEATOI:OVnA ME KAPE I\AXANIKON KAI I:KOP6ATA KPOYTON

YI\IKA VIO 6 IJEpioEC; ·SOO yp. IJOOXOPI (noVTiKI) ·2 IJtrPIO ~EPO KPEIJIJUOIO ·1 npooo

·3 Kop6TO

·1 IJIKPrl OEAIV6pl~0 rl 4-5 KAWVOPIO OEAEPI ·2 KOAOKU8oKI0

·2 VTOIJOTEC;

·1 IJEVOAn nororc

·1 /3 CjJAIT~. EAOl6AOOO ·OMTI

• CjJPEOKOTPIIJIJ£VO runep:

·xuJ..I6C; 1 AEJ..IOVIOU (npoolpETIKO)

·2 KOUT. me counce ljJIAOK0J..lJ..l£VO oxoivonpooo W>JJJKALlA

nAEVOUJ..IE TO KP£OC; KOI TO K6~oUJ..IE OE J..IIKP£C; J..InOUKI£C;. To ~O~OUJ..IE OE «rroopoxo J..IE 3% AiT. vspo KOI TO oCjJrlVOUJ..IE va OIYO~POOEI W06TOU J..I0AOKWOEI, vupro oro 45'. Koro rn OIOPKEIO TOU ~pOOJ..lOU TOU Kp£moc;, ~oCjJpi~OUJ..IE OPKET£C; CjJop£e; £W~ 6TOU K080pioEI 0 ~wJ..I6C; TOU Kp£moc; (novro ~pO~OVTOC; TO OE xOJ..lnM CjJWTIO). K080pR;ouJ..IE 6AO TO AOXOVIKO KOI orpou TO nAUVOUJ..IE, TO K6~oUJ..IE 6AO OE J..IIKPO KU~OKIO. XOpO~OUJ..IE orouoorro TIC; VTOJ..lOTEC; KOI TIe; ~u8i~oUJ..IE YIO J..Il06 AmT6 OE ~poOT6 vepo. AJ..I£owc; TIC; J..IETOCjJ£POUJ..IE OE KPUO VEp6 VIO va mOJ..lOrnOEI 0 ~pooJ..l6C;. TIC; ~ECjJAouoi~oUJ..IE nOVEUKOAO, TIC; K6~OUJ..IE oro T£OOEPO KOI J..IE KOCjJTEp6 J..Ioxoipl OCjJOIPOUJ..IE TO KOJ..lJ..lOTI J..IE TOUC; onopouc. nOipVOUJ..IE m OOPKO (ntroAo VT0J..l0TOC;)

KOI rnv K6~OUJ..IE OE J..IIKPO KOp£. Tnv OCjJrlVOUJ..IE oro nMI. (To KOJ..lJ..lOTI J..IE TOUC; onopouc me VTOIJOTOC; nou OCjJOIP£00J..lE, OV TO XTUnrlOOUJ..IE oro J..InAEVTEp KOI J..IETO TO OOUpWOOUJ..IE J..InOpOUJ..IE va TO OVOJ..lEi~OUJ..IE J..IE 1 J..I£POC; ~iol KOI 2 J..I£pn EAOl6AOOO

KOI va CjJTIO~OUJ..IE J..IIO ~IVEYKP£T J..IE XUJ..I6 VTOJ..lOTOe; YIO rn ooMTO J..IoC;). 'Orov J..I0AOKWOEI KOI ~pOOEI TO KP£OC;, ~O~OUJ..IE OE ~081o KOTOOp6AO TO EAOl6AOOO vo ~Em08Ei, 6xI va KOljJEI KOI piXVOUJ..IE ueoo 6AO TO KU~OKIO AOXOVIKWV EKT6C; on6 TIC; VTOJ..lOTEC;. ACjJrlVOUJ..IE va ooropiorouv EAOCjJPO YIO 3-4' xwpiC; vo nopouv XpWJ..IO. T6TE npo08troUJ..IE TIC; VTOJ..lOTEC;, TO Kp£Oe; KOI TO ~WJ..I6, oAmR;ouJ..IE rnv xpsorooouno, Tpi~oUJ..IE CjJP£OKO nln£pl KOI ~pO~OUJ..IE YIO 15' oK6J..1n. TEAOC; np008£TOUJ..IE TO ljJIAOK0J..lJ..l£VO oxoivonpooo OiVOVTOe; J..I0VOOIKn vsuon orn oouno poe, Eov 8EAOUJ..IE np008£TOUJ..IE Aiyo XUJ..I6 AEJ..IOVIOU KOI np008£TOUJ..IE TO OKOPOOTO KpOUT6v.

APrvPO MnAPMnAPlrOy

H Apyupw MnoPiJnopiyou ooc noPOUOIO(EI unE:pOXOUe; Tp6noue; va iJOYEIPE:ljJETE KOI va OEPSipETE TO KPE:Oe;. 8ouiJoo101 YEuorlKOi OUVOUOOiJOi nou OVESO(OUVTnV on6l\ouon oro uljJn.

Eve ouvm6 xpoot on6 AYlwpyinKo KOI Cabemet Sauvignon, ~E opcoporo K6KKIVWV 'PPOlrrWV KOI ouvmE<; rovivec, 80 m08Ei oi""o 0' ournv rn ouvon'l xpeorooouno ~E rnv nlln8wpo OPW~OTIKWV, nou omv ouoio EivOi EVa nllr\pE<; KUPIO ruoro.

