நா டடபபறப பாடலகள

ொொாழி லாளர பாடலகள
எஙகம ொந ல
களததககளேள காைலைைதத -ஏலஙகிட ேலேலா
கிழடடமாடம மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 1
கிழககதொிமா ொடலலாஙகட- ஏலஙகிட ேலேலா
கீ ேழபாரதத மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 2
ேமறகதொிமா ொடலலாஙகட- ஏலஙகிட ேலேலா
ேமேலபாரதத மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 3
ைடககதொிமா ொடலலாஙகட-ஏலஙகிட ேலேலா
ைாரைார மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 4
ொொறகதொிமா ொடலலாஙகட- ஏலஙகிட ேலேலா
ொிரடடத ொிரடட மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 5
நாடடயக கொிைரேபால - ஏலஙகிட ேலேலா
நாலகாொில ம’ொ’ககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 6
களள i மாடம பளள i மாடம - ஏலஙகிட ேலேலா
கொிசசககொிசச மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 7
பாலொகாடககிற பசவஙகட - ஏலஙக’ட ேலேலா
ைபயபைபய மிொ’i ககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 8
பலலபேபாடாொ காைளககனறம - ஏலஙகிட ேலேலா
பால மறநொ கிடாககனறம -ஏலஙகிட ேலேலா 9
பரநதபரநத மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா
பரநதபரநத மிொிககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 10
எலலாமாடம ேேரநதொானம- ஏலஙகிட ேலேலா
ஏகமாதொான மிொிககைொயா -ஏலஙகிட ேலேலா 11
காலபடவம கொிரபரா - ஏலஙகிட ேலேலா
கழலைொயா மணிமணியா - ஏலஙகிட ேலேலா 12
ொநலலேைேற ைைகேகால ேைேற- ஏலஙகிட ேலேலா
நலலாஇரகக பாரககபபாரகக - ஏலஙகிட ேலேலா 13
ையிறறபபேி மாடடகொகலலாம - ஏலஙகிட ேலேலா
ைைகேகாேலாேட ேபாகைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 14

ஆணபிளைளககம ொபணபிளைளககம- ஏலஙகிட ேலேலா
ஆளகொகார மரககால ொநலல - ஏலஙகிட ேலேலா 15
அலஙகன அலஙகிொரணடேபரககம - ஏலஙகிட ேலேலா
ஆறமரககால ொநலலக கலி -ஏலஙகிட ேலேலா 16
ைணடைணடயா ொநலலதொானம -ஏலஙகிட ேலேலா
ைரகைொயா அரணமைைகக- ஏலஙகிட ேலேலா 17
அரணமைைக களஞேியமபாரகக- ஏலஙக’ட ேலேலா
ஆயிரஙகண ேைணைமயா- ஏலஙக’ட ேலேலா 18
பழஙகலொநலலக கதொிதொானம - ஏலஙகிட ேலேலா
பளைளகளகக ேைகைொயா -ஏலஙகிட ேலேலா 19
ொைளள i ொேவைா ேைைளயிேல -ஏலஙகிட ேலேலா
ேைகைொயா காயகறியம-ஏலஙகிட ேலேலா 20
கமபலகமபலா ொநலலதொானம - ஏலஙகிட ேலேலா
கலைமொயலலாம நிைறககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 21
ொபபொநலலம ொைறொநலலம- ஏலஙகிட ேலேலா
ொாராளமாக ொகடககைொயா - ஏலஙகிட ேலேலா 22
கைறகிழைி கைடமறதைொ -ஏலஙகிட ேலேலா
கைிககைிக ொகாணட ேபாறாள -ஏலஙகிட ேலேலா 23
கடடப ொபாறககிக கைடைய ொராபபி- ஏலஙகிட ேலேலா
ைட
ீ டககப ேபாறா ேைடகைகயாொான - ஏலஙகிட ேலேலா 24
ேநதொபாநொொலலாம ொநலலககிடகக - ஏலஙகிட ேலேலா
ோககைடொயலலாம ொநலலககிடகக- ஏலஙகி’ட ேலேலா 25
ையொலலலாம ொநலலககிடகக - ஏலஙகிட ேலேலா
ைழிொயலலாம ொநலலககிடகக - ஏலஙகிட ேலேலா 26
------------

ேநொைத ேொைன ொபரைம
எலலார காடொானம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கரடடககாட- ஏலஙகிட ேலேலா 1
ேநொைம காடொானம-ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை பரதொிககாட - ஏலஙகிட ேலேலா 2
எலலார ைட
ீ ொானம-ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கசசைட
ீ - ஏலஙகிட ேலேலா 3
ேநொைம ைட
ீ ொானம - ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை மசசைட
ீ - ஏலஙகிட ேலேலா 4

