You are on page 1of 5

Lu Xiao Yu

Bu neng shuo de mimi OST

Piano

-1-
7

11

-2-
13

15

rit.

17

-3-
19

21

23
rit.

-4-
25

27

rit.

-5-