DL'IH MnOYTAPH Ton1K6<; Oivoc Koplv8io<;

2

3

OMNISHOP

novrKIA ME ANAMEIKTO KPEAI:

J\AXANIKA KAI MVPCl6IKA

Y/\IKA Via 6lJEpfoEe;

·1.200 VP. aVOIJEIKTa KPEOTIKO (IJOOXOPI, apvf, xoipivo an6 \ . .JnOLJTI) ·2 f;EPO KPElJlJUOla

·5 oK£lIfoEe; oxopoou

·10 VTOIJOTfvla

·2 norcrec

·1 Kap6TO IJEVOAO (ri 2 IJIKp6TEpa) ·1 o£lllv6pl~a

·250 VP. KE<paAOTupl OE KapE ·1 KOUT. me; counce plvovn ·1 KOUT. me; counce 8uIJopi

·2 KOUT. me; counce 1J0UOlOpOa IJE oivonoonopouc (an cient)

• % <pAIT~. AEUK6 f;np6 Kpaof

·2 <pAIT~. ~wIJ6e; KpEOTOe; (ri vspo) ·3/4 <pAIT~. £lIaloAaoo

·1 KOUT. me; counce runepi CPPEOKOTPIIJIJEVO ·1 KOUT. me; counce aMTI

·6 <puMa xopn aVTIKoMnTIK6 Via ljJriOlIJO • Afvoe; oncvxoc;

lIIMIKAl:1A

Acpou nAUVOUIJE TO KpEae;, TO K6~oUIJE OE IJnOUKIEe; Kal TO oenvouue OE OOUPWTriPI va Olpayyff;EI. Acpou Ka8apfooUIJE xcn nA(JVoUIJE 6Aa TO AaxavlKo, KPEIJIJUOla, oxopoo, Kap6TO, nOToTEe;, VTOIJOTEe;, o£lllv6pl~a, TO K6~oUIJE OE IJIKPO 100IJEVE8n «ops. To VTOIJOTfvla TO K6~oUIJE OTn IJEon. LE uto IJEVOAn pnoolvo TOn08ETOUIJE TO KpEae;, TO xoxovrco, npo08tToUIJE oxorormeoo, rn uouoropoo, pivovn Kal TO 8UIJOPI, TO rupi, TO Kpaof, TO ~w1J6 ri TO vspo Kal TO £lIal6Aaoo. Aoou OIVOUPEUTOUIJE 6TI ~OAaIJE 6Aa TO UAIKO me; ouvrovnc ornv unoofvo, KOVOUIJE nOAu KaAO aVaKOTElJa IJE KOUToAa Kal TO orpnvoupe va popivoprorouv TO AIV6TEPO Via 3 WpEe; OKEnaOIJEVa 010 ljJuVEfo. To loavIK6 8a rrrov va popivoptorouv tno oMKAnpn VUXTO OTO ljJuVEfo IJE 2-3 aVaKOTEIJOTa xoro olamrilJaTO. Aoou ExOUIJE T£lImilOEllJE rn olaolKaofa xonnc; Kal avoIJEIf;ne; TWV UAIKWV xpEla~6lJaOlE 5' Via TO TUAIVIJO TOUe;. AnAWVOUIJE TO aVTIKoMnTIK6 xopri Kal nlOVOVTOe; TO an' TIe; VWVfEe;, OnlJlOUPVOUIJE IJla 8riKn oav nouvxi Kal ~O~OUIJE 2 KOUTaAIEe; on'ro uoprvopiouevc UAIKO. t.EVOUIJE IJE onoVKo TO Ko8E nouVKf Kal ooou TO ETOIIJOOOUIJE 6Aa TO ~O~OUIJE OE TOljJf Kal TO

ljJrlVOUIJE moue; 130°C Via 3 WpEe;. '000 ruo OIVO TO ljJriOOUIJE T600 rno IJ£lIWIJEVa 8a Vfvouv TO UAIKO Kal ruo wpafa 8a

aVaIJEIX80uv 01 VEUOEIe;. Eov ~lo~EmE umore TO OlOUe; 180°C - 200°C Via 1 wpa Ka115'.

'Eva i<AaalK6 K6KKIva Kpaai an6 voouoouxo =lv6IJaupo, Cabeme! Sauvignon, Merlo! Kal Syrah, IJE nOIlUnAOKO OPWIJOTIKQ KOI nAoualo VEUOTIK6 OnOT£AEaIJO, nou 80 aUlJnAnpOOEI m 6uvan1 vsuon TWV OV6IJEIKTWV KpEanKWv KOI me; OPWIJOTIKrie; ooxrooc,

KABA MnOYTAPH EnITponE~IOe; Olvoc IJE 'Ev6EI~n nolloiwane;

JAMIE OLIVER - OMNISHOP 2"" 6pO«l0c:; notoshome

1 XlrrpEe; Jamie Oliver by Telal on6 OV061WIJEVO alloulJivlo Via 01J0161J0pqm KOTOVOlJri 8EPIJ6TmOe;, av9EKTIK6 UIIIK6 nou K080pi1;EI noveuxoxc-xurpo 24em € 95·nlJixurpo 30em € 108,90.