எலலாரம கடடமேைடட-ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற மலலேைடட - ஏலஙகிட ேலேலா 5
ேநொைம கடடமேைடட - ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ேரைகேைடட- ஏலஙகிட ேலேலா 6
எலலாரம ேபாடமேடைட-ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற நாடடசேடைட - ஏலஙகிட ேலேலா 7
ேநொைம ேபாடமேடைட -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை படடசேடைட - ஏலஙகிட ேலேலா 8
எலலார ொிரடடதொானம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ராதொிரடட -ஏலஙகிட ேலேலா
ேநொைம ொிரடடதொானம -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை மாயதொிரடட -ஏலஙகிட ேலேலா 10
எலலாரம ொினனமேோற - ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ொபரொநலேோற -ஏலஙகிட ேலேலா 11
ேநொைம ொினனமேோற -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ேமபாசேோற -ஏலஙகிட ேலேலா 12
எலலாரமஏறம ைணட -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கடைடைணட- ஏலஙகிட ேலேலா 13
ேநொைம ஏறம ைணட-ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ஜடகாைணட -ஏலஙகிட ேலேலா 14
எலலாரம ொைடடமகதொி- ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ொமாடைடககதொி - ஏலஙகிட ேலேலா 15
ேநொைம ொைடடம கதொி - ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை படடாககதொி- ஏலஙகிட ேலேலா 16
எலலாரங கடடமொபாணண-ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கறதொொபாணண - ஏலஙகிட ேலேலா 17
ேநொைம கடடமொபாணண -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ேிைதொொபாணண-ஏலஙகிட ேலேலா 18
எலலாரம ேபாடமமிஞேி -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கலொைளள i மிஞேி -ஏலஙகிட ேலேலா 19
ேநொைம ேபாடமமிஞேி- ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ொைளள i மிஞேி-ஏலஙகிட ேலேலா 20
எலலாரம ேபாடம ொைறறிைல - ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற மரடடொைறற’i ைல -ஏலஙகிட ேலேலா 21

ேநொைம ேபாடம ொைறறிைல -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ொகாழநதொைறறிைல -ஏலஙகிட ேலேலா 22
எலலார தணிபொபடடயம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கைடபொபடடயாம-ஏலஙகிட ேலேலா 23
ேநொைம தணிபொபடடொான -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ேொககபொபடடயாம -ஏலஙகிட ேலேலா 24
எலலாரம படககஙகடடல- ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற கயிறறககடடல-ஏலஙகி ேலேலா 25
ேநொைம படககஙகடடல-ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ேநொைககடடல- ஏலஙகிட ேலேலா 26
எலலார கழதொிேலொான-ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ொேைநொிபபைாம - ஏலஙகிட ேலேலா
ேநொைம கழதொிேலொான -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ொேமபகபபைாம - ஏலஙகிட ேலேலா 28
எலலாரம கடககிறத -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற களளதொணணரீ -ஏலஙகிட ேலேலா 29
ேநொைம கடககிறத -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ோபபதொணணரீ -ஏலஙகிட ேலேலா 30
எலலாரம ோபபிடம இைல -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ஆலமஇைல -ஏலஙகிட ேலேலா 31
ேநொைம ோபபிடம இைல -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ைாைழஇைல -ஏலஙகிட ேலேலா 32
எலலாரம படககம பாயி -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ேகாைரபபாயி -ஏலஙகிட ேலேலா 33
ொைம படககமபாயி -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ஜபபான பாயி -ஏலஙகிட ேலேலா 34
எலலாரம ேபாடமேமாொிரம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ஈயேமாொிரம -ஏலஙகிட ேலேலா 35
ேநொைம ேபாடம ேமாொிரம -ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ைைரேமாொிரம -ஏலஙகிட ேலேலா 36
எலலாரம பணணமேைரம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற மகசேைரம - ஏலஙகிட ேலேலா 37
ேநொைம பணணஞேைரம - ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ொைலசேைரம - ஏலஙகிட ேலேலா 38

எலலாரம கள i ககிறத - ஏலஙகிட ேலேலா
ஏைழகேகறற ஆறறதொணணரீ - ஏலஙகிட ேலேலா 39
ேநொைம கள i ககிறத - ஏலஙகிட ேலேலா
ேரயாை ஊறறதொணணரீ - ஏலஙகிட ேலேலா 40
------------