2 AvnKoMnnK6 mv6vI IJE \3oullo Thermospa! nou EI60noiEi on EivOi ETOIIJO Via 1J0VEipEIJ0

an6 aVOOIWIJEVO olloulJivlO Jamie Oliver by Tefa!- mv6vI 20em € 56· mv6vI 24em € 59· my6vI28em € 71,90·mv6vl 30em € 78.90.3 LET IJnOXOplKWV IJE uovvrrm ovo~Ei6wTO Jamie Oliver € 58,90.4 rou6i vpcvrmc Jamie Oliver 5.5 KIM € 43,90.

••• notoshome ••

"

yaoTpOVOJlO<;

APNAKI ME BEJ\OYTE UJ\.rrA J\AXANIKON, MOYI:TAPdA KAI KPAI:I

Y/\IKA YIO 6 jJEpfoEC;

·1 '12 KIM opvf OE J.lEpfOEe; (jJnolm) • '12 q>AIT~. EAol6Aooo

·3 KOUT. me; counce E~0IPETIK6 nop8Evo EAol6Aooo YIO TO KpEOe;

·1 J.lEyOAO KPEJ.lJ.lUOI ljJIAOK0J.lJ.lEVO ·2 oKEAfoEe; oxopoou oMKAnpEC; ·1 npooo ljJIAOK0J.lJ.lEVO

·2 Kop6TO OE AEnTEe; pOOEAEe;

·3 KAWVOPIO OEAEPI OE AEnTEe; pOOEAEC; ·3/4 q>AIT~. AEUK6 ~np6 kpooi

·1 KOUT. me; oounoc OAEUPI

·2-3 KOTOOVIO J.l0·'VTOVOU

• '12 jJOlOOKI ovneo

(XWpIOlO TO KOTOOVIO on6 TIe; rpouvrtroec) ·2 KOUT. me; counce J.lOUOlOpOO mKoVTIKn ·OMTI

• q>PEOKO mnEpl

• ~UOJ.lO 1 AEjJOVIOU

<llIIlYPIA MnOYTAPH I Ovopooio npOEAEUOEW<; foupeviooo AVWTEpa<; nOI6TnTOe;

01 ynYEVEfe; nOIKlAfEe; 111<; rOU~Evlooae;, =lv6~oupo Kal NEYK6oKa, i5fvouv tva l3a8uK6KKIVO «pool ~E apw~ara unoxcpxov '01 ~UAOU, nou ou~nAnpWv8 TOV YEUOTlK6 nAOUTO TOU opviou Kal me; yAUKIOC; ooxrocc AaxaVIKWV.

L'lIMIKALIA

K080pfZ;ouJ.lE KOI nAtvOUJ.lE TO AOXOVIKO. nAtvOUJ.lE TO KpEOe; KOI TO Olpoyyf~OUJ.lE KoM

(OE onoppoormxo xopn). LE q>OPOIO KOTOOp6AO (nAOOOTE) pfXVOUJ.lE TO EAol6AOOO KOI 6TOV ~EOl08£f (6XI va KOljJEI), np008ETOUJ.lE TO ljJIAOKOJ.lJ.lEVO KPEJ.lJ.lUOI, TO oxopoo, oMKAnpo,

TO lj.IIAOKOjJJ.lEVO noooo, TO Kop6TO, TO OEAEPI KOI TO orpnvouus va uoooaoov xwpfe; va nopouv IOIOfTEPO xpcopo. noonoAfZ;oujJE jJE TO OAEUPI, TO OPVOKI (jJEpfoEe;) KOI OE rnvovt jJE 3 KOUTOAIEe; oconee EAGl6AOOO TO pOOf~OUJ.lE EAOq>pO, on6 6AEe; TIe; nAwpEc;. AOEIO~OUJ.lE TO KpEOe; J.lE TO uvpo TOU ornv KOlOOp6AO J.lE TO AOXOVIKO, npo08boUJ.lE rn J.l0UOlOpOO, TO KOTOOVIO J.l0·'VTOVOU KOI

TO KOTOOVIO ovn80u (oeou TO OEOOUJ.lE J.lE onOYKO YIO VO TO Oq>OlpEOOUJ.lE EUKOAO 6AO J.lo~f

OlO TEAOe;). L~rlVOUJ.lE TO oovnro J.lE TO kpooi KOI oonvouue vo E~OlJ.lIOlEf TO OAK06A. MOlomnEpWVOUJ.lE KOI npo08boUJ.lE VEp6 T600, faa nou va J.lIOOOKEnOOEI TO KpEOe;. (Mnv ~O~£TE an' mv OPXrl nOAU VEp6 OlO oovnrd ooc, Eivoi npOTIJ.l6TEPO va OIYO~POOEI OE AlYO uyp6 KI ov XPEIOOlEf npo08bouJ.lE EAOXIOTO ~poOl6 vspo, EOV OEV 8<EI ~pOOEI KoM TO KpEOC;). LIYO~PO~OUJ.lE TO OPVOKI vupio om 1 '12 cope n EWe; 6TOU J.l0AOKWOEI KoM. T6TE ~O~OUjJE TO KpEOe; OE nlOTEAO KOI TO OIOmpOUJ.lE OKEnOOjJEVO KOI ~EOl6. Aq>OlpOUJ.lE TO J.lnOUKETO J.lE TO KOTOOVIO jJO'lVTOVOU KOI ovn80u KOI TO n£TOJ.lE. L~rlVOUJ.lE rnv eono. ME TO npsc noups nOATOnOIOUjJE TO AOXOVIKO KOI npo08boUJ.lE TO ~UOJ.lO AEJ.lOVIOU KOI TOV ljJIAOKOJ.lJ.lEVO ovnao, EAtyxoujJE TO oxorormeoo KOI nEpIXUVOUJ.lE TO KpEOe; J.lE rnv ~EAOUTE OOATOO AOXOVIKWV.

L_ ~3

TEF~L

rlOPTINO MODCAPI ME MAYP06A<I>NH KAI :::EPA <I>POYTA

YI\IKA Via 8 IJEpfoEe;

·3/4 cpAIT~. TOOYIOU EAOl6AOOO ·1.500 yp. IJOOXOPI

·750 ml Moupo06cpvn nOTpWV

• V2 cpAIT~. TOOYIOU ~fol IJnOAOOlJlKO ·2 oocpv6cpuMo

·1 KOUT. TOU YAUKOU 8uIJopi

·4 KPEIJIJUOIO KOIJIJEVO OTO TEOOEPO ·3 OKEAfoEC; oxopoou

·20 KOOTOVO (npol3pOOIJEVO)

·10 OOIJOOKnVO xcopk; KOUKOUTOIO

• 5 ~EPO I3EpfKoKo

• 5 ~EPO OUKO (TOEnEA6oUKO Eul3ofoe;)

·2 YEIJOTEe; KOUT. me; counce KOpV cpMoup ·OMTI

• CpPEOKOTPIIJIJEVO nlnEpl

llIMIKA2:IA

An6 TO nponvouusvo I3poou nAEVOUIJE TO KpEOe; KOI TO K6130uIJE OE IJnOuKIEC; (npOTI1J6TEPO va EfvOI nOVTfKI) KOI TO TOn08£TOUIJE OE avo~£fowTO n YUOAIVO OKEUOe;. np00880UIJE rn 06cpvn, TO 8UIJOPI, TO IJnOAOOlJlKO ~fol KOI rn Moupo06cpvn. LKEnO~OUIJE TO OKEUOe; Kal ocpnVOUIJE 6An VUXTO OlO ljJuy£fo va 1J0PIVOPIOlEf TO KpEOC;. Tnv EnOIJEVn l3yo~OUIJE TO KpEOe; an' rn IJOPIVOOO KOI TO Olpoyyf~OUIJE naAU KoM OE onoppoorrrncc XOPTf. <PUMIJE m IJOPIVOOO Y'O Opy6TEpO. 006TOU Olpoyyf~EI KoM TO KpEOe;, 130~OUIJE TO % CPAIT~OVI ana TO EAOIOAOOO OE CPOPOIO KOTOOPOAO KOI OOTOpOUIJE EAOCPPO TO KOIJIJEVO KPEIJIJUOIO KOI TO OKOPOO (OAOKAnpo), IJEXPI va pcooeouv EAOCPPO KOI va xpuofoouv. LE oMn KOTOOp6AO ~EOlOfVOUIJE TO unoxoino EAOl6AOOO (1 /4 CPAIT~OVIOU) KOI pOOf~OUIJE

TO KOIJIJOTIO TOU KPEOTOC; (8WpOKf~OVTOe; TO) on6 6AEe; TIC; nAEUpEe;, Afyo-AlYO K68E oooo. Eov 130~OUIJE noMo KOIJIJOTIO 1J0~f OlO EA0I6AOOO nEcpT£l n 8EPIJOKPOofo TOU AOOIOU, IJE OnOT£AEOIJO ovn va 8WpOKf~oUIJE TO KpEOe; Y'O va KpOTnoEI TOUe; ~WIJOUe; TOU,

va onol3oMEI TO uvpo TOU ornv KOTOOp6AO KOI va XOVEI TO oovrrro m VOOlIIJIO TOU. Ko8E KOIJIJOTI nou 8WpOKf~£T01, IJE TOllJnfoo

TO pfXVOUIJE ornv KOTOOp6AO IJE TO KPEIJIJUOIO KOI TO oxopoo. Aoou pf~OUIJE 6AO TO KpEOe; OlO KPEIJIJUOIO, noonoAf~oUIJE IJE TO KOpV CPAOOUp KOI TO OVOKOTEUOUIJE va ljJn8£f. LE ourri m coon TO qxrvnro EXEI nsplspvn cum KOI IJOIO~EI oov va £XEI K6ljJEI n XOMOEI.

TOTE np00880UIJE rn IJOPIVOOO nou EXOUIJE CPUM~EI KOI OVOKOTEUOUIJE KoM TO cpoym6. AcpnvOUIJE va nopa I3poon, XOlJnAWVOUIJE m CPWTIO KOI OlyOI3PO~OUIJE Ylo 1 topo. (Eov TO I3po~ETE OE ouvOTn CPWTIO 80 nn~EI nOAu vpnvopo n OOATOO). T6TE np00880UIJE

TO K6oTOVO (npol3pOOIJEVO), TO OOIJOOKnVO, TO I3EpfKoKo KOI TO ~EPO OUKO, OAOTonlnEpWVOUIJE TO eovrrro (TO OUKO KOI TO I3EpfKoKO av 8£AOUIJE TO K6130uIJE om IJEon) KOI oUV£XR;OUIJE TO 1J0YEfpEIJ0 noVTO OE xOlJnM CPWTIO vto 35-40' oK6lJn.