ஆள ேொடொல
ொொரதொொரைாய ேொட ைாறான - ஏலஙகிட ேலேலா
ொிணைண ொிணைணயாத ொாணடைாரான -ஏலஙகிட ேலேலா 1
ேநொிேல ொபாநொிேல ோஞசபாரதத - ஏலஙகிட ேலேலா
ேயிககிைையம ொேஞசைாறான -ஏலஙகிட ேலேலா 2
மனனககம பினனககம பாரததப பாரதத -ஏலஙகிட ேலேலா மணமணனன
ேபேிைாறான -ஏலஙகிட ேலேலா 3
ஆளப பிடகக ஏழமணிகக -ஏலஙகிட ேலேலா
ஆலாப பறநத ைாறான -ஏலஙகிட ேலேலா 4
அறபபறகக ஆளகொகலலாம -ஏலஙகிட ேலேலா
அடடைானசம ொகாடததைாறான -ஏலஙகிட ேலேலா 5
ஆளகொகார அரைாளொானம -ஏலஙகிட ேலேலா
ஆறமகக கயிறொரணடம -ஏலஙகிட ேலேலா 6
சமமாடம ேேரதொொடதத -ஏலஙகிட ேலேலா
சறசறபபாயப ேபாறாஙகளாம -ஏலஙகிட ேலேலா 7
-----------ைிறொகாடககம ொபண
ேைகாொ ொையிலககளேள -ஏொிலலேலா ேலேலா
ைிறொகாடககப ேபாறொபணேண -ஏொிலலேலா ேலேலா 1
காலைககப ொபாசககைலேயா -ஏொிலலேலா ேலேலா
கறறாைழமளளக கதொைலேயா -ஏொிலலேலா ேலேலா 2
காலப ொபாசககிைாலம -ஏொிலலேலா ேலேலா
கறறாைழமளளக கதொிைாலம -ஏொிலலேலா ேலேலா 3
காலாக ொகாடைமயாேல -ஏொிலலேலா ேலேலா
கஷடப படக காலமாசச -ஏொிலலேலா ேலேலா 4
கஞேிக கலயஙொகாணட -ஏொிலலேலா ேலேலா
காடடைழி ேபாறொபாணேண -ஏொிலலேலா ேலேலா 5
கலஉைககக கதொைலேயா -ஏொிலலேலா ேலேலா
கலலளதொி ைநொிடாேொா -ஏொிலலேலா ேலேலா 6
கலஎைககக கதொிடடாலம -ஏொிலலேலா ேலேலா

கலலளதொி ைநொிடடாலம -ஏொிலலேலா ேலேலா 7
ைிொிைேமேபா லாகணேம -ஏொிலலேலா ேலேலா
ொையிலிேலயம நடககணேம -ஏொிலலேலா ேலேலா 8
மதொியாை ேைைளயிேல -ஏொிலலேலா ேலேலா
ைைளகலஙகப ேபாறொபாணேண -ஏொிலலேலா ேலேலா 9
கஞேி கடகைகயிேல -ஏொிலலேலா ேலேலா
கடததகொகாளள எனைொேயைாய -ஏொிலலேலா ேலேலா 10
கஞேிகணட கடககிறேொ -ஏொிலலேலா ேலேலா
கடவளொேயொ பணணியேம -ஏொிலலேலா ோமி 11
கமபஞகஞேிக ேகறறாபேபால -ஏொிலலேலா ேலேலா
காணததைையல அைரசேிரகேகன -ஏொிலலேலா ோமி 12
கஷடபபடட படடபபடட -ஏொிலலேலா ேலேலா
கழதொொாடயச சமககமொபாணேண -ஏொிலலேலா ேலேலா 13
எஙேகேபாய ைிறொகாடதத -ஏொிலலேலா ேலேலா
எனைொேயயப ேபாறாயொபணேண -ஏொிலலேலா ேலேலா 14
காடடககளேள ைிறொகாடதத -ஏொிலலேலா
ோமி ைட
ீ டககைொச சமநதைநத -ஏொிலலேலா ோமி 15
காலரபாயகக ைிறகைிறற -ஏொிலலேலா ேலேலா
கஞேிகணட கடககணேம -ஏொிலலேலா ோமி 16
--------------------

கடம பப பாடட கள
மைழைய நமபி ஏேலேலா மண இரகக ஐலோ
மணைண நமபி ஏேலேலா மரமஇரகக ஐலோ
மரதைொ நமபி ஏேலேலா கிைளஇரகக ஐலோ
கிைளைய நமபி ஏேலேலா இைலஇரகக ஐலோ
இைலையநமபி ஏேலேலா பைிரகக ஐலோ
பைைநமபி ஏேலேலா பிஞேிரகக ஐலோ
பிஞைேநமபி ஏேலேலா காயிரகக ஐலோ
காையநமபி ஏேலேலா பழமஇரகக ஐலோ
பழதைொநமபி ஏேலேலா மகனஇரகக ஐலோ
மகைை நமபி ஏேலேலா நீஇரகக ஐலோ
உனைைநமபி ஏேலேலா நானஇரகக ஐலோ
எனைைநமபி ஏேலேலா எமனஇரகக ஐலோ
எமைைநமபி ஏேலேலா காடரகக ஐலோ
காடைடநமபி ஏேலேலா பலலிரகக ஐலோ.
-----------------