POEMES DE MAYRAC (ROUGE) Ton1K6~ Olvoc Haute Vallee de I' Aude

,

~l •

'Evo E~alpETIK6 Kpaai an6 mv nepioxn TOU Umoux am raMia, an6 TI~ nOIKIAiE~ Meriot, Cabemet Franc, Syrah, EVTOva CPPOUTWOE~, !30TOv1K6 «n rmeporo. 0 ouvouoouoc TOU ~E TO ~UPWMTO VIOPTIV6 uooxopt So oonvncs: oe ~ovaolKri VWOTIKri E~nElpia.

TEFAL 2'" 6po«l0<; notoshome

XIiTPE~ rcxemroc Clipso: 01 ~ovaoIKE~ nou ovolvouv Kal KAEIOWVOUV ~E TO nornuo Ev6~ uovo KOU~nlOU oe onomormon; SEan.

1 Clipso Control: OlaSETEi XpOV6~ETPO, 8 AiT. € 184·olOTiSETal Kal OE 10 AiT. 2Clipso Vitaly: 8 AiT. € 152,40·olOTiSETal Kal OE 4,5 AiT., 6 AiT. Kal OE 10 AiT. 3 Amro~EpEla xirrpoc: XpOV6~ETPO Clipso Control.

4 flEmo~EpEla xurpoc; KaMSI OT~OU .. Vitamin», Via olOTripnon !3ITO~IVWV (Clipso Vitaly & Control)

::- notoshome

~

yao'IpovoJlo«;

~------------------------------------------------------------~

LTEJ\IOI: nAP/\IAPOI:

H on6J\ouon 6nwe; OEV TnV b<ErE YVWpfOEI nOTE! rAuKlEe; oUVToYEe;

nou ooc rooreva 0 LTEAIOe; nopJ\lopoe; KOI b<ouv we; Soon rn OOKOAOTO.

EJ\ACJ)PIA KPEMA I:OKOJ\ATAI: ME ANANA

Y/\IKA Via TOV avav6

'1 cpPEaKo~ flEvaAo~ ovovcc ·400 VP. vepo

• 200 VP. ~axapn

• 3 ooreooaoetc VAuKavlaou~

'1 KAWVapaKI [3aviAla~ oxiousvo Ka8ETa oro OUO '50 VP. flEAI

Y/\IKA Via rn uouc

• 350 VP. KpEfla vaAat<TO~ 35% Alnapa '40 VP. VAuK6~n

·40VP· flEAI

'190 VP. Kou[3EpTOupa guanaja 70% xoxoo, 'Valrhona' '600 VP. KpEfla vaAaKTO~ 35% Alnapa

fW\6JKALIA na 10V avav6: Ka8apfZ;ouflE TOV ovovo noxu KaAO Kal TOV K6[3ouflE oe fllKpa xouuono. Bpa~ouflE TO VEp6 flE rn ~axapn, TO flEAI, m [3aviAla Kal TO VAuKavlao Via 3'. Pixvouue TO KOflflana TOU ovovo Kal[3pa~ouflE Via aMa 3'.

Aqxnpoupe TOU~ aarEpoEloEf~ VAuKavlaou~ Kal Tn [3aviAla. Aqmvouue va KpuwaEI Kal TO oiornooeps oro ljJuVEfo. \

rIO m f.IOlX:: lIJ1AOK6[3ouflE TnV Kou[3EpTOupa Kal ~EarafvouflE TO 350 VP. KpEfla vaAaKTO~ fla~f flE TO flEAI Kal rn VAuK6~n orouc 90oe. Pixvoupe TO flEfVfla novoi an6 rn aOKoMTO ovoxorsuovroc flExPI va nETlJXOUflE flfa AEfa KpEfla. Plxvooue flEaa a' cum TO 600 VP. KpEfla, cvoxoreuouue Kal oqmvoupe oro ljJuVEfo Via 3 WPE~ TOUAOXIOTOV (Efval nponuorspo va rn qmoxvouus

pio npspo npiv rn xrunnoouue). Bva~oufl£ an6 TO 4JuVEfo Kal rn XTUnaflE oro fli~EP flExPI va nopa rn flopcpn me KpEfla~ aaVT~ MOlpa~ouflE TnV xounooro TOU ovovo ce 8 nepinou nornpio TOU xpoorou flExPI rn ueon Kal flE Eva KOPVE KaMmouflE

flE m pouc aOKoAOTO~.

VINSANTO BOUTARI

Ovopooio npOe:AEUOEW~ Lovropivn AVWTEPO~ n016mT~

To Vinsanto, EVa ''Alo0T6'' xpooi on6 mv Lovropivn KOI on6 TO ruo vveoro YAUKO KpaOIO me xcopcc uoc, Kuplopxouv YAUKO OPW~OTO ono~npo~EvwV <ppoUrwv KOI ~noxoplKWV TO anoia OE ouvouoopo ~E mv nAouolo KOI iooppormuevn vsuon, Mvouv Op~OVIKO ~E TO OPW~OTO KOI mv Alnop6mTO TWV E(jEO~OTWV.