ொபணணகக அறிவைர

ஆககைாணாம அரககைாணாம -சணொடலிபொபணேண
அறிைிரநொால ேபாதமட -சணொடலிபொபணேண 1
காதொிரநொைன ொபாணடாடடையச -சணொடலிபொபணேண
ேநததைநொைன ொகாணடேபாைான -சணொடலிபொபணேண 2
அொைாேலொான பயமாஇரகக -சணொடலிபொபணேண
அககமபககம ேபாகாேொட ©சணொடலிபொபணேண 3
கணணடககிற பயைலககணடால -சணொடலிபொபணேண
கணொணடததப பாரகேகேொட ©சணொடலிபொபணேண 4
கைடககபேபாற பயைலககணடால -சணொடலிபொபணேண
ைகயைலப பைழககாொட -சணொடலிபொபணேண 5
காைாலிப பயைலககணடால -சணொடலிபொபணேண
காலாடடககிடட நிறகாொட -சணொடலிபொபணேண 6
ொநறறியிேல ொபாடடைைசச -சணொடலிபொபணேண
ொநரஙகிநிணண ேபோேொட ©சணொடலிபொபணேண 7
பரைதொிேல ைமையைசச -சணொடலிபொபணேண
ொபாயஒணணேம ொோலலாேொட -சணொடலிபொபணேண 8
ேஜாடடேல மாடடலைசச -சணொடலிபொபணேண
ேஜாககநைட நடககாேொட -சணொடலிபொபணேண 9
ொைறறிைலபாககப ேபாடடகிடடச-சணொடலிபொபணேண
ொைறமபயைலப பாரகேகேொட -சணொடலிபொபணேண 10
பைகயிைலையப ேபாடடககிடடச -சணொடலிபொபணேண
ொபாடபபயைலப பாரககொட சணொடலிபொபணேண 11
ைாறைைையம ேபாறைைையம -சணொடலிபொபணேண
ைழிமறிசசப ேபோேொட -சணொடலிபொபணேண 12
ேநைொககபேபாற ேைஙகைளநீ -சணொடலிபொபணேண
ஜாைடப ேபசசப ேபோேொட -சணொடலிபொபணேண 13
ேலககார ேராடடேலநீ -சணொடலிபொபணேண
ேணைடகிணைட ேபாடாேொட -சணொடலிபொபணேண 14
பககததைட
ீ டப ொபணகைளச -சணொடலிபொபணேண
பரகாேமநீ பணணாேொட -சணொடலிபொபணேண 15
இடபபச ேிறதொைேள -சணொடலிபொபணேண
இறமாபபநீ ேபோேொட -சணொடலிபொபணேண 16
மணைட ொபரதொைேள -சணொடலிபொபணேண
ொணடமணட ேபோேொட -சணொடலிபொபணேண 17
ைிரசேொநறறிக காரேய -சணொடலிபொபணேண

ைற
ீ ாபபநீ ேபோேொட -சணொடலிபொபணேண 18
இரமபொநஞச பைடதொ -சணொடலிபொபணேண
கறமபொபாணணமநீ ொேயயாேொட -சணொடலிபொபணேண 19
மயிரசரணட நீணடைளரநொ -சணொடலிபொபணேண
மரயாைொொகடடத ொிரயாேொட -சணொடலிபொபணேண 20
உரடடஉரடட மழிககம -சணொடலிபொபணேண
ொிரடடதொைம பணணாேொட -சணொடலிபொபணேண 21
உொடடழக காரேயட -சணொடலிபொபணேண
ஒரதொைரயம ைையாேொட -சணொடலிபொபணேண 22
கிள i மககக காரேயட -சணொடலிபொபணேண
கிரததைரம பணணாேொட -சணொடலிபொபணேண 23
பலைரைேக காரேயட -சணொடலிபொபணேண
பழிஇழததப ேபாடாேொட -சணொடலிபொபணேண 24
கறஙகழததக காரேயட -சணொடலிபொபணேண
ேகாளகணடணி ொோலலாேொட -சணொடலிபொபணேண 25
-------

ேிறை ரகள ககாை பாட லகள
1. ோயநொாடொல
ோயநொா டமமா ோயநொாட
ோயக கிள i ேய ோயநொாட
அனைக கிள i ேய ோயநொாட
ஆைாரம பேை ோயநொாட
கதத ைிளகேக ோயநொாட
ேகாயில பறாேை ோயநொாட
மயிேல கயிேல ோயநொாட
மாடப பறாேை ோயநொாட
ோயநொா டமமா ோயநொாட
ொாமைரபபேை ோயநொாட
கதத ைிளகேக ோயநொாட
ேகாயிற பறாேை ோயநொாட
பசைேககிள i ேய ோயநொாட
பைழகொகாடேய ோயநொாட
ேோைலக கயிேல ோயநொாட
சநொர மயிேல ோயநொாட
கணேண மணிேய ோயநொாட
கறபகக ொகாடேய ோயநொாட
கடடக கரமேப ோயநொாட
கைிேய பாேல ோயநொாட.

2. ைக ைச
ீ ொல
ைகை ீ ேமமா ைகைச

கைடககப ேபாகலாம ைகைச

மிடடாய ைாஙகலாம ைகைச

ொமதைாயத ொினைலாம ைகைச

ொோககாய ைாஙகலாம ைகைச

ொோகோயப ேபாடலாம ைகைச

ைகை ீ ேமமா ைகைச

கைடககப ேபாகலாம ைகைச

மிடடாய ைாஙகலாம ைகைச

ொமதைாயத ொினைலாம ைகைச

அபபம ைாஙகலாம ைகைச

அமரநத ொினைலாம ைகைச

பநொி ைாஙகலாம ைகைச

ொபாரநொி யணணலாம ைகைச

பழஙகள ைாஙகலாம ைகைச

பரநத பேிககலாம ைகைச

ொோககாய ைாஙகலாம ைகைச

ொோகோயப ேபாடலாம ைகைச

ேகாயிலககப ேபாகலாம ைகைச

கமபிடட ைரலாம ைகைச

ேொைரப பாரககலாம ைகைச

ொிரமபி ைரலாம ைகைச

கமமல ைாஙகலாம ைகைச

காொில மாடடலாம ைகைச
ீ .
3. ேொாள ைச
ீ ொல
ேொாளை ீ ேமமா ேொாளைச

சநொரக கிள i ேய ேொாளைச

பசைேக கிள i ேய ேொாளைச

பைளக ொகாடேய ேொாளைச

ொிணைணயின கீ ேழ ொைழநத ைிைளயாடம
ேொேை மணிேய ேொாளைச

4. காககா
காககா காககா
கணணகக ைம ொகாணடைா
கரைி கரைி
ொகாணைடககப பகொகாணடைா
கிள i ேய கிள i ேய
கிணணதொில பால ொகாணடைா
ொகாகேக ொகாகேக
கழநைொத ேொன ொகாணடைா
அபபா மனேை ைாரஙகள

அழாேொ ொயனற ொோலலஙகள

நி லாப பாடட <
1.
நிலாநிலா ைாைா

நிலலாேம ஓடைா
மைலேமேல ஏறிைா
மலலிைகபபக ொகாணடைா.
நடைட
ீ டல ைைேய
நலல தொி ொேயேய
ொைளள i க கிணணதொில பாலேோற
அளள i ொயடதத அபபன ைாயில
ொகாஞேிக ொகாஞேி யடட
கழநைொககச ேிரபபக காடட
2.
எடடஎடடப பாரககம
ைடட ைடட நிலாேை
தளள i ததளள i ச ேிரககம
தமைபபபவ நிலாேை.
3.
நிலாநிலா
எஙேக ேபாறாய?
மண எடககப ேபாேறன.
மண எனைததகக?
ேடடபாைை ொேயய.
ேடடபாைை எனைததகக?
ேோறாககித ொினை.
4.
நிலாநிலா
எஙொகஙேகேபாைாய ?
கள i மணணககப ேபாேைன.
கள i மண எனைததகக? ைட
ீ கடட.
ைட
ீ எனைததகக? மாட கடட.
மாட எனைததகக? ோணி ேபாட.
ோணி எனைததகக? ைட
ீ ொமழக.
ைட
ீ எனைததகக? பிளைளொபற.
பிளைள எனைததகக?
எணொணயக கடதொிேல ேபாடடபபிளைள தளள i த தளள i ைிைளயாட.
--------ைிதொிலா மேலைிைளநொ ொைணணிலாேை - நீொான
ைிைளநொைணண ேமதொோலைாய ொைணணிலாேை
அநொரதொி லாடகினறார ொைணணிலாேை-அைர
ஆடமைைக ொயபபடேயா ொைணணிலாேை ?
ஞாைமய மாயைிளககம ொைணணிலாேை -எனைை
நாைறியச ொோலலகணடாய ொைணணிலாேை -

அநொரஙக ேேைைொேயய ொைணணிலாேை -எஙகள
ஐயரைர ைாேராொோலைாய ொைணணிலாேை ஆரமறி யாமலிஙேக ொைணணிலாேை -அரளாளர
ைர ைாேராொோலலாய,ொைணணிலாேை.

ைிைா ைிைடகள
1.
ஓட ஓட

எனை ஓட ? நணேடாட
எனை நணட ? பாலநணட
எனை பால? களள i பபால.
எனை களள i ? ேதரககளள i.
எனை ேதரம ? நாயசேதரம
எனை நாய? ேைடைடநாய.
எனை ேைடைட? பனறிேைடைட.
எனை பனறி? ஊரபபனறி,
எனை ஊர? கீ ரனர.
எனை கீ ைர? அைறககீ ைர
எனை அைற? ொபானைைற.
எனை ொபான? காககாயபொபான.
எனை காககாய? அணடஙகாககாய.
எனை அணடம? ேோறறணடம.
எனை ேோற? பழஞேோற.
எனை பழம? ைாைழபபழம.
எனை ைாைழ? கரைாைழ.
எனை கர? நதைொககர.
எனை நதைொ? களததநதைொ
எனை களம? ொபரயகளம.

2.ேைர ேைர
எனை ேைர ? ொைடடேைர.
எனை ொைடட ? பைைொைடட.
எனை பைை? ொாள i பபைை.
எனை ொாள i? ைிரநொாள i.
எனை ைிரநத? மணைிரநத.
எனை மணம? பமணம
எனை ப? மாமப
எனை மா? அமமா.
3. ஆணட ஆணட
ஆணட ஆணட
எனை ஆணட? ொபானைாணட.
எனை ொபான? காககாயபொபான.
எனை காககாய? அணடஙகாககாய.