~

~ ~4

KRUPS

BLACK FOREST Yf\IKA VIO rn ~oon ·130 VP. OAEUPI

• 30 VP. KOKOO 'Val rhona' ·20 VP. KOpV cpMoup ·6ouvo

·170 VP. ~oxopn KpumoMIKrl Yf\IKA VIO rn vEI-.llon

·500 VP. KEPOOIO Ko8oPIOj..JEVO ·120 VP. ~oxopn

·50 VP. [30UTUpO

·20 VP. rmcrfvn

• AlVO kirsch

·500 VP. KpEj..JO VOAOKTOe; 35% Alnopo ·50 VP. ~oxopn KpumoMIKrl

·2 KOUT. me; counce kirsch

Yf\IKA VIO TO olp6nl

·100Vp. vspo

·100 VP. ~oxopn

·100 VP. kirsch

Yf\IKA VIO m oloK6oj..Jnon

·200 VP. oOKoMTO Tplj..Jj..JEvn 'Val rhona'

1 i'lIAlIIKALIA

KoaKlvf~oUj..JE TO OAEUPI, TO KOKOO KOI TO KOpV cpMoup. LE EVO j..JEToMIK6 j..JnoA onops TO OUVo, npoo8troUj..JE m ~oxopn KOI ljJrlVOUj..JE YIO 2-3' OE unsv ucpi ovoxoreuovroc. AOEIO~OUj..JE TO j..JEfVj..Jo oro j..Jf!;Ep KOI ouvEXf~oUj..JE TO xrunnpo Via 10-15' EWe; 6TOU OCPPOTEljJEI.

i np008ETOUj..JE TO OAEUPI, TO KOKOO KOI TO KOpV cpMoup KOI cvcxcrsuoope onoxo, AOEIO~OUj..JE TO j..JEfVj..Jo OE ulo [3ouTUpwj..JEvn KOI

I OAEUpwj..JEvn eoppo OIOj..JETPOU 24 EK. KOI TO TOno8ETOuj..JE OE np08Epj..JOOj..JEVO CPOupVO moue; 2000C V'O 10' KOI moue; 1800C V'O oMn ~Ion wpo. AcprlVOUj..JE VO KPUWOEI nOAu KoM. To K6[3oUj..JE OE 3 faa uson.

I IDnoxvouj..JE TO oiporu [3po~oVToe; m ~oxopn j..JE TO vspo V'O 3' KOI 6TOV TO KOTE[3oo0Uj..JE on6 m CPWTIO npoo8ETOUj..JE TO kirsch.

Acpnvouj..JE va KPUWOEI.

\1:£ EVO oVTIKoMnrlK6 rnvovt pfXVOUj..JE TO [300TUpo KOI 6TOV AIWOEI noooeeroope TO 100 VP. ~oxopne; KOI TO KEpOOIO.

To KOpOf,lEAWVOUj..JE EAOcppWe;, OVOKOTEUOUj..JE TO 20 VP. ~oxopne; j..JE TO 20 VP. nrucnvnc, TO pfXVOUj..JE j..JEOO oro KEPOOIO nou [3po~ouv, ~pO~OUj..JE Via oMo 3', nocoeerooue TO kirsch KOI KOTE[30~OUj..JE on6 rn cpWTIO. Xrunops rnv KpEj..JO VOAOKTOe; j..JE rn ~oxopn KOI TO kirsch

Vi. oc aOVTIVf. BpExOUj..JE j..JE TO Olp6n1 TO EVO KOj..Jj..JOTI on6 rn [3oon, onAWVOUj..JE TO KEPOOIO, TO KoAUmOUj..JE j..JE TO oMo KOj..Jj..JOTI me; [3oone;, ~p£XOUj..JE j..JE TO olp6nl !;ovo KOI TOno8ETouj..JE TO 3/4 me; KpEj..JOe; novto on6 ouro, TEAElwvouj..JE j..JE TO TEAEurofo KOj..Jj..JOTI me; [3oone;

TO onofo [3pEXOUj..JE j..JE TO olp6nl KOI KoMmouj..JE j..JE rnv unoxomn KpEj..JO. Fopvipoupe j..JE TO rpipuo oOKoMTOe;. Eov 8EAOUj..JE VO yopvfpOUj..JE j..JE KOpOj..JEAWj..JEVO KEPOOIO, [3pO~OUj..JE j..Jo~f 250 vp. ~oxopn, 50 vp. VAuK6~n, 50 vp. vepo KOI 34 orovovsc K6KKIVO xpcouo ~oxoponAOmIKrle; KOI CPTIOXVOUj..JE ulo noxio KOP0j..JEAO moue; 150-160oC. KOTE[30~OUj..JE on6 rn CPWTIO, oonvouus va npsunoa

n KOpOj..JEAO Via uioo AEnT6 KOI [30UTOj..JE TO KEPOOIO ruovovroc TO on6 TO «oroovi AcprlVOUj..JE vo mpoyyf!;EI n noMrl KOpOj..JEAO KOI TO TOno8ETouj..JE EnOVW OE j..Jfo oVTIKOMnrlKrl Aoo6KOMo EWe; 6TOU novooouv. M' aura voPVfpOUj..JE rnv TOUpTO.

I KRUPS 2"" 6po(j)oC; notoshome

1 MnAEVT£P Krups: IOXUC; 1.100W, VUOAlvn KOV6rO 1,75 AIT., A£lTouPVfo 8pU>,>,OTIO>'OU novou, VIP anOKA£IOTIK6 service € 150. 2 Kou~lvo>,nxovri Krups: IOXUC; 1.200W, £AOXIOTOC; 86pu[3oc;

I ~E ouornpo Silence Power, VIP OnOKA£IOTIK6 service € 649.3 nOAu>,nxovn>,o Krups: IOXUC; 1.100W,

I El.6xlOToC; 86pu[3oc; >'£ ouomuo Silence Power, VIP OnOKA£IOTIK6 Service € 374. 4 MnA£VT£p xaooc Krups: IOXUC; 600W, £~OPTri>,OTO: KOmriPIO. ovoozurnpoc & nAoOTIK6 oox£fo € 72.