எனை அணடம? பஅணடம
எனை ப? பைமப
எனை பைை? ொாள i பபாைை
எனை ொாள i? நாகொாள i
எனை நாகம? சதொநாகம
எனை சதொம? ைட
ீ டச சதொம
எனை ைட
ீ ? ஓடடைட

எனை ஓட? பாேலாட
எனை பால? நாயபபால
எனை நாய? ேைடைடநாய
எனை ேைடைட? பனறிேைடைட
எனை பனறி? ஊரபபனறி
எனை ஊர? கீ ைரயர
எனை கீ ைர? அைறககீ ைர
எனை அைற? பளள i யைற
எனை பளள i? மடபபளள i
எனை மடம? ஆணடமடம
எனை ஆணட? ொபானைாணட
4.
நீ எஙேக ேபாைாய?
ஊரககப ேபாேைன.
எனை ஊர? மயிலாபபர
எனை மயில? காடடமயில
எனை காட? ஆறகாட
எனை ஆற? பாலாற
எனை பால? களள i பபால
எனை களள i? இைலககளள i
எனை இைல? ைாைழஇைல
எனை ைாைழ? கறபர ைாைழ
எனை கறபரம? ரேககறபரம
எனை ரேம? மிளக ரேம
எனை மிளக? ைாலமிளக
எனை ைால? நாயைால
எனை நாய? மரநாய
எனை மரம? பலாமரம
எனை பலா? ேைரபபலா
எனை ேைர? ொைடடேைர
எனை ொைடட? பைைொைடட
எனை பைை? ொாள i பைை
எனை ொாள i? ைிரநொாள i
எனை ைிரநத? நிலாைிரநத
எனை நிலா? பிைறநிலா
எனை பிைற? ொநறறிபபிைற
எனை ொநறறி? ொபணொநறறி
எனை ொபண? மணபொபண
எனை மணம? பமணம

எனை ப? மாமப
எனை மா? அமமா.
-------- கணணாமசேி -1
கணணாம கணணாம பசோேர
காத காத பசோேர
எதொைை மடைட இடடாய?
மண மடைட.
மண மடைடயந ொினனபபடட
ஒரேமபா மடைட ொகாணடைா
கணணாமசேி-2
ொதொககா பதொககா -ொைைலச ேோற
ொநறறிமா ொநரஙகமா -பசைேமரதொிேல பொைைல கடடப
பனறிைநத ேீராடப -பைறயன ைநத ொநலலககதொ
கணடமணி ேோறாககக-கரைிைநத கபபிடத.
--------- பல ிஞ ேடகட
1.
ேகக ேககட -ேர ொைாலாகைகட
கத ொொாலகைகட -கமரன ொபணடாணட
பாளயதொிேல ைாழகைகபபடட
பழைி ொபணடாடட.
2.
மாபபிளைள மாபபிளைள
மணணாஙகடட ேொாபபேள
அைரககாச ொைறறிைலககக
கொிொகடட மாபபிைள.
3.
கததலகைக -ேகாலிககணட
ைசொேடதொான -ைாரகொகாளைான
ொபைபொாளம -ஏநொிஇறககி
ஏநொிை ைகயிேல ொோககி
4.
கைாைைக சைடட சைடட சைடட
பலிஞ ேடகட .....................
5.
பலிஞ ேடகட அடபபாேைன ?
பலல ொரணடம ேபாைாேைன ?
உஙகபபனககம உஙகாயிககம
ொரணடபணம ொணடம ொணடம ொணடம.
6.
தத நாயககடட -ொொாடடயதத நாயககடட

ைைளசசப ேபாடடா -நாயககடட
இழததப ேபாடடா -நாயககடட
நாயககடட நாயககடட நாயககடட
7.
கிககீ ககங கமபந ொடைட
காசகக ொரணட ேடைட
கரைணக கிழஙகடா
ைாஙகிப ேபாடடா ைாஙகிப ேபாடடா.
8.
அநொக கடகைக இநொக கடகைக
கலலிேல ேபாடடால கைரக கடகைக
சைரககடகைக சைரககடகைக சைரககடகைக....
9.
அநொ அரேி இநொ அரேி
ேநததக கதொிை கமபரேிகமபரேி
கமபரேி கமபரேி
10.
கரைணக கிழஙகடா ைாைழப பழமடா
ேொாைல உரயடா ொொாணைடககள அைடயடா
அைடயடா அைடயடா அைடயடா
11.
கீ சசக கீ சேடா கீ ைரத ொணடடா
நடட ைசேேணடா படடப ேபாசசடா
படடப ேபாசசடா படடப ேபாசசடா
12
ொகாததக ொகாதத ஈசேஙகாய
ேகாடாலி ஈசேஙகாய
மதைரககப ேபாைாலம
ைாடாொ ஈசேஙகாய
ஈசேஙகாய ஈசேஙகாய.
------

கலலாஙகாய ைிைளயாடடப

1.
ொகாகககேிக ொகாகக
ொரடைட ேிலாகக
மககச ேிலநொி
நாககலா ைரணம
ஐயபபன ேோைல
ஆறமக ொாளம
ஏழககக கழ
எடடகக மடட
ஒனபத கமபளம
பததப பழம ொோடட.

பாடல கள

2.
1.
கடைட ைசேேன
மரம பிளநேொன
2. ஈரரணைடப ேபாடடா
இரகக மாடைடக கடடடா
பரதொிக ொகாடைடைய ைையடா
பஞேேணோ.
3. மககடட ைாணியன ொேககாட
ொேககஞ ொேககம ேேரநொாட
ைாணியன ைநத ைழககாட
ைாணிசேி ைநத கதொாட.
4.
நாைல ைைசச நாொலட
நாரயணன ேபேரட
ேபொரடததப பிசைேொயட
5.
ஐைரள i பசமஞேள
அைரகக அைரககப பதொாத
பதொாொ மஞேள பசமஞேள
6.
ஆககரதொலம கரதொலம
அடபபத ொணடலம ொணடலம
ேைமப கடடால ொைணகலம
7.
ஏழ பதொிர ேகாயம
எஙகள பதொிர ேகாயம
மாடடப பதொிர ேகாயம மகராஜி.
8.
எடடம ொபாடடம
இடககண ொபாடைட
ைலககண ேபபடைட
9.
ஒனபதநர ேிதொிரதைொ
ேபரன பிறநொத
ேபரடைாட ொபரயாதA த
10.
பதொிரா ேிதொிரா ேகாலாடடம
பஙகைி மாேமஆட
ொைளள i ககிழைமஅமமன ொகாணடாடடம.
11.

நானம ைநேொன நடககடைடகக
என ேொாழி ைநொாய எடதொகடைடகக
ொடடல அபபமொகாடட
ொைைல ேமபாகொகாடட
ஒதைொக ைகயால ொகாடட
ஒேநொ மரககடைட
கதொிக கதொிக ொாரம
ொபாடடலங கடடத ொாரம.
-----------

ொொமமாங க
ொேமபிேல ேிைலஎழொி -மாமா
ொேலைதொிேல நான பிறநேொன
ைமபிேலொான ைகொகாடதத -மாமா
ைாரதைொக கிடமஆேைேை 1
கணட ொகாளமபமகணேடன -ோமி
கரஙகளதத மீ னஙகணேடன
ஒணட களமமகணேடன -ோமி
ஒயிலாைளக காணைலேய 2
ஏழமைலக கநொபபககம -ோமி
இஞேிொைடடப ேபாைபககம
கணேிைநத ைநொொொனை -ோமி
கடஙேகாபம ஆைொொனை? 3
மககதொித ொொாஙகலிேல -கடட
மநநற பசைேககலல
ஆைளதொான பகடடொட -கடட
அொிேலஒர பசைேககலல. 4
ேநொைம உரசஙகலல -கடட
ொைலைாேைலக காககஙகலல
மீ னஉரசங கலலககட -கடட
ைண
ீ ாைேப படடாேயாட. 5
ஆைேகக மயிரைளரதத -மாமா
அழககொகார ொகாணைடேபாடடச
ேோமேபறிப பயலககநான -மாமா
ேோறாகக ஆளாேைேை 6
ொைளைளொைளைள நிலாேை -ோமி
ொைள i சேமாை பாலநிலாேை
களள நிலாேைநீ -ோமி
கரககைிடடால ஆகாேொா? 7
கமபேகாணம ொரயிலைணட -கடட
கடொகடதொ ொஞோவர

ொஞோவர ொாேிபொபாணண -கடட
ொாையமறக கடசோளட. 8
ொைடடபேபாடட காடடககளேள -கடட
ொைறொகாடககப ேபாறொபாணேண
கடைடஉனைைத ொடதொிடாொா -கடட
கரடபலி ொாைிடொா? 9
ஆதொிேல ொைலமழகி -கடட
ஆயிரஙகால படடடதொி
ஊததபபககம உடகாநதநீ -கடட
ேபாடடகேகாட ொைறறிைலைய. 10
ொகாககப பறககொட -கடட
ேகாணலைாயககால மைலயிேல
பககதொிேல உடகாரநதநீ -எனைைப
பொறைிடடப ேபாேைாேயட. 11
காபபக கலகொலனைைக -கடட
ைகைைளயல ொரணடமமினை
மககதொி ேைேறமினைக -கடட
மகமஙகட மினனொட. 12
ைணடயம ைரகொட -கடட
ைடமதைர ேடேைிேல
ொநொிேபாயப ேபசொட -கடட
ொமபொேடட ொமதைொயிேல. 13
காைளநலல கறபபககாைள -கடட
கணணாட மயிைலககாைள
சடைசே ொைளைளககாைள -கடட
சததொட மதொியாைம. 14
ஆறேககரம நறைணட -கடட
அழகால ொரயிலைணட
மாடகணண இலலாமொான -கடட
மாயமாதொான ஓடொட. 15
பதொமரம பககாொட -கடட
பைிலைணட ஏறாொாட
கனைிைநத ேேராைிடடால -என
காொைடபபம ொீராொட. 16
ொேககச ேிைநொிரபபாள -கடட
ொேடடமகள ேபாலிரபபாள
லார மடஞேிரபபாள -கடட
ைநொிரபபாள ேநைொககைட. 17
மடடாயி ேொஙகலழ -கடட

மறககலடடப பநொிைைட
ொடடாேம ைாஙகிதொேரன -கடட
ொஙகேம நீ ைாயொிறநொால. 18
பாேம பிடககமொணணி -கடட
பலேபர எடககமொணணி
அதைொமகள எடககமொணணி -கடட
அதொைையம மதொலலேைா? 19
நீடடைகால மடககாமல நீ-அட
ொநடமககாைட எடககாமேல
காடடைாேய கரமஞேிைய-அட
கரஙகழைொ மஞேிேபாேல. 20
-------ொஙகரதொிைேம
காடொைடடக கலொபாறககிக
கமபேோளம ொிைைைிைொததக
காைலமாைல காடைடக காககத -ொஙகரதொிைேம
கணைிழிதொிரநொாளாம -ொபானனரதொிைேம. 1
அளள i அளள i ைிைொதொ
அழமதொிைை ோகாொட
ொமாளளொமாளள ைிைொதொ -ொஙகரதொிைேம
ொமாநொதொிைை ோகாொட -ொபானனரதொிைேம. 2
கறபபாைை ஓடைரக
களளொரலலாம ொிைைைிைொகக
ொைளளாைை ஓடைரத -ொஙகரதொிைேம
ேைடொரலலாம ொிைைைிைொககப -ொபானனரதொிைேம. 3
ேினைசேினை ொைறறிைலயாம
ேேடடககைட மிடடாயாம
மாரககடட மலலிைகபப -ொஙகரதொிைேம
(உன) ொகாணைடயிேல மணககொட -ொபானனரதொிைேம. 4
ோைலயிேல ொரணடமரம
ேரககார ைசேமரம
ஓஙகி ைளரநொமரம -ொஙகரதொிைேம
உைகேகதொ தககமரம -ொபானனரதொிைேம. 5
எலேலாரம கடடமேைடட
ஏைழகேகறற மலலேைடட
ேநொைங கடடமேைடட -ொஙகரதொிைேம
ேரயாை ேரைகேைடட -ொபானனரதொிைேம. 6
ஒதொதொைல நாகனைநத
ஒடடாககாடைட அழிசேிடதேொ

ஆராைரக காைலைைபேபாம -ொஙகரதொிைேம
அழகாை ொிைைபபயிரககப -ொபானனரதொிைேம. 7
ொொயைாைைையக காைலைைதொால
ொீஞேிடேம ொிைைபபயிரைளள i ையக
காைலைைதொால -ொஙகரதொிைேம
ைைததகொகார ேேொமிலைல -ொபானனரதொிைேம. 8
மதொணணன ொபாணோொிைய
மணமாேம காைலைைபேபாம
ஏைழயணணன ொபாணோொிைய -ொஙகரதொிைேம
ஏழமாேம காைலைைபேபாம -ொபானனரதொிைேம. 9
ோயநொிரநத கிள i ைிரடடச
ோயமாைமம ொபானைாேல
உடகாரநத கிள i ைிரடடத -ொஙகரதொிைேம
மககாலியம ொபானைாேல -ொபானனரதொிைேம. 10
------ராோதொி
ேராட எலலாம ொகாழத ொாைட
ொராமபிக கிடககதபார -ராோதொி
ொராமபிக கிடககதபார. 1
நலல கரமப ேடடக கடடா
நயமா ைிககதபார -ராோதொி
நயமா ைிககதபார. 2
ேரககைர மிடடாயம பபபர மிடடாயம
ேநொொலலாம ைிககதபார -ராோதொி
ேநொொலலாம ைிககதபார. 3
கலலக கணடம கடைல அைலம
கணககாய ைிககதபார -ராோதொி
கணககாய ைிககதபார. 4
கமபல கமபலாயக கடைடப பிளைளகள
கறகேக ேபாறைொபபார -ராோதொி
கறகேக ேபாறைொபபார. 5
ேநர ேநராய ொநடைடப பிளைளகள
நினற பாகறைொபபார -ராோதொி
நினற பாகறைொபபார. 6
ொநாணடப பிளைளயம ேணடப பிளைளயம
ொநாணட அடககதபார -ராோதொி
ொநாணட அடககதபார. 7
பாலகட மறநொ பசைேப பிளைளகள
படடம ைிடைதபார -ராோதொி

படடம ைிடைதபார. 8
ோரடட ைணடயம ேடகா ைணடயம
ேரயா நிககதபார -ராோதொி
ேரயா நிககதபார. 9
மலலக கடடற ைமைர மாரகள
மாதொி மாதொி ைாராஙக -ராோதொி
மாதொி மாதொி ைாராஙக. 10
-------------