:t notos home

nlTAKIA ME ¢)YMO KPOYr.TAI: KAI I:OKOI\ATA

Yi\IKA

·50 VP. 0IJUVOOAO oxovn ·50 VP. !30UTUPO

·1 cuvo

·50 VP. ~6xopn oxvn

·50 VP. KOU!3EPTOUPO guanaja 70% KOKOO, 'Val rhona' , AIWIJEVn OE IJnEv uopi ·30 VP. POUIJI (1 o<pnvoKI)

·100 VP. KOPUOIO xOVOPOKOlJlJEVO • <puMa xoouoroc

·!300rupo AIWIJEVO Via OAEIIJIJO

• OP0!300ITEAOIO Via TO rnvoviouo

lllMIKALIA

XrunOIJE TO Bourupo lJo~i IJE TO 0IJUVOOAO oxovn KOI rnv oxvn oro lJii;EP OPKETO EWe; 6TOU TO IJEiVlJo O<ppOTEljJEI. LTO IJIOO me; oloolKooioe; npo08aOUIJE KOI TO ouvo. LUVExR;OUIJE npoo8ETOVTOe; m AIWIJEVn KOu!3EPTOUPO, OVOKOTEUOUIJE onoxo

IJE pio KOUTOAO KOI piXVOUIJE KOI TO POUIJI. AOEIO~OUIJE OUT6 TO IJEiVIJO OE EVa IJnOA KOI o<pnvOUIJE va i;EKoupoarEi Via IJlon wpo K6!3oUIJE TO <puMa «pocoroc OE AWpIOEe; nMTOUe; 5-6 EK. KOI IJnKOUe; 30-35 EK. AAEI<pOUIJE rnv Ko8E AWPIOO IJE !30UTUPO KOI ern IJIO oxpn TOno8ETOUIJE EVa KOUTOMKI on6 TO IJEfYIJO oOKoMTOe; IJO~I IJE AlVa KOpUOIO. To olnAWVOUIJE TPIVWVIKO, 6nwe; OlnAWVOUIJE TO ruPOnITOKIO KOI TO mVOVI~OUIJE OE xOlJnM <pWTIO. To !3VO~OUIJE KOI TO arpoYYI~OUIJE OE onoppoorrrnco XOPTI.

L_ ~3

II

~SPRESSO.

MAPErKA ME <l>1I:TIKI AlriNHI: rEMII:MENH ME I:OKOJ\ATA GANACHE

YI\IKA VIO rn IJOPEVKO ·5 ooroooio cuvou ·300 VP. ~6xopn

·60 VP. qJlOTiKI Alvivne; lPllJlJEVO YI\IKA VIO m VElJlOn

·400 VP. KOU~EpTOupa equatorial 55% KOK60, 'Val rhona' ·400 VP. KpElJa V6AOKTOe; 35% Alnop6

·50 VP.IJEAI

L'lIMIKALIA

flo m lJapEVKa: LE Eva IJEToMIK6 IJnOA ~6~OUIJE TO oonpcoio lJa~i IJE rn ~6xopn. To xruncue OE IJnEv uopl IJExPI va aonpioouv Kal va anoKTrlOOUV ncxuopeuorn uon. METaqJEpOulJE rn lJapEVKa 010 lJi~EP Kal rn xrunops VIO 15' EWe; 6TOU n lJapEVKO OqJi~EI. LTO lEAOe;, np008ETOUIJE TO qJIOTiKI. LE pio Aa06KoMo, IJE m ~orl8EIO svoc KOPVE, oxnlJOTi~oUIJE OTPOYYUAOUe; OiOKOUe; OlalJETpOU 22 EK. Kal n6xoue; 1 % EK. l!JrlVOUIJE OE np08EPIJaoIJEvo rpoupvo moue; 140°C Via 40-50'. AqJrlVOUIJE vo xpueooouv Via 1 wpa nspmou.

ria Tn VElJlon: TElJaxi~oUIJE TnV KOU~EpTOupa OE IJIKp6 K01J1J6lla. ZEOTaivoUIJE TnV KPEIJO v6AaKTOe; OTOUe; 900C KOI TnV aOEI6~oUIJE n6vw an6 TnV KOU~Eploupa. K6vOUIJE KOArl opovsvonolnon IJE lJio IJOpi1; n IJE Eva IJnAEVTEp xaooc npoo8ETOVTae; Kal TO IJEAI. AqJrlVOUIJE TnV xpsuo va oroeeocnomeet ETOI WOTE va oAEiqJETal n6vw OTn lJapEVKa. naipvOulJE Eva OiOKO lJapEVKae;, lOV TOn08ETOUIJE cvonooo OE lJia ruorexo, KaMmoUIJE IJE TnV ganache Kal OKEn6~oUIJE IJE TOV 6Mo OiOKO lJapEVKae; lOV anoia TOn08ETouIJE IJE lie; pa~owOEIe; npoe; TO enoveo.

L'llaTnpOUIJE TO VAUK6 EKT6e; lfJuVEiou Via 2-3 nIJEpEe;.

IOYI\IATlKO MnOYTAPH Oivoc EnlTpom\~IOC; rAuK6c;

Eve 11iIOiTEPO «pool, epuolKa YAUK6, on6 mv KPnTlKn nOIKIAio AlmlKo.

To nOAunAoKo ,JnOUKErO TOU ana q,pouc; xopnouc, KOep!': KOI KOKOO Ko8tiJc; KOI n nxouoio Ainopci1l1TO TOU 1iE:vouv OPWIJOTIKO KOI YEUOTIKO IJE TO noponovoi E1iE:OIJOTO.

NESPRESSO 106VEI0 notoshome

1 TWlo espresso ono TO npWTO KIOAOC; epAIT~OVI. 2 Mnxovn espresso Essenza XN 2009 Nespresso Krups: uljJnM niEOn OTIJou 19 bars, OnOKAEIOTIKn xpnon KOljJOUAOC; Nespresso, Nespresso Club. L'>lmi8ETOI KOI OE oMo XpWlJOTO € 199,90. 3 Nespresso Capsules: n Nespresso npoocp!':pEI EnlAoyn on6 12 nOIKIAiEC; KOep!': nou TO AErn6 OPWIJO TOUC; KOI n nAOUOIO Kp!':IJO TOUC;

eo IKovonOll'OOUV OKOIJO KOI TOV ruo onOImTIK6 oUPOViOKO! 4 Mnxovn espresso Le Cube XN 5005 Nespresso Krups: uljJnM rnson OTIJou 19 bars, OnOKAEIOTIKn xenon KOljJOUAOC; Nespresso, Nespresso Club € 278.

::. notos home

,

yaoTpOVOJlO~

r---------------------------------------------:

NIKOJ\AOY NTINA

J\AMnPAKH MYPI:INH

(J~/~ 8V6Ta~- d":1 £' .. 0.

C'TI7>V/f'l7I''';;'v P1:/",re-

Ci ~<U. ."7 r /,0"';"0"'- '" cu_ .., '!:I a."".->-L"IN f3V'''_ "'1'f'!Jn>./ 'T"" 70 f<lI",/,,";,n.

Al\E::ANAPOI: rlClTHI:

4

- '1-" ... '":>

~

....._ __

.

2

'ook-ShoP ~A

APrvPO MnAPMnAPlrOy

(h( -w-v =r=: Cfll)J()" "'" "tw''''r 0)~r

'". r,(X'cro'j-" Co 71a'f}"'r r:

r (p/coUr (Iou OIj"'flO'/, f

I:TEJ\IOI: nAPJ\IAPOI:

,~

II -"hf -r" f"..,,,,, (;1 .. ..,... '<1""'''-, 1.'(E .fl kb.._jl(fA,

BAI:IJ\HI: KAMIAHI:

~ rJ6T1d 1~5 Em!Tat1) (",\I", D"n [)w J~ qr;..c~ 6UIf1{}-i/

4rf"'61t b'10flo. ya u;' , Wo' Y"'(0 fe'fl« '1« q~iI"i,

~(.. q<-lll7q 610( <,,,,, nc.i <9" s .

(1\'1\:.110 ,... I .",l?Jl MII'1PA )I ( ~(;I:.II 1£ "1 .... "" Jf' k>1'o'V\(A~

1 ,

(£""12:(,1 ",e ,.."'''1rbP<''o ~, ~~"'O'11y I VEMA ,..' "\,,-G,,,

t:e '1'P" ... & ... ,"" 2.o,="",,"A ~I)<,E I,I'<I..Q<. l' ... e, ,...·It''''1A

,...--.

'f,,'1i. ,q.'1>\N. '-E-.!.. ~M_ l,A Mftjf)., e""'.'f!L ,_. L ... I..o"",'tA

l(.(A'1 fflnu;<io..! 346;~1-15 rail;>iG

'Of/<tJ rJ..l k;fe U """PI' "",","'''''''A tiA N'I -'!,II ".~l.~,

"of,.,:, .... ,1,.; II"I\"'~ ~~ Ho >-VIP .. ,..,,, (, ~ -(.ol t1';:!.~~

1:..,.. -<,I ~.fn~ ~ t!<,,~"i~', oJA. ", •• ,,'I.€-< ,,~;-r""lll,

,M" '1fPl\ OJ" r.Nf-fl" t. 1ff"J\ I "1'1 ""'''!>.IJJE<..,,, 1\fJ<"'''' ..... L

",,.r~c,.,.\, ai",:, '?I.,c~ 'tII'1~"" Vi'MA .... t-ZA l~ k>1to" ..... "1 l.P~~ 1\""P~\ 111 ,~i"""'~ ~ z.,~"''''L A"""H1f'f""''1~.II

1--"11'0 (,,, ",f,.rp. ('IJJ1I\..>I ....... ~I'". "'Act-Ii',

-:u-.z.... ~"""A-l..

COOKSHOP 2"" 6pocpoC; notoshome

1 LKEUa<; eoupvou IJE KEPOIJIK6 KonoKl24cm x 24cm, 4,20 NT. € 119.

2 nMKO 41noiIJOTa<; YIO grilllJE i5lnNi oqm, 610OTOOEI<; 47,5cm x 26cm x 2,5cm € 19,90.

3 LET eovn on6 EnIOlJaATWIJEVO IJOvrtlJl, IJE OVol;Eii5wTO KomjKI KOI 6 nlpouvoKIO (1,2 NT.) € 69. 4 Ht.EKTpIKn ouoKEUn 41noilJOTO<; Raclette 230W. 610OTOOEI<; 47cm x 24,5cm x 13,5cm € 125.

:~ notos home

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful